Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2013

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 Dla akcjonariuszy Euromark Polska S.A. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Zarząd Spółki dominującej jest zobowiązany zapewnić sporządzenie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 sierpnia 2012 roku oraz wyniku finansowego za okres od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 wykazujące stratę netto w wysokości tys. zł oraz całkowitą stratę w kwocie tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 28 lutego 2013 wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej stanowi załącznik do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez syndyka masy upadłości Spółki dominującej dnia 29 kwietnia 2013 oraz podpisane przez: Syndyk masy upadłości Paweł Wietecha Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Dorota Rzuczkowska Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013

3 WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR za okres sprawozdawczy od 1 września 2012 do 28 lutego PLN'000 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 EUR' 000 Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 970) (44 503) (1 445) (10 398) 346 Zysk (strata) netto (6 038) (45 509) (1 462) (10 633) 257 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (10) (1 312) (1 155) (2) (314) (279) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (2 474) (4 784) (3 025) (595) (1 143) (731) Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (280) (67) 13 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (w szt.) Średnioważona liczba akcji w okresie Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,49) (3,72) 0,09 (0,12) (0,87) 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,65 4,51 0,06 0,16 1, Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 3

4 dane w Euro przelicz ono według podany ch poniżej kursów: Kurs na dzień sprawo zdawcz y: 4,1570 4,1838 4,1365 Kurs średni w okresie 4,1312 4,2800 4,3474 Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 4

5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 od do od do od do Działalność kontynuowana Nota Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 6 (13 389) (47 691) (29 589) Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży 6 (15 014) (41 119) (23 891) Koszty ogólnego zarządu 6 (3 394) (8 999) (4 352) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 8 (1 943) (32 586) (220) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 616) (37 113) 916 Zyski/straty z inwestycji 9 - (5 849) 14 Wynik z działalności finansowej - netto 10 (1 354) (1 541) 573 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 970) (44 503) Podatek dochodowy 11 (68) (1 006) (386) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (6 038) (45 509) Wynik na działalności zaniechanej Zysk netto za okres obrotowy (6 038) (45 509) Inne całkowite dochody Zysk netto za okres obrotowy (6 038) (45 509) Inne całkowite dochody/ straty netto (109) Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 16 (397) 19 Inne całkowite dochody/ straty netto (90) (204) 93 Całkowita dochód strata (6 128 ) ( ) Zysk (strata) na jedną akcję - zwykły 12 (0,49) (3,72) 0,09 - rozwodniony 12 (0,49) (3,72) 0,09 Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 5

6 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 28 lutego 2013 Stan na dzień Stan na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - Aktywa razem Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 6

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 28 lutego 2013 (cd.) Stan na dzień Stan na dzień Sta n na dzie ń PLN 000 Nota Kapitał własny 2 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (43 590) Pozostałe kapitały rezerwowe (109) 90 (29) 7 Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk netto (6 038) (45 509) Razem kapitały własne Zobowiązanie długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu nabycia znaku towarowego Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 7

8 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 8

9 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Wy nik fina nso wy okre su obr oto weg o PLN 000 Saldo na dzień Inne całkowite dochody Przeniesi enie na nierozlicz ony wynik lat ubiegłych Wynik okresu Saldo na dzień Różnice kursowe z przelicze nia Nadwyżka z przeszacowania aktywów trwałych Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej Kapitał własny razem (850 ) (103) (753) (97) (29) Saldo na dzień (29) Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 9

10 Inne całkowite dochody (416) (297) (297) Korekty błędów lat ubiegłych - - (156) (156) (156) Przeniesi enie na nierozlicz ony wynik lat ubiegłych Wynik okresu Saldo na dzień Saldo na dzień (46 626) - - (46 626) (46 626) (45 509) (45 509) Inne całkowite dochody (199) 16 (183) (183) Korekta kapitału utrata kontroli Przeniesi enie na nierozlicz ony wynik lat ubiegłych - - (45 509) Wynik okresu (6 038) - - (6 038) (6 038) Saldo na (43 590) (6 (109) Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 10

11 dzień ) Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 11

12 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 od od od do do do Nota Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk netto 35 (6 038) (45 509) Razem korekty z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z inwestycji Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wydatki na zakup majątku trwałego (22) (1 026) (838) Wydatki na udzielone pożyczki - (300) (300) Inne wydatki inwestycyjne - (45) (53) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10) (1 312) (1 155) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z realizacji kontraktu forward Zaciągnięcie/spłata kredytów bankowych (1 178) (2 569) (5) Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym - (181) (2 342) Odsetki (382) (1 768) (941) Spłaty z tytułu leasingu finansowego (236) (480) (261) Inne wydatki/wpływy finansowe (678) (1 157) (847) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 474) (4 784) (3 025) Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (280) 52 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana stanu środków pieniężnych w wyniku nabycia jednostki zależnej (58) 35 - Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 12

13 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 13

14 NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 września 2012 do 28 lutego Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej Spółka dominująca Euromark Polska S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 lipca 1993 jako Euromark Polska Sp. z o.o. Zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną miała miejsce w dniu 1 grudnia Siedzibą spółki jest Warszawa. W dniu 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, po rozpoznaniu wniosków Banku Millennium S.A. oraz Spółki Dominującej, wydał postanowienia z dnia 31 grudnia 2012 o ogłoszeniu upadłości Spółki Dominującej w celu likwidacji majątku. Przedmiotem działalności Grupy jest projektowanie i dystrybucja odzieży i sprzętu outdoorowego. Spółką dominującą wobec spółki Euromark Polska S.A. jest TMR Investments Limited, firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty: Nazwa spółki Siedziba Data objęcia kontroli % posiadanych udziałów i głosów Camar Sp. z o. o. Skierdy, Polska Euromark Ukraina Lwów, Ukraina Outdoor Brand Management Ltd. Leicester, Wielka Brytania Euromark Czech s.,r.o. Ostrava, Republika Czeska Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 września 2012 do 28 lutego 2013 obejmuje dane finansowe Euromark Polska S.A. oraz dane finansowe wymienionych wyżej spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną. Spółka dominująca wyższego szczebla w stosunku do Euromark Polska S.A. sporządza jednostkowe sprawozdanie do publicznej wiadomości. 2. Dane porównywalne Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2013 za okres od 1 września 2012 do 28 lutego Prezentowany okres porównywalny obejmuje okres 12 miesięcy od dnia 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012 oraz okres 6 miesięcy od dnia 1 września 2011 do 29 lutego Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 14

15 3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Poniżej zostały przedstawione zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania skonsolidowanego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano poniżej. Zasady rachunkowości W związku z rozpoczęciem postępowania upadłościowo-likwidacyjnego, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, iż Spółka w najbliższym okresie zaprzestanie kontynuowania działalności gospodarczej. Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od do jest sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSR oraz łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej), jak również z MSR 34 sprawozdawczość śródroczna. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych kategorii aktywów trwałych i instrumentów finansowych. Standardy i interpretacje MSR/MSSF opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, które nie weszły w życie na chwilę zatwierdzenia sprawozdania finansowego: Zmiany do MSR 19 świadczenia pracownicze poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany do MSSF 7 instrumenty finansowe: ujawnianie informacji transfer aktywów finansowych mające zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też n zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy Zmiany do MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych: prezentacja pozostałych całkowitych dochodów mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lica 2012 lub później. Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości będą one mogły zostać ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Standardy i interpretacje MSR/MSSF jeszcze nieobowiązujące, na chwilę zatwierdzenia sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez Unię Europejską. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze stosowanie tych standardów: Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 15

16 Zmiany do MSSF 1 zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 lipca 2011 lub później. Zmiany do MSR 12 - podatek dochodowy: realizacja podatkowa aktywów mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później Faza pierwsza standardu MSSF 9 instrumenty finansowe klasyfikacja i wycena mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później. MSSF 10 skonsolidowane sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później, MSSF 11 wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później MSSF 12 ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 lub później Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 przepisy przejściowe mające zastosowanie dla okresów rocznych zaczynających się 1 stycznia 2013 lub później. MSSF 13 wycena według wartości godziwej mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. MSR 27 jednostkowe sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSR 28 inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później KIMSF 20 koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjne w kopalni odkrywkowej mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. Zmiany do MSSF 7 instrumenty finansowe: ujawnianie informacji. Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany do MSR 32 - instrumenty finansowe: prezentacja. Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mające zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany do MSSF 1 zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Pożyczki rządowe mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku) zmiany mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 16

17 Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi, w oparciu o stopień zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do całości usług do wykonania. Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności. Leasing Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w rozbiciu na zobowiązania krótko i długoterminowe. Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością zmienną. Koszty finansowe są odnoszone do sprawozdania z całkowitych dochodów. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciążają koszty metodą liniową przez okres leasingu. Waluty obce Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio do sprawozdania z całkowitych dochodów, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał. Zmiany wartości godziwej powstałe w wyniku wyceny odnosi się bezpośrednio na kapitał. Różnice kursowe powstałe od przedpłat na zakup towarów odnoszone są w wartość towarów. Świadczenia pracownicze Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy i świadczeń kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych i jednocześnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika aktywów. Zobowiązanie bilansowe z tytułu długoterminowych świadczeń na rzecz pracowników (nagrody jubileuszowe) równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy. Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub gdy nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 17

18 jednostkę propozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy. Spółki z Grupy nie oferują swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń pracowniczych w trakcie okresu zatrudnienia oraz po upływie okresie zatrudnienia. Podatki Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba, że Grupa jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 18

19 Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji: Budynki i budowle 2,5% Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe 10% - 30% Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Nakłady na wyposażenie lokali handlowych amortyzowane są przez okres trwania umowy najmu. Grupa stosuje dla środków trwałych należących do Grupy budynki i budowle oraz grunty i model oparty na przeszacowaniu wartości środków trwałych i gruntów do wartości godziwej. Wzrost wartości godziwej jest odnoszony na kapitał z aktualizacji wyceny po potrąceniu podatku odroczonego z tytułu przeszacowania do wartości godziwej. Grupa stosuje ten model dla wszystkich pozycji wchodzących do tych grup. Wartości niematerialne Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy realizowany jest ściśle określony projekt, jest prawdopodobne że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne oraz koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane. Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania nie dłuższy niż 3 lata. Spółka dominująca zakupiła od Banku Meritum (dawniej: Bank BWE) znak towarowy Alpinus i posiada prawa do użytkowania tego znaku bez określenia ram czasowych jego użytkowania. W tym przypadku odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane zgodnie z MSR 38, który nie pozwala dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Zgodnie z MSR 36 Spółka dominująca na bieżąco dokonuje analizy przesłanek co do utraty wartości tego znaku towarowego Alpinus oraz raz do roku przeprowadza test na utratę wartości znaku towarowego. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 19

20 Utrata wartości Na każdy dzień bilansowy jednostki z Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utratę ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla Grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania). W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Zapasy Zapasy wyceniane są w cenie nabycia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Na cenę nabycia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Wartość początkowa zapasów (koszt zakupu) składa się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (niemożliwych do późniejszego odzyskania od władz podatkowych) oraz kosztów transportu, załadunku i wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych. Wartość ta jest pomniejszana o upusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostałych zapasów koszt ustala się stosując metodę pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). Z dniem 1 marca 2007, Zarząd Euromark Polska S.A., w celu usprawnienia procesów zarządzania i planowania marżą brutto, wprowadził system cen ewidencyjnych jako metodę wyceny zapasów. Większość zapasów jest kupowana za granicą Polski, a więc jest fakturowana w obcych walutach, w przeważającej części jest to dolar Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego 20

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo