REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FITNESS LEON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FITNESS LEON"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FITNESS LEON Słowniczek FITNESS LEON działalność gospodarczą prowadzona przez Leona Kledzika pod nazwą Fitness Leon, z siedzibą: Gdańsk ul. Kartuska 422A o numerze REGON , NIP , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność gospodarcza polega w szczególności na sprzedaży towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego e mail sklepu: tel Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Koszyk funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia w postaci ilości towarów, sposób dostawy, formę płatności Konto Klienta usługa e sklepu świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia składanie zamówień. Internetowy Sklep Fitness Leon (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzony przez FITNSESS LEON sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym sklep.fitnessleon.pl Ustawa ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827). Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002r. (tekst jednolity z dnia 15 października 2013r. Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U poz. 121 z późn. zm). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień

2 niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Sprzedawcą, z którym za pomocą Sklepu Internetowego możesz zawrzeć umowę jest: Leon Kledzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness Leon. Niezależnie od możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego zachęcamy do kontaktu. Kontakt telefoniczny pod numerem dostępnym na stronie sklepu, jak również przy pomocy poczty elektronicznej ze sklepem na adres e mail jest możliwy codziennie od poniedziałku do niedzieli od w godzinach od 7.00 do W dni wolne od pracy nie będące niedzielami określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U nr 4 poz. 28 z późn. zm.) nie pracujemy. 4. Sprzedaż towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej. Forma składania zamówienia formularz on line. Do korzystania z Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest: a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, b. aktywne konto poczty elektronicznej (e mail). 5. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka towaru zawarta jest przy opisie danego towaru. 6. Fitness Leon jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad. Fitness Leon nie udziela gwarancji na towary. 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień nie wymaga założenia konta. 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Regulaminu. 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. korzystania z usług oferowanych przez Fitness Leon w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, b. korzystania z usług oferowanych przez Fitness Leon w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

3 c. korzystania z usług oferowanych przez Fitness Leon w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Fitness Leon, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw, d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 1. Informacje o towarach. 2 Informacja o towarach Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka towaru i informacje dotyczące zastosowania towaru zawarte są przy opisie danego towaru w zakładce szczegóły (lub równoznaczne). 2. Wybór towaru. Klient Sklepu Internetowego aby uzyskać towar odpowiedni do swoich potrzeb lub możliwości powinien przed dokonaniem zamówienia dokładnie zapoznać się z charakterystyką towaru i informacją dotyczącą jego zastosowania oraz w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalistów, w szczególności z zakresu sportu lub medycyny. Dokonując wyboru Klient jest odpowiedzialny za wybranie towaru najbardziej odpowiedniego dla jego potrzeb lub możliwości. 3. Składanie zamówień i ich realizacja 1. Składanie zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga: a) wypełnienia formularza Sklepu Internetowego, b) w formularzu klient wypełnia prawidłowe: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w formularzu, c) wyboru sposobu dostawy d) wyboru metody płatności e) akceptacji Regulaminu Uprzejmie informujemy, iż przy przesyłkach o łącznej wadze ponad 30 kg koszt dostarczenia oraz sposób wysyłki należy uzgodnić indywidualnie drogą korespondencji e mail lub telefonicznie przed zakupem towaru. Szczegółowe postanowienia zawarte są w 5 i Składanie zamówień jest możliwe także po zalogowaniu na koncie Klienta i dokonaniu czynności określonych w ust 1 powyżej. 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 4. Składanie zamówień jest możliwe przez całą dobę każdego dnia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 5. Po złożeniu zamówienia Fitness Leon przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z podsumowaniem ceny

4 zamówienia, nazwą towarów i ewentualnie liczba sztuk towaru, adresem dostawy, w przypadku płatności numer rachunku bankowego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Fitness Leon o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie 4 powyżej i stanowi zawarcie umowy. 4 Realizacja zamówień 1. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza początek realizacji zamówienia przez Fitness Leon. Sklep realizuje zamówienia w od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 22:00. W przypadku jednakże złożenia zamówienia w dni wolne od pracy (niedziele i dni wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U nr 4 poz. 28 z późn. zm.) z uwagi na brak możliwości nadania towaru czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy. 2. W przypadku dostaw za granicę cena i koszty dostawy mogą zostać uiszczone wyłączenie w sposób określony w 6 ust 1 lit b) lit c). 3. Wskazany na stronie czas realizacji zamówienia to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem podmiotu doręczającego oraz orientacyjny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia przez podmiot doręczający. 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w 3 ust W przypadku problemów z realizacją zamówienia Fitness Leon będzie dodatkowo kontaktowało się z Klientem, celem wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. 6. Jeśli w magazynie zabraknie zamówionych produktów, a ich sprowadzenie spowoduje przekroczenie terminu realizacji zamówienia, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania z zamówieniem tj.: a) anulowania w całości zamówienia b) akceptacji nowego wskazanego w e mailu terminu realizacji zamówienia c) akceptacji innej określonej w treści e maila propozycji rozwiązania dalszego postępowania z zamówieniem; Decyzja Klienta powinna być podjęta w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania e maila; Anulowanie zamówienia, o którym mowa w lit. a) w wskazanym powyżej terminie oznacza skorzystanie przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Fitness Leon nie będzie zobowiązana do realizacji zamówienia oraz zwróci uiszczone płatności zgodnie z postanowieniami regulaminu; 7. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (także w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z

5 przyczyn nie leżących po stronie Fitness Leon), Fitness Leon będzie uprawniony do anulowania zamówienia (odstąpienie od umowy) i dokona zwrotu dokonanych płatności. 8. Fitness Leon zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności, jak również prawo odmowy zawarcia umowy w stosunku do Klienta, który w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia, co najmniej jednego zamówienia płatnego przy odbiorze. 5 Ceny towarów. Koszt dostarczenia. 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym zamieszczone są przy oferowanym towarze. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru. 2. Koszt dostawy podawany jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. 3. Informacja dotycząca całkowitej ceny za zamawiane towary zawarta jest w koszyku. 4. Obowiązek zapłaty za produkt powstaje po skompletowaniu zamówienia w koszyku, złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie pola zamawiam z obowiązkiem zapłaty. 5. Zapłatę za produkt i koszt dostarczenia dokonuje się w formie określonej w Koszty dostarczenia zamówienia, pokrywa Klient w całości. Koszty dostarczenia towarów objętych zamówieniem są określone: a) w przypadku dostawy towarów o łącznej wadze do 30 kilogramów w koszyku po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości towarów oraz sposobu dostawy albo b) w przypadku dostaw towarów o łącznej wadze powyżej 30 kilogramów lub towarów, których dostarczenie ma nastąpić poza granice Rzeczypospolitej Polski koszt dostarczenia towarów jest uzgadniany indywidualnie w drodze korespondencji e mail lub telefonicznie. W przypadku uzgodnienia telefonicznego ustalony koszt dostarczenia zostanie potwierdzony przez Fitness Leon poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e mail. 7. Fitness Leon zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, zmiany warunków i odwołania promocji oraz ofert specjalnych jak również zmiany kosztów dostaw. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, zmiany warunków promocji i ofert specjalnych lub ich odwołania, zmiany kosztów dostaw będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich złożenia. 6 Formy płatności i dostawy 1. Zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towarów objętych zamówieniem Klient dokonuje: a) gotówką osobie działającej w imieniu podmiotu doręczającego któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego towaru (płatność za pobraniem); Płatność gotówką jest dopuszczalna jedynie przy zamówieniach, które mają być realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

6 b) e transferem za pośrednictwem PayU Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU według zasad ustalonych przez wskazane podmioty. c) przelewem na rachunek bankowy Fitness Leon. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Fitness Leon w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Fitness Leon, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Fitness Leon zamówienie do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. 2. Dostawa zamówień jest realizowana: a) za pośrednictwem podmiotu doręczającego towary b) poprzez odbiór towaru przez Klienta lub podmioty, którym Klient polecił dokonanie odbioru w sklepie Fitness Leon ul. Kartuska 422a, Gdańsk. W przypadku dostaw towarów o łącznej wadze powyżej 30 kilogramów sposób dostarczenia towarów jest uzgadniany indywidualnie w drodze korespondencji e mail lub telefonicznie. W przypadku uzgodnienia telefonicznego ustalony sposób dostarczenia zostanie potwierdzony przez Fitness Leon poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e mail 3.Bierzemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne dostarczenie zamówienia do miejsca wskazanego przez Klienta, jako adres dostawy. Odpowiedzialność przechodzi na Klienta w momencie umożliwienia odbioru towaru. 4. W przypadku wskazania adresu do dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej płatność może być dokonana jedynie w formie wskazanej w ust 1 lit. b) lub c). 7. Prawo do odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z ustawą Klient jest uprawniony do zrezygnowania z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru bez podania przyczyny. Rezygnacja z zakupu oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Klient oraz Fitness Leon zobowiązane są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń. 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest przesłać Fitness Leon Leon Kledzik ul. Kartuska 422a, Gdańsk oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Informujemy, iż opracowany został ustawowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, z którego można skorzystać.

7 3. Fitness Leon informuje, iż nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia drogą elektroniczną za wykorzystaniem strony Sklepu Internetowego. 4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie: a) 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru, b) w przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno lub partiami w terminie 14 dni od dnia dostarczenia odbioru ostatniego towaru lub partii towarów. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. 5. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia: a) w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił, b) zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Fitness Leon Leon Kledzik Gdańsk ul. Kartuska 422A, c) do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu, d) klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Fitness Leon. Zgodnie z art. 12 ust 10 ustawy informujemy, iż w przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy, którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru. W przypadku gdy towar może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określany przez operatora pocztowego. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 8. Reklamacje 1. Fitness Leon odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych przepisami prawa. 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 3. Reklamację można składać osobiście w siedzibie Fitness Leon jak również wysyłkowo na adres Fitness Leon Leon Kledzik Gdańsk ul. Kartuska 422A.

8 4. Reklamację należy złożyć pisemnie wraz z: a. reklamowanym towarem, b. dołączoną kopią potwierdzenia przyjęcia zamówienia, c. opisem problemu, d. wskazaniem adresu e mail do korespondencji. 5. Fitness Leon ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 6. W przypadku gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów Fitness Leon zwróci się do składającego reklamację poprzez e mail o uzupełnienie reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia e maila. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia albo bezskutecznego upływu terminu na jej uzupełnienie. 7. Jeśli produkt ma wadę Klient może: a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Fitness Leon niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Fitness Leon albo Fitness Leon nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 8. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Fitness Leon usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Fitness Leon, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 10. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; b) żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 11. Jeśli Klient: a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Fitness Leon usunięcia wady; b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Fitness Leon wymiany Towaru; Fitness Leon może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Fitness Leon wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem. 9. Zwrot ceny oraz kosztów wysyłki 1. Fitness Leon zwróci Klientowi uiszczoną cenę oraz koszty wysyłki w przypadku: a. odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, b. uznania reklamacji Klienta,

9 c. w innych przypadkach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że: Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy w przypadku płatności za pobraniem lub płatności PAYU. Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów wysyłki. 3. Fitness Leon informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Dane osobowe 1. Przesyłając wypełniony formularz Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fitness Leon jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e mail oraz innych danych określonych w formularzu zamówienia teraz i w przyszłości zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Dane Kupującego wykorzystywane będą w celu zawarcia, realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy. 3. Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia. 4. Administratorem danych jest Leon Kledzik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Leon, z siedzibą: Gdańsk ul. Kartuska 422A o numerze REGON , NIP , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 5. Klient zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 10 Konto klienta 1. Klient może założyć Konto Klienta. Konto klienta umożliwia składanie zamówień.. 2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez podanie hasła i loginu. Klient ustanawia własne hasło do Konta. Podczas logowania Klient używa otrzymany login oraz ustanowione hasło. 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz loginu oraz nieudostępniania go innym osobom. 4. Warunkiem założenia Konta jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fitness Leon niezbędnych do utworzenia oraz utrzymania Konta, składania zamówień, zawarcia i realizacji umów w Sklepie Internetowym. 5. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne. Założenie Konta następuje na czas nieokreślony. Zlikwidowanie Konta zostanie dokonane przez Sklepie Internetowym na żądanie Klienta wysłane pocztą elektroniczną na adres e mail wskazany w 1 ust 3. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego Fitness Leon jest uprawniony do

10 usunięcia Konta po upływie 6 miesięcy od ostatniego zalogowania. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy na usługę konta klienta. 6. Usługa Konta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaś niniejszy regulamin w zakresie dotyczącym usługi Konta stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 7. Do procedury reklamacji w zakresie usługi Konta stosuje się postanowienia 8 ust 2, ust 3, ust 4 lit c, d), ust Informacja w zakresie rozstrzygania sporów 1. Fitness Leon informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 4. Fitness Leon informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta. 12. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia.. 2. Fitness Leon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Fitness Leon. 4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji sprzedaży i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dla Klientów nie będących konsumentem w rozumieniu ustawy jest sąd właściwy dla siedziby Fitness Leon. 6. Fitness Leon w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

11

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: Sklep internetowy sklep.elawenda.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdę Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LAWENDA Magda Marczewska", Armii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy kroplazdrowia.com.pl 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące warunków oraz zasad sprzedaży, a także korzystanie ze sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sklep.zasun.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo