Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych"

Transkrypt

1 Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego z zakresu Operacji bankowych Moduł I: Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego. 3. Omów zasady zawierania umów rachunku bankowego z osobami fizycznymi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdolności do czynności prawnych osób fizycznych. 4. Omów zasady zawieranie umów z osobami prawnymi oraz podmiotami posiadającymi zdolność prawną, ale nie posiadającymi osobowości prawnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z reprezentacją. 5. Wymień i omów prawa i obowiązki banku wynikające z umowy rachunku bankowego. 6. Wymień i omów prawa i obowiązki posiadacza rachunku bankowego wynikające z umowy rachunku bankowego. 7. Scharakteryzuj odpowiedzialność banku za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy rachunku bankowego. 8. Scharakteryzuj odpowiedzialność deliktową banku z tytułu wyrządzenia szkody posiadaczowi rachunku bankowego. 9. Omów problematykę rozwiązania umowy rachunku bankowego. 10. Wymień i scharakteryzuj rodzaje rachunków bankowych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa bankowego. 11. Przedstaw uregulowania prawne rachunku oszczędnościowego. 12. Omów zasady postępowania w razie utraty dokumentów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego. 13. Omów problematykę dyspozycji na wypadek śmierci. 14. Wymień i scharakteryzuj zasady prowadzenia rachunków wspólnych. 15. Omów problematykę rachunków osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. 16. Omów pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym. 17. Wskaż i omów ograniczenia praw posiadacza rachunku bankowego do dysponowania środkami na podstawie umów zawieranych z bankiem. 18. Podaj definicję bankowych rozliczeń pieniężnych. 19. Omów formy rozliczeń pieniężnych. 20. Scharakteryzuj gotówkowe formy rozliczeń pieniężnych. 21. Scharakteryzuj bezgotówkowe formy rozliczeń pieniężnych. 22. Omów obowiązki przedsiębiorców dotyczące rachunków bankowych wynikające z ustawy Prawo działalności gospodarczej. 23. Przedstaw sposób prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. 24. Omów obowiązki banku wynikające z zajęcia rachunku bankowego. 25. Przedstaw problematykę zwolnienia z egzekucji dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków przedsiębiorców. 26. Omów obowiązki banku w przypadku zbiegu egzekucji. 27. Podaj i omów ogólne zasady dotyczące tajemnicy bankowej. 1

2 28. Przedstaw obowiązki banku w zakresie udzielania informacji objętych tajemnicą bankową. 29. Omów uprawnienia banku w zakresie wydawania regulaminów bankowych. 30. Podaj zasady obowiązywania postanowień regulaminów w stosunku do posiadaczy rachunków bankowych. Moduł II: Krajowe rozliczenia pieniężne 1. Przedstaw uregulowania dotyczące rozliczeń pieniężnych zawarte w ustawie Prawo działalności gospodarczej. 2. Wymień i krótko scharakteryzuj formy krajowych rozliczeń pieniężnych 3. Zdefiniuj pojęcie czeku i omów jego elementy. 4. Omów przebieg rozliczenia za pomocą polecenia przelewu. 5. Omów przebieg rozliczenia za pomocą polecenia zapłaty. 6. Omów strukturę organizacyjną KIR S.A. oraz funkcje jej poszczególnych elementów. 7. Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy czekiem a kartą płatniczą. 8. Scharakteryzuj funkcjonowanie systemu SYBIR. 9. Scharakteryzuj funkcjonowanie systemu ELIXIR. 10. Omów istniejące obecnie formy rozrachunków międzyoddziałowych. 11. Omów istniejące obecnie formy rozrachunków międzybankowych. 12. Omów ograniczenia w stosowaniu polecenia zapłaty. 13. Scharakteryzuj podobieństwa i różnice między czekiem a wekslem. 14. Przedstaw warunki niezbędne do prowadzenia rozliczeń za pomocą polecenia zapłaty. 15. Zdefiniuj polecenie przelewu. 16. Zdefiniuj polecenie zapłaty. 17. Omów możliwości odwołania polecenia zapłaty. 18. Omów możliwości odwołania polecenia przelewu. 19. Wskaż podobieństwa i różnice między poleceniem przelewu a poleceniem zapłaty. Moduł III: Czek w obrocie krajowym i zagranicznym 1. Proszę wymienić wszystkie elementy ustawowe czeku. 2. Proszę podać, gdzie czek jest płatny w przypadku nieoznaczenia miejsca jego płatności. 3. Proszę podać, w jaki sposób może być oznaczony remitent na czeku. 4. Proszę wymienić trzy klauzule, które prawo czekowe nakazuje uznać za nienapisane. 5. Proszę podać, jakie muszą być spełnione warunki, aby pełnomocnik mógł wystawić czek. 6. Proszę opisać, kiedy czek nie może być indosowany oraz przypadki, w których indos jest bez znaczenia prawnego. 7. Proszę omówić skutki indosu na trasata oraz skutki indosu dokonanego przez trasata. 8. Proszę podać rodzaje indosów oraz opisać, gdzie może być umieszczony indos. Określić jaki indos musi być umieszczony na czeku składanym do skupu, a jakie indosy na czeku składanym do inkasa. 9. Proszę opisać zasady potwierdzania czeku in blanco i zupełnego oraz skutki potwierdzenia. 10. Jakie są skutki odwołania czeku oraz nieodwołania (w przypadku upływu terminu do przedstawienia)? 11. Proszę określić skutki śmierci wystawcy czeku, remitenta oraz indosanta. 12. Proszę omówić następujące zagadnienia: zapłata częściowa. Obowiązki trasata i posiadacza czeku. 13. Proszę podać, jakie terminy przedstawienia czeku do zapłaty przewiduje polskie prawo czekowe. Od jakiego dnia oblicza się te terminy? 14. Jakie są obowiązki trasata płacącego czek? 15. Proszę podać definicję zakreślenia, jego rodzaje, skutki i formę. 16. Proszę podać definicję czeku rozrachunkowego, formę zamieszczenia na czeku klauzuli do rozrachunku lub innej równoznacznej oraz skutki tego. 17. Proszę podać co bank-trasat robi w przypadku, gdy czek nie jest zapłacony. 18. Proszę opisać skutki zmiany treści czeku. 19. Proszę opisać, kiedy czek jest czekiem bez pokrycia. 20. Proszę podać minimum cztery rzeczy, które określa miejsce płatności czeku. 21. Proszę podać trzy elementy, które musi zawierać czek francuski, pomimo iż są to elementy ustawowe czeku. 22. Gdzie według prawa niemieckiego jest płatny czek, na którym nie wskazano miejsca jego płatności. 23. Jak prawo francuskie nakazuje traktować obce czeki rozrachunkowe, a jak ustawa niemiecka nakazuje traktować obce czeki zakreślone? 24. Proszę podać definicję czeku według prawa brytyjskiego. 2

3 25. Proszę podać zasady zakreślania czeku w Wielkiej Brytanii. 26. W jakim czasie musi być przedstawiony do zapłaty czek według prawa USA? 27. Co oznacza klauzula only umieszczona przy remitencie, a co przy sumie wekslowej? 28. Proszę podać definicję czeku bankierskiego oraz pewne szczególne wymagania odnoszące się do niego w prawie polskim. Wymień minimum dwa rodzaje czeków bankierskich w USA. 29. Proszę opisać brzmienie indosu bankowego w USA. 30. Proszę podać definicję czeku podróżniczego oraz podstawowy warunek jego realizacji. Moduł IV: Karty płatnicze 1. Proszę przedstawić najważniejsze etapy rozwoju kart płatniczych. 2. Scharakteryzuj różnicę między systemami bankowymi a klubowymi. 3. Proszę przedstawić zasady działania VISA International. 4. Proszę przedstawić zasady działania MasterCard/EuroCard. 5. Omów rozwój i znaczenie JCB. 6. Scharakteryzuj najważniejsze przestępstwa w obrocie kartami płatniczymi. 7. Przedstaw uczestników obrotu kartami płatniczymi. 8. Podaj elementy wspólne systemów kart płatniczych. 9. Podaj definicję karty płatniczej. 10. Omów podstawowe elementy definicji karty płatniczej. 11. Scharakteryzuj pojęcie karta debetowa. 12. Scharakteryzuj pojęcie karta kredytowa. 13. Scharakteryzuj pojęcie karta typu charge. 14. Omów karty emitowane przez American Express. 15. Podaj korzyści dla użytkownika wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 16. Podaj korzyści dla emitenta wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 17. Podaj korzyści dla akceptanta wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 18. Opisz klasyczny sposób rozliczania transakcji przy użyciu karty płatniczej. 19. Opisz elektroniczne rozliczanie transakcji przy użyciu karty płatniczej. 20. Co to jest autoryzacja i jakie ma znaczenie? 21. Scharakteryzuj kierunki rozwoju kart płatniczych. 22. Omów związek kart płatniczych z innymi produktami bankowymi. 23. Scharakteryzuj różnice między kartą płatniczą a parapłatniczą. 24. Jakie miejsce w systemach kart płatniczych zajmują karty klubowe? 25. Wyjaśnij pojęcie karta typu T&E. 26. Jaki wpływ na obrót gotówkowy wywiera rozwój kart płatniczych? 27. Omów funkcje spełniane przez nowoczesny bankomat. 28. Jakie funkcje pełni VISA International? 29. Jakie jest znaczenie organizacji Europay? 30. Omów zasady funkcjonowania Diners Club. Moduł V: Wybrane problemy obrotu gotówkowego 1. Omów podstawowe zasady wykonywania czynności kasowo-skarbcowych. 2. Omów zasady doboru pracowników do wykonywania czynności związanych z obrotem gotówkowym 3. Omów wyposażenie i zabezpieczenie stanowiska kasowego. 4. Jakie czynności i w jakiej kolejności wykonuje kasjer przy przyjmowaniu wpłaty gotówkowej? 5. Jakie czynności i w jakiej kolejności wykonuje kasjer przy dokonywaniu wypłaty gotówkowej? 6. Opisz czynności wykonywane przez skarbników. 7. Omów rodzaje kontroli prowadzonych w obrocie kasowo-skarbcowym. 8. Jak odpowiada materialnie pracownik za wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy? 9. Jak odpowiada pracownik za mienie powierzone mu do wyliczenia się lub zwrotu przez pracodawcę? 10. Podaj zasady przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań pieniężnych. 11. Podaj zasady postępowania z fałszywymi i sfałszowanymi znakami pieniężnymi. 12. Podaj zasady postępowania przy wymianie zużytych i zniszczonych znaków pieniężnych. 13. Podaj zasady postępowania przy przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy. 14. Porównaj jedno- i dwustanowiskową obsługę klientów. 15. Przedstaw przebieg rozliczenia między skarbcem a sortownią. 16. Opisz obieg gotówki w oddziale banku. 3

4 17. Omów przyszłość obrotu gotówkowego w związku z rozwojem rozliczeń bezgotówkowych. 18. Scharakteryzuj europejskie normy ochrony wartości pieniężnych. 19. Porównaj polskie i europejskie normy ochrony wartości pieniężnych. 20. Scharakteryzuj sposoby realizacji zasady udokumentowania operacji. 21. Omów wpływ zasad wykonywania czynności kasowo-skarbcowych na bezpieczeństwo obrotu gotówkowego. 22. Przedstaw zasady organizacji sortowni. 23. Omów zasady postępowania przy przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów rzeczowych. 24. Omów organizację nowoczesnego stanowiska kasjerskiego. 25. Omów związek rezerwy obowiązkowej z limitem zapasu znaków pieniężnych. 26. Scharakteryzuj wpływ poziomu zapasu znaków pieniężnych na wynik finansowy banku. 27. Scharakteryzuj wpływ wysokości rezerwy obowiązkowej na rentowność banku. 28. Omów wpływ zasady komisyjności na bezpieczeństwo obrotu gotówkowego. 29. Scharakteryzuj czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach w komórce kasowoskarbcowej. 30. Wyjaśnij konsekwencje nie zachowania zasady bezbłędnej pracy. Moduł VI: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w polskich instytucjach bankowych 1. Scharakteryzuj obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 2. Przedstaw podstawowe elementy bankowego obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy. 3. Scharakteryzuj przestępstwo prania pieniędzy i jego implikacje dla systemu bankowego oraz poszczególnych instytucji bankowych. 4. Omów możliwości rozpoznawania prania pieniędzy z wykorzystaniem dowolnych czynności bankowych na etapie umiejscawiania brudnej gotówki w instytucji bankowej. 5. Scharakteryzuj wykorzystywanie elektronicznych przelewów funduszy w maskowaniu jako drugim etapie prania pieniędzy. 6. Przedstaw sposoby wykorzystywania działalności bankowej w integracji jako trzecim etapie prania pieniędzy. 7. Przedstaw zakres identyfikacji klientów w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. 8. Wymień elementy rejestru przekazywanego przez bank do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. 9. Scharakteryzuj procedurę wstrzymywania transakcji określoną w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 10. Scharakteryzuj odpowiedzialność karną pracowników bankowych za nieprzestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Moduł VII: Back office w banku komercyjnym 1. Jakie zadania wykonują pracownicy back office? 2. W strukturze której komórki organizacyjnej banku może znajdować się back office i dlaczego? 3. Jakie zasady bezpieczeństwa winny znaleźć zastosowanie w organizacji back office? 4. Jak często należy prowadzić analizę pozycji walutowej banku i dlaczego? 5. W jakim celu prowadzona jest analiza przepływu środków na rachunkach nostro? 6. Jakie warunki zawarte w umowie o prowadzenie rachunku nostro są istotne dla czynności wykonywanych przez pracowników back office? 7. Jakie czynności wykonywane są w celu planowania stanów środków na rachunkach nostro? 8. Z jakich środków łączności korzystają pracownicy back office? 9. Jakie czynności należy wykonać w celu rozliczenia transakcji wymiany walut zawartej na rynku międzybankowym? 10. Jakie etapy składają się na rozliczenie transakcji udzielenia lokaty zawartej na rynku międzybankowym? 11. Co to są instrukcje płatnicze i w jakim celu są one wymieniane przy zawieraniu transakcji międzybankowych? 12. Jakiego rodzaju skutki pociąga za sobą pomyłka polegająca na zarejestrowaniu i rozliczeniu transakcji kupna dolarów amerykańskich za polskie złote zamiast transakcji sprzedaży dolarów amerykańskich za złote polskie? 13. Jakie informacje winno zawierać potwierdzenie transakcji udzielenia lokaty zawartej na rynku międzybankowym? 4

5 14. Kiedy dokonuje się operacji transferu środków pomiędzy rachunkami nostro? 15. Jak przebiega wykonanie operacji transferu środków pomiędzy rachunkami nostro? 16. Jakiego rodzaju ryzyko towarzyszy czynnościom wykonywanym w back office? 17. Z jakimi komórkami organizacyjnymi banku współpracuje back office i w jakim zakresie? 18. Jakie kroki należy przedsięwziąć w przypadku stwierdzenia braku spodziewanego wpływu środków z tytułu transakcji wymiany walut zawartej na rynku międzybankowym? 19. Jak należy zareagować w sytuacji, gdy inny bank poinformuje nasz bank o nieotrzymaniu środków z tytułu depozytu przyjętego od naszego banku? 20. Jakie są możliwości zmiany daty waluty płatności wykonywanych za pośrednictwem banków korespondentów zagranicznych? 21. Jakie są możliwości zmiany daty waluty płatności wykonywanych za pośrednictwem krajowych systemów rozliczeniowych? 22. Jakich regulacji w sprawie wielkości otwartych pozycji walutowych musi przestrzegać bank w swojej działalności? 23. Czym różni się rozliczenie międzybankowej transakcji kupna waluty od rozliczenia transakcji kupna papierów wartościowych? 24. Jak wpłynie na pozycję walutową banku zawarcie transakcji przyjęcia depozytu w dolarach amerykańskich na rynku międzybankowym? 25. Kiedy w zakresie transakcji międzybankowych może być zastosowane rozliczenie saldem (tzw. netting)? 26. W jaki sposób dokonuje się kontroli poprawności rozliczenia międzybankowych transakcji, których przedmiotem są krajowe lub zagraniczne papiery wartościowe? 27. Czy osiągnięcie przez bank salda debetowego na rachunku nostro prowadzonym w dolarach amerykańskich świadczy o tym, że bank ten ma krótką pozycję walutową w tej walucie? 28. W jakich przypadkach można zaniechać potwierdzania transakcji zawartych na rynku międzybankowym? 29. Czym różni się rozliczenie transakcji wymiennej (swap)na walutach od transakcji wymiany walut? 30. Jakie regulacje prawne dotyczą czynności wykonywanych przez back office? 31. Jakie regulacje wewnętrzne dotyczą działalności pracowników back office? 32. Czy pracownik back office może dokonać zmiany warunków transakcji wymiany walut w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowego rozliczenia? Moduł VIII: Rentowność banku we współpracy z klientem 1. Przedstaw wpływ oprocentowania produktów bankowych na gospodarkę finansową banku. 2. Omów zasady oprocentowania depozytów. 3. Omów zasady oprocentowania kredytów. 4. Przedstaw wpływ konkurencji międzybankowej na oprocentowanie depozytów. 5. Omów wpływ konkurencji między bankami na oprocentowanie kredytów. 6. Wyjaśnij znaczenie pobierania przez banki opłat i prowizji. 7. Oceń wpływ konkurencji między bankami na wysokość opłat i prowizji pobieranych przez banki. 8. Omów znaczenie opłat i prowizji dla rozwoju banku. 9. Co to jest wewnętrzna cena pieniądza i jakie jest jej znaczenie? 10. Co to jest pieniądz transakcyjny i jakie jest jego znaczenie dla banku? 11. Omów czynniki, od których zależy wysokość oprocentowania depozytów. 12. Omów czynniki, od których zależy wysokość oprocentowania kredytów. 13. Jaki wpływ na stopy procentowe mają oczekiwania inflacyjne? 14. Czy bank powinien więcej zarabiać na kredytach czy na depozytach i dlaczego? 15. Scharakteryzuj instrumenty, którymi bank centralny wpływa na stopy procentowe w bankach komercyjnych. 16. Omów koszty i dochody związane z pozyskiwaniem depozytów. 17. Omów koszty i dochody związane z udzielaniem kredytów. 18. Czy operacje pozabilansowe są dla banków dochodowe i co stanowi w tym przypadku źródło dochodów? 19. Czy każda operacja bankowa musi być źródłem dochodu? Odpowiedź uzasadnij. 20. Scharakteryzuj wpływ produktów bankowych na koszty i dochody banku. 21. W jaki sposób powinny być ustalone prowizje i opłaty bankowe? 22. Dlaczego operacje elektroniczne (przez Internet, homebanking) są obciążone mniejszymi prowizjami? 23. Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy ustalaniu oprocentowania depozytów? 24. Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy ustalaniu oprocentowania kredytów? 5

6 25. Dlaczego bank pobiera prowizje od operacji kredytowych i usługowych, a nie pobiera ich od operacji depozytowych? 26. Jaki wpływ ma kapitalizacja odsetek na efektywną stopę procentową? 27. Omów istniejące sposoby spłaty kredytów (metoda odsetek uśrednionych, annuitetowa, malejących rat, dyskontowa) i ich wpływ na dochody banku. 28. Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy konstruowaniu taryfy prowizji i opłat bankowych? 29. Jaka jest różnica między prowizją i opłatą bankową? 30. Czy słuszne jest pobieranie przez bank prowizji lub opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego? Moduł IX: Weksle w obrocie krajowym i zagranicznym 1. Proszę podać definicję weksla trasowanego oraz weksla własnego oraz wskazać podstawowe różnice pomiędzy nimi. 2. Proszę podać, ile transakcji handlowych jest przyczyną wystawienia weksla trasowanego klasycznego. Należy wskazać, przy której transakcji jest wystawiany weksel. Proszę również określić, pomiędzy którymi uczestnikami stosunku wekslowego zawierane są umowy handlowe i w jakim charakterze te osoby w nich wystąpiły? 3. Proszę wymienić wszystkie elementy weksla trasowanego oraz weksla własnego. 4. Co może być uznane za miejsce wystawienia a co za miejsce płatności weksla trasowanego w przypadku nie oznaczenia na wekslu tych elementów? 5. Proszę podać, ile razy musi być napisana dla ważności weksla suma wekslowa, w jakim miejscu oraz w jaki sposób? 6. Proszę podać, na jaką kwotę jest wystawiony weksel, gdy sumy napisane kilkakrotnie różnią się między sobą? Proszę omówić przypadek, gdy sumę napisano: 1) słownie i cyfrowo, 2) kilkakrotnie słownie, 3) kilkakrotnie cyfrowo. 7. Proszę wymienić wszystkie terminy płatności weksla przewidziane przez prawo wekslowe. 8. Proszę podać, kiedy weksel jest płatny za okazaniem oraz w jakim czasie weksel taki musi być przedstawiony do zapłaty? 9. Co to jest domicyliat, kto go może umieścić, w jakim miejscu na wekslu i kto nim może być? 10. Jakie mogą być rodzaje weksla trasowanego? Czym się one charakteryzują? 11. Proszę podać definicję indosu oraz indosu własnościowego oraz wymienić wszystkie rodzaje indosów własnościowych, jak też podać ich przykładowe brzmienie. Określić skutki indosu własnościowego. 12. Proszę podać definicję indosu oraz indosu pełnomocniczego i wymienić wszystkie rodzaje indosów pełnomocniczych, jak też podać ich przykładowe brzmienie. Określ skutki indosu pełnomocniczego. 13. Co to jest indos częściowy? Podać jego trzy różne przykłady. Jakie są skutki indosu częściowego? 14. Proszę podać skutki przyjęcia weksla. Kiedy weksel musi być przedstawiony do akceptu? W jakim terminie weksel jest przedstawiony do akceptu i gdzie? 15. Jaka jest przykładowa treść akceptu? Proszę podać w zależności od miejsca umieszczenia akceptu. Ponadto proszę podać, kiedy obowiązkowe jest umieszczenie w treści akceptu daty przyjęcia? 16. Proszę omówić szczegółowo, jakie kroki przewidziane przez prawo wekslowe należy podjąć w przypadku odmowy akceptu weksla. 17. Proszę podać definicję awalu, z uwzględnieniem kto może awalizować weksel oraz formy awalu. Proszę podać cztery różne przypadki unieważniające awal, ale nie unieważniające weksla. 18. Proszę szczegółowo omówić zasady przedstawiania do zapłaty weksla nie domicylowanego i domicylowanego. Kto przedstawia, gdzie, w jakim terminie i w jaki sposób? 19. Proszę omówić skutki braku zapłaty weksla, w szczególności jakie kroki przewidziane przez prawo wekslowe winien podjąć posiadacz weksla. 20. Proszę omówić skutki umieszczenia na wekslu klauzuli zapłaty w walucie efektywnej. 21. Proszę omówić art. 78 prawa wekslowego, który stanowi, iż formę oświadczenia wekslowego ocenia się według ustaw kraju, w którym oświadczenie zostało podpisane. 22. Proszę wskazać trzy podstawowe różnice pomiędzy prawem wekslowym polskim a francuskim. 23. Proszę omówić przewidziane w prawie wekslowym niemieckim i w zwyczaju niemieckim indosy na okaziciela. Proszę omówić rolę podpisu wystawcy przy ocenie nieprzerwanego szeregu indosów. 24. Proszę omówić dokument włoski ricevuta. 25. Proszę podać dwie różnice pomiędzy prawem wekslowym polskim a hiszpańskim. 26. Proszę wymienić obligatoryjne elementy weksla własnego według prawa brytyjskiego. 6

7 27. Proszę wymienić klauzule wekslowe przewidziane w prawie brytyjskim, które według przepisów polskiego prawa wekslowego są obligatoryjnymi elementami weksla trasowanego. Podać wymagania obu ustaw co do podpisów na wekslu. 28. Proszę wymienić terminy płatności weksla według prawa brytyjskiego i podać przykłady na każdy z terminów. Jakie ma znaczenie klauzula fixed lub only umieszczana przy terminie płatności? 29. Proszę podać dwie podstawowe różnice pomiędzy prawem wekslowym brytyjskim a prawem USA. 30. Jakie klauzule zastępują niejako w USA awal? Proszę je omówić. 31. Proszę omówić różnice pomiędzy akceptem według prawa polskiego a według prawa brytyjskiego. Moduł X: Gwarancje, awale i poręczenia bankowe 1. Proszę podać, jakie polskie akty prawne regulują gwarancję bankową, a jakie trzy inne mogą mieć zastosowanie do gwarancji bankowej. Podaj przykładową klauzulę, która powoduje, iż do gwarancji ma zastosowanie prawo obce. 2. Proszę podać ustawową definicję gwarancji bankowej. 3. Co jest podstawą wystawienia gwarancji? Proszę podać ustawową definicję zlecenia. 4. Proszę podać minimum trzy cechy prawne charakterystyczne dla gwarancji bankowej. 5. Proszę podać minimum pięć elementów, jakie winno zawierać zlecenie udzielenia gwarancji. 6. Proszę podać ogólnie, co winien dołączyć do zlecenia zleceniodawca, bez wyliczania dokumentów. 7. Proszę podać minimum pięć elementów, jakie winna zawierać gwarancja bankowa. 8. Co to jest klauzula redukująca i jaka może być klauzula będąca jej przeciwieństwem? Proszę podać minimum trzy różne przykłady. 9. Co to jest klauzula identyfikacyjna? Proszę podać trzy różne przykłady. 10. Co to jest klauzula nakazująca uzgadnianie zmian z bankiem w treści stosunku prawnego, który zabezpiecza gwarancja? Proszę podać trzy różne przykłady. 11. Co to jest klauzula zapłaty na pierwsze żądanie i jaka klauzula jest jej przeciwieństwem? 12. Wymień co najmniej siedem różnych rodzajów gwarancji bankowej. 13. Wymień strony i uczestników umowy zlecenia i umowy gwarancji. 14. Podaj definicję gwarancji przetargowej. Określ jej przedmiot i strony. 15. Podaj definicję gwarancji zapłaty. Określ jej przedmiot i strony. Podaj przykładowy warunek. 16. Podaj definicję gwarancji spłaty kredytu. Określ jej przedmiot i strony. Omów gwarancję za spłatę kredytu przyszłego. 17. Podaj definicję gwarancji dobrego wykonania umowy. Określ jej przedmiot i strony. 18. Podaj definicję gwarancji zwrotu zaliczki. Określ jej przedmiot i strony. Podaj przykładowy warunek. 19. Podaj definicję gwarancji wypłaty zaliczki. Określ jej przedmiot i strony. 20. Podaj definicję gwarancji zapłaty weksla. Określ jej przedmiot i strony. Podaj co najmniej dwa obligatoryjne warunki. 21. Kiedy dopuszczalna jest zmiana treści gwarancji? W jakiej formie jest to dokonywane? 22. Podaj trzy przykłady, które w różny sposób określą termin obowiązywania gwarancji. 23. Co to jest roszczenie z gwarancji? Kto je zgłasza, komu, gdzie, kiedy i w jakiej formie? 24. Jaki dokument musi być według przepisów prawa bankowego dołączony do żądania zapłaty beneficjenta? Wymień trzy inne dokumenty, jakie mogą być dołączone do takiego żądania. 25. Wymień cztery sytuacje, w których wygasa gwarancja. 26. Co to jest regwarancja, a co to jest potwierdzenie gwarancji? 27. Podaj definicję awalu i poręczenia. Czym się różnią? 28. Czym różni się poręczenie od gwarancji? 29. Kiedy może być przelana wierzytelność z gwarancji według przepisów prawa polskiego, a kiedy według Jednolitych Reguł dot. gwarancji płatnych na żądanie? Jakie polskie przepisy stosuje się do takiego przelewu i w jakiej formie się on odbywa? 30. Do kogo i w jakim trybie ma regres bank, który zapłacił beneficjentowi gwarancji? Kiedy ogólnie bank takiego regresu nie ma? Podaj trzy przykłady, kiedy bank traci prawo regresu. Moduł XI: Rozliczenia w handlu zagranicznym: inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa 1. Wymień operacje dokumentowe występujące w obrocie towarowo usługowym. 2. Podaj definicję inkasa dokumentowego. 3. Na czym polega transakcja realizowana w formie inkasa dokumentowego? 4. Wymień rodzaje inkasa. 5. Jakie dokumenty mogą być przedmiotem inkasa? 7

8 6. Czy same dokumenty finansowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego? Uzasadnij odpowiedź. 7. Czy same dokumenty towarowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego?. Uzasadnij odpowiedź. 8. Jakie dokumenty finansowe mogą być przedmiotem inkasa bezdokumentowego? 9. Jakie dokumenty towarowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego? 10. Wymień typy inkasa. 11. Na czym polega inkaso za płatność? 12. Na czym polega inkaso za akcept? 13. Na czym polega inkaso za list zobowiązujący? 14. Na czym polega inkaso gwarantowane? 15. Podaj definicję akredytywy dokumentowej. 16. Czym różni się akredytywa pieniężna od akredytywy dokumentowej? 17. Czym różni się akredytywa dokumentowa potwierdzona od nie potwierdzonej? 18. Czym różni się akredytywa dokumentowa odwołalna od akredytywy nieodwołalnej? 19. Czym różni się akredytywa dokumentowa pokryta z góry od akredytywy pokrytej z dołu? 20. Na czym polega różnica roli banku potwierdzającego akredytywę od roli banku negocjującego akredytywę dokumentową? 21. Co to jest akredytywa dokumentowa z czerwoną klauzulą? 22. Na czym polega akredytywa dokumentowa przenośna? 23. Na czym polega akredytywa wiązana typu back-to-back? 24. Wymień najważniejsze warunki akredytywy dokumentowej wynikające z Jednolitych Zwyczajów i Praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych. 25. Jakie dokumenty towarowe mogą być prezentowane w ramach akredytywy dokumentowej? 26. Co to jest baza transakcji w ramach INCOTERMS 2000 i jak wiąże się z dokumentami wymaganymi w ramach akredytywy dokumentowej? 27. Opisz najistotniejsze różnice istniejące pomiędzy operacjami dokumentowymi: inkasem i akredytywą. 28. Które z dokumentów towarowych, wymaganych w ramach akredytywy dokumentowej, mogą być wykorzystane przy zabezpieczaniu ryzyka banku z tytułu otwarcia tej akredytywy? Odpowiedź uzasadnij. 29. Którą formę operacji dokumentowej zaproponujesz swojemu klientowi / eksporterowi, w przypadku gdy ma on podpisać kontrakt z nowym kontrahentem na dostawę towaru dużej wartości? Uzasadnij swoją odpowiedź. 30. Opisz przebieg akredytywy dokumentowej: nieodwołalnej i potwierdzonej. Moduł XII: Finansowanie operacji eksportowo-importowych 1. Proszę omówić ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego i sposoby jego ograniczania. 2. Proszę omówić formy krótkoterminowego finansowania eksportu. 3. Proszę przedstawić mechanizm kredytu dostawcy (supplier s credit). 4. Proszę omówić kredyt kupiecki. 5. Proszę omówić systemy finansowego wspierania eksportu przez państwo. 6. Proszę omówić działalność agencji kredytów eksportowych. 7. Proszę omówić systemy finansowania i ubezpieczenia kredytów eksportowych w państwach wysoko rozwiniętych (np. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja) 8. Proszę przedstawić podstawy prawne obecnie funkcjonującego systemu wspierania eksportu w Polsce. 9. Proszę omówić działalność KUKE S.A. 10. Proszę omówić zasady ubezpieczania kredytów udzielanych na finansowanie transakcji eksportowoimportowych. 11. Proszę omówić technikę kredytu akceptacyjno-rembursowego. 12. Proszę omówić mechanizm dyskonta należności w ramach akredytyw z odroczonym terminem płatności. 13. Proszę omówić rolę traty w akredytywie akceptacyjnej. 14. Proszę omówić wekslową i bezwekslową negocjację dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej. 15. Proszę omówić akredytywę zaliczkową jako formę finansowania pre-shipment. 16. Proszę omówić formy zaliczkowego finansowania eksportu przy realizacji transakcji w ramach inkasa dokumentowego. 8

9 17. Proszę omówić formy finansowania eksportera post-shipment (finansowanie eksportera między datą wysyłki towaru a terminem faktycznego wpływu środków na jego rzecz). 18. Proszę przedstawić przebieg typowej transakcji forfaitingowej. 19. Proszę omówić forfaiting należności wekslowych (należności z weksli trasowanych i weksli własnych). 20. Proszę przedstawić podstawową kalkulację kosztów transakcji forfaitingowej. 21. Proszę przedstawić zalety i wady transakcji a forfait. 22. Proszę przedstawić istotę transakcji dyskonta weksli a forfait. 23. Proszę przedstawić różnice pomiędzy faktoringiem i forfaitingiem wierzytelności eksportowych. 24. Proszę omówić przebieg realizacji transakcji w faktoringu ralizowanym w systemie dwóch faktorów. 25. Faktoring wierzytelności eksportowych przedstaw definicję, charakterystykę, podstawowe formy. 26. Proszę omówić prawną istotę umowy faktoringu. 27. Faktoring a dyskontowanie faktur omówić podobieństwa i różnice. 28. Proszę omówić obrót kredytowy w świetle obowiązujących przepisów dewizowych. 29. Proszę omówić źródła kredytów dewizowych. 30. Proszę podać podstawowe elementy kosztów kredytów zagranicznych. 31. Proszę omówić rodzaje kredytów udzielanych na finansowanie eksportu. 32. Proszę omówić zasady oprocentowania kredytów importowych. Moduł XIII: Przepisy prawa dewizowego oraz ich stosowanie w praktyce operacyjnej banku 1. Proszę wyjaśnić na czym polega obrót bieżący z podaniem kilku przykładów czynności obrót ten stanowiących. 2. Proszę wyjaśnić różnicę między obrotem dewizowym a obrotem dewizowym z zagranicą. 3. Proszę wyjaśnić różnice w statusie rezydenta i nierezydenta. 4. Proszę wyjaśnić, czy mające siedzibę w kraju oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów uważa się za rezydentów czy też nierezydentów. 5. Proszę wyjaśnić, czy pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym są walutami obcymi czy też zagranicznymi środkami płatniczymi. 6. Proszę wyjaśnić, czy bransoletkę ze złota uważa się w Polsce za złoto dewizowe. Proszę uzasadnić swoje stanowisko. 7. Proszę wyjaśnić, czy francuski konsulat w Krakowie jest rezydentem czy też nierezydentem. A ambasada RP w Ottawie? 8. Czy czek bankierski wystawiony przez ROYAL Bank w Kanadzie w dolarach kanadyjskich jest dewizą w rozumieniu polskiego prawa dewizowego? A czy jest zagranicznym środkiem płatniczym? 9. Proszę wyjaśnić, czy transfer krajowych środków płatniczych podlega reglamentacji przy wywozie z kraju? 10. Proszę wyjaśnić, czy zapłata przez nierezydenta za usługi fryzjerskie w Krakowie polskimi złotówkami stanowi obrót dewizowy z zagranicą. Proszę uzasadnić swoje stanowisko. 11. Proszę wyjaśnić, czy transfer do kraju waluty polskiej w celu wpłacenia wadium za wzięcie udziału w przetargu stanowi obrót dewizowy z zagranicą. Czy obrót taki podlega reglamentacji? 12. Jakim rodzajem obrotu będzie transfer za granicę środków uzyskanych jako odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku samochodowym? 13. Proszę wyjaśnić, czy transfer za granicę wygranej w TOTO-Lotka będzie obrotem dewizowym? Jaki to będzie rodzaj obrotu? 14. Czy nabycie przez nierezydenta w Polsce udziałów w spółce z o.o. w ilości dającej 8% głosów na Zgromadzeniu Wspólników będzie inwestycją bezpośrednią? 15. Czy nierezydent może nabyć w Polsce jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania? Proszę uzasadnić swoje stanowisko. 16. Czy poręczenie spłaty długu dokonane w Polsce przez rezydenta na rzecz nierezydenta jest obrotem kapitałowym? Czy jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego? 17. Czy kupno przez rezydenta hotelu w Moskwie jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego? 18. Proszę opisać na czym polega obrót kredytowy i czym różni się od inwestycji bezpośrednich. 19. Proszę podać przykłady kredytów, które są inwestycją bezpośrednią i nie są obrotem kredytowym. 20. Proszę wyjaśnić na czym polega reglamentacja obrotu kredytowego dokonywanego przez banki. 21. Proszę opisać dokumenty, które powinno się przedstawić bankowi przed dokonaniem transferu za granicę przychodu uzyskanego przez nierezydenta w kraju. 9

10 22. Proszę określić dokumenty, które należy przedstawić na granicy w czasie transferu wartości dewizowych za granicę. 23. Proszę określić w jakich sytuacjach i na jak długo bank kontrolujący obrót dewizowy może odroczyć obowiązek przedstawienia wymaganych dokumentów. 24. Czym różni się zwolnienie dewizowe od zezwolenia dewizowego? 25. Na czym mogą polegać nadzwyczajne ograniczenia w obrocie dewizowym? 26. Na czym polega pośrednictwo banku w obrocie dewizowym? Czy każdy bank może być takim pośrednikiem? 27. W jakich sytuacjach biura maklerskie są obowiązkowym pośrednikiem w obrocie dewizowym z zagranicą? 28. Kto i w jakim zakresie nadaje uprawnienia dewizowe bankom? 29. Jaki organ i na jakiej podstawie prawnej może dokonywać formalnej interpretacji przepisów dewizowych? 30. Proszę omówić instytucję zezwoleń dewizowych z przytoczeniem organów posiadających ustawowe uprawnienia w tym zakresie. Moduł XIV: Podpis elektroniczny aspekty prawne 1. Proszę omówić ogólnie na czym polega świadczenie usług certyfikacyjnych w ramach IKP. 2. Proszę wyjaśnić, dlaczego ustawowe uregulowanie problematyki podpisu elektronicznego jest tak istotne dla bankowości? 3. Proszę omówić zagadnienie ważności certyfikatów w ramach IKP. 4. Proszę omówić zagadnienie nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. 5. Proszę omówić ogólnie rolę podpisu elektronicznego w bankowości. 6. Na czym polega znakowanie czasem podpisu elektronicznego? 7. Proszę omówić ogólnie kilka przestępstw związanych z problematyką podpisu elektronicznego wyszczególnionych w ustawie o podpisie elektronicznym. 8. Proszę omówić najważniejsze cechy podpisu elektronicznego. 9. Proszę zaprezentować swoje przemyślenia w zakresie ewentualnych niebezpieczeństw w przyszłości co do funkcjonowania podpisu elektronicznego. 10. Proszę wyjaśnić pojęcie poświadczenia elektronicznego na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym. 11. Proszę omówić rolę Narodowego Banku Polskiego w systemie świadczenia usług certyfikacyjnach. 12. Proszę omówić ogólnie skutki prawne podpisu elektronicznego. 13. Proszę omówić ogólnie obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w ramach IKP. 14. Proszę wyjaśnic chronologicznie proces podpisywania się za pomocą podpisu elektronicznego. 15. Proszę wyjaśnić chronologicznie proces weryfikacji podpisu elektronicznego. 16. Proszę wyjaśnić na czym polega zabezpieczanie klucza prywatnego w postaci elektronicznej karty kryptograficznej. 17. Proszę wyjaśnić na czym polega Infrastruktura Klucza Publicznego. 18. Proszę wyjaśnij różnicę pomiędzy podpisem elektronicznym a podpisem cyfrowym. 19. Proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy podpisem elektronicznym a kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym. 20. Proszę wyjaśnić na czym polega Koncepcja neutralności technologicznej (na podstawie Dyrektywy UNICTRAL z 1996 roku Prawo Modelowe o handlu elektronicznym). Moduł XV: Standardowe księgowania operacji bankowych 1. Proszę omówić kolejne szczeble tworzenia wyniku finansowego banku. 2. Proszę podać jakie operacje ewidencjonowane są na kontach pozabilansowych. 3. Proszę podać kategorie aktywów i zobowiązań finansowych oraz obowiązujące metody ich wyceny. 4. Jakie składniki zaliczane są do kapitałów (funduszy) własnych? 5. Proszę zaksięgować na kontach (można użyć nazw kont bez ich symboli) następującą operację: kredyt dotychczas ewidencjonowany w sytuacji normalnej został przekwalifikowany do sytuacji wątpliwej. Dane: wysokość niespłaconego salda kredytu: 2000 zł, wartość zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych: 500 zł, odsetki naliczone i niezapłacone: 50 zł, 6. Proszę przedstawić (opisać) sposób obliczania efektywnej stopy procentowej. 7. Czym różnią się papiery wartościowe ewidencjonowane jako majątek banku od papierów wartościowych wykazywanych jako zobowiązania? 10

11 8. Jakie podsystemy tworzą system rachunkowości? 9. Jakie operacje mogą być ewidencjonowane na rachunku bieżącym w banku centralnym? 10. Proszę podać przynajmniej trzy rodzaje przychodów i/lub kosztów jakie generują dla banku rachunki bieżące klientów? 11

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej

Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej ROZLICZENIA W HZ (2003-09-21) Kurs walutowy jest to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej Czynniki wpływające na wysokość kursu walut: Czynniki ekonomiczne o Wielkość podaży

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Rozliczenia bankowe 22.02.2006 Stopnie płynności: I gotówka II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Proces przechodzenia pieniądza przez formy jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część ustna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część ustna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU JAKO POśREDNIKA FINANSOWEGO? 2. W JAKI SPOSóB BANK FINANSUJE SWOJą DZIAłALNOść? 3. JAKą ROLę ODGRYWAJą DEPOZYTY W DZIAłALNOśCI BANKU? 4. JAKą

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 10/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 10/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 10/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Nr 180/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 42/Z/2012 Zarządu GBS w Choszcznie z dnia 20.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Bytowie

w Banku Spółdzielczym w Bytowie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Bytowie -

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Wprowadzony uchwałą Zarządu Nr 65/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą Zarządu Nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 23.12.2013r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 23.12.2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 23.12.2013r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLAKLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w BankuSpółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników: Ciechanów, marzec 2014

Wykaz załączników: Ciechanów, marzec 2014 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA S SPIS TREŚCI DZIAŁ I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Dostarczenie Studentom ogólnej wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania: 1. jednego z ogniw finansów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo