Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić)."

Transkrypt

1 Strona 1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Spis treści: 1. Faktoring Forfaiting Leasing Rachunkowość jednostek w stanie upadłości lub likwidacji Sponsoring Literatura: 1. Cebrowska T. (red.) Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum głównego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa Gos W., Hońko S.: Czynności związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki w stanie upadłości, Poradnik Finansowo Księgowy, Aktualizacja nr 63, Maj 2006, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa Gos W., Waśniewski T.: Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Olchowicz I.,Tłaczała A.: Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa Winiarska K. (red.) Zaawansowana rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa Strony internetowe: ; ; ; ; Temat 1: Faktoring Uproszczony schemat operacji występujących przy umowie faktoringu Wprowadzenie: Umowa faktoringu należy do kategorii umów cywilnoprawnych, które nie zostały nazwane w prawie cywilnym. Na podstawie tej umowy faktorant (przedsiębiorca) przenosi na faktora wierzytelności, jakie posiada wobec swojego kontrahenta z tytułu sprzedanych mu m.in. towarów, produktów czy też usług. W zamian za przeniesienie ww. wierzytelności otrzymuje od faktora środki pieniężne. Faktor, którym jest zazwyczaj bank albo firma faktoringowa,

2 Strona 2 przejmuje finansowanie faktoranta w zakresie określonym w umowie. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji i dyskonta. Objaśnienia do schematu: 1. Przedsiębiorca wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż towaru, produktu lub usługi. 2. Faktorant (przedsiębiorca) przenosi na faktora wierzytelność, którą posiada wobec swojego kontrahenta. 3. W zamian za swą wierzytelność przedsiębiorca otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kwoty wynikającej z faktury pomniejszonej o prowizję i odsetki. 4. Dłużnik faktoringowy (kontrahent przedsiębiorcy) dokonuje na rzecz faktora zapłaty kwoty wynikającej z faktury. Test: 1. Faktor to: a) firma sprzedająca wierzytelność faktorantowi b) firma skupująca wierzytelności od dłużników c) bank lub inna jednostka skupująca wierzytelności 2. Jednostka skupująca wierzytelności zgodnie z umową faktoringu: a) jest określana jako faktor b) musi być bankiem lub inną instytucją finansową, c) może być osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. 3. Wierzytelności będące przedmiotem umowy faktoringu: a) muszą być bezsporne, b) dotyczą należności z tytułu dostaw i usług, c) najczęściej ich termin spłaty nie przekracza 14 dni. 4. Awansowa metoda faktoringu polega na: a) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysokości 50% - 95% faktury b) udokumentowaniu transakcji (przekazanie faktorowi kopii faktur, dokumentów magazynowych potwierdzających realizację transakcji) c) odliczeniu przez faktora z góry założonej opłaty. 5. Dyskontowa metoda faktoringu polega na: a) zakupie wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora z terminem natychmiastowej wymagalności, b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysokości 50% - 95% faktury c) odliczeniu przez faktora dyskonta oraz opłaty za świadczone usługi od ceny zakupu wierzytelności 6. Do zalet faktoringu z perspektywy faktoranta należą: a) poprawa płynności finansowej b) skrócenie czasu oczekiwania na wpływ środków pieniężnych c) uniknięcie konieczności zaciągania kredytów bankowych 7. Do wad faktoringu z perspektywy faktoranta należą: a) wysokie koszty opłat i prowizji faktora b) możliwe osłabienie więzi z kontrahentem (dłużnikiem) c) możliwe osłabienie reputacji jednostki Faktoring test uzupełnień/wyboru Faktoring właściwy różni się od niewłaściwego tym, że ryzyko nieściągalności wierzytelności spoczywa na faktorze/faktorancie/dłużniku (właściwe zakreślić). Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić). Faktoring łączący cechy właściwego i niewłaściwego to faktoring... (uzupełnić)

3 Strona 3 Faktoring leasingowy polega na możliwości......(uzupełnić) Zadania sytuacyjne: A. Dokonałem zakupu towaru. Jednak ze względu na czasowy brak środków finansowych nie uregulowałem zapłaty za towar. Obecnie o zapłatę ubiega się bank, a nie sprzedawca towaru. Czy poza koniecznością zapłaty za towar wraz z odsetkami na rzecz banku okoliczność ta rodzi u mnie jakieś konsekwencje podatkowe? Pierwszy raz mam od czynienia z taką sytuacją i mam wątpliwości, czy sprzedawca nie powinien uzyskać mojej zgody na przeniesienie wierzytelności na rzecz banku? B. Z odbiorcami moich wyrobów mam podpisane umowy, z których wynikają długie terminy płatności. Chcąc poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa zwróciłem się do banku o kredyt w rachunku bieżącym. Bank zaproponował mi umowę faktoringu. Wiem, że przy takiej umowie bank będzie pobierał prowizję i odsetki dyskontowe. Czy będą one kosztem uzyskania przychodów? Zadanie 1.1. (Określanie rodzaju faktoringu faktoring właściwy a niewłaściwy) Ustalić, czy w przedstawionych poniżej sytuacjach, występuje faktoring właściwy czy niewłaściwy: Sytuacja 1: Spółka z o.o. XAVIER zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której bank przejął jej nieprzeterminowaną, bezsporną wierzytelność od spółki z o.o. BACA za sprzedane towary. Z umowy wynika, że całkowite ryzyko nieściągalności należności od spółki z o.o. BACA przejmuje faktor (tj. bank). Z przekazanej faktorantowi kwoty faktor potrąci prowizję (0,6% przejętej wierzytelności brutto) oraz odsetki dyskontowe (roczna stopa dyskonta wynosi 20% przejętej wierzytelności) należne za okres od dnia wypłaty tej kwoty do dnia płatności faktury. Sytuacja 2: Spółka jawna zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której bank przejął jej nieprzeterminowaną, bezsporną wierzytelność od spółki akcyjnej za sprzedane usługi transportowe. Ryzyko niespłacenia wierzytelności przez dłużnika obciąża faktoranta. Umowa zastrzega, że w przypadku niespłacania przez dłużnika w terminie należności wynikających z faktury, faktor dokonuje zwrotnego zbycia wierzytelności na rzecz faktoranta (spółki jawnej), zatrzymując prowizję i odsetki dyskontowe. Zadanie 1.2. (Określanie opłacalności faktoringu z perspektywy faktoranta) Spółka z o.o. "KOMETA" ze względu na problemy z płynnością finansową zawarła w dniu 1 marca 200X umowę z instytucją "FAKTOR S.A.", której podstawowe założenia są następujące: 1. Umowa faktoringowa dotyczy należności od przedsiębiorstwa "METEOR", za sprzedane produkty. Faktura została wystawiona X na kwotę zł. Termin płatności ustalono na X. 2. Instytucja "FAKTOR S.A." zapłaci 70% należności spółce "KOMETA" X. Pozostała część należności będzie wypłacana po zapłacie przez dłużnika, czyli X. 3. Czas finansowania przez instytucję "Faktor" wynosi 59 dni. 4. Prowizja wynosi 2% wartości faktury, natomiast stopę dyskontową w skali roku (od wypłaconej kwoty) ustalono w wysokości 8%.

4 Strona 4 Na podstawie przedstawionych informacji ocenić opłacalność umowy faktoringowej, wiedząc że alternatywnym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu oprocentowanego według stopy 28% rocznie. Zadanie 1.3. (Ewidencja faktoringu właściwego, koszty uzyskania przychodu) Jednostka wystawiła fakturę za sprzedane produkty w wysokości zł plus podatek VAT (22%) zł. Po pewnym czasie jednostka sprzedała wierzytelność faktorowi za zł (przelew). Zgodnie z umową faktoringową ryzyko nieściągalności należności obciąża faktora. Faktor w całości odzyskał należność z tytułu faktury (przelew). Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta i faktora. Ustalić stratę z transakcji faktoringowej, wskazując w jakiej części stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.4. (Ewidencja faktoringu właściwego, faktoring a koszty uzyskania przychodu) Spółka z o.o. "WOJTUŚ II" posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie zł. W umowie faktoringu ustalono cenę sprzedaży wierzytelności na zł. Faktor przekazał kwotę zł na rachunek faktoranta. Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta. Ustalić stratę z transakcji faktoringowej, wskazując w jakiej części stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.5. (ewidencja faktoringu właściwego) Spółka z o.o. "X" zawarła z instytucją faktoringową umowę o usługę faktoringu. Przedmiotem umowy są wierzytelności od spółki akcyjnej "Y" za sprzedane produkty. Wystawiona dla spółki akcyjnej "Y" wartość faktury wynosiła zł, w tym należny podatek VAT zł. Postanowienia umowy faktoringowej są następujące: 1) całkowite ryzyko nieściągalności należności od spółki "Y" przejmuje faktor, 2) dyskonto potrącone przez faktora wynosi zł, 3) prowizja faktora wynosi 1% wartości brutto wierzytelności 610 zł, 4) dyskonto i prowizja będą potrącone przez faktora z kwoty należnej spółce "X", 5) kwota należna spółce "X" wynosi ( zł zł 610 zł) zł. Na podstawie przedstawionych danych ułożyć i sformułować niezbędne operacje gospodarcze u faktora i faktoranta. Zadanie 1.6. (faktoring właściwy) Spółka FAKTORANT zawarła w dniu X r. umowę faktoringu właściwego z firmą faktoringową FAKTOR. Faktura VAT, z terminem płatności 60 dni od daty jej wystawienia, przekazana firmie faktoringowej, była wystawiona firmie DŁUŻNIK w dniu r. na kwotę zł, w tym VAT. W umowie ustalono stopę dyskonta na 15%. Prowizja faktora wynosi 3% kwoty brutto wierzytelności. Dyskonto i prowizja zostaną potrącone przez faktora z kwoty należnej spółce FAKTORANT w momencie przelewu środków od dłużnika. Spółka powiadomiła dłużnika faktoringowego o zawarciu umowy faktoringowej. Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta, faktora oraz dłużnika faktoringowego. Przyjąć założenie, że dłużnik uregulował zobowiązanie w terminie płatności.

5 Strona 5 Zadanie 1.7. (faktoring niewłaściwy) Korzystając z założeń poprzedniego przykładu postanowienia umowy są następujące: 1) ryzyko niespłacenia wierzytelności przez dłużnika obciąża faktoranta, tzn. faktor zwraca mu fakturę za sprzedaż w wypadku jej nieściągalności i nie dokonuje zwrotu dyskonta i prowizji, 2) dyskonto i prowizja są pobierane jednorazowo w momencie przelewu środków na rachunek bankowy faktora, 3) faktor blokuje 10% sumy należnej spółce "X" do czasu otrzymania od dłużnika (spółki "Y") pełnej kwoty wierzytelności, co wynosi zł, 4) kwota postawiona do dyspozycji spółki "X" wynosi zł ( zł zł 610 zł zł). Wykorzystując przedstawione dane sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze. Zadanie 1.8. (faktoring niewłaściwy) Spółka MECH S.A. zawarła z firmą faktoringową umowę, na mocy której faktor przejął jej wierzytelność. Wartość brutto faktury wynosi zł. (w tym 22% VAT), a termin płatności 50 dni od daty wystawienia faktury. Umowa zawiera następujące postanowienia: roczna stopa dyskonta wynosi 20%, prowizja faktora wynosi 0,5% wartości brutto, dyskonto i prowizja są pobierane jednorazowo w momencie przelewu środków na rachunek spółki. faktor blokuje 10% należnej spółce kwoty do czasu zapłaty przez dłużnika całej kwoty z faktury. Kwoty wpłacone przez dłużnika są zarachowywane przez faktora na spłatę kwoty pożyczki udzielonej spółce MECH. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności, to faktor zwraca spółce MECH fakturę nie dokonując zwrotu dyskonta i prowizji. Dłużnik został powiadomiony o zawartej umowie i w wyznaczonym terminie 70 dni spłacił 50% kwoty wierzytelności. Z uwagi na niespłacenie w terminie pełnej kwoty wynikającej z faktury, faktor zwrócił ją spółce. Jednocześnie zaliczył na poczet spłaty kwotę zablokowaną i pobrał pozostałą niespłaconą kwotę z rachunku bieżącego spółki. Zadanie 1.9. (faktoring niewłaściwy) Spółka cywilna zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której z dniem wystawienia faktury przez spółkę cywilną bank przejmuje jej wierzytelność wobec spółki z o.o. za sprzedane produkty. Zgodnie z postanowieniami umowy całkowite ryzyko nieściągnięcia należności od spółki z o.o. przejmuje faktor (faktoring właściwy).w myśl umowy, w dniu wystawienia faktury przez spółkę cywilną bank ma przekazać faktorantowi (spółce cywilnej) kwotę w wysokości wartości brutto wynikającej z faktury pomniejszonej o: - prowizję, - odsetki dyskontowe, - 22% VAT od sumy kwot prowizji i odsetek dyskontowych. Prowizja faktora wynosi 0,5% przejętej wierzytelności brutto. Umowna roczna stopa dyskonta wynosi 10% przejętej wierzytelności brutto. Wartość brutto wierzytelności wynikającej z faktury wynosi zł. W fakturze wyznaczono 60-dniowy termin płatności. Temat 2: Forfaiting Wprowadzenie Umowa forfaitingu należy do kategorii umów nienazwanych (w prawie cywilnym). Istotą tej umowy jest sprzedaż przez zbywcę (sprzedawcę lub dostawcę towarów i usług - forfetystę) na rzecz nabywcy (instytucji forfaitingowej - forfaitera) wierzytelności, do uregulowania których zobowiązany jest odbiorca towarów i usług (dłużnik forfaitingowy). Forfaiting

6 Strona 6 spełnia zatem funkcje zbliżone do faktoringu (bardziej rozpowszechnionej w praktyce formy obrotu wierzytelnościami). Różnice między faktoringiem a forfaitingiem Faktoring Krótkoterminowa forma finansowania (do 180 dni). Przedmiotem umowy jest na ogół finansowanie na podstawie wierzytelności wynikających z umowy dostawy i sprzedaży wyrobów oraz usług; rzadko dotyczy obrotu wekslowego. Przedmiotem mogą być wszystkie wierzytelności przysługujące wobec danego odbiorcy lub w stosunku do wszystkich odbiorców. W ofercie faktora znajduje się cały zestaw usług, wśród których finansowanie nie musi odgrywać najważniejszej roli. Finansowanie obrotu krajowego, a także eksportu. Dłużnik jest zazwyczaj informowany (poza faktoringiem tajnym) o zawarciu umowy. Wykupowi mogą podlegać niskie wartościowo wierzytelności pieniężne (małe kwoty ale duża liczba wierzytelności). Faktor wykupuje 50-90% wartości faktury. Faktor finansuje dostawce na ogół we własnym imieniu i na własne ryzyko. Faktor nie musi przejmować ryzyka. Usługa tańsza od forfaitingu. Faktor stosuje zabezpieczenia, gdyż liczy się ze stratami. Forfaiting Średnio i długoterminowa forma finansowania (od 6 miesięcy do 7 i więcej lat). Zazwyczaj dotyczy obrotu wekslowego; przedmiotem umowy są wierzytelności w wekslach oraz objęte akredytywami, a także wynikające z umów leasingu i wierzytelności księgowe. Przedmiotem umowy jest z reguły jedna, indywidualnie oznaczona wierzytelność pieniężna. Celem jest finansowanie wierzytelności i temu są podporządkowane wszystkie czynności. Finansowanie tylko eksportu. Dłużnik często nie wie o zawarciu transakcji. Wykupowi podlegają duże wartościowo wierzytelności (jedna wierzytelność na wysokie kwoty). Forfaiter wykupuje 100% wartości faktury. Często tworzone są konsorcje forfaiterów celem zgromadzenia środków finansowania danej transakcji, co umożliwia rozłożenie ryzyka między kilka podmiotów finansujących. Finansowanie tylko bez regresu (z przejęciem ryzyka). Koszty są wysokie, ze względu na bezregresowy charakter. Na koszty te składa się dyskonto, marża forfaitera, opłaty dodatkowe dotyczące dni, w których mimo wymagalności należności nie ma wpływu środków pieniężnych oraz opłaty związane z wycofaniem się którejś ze stron. Nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń, gdyż forfaiter wyklucza z reguły poniesienie strat. Zadanie 2.1. (forfaiting właściwy) Firma KWAS S.A. wykazuje w księgach rachunkowych należność z tytułu eksportu preparatów chemicznych w kwocie zł, w tym, zł VAT. Termin płatności faktury określono na 6 miesięcy. W celu przyspieszenia wpływu należności zawarto umowę forfaitingu z bankiem (forfaiter). W związku z tym w księgach rachunkowych foretysty należy ująć następujące operacje gospodarcze: 1. Sprzedaż wierzytelności (połączona z zawiadomieniem o tym fakcie dłużnika): a) cena sprzedaży wierzytelności zł 2. Wyksięgowanie wierzytelności według wartości nominalnej zł 3. Wpływ zapłaty od forfaitera za przeniesioną wierzytelność zł W księgach rachunkowych forfaitera wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przejęcie wierzytelności będącej przedmiotem umowy: a) wartość nominalna wierzytelności wynikająca z umowy zł b) cena nabycia wierzytelności wynikająca z dokumentu źródłowego zł c) zarachowanie kwoty dyskonta (wynagrodzenia) do rozliczenia zł 2. Zapłata forfetyście za przejętą wierzytelność zł 3. Zapłata dłużnika za przejętą wierzytelność zł 4. Przeksięgowanie dyskonta na przychody finansowe zł Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych foretysty i forfaitera. Zadanie 2.2. (forfaiting niewłaściwy) Założenia jak w zadaniu 2.1., z tą różnicą, że ryzyko nieściągalności należności jest dzielone między forfaitera i foretystę. W księgach rachunkowych foretysty należy zaksięgować następujące operacje gospodarcze związane z realizacją umowy forfaitingowej: 1. Przeksięgowanie wartości nominalnej wierzytelności z tytułu eksportu zł 2. Dokumenty źródłowe (faktura, nota księgowa, wyciąg bankowy) potwierdzające:

7 Strona 7 a) potrącenie przez forfaitera kwoty dyskonta zaliczanego w koszty zł b) zablokowanie kwoty umownej jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń forfaitera na wypadek niewypłacalności dłużnika forfaitingowego zł c) wpływ na rachunek bieżący kwoty należnej wynikającej z ustaleń umownych, (pomniejszonej o dyskonto i kwotę zablokowaną) zł d) wartość ogółem wierzytelności przeniesionej na forfaitera zł 3. Zaliczenie na spłatę pożyczki forfaitingowej całości zapłaconej przez dłużnika wierzytelności - na podstawie zawiadomienia forfaitera: 4. Wpływ na rachunek bankowy kwoty odblokowanej przez forfaitera w związku z rozliczeniem pożyczki forfaitingowej: Zaksięgować operacje gospodarcze u forfetysty. Temat 3: Leasing Leasing w ustawie o rachunkowości Art. 3 uor: 4.Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1)przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, 2)zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, 3)okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 4)suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, 5)zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 6)przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, 7)przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. 5.W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów trwałych jako należności. 6.W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5 Ujmowanie leasingu w sprawozdaniu finansowym 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KORZYSTAJĄCEGO (Leasing finansowy - umowa spełnia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA ŚRODKI TRWAŁE KOSZTY I STRATY ZOBOWIĄZANIA z tytułu długu pozostałego (kapitał pozostały do spłaty) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY I ZYSKI AMORTYZACJA + CZĘŚĆ ODSETKOWA (część odsetkowa liczona w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu długu pozostałego PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1

8 Strona 8 - MSR-17 "Leasing") SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANSUJĄCEGO (Leasing finansowy - umowa spełnia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA NALEŻNOŚCI zdyskontowane wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) raty leasingowe oraz wartość resztowa (niespłacony kapitał) ZOBOWIĄZANIA w zależności od źródeł refinansowania np. kredyt bankowy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOSZTY I STRATY PRZYCHODY I ZYSKI KOSZTY z tytułu odsetek od refinansowania + koszty stałe PRZYCHODY z części odsetkowej rat leasingowych. Rozliczane w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu długu pozostałego (MSR 17 - "Leasing") Umowa leasingowa, według której prawo do amortyzacji przysługuje finansującemu (leasing finansowy) Podatkowe skutki umów leasingowych Zakres przychodów finansującego Umowa leasingowa, według której prawo do amortyzacji przysługuje korzystającemu (leasing operacyjny) Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez Do przychodów finansującego zalicza się opłaty korzystającego w podstawowym okresie umowy, w należne od korzystającego w podstawowym okresie tym także opłaty wstępne, są dla finansującego umowy, ale tylko w wysokości przekraczającej spłatę przychodem podatkowym w pełnej wysokości. wartości przedmiotu umowy. Traktowanie wydatków związanych z nabyciem przedmiotu umowy przez finansującego Wydatek związany z nabyciem przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, natomiast kosztem uzyskania przychodu są dla finansującego odpisy amortyzacyjne dokonane przez okres trwania umowy. Należy pamiętać, że amortyzacja może być naliczana metodą liniową lub degresywną. Nie można jednak stosować podwyższonych stawek amortyzacyjnych w wypadku używania składników w pogorszonych warunkach, gdyż finansujący nie zna tych warunków. Wydatek poniesiony na nabycie przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, finansujący nie dokonuje również odpisów amortyzacyjnych od tego przedmiotu. Traktowanie wydatków związanych z umową leasingową przez korzystającego Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, w tym także opłaty wstępne, są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Test: 1. W Polsce leasing jest unormowany przez: a) kodeks cywilny b) ustawę o rachunkowości c) ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Umowa leasingu jest: a) umową nienazwaną zbliżoną do dzierżawy b) umową nienazwaną zbliżoną do najmu c) umową nazwaną 3. Stronami leasingu są: a) korzystający i finansujący b) lesingodawca i leasingobiorca Do kosztów korzystającego zalicza się raty leasingowe w podstawowym okresie umowy, ale tylko w wysokości przekraczającej spłatę wartości przedmiotu umowy.

9 Strona 9 c) najemca i wynajmujący 4. Przedmiotem leasingu są zgodnie z prawem bilansowych: a) rzeczy, b) wartości niematerialne i prawne, c) żadne z powyższych. 5. Przedmiotem leasingu są zgodnie z kodeksem cywilnym: a) rzeczy b) wartości niematerialne i prawne c) żadne z powyższych 6. Kodeks cywilny przewiduje następujące rodzaje leasingu: a) operacyjny b) finansowy c) żadne z powyższych Zadanie 3.1. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie korzystającego) 1. Na podstawie umowy leasingowej przyjęto do użytkowania maszyny produkcyjne: a) wartość maszyn zł b) naliczone z góry odsetki za cały okres trwania umowy zł c) razem zł 2. Zapłacono ratę firmie leasingowej(finansującemu) (WB) zł 3. Przeksięgowano odsetki do kosztów bieżącego okresu zł Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych korzystającego (leasingobiorcy). Zadanie 3.2. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie finansującego i korzystającego) W listopadzie 200X r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano fakturę VAT za maszyny zakupione z zamiarem przekazania w leasing: a) wartość netto zł b) podatek VAT zł c) razem zł 2. Zawarto umowę leasingową, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Zgodnie z treścią umowy wystawiono korzystającemu fakturę VAT: a) część kapitałowa zł b) odsetki za cały okres umowy zł c) podatek VAT dotyczący części kapitałowej (22%) zł d) razem zł 3. (WB) Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy maszyn zł 4. Wystawienie faktury za ratę leasingową za pierwszy miesiąc: a) część kapitałową zł b) część odsetkową zł c) podatek VAT zł d) razem zł 5. (WB) Wpłata od korzystającego raty za pierwszy miesiąc zł 6. Wystawienie faktury za ratę leasingową za drugi miesiąc: a) część kapitałową zł b) część odsetkową zł c) podatek VAT zł d) razem zł 7. (WB) Wpłata od korzystającego raty za drugi miesiąc zł

10 Strona 10 Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych finansującego. Sformułować operacje gospodarcze, które wystąpią u korzystającego i dokonać ich ewidencji. Zaksięgować amortyzację za dwa kolejne miesiące w kwocie 900 zł/miesiąc. Zadanie 3.3. (Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego i finansującego) Firma BUSS (korzystający) przyjęła do użytkowania samochód ciężarowy VW BUS na podstawie umowy leasingu z firmą LEND _ LEASE S.A, która nabyła go za zł + 22% VAT. Zgodnie z umową odpisów amortyzacji dokonuje finansujący (Metoda liniowa, stopa amortyzacji 20%) Miesięczna opłata leasingowa wynosi zł netto + 22% VAT. Sformułować operacje gospodarcze (umowa oraz opłaty leasingowe przez dwa miesiące) i zaksięgować je w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego. Zadanie 3.4. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Firma zawarła umowę, na podstawie której przekazała korzystającemu do użytkowania środek trwały o wartości godziwej zł na okres 3 lat. Opłatę roczną ustalono na poziomie zł. Umowa nie zawiera zapisu o przeniesieniu własności przedmiotu na korzystającego po zakończeniu umowy ani o prawie do nabycia przedmiotu umowy na korzystnych dla korzystającego warunkach. Nie przewidziano również możliwości zawarcia kolejnej umowy. Przedmiot umowy jest typowy i nie został dostosowanych do indywidualnych wymagań korzystającego. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu umowy wynosi 10 lat. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.5. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Spółka akcyjna OLA zawarła umowę leasingu finansowego środka trwałego o wartości godziwej zł na okres 5 lat. Korzystającym jest spółka z o.o. ZUZIA, niepodlegająca obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Opłaty według umowy zostały rozłożone równomiernie, w każdym roku po zł. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego wynosi 10 lat, a stopa amortyzacji według updop została określona na 10%. Kierownik firmy ZUZIA podjął decyzję o prezentowaniu w wyniku finansowym skutków umowy leasingowej zgodnie z prawem podatkowym. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.6. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Przedsiębiorstwo MODEL S.A. zawarło umowę leasingu finansowego na okres 5 lat ze spółką BADACZ S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o wartości godziwej zł.

11 Strona 11 Roczne opłaty w kwocie zł zostały rozłożone równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 7 lat. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.7. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Przedsiębiorstwo GROSZKI S.A. zawarło umowę leasingu finansowego na okres 5 lat ze spółką KOWALE S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o wartości godziwej zł. Roczne opłaty w kwocie zł zostały rozłożone równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 7 lat. Korzystający zdecydował się na ujęcie zobowiązań leasingowych w kwocie obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.8. Firma leasingowa (finansujący) zobowiązała się oddać spółce z o.o. Gama, która nie jest zobowiązana do badania sprawozdań finansowych, do używania na 24 miesiące samochód dostawczy Star o oferowanej wartości netto zł. Integralną część umowy stanowi harmonogram finansowy, którego warunki są następujące: Opłata wstępna zł + VAT, 23 raty po 2.100zł + VAT, po zakończeniu umowy i zapłaceniu wszystkich rat przez korzystającego samochód zostanie sprzedanych za 8.000zł +VAT. Z przedstawionych założeń wynika, że: 1) okres, na jaki została zawarta umowa stanowi 40% normatywnego okresu używania środka trwałego, gdyż zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych dla środków transportu okres normatywnego używania wynosi 5 lat, 2) suma opłat leasingowych wynosi zł (11.000zł zł), czyli odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Jednak w umowie nie ma informacji o tym, że odpisy amortyzacyjne dokonuje finansujący, czyli zgodnie z prawem podatkowym umowa będzie traktowana jako umowa leasingu operacyjnego. Na podstawie przedstawionych założeń określić przychody i koszty dla finansującego i korzystającego oraz ułożyć i zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego. Zadanie 3.9. Jednostka otrzymała na podstawie umowy leasingowej środek trwały o wartości zł, który amortyzuje się metodą liniową przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy są następujące: Opłata wstępna 2.080zł plus 22% podatku VAT, 36 rat leasingowych po 250 zł plus 22% podatku VAT, co wynosi 9.000zł plus podatek VAT. Wykaz operacji będzie następujący: 1. Przyjęcie środka trwałego zł

12 Strona Zaksięgowanie odsetek leasingowych: a) za okres umowy zł b) zaliczenie odsetek do kosztów w okresie, którego dotyczą 3. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (np zł rocznie) 4. Otrzymanie faktury za opłatę wstępną zł plus VAT 440zł 5. Rozliczenie otrzymanej faktury za opłatę wstępną: a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 440 zł b) zaksięgowanie wartości netto opłaty leasingowej zł 6. Otrzymanie faktury za ratę leasingową 250zł plus VAT 55 zł 7. Rozliczenie otrzymanej faktury za ratę leasingową: a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 55 zł b) zaksięgowanie wartości netto raty leasingowej 250 zł 8. Przeksięgowanie związane z kontem "Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo": a) opłata wstępna zł b) rata leasingowa 250 zł Zaksięguj wymienione operacje. Zadanie (Ustalanie wartości hipotetycznej) Wartość początkowa środka trwałego przekazanego w leasing operacyjny wynosiła zł. Okres umowy leasingowej określono na 3 lata, stopa amortyzacji wynosi 10%. Ustalić wartość hipotetyczną środka trwałego. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Jak należy ująć w księgach rachunkowych operacje związane z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego, gdy dla celów bilansowych umowa ta spełnia warunki leasingu finansowego? Spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Jednostka podpisała umowę o leasing operacyjny wózka magazynowego. Otrzymała od finansującego pierwszą fakturę na opłatę administracyjną i wstępną opłatę leasingową. Jak ująć wymienione opłaty w księgach rachunkowych? Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest aparatura medyczna. Umowa została zawarta na czas oznaczony (2 lata) i zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Spółka otrzymała fakturę na kwotę brutto: zł, w tym podatek VAT (7%): zł, która obejmuje: - część kapitałową: zł, - część odsetkową: zł, - podatek VAT: zł. Zgodnie z warunkami umowy opłata wstępna obejmuje spłatę kapitału w kwocie netto: zł i podatek VAT w całości: zł. Kolejne raty miesięczne wynoszą po 588 zł, w tym rata kapitałowa: 525 zł i rata odsetkowa: 63 zł. Podatek VAT naliczony nie podlega odliczeniu. Spółka przyjęła 14% stawkę amortyzacji. Zaksięgować operacje gospodarcze. Zadanie Wprowadziliśmy do ewidencji bilansowej środków trwałych spółki jawnej urządzenia o jednostkowej wartości początkowej zł. Są to urządzenia używane na podstawie umowy leasingu finansowego - w rozumieniu przepisów bilansowych i podatkowych. Czy fakt, że są to urządzenia pochodzące z leasingu nie wykluczał możliwości dokonania jednorazowego

13 Strona 13 odpisu amortyzacyjnego ich wartości początkowych? Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa nabycia tych urządzeń w drodze leasingu finansowego? Temat 4: Rachunkowość jednostek w stanie upadłości lub likwidacji Klasyfikacja postępowania upadłościowego według prawa upadłościowego i naprawczego UPADŁOŚĆ Upadłość z możliwością zawarcia układu Upadłość obejmująca likwidację majątku Z zachowaniem prawa zarządu majątkiem przez upadłego Bez prawa zarządu majątkiem przez upadłego Nadzorca sądowy Zarządca sądowy Syndyk Źródło: Opracowanie własne na podstawie puin Wypłacalność spółki a zasady jej rozwiązania Wystąpienie przesłanek rozwiązania spółki Spółka wypłacalna, której rozwiązanie następuje na podstawie decyzji wspólników. Jej majątek po spłacie zobowiązań jest dzielony między wspólników Spółka niewypłacalna, której majątek jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli Likwidacja na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Upadłość na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego Rozwiązanie spółki w drodze wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Źródło: Opracowanie własne Zgodnie z art. 29 uor: 1. Jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności (na przykład rezerwy na odprawy dla pracowników). 2. Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji (jeżeli nie jest ona spowodowana prywatyzacją przedsiębiorstwa

14 Strona 14 państwowego) lub w stan upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. 3. Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o której mowa w ust. 1 art. 29 uor wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 4. Wszczęcie postępowania naprawczego lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje obniżenia wartości wykazanych w bilansie aktywów i pasywów. Schemat 4. Algorytm postępowania syndyka przy sprzedaży majątku jednostki z stanie upadłości Czy wartość majątku przewyższa planowane koszty postępowania upadłościowego? nie Umorzenie postępowania upadłościowego spowodowane niedoborem majątku tak Czy sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości jest najkorzystniejsza ze względów ekonomicznych? (art. 316 puin) tak Syndyk zwraca się z wnioskiem do sędziego komisarza o wyznaczenie biegłego, którego zadaniem jest dokonanie oceny przedsiębiorstwa Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości nie Czy sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa jako całości jest najkorzystniejsza ze względów ekonomicznych? (art. 318 puin) tak Syndyk zwraca się z wnioskiem do sędziego komisarza o wyznaczenie biegłego, którego zadaniem jest dokonanie oceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie Sprzedaż poszczególnych składników majątku zgodnie z zasadami określonymi w puin bez konieczności powoływania biegłego Uwaga Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości wymaga powołania rzeczoznawcy majątkowego Koniec

15 Strona 15 Etapy i czynności związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki w stanie likwidacji Etap Zakres czynności Regulacja prawna Dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, wycena składników majątkowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego Art. 26, ust. 4 uor, art. 29 uor, art. 12, ust. 2, pkt 6 uor, art. 45, ust 1 uor Dzień postawienia jednostki w stan upadłości otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu otwarcia (składniki kapitału własnego łączy się w jeden kapitał) Art. 12, ust. 1, pkt 5 uor, art. 36, ust. 3 uor Po ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena masy upadłościowej, sporządzenie listy wierzytelności, zbycie masy upadłościowej, zaspokojenie wierzycieli Art. 57, 61, 68, 306, 342 puin Zakończenie postępowania upadłościowego przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z działalności syndyka, wystąpienie do sądu o skreślenie jednostki z rejestru. Art. 12, ust. 2, pkt 2 uor, art. 45, ust. 1 uor Kategoria Pierwsza Kategorie wierzytelności uszeregowane według kolejności spłaty Wybrane wierzytelności koszty postępowania upadłościowego, należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;

16 Strona 16 Kategoria Wybrane wierzytelności Druga podatki oraz inne daniny publiczne oraz niepodlegające zaspokojeniu w kategorii pierwszej należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości wraz z należnymi od nich odsetkami i kosztami egzekucji Trzecia inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji, wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, jeżeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej, Czwarta odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów Źródło: Opracowanie własne na podstawie art puin. Zadanie 4.1. (Test) 1. Sprawozdanie finansowe jednostek postawionych w stan upadłości: a) podlega badaniu przez biegłego rewidenta, b) jest sporządzane zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, c) składa się bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 2. Kapitały jednostek postawionych w stan upadłości lub likwidacji łączy się w jeden kapitał podstawowy: a) na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji, b) na dzień ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji, c) na każdy dzień bilansowy. 3. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu powoduje konieczność: a) zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, b) sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, c) wydania syndykowi majątku oraz ksiąg rachunkowych. 4. Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku wiąże się z obowiązkiem: a) przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów, b) zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, c) wydania syndykowi majątku oraz ksiąg rachunkowych. 5. Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli: a) zobowiązania jednostki nie przekraczają 10% sumy bilansowej, b) majątek jednostki nie pokryje kosztów postępowania sądowego, c) okres zaprzestania spłaty zobowiązań jest krótszy niż 6 miesięcy. Zadanie 4.2. (Przesłanki upadłości) Bilans VGK Sp. z o.o. na dzień został ujęty w tabeli. Bilans VGK Sp z o.o. na dzień Aktywa Kwota Pasywa Kwota A. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe A. Kapitały własne 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 2. Kapitał (fundusz) zapasowy 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 4. Wynik finansowy (strata)

17 Strona 17 B. Aktywa obrotowe 1. Materiały 2. Towary 3. Należności z tytułu dostaw 4. Rachunki bankowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2. Kredyty bankowe 3. Zobowiązania z tytułu dostaw Suma bilansowa Suma bilansowa Zadanie 4.3. (Ujmowanie kapitału własnego w spółkach postawionych w stan upadłości) W sprawozdaniu finansowym VGK Spółka z o.o. na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości ujęto następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy zł - kapitał zapasowy zł - kapitał z aktualizacji wyceny zł - zysk (strata) brutto zł Przedstawić ewidencję scalania kapitału podstawowego na dzień ogłoszenia upadłości. Wskazać, w jakiej kwocie zostanie wykazany kapitał podstawowy w bilansie otwarcia. Zadanie 4.4. (Ewidencja kosztów postępowania upadłościowego) Salda początkowe wybranych kont na dzień 1 czerwca 2006 r. są następujące: Rezerwy zł, w tym koszty postępowania upadłościowego zł Pozostałe salda kont zostały ujęte na kontach (oznaczyć X). W czerwcu 2006 roku w VGK spółka z o.o. w stanie upadłości miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Syndyk sprzedał samochód ciężarowy VW: a) wartość początkowa zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) cena sprzedaży (Fa VAT) zł + 22% VAT ( zł) zł 2. Syndyk sprzedał materiał ALFA: a) cena nabycia zł b) odpisy aktualizujące wartość materiałów zł c) cena sprzedaży (Fa VAT) zł + 22% VAT (1760 zł) zł 3. Naliczono wynagrodzenie brutto syndyka i pracowników zł 4. Składki ZUS obciążające pracodawcę (dotyczy operacji 3) zł 5. Miesięczny odpis amortyzacji środków trwałych 500 zł Ująć na kontach syntetycznych i analitycznych (w wypadku konta 8 Rezerwy) operacje gospodarcze, które nastąpiły w czerwcu 2006, wiedząc że utworzona rezerwa na koszty postępowania w kwocie zł obejmuje takie pozycje jak: Rezerwa na koszty wynagrodzeń zł Rezerwa na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zł Rezerwa na koszty usług obcych zł Rezerwa na koszty amortyzacji zł Zadanie 4.5. (Wycena składników majątkowych jednostek postawionych w stan upadłości) W dniu 1 czerwca 2006 roku sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. VGK obejmującą likwidację majątku. Wyznaczony syndyk przeprowadził spis inwentarza, ustalając stan masy upadłości na godzinę 0 00 tego dnia. Składniki ujęte w spisie z natury wraz z ich wyceną zawiera tabela 4.1. Inne składniki aktywów zweryfikowane w drodze weryfikacji oraz potwierdzenia sald zawiera tabela Ustalić skład masy upadłości i określić jej wartość, 2. Ustalić wartość składników majątku na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości według puin oraz uor.

18 Strona 18 Tabela 4.1. Spis inwentarza wraz z wyceną jego składników w Spółce z o.o. VGK na dzień 1 czerwca 2006 Lp. Składnik aktywów Cena nabycia (koszt wytworzenia) Wycena mienia na podstawie ksiąg rachunkowych Odpisy amortyzacyjne Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości Wartość netto odpisy aktualizujące (kol ) Wartość godziwa Wartość bilansowa (niższa z kol. 6 lub 7) Program FK Samochód ciężarowy STAR, objęty zastawem 3. Samochód dostawczy VW Tokarka ROBO Materiał ALFA Towar A Produkt gotowy X RAZEM Tabela 4.2. Pozostałe składniki aktywów spółki z o.o. VGK w dniu ogłoszenia upadłości Lp. Składnik aktywów Wycena mienia na podstawie ksiąg rachunkowych Odpisy aktualizujące Wartość ewidencyjna Wartość ewidencyjna odpisy aktualizujące (kol. 3 4) Wartość godziwa Wartość bilansowa (niższa z kol. 6 lub 7) Środki na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2. Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) ubezpieczenie budynku biurowego za rok z góry Zadanie 4.6. (Wycena majątku jednostek postawionych w stan upadłości) Na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości VGK Spółki z o. o. przeprowadzono wycenę składników majątku, których wartość wynikającą z ewidencji oraz wartość godziwą przedstawiono w tabeli 4.3. Wartość godziwa Kwota odpisu Lp. Składnik aktywów Wartość wynikająca z ewidencji 2 aktualizującego (kol. 3-4) Program FK Samochód ciężarowy STAR, objęty zastawem 3. Samochód dostawczy VW Tokarka ROBO Materiał ALFA Towar A Produkt gotowy X Środki na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 9. Należności z tytułu dostaw Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) ubezpieczenie budynku biurowego za rok z góry Razem Na podstawie tabeli 4.3. dokonać ewidencji odpisów aktualizujących wartość aktywów na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, wiedząc, że salda początkowe są następujące: 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych (Wn) zł 8 Kapitał z aktualizacji wyceny (Wn) zł 2 Kwoty w tej kolumnie uwzględniają odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu aktualizacji wyceny przed postawieniem jednostki w stan upadłości (por. tabela 6.3.4). Można przyjąć, że jest to wartość bilansowa tych składników bez uwzględnienia ich wartości godziwej na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

19 Strona 19 Zadanie 4.7. (Ewidencja kosztów postępowania upadłościowego) Spółka z o.o. BUMERANG została w dniu 1 sierpnia 2006 postawiona w stan upadłości obejmującej likwidację majątku. Salda wybranych kont są następujące: 8 Kapitał (fundusz) podstawowy zł 8 Rozliczenie wyniku finansowego (Wn) zł 8 Kapitał zapasowy zł 8 Kapitał z aktualizacji wyceny zł Na podstawie przedstawionych danych wskazać, czy istnieją przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji okazało się, że wartość towarów zmniejszyła się o zł. Przewidywane koszty postępowania upadłościowego są następujące: a) koszty organizowania przetargów zł b) opinie rzeczoznawców majątkowych zł c) wynagrodzenie syndyka zł d) składki ZUS obciążające pracodawcę zł Dokonać księgowań na kontach syntetycznych i analitycznych: I. na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości: 1. Aktualizacja wartości towarów zł 2. Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty postępowania sądowego zł II. na dzień ogłoszenia upadłości 3. Połączenie kapitałów własnych w kapitał podstawowy...zł Zadanie 4.8. (Czynności księgowe związane z postawieniem jednostki w stan likwidacji) Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w dniu 30 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji i jej rozwiązaniu. Uchwała została zarejestrowana w rejestrze sądowym dnia 7 lipca 2006 r. Za dzień rozpoczęcia likwidacji należy w tym przypadku przyjąć dzień 30 czerwca 2006 r. Przewiduje się, że postępowanie likwidacyjne będzie trwało 10 miesięcy. Określić jakie czynności księgowe należy przeprowadzić w przedstawionej sytuacji. Zadanie 4.9. (Rachunkowość jednostek postawionych w stan likwidacji) Likwidator spółki z o.o. w trakcie likwidacji dokonał zbycia aktywów, ściągnięcia należności i spłaty zobowiązań. Na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli sporządzono sprawozdanie finansowe. W bilansie stan aktywów i pasywów przedstawiał się następująco: Aktywa: Środki pieniężne na rachunku bankowym: zł. Pasywa: Kapitał podstawowy: zł. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokonano podziału majątku między dwóch wspólników (krajowe osoby fizyczne) zgodnie z umową spółki, tj. proporcjonalnie do wniesionych udziałów: - udziałowiec A zł 60% = zł, - udziałowiec B zł 40% = zł. Temat 5: Sponsoring Sponsoring - podstawę tej formy działań marketingowych stanowi nienazwana umowa cywilnoprawna, w ramach której sponsor zobowiązuje się sfinansować określone przedsięwzięcie w zamian za reklamę przedsiębiorstwa polegającą na eksponowaniu firmy i znaku firmowego (logo) sponsora, zamieszczaniu wzmianek o działalności sponsora i zaletach jego produktów.

20 Strona 20 Zadanie 5.1. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Firma ELTON podpisała umowę sponsoringu z zespołem sportowego. Zespół składa się z pracowników firmy. W ramach tej umowy firma opłaca salę do ćwiczeń oraz zakupuje stroje sportowe z logo firmy, tj. koszulki, buty, itp. Czy w tej sytuacji poszczególni pracownicy, będący członkami zespołu sportowego, otrzymują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zadanie 5.2. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Spółka jako sponsor współfinansowała organizację koncertu charytatywnego. W zamian za poniesione nakłady w sali koncertowej zamieszczono reklamę firmy. Czy na rozliczenie poniesionych kosztów ma wpływ fakt, że w koncercie uczestniczyły wyłącznie osoby zaproszone przez organizatorów? Zadanie 5.3. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Na ogólnie dostępnej stronie internetowej zamieszczam reklamę swojej firmy. Internautom, którzy złożą zamówienie, wysyłam dodatkowe informacje w postaci katalogów reklamowych. Czy koszty wytworzenia katalogów oraz ich wysyłki stanowią koszty uzyskania przychodów rozliczane w ramach reklamy publicznej? Zadanie 5.4. (Podatkowy aspekt sponsoringu) W ramach promocji, jako spółka z o.o. (świadcząca usługi przewozowe) co pewien czas wydajemy kupony uprawniające do bezpłatnego korzystania z naszych usług. Kupony te przekazujemy szkołom, przedszkolom i innym podobnym instytucjom i tam traktowane są jako nagrody w organizowanych przez nie konkursach czy loteriach. Klient, który wygra taki kupon może w dowolnym momencie skorzystać z usługi spółki, przedkładając w kasie biletowej ten talon. Cała wartość usługi traktowana jest jako darowizna. Darowizna ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, gdyż jest to darowizna na rzecz osoby fizycznej. Czy stosowane przez nas rozwiązanie jest poprawne z podatkowego punktu widzenia? Zadanie 5.5. (Podatkowy i ewidencyjny aspekt sponsoringu) Firma ufundowała nagrodę dla zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez publiczną telewizję w telewizora o wartości zł. W zawartej umowie telewizja zobowiązała się do reklamy firmy sponsorującej, której wartość określono na zł. 1. Jaką kwotę sponsor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 2. Zaksięguj operacje związane z przekazaniem telewizora, zakładając że został on specjalnie zakupiony na potrzeby konkursu (nie był środkiem trwałym firmy). Zadanie 5.6. (Podatkowy i ewidencyjny aspekt sponsoringu) Spółka z o.o. przekazała klubowi sportowemu ZORZA kwotę zł (przelew) w zamian za eksponowanie banerów reklamowych podczas meczu i nadruk logo sponsora na biletach. Sponsorowany wystawił sponsorowi fakturę za reklamę na kwotę zł + 22% VAT = zł. 1. Jaką kwotę sponsor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 2. Zaksięguj operacje związane ze sponsoringiem u sponsora i sponsorowanego. Zadanie 5.7. (Ewidencja sponsoringu) Spółka GIGANT przekazała fundacji ROMAN-TYK w ramach umowy sponsoringu: a) środki pieniężne (gotówka) 500 zł b) towary o wartości 600 zł W zamian na koncercie charytatywnym zamieszczono reklamę, za którą wystawiono fakturę na zł + 22% VAT. Zaksięguj operację gospodarczą w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego.

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 18.11.2015 Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług wykazuje się w bilansie jako pozycje krótkoterminowe, bez

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo