Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić)."

Transkrypt

1 Strona 1 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Spis treści: 1. Faktoring Forfaiting Leasing Rachunkowość jednostek w stanie upadłości lub likwidacji Sponsoring Literatura: 1. Cebrowska T. (red.) Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum głównego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa Gos W., Hońko S.: Czynności związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki w stanie upadłości, Poradnik Finansowo Księgowy, Aktualizacja nr 63, Maj 2006, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa Gos W., Waśniewski T.: Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Olchowicz I.,Tłaczała A.: Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa Winiarska K. (red.) Zaawansowana rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa Strony internetowe: ; ; ; ; Temat 1: Faktoring Uproszczony schemat operacji występujących przy umowie faktoringu Wprowadzenie: Umowa faktoringu należy do kategorii umów cywilnoprawnych, które nie zostały nazwane w prawie cywilnym. Na podstawie tej umowy faktorant (przedsiębiorca) przenosi na faktora wierzytelności, jakie posiada wobec swojego kontrahenta z tytułu sprzedanych mu m.in. towarów, produktów czy też usług. W zamian za przeniesienie ww. wierzytelności otrzymuje od faktora środki pieniężne. Faktor, którym jest zazwyczaj bank albo firma faktoringowa,

2 Strona 2 przejmuje finansowanie faktoranta w zakresie określonym w umowie. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji i dyskonta. Objaśnienia do schematu: 1. Przedsiębiorca wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż towaru, produktu lub usługi. 2. Faktorant (przedsiębiorca) przenosi na faktora wierzytelność, którą posiada wobec swojego kontrahenta. 3. W zamian za swą wierzytelność przedsiębiorca otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości kwoty wynikającej z faktury pomniejszonej o prowizję i odsetki. 4. Dłużnik faktoringowy (kontrahent przedsiębiorcy) dokonuje na rzecz faktora zapłaty kwoty wynikającej z faktury. Test: 1. Faktor to: a) firma sprzedająca wierzytelność faktorantowi b) firma skupująca wierzytelności od dłużników c) bank lub inna jednostka skupująca wierzytelności 2. Jednostka skupująca wierzytelności zgodnie z umową faktoringu: a) jest określana jako faktor b) musi być bankiem lub inną instytucją finansową, c) może być osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. 3. Wierzytelności będące przedmiotem umowy faktoringu: a) muszą być bezsporne, b) dotyczą należności z tytułu dostaw i usług, c) najczęściej ich termin spłaty nie przekracza 14 dni. 4. Awansowa metoda faktoringu polega na: a) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysokości 50% - 95% faktury b) udokumentowaniu transakcji (przekazanie faktorowi kopii faktur, dokumentów magazynowych potwierdzających realizację transakcji) c) odliczeniu przez faktora z góry założonej opłaty. 5. Dyskontowa metoda faktoringu polega na: a) zakupie wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora z terminem natychmiastowej wymagalności, b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysokości 50% - 95% faktury c) odliczeniu przez faktora dyskonta oraz opłaty za świadczone usługi od ceny zakupu wierzytelności 6. Do zalet faktoringu z perspektywy faktoranta należą: a) poprawa płynności finansowej b) skrócenie czasu oczekiwania na wpływ środków pieniężnych c) uniknięcie konieczności zaciągania kredytów bankowych 7. Do wad faktoringu z perspektywy faktoranta należą: a) wysokie koszty opłat i prowizji faktora b) możliwe osłabienie więzi z kontrahentem (dłużnikiem) c) możliwe osłabienie reputacji jednostki Faktoring test uzupełnień/wyboru Faktoring właściwy różni się od niewłaściwego tym, że ryzyko nieściągalności wierzytelności spoczywa na faktorze/faktorancie/dłużniku (właściwe zakreślić). Faktoring niepełny to inaczej faktoring właściwy/niewłaściwy (właściwe zakreślić). Faktoring łączący cechy właściwego i niewłaściwego to faktoring... (uzupełnić)

3 Strona 3 Faktoring leasingowy polega na możliwości......(uzupełnić) Zadania sytuacyjne: A. Dokonałem zakupu towaru. Jednak ze względu na czasowy brak środków finansowych nie uregulowałem zapłaty za towar. Obecnie o zapłatę ubiega się bank, a nie sprzedawca towaru. Czy poza koniecznością zapłaty za towar wraz z odsetkami na rzecz banku okoliczność ta rodzi u mnie jakieś konsekwencje podatkowe? Pierwszy raz mam od czynienia z taką sytuacją i mam wątpliwości, czy sprzedawca nie powinien uzyskać mojej zgody na przeniesienie wierzytelności na rzecz banku? B. Z odbiorcami moich wyrobów mam podpisane umowy, z których wynikają długie terminy płatności. Chcąc poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa zwróciłem się do banku o kredyt w rachunku bieżącym. Bank zaproponował mi umowę faktoringu. Wiem, że przy takiej umowie bank będzie pobierał prowizję i odsetki dyskontowe. Czy będą one kosztem uzyskania przychodów? Zadanie 1.1. (Określanie rodzaju faktoringu faktoring właściwy a niewłaściwy) Ustalić, czy w przedstawionych poniżej sytuacjach, występuje faktoring właściwy czy niewłaściwy: Sytuacja 1: Spółka z o.o. XAVIER zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której bank przejął jej nieprzeterminowaną, bezsporną wierzytelność od spółki z o.o. BACA za sprzedane towary. Z umowy wynika, że całkowite ryzyko nieściągalności należności od spółki z o.o. BACA przejmuje faktor (tj. bank). Z przekazanej faktorantowi kwoty faktor potrąci prowizję (0,6% przejętej wierzytelności brutto) oraz odsetki dyskontowe (roczna stopa dyskonta wynosi 20% przejętej wierzytelności) należne za okres od dnia wypłaty tej kwoty do dnia płatności faktury. Sytuacja 2: Spółka jawna zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której bank przejął jej nieprzeterminowaną, bezsporną wierzytelność od spółki akcyjnej za sprzedane usługi transportowe. Ryzyko niespłacenia wierzytelności przez dłużnika obciąża faktoranta. Umowa zastrzega, że w przypadku niespłacania przez dłużnika w terminie należności wynikających z faktury, faktor dokonuje zwrotnego zbycia wierzytelności na rzecz faktoranta (spółki jawnej), zatrzymując prowizję i odsetki dyskontowe. Zadanie 1.2. (Określanie opłacalności faktoringu z perspektywy faktoranta) Spółka z o.o. "KOMETA" ze względu na problemy z płynnością finansową zawarła w dniu 1 marca 200X umowę z instytucją "FAKTOR S.A.", której podstawowe założenia są następujące: 1. Umowa faktoringowa dotyczy należności od przedsiębiorstwa "METEOR", za sprzedane produkty. Faktura została wystawiona X na kwotę zł. Termin płatności ustalono na X. 2. Instytucja "FAKTOR S.A." zapłaci 70% należności spółce "KOMETA" X. Pozostała część należności będzie wypłacana po zapłacie przez dłużnika, czyli X. 3. Czas finansowania przez instytucję "Faktor" wynosi 59 dni. 4. Prowizja wynosi 2% wartości faktury, natomiast stopę dyskontową w skali roku (od wypłaconej kwoty) ustalono w wysokości 8%.

4 Strona 4 Na podstawie przedstawionych informacji ocenić opłacalność umowy faktoringowej, wiedząc że alternatywnym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu oprocentowanego według stopy 28% rocznie. Zadanie 1.3. (Ewidencja faktoringu właściwego, koszty uzyskania przychodu) Jednostka wystawiła fakturę za sprzedane produkty w wysokości zł plus podatek VAT (22%) zł. Po pewnym czasie jednostka sprzedała wierzytelność faktorowi za zł (przelew). Zgodnie z umową faktoringową ryzyko nieściągalności należności obciąża faktora. Faktor w całości odzyskał należność z tytułu faktury (przelew). Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta i faktora. Ustalić stratę z transakcji faktoringowej, wskazując w jakiej części stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.4. (Ewidencja faktoringu właściwego, faktoring a koszty uzyskania przychodu) Spółka z o.o. "WOJTUŚ II" posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie zł. W umowie faktoringu ustalono cenę sprzedaży wierzytelności na zł. Faktor przekazał kwotę zł na rachunek faktoranta. Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta. Ustalić stratę z transakcji faktoringowej, wskazując w jakiej części stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.5. (ewidencja faktoringu właściwego) Spółka z o.o. "X" zawarła z instytucją faktoringową umowę o usługę faktoringu. Przedmiotem umowy są wierzytelności od spółki akcyjnej "Y" za sprzedane produkty. Wystawiona dla spółki akcyjnej "Y" wartość faktury wynosiła zł, w tym należny podatek VAT zł. Postanowienia umowy faktoringowej są następujące: 1) całkowite ryzyko nieściągalności należności od spółki "Y" przejmuje faktor, 2) dyskonto potrącone przez faktora wynosi zł, 3) prowizja faktora wynosi 1% wartości brutto wierzytelności 610 zł, 4) dyskonto i prowizja będą potrącone przez faktora z kwoty należnej spółce "X", 5) kwota należna spółce "X" wynosi ( zł zł 610 zł) zł. Na podstawie przedstawionych danych ułożyć i sformułować niezbędne operacje gospodarcze u faktora i faktoranta. Zadanie 1.6. (faktoring właściwy) Spółka FAKTORANT zawarła w dniu X r. umowę faktoringu właściwego z firmą faktoringową FAKTOR. Faktura VAT, z terminem płatności 60 dni od daty jej wystawienia, przekazana firmie faktoringowej, była wystawiona firmie DŁUŻNIK w dniu r. na kwotę zł, w tym VAT. W umowie ustalono stopę dyskonta na 15%. Prowizja faktora wynosi 3% kwoty brutto wierzytelności. Dyskonto i prowizja zostaną potrącone przez faktora z kwoty należnej spółce FAKTORANT w momencie przelewu środków od dłużnika. Spółka powiadomiła dłużnika faktoringowego o zawarciu umowy faktoringowej. Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze u faktoranta, faktora oraz dłużnika faktoringowego. Przyjąć założenie, że dłużnik uregulował zobowiązanie w terminie płatności.

5 Strona 5 Zadanie 1.7. (faktoring niewłaściwy) Korzystając z założeń poprzedniego przykładu postanowienia umowy są następujące: 1) ryzyko niespłacenia wierzytelności przez dłużnika obciąża faktoranta, tzn. faktor zwraca mu fakturę za sprzedaż w wypadku jej nieściągalności i nie dokonuje zwrotu dyskonta i prowizji, 2) dyskonto i prowizja są pobierane jednorazowo w momencie przelewu środków na rachunek bankowy faktora, 3) faktor blokuje 10% sumy należnej spółce "X" do czasu otrzymania od dłużnika (spółki "Y") pełnej kwoty wierzytelności, co wynosi zł, 4) kwota postawiona do dyspozycji spółki "X" wynosi zł ( zł zł 610 zł zł). Wykorzystując przedstawione dane sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze. Zadanie 1.8. (faktoring niewłaściwy) Spółka MECH S.A. zawarła z firmą faktoringową umowę, na mocy której faktor przejął jej wierzytelność. Wartość brutto faktury wynosi zł. (w tym 22% VAT), a termin płatności 50 dni od daty wystawienia faktury. Umowa zawiera następujące postanowienia: roczna stopa dyskonta wynosi 20%, prowizja faktora wynosi 0,5% wartości brutto, dyskonto i prowizja są pobierane jednorazowo w momencie przelewu środków na rachunek spółki. faktor blokuje 10% należnej spółce kwoty do czasu zapłaty przez dłużnika całej kwoty z faktury. Kwoty wpłacone przez dłużnika są zarachowywane przez faktora na spłatę kwoty pożyczki udzielonej spółce MECH. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności, to faktor zwraca spółce MECH fakturę nie dokonując zwrotu dyskonta i prowizji. Dłużnik został powiadomiony o zawartej umowie i w wyznaczonym terminie 70 dni spłacił 50% kwoty wierzytelności. Z uwagi na niespłacenie w terminie pełnej kwoty wynikającej z faktury, faktor zwrócił ją spółce. Jednocześnie zaliczył na poczet spłaty kwotę zablokowaną i pobrał pozostałą niespłaconą kwotę z rachunku bieżącego spółki. Zadanie 1.9. (faktoring niewłaściwy) Spółka cywilna zawarła z bankiem umowę o usługę faktoringu, na mocy której z dniem wystawienia faktury przez spółkę cywilną bank przejmuje jej wierzytelność wobec spółki z o.o. za sprzedane produkty. Zgodnie z postanowieniami umowy całkowite ryzyko nieściągnięcia należności od spółki z o.o. przejmuje faktor (faktoring właściwy).w myśl umowy, w dniu wystawienia faktury przez spółkę cywilną bank ma przekazać faktorantowi (spółce cywilnej) kwotę w wysokości wartości brutto wynikającej z faktury pomniejszonej o: - prowizję, - odsetki dyskontowe, - 22% VAT od sumy kwot prowizji i odsetek dyskontowych. Prowizja faktora wynosi 0,5% przejętej wierzytelności brutto. Umowna roczna stopa dyskonta wynosi 10% przejętej wierzytelności brutto. Wartość brutto wierzytelności wynikającej z faktury wynosi zł. W fakturze wyznaczono 60-dniowy termin płatności. Temat 2: Forfaiting Wprowadzenie Umowa forfaitingu należy do kategorii umów nienazwanych (w prawie cywilnym). Istotą tej umowy jest sprzedaż przez zbywcę (sprzedawcę lub dostawcę towarów i usług - forfetystę) na rzecz nabywcy (instytucji forfaitingowej - forfaitera) wierzytelności, do uregulowania których zobowiązany jest odbiorca towarów i usług (dłużnik forfaitingowy). Forfaiting

6 Strona 6 spełnia zatem funkcje zbliżone do faktoringu (bardziej rozpowszechnionej w praktyce formy obrotu wierzytelnościami). Różnice między faktoringiem a forfaitingiem Faktoring Krótkoterminowa forma finansowania (do 180 dni). Przedmiotem umowy jest na ogół finansowanie na podstawie wierzytelności wynikających z umowy dostawy i sprzedaży wyrobów oraz usług; rzadko dotyczy obrotu wekslowego. Przedmiotem mogą być wszystkie wierzytelności przysługujące wobec danego odbiorcy lub w stosunku do wszystkich odbiorców. W ofercie faktora znajduje się cały zestaw usług, wśród których finansowanie nie musi odgrywać najważniejszej roli. Finansowanie obrotu krajowego, a także eksportu. Dłużnik jest zazwyczaj informowany (poza faktoringiem tajnym) o zawarciu umowy. Wykupowi mogą podlegać niskie wartościowo wierzytelności pieniężne (małe kwoty ale duża liczba wierzytelności). Faktor wykupuje 50-90% wartości faktury. Faktor finansuje dostawce na ogół we własnym imieniu i na własne ryzyko. Faktor nie musi przejmować ryzyka. Usługa tańsza od forfaitingu. Faktor stosuje zabezpieczenia, gdyż liczy się ze stratami. Forfaiting Średnio i długoterminowa forma finansowania (od 6 miesięcy do 7 i więcej lat). Zazwyczaj dotyczy obrotu wekslowego; przedmiotem umowy są wierzytelności w wekslach oraz objęte akredytywami, a także wynikające z umów leasingu i wierzytelności księgowe. Przedmiotem umowy jest z reguły jedna, indywidualnie oznaczona wierzytelność pieniężna. Celem jest finansowanie wierzytelności i temu są podporządkowane wszystkie czynności. Finansowanie tylko eksportu. Dłużnik często nie wie o zawarciu transakcji. Wykupowi podlegają duże wartościowo wierzytelności (jedna wierzytelność na wysokie kwoty). Forfaiter wykupuje 100% wartości faktury. Często tworzone są konsorcje forfaiterów celem zgromadzenia środków finansowania danej transakcji, co umożliwia rozłożenie ryzyka między kilka podmiotów finansujących. Finansowanie tylko bez regresu (z przejęciem ryzyka). Koszty są wysokie, ze względu na bezregresowy charakter. Na koszty te składa się dyskonto, marża forfaitera, opłaty dodatkowe dotyczące dni, w których mimo wymagalności należności nie ma wpływu środków pieniężnych oraz opłaty związane z wycofaniem się którejś ze stron. Nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń, gdyż forfaiter wyklucza z reguły poniesienie strat. Zadanie 2.1. (forfaiting właściwy) Firma KWAS S.A. wykazuje w księgach rachunkowych należność z tytułu eksportu preparatów chemicznych w kwocie zł, w tym, zł VAT. Termin płatności faktury określono na 6 miesięcy. W celu przyspieszenia wpływu należności zawarto umowę forfaitingu z bankiem (forfaiter). W związku z tym w księgach rachunkowych foretysty należy ująć następujące operacje gospodarcze: 1. Sprzedaż wierzytelności (połączona z zawiadomieniem o tym fakcie dłużnika): a) cena sprzedaży wierzytelności zł 2. Wyksięgowanie wierzytelności według wartości nominalnej zł 3. Wpływ zapłaty od forfaitera za przeniesioną wierzytelność zł W księgach rachunkowych forfaitera wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przejęcie wierzytelności będącej przedmiotem umowy: a) wartość nominalna wierzytelności wynikająca z umowy zł b) cena nabycia wierzytelności wynikająca z dokumentu źródłowego zł c) zarachowanie kwoty dyskonta (wynagrodzenia) do rozliczenia zł 2. Zapłata forfetyście za przejętą wierzytelność zł 3. Zapłata dłużnika za przejętą wierzytelność zł 4. Przeksięgowanie dyskonta na przychody finansowe zł Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych foretysty i forfaitera. Zadanie 2.2. (forfaiting niewłaściwy) Założenia jak w zadaniu 2.1., z tą różnicą, że ryzyko nieściągalności należności jest dzielone między forfaitera i foretystę. W księgach rachunkowych foretysty należy zaksięgować następujące operacje gospodarcze związane z realizacją umowy forfaitingowej: 1. Przeksięgowanie wartości nominalnej wierzytelności z tytułu eksportu zł 2. Dokumenty źródłowe (faktura, nota księgowa, wyciąg bankowy) potwierdzające:

7 Strona 7 a) potrącenie przez forfaitera kwoty dyskonta zaliczanego w koszty zł b) zablokowanie kwoty umownej jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń forfaitera na wypadek niewypłacalności dłużnika forfaitingowego zł c) wpływ na rachunek bieżący kwoty należnej wynikającej z ustaleń umownych, (pomniejszonej o dyskonto i kwotę zablokowaną) zł d) wartość ogółem wierzytelności przeniesionej na forfaitera zł 3. Zaliczenie na spłatę pożyczki forfaitingowej całości zapłaconej przez dłużnika wierzytelności - na podstawie zawiadomienia forfaitera: 4. Wpływ na rachunek bankowy kwoty odblokowanej przez forfaitera w związku z rozliczeniem pożyczki forfaitingowej: Zaksięgować operacje gospodarcze u forfetysty. Temat 3: Leasing Leasing w ustawie o rachunkowości Art. 3 uor: 4.Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1)przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, 2)zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, 3)okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 4)suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, 5)zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 6)przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, 7)przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. 5.W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów trwałych jako należności. 6.W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5 Ujmowanie leasingu w sprawozdaniu finansowym 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KORZYSTAJĄCEGO (Leasing finansowy - umowa spełnia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA ŚRODKI TRWAŁE KOSZTY I STRATY ZOBOWIĄZANIA z tytułu długu pozostałego (kapitał pozostały do spłaty) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY I ZYSKI AMORTYZACJA + CZĘŚĆ ODSETKOWA (część odsetkowa liczona w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu długu pozostałego PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1

8 Strona 8 - MSR-17 "Leasing") SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANSUJĄCEGO (Leasing finansowy - umowa spełnia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA NALEŻNOŚCI zdyskontowane wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) raty leasingowe oraz wartość resztowa (niespłacony kapitał) ZOBOWIĄZANIA w zależności od źródeł refinansowania np. kredyt bankowy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOSZTY I STRATY PRZYCHODY I ZYSKI KOSZTY z tytułu odsetek od refinansowania + koszty stałe PRZYCHODY z części odsetkowej rat leasingowych. Rozliczane w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu długu pozostałego (MSR 17 - "Leasing") Umowa leasingowa, według której prawo do amortyzacji przysługuje finansującemu (leasing finansowy) Podatkowe skutki umów leasingowych Zakres przychodów finansującego Umowa leasingowa, według której prawo do amortyzacji przysługuje korzystającemu (leasing operacyjny) Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez Do przychodów finansującego zalicza się opłaty korzystającego w podstawowym okresie umowy, w należne od korzystającego w podstawowym okresie tym także opłaty wstępne, są dla finansującego umowy, ale tylko w wysokości przekraczającej spłatę przychodem podatkowym w pełnej wysokości. wartości przedmiotu umowy. Traktowanie wydatków związanych z nabyciem przedmiotu umowy przez finansującego Wydatek związany z nabyciem przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, natomiast kosztem uzyskania przychodu są dla finansującego odpisy amortyzacyjne dokonane przez okres trwania umowy. Należy pamiętać, że amortyzacja może być naliczana metodą liniową lub degresywną. Nie można jednak stosować podwyższonych stawek amortyzacyjnych w wypadku używania składników w pogorszonych warunkach, gdyż finansujący nie zna tych warunków. Wydatek poniesiony na nabycie przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, finansujący nie dokonuje również odpisów amortyzacyjnych od tego przedmiotu. Traktowanie wydatków związanych z umową leasingową przez korzystającego Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, w tym także opłaty wstępne, są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Test: 1. W Polsce leasing jest unormowany przez: a) kodeks cywilny b) ustawę o rachunkowości c) ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Umowa leasingu jest: a) umową nienazwaną zbliżoną do dzierżawy b) umową nienazwaną zbliżoną do najmu c) umową nazwaną 3. Stronami leasingu są: a) korzystający i finansujący b) lesingodawca i leasingobiorca Do kosztów korzystającego zalicza się raty leasingowe w podstawowym okresie umowy, ale tylko w wysokości przekraczającej spłatę wartości przedmiotu umowy.

9 Strona 9 c) najemca i wynajmujący 4. Przedmiotem leasingu są zgodnie z prawem bilansowych: a) rzeczy, b) wartości niematerialne i prawne, c) żadne z powyższych. 5. Przedmiotem leasingu są zgodnie z kodeksem cywilnym: a) rzeczy b) wartości niematerialne i prawne c) żadne z powyższych 6. Kodeks cywilny przewiduje następujące rodzaje leasingu: a) operacyjny b) finansowy c) żadne z powyższych Zadanie 3.1. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie korzystającego) 1. Na podstawie umowy leasingowej przyjęto do użytkowania maszyny produkcyjne: a) wartość maszyn zł b) naliczone z góry odsetki za cały okres trwania umowy zł c) razem zł 2. Zapłacono ratę firmie leasingowej(finansującemu) (WB) zł 3. Przeksięgowano odsetki do kosztów bieżącego okresu zł Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych korzystającego (leasingobiorcy). Zadanie 3.2. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie finansującego i korzystającego) W listopadzie 200X r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano fakturę VAT za maszyny zakupione z zamiarem przekazania w leasing: a) wartość netto zł b) podatek VAT zł c) razem zł 2. Zawarto umowę leasingową, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Zgodnie z treścią umowy wystawiono korzystającemu fakturę VAT: a) część kapitałowa zł b) odsetki za cały okres umowy zł c) podatek VAT dotyczący części kapitałowej (22%) zł d) razem zł 3. (WB) Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy maszyn zł 4. Wystawienie faktury za ratę leasingową za pierwszy miesiąc: a) część kapitałową zł b) część odsetkową zł c) podatek VAT zł d) razem zł 5. (WB) Wpłata od korzystającego raty za pierwszy miesiąc zł 6. Wystawienie faktury za ratę leasingową za drugi miesiąc: a) część kapitałową zł b) część odsetkową zł c) podatek VAT zł d) razem zł 7. (WB) Wpłata od korzystającego raty za drugi miesiąc zł

10 Strona 10 Zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych finansującego. Sformułować operacje gospodarcze, które wystąpią u korzystającego i dokonać ich ewidencji. Zaksięgować amortyzację za dwa kolejne miesiące w kwocie 900 zł/miesiąc. Zadanie 3.3. (Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego i finansującego) Firma BUSS (korzystający) przyjęła do użytkowania samochód ciężarowy VW BUS na podstawie umowy leasingu z firmą LEND _ LEASE S.A, która nabyła go za zł + 22% VAT. Zgodnie z umową odpisów amortyzacji dokonuje finansujący (Metoda liniowa, stopa amortyzacji 20%) Miesięczna opłata leasingowa wynosi zł netto + 22% VAT. Sformułować operacje gospodarcze (umowa oraz opłaty leasingowe przez dwa miesiące) i zaksięgować je w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego. Zadanie 3.4. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Firma zawarła umowę, na podstawie której przekazała korzystającemu do użytkowania środek trwały o wartości godziwej zł na okres 3 lat. Opłatę roczną ustalono na poziomie zł. Umowa nie zawiera zapisu o przeniesieniu własności przedmiotu na korzystającego po zakończeniu umowy ani o prawie do nabycia przedmiotu umowy na korzystnych dla korzystającego warunkach. Nie przewidziano również możliwości zawarcia kolejnej umowy. Przedmiot umowy jest typowy i nie został dostosowanych do indywidualnych wymagań korzystającego. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu umowy wynosi 10 lat. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.5. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Spółka akcyjna OLA zawarła umowę leasingu finansowego środka trwałego o wartości godziwej zł na okres 5 lat. Korzystającym jest spółka z o.o. ZUZIA, niepodlegająca obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Opłaty według umowy zostały rozłożone równomiernie, w każdym roku po zł. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego wynosi 10 lat, a stopa amortyzacji według updop została określona na 10%. Kierownik firmy ZUZIA podjął decyzję o prezentowaniu w wyniku finansowym skutków umowy leasingowej zgodnie z prawem podatkowym. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.6. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Przedsiębiorstwo MODEL S.A. zawarło umowę leasingu finansowego na okres 5 lat ze spółką BADACZ S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o wartości godziwej zł.

11 Strona 11 Roczne opłaty w kwocie zł zostały rozłożone równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 7 lat. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.7. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym) Przedsiębiorstwo GROSZKI S.A. zawarło umowę leasingu finansowego na okres 5 lat ze spółką KOWALE S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o wartości godziwej zł. Roczne opłaty w kwocie zł zostały rozłożone równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 7 lat. Korzystający zdecydował się na ujęcie zobowiązań leasingowych w kwocie obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki. 1. Przedstawić zawarcie i realizację umowy przez cały okres leasingu w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego, pomijając kwestię podatku od towarów i usług. 2. Wskazać, w jaki sposób skutki umowy będą wpływały na sprawozdanie finansowe obu stron umowy. Zadanie 3.8. Firma leasingowa (finansujący) zobowiązała się oddać spółce z o.o. Gama, która nie jest zobowiązana do badania sprawozdań finansowych, do używania na 24 miesiące samochód dostawczy Star o oferowanej wartości netto zł. Integralną część umowy stanowi harmonogram finansowy, którego warunki są następujące: Opłata wstępna zł + VAT, 23 raty po 2.100zł + VAT, po zakończeniu umowy i zapłaceniu wszystkich rat przez korzystającego samochód zostanie sprzedanych za 8.000zł +VAT. Z przedstawionych założeń wynika, że: 1) okres, na jaki została zawarta umowa stanowi 40% normatywnego okresu używania środka trwałego, gdyż zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych dla środków transportu okres normatywnego używania wynosi 5 lat, 2) suma opłat leasingowych wynosi zł (11.000zł zł), czyli odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Jednak w umowie nie ma informacji o tym, że odpisy amortyzacyjne dokonuje finansujący, czyli zgodnie z prawem podatkowym umowa będzie traktowana jako umowa leasingu operacyjnego. Na podstawie przedstawionych założeń określić przychody i koszty dla finansującego i korzystającego oraz ułożyć i zaksięgować operacje gospodarcze w księgach rachunkowych finansującego i korzystającego. Zadanie 3.9. Jednostka otrzymała na podstawie umowy leasingowej środek trwały o wartości zł, który amortyzuje się metodą liniową przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy są następujące: Opłata wstępna 2.080zł plus 22% podatku VAT, 36 rat leasingowych po 250 zł plus 22% podatku VAT, co wynosi 9.000zł plus podatek VAT. Wykaz operacji będzie następujący: 1. Przyjęcie środka trwałego zł

12 Strona Zaksięgowanie odsetek leasingowych: a) za okres umowy zł b) zaliczenie odsetek do kosztów w okresie, którego dotyczą 3. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (np zł rocznie) 4. Otrzymanie faktury za opłatę wstępną zł plus VAT 440zł 5. Rozliczenie otrzymanej faktury za opłatę wstępną: a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 440 zł b) zaksięgowanie wartości netto opłaty leasingowej zł 6. Otrzymanie faktury za ratę leasingową 250zł plus VAT 55 zł 7. Rozliczenie otrzymanej faktury za ratę leasingową: a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 55 zł b) zaksięgowanie wartości netto raty leasingowej 250 zł 8. Przeksięgowanie związane z kontem "Pozostałe rozrachunki rozliczane bilansowo": a) opłata wstępna zł b) rata leasingowa 250 zł Zaksięguj wymienione operacje. Zadanie (Ustalanie wartości hipotetycznej) Wartość początkowa środka trwałego przekazanego w leasing operacyjny wynosiła zł. Okres umowy leasingowej określono na 3 lata, stopa amortyzacji wynosi 10%. Ustalić wartość hipotetyczną środka trwałego. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Jak należy ująć w księgach rachunkowych operacje związane z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego, gdy dla celów bilansowych umowa ta spełnia warunki leasingu finansowego? Spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Jednostka podpisała umowę o leasing operacyjny wózka magazynowego. Otrzymała od finansującego pierwszą fakturę na opłatę administracyjną i wstępną opłatę leasingową. Jak ująć wymienione opłaty w księgach rachunkowych? Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystającego) Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest aparatura medyczna. Umowa została zawarta na czas oznaczony (2 lata) i zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Spółka otrzymała fakturę na kwotę brutto: zł, w tym podatek VAT (7%): zł, która obejmuje: - część kapitałową: zł, - część odsetkową: zł, - podatek VAT: zł. Zgodnie z warunkami umowy opłata wstępna obejmuje spłatę kapitału w kwocie netto: zł i podatek VAT w całości: zł. Kolejne raty miesięczne wynoszą po 588 zł, w tym rata kapitałowa: 525 zł i rata odsetkowa: 63 zł. Podatek VAT naliczony nie podlega odliczeniu. Spółka przyjęła 14% stawkę amortyzacji. Zaksięgować operacje gospodarcze. Zadanie Wprowadziliśmy do ewidencji bilansowej środków trwałych spółki jawnej urządzenia o jednostkowej wartości początkowej zł. Są to urządzenia używane na podstawie umowy leasingu finansowego - w rozumieniu przepisów bilansowych i podatkowych. Czy fakt, że są to urządzenia pochodzące z leasingu nie wykluczał możliwości dokonania jednorazowego

13 Strona 13 odpisu amortyzacyjnego ich wartości początkowych? Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa nabycia tych urządzeń w drodze leasingu finansowego? Temat 4: Rachunkowość jednostek w stanie upadłości lub likwidacji Klasyfikacja postępowania upadłościowego według prawa upadłościowego i naprawczego UPADŁOŚĆ Upadłość z możliwością zawarcia układu Upadłość obejmująca likwidację majątku Z zachowaniem prawa zarządu majątkiem przez upadłego Bez prawa zarządu majątkiem przez upadłego Nadzorca sądowy Zarządca sądowy Syndyk Źródło: Opracowanie własne na podstawie puin Wypłacalność spółki a zasady jej rozwiązania Wystąpienie przesłanek rozwiązania spółki Spółka wypłacalna, której rozwiązanie następuje na podstawie decyzji wspólników. Jej majątek po spłacie zobowiązań jest dzielony między wspólników Spółka niewypłacalna, której majątek jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli Likwidacja na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Upadłość na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego Rozwiązanie spółki w drodze wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Źródło: Opracowanie własne Zgodnie z art. 29 uor: 1. Jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności (na przykład rezerwy na odprawy dla pracowników). 2. Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji (jeżeli nie jest ona spowodowana prywatyzacją przedsiębiorstwa

14 Strona 14 państwowego) lub w stan upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. 3. Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o której mowa w ust. 1 art. 29 uor wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 4. Wszczęcie postępowania naprawczego lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje obniżenia wartości wykazanych w bilansie aktywów i pasywów. Schemat 4. Algorytm postępowania syndyka przy sprzedaży majątku jednostki z stanie upadłości Czy wartość majątku przewyższa planowane koszty postępowania upadłościowego? nie Umorzenie postępowania upadłościowego spowodowane niedoborem majątku tak Czy sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości jest najkorzystniejsza ze względów ekonomicznych? (art. 316 puin) tak Syndyk zwraca się z wnioskiem do sędziego komisarza o wyznaczenie biegłego, którego zadaniem jest dokonanie oceny przedsiębiorstwa Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości nie Czy sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa jako całości jest najkorzystniejsza ze względów ekonomicznych? (art. 318 puin) tak Syndyk zwraca się z wnioskiem do sędziego komisarza o wyznaczenie biegłego, którego zadaniem jest dokonanie oceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie Sprzedaż poszczególnych składników majątku zgodnie z zasadami określonymi w puin bez konieczności powoływania biegłego Uwaga Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości wymaga powołania rzeczoznawcy majątkowego Koniec

15 Strona 15 Etapy i czynności związane z prowadzeniem rachunkowości jednostki w stanie likwidacji Etap Zakres czynności Regulacja prawna Dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, wycena składników majątkowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego Art. 26, ust. 4 uor, art. 29 uor, art. 12, ust. 2, pkt 6 uor, art. 45, ust 1 uor Dzień postawienia jednostki w stan upadłości otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu otwarcia (składniki kapitału własnego łączy się w jeden kapitał) Art. 12, ust. 1, pkt 5 uor, art. 36, ust. 3 uor Po ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka przeprowadzenie inwentaryzacji, wycena masy upadłościowej, sporządzenie listy wierzytelności, zbycie masy upadłościowej, zaspokojenie wierzycieli Art. 57, 61, 68, 306, 342 puin Zakończenie postępowania upadłościowego przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z działalności syndyka, wystąpienie do sądu o skreślenie jednostki z rejestru. Art. 12, ust. 2, pkt 2 uor, art. 45, ust. 1 uor Kategoria Pierwsza Kategorie wierzytelności uszeregowane według kolejności spłaty Wybrane wierzytelności koszty postępowania upadłościowego, należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;

16 Strona 16 Kategoria Wybrane wierzytelności Druga podatki oraz inne daniny publiczne oraz niepodlegające zaspokojeniu w kategorii pierwszej należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości wraz z należnymi od nich odsetkami i kosztami egzekucji Trzecia inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji, wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, jeżeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej, Czwarta odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów Źródło: Opracowanie własne na podstawie art puin. Zadanie 4.1. (Test) 1. Sprawozdanie finansowe jednostek postawionych w stan upadłości: a) podlega badaniu przez biegłego rewidenta, b) jest sporządzane zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, c) składa się bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 2. Kapitały jednostek postawionych w stan upadłości lub likwidacji łączy się w jeden kapitał podstawowy: a) na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji, b) na dzień ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji, c) na każdy dzień bilansowy. 3. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu powoduje konieczność: a) zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, b) sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, c) wydania syndykowi majątku oraz ksiąg rachunkowych. 4. Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku wiąże się z obowiązkiem: a) przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów, b) zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, c) wydania syndykowi majątku oraz ksiąg rachunkowych. 5. Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli: a) zobowiązania jednostki nie przekraczają 10% sumy bilansowej, b) majątek jednostki nie pokryje kosztów postępowania sądowego, c) okres zaprzestania spłaty zobowiązań jest krótszy niż 6 miesięcy. Zadanie 4.2. (Przesłanki upadłości) Bilans VGK Sp. z o.o. na dzień został ujęty w tabeli. Bilans VGK Sp z o.o. na dzień Aktywa Kwota Pasywa Kwota A. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe A. Kapitały własne 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 2. Kapitał (fundusz) zapasowy 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 4. Wynik finansowy (strata)

17 Strona 17 B. Aktywa obrotowe 1. Materiały 2. Towary 3. Należności z tytułu dostaw 4. Rachunki bankowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2. Kredyty bankowe 3. Zobowiązania z tytułu dostaw Suma bilansowa Suma bilansowa Zadanie 4.3. (Ujmowanie kapitału własnego w spółkach postawionych w stan upadłości) W sprawozdaniu finansowym VGK Spółka z o.o. na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości ujęto następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy zł - kapitał zapasowy zł - kapitał z aktualizacji wyceny zł - zysk (strata) brutto zł Przedstawić ewidencję scalania kapitału podstawowego na dzień ogłoszenia upadłości. Wskazać, w jakiej kwocie zostanie wykazany kapitał podstawowy w bilansie otwarcia. Zadanie 4.4. (Ewidencja kosztów postępowania upadłościowego) Salda początkowe wybranych kont na dzień 1 czerwca 2006 r. są następujące: Rezerwy zł, w tym koszty postępowania upadłościowego zł Pozostałe salda kont zostały ujęte na kontach (oznaczyć X). W czerwcu 2006 roku w VGK spółka z o.o. w stanie upadłości miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Syndyk sprzedał samochód ciężarowy VW: a) wartość początkowa zł b) dotychczasowe umorzenie zł c) cena sprzedaży (Fa VAT) zł + 22% VAT ( zł) zł 2. Syndyk sprzedał materiał ALFA: a) cena nabycia zł b) odpisy aktualizujące wartość materiałów zł c) cena sprzedaży (Fa VAT) zł + 22% VAT (1760 zł) zł 3. Naliczono wynagrodzenie brutto syndyka i pracowników zł 4. Składki ZUS obciążające pracodawcę (dotyczy operacji 3) zł 5. Miesięczny odpis amortyzacji środków trwałych 500 zł Ująć na kontach syntetycznych i analitycznych (w wypadku konta 8 Rezerwy) operacje gospodarcze, które nastąpiły w czerwcu 2006, wiedząc że utworzona rezerwa na koszty postępowania w kwocie zł obejmuje takie pozycje jak: Rezerwa na koszty wynagrodzeń zł Rezerwa na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zł Rezerwa na koszty usług obcych zł Rezerwa na koszty amortyzacji zł Zadanie 4.5. (Wycena składników majątkowych jednostek postawionych w stan upadłości) W dniu 1 czerwca 2006 roku sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. VGK obejmującą likwidację majątku. Wyznaczony syndyk przeprowadził spis inwentarza, ustalając stan masy upadłości na godzinę 0 00 tego dnia. Składniki ujęte w spisie z natury wraz z ich wyceną zawiera tabela 4.1. Inne składniki aktywów zweryfikowane w drodze weryfikacji oraz potwierdzenia sald zawiera tabela Ustalić skład masy upadłości i określić jej wartość, 2. Ustalić wartość składników majątku na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości według puin oraz uor.

18 Strona 18 Tabela 4.1. Spis inwentarza wraz z wyceną jego składników w Spółce z o.o. VGK na dzień 1 czerwca 2006 Lp. Składnik aktywów Cena nabycia (koszt wytworzenia) Wycena mienia na podstawie ksiąg rachunkowych Odpisy amortyzacyjne Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości Wartość netto odpisy aktualizujące (kol ) Wartość godziwa Wartość bilansowa (niższa z kol. 6 lub 7) Program FK Samochód ciężarowy STAR, objęty zastawem 3. Samochód dostawczy VW Tokarka ROBO Materiał ALFA Towar A Produkt gotowy X RAZEM Tabela 4.2. Pozostałe składniki aktywów spółki z o.o. VGK w dniu ogłoszenia upadłości Lp. Składnik aktywów Wycena mienia na podstawie ksiąg rachunkowych Odpisy aktualizujące Wartość ewidencyjna Wartość ewidencyjna odpisy aktualizujące (kol. 3 4) Wartość godziwa Wartość bilansowa (niższa z kol. 6 lub 7) Środki na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2. Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) ubezpieczenie budynku biurowego za rok z góry Zadanie 4.6. (Wycena majątku jednostek postawionych w stan upadłości) Na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości VGK Spółki z o. o. przeprowadzono wycenę składników majątku, których wartość wynikającą z ewidencji oraz wartość godziwą przedstawiono w tabeli 4.3. Wartość godziwa Kwota odpisu Lp. Składnik aktywów Wartość wynikająca z ewidencji 2 aktualizującego (kol. 3-4) Program FK Samochód ciężarowy STAR, objęty zastawem 3. Samochód dostawczy VW Tokarka ROBO Materiał ALFA Towar A Produkt gotowy X Środki na wyodrębnionym rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 9. Należności z tytułu dostaw Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) ubezpieczenie budynku biurowego za rok z góry Razem Na podstawie tabeli 4.3. dokonać ewidencji odpisów aktualizujących wartość aktywów na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, wiedząc, że salda początkowe są następujące: 6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych (Wn) zł 8 Kapitał z aktualizacji wyceny (Wn) zł 2 Kwoty w tej kolumnie uwzględniają odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu aktualizacji wyceny przed postawieniem jednostki w stan upadłości (por. tabela 6.3.4). Można przyjąć, że jest to wartość bilansowa tych składników bez uwzględnienia ich wartości godziwej na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

19 Strona 19 Zadanie 4.7. (Ewidencja kosztów postępowania upadłościowego) Spółka z o.o. BUMERANG została w dniu 1 sierpnia 2006 postawiona w stan upadłości obejmującej likwidację majątku. Salda wybranych kont są następujące: 8 Kapitał (fundusz) podstawowy zł 8 Rozliczenie wyniku finansowego (Wn) zł 8 Kapitał zapasowy zł 8 Kapitał z aktualizacji wyceny zł Na podstawie przedstawionych danych wskazać, czy istnieją przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji okazało się, że wartość towarów zmniejszyła się o zł. Przewidywane koszty postępowania upadłościowego są następujące: a) koszty organizowania przetargów zł b) opinie rzeczoznawców majątkowych zł c) wynagrodzenie syndyka zł d) składki ZUS obciążające pracodawcę zł Dokonać księgowań na kontach syntetycznych i analitycznych: I. na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości: 1. Aktualizacja wartości towarów zł 2. Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty postępowania sądowego zł II. na dzień ogłoszenia upadłości 3. Połączenie kapitałów własnych w kapitał podstawowy...zł Zadanie 4.8. (Czynności księgowe związane z postawieniem jednostki w stan likwidacji) Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w dniu 30 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji i jej rozwiązaniu. Uchwała została zarejestrowana w rejestrze sądowym dnia 7 lipca 2006 r. Za dzień rozpoczęcia likwidacji należy w tym przypadku przyjąć dzień 30 czerwca 2006 r. Przewiduje się, że postępowanie likwidacyjne będzie trwało 10 miesięcy. Określić jakie czynności księgowe należy przeprowadzić w przedstawionej sytuacji. Zadanie 4.9. (Rachunkowość jednostek postawionych w stan likwidacji) Likwidator spółki z o.o. w trakcie likwidacji dokonał zbycia aktywów, ściągnięcia należności i spłaty zobowiązań. Na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli sporządzono sprawozdanie finansowe. W bilansie stan aktywów i pasywów przedstawiał się następująco: Aktywa: Środki pieniężne na rachunku bankowym: zł. Pasywa: Kapitał podstawowy: zł. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokonano podziału majątku między dwóch wspólników (krajowe osoby fizyczne) zgodnie z umową spółki, tj. proporcjonalnie do wniesionych udziałów: - udziałowiec A zł 60% = zł, - udziałowiec B zł 40% = zł. Temat 5: Sponsoring Sponsoring - podstawę tej formy działań marketingowych stanowi nienazwana umowa cywilnoprawna, w ramach której sponsor zobowiązuje się sfinansować określone przedsięwzięcie w zamian za reklamę przedsiębiorstwa polegającą na eksponowaniu firmy i znaku firmowego (logo) sponsora, zamieszczaniu wzmianek o działalności sponsora i zaletach jego produktów.

20 Strona 20 Zadanie 5.1. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Firma ELTON podpisała umowę sponsoringu z zespołem sportowego. Zespół składa się z pracowników firmy. W ramach tej umowy firma opłaca salę do ćwiczeń oraz zakupuje stroje sportowe z logo firmy, tj. koszulki, buty, itp. Czy w tej sytuacji poszczególni pracownicy, będący członkami zespołu sportowego, otrzymują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zadanie 5.2. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Spółka jako sponsor współfinansowała organizację koncertu charytatywnego. W zamian za poniesione nakłady w sali koncertowej zamieszczono reklamę firmy. Czy na rozliczenie poniesionych kosztów ma wpływ fakt, że w koncercie uczestniczyły wyłącznie osoby zaproszone przez organizatorów? Zadanie 5.3. (Podatkowy aspekt sponsoringu) Na ogólnie dostępnej stronie internetowej zamieszczam reklamę swojej firmy. Internautom, którzy złożą zamówienie, wysyłam dodatkowe informacje w postaci katalogów reklamowych. Czy koszty wytworzenia katalogów oraz ich wysyłki stanowią koszty uzyskania przychodów rozliczane w ramach reklamy publicznej? Zadanie 5.4. (Podatkowy aspekt sponsoringu) W ramach promocji, jako spółka z o.o. (świadcząca usługi przewozowe) co pewien czas wydajemy kupony uprawniające do bezpłatnego korzystania z naszych usług. Kupony te przekazujemy szkołom, przedszkolom i innym podobnym instytucjom i tam traktowane są jako nagrody w organizowanych przez nie konkursach czy loteriach. Klient, który wygra taki kupon może w dowolnym momencie skorzystać z usługi spółki, przedkładając w kasie biletowej ten talon. Cała wartość usługi traktowana jest jako darowizna. Darowizna ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, gdyż jest to darowizna na rzecz osoby fizycznej. Czy stosowane przez nas rozwiązanie jest poprawne z podatkowego punktu widzenia? Zadanie 5.5. (Podatkowy i ewidencyjny aspekt sponsoringu) Firma ufundowała nagrodę dla zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez publiczną telewizję w telewizora o wartości zł. W zawartej umowie telewizja zobowiązała się do reklamy firmy sponsorującej, której wartość określono na zł. 1. Jaką kwotę sponsor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 2. Zaksięguj operacje związane z przekazaniem telewizora, zakładając że został on specjalnie zakupiony na potrzeby konkursu (nie był środkiem trwałym firmy). Zadanie 5.6. (Podatkowy i ewidencyjny aspekt sponsoringu) Spółka z o.o. przekazała klubowi sportowemu ZORZA kwotę zł (przelew) w zamian za eksponowanie banerów reklamowych podczas meczu i nadruk logo sponsora na biletach. Sponsorowany wystawił sponsorowi fakturę za reklamę na kwotę zł + 22% VAT = zł. 1. Jaką kwotę sponsor może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 2. Zaksięguj operacje związane ze sponsoringiem u sponsora i sponsorowanego. Zadanie 5.7. (Ewidencja sponsoringu) Spółka GIGANT przekazała fundacji ROMAN-TYK w ramach umowy sponsoringu: a) środki pieniężne (gotówka) 500 zł b) towary o wartości 600 zł W zamian na koncercie charytatywnym zamieszczono reklamę, za którą wystawiono fakturę na zł + 22% VAT. Zaksięguj operację gospodarczą w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego.

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo