REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) - przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Sprzedającym i właścicielem Sklepu internetowego jest: EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach, ul. Dębowa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości. 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedającego za pomocą Sklepu internetowego. Reguluje on w szczególności zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy na odległość, zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, obowiązki Sprzedającego zawierającego umowę z Klientem będącym Konsumentem, zasady i tryb wykonania przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Przed złożeniem Zamówienia lub Rejestracją Konta należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy na odległość zawieranej z Klientem. 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w zakładce Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 7. Komunikacja z Klientem w trakcie realizacji Zamówienia będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres lub telefonicznie pod numerem tel Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 8. Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rejestracji Konta jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie. 10. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 11. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym. 12. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej ( ). II. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Sprzedający EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach, ul. Dębowa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP , REGON o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości. 2. Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową 3. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 4. Klient będący Konsumentem - Klient będący osobą fizyczną, korzystający z funkcjonalności Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz.93).

2 5. Konsument - osobą fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Koszyk funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu spośród asortymentu Sklepu Internetowego oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość Towaru, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, czy formy płatności. 7. Towar rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu Internetowego, szczegółowo opisana na Karcie Towaru, która może być przedmiotem Zamówienia. 8. Karta Towaru pojedyncza podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat konkretnego Towaru. 9. Płatność - jedna z oferowanych przez Sprzedającego metod dokonania zapłaty za Towar i dostawę, wybierana przez Klienta w Zamówieniu. 10. Podmiot realizujący płatność zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta oraz wskazujące na ewentualne posiadane przez Klienta kupony rabatowe i stanowiące ofertę zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 12. Czas realizacji Zamówienia - podany na Karcie Towaru czas, w jakim Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże Towary nim objęte przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy. 13. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.eashop.pl/koszt-dostawy. 14. Konto Klienta - zbiór zasobów oznaczony unikalną nazwą (login) zawierający: dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego i dane dotyczące wpłat; który to zbiór umożliwia również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz korzystanie z rabatów lub promocji oferowanych w danym okresie przez Sprzedającego, niedostępnych dla Klientów nie posiadających Konta. 15. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; 16. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 17. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 18. PDF (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems. 19. Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Sprzedającego zajmująca się obsługą techniczną, organizacyjna i doradczą Klientów, uprawniona do kontaktu z Klientami w imieniu Sprzedającego. 20. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 21. Umowa - umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Klientów będących Konsumentami i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów nie będących Konsumentami. 22. Rejestracja dobrowolne czynności polegające na wprowadzeniu przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, zamieszczonego w Sklepie Internetowym, wymaganych przez Sprzedającego danych oraz ich przesłaniu drogą elektroniczną do Sprzedającego celem utworzenia Konta Klienta, które to czynności powodują zawarcie ze Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. III. Przyjmowanie Zamówień, ich realizacja i zmiany w Zamówieniach. 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach i usługach Sprzedający zamieszcza w Sklepie internetowym na stronie 2. Zamówienia od Klientów są realizowane w Dni robocze. 3. Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. 4. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedający przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia na podany przez Klienta adres elektroniczny. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie wysłane niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności Towaru na podany przez Klienta adres elektroniczny, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej,. 6. Zamówienie złożone przez Klienta musi zawierać: a. wybór Towaru z oznaczeniem jego ilości; b. wybór sposobu płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego;

3 c. wybór sposobu Dostawy, spośród dostępnych; d. wskazanie adresu Dostawy i ewentualne wskazanie danych do faktury; 7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu przez Klienta poprzez wysłanie przez Sprzedającego wiadomości elektronicznej do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu i wzór odstąpienia od umowy ze stosownym pouczeniem o możliwościach i skutkach jego złożenia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem za zawartą. 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sprzedający zwróci wpłacone pieniądze, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 9. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient ma możliwość wyboru częściowej realizacji Zamówienia albo anulowania całości Zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar objęty Zamówieniem - Sprzedający zwróci wpłacone pieniądze, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 10. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, za wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze, Sprzedający anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres elektroniczny. 11. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie Dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 12. Zmian w Zamówieniu można dokonywać za pośrednictwem Konta Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku zmian w Zamówieniu zlecanych telefonicznie konieczna jest pozytywna weryfikacja rozmówcy, jako Klienta składającego Zamówienie. 13. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. IV. Ceny Towarów. 1. Ceny wszystkich Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym: a. podawane są w złotych polskich, b. zawierają podatek VAT, c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy. 2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Aktualny cennik Dostaw znajduje się pod adresem https://www.eashop.pl/koszt-dostawy. Dokładna cena Dostawy konkretnego Towaru podawana jest precyzyjnie przy składaniu Zamówienia. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. V. Czas realizacji Zamówienia. 1. Sprzedający informuje na Karcie Towaru o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. W przypadku objęcia jednym Zamówieniem różnych Towarów, będzie decydowało nadanie deklarowane dla Towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. 2. Zamówiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem siedziby Sprzedającego. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 4. Ze względu na rodzaj Towarów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Karcie Towaru. VI. Formy płatności, przystąpienie do realizacji Zamówienia. 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Zamówiony Towar, w tym za koszty Dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

4 a. płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru; przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji; b. Przelew tradycyjny - przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego; c. Przelew elektroniczny- przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego; d. przelewem online forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Z chwilą potwierdzenia od operatora płatności prawidłowego dokonania płatności przez Klienta, Zamówienie jest przekazywane do realizacji. e. kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia od operatora płatności prawidłowego dokonania płatności przez Klienta, Zamówienie jest przekazywane do realizacji. 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przez Klienta wyłącznie w sposób opisany w ust. 1 pod punktami b)-e). 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia - co do niektórych rodzajów Towarów - sposobu płatności poprzez nieudostępnianie co do nich określonych opcji płatności i Dostawy, o czym informacja będzie każdorazowo umieszczana na Karcie Towaru. VII. Rejestracja. 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna dla składania Zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego. 2. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, na warunkach określonych w Regulaminie 4. Rejestracja jak również korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne. 5. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, chyba, że zostaną później przez Klienta samodzielnie zmienione. 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. 7. Na Koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym Newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Moje konto (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. 9. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym a dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej - z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym - zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy i prośbę o usunięcie Konta. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą dojścia oświadczenia do Sprzedającego, zaś Konto wraz ze wszelkimi danymi na nim zgromadzonymi zostanie usunięte w terminie 3 Dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi dopiero z chwilą zrealizowania Zamówienia. VIII. Prawo do odstąpienia od umowy. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie VIII ust. 9 Regulaminu, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni: a. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Klientowi Towaru), lub b. od daty otrzymania przez Klienta będącego Konsumentem ostatniej części zrealizowanego Zamówienia jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach. 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem:

5 a. może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub wydrukować wzór zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu lub znajdujący się pod niniejszym linkiem https://www.eashop.pl/public/assets/regulamin/eas_regulamin.pdf b. musi wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: c. musi dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. 3. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu Konsumentem - na trwałym nośniku - na adres elektroniczny podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli taki został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 6. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 7. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu, w szczególności chodzi o koszty wymienione w ust. 10 niniejszego punktu Regulaminu. 8. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Prawo Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: a. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; b. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c. w którym przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy; f. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; g. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; h. umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 10. Klient będący Konsumentem odsyła Sprzedającemu Towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt. Jeżeli ze względu na swój charakter Towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Klient ponosi koszty przesłania Towaru do Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej 11. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 12. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w terminie 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w XI Regulaminu. 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta będącego Konsumentem zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty Dostawy Towaru do Klienta, a jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi będącemu Konsumentem dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy - Prawo konsumenckie. 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. IX. Gwarancja i rękojmia. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Towaru bez wad. W przypadku Towaru używanego, za jego wadę nie będzie uznawana cecha obniżająca jego wartość, która została wyraźnie wskazana na Karcie Towaru i jest zawarta w opisie Towaru. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klientowi przysługuje

6 w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Sprzedający odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką w rozumieniu Prawa konsumenckiego, na podstawie art kodeksu cywilnego, Sprzedający wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów. 2. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, importera, lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany w opisie na Karcie danego Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji oraz na stronach internetowych producentów lub dystrybutorów. 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z rękojmi za wady Towaru. 4. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. 5. Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta, importera lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi. 6. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego. 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową. 8. Korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi od Sprzedającego Klient będący Konsumentem składa reklamację stosownie do postanowień punktu X Regulaminu. 9. W przypadku Umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia na niego niebezpieczeństwa jej utraty lub uszkodzenia. 10. Wykonując uprawnienia z rękojmi Klient będący Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę, może: a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 11. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 12. Klient będący Konsumentem jeżeli sprzedany Towar ma wadę, może również: a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad; b. żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta będącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 13. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna. 14. W przypadku, jeżeli wadliwy Towar został zamontowany, Klient będący Konsumentem może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości sprzedanego Towaru. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient będący Konsumentem jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem, a jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania tego Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. 16. Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem, a

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Definicje. 1. Adres firmy prowadzącej sklep internetowy sklep.arka-meble.pl: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j.

Regulamin zakupów. 1. Definicje. 1. Adres firmy prowadzącej sklep internetowy sklep.arka-meble.pl: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j. Regulamin zakupów Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arka-meble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 69A, 30-728

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Domowi.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Domowi.pl, prowadzony przez Monika Stasewicz "ALADYN" Przedsiębiorca: Monika Stasewicz NIP: 7431741822,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą: STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy ul. Domaszowska 169a 25 420 Kielce NIP: 657 29 09 051 REGON: 260657968

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo