REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) - przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Sprzedającym i właścicielem Sklepu internetowego jest: EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach, ul. Dębowa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości. 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedającego za pomocą Sklepu internetowego. Reguluje on w szczególności zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy na odległość, zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, obowiązki Sprzedającego zawierającego umowę z Klientem będącym Konsumentem, zasady i tryb wykonania przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Przed złożeniem Zamówienia lub Rejestracją Konta należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy na odległość zawieranej z Klientem. 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w zakładce Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 7. Komunikacja z Klientem w trakcie realizacji Zamówienia będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres lub telefonicznie pod numerem tel Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 8. Warunkiem złożenia Zamówienia lub Rejestracji Konta jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie. 10. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 11. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym. 12. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej ( ). II. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Sprzedający EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach, ul. Dębowa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP , REGON o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości. 2. Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową 3. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 4. Klient będący Konsumentem - Klient będący osobą fizyczną, korzystający z funkcjonalności Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny - Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz.93).

2 5. Konsument - osobą fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Koszyk funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu spośród asortymentu Sklepu Internetowego oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość Towaru, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, czy formy płatności. 7. Towar rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu Internetowego, szczegółowo opisana na Karcie Towaru, która może być przedmiotem Zamówienia. 8. Karta Towaru pojedyncza podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat konkretnego Towaru. 9. Płatność - jedna z oferowanych przez Sprzedającego metod dokonania zapłaty za Towar i dostawę, wybierana przez Klienta w Zamówieniu. 10. Podmiot realizujący płatność zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta oraz wskazujące na ewentualne posiadane przez Klienta kupony rabatowe i stanowiące ofertę zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 12. Czas realizacji Zamówienia - podany na Karcie Towaru czas, w jakim Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże Towary nim objęte przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy. 13. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.eashop.pl/koszt-dostawy. 14. Konto Klienta - zbiór zasobów oznaczony unikalną nazwą (login) zawierający: dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego i dane dotyczące wpłat; który to zbiór umożliwia również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz korzystanie z rabatów lub promocji oferowanych w danym okresie przez Sprzedającego, niedostępnych dla Klientów nie posiadających Konta. 15. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; 16. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 17. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 18. PDF (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems. 19. Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Sprzedającego zajmująca się obsługą techniczną, organizacyjna i doradczą Klientów, uprawniona do kontaktu z Klientami w imieniu Sprzedającego. 20. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 21. Umowa - umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Klientów będących Konsumentami i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów nie będących Konsumentami. 22. Rejestracja dobrowolne czynności polegające na wprowadzeniu przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, zamieszczonego w Sklepie Internetowym, wymaganych przez Sprzedającego danych oraz ich przesłaniu drogą elektroniczną do Sprzedającego celem utworzenia Konta Klienta, które to czynności powodują zawarcie ze Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. III. Przyjmowanie Zamówień, ich realizacja i zmiany w Zamówieniach. 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach i usługach Sprzedający zamieszcza w Sklepie internetowym na stronie 2. Zamówienia od Klientów są realizowane w Dni robocze. 3. Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. 4. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedający przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia na podany przez Klienta adres elektroniczny. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie wysłane niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności Towaru na podany przez Klienta adres elektroniczny, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej,. 6. Zamówienie złożone przez Klienta musi zawierać: a. wybór Towaru z oznaczeniem jego ilości; b. wybór sposobu płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego;

3 c. wybór sposobu Dostawy, spośród dostępnych; d. wskazanie adresu Dostawy i ewentualne wskazanie danych do faktury; 7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu przez Klienta poprzez wysłanie przez Sprzedającego wiadomości elektronicznej do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu i wzór odstąpienia od umowy ze stosownym pouczeniem o możliwościach i skutkach jego złożenia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem za zawartą. 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ust. 4 niniejszego punktu Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sprzedający zwróci wpłacone pieniądze, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 9. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient ma możliwość wyboru częściowej realizacji Zamówienia albo anulowania całości Zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar objęty Zamówieniem - Sprzedający zwróci wpłacone pieniądze, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 10. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, za wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze, Sprzedający anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres elektroniczny. 11. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie Dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 12. Zmian w Zamówieniu można dokonywać za pośrednictwem Konta Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku zmian w Zamówieniu zlecanych telefonicznie konieczna jest pozytywna weryfikacja rozmówcy, jako Klienta składającego Zamówienie. 13. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. IV. Ceny Towarów. 1. Ceny wszystkich Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym: a. podawane są w złotych polskich, b. zawierają podatek VAT, c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy. 2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Aktualny cennik Dostaw znajduje się pod adresem https://www.eashop.pl/koszt-dostawy. Dokładna cena Dostawy konkretnego Towaru podawana jest precyzyjnie przy składaniu Zamówienia. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. V. Czas realizacji Zamówienia. 1. Sprzedający informuje na Karcie Towaru o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. W przypadku objęcia jednym Zamówieniem różnych Towarów, będzie decydowało nadanie deklarowane dla Towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. 2. Zamówiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem siedziby Sprzedającego. 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 4. Ze względu na rodzaj Towarów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Karcie Towaru. VI. Formy płatności, przystąpienie do realizacji Zamówienia. 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Zamówiony Towar, w tym za koszty Dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

4 a. płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru; przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji; b. Przelew tradycyjny - przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego; c. Przelew elektroniczny- przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego; d. przelewem online forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Z chwilą potwierdzenia od operatora płatności prawidłowego dokonania płatności przez Klienta, Zamówienie jest przekazywane do realizacji. e. kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia od operatora płatności prawidłowego dokonania płatności przez Klienta, Zamówienie jest przekazywane do realizacji. 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przez Klienta wyłącznie w sposób opisany w ust. 1 pod punktami b)-e). 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia - co do niektórych rodzajów Towarów - sposobu płatności poprzez nieudostępnianie co do nich określonych opcji płatności i Dostawy, o czym informacja będzie każdorazowo umieszczana na Karcie Towaru. VII. Rejestracja. 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna dla składania Zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego. 2. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, na warunkach określonych w Regulaminie 4. Rejestracja jak również korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne. 5. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, chyba, że zostaną później przez Klienta samodzielnie zmienione. 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. 7. Na Koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym Newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Moje konto (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. 9. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym a dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej - z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym - zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy i prośbę o usunięcie Konta. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą dojścia oświadczenia do Sprzedającego, zaś Konto wraz ze wszelkimi danymi na nim zgromadzonymi zostanie usunięte w terminie 3 Dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi dopiero z chwilą zrealizowania Zamówienia. VIII. Prawo do odstąpienia od umowy. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie VIII ust. 9 Regulaminu, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni: a. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Klientowi Towaru), lub b. od daty otrzymania przez Klienta będącego Konsumentem ostatniej części zrealizowanego Zamówienia jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach. 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem:

5 a. może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub wydrukować wzór zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu lub znajdujący się pod niniejszym linkiem https://www.eashop.pl/public/assets/regulamin/eas_regulamin.pdf b. musi wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: c. musi dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. 3. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu Konsumentem - na trwałym nośniku - na adres elektroniczny podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli taki został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 6. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 7. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu, w szczególności chodzi o koszty wymienione w ust. 10 niniejszego punktu Regulaminu. 8. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Prawo Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: a. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; b. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c. w którym przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy; f. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; g. w którym przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; h. umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 10. Klient będący Konsumentem odsyła Sprzedającemu Towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt. Jeżeli ze względu na swój charakter Towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Klient ponosi koszty przesłania Towaru do Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej 11. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 12. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w terminie 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w XI Regulaminu. 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta będącego Konsumentem zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty Dostawy Towaru do Klienta, a jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi będącemu Konsumentem dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy - Prawo konsumenckie. 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. IX. Gwarancja i rękojmia. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Towaru bez wad. W przypadku Towaru używanego, za jego wadę nie będzie uznawana cecha obniżająca jego wartość, która została wyraźnie wskazana na Karcie Towaru i jest zawarta w opisie Towaru. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klientowi przysługuje

6 w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Sprzedający odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką w rozumieniu Prawa konsumenckiego, na podstawie art kodeksu cywilnego, Sprzedający wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów. 2. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, importera, lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany w opisie na Karcie danego Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji oraz na stronach internetowych producentów lub dystrybutorów. 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z rękojmi za wady Towaru. 4. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. 5. Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta, importera lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi. 6. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego. 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne sprzedawanych Towarów (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową. 8. Korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi od Sprzedającego Klient będący Konsumentem składa reklamację stosownie do postanowień punktu X Regulaminu. 9. W przypadku Umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia na niego niebezpieczeństwa jej utraty lub uszkodzenia. 10. Wykonując uprawnienia z rękojmi Klient będący Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę, może: a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 11. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 12. Klient będący Konsumentem jeżeli sprzedany Towar ma wadę, może również: a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad; b. żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta będącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 13. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna. 14. W przypadku, jeżeli wadliwy Towar został zamontowany, Klient będący Konsumentem może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości sprzedanego Towaru. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient będący Konsumentem jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem, a jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania tego Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. 16. Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem, a

7 jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany nie wcześniej niż przed upływem roku od momentu wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi będącemu Konsumentem, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 18. W terminach określonych w punkcie IX ust Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanego Towaru, a jeżeli Klient będący Konsumentem żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia jego wady. 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru stosuje się odpowiednio uregulowania dotyczące wad fizycznych z niniejszego Regulaminu z tym, że bieg terminu do wykonania uprawnień rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady prawnej, a jeżeli Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 20. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta będącego Konsumentem Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy. X. Postępowanie reklamacyjne. 1. Klient może zgłaszać zastrzeżenia dotyczące sprzedawanych przez Sprzedającego Towarów w formie reklamacji. 2. Reklamacje mogą być składane w następującej formie: a. w formie elektronicznej na adres b. w formie elektronicznej poprzez przesłanie do Sprzedającego uzupełnionego formularza reklamacyjnego; c. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. oznaczenie danych Klienta umożliwiających jego identyfikację, b. określenie przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający odniesienie się do niego przez Sprzedającego, c. datę zgłoszenia, dane osoby, która zgłasza reklamację i adres do korespondencji. 4. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację spełniającą wymogi z punktu X ust. 2 i 3 Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia Sprzedającemu, informując Klienta o dalszym postępowaniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem Sprzedający ustosunkuje się również do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub żądania usunięcia wady jeżeli reklamacja takowe oświadczenie zawierała. 5. Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji a w przypadku zgłaszania roszczeń z rękojmi 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem - Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego Konsumentem, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. 6. Podstawą reklamacji nie mogą być indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów lub proporcji). 7. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym, dostarczyć wadliwy Towar na adres EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dębowa 3, Mogilany, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący Konsumentem obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient będący Konsumentem jest upoważniony do odesłania Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 8. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca - po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji - zgodnie z procedurą opisaną w punkcie XI Regulaminu. 9. Koszty wymiany lub naprawy jak również dostawy nowego lub naprawionego Towaru ponosi Sprzedający, za wyjątkami opisanymi w Regulaminie. XI. Zwrot należności Klientom. 1. Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku: a. zasadnego i zgodnego z Regulaminem anulowania Zamówienia lub części Zamówienia w zakresie wpłaconych środków; b. zasadnego i zgodnego z Regulaminem zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) z Zamówienia; c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny; d. zaistnienia innych okoliczności zobowiązujących Sprzedającego zgodnie z postanowieniami konsumenta prawa konsumenckiego - do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta będącego Konsumentem.

8 2. W przypadku zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego przesłania na adres Sprzedającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. Sprzedający zwraca środki pieniężne wpłacone przez Klienta na rachunek bankowy lub kartę kredytową Klienta (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). Jeżeli jednak Klient dokonał płatności za Zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot środków pieniężnych nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedającego. 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych przez Klienta środków pieniężnych lub opóźnienie zwrotu, jeżeli w sytuacji kiedy Sprzedający nie dysponuje rachunkiem Klienta, na który mógłby nastąpić zwrot w zgodzie z powyższymi postanowieniami Regulaminu - pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub firmowych lub błędnego numeru rachunku bankowego. XII. Dane osobowe i ochrona prywatności. 1. Klient zakładając Konto i dokonując dobrowolnej Rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie Rejestracji Konta. 2. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla celów realizacji Umowy, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. 3. Klienci mogą przeglądać Sklep Internetowy oraz jego asortyment w zakresie posiadanych Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych. 4. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Towarów Zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, jak również świadczenia usług marketingowych i kontaktu z Klientem, Sprzedający przetwarza dane osobowe wskazane przez Klienta w zakresie zawartym w Zamówieniu, formularzu rejestracyjnym lub w zakresie udostępnionym Sprzedającemu dobrowolnie w inny sposób. 5. Klient w Zamówieniu i formularzu rejestracyjnym jest obowiązany podać prawdziwe informacje i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 6. Podanie informacji w zakresie danych osobowych wymaganych w Zamówieniu jest dobrowolne, jednakże konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy. Podobnie, podanie informacji w zakresie danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną i korzystania przez Klienta z udogodnień przewidzianych dla zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Klientów. 7. Sprzedający jest administratorem przekazanych przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu danych osobowych w ujęciu ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 8. Klient może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia poprzez kontakt na adres lub w formie pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego. Dane osobowe mogą być też poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się przez Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta Klienta (zakładka Moje konto ). Klient może skorzystać wreszcie z prawa dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego ze Sprzedającym pod numerem , przy czym, korzystając z tej formy dostępu do swoich danych, Klient godzi się na weryfikację jego tożsamości przez Sprzedającego poprzez potwierdzenie niektórych informacji ujętych w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, oraz na to, iż rozmowa ze Sprzedającym może zostać automatycznie zarejestrowana. 9. Sprzedający, będąc administratorem opisanych powyżej baz danych osobowych w ujęciu ustawowym, przetwarza te dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim podmiotom, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą w szczególności odwiedzalności Sklepu Internetowego i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Klientów. 12. Jeżeli jest to konieczne dla realizacji Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Klienta, na podstawie umowy powierzenia i zgodnie z przepisami prawa, hurtowniom lub producentom z nim współpracującym, na co Klient wyraża zgodę składając Zamówienie. W takim wypadku administratorem danych osobowych Klienta jest w dalszym ciągu Sprzedający.

9 13. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 14. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za Towary nabyte w Sklepie Internetowym, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Sklepie Internetowym Towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie Internetowym sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 15. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" choć nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu Internetowego, to jednak może spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 16. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce poświęconej polityce prywatności. XIII. Prawa autorskie. 1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów zawartych na stronie w tym elementów grafiki, układu elementów, znaków towarowych lub dostępnych treści, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego i nie może naruszać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, interesów Sprzedającego oraz praw osób trzecich. 2. W przypadku realizacji Zamówienia według projektu Klienta, przesyłając projekt Sprzedającemu Klient oświadcza, iż: a. posiada pełne autorskie prawa majątkowe do wszystkich jego elementów, w szczególności zdjęć, grafik, układów, nazw i oznaczeń zawartych w projekcie; b. przesłany projekt i żaden z jego elementów nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich; c. wyraża zgodę Sprzedającemu na nieodpłatne utrwalanie i zwielokrotnianie - bez względu na technikę ilość i wielkość nakładu - nadesłanego projektu i wszystkich jego elementów w celu realizacji Zamówienia; d. wyraża zgodę Sprzedającemu na nieodpłatny obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt lub jego elementy utrwalono oraz wprowadzanie ich do obrotu, w celu realizacji Zamówienia; e. przejmuje na siebie - w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie - wszelkie roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze, których podstawą jest naruszenie praw osób trzecich przez przekazany Sprzedającemu projekt lub realizacja Zamówienia według przekazanego projektu. Klient zobowiązuje się do zwolnienia w opisanym w poprzednim zdaniu zakresie Sprzedającego od wszelkich zobowiązań. XIV. Zmiany Regulaminu. 1. Sprzedający ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w terminie przez siebie wskazanym. 2. O zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o zakresie zmian w Sklepie Internetowym oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy Klientów, którzy dokonali Rejestracji. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. 3. Klient, który dokonał Rejestracji oraz którego praw i obowiązków zmiany dotyczą, ma prawo do odmowy akceptacji zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu powinna być zakomunikowana Sprzedającemu przez Klienta w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z żądaniem usunięcia Konta Klienta. 4. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związana z posiadanym przez Klienta Kontem wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia odmowy do Sprzedającego. W tym terminie następuje również usunięcie Konta Klienta.

10 5. Nieistotne zmiany Regulaminu, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klientów, w szczególności zmiany mające zastosowanie tylko do przyszłych umów, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i wymagają wyłącznie poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. W przypadku zmian, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do odmowy akceptacji zmian Regulaminu. 6. Zmiany w Regulaminie, które wynikają z konieczności dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub są związane z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść Klienci, wchodzą w życie jednocześnie z zamieszczeniem informacji o zakresie zmian w Sklepie Internetowym. 7. Brak wyraźnej odmowy akceptacji zmian ze strony Klienta w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach jest równoznaczny z akceptacją wprowadzanych zmian w Regulaminie. 8. Z powodu zmian Regulaminu lub usunięcia Konta na skutek braku akceptacji tych zmian ze strony Klienta, Klientowi nie przysługują od Sprzedającego - w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie - jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze. XV. Postanowienia końcowe. 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedającego usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedającym będą rozstrzygane przez sąd właściwy, ustalony zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedającym będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla dzielnicy Kraków Śródmieście w Krakowie. 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej lub na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku. ZAŁĄCZNIK nr 1 Jeśli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Możesz skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Przesyłkę nadaj na adres: EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dębowa 3, Mogilany. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

11 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli; 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży Towaru. Zwracane Towary przesyłasz do nas na własny koszt. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) EAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dębowa 3, Mogilany Adres: Ja... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy..., numer zamówienia... Data zawarcia umowy to..., data odbioru... Imię i nazwisko... Adres... Data...

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r. Rena.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Rena.pl, prowadzony przez RENA.PL Łukasz Zając, Rynek 17, Wągrowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Satro prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje I. Postanowienia ogólne REGULAMIN 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wiesław Dolega, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dapper Club Wiesław Dolega

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA.

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KWESTII REKLAMACJI ORAZ ODSTAPIENIA OD UMOWY. ZMIANY W NOWYM REGULAMINIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o.

Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o. Regulamin sklepu internetowego BOSMA Electric sp. z o.o. sp. z o. o. BOSMA Electric sp. z o.o. Sp. z o. o. Aktualizacja: 2014-12-25 Regulamin opracowany, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Kucię prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kucia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM dobreprogramy.pl

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM dobreprogramy.pl REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM dobreprogramy.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, reguluje zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.]

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.] Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [01.02.2017 r.] 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKPC Andrzej Kałużny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com Regulamin sklepu internetowego Kotly.com 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Kotly.com. 1.2 Operatorem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Słowniczek:

Regulamin. Słowniczek: Regulamin Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Esklep, dostępny pod adresem internetowym http://macconsulting.isklep24.pl/, prowadzony jest przez Management Accounting Consulting

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika MARIUSZMM_2008 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika MARIUSZMM_2008 na portalu Allegro.pl jest: FHU MiM Mariusz Mańkowski z siedzibą w ul. Grabowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Właścicielem sklepu internetowego www.music-island.pl (w dalszej treści zwanego Sklepem ), działającym pod adresem www.music-island.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: Sklep internetowy sklep.elawenda.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdę Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LAWENDA Magda Marczewska", Armii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU WOODIES Woodies to sklep internetowy dostępny w domenie woodies.pl (zwany dalej: Sklepem ), którego administratorem jest

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU WOODIES Woodies to sklep internetowy dostępny w domenie woodies.pl (zwany dalej: Sklepem ), którego administratorem jest REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU WOODIES Woodies to sklep internetowy dostępny w domenie woodies.pl (zwany dalej: Sklepem ), którego administratorem jest Michał Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Dane kontaktowe: DzieCiuchy ul. Bankowa 22 e-mail: sklep@dzieciuchy.com.pl tel.: 601-428-722* *opłata jak za połączenie komórkowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MOB

Regulamin Sklepu Internetowego MOB Regulamin Sklepu Internetowego MOB Sklep internetowy jest prowadzony przez: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 4 (dalej: Muzeum ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PRACOWNIABROKAT

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PRACOWNIABROKAT REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PRACOWNIABROKAT I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Konsument Konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c., tj. kupujący będący osobą fizyczną dokonującą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum S.A. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum S.A. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum S.A. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 15 kwietnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy Miraculum prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński Strona1 Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubiński jest dostępny pod domeną internetową: www.tom-chem.pl Spis treści: DZIAŁ I Postanowienia początkowe..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.abcelektro.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. mirex2005 WIADOMOŚCI WSTĘPNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. mirex2005 WIADOMOŚCI WSTĘPNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO mirex2005 WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1. DANE PRZEDSIĘBIORCY - PODMIOT PROWADZĄCY: MIREX SZANDECKI I MARCZUK SP.J. UL.BRZESKA 111 21-500 BIAŁA PODLASKA NIP:537-19-18-189 REGON:030208906

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru ul. B. Prusa 19 lok. 4, 05-800 Pruszków Tel. 22 425 95 90 - Fax 22 425 95 91 apolonia@apolonia.com.pl - www.apolonia.com.pl 1. 1. Reklamacja - wymiana towaru Do: APOLONIA BOŻENA SKAUT ul. B. Prusa 19 lok.

Bardziej szczegółowo