ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A."

Transkrypt

1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

2 Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Oddajemy w Państwa ręce raport skonsolidowany Grupy Pragma Inkaso S.A. za 2014 r. Oceniając działalność Grupy w 2014 r. mamy mieszane odczucia. Z jednej strony nie sposób nie podkreślić pozytywów: mocnego rozwoju dwóch kluczowych obszarów działalności (działalność Pragma Faktoring S.A. oraz inwestowanie w portfele gospodarcze przez fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1), wysokiej płynności aktywów Grupy i generowanej z nich gotówki (przeszło 527 mln zł w ciągu roku), istotnego wzrostu przychodów brutto i netto (odpowiednio o 28 i 15 % r/r) oraz wyniku na sprzedaży (o 36 %). Z drugiej strony wysoki poziom odpisów aktualizujących wartość należności (głównie w spółce Pragma Inwestycje przeszło 5 mln zł) spowodował, że mimo wzrostu przychodów zysk brutto Grupy pozostał na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, natomiast wynik netto uległ obniżeniu. W efekcie wypracowany przez Grupę zysk jest zdecydowanie poniżej potencjału Grupy oraz oczekiwań Zarządu i Akcjonariuszy. Warto przy tym podkreślić, że tak wysoki poziom odpisów dotyczy aktywów z obszarów, w których od długiego już czasu Grupa nie realizuje nowych transakcji - działalność Pragma Inwestycje zgodnie ze strategią jest wygaszana, portfel spieniężany (27 mln spłat w 2014 r.) a bardzo konserwatywne podejście do wyceny portfela sprawia, że ryzyko dalszych odpisów bardzo niskie, a wręcz są szanse na odzyskanie części wierzytelności nimi objętych. Ważnym aspektem działalności Grupy w 2014 r. było przygotowanie i przeprowadzenie procesu spłaty obligacji. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Grupa spłaciła terminowo 50 mln obligacji, przy czym nastąpiło to bez tzw. rolowania, co pokazuje siłę przepływów gotówkowych i płynności aktywów Grupy. Aktualnie zdecydowana większość zadłużenia finansowego ma charakter długoterminowy, a średni koszt długu ulega systematycznemu obniżeniu (w stopniu wyższym niż wynika to z obniżania się stóp procentowych). Wysoka płynność aktywów Grupy i umiarkowany poziom jej zadłużenia pozwala Zarządowi Pragma Inkaso rekomendować wypłacenie stosownie do zapisów strategii Grupy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Kreśląc plany Grupy na 2015 r. zakładamy przede wszystkim, iż zysk Grupy ulegnie istotnemu podwyższeniu. Stanie się tak m.in. dzięki dalszemu rozwojowi Pragma Faktoring, zwiększaniu skali działalności przez fundusz Pragma 1, zwiększeniu rentowności działalności operacyjnej Pragma Inkaso i utrzymaniu wysokiego poziomu płynności aktywów. Wierzymy, że za rok ocena działalności Grupy będzie już jednoznacznie pozytywna, co znajdzie odzwierciedlenie w wartości Pragma Inkaso i zadowoleniu jej akcjonariuszy. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Tarnowskie Góry, 23 marca 2015 roku

3 Spis treści List to Inwestorów i Akcjonariuszy... 1 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. za okres od do roku... 3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso S.A. za okres od do roku Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. za okres od do roku Sprawozdanie Zarządu Pragma Inkaso S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od do roku Oświadczenia Zarządu Pragma Inkaso S.A Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

4 I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES OD DO ROKU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ I JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu pod numerem Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako PRAGMA INKASO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w drodze przekształcenia zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia roku. W skład na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupy Kapitałowej wchodzi: PRAGMA INKASO S.A jako Jednostka Dominująca, Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach jako jednostka zależna. Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każdy, z tego akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, na jedna akcję przypadają dwa głosy, co stanowi 83,49 % wszystkich akcji w Pragma Faktoring S.A. oraz 87,04 % ogólnej liczby głosów. W trakcie okresu sprawozdawczego Jednostka Dominująca kupiła sztuk akcji Pragma Faktoring. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako jednostka zależna. Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co stanowi 95,05 % udziałów w Pragma Inwestycje. W trakcie okresu sprawozdawczego Jednostka Dominująca kupiła udziałów Pragma Inwestycje. Brynowska 72 Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowskich Górach jako jednostka zależna. Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w Brynowska 72. Pragma Collect Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Tarnowskich Górach jako Jednostka Zależna. Pragma Inkaso S.A. posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każdy, co stanowi 100 % udziałów w Pragma Collect Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 3

5 SKA. Komplementariuszem Spółki była Pragma Collect Sp. z o.o. a wartość wkładu wynosiła 1.000,00 zł. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny jako jednostka zależna. Na dzień roku Pragma Inkaso S.A. posiadała 47 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. W trakcie okresu sprawozdawczego nabyła 42 certyfikaty. Pragma Faktoring S.A. SKA z siedzibą w Katowicach w dniu 31 grudnia połączyła się z Pragma Faktoring S.A. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym art KSH, w związku z art KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu, ponieważ Spółka Przejmująca posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz była jej jedynym komplementariuszem. Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Pragma Collect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2013 roku udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, co stanowiło 100% udziałów w Pragma Collect Sp. z o.o. 30 września 2014 roku Jednostka Dominująca sprzedała 95% udziałów w Pragma Collect na rzecz podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso. Romet-Wałcz Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu Jednostka Zależna Pragma Inwestycje sp. z o.o. posiadała na dzień 31 grudnia 2013 roku 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w Romet-Wałcz Sp. z o.o. W dniu 10 marca 2014 roku Pragma Inwestycje Sp. z o.o. dokonała sprzedaży 100% udziałów w Romet-Wałcz Sp. z o.o. na rzecz podmiotu spoza Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso. Zarząd I Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej W skład Zarządu, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wchodzili: Tomasz Boduszek jako Prezes Zarządu, Michał Kolmasiak jako Wiceprezes Zarządu, Jakub Holewa jako Wiceprezes Zarządu. W dniu 2 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, z funkcji Wiceprezesa Zarządu zrezygnował Michał Kolmasiak. Obecnie Zarząd liczy dwóch członków. Rada Nadzorcza Spółki liczy siedmiu członków. W jej skład na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzą: 4

6 Rafał Witek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Kędzierska jako Członek Rady Nadzorczej, Marek Mańka jako Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Lalik jako Członek Rady Nadzorczej, Marcin Nowak jako Członek Rady Nadzorczej, Darius Zych jako Członek Rady Nadzorczej, Ireneusz Rymaszewski jak Członek Rady Nadzorczej. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 2.1. Oświadczenie o zgodności Prezentowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym przez UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, wyniki jej działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz przepływy pieniężne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz okres porównywalny. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy Kapitałowej Zasady prezentacji Począwszy od 1 stycznia 2008 roku Pragma Inkaso S.A., zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z dnia 17 grudnia 2008 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1a, 1c Ustawy o rachunkowości) sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 5

7 sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy Kapitałowej Format oraz ogólne zasady sporządzania Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Przyjęte zasady rachunkowości W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa nie wprowadziła istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. Zasady opisane są w Polityce rachunkowości, a zmiany polityki rachunkowości opisane są w punkcie Korekty do opublikowanych sprawozdań niniejszego wprowadzenia Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski Przyjęte metody konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy zostały sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego Pragma Inkaso S.A. oraz sprawozdanie spółek zależnych: Pragma Faktoring S.A., Pragma Inwestycje Sp. z o.o., Brynowska 72 Sp. z o.o., Pragma Collect Sp. z o.o. SKA oraz Pragma 1 FIZ skonsolidowane metodą pełną. Na początku okresu sprawozdawczego Grupę stanowiły Pragma Inkaso S.A. i jednostki zależne: Pragma Faktoring S.A., Pragma Collect Sp. z o.o., Pragma Inwestycje Sp. z o.o., Brynowska 72 Sp. z o.o., Pragma Collect Sp. z o.o. SKA, Pragma Faktoring S.A SKA. Całkowity dochód Brynowska 72 Sp. z o.o., Pragma Collect Sp. z o.o. SKA oraz Pragma 1 FIZ przypadający na okres sprawozdawczy jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu Pragma Inkaso jako przypadający Jednostce Dominującej. Całkowity dochód w spółkach Pragma Faktoring S.A. i Pragma Inwestycje Sp. z o.o. dzielony jest przypadający Jednostce Dominującej i udziałowcom mniejszościowym według posiadanego udziału w kapitałach zakładowych spółek. Opisane zasady rachunkowości i metody wyceny stosowane są we wszystkich jednostkach Grupy Kapitałowej. Jeżeli Spółka została podporządkowana w trakcie roku, w konsolidacji ujmuje się wynik finansowy od daty ustanowienia kontroli. 6

8 Jeżeli zostały zakupione udziały i akcje w trakcie roku w Spółce zależnej, w konsolidacji ujmuje się wynik według nowego procentowego udziału w kapitale od dnia zakupu. Jeżeli w trakcie roku zostały sprzedane udziały lub akcje Spółki zależnej powodujące utratę kontroli, w konsolidacji ujmuje się całkowite dochody uzyskane do dnia utraty kontroli. Wartość firmy powstała z nabycia akcji Pragma Faktoring S.A. jest poddawana corocznie testowi na utratę wartości. Standardy zastosowane po raz pierwszy STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji zawarte w interpretacji SKI-12 Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia i standardzie MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. MSSF 10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego, czy jednostka powinna być uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy jest to trudne do oceny. Grupa uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania, poza zmianą polityki rachunkowości w zakresie konsolidacji. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując się na prawach i obowiązkach porozumień, a nie jego formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez wprowadzenie jednolitej metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 11 wymaga rozliczania udziałów we wspólnych porozumieniach tylko metodą praw własności, co eliminuje metodę konsolidacji proporcjonalnej. Istnienie oddzielnego podmiotu prawnego nie jest już warunkiem podstawowym klasyfikacji. Postanowienia przejściowe różnią się w zależności od metody klasyfikacji wspólnych porozumień w ramach MSR 31. Grupa uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych porozumień, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. 7

9 Grupa uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Grupa uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 32 (zmiana) Instrumenty finansowe: prezentacja Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów dotyczących zasad kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. Grupa uważa, że zmiana standardu, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień, nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 36 (zmiana) Utrata wartości aktywów Przy opracowywaniu MSSF 13 Wycena według wartości godziwej, Rada postanowiła wprowadzić zmianę do MSR 36, która wymaga ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów zagrożonych. Opublikowana zmiana wyjaśnia pierwotny zamiar Rady: że zakres tych ujawnień jest ograniczony do wartości odzyskiwalnej aktywów zagrożonych, który jest oparty na wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Grupa uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 39 (zmiana) Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Zmiana pozwala nadal stosować rachunkowość zabezpieczeń w sytuacji, gdy instrument pochodny wyznaczony jako instrument zabezpieczający, podlega nowacji w wyniku rozliczeń z kontrahentem centralnym w wyniku zmian prawa lub przepisów, przy spełnieniu określonych warunków. 8

10 Grupa uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. KIMSF 21 Opłaty publiczne Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 17 czerwca 2014 roku. KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Interpretacja wyjaśnia co jest zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej. Wpływ początkowego zastosowania Interpretacji zależy od konkretnych opłat publicznych, do których uiszczania Spółka będzie zobowiązana na dzień początkowego zastosowania. Nie oczekuje się, aby nowa Interpretacja miała znaczący wpływ na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Celem wprowadzenia tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. Grupa uważa, że nowy standard nie będzie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. MSSF 9 Instrumenty finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2018 roku. Nowe przepisy są częścią zmian zastępujących dotychczasowy standard MSR 39 Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena. Główne zmiany wynikające z nowego standardu to między innymi: nowe zasady kwalifikacji aktywów finansowych, nowe kryteria kwalifikacji aktywów do grupy aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, nowe zasady rozpoznawania zmian wyceny do wartości godziwej inwestycji w kapitałowe instrumenty finansowe, likwidacja konieczności wyodrębniania wbudowanych instrumentów pochodnych z aktywów finansowych. 9

11 Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Standard został rozszerzony o części dot. zasad wyceny według zamortyzowanego kosztu oraz zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń. MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2017 roku. Standard poprawi sprawozdawczość finansową w zakresie przychodów oraz porównywalność sprawozdań finansowych. Kluczową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby rozpoznać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu (tj. zapłacie), które spółka spodziewa się otrzymać w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowym MSSF 15 przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. MSR 19 (zmiana) Świadczenia pracownicze Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Zmiana dotyczą składek wnoszonych do programów określonych świadczeń przez pracowników lub strony trzecie. Celem zmian jest uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu zatrudnienia, na przykład składki pracownicze ustalone jako stały procent wynagrodzenia. MSR 16 (zmiana) Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 (zmiana) Wartości niematerialne Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Rada doszła do wniosku, że stosowanie metody dochodowej do amortyzacji aktywów nie jest właściwe, ponieważ przychody generowane z działalności, w ramach której wykorzystuje się dane aktywa, na ogół odzwierciedlają inne czynniki niż zużycie korzyści ekonomicznych pochodzących z tych aktywów. Rada doszła też do wniosku, że dochód nie jest odpowiednią podstawą do pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych pochodzących z wartości niematerialnych. Założenie to może jednak nie mieć zastosowania w ściśle określonych warunkach. MSR 16 (zmiana) Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 (zmiana) Rolnictwo Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. MSR 41 Rolnictwo obecnie wymaga, aby wszystkie aktywa biologiczne związane z działalnością rolniczą, były wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Opiera się to na założeniu, że wycena w wartości godziwej najlepiej odzwierciedla biologiczną transformację, którą przechodzą takie aktywa w trakcie swojego życia. Jednakże istnieje podzbiór aktywów biologicznych, określany jako rośliny produkcyjne, które zgodnie z oczekiwaniami powinny być używane w produkcji przez kilka okresów. Na koniec ich życia produkcyjnego są najczęściej likwidowane. Gdy roślina produkcyjna osiągnie dojrzałość 10

12 i zacznie dawać plony, jej przemiana biologiczna nie jest dłużej istotna dla generowania przyszłych korzyści ekonomicznych. Rada zdecydowała, że rośliny produkcyjne powinny być księgowane na tych samych zasadach jak rzeczowe aktywa trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do funkcji produkcji. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. MSSF 10 (zmiana) Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 (zmiana) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Zmiany dotyczą transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub jednostką będącą wspólnym przedsięwzięciem. Główną konsekwencją zmian jest to, że pełny zysk lub stratę ujmuje się, gdy transakcja dotyczy przedsięwzięcia (jeśli jest ono prowadzone przez spółkę zależną, bądź też nie). Częściowe zyski lub straty ujmuje się wtedy, gdy transakcja dotyczy aktywów, które nie stanowią przedsięwzięcia, nawet jeśli te aktywa znajdują się w jednostce zależnej. MSR 27 (zmiana) Jednostkowe sprawozdania finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 27 umożliwią podmiotom stosowanie metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje. 11

13 Zarząd Spółki Dominującej nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości za wyjątkiem dodatkowych lub nowych ujawnień. 3. Polityka rachunkowości Aktywa finansowe Aktywa finansowe obejmują: środki pieniężne, instrumenty kapitałowe innego podmiotu (np. akcje, udziały w innym podmiocie), umowne prawa do otrzymania środków pieniężnych, umowne prawo do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach oraz prawo do otrzymania akcji własnych, jeśli cena odkupu nie jest określona. Grupa Kapitałowa ujmuje składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w momencie, gdy staje się stroną instrumentu finansowego, czyli w chwili, kiedy nabywa dany składnik aktywów lub zaciąga zobowiązanie. Dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z czterech kategorii: aktywa w wartości godziwej wyceniane przez wynik finansowy, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu, gdy: został nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub jest częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, lub jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi); został wyznaczony przez spółkę przy początkowym ujęciu jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej rzetelnych informacji. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać je w posiadaniu do upływu terminu wymagalności. Pożyczki udzielone i należności z tytułu dostaw i usług są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. 12

14 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone przez spółkę jako dostępne do sprzedaży lub nie będące pożyczkami i należnościami, inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności ani aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Grupa zalicza nabyte wierzytelności w ramach umów kupna oraz należności wynikające z umów faktoringowych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia. Cena nabycia odpowiada wartości godziwej nabytych wierzytelności. Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej Grupa wycenia aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym instrumenty pochodne będące aktywami, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów. Wartość godziwą aktywów finansowych ustala się: dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnie notowania dostępne na dzień sprawozdawczy; dla instrumentów dłużnych nienotowanych na aktywnym rynku w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych; dla terminowych instrumentów pochodnych (forward) i kontraktów swap w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych; dla pakietów nabytych wierzytelności w oparciu o model zdyskontowanych planowanych przepływów pieniężnych zastosowana stopa dyskontowa jest średnią ważoną stopą procentową zobowiązań oprocentowanych Grupy. Planowane przepływy określane są w oparciu o dane historyczne z windykacji podobnych pakietów wierzytelności oraz szacunki spłat wierzytelności dokonane na podstawie doświadczeń windykacyjnych w zakresie pakietu (stopnia ustalenia danych teleadresowych dłużników i posiadanego z nimi kontaktu, deklaracji płatniczych dłużników, posiadanych zabezpieczeń, rozpoznania majątkowego, stopnia udokumentowania wierzytelności i możliwości ich zasądzenia i egzekwowania). Inwestycje w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, spółka wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, kwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach. W przypadku dłużnych instrumentów finansowych odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są ujmowane w rachunku zysków i strat. 13

15 Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych zaliczonego do dostępnych do sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym, z wyjątkiem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, które ujmuje się bezpośrednio w sprawozdaniu skonsolidowanym z zysków lub strat i całkowitych dochodów. Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu Grupa wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje uproszczone metody wyceny aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Jeśli istnieją obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, to spółka ujmuje odpis aktualizujący w kwocie różnicy pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu finansowego. Grupa stosuje uproszczone zasady ustalania utraty wartości w odniesieniu do należności handlowych w szczególności dokonuje się odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie równej wartości bilansowej, jeżeli termin płatności należności minął co najmniej 6 miesięcy przed dniem bilansowym. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się i ujmuje w rachunku zysków i strat jako przychody. Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości nie poddaje się odwróceniu. Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, to skumulowane straty powstałe na skutek ujemnej wyceny, ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale własnym, zgodnie z zasadami wyceny aktywów finansowych, wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Odpis aktualizujący z tytułu 14

16 utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy, kwalifikowany jako dostępny do sprzedaży, nie podlega odwróceniu przez rachunek zysków i strat. Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rzeczowe aktywa trwałe Do rzeczowego majątku trwałego zaliczamy aktywa, które: Grupa utrzymuje w celu wykorzystania w procesie produkcji dóbr, przy dostawach towarów lub świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz zgodnie z oczekiwaniami będą wykorzystywane dłużej niż jeden rok. Początkową wartością składnika rzeczowego majątku trwałego, spełniającego warunki ujęcia w bilansie, jest koszt, czyli kwota zapłaconej gotówki lub jej ekwiwalentów bądź wartość godziwa innych przekazanych dóbr z tytułu pozyskania składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia. Na koszt środka trwałego składają się: cena nabycia łącznie z obciążeniami importowymi oraz bezzwrotnymi podatkami pomniejszona o opusty handlowe i rabaty; wszystkie koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do miejsca i stanu, jakie są niezbędne, aby był on zdatny do użytkowania zgodnie z zamierzeniem kierownictwa, oraz wstępne oszacowanie kosztów demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz renowacji miejsca, w którym znajduje się ten składnik, jeśli jednostka ma obowiązek wykonania tych czynności wynikający z nabycia składnika aktywów lub z jego użytkowania przez określony czas w celach innych niż wytwarzanie produktów w tym czasie. Środki trwałe amortyzuje się, gdy są one dostępne do użytkowania, od miesiąca dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania środków trwały urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat, środki transportu i pozostałe 4-10 lat. Poszczególne części składowe środków trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego środka trwałego, amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana (raz do roku), powodując korektę odpisów amortyzacyjnych w następnych latach. 15

17 Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych i amortyzowane są zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania. Z kolei koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Wartości niematerialne Do wartości niematerialnych zaliczamy niepieniężne składniki aktywów nie posiadające postaci fizycznej, które są możliwe do zidentyfikowania, czyli można je wyodrębnić, tzn. wyłączyć lub wydzielić z majątku spółki, przekazać, licencjonować lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno pojedynczo, jak też łącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia ze spółki lub innych tytułów lub zobowiązań. Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami oraz ich wartość można w sposób wiarygodny wycenić. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne, które zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych początkowo są ujmowane według wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Przyznane prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii wyceniane są początkowo według wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wyceniane według wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową, gdy są one dostępne do użytkowania, tzn. kiedy składnik wartości niematerialnych znajduje się w miejscu i w stanie umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Za wyjątkiem spełniających kryterium aktywowania kosztów prac rozwojowych pozostałe wartości niematerialne wytworzone przez Grupę we własnym zakresie nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione. Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania wartości niematerialnych: nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartości 2-10 lat, nabyte oprogramowanie komputerowe 2-10 lat. Wartość firmy Wszelka dodatnia różnica między ceną nabycia udziałów (przejęcia jednostki) a wartością przypisanych do nich wartości godziwych netto aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych, ustalonych na dzień połączenia (przejęcia, nabycia) uznawana jest za wartość firmy, która 16

18 wykazywana jest w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wyodrębniony składnik aktywów niematerialnych. Na każdy dzień bilansowy Jednostka Dominująca przeprowadza test na utratę wartości firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Utrata wartości ujmowana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Leasing Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. Leasing finansowy jest to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi nastąpić. Leasing operacyjny jest to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego. To, czy dana umowa leasingowa jest leasingiem finansowym, czy też leasingiem operacyjnym, zależy od treści ekonomicznej transakcji. Poniżej podane są przykłady sytuacji, które osobno lub łącznie powodują, że umowa leasingu zostanie zazwyczaj zaliczona do leasingu finansowego: a) na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika przed końcem okresu leasingu; b) leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która według przewidywań będzie na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo zakupienia składnika będzie mogło zostać zrealizowane, iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca skorzysta z tego prawa; c) okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika aktywów, nawet jeżeli tytuł prawny nie ulega przeniesieniu; d) wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu; e) aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji; f) jeżeli leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu tego wypowiedzenia ponosi leasingobiorca; g) zyski lub straty z tytułu fluktuacji wartości godziwej przypisanej do wartości końcowej przypadają leasingobiorcy (na przykład w formie obniżki opłaty leasingowej równej większości przychodów ze sprzedaży na koniec leasingu); h) leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą, która jest znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku. Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu leasingobiorcy ujmują leasing finansowy w bilansie jako aktywa i zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Przy obliczaniu wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych stopą dyskontową jest stopa procentowa leasingu, jeżeli możliwe jest jej ustalenie. W przeciwnym razie stosuje się krańcową stopę procentową 17

19 leasingobiorcy. Wszelkie początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę wykazywaną jako składnik aktywów. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania. Koszty finansowe rozlicza się w taki sposób na poszczególne okresy objęte okresem leasingu, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe księguje się jako koszty w okresach, w których je poniesiono. Grupa stosuje uproszczone metody rozliczania kosztów finansowych, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Inwestycje w nieruchomości Nieruchomości inwestycyjne, to nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Spółka traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści. Zasadniczą cechą nieruchomości inwestycyjnych jest więc to, że przepływy środków pieniężnych uzyskiwane dzięki nieruchomości inwestycyjnej są w dużej mierze niezależne od pozostałych aktywów będących w posiadaniu Spółki. Jest to podstawowe kryterium, które musi być spełnione, aby daną nieruchomość zaliczyć do inwestycji. Spółka stosuje do wyceny inwestycji w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej. Jeżeli dana nieruchomość wykorzystuje się równocześnie do prowadzenia działalności operacyjnej oraz pobierania pożytków (np. wynajem), kryterium decydującym o klasyfikacji inwestycji w nieruchomość jest powierzchnia budynku wykorzystywana do tych rodzajów działalności. Jeżeli w przeważającej części budynku prowadzona jest inna działalności niż operacyjna, budynek zalicza się do inwestycji w nieruchomość. Jeżeli nieruchomość inwestycyjna jest w trakcie budowy i spółka nie posiada możliwości wiarygodnego oszacowania jej wartości godziwej wówczas nieruchomość taka do momentu zakończenia realizacji jest prezentowana w cenie nabycia. Do inwestycji w nieruchomość stosuje się ujawnienia wymagane przez MSR 40. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi. 18

20 Kapitał własny Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki dominującej. Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej w wysokości zgodnej ze umową Statutem spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Zyski zatrzymane obejmują: kwoty powstałe z podziału zysku; przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny (na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób); niepodzielony wynik z lat ubiegłych; wynik finansowy roku bieżącego; wypłacone zaliczki na poczet dywidendy oraz skutki błędów poprzednich okresów. Niezarejestrowane emisje akcji prezentowane są w zobowiązaniach. Udziały niedające kontroli (kapitały mniejszości) Kapitały mniejszości jest to ta cześć wyników finansowych netto jednostki zależnej, które przyporządkowane są do udziałów kapitałowych nie należących, bezpośrednio lub pośrednio przez inne jednostki zależne do Jednostki Dominującej. Pożyczki i kredyty Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto, a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych w okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki. Grupa stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub kredyty, w odniesieniu do których spółka stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty pożyczek i kredytów, w tym różnice kursowe powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej, zgodnie z podejściem wzorcowym MSR 23. Wszystkie tego rodzaju koszty finansowania zewnętrznego muszą być aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt. 19

21 Zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań, w tym również zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Przychody Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku działalności gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej. Przychody obejmują swym zakresem następujące rodzaje transakcji: przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, przychody ze świadczenia usług, przychody z tytułu odsetek, tantiem i dywidend. Przychodami nie są kwoty zbierane w imieniu osób trzecich np. z tytułu umowy upoważnienia inkasowego. Grupa wykazuje w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów przychody brutto z tytułu obrotu wierzytelnościami i faktoringu, odpowiadające im koszty dotyczące wierzytelności i faktoringu oraz przychody netto z tytułu obrotu wierzytelnościami i faktoringu. Dla przychodów ze sprzedaży towarów szczególne warunki ich ujęcia sformułowane są następująco: jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody z usług ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy (metoda procentowego zaawansowania), jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 20

22 istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji, stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób oraz koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy przy tym przestrzegać zasad, by: odsetki ujmować z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania. Podatek dochodowy Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres. Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty, to nadwyżkę ujmuje się jako należność. Podatek dochodowy stanowi obciążenie wyniku finansowego brutto. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. Dodatnie różnice przejściowe powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. 21

23 Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań wskutek transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową). Nie ujmuje się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości firmy, której amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na każdy dzień sprawozdawczy przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, posługując się w tym celu stawkami wynikającymi z ogłoszonych aktów prawnych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych (analiza pod kątem utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na każdy dzień sprawozdawczy). Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku nie podlegają dyskontowaniu. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych bezpośrednio z kapitałem własnym odnosi się również na kapitał własny. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie w bilansie, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot. Zakłada się, że tytuł prawny istnieje, jeżeli ujmowane kwoty dotyczą tego samego podatnika (w tym podatkowej grupy kapitałowej), za wyjątkiem kwot dotyczących pozycji opodatkowanych ryczałtem lub w inny podobny sposób, jeżeli przepisy podatkowe nie przewidują możliwości ich potrącenia od podatku ustalonego na zasadach ogólnych. Zysk na jedną akcję Zysk na jeden udział jest obliczany poprzez podzielnie zysku netto (całkowitego dochodu) za dany okres przysługującego akcjonariuszom przez średnią ważoną ilość akcji występujących w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcją dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez skorygowaną średnią ważoną liczbę akcji. Jeżeli na dzień bilansowy jednostki Grupy Kapitałowej wyemitowały akcje, a nie zostały one zarejestrowane, są one uwzględniane przy obliczaniu skorygowanej średniej ważonej liczby akcji. 22

24 Segmenty operacyjne Grupa Kapitałowa prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności. Podział przychodów klasyfikowany jest według kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Spółki prowadza działalność. Z uwagi na bardzo niski udział klientów zagranicznych w sprzedaży ogółem, Grupa klasyfikuje przychody z działalności na krajowe i zagraniczne bez wyodrębniania poszczególnych krajów. Grupa nie posiada żadnych aktywów za granicą, w miejscach prowadzenia działalności przez klientów zagranicznych, w związku z tym nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań związanych z działalnością zagraniczną. W działalności zaniechanej Spółka Grupy kapitałowej prowadziła odrębną działalność od podstawowej, którą jest udzielanie pożyczek. Z uwagi na sprzedaż w marcu 2014 roku wszystkich udziałów w tej Spółce nie prezentujemy odrębnego segmentu działalności z tym związanego. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością zaniechaną Grupa Kapitałowa prezentuje w bilansie aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży z powodu działalności zaniechanej oddzielnie od innych aktywów. Również zobowiązania Grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży z powodu zaniechania działalności prezentuje się w bilansie oddzielnie od innych zobowiązań jednostki. Grupa Kapitałowa prezentuje wskazane aktywa i zobowiązania w pojedynczych kwotach, nie może jednak kompensować tych kwot ze sobą. Rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa w rachunku przepływów pieniężnych wydatki i wpływy z tytułu aktywów finansowych wykorzystywanych w działalności podstawowej prezentuje w działalności inwestycyjnej, natomiast w sprawozdaniu finansowym z całkowitych dochodów przychody z tych aktywów prezentowane są w działalności podstawowej ponieważ służą one statutowej działalności Grupy Kapitałowej. 4. Korekty opublikowanych sprawozdań finansowych W nocie 26 prezentowane są korekty do opublikowanych sprawozdań finansowych. Podstawą korekty jest zmiana prezentacji przychodów w sprawozdaniu z zysków lub strat i całkowitych dochodów oraz ujęcie korekty rezerwy na podatek dochodowy za lata ubiegłe. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Tarnowskie Góry, 23 marca 2015 roku 23

25 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. zł 2014 w tys. zł 2013 w tys. EURO 2014 w tys. EURO 2013 I. Przychody brutto ze sprzedaży usług II. Przychody netto ze sprzedaży usług III. Zysk (strata) na sprzedaży IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 322) (1 026) X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 860) (2 088) (5 934) (496) XI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 544) (607) 601 XII. Aktywa, razem XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XIV. Zobowiązania długoterminowe XV. Zobowiązania krótkoterminowe XVI. Kapitał własny Grupy Kapitałowej XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej XVIII. Kapitał zakładowy XIX. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) XX. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,95 0,15 0,23 XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,64 0,95 0,15 0,23 XXII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 13,74 14,01 3,22 3,38 XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 13,74 14,01 3,22 3,38 XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1,00 1,09 0,24 0,26 24

26 Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wyniósł: 4,2623; na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wyniósł: 4,1472; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014: 4,1893; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013: 4,211; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Tarnowskie Góry, 23 marca 2015 roku 25

27 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES OD DO ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie Nota AKTYWA TRWAŁE , ,50 Rzeczowe aktywa trwałe , ,78 Wartości niematerialne , ,35 Wartość firmy , ,26 Pozostałe aktywa długoterminowe ,00 Inwestycje w nieruchomości , ,11 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 AKTYWA OBROTOWE , ,74 Należności z tytułu dostaw i usług , ,17 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , ,47 Wierzytelności nabyte , ,46 Faktoring , ,99 Pożyczki , ,46 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,25 Rozliczenia międzyokresowe , ,94 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA , ,00 AKTYWA TRWAŁE Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ ,35 Aktywa razem: , ,59 Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Nota KAPITAŁ WŁASNY , ,92 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej , ,95 Kapitał podstawowy , ,00 26

28 Kapitał zapasowy z emisji , ,80 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , ,86 Niepodzielony wynik, w tym: ( ,14) ,29 Zysk (strata) netto okresu , ,63 Udziały niedające kontroli , ,97 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,79 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Rezerwy długoterminowe ,72 391,96 Kredyty i pożyczki długoterminowe , ,36 Zobowiązania z tytułu obligacji , ,82 Inne zobowiązania finansowe , ,65 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,10 Kredyty i pożyczki , ,38 Zobowiązania z tytułu obligacji , ,24 Inne zobowiązania finansowe , ,87 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,03 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , ,81 Rezerwy krótkoterminowe , ,62 Przychody przyszłych okresów , ,15 ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANOŚCIĄ ZANIECHANĄ ,78 Pasywa razem: , ,59 Sprawozdanie skonsolidowane z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Nota Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,27 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności , ,67 Koszty zakupionych wierzytelności ( ,37) ( ,52) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto , ,15 Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności , ,67 Koszty zakupionych pakietów wierzytelności ( ,12) ( ,57) Przychody z tytułu zakupu pakietów wierzytelności netto , ,10 Przychody z tytułu faktoringu , ,03 Koszty faktoringu ( ,78) ( ,39) Przychód z tytułu faktoringu netto , ,64 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie , ,34 Koszty z tytułu windykacji na zlecenie ( ,99) ( ,51) Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto , ,83 Przychody z tytułu pożyczek , ,67 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych ,70 Pozostałe przychody , ,19 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,28 27

29 Koszty działalności operacyjnej 16 ( ,29) ( ,30) Amortyzacja ( ,78) ( ,79) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,01) ( ,18) Pozostałe koszty podstawowe ( ,50) ( ,33) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,98 Pozostałe przychody operacyjne , ,36 Pozostałe koszty operacyjne 18 ( ,85) ( ,91) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,43 Przychody finansowe , ,89 Koszty finansowe 20 ( ,84) ( ,32) Zyski / straty z tytułu sprzedaży jednostek zależnych ,75 - ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , ,00 Podatek dochodowy 21 ( ,00) ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , ,00 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ,87 Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - ZYSK (STRATA) NETTO , ,87 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY , ,87 Udziały nie dające kontroli , ,24 Akcjonariuszy Jednostki Dominującej , ,63 Sprawozdanie skonsolidowane z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Wyszczególnienie RPP za okres: RPP za okres: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) brutto , ,87 Korekty razem , ,03 Amortyzacja , ,79 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,34 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ,12) ,24 Zmiana stanu rezerw ,89 ( ,67) Zmiana stanu należności ,59 ( ,29) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych ( ,38) ,43 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (21 416,26) ,01 Zapłacony podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) Inne korekty (64 079,76) ,18 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,90 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych ( ,70) ( ,19) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych ( ,11) ( ,13) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne , ,68 28

30 Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych ( ,51) ( ,18) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych ,27 - Wydatki na nabycie akcji i udziałów spółek powiązanych ( ,67) - Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ,25) ( ,29) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży , ,61 Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik ( ,76) ( ,27) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 5 825, ,79 Wydatki na działalność zaniechaną - ( ,57) Wydatki na nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (1 605,11) ( ,00) Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży ,00 - Pożyczki udzielone ( ,17) ( ,74) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych , ,33 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,09 ( ,96) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji akcji i udziałów Spółek Grupy kapitałowej dla inwestorów spoza Grupy ,00 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek , ,63 Spłaty kredytów i pożyczek ( ,36) ( ,97) Wpływy z tytułu obligacji , ,00 Spłaty z tytułu obligacji ( ,00) ( ,00) Wpływy z tytułu otrzymanego faktoringu ,22 - Spłaty z tytułu faktoringu - - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ( ,51) ( ,39) Dywidendy wypłacone ( ,00) ( ,80) Odsetki zapłacone od obligacji ( ,49) ( ,00) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek ( ,80) ( ,27) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ,83) ( ,80) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM ( ,25) ,14 BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: ( ,25) ,14 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,11 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM: , ,25 o ograniczonej możliwości dysponowania - 0,00 29

31 Kapitał podstawowy Sprawozdanie skonsolidowane ze zmian w kapitale własnym Kapitał zapasowy z emisji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego Niepodzielony wynik Razem kapitał własny przypisany akcjonariuszom dominującym Udziały niedające kontroli Kapitał własny Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , , , , ,67 Korekta polityki rachunkowości Podział wyniku finansowego roku ,09 ( ,09) - - Wypłata dywidendy Pragma Inkaso S.A ( ,00) ( ,00) - ( ,00) Wypłata dywidendy Pragma Faktoring S.A ( ,80) ( ,80) Zmiana kontroli w spółce zależnej ,00 - ( ,50) (4 460,50) , ,00 Inne korekty konsolidacyjne (760,83) (760,83) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01.do r , , , ,87 Stan na r , , , , , , ,91 Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , , , , ,92 Podział wyniku finansowego roku ,11 ( ,11) Wypłata dywidendy Pragma Inkaso S.A ( ,00) ( ,00) - ( ,00) Zmiana kontroli w spółce zależnej ,81 ( ,84) ( ,03) ( ,26) ( ,29) Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej - - ( ,71) , , ,21 Inne korekty konsolidacyjne - - (78 358,56) (10 395,76) (88 754,32) ( ,85) ( ,17) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01.do r , , , ,46 Stan na r , , ,52 ( ,14) , , ,14 30

32 Z poważaniem, Zarząd Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Tarnowskie Góry, 23 marca 2015 roku 31

33 IV. NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES OD DO ROKU ZAŁĄCZONE NOTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Lista not 1 Rzeczowe aktywa trwałe 2 Wartości niematerialne 3 Wartość firmy 4 Inwestycje w nieruchomości 5 Należności 6 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 Środki pieniężne 8 Rozliczenia międzyokresowe 9 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 10 Kapitał własny 11 Rezerwy 12 Kredyty i pożyczki 13 Zobowiązania z tytułu obligacji i inne zobowiązania finansowe 14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 Przychody przyszłych okresów 16 Koszty według rodzaju 17 Pozostałe przychody operacyjne 18 Pozostałe koszty operacyjne 19 Przychody finansowe 20 Koszty finansowe 21 Podatek dochodowy 22 Transakcje i salda Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi 23 Gwarancje i poręczenia i zobowiązania warunkowe 24 Instrumenty finansowe 25 Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 26 Korekty do opublikowanych sprawozdań finansowych 27 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie Kapitałowej 28 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do audytu sprawozdania finansowego 29 Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Spółkę 30 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółek Grupy Kapitałowej 31 Segmenty operacyjne 32

34 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Stan na dzień Stan na dzień Grunty , ,98 Budynki i budowle* , ,51 Urządzenia techniczne i maszyny , ,78 Środki transportu , ,54 Pozostałe środki trwałe , ,85 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,36 Inwestycje w obcym środku , ,76 Środki trwałe w budowie , ,00 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: , ,78 *Zwiększenie wartości środków trwałych wynika głownie z przeklasyfikowania budynku biurowego, którego właścicielem jest Brynowska 72 Sp. z o.o., uprzednio był on klasyfikowany jako nieruchomość inwestycyjna, a następnie został objęty umową sprzedaży połączoną z jednoczesnym leasingiem finansowym zwrotnym oraz ujęty w środkach trwałych. Dodatkowe informacje: Stan na dzień Stan na dzień Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - - Roczny koszt najmu nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych , ,44 umów Wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym, amortyzowanych , ,31 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - - Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - - Poniesione w ostatnim roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: , ,32 na ochronę środowiska - - Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: , ,00 na ochronę środowiska - - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

35 1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Inwestycje w obcych środkach Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartość bilansowa brutto na , , , , , , , , ,33 Zwiększenia w okresie , , , , , , , ,17 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,00 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , , , , ,44 Przyjęcie w ramach leasingu , , , ,73 Zmniejszenia w okresie - - (71 300,90) ( ,74) (21 836,48) - - (7 057,00) - ( ,12) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (60 065,58) ( ,83) (9 263,80) ( ,21) Zmniejszenia z sprzedaż spółki zależnej - - (11 235,32) (36 399,91) (12 572,68) Przeniesienie na środki trwałe (7 057,00) - (7 057,00) Wartość bilansowa brutto na , , , , , , , , ,38 Wartość bilansowa brutto na , , , , , , ,22 Zwiększenia w okresie , ,83 870, , , , , ,47 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,17 Nabycia/wydatki bezpośrednie , ,83 870, , , , , ,30 Przyjęcie w ramach leasingu Zmniejszenia w okresie - ( ,84) (53 572,07) (53 706,26) (51 145,02) - - (97 414,17) - ( ,36) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - (46 996,84) (53 706,26) (51 145,02) ( ,12) Zmniejszenia z tytułu likwidacji - ( ,84) (6 575,23) Przeniesienie na środki trwałe (97 414,17) - (97 414,17) Wartość bilansowa brutto na , , , , , , , , ,33 Razem 34

36 1.3 - Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Inwestycje w obcych środkach Wartość umorzenia na , , , , ,64 128, ,55 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , , , ,49 Zmniejszenia amortyzacji za okres - (53 539,89) ( ,58) (8 450,27) - - ( ,74) Wartość umorzenia na , , , , , , ,30 Wartość umorzenia na , , , , ,48 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , ,64 128, ,02 Zmniejszenia amortyzacji za okres ( ,91) (45 319,48) ( ,02) (33 484,54) - - ( ,95) Wartość umorzenia na , , , , ,64 128, ,55 Razem 35

37 2. Wartości niematerialne Wartości niematerialne Stan na dzień Stan na dzień Pozostałe wartości niematerialne , ,77 Zaliczki na wartości niematerialne , ,58 WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: , , Wartości niematerialne w okresie Pozostałe wartości niematerialne Zaliczki na wartości niematerialne Razem Wartość bilansowa brutto na , , ,37 Zwiększenia w okresie , , ,58 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , ,58 Zmniejszenia w okresie (61 836,25) (49 528,10) ( ,35) Przeniesienie na wartości niematerialne - (49 528,10) (49 528,10) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży udziałów spółki zależnej (54 360,27) - (54 360,27) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (7 475,98) (7 475,98) Wartość bilansowa brutto na , , ,60 Wartość bilansowa brutto na , ,66 Zwiększenia w okresie , , ,58 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , ,58 Zmniejszenia w okresie (13 025,01) (61 096,86) (74 121,87) Przeniesienie na wartości niematerialne - (61 096,86) - Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (13 025,01) - (13 025,01) Wartość bilansowa brutto na , , , Wartości niematerialne umorzenie Pozostałe wartości niematerialne Razem Wartość umorzenia na , ,02 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,82 Zwiększenie amortyzacji z tytułu połączenia , ,58 Zmniejszenie amortyzacji za okres (33 439,66) (33 439,66) Wartość umorzenia na , ,76 Wartość umorzenia na , ,26 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,77 Zmniejszenie amortyzacji za okres (13 025,01) (13 025,01) Wartość umorzenia na , ,02 36

38 3.1 - Wartość firmy Pragma Collect Sp. z o.o. Pragma Faktoring S.A. 3. Akcje i udziały Siedziba Tarnowskie Góry Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa , ,00 Katowice , , , ,26 RAZEM: , , , ,26 W dniu 30 września 2014 roku nastąpiło zbycie 95 % udziałów w Pragma Collect Sp. z o.o. podmiotowi zewnętrznemu. 4. Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w nieruchomości Stan na dzień Stan na dzień Inwestycje w nieruchomości na początek okresu , ,93 Zwiększenia w okresie: , ,18 - w tym z tytułu nabycia , ,29 - w tym z tytułu poniesionych kosztów na realizację inwestycji w budynek biurowy przez spółkę zależną ,26 - w tym z tytułu przeklasyfikowania z aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia w tym z tytułu przejęcia od dłużników ,63 - w tym z tytułu wyceny do wartości godziwej - - Zmniejszenia w okresie ( ,92) - - w tym z tytułu sprzedaży ( ,90) - - w tym z tytułu przeniesienia na aktywa trwałe do zbycia (28 421,31) - - w tym z tytułu przeniesienia na inwestycje w obcych środkach (62 332,00) - - w tym z tytułu wyceny do wartości godziwej ( ,71) - INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI NA KONIEC OKRESU: , ,11 Grupa Kapitałowa wycenia inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej. W 2014 roku sporządzane były operaty szacunkowe nieruchomości, które potwierdzają wycenę w wartości godziwej inwestycji w nieruchomości. 37

39 5. Należności Należności Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności RAZEM NALEŻNOŚCI: Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa ,46 ( ,85) , ,70 ( ,53) , , , , , , , , , ,97 ( ,32) , ,65 ( ,62) , ,22 ( ,17) , ,79 ( ,15) , Odpisy aktualizujące należności Stan na dzień Stan na dzień Odpisy na początek okresu , ,03 Utworzenie , ,25 Rozwiązanie ( ,96) (7 029,13) Wykorzystanie - - ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej w okresie od do Pragma Inkaso S.A. Pragma Faktoring S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o.o.* Razem Utworzenie , , , , ,98 Rozwiązanie (4 372,23) - - ( ,66) - (27 317,07) ( ,96) Wykorzystanie * zmniejszenie wcześniej utworzonych odpisów w związku ze sprzedażą udziałów spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o. nie mające wpływu na wynik skonsolidowany Grupy. 38

40 6.1 - Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Specyfikacja 6. Krótkoterminowe aktywa finansowe Wartość Wycena wg wartości godziwej Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Wycena wg wartości godziwej Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Pożyczki udzielone ,66 - ( ,10) , ,48 - ( ,02) ,46 Aktywa dostępne do sprzedaży, w tym: ,75 - ( ,87) , ,69 - ( ,01) ,68 Wierzytelności nabyte ,70 - ( ,83) , ,46 - ( ,77) ,69 Faktoring ,05 - ( ,04) , ,23 - ( ,24) ,99 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez , ,59 ( ,59) , , ,65 ( ,42) ,77 wynik, w tym: Wierzytelności nabyte , ,59 ( ,59) , , ,65 ( ,42) ,77 RAZEM POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE: , ,59 ( ,56) , , ,65 ( ,45) ,91 39

41 6.2 - Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Stan na dzień Stan na dzień Odpisy na początek okresu , ,67 Utworzenie , ,36 Rozwiązanie ( ,27) (50 223,27) Wykorzystanie ( ,22) (36 870,31) ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , Zmiana stanu odpisów aktualizujących pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej w okresie od do Pragma Inkaso S.A. Pragma Faktoring S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o.o.* Razem Utworzenie , , , ,60 Rozwiązanie (7 914,66) (79 564,37) (5 825,83) - - ( ,41)* ( ,27) Wykorzystanie (32 349,74) - - ( ,48) - - ( ,22) * rozwiązanie wcześniej utworzonych odpisów w związku ze sprzedażą udziałów spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o. nie mające wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Rotacja kluczowych aktywów: Wartość aktywów na początek okresu, w tym: , ,47 a. pożyczki , ,58 b. faktoringi i umowy kupna-sprzedaży wierzytelności łącznie , ,89 Wartość aktywów na koniec okresu, w tym: , ,91 a. pożyczki , ,46 b. faktoringi i umowy kupna-sprzedaży wierzytelności łącznie , ,45 Wpływy z aktywów w okresie, w tym: , ,73 a. pożyczki , ,33 b. faktoringi i umowy kupna-sprzedaży wierzytelności łącznie , ,40 Wskaźnik % rotacji, w tym: 384,19% 329,91% a. pożyczki 130,77% 84,01% b. faktoringi i umowy kupna-sprzedaży wierzytelności łącznie 612,76% 594,37% Wskaźnik rotacji obliczany jest jako iloraz wpływów z danego aktywa, do średniej arytmetycznej z początku i końca okresu dla danego aktywa. 40

42 7. Środki pieniężne 7.1 Środki pieniężne Stan na dzień Stan na dzień Środki pieniężne w kasie , ,34 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,91 Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: , ,25 8. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Stan na dzień Koszty związane z umowami powierniczego przelewu wierzytelności* , ,51 Koszty związane z inkasem wierzytelności* , ,55 Koszty związane z umowami kupna wierzytelności , ,53 Koszty związane z umowami faktoringu , ,93 Koszty związane z umowami pożyczek , ,07 Pozostałe poniesione koszty przyszłych okresów , ,35 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM: , ,94 * kwoty te zostały w większości sfinansowane przez wpłaty klientów wskazane w nocie 15 w pozycji zobowiązania z tytułu kaucji na poczet opłat sądowych i komorniczych. 9. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Stan na dzień Stan na dzień Nieruchomości , ,00 Udziały spółek do zbycia ,37 Odpisy aktualizujące udziały - (70 622,37) AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA RAZEM: , , Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu sprawozdawczego ,00 - Zwiększenia , ,37 Odpisy aktualizujące - (70 622,37) Zmniejszenia ( ,87) ( ,00) AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA NA KONIEC OKRESU: , , Kapitał własny Kapitał podstawowy Jednostki Dominującej 41 Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień akcje seria A (Pragma Inkaso S.A.) akcje seria B (Pragma Inkaso S.A.) akcje seria C (Pragma Inkaso S.A.)

43 akcje seria D (Pragma Inkaso S.A.) akcje seria E (Pragma Inkaso S.A.) RAZEM: Najwięksi akcjonariusze Spółki na dzień Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Wartość posiadanych akcji Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Pragma Finanse Sp. z o.o , ,51% 51,03% Dom Inwestycyjny Magnus Sp. z o.o. (Spółka zależna od , ,44% 25,08% Domu Maklerskiego BDM S.A.) Dom Maklerski BDM S.A , ,01% 0,01% Altus TFI S.A , ,99% 5,94% Pozostali , ,05% 17,93% RAZEM: % 100% Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej Stan na dzień Stan na dzień Całkowity dochód , ,63 Średnia ważona liczba akcji Całkowity dochód na jedną akcję 0,64 0,95 Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,64 0, Wartość księgowa na akcję i rozwodniona wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej Stan na dzień Stan na dzień Wartość księgowa , ,95 Średnia ważona liczba akcji Wartość księgowa na jedna akcję 13,74 14,01 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 13,74 14, Udziały niedające kontroli Stan na dzień Stan na dzień Udział w aktywach , ,73 Całkowity dochód za okres sprawozdawczy przypadający na udziały niedające kontroli , ,24 RAZEM UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI , , Rezerwy Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze 578,72 391,96 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: , ,96 Krótkoterminowe 42

44 Rezerwy na wynagrodzenia , ,09 Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze , ,52 Rezerwy na premie Zarządu , ,49 Pozostałe rezerwy , ,52 RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE , , Rezerwy - zmiany stanu Stan na dzień Stan na dzień Wartość rezerwy na początek okresu sprawozdawczego , ,25 Utworzenie , ,28 Wykorzystanie ( ,49) ( ,02) Rozwiązanie ( ,14) ( ,93) Wartość rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego , , Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe kredyty bankowe , ,36 Długoterminowe pożyczki - - RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE , ,36 Krótkoterminowe kredyty bankowe , ,13 Krótkoterminowe pożyczki , ,25 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE , ,38 43

45 Kredyty i pożyczki na koniec okresu stan na Długoterminowe Wartość kredytu Saldo Wymagalne do 1 roku Wymagalne powyżej 1 roku kredyt inwestycyjny , , , ,45 PLN kredyt inwestycyjny , , , ,27 PLN Razem kredyty i pożyczki długoterminowe Krótkoterminowe , , , ,72 kredyt , , ,47 - PLN Waluta Stopa procentowa Zmienna stopa procentowa równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR1M powiększonej o marżę banku. Zmienna stopa procentowa równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Oprocentowanie zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia Data spłaty Zabezpieczenia Weksel własny in blanco, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku, hipoteka do wysokości ,00 zł na nieruchomości w Tarnowskich Górach ul. Czarnohucka 3, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi KW GL1T/ /6. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Weksel własny in blanco, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, hipoteka zwykła w kwocie ,00 zł i kaucyjna do kwoty ,00 zł na nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia, cesja praw z umów najmu kredytowanej nieruchomości Weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy, Pełnomocnictwo do potrącenia wierzytelności z tyt. kredytu z wierzytelnością z bankowego rachunku bieżącego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji 44

46 kredyt , , ,71 - PLN kredyt w rachunku bieżącym (limit wielocelowy) , , ,18 - PLN kredyt , , ,07 - PLN kredyt , , ,44 - PLN kredyt w rachunku bieżącym , PLN kredyt w rachunku bieżącym , , ,11 - PLN Oprocentowanie zmienne. Stawka składa się ze Stawki Odniesienia WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zmienna stopa procentowa równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe stawka odniesienia WIBOR O/N plus marża banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej kredyt obrotowy, ostateczny termin spłaty kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, ostateczny termin spłaty Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Pragma Inkaso S.A., Hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości gruntowej do kwoty ,00zł Weksel własny in blanco, klauzula potrącenia z rachunków Kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na akcjach Pragma Faktoring S.A., hipoteka do kwoty ,00 na nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie samochodu; Cesja praw z polis ubezpieczeniowych Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie samochodu; Cesja praw z polis ubezpieczeniowych hipoteki umowne ustanowione na nieruchomościach zabudowanych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu hipoteka ustanowiona na nieruchomości, weksel in blanco Kredytobiorcy, poręczony przez Pragma Inkaso SA, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia 45

47 powiększonej o marżę banku kredyt w rachunku bieżącym , , ,92 - PLN kredyt w rachunku bieżącym , , ,60 - PLN kredyt w rachunku bieżącym , , ,98 - PLN Pożyczka od pozostałych osób prywatnych wg oprocentowania pożyczki , , ,00 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku oprocentowanie stałe kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. kredyt w rachunku bieżącym do dnia r weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnika rzeczowego pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso SA 46

48 Pożyczka od pozostałych osób prywatnych według oprocentowania pożyczki Pożyczka od osób prywatnych powiązanych ze spółką Pożyczka od osób prywatnych powiązanych ze spółką , , ,00 - PLN , , ,00 - PLN , , ,00 - PLN Pożyczka od pozostałych jednostek , , ,84 - PLN Pożyczka od jednostek powiązanych , , ,00 - PLN pożyczki od osoby fizycznej , , ,65 PLN Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe , , , oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe oprocentowanie stałe Weksel własny in blanco weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę, poręczony przez Pragma Inkaso SA 47

49 Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Spółki na podstawie zawartych umów Stan na dzień Stan na dzień , , Zobowiązania z tytułu obligacji i inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu obligacji Stan na dzień Wyszczególnienie wartość nominalna wartość wg zamortyzowanego kosztu odsetki od obligacji data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji , , ,11 Seria C ( Pragma Inkaso S.A.) , , , Seria D ( Pragma Inkaso S.A.) , , , Seria C ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria D ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria E ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria C ( Pragma Inwestycje Sp. z o.o.) , , , Seria D ( Pragma Inwestycje Sp. z o.o.) , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , ,11 - Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , ,11 Obligacje serii C i D Pragma Faktoring zostały terminowo wykupione Zobowiązania z tytułu obligacji Stan na dzień Wyszczególnienie wartość nominalna wartość wg zamortyzowanego kosztu odsetki od obligacji data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji , , ,69 Seria C ( Pragma Inkaso S.A.) , , , Seria B ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria C ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria D ( Pragma Faktoring S.A.) , , , Seria B (Pragma Inwestycje Sp. z o.o.) , , , Seria C ( Pragma Inwestycje Sp. z o.o.) , , , Seria D ( Pragma Inwestycje Sp. z o.o.) , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , ,82 - Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , , Inne zobowiązania finansowe Długoterminowe , ,65 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , ,65 Krótkoterminowe , ,87 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , ,87 Zobowiązania z tytułu umów refinansowania ,22-48

50 Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu Za okres zakończony Za okres zakończony Do 1 roku , ,87 Od roku do 5 lat , ,65 Powyżej 5 lat - - RAZEM MINIMALNE OPŁATY LEASINGOWE , , Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,03 w tym zobowiązania z tytułu dostaw niefinansowego majątku trwałego - - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 492, ,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,34 Zobowiązania z tytułu kaucji na poczet opłat sądowych i komorniczych* , ,15 Zobowiązania z tytułu umów powierniczego przelewu wierzytelności , ,21 Zobowiązania z tytułu umów upoważnienia inkasowego 1 020, ,02 Zobowiązania z tytułu umów kupna - sprzedaży wierzytelności , ,14 Kwoty do zwrotu** , ,67 Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania , ,28 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM: , ,84 *są to opłaty sądowe i egzekucyjne poniesione przez Spółki Grupy a zrefundowane z wpłat klientów, Spółki Grupy będą zobowiązane do ich zwrotu Klientom w momencie uzyskania wpłat ze strony dłużników na poczet opłat. **otrzymane wpłaty ( ,78 zł w Pragma Faktoring S.A.) z tytułu cesji na zabezpieczenie transakcji pożyczkowych (cesje tych należności ujmowane są pozabilansowo), rozliczane na bieżąco z pożyczkobiorcami/pierwotnymi wierzycielami. 15. Przychody przyszłych okresów Przychody przyszłych okresów Stan na dzień Stan na dzień Przychody z tytułu pożyczek , ,13 Przychody z umów faktoringu , ,97 Pozostałe przychody 1 179, ,05 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW RAZEM: , ,15 49

51 16. Koszty według rodzaju Koszty według rodzaju Za okres zakończony Za okres zakończony Amortyzacja , ,79 Zużycie materiałów i energii , ,96 Usługi obce , ,92 Podatki i opłaty , ,48 Wynagrodzenia , ,52 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,66 Pozostałe koszty rodzajowe , ,97 RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU: , , Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Za okres zakończony Za okres zakończony Zysk ze sprzedaży środków trwałych , ,62 Odwrócenie odpisów aktualizujących , ,40 Zysk ze zbycia nieruchomości ,37 Odszkodowania i kary umowne , ,04 Roczna korekta VAT , ,00 Wycena nieruchomości ,00 - Przychody z należności własnych , ,81 Refaktury , ,86 Pozostałe , ,63 RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: , , Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Za okres zakończony Za okres zakończony Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 024, ,84 Strata ze zbycia wierzytelności , ,05 Strata ze zbycia nieruchomości przewłaszczonych ,06 Utworzenie odpisów aktualizujących* , ,33 Inne koszty operacyjne , ,63 RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: , ,91 Podział odpisów w zakresie należności i krótkoterminowych aktywów finansowych wg spółek Grupy został zaprezentowany w notach 5.3 i

52 19. Przychody finansowe Przychody finansowe Za okres zakończony Za okres zakończony Odsetki , ,37 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych ,00 - Wycena jednostek uczestnictwa w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny - - Dodatnie różnice kursowe ,43 - Pozostałe przychody finansowe , ,52 RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE: , , Koszty finansowe Koszty finansowe Za okres zakończony Za okres zakończony Odsetki , ,29 Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych ,65 - Utworzenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe inne niż należności z tytułu dostaw i usług ,67 - Pozostałe koszty finansowe , ,03 RAZEM KOSZTY FINANSOWE: , , Podatek dochodowy Podatek dochodowy Za okres zakończony Za okres zakończony Bieżący podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) Odroczony podatek dochodowy (89 293,00) ,00 RAZEM PODATEK DOCHODOWY: ( ,00) , Transakcje i salda Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi Transakcje i salda Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi na Pozostałe podmioty powiązane ze Spółką Przychody finansowe z tytułu odsetek od umów pożyczki ,29 Przychody netto z tytułu usług windykacji ,26 Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu ,50 Przychody z tytułu umowy najmu ,52 Przychody netto z tytułu usług pośrednictwa handlowego i innych usług ,65 Przychody z tytułu sprzedaży akcji - Koszty z tytułu usług ,69 Koszty z tytułu odsetek ,67 Pozostałe poniesione koszty ,34 Koszty związane z emisją obligacji ,00 Pożyczki udzielone ,68 Pożyczki otrzymane ,00 Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę - Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami ,14 Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami ,98 51

53 Należności krótkoterminowe ,86 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ,06 Koszty z tytułu umów refinansowania - Saldo z tytułu umów refinansowania - Wypłacone dywidendy ,00 Nabycie akcji - 52

54 Transakcje i salda Jednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej na Przychody finansowe z tytułu odsetek od umów pożyczki Pragma Finanse Sp. z o.o. Pragma Faktoring S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Pragma Faktoring S.A. SKA DM BDM TFI i Pragma 1 FIZ NFS Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. 872, , , ,84 Przychody netto z tytułu usług windykacji , , ( ,56) - Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności , , i faktoringu Przychody z tytułu umowy najmu 1 467, , , , ,94 Przychody netto z tytułu usług pośrednictwa handlowego i innych usług 60, , , , , ,92 Przychody z tytułu sprzedaży akcji , Koszty z tytułu usług , , ,00 Koszty z tytułu odsetek , , , , ,16 - Pozostałe poniesione koszty ,00 Koszty związane z emisją obligacji Pożyczki udzielone , , , ,00 Pożyczki otrzymane , , , , ,00 - Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę , Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami ,67 122, ,63 - Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami , ,42 - Należności krótkoterminowe , , , ,67 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług , koszty z tytułu umów refinansowania , saldo z tytułu umów refinansowania , wypłacone dywidendy , nabycie akcji , , ,00 - jednostki uczestnictwa w Pragma 1 FIZ NFS ,

55 Spółki stanowiące Grupę Kapitałową Pragma Inkaso na dzień r.: Pragma Inkaso S.A. Pragma Faktoring S.A.* Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Brynowska 72 Sp. z o.o. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Pozostałe Spółki będące podmiotami powiązanymi to: Pragma Collect Sp. z o.o. Pragma Finanse Sp. z o.o. Invico S.A. ASEO Paper Sp. z o. o. Inpol Papier Sp. z o.o. Dom Maklerski BDM S.A. i podmioty powiązane Profi-Link Sp. z o.o. DFI Sp. z o.o. * Pragma Faktoring Spółka Akcyjna w dniu 31 grudnia 2014 r. została połączona z Pragma Faktoring S.A. SKA. 23. Gwarancje i poręczenia i zobowiązania warunkowe Gwarancje i poręczenia otrzymane i udzielone Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały i nie otrzymały gwarancji i poręczeń od podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek Stan na dzień Stan na dzień Dla pozostałych jednostek - - Pozostałe zobowiązania warunkowe , ,00 RAZEM ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: , ,00 54

56 24. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe według kategorii na dzień na dzień Aktywa finansowe , ,80 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat , ,77 Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie , ,46 Należności własne wyceniane w nominale , ,17 Pozostałe aktywa obrotowe wyceniane w nominale , ,47 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - Aktywa dostępne do sprzedaży , ,68 Środki pieniężne - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy , ,25 Zobowiązania finansowe , ,16 Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie , ,32 Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale , ,03 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale , , Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień Specyfikacja Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Oprocentowanie stałe: , , ,28 - Pożyczki udzielone , , ,00 - Faktoring , , Kredyty i pożyczki otrzymane , , ,28 - Zobowiązania z tytułu leasingów Oprocentowanie zmienne: , , , , , ,07 Pożyczki udzielone , , Faktoring Kredyty i pożyczki otrzymane , , , , , ,07 Obligacje , , , ,82 - Zobowiązania z tytułu leasingów , , , , ,65 - Zobowiązania z tytułu faktoringu , Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ pożycza środki oprocentowane zarówno według stóp stałych, jak i zmiennych. Podobne z udzielanymi przez Grupę pożyczkami. 55

57 Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Grupy. Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania. Instrumenty finansowe według kategorii należności główne wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmienne stopie % o 0,5% in minus Pożyczki udzielone , ,71 ( ,71) Kredyty i pożyczki otrzymane ,94 (94 771,41) ,41 Obligacje wyemitowane ,00 ( ,00) ,00 Zobowiązania z tytułu leasingów ,95 (23 587,77) ,77 RAZEM: - ( ,48) , Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na posiadanie istotnych kontraktów w walucie. Spółka w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym obciąża kontrahentów powstałymi różnicami kursowymi. Instrumenty finansowe według kategorii należności główne w EURO wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10 zł in plus wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10 zł in minus Pożyczki udzielone Faktoringi udzielone ,77 ( ,48) ,48 Kredyty i pożyczki otrzymane Zobowiązania z tytułu leasingów RAZEM: - ( ,48) , Zarządzanie ryzykiem płynności Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd Spółki Dominującej i Zarządy Spółek Zależnych, które wdrożyły odpowiedni system zarządzania płynnością finansową Spółek Grupy. System służy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych. Nota 12.3 podaje szczegółowe informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi Spółki Grupy dysponują jako narzędziami redukcji ryzyka płynności. Dla zabezpieczania płynności Spółki Grupy korzystają z kredytów i pożyczek opisanych w nocie 12, obligacji i leasingów opisanych w nocie

58 Dodatkowo Spółki Grupy mogą korzystać z krótko-, średnio- i długoterminowych pożyczek od innych spółek Grupy Kapitałowej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności. 25. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Wynagrodzenia kluczowego personelu Grupy Kapitałowej bez Rady Nadzorczej otrzymane i należne w Spółce Dominującej Wynagrodzenie podstawowe Za okres zakończony Premie otrzymane Premie należne Tomasz Boduszek Prezes Zarządu , , ,00 - Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu , , ,00 - Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu , , , ,00 Inne Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce Dominującej Za okres zakończony Za okres zakończony Anna Kędzierska 1 138,44 284,61 Marek Mańka 1 138,44 853,83 Marcin Nowak 853,83 853,83 Rafał Witek 0,00 284,61 Tomasz Lalik 1 138,44 853,83 Dariusz Zych 853,83 0,00 Ireneusz Rymaszewski 284,61 0, Odsetki i salda od pożyczek udzielonych Grupie Kapitałowej przez członków Rady Nadzorczej Odsetki Odsetki Salda pożyczek Salda pożyczek Spółki Dominującej Rafał Witek , , , , Odsetki i salda od pożyczek udzielonych przez Spółkę Dominującą członkom Zarządu Odsetki Odsetki Salda pożyczek Salda pożyczek Jakub Holewa , , ,00 57

59 Wynagrodzenia kluczowego personelu Grupy Kapitałowej bez Rady Nadzorczej otrzymane i należne w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik Członek Zarządu Pragma Faktoring Grzegorz Pardela Członek Zarządu Jacek Obrocki Prezes Zarządu Pragma Inwestycje Wynagrodzenie podstawowe Za okres zakończony Za okres zakończony Premie otrzymane Premie należne Inne Wynagrodzenie podstawowe Premie otrzymane Premie należne Inne , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 856, , , , , ,89-58

60 Wyszczególnienie 26. Korekty do opublikowanych sprawozdań finansowych Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień Aktywa Dane publikowane na dzień Korekta prezentacyjna przychodów i kosztów Korekta z tytułu zmiany polityki rachunkowości Dane po korekcie na dzień Opis korekty AKTYWA TRWAŁE , ,50 - Rzeczowe aktywa trwałe , ,78 - Wartości niematerialne , ,35 - Wartość firmy , ,26 - Pozostałe aktywa trwałe 1 230, ,00 - Inwestycje w nieruchomości , ,11 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 - AKTYWA OBROTOWE , ,74 - Należności z tytułu dostaw i usług , ,17 - Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 - Pozostałe aktywa obrotowe , ,47 - Wierzytelności nabyte , ,46 - Faktoring , ,99 - Pożyczki , ,46 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,25 - Rozliczenia międzyokresowe , ,94 - AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA , ,00 - AKTYWA TRWAŁE Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ , ,35 - Aktywa razem: , ,59 - Wyszczególnienie Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień Pasywa Dane publikowane na dzień Korekta prezentacyjna przychodów i kosztów Korekta z tytułu zmiany polityki rachunkowości Dane po korekcie na dzień Opis korekty KAPITAŁ WŁASNY ,92 - ( ,00) ,92 - Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej ,95 - ( ,00) ,95 - Kapitał podstawowy , ,00 - Kapitał zapasowy z emisji , ,80 - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , ,86 - Niepodzielony wynik, w tym: ,29 - ( ,00) ,29 - Zysk (strata) netto okresu ,63 - ( ,00) ,63 - Udziały niedające kontroli , ,97-59

61 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , , , ,00 korekta wyniku całkowitego roku 2013 i korekta wyniku całkowitego za lata poprzednie korekta wyniku całkowitego roku 2013 i korekta wyniku całkowitego za lata poprzednie Rezerwy długoterminowe 391, ,96 - Kredyty i pożyczki długoterminowe , ,36 - Zobowiązania z tytułu obligacji , ,82 - Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , ,65 - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,10 - Kredyty i pożyczki , ,38 - Zobowiązania z tytułu obligacji , ,24 - Inne zobowiązania finansowe , ,87 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,03 - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku , ,00 - dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , ,81 - Rezerwy krótkoterminowe , ,62 - Przychody przyszłych okresów , ,15 - ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANOŚCIĄ , ,78 - ZANIECHANĄ Pasywa razem: , ,59-60

62 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres Dane publikowane za okres Korekta prezentacyjna przychodów i kosztów Korekta z tytułu zmiany polityki rachunkowości Dane po korekcie za okres Opis korekty Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,27 - Przychody z tytułu zakupu korekta ,34 ( ,67) ,67 wierzytelności prezentacyjna Koszty zakupionych korekta ( ,09) ,57 - ( ,52) wierzytelności prezentacyjna Przychody z tytułu zakupionych ,25 ( ,10) ,15 - wierzytelnościami netto Przychody z tytułu zakupu korekta , ,67 pakietów wierzytelności prezentacyjna Koszty zakupionych korekta - ( ,57) - ( ,57) pakietów wierzytelności prezentacyjna Przychody z tytułu zakupu korekta pakietów wierzytelności , ,10 prezentacyjna netto Przychody z tytułu faktoringu , ,03 - Koszty faktoringu ( ,39) - - ( ,39) - Przychód z tytułu faktoringu netto , ,64 - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie , ,34 - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie ( ,51) - - ( ,51) - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto , ,83 - Przychody z tytułu pożyczek , ,67 - Przychody ze sprzedaży pozostałych usług , ,70 - finansowych Pozostałe przychody , ,19 - Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,28 - Koszty działalności operacyjnej ( ,30) - - ( ,30) - Amortyzacja ( ,79) - - ( ,79) - Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz ( ,18) - - ( ,18) - pracowników Pozostałe koszty podstawowe ( ,33) - - ( ,33) - ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,98 - Pozostałe przychody operacyjne , ,36 - Pozostałe koszty operacyjne ( ,91) - - ( ,91) - ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI , ,43-61

63 OPERACYJNEJ Przychody finansowe , ,89 - Koszty finansowe ( ,32) - - ( ,32) - ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , ,00 - Podatek dochodowy ,00 - ( ,00) ( ,00) korekta rezerwy na podatek dochodowy ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ,00 - ( ,00) ,00 KONTYNUOWANEJ Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej , ,87 - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej ZYSK (STRATA) NETTO ,87 - ( ,00) ,87 - Inne całkowite dochody CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ,87 - ( ,00) ,87 - PRZYPADAJĄCY NA: Udziały nie dające kontroli , ,24 - Akcjonariuszy Jednostki Dominującej ,63 - ( ,00) , Przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie Kapitałowej Przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie kapitałowej Za okres zakończony Za okres zakończony Pracownicy fizyczni - - Pracownicy umysłowi RAZEM PRZECIĘTNA LICZBA ETATÓW: Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do audytu sprawozdania finansowego Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Za wykonanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Jednostki Dominującej i inne usługi Za wykonanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i spółek zależnych , , , ,00 Za inne usługi 5 000, ,00 RAZEM WYNAGRODZENIE: , ,00 62

64 29. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Spółkę Akcje Spółki Dominującej w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Tomasz Boduszek Prezes Zarządu ,11% 0,09% Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu ,31% 0,26% Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu ,27% 0,23% Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Spółki. W dniu 2 stycznia 2015 roku Michał Kolmasiak zrezygnował ze stanowiska w zarządzie Spółki Akcje Spółki Dominującej w posiadaniu Członków Zarządu pośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Tomasz Boduszek Prezes Zarządu ,50% 10,21% Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu ,00% 20,41% Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A. posiada 477 udziałów Spółki Pragma Finanse Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (co stanowi 20% jej kapitału zakładowego), która posiada akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, stanowiących 56,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 64,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co oznacza, że Tomasz Boduszek posiada w sposób pośredni akcji Spółki, stanowiących 8,50% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10,217% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Michał Kolmasiak, Wiceprezes Zarządu Pragma Inkaso S.A. posiada 954 udziałów Spółki Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (co stanowi 40% jej kapitału zakładowego), która posiada akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, stanowiących 56,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 64,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co oznacza, że Michał Kolmasiak posiada w sposób pośredni akcji Spółki, stanowiących 17,00% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 20,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają bezpośrednio akcji i opcji na akcje Spółki. 63

65 29.3. Akcje Spółki zależnej Pragma Faktoring w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Tomasz Boduszek Prezes Zarządu ,47% 0,37% Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu ,19% 0,15% Akcje Spółki zależnej Pragma Faktoring w posiadaniu Członków Zarządu Pragma Faktoring bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Udział w ogólnej Ilość posiadanych Udział w kapitale liczbie akcji zakładowym głosów na WZA Agnieszka Kowalik Członek Zarządu ,17% 0,14% Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Spółki Pragma Faktoring Udziały Spółki zależnej Pragma Inwestycje w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Udział w WZA Ilość posiadanych Udział w kapitale ogólnej liczbie akcji zakładowym głosów na Jacek Obrocki Prezes Zarządu ,00% 5,00% 30. Sezonowość lub cykliczność działalności Spółek Grupy Kapitałowej Działalność wszystkich spółek Grupy Kapitałowej nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność. 31. Segmenty operacyjne SEGMENTY OPERACYJNE według przychodów brutto wartość udział wartość udział Kraj ,91 98,90% ,20 99,91% Zagranica ,78 1,10% ,07 0,09% RAZEM ,69 100,00% ,27 100,00% według przychodów netto wartość udział wartość udział Kraj ,19 99,22% ,45 99,75% Zagranica ,24 0,78% ,83 0,25% RAZEM ,43 100,00% ,28 100,00% 64

66 Grupa Kapitałowa prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności. Podział przychodów klasyfikowany jest według kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Grupy Kapitałowej prowadza działalność. Z uwagi na bardzo niski udział klientów zagranicznych w sprzedaży ogółem, Grupa Kapitałowa klasyfikuje przychody z działalności na krajowe i zagraniczne, bez wyodrębniania poszczególnych krajów. Grupa Kapitałowa nie posiada żadnych aktywów za granica, w miejscach prowadzenia działalności przez klientów zagranicznych, w związku z tym nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań związanych z działalnością zagraniczną. Z poważaniem, Zarząd Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Tarnowskie Góry, 23 marca 2015 roku 65

67 V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PRAGMA INKASO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD DO ROKU 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A Opis podstawowej działalności Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO S.A. składa się z podmiotu dominującego, którym jest PRAGMA INKASO S.A. oraz spółek zależnych Pragma Faktoring S.A., Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz innych spółek prowadzących działalność operacyjną w mniejszym zakresie. W skład Grupy wchodzi również fundusz Pragma 1 FIZ NFS, w którym wszystkie wyemitowane certyfikaty są własnością Pragma Inkaso S.A. Grupa jest jednym z liderów w branży zarządzania wierzytelnościami biznesowymi. Celem Grupy jest stworzenie oferty produktów zaspokajających wszelkie potrzeby Klientów w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Pragma Inkaso S.A. oraz Pragma Faktoring S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu Grupa zapewnia swoim Klientom jak i Akcjonariuszom wysokie standardy w zakresie wiarygodności, transparentności oraz komunikacji. W okresie sprawozdawczym Grupa Pragma Inkaso świadczyła usługi w zakresie szeroko rozumianego obrotu wierzytelnościami w segmencie wierzytelności biznesowych oraz świadczyła usługi finansowe, polegające na udostępnianiu kontrahentom środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu oraz w mniejszym stopniu pożyczek. Działalność obejmowała następujące obszary: windykacja na zlecenie zakup wierzytelności inwestowanie w portfele wierzytelności faktoring pożyczki dla podmiotów gospodarczych Organizacja Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. W skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodziły następujące jednostki: Pragma Inkaso S.A. jako Jednostka Dominująca Pragma Faktoring S.A. (dawniej Grupa Finansowa Premium S.A.) z siedzibą w Katowicach jako jednostka zależna. Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z tego akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, na jedna akcję przypadają dwa głosy, co stanowi 83,49% wszystkich akcji w Pragma Faktoring S.A. oraz 87,04% ogólnej liczby głosów; Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako jednostka zależna 66

68 Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co stanowi 95,05% udziałów w Pragma Inwestycje; Brynowska 72 Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowskich Górach jako jednostka zależna Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w Brynowska 72; Pragma Collect Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Tarnowskich Górach jako jednostka zależna Pragma Inkaso S.A. posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 100% akcji w Pragma Collect Sp. z o. o. SKA, Komplementariuszem Spółki jest Pragma Collect Sp. z o.o., a wartość wkładu wynosiła 1.000,00 zł.; Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Bielsku- Białej jako jednostka zależna. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Pragma Inkaso S.A. posiadała wszystkie 47 Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Zmiany w strukturze Grupy w trakcie 2014 r. zostały opisane we Wprowadzeniu do Sprawozdania Finansowego. 2. Działalność oraz sytuacja finansowa i majątkowa 2.1. Ocena działalności i wyników Grupy w 2014 r. W 2014 r. Grupa odnotowała następujące wyniki (dane w tys. zł): Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem % Przychody ze sprzedaży netto ogółem % Koszty działalności operacyjnej (18 648) (18 809) 99 % ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY % Pozostałe koszty operacyjne (8 943) (3 931) 227 % ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ % Koszty finansowe (8 879) (8 174) 109 % ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM % ZYSK (STRATA) NETTO % Zysk netto dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej % r/r Analiza działalność Grupy w 2014 r. budzi mieszane odczucia. Z jednej strony należy podkreślić bardzo duży wzrost przychodów Grupy (zarówno na poziomie brutto zrealizowanych spłat, jak i netto wypracowanej marży) oraz wyniku na sprzedaży (rosnące przychody netto przy ustabilizowanych kosztach operacyjnych), wysoką płynność aktywów i poziom generowanej z nich gotówki, a także pozytywny rozwój dwóch kluczowych dla Grupy linii biznesowych. Z drugiej jednak wysoki poziom odpisów aktualizujących wartość aktywów (głównie w spółce Pragma Inwestycje, w pozostałych spółkach były one na zakładanym w budżetach poziomie) sprawił, iż wypracowany przez Grupę zysk jest zdecydowanie poniżej potencjału Grupy oraz oczekiwań Zarządu i Akcjonariuszy. 67

69 Wśród pozytywnych aspektów działalności Grupy można zauważyć: bardzo dobry rok dla Pragma Faktoring S.A., która konsekwentnie realizuje swój unowocześniony w 2013 r. model biznesowy, rozwijając intensywnie działalność faktoringową; przekłada się to już nie tylko na świetny bilans i przepływy (niski wskaźnik zadłużenia, niemal 500 mln zł wpływów wygenerowanych z aktywów, przeszło sześciokrotna rotacja aktywów w trakcie roku), ale i na wyniki (wzrost przychodów przy stabilizacji kosztów, wzrosty w porównaniu do danych skonsolidowanych, bardziej w tym przypadku miarodajnych, wyniku na sprzedaży o 35 % i wyniku brutto o 101 %); bardzo udane rozpoczęcie działalności przez fundusz Pragma 1 FIZ NFS: zbudowanie zdywersyfikowanego portfela wierzytelności gospodarczych o wartości nominalnej przeszło 230 mln zł, realizowanie odzysków z portfeli zgodnie z założonymi planami spłat, wysoki poziom wygenerowanej z portfeli gotówki (szczególnie biorąc pod uwagę to, że przeszło połowa zakupów portfeli została dokonana dopiero w czwartym kwartale i zaczną one efektywnie pracować dopiero w 2015 r.); wzrost wpłat otrzymanych z aktywów (należności zakupione, faktoring, pożyczki) o 31 % do kwoty 527 mln zł i jednocześnie wzrost spłat wierzytelności windykowanych na zlecenie o 29 % do kwoty 38 mln zł; wzrost przychodów netto Grupy o 15 % do kwoty 37,7 mln zł przy pozostających na tym samym poziomie kosztach operacyjnych (co pokazuje potencjał operacyjny Grupy, efekt dźwigni operacyjnej, który będzie możliwy również w kolejnych latach); wzrost wyniku na sprzedaży o 36 % do poziomu 19 mln zł. Negatywnie natomiast należy ocenić działalność spółki Pragma Inwestycje, która poprzez dokonanie przeszło 5 mln zł odpisów aktualizujących wartość portfela (przy czym istotna część z nich dotyczy wierzytelności objętych procesem windykacji z istniejącymi szansami na spłaty) odnotowała 2,25 mln zł straty i tym samym przyczyniła się do osiągnięcia przez Grupę słabego wyniku netto. Działalność Pragma Inwestycje, zgodnie z ogłoszoną w 2014 r. Strategią Grupy jest wygaszana, a jej aktywa spieniężane (przeszło 27 mln zł spłat w 2014 r.). Po dokonaniu w 2014 r. ostrożnościowej oceny jakości portfela nie należy się spodziewać dalszych istotnych odpisów, a swoją działalność Spółka zakończy nie później niż w drugiej połowie 2016 r., kiedy to przypada termin zapadalności ostatniej serii wyemitowanych przez nią obligacji. Poprawy wymagają również wyniki działalności operacyjnej Pragma Inkaso, gdzie wprawdzie wzrósł poziom odzyskanych na zlecenie wierzytelności lecz obniżeniu uległy zrealizowane marże i konieczny jest dalszy wzrost wielkości portfela spraw zleconych oraz realizowanych spłat, nad czym Spółka pracuje zwiększając intensywność działań sprzedażowych i liczebność działu sprzedaży. W 2015 r. zarząd Pragma Inkaso S.A. planuje: kontynuowanie pozytywnych tendencji w działalności Pragma Faktoring skutkujących zwiększeniem wypracowanego przez nią zysku netto; istotne zwiększenie skali działalności funduszu Pragma 1 przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika odzysków z portfeli i ich biznesowego charakteru, a w efekcie istotny wzrost wypracowanych przez Pragma 1 wyników; zwiększenie rentowności działalności operacyjnej Pragma Inkaso; 68

70 dalsze spieniężanie portfela należności Pragma Inwestycje i mimo istotnego zmniejszenia skali działalności Spółki nie odnotowanie przez nią straty netto (niskie koszty operacyjne); utrzymania pozytywnych tendencji w zakresie generowanych z aktywów wpłat oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia; bardzo istotne zwiększenie wypracowanego przez Grupę zysku netto. Zgodnie z celami strategicznymi Grupy oraz dobrą sytuacją finansową i płynnościową Grupy Zarząd Pragma Inkaso S.A. rekomendować będzie przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę na wypłatę dywidendy, a dodatkowo przeznaczenie na ten cel także części z zysków wypracowanych w latach poprzednich, by w efekcie kwota dywidendy wyniosła 1 zł na akcję Omówienie sytuacji finansowej, majątkowej oraz płynnościowej Grupy Sytuację finansową Grupy należy ocenić jako bardzo dobrą. Aktywa obrotowe stanowią 83 % aktywów Grupy, przy czym w skład aktywów obrotowych wchodzą gotówka i płynne wierzytelności. Poprawie uległ już wcześniej wysoki poziom wpływów z portfela wierzytelności własnych (należności zakupione, faktoringowe i pożyczkowe) do kwoty 527 mln zł (wzrost o 31 %), a także wskaźnik rotacji tego portfela (wpłaty/średnie saldo w roku) do 384 % w skali roku. Połowa zadłużenia oprocentowanego na koniec roku ma charakter długoterminowy, a dodatkowo już w trakcie 2015 r. Grupa spłaciła ok. połowy zadłużenia krótkoterminowego (25 mln obligacji Pragma Faktoring przy wyemitowaniu 10 mln zł obligacji 3 letnich) i planuje na początku kwietnia spłacić kolejne 10 mln zł zadłużenia krótkoterminowego (obligacje Pragma Inwestycje). W efekcie w kwietniu br. całość zobowiązań obligacyjnych Grupy będzie mieć charakter długoterminowy, a zadłużenie krótkoterminowe ulegnie obniżeniu do ok % (w zależności od poziomu wykorzystana kredytów w rachunku bieżącym) zadłużenia ogółem. Potwierdzeniem dobrej sytuacji płynnościowej Grupy jest terminowe regulowanie zobowiązań obligacyjnych bez konieczności tzw. rolowania (uprzedniej emisji nowych obligacji w celu uzyskania środków na spłatę starych): w latach Grupa spłaciła w ten sposób obligacje o wartości 95 mln zł, z czego w ostatnich 6 miesiącach 50 mln zł Główne obszary działalności Grupy Pragma Inkaso S.A.- windykacja i finansowanie wierzytelności przeterminowanych 2014 r. w wynikach jednostkowych Pragma Inkaso S.A. odznaczał się wyższymi niż rok wcześniej przychodami brutto (wartością otrzymanych na poczet wierzytelności spłat) lecz nieco niższymi przychodami netto (wypracowaną na transakcjach marżą) oraz wyższymi kosztami operacyjnymi i finansowymi. Ponadto Spółka nie otrzymała tak jak w latach ubiegłych dywidend ze spółek zależnych. W efekcie, w 2014 r. obniżeniu uległy wypracowane przez Pragma Inkaso zysk na sprzedaży, zysk operacyjny i zysk netto. Niższą rentowność Spółki spowodowały w szczególności następujące okoliczności: 69

71 wyższe koszty operacyjne w związku z przejęciem do struktur Spółki, wchodzącego wcześniej w skład Pragma Collect Sp. z o.o. zespołu windykacji wierzytelności niskonominałowych zespół ten obecnie prowadzi działania windykacyjne na rzecz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny, przy czym przez większą część roku skala działalności Funduszu była zbyt mała by prowizja otrzymywana przez Spółkę z tytułu windykacji stanowić mogła istotną część przychodów Pragma Inkaso; wyższe koszty finansowe wynikające z inwestycji poczynionych przez Pragma Inkaso w fundusz Pragma 1 (łączna wartość certyfikatów na koniec roku to tys. zł) oraz nabycia akcji Pragma Faktoring S.A. (zwiększenie udziału w kapitale zakładowym o 4 %); przeznaczenie przez Pragma Faktoring S.A. zysku wypracowanego w 2013 r. na kapitał zapasowy, a nie jak wcześniej na wypłatę dywidendy, z której większość trafiała do Pragma Inkaso S.A. zwiększając zysk Spółki; niższe przychody z usługi windykacji na zlecenie (wartość zrealizowanych spłat była wprawdzie wyższa o 11 % niż rok wcześniej, ale przy niższej marży) oraz wycofanie ze sprzedaży Spółki transakcji pożyczkowych. W ocenie Zarządu Pragma Inkaso S.A. niższa rentowność odnotowana w 2014 r. jest zjawiskiem przejściowym i w 2015 r. należy się spodziewać istotnej poprawy wypracowanego zysku netto. Będzie to m.in. wynikiem: rosnącej kontraktacji usług windykacyjnych (w 2014 r. była ona wyższa o 24 % od zrealizowanej w 2013 r.), co przełoży się na dalsze zwiększenie poziomu spłat windykowanych na zlecenie wierzytelności, a w efekcie (szczególnie w drugiej połowie 2015 r.) wyższe przychody netto z tych usług; istotnie wyższych przychodów z serwisowania portfeli funduszu Pragma 1 w związku z rosnącą skalą działalności Funduszu i bardzo dobrym poziomem realizowanych z portfeli odzysków; otrzymaniem dywidendy z Pragma Faktoring S.A. zgodnie z rekomendacją Zarządu tej Spółki z dnia 16 marca 2015 r. całość zysku wypracowanego w 2014 r. ma być przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza, że Pragma Inkaso odnotuje z tego tytułu przychody i wpływy wysokości tys. zł; dalszym wzrostem wartości posiadanych przez Spółkę certyfikatów funduszu Pragma 1 wynikających z wypracowywanego przez Pragma 1 zysku Pragma Faktoring S.A. - faktoring i inne formy finansowania obrotu Klientów 2014 rok był bardzo udany dla Spółki. Wprowadzone w 2013 roku zmiany modelu biznesowego (nacisk na płynność i dywersyfikację aktywów kosztem zmniejszenia marż, rozwój usługi faktoringu i zmniejszanie skali pożyczek) mają, bardzo pozytywny wpływ na bilans i przepływy oraz dodatkowo zaczynają przynosić efekty w postaci wzrostu przychodów i zysku Spółki. Spółka w 2014 r. odnotowała istotny wzrost wyników w stosunku do wyników skonsolidowanych (miarodajniejszych) roku poprzedniego: przychody brutto wzrosły o 26 %, przychody netto o 16 %, wynik na sprzedaży o 35 %, wynik brutto o 101% a zysk netto o 32 %. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Pragma Faktoring wykupiła terminowo 3 serie obligacji o łącznej wartości 40 mln zł bez konieczności 70

72 tzw. rolowania, tj. emitowania nowych papierów dłużnych dla uzyskania środków na spłatę papierów zapadających. Efekty zmiany strategii Pragma Faktoring S.A. obrazują poniższe dane o portfelu: STRUKTURA PORTFELA PRAGMA FAKTORING S.A. W 2014 ROKU (w tys. zł) saldo Kontraktacja 2014 wpływy 2014 saldo Wartość faktoringu netto Kaucje* Pożyczki Suma brutto Suma netto *Kaucje- niefinansowane części wierzytelności nabywanych w ramach faktoringu, wypłacane Klientom po spłacie należności przez dłużników faktoringowych Portfel Spółki charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością. Transakcje faktoringowe PŁYNNOŚĆ PORTFELA FAKTORINGOWEGO Wpłaty /średnie saldo portfela Rotacja aktywów w roku 2014 r. 755% 7, r. 730% 7, r. 590% 5,90 71

73 Rotacja kluczowych aktywów w ujęciu kwartalnym w 2014 roku I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014 Aktywa Pragma Faktoring S.A. saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* Faktoring netto Pożyczki netto , ,35 173% , ,43 193% , ,28 195% , ,40 189% , ,89 68% , ,79 64% , ,64 96% , ,46 93% Suma , ,24 129% , ,22 146% , ,92 166% , ,86 164% *wskaźnik rotacji liczony jako wpłaty w okresie dzielone przez saldo aktywów na początek danego okresu 72

74 Zgodnie z założeniami Spółka zwiększa dywersyfikację portfela (rosnąca ilość odbiorców i faktur, malejący wskaźnik obrotu przypadającego na danego odbiorcę-płatnika wierzytelności), co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo aktywów. Okres Obrót faktoringowy - należności sfinansowane (tys. zł) DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca 2014 r r r Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny inwestowanie w portfele wierzytelności Do 2014 r. Grupa prowadziła działalność w zakresie nabywania portfeli wierzytelności biznesowych w ramach spółki Pragma Collect Sp. z o.o. Działalność ta miała charakter pilotażowy, spółka budowała kompetencje w zakresie windykacji portfeli biznesowych łącząc know-how Pragma Inkaso w sferze wierzytelności gospodarczych z wydajnością i wykorzystaniem technologii charakterystycznymi dla podmiotów zajmujących się windykacją masową. Spółka nabyła kilkanaście portfeli wierzytelności biznesowych, przy czym były to wierzytelności spoza sektora bankowego, nabywane na etapie polubownym. Osiągane przez Pragma Collect poziomy odzysku należy ocenić bardzo wysoko, zostały one szczegółowo przedstawione na str Skonsolidowanego Raportu Rocznego Pragma Inkaso S.A. za 2013 r. Wysoka efektywność windykacji pakietów osiągana przez spółkę oraz analiza uwarunkowań rynkowych skłoniły Grupę do przejścia działalności pakietowej z etapu pilotażu do pełnej realizacji projektu i uczynieniu z tego segmentu operacyjnego jednego z filarów działalności Grupy. W dotychczasowym obszarze branżowym działalności spółki podaż portfeli była mała i nieregularna. W efekcie skala działalności spółki była niewielka w stosunku do posiadanych zdolności operacyjnych i zbyt mała by działalność mogła generować zysk na satysfakcjonującym Grupę poziomie. Wobec powyższego Grupa postanowiła ukierunkować działalność pakietową na portfele sprzedawane przez sektor bankowy i w związku z tym w grudniu 2013 r. utworzyła Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Grupa w ramach obszaru windykacji portfeli wierzytelności koncentruje się na portfelach biznesowych, gdzie występuje mniejsza konkurencyjność, a Grupa ma znaczące na tle rynku doświadczenia. Kluczowym dla Grupy aspektem wejścia w ten obszar działalności jest możliwość oparcia działań na już istniejących strukturach windykacyjnych i prawnych Pragma Inkaso, co pozwalać będzie na istotne zwiększenie przychodów Grupy bez zwiększania struktur i kosztów operacyjnych. 73

75 Istotnymi przewagami konkurencyjnymi Grupy w obszarze windykacji portfeli wierzytelności gospodarczych są: posiadane kompetencji w zakresie windykacji biznesowej wynikające z kilkunastu lat doświadczenia; duży portfel wierzytelności windykowanych w ramach dotychczasowej działalności Pragma Inkaso, pozwalający połączyć działania windykacji terenowej w obu segmentach działalności, zwiększyć ich zakres i optymalizować koszt; liczebny dział sprzedaży operujący na terenie całego kraju (głównie wśród Klientów MSP) mogący dzięki temu sięgać do nisz i pozyskiwać niewielkie, ale o wysokiej jakości portfele wierzytelności, będące poza obszarem zainteresowania największych graczy rynku wierzytelności masowych. W związku z przeniesieniem działalności w zakresie windykacji portfeli wierzytelności do funduszu Pragma 1 działalność Pragma Collect Sp. z o.o. została od 2014 r. ograniczona, a posiadane przez nią portfele zbyte do Funduszu w październiku br. 74

76 Działalność Grupy w obszarze nabywania na własny rachunek i windykacji portfeli wierzytelności obrazują poniższe dane (w tys. zł): Dane w tys. zł I kw Pragma 1 FIZ NFS Pragma Collect Sp. z o.o. Razem II kw III kw IV kw r. I kw portfel początek okresu nabycia- cena Wpłaty amortyzacja portfela portfel na koniec okresu II kw III kw I kw II kw III kw IV kw r. 75

77 Zgodnie ze strategią fundusz Pragma 1 nabywał w 2014 r. wyłącznie portfele gospodarcze, z których istotna część pochodziła z sektora bankowego (w tym wierzytelności zabezpieczone hipotecznie), a pozostała odpowiadała charakterystyką pakietom nabywanym uprzednio przez Pragma Collect (wysokiej jakości portfele o mniejszej wartości nominalnej, stosunkowo nieznacznym przeterminowaniu, w stosunku do których nie były wcześniej prowadzone działania windykacji prawnej sądowej i egzekucyjnej). Wartość kontraktacji Pragma 1 FIZ NFS (w tys. zł) I kw II kw III kw IV kw Suma 2014 portfele bankowe portfele pozabankowe SUMA: Pragma Inwestycje Sp. z o.o. - finansowanie inwestycji Zgodnie ze Strategią Grupy portfel Spółki jest systematycznie spieniężany a działalność Spółki stopniowo ograniczana. W trakcie 2014 r. Spółka uzyskała przeszło 22 mln zł spłat na poczet portfela pożyczek, a dodatkowo otrzymała spłatę 5 mln zł z tytułu zbycia w 2013 roku nieruchomości przejętej uprzednio od dłużnika w ramach spłaty zobowiązań pożyczkowych. W trakcie 2014 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość portfela w łącznej wysokości tys. zł. Część z nich ma charakter definitywny (w związku ze sprzedażą objętych odpisem wierzytelności) natomiast odpisy pozostałej części (ok. połowy) dotyczą aktywów objętych procesem windykacji, co do których istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo spieniężenia i tym samym odwrócenia odpisów. W efekcie dokonanych odpisów Spółka odnotowała w 2014 r. stratę w wysokości tys. zł, która istotnie pogorszyła wynik Grupy r. Pragma Inwestycje dokonała terminowego wykupu obligacji serii B (10 mln zł) bez realizacji nowej emisji obligacji. W podobnym trybie zostaną przez Spółkę wykupione obligacje serii C (10 mln zł) zapadalne w kwietniu 2015 r. Kształt portfela Pragma Inwestycje w 2014 r. obrazują poniższe dane: Portfel Pragma Inwestycje Sp. z o.o. (w tys. zł) pożyczki w 2014 roku saldo na dzień Pożyczki udzielone/ naliczone w 2014 roku Spłaty w 2014 roku Odpisy aktualizujące* saldo na dzień kapitał odsetki prowizje RAZEM * Dodatkowo utworzono odpisy w kwocie 619 tys. zł na należności inne niż pożyczki 76

78 3. Dane finansowe spółek Grupy 3.1. Jednostkowe dane finansowe Pragma Inkaso S.A. Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE , ,12 Rzeczowe aktywa trwałe , ,92 Wartości niematerialne , ,68 Akcje i udziały , ,27 Pozostałe aktywa długoterminowe , ,25 Inwestycje w nieruchomości , ,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 AKTYWA OBROTOWE , ,35 Należności z tytułu dostaw i usług , ,43 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , ,63 Wierzytelności nabyte , ,10 Faktoring , ,78 Pożyczki , ,91 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,15 Rozliczenia międzyokresowe , ,35 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA , ,00 Aktywa razem: , ,47 Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie KAPITAŁ WŁASNY , ,45 Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy z emisji , ,80 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , ,43 Niepodzielony wynik, w tym: , ,22 Zysk (strata) netto okresu , ,22 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,03 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Rezerwy długoterminowe - - Kredyty i pożyczki długoterminowe , ,36 Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , ,33 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , ,34 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,99 Kredyty i pożyczki , ,54 Zobowiązania z tytułu obligacji , ,43 Inne zobowiązania finansowe , ,66 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,07 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

79 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , ,98 Rezerwy krótkoterminowe , ,45 Przychody przyszłych okresów , ,86 Pasywa razem: , ,47 Sprawozdanie jednostkowe z całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,79 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności , ,10 Koszty zakupionych wierzytelności ( ,96) ( ,49) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto , ,61 Przychody z tytułu faktoringu , ,75 Koszty faktoringu ( ,20) ( ,46) Przychód z tytułu faktoringu netto , ,29 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie , ,66 Koszty z tytułu windykacji na zlecenie ( ,95) ( ,88) Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto , ,78 Przychody z tytułu pożyczek , ,81 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych , ,29 Pozostałe przychody , ,18 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,96 Koszty działalności operacyjnej ( ,25) ( ,05) Amortyzacja ( ,60) ( ,05) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,94) ( ,78) Pozostałe koszty podstawowe ( ,71) ( ,22) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,91 Pozostałe przychody operacyjne , ,65 Pozostałe koszty operacyjne ( ,31) ( ,37) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,19 Przychody finansowe , ,00 Koszty finansowe ( ,50) ( ,97) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , ,22 Podatek dochodowy ( ,00) ,00 ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , ,22 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY , ,22 78

80 3.2. Dane finansowe Pragma Faktoring S.A. Wyszczególnienie Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane AKTYWA TRWAŁE , , ,58 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,45 Wartości niematerialne , , ,50 Akcje i udziały ,36 - Pozostałe aktywa długoterminowe , ,00 Inwestycje w nieruchomości , , ,63 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,02 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,72 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 080, , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , ,53 Wierzytelności nabyte Faktoring , , ,56 Pożyczki , , ,19 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,85 Rozliczenia międzyokresowe , , ,17 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa razem: , , ,60 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane KAPITAŁ WŁASNY , , ,29 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej ,59 Kapitał podstawowy , , ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , , ,73 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , , ,39 Niepodzielony wynik, w tym: , , ,47 Zysk (strata) netto okresu , , ,75 Udziały nie dającej kontroli ,70 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NIEZAREJESTROWANEJ EMISJII AKCJI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , ,60 79

81 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Rezerwy długoterminowe 578,72 292,47 292,47 Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , ,15 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , , ,98 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , ,71 Kredyty i pożyczki , , ,77 Zobowiązania z tytułu obligacji , , ,18 Inne zobowiązania finansowe , , ,77 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,05 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , , ,29 Rezerwy krótkoterminowe , , ,36 Przychody przyszłych okresów , , ,29 Pasywa razem: , , ,60 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , , ,30 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności , , ,08 Koszty zakupionych wierzytelności (9 358,79) (9 358,79) (9 358,79) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto , , ,29 Przychody z tytułu faktoringu , , ,51 Koszty faktoringu ( ,65) ( ,44) ( ,44) Przychody z tytułu faktoringu netto , , ,07 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie 4 644, , ,04 Koszty z tytułu windykacji na zlecenie Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 4 644, , ,04 Przychody z tytułu pożyczek , , ,38 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych , , ,76 Pozostałe przychody , , ,53 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży netto ogółem , , ,07 Koszty działalności operacyjnej ( ,58) ( ,86) ( ,94) Amortyzacja ( ,20) ( ,90) ( ,62) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,09) ( ,01) ( ,01) 80

82 Pozostałe koszty podstawowe ( ,29) ( ,95) ( ,31) Koszt sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , ,13 Pozostałe przychody operacyjne , , ,24 Pozostałe koszty operacyjne ( ,25) ( ,62) ( ,62) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , ,75 Przychody finansowe , , ,63 Koszty finansowe ( ,90) ( ,73) ( ,07) Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , , ,31 Podatek dochodowy ( ,00) , ,00 ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , , ,31 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej ZYSK (STRATA) NETTO , , ,31 Inne całkowite dochody CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY PRZYPADAJACY NA: , , ,31 Udziały nie dające kontroli ,56 Akcjonariuszy Jednostki Dominującej ,75 Za 2014 r., w związku z połączeniem ze spółką zależną, Pragma Faktoring S.A. sporządza wyłącznie sprawozdanie jednostkowe, niemniej zaprezentowane powyżej zostały także dane skonsolidowane za 2013 r., które mają charakter bardziej porównywalny niż dane jednostkowe Dane finansowe Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE - - Rzeczowe aktywa trwałe - - Wartości niematerialne - - Akcje i udziały - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - AKTYWA OBROTOWE , ,42 Należności z tytułu dostaw i usług - - Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa obrotowe ,07 - Wierzytelności nabyte ,62 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,42 Rozliczenia międzyokresowe - - AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - Aktywa razem: , ,42 81

83 Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie KAPITAŁ WŁASNY , ,23 Kapitał podstawowy , ,28 Kapitał zapasowy z emisji - - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego - - Niepodzielony wynik, w tym: ,61 (31 394,05) Zysk (strata) netto okresu ,66 (31 394,05) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - Rezerwy długoterminowe - - Inne zobowiązania finansowe długoterminowe - - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,19 Kredyty i pożyczki - - Zobowiązania z tytułu obligacji - - Inne zobowiązania finansowe - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,19 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne - - Rezerwy krótkoterminowe - - Pasywa razem: , ,42 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem ,63 - Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami - - Koszty wierzytelności - - Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami netto - - Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności ,63 - Koszty zakupionych pakietów wierzytelności ( ,19) - Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności netto ,44 - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - Przychody ze sprzedaży netto ogółem ,44 - Koszty działalności operacyjnej ( ,66) - Amortyzacja - - Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - - Pozostałe koszty podstawowe ( ,66) - Koszt sprzedanych towarów i materiałów - - ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY ,78-82

84 Pozostałe przychody operacyjne - - Pozostałe koszty operacyjne - - ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,78 - Przychody finansowe 941,83 - Koszty finansowe - - Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności - - ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM ,61 - Podatek dochodowy - - ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ ,61 - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - ZYSK (STRATA) NETTO ,61 - Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY , Dane finansowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE , ,37 Rzeczowe aktywa trwałe 2 586, ,07 Wartości niematerialne 2 544, ,30 Akcje i udziały - - Pozostałe aktywa długoterminowe - - Inwestycje w nieruchomości - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 AKTYWA OBROTOWE , ,42 Należności z tytułu dostaw i usług 4 947, ,00 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , ,93 Wierzytelności nabyte - - Faktoring - - Pożyczki , ,72 Pozostałe aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,08 Rozliczenia międzyokresowe , ,69 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ,00 Aktywa razem: , ,79 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie KAPITAŁ WŁASNY , ,86 Kapitał podstawowy , ,00 Akcje własne - - Pozostały kapitał zapasowy , ,00 83

85 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego ,86 - Niepodzielony wynik, w tym: ( ,70) ,86 Zysk (strata) netto okresu ( ,70) ,86 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,34 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 Rezerwy długoterminowe - - Kredyty i pożyczki długoterminowe - - Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji , ,34 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe - - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,59 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe , ,45 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji , ,63 Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,17 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 4 216, ,56 Rezerwy krótkoterminowe 9 000, ,78 Przychody przyszłych okresów - - Pasywa razem: , ,79 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,96 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności ,74 Koszty zakupionych wierzytelności - ( ,71) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto ,03 Przychody z tytułu faktoringu - - Koszty faktoringu - - Przychód z tytułu faktoringu netto - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody z tytułu pożyczek , ,22 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych - - Pozostałe przychody , ,00 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,25 Koszty działalności operacyjnej ( ,34) ( ,40) Amortyzacja (1 759,44) (1 720,51) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,34) ( ,72) Pozostałe koszty podstawowe ( ,56) ( ,17) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,85 Pozostałe przychody operacyjne , ,10 Pozostałe koszty operacyjne ( ,14) ( ,46) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,49 Przychody finansowe , ,40 Koszty finansowe ( ,81) ( ,03) 84

86 ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM ( ,70) ,86 Podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ ( ,70) ,86 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - ZYSK (STRATA) NETTO ( ,70) ,86 Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ( ,70) , Dane finansowe Brynowska 72 Sp. z o.o. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE , ,92 Rzeczowe aktywa trwałe ,89 - Wartości niematerialne - - Akcje i udziały - - Pozostałe aktywa długoterminowe - - Inwestycje w nieruchomości ,92 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 AKTYWA OBROTOWE , ,00 Należności z tytułu dostaw i usług , ,45 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa obrotowe , ,20 Wierzytelności nabyte - - Faktoring - - Pożyczki - - Pozostałe aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,88 Rozliczenia międzyokresowe , ,47 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - Aktywa razem: , ,92 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie KAPITAŁ WŁASNY , ,96 Kapitał podstawowy , ,00 Akcje własne - - Kapitał zapasowy z emisji - - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego - - Niepodzielony wynik, w tym: ,24 (98 342,04) Zysk (strata) netto okresu ,28 (69 256,02) NIEZAREJESTROWANE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ,00 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 85

87 Rezerwy długoterminowe - - Kredyty i pożyczki długoterminowe ,00 Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji - - Inne zobowiązania finansowe długoterminowe ,79 - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,96 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 60, ,44 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji - - Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe ,34 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,01 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 9 299, ,51 Rezerwy krótkoterminowe 4 000, ,00 Przychody przyszłych okresów - - Pasywa razem: , ,92 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,57 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności - - Koszty zakupionych wierzytelności - - Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto - - Przychody z tytułu faktoringu - - Koszty faktoringu - - Przychód z tytułu faktoringu netto - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody z tytułu pożyczek - - Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych - - Pozostałe przychody , ,57 Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,57 Koszty działalności operacyjnej ( ,03) (85 792,79) Amortyzacja (11 424,42) (726,67) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (50 420,00) (11 025,00) Pozostałe koszty podstawowe ( ,61) (74 041,12) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY ,83 (15 966,22) Pozostałe przychody operacyjne , ,21 Pozostałe koszty operacyjne ( ,10) (19 818,40) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,31 (15 203,41) Przychody finansowe 3,67 7,90 Koszty finansowe ( ,70) (68 861,51) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM ,28 (84 057,02) Podatek dochodowy (63 476,00) ,00 ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ ,28 (69 256,02) Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej

88 ZYSK (STRATA) NETTO ,28 (69 256,02) Inne całkowite dochody - - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ,28 (69 256,02) 3.6. Dane finansowe Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE , ,50 Rzeczowe aktywa trwałe - - Wartości niematerialne 1 688, ,50 Nieruchomości inwestycyjne ,00 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 450,00 - AKTYWA OBROTOWE , ,81 Należności z tytułu dostaw i usług ,00 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa obrotowe , ,99 Wierzytelności nabyte , ,86 Udzielone pożyczki - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,21 Rozliczenia międzyokresowe 403, ,75 Aktywa razem: , ,31 Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie KAPITAŁ WŁASNY , ,86 Kapitał podstawowy , ,00 Kapitał zapasowy z emisji 1 138, ,98 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego ,88 - Niepodzielony wynik, w tym: , ,88 Zysk (strata) netto okresu , ,40 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ,00 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 - Rezerwy długoterminowe - - Inne zobowiązania finansowe długoterminowe - - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,45 Kredyty i pożyczki ,98 Inne zobowiązania finansowe - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,47 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 492,00 Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 337, ,00 Rezerwy krótkoterminowe 4 000, ,00 Pasywa razem: , ,31 87

89 Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , ,50 Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami - - Koszty wierzytelności - - Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami netto - - Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności , ,50 Koszty zakupionych pakietów wierzytelności - - Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności netto , ,50 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - Przychody z tytułu pożyczek ,58 - Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych - - Pozostałe przychody - - Przychody ze sprzedaży netto ogółem , ,50 Koszty działalności operacyjnej (96 510,92) (73 984,04) Amortyzacja (614,00) (614,00) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (7 011,00) - Pozostałe koszty podstawowe (88 885,92) (73 370,04) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY ,29 (24 689,54) Pozostałe przychody operacyjne , ,83 Pozostałe koszty operacyjne (63 000,15) ( ,90) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,39 Przychody finansowe ,55 10,42 Koszty finansowe (41 317,96) (1,41) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , ,40 Podatek dochodowy (55 525,00) - ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , ,40 Inne całkowite dochody (71 183,00) - CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY , , Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Przychody ze sprzedaży brutto Jako przychody ze sprzedaży brutto są wykazywane: a) wpłaty na poczet wierzytelności nabytych w ramach usługi kupna wierzytelności, usługi faktoringu oraz usługi windykacji na zlecenie; wynagrodzenie z umowy faktoringu; b) wynagrodzenie z tytułu umów finansowania oraz odsetki od pożyczek. 88

90 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (w tys. zł) r/r Windykacja na zlecenie % Kupno wierzytelności % Faktoring % Finansowanie % Pozostałe % RAZEM % Przychody ze sprzedaży brutto w 2014 roku 2% 7% 3% 88% Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelnośc i Faktoring Finansowanie 0 Przychody ze sprzedaży brutto (w tys. zł) Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie i pożyczki Pozostałe SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO W UJĘCIU KWARTALNYM (w tys. zł) I kw II kw III kw IV kw Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie Pozostałe RAZEM W 2014 roku skonsolidowane przychody brutto wzrosły o 28 % w porównaniu do 2013 roku. 89

91 Przychody ze sprzedaży netto Jako przychody ze sprzedaży netto są wykazywane: a) przychody ze sprzedaży brutto opisane powyżej, pomniejszone o kwoty należne klientom (pierwotnym wierzycielom) z tytułu nabycia wierzytelności bądź otrzymanych wpłat; b) wynagrodzenie z tytułu umów finansowania oraz odsetki od pożyczek (równe przychodom brutto w tym zakresie). SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO W UJĘCIU ROCZNYM (w tys. zł) r/r Windykacja na zlecenie % Kupno wierzytelności % Faktoring % Finansowanie % Pozostałe % RAZEM % Przychody ze sprzedaży netto w 2014 roku 28% 45% 13% 14% Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelnośc i Faktoring Finansowanie Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie Pozostałe SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO W UJĘCIU KWARTALNYM (w tys. zł) I kw II kw III kw IV kw Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie Pozostałe RAZEM W 2014 roku skonsolidowane przychody netto wzrosły o 15 % w porównaniu do 2013 roku, z czego aż o 175 % wzrosły przychody w ramach usługi kupna wierzytelności. 90

92 3.8. Struktura kontraktacji (tj. wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz zleconych do windykacji) Wartość kontraktacji w 2014 roku wyniosła 904,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 66 % w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi zakupu portfeli wierzytelności masowych, co jest związane z rozpoczęciem działalności w ramach Fundusz Pragma 1 FIZ NFS, który jest zarządzany przez Pragma Inkaso. O 79 % wzrosły wierzytelności pozyskane w ramach windykacji na zlecenie, faktoring wzrósł o 28 %. Wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso w 2014 roku w ujęciu rocznym (w tys. zł) r/r Windykacja na zlecenie % Zakup wierzytelności pojedynczych % Zakup portfeli wierzytelności % Faktoring % Finansowanie % SUMA: % Wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso S.A. w 2014 r. 51% 9% 13% 2% 25% Windykacja na zlecenie Zakup wierzytelności pojedynczych Zakup portfeli wierzytelności Faktoring Wartość kontraktacji GK Pragma Inkaso S.A. (w tys. zł) Finansowanie 91

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 2014 SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Katowice, 15 maja 2013 roku Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2013 Nazwa: 1. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010 TARNOWSKIE GÓRY, 1 MARCA 2011 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2010 Nazwa:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 2016 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE SP.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo