2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Akademia Obrony Narodowej Adres pocztowy: Al. Gen. A. Chruściela 103 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Jolanta TABORSKA Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Uczelnia Publiczna I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 27

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 27

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORÓW AUTORSKICH NA: 1- PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA NA SALE KÓŁ NAUKOWYCH ORAZ KAWIARENKĘ INTERNETOWĄ ( Części B) BUDYNKU NR 25, 2- REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NR 101, 3- REMONT TARASU BUDYNKU NR DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 14 DO PRZEPISÓW HIGIENICZNO SANITARNYCH II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BUDYNEK NR 25, 6, 101, 14 Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : Zakres: między : : i : : Waluta : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 27

4 Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich według podziału na 4 części: 1-Przystosowanie pomieszczeń przyziemia na sale kół naukowych oraz kawiarenkę internetową ( części b) budynku nr 25, 2- Remont schodów zewnętrznych budynku nr 101, 3- Remont tarasu budynku nr Dostosowanie budynku nr 14 do przepisów higieniczno sanitarnych.wykonawca zobowiązany jest do: 1) pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, opinii i uzgodnień z Konserwatorem zabytków w oparciu o decyzję 53/2010 z dnia r. oraz w odniesieniu do budynku nr 101 zarządzenie nr 2998/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wpisaniu budynku 101 do gminnej ewidencji zabytków, warunków technicznych podłączenia mediów opinii i uzgodnień związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania. 2) konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Uwaga: Zgodnie z decyzją nr 53/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków - (załącznik nr 3 do umowy) budynki 14 i 25 położone są w granicach historycznego założenia urbanistycznego, i są obiektami zabytkowymi, natomiast budynki nr 6 i 101 położone są w granicach zabytkowego założenia urbanistycznego. Dodatkowo budynek nr 101 został wpisany do gminnej ewidencji zabytków zarządzenie nr 2998/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r (załącznik nr 4 do umowy). Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia pozwalające na wykonanie zaprojektowanych robót w tym uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i musi być zatwierdzona pod względem konserwatorskim przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 27

5 wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich według podziału na 4 części: 1-Przystosowanie pomieszczeń przyziemia na sale kół naukowych oraz kawiarenkę internetową ( części b) budynku nr 25, 2- Remont schodów zewnętrznych budynku nr 101, 3- Remont tarasu budynku nr Dostosowanie budynku nr 14 do przepisów higieniczno sanitarnych. 2. Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do: 1) pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, opinii i uzgodnień z Konserwatorem zabytków w oparciu o decyzję 53/2010 z dnia r. oraz w odniesieniu do budynku nr 101 zarządzenie nr 2998/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wpisaniu budynku 101 do gminnej ewidencji zabytków, warunków technicznych podłączenia mediów opinii i uzgodnień związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jeżeli jest to niezbędne do wykonania opracowania. 2) konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Uwaga: Zgodnie z decyzją nr 53/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków - (załącznik nr 3 do umowy) budynki 14 i 25 położone są w granicach historycznego założenia urbanistycznego, i są obiektami zabytkowymi, natomiast budynki nr 6 i 101 położone są w granicach zabytkowego założenia urbanistycznego. Dodatkowo budynek nr 101 został wpisany do gminnej ewidencji zabytków zarządzenie nr 2998/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r (załącznik nr 4 do umowy). Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia pozwalające na wykonanie zaprojektowanych robót w tym uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i musi być zatwierdzona pod względem konserwatorskim przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Wizja lokalna terenu Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynkach 14, 6, 25 i 101 a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w wyżej wspomnianych budynkach będzie możliwe, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym (tel./fax lub em na adres ustaleniu z pracownikiem Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Opracowania muszą spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137) obejmują: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 27

6 1) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.kwietnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) oraz spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.kwietnia.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), zawierający dane określone w 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) w liczbie 5 egzemplarzy; 2) projekty wykonawcze w zakresie i formie, o której mowa w 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(tekst jednolity z 10 maja 2013 r. Dz. U. poz. 1129) w liczbie 5 egzemplarzy każdego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w 12, 13 i 14 rozporządzenia o którym mowa w pkt. 2 w liczbie 4 egzemplarzy każdej ze specyfikacji (branżowych) składających się na całość opracowania w tym zakresie; 4) przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w od 6 do 10 rozporządzenia o którym mowa w pkt. 2 w liczbie 4 egzemplarzy każdego z przedmiarów składających się na całość opracowania w tym zakresie; 5) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w liczbie 2 egzemplarzy; 6) kosztorys nakładczy zawierający opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania, ilości robót do wykonania, normy zużycia czynników produkcji oraz obliczenia ilości robót x normy zużycia, które w rezultacie stanowią o nakładach ilościowych dla poszczególnych robót: robocizny (w roboczogodzinach), materiałów (w technicznych jednostkach miary) oraz pracy sprzętu (w maszynogodzinach) - tylko w formie elektronicznej (ATH); 7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) w liczbie 4 egzemplarzy; 8) harmonogram realizacji robót opracowany w aspekcie technologii wykonywania robót - w liczbie 2 egzemplarzy; 9) zestawienie kosztów zadania - opracowane zgodnie z Decyzją nr 7/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych. ZKZ muszą uwzględniać wymagania określone w 30 oraz załączniku nr 29 Decyzji (Dz. Urz. MON z późniejszymi zmianami) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 27

7 w liczbie 2 egzemplarzy; 10) analiza porównawcza wskaźników kosztów jednostkowych - opracowana zgodnie 30 oraz załączniku nr 30 Decyzji nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych. (Dz. Urz. MON z późniejszymi zmianami) w 2 egzemplarzach; 11) scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru o którym mowa w 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. nr 121 poz. 1137) - w 5 egzemplarzach; 12) skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę - w formie elektronicznej pdf; (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 5 w dniach: (od udzielenia zamówienia) Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 27

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : na część I 500,00 zł na część II 700,00 zł na część III 850,00 zł na część IV 2000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. X Oddział Warszawa nr rachunku: , z dopiskiem wadium w postępowaniu 48/49/2014 na część., a kserokopię potwierdzenia przelewu załącza do oferty; b) pozostałe formy wadium - oryginał należy złożyć w kasie AON (budynek nr 1, I piętro; kasa czynna we wtorki i piątki w godz. 10:00 13:00) lub w Kancelarii Jawnej AON budynek nr 101 pokój 110 (II piętro) w dni robocze w godzinach 800 do 1100 i od 1300 do 1500 a kserokopię zamieścić w ofercie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości. 5. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2 ustawy. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 27

9 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia- nie spełnia.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie dotyczące osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i wykaz tych osób załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów: 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wg wzoru z załącznika nr 5 do siwz (dokument należy złożyć w oryginale. (Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 6 wyłącznie w sytuacji, jeżeli będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w innym wypadku nie wypełnia załącznika nr 6 lub wpisuje nie dotyczy ) 3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale VI siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust, 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy; 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 sporządzone wg wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ ; 2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8, 10 i 11ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej: 1) zaświadczenie właściwego organu sądowego administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 27

10 III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r nr 243 poz III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 27

11 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 27

12 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) 48/49/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: 7.80 Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: Do pobrania w Akademii Obrony Narodowej Warszawa al. gen. A Chruściela 103 budynek nr 4 pok.128. Koszt wysłania siwz 7,80 zł + koszty wysyłki. Siwz można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22/07/2014 Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 27

13 Inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ Okres w miesiącach : w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 22/07/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30 (jeżeli dotyczy)miejscowość: Warszawa al. gen. A Chruściela 103 Akademia Obrony Narodowej bud. nr 4 pok. 125 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 27

14 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Zmiany w umowie 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy: 1) zmiana terminu wykonania umowy w tym: - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2) zmiana sposobu wykonania umowy w tym w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiana ceny wykonywanych usług w przypadku, jeżeli jest to konieczne i spowodowane wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.: zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Zmiana terminu umowy nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 5. Wszystkie powyższe postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 27

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo