P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia Numer aktu 45 Akt prawa miejscowego NIE P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Początek obrad godz. 14., zakończenie godz. 16. Ad. 1. i 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady XLV Sesji Rady Gminy Klucze o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk, witając zebranych. Powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy Pana Kazimierza Ściążko, Sekretarza Gminy Daniela Hickiewicza, Skarbnika Panią Martę Mędrek, Z-cę Skarbnika Panią Iwonę Janikowską i pozostałych pracowników Urzędu obecnych na Sali. Na podstawie listy obecności Radnych Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Nieobecna Radna Maria Sierka, Radny Tomasz Hagno, Radny Tadeusz Rak. Ad.3. i 4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujący porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. ( Sesja z dnia oraz z dnia ) 6. Podjęcie uchwał w sprawie : - uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze. - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. -zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013r. - zmiany uchwały Nr XXXVI/189/2013r. Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na ustalenia stawek podatku od nieruchomości określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.

2 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. 8. Interpelacje i wnioski Radnych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych. 10. Sprawy bieżące Rady. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Protokoły z poprzednich sesji z dnia r. i z dnia r. znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Gminy, o czym Radni zostali wcześniej poinformowani. Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych protokołów. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 12 Radnych. Ad. 6. Podjęcie uchwał. - Projekt uchwały Nr XLV/239/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli uwag i pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/240/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, w niektórych punktach jest kontrowersyjny. Przewodniczący Rady pyta czy sa uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag w związku z tym Przewodniczący Rady udzielił sobie głosu w temacie jednego punktu projektu uchwały dotyczącego wniosku pn,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Klucze Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk Pozwoliłem się zapoznać się z wnioskiem, z umową i podzielić się z państwem moimi uwagami do tematu.

3 Gdyby ten wniosek nie wywoływał skutków finansowych dla Budżetu Gminy sytuacja by była jednoznaczna i wszyscy jednogłośnie podnieślibyśmy rękę za wnioskiem. Natomiast realizacja tego wniosku wywołuje dla gminy obciążenia finansowe przez pięć lat od zakończenia realizacji wniosku. Są to nie małe obciążenia finansowe, w skali roku to kwota sto pięćdzisiąt sześć tys zł, a przez 5 lat to kwota 780 tyś zł. Ten projekt obejmuje tzw.,,wykluczonych cyfrowo którzy jednocześnie muszą spełniać kryterium do uzyskania pomocy z OPS czyli przez 5 lat Gmina musi utrzymywać efekty projektu czyli opłata za internet, dodatkowe opłaty. Jeśli dyskutujemy i mówimy ze sytuacja finansowa Gminy jest trudna, a w perspektywie czasu 5 lat rozkładamy koszty,,lekką ręką to trzeba się głęboko zastanowić. Z tego projektu korzystają również jednostki nasze w ilości 55 komputerów a koszt zakupów tych komputerów to kwota tyś zł. Czyli rachunek prosty, jeśli nie realizowalibyśmy żadnego projektu a kupili za tyś zł dla tych jednostek komputery to unikamy kolejnych przez 4 lata wydatków. Ja nie będę głosował za tym projektem, ze względu na przedstawione moje uwagi. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- prosi, aby osoby które przygotowywały projekt zabrały w temacie głos. Zaznacza, że na posiedzeniach komisji jedynym problemem na który nie odpowiedzieliśmy, to była kwestia utrzymania internetu przez okres trwania projektu. Projekt miał trafić do osób których w życiu na zakup komputera nie stać i nie stać na internet, do dzieci aby osiągały postępy w nauce. Internet ma naszym mieszkańcom otworzyć okno na świat. Kierownik Piotr Seweryn - na ostatniej komisji zajmowaliśmy się omawianiem tego projektu, Państwo zadawaliście pytania a my odpowiadaliśmy, ale odpowiedzi nasze nie były jednoznaczne na tamtą chwile. Projekt będzie polegał na dostarczaniu sprzętu komputerowego i sygnału internetowego dla osób,, wykluczonych cyfrowo w ilości 200 szt gospodarstw domowych i w ilość 55 zestawów komputerowych dla jednostek organizacyjnych gminy :Szkoły. Rozważamy jak zrobić, aby wszystkie koszty były rzucone na dofinasowanie, po to żeby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. 85 % dofinansowania jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % jest z Budżetu Państwa. Analizujemy z Panią Mecenas i osóbą zajmującą się zamówieniami publicznymi, że przy tworzeniu zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( element niezbędny do przeprowadzenia przetargu) będziemy mogli umieścić odpowiednie znaki dot. dostarczania internetu. Aby ktoś mógł przystąpić i spełnić wymagania musi zapoznać się z tymi dokumentami i po przeanalizowaniu przez komisje przetargową czy wszystko jest zgodne z naszymi założeniami zostaje podpisana umowa. Powtarzam, że chcielibyśmy aby koszty dostarczania sygnału internetowego przez okres 5 lat czyli okres trwania projektu będzie na,,barkach Firmy, która wygra przetarg. Aby gminy to nie kosztowało. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk takich założeń nie może być, bo dokładne założenia są we wniosku i w umowie o dofinansowanie. Jest wyraźnie napisane cyt,, w okresie realizacji projektu przez 5 lat gmina ma obowiązek ponosić koszty. Jeśli Pan wpisze do SiWZu dodatkowe inne koszty nie związane z tym projektem będą to koszty niekwalifikowane, które powinna ponieś gmina. Innej możliwości nie ma. Kierownik Piotr Seweryn we wniosku jest napisane cyt,, za trwałość projektu będzie odpowiedzialny wnioskodawca czyli gmina, który zobowiązuje się do utrzymania bezpłatnego dostarczania internetu dla uczestników projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu oraz pokrycia kosztów serwisowania sprzętu powierzonego beneficjętom. Beneficjent czyli Jan Kowalski ma mieć bezpłatnie sprzęt i ma mieć bezpłatnie dostarczany internet od wnioskodawcy czyli gminy. Powtarzam mam informację od Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Władzy wdrażające programy europejskie że takie zapisy w przetargu, aby zapewniły dostarczenie sygnału internetowego możemy ująć.

4 Inspektor Joanna Smentek robiliśmy rozpoznanie u specjalistów od zamówień publicznych, u instytucji wdrażającej, która udostępniła na swoich stronach możliwość wysyłani SIWZ. To specyficzne działanie, a największe problemy beneficjenci mieli z przeprowadzeniem postepowania, dlatego oni mają swoich specjalistów bo kontrolują te zamówienia. Zanim się ogłosi przetarg można do nich wysłać dokumentacje przetargową z prośbą o akceptację. Poszukaliśmy gmin które są w trakcie realizacji zadania i zrobiły postepowanie i taki zapis zamieścili. Np. Gmina Wolszczyn w opisie zakresu zadań jest cyt.,, zakres zadania zrealizowania przyłączy dostępu do Internetu na terenie Gminy Wolszczyn dla 300 abonamentów, wraz z dostawą internetu w okresie trwałości projektu. Taki zapis został zaakceptowany przez Instytucje która daje im pieniądze. My tez mieliśmy wątpliwości -bo jak zapłacić za umowę która nie jest do końca wykonana? Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu możemy potraktować jako gwarancję ale to kwestia zapisu umowy. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zakres przedmiotu zamówienia jest określony we wniosku na kwotę zł oczywiście może spaść po przetargu, ale to są pieniądze, które dostanie ten co wygrywa przetarg. Co innego jak ten ktoś złoży gwarancje finansowo-bankową, a zapisy gwarancji niczego nie gwarantują. Obsługa projektu to koszty własne projektu to kwota tys zł. Radny Janusz Adamski na tej Sali padają słowa, że my jako Rada Gminy nie poniesiemy kosztów finansowych. Pytam Panią Skarbnik: czy my w wydatkach te 700 tys zł nie będziemy zabezpieczyć płatności za przesył internetowy? Skarbnik Gminy Marta Mędrek tak jak mówi kolega i koleżanka to nie. Radny Janusz Adamski pytam czy my jako Rada Gminy poniesiemy przez 5 lat konsekwencje 730 tys zł ( wyliczenia moje) czy nie poniesiemy? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zapis w projekcie jest jednoznaczny koszty ponosi gmina. Kierownik Piotr Seweryn jeszcze raz powtarzam, pracujemy nad opiniami, które pozwola zawrzeć w SiWZ-ie takie zapisy, aby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. Oczywiście wszystko jest kwestią umów, jakie umowy będą przygotowane. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk pewnie nie było by dzisiaj kontrowersji gdybyśmy wcześniej dyskutowali na posiedzeniach Rady czy iść w tym kierunku. Powtarzam jeszcze raz jeśli ktoś daje nam pieniądze to należy je brać, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi że będzie to bez kosztow dla budżetu gminy to my wszyscy podnosimy ręce do góry. Ale dziś mówimy że może coś się uda zrobić, ale jeśli się nie uda to musimy koszty ponieś a to są nie małe koszty. Ja też przeglądałem internet i gminy różnego rodzaju, ale nie w stosunku do przetargu ale w stosunku do ludzi którzy chcą korzystać z tego internetu. Inspektor Joanna Smentek wniosek jest zawsze ograniczony do ilości znaków nie da się zapisać wszystkiego. A jeśli chodzi o koszty obsługi projektu. Jest koordynator, specjalista ds. rekrutacji i monitoring i osoba która rozlicza projekt. Jest 200 umów, 200 deklaracji, 200 zgłoszeń, 200 zaświadczeń. Każda z tych osób będzie miała podpisaną umowę na użyczenie sprzętu, bo dopiero po realizacji projektu może być przekazany. Jest to naprawdę ogrom pracy, te trzy osoby to naprawdę za mało. W projekcie zakłada się ogólne założenia rekrutacji, wszystkie inne założenia reguluje się Regulaminami rekrutacji i umowami. Proszę popatrzeć na całość spraw trochę szerzej jako kierunek rozwoju usług publicznych. W dzisiejszych czasach wszystko odbywa się drogą elektroniczna, osoby które nie mają dostępu do internetu są coraz bardziej wykluczone pod każdą postacią: szukania pracy, załatwiania spraw. My chcemy zrobić wszystko żeby gmina nie dołożyła ani złotówki. Kierownik Piotr Seweryn chciałem się odnieś do zarzutów o nieinformowania Rady o projekcie informuję, że o projekcie informowaliśmy państwa na posiedzeniu komisji budżetu w dniu

5 r. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk ja stwierdzam fakty na podstawie dokumentów. Tak była informacja ogólna, że będzie robiony projekt, ja żadnych zarzutów nie robiłem. Ja nie komentuje kwot czy jest za duzo czy za mało. Kwoty brałem z projektu i wniosku, które musza występować. cyt,, Będziemy się starać tu na tej sali tez nas ktoś przekonywał,że będziemy robić przetarg na oświetlenie uliczne bo to będą duże oszczędności, zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, ale my straciliśmy na tym zadaniu 20 tys zł. Trzeba tez brać pod uwagę aspekt społeczny jeden dostanie komputer drugi nie dostanie. Ja przedstawiłem swoje spostrzeżenia. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko mamy wątpliwość czy my jako gmina będziemy płacić za Internet czy nie? Pytam, jeśli my w SiWZ określamy nasze warunki współpracy i jakaś Firma( zleceniobiorca wyłoniony w przetargu) zgodzi się na nasze warunki, to czy my możemy sobie zagwarantować, że te usługi zostaną wykonane tak jak chcemy czy będzie w stanie dostarczać ten Internet? Pytam czy my jesteśmy w stanie zawrzeć w umowie taką gwarancje czy nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować? Pytam czy ta umowa będzie podpisana w momencie realizacji zadania czy tez nie? Jeśli zleceniobiorca wyłoniony w przetargu nie dość przekonująco zapewni nas o zapewnieniu Internetu przez 5 lat trwałości projektu, czy my musimy podpisać taka umowa? Jakie są konsekwencje jeśli w specyfikacji taki element zostanie zawarty? Proszę o odpowiedzi na moje pytania. Inspektor Joanna Smentek to my określamy warunki i komuś jeśli nie odpowiadają warunki to nie przystępuje do postępowania. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko czy my z tego tytułu ponosimy dodatkowe koszty? Czy my do chwili podpisania umowy narażamy gminę na dodatkowe wydatki? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk do momentu podpisania umowy my nieryzykujemy niczym. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko my mówimy, że jeśli dostawca nie zapewni nam warunków, o które my zabiegamy w przetargu, to my tej umowy nie jesteśmy wstanie podpisać. Ja nie widzę problemu, jedynie problemem jest narażenie się na komentarze bo, Jaś z I a dostanie komputer, a Jaś z I b nie dostanie komputera. Ci ludzie Naszą decyzją zostaną pozbawieni dostępu do Internetu, dostępu do pracy do załatwienia spraw. Program ten już istnieje od 2007r. tylko przedtem samorządy dopłacały 15% i decydowały się na program. Pan Przewodniczący Rady dal przykład przetargu na energie elektryczną. A mnie brakło by przykładów, aby wyliczać przedsięwzięcia na których gmina straciła nie 20 tys zł tylko więcej i traci do obecnej chwili- ale czy mamy wracać do przeszłości? Apeluje do Rady o zajęcie stanowiska tak jak na posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk- jeśli oferent spełnia wszystkie warunki do przetargu to jest zobowiązany podpisać umowę nie ma prawa się uchylać bo z tego tytułu tez są sankcje. Trudność polega na tym, że po końcowym okresie umowy co do finansowania pieniądze wykonawca skasuje a zostaną mu tylko zobowiązania na 5 lat, które musi spełnić. I tu jest problem jak później wyegzekwować, żeby on przez 5 lat defakto wziął pieniądze- co innego jak jest gwarancja bankowofinansowa, jeśli oferent się nie będzie wywiązywał, mogę z gwarancji finansowej ściągnąć.

6 Gdyby nasze finanse były dobre to ja się nie zastanawiam. Radni nie mieli już więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają jeszcze jakieś pytania czy uwagi do projektu uchwały. Radni nie mieli już pytań więc Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 9 Radnych. 3 Radnych,,wstrzymało się od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Projekt uchwały został podjęty większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/242/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniach komisji i ma pozytywna opinie komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk jest to jedna z ważniejszych sesji w roku gdzie ustalamy stawki podatków. Po ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącej dyskusji na temat wysokości wzrostu podatku od nieruchomości i od środków transportowych zastanawiałem się czy powinnismy podnieś podatki, a jeśli tak to w jakim zakresie?. Wziąłem pod uwagę trzy rzeczy: - ustawodawca podniósł górne stawki podatku o 1% czyli o poziom inflacji z poprzedniego roku. 1% założonego wzrostu skutkuje dla naszego budżetu plus zł. Czyli proponowany projekt uchwały w wysokości 4% jest ok tyś zł dodatkowych dochodów od mieszkańców gminy do budżetu gminy. Jeśli ktoś z państwa przeglądał projekt budżetu na 2014rok, to jest tam bardzo dużo zróżnicowanych zadań. Zacząłem zastanawiać się czy nie pozostawić tych stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego? - zapoznałem się z informacjami z innych gmin sąsiednich i najprawdopodobniej będziemy jedyną Gminą w okolicy, która podniesie podatki. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko na posiedzeniu komisji wyjaśnialiśmy i dyskutowaliśmy na temat podatków. Mam pytanie: Jakie to dało obciążenie przeciętnego obywatela w skali roku? Pan Tomasz Słota podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi ok zł Podnosząc podatek o 4% czyli naszych podatników( a jest ich ok ) obciążamy kwotą roczną zł. To nie jest zbyt duże obciążenie. Przedstawię przykładowe wyliczenia. Dla działki 10 arowej, przy budynku mieszkalnej powierzchni użytkowej 100m i budynku gospodarczego 30 m: wzrost podatku o 5% to wzrost będzie o 20 zł w skali roku. Kwartalna rata zwiększa się o ok. 5-6 zł. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk owszem jest to drobna kwota, w takim razie czy warto podnosić podatki? Informuje, że opinia komisji była pozytywna w tym zakresie, ale nie jest wiążąca przy podejmowaniu uchwały na Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Bogusław Pas pyta pana Tomka Słotę o podatki w innym Gminach? Pan Tomasz Słota nie posiadam teraz takiej informacji ale mogę sprawdzić. Przewodniczący Bogusław Paś - proponuje się wstrzymać nad uchwaleniem podatku od nieruchomości. Mamy jeszcze czas. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko Jeśli w zeszłym roku gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno podniosły podatek a my się zatrzymaliśmy, to żadna gmina na takim poziomie jak my nie stanęła. Jeśli tak będziemy postępować i nie podnosić wysokości podatku to za 3 lata będziemy musieli i wtedy to będzie uderzenie dla podatnika. Radny Edward Oruba ja jestem za wzrostem 4%. Czuję się odpowiedzialny za to co się dzieje w gminie Klucze. Gmina ma pewne zadłużenie i w pewnym sensie za to zadłużenie odpowiadam. Nie podnosząc podatku spychamy nasza gminę na pewny margines. Mając na uwadze środki z UE to gmina musi mieć parę groszy, aby uczestniczyć w tych wszystkich projektach. Apeluje nie zmarnujcie szansy. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 11 Radnych. 1 Radny,,wstrzymał się

7 od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Uchwała została podjęta większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/243/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Klucze odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.,,Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko: - Przetargi: - Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami oraz zaprojektowanie i wykonanie obelisku, realizowanych w ramach Projektu Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami. Podpisano umowy z Wykonawcą. -Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury. Podpisaliśmy umowę. - Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze. - Postępowanie pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze, w dniu r. otwarcie ofert, ( wpłynęły trzy oferty.) -Udzielono zamówienia publicznego na roboty dodatkowe przy realizacji projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. - Rozstrzygnięto przetarg na Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Klucze - jednostki OSP z terenu Gminy Klucze.. - Przeprowadzono procedurę pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach i Przedszkola w Kluczach. W trakcie której wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Terminem realizacji do r. Postępowania przetargowe w trakcie realizacji: - Udzielenie Gminie Klucze kredytu długoterminowego. - Remont Placówki Wsparcia Dziennego Tęcza. - Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury -Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami. -Modernizacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach. -Opracowanie dokumentacji technicznej Pawilonu Sportowego w Chechle Wykonano: - W ramach funduszu sołeckiego w Bogucinie Dużym : Wymiana okien w budynku po byłej szkole w Bogucinie Dużym. - W ramach funduszu sołeckiego w Chechle: część parkingu przy SP w Chechle. -Projekt budowlany zmierzający do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Świetlicy w Ryczówku na punkt wsparcia dziennego.

8 - W ramach funduszu sołeckiego w KolbarkuWykonanie trawnika w celu zagospodarowania terenów zielonych boiska sportowego Skotnica w Kolbarku oraz transport ziemi z m. Bukowna na teren boiska sportowego w Kolbarku - w ramach Funduszu Sołeckiego - Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. Ad. 8 i 9. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi na nie. Radny Piotr Kasprzyk prosi o zwrócenie się do Powiatu, Policji i Zarządu Dróg w sprawie interpelacji dot. progów zwalniających w Jaroszowcu przy Szkole Podstawowej. Radny Edward Oruba prosi o interwencje do Zarządu Powiatu w temacie naprawienia dziur na drodze Powiatowej Hucisko. Dziury sa głębokie jest ich aż 8 szt. Radny Bogusław Paś- pyta o uchwały śmieciowe kiedy będą przygotowane, aby zorganizować posiedzenie komisji w temacie.? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko: - pismo w sprawie świateł będzie wysłane w dniu jutrzejszym. -temat dziur będzie pilna interwencja. uchwały będą gotowe w przyszłą środę można organizować posiedzenie komisji. Radna Elżbieta Kwaczyńska jeśli zima nas zaskoczy to do kogo mamy się zgłosić w sprawie odśnieżania, porządku ulic gdzie jest robiona kanalizacja? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko te drogi są przekazane jako plac budowy przekazane wykonawcy, czyli należy się zgłosić do PEWiKu i wykonawcy zadania. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk niestety nie było wpływu na wykonawcę firmy. My mamy prawo egzekwować wszystko do PEWiKU i do pana wójta. Droga ma być przystosowana do przejezdności na każdym etapie realizacji. Droga powinna być powierzchniowo utwardzona. W drodze przetargu wyłania się inżyniera kontraktu,(to podmiot gospodarczy, który w imieniu PEWiK-u realizuje umowę, a my jako PEWiK jesteśmy koordynatorem. Ten wykonawca będzie robił drugą część Klucz. To jest wina wykonawcy, ja też się boje o odśnieżanie tych ulic. Do Świat mają zrobić asfalt. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko będę protestował, jeśli asfalt będzie robiony przy minusowych temperaturach. Sołtys Marek Piłka- prosi o wkopanie zakupionych studni chłonnych i wykonanie asfaltu na drodze gminnej Ryczówek-Kwaśniów. Może da się gminie pozyskać pieniądze na drogę? Ad.10. Sprawy bieżące Rady. Radny Janusz Adamski pyta o ceny wody i uzasadnienie? Kto nas reprezentował,? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk projekt taryfy był wyłożony 90 dni wcześniej i swoje uwagi można było przedstawić. Znowu jest brak informacji. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- działo się tak -uwagi gmina zgłosiła. My byliśmy przeciwni podwyżką. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk była publiczna debata na temat wody, z gminy Klucze nie było nikogo- ja byłem, a na ostatnim posiedzeniu komisji Rady czytałem zaproszenie skierowane do wójta i radnych na debatę. Radny Janusz Adamski powinniśmy wiedzieć o takich rzeczach, bo my powinniśmy informacje przekazać mieszkańcom.

9 Następnie Przewodniczący Rady poinformował Radnych o analizie przez Wojewodę Oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady. Zaznaczył, że oświadczenia zostały złożone w terminie i bez uwag. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk o godz zamknął XLV Sesję Rady Gminy Klucze, dziękując zebranym za wzięcie udziału w obradach. Na tym protokół zakończono. Protokołowała Justyna Adamik Liczba odwiedzin: 53 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Klucze Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :23:31 Czas publikacji: :23:31 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia 2011-08-31 Numer aktu 12 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O T O K Ó Ł Nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

D. Kosmatka) Lista obecności - /Zał. Nr 1/ Wyniki głosowań z Sesji - /Zał. Nr 2/

D. Kosmatka) Lista obecności - /Zał. Nr 1/ Wyniki głosowań z Sesji - /Zał. Nr 2/ PROTOKÓŁ Nr LIX/14 z obrad LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 04 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a zwołanej w trybie art. 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r.

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r. Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 24 listopada 2015r. Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska i przewodniczyła posiedzeniu. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo