P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia Numer aktu 45 Akt prawa miejscowego NIE P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Początek obrad godz. 14., zakończenie godz. 16. Ad. 1. i 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady XLV Sesji Rady Gminy Klucze o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk, witając zebranych. Powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy Pana Kazimierza Ściążko, Sekretarza Gminy Daniela Hickiewicza, Skarbnika Panią Martę Mędrek, Z-cę Skarbnika Panią Iwonę Janikowską i pozostałych pracowników Urzędu obecnych na Sali. Na podstawie listy obecności Radnych Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Nieobecna Radna Maria Sierka, Radny Tomasz Hagno, Radny Tadeusz Rak. Ad.3. i 4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujący porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. ( Sesja z dnia oraz z dnia ) 6. Podjęcie uchwał w sprawie : - uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze. - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. -zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013r. - zmiany uchwały Nr XXXVI/189/2013r. Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na ustalenia stawek podatku od nieruchomości określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.

2 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. 8. Interpelacje i wnioski Radnych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych. 10. Sprawy bieżące Rady. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Protokoły z poprzednich sesji z dnia r. i z dnia r. znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Gminy, o czym Radni zostali wcześniej poinformowani. Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych protokołów. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 12 Radnych. Ad. 6. Podjęcie uchwał. - Projekt uchwały Nr XLV/239/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli uwag i pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/240/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, w niektórych punktach jest kontrowersyjny. Przewodniczący Rady pyta czy sa uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag w związku z tym Przewodniczący Rady udzielił sobie głosu w temacie jednego punktu projektu uchwały dotyczącego wniosku pn,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Klucze Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk Pozwoliłem się zapoznać się z wnioskiem, z umową i podzielić się z państwem moimi uwagami do tematu.

3 Gdyby ten wniosek nie wywoływał skutków finansowych dla Budżetu Gminy sytuacja by była jednoznaczna i wszyscy jednogłośnie podnieślibyśmy rękę za wnioskiem. Natomiast realizacja tego wniosku wywołuje dla gminy obciążenia finansowe przez pięć lat od zakończenia realizacji wniosku. Są to nie małe obciążenia finansowe, w skali roku to kwota sto pięćdzisiąt sześć tys zł, a przez 5 lat to kwota 780 tyś zł. Ten projekt obejmuje tzw.,,wykluczonych cyfrowo którzy jednocześnie muszą spełniać kryterium do uzyskania pomocy z OPS czyli przez 5 lat Gmina musi utrzymywać efekty projektu czyli opłata za internet, dodatkowe opłaty. Jeśli dyskutujemy i mówimy ze sytuacja finansowa Gminy jest trudna, a w perspektywie czasu 5 lat rozkładamy koszty,,lekką ręką to trzeba się głęboko zastanowić. Z tego projektu korzystają również jednostki nasze w ilości 55 komputerów a koszt zakupów tych komputerów to kwota tyś zł. Czyli rachunek prosty, jeśli nie realizowalibyśmy żadnego projektu a kupili za tyś zł dla tych jednostek komputery to unikamy kolejnych przez 4 lata wydatków. Ja nie będę głosował za tym projektem, ze względu na przedstawione moje uwagi. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- prosi, aby osoby które przygotowywały projekt zabrały w temacie głos. Zaznacza, że na posiedzeniach komisji jedynym problemem na który nie odpowiedzieliśmy, to była kwestia utrzymania internetu przez okres trwania projektu. Projekt miał trafić do osób których w życiu na zakup komputera nie stać i nie stać na internet, do dzieci aby osiągały postępy w nauce. Internet ma naszym mieszkańcom otworzyć okno na świat. Kierownik Piotr Seweryn - na ostatniej komisji zajmowaliśmy się omawianiem tego projektu, Państwo zadawaliście pytania a my odpowiadaliśmy, ale odpowiedzi nasze nie były jednoznaczne na tamtą chwile. Projekt będzie polegał na dostarczaniu sprzętu komputerowego i sygnału internetowego dla osób,, wykluczonych cyfrowo w ilości 200 szt gospodarstw domowych i w ilość 55 zestawów komputerowych dla jednostek organizacyjnych gminy :Szkoły. Rozważamy jak zrobić, aby wszystkie koszty były rzucone na dofinasowanie, po to żeby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. 85 % dofinansowania jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % jest z Budżetu Państwa. Analizujemy z Panią Mecenas i osóbą zajmującą się zamówieniami publicznymi, że przy tworzeniu zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( element niezbędny do przeprowadzenia przetargu) będziemy mogli umieścić odpowiednie znaki dot. dostarczania internetu. Aby ktoś mógł przystąpić i spełnić wymagania musi zapoznać się z tymi dokumentami i po przeanalizowaniu przez komisje przetargową czy wszystko jest zgodne z naszymi założeniami zostaje podpisana umowa. Powtarzam, że chcielibyśmy aby koszty dostarczania sygnału internetowego przez okres 5 lat czyli okres trwania projektu będzie na,,barkach Firmy, która wygra przetarg. Aby gminy to nie kosztowało. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk takich założeń nie może być, bo dokładne założenia są we wniosku i w umowie o dofinansowanie. Jest wyraźnie napisane cyt,, w okresie realizacji projektu przez 5 lat gmina ma obowiązek ponosić koszty. Jeśli Pan wpisze do SiWZu dodatkowe inne koszty nie związane z tym projektem będą to koszty niekwalifikowane, które powinna ponieś gmina. Innej możliwości nie ma. Kierownik Piotr Seweryn we wniosku jest napisane cyt,, za trwałość projektu będzie odpowiedzialny wnioskodawca czyli gmina, który zobowiązuje się do utrzymania bezpłatnego dostarczania internetu dla uczestników projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu oraz pokrycia kosztów serwisowania sprzętu powierzonego beneficjętom. Beneficjent czyli Jan Kowalski ma mieć bezpłatnie sprzęt i ma mieć bezpłatnie dostarczany internet od wnioskodawcy czyli gminy. Powtarzam mam informację od Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Władzy wdrażające programy europejskie że takie zapisy w przetargu, aby zapewniły dostarczenie sygnału internetowego możemy ująć.

4 Inspektor Joanna Smentek robiliśmy rozpoznanie u specjalistów od zamówień publicznych, u instytucji wdrażającej, która udostępniła na swoich stronach możliwość wysyłani SIWZ. To specyficzne działanie, a największe problemy beneficjenci mieli z przeprowadzeniem postepowania, dlatego oni mają swoich specjalistów bo kontrolują te zamówienia. Zanim się ogłosi przetarg można do nich wysłać dokumentacje przetargową z prośbą o akceptację. Poszukaliśmy gmin które są w trakcie realizacji zadania i zrobiły postepowanie i taki zapis zamieścili. Np. Gmina Wolszczyn w opisie zakresu zadań jest cyt.,, zakres zadania zrealizowania przyłączy dostępu do Internetu na terenie Gminy Wolszczyn dla 300 abonamentów, wraz z dostawą internetu w okresie trwałości projektu. Taki zapis został zaakceptowany przez Instytucje która daje im pieniądze. My tez mieliśmy wątpliwości -bo jak zapłacić za umowę która nie jest do końca wykonana? Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu możemy potraktować jako gwarancję ale to kwestia zapisu umowy. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zakres przedmiotu zamówienia jest określony we wniosku na kwotę zł oczywiście może spaść po przetargu, ale to są pieniądze, które dostanie ten co wygrywa przetarg. Co innego jak ten ktoś złoży gwarancje finansowo-bankową, a zapisy gwarancji niczego nie gwarantują. Obsługa projektu to koszty własne projektu to kwota tys zł. Radny Janusz Adamski na tej Sali padają słowa, że my jako Rada Gminy nie poniesiemy kosztów finansowych. Pytam Panią Skarbnik: czy my w wydatkach te 700 tys zł nie będziemy zabezpieczyć płatności za przesył internetowy? Skarbnik Gminy Marta Mędrek tak jak mówi kolega i koleżanka to nie. Radny Janusz Adamski pytam czy my jako Rada Gminy poniesiemy przez 5 lat konsekwencje 730 tys zł ( wyliczenia moje) czy nie poniesiemy? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zapis w projekcie jest jednoznaczny koszty ponosi gmina. Kierownik Piotr Seweryn jeszcze raz powtarzam, pracujemy nad opiniami, które pozwola zawrzeć w SiWZ-ie takie zapisy, aby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. Oczywiście wszystko jest kwestią umów, jakie umowy będą przygotowane. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk pewnie nie było by dzisiaj kontrowersji gdybyśmy wcześniej dyskutowali na posiedzeniach Rady czy iść w tym kierunku. Powtarzam jeszcze raz jeśli ktoś daje nam pieniądze to należy je brać, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi że będzie to bez kosztow dla budżetu gminy to my wszyscy podnosimy ręce do góry. Ale dziś mówimy że może coś się uda zrobić, ale jeśli się nie uda to musimy koszty ponieś a to są nie małe koszty. Ja też przeglądałem internet i gminy różnego rodzaju, ale nie w stosunku do przetargu ale w stosunku do ludzi którzy chcą korzystać z tego internetu. Inspektor Joanna Smentek wniosek jest zawsze ograniczony do ilości znaków nie da się zapisać wszystkiego. A jeśli chodzi o koszty obsługi projektu. Jest koordynator, specjalista ds. rekrutacji i monitoring i osoba która rozlicza projekt. Jest 200 umów, 200 deklaracji, 200 zgłoszeń, 200 zaświadczeń. Każda z tych osób będzie miała podpisaną umowę na użyczenie sprzętu, bo dopiero po realizacji projektu może być przekazany. Jest to naprawdę ogrom pracy, te trzy osoby to naprawdę za mało. W projekcie zakłada się ogólne założenia rekrutacji, wszystkie inne założenia reguluje się Regulaminami rekrutacji i umowami. Proszę popatrzeć na całość spraw trochę szerzej jako kierunek rozwoju usług publicznych. W dzisiejszych czasach wszystko odbywa się drogą elektroniczna, osoby które nie mają dostępu do internetu są coraz bardziej wykluczone pod każdą postacią: szukania pracy, załatwiania spraw. My chcemy zrobić wszystko żeby gmina nie dołożyła ani złotówki. Kierownik Piotr Seweryn chciałem się odnieś do zarzutów o nieinformowania Rady o projekcie informuję, że o projekcie informowaliśmy państwa na posiedzeniu komisji budżetu w dniu

5 r. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk ja stwierdzam fakty na podstawie dokumentów. Tak była informacja ogólna, że będzie robiony projekt, ja żadnych zarzutów nie robiłem. Ja nie komentuje kwot czy jest za duzo czy za mało. Kwoty brałem z projektu i wniosku, które musza występować. cyt,, Będziemy się starać tu na tej sali tez nas ktoś przekonywał,że będziemy robić przetarg na oświetlenie uliczne bo to będą duże oszczędności, zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, ale my straciliśmy na tym zadaniu 20 tys zł. Trzeba tez brać pod uwagę aspekt społeczny jeden dostanie komputer drugi nie dostanie. Ja przedstawiłem swoje spostrzeżenia. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko mamy wątpliwość czy my jako gmina będziemy płacić za Internet czy nie? Pytam, jeśli my w SiWZ określamy nasze warunki współpracy i jakaś Firma( zleceniobiorca wyłoniony w przetargu) zgodzi się na nasze warunki, to czy my możemy sobie zagwarantować, że te usługi zostaną wykonane tak jak chcemy czy będzie w stanie dostarczać ten Internet? Pytam czy my jesteśmy w stanie zawrzeć w umowie taką gwarancje czy nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować? Pytam czy ta umowa będzie podpisana w momencie realizacji zadania czy tez nie? Jeśli zleceniobiorca wyłoniony w przetargu nie dość przekonująco zapewni nas o zapewnieniu Internetu przez 5 lat trwałości projektu, czy my musimy podpisać taka umowa? Jakie są konsekwencje jeśli w specyfikacji taki element zostanie zawarty? Proszę o odpowiedzi na moje pytania. Inspektor Joanna Smentek to my określamy warunki i komuś jeśli nie odpowiadają warunki to nie przystępuje do postępowania. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko czy my z tego tytułu ponosimy dodatkowe koszty? Czy my do chwili podpisania umowy narażamy gminę na dodatkowe wydatki? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk do momentu podpisania umowy my nieryzykujemy niczym. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko my mówimy, że jeśli dostawca nie zapewni nam warunków, o które my zabiegamy w przetargu, to my tej umowy nie jesteśmy wstanie podpisać. Ja nie widzę problemu, jedynie problemem jest narażenie się na komentarze bo, Jaś z I a dostanie komputer, a Jaś z I b nie dostanie komputera. Ci ludzie Naszą decyzją zostaną pozbawieni dostępu do Internetu, dostępu do pracy do załatwienia spraw. Program ten już istnieje od 2007r. tylko przedtem samorządy dopłacały 15% i decydowały się na program. Pan Przewodniczący Rady dal przykład przetargu na energie elektryczną. A mnie brakło by przykładów, aby wyliczać przedsięwzięcia na których gmina straciła nie 20 tys zł tylko więcej i traci do obecnej chwili- ale czy mamy wracać do przeszłości? Apeluje do Rady o zajęcie stanowiska tak jak na posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk- jeśli oferent spełnia wszystkie warunki do przetargu to jest zobowiązany podpisać umowę nie ma prawa się uchylać bo z tego tytułu tez są sankcje. Trudność polega na tym, że po końcowym okresie umowy co do finansowania pieniądze wykonawca skasuje a zostaną mu tylko zobowiązania na 5 lat, które musi spełnić. I tu jest problem jak później wyegzekwować, żeby on przez 5 lat defakto wziął pieniądze- co innego jak jest gwarancja bankowofinansowa, jeśli oferent się nie będzie wywiązywał, mogę z gwarancji finansowej ściągnąć.

6 Gdyby nasze finanse były dobre to ja się nie zastanawiam. Radni nie mieli już więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają jeszcze jakieś pytania czy uwagi do projektu uchwały. Radni nie mieli już pytań więc Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 9 Radnych. 3 Radnych,,wstrzymało się od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Projekt uchwały został podjęty większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/242/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniach komisji i ma pozytywna opinie komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk jest to jedna z ważniejszych sesji w roku gdzie ustalamy stawki podatków. Po ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącej dyskusji na temat wysokości wzrostu podatku od nieruchomości i od środków transportowych zastanawiałem się czy powinnismy podnieś podatki, a jeśli tak to w jakim zakresie?. Wziąłem pod uwagę trzy rzeczy: - ustawodawca podniósł górne stawki podatku o 1% czyli o poziom inflacji z poprzedniego roku. 1% założonego wzrostu skutkuje dla naszego budżetu plus zł. Czyli proponowany projekt uchwały w wysokości 4% jest ok tyś zł dodatkowych dochodów od mieszkańców gminy do budżetu gminy. Jeśli ktoś z państwa przeglądał projekt budżetu na 2014rok, to jest tam bardzo dużo zróżnicowanych zadań. Zacząłem zastanawiać się czy nie pozostawić tych stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego? - zapoznałem się z informacjami z innych gmin sąsiednich i najprawdopodobniej będziemy jedyną Gminą w okolicy, która podniesie podatki. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko na posiedzeniu komisji wyjaśnialiśmy i dyskutowaliśmy na temat podatków. Mam pytanie: Jakie to dało obciążenie przeciętnego obywatela w skali roku? Pan Tomasz Słota podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi ok zł Podnosząc podatek o 4% czyli naszych podatników( a jest ich ok ) obciążamy kwotą roczną zł. To nie jest zbyt duże obciążenie. Przedstawię przykładowe wyliczenia. Dla działki 10 arowej, przy budynku mieszkalnej powierzchni użytkowej 100m i budynku gospodarczego 30 m: wzrost podatku o 5% to wzrost będzie o 20 zł w skali roku. Kwartalna rata zwiększa się o ok. 5-6 zł. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk owszem jest to drobna kwota, w takim razie czy warto podnosić podatki? Informuje, że opinia komisji była pozytywna w tym zakresie, ale nie jest wiążąca przy podejmowaniu uchwały na Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Bogusław Pas pyta pana Tomka Słotę o podatki w innym Gminach? Pan Tomasz Słota nie posiadam teraz takiej informacji ale mogę sprawdzić. Przewodniczący Bogusław Paś - proponuje się wstrzymać nad uchwaleniem podatku od nieruchomości. Mamy jeszcze czas. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko Jeśli w zeszłym roku gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno podniosły podatek a my się zatrzymaliśmy, to żadna gmina na takim poziomie jak my nie stanęła. Jeśli tak będziemy postępować i nie podnosić wysokości podatku to za 3 lata będziemy musieli i wtedy to będzie uderzenie dla podatnika. Radny Edward Oruba ja jestem za wzrostem 4%. Czuję się odpowiedzialny za to co się dzieje w gminie Klucze. Gmina ma pewne zadłużenie i w pewnym sensie za to zadłużenie odpowiadam. Nie podnosząc podatku spychamy nasza gminę na pewny margines. Mając na uwadze środki z UE to gmina musi mieć parę groszy, aby uczestniczyć w tych wszystkich projektach. Apeluje nie zmarnujcie szansy. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 11 Radnych. 1 Radny,,wstrzymał się

7 od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Uchwała została podjęta większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/243/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Klucze odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.,,Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko: - Przetargi: - Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami oraz zaprojektowanie i wykonanie obelisku, realizowanych w ramach Projektu Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami. Podpisano umowy z Wykonawcą. -Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury. Podpisaliśmy umowę. - Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze. - Postępowanie pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze, w dniu r. otwarcie ofert, ( wpłynęły trzy oferty.) -Udzielono zamówienia publicznego na roboty dodatkowe przy realizacji projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. - Rozstrzygnięto przetarg na Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Klucze - jednostki OSP z terenu Gminy Klucze.. - Przeprowadzono procedurę pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach i Przedszkola w Kluczach. W trakcie której wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Terminem realizacji do r. Postępowania przetargowe w trakcie realizacji: - Udzielenie Gminie Klucze kredytu długoterminowego. - Remont Placówki Wsparcia Dziennego Tęcza. - Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury -Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami. -Modernizacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach. -Opracowanie dokumentacji technicznej Pawilonu Sportowego w Chechle Wykonano: - W ramach funduszu sołeckiego w Bogucinie Dużym : Wymiana okien w budynku po byłej szkole w Bogucinie Dużym. - W ramach funduszu sołeckiego w Chechle: część parkingu przy SP w Chechle. -Projekt budowlany zmierzający do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Świetlicy w Ryczówku na punkt wsparcia dziennego.

8 - W ramach funduszu sołeckiego w KolbarkuWykonanie trawnika w celu zagospodarowania terenów zielonych boiska sportowego Skotnica w Kolbarku oraz transport ziemi z m. Bukowna na teren boiska sportowego w Kolbarku - w ramach Funduszu Sołeckiego - Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. Ad. 8 i 9. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi na nie. Radny Piotr Kasprzyk prosi o zwrócenie się do Powiatu, Policji i Zarządu Dróg w sprawie interpelacji dot. progów zwalniających w Jaroszowcu przy Szkole Podstawowej. Radny Edward Oruba prosi o interwencje do Zarządu Powiatu w temacie naprawienia dziur na drodze Powiatowej Hucisko. Dziury sa głębokie jest ich aż 8 szt. Radny Bogusław Paś- pyta o uchwały śmieciowe kiedy będą przygotowane, aby zorganizować posiedzenie komisji w temacie.? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko: - pismo w sprawie świateł będzie wysłane w dniu jutrzejszym. -temat dziur będzie pilna interwencja. uchwały będą gotowe w przyszłą środę można organizować posiedzenie komisji. Radna Elżbieta Kwaczyńska jeśli zima nas zaskoczy to do kogo mamy się zgłosić w sprawie odśnieżania, porządku ulic gdzie jest robiona kanalizacja? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko te drogi są przekazane jako plac budowy przekazane wykonawcy, czyli należy się zgłosić do PEWiKu i wykonawcy zadania. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk niestety nie było wpływu na wykonawcę firmy. My mamy prawo egzekwować wszystko do PEWiKU i do pana wójta. Droga ma być przystosowana do przejezdności na każdym etapie realizacji. Droga powinna być powierzchniowo utwardzona. W drodze przetargu wyłania się inżyniera kontraktu,(to podmiot gospodarczy, który w imieniu PEWiK-u realizuje umowę, a my jako PEWiK jesteśmy koordynatorem. Ten wykonawca będzie robił drugą część Klucz. To jest wina wykonawcy, ja też się boje o odśnieżanie tych ulic. Do Świat mają zrobić asfalt. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko będę protestował, jeśli asfalt będzie robiony przy minusowych temperaturach. Sołtys Marek Piłka- prosi o wkopanie zakupionych studni chłonnych i wykonanie asfaltu na drodze gminnej Ryczówek-Kwaśniów. Może da się gminie pozyskać pieniądze na drogę? Ad.10. Sprawy bieżące Rady. Radny Janusz Adamski pyta o ceny wody i uzasadnienie? Kto nas reprezentował,? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk projekt taryfy był wyłożony 90 dni wcześniej i swoje uwagi można było przedstawić. Znowu jest brak informacji. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- działo się tak -uwagi gmina zgłosiła. My byliśmy przeciwni podwyżką. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk była publiczna debata na temat wody, z gminy Klucze nie było nikogo- ja byłem, a na ostatnim posiedzeniu komisji Rady czytałem zaproszenie skierowane do wójta i radnych na debatę. Radny Janusz Adamski powinniśmy wiedzieć o takich rzeczach, bo my powinniśmy informacje przekazać mieszkańcom.

9 Następnie Przewodniczący Rady poinformował Radnych o analizie przez Wojewodę Oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady. Zaznaczył, że oświadczenia zostały złożone w terminie i bez uwag. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk o godz zamknął XLV Sesję Rady Gminy Klucze, dziękując zebranym za wzięcie udziału w obradach. Na tym protokół zakończono. Protokołowała Justyna Adamik Liczba odwiedzin: 53 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Klucze Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :23:31 Czas publikacji: :23:31 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo