P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia Numer aktu 45 Akt prawa miejscowego NIE P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Początek obrad godz. 14., zakończenie godz. 16. Ad. 1. i 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady XLV Sesji Rady Gminy Klucze o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk, witając zebranych. Powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy Pana Kazimierza Ściążko, Sekretarza Gminy Daniela Hickiewicza, Skarbnika Panią Martę Mędrek, Z-cę Skarbnika Panią Iwonę Janikowską i pozostałych pracowników Urzędu obecnych na Sali. Na podstawie listy obecności Radnych Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. W Sesji uczestniczyło 12 Radnych. Nieobecna Radna Maria Sierka, Radny Tomasz Hagno, Radny Tadeusz Rak. Ad.3. i 4. Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujący porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. ( Sesja z dnia oraz z dnia ) 6. Podjęcie uchwał w sprawie : - uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze. - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. -zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013r. - zmiany uchwały Nr XXXVI/189/2013r. Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na ustalenia stawek podatku od nieruchomości określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.

2 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. 8. Interpelacje i wnioski Radnych. 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych. 10. Sprawy bieżące Rady. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Protokoły z poprzednich sesji z dnia r. i z dnia r. znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Gminy, o czym Radni zostali wcześniej poinformowani. Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych protokołów. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, w głosowaniu brało udział 12 Radnych. Ad. 6. Podjęcie uchwał. - Projekt uchwały Nr XLV/239/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Klucze odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli uwag i pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/240/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014r. odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. - Projekt uchwały Nr XLV/241/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, w niektórych punktach jest kontrowersyjny. Przewodniczący Rady pyta czy sa uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag w związku z tym Przewodniczący Rady udzielił sobie głosu w temacie jednego punktu projektu uchwały dotyczącego wniosku pn,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Klucze Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk Pozwoliłem się zapoznać się z wnioskiem, z umową i podzielić się z państwem moimi uwagami do tematu.

3 Gdyby ten wniosek nie wywoływał skutków finansowych dla Budżetu Gminy sytuacja by była jednoznaczna i wszyscy jednogłośnie podnieślibyśmy rękę za wnioskiem. Natomiast realizacja tego wniosku wywołuje dla gminy obciążenia finansowe przez pięć lat od zakończenia realizacji wniosku. Są to nie małe obciążenia finansowe, w skali roku to kwota sto pięćdzisiąt sześć tys zł, a przez 5 lat to kwota 780 tyś zł. Ten projekt obejmuje tzw.,,wykluczonych cyfrowo którzy jednocześnie muszą spełniać kryterium do uzyskania pomocy z OPS czyli przez 5 lat Gmina musi utrzymywać efekty projektu czyli opłata za internet, dodatkowe opłaty. Jeśli dyskutujemy i mówimy ze sytuacja finansowa Gminy jest trudna, a w perspektywie czasu 5 lat rozkładamy koszty,,lekką ręką to trzeba się głęboko zastanowić. Z tego projektu korzystają również jednostki nasze w ilości 55 komputerów a koszt zakupów tych komputerów to kwota tyś zł. Czyli rachunek prosty, jeśli nie realizowalibyśmy żadnego projektu a kupili za tyś zł dla tych jednostek komputery to unikamy kolejnych przez 4 lata wydatków. Ja nie będę głosował za tym projektem, ze względu na przedstawione moje uwagi. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- prosi, aby osoby które przygotowywały projekt zabrały w temacie głos. Zaznacza, że na posiedzeniach komisji jedynym problemem na który nie odpowiedzieliśmy, to była kwestia utrzymania internetu przez okres trwania projektu. Projekt miał trafić do osób których w życiu na zakup komputera nie stać i nie stać na internet, do dzieci aby osiągały postępy w nauce. Internet ma naszym mieszkańcom otworzyć okno na świat. Kierownik Piotr Seweryn - na ostatniej komisji zajmowaliśmy się omawianiem tego projektu, Państwo zadawaliście pytania a my odpowiadaliśmy, ale odpowiedzi nasze nie były jednoznaczne na tamtą chwile. Projekt będzie polegał na dostarczaniu sprzętu komputerowego i sygnału internetowego dla osób,, wykluczonych cyfrowo w ilości 200 szt gospodarstw domowych i w ilość 55 zestawów komputerowych dla jednostek organizacyjnych gminy :Szkoły. Rozważamy jak zrobić, aby wszystkie koszty były rzucone na dofinasowanie, po to żeby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. 85 % dofinansowania jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % jest z Budżetu Państwa. Analizujemy z Panią Mecenas i osóbą zajmującą się zamówieniami publicznymi, że przy tworzeniu zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( element niezbędny do przeprowadzenia przetargu) będziemy mogli umieścić odpowiednie znaki dot. dostarczania internetu. Aby ktoś mógł przystąpić i spełnić wymagania musi zapoznać się z tymi dokumentami i po przeanalizowaniu przez komisje przetargową czy wszystko jest zgodne z naszymi założeniami zostaje podpisana umowa. Powtarzam, że chcielibyśmy aby koszty dostarczania sygnału internetowego przez okres 5 lat czyli okres trwania projektu będzie na,,barkach Firmy, która wygra przetarg. Aby gminy to nie kosztowało. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk takich założeń nie może być, bo dokładne założenia są we wniosku i w umowie o dofinansowanie. Jest wyraźnie napisane cyt,, w okresie realizacji projektu przez 5 lat gmina ma obowiązek ponosić koszty. Jeśli Pan wpisze do SiWZu dodatkowe inne koszty nie związane z tym projektem będą to koszty niekwalifikowane, które powinna ponieś gmina. Innej możliwości nie ma. Kierownik Piotr Seweryn we wniosku jest napisane cyt,, za trwałość projektu będzie odpowiedzialny wnioskodawca czyli gmina, który zobowiązuje się do utrzymania bezpłatnego dostarczania internetu dla uczestników projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu oraz pokrycia kosztów serwisowania sprzętu powierzonego beneficjętom. Beneficjent czyli Jan Kowalski ma mieć bezpłatnie sprzęt i ma mieć bezpłatnie dostarczany internet od wnioskodawcy czyli gminy. Powtarzam mam informację od Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Władzy wdrażające programy europejskie że takie zapisy w przetargu, aby zapewniły dostarczenie sygnału internetowego możemy ująć.

4 Inspektor Joanna Smentek robiliśmy rozpoznanie u specjalistów od zamówień publicznych, u instytucji wdrażającej, która udostępniła na swoich stronach możliwość wysyłani SIWZ. To specyficzne działanie, a największe problemy beneficjenci mieli z przeprowadzeniem postepowania, dlatego oni mają swoich specjalistów bo kontrolują te zamówienia. Zanim się ogłosi przetarg można do nich wysłać dokumentacje przetargową z prośbą o akceptację. Poszukaliśmy gmin które są w trakcie realizacji zadania i zrobiły postepowanie i taki zapis zamieścili. Np. Gmina Wolszczyn w opisie zakresu zadań jest cyt.,, zakres zadania zrealizowania przyłączy dostępu do Internetu na terenie Gminy Wolszczyn dla 300 abonamentów, wraz z dostawą internetu w okresie trwałości projektu. Taki zapis został zaakceptowany przez Instytucje która daje im pieniądze. My tez mieliśmy wątpliwości -bo jak zapłacić za umowę która nie jest do końca wykonana? Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu możemy potraktować jako gwarancję ale to kwestia zapisu umowy. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zakres przedmiotu zamówienia jest określony we wniosku na kwotę zł oczywiście może spaść po przetargu, ale to są pieniądze, które dostanie ten co wygrywa przetarg. Co innego jak ten ktoś złoży gwarancje finansowo-bankową, a zapisy gwarancji niczego nie gwarantują. Obsługa projektu to koszty własne projektu to kwota tys zł. Radny Janusz Adamski na tej Sali padają słowa, że my jako Rada Gminy nie poniesiemy kosztów finansowych. Pytam Panią Skarbnik: czy my w wydatkach te 700 tys zł nie będziemy zabezpieczyć płatności za przesył internetowy? Skarbnik Gminy Marta Mędrek tak jak mówi kolega i koleżanka to nie. Radny Janusz Adamski pytam czy my jako Rada Gminy poniesiemy przez 5 lat konsekwencje 730 tys zł ( wyliczenia moje) czy nie poniesiemy? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zapis w projekcie jest jednoznaczny koszty ponosi gmina. Kierownik Piotr Seweryn jeszcze raz powtarzam, pracujemy nad opiniami, które pozwola zawrzeć w SiWZ-ie takie zapisy, aby gmina nie ponosiła żadnych kosztów. Oczywiście wszystko jest kwestią umów, jakie umowy będą przygotowane. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk pewnie nie było by dzisiaj kontrowersji gdybyśmy wcześniej dyskutowali na posiedzeniach Rady czy iść w tym kierunku. Powtarzam jeszcze raz jeśli ktoś daje nam pieniądze to należy je brać, ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś mówi że będzie to bez kosztow dla budżetu gminy to my wszyscy podnosimy ręce do góry. Ale dziś mówimy że może coś się uda zrobić, ale jeśli się nie uda to musimy koszty ponieś a to są nie małe koszty. Ja też przeglądałem internet i gminy różnego rodzaju, ale nie w stosunku do przetargu ale w stosunku do ludzi którzy chcą korzystać z tego internetu. Inspektor Joanna Smentek wniosek jest zawsze ograniczony do ilości znaków nie da się zapisać wszystkiego. A jeśli chodzi o koszty obsługi projektu. Jest koordynator, specjalista ds. rekrutacji i monitoring i osoba która rozlicza projekt. Jest 200 umów, 200 deklaracji, 200 zgłoszeń, 200 zaświadczeń. Każda z tych osób będzie miała podpisaną umowę na użyczenie sprzętu, bo dopiero po realizacji projektu może być przekazany. Jest to naprawdę ogrom pracy, te trzy osoby to naprawdę za mało. W projekcie zakłada się ogólne założenia rekrutacji, wszystkie inne założenia reguluje się Regulaminami rekrutacji i umowami. Proszę popatrzeć na całość spraw trochę szerzej jako kierunek rozwoju usług publicznych. W dzisiejszych czasach wszystko odbywa się drogą elektroniczna, osoby które nie mają dostępu do internetu są coraz bardziej wykluczone pod każdą postacią: szukania pracy, załatwiania spraw. My chcemy zrobić wszystko żeby gmina nie dołożyła ani złotówki. Kierownik Piotr Seweryn chciałem się odnieś do zarzutów o nieinformowania Rady o projekcie informuję, że o projekcie informowaliśmy państwa na posiedzeniu komisji budżetu w dniu

5 r. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk ja stwierdzam fakty na podstawie dokumentów. Tak była informacja ogólna, że będzie robiony projekt, ja żadnych zarzutów nie robiłem. Ja nie komentuje kwot czy jest za duzo czy za mało. Kwoty brałem z projektu i wniosku, które musza występować. cyt,, Będziemy się starać tu na tej sali tez nas ktoś przekonywał,że będziemy robić przetarg na oświetlenie uliczne bo to będą duże oszczędności, zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, ale my straciliśmy na tym zadaniu 20 tys zł. Trzeba tez brać pod uwagę aspekt społeczny jeden dostanie komputer drugi nie dostanie. Ja przedstawiłem swoje spostrzeżenia. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko mamy wątpliwość czy my jako gmina będziemy płacić za Internet czy nie? Pytam, jeśli my w SiWZ określamy nasze warunki współpracy i jakaś Firma( zleceniobiorca wyłoniony w przetargu) zgodzi się na nasze warunki, to czy my możemy sobie zagwarantować, że te usługi zostaną wykonane tak jak chcemy czy będzie w stanie dostarczać ten Internet? Pytam czy my jesteśmy w stanie zawrzeć w umowie taką gwarancje czy nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować? Pytam czy ta umowa będzie podpisana w momencie realizacji zadania czy tez nie? Jeśli zleceniobiorca wyłoniony w przetargu nie dość przekonująco zapewni nas o zapewnieniu Internetu przez 5 lat trwałości projektu, czy my musimy podpisać taka umowa? Jakie są konsekwencje jeśli w specyfikacji taki element zostanie zawarty? Proszę o odpowiedzi na moje pytania. Inspektor Joanna Smentek to my określamy warunki i komuś jeśli nie odpowiadają warunki to nie przystępuje do postępowania. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko czy my z tego tytułu ponosimy dodatkowe koszty? Czy my do chwili podpisania umowy narażamy gminę na dodatkowe wydatki? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk do momentu podpisania umowy my nieryzykujemy niczym. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko my mówimy, że jeśli dostawca nie zapewni nam warunków, o które my zabiegamy w przetargu, to my tej umowy nie jesteśmy wstanie podpisać. Ja nie widzę problemu, jedynie problemem jest narażenie się na komentarze bo, Jaś z I a dostanie komputer, a Jaś z I b nie dostanie komputera. Ci ludzie Naszą decyzją zostaną pozbawieni dostępu do Internetu, dostępu do pracy do załatwienia spraw. Program ten już istnieje od 2007r. tylko przedtem samorządy dopłacały 15% i decydowały się na program. Pan Przewodniczący Rady dal przykład przetargu na energie elektryczną. A mnie brakło by przykładów, aby wyliczać przedsięwzięcia na których gmina straciła nie 20 tys zł tylko więcej i traci do obecnej chwili- ale czy mamy wracać do przeszłości? Apeluje do Rady o zajęcie stanowiska tak jak na posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk- jeśli oferent spełnia wszystkie warunki do przetargu to jest zobowiązany podpisać umowę nie ma prawa się uchylać bo z tego tytułu tez są sankcje. Trudność polega na tym, że po końcowym okresie umowy co do finansowania pieniądze wykonawca skasuje a zostaną mu tylko zobowiązania na 5 lat, które musi spełnić. I tu jest problem jak później wyegzekwować, żeby on przez 5 lat defakto wziął pieniądze- co innego jak jest gwarancja bankowofinansowa, jeśli oferent się nie będzie wywiązywał, mogę z gwarancji finansowej ściągnąć.

6 Gdyby nasze finanse były dobre to ja się nie zastanawiam. Radni nie mieli już więcej pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają jeszcze jakieś pytania czy uwagi do projektu uchwały. Radni nie mieli już pytań więc Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 9 Radnych. 3 Radnych,,wstrzymało się od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Projekt uchwały został podjęty większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/242/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Ładoń. Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniach komisji i ma pozytywna opinie komisji. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk jest to jedna z ważniejszych sesji w roku gdzie ustalamy stawki podatków. Po ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącej dyskusji na temat wysokości wzrostu podatku od nieruchomości i od środków transportowych zastanawiałem się czy powinnismy podnieś podatki, a jeśli tak to w jakim zakresie?. Wziąłem pod uwagę trzy rzeczy: - ustawodawca podniósł górne stawki podatku o 1% czyli o poziom inflacji z poprzedniego roku. 1% założonego wzrostu skutkuje dla naszego budżetu plus zł. Czyli proponowany projekt uchwały w wysokości 4% jest ok tyś zł dodatkowych dochodów od mieszkańców gminy do budżetu gminy. Jeśli ktoś z państwa przeglądał projekt budżetu na 2014rok, to jest tam bardzo dużo zróżnicowanych zadań. Zacząłem zastanawiać się czy nie pozostawić tych stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego? - zapoznałem się z informacjami z innych gmin sąsiednich i najprawdopodobniej będziemy jedyną Gminą w okolicy, która podniesie podatki. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko na posiedzeniu komisji wyjaśnialiśmy i dyskutowaliśmy na temat podatków. Mam pytanie: Jakie to dało obciążenie przeciętnego obywatela w skali roku? Pan Tomasz Słota podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi ok zł Podnosząc podatek o 4% czyli naszych podatników( a jest ich ok ) obciążamy kwotą roczną zł. To nie jest zbyt duże obciążenie. Przedstawię przykładowe wyliczenia. Dla działki 10 arowej, przy budynku mieszkalnej powierzchni użytkowej 100m i budynku gospodarczego 30 m: wzrost podatku o 5% to wzrost będzie o 20 zł w skali roku. Kwartalna rata zwiększa się o ok. 5-6 zł. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk owszem jest to drobna kwota, w takim razie czy warto podnosić podatki? Informuje, że opinia komisji była pozytywna w tym zakresie, ale nie jest wiążąca przy podejmowaniu uchwały na Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Bogusław Pas pyta pana Tomka Słotę o podatki w innym Gminach? Pan Tomasz Słota nie posiadam teraz takiej informacji ale mogę sprawdzić. Przewodniczący Bogusław Paś - proponuje się wstrzymać nad uchwaleniem podatku od nieruchomości. Mamy jeszcze czas. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko Jeśli w zeszłym roku gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno podniosły podatek a my się zatrzymaliśmy, to żadna gmina na takim poziomie jak my nie stanęła. Jeśli tak będziemy postępować i nie podnosić wysokości podatku to za 3 lata będziemy musieli i wtedy to będzie uderzenie dla podatnika. Radny Edward Oruba ja jestem za wzrostem 4%. Czuję się odpowiedzialny za to co się dzieje w gminie Klucze. Gmina ma pewne zadłużenie i w pewnym sensie za to zadłużenie odpowiadam. Nie podnosząc podatku spychamy nasza gminę na pewny margines. Mając na uwadze środki z UE to gmina musi mieć parę groszy, aby uczestniczyć w tych wszystkich projektach. Apeluje nie zmarnujcie szansy. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych. Za podjęciem głosowało 11 Radnych. 1 Radny,,wstrzymał się

7 od głosu. Głosów,,przeciw nie było. Uchwała została podjęta większością głosów. - Projekt uchwały Nr XLV/243/2013 Rady Gminy Klucze z dnia z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Klucze odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adamski. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk zaznaczył, ze projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i ma pozytywna opinie komisji. Radni nie mieli pytań, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.,,Za podjęciem głosowało 12 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ad. 7. Informacja Międzysesyjna Wójta. Wójta Gminy Kazimierz Ściążko: - Przetargi: - Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami oraz zaprojektowanie i wykonanie obelisku, realizowanych w ramach Projektu Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami. Podpisano umowy z Wykonawcą. -Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury. Podpisaliśmy umowę. - Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze. - Postępowanie pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Klucze, w dniu r. otwarcie ofert, ( wpłynęły trzy oferty.) -Udzielono zamówienia publicznego na roboty dodatkowe przy realizacji projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. - Rozstrzygnięto przetarg na Dostawę paliw płynnych - oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Klucze - jednostki OSP z terenu Gminy Klucze.. - Przeprowadzono procedurę pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach i Przedszkola w Kluczach. W trakcie której wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Terminem realizacji do r. Postępowania przetargowe w trakcie realizacji: - Udzielenie Gminie Klucze kredytu długoterminowego. - Remont Placówki Wsparcia Dziennego Tęcza. - Odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury -Zaprojektowanie i wykonanie makiety Bitwy pod Krzywopłotami. -Modernizacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kluczach. -Opracowanie dokumentacji technicznej Pawilonu Sportowego w Chechle Wykonano: - W ramach funduszu sołeckiego w Bogucinie Dużym : Wymiana okien w budynku po byłej szkole w Bogucinie Dużym. - W ramach funduszu sołeckiego w Chechle: część parkingu przy SP w Chechle. -Projekt budowlany zmierzający do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Świetlicy w Ryczówku na punkt wsparcia dziennego.

8 - W ramach funduszu sołeckiego w KolbarkuWykonanie trawnika w celu zagospodarowania terenów zielonych boiska sportowego Skotnica w Kolbarku oraz transport ziemi z m. Bukowna na teren boiska sportowego w Kolbarku - w ramach Funduszu Sołeckiego - Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I. pętla bitwy pod Krzywopłotami - roboty budowlane. Ad. 8 i 9. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi na nie. Radny Piotr Kasprzyk prosi o zwrócenie się do Powiatu, Policji i Zarządu Dróg w sprawie interpelacji dot. progów zwalniających w Jaroszowcu przy Szkole Podstawowej. Radny Edward Oruba prosi o interwencje do Zarządu Powiatu w temacie naprawienia dziur na drodze Powiatowej Hucisko. Dziury sa głębokie jest ich aż 8 szt. Radny Bogusław Paś- pyta o uchwały śmieciowe kiedy będą przygotowane, aby zorganizować posiedzenie komisji w temacie.? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko: - pismo w sprawie świateł będzie wysłane w dniu jutrzejszym. -temat dziur będzie pilna interwencja. uchwały będą gotowe w przyszłą środę można organizować posiedzenie komisji. Radna Elżbieta Kwaczyńska jeśli zima nas zaskoczy to do kogo mamy się zgłosić w sprawie odśnieżania, porządku ulic gdzie jest robiona kanalizacja? Wójt Gminy Kazimierz Ściążko te drogi są przekazane jako plac budowy przekazane wykonawcy, czyli należy się zgłosić do PEWiKu i wykonawcy zadania. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk niestety nie było wpływu na wykonawcę firmy. My mamy prawo egzekwować wszystko do PEWiKU i do pana wójta. Droga ma być przystosowana do przejezdności na każdym etapie realizacji. Droga powinna być powierzchniowo utwardzona. W drodze przetargu wyłania się inżyniera kontraktu,(to podmiot gospodarczy, który w imieniu PEWiK-u realizuje umowę, a my jako PEWiK jesteśmy koordynatorem. Ten wykonawca będzie robił drugą część Klucz. To jest wina wykonawcy, ja też się boje o odśnieżanie tych ulic. Do Świat mają zrobić asfalt. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko będę protestował, jeśli asfalt będzie robiony przy minusowych temperaturach. Sołtys Marek Piłka- prosi o wkopanie zakupionych studni chłonnych i wykonanie asfaltu na drodze gminnej Ryczówek-Kwaśniów. Może da się gminie pozyskać pieniądze na drogę? Ad.10. Sprawy bieżące Rady. Radny Janusz Adamski pyta o ceny wody i uzasadnienie? Kto nas reprezentował,? Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk projekt taryfy był wyłożony 90 dni wcześniej i swoje uwagi można było przedstawić. Znowu jest brak informacji. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko- działo się tak -uwagi gmina zgłosiła. My byliśmy przeciwni podwyżką. Przewodniczący Rady Józef Kaczmarczyk była publiczna debata na temat wody, z gminy Klucze nie było nikogo- ja byłem, a na ostatnim posiedzeniu komisji Rady czytałem zaproszenie skierowane do wójta i radnych na debatę. Radny Janusz Adamski powinniśmy wiedzieć o takich rzeczach, bo my powinniśmy informacje przekazać mieszkańcom.

9 Następnie Przewodniczący Rady poinformował Radnych o analizie przez Wojewodę Oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady. Zaznaczył, że oświadczenia zostały złożone w terminie i bez uwag. Ad. 11. Zamknięcie obrad. Wobec zrealizowania porządku Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kaczmarczyk o godz zamknął XLV Sesję Rady Gminy Klucze, dziękując zebranym za wzięcie udziału w obradach. Na tym protokół zakończono. Protokołowała Justyna Adamik Liczba odwiedzin: 53 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Klucze Administrator Podmiotu Podmiotu Administrator Czas wytworzenia: :23:31 Czas publikacji: :23:31 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia 2011-08-31 Numer aktu 12 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O T O K Ó Ł Nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r.

Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r. Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października 2011 r. Data utworzenia 2011-10-27 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2010-2014 Protokół Nr XI/11 z obrad Rady Gminy Lipinki w dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 10 00 do godziny 11 45. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Dnia 27 marca 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI SESJI RADY GMINY KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2008 ROKU W URZĘDZIE GMINY W ZATORACH

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI SESJI RADY GMINY KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2008 ROKU W URZĘDZIE GMINY W ZATORACH RADA GMINY ZATORY PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI SESJI RADY GMINY KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2008 ROKU W URZĘDZIE GMINY W ZATORACH ZATORY LUTY 2008 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy w Zatorach odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 sierpnia 2013 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 sierpnia 2013 roku PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 sierpnia 2013 roku Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Sienkiewicz. Serdecznie powitała Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku

NIE. Uchwała nr 159/413/13. Zarządu Powiatu Wielickiego. z dnia 13 grudnia 2013 roku nr 159/413/13 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego na lata 2014-2016 tj. prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2014 roku do

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/09 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 października 2009r.

Protokół Nr LI/09 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 października 2009r. Protokół Nr LI/09 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 października 2009r. Protokół Nr LI/09 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 października 2009r. PROTOKÓŁ Nr LI/09 Sesji Rady Miasta i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008 P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 13 listopada 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godz. 12ºº otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy Olsztyn. Po powitaniu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.00, a zakończyła o godz. 15.45

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.00, a zakończyła o godz. 15.45 Protokół Nr IX/2015 z obrad IX sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 15 października 2015r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Lubelskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo