Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inż. Barbara Gąsowska mgr inż. Julita Rosa Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Redlicka Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[10].Z5.01 Prowadzenie działalności geodezyjnej, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik geodeta. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć ucznia Literatura 76 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny przy podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie geodezji. Wiadomości i umiejętności z tej dziedziny zostały określone w jednostce modułowej 311[10].Z5.01 pt. Prowadzenie działalności geodezyjnej. Jednostka modułowa zawarta jest w module pt. Usługi geodezyjne 311[10].Z5 (schemat układu jednostek modułowych przedstawiony jest na stronie 4 poradnika). W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań; zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Materiał nauczania został podzielony na dwie części: przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce oraz wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń odpowiedz na pytania sprawdzające, które są zamieszczone w każdym rozdziale, po materiale nauczania. Udzielone odpowiedzi pozwolą Ci sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany do wykonania zadań. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania lub wykonanie niektórych ćwiczeń sprawi Ci trudności, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Po zakończeniu realizacji programu tej jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi Twoje wiadomości i umiejętności za pomocą testu pisemnego. 3

5 311[10].Z5 Usługi geodezyjne 311[10].Z5.01 Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.02 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, analizować i przechowywać informacje, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii i poligrafii, czytać ze zrozumieniem, analizować informacje i wyciągać wnioski, oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom wybranego zawodu, posługiwać się komputerem, współpracować w grupie, prezentować wykonaną pracę. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji jednostki modułowej powinieneś umieć: określić procedurę postępowania w celu rejestracji przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, sporządzić dokumenty związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii, określić majątek przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, sporządzić analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa geodezyjnego, opracować strategię marketingową przedsiębiorstwa geodezyjnego, sporządzić biznesplan przedsiębiorstwa geodezyjnego, przygotować oferty na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, opracować schemat organizacyjny przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, zorganizować pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, zastosować zasady prawidłowego kierowania ludźmi podczas wykonywania prac geodezyjnych, wykorzystać zasady skutecznego porozumiewania się podczas realizacji zadań zawodowych, zastosować zasady negocjacji w prowadzeniu działalności zawodowej, zaplanować własne doskonalenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, skorzystać z Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii, określić sposoby pozyskiwania informacji o pracodawcach, scharakteryzować metody aktywnego poszukiwaniu pracy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce Materiał nauczania Rodzaje działalności gospodarczej Większość dóbr i usług, dzięki którym człowiek zaspokaja własne potrzeby, powstaje w wyniku działalności gospodarczej. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie tej działalności jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność wytwórcza polega na celowym i świadomym działaniu człowieka skierowanym na wytworzenie oraz pomnażanie ilości określonych dóbr. Prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły nazywana jest procesem produkcyjnym lub produkcją. Produkty powstałe w tym procesie służą bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb ludzkich (dobra konsumpcyjne) lub używane są do produkcji (dobra produkcyjne). Działalność handlowa to całokształt działalności związanej z przemieszczaniem produktów od ich wytwórców (producentów) do odbiorców. Podstawą działalności handlowej jest obrót towarowy. Przedmiotem tego obrotu może być każdy zakupiony produkt przeznaczony do dalszej sprzedaży zwany towarem. Usługi to wszelkie zorganizowane działania służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb bezpośrednio lub pośrednio. Wyróżnia się usługi: produkcyjne wspomagają powstawanie nowych dóbr materialnych w procesach produkcyjnych, konsumpcyjne służą zaspokajaniu potrzeb ludzkich w sposób bezpośredni lub pośredni, wyróżnia się wśród nich usługi: indywidualne, świadczone na rzecz indywidualnych konsumentów, zbiorowe, świadczone na rzecz określonej grupy ludzi, ogólnospołeczne, świadczone na rzecz całego społeczeństwa, gospodarki narodowej i państwa. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo to samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej osobowa spółka prawa handlowego, która zawodowo i we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo może być własnością: publiczną Skarbu Państwa (własność państwowa) lub organizacji samorządu terytorialnego (własność komunalna), osób prywatnych odpowiedzialność ponosi właściciel lub współwłaściciele, jest to własność prywatna. Przedsiębiorstwo może być zorganizowane jako: przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, 7

9 spółka, przedsiębiorstwo jednoosobowe osoby fizycznej. Rodzaje działalności gospodarczej Organem założycielskim przedsiębiorstwa państwowego są przede wszystkim centralne organy administracji państwowej, w szczególności ministrowie resortów gospodarczych oraz wojewodowie. Przedsiębiorstwa państwowe mogą działać na zasadach ogólnych (celem takiego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku) oraz jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, ich nadrzędnym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności. Organem zarządzającym jest dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ założycielski. Wpływ na decyzje dyrektora mają organy samorządowe: ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza. Spółdzielnia jest to dobrowolne zrzeszenie osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w swoim interesie. Działa w oparciu o statut. Majątek spółdzielni uznawany jest za własność prywatną jej członków. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiadają wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Zysk z działalności spółdzielni nazywany jest nadwyżką bilansową i na koniec roku obrachunkowego wypłacany jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Organy spółdzielni to: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd. Spółka jest umownym związkiem co najmniej dwóch osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dążącym do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Tabela 1. Klasyfikacja spółek [opracowanie własne na podstawie 9] Osobowe Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka cywilna jawna partnerska komandytowa komandytowoakcyjna Cywilne Handlowe Kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółki osobowe charakteryzują się tym, że: nie są osobą prawną, to znaczy, że każdy ze wspólników może je reprezentować, a majątek spółki jest własnością wspólników, wysokość wniesionych udziałów jest dowolna, zależy od wspólników, sprawy spółki prowadzą bezpośrednio wspólnicy, odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy, solidarnie całym swoim majątkiem, jest stały skład wspólników. Tabela 2. Rodzaje spółek osobowych [22, s. 154] Spółka Krótka charakterystyka umowa zawarta na piśmie musi być zarejestrowana w sądzie rejonowym prowadzącym rejestr sądowy, sprawy spółki prowadzą wspólnicy, odpowiedzialność wobec wierzycieli majątkiem spółki oraz majątkiem Jawna osobistym, wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach stosownie do udziałów określonych w umowie, gdy udziały nie są określone podział równy, podatek dochodowy płaci każdy ze wspólników od przypadającej na niego części dochodu. 8

10 Partnerska Komandytowa Komandytowoakcyjna partnerami (wspólnikami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: lekarze, pielęgniarki, położne, aptekarze, księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, rzecznicy patentowi tłumacze przysięgli, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, do wniosku zgłoszeniowego do sądu gospodarczego należy dołączyć umowę i dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. umowa w formie aktu notarialnego, przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność przynajmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, komandytariusz nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, statut spółki (zastępuje umowę) musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż zł, jeżeli statut nie stanowi inaczej, w zysku spółki komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą proporcjonalnie do wniesionych wkładów, akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, powołanie rady nadzorczej jest konieczne, jeżeli jest więcej niż 25 akcjonariuszy. Cechy charakterystyczne spółek kapitałowych to: posiadają osobowość prawną, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanymi, struktura jest określona przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, majątek stanowi własność spółki, wysokość kapitału określają przepisy, sprawy spółki prowadzą powołane organy, skład osobowy jest płynny (w spółce akcyjnej akcje są zbywalne), odpowiedzialność wobec wierzycieli ponosi spółka nie wspólnicy, podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Tabela 3. Charakterystyka spółek kapitałowych [22, s. 155] Spółka Krótka charakterystyka Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Akcyjna minimalny kapitał zakładowy zł, umowa spółki w postaci aktu notarialnego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, organy: rada nadzorcza, komisja rewizyjna (powołanie co najmniej jednego z tych organów jest obowiązkowe, gdy kapitał spółki jest wyższy niż zł, a wspólników jest co najmniej 25), zgromadzenie wspólników, spółka odpowiada przed wierzycielami do wysokości udziałów wspólników plus majątek spółki, wszyscy członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. minimalny kapitał zakładowy zł, statut w formie aktu notarialnego wpisany do krajowego rejestru sądowego, organy: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jest zobowiązana do publicznego udostępniania informacji na temat wyników swej działalności. 9

11 Podstawę prawną funkcjonowania spółki cywilnej stanowi Kodeks Cywilny. Spółka cywilna powstaje na podstawie umowy określającej cel gospodarczy, do którego wspólnicy zobowiązują się dążyć. Wniesione wkłady tworzą majątek spółki. Spółkę cywilną mogą zawiązać co najmniej dwie osoby (fizyczne lub prawne). Wspólnikiem tej spółki nie może być jednak inna spółka cywilna. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem i nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że spółka taka nie ma własnej nazwy, a przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy, którzy deklarują prowadzenie własnej działalności z innymi przedsiębiorcami. Wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki, zarówno majątkiem spółki, jak i własnym. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek osobiście prowadzić sprawy spółki, jeśli umowa nie stanowi inaczej oraz reprezentować ją na zewnątrz. W spółce cywilnej nie ma żadnych władz ani organów. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest to przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną - niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia. Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce stanowi ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Indywidualny przedsiębiorca uczestniczy w obrocie, prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Może nim być każdy człowiek, który ma zdolność prawną oraz posiada tzw. zdolność do czynności prawnych. Cechą charakterystyczną osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy jest to, że występuje ona na rynku w sposób jawny, tzn. wyszczególniony z imienia i nazwiska, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numeru wpisu do rejestru, NIP, REGON itp. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych (minimalna wielkość kapitału) i w sensie prawnym poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela, tj. przedsiębiorcę, odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Pełnej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy, jakkolwiek te ostatnie (i tylko one) mogą być delegowane (np. w formie pełnomocnictwa). Przedsiębiorstwo jednoosobowe w największym stopniu umożliwia samodzielne działanie i zarządzanie. Forma ta jest dobra dla osób, które nie lubią się podporządkowywać innym, są skuteczne i sprawcze w działaniu i mają własne pomysły i zasoby finansowe potrzebne do prowadzenia firmy. Dodatkowymi plusami tej aktywności są: prosta procedura założenia firmy, łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności, niewysokie koszty rejestracji i prowadzenia firmy (brak konieczności płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku zawiązania spółki), prostota rozliczeń księgowo-finansowych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, korzystanie ze zryczałtowanych form opodatkowania), łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy. Wadami tej działalności są: uzależnienie całego rozwoju firmy od jednej osoby, trudność w pozyskiwaniu kapitału, niemożność zbudowania dużej organizacji. Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm, działają głównie w takich dziedzinach, jak handel, usługi, drobna produkcja i stanowią zarówno 10

12 trwały element struktury gospodarki, jak też (często) jedynie pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w późniejszym okresie przekształceniom. Kryteria wyboru organizacyjno-prawnej formy działalności przedsiębiorstwa Problem wyboru formy organizacyjno-prawnej występuje zarówno w momencie zakładania nowego przedsiębiorstwa jak i w różnych fazach jego rozwoju. Za podstawowe kryteria, które powinny być uwzględnione przy wyborze formy prawnoorganizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej, uważa się: wymagania założycielskie, rozmiar i rodzaj planowanej działalności, zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego, możliwości finansowania działalności, zakres kierowania i kontroli firmy, obciążenia podatkowe. Ponadto w niektórych przypadkach mogą występować dalsze kryteria, jak na przykład problem dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów w przedsiębiorstwie, trwałość formy prawno-organizacyjnej itp. Elementami wymagań założycielskich, na które należy zwrócić uwagę, są np.: koszty założenia, konieczność (bądź jej brak) ujawnienia w nazwie przedsiębiorstwa nazwiska (nazwisk) przedsiębiorcy(ów), wielkość wkładów kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z o.o.), konieczność publicznego ujawniania wyników działalności (spółka akcyjna). Nieograniczony zakres odpowiedzialności, rozciągający się także na majątek osobisty przedsiębiorcy(ów), oznacza równocześnie nieograniczone ryzyko kapitałowe (przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółki osobowe z wyjątkiem komandytariuszy w spółkach komandytowych). W sytuacji, w której obowiązuje odpowiedzialność tylko do wysokości majątku przedsiębiorstwa (spółki kapitałowe, spółdzielnie), ryzyko kapitałowe uczestnika przedsięwzięcia jest ograniczone do wysokości jego wkładu kapitałowego. Ważne jest zatem wyprzedzające (w stosunku do założenia przedsiębiorstwa) określenie stopnia ryzyka działalności na bazie np. obserwacji tendencji w gospodarce, charakteru rynku czy rodzaju podejmowanej działalności i preferowanie form o ograniczonym ryzyku kapitałowym (w przypadku dziedzin o wysokim ryzyku). Forma prawno-organizacyjna przedsiębiorstwa może wywierać pierwotny wpływ na możliwości finansowania jego działalności poprzez istnienie założycielskich rygorów kapitałowych oraz zakres możliwości pozyskiwania kapitału (spółki kapitałowe). Trzeba także uwzględnić związki pomiędzy formą prawno-organizacyjną a możliwościami uzyskiwania zasileń kredytowych. W przedsiębiorstwie jednoosobowym oraz w typowych spółkach osobowych mamy do czynienia z unią personalną" własności kapitału i zarządzania przedsiębiorstwem. Pełnia kompetencji zarządczych przedsiębiorcy(ów) jest tu następstwem pełnej odpowiedzialności i nieograniczonego ryzyka kapitałowego, co powoduje istnienie równowagi między władzą a odpowiedzialnością. W spółkach kapitałowych natomiast z reguły występuje oddzielenie udziału kapitałowego od kompetencji zarządczych, a kierowanie przedsiębiorstwem jest powierzane menedżerom. Skutkiem działania menedżera z jednej strony może być wyższa (niż w przypadku kierowania przez niefachowych właścicieli) efektywność zainwestowanego kapitału; z drugiej strony jednak powierzenie kierowania przedsiębiorstwem wynajętemu fachowcowi pociąga za sobą koszty bezpośrednie w postaci jego wynagrodzenia, a także możliwość strat w wyniku działania według jego własnej hierarchii celów, niekoniecznie pokrywających się z celami przedsiębiorcy(ów) pomimo możliwości nadzoru i kontroli. 11

13 Obciążenia podatkowe są tym kryterium, które jest najczęściej i najwyraźniej brane pod uwagę przy wyborze prawno-organizacyjnej formy przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że jest ono w zasadzie jedynym kryterium o charakterze mierzalnym. Podstawowe znaczenie ma tu fakt pojedynczego lub podwójnego opodatkowania dochodów. O ile w przedsiębiorstwach jednoosobowych i spółkach osobowych opodatkowaniu podlega bezpośredni dochód przedsiębiorcy(ów), o tyle w przedsiębiorstwach posiadających osobowość prawną (spółki kapitałowe, spółdzielnie) opodatkowany jest dochód przedsiębiorstwa (opodatkowanie pierwotne) i dochód przedsiębiorcy(ów) w postaci dywidendy (opodatkowanie wtórne). Wielość kryteriów wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa i zróżnicowanie ich ważności powoduje, że wybór formy prawno-organizacyjnej jest trudnym i złożonym problemem decyzyjnym. Prawna definicja pracy geodezyjnej i kartograficznej, podmioty prowadzące działalność geodezyjną i kartograficzną oraz podstawowe obowiązki wykonawcy tych prac Zgodnie z art. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), przez pracę geodezyjną rozumie się: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą to przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii mogą być zatem: osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej, spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie. Jednostki organizacyjne, powoływane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych mogą funkcjonować jako: zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze. W świetle postanowień art. 46 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807) do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii nie jest wymagana koncesja ani zezwolenie. Zgodnie z art. 14. tej ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, przed przystąpieniem do ich wykonania, jest obowiązany zgłosić te prace do odpowiednich organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a po ich wykonaniu przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zwrócić 12

14 uwagę, że obowiązek określony w art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego odnosi się do wykonawcy prac geodezyjnych. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807), jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się: kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru, wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Procedura postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w dziedzinie geodezji i kartografii, dokumenty niezbędne do podejmowania działalności gospodarczej 1) Rejestracja w urzędzie miasta lub gminy. Należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w miejscowym urzędzie miasta, gminy. Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł, ale Rada gminy może jednak wprowadzić zwolnienie od tych opłat. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 2) Rejestracja w urzędzie statystycznym. W miejscowym oddziale powiatowego urzędu statystycznego należy wypełnić wniosek (RG-1) o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON. 3) Rejestracja w urzędzie skarbowym. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie działało w innej dzielnicy, mieście, gminie należy zgłosić się także do urzędu właściwego dla rejonu jego działania, gdyż ten właśnie urząd jest właściwy w sprawach podatku VAT. Przedsiębiorstwo opodatkowane jest podatkiem dochodowym, dlatego musi powiadomić urząd o wyborze formy opodatkowania na dany rok oraz podatkiem od towarów i usług VAT, z którego część przedsiębiorstw jest zwolniona (jeżeli przewidywany obrót w bieżącym roku nie przekroczy Euro). Na druku VAT-6 składa się oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku VAT (jeżeli przysługuje) lub rezygnacji ze zwolnienia. Płatnicy podatku VAT rejestrują się, wypełniając druk VAT-R. 13

15 W urzędzie skarbowym należy ponadto na druku NIP-1 dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w celu otrzymania numeru NIP. Numerem tym należy się posługiwać: w dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, na oficjalnych drukach firmowych, ofertach, na pieczątce firmowej. Zakładanie konta w banku: Posiadacz numeru NIP, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wyrabia sobie pieczątkę i zakłada w banku konto. Rachunek (najczęściej tzw. rachunek bieżący) może być otwarty w dowolnym banku. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń. Umożliwia również zaciąganie kredytów potrzebnych na finansowanie zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności. W celu otworzenia rachunku należy zawrzeć z bankiem umowę oraz złożyć kartę wzorów podpisów osób, które będą uprawnione do wydawania dyspozycji dotyczących operacji na rachunku. 4) Rejestracja w ZUS: Obowiązek dokonania rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następuje w ciągu 7 dni od daty wymienionej w zgłoszeniu NIP-1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Jeżeli właściciel zatrudnia pracowników, zgłasza ten fakt w ZUS-ie w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia. Jest wówczas zobowiązany również do odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązującymi dokumentami są formularze: ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ZUS ZFA zgłoszenie danych płatnika składek, ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych, ZUS ZAA zgłoszenie adresów prowadzenia działalności. 5) Inne instytucje związane z rejestracją przedsiębiorstwa: O miejscu i zakresie prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych należy zawiadomić Państwowy Inspektorat Pracy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie tej formalności grozi naliczeniem kary. Aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi sanitarne, bhp, przeciwpożarowe, powinno się zawiadomić odpowiednie organy. Mogą to być: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Wydział Prewencji Straży Pożarnej. Majątek przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego Każda jednostka gospodarcza, by móc zaistnieć na rynku i prowadzić działalność, musi posiadać majątek. Pojęcie majątku jest bardzo szerokie, obejmuje ono bowiem różnorodne składniki. Przykładowo wymienić można: grunty, budynki, samochody, maszyny i urządzenia, papiery wartościowe, patenty, licencje, środki pieniężne i tym podobne środki gospodarcze. Środki gospodarcze stanowią więc majątek firmy w ujęciu rzeczowym inaczej zwany aktywami. Są to składniki majątkowe, którymi przedsiębiorstwo dysponuje i zarządza. W celu uporządkowania środków gospodarczych, w wielu krajach, w tym także w Polsce, przyjęto ich podział wg kryterium płynności. Aktywa, w ujęciu rzeczowym, według tego kryterium, można podzielić na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. 14

16 Wartości niematerialne i prawne - przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności wynosi więcej niż jeden rok. Należą do nich: prawa autorskie, koncesje licencje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, know-how, wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych (koszty te są poniesione jeszcze przed rozpoczęciem produkcji lub wdrożeniem technologii). Wartość firmy - pojawia się gdy nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części skłonny jest zapłacić za nie więcej niż wynosi suma wartości rynkowych przejmowanych składników majątkowych. W zamian otrzymuje abstrakcyjną wartość zwaną renomą firmy (pozycja na rynku, dobra lokalizacja, marka, wyspecjalizowana kadra, stałe rynki zbytu). Dodatnia wartość firmy - to różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a niższą od niej wartością rynkową składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Przeciwieństwem dodatniej wartości firmy jest jej wartość ujemna. Środki trwałe - składniki majątkowe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok. Należą do nich: nieruchomości grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, budynki, budowle, lokale w budynkach, maszyny i urządzenia, środki transportu, inne przedmioty trwałego użytku. Środki trwałe w budowie są to koszty poniesione w związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie są również zaliczane koszty poniesione w celu ulepszenia lub modernizacji istniejącego już środka trwałego. Inwestycje długoterminowe - są to składniki nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Należą do nich udziały, akcje, długoterminowe papiery wartościowe, długoterminowe pożyczki udzielone, lokaty. Korzyści z nich płynące mają postać przychodów w formie odsetek lub dywidend. Do inwestycji długoterminowych należą również nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Należności - sumy należne wierzycielowi od innych dłużników głównie; za sprzedaż produktów, robót i towarów. Należności długoterminowe - należności, których zapłata nastąpi najwcześniej po upływie roku od dnia bilansowego. Materiały są to składniki niezbędne przy prowadzeniu działalności, które są nabywane przez jednostkę lub wytwarzane we własnym zakresie. Do materiałów zaliczymy zarówno surowce wchodzące w skład produkowanych wyrobów gotowych lub świadczonych usług, ale także wszelkiego rodzaju paliwa, opakowania, materiały biurowe, itp. Charakterystyczną cechą materiałów jest fakt, że zazwyczaj zużywają się one w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, przenosząc całą swoją wartość na wytworzone produkty. 15

17 Półprodukty i produkty w toku różnią się od siebie stopniem zaawansowania w produkcji. Do półproduktów zazwyczaj zaliczamy niezakończone jeszcze wyroby, które przeszły jednak pewien zamknięty etap cyklu technologicznego. W związku z tym nadają się do magazynowania, a nawet mogą być sprzedawane innym jednostkom. W przypadku prowadzenia działalności usługowej do produktów w toku będziemy także zaliczać niewykonane jeszcze w pełni usługi. Wyroby gotowe to efekt końcowy prowadzonej działalności wytwórczej. Produkty te przeszły już kontrolę techniczną i są przeznaczone do sprzedaży. Towary są to składniki nabyte przez jednostkę w celu dalszej odsprzedaży. Czasami sprawia trudność klasyfikacja danego składnika do materiałów bądź towarów. Warto pamiętać, że towary w przedsiębiorstwie nie podlegają żadnym procesom, w wyniku których by zmieniały swoje właściwości fizyczne. Mogą być natomiast konfekcjonowane na zasadzie łączenia lub dzielenia. Należności krótkoterminowe - kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej z tytułu wyświadczonych usług lub dostaw od innych podmiotów, których okres zapłaty nie przekracza 12 miesięcy. Środki pieniężne - gotówka w kasie lub na rachunkach bankowych, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia. Krótkoterminowe papiery wartościowe są nabyte w celu dalszej odsprzedaży, nie mają one charakteru lokaty tylko są przeznaczone do obrotu (udziały, akcje, obligacje). Zatem Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe Pasywa - to inaczej źródła finansowania lub majątek finansowy, który może mieć charakter majątku własnego lub obcego. Charakteryzując środki gospodarcze sklasyfikowano majątek firmy pod kątem jego składników, czyli w ujęciu rzeczowym. Należy zwrócić uwagę, że każdy składnik środków gospodarczych musi posiadać źródło finansowania. Źródła finansowania środków gospodarczych, nazywane inaczej kapitałami, można podzielić na źródła własne i obce. Kapitał własny określa wartość środków gospodarczych, które zostały oddane firmie do prowadzenia działalności na czas nieokreślony. Kapitał własny dzieli się na kapitały lub fundusze powierzone oraz samofinansowania. Kapitały (fundusze) powierzone odzwierciedlają wartość składników rzeczowych lub pieniężnych wniesionych do jednostki przez założycieli. Obok kapitałów (funduszy) powierzonych jednostka dysponuje jeszcze kapitałami (funduszami) samofinansowania, które jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z różnych źródeł własnych przedsiębiorstwa. W wyniku prowadzenia działalności jednostka wypracowuje zysk, którego część lub całość może być przeznaczana na fundusze samofinansowania. Kapitał obcy jest nazywany zobowiązaniami, gdyż firma jest zobowiązana do zwrotu jego równowartości, na ogół wraz z korzyścią dla wierzyciela, po upływie określonego okresu czasu. W skład zobowiązań wchodzą: kredyty i pożyczki, które zaciąga się w celu zaspokojenia długotrwałych potrzeb, na przykład związanych z budową środków trwałych o dużej wartości początkowej (kredyty, pożyczki długoterminowe) lub też w celu zaspokojenia bieżących potrzeb, między innymi związanych z przejściowymi problemami z wypłacalnością (kredyty, pożyczki krótkoterminowe), zobowiązania wobec budżetu z tytułu ceł bądź podatków, które zostały naliczone, ale jeszcze nie zapłacone, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, które dotyczą wynagrodzeń naliczonych, lecz nie wypłaconych, bądź też wynagrodzeń nie podjętych w terminie, 16

18 zobowiązania wobec dostawców za otrzymane materiały, towary, wykonane usługi, inne zobowiązania. W związku z tym, pomiędzy majątkiem rzeczowym i finansowym istnieje następująca zależność: Majątek rzeczowy (Aktywa) = Majątek finansowy (Pasywa) Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = Kapitał własny + Kapitał obcy Powyższe równanie nazywamy równaniem bilansowym, ponieważ zachodzi w nim równość (bilansowanie się) kwot występujących po stronie lewej i prawej. Suma wszystkich środków gospodarczych jednostki musi być równa sumie źródeł ich finansowania. Bilans jest wartościowym zestawieniem składników aktywów i pasywów jednostki sporządzonym na określony dzień bilansowy. Bilans sporządzony na koniec roku obrotowego jest bilansem końcowym i zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej jest bilansem otwarcia dla następnego roku obrotowego. Bilans jest podstawowym źródłem informacji dla celów analizy ekonomicznej. Układ bilansu dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń społecznych określony jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póź. zm). Jednostki spełniające wymogi art. 50 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Tabela 4. Uproszczony układ bilansu [10, s. 155] AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Kapitał (fundusz) własny I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) własny 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 2 Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne prawne III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 4. Zaliczki na wartości niematerialne i IV Kapitał (fundusz) zapasowy prawne II Rzeczowe aktywa trwałe V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1. Środki trwałe VI Pozostałe kapitały (fundusze) 2. Środki trwałe w budowie VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie VIII Zysk (strata) netto III Należności długoterminowe IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku 1. Od jednostek powiązanych obrotowego (wielkość ujemna) 2. Od pozostałych jednostek B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania IV Inwestycje długoterminowe I Rezerwy na zobowiązania 1. Nieruchomości 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 2. Wartości niematerialne i prawne dochodowego 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 4. Inne inwestycje długoterminowe 3. Pozostałe rezerwy V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II Zobowiązania długoterminowe B Aktywa obrotowe 1. Wobec jednostek powiązanych I Zapasy 2. Wobec pozostałych jednostek 1 Materiały III Zobowiązania krótkoterminowe 2. Półprodukty i produkty w toku 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Produkty gotowe 2. Wobec pozostałych jednostek 17

19 4. Towary 3. Fundusze specjalne 5. Zaliczki na dostawy IV Rozliczenia międzyokresowe II Należności krótkoterminowe 1. Ujemna wartość firmy 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2. Należności od pozostałych jednostek III Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa razem Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa geodezyjnego Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena poziomu efektywności gospodarowania oraz stanu ekonomicznego jednostki gospodarczej i przygotowanie na tej podstawie informacji służących do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych przez zarządzających firmą. Informacje te opierają się zwykle na faktach wynikających z oceny stanu finansowego firmy, poziomu kosztów, stopnia wykorzystania czynników rzeczowych i czynnika pracy, potencjalnych zagrożeń, trudności firmy, pozycji firmy w środowisku gospodarczym itp. Rachunek zysków i strat jest wartościowym zestawieniem elementów kształtujących wynik finansowy, będący podstawowym miernikiem oceny działalności firmy za bieżący rok obrotowy, sporządzonym na dzień bilansowy. Dodatni wynik finansowy jest zyskiem, a ujemny stratą przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rachunek zysków i strat może być sporządzany w wersji porównawczej i kalkulacyjnej. Wyboru wersji rachunku zysków i strat dokonuje kierownik jednostki. W rachunku zysków i strat wyznaczane są cząstkowe wyniki działalności: wynik (zysk lub strata) ze sprzedaży, wynik (zysk lub strata) z działalności operacyjnej, wynik (zysk lub strata) z działalności gospodarczej, wynik (zysk lub strata) brutto, wynik (zysk lub strata) netto. Informacje, które powinien zawierać rachunek zysków i strat sporządzany przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń społecznych określa załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości. Tabela 5. Uproszczony Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny [10, s. 181] Treść A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe Rok ubiegły Rok bieżący 18

20 K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto L+(-)M O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Dane ze sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze są podstawą obliczenia wskaźników finansowych pozwalających ocenić sytuacje majątkową i finansową jednostki. Analiza finansowa może dotyczyć bieżącego roku obrotowego lub okresów poprzednich, w celu dokonywania porównań. Przedmiotem badania analizy finansowej są przychody, koszty i wynik finansowy a także składniki aktywów i pasywów wykazanych w bilansie. Zakres analizy finansowej jest szeroki, do najczęściej stosowanych można zaliczyć: analizę poziomą i pionową bilansu, analizę rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Analiza pozioma bilansu Istotą tej analizy jest porównywanie zmian poszczególnych składników aktywów i pasywów na przestrzeni roku obrotowego (stan na początek i na koniec roku) oraz porównania z latami poprzednimi. Obliczane wskaźniki dynamiki wskazują wzrost lub spadek badanej wielkości w odniesieniu do roku poprzedniego lub innego przyjętego jako baza do porównań. Wskaźniki dynamiki oblicza się w sposób następujący: wielkość składnika np. należności w roku badanym W = wielkość składnika w roku poprzednim (lub w roku przyjętym za x 100% bazowy) W ten sposób można wyznaczyć wskaźniki dynamiki aktywów i pasywów, np.: dynamiki aktywów trwałych, dynamiki aktywów obrotowych, dynamiki kapitałów własnych, dynamiki kapitałów obcych, oraz szczegółowe wskaźniki dynamiki każdej z grup aktywów trwałych lub obrotowych i każdej z grup kapitałów własnych i kapitałów obcych. Analiza pionowa bilansu Analiza pionowa bilansu pozwala ocenić strukturę aktywów i pasywów. Można wyznaczać wskaźniki ogólne np. udział aktywów trwałych lub aktywów obrotowych w aktywach ogółem, lub wskaźniki szczegółowe badając określoną grupę aktywów lub pasywów. Wskaźniki struktury określają udział procentowy poszczególnych składników aktywów lub pasywów w ich całości. Przykładowe wskaźniki ogólne: aktywa trwałe aktywa ogółem x 100% aktywa obrotowe aktywa ogółem x 100% 19

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo