Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inż. Barbara Gąsowska mgr inż. Julita Rosa Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Redlicka Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[10].Z5.01 Prowadzenie działalności geodezyjnej, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik geodeta. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć ucznia Literatura 76 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny przy podejmowaniu działalności gospodarczej w zakresie geodezji. Wiadomości i umiejętności z tej dziedziny zostały określone w jednostce modułowej 311[10].Z5.01 pt. Prowadzenie działalności geodezyjnej. Jednostka modułowa zawarta jest w module pt. Usługi geodezyjne 311[10].Z5 (schemat układu jednostek modułowych przedstawiony jest na stronie 4 poradnika). W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań; zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Materiał nauczania został podzielony na dwie części: przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce oraz wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń odpowiedz na pytania sprawdzające, które są zamieszczone w każdym rozdziale, po materiale nauczania. Udzielone odpowiedzi pozwolą Ci sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany do wykonania zadań. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania lub wykonanie niektórych ćwiczeń sprawi Ci trudności, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Po zakończeniu realizacji programu tej jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi Twoje wiadomości i umiejętności za pomocą testu pisemnego. 3

5 311[10].Z5 Usługi geodezyjne 311[10].Z5.01 Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.02 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, analizować i przechowywać informacje, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii i poligrafii, czytać ze zrozumieniem, analizować informacje i wyciągać wnioski, oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom wybranego zawodu, posługiwać się komputerem, współpracować w grupie, prezentować wykonaną pracę. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji jednostki modułowej powinieneś umieć: określić procedurę postępowania w celu rejestracji przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, sporządzić dokumenty związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii, określić majątek przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, sporządzić analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa geodezyjnego, opracować strategię marketingową przedsiębiorstwa geodezyjnego, sporządzić biznesplan przedsiębiorstwa geodezyjnego, przygotować oferty na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, opracować schemat organizacyjny przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego, zorganizować pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, zastosować zasady prawidłowego kierowania ludźmi podczas wykonywania prac geodezyjnych, wykorzystać zasady skutecznego porozumiewania się podczas realizacji zadań zawodowych, zastosować zasady negocjacji w prowadzeniu działalności zawodowej, zaplanować własne doskonalenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, skorzystać z Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii, określić sposoby pozyskiwania informacji o pracodawcach, scharakteryzować metody aktywnego poszukiwaniu pracy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce Materiał nauczania Rodzaje działalności gospodarczej Większość dóbr i usług, dzięki którym człowiek zaspokaja własne potrzeby, powstaje w wyniku działalności gospodarczej. Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie tej działalności jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność wytwórcza polega na celowym i świadomym działaniu człowieka skierowanym na wytworzenie oraz pomnażanie ilości określonych dóbr. Prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły nazywana jest procesem produkcyjnym lub produkcją. Produkty powstałe w tym procesie służą bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb ludzkich (dobra konsumpcyjne) lub używane są do produkcji (dobra produkcyjne). Działalność handlowa to całokształt działalności związanej z przemieszczaniem produktów od ich wytwórców (producentów) do odbiorców. Podstawą działalności handlowej jest obrót towarowy. Przedmiotem tego obrotu może być każdy zakupiony produkt przeznaczony do dalszej sprzedaży zwany towarem. Usługi to wszelkie zorganizowane działania służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb bezpośrednio lub pośrednio. Wyróżnia się usługi: produkcyjne wspomagają powstawanie nowych dóbr materialnych w procesach produkcyjnych, konsumpcyjne służą zaspokajaniu potrzeb ludzkich w sposób bezpośredni lub pośredni, wyróżnia się wśród nich usługi: indywidualne, świadczone na rzecz indywidualnych konsumentów, zbiorowe, świadczone na rzecz określonej grupy ludzi, ogólnospołeczne, świadczone na rzecz całego społeczeństwa, gospodarki narodowej i państwa. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo to samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej osobowa spółka prawa handlowego, która zawodowo i we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo może być własnością: publiczną Skarbu Państwa (własność państwowa) lub organizacji samorządu terytorialnego (własność komunalna), osób prywatnych odpowiedzialność ponosi właściciel lub współwłaściciele, jest to własność prywatna. Przedsiębiorstwo może być zorganizowane jako: przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, 7

9 spółka, przedsiębiorstwo jednoosobowe osoby fizycznej. Rodzaje działalności gospodarczej Organem założycielskim przedsiębiorstwa państwowego są przede wszystkim centralne organy administracji państwowej, w szczególności ministrowie resortów gospodarczych oraz wojewodowie. Przedsiębiorstwa państwowe mogą działać na zasadach ogólnych (celem takiego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku) oraz jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, ich nadrzędnym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności. Organem zarządzającym jest dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ założycielski. Wpływ na decyzje dyrektora mają organy samorządowe: ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza. Spółdzielnia jest to dobrowolne zrzeszenie osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w swoim interesie. Działa w oparciu o statut. Majątek spółdzielni uznawany jest za własność prywatną jej członków. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiadają wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Zysk z działalności spółdzielni nazywany jest nadwyżką bilansową i na koniec roku obrachunkowego wypłacany jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Organy spółdzielni to: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd. Spółka jest umownym związkiem co najmniej dwóch osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dążącym do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Tabela 1. Klasyfikacja spółek [opracowanie własne na podstawie 9] Osobowe Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka cywilna jawna partnerska komandytowa komandytowoakcyjna Cywilne Handlowe Kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółki osobowe charakteryzują się tym, że: nie są osobą prawną, to znaczy, że każdy ze wspólników może je reprezentować, a majątek spółki jest własnością wspólników, wysokość wniesionych udziałów jest dowolna, zależy od wspólników, sprawy spółki prowadzą bezpośrednio wspólnicy, odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy, solidarnie całym swoim majątkiem, jest stały skład wspólników. Tabela 2. Rodzaje spółek osobowych [22, s. 154] Spółka Krótka charakterystyka umowa zawarta na piśmie musi być zarejestrowana w sądzie rejonowym prowadzącym rejestr sądowy, sprawy spółki prowadzą wspólnicy, odpowiedzialność wobec wierzycieli majątkiem spółki oraz majątkiem Jawna osobistym, wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach stosownie do udziałów określonych w umowie, gdy udziały nie są określone podział równy, podatek dochodowy płaci każdy ze wspólników od przypadającej na niego części dochodu. 8

10 Partnerska Komandytowa Komandytowoakcyjna partnerami (wspólnikami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów: lekarze, pielęgniarki, położne, aptekarze, księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, rzecznicy patentowi tłumacze przysięgli, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, do wniosku zgłoszeniowego do sądu gospodarczego należy dołączyć umowę i dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. umowa w formie aktu notarialnego, przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność przynajmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, komandytariusz nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki. wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, statut spółki (zastępuje umowę) musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż zł, jeżeli statut nie stanowi inaczej, w zysku spółki komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą proporcjonalnie do wniesionych wkładów, akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, powołanie rady nadzorczej jest konieczne, jeżeli jest więcej niż 25 akcjonariuszy. Cechy charakterystyczne spółek kapitałowych to: posiadają osobowość prawną, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanymi, struktura jest określona przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, majątek stanowi własność spółki, wysokość kapitału określają przepisy, sprawy spółki prowadzą powołane organy, skład osobowy jest płynny (w spółce akcyjnej akcje są zbywalne), odpowiedzialność wobec wierzycieli ponosi spółka nie wspólnicy, podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Tabela 3. Charakterystyka spółek kapitałowych [22, s. 155] Spółka Krótka charakterystyka Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Akcyjna minimalny kapitał zakładowy zł, umowa spółki w postaci aktu notarialnego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, organy: rada nadzorcza, komisja rewizyjna (powołanie co najmniej jednego z tych organów jest obowiązkowe, gdy kapitał spółki jest wyższy niż zł, a wspólników jest co najmniej 25), zgromadzenie wspólników, spółka odpowiada przed wierzycielami do wysokości udziałów wspólników plus majątek spółki, wszyscy członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. minimalny kapitał zakładowy zł, statut w formie aktu notarialnego wpisany do krajowego rejestru sądowego, organy: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jest zobowiązana do publicznego udostępniania informacji na temat wyników swej działalności. 9

11 Podstawę prawną funkcjonowania spółki cywilnej stanowi Kodeks Cywilny. Spółka cywilna powstaje na podstawie umowy określającej cel gospodarczy, do którego wspólnicy zobowiązują się dążyć. Wniesione wkłady tworzą majątek spółki. Spółkę cywilną mogą zawiązać co najmniej dwie osoby (fizyczne lub prawne). Wspólnikiem tej spółki nie może być jednak inna spółka cywilna. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem i nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że spółka taka nie ma własnej nazwy, a przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy, którzy deklarują prowadzenie własnej działalności z innymi przedsiębiorcami. Wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki, zarówno majątkiem spółki, jak i własnym. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek osobiście prowadzić sprawy spółki, jeśli umowa nie stanowi inaczej oraz reprezentować ją na zewnątrz. W spółce cywilnej nie ma żadnych władz ani organów. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest to przedsiębiorstwo jednego właściciela będącego osobą fizyczną - niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia. Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw jednoosobowych w Polsce stanowi ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Indywidualny przedsiębiorca uczestniczy w obrocie, prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Może nim być każdy człowiek, który ma zdolność prawną oraz posiada tzw. zdolność do czynności prawnych. Cechą charakterystyczną osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy jest to, że występuje ona na rynku w sposób jawny, tzn. wyszczególniony z imienia i nazwiska, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numeru wpisu do rejestru, NIP, REGON itp. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych (minimalna wielkość kapitału) i w sensie prawnym poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela, tj. przedsiębiorcę, odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Pełnej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy, jakkolwiek te ostatnie (i tylko one) mogą być delegowane (np. w formie pełnomocnictwa). Przedsiębiorstwo jednoosobowe w największym stopniu umożliwia samodzielne działanie i zarządzanie. Forma ta jest dobra dla osób, które nie lubią się podporządkowywać innym, są skuteczne i sprawcze w działaniu i mają własne pomysły i zasoby finansowe potrzebne do prowadzenia firmy. Dodatkowymi plusami tej aktywności są: prosta procedura założenia firmy, łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności, niewysokie koszty rejestracji i prowadzenia firmy (brak konieczności płacenia podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku zawiązania spółki), prostota rozliczeń księgowo-finansowych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, korzystanie ze zryczałtowanych form opodatkowania), łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy. Wadami tej działalności są: uzależnienie całego rozwoju firmy od jednej osoby, trudność w pozyskiwaniu kapitału, niemożność zbudowania dużej organizacji. Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm, działają głównie w takich dziedzinach, jak handel, usługi, drobna produkcja i stanowią zarówno 10

12 trwały element struktury gospodarki, jak też (często) jedynie pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w późniejszym okresie przekształceniom. Kryteria wyboru organizacyjno-prawnej formy działalności przedsiębiorstwa Problem wyboru formy organizacyjno-prawnej występuje zarówno w momencie zakładania nowego przedsiębiorstwa jak i w różnych fazach jego rozwoju. Za podstawowe kryteria, które powinny być uwzględnione przy wyborze formy prawnoorganizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej, uważa się: wymagania założycielskie, rozmiar i rodzaj planowanej działalności, zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego, możliwości finansowania działalności, zakres kierowania i kontroli firmy, obciążenia podatkowe. Ponadto w niektórych przypadkach mogą występować dalsze kryteria, jak na przykład problem dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów w przedsiębiorstwie, trwałość formy prawno-organizacyjnej itp. Elementami wymagań założycielskich, na które należy zwrócić uwagę, są np.: koszty założenia, konieczność (bądź jej brak) ujawnienia w nazwie przedsiębiorstwa nazwiska (nazwisk) przedsiębiorcy(ów), wielkość wkładów kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z o.o.), konieczność publicznego ujawniania wyników działalności (spółka akcyjna). Nieograniczony zakres odpowiedzialności, rozciągający się także na majątek osobisty przedsiębiorcy(ów), oznacza równocześnie nieograniczone ryzyko kapitałowe (przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółki osobowe z wyjątkiem komandytariuszy w spółkach komandytowych). W sytuacji, w której obowiązuje odpowiedzialność tylko do wysokości majątku przedsiębiorstwa (spółki kapitałowe, spółdzielnie), ryzyko kapitałowe uczestnika przedsięwzięcia jest ograniczone do wysokości jego wkładu kapitałowego. Ważne jest zatem wyprzedzające (w stosunku do założenia przedsiębiorstwa) określenie stopnia ryzyka działalności na bazie np. obserwacji tendencji w gospodarce, charakteru rynku czy rodzaju podejmowanej działalności i preferowanie form o ograniczonym ryzyku kapitałowym (w przypadku dziedzin o wysokim ryzyku). Forma prawno-organizacyjna przedsiębiorstwa może wywierać pierwotny wpływ na możliwości finansowania jego działalności poprzez istnienie założycielskich rygorów kapitałowych oraz zakres możliwości pozyskiwania kapitału (spółki kapitałowe). Trzeba także uwzględnić związki pomiędzy formą prawno-organizacyjną a możliwościami uzyskiwania zasileń kredytowych. W przedsiębiorstwie jednoosobowym oraz w typowych spółkach osobowych mamy do czynienia z unią personalną" własności kapitału i zarządzania przedsiębiorstwem. Pełnia kompetencji zarządczych przedsiębiorcy(ów) jest tu następstwem pełnej odpowiedzialności i nieograniczonego ryzyka kapitałowego, co powoduje istnienie równowagi między władzą a odpowiedzialnością. W spółkach kapitałowych natomiast z reguły występuje oddzielenie udziału kapitałowego od kompetencji zarządczych, a kierowanie przedsiębiorstwem jest powierzane menedżerom. Skutkiem działania menedżera z jednej strony może być wyższa (niż w przypadku kierowania przez niefachowych właścicieli) efektywność zainwestowanego kapitału; z drugiej strony jednak powierzenie kierowania przedsiębiorstwem wynajętemu fachowcowi pociąga za sobą koszty bezpośrednie w postaci jego wynagrodzenia, a także możliwość strat w wyniku działania według jego własnej hierarchii celów, niekoniecznie pokrywających się z celami przedsiębiorcy(ów) pomimo możliwości nadzoru i kontroli. 11

13 Obciążenia podatkowe są tym kryterium, które jest najczęściej i najwyraźniej brane pod uwagę przy wyborze prawno-organizacyjnej formy przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że jest ono w zasadzie jedynym kryterium o charakterze mierzalnym. Podstawowe znaczenie ma tu fakt pojedynczego lub podwójnego opodatkowania dochodów. O ile w przedsiębiorstwach jednoosobowych i spółkach osobowych opodatkowaniu podlega bezpośredni dochód przedsiębiorcy(ów), o tyle w przedsiębiorstwach posiadających osobowość prawną (spółki kapitałowe, spółdzielnie) opodatkowany jest dochód przedsiębiorstwa (opodatkowanie pierwotne) i dochód przedsiębiorcy(ów) w postaci dywidendy (opodatkowanie wtórne). Wielość kryteriów wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa i zróżnicowanie ich ważności powoduje, że wybór formy prawno-organizacyjnej jest trudnym i złożonym problemem decyzyjnym. Prawna definicja pracy geodezyjnej i kartograficznej, podmioty prowadzące działalność geodezyjną i kartograficzną oraz podstawowe obowiązki wykonawcy tych prac Zgodnie z art. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), przez pracę geodezyjną rozumie się: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą to przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii mogą być zatem: osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej, spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie. Jednostki organizacyjne, powoływane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych mogą funkcjonować jako: zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze. W świetle postanowień art. 46 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807) do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii nie jest wymagana koncesja ani zezwolenie. Zgodnie z art. 14. tej ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, przed przystąpieniem do ich wykonania, jest obowiązany zgłosić te prace do odpowiednich organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a po ich wykonaniu przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zwrócić 12

14 uwagę, że obowiązek określony w art. 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego odnosi się do wykonawcy prac geodezyjnych. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807), jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się: kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru, wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Procedura postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w dziedzinie geodezji i kartografii, dokumenty niezbędne do podejmowania działalności gospodarczej 1) Rejestracja w urzędzie miasta lub gminy. Należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w miejscowym urzędzie miasta, gminy. Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł, ale Rada gminy może jednak wprowadzić zwolnienie od tych opłat. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 2) Rejestracja w urzędzie statystycznym. W miejscowym oddziale powiatowego urzędu statystycznego należy wypełnić wniosek (RG-1) o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON. 3) Rejestracja w urzędzie skarbowym. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie działało w innej dzielnicy, mieście, gminie należy zgłosić się także do urzędu właściwego dla rejonu jego działania, gdyż ten właśnie urząd jest właściwy w sprawach podatku VAT. Przedsiębiorstwo opodatkowane jest podatkiem dochodowym, dlatego musi powiadomić urząd o wyborze formy opodatkowania na dany rok oraz podatkiem od towarów i usług VAT, z którego część przedsiębiorstw jest zwolniona (jeżeli przewidywany obrót w bieżącym roku nie przekroczy Euro). Na druku VAT-6 składa się oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku VAT (jeżeli przysługuje) lub rezygnacji ze zwolnienia. Płatnicy podatku VAT rejestrują się, wypełniając druk VAT-R. 13

15 W urzędzie skarbowym należy ponadto na druku NIP-1 dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w celu otrzymania numeru NIP. Numerem tym należy się posługiwać: w dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, na oficjalnych drukach firmowych, ofertach, na pieczątce firmowej. Zakładanie konta w banku: Posiadacz numeru NIP, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wyrabia sobie pieczątkę i zakłada w banku konto. Rachunek (najczęściej tzw. rachunek bieżący) może być otwarty w dowolnym banku. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń. Umożliwia również zaciąganie kredytów potrzebnych na finansowanie zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności. W celu otworzenia rachunku należy zawrzeć z bankiem umowę oraz złożyć kartę wzorów podpisów osób, które będą uprawnione do wydawania dyspozycji dotyczących operacji na rachunku. 4) Rejestracja w ZUS: Obowiązek dokonania rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następuje w ciągu 7 dni od daty wymienionej w zgłoszeniu NIP-1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Jeżeli właściciel zatrudnia pracowników, zgłasza ten fakt w ZUS-ie w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia. Jest wówczas zobowiązany również do odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązującymi dokumentami są formularze: ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ZUS ZFA zgłoszenie danych płatnika składek, ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych, ZUS ZAA zgłoszenie adresów prowadzenia działalności. 5) Inne instytucje związane z rejestracją przedsiębiorstwa: O miejscu i zakresie prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych należy zawiadomić Państwowy Inspektorat Pracy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie tej formalności grozi naliczeniem kary. Aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi sanitarne, bhp, przeciwpożarowe, powinno się zawiadomić odpowiednie organy. Mogą to być: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Wydział Prewencji Straży Pożarnej. Majątek przedsiębiorstwa geodezyjnego i kartograficznego Każda jednostka gospodarcza, by móc zaistnieć na rynku i prowadzić działalność, musi posiadać majątek. Pojęcie majątku jest bardzo szerokie, obejmuje ono bowiem różnorodne składniki. Przykładowo wymienić można: grunty, budynki, samochody, maszyny i urządzenia, papiery wartościowe, patenty, licencje, środki pieniężne i tym podobne środki gospodarcze. Środki gospodarcze stanowią więc majątek firmy w ujęciu rzeczowym inaczej zwany aktywami. Są to składniki majątkowe, którymi przedsiębiorstwo dysponuje i zarządza. W celu uporządkowania środków gospodarczych, w wielu krajach, w tym także w Polsce, przyjęto ich podział wg kryterium płynności. Aktywa, w ujęciu rzeczowym, według tego kryterium, można podzielić na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. 14

16 Wartości niematerialne i prawne - przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności wynosi więcej niż jeden rok. Należą do nich: prawa autorskie, koncesje licencje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, know-how, wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych (koszty te są poniesione jeszcze przed rozpoczęciem produkcji lub wdrożeniem technologii). Wartość firmy - pojawia się gdy nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części skłonny jest zapłacić za nie więcej niż wynosi suma wartości rynkowych przejmowanych składników majątkowych. W zamian otrzymuje abstrakcyjną wartość zwaną renomą firmy (pozycja na rynku, dobra lokalizacja, marka, wyspecjalizowana kadra, stałe rynki zbytu). Dodatnia wartość firmy - to różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a niższą od niej wartością rynkową składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Przeciwieństwem dodatniej wartości firmy jest jej wartość ujemna. Środki trwałe - składniki majątkowe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok. Należą do nich: nieruchomości grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, budynki, budowle, lokale w budynkach, maszyny i urządzenia, środki transportu, inne przedmioty trwałego użytku. Środki trwałe w budowie są to koszty poniesione w związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie są również zaliczane koszty poniesione w celu ulepszenia lub modernizacji istniejącego już środka trwałego. Inwestycje długoterminowe - są to składniki nabyte w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Należą do nich udziały, akcje, długoterminowe papiery wartościowe, długoterminowe pożyczki udzielone, lokaty. Korzyści z nich płynące mają postać przychodów w formie odsetek lub dywidend. Do inwestycji długoterminowych należą również nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Należności - sumy należne wierzycielowi od innych dłużników głównie; za sprzedaż produktów, robót i towarów. Należności długoterminowe - należności, których zapłata nastąpi najwcześniej po upływie roku od dnia bilansowego. Materiały są to składniki niezbędne przy prowadzeniu działalności, które są nabywane przez jednostkę lub wytwarzane we własnym zakresie. Do materiałów zaliczymy zarówno surowce wchodzące w skład produkowanych wyrobów gotowych lub świadczonych usług, ale także wszelkiego rodzaju paliwa, opakowania, materiały biurowe, itp. Charakterystyczną cechą materiałów jest fakt, że zazwyczaj zużywają się one w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, przenosząc całą swoją wartość na wytworzone produkty. 15

17 Półprodukty i produkty w toku różnią się od siebie stopniem zaawansowania w produkcji. Do półproduktów zazwyczaj zaliczamy niezakończone jeszcze wyroby, które przeszły jednak pewien zamknięty etap cyklu technologicznego. W związku z tym nadają się do magazynowania, a nawet mogą być sprzedawane innym jednostkom. W przypadku prowadzenia działalności usługowej do produktów w toku będziemy także zaliczać niewykonane jeszcze w pełni usługi. Wyroby gotowe to efekt końcowy prowadzonej działalności wytwórczej. Produkty te przeszły już kontrolę techniczną i są przeznaczone do sprzedaży. Towary są to składniki nabyte przez jednostkę w celu dalszej odsprzedaży. Czasami sprawia trudność klasyfikacja danego składnika do materiałów bądź towarów. Warto pamiętać, że towary w przedsiębiorstwie nie podlegają żadnym procesom, w wyniku których by zmieniały swoje właściwości fizyczne. Mogą być natomiast konfekcjonowane na zasadzie łączenia lub dzielenia. Należności krótkoterminowe - kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej z tytułu wyświadczonych usług lub dostaw od innych podmiotów, których okres zapłaty nie przekracza 12 miesięcy. Środki pieniężne - gotówka w kasie lub na rachunkach bankowych, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia. Krótkoterminowe papiery wartościowe są nabyte w celu dalszej odsprzedaży, nie mają one charakteru lokaty tylko są przeznaczone do obrotu (udziały, akcje, obligacje). Zatem Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe Pasywa - to inaczej źródła finansowania lub majątek finansowy, który może mieć charakter majątku własnego lub obcego. Charakteryzując środki gospodarcze sklasyfikowano majątek firmy pod kątem jego składników, czyli w ujęciu rzeczowym. Należy zwrócić uwagę, że każdy składnik środków gospodarczych musi posiadać źródło finansowania. Źródła finansowania środków gospodarczych, nazywane inaczej kapitałami, można podzielić na źródła własne i obce. Kapitał własny określa wartość środków gospodarczych, które zostały oddane firmie do prowadzenia działalności na czas nieokreślony. Kapitał własny dzieli się na kapitały lub fundusze powierzone oraz samofinansowania. Kapitały (fundusze) powierzone odzwierciedlają wartość składników rzeczowych lub pieniężnych wniesionych do jednostki przez założycieli. Obok kapitałów (funduszy) powierzonych jednostka dysponuje jeszcze kapitałami (funduszami) samofinansowania, które jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z różnych źródeł własnych przedsiębiorstwa. W wyniku prowadzenia działalności jednostka wypracowuje zysk, którego część lub całość może być przeznaczana na fundusze samofinansowania. Kapitał obcy jest nazywany zobowiązaniami, gdyż firma jest zobowiązana do zwrotu jego równowartości, na ogół wraz z korzyścią dla wierzyciela, po upływie określonego okresu czasu. W skład zobowiązań wchodzą: kredyty i pożyczki, które zaciąga się w celu zaspokojenia długotrwałych potrzeb, na przykład związanych z budową środków trwałych o dużej wartości początkowej (kredyty, pożyczki długoterminowe) lub też w celu zaspokojenia bieżących potrzeb, między innymi związanych z przejściowymi problemami z wypłacalnością (kredyty, pożyczki krótkoterminowe), zobowiązania wobec budżetu z tytułu ceł bądź podatków, które zostały naliczone, ale jeszcze nie zapłacone, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, które dotyczą wynagrodzeń naliczonych, lecz nie wypłaconych, bądź też wynagrodzeń nie podjętych w terminie, 16

18 zobowiązania wobec dostawców za otrzymane materiały, towary, wykonane usługi, inne zobowiązania. W związku z tym, pomiędzy majątkiem rzeczowym i finansowym istnieje następująca zależność: Majątek rzeczowy (Aktywa) = Majątek finansowy (Pasywa) Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = Kapitał własny + Kapitał obcy Powyższe równanie nazywamy równaniem bilansowym, ponieważ zachodzi w nim równość (bilansowanie się) kwot występujących po stronie lewej i prawej. Suma wszystkich środków gospodarczych jednostki musi być równa sumie źródeł ich finansowania. Bilans jest wartościowym zestawieniem składników aktywów i pasywów jednostki sporządzonym na określony dzień bilansowy. Bilans sporządzony na koniec roku obrotowego jest bilansem końcowym i zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej jest bilansem otwarcia dla następnego roku obrotowego. Bilans jest podstawowym źródłem informacji dla celów analizy ekonomicznej. Układ bilansu dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń społecznych określony jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póź. zm). Jednostki spełniające wymogi art. 50 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Tabela 4. Uproszczony układ bilansu [10, s. 155] AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Kapitał (fundusz) własny I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) własny 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 2 Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne prawne III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 4. Zaliczki na wartości niematerialne i IV Kapitał (fundusz) zapasowy prawne II Rzeczowe aktywa trwałe V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1. Środki trwałe VI Pozostałe kapitały (fundusze) 2. Środki trwałe w budowie VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie VIII Zysk (strata) netto III Należności długoterminowe IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku 1. Od jednostek powiązanych obrotowego (wielkość ujemna) 2. Od pozostałych jednostek B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania IV Inwestycje długoterminowe I Rezerwy na zobowiązania 1. Nieruchomości 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 2. Wartości niematerialne i prawne dochodowego 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 4. Inne inwestycje długoterminowe 3. Pozostałe rezerwy V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II Zobowiązania długoterminowe B Aktywa obrotowe 1. Wobec jednostek powiązanych I Zapasy 2. Wobec pozostałych jednostek 1 Materiały III Zobowiązania krótkoterminowe 2. Półprodukty i produkty w toku 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Produkty gotowe 2. Wobec pozostałych jednostek 17

19 4. Towary 3. Fundusze specjalne 5. Zaliczki na dostawy IV Rozliczenia międzyokresowe II Należności krótkoterminowe 1. Ujemna wartość firmy 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2. Należności od pozostałych jednostek III Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa razem Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa geodezyjnego Podstawowym zadaniem analizy ekonomicznej jest ocena poziomu efektywności gospodarowania oraz stanu ekonomicznego jednostki gospodarczej i przygotowanie na tej podstawie informacji służących do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych przez zarządzających firmą. Informacje te opierają się zwykle na faktach wynikających z oceny stanu finansowego firmy, poziomu kosztów, stopnia wykorzystania czynników rzeczowych i czynnika pracy, potencjalnych zagrożeń, trudności firmy, pozycji firmy w środowisku gospodarczym itp. Rachunek zysków i strat jest wartościowym zestawieniem elementów kształtujących wynik finansowy, będący podstawowym miernikiem oceny działalności firmy za bieżący rok obrotowy, sporządzonym na dzień bilansowy. Dodatni wynik finansowy jest zyskiem, a ujemny stratą przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rachunek zysków i strat może być sporządzany w wersji porównawczej i kalkulacyjnej. Wyboru wersji rachunku zysków i strat dokonuje kierownik jednostki. W rachunku zysków i strat wyznaczane są cząstkowe wyniki działalności: wynik (zysk lub strata) ze sprzedaży, wynik (zysk lub strata) z działalności operacyjnej, wynik (zysk lub strata) z działalności gospodarczej, wynik (zysk lub strata) brutto, wynik (zysk lub strata) netto. Informacje, które powinien zawierać rachunek zysków i strat sporządzany przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń społecznych określa załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości. Tabela 5. Uproszczony Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny [10, s. 181] Treść A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe Rok ubiegły Rok bieżący 18

20 K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto L+(-)M O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Dane ze sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze są podstawą obliczenia wskaźników finansowych pozwalających ocenić sytuacje majątkową i finansową jednostki. Analiza finansowa może dotyczyć bieżącego roku obrotowego lub okresów poprzednich, w celu dokonywania porównań. Przedmiotem badania analizy finansowej są przychody, koszty i wynik finansowy a także składniki aktywów i pasywów wykazanych w bilansie. Zakres analizy finansowej jest szeroki, do najczęściej stosowanych można zaliczyć: analizę poziomą i pionową bilansu, analizę rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Analiza pozioma bilansu Istotą tej analizy jest porównywanie zmian poszczególnych składników aktywów i pasywów na przestrzeni roku obrotowego (stan na początek i na koniec roku) oraz porównania z latami poprzednimi. Obliczane wskaźniki dynamiki wskazują wzrost lub spadek badanej wielkości w odniesieniu do roku poprzedniego lub innego przyjętego jako baza do porównań. Wskaźniki dynamiki oblicza się w sposób następujący: wielkość składnika np. należności w roku badanym W = wielkość składnika w roku poprzednim (lub w roku przyjętym za x 100% bazowy) W ten sposób można wyznaczyć wskaźniki dynamiki aktywów i pasywów, np.: dynamiki aktywów trwałych, dynamiki aktywów obrotowych, dynamiki kapitałów własnych, dynamiki kapitałów obcych, oraz szczegółowe wskaźniki dynamiki każdej z grup aktywów trwałych lub obrotowych i każdej z grup kapitałów własnych i kapitałów obcych. Analiza pionowa bilansu Analiza pionowa bilansu pozwala ocenić strukturę aktywów i pasywów. Można wyznaczać wskaźniki ogólne np. udział aktywów trwałych lub aktywów obrotowych w aktywach ogółem, lub wskaźniki szczegółowe badając określoną grupę aktywów lub pasywów. Wskaźniki struktury określają udział procentowy poszczególnych składników aktywów lub pasywów w ich całości. Przykładowe wskaźniki ogólne: aktywa trwałe aktywa ogółem x 100% aktywa obrotowe aktywa ogółem x 100% 19

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo