REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,92 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej GWF lub Grupa Wydawnicza Foksal ). 2. Sklep internetowy oznacza prowadzony przez GWF w domenie internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od GWF towarów (dalej Sklep ). Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. 3. Stroną umów zawieranych z Grupą Wydawniczą Foksal, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy oraz dokonywanie zakupów w Sklepie, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (dalej Klient ). Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, zwany jest dalej Konsumentem. 4. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia Regulaminu dotyczące wyraźnie Konsumenta nie dotyczą Klientów niebędących Konsumentami. 5. Do przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień oraz w celu uniknięcia błędów podczas składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Ponadto celem składania zamówień Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej ( ). Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka, b) Wybrać formę płatności, c) Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), d) Wpisać dane billingowe zamówienia, , numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, e) Wpisać dane odbiorcy zamówienia, jeśli są inne niż billingowe, f) Zaznaczyć opcję chcę otrzymać fakturę VAT, jeśli Klient chce otrzymać fakturę, g) Przepisać we właściwie pole cyfry kontrolne wyświetlające się na obrazku, h) Zapoznać się z Polityką prywatności i potwierdzić zaznaczając pole Akceptuję politykę prywatności, i) kliknąć przycisk Przejdź do potwierdzenia. Klient zostaje przekierowany na stronę, gdzie wyświetlają się wszystkie dotychczas wprowadzone dane: dane Klienta, dane billingowe, dane do dostawy, zawartość zamówienia, wybrana forma płatności, forma dostawy, koszty dostawy oraz należność za zamówienie. Poprzez kliknięcie ikony popraw Klient może wrócić do strony poprzedniej i poprawić wprowadzone dane. Po

2 kliknięciu ikony potwierdź Klient potwierdza prawdziwość wprowadzonych danych i przechodzi na kolejną stronę z podsumowaniem zamówienia. Wyświetla się na niej Numer zamówienia, numer telefonu, pod którym klient może uzyskać informacje o realizacji zamówienia oraz numer konta, na jaki należy dokonać płatności w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym. 3. Zamówienie zostaje złożone i przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia przez Klienta zgodnie z ust. 2 pkt. i) powyżej. W przypadku zamówień opłacanych przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie GWF należności za zamówione towary przez Klienta. Ponadto potwierdzenie zamówienia przez Klientów zarejestrowanych, zgodnie z 3 Zasady rejestracji w Sklepie, następuje na zasadach 3 poniżej. 4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o czym mowa powyżej, z uwzględnieniem wymogu zaksięgowania wpłaty, pomiędzy GWF a Klientem zawierana jest umowa sprzedaży towaru na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanego przez Klienta towaru. 6. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu, w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia, pocztą elektroniczną pod adres: Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 7. GWF powinien wykonać umowę sprzedaży towaru najpóźniej w terminie 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży, z uwzględnieniem poniższego. 8. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone po godzinie są przekazywane do wykonania następnego dnia. Na czas realizacji zamówienia składa się: a) termin realizacji liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, o czym mowa w ust. 2 powyżej, potrzebny na zapakowanie towaru i przekazanie do wysyłki (1 dzień roboczy); b) czas dostawy około 3-5 dni roboczych. 3. Zasady rejestracji w Sklepie 1. Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie. Rejestracja oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez GWF formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia konta. Konto umożliwia Klientowi edycję podanych przez Klienta danych osobowych, dokonywanie zakupów w Sklepie, zawiera informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta towarach, historię transakcji. 2. Utworzenie i korzystanie z konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z niektórych usług świadczonych przez GWF. 3. Klient może zarejestrować się w sklepie GWF podczas składania zamówienia. Należy zaznaczyć opcję Załóż konto (zarejestruj mnie). Rejestracja podczas zamówienia wymaga, aby Klient podczas składania zamówienia, oprócz danych wymienionych w 2 ust. 2) powyżej, podał login ( ) oraz ustalił hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego konta. 4. Podczas potwierdzania zamówienia Klient otrzymuje informację: W czasie składania zamówienia zostanie utworzone konto użytkownika, dane dostępowe do konta zostaną wysłane na adres: ( Klienta). Aby móc zalogować się do Sklepu, niezbędne będzie potwierdzenie danych zawartych w mailu z zamówieniem. Po potwierdzeniu zamówienia,

3 Klient otrzymuje wiadomość wysłaną na adres . Wiadomość zawiera następujące dane: a) Dane dostępowe do konta: login i hasło ustalone przez Klienta, b) Dane billingowe, c) Dane do dostawy, d) Zawartość zamówienia, e) Formę dostawy oraz wielkość należności za dostawę, f) Formę płatności, g) Należność za zamówienie, h) Link Potwierdź zamówienie i rejestrację konta oraz informację: Twoje zamówienie nie będzie zrealizowane dopóki go nie potwierdzisz. Skorzystaj z linku powyżej aby potwierdzić zamówienie i aktywować konto. 5. Po kliknięciu na link Potwierdź zamówienie i rejestrację konta Klient zostaje przeniesiony do swojego konta, gdzie pojawią się szczegóły zamówienia oraz informacja Twoje zamówienie zostało potwierdzone. 6. Każdorazowo przy składaniu zamówień przez zarejestrowane konto, należy je potwierdzać klikając w link znajdujący się przy zamówieniu: potwierdź lub anuluj w przypadku, kiedy zarejestrowany Klient chce zrezygnować z zamówienia. 7. Rejestracja za pomocą opcji Załóż konto wymaga podania adresu , który będzie stanowił login do konta, hasła, za pomocą którego Klient będzie logował się do serwisu oraz złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 8. Po zarejestrowaniu się przez Klienta zgodnie z powyższym, na wskazany przez Klienta adres e- mail zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca założenie konta w Sklepie. Aby aktywować konto, należy potwierdzić rejestrację klikając na link w wiadomości . Wówczas otwiera się strona przeglądarki, z formularzem rejestracyjnym, który należy wypełnić, aby dokończyć proces rejestracji. 9. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. 10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, w formularzu rejestracyjnym danych, np. adresu dostawy towarów, numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT. 11. GWF zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji danych osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym danych osobowych. 12. Z chwilą założenia konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez GWF, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży towarów. Z tą samą chwilą pomiędzy GWF a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu. 13. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno konto. 14. W przypadku zmiany danych osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie dane osobowe. Brak aktualizacji danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem GWF prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży towarów. 15. Klient nie może udostępniać swojego loginu (adresu ) i hasła do konta innym osobom. GWF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzającym. 16. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania GWF o utracie hasła do konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych. 17. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość na adres

4 albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres GWF. 18. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązana przez GWF z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o korzystanie ze Sklepu przez GWF uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa, zmianę w zakresie działalności GWF. 19. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązania przez GWF bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z tej umowy lub niniejszego Regulaminu. 4. Dostępne towary i ich zakup 1. GWF w ramach Sklepu prezentuje możliwe do nabycia od GWF towary. Prezentacja towarów w ramach Sklepu może ulec zmianie i nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie towarach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu. Prezentowane w ramach Sklepu towary mogą być bowiem ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo ograniczony. Ilość i data dostępności towarów, która jest prezentowana w Sklepie ma charakter jedynie informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności jeżeli GWF nie będzie mógł spełnić zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta em lub w inny sposób i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 4. Brak możliwości realizacji zamówienia występuje jednak sporadycznie (np. w przypadku wyczerpania nakładu tytułu pomiędzy ostatnią aktualizacją strony Sklepu a chwilą złożenia zamówienia). W takim przypadku z Klientem kontaktuje się przedstawiciel Sklepu, uzgadniając zamówienie ponownie, w tym Strony mogą postanowić o zwrocie nadpłaty (w przypadku płatności z góry) lub obniżyć wartość zamówienia o wartość brakującego towaru (w przypadku zapłaty za pobraniem). 5. Jeżeli GWF nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, GWF może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt GWF. W takim jednak wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w 6 ust. 1 Prawo odstąpienia od umowy, przy czym zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt GWF. 5. Reklamacje 1. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową prawo do złożenia reklamacji w Sklepie przysługuje Konsumentowi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

5 2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność GWF z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił GWF za nabycie danego towaru. 3. Klient, w tym Konsument, może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji: a) mailowo na adres: lub wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronach sklepu: b) telefonicznie / , c) pisemnie na adres Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 17, z dopiskiem Reklamacja, sklep internetowy. 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, numer zamówienia, określenie produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych GWF może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych. 5. Do reklamacji Klient powinien załączyć reklamowany towar oraz dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, GWF prześle Klientowi inny egzemplarz tego samego towaru, wolny od wad. W przypadku, gdy Grupa Wydawnicza Foksal nie będzie mogła wymienić wadliwego egzemplarza, zwróci Klientowi należności za reklamowany towar. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w formie przelewu na konto wskazane przez Klienta, zgodnie z 12 Zwrot należności. 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane GWF poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Twoje konto. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 6. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumentów 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwracane towary muszą być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać na adres: ul. Kolejowa 9/11, Warszawa. 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży GWF dokona zwrotu uiszczonych należności, zgodnie z 12 Zwrot należności. 4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, GWF poświadczy na piśmie zwrot świadczenia.

6 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia; b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; f) dostarczania prasy; g) usług w zakresie gier hazardowych. 7. Ceny towarów, promocje 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 2. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT. 3. Podana cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 8. Polityka prywatności, dane osobowe i cookies 1. GWF przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy. 2. Administratorem danych, w tym danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, formularzu założenia konta, lub pozyskanych telefonicznie dla realizacji zamówienia jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ulicy Foksal 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Klienta, w tym realizacji zamówienia, umowy korzystania z konta oraz archiwizacji lub w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie ich może uniemożliwić realizację niektórych lub wszystkich usług. Dane nie będą przedmiotem udostępniania ani odsprzedaży innym podmiotom. Dane będą przekazywane firmom świadczącym usługi doręczania przesyłek. 3. Osoby przekazujące dane osobowe do GWF mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Potwierdzając znajomość Regulaminu Klient jednocześnie wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach w nim określonych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub zamówienie Newslettera, zdefiniowanego w 9 poniżej, dane osobowe będą przetwarzane przez GWF także w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

7 6. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług GWF korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług GWF. Szczegółowe zasady wykorzystywania ww. plików zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 9 Newsletter 1. Klient ma możliwość zamówienia newslettera, czyli gazetki elektronicznej wydawanej periodycznie przez GWF, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie towarów, organizowanych konkursach, promocjach itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe GWF lub jego partnerów (dalej Newsletter ). 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach konta Klienta w Sklepie. Podczas zamawiania newslettera w ramach konta, klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Politykę prywatności, poprzez zaznaczenie pola Akceptuję politykę prywatności. 3. W ramach Newslettera GWF może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę. 4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość na adres modyfikację ustawień konta w zakładce newsletter, poprzez kliknięcie linku Usuń mnie z listy, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera. Sklep akceptuje następujące formy płatności: 10. Formy płatności gotówką przy odbiorze należność pobiera listonosz lub kurier, przelewem na konto nr: w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. 11. Dostawa, koszty 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 4. Towary można odebrać także osobiście na ulicy Kolejowej 9/11, po uprzednim umówieniu terminu odbioru pod nr telefonu 22/

8 . 12. Zwrot należności 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 3. W przypadku wykorzystania przez Klienta przy zakupie towarów jakichkolwiek promocji Klientowi zostanie zwrócona faktycznie uiszczona cena. 13. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. GWF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu - Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiana Regulaminu nie pogorszy sytuacji prawnej Klienta, chyba że wynikać to będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.). 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a GWF rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GWF. 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

9 Miejscowość, dnia r. Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. ul. Foksal 17, Warszawa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość SKLEP INTERNETOWY Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) i odstępuję od umowy... zawartej dnia... Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:...) przekazem pocztowym na adres... lub na konto nr... Zwracam towar w postaci... w stanie niezmienionym. podpis Konsumenta i Art Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

10 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Art Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013

Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Regulamin Sklepu Internetowego www.music-island.pl obowiązujący od dnia 28.03.2013 Właścicielem sklepu internetowego www.music-island.pl (w dalszej treści zwanego Sklepem ), działającym pod adresem www.music-island.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu.

Sklep sklep internetowy działający pod adresem www.verbumt.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu. Regulamin Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015 roku. Sklep internetowy Verbum Trans dostępny pod adresem internetowym: www.verbumt.pl jest prowadzony przez firmę Verbum Trans sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000519635, NIP: 517-03-66-576, REGON: 181139 418

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000519635, NIP: 517-03-66-576, REGON: 181139 418 Sklep internetowy CMS Polska działający pod adresem sklep.cmspolska.com prowadzony jest przez: CMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Zaczernie 791, 36-062 Zaczernie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego La Barbe

Regulamin sklepu internetowego La Barbe Regulamin sklepu internetowego La Barbe I. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233. 2. Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy pod adresem system.pgnrubicon.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez PGN RUBICON JAKUB BAUMGART,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1. Sprzedający Technox Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 2. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez: P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp.J. ul. Grodzieńska 37 a

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży sadzonek roślin przez gospodarstwo rolne Jadwigi i Janusza Rudnickich mieszczące się w Rakszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Redinpe

Regulamin Sklepu Internetowego Redinpe Regulamin Sklepu Internetowego Redinpe dostępnego pod adresem www.redinpe.com Definicje: 1. Sprzedający - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw w Warszawie, ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego. Regulamin Regulamin sklepu internetowego Sztućce.pl 1 Postanowienia ogólne Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem http://sztucce.pl/pl/content/3-regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo