REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,92 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej GWF lub Grupa Wydawnicza Foksal ). 2. Sklep internetowy oznacza prowadzony przez GWF w domenie internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od GWF towarów (dalej Sklep ). Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. 3. Stroną umów zawieranych z Grupą Wydawniczą Foksal, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy oraz dokonywanie zakupów w Sklepie, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (dalej Klient ). Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, zwany jest dalej Konsumentem. 4. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia Regulaminu dotyczące wyraźnie Konsumenta nie dotyczą Klientów niebędących Konsumentami. 5. Do przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień oraz w celu uniknięcia błędów podczas składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Ponadto celem składania zamówień Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej ( ). Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka, b) Wybrać formę płatności, c) Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), d) Wpisać dane billingowe zamówienia, , numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, e) Wpisać dane odbiorcy zamówienia, jeśli są inne niż billingowe, f) Zaznaczyć opcję chcę otrzymać fakturę VAT, jeśli Klient chce otrzymać fakturę, g) Przepisać we właściwie pole cyfry kontrolne wyświetlające się na obrazku, h) Zapoznać się z Polityką prywatności i potwierdzić zaznaczając pole Akceptuję politykę prywatności, i) kliknąć przycisk Przejdź do potwierdzenia. Klient zostaje przekierowany na stronę, gdzie wyświetlają się wszystkie dotychczas wprowadzone dane: dane Klienta, dane billingowe, dane do dostawy, zawartość zamówienia, wybrana forma płatności, forma dostawy, koszty dostawy oraz należność za zamówienie. Poprzez kliknięcie ikony popraw Klient może wrócić do strony poprzedniej i poprawić wprowadzone dane. Po

2 kliknięciu ikony potwierdź Klient potwierdza prawdziwość wprowadzonych danych i przechodzi na kolejną stronę z podsumowaniem zamówienia. Wyświetla się na niej Numer zamówienia, numer telefonu, pod którym klient może uzyskać informacje o realizacji zamówienia oraz numer konta, na jaki należy dokonać płatności w przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym. 3. Zamówienie zostaje złożone i przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia przez Klienta zgodnie z ust. 2 pkt. i) powyżej. W przypadku zamówień opłacanych przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie GWF należności za zamówione towary przez Klienta. Ponadto potwierdzenie zamówienia przez Klientów zarejestrowanych, zgodnie z 3 Zasady rejestracji w Sklepie, następuje na zasadach 3 poniżej. 4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o czym mowa powyżej, z uwzględnieniem wymogu zaksięgowania wpłaty, pomiędzy GWF a Klientem zawierana jest umowa sprzedaży towaru na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanego przez Klienta towaru. 6. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu, w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia, pocztą elektroniczną pod adres: Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 7. GWF powinien wykonać umowę sprzedaży towaru najpóźniej w terminie 7 dni po zawarciu umowy sprzedaży, z uwzględnieniem poniższego. 8. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone po godzinie są przekazywane do wykonania następnego dnia. Na czas realizacji zamówienia składa się: a) termin realizacji liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, o czym mowa w ust. 2 powyżej, potrzebny na zapakowanie towaru i przekazanie do wysyłki (1 dzień roboczy); b) czas dostawy około 3-5 dni roboczych. 3. Zasady rejestracji w Sklepie 1. Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie. Rejestracja oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez GWF formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia konta. Konto umożliwia Klientowi edycję podanych przez Klienta danych osobowych, dokonywanie zakupów w Sklepie, zawiera informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta towarach, historię transakcji. 2. Utworzenie i korzystanie z konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z niektórych usług świadczonych przez GWF. 3. Klient może zarejestrować się w sklepie GWF podczas składania zamówienia. Należy zaznaczyć opcję Załóż konto (zarejestruj mnie). Rejestracja podczas zamówienia wymaga, aby Klient podczas składania zamówienia, oprócz danych wymienionych w 2 ust. 2) powyżej, podał login ( ) oraz ustalił hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego konta. 4. Podczas potwierdzania zamówienia Klient otrzymuje informację: W czasie składania zamówienia zostanie utworzone konto użytkownika, dane dostępowe do konta zostaną wysłane na adres: ( Klienta). Aby móc zalogować się do Sklepu, niezbędne będzie potwierdzenie danych zawartych w mailu z zamówieniem. Po potwierdzeniu zamówienia,

3 Klient otrzymuje wiadomość wysłaną na adres . Wiadomość zawiera następujące dane: a) Dane dostępowe do konta: login i hasło ustalone przez Klienta, b) Dane billingowe, c) Dane do dostawy, d) Zawartość zamówienia, e) Formę dostawy oraz wielkość należności za dostawę, f) Formę płatności, g) Należność za zamówienie, h) Link Potwierdź zamówienie i rejestrację konta oraz informację: Twoje zamówienie nie będzie zrealizowane dopóki go nie potwierdzisz. Skorzystaj z linku powyżej aby potwierdzić zamówienie i aktywować konto. 5. Po kliknięciu na link Potwierdź zamówienie i rejestrację konta Klient zostaje przeniesiony do swojego konta, gdzie pojawią się szczegóły zamówienia oraz informacja Twoje zamówienie zostało potwierdzone. 6. Każdorazowo przy składaniu zamówień przez zarejestrowane konto, należy je potwierdzać klikając w link znajdujący się przy zamówieniu: potwierdź lub anuluj w przypadku, kiedy zarejestrowany Klient chce zrezygnować z zamówienia. 7. Rejestracja za pomocą opcji Załóż konto wymaga podania adresu , który będzie stanowił login do konta, hasła, za pomocą którego Klient będzie logował się do serwisu oraz złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 8. Po zarejestrowaniu się przez Klienta zgodnie z powyższym, na wskazany przez Klienta adres e- mail zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca założenie konta w Sklepie. Aby aktywować konto, należy potwierdzić rejestrację klikając na link w wiadomości . Wówczas otwiera się strona przeglądarki, z formularzem rejestracyjnym, który należy wypełnić, aby dokończyć proces rejestracji. 9. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. 10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, w formularzu rejestracyjnym danych, np. adresu dostawy towarów, numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT. 11. GWF zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji danych osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym danych osobowych. 12. Z chwilą założenia konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez GWF, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży towarów. Z tą samą chwilą pomiędzy GWF a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu. 13. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno konto. 14. W przypadku zmiany danych osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie dane osobowe. Brak aktualizacji danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem GWF prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży towarów. 15. Klient nie może udostępniać swojego loginu (adresu ) i hasła do konta innym osobom. GWF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzającym. 16. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania GWF o utracie hasła do konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych. 17. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość na adres

4 albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres GWF. 18. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązana przez GWF z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o korzystanie ze Sklepu przez GWF uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa, zmianę w zakresie działalności GWF. 19. Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązania przez GWF bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z tej umowy lub niniejszego Regulaminu. 4. Dostępne towary i ich zakup 1. GWF w ramach Sklepu prezentuje możliwe do nabycia od GWF towary. Prezentacja towarów w ramach Sklepu może ulec zmianie i nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie towarach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu. Prezentowane w ramach Sklepu towary mogą być bowiem ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo ograniczony. Ilość i data dostępności towarów, która jest prezentowana w Sklepie ma charakter jedynie informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności jeżeli GWF nie będzie mógł spełnić zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta em lub w inny sposób i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 4. Brak możliwości realizacji zamówienia występuje jednak sporadycznie (np. w przypadku wyczerpania nakładu tytułu pomiędzy ostatnią aktualizacją strony Sklepu a chwilą złożenia zamówienia). W takim przypadku z Klientem kontaktuje się przedstawiciel Sklepu, uzgadniając zamówienie ponownie, w tym Strony mogą postanowić o zwrocie nadpłaty (w przypadku płatności z góry) lub obniżyć wartość zamówienia o wartość brakującego towaru (w przypadku zapłaty za pobraniem). 5. Jeżeli GWF nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, GWF może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt GWF. W takim jednak wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w 6 ust. 1 Prawo odstąpienia od umowy, przy czym zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt GWF. 5. Reklamacje 1. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową prawo do złożenia reklamacji w Sklepie przysługuje Konsumentowi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

5 2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność GWF z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił GWF za nabycie danego towaru. 3. Klient, w tym Konsument, może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji: a) mailowo na adres: lub wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronach sklepu: b) telefonicznie / , c) pisemnie na adres Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 17, z dopiskiem Reklamacja, sklep internetowy. 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, numer zamówienia, określenie produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych GWF może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych. 5. Do reklamacji Klient powinien załączyć reklamowany towar oraz dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, GWF prześle Klientowi inny egzemplarz tego samego towaru, wolny od wad. W przypadku, gdy Grupa Wydawnicza Foksal nie będzie mogła wymienić wadliwego egzemplarza, zwróci Klientowi należności za reklamowany towar. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w formie przelewu na konto wskazane przez Klienta, zgodnie z 12 Zwrot należności. 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane GWF poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Twoje konto. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 6. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumentów 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwracane towary muszą być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać na adres: ul. Kolejowa 9/11, Warszawa. 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży GWF dokona zwrotu uiszczonych należności, zgodnie z 12 Zwrot należności. 4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, GWF poświadczy na piśmie zwrot świadczenia.

6 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia; b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; f) dostarczania prasy; g) usług w zakresie gier hazardowych. 7. Ceny towarów, promocje 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 2. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT. 3. Podana cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 8. Polityka prywatności, dane osobowe i cookies 1. GWF przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy. 2. Administratorem danych, w tym danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, formularzu założenia konta, lub pozyskanych telefonicznie dla realizacji zamówienia jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ulicy Foksal 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Klienta, w tym realizacji zamówienia, umowy korzystania z konta oraz archiwizacji lub w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie ich może uniemożliwić realizację niektórych lub wszystkich usług. Dane nie będą przedmiotem udostępniania ani odsprzedaży innym podmiotom. Dane będą przekazywane firmom świadczącym usługi doręczania przesyłek. 3. Osoby przekazujące dane osobowe do GWF mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Potwierdzając znajomość Regulaminu Klient jednocześnie wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach w nim określonych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub zamówienie Newslettera, zdefiniowanego w 9 poniżej, dane osobowe będą przetwarzane przez GWF także w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

7 6. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług GWF korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług GWF. Szczegółowe zasady wykorzystywania ww. plików zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 9 Newsletter 1. Klient ma możliwość zamówienia newslettera, czyli gazetki elektronicznej wydawanej periodycznie przez GWF, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie towarów, organizowanych konkursach, promocjach itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe GWF lub jego partnerów (dalej Newsletter ). 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach konta Klienta w Sklepie. Podczas zamawiania newslettera w ramach konta, klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Politykę prywatności, poprzez zaznaczenie pola Akceptuję politykę prywatności. 3. W ramach Newslettera GWF może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę. 4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość na adres modyfikację ustawień konta w zakładce newsletter, poprzez kliknięcie linku Usuń mnie z listy, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera. Sklep akceptuje następujące formy płatności: 10. Formy płatności gotówką przy odbiorze należność pobiera listonosz lub kurier, przelewem na konto nr: w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. 11. Dostawa, koszty 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 4. Towary można odebrać także osobiście na ulicy Kolejowej 9/11, po uprzednim umówieniu terminu odbioru pod nr telefonu 22/

8 . 12. Zwrot należności 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 3. W przypadku wykorzystania przez Klienta przy zakupie towarów jakichkolwiek promocji Klientowi zostanie zwrócona faktycznie uiszczona cena. 13. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. GWF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu - Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiana Regulaminu nie pogorszy sytuacji prawnej Klienta, chyba że wynikać to będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.). 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a GWF rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GWF. 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

9 Miejscowość, dnia r. Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. ul. Foksal 17, Warszawa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość SKLEP INTERNETOWY Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) i odstępuję od umowy... zawartej dnia... Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:...) przekazem pocztowym na adres... lub na konto nr... Zwracam towar w postaci... w stanie niezmienionym. podpis Konsumenta i Art Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

10 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Art Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 Regulamin sklepu internetowego www.przyjemnysklep.pl Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.przyjemnysklep.pl prowadzony jest przez Bartosza Cyndeckiego prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Clubnails Cosmetics 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-ROLNICZE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-ROLNICZE.EU Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://sklep-rolnicze.eu/regulamin%2811,,%29.aspx Regulamin można utrwalić w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo