Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim."

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: ZIM/ZSF/TIZ Rok: V Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Sprawdzenie skonstruowanego narzędzia w innym przedsiębiorstwie. Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jacek Mercik Skład grupy: Magdalena Berlik Magdalena Cabaj Agata Klaus Karol Kampa Filip Nowak Paweł Pilecki

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Koncepcja strategicznej karty wyników Perspektywy BSC Strategiczna karta wyników jako koncepcja systemu zarządzania... 6 II. Charakterystyka przedsiębiorstwa Lexim Analiza otoczenia dalszego Analiza otoczenia sektorowego model pięciu sił Portera Analiza zasobów Analiza kluczowych czynników sukcesu III. Opracowanie celów strategicznych i ich przełożenie ich na konkretne mierniki w przedsiębiorstwie Lexim Perspektywa finansowa Perspektywa klienta Perspektywa procesów wewnętrznych Perspektywa rozwoju Powiązanie wskaźników w czterech perspektywach IV. Próba zastosowania opracowanych mierników i celów w innym przedsiębiorstwie Charakterystyka przedsiębiorstwa - Piekarnia KAMPA Próba przypisania perspektywy finansowej Próba przypisania perspektywy klienta Próba przypisania perspektywy procesów wewnętrznych Próba przypisania perspektywy procesów wewnętrznych V. Wnioski

3 Wstęp Wśród małych i średnich przedsiębiorstw zarządzanie strategiczne nie jest powszechnie stosowane. Większość menedżerów koncentruje się na bieżącej działalności uważając, że długookresowe plany nie mają szans ze względu na zmienność otoczenia i warunków gospodarowania. Konsekwencją takiego działania może być brak wizji przyszłości firmy, co w dużym stopniu decyduje o wysokim odsetku niepowodzeń i bankructw. Narzędziem, które może taką sytuację zmienić jest Strategiczna Karta Wyników. W przypadku takiego przedsiębiorstwa jak Lexim już samo opracowywanie, tworzenie tej karty może przynieść wiele korzyści. Może ona bowiem stać się punktem wyjścia w opracowaniu strategii od podstaw, która w przedsiębiorstwie nie istnieje. Celem pracy jest utworzenie tego narzędzia dla firmy Lexim, co będzie realizowane w postaci kilkuetapowego procesu. Pierwszym etapem będzie wprowadzenie w życie misji przedsiębiorstwa Lexim poprzez wyznaczenie celów strategicznych w poszczególnych perspektywach firmy (perspektywie: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju). Kolejnym etapem będzie wyznaczenie mierników, na podstawie których będzie prowadzony monitoring strategii. Następnie, aby plany weszły w życie wyznaczone zostaną zadania, które doprowadzą do osiągnięcia oczekiwanej wartości wskaźników. W tym momencie nastąpi, tak ważne w całej idei Strategicznej Karty Wyników, przełożenie celów strategicznych na konkretne zadania. Cele i miary, które zostaną ujęte w budowanej karcie wyników powinny być ze sobą powiązane w sieć relacji przyczynowo-skutkowych, które to będą wyjaśniały strategię przedsiębiorstwa. Zostanie skonstruowana sieć relacji dla przedsiębiorstwa Lexim. Kolejnym celem pracy będzie próba zastosowania stworzonej dla firmy Lexim Zrównoważonej Karty Wyników w innym przedsiębiorstwie i podzielenie się wnioskami z tego przedsięwzięcia. 3

4 I. Koncepcja strategicznej karty wyników Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard - BSC) jest rezultatem projektu badawczego realizowanego na początku lat dziewięćdziesiątych pod kierunkiem profesora rachunkowości Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona, prezesa firmy konsultingowej Nolan, Norton & Co. Na podstawie badań Kaplan i Norton opracowali koncepcję kompleksowego monitoringu efektów działalności przedsiębiorstwa, uwzględniającego obok mierzalnych aktywów, również aktywa niemierzalne - za pomocą wskaźników finansowych, takie jak np. wysoka jakość produktu, wykwalifikowany personel, czy inne. Początkowo koncepcja ta pojmowana była jako system wskaźników przedstawiających mierzalne i niemierzalne efekty działalności przedsiębiorstwa. Szybko jednak rozwinęła się w system menedżerski. Dostarcza ona odpowiedzi na cztery podstawowe pytania: - jak firmy powinny się prezentować swoim klientom by zrealizować wizję, - które procesy powinny wyraźnie odróżniać przedsiębiorstwo od innych, by usatysfakcjonować udziałowców i klientów, - jak powinien zmieniać się potencjał firmy, by zrealizować założoną wizję, - w jaki sposób firmy powinny prezentować się swoim akcjonariuszom. Odpowiedź na powyższe pytania uzyskuje się porównując wizję, na podstawie której określane są cele, z odpowiednimi działaniami i niezbędnymi parametrami sterowania. 1. Perspektywy BSC Autorzy koncepcji wyróżnili cztery płaszczyzny (perspektywy), na których mogą być ukazane efekty działalności przedsiębiorstwa: płaszczyzna finansowa, pokazuje iż implementacja strategii prowadzi do poprawy wyników przedsiębiorstwa. Wskaźniki tej płaszczyzny uwzględniają klasyczne mierniki finansowe, jak np. wzrost wartości akcji, wzrost wartości sprzedaży, czy zwiększenie udziału w rynku. Wskaźniki tej płaszczyzny pełnią podwójną rolę. Z jednej strony określają efekty finansowe, które są oczekiwane w związku z realizacją strategii. Z drugiej zaś strony pełnią funkcję celów końcowych dla pozostałych płaszczyzn zrównoważonej karty wyników. Wskaźniki dotyczące klientów, wewnętrznych procesów, uczenia się i wzrostu przedsiębiorstwa powinny być zasadniczo powiązane ze wskaźnikami finansowymi; 4

5 perspektywa klienta odzwierciedla strategiczne cele przedsiębiorstwa w odniesieniu do poszczególnych grup klientów i segmentów rynku, na których przedsiębiorstwo konkuruje. W celu identyfikacji grup klientów i segmentów rynku powinny być stosowane takie miary, jak np. poziom satysfakcji klientów, liczba nowych klientów, czy poziom elastycznych dostaw. Mierniki te nie wyczerpują ich bogatego zbioru. Można dodatkowo ocenić atrybuty produktów (ich ceny, jakość i funkcjonalność), relacje z klientami (kompetentność personelu, dostęp do informacji, czas obsługi) oraz wizerunek i reputację; płaszczyzna procesów wewnętrznych akcentuje procesy bezpośrednio wpływające na poziom satysfakcji klientów i sukces finansowy przedsiębiorstwa. Należy przy tym podkreślić, iż koncepcja BSC nie ogranicza się tylko do obecnych procesów, tak jak w przypadku klasycznych wskaźników controllingu. Koncentruje się natomiast na procesach, które należy uznać za najważniejsze z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa. W ten sposób w polu zainteresowania menedżerów znajdują się procesy, które należy wdrożyć w przyszłości w celu realizacji skutecznej strategii. Podobnie jest z określeniem klientów i segmentów rynku. W ramach zrównoważonej karty wyników próbuje się wyjść poza obecny krąg klientów, poprzez definiowanie nowych segmentów rynku i przyszłościowych potrzeb klientów. Miarami wykorzystywanymi w tej płaszczyźnie są: liczba nowych produktów wprowadzonych na rynek, liczba nowo uruchomionych produktów, poziom jakości produkcji; płaszczyzna procesów uczenia się i wzrostu obejmuje cele i mierniki, które determinują osiągnięcie sukcesu w pozostałych trzech płaszczyznach. Zdaniem Kaplana i Nortona zdolności przedsiębiorstwa zależą od ludzi, systemów i procedur. Wskaźniki zorientowane na ludzi powinny obejmować grupę ogólnych wskaźników, jak np. satysfakcję, umiejętności i rozwój pracowników. Możliwości systemu są mierzone wskaźnikiem dostępu do systemów informacyjnych, umożliwiających natychmiastowe dostarczenie decydentom odpowiedniej informacji. Miernikami dostępu do informacji mogą być także: odsetek procesów, dla których informacje o jakości, czasie trwania, kosztach są przekazywane pracownikom na bieżąco lub odsetek pracowników, którzy mają natychmiastowy dostęp do danych o klientach. Z kolei, procedury mogą być oceniane przez pryzmat ich adekwatności (zdolności) do łączenia inicjatyw poszczególnych pracowników z celami ogólnymi i czynnikami sukcesu organizacji. Najprostszym miernikiem stosowanym w tej dziedzinie jest liczba zgłoszonych inicjatyw 5

6 przypadająca na jednego pracownika. W ten sposób ocenia się aktywność pracowników w doskonaleniu organizacji. Tworzenie strategicznej karty wyników, uwzględniającej cztery omówione płaszczyzny, jest kreatywnym procesem dyskusyjnym w przedsiębiorstwie. Obejmuje on bowiem nie tylko określanie celów i związanych z nimi odpowiednich miar, ale też określanie zamiarów i niezbędnych do ich osiągnięcia działań. Autorzy koncepcji podkreślają, iż wyróżnienie czterech płaszczyzn nie należy traktować jako sztywnej zasady. W niektórych przypadkach celowym może być wyróżnienie dodatkowych płaszczyzn. W procesie budowy strategicznej karty wyników istotne znaczenie ma przede wszystkim przyjęcie pewnych celów strategicznych i ich przełożenie na konkretne mierniki. 2. Strategiczna karta wyników jako koncepcja systemu zarządzania Koncepcja propagowana przez Kaplana i Nortona jest rozumiana nie tylko jako usystematyzowany zbiór wskaźników, ale też jako system zarządzania, będący ogniwem łączącym proces tworzenia strategii i jej wdrożenia. Z badań przeprowadzonych przez Kaplana i Nortona w korporacjach amerykańskich wynikało, iż wdrożenie strategii sprawiało menedżerom wiele problemów. Zidentyfikowali oni cztery grupy przeszkód w realizacji strategii: - bariera wizji, strategie nie dają się przełożyć na konkretne parametry i dlatego pozostają niezrozumiałymi, - bariera ludzka, strategie nie dają się powiązać z założeniami celu i inicjatywą poszczególnych pracowników, względnie działów przedsiębiorstwa, - bariera zasobowa, brak jest powiązania pomiędzy strategią i planowaniem operacyjnym, względnie budżetowaniem, - bariera zarządzania, w przedsiębiorstwach przeprowadzane są jedynie kontrole operacyjne zamiast kontroli strategicznych. Kaplan i Norton stwierdzili, iż przezwyciężenie powyższych przeszkód umożliwia zastosowanie strategicznej karty wyników. Koncepcja strategicznej karty wyników została przedstawiona przez nich jako system menedżerski, mający na celu realizację strategii. Wdrożenie systemu powinno przyczynić się do: przełożenia wizji i strategii na konkretne cele strategiczne i ich operatywne wielkości sterujące, 6

7 komunikacji i przekazywania strategii na coraz niższe szczeble, aż do jej rozprzestrzenienia w całym przedsiębiorstwie, przełożenia strategii na plany i budżety, kontroli osiągniętych celów i inicjacji procesu uczenia się. Rysunek 1. Strategiczna karta kontrolna jako ramy strategii Źródło: Controlling w praktyce, Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk-Pel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk

8 II. Charakterystyka przedsiębiorstwa Lexim 1. Wiadomości ogólne Przedsiębiorstwo LEXIM zajmuje się produkcją oraz sprzedażą biżuterii sztucznej oraz ozdób do włosów. Firma działa na rynku od 1994 roku. Na początku zajmowała się jedynie sprzedażą hurtową, a po dwóch latach założyła pierwsze stoisko detaliczne. W ciągu ostatnich kilku lat przedsiębiorstwo rozwinęło się i uruchomiło produkcję własną. Na początku 2004 roku firma zmieniła siedzibę i obecnie mieści się przy ulicy Pięknej we Wrocławiu. 2. Misja oraz cele przedsiębiorstwa Misja firmy jest jej ideą przewodnią, na której opiera się strategia, asortyment produkcyjny i plan działania. Misją firmy jest: rozpowszechnianie na rynku lokalnym i krajowym taniej i dobrej jakości sztucznej biżuterii. Dzięki zaangażowaniu wysokokwalifikowanej własnej kadry techniczno-produkcyjnej oraz współpracy z dobrymi dostawcami elementów potrzebnych do produkcji sztucznej biżuterii przedsiębiorstwo osiągnęło wysoką pozycję na rynku. Firma stara się dominować w swej branży na rynku lokalnym, a nawet krajowym. Przedsiębiorstwo istnieje po to, by spełniać wszystkie wymagania klientów pod względem wysokiej jakości swoich produktów. Podstawowe wartości produktów to bogaty asortyment oraz niska cena. Przedsiębiorstwo posiada szacunek dostawców i kooperantów, przy zachowaniu rynkowych kryteriów współpracy. Działania firmy skupiają się na dążeniu do utrzymania pozycji rynkowej oraz wyprzedzenia głównych konkurentów w dziedzinie dystrybucji i produkcji sztucznej biżuterii. 1.Analiza otoczenia dalszego 1.1. Otoczenie makroekonomiczne Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa jest wyznaczane przez kondycję gospodarki. Oczywiście dla rozwoju firmy najkorzystniejszy jest wzrost gospodarczy kraju. Stopa wzrostu ekonomicznego ma bezpośredni wpływ na wielkość oraz charakter szans i zagrożeń dla 8

9 przedsiębiorstwa 1. Przy analizie otoczenia makroekonomicznego wzięto pod uwagę kilka podstawowych wskaźników mówiących o sytuacji gospodarczej kraju. Produkt Krajowy Brutto Wielkość PKB (w mln zł) , , , , , , , , , , , , ,0 IV kw I kw II kw III kw IV kw rok Wykres 1: Wielkość PKB w Polsce źródło: opracowanie własne na podstawie Dynamika zmian PKB 120,0% 100,0% 112,6% 90,1% 108,4% 98,7% 112,1% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% IV kw I kw II kw III kw IV kw Okresy Wykres 2: Dynamika PKB źródło: opracowanie własne na podstawie 1 Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,

10 Analizując powyższy wykres zauważamy spadek dynamiki PKB. Odzyskanie przez polską gospodarkę wysokiego tempa wzrostu jest możliwe, jednak zależy od wielu czynników zewnętrznych, przebiegu reform strukturalnych oraz stabilizacji finansów państwa. Szczególnie ważne jest uelastycznienie rynku pracy oraz zmniejszenie fiskalnych obciążeń podmiotów gospodarczych, co będzie sprzyjało tworzeniu nowych miejsc pracy. 2 Stopa bezrobocia (Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo) Stopa bezrobocia [%] ,1 18,1 18,7 20,5 19, okres Wykres 3: Stopa bezrobocia w Polsce źródło: opracowanie własne na podstawie Nie ulega wątpliwości, że bezrobocie jest w Polsce najpoważniejszym problemem społeczno-gospodarczym. Od marca 2000 r. wzrosło ono z blisko 14% do 19,4%. Procent ten oznacza bardzo wysoki poziom bezrobocia, jednak to jest to wynik o przeszło 1 punkt procentowy lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2005 r. była niższa o 0,4 tys. osób niż przed miesiącem oraz niższa o 200,0 tys. od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem. To bardzo optymistyczna informacja, zważywszy, że na miesiące zimowe (pierwszy 2 Na podstawie: Polska. Narodowy Plan Rozwoju , Warszawa, 2003 r. 10

11 kwartał) przypada sezonowe apogeum stopy bezrobocia. Szacuje się, że rok 2005 powinien przynieść istotną poprawę dla zmiennej bezrobocia. 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w złotych w latach (uznawane jako podstawa wymiaru emerytur i rent) przedstawia poniższa tabela: Tabela 1: Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w zł Rok Wysokość wynagrodzenia (zł) , , , , , , , , ,57 źródło: Dynamika zmian przeciętnego wynagrodzenia 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 124% 122% 117% 113% 107% 103% 103% 104% 138% Lata Wykres4 : Dynamika zmian wielkości przeciętnego wynagrodzenia źródło własne na podstawie powyższej tabeli: opracowanie Analizując powyższe wartości można zauważyć, że z roku na rok wielkość przeciętnego wynagrodzenia rosła. Następował natomiast spadek tempa tego wzrostu do roku W 2004 roku można zauważyć przełamanie tendencji spadkowej, nie należy jednak podchodzić zbyt optymistycznie do zaistniałej sytuacji. Z raportów GUS u można bowiem 3 Na podstawie artykułu - GUS: Bezrobocie hamuje?, marzec 2005 r. 11

12 dowiedzieć się, że przybywa obywateli, którzy w III RP mają coraz większe problemy z zaspokojeniem jednej z trzech podstawowych potrzeb człowieka: jedzenia, ubrania i mieszkania. Już ponad 60% Polaków żyje poniżej minimum socjalnego Otoczenie technologiczne Firma dysponuje tradycyjnymi technologiami odlewniczymi, umożliwiającymi wykonanie odlewów odpowiadających wymaganiom. Do produkcji wykorzystywane są również inne tradycyjne urządzenia: tokarki, frezarki, pilniki, itd. Obecnie na rynku dostępne są nowsze wydania pieców i innych narzędzi obróbczych, jednak nie wyróżniają się one w zasadzie żadną innowacyjnością. Wprowadzono do nich pewne udoskonalenia, umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa czy wyższą ekonomiczność. 1.3.Otoczenie polityczno-prawne W przypadku firmy Lexim otoczenie polityczno-prawne ma średnio intensywny wpływ. Odnosi się jedynie do wymagań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, np. do: - zawiadomienia urzędu skarbowego (właściwego ze względu na podatek dochodowy) o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą; - zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych; Pomimo, że firma przygotowuje własne wzory (np. kolii, naszyjników, pierścionków, broszek, itd.) to nie zgłasza ich w biurze patentowym, ponieważ częstotliwość zmian wzorów jest tak duża, że byłoby to zbyt kosztowne. Firma Lexim tworząc własne wzory wykorzystuje inne kolekcje (jest to jednak jedynie inspiracja, a nie kopiowanie, które wymagałoby zgody twórców). 4 Na podstawie artykułu - GUS: Biedniejemy!, marzec 2005 r. 12

13 1.4.Otoczenie socjokulturowe Analizę otoczenia socjokulturowego rozpoczęto od przyporządkowania działalności firmy w zaspokajaniu potrzeb według Maslowa. Firma Lexim zajmuje się produkcją i sprzedażą biżuterii sztucznej oraz ozdób do włosów, tak więc jej wyroby nie zaspokajają potrzeb podstawowych, a jedynie potrzeby wyższego rzędu: przynależności, czy uznania. Podstawowym elementem tego otoczenia dla firmy Lexim jest moda. Zmienia się ona w zawrotnym tempie, dlatego niezbędne jest ciągłe jej śledzenie. Firma Lexim korzysta z trendów podpowiadanych przez stylistów zagranicznych i krajowych. Informacje czerpie min. z czasopism specjalistycznych, internetu, targów biżuterii, czy sugestii klientów. 2. Analiza otoczenia sektorowego model pięciu sił Portera. 2.1 Rywalizacja między istniejącymi w sektorze firmami Handlowa działalność gospodarcza w branży biżuterii prowadzona jest w kraju przez wiele podmiotów. Jeżeli chodzi o rynek lokalny, to skala sprzedaży i sieci odbiorców stawia w czołówce firmę Lexim. 5 Dotychczas nie ma we Wrocławiu podmiotu prowadzącego zarówno hurtownie, sklepy detaliczne jak i produkującego na potrzeby własne i klientów (innych hurtowni i sklepów detalicznych). Z tego wynika, że konkurenci stają się również klientami. Jeżeli chodzi o rynek krajowy, to najwięcej firm trudniących się produkcją i sprzedażą biżuterii sztucznej znajduje się w Łodzi. Z tego miasta pochodzi też jeden z największych z konkurentów firma Avanti, która powstała w 1981 roku. Ma ona wieloletnie doświadczenie w produkcji i handlu sztuczną biżuterią oraz ozdobami do włosów Firma ta rozwija się dynamicznie, współpracując z wieloma producentami biżuterii na świecie. Innymi ważnymi konkurentami firmy Lexim są: - Firma AXPOL istnieje od 1991 roku, Poznań. - Firma "GOD-LEX", Wrocław. - Wyrób Biżuterii z Tworzyw Sztucznych, Jelenia Góra. 6 5 Informacje udzielone przez firmę Lexim. 6 Na postawie stron internetowych wymienionych firm. 13

14 Nie można również zapomnieć o konkurencji zagranicznej, zwłaszcza ze strony Czech. W tym kraju handel biżuterią sztuczną trwa od bardzo wielu lat i można powiedzieć, że w początkach działalności większość firm polskich czerpało pomysły, półfabrykaty i wyroby gotowe właśnie stamtąd. Firmą najbardziej znaną i cieszącą się dużą popularnością jest Jablonex. Zajmuje się ona zwłaszcza sprzedażą naszyjników, bransoletek, pierścionków i to tego typu ozdobami konkuruje z firmą Lexim. 2.2 Siła przetargowa dostawców Jeżeli chodzi o ozdoby do włosów, czyli wszelkiego rodzaju spinki, frotki, gumki, opaski, itp. to dostawcami firmy Lexim są przedsiębiorstwa pochodzące głównie z Azji (Tajwan, Korea). Spowodowane jest to zbyt wysokimi kosztami produkcji własnej tego typu wyrobów, sprowadzanie ich jest o wiele bardziej opłacalne. Półfabrykaty wykorzystywane do sprzedaży lub produkcji własnej pochodzą od producentów polskich, ale także z innych krajów, jak Niemcy, Czechy. W tych krajach firma zaopatruje się także w biżuterię do dalszej sprzedaży. Firma prowadzi również własną produkcję, zarówno półfabrykatów, jak i wyrobów biżuteryjnych. To jest jej dużym atutem - dzięki produkcji własnej firma może ograniczyć koszty oraz wprowadzać nowe, innowacyjne modele, a tym samym podnosić swoje zyski. Struktura dostawców wg wartości pow. 10% obrotów: - Topaz 34,4%, okres współpracy 3 lata, - Roxana 26,2%, okres współpracy 5 lat, - produkcja własna 15,0%, okres współpracy 7 lat, - pozostali 55 dostawców 24,4%, różne okresy współpracy. 14

15 Rysunek 2: Struktura lokalizacji dostawców firmy Lexim źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w firmie 2.3 Zagrożenia wejściem nowych firm Teraz, będąc w Unii Europejskiej największym zagrożeniem dla firmy Lexim jest napływ sztucznej biżuterii z za granicy. 2.4 Siła przetargowa nabywców Oferta firmy skierowana jest głównie do płci żeńskiej, w każdym wieku. Dzieci najczęściej zaopatrują się w różnego rodzaju ozdoby do włosów pierścionki, bransoletki. Nastolatki oprócz tego nabywają wisiorki, łańcuszki i różne wprowadzane innowacje. Kobiety w wieku dojrzałym skupiają się raczej na biżuterii. Firma nie pomija mężczyzn i kieruje do nich swoją ofertę w postaci: spinek do krawatów, koszul, a dla młodych (szczególnie przedstawicieli subkultur) dodatki w postaci łańcuchów, kolczyków, breloczków itp. Krąg odbiorców nie jest jednorodny. Jednak firma stara się sprostać wygórowanym wymaganiom odbiorców. Przedsiębiorstwo stara się dotrzeć do klientów w całym województwie dolnośląskim (na Dolnym Śląsku ilość odbiorców stanowi 67% ogólnej liczny kontrahentów), a także w całej Polsce. Lexim informuje obecnych i przyszłych klientów o swoich produktach i usługach regularnie wydając foldery, cenniki i ulotki oraz reklamując się w internecie. 15

16 Głównymi odbiorcami wyrobów pochodzących z hurtowni oraz produkcji własnej są: - inne hurtownie biżuterii sztucznej, - hurtownie zabawek, pamiątkarskie, - sklepy detaliczne, - rynek reklamowy (agencje reklamowe dostają zlecenia od czasopism, kin, producentów kosmetyków, aby te odnalazły firmę, która byłaby w stanie wyprodukować dla nich tzw. gadżet reklamowy może to być pierścionek, naszyjnik, obrączka itp. Firma wykonuje takie zamówienia). Odbiorcami wyrobów pochodzących ze sklepów detalicznych są klienci detaliczni. odbiorcami powyżej 10% wartości sprzedaży są: - HUN - 23%, okres współpracy 3 lata, - Kruk 20%, okres współpracy 1 rok, - pozostali około 550 hurtowników i sklepów 67%, różne okresy współpracy. Rysunek 3 : Struktura lokalizacji klientów firmy Lexim źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w firmie 2.5 Zagrożenia substytutami W przypadku firmy Lexim zagrożenie substytutami nie jest tak duże, bo to raczej firma Lexim produkuje substytuty dla firm z branży jubilerskiej. Jednak zawsze cień zagrożenia istnieje, w zależności od trendów mody mogą na przykład stać się modne apaszki i 16

17 dotychczasowe klientki zaprzestaną kupowania ozdobnych łańcuszków, korali oraz kolii na rzecz kolorowych chustek. Może się również zdarzyć, że zamiast ciągłego kupowania nowych ozdób staną się modne ozdoby trwałe, takie jak ozdobny tatuaż. 3. Analiza zasobów 3.1 Zasoby fizyczne W chwili obecnej firma zajmuje powierzchnię 350 m 2, w skład której wchodzą: hurtownia, zakład produkcyjny. Dodatkowo firma posiada jeszcze dwie podhurtownie oraz dwa stoiska detaliczne. Przedmiotem działalności jest produkcja i handel następującym asortymentem: - biżuterią sztuczną (naszyjnikami, klipsami, kolczykami, bransoletkami, broszkami, pierścionkami, spinkami do krawatów i mankietów). Ilustracje niektórych rodzajów asortymentu w załączniku ozdobami do włosów (klamrami, opaskami, frotkami, spinkami, grzebieniami, szczypkami do włosów, gumkami itp.) - półproduktami (zapięciami do bransoletek i naszyjników, barankami itp.) Opis produktu Przedsiębiorstwo charakteryzuje się innowacyjnością oferty wprowadzając do produkcji i sprzedaży wiele nowych, modnych wzorów, wykonanych z nowych materiałów. Wprowadza np. najróżniejsze ich kombinacje (skóra + srebro). Pracownicy kierując się zmieniającymi się ciągle potrzebami klientów wymyślają nowe produkty, np.: kolorowe żyłki fosforyzujące, czy kolczyki na magnesy. Firma uważa, że poprzez ciągłe poszukiwanie nowych produktów oraz bogatszy asortyment pokona konkurencję i podbije rynek. Do produkcji i sprzedaży tego typu wyrobów potrzebni są jednak kooperanci, którzy dostarczają surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Jedyną wadą, którą zauważa przedsiębiorstwo to zbyt niska trwałość ozdób do włosów. 17

18 3.2 Zasoby ludzkie Istotnym elementem rozwoju działalności gospodarczej jest czynnik ludzki. Doświadczona i wykwalifikowana kadra firmy gwarantuje wysoką jakość oferowanych robót i usług oraz pewność stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zapewnia ona terminowość realizowanych zadań oraz możliwość elastycznego dostosowania się przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez rynek. Przedmiotem polityki zatrudnienia w firmie jest racjonalne gospodarowanie zasobami siły roboczej oraz kształtowanie poziomu struktury zatrudnienia odpowiednio do potrzeb wynikających z rozwoju produkcji i kierunków inwestowania. Wielkość zatrudnienia Na postawie umowy o pracę w firmie zatrudnionych jest 15 osób, dodatkowo firma korzysta z usług pracowników sezonowych (zatrudnianych na umowę zlecenie). Informacje o Kadrze zarządzającej: Działalnością podmiotu kieruje jeden właściciel, który prowadzi działalność od lutego 1994 roku. Wcześniej był on współwłaścicielem polsko-niemieckiej firmy (także z branży jubilerskiej).ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Przyrodniczych, a z wykształcenia jest minerologiem - petrografem. Przez 10 lat zdobywał doświadczenie jako pracownik naukowy. To właśnie właściciel jest odpowiedzialny za zatrudnianie i ewentualne zwalnianie pracowników w firmie. Osobisty, trafny dobór pracowników skutkuje niską fluktuacją kadr, która wnosi cenne doświadczenie tak w zakresie handlu jak i produkcji. Personel ten wykonuje pracę wpływającą na jakość wyrobu. Struktura zatrudnienia załogi 1. Stoisko detaliczne - Zatrudnione są dwie osoby na dwóch zmianach, które mają wykształcenie średnie. Do pracy na tym stanowisku przy zatrudnianiu wymagane były umiejętności komunikacji i pracy z ludźmi, umiejętności doradzania oraz odpowiedni, przyjazny wygląd. 2. Hurtownia - Do przyjmowania i wydawania towarów potrzebne są dwie osoby, które również wypełniają faktury, odbierają telefony oraz uzupełniają asortyment. 18

19 Tu również wymaga się by zatrudnione osoby posiadały wykształcenie średnie. - Zatrudniona jest jedna osoba do marketingu i reklamy, która powinna mieć wykształcenie wyższe, minimum tytuł licencjata. - Od dwóch przedstawicieli handlowych firma wymaga wykształcenia średniego oraz posiadania prawa jazdy i odpowiedniej prezencji. 3. Produkcja - Firma zatrudnia jedną osobę od wzornictwa i odlewów, która ukończyła liceum plastyczne oraz studium projektowania. - Potrzebna jest także jedna osoba do robienia form o zdolnościach manualnych, która posiada wykształcenie średnie zawodowe. - Zatrudnione są też dwie osoby do wykonywania odlewów z wykształceniem zawodowym. - Do obsługi bębnów szlifierskich i polerskich niezbędna jest jedna osoba, co do której firma nie ma specjalnych wymagań. - Dodatkowo pracują jeszcze dwie osoby, które zajmują się różnymi czynnościami, np. gradowaniem, ważeniem, pakowaniem i kontrolą wyprodukowanych wyrobów. Okresowo zatrudniani są pracownicy sezonowi: bardzo często studenci i uczniowie. Poniższa tabela przedstawia jak kształtowało się zatrudnienie w latach : Tabela 2: Struktura zatrudnienia w firmie w latach Wyszczególnienie Zatrudnienie ogółem Właściciel i ścisłe kierownictwo Pracownicy produkcyjni Inni Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych z firmy. 19

20 3.3 Zasoby finansowe Przychody ze sprzedaży produktów (zarówno wyprodukowanych, jak i zakupionych) przedstawia poniższa tabela. Jak widać w ciągu ostatnich 4 lat utrzymuje się tendencja wzrostowa, co oznacza, że przedsiębiorstwo więcej sprzedaje i umacnia swoją pozycję na rynku. Tabela 3: Sprzedaż brutto (zł) w latach Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych z firmy. Przedsiębiorstwo zanotowało także wysoki wzrost zysku netto oraz znacznie zwiększyło swoje kapitały. Jeśli do tego dodać, że wzrosło istotnie pokrycie środków obrotowych firmy kapitałami stałymi, można sformułować ogólny pogląd o umocnieniu jej sytuacji majątkowej i płynności finansowej. 3.4 Zasoby technologiczne Do zasobów technologicznych zalicza się wszelkie działania przedsiębiorstwa dotyczące poprawy produktu i technologii, a także procedury zapewnienia jakości, komunikację biurową, procedury utrzymania ruchu. Polityka jakości Firmy zmierza do spełniania wymagań oczekiwanych przez klienta w zakresie jakości dostarczanego asortymentu. Firma planuje pozyskiwanie nowych rynków zbytu i dąży do umacniania swojej pozycji w segmencie małych firm branży jubilerskiej poprzez: - perfekcyjne wykonywanie produktów, - szeroki asortyment wyrobów zgodnych z trendami mody (najnowsze wzornictwo), - dbałość o atrakcyjne opakowania towarów i wystrój wnętrza hurtowni/stoisk, - inwestowanie w rozwój Firmy i optymalne wykorzystanie jej zasobów, - planowanie i rozwój procesów produkcyjnych, - szkolenia i motywowanie personelu, - nawiązywanie trwałych, partnerskich więzi handlowych, 20

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego

8. Implementacja strategii. I-23; Zakład Zarządzania Strategicznego 8. Implementacja strategii 8.1. Implementacja strategii - definicja Implementacja strategii jest poszukiwaniem zasobów, których właściwe (odpowiednie do warunków, warunkowe) zastosowanie prowadzi do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW. dr MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW. dr MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW dr MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA MALGORZATA.WISNIEWSKA@PUT.POZNAN.PL Warunki zaliczenia SKW dla wybranego przedsiębiorstwa - opracowanie przesłane mailem (PDF) w terminie do dnia 03.12.2016

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKO ELEMENT PROCESU ZARZĄDZANIA

KONTROLA JAKO ELEMENT PROCESU ZARZĄDZANIA KONTROLA JAKO ELEMENT PROCESU ZARZĄDZANIA Maciej Miłkowski z-ca dyr. ds. ekonomicznych 2015-12-04 Funkcje zarządzania Planowanie Kontrola Organizowanie Kierowanie Kontrola w procesie zarządzania Kontrola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA?

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Politechnika w Darmstadt NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Na czym zależy menedżerom wyższego szczebla? Badanie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na strategię i finanse Wyniki badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały:

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: Controlling Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: dostarczenie informacji dla zarządu w kontekście planowanych budżetów oraz ich realizacji,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo