Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ (zwanego dalej Konkursem ) jest Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Janikowie, adres: ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadająca numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) ; (zwana dalej Organizatorem ). 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://meble.vox.pl/konkurslozkoteka (dalej Strona ). 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadających adres zamieszkania i adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, które posiadają lub założą własne konto w serwisach facebook.pl, instagram.pl, twitter.pl lub pinterest.pl. Dane użyte przez ww. osoby do założenia i do korzystania z konta w serwisach muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wskazane w ust. 5 poniżej 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z wyżej wymienionymi w stosunku przysposobienia 6. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku. Istotą Konkursu jest wyłonienie najlepszego, według uznania Organizatora opisu i zdjęcia, nagrodzenie jego twórcy zgodnie z postanowieniami 2 Regulaminu. 2 Zasady i przebieg Konkursu 1. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia r. godz.00:00:00 do dnia r. godz. 23:59:59; będzie trwał łącznie 14 dni.

2 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Regulamin będzie dostępny na Stronie oraz w siedzibie Organizatora. 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. Aby wziąć skutecznie udział w Konkursie osoba przystępująca do Konkursu oświadcza, że: a. spełnia wszystkie kryteria określone w 1 ust. 4 Regulaminu, w tym że jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b. zaloguje się lub założy konto na facebook.pl, instagram.pl, twitter.pl lub pinterest.pl i polubi stronę facebook.com/meblevox c. zapoznała się z Regulaminem, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się do stosowania postanowień Regulaminu, tj. akceptuje Regulamin, d. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych i publikację zdjęć przesłanych przez Uczestników na potrzeby Konkursu, e. oświadcza, że zdjęcie przedstawia Uczestnika oraz osoby, które wyraziły zgodę na zrobienie zdjęcia na cele Konkursu. f. oświadcza, że jest jedynym twórcą Opisu, 4. Osoby, które przystąpią do Konkursu zgodnie z ust. 3 powyżej zwane dalej są Uczestnikami. 5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zrobienie zdjęcia w łóżku Kina Łóżkowego zorganizowanego w dniach 1-14 sierpnia 2015 r. na Transatlantyk Festiwal w Poznaniu (zwane dalej Zdjęcie ) i dołączenie opisu do Zdjęcia #WLOZKOTECELUBIE +dokończ zdanie (zwane dalej Opisem ). 6. Każde Zdjęcie, opublikowane z poprawnym, konkursowym Opisem, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może mieć jakichkolwiek elementów powszechnie uznanych za obraźliwe. 7. Każdy Opis powinien odnosić się do tematu, może być humorystyczny, nie może naruszać praw osób trzecich oraz forma jak i treść nie może mieć jakichkolwiek elementów powszechnie uznanych za obraźliwe. 8. Publikacja Zdjęcia i Opisu nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych. 9. Jeżeli Organizator lub Fundator w następstwie publikacji Zdjęcia i Opisu Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) jeżeli zaistnieje taka możliwość pod

3 względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń. 10. Z chwilą dodania Zdjęcia i Opisu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi, każdemu z nich z osobna, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie ze Zdjęcia i Opisu (dalej Licencja ) w celu publikacji na Stronie Konkursu oraz na profilach społecznościowych Organizatora oraz na: a. korzystanie ze Zdjęcia i Opisu poprzez m.in. publikowanie Komentarza w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora lub Fundatora jak również innych podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora lub Fundatora, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia i Opisu, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych; b. inne niż określone w pkt a korzystanie z Komentarza w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora lub Fundatora jak również innych podmiotów, którym udzielono sublicencji; c. Każdy Uczestnik może stworzyć dowolną ilość Zdjęć z Opisem. 3 Ogłoszenie wyników i nagrody 1. W terminie 7 dni od zakończenia Konkursu jury wybrane przez Organizatora (dalej zwane: Jury ) wybierze 10 zwycięskich Zdjęć z Opisem, za które autorzy otrzymają nagrody. Są to bony prezentowe o wartości 100zł każdy na zakupy artykułów dekoracyjnych w sklepie internetowym 2. Zakupy w sklepie internetowym za pomocą bonu prezentowego należy zrealizować do końca 2015 r. Wartość zakupów może być równa, wyższa lub niższa od wartości bonu prezentowego. 3. Reszty kwoty za zakupy zrealizowane na niższą kwotę niż wartość bonu nie zwraca się. 4. Bon prezentowy służy do jednorazowego wykorzystania. 5. Wartość nagrody zostanie powiększona o wartość podatku dochodowego od wygranej, który w imieniu laureata nagrody Organizator przekaże do wskazanego przez zwycięzcę Urzędu Skarbowego. 6. Imiona oraz nazwiska lub nazwy kont zdobywców nagród zostaną opublikowane w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu na Stronie Konkursu. 7. W celu wyrażenia woli otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną od Organizatora wiadomość o wygranej (z treścią: Wyrażam wolę otrzymania nagrody., wskazanie adresu, podanie numeru PESEL, podpis imieniem i nazwiskiem oraz wskazania właściwego dla uczestnika Urzędu Skarbowego) na adres, z

4 którego otrzymał wiadomość o wygranej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niezłożenie oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezawierającego któregokolwiek z ww. elementów w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora lub odmowa wyrażenia zgody będzie uznana za odstąpienie przez Uczestnika od udziału w Konkursie. Wówczas Uczestnik traci prawo do nagrody. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 9. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. 10. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, niezwiązane z Konkursem. 11. Z chwilą przekazania nagród Uczestnikom, którzy zwyciężyli Organizator ma prawo opublikować zwycięskie Zdjęcia i Opisy na Stronie Organizatora i w serwisie VOX 5 Ochrona danych osobowych 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz z późn. zm.). 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. 3. Na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz domagania się ich poprawienia lub usunięcia. 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk w przypadku wygrania nagrody. 6. Podanie danych adresowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody. 6 Odpowiedzialność, reklamacje i rozwiązywanie sporów 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim na skutek wystąpienia zdarzeń, związanych z niezrealizowaniem usług, mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań przewidzianych Regulaminem. 2. Rażące naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z

5 uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu. 3. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator, zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu. 4. W przypadku podejmowania przez Uczestników lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 5. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie np. poprzez (na adres: lub na piśmie (listem poleconym lub osobiście), nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty opublikowania kompletnej listy laureatów nagród. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi. 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 28 dni od daty doręczenia reklamacji. 7 Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Konkursem będą, w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. Aktualizacja r.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo