PROGNOZA WYNIKÓW ASTRO S.A. lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA WYNIKÓW ASTRO S.A. lata 2011-2013"

Transkrypt

1 PROGNOZA WYNIKÓW ASTRO S.A. Warszawa 4 lipca 2011

2 Firma Spółki: Siedziba, adres: ASTRO Spółka Akcyjna Warszawa, ul. Chmielna 28b, Warszawa Nr telefonu, faksu: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 20 października 2009 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: Astro S.A. zostało utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako Spółka publiczna będzie działał ponadto na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. W dniu 20 października 2009 roku Astro S.A. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy, XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ASTRO S.A. powstała z przekształcenia ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

3 Projekcja finansowa Niniejsza projekcja jest prezentacją prognozowanych wyników finansowych w latach prognozy Prezentowane wyniki są konsekwencją założeń opisanych poniżej. Dane za 2011 rok opierają się częściowo na sprzedaży zrealizowanej (pierwsze 4 miesiące), a w pozostałej części są oszacowaniem. Założenia ogólne Realizacja cz. wdrożeniowej projektu OOGNET. Zakończenie realizacji projektu: IX Sprawozdania finansowe wypełniono dla prognozy po okresie przygotowania projektu OOGNET ( Telewizja NEXT + portal OOGNET) w roku 2011 oraz prognozy na okres dwóch pełnych lat od momentu zakończenia realizacji projektu (lata ). Wszystkie dane podano w tysiącach PLN, chyba, że zaznaczono inaczej, ewentualne błędy mogą wynikać z zaokrągleń przy konwersji na tysiące. Rynek telewizji 3D będzie rósł, w najbliższych latach, w tempie nie niższym niż notowane w I kwartale 2011 r. Spółka uruchomi poszczególne kanały TV w ciągu 12 miesięcy od uzyskania koncesji. Projekt realizowany był przede wszystkim ze środków bieżących i uzyskanej spłaty należności z tytułu sprzedaży udziałów w Superstacja sp. z o.o. Przygotowując prognozy wyników finansowych Spółka przyjęła założenie, ze nie zmienią się w sposób istotny warunki prowadzenia działalności, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób znaczący mogłyby ograniczyć popyt na produkty Spółki. Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym. W prognozach finansowych Spółka nie uwzględnia uzyskanej dotacji na projekt OOGNET. Wynika to z ostrożności związanej z wprowadzonymi zmianami koncepcyjnymi do projektu. Mimo to ryzyko braku akceptacji zmian przez Instytucję Finansującą Astro S.A. uznaje za niewielkie. Średni kurs USD w zakładanej prognozie został wyznaczony na poziomie 1USD = 1 2,6541 PLN (kurs NBP ).

4 Założenia do Bilansu Aktywa trwałe Wartości majątku oszacowano na podstawie danych historycznych dotyczących środków trwałych, planowanych nakładów inwestycyjnych oraz stawek amortyzacyjnych. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe oblicza się, przyjmując szybkość rotacji poszczególnych składników zapasów i należności. Środki pieniężne Ustalona w projekcji finansowej wielkość środków pieniężnych na koniec każdego okresu jest wielkością bezpośrednio zależną od wszystkich pozostałych założeń, szczególnie dotyczących obrotów, wielkości kosztów, nakładów inwestycyjnych, krótkookresowego finansowania oraz wielkości majątku obrotowego i wynika ze zmian strumieni pieniężnych. Zobowiązania krótkoterminowe Wielkość zobowiązań oblicza się, przyjmując szybkość rotacji poszczególnych elementów. Założenia do rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat uwzględnia przychody i koszty, jakie wynikałyby z planowanej sprzedaży. Główne założenie jest takie, iż okres realizacji inwestycji to lata , a Projekt rozpocznie działalność w III kwartale 2011 roku i będzie funkcjonował we wszystkich latach prognozy. W odniesieniu do kanału NEXT Sklep HD przyjęto uproszczenie polegające na wliczeniu do przychodów jedynie części prowizyjnej. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży pochodzą z kilku źródeł. Zakłada się, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność związaną z produkcją TV dla zewnętrznych podmiotów. Obecnie wytwarzanym przez Spółkę ASTRO produktem tego typu jest teleturniej Familiada. Zakłada się, że przychody z tytułu całej zewnętrznej produkcji TV będą rosły o około % rocznie aż do roku Struktura przychodów powinna zacząć się dynamicznie zmieniać w III kwartale 2011 r. kiedy to Spółka spodziewa się pierwszych wpływów związanych z powstającymi obecnie kanałami TV. Astro S.A. w najbliższych kwartałach będzie stopniowo wprowadzało na rynek polski nowe programy telewizyjne. W sumie telewizja NEXT (będąca elementem projektu OOGNET) uruchomi dziesięć kanałów telewizyjnych. Początkowo zakładano, że trzy z nich - MAN, YOUNG i SPORT będą emitowały treści 3D. Pozostałe siedem kanałów miały stanowić programy HD. Obecnie do kanałów przygotowywanych w oparciu o technologię 3D włączono kanał NEXT Lejdis HD/3D. Astro

5 S.A. kontynuuje rozbudowę platformy multimedialnej OOGNET (www.oognet.pl) umożliwiającej świadczenie innowacyjnych usług za pomocą sieci Internet. Platforma w szybkim tempie zwiększa liczbę swoich użytkowników. Pozostając w dalszym ciągu w wersji beta osiąga również stopniowy wzrost przychodów w oparciu o skokowy wzrost liczby użytkowników. Pełną planowaną funkcjonalność platforma osiągnie również w III kwartale 2011 r. Uzupełnieniem struktury przychodów będą wpływy z wynajmu i dzierżawy sprzętu oraz nowocześnie wyposażonego (HD) studia telewizyjnego przy ul. Inżynierskiej 4 w Warszawie (podział zysku z K&R Enterprises Sp. z o.o. tj. właścicielem budynku). Nowa działalność będzie generowała przychody ze sprzedaży usług telewizyjno telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu objęte są oddzielną, szczegółową kalkulacją. Nie prognozuje się występowania przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. Kalkulacja kosztów Rachunek kosztów sporządzany jest w układzie rodzajowym. Do kosztów zużycia materiałów w przekroju układu rodzajowego zaliczamy: zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w procesie wytwarzania programu Familiada, zużycie paliwa, zużycie materiałów gospodarczych, biurowych, reklamowych, informacyjnych, koszty czasopism, książek. Na koszty usług obcych składają się głównie realizacja teleturnieju, redakcja pytań, usługi budowlano montażowe, sprzętowe, projektowe, geodezyjne, kartograficzne, usługi transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe najem, leasing, usługi informatyczne. Na Podatki i opłaty składają się głównie opłaty skarbowe, opłaty notarialne, podatek akcyzowy, pozostałe opłaty. W pozostałych kosztach rodzajowych wyodrębnia się: podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, pozostałe koszty. Koszty osobowe wynikają z ilości zatrudnionych osób w różnym charakterze oraz w ramach różnych umów. W zależności od stanowiska zmienia się wysokość wynagrodzenia. Na podstawie płacy brutto liczone są zgodnie z przepisami, koszty ubezpieczenia społecznego dla pracodawcy.

6 Amortyzacja została objęta osobną kalkulacją na podstawie wartości brutto majątku trwałego i dopuszczalnych stawek amortyzacyjnych. Stawki amortyzacyjne, przyjęte w polityce rachunkowości Spółki, wynoszą odpowiednio: 2,5% dla budynków, 15% dla maszyn i urządzeń, 33,3% dla wartości niematerialnych i prawnych. Pozostałe przychody operacyjne W prognozowanych latach w pozycji Pozostałe przychody operacyjne powinna pojawić się przyznana dotacja z POIG Nie jest ona jednak bezpośrednio uwzględniona w prognozie. Pozostałe koszty operacyjne Wartość pozostałych kosztów operacyjnych ustalono na podstawie kosztów poniesionych w dotychczasowej działalności uwzględniając zmianę skali sprzedaży. Przychody finansowe Przychody finansowe oszacowano na podstawie średniego salda środków pieniężnych w kasie i na rachunku oraz średniego oprocentowania depozytów bankowych. Koszty finansowe Wśród kosztów finansowych uwzględnia się koszt kredytów długoterminowych. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego W całości wynikają z obowiązku płacenia podatku dochodowego. W każdym z prognozowanych okresów założono 19% obciążenie z tego tytułu, o ile występować będzie zysk brutto.

7 Podsumowanie prognozy tys. PLN 2011 (S) 2012 (P) 2013 (P) Sprzedaż Wynik na sprzedaży Wynik netto -4863,0 9145, ,2 Źródło: Astro S.A. Wykres I wynik netto tyś. PLN Wynik netto Astro S.A. - prognoza Źródło: Astro S.A.

8 Prognoza danych finansowych Astro S.A. lata 2011 (S)-2013 (P) S P P 000 PLN A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. ZYSK (STRATA) BRUTTO G. ZYSK (STRATA) NETTO Ostrożna polityka dotycząca finansowania zewnętrznego ma znaczący wpływ na bieżące wyniki, ale równocześnie pozwala istotnie zredukować koszty finansowe przyszłych okresów i ograniczyć ryzyko. Osiągnięty na koniec 2010 roku zysk netto w wysokości tys. PLN jest wynikiem znacznie lepszym od oczekiwanego i pozwala ponosić obecne koszty finansowania inwestycji w Projekt OOGNET (telewizję NEXT i portal OOGNET). Zarząd Astro S.A. jest podobnie jak niezmiennie przekonany, że obrany kierunek rozwoju Spółki jest właściwy a opracowana strategia biznesowa pozwala Emitentowi na systematyczną poprawę perspektyw. Przedsiębiorstwo będzie w stanie znacznie poszerzyć zakres działania już od najbliższych kwartałów przy równoczesnym znaczącym zwiększeniu jego skali. Prognozowane wyniki są ambitnym wyzwaniem, ale zgodnie z dzisiejszą wiedzą Zarządu wyzwaniem, któremu Spółka jest w stanie sprostać. Zarząd Spółki planuje dokonywać oceny możliwości realizacji przedstawionej prognozy w okresach kwartalnych. W raportach okresowych za rok 2011 i kolejno lata 2012 i Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko dotyczące oceny możliwości zrealizowania niniejszej prognozy w odniesieniu do wartości finansowych uzyskiwanych kwartalnie oraz aktualności przyjętych do prognozy założeń. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub uzyskania wartości ekonomicznych wskazujących na możliwość pojawienia się odchyleń o co najmniej 20% pomiędzy jakąkolwiek przewidywaną niniejszą prognozą wartością a prawdopodobnymi do uzyskania wartościami finansowymi, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku Grupa Kapitałowa Integer.pl SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku - Kraków, 29 lutego 2012 roku SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo