Analiza desk research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza desk research"

Transkrypt

1 Analiza desk research wykonana w ramach projektu W dobie przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia Autorzy: Michał Górski Dr Tomasz Duchnowski Na podstawie wstępnego opracowania: BoŜena KręŜel przy współpracy Jolanty Śmigerskiej Malbork, 2010

2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O POWIECIE MALBORSKIM POWIAT MALBORSKI NA TLE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POWIECIE MALBORSKIM Przedsiębiorczość na obszarze jednostek samorządu terytorialnego LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKAŃCÓW ANALIZA ZMIAN W ZAKRESIE REJESTRACJI GŁÓWNE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIATU MALBORSKIEGO PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I NA OBSZARZE POWIATU MALBORSKIEGO DYNAMIKA ZMIAN ILOŚCIOWYCH PRZEWIDYWANE ZMIANY STRUKTURALNE RYNEK PRACY W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM I POWIECIE MALBORSKIM SYTUACJA GOSPODARKI I RYNKU PRACY W POLSCE W II POŁOWIE 2009 ROKU PROGNOZY ZMIAN NA RYNKU PRACY W LATACH UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNYCH OFERTA OŚWIATOWA POWIATU (2009 R.) BAZA LOKALOWA BAZA DYDAKTYCZNA ZASOBY KADROWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BEZROBOCIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POWIAT MALBORSKI ZAWODY NADWYśKOWE I DEFICYTOWE Definicje Zawody nadwyŝkowe Zawody deficytowe Zawody deficytowe a szkolnictwo zawodowe w powiecie malborskim BEZROBOTNI DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI Województwo pomorskie Powiat malborski BEZROBOTNE KOBIETY BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU A W TYM NIEPEŁNOSPRAWNI EDUKACJA A RYNEK PRACY ANALIZA LOSÓW ABSOLWENTÓW ABSOLWENCI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ABSOLWENCI W POWIECIE MALBORSKIM A RYNEK PRACY WNIOSKI KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA

3 Wstęp Usługa realizowana została w ramach projektu pn. W dobie przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia , która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej t.j. Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 POKL. Opracowanie pn. Analiza desk research oznacza analizę źródeł wtórnych wśród informacji, które juŝ istnieją. W ramach takiej analizy przeszukuje się róŝne dostępne dane bazowe oraz ocenia się zebrane informacje pod względem kompletności źródeł i ich jakości. Celem badania desk research w ramach niniejszego projektu jest zgromadzenie i ocena dokumentów, danych i wiedzy pozwalających na uzyskanie informacji o: otoczeniu rynkowym, prognozach rozwoju regionalnej gospodarki, prognozach zmian na rynku pracy, stanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, zawodach nadwyŝkowych i deficytowych, dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i losach absolwentów. Za podstawę opracowania przyjęto istniejące dane zawarte w zbiorach tradycyjnych i elektronicznych publikowanych przez: 1. Główny Urząd Statystyczny (roczniki statystyczne województw, miesięczne informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, dane o regionach Polski w poszczególnych latach, kwartalne informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, półroczne publikacje o zmianach strukturalnych grup podmiotów gospodarki narodowej, dane dotyczące szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego). 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, tabele bezrobotnych, zestawienia ofert pracy, miesięczna informacja o rynku pracy, Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 ). 3. Instytut badań nad Gospodarką Rynkową (publikacje Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy). 4. Narodowy Bank Polski (opracowanie Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, kwartalne informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw, miesięczne biuletyny informacyjne). 5. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku (opracowanie Gospodarka Powiatu Malborskiego, monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, tabele bezrobotnych, zestawienia ofert pracy, kwartalna informacja o rynku pracy). 6. Starostwo Powiatowe w Malborku ( Powiatowy program na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej na lata , Strategia rozwoju społecznogospodarczego powiatu malborskiego ). 7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata ). 3

4 8. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ( Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku, Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata ). 9. Komisja Europejska ( Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Synteza stanowiska Rządu RP ws. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczącego Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, opracowania programu VASAB 2010 (Wizje i Strategie wokół Bałtyku). Dla przeprowadzenia analizy W dobie przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia postanowiono przytoczyć podstawowe dane związane z gospodarką, rynkiem pracy wraz z bezrobociem zarówno województwa pomorskiego jak i powiatu malborskiego. Ponadto przytoczono dane liczbowe i oceniono stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim w obszarach szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zanalizowano ofertę oświatową, bazę lokalową i dydaktyczną, zasoby kadrowe, źródła finansowania oraz uczniów i absolwentów powiatu. Poddano takŝe analizie losy absolwentów oraz porównano wymagania rynku pracy z ofertą edukacyjną powiatu. Analiza przytoczonych obszarów mających wpływ na sytuację szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim stanie się podstawą opracowania Strategii rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata Niniejsze opracowanie powstało w ramach szerszej usługi badawczej, realizowanej przez PBS DGA i Human Capital Business, w zakresie szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. 4

5 1. Ogólne informacje o powiecie malborskim Powiat malborski leŝy w środkowo - wschodniej części województwa pomorskiego - na obszarze śuław Wiślanych. Powierzchnia powiatu wynosi 494 km 2. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Gmina Miejska Malbork, Gmina Miejsko - Wiejska Nowy Staw, Gmina Lichnowy, Gmina Stare Pole, Gmina Miłoradz oraz Gmina Wiejska Malbork. Pod koniec 2008 roku wg stałego miejsca zameldowania w powiecie malborskim mieszkało osób, w tym 51,55% stanowiły kobiety. Porównując dane dotyczące liczby ludności powiatu malborskiego w latach moŝna stwierdzić, Ŝe liczba ludności systematycznie zmniejsza się. Jest to niewielki spadek (w granicach 0,5%), przy czym warto podkreślić, Ŝe zmalała liczba mieszkańców gminy miejskiej Malbork natomiast wzrosła liczba mieszkańców w gminie wiejskiej Malbork. Ponadto o 3% zmalała liczba ludności w gminie Miłoradz. Ludność powiatu malborskiego stanowi 2,85% ludności województwa pomorskiego. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie na koniec 2008 roku wynosiła 127 osób na 1 km2 powierzchni powiatu - dla porównania w województwie pomorskim w analogicznym okresie gęstość zaludnienia wynosiła 121 osób. Największymi jednostkami terytorialnymi w ramach powiatu pod względem liczby ludności są: gmina miejska Malbork oraz gminy Nowy Staw, Lichnowy i Stare Pole. Z punktu widzenia sytuacji na lokalnych rynkach pracy istotna jest struktura wiekowa ludności powiatu. Im wyŝszy jest odsetek ludności w wieku produkcyjnym tym większym potencjałem dysponuje lokalna gospodarka, w sytuacji jednak, gdy koniunktura gospodarcza jest niekorzystna, wysoki wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym moŝe powodować nasilenie się zjawiska bezrobocia. W powiecie malborskim wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość ok. 65%, który to wskaźnik moŝna uznać za przeciętny, gdyŝ dla całego województwa wynosi on 64,6%. Przez teren powiatu malborskiego i w jego pobliŝu przebiegają waŝne szlaki drogowe. Największe znaczenie dla ruchu ma biegnąca po drugiej stronie (lewej) Wisły Autostrada A1 będąca częścią Transeuropejskiej Autostrady Północ Południe. Pomimo, Ŝe nie znajduje się ona na terenie powiatu, to biegnie od niej rozgałęzienie w kierunku Malborka. W niedalekiej odległości, ok. 70 km od Malborka w Gdańsku i w Gdyni funkcjonują terminale pasaŝerskie z połączeniami do krajów skandynawskich oraz dwa porty morskie, zapewniające przeładunek wszystkich surowców i towarów. W odległości około 60 km od Malborka znajduje się Międzynarodowe Lotnisko w Rębiechowie. 5

6 Odległości drogowe z Malborka do wybranych waŝniejszych europejskich ośrodków miejskich: 1. Warszawa km, 2. Poznań km, 3. Kaliningrad km, 4. Berlin km, 5. Bruksela km. Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 22 planowane jest przekształcenie trasy na ekspresową łącząca Berlin z Kaliningradem. Bliskość drogowych przejść granicznych: 1. Mamonowo (Rosja) - 65 km, 2. Budzisko (Litwa) km, 3. Kołbaskowo (Niemcy) km 1. W Malborku funkcjonują wyŝsze szkoły, które kształcącą przyszłą kadrę zarządzającą. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie są niŝsze w porównaniu z aglomeracją trójmiejską. Trójmiasto jest atrakcyjnym rynkiem zbytu dla wielu firm. Wodne połączenia śródlądowe funkcjonujące na terenie powiatu umoŝliwiają Ŝeglugę po województwie pomorskim, dają takŝe moŝliwość wpłynięcia do akwenu Morza Bałtyckiego. Rolnictwo W powiecie występują wysokiej jakości gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Osiągane z nich plony są na ogół 2-3-krotnie wyŝsze od średnich krajowych. Uprawiane są tu przede wszystkim: zboŝa, rzepak, buraki cukrowe, a ponadto rośliny strączkowe oraz zioła. W powiecie rozwinięta jest takŝe nowoczesna, wydajna hodowla bydła i trzody chlewnej. Wielką zaletą jest czyste środowisko, a takŝe wysoka jakość gleb, co umoŝliwia niskie uŝycie nawozów sztucznych. To sprawia, Ŝe powiat malborski jest kojarzony z produkcją wysokiej jakości organicznych produktów i zdrowej Ŝywności. Pod względem rolniczym powiat malborski posiada potencjał, który na obecnym etapie nie jest w pełni wykorzystywany. Rozwój tego rynku będzie opierał się na wysokich technologiach i praktycznie nie wpłynie liczbowo na rynek pracy i na kierunki szkolnictwa zawodowego. Działające tu firmy nie są w stanie przerobić tak duŝej ilości produktów rolnych. Władze powiatu oferują zainteresowanym tereny przeznaczone pod inwestycje w sektorze przetwórstwa rolno-spoŝywczego. Lokalny rynek (około 65 tys. osób) oraz bliskość aglomeracji trójmiejskiej gwarantują zbyt uszlachetnionych produktów rolnych. 1 Informator Gospodarczy Malborka, (www.malbork.pl) s. 3. 6

7 Przemysł W powiecie zarejestrowanych jest niecałe 6 tys. podmiotów gospodarczych. Wśród nich do największych naleŝą: austriacki producent materiałów budowlanych Leier - Malbork Sp. z o.o.; PRINO-PLAST Sp. z o. o.. JV- producent artykułów higienicznych (kapitał niemiecki). Na terenie powiatu prowadzą działalność gospodarczą takŝe inne znane firmy: Malborska Fabryka Wentylatorów NYBORG- MAWENT S.A., Zakłady Chemiczne Organika S.A., Malborska Fabryka Obrabiarek Pemal SA, MalNaft, czy Krajowa Spółka Cukrowa SA - Oddział Cukrownia Malbork. Potencjał turystyczny Powiat Malborski naleŝy pod względem turystycznym do jednych z najatrakcyjniejszych w kraju. Z punktu widzenia historyczno-architektonicznego najbardziej interesujące zabytki znajdują się w Malborku. Największą atrakcję stanowi połoŝony w nim największy w Europie ceglany zamek gotycki wzniesiony przez KrzyŜaków. Malbork od początku XIV do połowy XV wieku był stolicą państwa zakonnego. W roku 1997 zamek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Co roku obiekt zwiedzany jest przez ponad pół miliona turystów, na których czeka wiele atrakcji m.in.: spektakl Światło i Dźwięk, pokazy rycerskie, OblęŜenie Malborka. Przez Malbork przebiega Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. W sezonie organizowane są rejsy statkiem po rzece Nogat, podczas których moŝna zobaczyć rezerwaty: Biała Góra, Parów, Węgry, Las Łęgowy nad Nogatem. Rzeka Nogat z systemem śluz zapewnia swobodną Ŝeglugę pomiędzy Wisłą, Kanałem Jagiellońskim i Zalewem Wiślanym. TakŜe w innych miejscowościach znajdują się zabytki m.in.: w Nowym Stawie Kościół św. Mateusza z XIV w - największy na śuławach; w Stogach w gminie Malbork cmentarz mennonicki, którego historia sięga XVII wieku. W Lichnowach Kościół katolicki św. Urszuli z 1321r. Gmina Stare Pole oferuje do zwiedzania, m.in.: cmentarz mennonicki w Szaleńcu, Kościół w KrzyŜanowie z XIV w., domy podcieniowe. Na terenie gminy Miłoradz znajdują się ruiny kościoła p.w. św. Szymona i Judy Apostołów oraz kapliczka przydroŝna w Gnojewie, Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich, Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Miłoradzu oraz cmentarz z kostnicą i dzwonnicą, Ossarium (kaplica cmentarna) we wsi Bystrze. W powiecie malborskim organizowane są równieŝ waŝne imprezy gospodarcze o charakterze regionalnym m.in. śuławskie Targi Rolne (czerwiec) oraz Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne (wrzesień). Obie imprezy odbywają się regularnie w Starym Polu

8 2. Powiat malborski na tle gospodarki województwa pomorskiego Gospodarka województwa pomorskiego opiera się dzisiaj głównie na: przemyśle stoczniowym, rafineryjnym, spoŝywczym, maszynowym, meblowym, transporcie i usługach portowych, przemyśle branŝy technologii informatycznych oraz na sektorze turystycznym. WaŜnymi węzłami transportowymi i logistycznymi stały się porty morskie w Gdańsku i Gdyni, które przeładowują ok. 38 mln ton ładunków rocznie. Znacznym atutem gospodarczym województwa jest sektor paliwowy z grupą LOTOS. Dynamika rozwoju gospodarczego województwa generowana jest w obszarze sektora usług, a takŝe w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo pomorskie ze względu na liczbę przedsiębiorstw przypadających na mieszkańców zajmuje 4 miejsce w Polsce. 3 W regionie ulokowany został kapitał znanych przedsiębiorstw zagranicznych. Liderem w wysokości zainwestowanego kapitału jest koncern International Paper, który w fabrykę celulozy w Kwidzynie zainwestował przeszło 320 mln dolarów. Władze województwa bardzo zainteresowane są rozwojem branŝ o zaawansowanych technologiach. Znakomitym zapleczem dla takiej polityki jest znaczna liczba szkół wyŝszych na czele z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Morską w Gdyni. W omawianym obszarze funkcjonują centra transferu technologii i parki technologiczne. Atutem województwa są jego walory krajobrazowe oraz liczne obszary chronionej przyrody, które stwarzają warunki dla rozwoju turystyki. WaŜnym elementem rozwoju turystyki na obszarze województwa jest długa linia brzegowa z wieloma atrakcyjnymi turystycznie miejscowościami. Województwo słynie równieŝ z licznych dóbr kultury, które wykorzystywane są dla działań gospodarczych. Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowanych było (grudzień 2008) podmiotów gospodarki narodowej (wg klasyfikacji REGON) co dawało średnią liczbę 108,36 przedsiębiorstw na mieszkańców. W przedsiębiorstwach tych zatrudnienie znajdowało pracowników łącznie z rolnictwem. Przy liczbie ludności na koniec roku mieszkańców, sektor przemysłowy zatrudniał pracowników, sektor usług pracowników a w rolnictwie zatrudnienie znalazło osób. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w tym okresie 3.167,40 zł, co stanowiło 100,3 średniej krajowej Z rankingu województw, publikowanym przez GUS wynika, Ŝe województwo pomorskie wyróŝnia się na tle innych województw w wysokości PKB na osobę (3 miejsce w kraju), nakładach inwestycyjnych na mieszkańca (3 miejsce), liczbą spółek handlowych na 1000 mieszkańców (2 miejsce) oraz przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto (3 miejsce). 4 3 Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 4 Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 8

9 Tabela 1. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim. Lata Liczba podm. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych województwie pomorskim w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Z przytoczonych powyŝej danych wynika, Ŝe liczba podmiotów gospodarczych na terenie województwa pomorskiego systematycznie wzrasta od roku Spowolnienie gospodarcze nie było zauwaŝalne w 2009 roku i nie zahamowało tego trendu. I tak dane GUS wskazują, Ŝe w pierwszym półroczu 2009 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim wzrosła o podmiotów, przy czym w Polsce liczba podmiotów gospodarczych zmalała ogółem o Natomiast na koniec roku 2009 liczba przedsiębiorstw w województwie pomorskim wzrosła o jednostek w porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku. 9

10 Wykres 2. Ilość podmiotów sektora publicznego i prywatnego w województwie pomorskim w roku sektor publiczny sektor prywatny sektor publiczny sektor prywatny Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw według danych własnościowych na terenie województwa pomorskiego w 2008 roku Sektor prywatny Sektor publiczny opis liczba Opis liczba Ogółem Ogółem Osoby fizyczne Państwowe i prowadzące działalność gospodarczą samorządowe jedn. prawa budŝetowego Spółki handlowe Spółki handlowe 328 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Stowarzyszenia i Gospodarstwa organizacje pomocnicze pozarządowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Analizując liczbę podmiotów gospodarczych według struktury własnościowej moŝna dostrzec, Ŝe zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to podmioty prywatne - 96,5%. Wśród nich dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 76,8% przed spółkami handlowymi stanowiącymi 8,5% podmiotów sektora prywatnego

11 Tabela 3. Struktura przedsiębiorstw województwa pomorskiego na koniec 2008 roku według klasyfikacji PKD Nazwa pozycji Przypis Województwo pomorskie ogółem w sekcji A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo w sekcji B Rybactwo 690 w sekcji C Górnictwo 148 w sekcji D Przetwórstwo przemysłowe w sekcji E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 441 w sekcji F Budownictwo w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego w sekcji H Hotele i restauracje w sekcji I Transport, gospodarka magazynowa i łączność w sekcji J Pośrednictwo finansowe w sekcji K w sekcji L Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne w sekcji M Edukacja w sekcji N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w sekcji O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała w sekcji P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 1 w sekcji Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Analizując strukturę podmiotów gospodarki narodowej województwa pomorskiego według klasyfikacji PKD na koniec 2008 roku zauwaŝamy, Ŝe największa liczba podmiotów zarejestrowana została w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego) oraz w sekcji K (Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Na trzecim miejscu znajdują się przedsiębiorstwa związane z budownictwem sekcja F, a na czwartym miejscu przedsiębiorstwa sekcji D (przetwórstwo przemysłowe). 11

12 2.1. Przedsiębiorczość w powiecie malborskim Miasto Malbork posiada tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,16 ha włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie piętnaście podstref o łącznym obszarze 1161,87 ha: w tym 448,3 ha w województwie pomorskim. W 2003 roku PSSE została wzbogacona o tereny zlokalizowane w mieście Malbork (tereny poprzemysłowe), w bliskim sąsiedztwie trasy krajowej nr 55 z moŝliwością wykorzystania portu rzecznego na Nogacie i bocznicy kolejowej. Infrastruktura techniczna terenów strefy malborskiej wyposaŝona jest w wodociąg, kanalizację, gaz ziemny, energię elektryczną, linię telefoniczną. W świetle badań, zawartych w opracowaniu Gospodarka Powiatu Malborskiego Wczoraj, Diagnoza Sfery Gospodarczej Powiatu Malborskiego z roku 2009, moŝna uznać, Ŝe powiat malborski jest obecnie bardziej atrakcyjny dla małych firm, szczególnie tych z lokalnym kapitałem oraz dla tych związanych z branŝą turystyczną. W opinii osób biorących udział w prezentowanym tam badaniu atrakcyjność inwestycyjna powiatu poprawi się, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: szybsze połączenie kolejowe z Warszawą, gminy będą samodzielnie rozdysponowywać środkami na swoje potrzeby, poprawi się oferta edukacyjna, władze gmin i władze Malborka będą wspólnie zdobywać inwestorów. Dla przedsiębiorców funkcjonujących juŝ na terenie gminy miejskiej Malbork przewidziano dwa rodzaje zwolnień od podatku od nieruchomości: a. z tytułu wzrostu zatrudnienia, b. z tytułu realizacji nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej. 5 W powiecie malborskim istnieją róŝnorodne instytucje tworzące zaplecze dla funkcjonującego biznesu: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - organizacja w ramach działalności statutowej prowadzi: Inkubator Przedsiębiorczości, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjno Doradczy i Fundusz PoŜyczkowy - Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości jest organizacją 5 Szczegółowe dane dotyczące gospodarki powiatu malborskiego znajduje się w opracowaniu autorstwa: P. Antonowicza, M. Czerwińskiej, B. Kamrowskiej, M. Wojtysiaka, Gospodarka Powiatu Malborskiego Wczoraj, Diagnoza Sfery Gospodarczej Powiatu Malborskiego, Malbork 2009 r. 12

13 pozarządową powołaną do Ŝycia 15 września 1995 r. z inicjatywy Zarządu Miasta w Malborku, Rejonowego Urzędu Pracy oraz osób fizycznych a głównym celem było przeciwdziałanie bezrobociu. Malborskie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG) - centrum działa w strukturach Urzędu Miasta Malborka. Pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta pracuje nad aktualną bazą danych i zajmuje się przekazywaniem informacji. Głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zapewnienie wszystkim dostępu do informacji na tematy dotyczące biznesu. Cech Rzemiosł RóŜnych w Malborku jest organizacją zrzeszoną w ramach Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku. Ośrodek Szkolenia - "Rzemieślnik" Cechu Rzemiosł RóŜnych w Malborku wymieniony jest w wykazie Kuratorium Oświaty w Gdańsku szkół i placówek prowadzących dokształcanie zawodowe w formach pozaszkolnych. Malborska Izba Gospodarcza skupia część większych malborskich przedsiębiorstw, stanowi element lokalnego samorządu gospodarczego i reprezentuje swoich członków wobec m. in. samorządu terytorialnego. Malborska Klub Biznesu stowarzyszenie powołane przez malborskich przedsiębiorców dla reprezentowania ich interesów wobec instytucji otoczenia biznesu. Centrum PoŜyczkowo Poręczeniowe 6. W ramach Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego działa lokalne biuro w Malborku. Lokalnym partnerem Funduszu jest Urząd Miasta w Malborku. Celem Funduszu jest wspieranie małych i mikroprzedsiębiorstw poprzez udostępnianie niskooprocentowanych poŝyczek. Działalność powyŝszych organizacji, na podstawie opisu ich działalności, naleŝy uznać za bardzo przydatną dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu malborskiego. Szczególnie waŝnymi aspektami działalności tych organizacji są: moŝliwość dokształcania zawodowego w formach pozaszkolnych, funkcjonowanie funduszu poŝyczkowego, zapewnienie ciągłej i aktualnej informacji gospodarczej oraz prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego (Pomorskie w Unii), punktu konsultacyjnego i inkubatora przedsiębiorczości. Powiat malborski posiada takŝe dobry przeciętny wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na ludności 20,2, który w porównaniu z ościennymi powiatami jest wyŝszy niŝ w powiatach sztumskim (14,1) oraz tczewskim ale niŝszy niŝ w powiatach nowodworskim (184). 6 Opracowano na podstawie: Malbork - Informator Gospodarczy, (www.malbork.pl) i innych stron internetowych. 13

14 2.1.1 Przedsiębiorczość na obszarze jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miejska Malbork Na obszarze Gminy Miejskiej Malbork zlokalizowanych było pod koniec 2008 roku jednostek gospodarczych, z czego zaledwie 306 podmiotów funkcjonowało w sektorze publicznym. Ponad 72% firm tego obszaru stanowiły osoby fizyczne, które samodzielnie prowadziły działalność gospodarczą. W stosunku do roku 2007 ich liczba wzrosła o ponad 2,8%. We wszystkich analizowanych rocznikach zdecydowanie najwięcej przedsiębiorstw tego obszaru prowadziło działalność gospodarczą związaną z sekcją G (tj. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŝytku osobistego i domowego) 7. Poza dominującą działalnością handlową w zakresie sprzedaŝy hurtowej oraz detalicznej, na obszarze gminy miejskiej Malbork naleŝy zauwaŝyć istotny udział podmiotów zajmujących się obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej 8. Gmina Wiejska Malbork Na obszarze gminy zlokalizowane były w 2008 r. łącznie 333 podmioty gospodarcze. W grupie tej aŝ 98% stanowiły firmy prywatne. Wśród zarejestrowanych na tym terenie podmiotów gospodarczych ponad 79% firm było w posiadaniu osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 9. W sektorze prywatnym funkcjonowało w 2008 r. osiem spółek handlowych oraz aŝ siedem stowarzyszeń i organizacji społecznych. Tak, jak w gminie miejskiej Malbork, równieŝ na otaczających go obszarach wiejskich, najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło handel detaliczny i hurtowy. AŜ co trzeci zarejestrowany podmiot realizował ten typ usługi. W strukturze funkcjonujących tu firm relatywnie duŝy udział stanowiły takŝe przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności było przetwórstwo przemysłowe (41 firm, stanowiących 12% ogółu zarejestrowanych tam jednostek) oraz firmy świadczące usługi budowlane (37 podmiotów, stanowiących 11% firm tego regionu) 10. Sektor firm działających w handlu detalicznym oraz hurtowym - poza dominującym udziałem, jaki zajmuje w strukturze firm analizowanego regionu, charakteryzował się w latach wielką dynamiką zmian (+24%, tj. przyrost liczby podmiotów o 22 jednostki). Na podstawie badań ustalono, iŝ struktura 7 P. Antonowicz, M. Czerwińska, B. Kamrowska, M. Wojtysiak, op. cit., tabela 6.1, s Ibidem, wykres 6.2, s Ibidem, s Ibidem. 14

15 prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa tego obszaru w ostatnich sześciu latach charakteryzowała się wysoką stabilnością 11. Gmina Miejsko Wiejska Nowy Staw Drugą gminą pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po obszarze Gminy Miejskiej Malbork) jest Nowy Staw. Łącznie na całym obszarze gminy pod koniec 2008 roku funkcjonowało podmiotów gospodarczych. Były one zlokalizowane na wymienionych obszarach w liczebności: 390 (miasto), 535 (obszar miejski) oraz 145 (obszar wiejski). Na obszarze miejsko-wiejskiej gminy Nowy Staw na koniec 2008 r. funkcjonowało 64% firm zorganizowanych w postaci działalności gospodarczych. Natomiast spółki handlowe stanowiły zaledwie 4% (38 przedsiębiorstw) ogółu zarejestrowanych jednostek gospodarczych 12. W latach na terenie miasta Nowy Staw liczba zarejestrowanych jednostek gospodarczych zwiększyła się o 14%, tj. o 48 przedsiębiorstw. Na tym obszarze najwyŝszy bezwzględny przyrost liczby przedsiębiorstw dotyczył działalności związanych z obsługą nieruchomości, a takŝe wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. W analizowanych latach liczba firm o tym profilu zwiększyła się o 22 podmioty (+19%). Ponadto w tym samym czasie nastąpił bardzo wysoki (w ujęciu procentowym) wzrost liczby podmiotów zajmujących się pośrednictwem finansowym - o 6 jednostek (+67%) takŝe budownictwem o 10 jednostek (+37%) 13. Gmina Stare Pole Na terenie gminy Stare Pole w 2008 r. funkcjonowało 270 jednostek gospodarczych. Ich odsetek w stosunku do roku 2002 wzrósł o 6,7%. Pośród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na tym terenie aŝ 74% firm (201 jednostek) stanowiły osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 11 spółek handlowych funkcjonujących na tym terenie, które stanowiły 4% populacji istniejących tam jednostek gospodarczych 14. Gmina Lichnowy W gminie Lichnowy na koniec 2008 roku zarejestrowane były 243 jednostki gospodarcze. Wśród firm tego obszaru 77% stanowiły osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Oprócz tego w strukturze firm 11 Zob. Ibidem, wykres 6.4, s Ibidem, s Zob. Ibidem, wykresy 6.5./6.6, s Ibidem, tabela 6.6, s

16 regionu występowało 13 spółek handlowych. Ogólny odsetek podmiotów na tym obszarze wzrósł w latach o 7,5%, co stanowiło przyrost o 17 podmiotów 15. Gmina Miłoradz Gmina Miłoradz plasuje się na ostatnim miejscu gmin powiatu malborskiego pod względem liczebności zarejestrowanych na koniec 2008 roku podmiotów gospodarczych. Na jej terenie funkcjonowały 202 jednostki gospodarcze. Wśród nich 77% (156 firm) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w gminie tej zarejestrowanych było 3% spółek handlowych (7 podmiotów). Oprócz wymienionych, na obszarach gminy Miłoradz w 2008 r. funkcjonowały 3 spółdzielnie, łącznie 6 stowarzyszeń oraz organizacji społecznych, a takŝe 8 podmiotów gospodarki narodowej sektora publicznego Liczba podmiotów gospodarczych na mieszkańców Jednym z waŝnych wskaźników aktywności gospodarczej mieszkańców jest liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1 mieszkańca. Wskaźnik ten jest znacznie zróŝnicowany w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego powiatu malborskiego. W powiecie malborskim, podobnie jak w innych częściach kraju, najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w gminach z obszarami miejskimi, stanowiącymi nie tylko centra urbanistyczne, ale równieŝ ośrodki edukacyjne oraz biznesowe. W 2008 roku w gminie miejskiej Malbork siedzibę działalności gospodarczej miało 72,83% przedsiębiorstw zlokalizowanych w całym powiecie malborskim. Z uwagi na najmniejszą powierzchnię tej gminy w całym powiecie, naleŝy podkreślić bardzo wysoki poziom koncentracji geograficznej firm tego regionu w obszarze miejskim. Na obszarach wiejskich zlokalizowanych było 21,95% firm zarejestrowanych w całym powiecie. Największy odsetek, 9,18% ogółu podmiotów powiatu, które stanowiło 535 przedsiębiorstw, zlokalizowanych było w gminie Nowy Staw (obszar wiejski oraz miejski) 17. Na obszarze gminy wiejskiej Malbork swoją siedzibę działalności gospodarczej w 2008 r. posiadało 333 podmiotów (5,72% firm regionu powiatu malborskiego), natomiast w gminie Stare Pole zlokalizowanych było 270 firm (4,63%). W dwóch ostatnich gminach regionu funkcjonowały w analizowanym okresie odpowiednio: 243 podmioty (4,17%) w gminie Lichnowy oraz 202 podmioty (3,47%) w gminie Miłoradz. 15 Ibidem, wykres 6.3, s Ibidem, s Ibidem, s

17 Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych na mieszkańców w powiecie malborskim i województwie pomorskim Lata Województwo 99,05 103,4 101,7 105,85 103,93 105,3 108,36 109,64 pomorskie Powiat 86,8 91,28 86,06 87,7 89,46 90,35 92,95 92,74 malborski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych na mieszkańców w powiecie malborskim i województwie pomorskim Województwo pomorskie Powiat malborski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Z przytoczonych danych wynika, Ŝe utrzymuje się nieco wzrastająca dysproporcja pomiędzy liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na mieszkańców na poziomie województwa pomorskiego i powiatu malborskiego. Powiat malborski posiadał w roku 2002 o 12 podmiotów gospodarczych mniej na mieszkańców. W roku 2008 róŝnica ta wzrosła do ponad 15 podmiotów. Dane te dowodzą tego, Ŝe rozwój gospodarczy województwa pomorskiego przebiega nieco szybciej niŝ powiatu malborskiego, w którym znajdują się jeszcze powaŝne rezerwy w lokalnej polityce rozwoju gospodarczego Analiza zmian w zakresie rejestracji Od 2002 r. w powiecie malborskim stopniowo rosła liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2008 roku indeks dynamiki zmiany liczby przedsiębiorstw wykazał ogółem najwyŝszy przyrost od ostatnich 5 lat, kształtując się na poziomie +2,82% w odniesieniu do 2007 roku. NaleŜy podkreślić, iŝ w porównaniu ze zmianą liczby zarejestrowanych ogółem w Polsce przedsiębiorstw sytuację w powiecie malborskim moŝna było określić w 2008 r. jako korzystną, gdyŝ przyrost liczby firm w sektorze prywatnym w skali ogólnopolskiej w analogicznym okresie był niŝszy i wynosił +2,44%. Ogólnie pod koniec 2008 r. w powiecie malborskim działało 17

18 5.826 podmiotów gospodarczych (na mieszkańców powiatu przypadały 93 podmioty), z czego około 7% stanowiły podmioty funkcjonujące w sektorze publicznym, natomiast około 93% jednostek gospodarczych (5.422 firmy) to przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym 18. Wykres 4. Udział sektora publicznego i prywatnego w gospodarce powiatu malborskiego w roku sektor publiczny sektor pryw atny sektor publiczny sektor pryw atny Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Antonowicz, M. Czerwińska, B. Kamrowska, M. Wojtysiak, Gospodarka Powiatu Malborskiego Wczoraj, wykres 5.1, s. 70. Kierunki zmian zachodzących w sferze gospodarczej powiatu malborskiego były w 2008 r. zbieŝne ze zmianą liczby podmiotów gospodarczych całego województwa pomorskiego. Warto równieŝ podkreślić, iŝ tendencja ta była zbieŝna z zaobserwowaną na obszarze całego kraju. W 2008 r. w Polsce liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych wzrosła o 1,94%. W województwie pomorskim liczba tych jednostek zwiększyła się o 3,30%, zaś na terenie powiatu malborskiego o 2,82%. Charakterystyczne jest to, iŝ kierunki oraz siła zachodzących zmian w latach były dla analizowanych regionów (podregionu i subregionu) niemal zawsze analogiczne Ibidem, s Ibidem, s

19 2.4. Główne przedsiębiorstwa powiatu malborskiego Do największych firm działających na obszarze powiatu naleŝy zaliczyć: 1. Nyborg-Mawent S.A. produkcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 2. Organika S.A. przedsiębiorstwo branŝy chemicznej, 3. Cukrownia Malbork S.A. przetwórstwo rolno-spoŝywcze, 4. Leier-Malbork Sp. z o.o. firma zajmująca się produkcją prefabrykatów betonowych dla budownictwa, 5. Prino-Plast Sp. z o.o. JV przetwórstwo tworzyw sztucznych, 6. Biopaliwa S.A. (w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Znaczącymi pracodawcami są ponadto samorządy terytorialne oraz armia zawodowa. Ponadto na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malbork działają następujące przedsiębiorstwa: PEMALUX Sp. z o.o. - firma z branŝy okien, drzwi i fasad aluminiowych. Przedsiębiorstwo zaliczane jest do kategorii średnich. Kapitał większościowy pochodzi z Luksemburga, SCEMA Sp. z o.o.- zakład produkcji kostki brukowej. 19

20 3. Prognoza rozwoju gospodarki województwa pomorskiego i na obszarze powiatu malborskiego W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego znalazły się zapisy mówiące wprost o nacisku, jaki kładziony będzie w przyszłości na rozwój poszczególnych branŝ gospodarki. Wymienia się tutaj przede wszystkim gospodarkę morską, system transportowy i teleinformatyczny, a takŝe branŝę energetyczną. W tym kontekście wymienia się cechy, jakie powinna mieć gospodarka przyszłości w województwie, a więc gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjności i specyficznych zasobach regionalnych. W nawiązaniu do w/w zapisów spodziewać się naleŝy wzrostu zapotrzebowania specjalistów z branŝy gospodarki morskiej (z wyłączeniem stoczniowej), specjalistów i robotników wykwalifikowanych związanych z transportem, specjalistów branŝy e-usług tudzieŝ specjalistów branŝy energetycznej (w tym takŝe specjalistów związanych z energią odnawialną). Szanse rozwojowe dla całego województwa wynikają takŝe z członkostwa w Unii Europejskiej: osiągnięcie wysokiego poziomu absorpcji i efektywnego wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wzmocnienie realizacji reform strukturalnych gospodarki, co umoŝliwi podniesienie długookresowego tempa wzrostu gospodarczego, poprawę gospodarczych i infrastrukturalnych więzi w Europie Bałtyckiej. W zapisach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego zwraca się szczególna uwagę na usunięcie barier dla handlu, unowocześnienie otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości, zniesienie utrudnień dla handlu towarami i usługami. Przewiduje się równieŝ działania w zakresie innowacyjności. Transfer wiedzy i kompetencji oraz zacieśniona współpraca z krajami skandynawskimi i Niemcami, które przodują w innowacyjności, powinny pomóc Polsce w dalszym nadrabianiu zaległości. Przewiduje się stworzenie dynamicznych warunków dla lepszych osiągnięć innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy transnarodowej w takich dziedzinach jak badania naukowe, klastry i innowacje w zakresie usług. NaleŜy zatem oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z obszaru doradztwa biznesowego, nowoczesnych usług, w tym innowacyjnych, a takŝe kompetencji w obszarze transferu wiedzy, znajomości języków obcych, wiedzy o rynku europejskim. Województwo pomorskie poprzez rozwijające się lotnisko w Rębiechowie, a takŝe wzrost znaczenia portów morskich, staje się węzłem transportowym i logistycznym o coraz większym znaczeniu dla Polski i Europy. W związku z tym wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy zapewnią dalszy rozwój centrów logistycznych. Zwiększająca się obecność obcokrajowców m.in. inwestorów z Azji takŝe emigrantów zarobkowych z Ukrainy, Rosji i Białorusi pociągnie za sobą wzrost znaczenia takich kompetencji, jak: znajomość języków obcych innych niŝ język angielski, znajomość zagranicznych 20

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim

Rynek pracy w powiecie zamojskim Rynek pracy w powiecie zamojskim III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun: Ryszard Molas Opracowały: Agata Dzida Katarzyna Jagi Joanna Gmitrowicz 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo