LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr XIV/140/2011 Rady LGD Spichlerz Żuławski z dnia LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI

2 SPIS TREŚCI Rozdz. 1. Charakterystyka lokalnej grupy (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Opis procesu budowania partnerstwa Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Struktura Rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust.4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej organem decyzyjnym Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji projektów 25 Rozdz. 2 Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze Uwarunkowania historyczne i kulturowe Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej Społeczność lokalna na obszarze LGD Gospodarka obszaru Specyfikacja obszaru 42 Rozdz. 3 Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy Analiza SWOT Wnioski z analizy SWOT 45 Rozdz. 4 Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami 48 Rozdz. 5 Określenie misji LGD 58 Rozdz. 6 Wykazanie spójności specyfiki z celami LSR 58 Rozdz. 7 Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 59 Rozdz. 8 Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 60 Rozdz. 9 Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 2

3 Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Procedura zgodności operacji z LSR Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego Kryteria wyboru operacji i procedura zmiany tych kryteriów 68 Rozdz. 10 Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 69 Rozdz. 11 Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 71 Rozdz. 12 Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 71 Rozdz. 13 Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 72 Rozdz. 14 Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 73 Rozdz. 15 Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 74 Rozdz. 16 Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 75 3

4 Rozdz. 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Lokalna Grupa Działania nosi nazwę Spichlerz Żuławski. Jest to stowarzyszenie, które powstało w oparciu o art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634). LGD została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr dnia r. LGD zgodnie z wpisem do KRS posiada osobowość prawną i działa na podstawie zarejestrowanego statutu. LGD ma swoją siedzibę w Nowym Stawie, przy ul. Gen. J.Bema 9 i posiada swoją stronę internetową Opis procesu budowania partnerstwa W miesiącach V-VII 2007 roku poszczególne Rady Gminy podejmowały uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania jako członka założyciela. 17 lipca 2007 r. została podpisana umowa o partnerskiej współpracy między gminami Powiatu Malborskiego oraz Powiatem Malborskim w celu utworzenia lokalnej grupy działania, opracowania lokalnej strategii rozwoju oraz diagnozy obszaru objętego strategią. Od miesiąca czerwca 2007 roku zespół roboczy LGD Spichlerz Żuławski prowadził rozmowy w celu wyłonienia wykonawcy opracowania LSR. W dniu 17 września 2007 roku, została podpisana umowa na wykonanie powyższego dokumentu pomiędzy gminą Lichnowy będącą partnerem wiodącym a Fundacją Pokolenia. Umowa zawierała zlecenie opracowania audytu zasobów dziedzictwa kulturowego, audytu zasobów przyrodniczych, audytu zasobów turystycznych oraz opracowanie dokumentacji końcowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele gmin w trakcie zebrań wiejskich zaprezentowali mieszkańcom inicjatywę LEADER oraz możliwości pozyskiwania środków. Zebrano również informacje o potrzebach społeczno kulturalno sportowych sołectw. Lokalna Strategia Rozwoju tworzyła się podczas szeregu spotkań o charakterze informacyjno szkoleniowym, warsztatów podczas których wypracowano kolejne zapisy formuły funkcjonowania, statutu oraz programu działania w Strategii. Spotkania odbywały się w sołectwach każdej z gmin powiatu malborskiego. 1. Przeprowadzono badania ankietowe oraz powstało opracowanie charakteryzujące potencjalnych członków LGD. 2. Przeprowadzono dyskusję panelową potencjalnych partnerów LGD. Uczestniczyli w niej przyszli partnerzy Lokalnej Grupy Działania reprezentujący sektor: publiczny, prywatny i społeczny. Odbyły się debaty społeczne w trakcie których zaprezentowano mieszkańcom: inwentaryzację zasobów gmin analizę ankiet zawierającą potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie rozwoju lokalnego analizę i charakterystykę potencjalnych partnerów Lokalnej Grupy Działania ocenę dokumentów strategicznych gmin. 4

5 Przeprowadzone debaty miały na celu wypracowanie ramowych kierunków rozwoju i priorytetów. W całym procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju wzięło udział ok. 300 osób, reprezentujących kilkadziesiąt instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Aktualizacja strategii i wzmacnianie partnerstwa odbyło się dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Gminy Lichnowy. W ramach projektu odbywały się szkolenia, których celem było przygotowanie partnerów i mieszkańców LGD do wdrożenia LSR, wypracowanie przedsięwzięć kluczowych do LSR oraz promocja podejścia Leader poprzez dystrybucję ulotek. Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 23 marca 2008 roku Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski liczy na dzień r.- 52 członków w tym: Sektor publiczny 1. Gmina Miłoradz ul. Żuławska 9; Miłoradz Wójt - Tadeusz Biliński Osoby delegowane do stałego reprezentowania gminy w LGD: Tadeusz Biliński- członek Zarządu LGD Emil Jędrzejewski członek Rady LGD Historia: Ślady osadnictwa sięgają czasów neolitu. Można odnaleźć relikty osadnictwa kultury rzucewskiej (II tysiąclecie p.n.e), osadnictwa kultury wielbarskiej, osadnictwa kultur wpływów rzymskich, ślady osadnictwa kultury prapolskiej oraz wschodnio-pomorskiej. Tereny te w średniowieczu, jako przygraniczne, zamieszkiwane były przez Prusów, Pomorzan i Polaków. Dopiero krzyżacka akcja kolonizacyjna dała im trwały charakter lokalizacyjny. Wszystkie miejscowości otrzymały lokalizacje w XIV wieku. Do dziś zachowały się obiekty historyczne objęte prawną ochroną: kościoły w stylu gotyckim z XIV wieku, dom podcieniowy, kaplice, dzwonnice i wiele innych. Gmina Miłoradz położona jest w dolinie Wisły i Nogatu na Żuławach Wiślanych w powiecie malborskim, województwie pomorskim. Wykopaliska archeologiczne świadczą o osadnictwie w tych okolicach sięgających tysięcy lat przed naszą erą. W średniowieczu tereny doliny Wisły i Nogatu, jako przygraniczne zamieszkane były przez Prusów, Pomorzan i Polaków, a trwały charakter lokacyjny dała im krzyżacka akcja kolonizacyjna. Choć lokację na prawie chełmińskim wsi Miloradesdorsf (8 sierpnia 1321 roku) nadał wielki mistrz zakonu krzyżackiego Werner von Olsen, to nazwa wskazuje na jej przedwiecznego właściciela o słowiańskim imieniu Milorad. Szczątkowo zachowane dokumenty z tamtego czasu wzmiankują pod rokiem 1323 o proboszczu z Miłoradza. Potem na długie dziesiątki lat zapada archiwalna cisza, a niemym świadkiem tamtych zamierzchłych czasów jest kościół p.w. Michała Archanioła, będący świątynią dla dzisiejszych mieszkańców wsi. Na przestrzeni wieków tereny te zamieszkiwane były przez ludność wielu narodowości i wyznań. W okresie wczesnego średniowiecza zaludniane były zarówno przez ludność słowiańską, jak i pruską. 5

6 Swoje piętno na tych ziemiach odcisnęli Krzyżacy administrujący teren Żuław do 1466 r. Po wojnie trzynastoletniej cały obszar Żuław znalazł się w granicach państwa polskiego. Wtedy to swobodny szlak wodny zintensyfikował kontakty z Zachodem co ułatwiło przepływ idei, przede wszystkim religii luterańskiej. Równocześnie zwiększyły się kontakty z Zachodem. I choć na Żuławach Malborskich katolicyzm stanowił nadal religię państwową, to luteranie stanowili większość. W XVI wieku napłynęła nowa fala osadników z Niderlandów, prześladowanych w swoim kraju z powodu przyjętego wyznania. Mennonici przynieśli ze sobą bardzo wysokie umiejętności rolnicze oraz udoskonalenie metody melioracji. Zachowały się też do dziś liczne zabytki ich specyficznego budownictwa domy podcieniowe oraz urządzenia hydrotermiczne. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII wieku oraz wojna północna r. i liczne przemarsze wojsk pruskich, rosyjskich i polskich w latach spowodowały pewne zniszczenia, jednak mieszkańcy szybko naprawiali powstałe uszkodzenia systemu melioracyjnego i odbudowywali gospodarkę, tak że do końca I Rzeczpospolitej Żuławy były jednym z regionów najbardziej rozwiniętych gospodarczo. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. teren całego obecnego Powiatu Malborskiego został zajęty przez państwo pruskie. Zmiana przynależności państwowej spowodowała m.in. zmniejszenie liczebności mennonickiej. Surowe zasady tej religii (skrajny pacyfizm, zakaz noszenia broni, zakaz składania jakichkolwiek przysiąg) spowodowały prześladowania ze strony militarystycznego państwa, a w ich wyniku emigrację znacznej części mennonitów w rejon Morza Czarnego. W XIX wieku nastąpił dalszy rozwój ekonomiczny tego terenu, do czego przyczyniła się poprawa komunikacji budowa dróg i kolei, w tym gęstej sieci kolejek wąskotorowych, docierających do większości miejscowości w gminie łączących je z większymi miastami regionu - Malborkiem i Tczewem. Powstały też pierwsze folwarki z charakterystyczną dla nich zabudową. Rozwinęło się przetwórstwo rolne, m.in. młynarstwo oraz cukiernictwo, a także tkactwo i przemysł materiałów budowlanych (cegielnie). Po I wojnie światowej decyzją zwycięskich mocarstw utworzono Wolne Miasto Gdańsk, którego granice sięgały do Nogatu, obejmując m.in. obecną Gminę Miłoradz; teren na wschód od Nogatu pozostał częścią państwa niemieckiego. W okresie II wojny światowej wycofanie się wojsk niemieckich przed Armią Czerwoną spowodowało ogromne zniszczenia. Niemcy przerwali wały przeciwpowodziowe, zalewając większą część Żuław. Nastąpiły też ogromne migracje ludności. Zaludnienie Żuław, liczące przed wojną ponad 100 tys., w 1945 r. wynosiło tylko około 30 tys. osób, z czego około 26 tys. deklarowało narodowość niemiecką i zostało wysiedlone. Na te tereny kierowano osadników z Pomorza oraz tzw. repatriantów ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Nowi mieszkańcy nie mieli doświadczenia w gospodarowaniu w takich warunkach środowiska przyrodniczego, więc mimo zrekonstruowania zniszczonego systemu melioracyjnego i przeciwpowodziowego poziom rolnictwa obniżył się. Nie poprawiło sytuacji utworzenie dużych gospodarstw państwowych (PGR-ów). Skutkiem starego systemu i przemian polityczno-gospodarczych ostatnich dziesięcioleci jest dzisiejsza niezaradność ludności popegeerowskiej wsi i bezrobocie strukturalne. Źródeł utrzymania mieszkańcy upatrują w indywidualnym rolnictwie, usługach świadczonych dla miasta oraz w dużej mierze w zasiłkach socjalnych, rentach i emeryturach. Zadania statutowe: Do działań gminy należą zadania z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego; ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy 6

7 społecznej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; targowisk; zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych; porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony p.poż i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; promocji gminy; współdziałania z organizacjami pozarządowymi; współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; inne zadania zastrzeżone ustawami do kompetencji Gminy. 2. Gmina Lichnowy ul. Tczewska 6, Lichnowy Wójt Gminy Jan Michalski Osoby delegowane do stałego reprezentowania gminy w LGD: Jan Michalski Skarbnik Zarządu LGD Anna Stachowiak Przewodnicząca Rady LGD Iwona Piszora członek LGD Historia: W południowej części Żuław Wiślanych położonej w rozwidleniu Wisły i Nogatu znajduje się obszar o bardzo specyficznym charakterze pod względem wartości regionalnych i kulturalnych, w granicach którego znajduje się gmina Lichnowy. Deltotwórcza działalność rzek kształtowała ten teren powoli nanosząc przez wieki utwory rzeczne. Z biegiem czasu począł zagospodarować ten teren człowiek, od którego wymagał on największych umiejętności cywilizacyjno-kulturowych, a istniejący dziś zasób elementów antropogenicznych jest jednocześnie zbiorem świadectw bardzo wysokiej wartości: kulturowej, kompozycyjnej, a wreszcie poznawczej i historycznej. W obecnej chwili wizerunek krajobrazowy gminy Lichnowy stanowi swoisty " pamiętnik" kolejnych warstw ludzkiej działalności. Pod koniec XIII wieku na terenach naturalnych wzniesień nastąpiły pierwsze próby zaszczepienia osadnictwa. W owym okresie powstała wieś Lichtenowe (obecnie Lichnowy) i m.in. najstarszy szlak komunikacyjny łączący osady żuławskie. Rozwój osadnictwa datuje się na okres panowania Zakonu Krzyżackiego, kiedy to powstało najwięcej dużych wsi lokowanych na prawie chełmińskim, charakteryzującym się wysoką regularnością rozłogu pól. W owym czasie powstały następujące wsie, wchodzące obecnie w skład Gminy Lichnowy: Pordenowo (Pordenau), Boręty (Barendt), Parszewo (Parschau), Dąbrowa (Damerau), Lichnówki (Kl. Lichtenau), Szymankowo (Simonsdorf), Lisewo (Liessau), Starynia (Altenau). Następnym okresem rozwoju terenu gminy był czas przybycia nowej grupy osadników "Olędrów" z sekty religijnej Menna Simonasa, prześladowanych w swojej ojczyźnie- 7

8 Niderlandach, którzy przynieśli ze sobą wysoce rozwinięte umiejętności techniczne i kulturowe. Charakterystyczną cechą tej grupy osadników było to, iż oprócz budowania swych osiedli na dziewiczych terenach, wydartych morzu, w bardzo wielu przypadkach uzupełniali dotychczasową sieć osadniczą istniejących dużych wsi lokacyjnych. Dzisiejszy krajobraz charakteryzuje się swoistą mozaikowością form osadnictwa. Nawet w najstarszych o średniowiecznej genezie wsiach możemy spotkać XVII-wieczne układy zagród i specyficzną architekturę "olęderską" czego przykładem są zabudowania w miejscowości Tropiszewo (Trapenfelde) oraz pojedyncze duże zagrody wpisane ze swymi polami w przestrzeń między wsiami o zwartej zabudowie. Po drugiej wojnie światowej tereny te zostały specjalnie zatopione, a urządzenia przeciwpowodziowe umyślnie zniszczone. Ich naprawa nastąpiła w miarę szybko, jednak społeczność "olędrów" nigdy nie powróciła. Zasiedlili je imigranci ze wschodnich terenów Polski, z zachodniej Ukrainy. Wielkie gospodarstwa, kilkusethektarowe folwarki zamienili na PGR uprawiane przez najemną siłę roboczą. Taka zmiana sposobu zarządzania sporymi majątkami rolnymi spowodowała daleko idące przekształcenia przestrzenne i zmiany funkcjonalne w stosunku do niektórych obiektów. W pobliżu dużych folwarków zamienionych w państwowe gospodarstwa rolne, z uwagi na zatrudnianie coraz większej liczby ludzi budowano wspomagające osiedla mieszkaniowe, których architektura psuje do dziś estetykę krajobrazu. Zadania statutowe: Do działań gminy należą zadania z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego; ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; targowisk; zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych; porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony p.poż i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; promocji gminy; współdziałania z organizacjami pozarządowymi; współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; inne zadania zastrzeżone ustawami do kompetencji Gminy. 3. Gmina Malbork ul. Ceglana 7, Malbork Wójt Julian Grzanko Osoby delegowane do stałego reprezentowania gminy w LGD: Julian Grzanko- Wiceprezes Zarządu LGD Gmina Malbork jest jedną z 15 gmin wchodzących w skład Żuław Wiślanych. Te leżące w delcie Wisły urodzajne, rolnicze tereny otaczają słynące z gotyckiego Zamku Krzyżackiego miasto Malbork. Przez położoną we wschodniej części Województwa Pomorskiego gminę 8

9 wiodą szlaki komunikacyjne prowadzące nad Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Główne atuty Gminy Malbork to czyste powietrze, piękne krajobrazy i serdeczni ludzie. Oddalona o 59km od Gdańska, Gmina Malbork graniczy z Gminami: Nowy Staw, Stare Pole, Stary Targ, Sztum, Miłoradz, i Lichnowy. W większości, granice wyznaczane są przez koryta rzek: Nogat i Święta. Pozostałe przebiegają wzdłuż rowów melioracyjnych, linii kolejowych i szos. Historia Gmina Malbork położona jest na obszarze Żuław Wiślanych, które w przeszłości były terenami leśnymi i bagiennymi. Dość licznie występują tu ślady osadnictwa z okresu wczesnej kultury żelaza (okolice Wielbarka), kultury wschodnio-pomorskiej (Lasowice Wielkie) i wpływów rzymskich (Wielbark, okolice Kraśniewa, Lasowic Wielkich i Małych). Na tym terenie osiedlały się także plemiona pruskie (stanowiska w Kraśniewie, Cisach, Lasowicach Wielkich). Był to również obszar kolonizacyjny Polaków z Pomorza. Historia gminy sięga czasów średniowiecza i jest związana z traktatami łączącymi przeprawy przez Wisłę i Nogat z Malborka do Tczewa oraz z Malborka do Sztumu. Pierwsze trakty powstały, gdy obszar ten należał do pruskiego plemienia Pomezanów. Istotny zwrot w historii regionu nastąpił z chwilą krzyżackiego podboju, zwłaszcza po przeniesieniu w 1309r. stolicy Zakonu z Wenecji do Malborka. Tereny po południowej stronie drogi Malbork-Tczew służyły jako pastwiska dla koni z Zamku Malborskiego. W pobliżu obecnej wsi Stogi stały zabudowania gospodarcze stajnie i stodoły. Po północnej stronie lokowano wsie Kamionka (1300r.), Szawałd (1352r.), Kościeleczki (1388r.), Kamienica (koniec XIV wieku), Nowa Wieś (ok. 1400r.). W wyniku pokoju toruńskiego w 1466r. Malbork wszedł w skład Królestwa Polskiego. Utworzono powiat malborski, obejmujący także całe Żuławy po wschodniej stronie Wisły. W XVI wieku nastąpiła kolonizacja podmokłych terenów, dokonywana przez holenderskich osadników - Olędrów - jak ich wtedy nazywano. W większości byli to mennonici - członkowie sekty wyznaniowej założonej w 1563 r. we Fryzji, akcentując wyrzeczenie się przemocy. Osiedlili się oni głównie w lokowanej wsi Stogi, a także w Kościeleczkach, Kamienicy, Kamionce, Tragaminie i Lasowicach Małych. W okresie reformacji na terenie Gminy pojawili się ewangelicy. Po 1772 r. Gmina i miasto Malbork znalazły się w obrębie Powiatu Malborskiego w Prusach Zachodnich pod panowaniem króla Prus. Zadania statutowe: Zakres działania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia. Gmina może realizować zadania z zakresu administracji publicznej powierzone prze samorząd powiatowy i samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień, po podjęciu przez organy stanowiące stosowanych uchwał. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane przez gminę po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację. 4. Miasto i Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, Nowy Staw Burmistrz Jerzy Szałach 9

10 Osoby delegowane do stałego reprezentowania gminy w LGD: Jerzy Szałach Prezes Zarządu LGD Anna Majewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD Marzena Jaroszewska członek Rady LGD Anna Sitowska członek Komisji Rewizyjnej LGD Miasto Nowy Staw najstarsze miasto na Żuławach, ślady osadnictwa słowiańskiego występują w znaleziskach archeologicznych pochodzących z X w. We wczesnym średniowieczu rozwinął się na tym miejscu duży ośrodek osadniczy, zapewne najważniejszy pod względem gospodarczym na Wielkich Żuławach. Podstawą bytu mieszkańców Nowego Stawu było rolnictwo, hodowla bydła, a zwłaszcza owiec dostarczających wełny do wyrobu sukna, zakupywanego m. in. w dużych ilościach przez konwent krzyżacki w Malborku. Od czasów założenia, miasto zamieszkiwała ludność polska i niemiecka. Zadania statutowe: Do działania gminy należą zadania z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego; ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; targowisk; zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych; porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony p.poż i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki parorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; promocji gminy; współdziałania z organizacjami pozarządowymi; współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; inne zadania zastrzeżone ustawami do kompetencji Gminy. 5. Gmina Stare Pole ul. Marynarki Wojennej Stare Pole Wójt Włodzimierz Załucki Osoby delegowane do stałego reprezentowania gminy w LGD: Włodzimierz Załucki członek Zarządu LGD Lucyna Szymańska członek Rady LGD 14 lutego 1330 roku nastąpiła lokacja miejscowości Stare Pole, otrzymała ona prawa wiejskie od Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Dzierzgoniu, który był również Wielkim Szatnym - Luthra z Braunschwigu. Jak z nazwy wynika już przed oficjalnym nadaniem jej przez komturię w Dzierzgoniu praw wiejskich, najbliższe okolice Starego Pola, jak i inne wsie były znane, a pola uprawiane przez plemiona Pruskie, głównie przez Pomesańczyków. Stare Pole - to bardzo stara osada słowiańska. Jeszcze podczas rozbiorów ludność polska była tak liczna, że wygłaszano dla niej polskie kazania. Wieś niszczona często przez wylewy Nogatu. Stare jego koryto znajduje się kilkaset kroków na pn zach. od wsi, a nowe w odległości ok. 4 km Zadania statutowe: 10

11 Do działań gminy należą zadania z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego; ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; targowisk; zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych; porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony p.poż i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; promocji gminy; współdziałania z organizacjami pozarządowymi; współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; inne zadania zastrzeżone ustawami do kompetencji Gminy. 6. Powiat Malborski ul. Plac Słowiański 17, Malbork Starosta Mirosław Czapla Osoby delegowane do stałego reprezentowania starostwa w LGD: - Historia: Starostwo Powiatowe w Malborku powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej Polski i wprowadzeniu 3-stopniowej struktury podziału terytorialnego kraju. Oprócz województw samorządowych i istniejących od 1990 roku gmin wprowadzono powiaty. Reforma miała na celu budowę samorządności, usprawnienie działań władz w terenie i przybliżenie ich do obywatela. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. W 2002 doszło do podziału utworzonego w 1999 r. powiatu na dwie jednostki administracyjne tj. na Powiat Malborski i Sztumski. Powiat Malborski obejmuje obecnie miasto Malbork, gminę i miasto Nowy Staw oraz gminy wiejskie: Malbork, Lichnowy, Miłoradz i Stare Pole. Siedzibą powiatu jest miasto Malbork. Zadania statutowe: Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym a także zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje również zadania z administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu lub wynikają one z zawartych porozumień. 7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21, Stare Pole Dyrektor Antoni Hajdaczuk Osoby delegowane do stałego reprezentowania podmiotu w LGD: Antoni Hajdaczuk członek Rady LGD Alina Ciesielska Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD 11

12 Historia: Historia Ośrodka sięga roku 1952, kiedy to zorganizowano w Starym Polu Terenowy Zakład Naukowo-Badawczy, podległy Centralnemu Instytutowi Rolniczemu, a później Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Podstawowym celem Zakładu było zagospodarowanie regionu Żuław. Prace koncentrowały się na opracowaniu naukowych podstaw do kompleksowego, rolniczego zagospodarowania Żuław oraz na wdrażaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki do praktyki rolniczej. W 1956 roku Zakład przemianowano na Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, zmieniając też jego profil pracy z naukowo-badawczego na wdrożeniowoupowszechnieniowy i szkoleniowy. Teren działalności został zwiększony o rejon Powiśla, obejmując łącznie połowę ówczesnego województwa gdańskiego. W tym okresie w ramach RZDR powołano Ośrodek Ćwiczebny dla służby rolnej oraz Terenowy Ośrodek Informacji Naukowej, Ekonomicznej i Technicznej, a następnie utworzono Dział inspektorów zakładowych i powiatowych doradztwa specjalistycznego. Działalność Zakładu skupiała się na pracach doświadczalno-wdrożeniowych, informacji rolniczej, szkoleniu kadry inżynieryjno-technicznej i rolników, doradztwie dla gromadzkich służb rolnych i rolników oraz na upowszechnianiu szeroko rozumianego postępu rolniczego. W 1975 roku, po reformie administracji, na bazie ówczesnego RRZD powołano Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, który swym działaniem objął nowo powstałe województwo elbląskie. Zakres działalności został poszerzony o organizację kursów kwalifikacyjnych i mistrzowskich oraz na prawo jazdy ciągnikowe, a w późniejszym okresie (od 1979 r) zespołów przysposobienia rolniczego. W 1983 roku do WOPR przekazana została cześć gminnej służby rolnej, a wraz z nią zadania dotyczące upowszechniania postępu, doradztwa rolniczego oraz szkoleń masowych rolników. Ostatnie lata funkcjonowania WOPR to wprowadzenie doradztwa problemowego, zoptymalizowanych technologii oraz rozwijanie informatyki rynkowej. W 1991 roku WOPR został podzielony na cześć doradczą, która przejął nowo utworzony Ośrodek Doradztwa Rolniczego i cześć produkcyjną, która pozostała w Gospodarstwie Rolnym. W tym czasie doradztwo przeszło ewolucję od technologicznego poprzez technologiczno-optymalizacyjne do ekonomiczno-finansowego i prawnego. Nastąpił znaczący rozwój informacji rynkowej. Prowadzono prace doświadczalne na powierzchni 34 ha gruntów rolnych. Rozwinęło działalność laboratorium chemiczne, pracownia komputerowa oraz zaplecze dydaktyczno-hotelowe. Pojawiły się nowe kierunki w doradztwie, takie, jak marketing, mała przedsiębiorczość, agroturystyka itp. W styczniu 1999 r. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu stał się Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i znalazł się w strukturach Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z siedzibą w Brwinowie k/warszawy. Od 1 styczna 2005 r. wchodzi w skład Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Zadania statutowe: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) I. W ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego: 1. Prowadzi szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie: a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, 12

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE załącznik do uchwały Nr III/48/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2010 roku STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE Dział 1 Postanowienia ogólne 1 Śląski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia... 2016 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Smołdzinie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1 STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 1 1. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym zwany dalej GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Szczawin Kościelny

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI

Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 4825 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY WYRYKI w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Wyrykach oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016 na: Instytut Kultury Miejskiej oraz zmiany statutu stanowiącego załącznik do niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI Sokołowsko, 11.12.2012 r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Dolina Inspiracji, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ro zd zi ał I Postanow ienia ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II.

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXII/165/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507. Art. 1. Ustawa określa organizację, zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r

Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo