PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006"

Transkrypt

1 . PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA Łmża maj 2004 rk PLAN ROZWOJU LOKALNEGOMIASTA ŁOMŻA NA LATA

2 . Spis treści I. Obszar i czas realizacji Planu Rzwju Lkalneg Aktualna sytuacja spłeczn-gspdarcza na bszarze bjętym wdrażaniem Planu Rzwju Lkalneg Płżenie, pwierzchnia, ludnść Śrdwisk przyrdnicze Wdy pwierzchniwe i pdziemne Gspdarka ściekwa Pwietrze atmsferyczne Hałas Gspdarka dpadami stałymi Zieleń miejska Turystyka Współpraca z zagranicą Zagspdarwanie przestrzenne: Uwarunkwania infrastrukturalne Uwarunkwania spłeczn gspdarcze Uwarunkwania przyrdnicze Uwarunkwania eknmiczne związane z rlnictwem Uwarunkwania strukturaln-przestrzenne Uwarunkwania kulturwe Krajbraz kulturwy Nieruchmści Kmunikacja i system kmunikacyjny Ograniczenia i prblemy rzwju miasta Łmża Gspdarka Warunki gspdarcze Struktura gspdarki wjewództwa pdlaskieg Struktura gspdarcza Łmży Sfera spłeczna Sytuacja demgraficzna Warunki eknmiczne Rynek pracy w Łmży i w reginie Struktura zatrudnienia raz zmiany strukturalne w gspdarce miasta Łmży...59 Pdmity według rdzajów działalnści Działania na rzecz sób niepełnsprawnych Edukacja i wychwanie Kultura i sztuka III ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE NA OBSZARZE MIASTA ŁOMŻA IV. REALIZACJA ZADAŃ i PROJEKTÓW...80 V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO VII. PLAN FINANSOWY NA LATA I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA VIII. SYSTEM WDRAŻANIA...97 IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ...98 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA

3 I. Obszar i czas realizacji Planu Rzwju Lkalneg Obszar realizacji Planu Rzwju Lkalneg bejmuje swim zasięgiem teren miasta Łmża. Czas realizacji zstaje uzależniny d kresów prgramwania. W związku z tym działania zaplanwane na lata realizwane będą bligatryjnie, a działania zaplanwane na lata fakultatywnie. Plan Rzwju Lkalneg będzie dkumentem służącym jak punkt dniesienia dla działań charakterze rzwjwym, pdejmwanych z zasbów śrdków własnych miasta Łmża, jak również pzwli kreślać wyskść interwencji z funduszy unijnych. Planu Rzwju Lkalneg zstał pracwany na pdstawie: - Strategii Zrównważneg Rzwju Miasta Łmży d 2015 rku, - Zintegrwany Prgram Gspdarki Transprtwej Miasta Łmży - Wielletnieg planu Inwestycyjneg na lata dla Miasta Łmży, - Studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg miasta Łmży, - Raprtu sytuacji spłeczn gspdarczej miasta Łmży, - Strategii Rzwju Wjewództwa Pdlaskieg, - Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, - Nardweg Planu Rzwju, - Planu Wjewódzkieg , - Prgramu Wsparcia, - Strategii prmcji Miasta Łmży Atrakcyjnść inwestycyjna Łmży. 2. Aktualna sytuacja spłeczn-gspdarcza na bszarze bjętym wdrażaniem Planu Rzwju Lkalneg Łmża płżna jest w wjewództwie pdlaskim w półncn wschdniej części Plski. Wjewództw zajmuje bszar km 2 (6,4% pwierzchni kraju 6 miejsce) i jest zamieszkane przez 1224 tys. mieszkańców. Ludnść wjewództwa stanwi 3,2% ludnści Plski, c daje 14 miejsce w kraju. Pnad 700 tys. ludnści, czyli 57,3% ppulacji, t mieszkańcy miast. Wskaźnik liczby ludnści na 1 km 2 jest najniższy w kraju i wynsi 61 sób (średnia w Plsce - 124). Pdlaskie sąsiaduje z trzema wjewództwami: warmińsk - mazurskim, mazwieckim i lubelskim, a d wschdu graniczy z Białrusią i Litwą. Wjewództw pdlaskie pdzielne jest na 14 pwiatów, 3 miasta na prawach pwiatu, 118 gmin raz 3275 słectw. Sieć sadniczą stanwi 36 miast i 3950 wsi. Stlicą wjewództwa i największym miastem jest Białystk (283 tys. mieszkańców). Spśród pzstałych miast przeważają śrdki małe (d 20 tys. mieszkańców), a tylk 2 miasta - Suwałki i Łmża są miastami średniej wielkści liczącymi pwyżej 60 tys. mieszkańców. Łmża zakwalifikwana zstała w Strategii Rzwju Wjewództwa Pdlaskieg d rku 2010 Zachdni Obszar Rzwju. Łmżyński bszar rzwju płżny jest w zachdniej części wjewództwa pdlaskieg i zajmuje pwierzchnię km 2, c stanwi 26,3% bszaru wjewództwa pdlaskieg. Na bszarze tym 26% gółu ludnści wjewództwa. W skład bszaru wchdzi 37 gmin, w tym 5 miejskich (Grajew, Kln, Łmża, Wyskie Mazwieckie i Zambrów), 6 gmin miejsk wiejskich (Ciechanwiec, Jedwabne, Nwgród, Rajgród, Stawiski i Szczuczyn) raz 26 gmin wiejskich. Na bszarze znajdują się: pwiat grdzki miast Łmża raz pwiaty ziemskie: grajewski, klneński, łmżyński, wyskmazwiecki i zambrwski. D grupy śrdków znaczenia lkalneg zalicza się: Ciechanwiec (4 779 sób), Szczuczyn (3 690 sób), Stawiski (2 520 sób), Jedwabne (2 017 sób), Nwgród (1 842 sób), Rajgród (1 695 sób) raz 21 śrdków gminnych wiejskich: Czyżew Osada, Grabw, Klukw, Kbylin Brzymy, Kłaki Kścielne, Kulesze Kścielne, Mały Płck, Miastkw, Nwe Piekuty, Piątnica, Przytuły, Radziłów, Rutki, Skły, Szepietw, Szumw, Śniadw, Turśl, Wąssz, Wizna, Zbójna. Obszar ten jest ukierunkwany na rzwój nwczesneg rlnictwa raz przemysłu przetwórczeg. Najważniejsze śrdki w tym bszarze t: Łmża z rzwijającym się 3

4 szklnictwem wyższym, placówkami kultury raz infrastrukturą gspdarczą i handlwą sprzyjającą dynamicznemu rzwjwi gspdarczemu i spłecznemu, Zambrów i Grajew mające krzystne płżenie przy trasie ekspreswej S8 (Via Baltica dawna drga S18) i drdze Nr 61. Oba te śrdki miejskie ukierunkwane są na rzwój infrastruktury i bsługi ruchu tranzytweg, lkwania małych i średnich przedsiębirstw z wykrzystaniem innwacyjnych technlgii. Pwiat wyskmazwiecki dzięki sprzyjającym warunkm glebwym jest w spsób szczególny predestynwany d rzwju wysktwarweg rlnictwa pierająceg się na nwczesnych technlgiach i przemysłu rln - spżywczeg. Kln śrdek widący w bsłudze gspdarczej i spłecznej Kurpiwszczyzny. Główną funkcją reginu łmżyńskieg jest rlnictw. Funkcję uzupełniającą stanwi przemysł z dminacją przetwórstwa rln spżywczeg, przemysł drzewny, meblarski i materiałów budwlanych. Reginalnym śrdkiem rzwju jest Łmża (63 903) z rzwijającym się szklnictwem wyższym, placówkami kultury raz infrastrukturą gspdarczą i handlwą sprzyjającymi dynamicznemu rzwjwi gspdarczemu i spłecznemu. Funkcje pwiatwe śrdków rzwju pełnią miasta: Zambrów (24 tys.), Grajew (23 tys.), Kln (11 tys.), Wyskie Mazwieckie (10 tys.). 2.1 Płżenie, pwierzchnia, ludnść Miast Łmża płżne jest nad rzeką Narew i twrzy wraz z całą Ziemią Łmżyńską część Zielnych Płuc Plski, będących jednym z nielicznych eurpejskich terenów nieskazitelnej przyrdzie i cennych walrach krajbrazwych. Ukształtwanie i gemrflgia terenu Obszar miasta Łmży płżny jest w brębie dwóch reginów gegraficznych Międzyrzecza Łmżyńskieg i Dliny Narwi wchdzących w skład Niziny Półncnmazwieckiej. Rzeźba terenu na bszarze miasta związana jest z akumulacyjną działalnścią najmłdszeg stadiału zldwacenia śrdkwplskieg raz akumulacyjn-erzyjną działalnścią wód ldwcwych i rzecznych w kresie zldwacenia bałtyckieg. Prcesy wpływające na mrflgię dprwadziły w kńcwej fazie d pewneg złagdzenia rzeźby pprzez bniżenie wzniesień i złagdzenie stków raz wypełnienie bniżeń. Dminującą frmą terenu jest tu wysczyzna mrenwa falista, wyniesina kł m n.p.m., przeważających spadkach 5 %, gólnym nachyleniu w kierunku dlin rzecznych. W półncn-wschdniej części terenu wysczyzna pada d dliny Narwi wyską, strmą krawędzią, natmiast na zachdzie płudniwym-zachdzie pada łagdnie zarówn ku dlinie Narwi jak i dlinie Łmżyczki. Budwa gelgiczna Obszar miasta płżny jest w brębie prekambryjskiej platfrmy wschdnieurpejskiej. Pdrzędną jednstką tektniczną teg fragmentu platfrmy jest antekliza mazursk-białruska (wg Pżaryskieg). Pwierzchnia strpwa utwrów krystalicznych leży tu w przybliżeniu na głębkści l 000 m. Najstarsze sady stwierdzne w twrach wiercnych w rejnie Łmży należą d kredy i wraz z sadami trzecirzędwymi stanwią pdłże utwrów czwartrzędwych. Wspmniane sady kredy wykształcne są głównie w pstaci margli z krzemianami - mastrychtu. Występujące w pdłżu sady trzecirzędwe t ligceńskie i miceńskie piaski, piaski glauknitwe, iły i mułki. Osady czwartrzędwe w rejnie Łmży twrzą warstwy miąższści dchdzącej d 190 m. W prfilu stratygraficznym czwartrzędu występują sady plejstceńskie reprezentwane przez gliny zwałwe, piaski wdnldwcwe i utwry zastiskwe zldwacenia pdlaskieg, płudniwpdlaskieg i śrdkwpdlaskieg. Najstarszymi sadami występującymi d głębkści 4,5 m są utwry stadiału mazwieck-pdlaskieg, zldwacenia śrdkwpdlaskieg wykształcne w pstaci iłów, mułków i piasków zastiskwych, glin zwałwych raz piasków i żwirów wdnldwcwych. Wychdnie ich występują głównie w zbczach i krawędzi wysczyzny pldwcwej. Utwry 4

5 hlceńskie na mawianym bszarze występują w brębie dlin. Dna dlinek denudacyjnych i bniżeń bezdpływwych wypełnine są sadami aluwialn - deluwalnymi, głównie piaskami, piaskami pylastymi i namułami zmiennych parametrach getechnicznych. Dn tarasu zalewweg Narwi i Łmżyczki zbudwane jest z utwrów aluwialnych charakterze rzeczn-bagiennym. Są t grunty mineralne i rganiczne wykształcne w pstaci piasków drbnziarnistych luźnych, namułów i mułów najczęściej silnie nawdninych, miąższści d 10 m. Łmża płżna jest na wzgórzach mrenwych bejmujące wyską skarpę pradliny Narwi (k.30-40m) raz wykształcne dliny rzek: Łmżyczki i Strugi Lepackiej Układ ten pprzez dlinę rzeki Narw pwiązany jest z krajwym systemem eklgicznym. Warunki klimatyczne Zgdnie z pdziałem rlnicz-klimatycznym Plski, bszar miasta Łmża leży na pgraniczu dwóch dzielnic: dzielnicy śrdkwej (liczba dni z przymrzkami , czas zalegania pkrywy śnieżnej dni, pad rczny pniżej 500 mm, czas trwania kresu wegetacyjneg dni) i chłdniejszej dzielnicy pdlaskiej (liczba dni mrźnych 50 60, liczba dni z przymrzkami , czas zalegania pkrywy śnieżnej dni, pad rczny pniżej mm, czas trwania kresu wegetacyjneg dni). Długść trwania kresu wegetacyjneg na terenie Łmży i klic wynsi dni. Na bszarze Łmży występuje klimat umiarkwany przejściwy. Średnia rczna temperatura pwietrza wynsi 7,1 C. Najchłdniejszy luty - 4,9 C, najcieplejszy - lipiec 16,5 C. Temperatura ujemna utrzymuje się średni d grudnia d marca. Rczna amplituda średnich temperatur miesięcznych dchdzi d 22 0 C. Średnia wilgtnść 81 % raz znaczna ilść dni zachmurznych w rku (stpień zachmurzenia 7,0) Największą liczbę dni grących z temperaturą pwietrza pwyżej 25 C ntuje się w czerwcu i lipcu (7 9 dni). Oklice Łmży pd względem zachmurzenia kształtują się na pzimie niskim, typwym dla Plski nizinnej i wynsi kł 6,5 stpnia pkrycia nieba, w skali 11 stpniwej. Nasłnecznienie uzależnine jest d rzeźby terenu. Najkrzystniejsze warunki nasłnecznienia występują na strmych zbczach płudniwych raz na zbczach wschdnich i zachdnich, najmniej krzystne warunki nasłnecznienia panują na strmych zbczach ekspzycji półncnej (niemal cały bszar strefy krawędziwej). Średnia rczna suma padów atmsferycznych w klicach Łmży wynsi kł 550 mm z czeg na kres wegetacyjny przypada kł 370 mm. Największe miesięczne sumy padów występują w lipcu i sierpniu (80 90 mm), najmniejsze zaś w lutym i marcu (20 30 mm). Średnie ilści padów rcznych wynszą k. 558 mm. Przeciętna liczba dni z padem wynsi d 170 d 190 w ciągu rku. Największe nasilenie burz przypada na kres czerwca - sierpnia, kiedy t występuje d 3-5 dni burzwych na miesiąc. Występują deszcze ulewne raz nawalne (przeciętnie 24 razy w ciągu rku kwiecień październik, maksimum - czerwiec). Burze występują średni 25 dni w ciągu rku. Średnia rczna wilgtnść względna pwietrza kształtuje się na pzimie %. W klicach Łmży przeważają wiatry zachdnie i płudniw-zachdnie. Średnia rczna prędkść wiatru waha się w granicach 3,0 3,5 m/s z tendencją d wzrstu w miesiącach zimwych. Pkrywa śnieżna zalega średni 81 dni w rku. Grubść pkrywy d 8 d 80 cm (największa w miesiącach listpad styczeń). Mgła występuje 59 dni w ciągu rku. Najczęściej są t mgły radiacyjne pjawiające się ran. W kresie jesienn zimwym pjawiają się mgły przedfrntwe. Głledź występuje maksymalnie 15 dni w rku i związana jest ze strefami frntów atmsferycznych, Najczęściej pjawia się w miesiącach grudzień luty. Miast Łmża zajmuje pwierzchnię 33 km 2 i zamieszkiwał je wg stanu na kniec 2002 rku sby. Administracyjnie Łmża jest miastem na prawach pwiatu leżącym na terenie wjewództwa pdlaskieg. 5

6 Leży n w dległści 150 km d Warszawy i 75 km d Białegstku. Jest ważnym węzłem międzynardweg transprtu drgweg; miast znajduje się w dległści 138 km d przejścia graniczneg w Kuźnicy raz 146 km d przejścia graniczneg w Ogrdnikach. Gęstść zaludnienia na 1 km 2 pwierzchni miasta wynsiła w 2000 rku 1985 sób (średnia dla wjewództwa pdlaskieg gółem 61, dla miast 790, zaś średnia dla miast w Plsce ). Dla prównania, wskaźnik gęstści zaludnienia kształtwał się w Białymstku na pzimie 3179, zaś w Suwałkach na pzimie 1158 sób na km 2. Pwierzchnia gółem (km 2 ) Użytki rlne Tereny kmunikacyjne Wdy Lasy Tereny siedlwe Pzstałe tereny - 32,72 km 2 (3.271 ha) ha 282 ha 63 ha 27 ha ha 66 ha 2.2. Śrdwisk przyrdnicze Obszary chrnine Ogólna pwierzchnia lasów na terenie miasta Łmży wynsi 27,7 ha, c stanwi 0,8 % pwierzchni miasta. Z całkwitej pwierzchni lasów 10,7 ha zajmują lasy gminne, a lasy prywatne 17 ha. Część bszarów leśnych Łmży stanwią bszary chrnine. Łmżyński Park Krajbrazwy Dliny Dlnej Narwi Zstał utwrzny na pdstawie rzprządzenia Wjewdy Łmżyńskieg nr 4/94 z dnia r. Celem ŁPKDN jest chrna zalewwych terenów dliny Narwi wyróżniających się występwaniem wielu rzadkich i zagrżnych wyginięciem gatunków rślin i zwierząt raz unikatwych wartści krajbrazwych. W granicach miasta znajduje się na dcinku między mstami. Na bszarze Parku występuje 735 gatunków rślin naczyniwych, a wśród nich 25 gatunków bjętych chrną ścisłą, 10 gatunków bjętych chrną częściwą raz 94 gatunki uznane za rzadkie. Obszar chrnineg krajbrazu Równiny Kurpiwskiej i Dliny Dlnej Narwi W półncnej części miasta znajduje się Obszar chrnineg Krajbrazu Równiny Kurpiwskiej i Dliny Dlnej Narwi. Ustanwiny zstał uchwałą nr X/46/82 Wjewódzkiej Rady Nardwej w Łmży z dnia r., a następnie zmieniną rzprządzeniem nr 14/98 Wjewdy Łmżyńskieg z dnia r. w sprawie wyznaczenia bszarów chrnineg krajbrazu na terenie wjewództwa łmżyńskieg. Zstał utwrzny w celu zachwania wyróżniających się krajbrazw terenów różnych typach eksystemów. W granicach administracyjnych miasta OChK zajmuje pwierzchnię 675,5 ha. Na terenie miasta Łmży znajduje się także 12 pmników przyrdy wpisanych d rejestru Wjewódzkieg Knserwatra Przyrdy. 6

7 Tabela 1 Stan i chrna śrdwiska 2002 r Ścieki przemysłwe czyszczane w dam Ścieki kmunalne czyszczane b w dam Emisja przemysłwych zanieczyszczeń pwietrza c w tnach: pyłów 213 gazów (bez dwutlenku węgla) 935 Odpady (z wyłączeniem kmunalnych) wytwrzne w ciągu rku w 61,0 tys. tn Pwierzchnia szczególnych walrach przyrdniczych prawnie 0,7 chrnina a w tys. ha Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) w mln zł na: chrnę śrdwiska 0,6 a Stan w dniu 31 XII 2002 b Bez wód padwych i ścieków dwżnych d czyszczalni c Z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystści pwietrza 2.3. Wdy pwierzchniwe i pdziemne Wdy pwierzchniwe Miast Łmża leży w brębie zlewni Narwi raz jej lewbrzeżne dpływy Łmżyczkę i Strugę Lepacką. Dlina Narwi w rejnie Łmży ma charakter przełmwy. Jej szerkść waha się w granicach d l d 2 km. Jest t rzeka krycie nieuregulwanym. Spadek prfilu pdłużneg rzeki wynsi 0,209 prmila, a prędkść jej przepływu 0,5-0,9 m/sek. Amplitudy rcznych wahań stanu wdy w rzece dchdzą średni d 3-4 m. W związku z tym, pdczas wyskich stanów wód częsta występują pwdzie, bejmujące swim zasięgiem bszary płżne w brębie tarasu zalewweg i częściw nadzalewweg. Głównym dpływem Narwi na mawianym terenie jest rzeka Łmżyczka. Stanwi lewy dpływy Narwi (ciek trzecieg rzędu wg klasyfikacji Strahlera). Pwierzchnia zlewni wynsi 87,4 km 2 i jest w przeważającej części użytkwana rlnicz i zmelirwana. Całkwita długść rzeki wynsi 20,250 km, a średni spadek kryta 1,6%. Wyskść średnieg padu wynsi 610 mm, a maksymalneg padu czasie trwania jednej dby i prawdpdbieństwie pjawienia się 1% równe jest 85 mm. Wyskść warstwy dpływu rztpweg prawdpdbieństwie pjawienia się 1% wynsi 110 mm. Charakter zlewni, wynikający z niewielkiej lesistści, występwania średni i słab przepuszczalnych gleb raz znaczneg stpnia zmelirwania pwduje, że przy nałżeniu się niekrzystnych zjawisk meterlgicznych rzeka mże stwarzać pważne zagrżenie pwdziwe dla zabudwy mieszkaniwej znajdującej się w dlinie rzeki. Zminimalizwanie wystąpienia zagrżenia pwdziweg jest mżliwe pprzez zwiększenie przepustwści kryta rzeki Łmżyczki (zalecane jest wyknanie kryta dwudzielneg) pmiędzy ulicami Pznańską i Nwgrdzką. Rzeka Łmżyczka pełni funkcję dbirnika wód deszczwych z kł 2/3 pwierzchni miasta. Na bszarze Łmży pdłącznych jest kł 20 klektrów prwadzących wdy deszczwe z ulic, terenów zurbanizwanych raz zakładów prwadzących różną działalnść gspdarczą. Na stan czystści rzeki rzutuje przede wszystkim niedbór tlenu raz wskaźniki aztu, miana cli i BZT5, tj. zanieczyszczenia rganiczne. 7

8 Łmżyczka płynie w rzległej dlinie przebiegu płudnikwym. Kryt rzeki wcięte jest kł l m w dn tarasu zalewweg i częściw zstał uregulwane. W rejnie Kraski rzeka jest nieuregulwana i płynie silnie meandrując. Badania wahań stanów wdy w rzece nie są prwadzne. W kresach wyskich stanów wdy zalewany jest cały bszar tarasu zalewweg, głównie w klicach Kraski. Przyczyną takieg stanu rzeczy jest przewężenie dliny pniżej ulicy Pznańskiej pprzez jej zabudwę raz zasypywanie. Zachdnia część bszaru miasta dwadniana jest przez Lepacką Strugę będącą Bezpśrednim dpływem Narwi. Oprócz wymieninych cieków w granicach mawianeg terenu występuje cały szereg cieków charakterze epizdycznym. W półncnej, skrajnej części miasta, między Łmżyczką a Narwią występują znaczne bszary terenów pdmkłych wykrzystanych becnie jak łąki, pastwiska i tereny uprawne pwierzchni kł 500 ha. Przeprwadzne prace meliracyjne na znacznej części bszaru, a zwłaszcza między Łmżyczką, a Grblą Jednaczewską, w rejnie zwanym Pulwy pwierzchni kł 200 ha spwdwały suszenie tych naturalnych terenów bagiennych i wyginięcie charakterystycznej dla nich rślinnści. Tereny na wschód d Grbli Jednaczewskiej należą d kmpleksu bszarów chrnineg krajbrazu Dliny Dlnej Narwi i Równiny Kurpiwskiej. Brak jest na terenie miasta jezir raz zbirników pwierzchniwych. Od strny półncnej Łmża graniczna jest linią brzegu rzeki Narwi. Rzeka bjęta jest stałym mnitringiem Wjewódzkieg Inspektratu Ochrny Śrdwiska w Białymstku. Wdy rzeki Narwi wykrzystywane są d celów rekreacyjn-wypczynkwych. Plaża miejska zlkalizwana jest przy mście bk ulicy Sikrskieg. Z wód rzeki Narwi krzysta Przedsiębirstw Przemysłu Spżywczeg "PEPEES". Wda wykrzystywana jest d celów technlgicznych raz d nawadniania gródków działkwych znajdujących się przy Szsie d Mężenina raz zakładwych bk siedziby PPS. Ujęcie wdy znajduje się k. 250 m pwyżej mstu w ulicy Sikrskieg. Przedsiębirstw psiada pzwlenie wdn-prawne na pbór wdy z rzeki w ilściach nie przekraczających 3200 m 3 /gdz. raz m 3 /rk. Wdy pdziemne Według przyjęteg za Paczyńskim (1995) pdziału reginalneg zwykłych wód pdziemnych na jednstki hydrgelgiczne, bszar miasta Łmży należy d reginu mazwieckieg w brębie dwóch mniejszych jednstek: jednej płudnikwym przebiegu zgdnie z biegiem rzeki Łmżyczki, drugiej związanej z ujęciem wód pdziemnych Rybaki. W ramach krajwej strategii chrny głównych zbirników wód pdziemnych, bszar Łmży zaliczny zstał d trzecirzędweg GZWP (Główny Zbirnik Wód Pdziemnych) nr 215 Zbirnika Warszawskieg, jeg szacunkwe zasby dyspzycyjne kreśln na 250 tys. m3/d zaś średnie głębkści ujęć wód pdziemnych wynszą 160 m. Zbirnik ten nie jest szczegółw udkumentwany. Pierwsza z wyżej wymieninych jednstek t dlina erzyjn akumulacyjna szerkści na pwierzchni k m, przecinająca sady czwartrzędwe i częściw trzecirzędwe, wypełnina utwrami klastycznymi (piaski drbn-, średni- i grubziarniste, żwiry raz pyły i mułki). Główny użytkwy pzim wdnśny występuje na głębkści d 67 d 110 m p.p.t.. Średnia miąższść warstw wdnśnych wynsi 49 m. Wydajnść jednstkwa waha się w przedziale d 44 d 220 m3/h, średnia pwyżej 120 m3/h. W brębie tej jednstki zaznacza się trzecirzędwy pzim wdnśny, na głębkści m p.p.t. reprezentwany przez ligceńskie piaski drbn i średniziarniste. Miąższść warstwy wynsi 17 m, wydajnść jednstkwa studni m 3 /h. Druga jednstka pwierzchni 7,4 km 2 związana jest z ujęciem wód pdziemnych Rybaki. Główny użytkwy pzim wdnśny budują piaski i żwiry interglacjału wielkieg (mazwieckieg). Średnia miąższść warstwy wdnśnej wynsi 26 m. Wydajnści ptencjalne studni kształtują się na pzimie m 3 /h i m 3 /h, a w brębie ujęcia Rybaki mgą wynsić pwyżej 120 m 3 /h. Piezmetryczny pzim wód pdziemnych stabilizuje tu na rzędnych m n.p.m. Miast Łmża zapatrywane jest w wdę z ujęć głębinwych psadwinych w utwrach czwartrzędwych. Na terenie miasta znajdują się dwa ujęcia wód pdziemnych: 8

9 "Rybaki" zlkalizwane w półncnej części miasta, wzdłuż ulicy Rybaki (pełni rlę ujęcia uzupełniająceg) dbwa zdlnść prdukcyjna wynsi 5000 m 3 /dbę, "Jantar" zlkalizwane w płudniw-zachdniej części miasta (pełni rlę ujęcia rezerwweg - awaryjneg) dbwa zdlnść prdukcyjna wynsi 3312 m 3 /dbę. Pdstawwe zapatrzenie Łmży w wdę dknywane jest z bszaru zasbweg płżneg pza miastem w rejnie wsi Pdgórze. Funkcjnujące aktualnie kmunalne ujęcia wdy pdziemnej z bszaru miasta i rejnu wsi Pdgórze w pełni zabezpieczają ptrzeby miasta, c najmniej d 2010 rku. Aktualny stpień wykrzystania zdlnści prdukcyjnej tych ujęć wdy kształtuje się na pzimie 38%. Największe ujęcie wód pdziemnych d celów prdukcyjnych psiada "Brwar - Łmża". Ujęcie zlkalizwane jest w drębnym bszarze zasbwym, kpalnej dliny rzeki Łmżyczki. Dpuszczalny pbór wdy z teg ujęcia ustalny w pzwleniu wdnprawnym wynsi 3000 m 3 /dbę. Pnadt, na terenie miasta eksplatwanych jest 15 ujęć wód pdziemnych i 1 ujęcie wód pwierzchniwych. Dla ujęć kmunalnych raz Brwaru ustalne zstały stswne strefy chrnne. Wyznaczn strefy pśrednie dla ujęć "Rybaki", "Jantar" i "Brwaru - Łmża", a także rzległą strefę chrnną ujęcia wdy "Pdgórze". Warunki glebwe Warunki glebwe raz typy gleb na terenie miasta Łmża związane są ściśle z mrflgią raz gelgią terenu. Na bszarach wysczyznwych miasta przeważają gleby bielicwe i brunatne, w bniżeniach w brębie wysczyzny - czarne ziemie, a miejscami gleby zmurszałe. Dna dlin rzecznych (tarasy zalewwe) wypełniają mady piaszczyste, gleby trfwe raz murszwe i murszw-trfwe. Pd względem przydatnści gleb d prdukcji rlnej na terenie Łmży wyróżnin: - bszary najkrzystniejszych warunkach glebwych - A - bszary ptencjalnie bardz krzystnych warunkach glebwych dla prdukcji rnej B Gleby strefy A i B występują w części wschdniej i płudniw-wschdniej bszaru miasta, w bezpśrednim sąsiedztwie zabudwy miejskiej, twrząc zwarte i dść rzległe bszary. - bszary średni krzystnych warunkach glebwych dla prdukcji rlnej również grunty chrnine. Najwięcej w miarę zwartych kmpleksów tych gleb występuje w części zachdniej i płudniw-zachdniej raz wschdniej bszaru miasta w pstaci enklaw wśród gleb wyższych wartści. - bszary mał krzystnych warunkach glebwych D grunty względnie chrnine raz bszary niekrzystnych warunkach glebwych E grunty nie chrnine. Obszary gleb stref D i E występują w rzległym kmpleksie w zachdniej części miasta, zarówn na bszarze wysczyznwym jak i w dlinach Narwi i Łmżyczki. Udział gleb występujących na terenie miasta według ich przydatnści rlniczej przedstawia się następując: - Gleby bszarów A, B i C grunty rne najwyższej wartści użytkwej na bszarze miasta zajmują pwierzchnię 751 ha 23 % bszaru miasta. Grunty te pdlegają chrnie. Występują w zwartym kmpleksie płudniwej i płudniw-wschdniej części miasta. - Gleby bszarów D i E raz grunty klasy VI bnitacyjnej grunty rne nie pdlegające chrnie przed zmianą użytkwania występują na pwierzchni 282 ha, c stanwi 8,6 % bszaru miasta. Występują na dść zwartym bszarze w zachdniej części miasta. 2.4.Gspdarka ściekwa Z terenu Łmży dprwadzane są ścieki kmunalne d rzeki Narwi, p uprzednim ich czyszczeniu w czyszczalni miejskiej (bsługuje na także wieś Kupiski Stare i Nwe). Zstała na w latach gruntwnie przebudwana i zmdernizwana. Miejska czyszczalnia ścieków psiada średnią przepustwść m 3 /dbę. Obecnie 9

10 stpień jej bciążenia kształtuje się na pzimie 45%. Stpień redukcji zanieczyszczeń jest bardz wyski i kształtuje się w granicach 98%. D czyszczalni dpływają ścieki w ilściach ca 7,5 tys. m 3 /dbę z miasta Łmży raz wsi gminy Łmża: Kupiski Stare i Nwe. Rezerwa zdlnści prdukcyjnej czyszczalni wystarczy na pkrycie ptrzeb w perspektywie 2015 rku. Na terenie Łmży tylk dwa zakłady dprwadzają ścieki technlgiczne d wód pwierzchniwych. Są t: Przedsiębirstw Przemysłu Spżywczeg "PEPEES" S.A. i "Brwar - Łmża" Spółka z.. (Brwar w 2001 rku wydzielił się z Przedsiębirstwa "PEPEES"). Oba zakłady mają wspólną sieć kanalizacji technlgicznej i sanitarnej. Ścieki dprwadzane są pza teren miasta na biekty rlniczeg wykrzystania: Mątwica - Kupiski i Kupiski - Jednaczew. Obiekt Mątwica - Kupiski pwierzchni 600 ha nawadniany jest w systemie kwater zalewwych. Odsiąki z kwater dprwadzane są d rzeki Struga Lepacka. Rzeka psiada ujście pniżej miasta w rejnie wsi Szablak. Z klei, biekt Kupiski - Jednaczew pwierzchni 600 ha funkcjnuje w systemie deszczwni. Odsiąki z drenażu dwadniająceg zbierane są w zbirniku retencyjnym i przepmpwywane d rzeki Narwi. Ścieki d tych dwóch biektów dstarczane są z zakładów rurciągami tłcznymi. Z bu zakładów dprwadzanych jest w kresie kampanii przerbu ziemniaka średni k m 3 /dbę ścieków, pza kampanią k m 3 /dbę (wg danych 2000 rku). Przedsiębirstw "PEPEES" na dprwadzanie ścieków psiada wymagane pzwlenie wdn-prawne. W dległści k. 300 m d Przedsiębirstwa w kierunku wsi Knarzyce znajduje się zbirnik retencyjny ścieków pjemnści rbczej 360 tys.m 3. W kresie letnim biekt ten jest uciążliwy dla mieszkańców dzielnicy Kraska Pwietrze atmsferyczne Łmża należy d miast stsunkw niewielkim pzimie emisji zanieczyszczeń d pwietrza. Znaczna część miasta zapatrywana jest w energię cieplną z Ciepłwni Miejskiej. Na terenie miasta znajduje się wiele małych biektów - ktłwni w indywidualnych budynkach mieszkalnych na siedlach mieszkaniwych raz niewielkie ktłwnie instytucji i pdmitów gspdarczych. Na terenie Łmży znajdują się nieliczne duże biekty emitujące zanieczyszczenia d pwietrza. Są t głównie ktłwnie emitujące zanieczyszczenia pwstające w wyniku spalania węgla. Największymi biektami teg typu są: Ciepłwnia Miejska Miejskieg Przedsiębirstwa Energetyki Cieplnej Spółki z.., ktłwnia Przedsiębirstwa Przemysłu Spżywczeg "PEPEES" S.A., ktłwnia Wjewódzkieg Szpitala Zesplneg w Łmży. Pza biektami emitującymi prdukty spalania węgla, na terenie miasta znajdują się również zakłady emitujące zanieczyszczenia ze źródeł technlgicznych. Są t: Wytwórnia Mas Bitumicznych, Przedsiębirstwa Budwnictwa Kmunikacyjneg Sp. z.., Łmżyńska Fabryka Mebli Sp. z.., Fabryka Styrpianu Rygips, Spalarnia dpadów medycznych przy Szpitalu Wjewódzkim. Wypsażne są w niewielkie ktłwnie spalające lej pałwy i tylk spradycznie węgiel lub drewn. Są t biekty nie psiadające urządzeń d chrny atmsfery. Ktłwnie zasilane lejem pałwym lub gazem są niewielkimi biektami mcy 0,3-1,0 MW. D takich biektów zaliczyć mżna ktłwnie: Kmendy Pwiatwej Straży Pżarnej, Zakładu Weterynarii, SP "Miś", PHU "Plmzbyt", Miejskieg Przedsiębirstwa Wdciągów i Kanalizacji, Plikliniki. Węglem zasilane są ktłwnie: Spółdzielni Transprtu Wiejskieg, Bazy Wjewódzkieg Zarządu Meliracji i Urządzeń Wdnych. Zanieczyszczenia emitwane są również przez piekarnie, lakiernie samchdwe, stlarnie i warsztaty rzemieślnicze. Zasięg ich ddziaływania granicza się zazwyczaj d najbliższeg tczenia emitra. Pmiary zanieczyszczeń gazwych prwadzne na terenie Łmży wykazują relatywnie dbrą jakść pwietrza. Stężenia zanieczyszczeń pwietrza cechuje zmiennść w ciągu rku. Wyraźny wzrst stężeń dwutlenku siarki występuje w kresie zimwym. Głównym 10

11 źródłem pchdzenia teg zanieczyszczenia jest spalanie paliw, przede wszystkim węgla, d celów grzewczych w budwnictwie indywidualnym Hałas D najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny Łmży należy zaliczyć kmunikację drgwą, a szczególnie udział w niej samchdów ciężkich raz w mniejszym stpniu hałas przemysłwy. Badania klimatu akustyczneg prwadzne przez WIOŚ Białystk - Delegaturę w Łmży wykazały, że na głównych trasach kmunikacyjnych miasta, emisja hałasu przekracza najwyższą dpuszczalną przepisami wartść dla pry dziennej, wynszącą 50 db A. Z badań wynika, że najbardziej uciążliwą ze względu na pzim hałasu (75-80 db A ) jest ulica Zjazd, która jest trasą wyltwą w kierunku Suwałk. Wyski pzim hałasu (70-75 dba) występuje również na Al. Leginów, która biegnie przez centrum Łmży, na ulicach Wjska Plskieg i Sikrskieg raz na dcinku Szsy Zambrwskiej d ul. Plwej d Al. Piłsudskieg. Badania klimatu akustyczneg wyknane w prze ncnej na terenie Łmży dla wybranych dróg krajwych i wjewódzkich wykazały, że we wszystkich badanych punktach natężenie hałasu przekracza wartść dpuszczalną dla pry ncnej 50 db A. Szczególnie uciążliwe w prze ncnej (natężenie hałasu db A ), pdbnie jak w prze dziennej, są ulice: Zjazd i Wjska Plskieg d ul. Pznańskiej d Placu Kściuszki raz Aleja Leginów na dcinku d granic miasta d skrzyżwania z Al. Piłsudskieg. W granicach db A mieszczą się ulice Wjska Plskieg d granic miasta d ul. Pznańskiej, pzstały dcinek Alei Leginów, Szsa Zambrwska raz ulica Zawadzka. Pzstałe badane ulice tj. Al. Piłsudskieg, Sikrskieg (d Szsy Zambrwskiej d skrzyżwania z ulicą Wjska Plskieg), Plwa i Pznańska mieszczą się w przedziale d 60 d 65 db A. Na dcinku ul. Sikrskieg d ul. Wjska Plskieg d ul. Nwgrdzkiej ntwan natężenie hałasu mieszczące się w granicach 55-60dB A Gspdarka dpadami stałymi W Łmży, w kresie rku, pwstaje k. 120 tys. m 3 stałych dpadów kmunalnych, w tym dpady z utrzymania terenów zieleni i ulic k m 3. Ludnść miasta, w kł 98%, bjęta jest zrganizwanym wywzem tych dpadów. Usługi w zakresie wywzu stałych dpadów kmunalnych świadczą: Miejskie Przedsiębirstw Gspdarki Kmunalnej i Mieszkaniwej, Zakład Budżetwy w Łmży, Inne jednstki psiadające zezwlenia Prezydenta Miasta Łmży na świadczenie usług kmunalnych w zakresie wywzu stałych dpadów kmunalnych. Miejskie Przedsiębirstw Gspdarki Kmunalnej i Mieszkaniwej w Łmży pza świadczeniem usług w zakresie wywzu dpadów, zajmuje się również eksplatacją miejskieg składwiska dpadów kmunalnych, utrzymaniem terenów zieleni, czyszczaniem ulic raz utrzymaniem czystści na terenach stanwiących własnść Miasta. Pwstające w mieście dpady unieszkdliwiane są pprzez ich składwanie, na wysypisku dpadów kmunalnych, płżnym na gruntach wsi Czartria i Krytki Leśne w gminie Miastkw. Właścicielem nieruchmści jest Zarząd Gminy Miastkw, a użytkwnikiem składwiska Zarząd Miasta Łmży. Składwisk spełnia pdstawwe wymagania w zakresie chrny śrdwiska. Miast psiada Prgram gspdarki dpadami kmunalnymi na lata pracwany przez Biur Prjektów Gspdarki Wdn Ściekwej i Zagspdarwania Odpadów BIPROWÓD w Zabrzu. W myśl teg prgramu ptymalnym dla miasta wariantem unieszkdliwiania dpadów kmunalnych jest system plegający na: selektywnej zbiórce dpadów suchych (w zabudwie wielrdzinnej d dwóch pjemników, a w budwnictwie jednrdzinnym z wykrzystaniem wrków plietylenwych), 11

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo