Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 wrzesieñ 2009 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 4-6 (pi¹tek - niedziela) 10. Dni Europejskiej Kultury Ludowej 5-6 (sobota - niedziela) Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie po³¹czone z 18. Krajow¹ Wystaw¹ Rolnicz¹, czyli najwiêksze, wielobarwne i wielow¹tkowe, doroczne œwiêto polskiej wsi po raz kolejny w podjasnogórskim grodzie. Miejsce: Plac Biegañskiego, II i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, B³onia Jasnogórskie 6, 8-11 (niedziela, wtorek - pi¹tek) Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej, czyli recitale, wykonania muzyki kameralnej i muzyki symfonicznej z towarzyszeniem organów, w tym Kurs Mistrzowski Daniela Rotha i Balet Dworski Cracovia Danza. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska oraz czêstochowskie koœcio³y (pi¹tek - niedziela) III Œwiatowy Kongres Czêstochowian, czyli integracja czêstochowian z ró nych stron Polski i œwiata, po³¹czona m. in. z prób¹ bicia czêstochowskiego rekordu Guinnessa, a tak e koncertem Andrzeja Piaska Piasecznego. Miejsce: Plac Biegañskiego, Filharmonia Czêstochowska 11 i 19 (pi¹tek i sobota) Wilki oraz Mi³oœæ i polityka, czyli premiery dwóch bardzo ró nych w tonacji spektakli na scenie czêstochowskiego teatru (zabawa z mi³oœci¹ i polityk¹ w gwiazdorskiej obsadzie). Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza 20 (niedziela) - godz Koncert Dar serca - Polscy Artyœci Kresom z okazji VII Œwiatowego Kongresu Polonii Medycznej, czyli m.in. soliœci Teatru Wielkiego z Warszawy wsparci czêstochowsk¹ Pochodni¹. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona (wtorek - pi¹tek) III Miêdzynarodowy Przegl¹d Przedstawieñ Istotnych Przez Dotyk, czyli niekonkursowo, kontrowersyjnie, niezwykle przedstawi¹ siê m.in. Teatr Montownia z Warszawy, Teatr Nowy z Krakowa oraz Teatr Petra Bezruce z Czech. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Zapraszamy!

3 wtorek 1 Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej oraz Dzieñ Weterana Program: godz zbiórka pocztów sztandarowych i organizacji kombatanckich na Placu Pamiêci Narodowej godz uroczysta polowa msza œw. godz Hymn Pañstwowy godz wyst¹pienia okolicznoœciowe godz Apel Poleg³ych godz Salwa honorowa godz Z³o enie kwiatów pod pomnikiem godz zakoñczenie uroczystoœci Organizator: Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert w ogródku letnim Wyst¹pi¹: Ania Andrzejewska vocal, Micha³ Rorat piano, Max Mucha kontrabas Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , 1 2 Poznajemy miesi¹ce roku - wrzesieñ - warsztaty plastyczne. Zaprasza dzieci: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) 1 25 Oblicza wojny - konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum. Sk³adanie prac do 25. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A, tel ) 31 sierpnia 13 listopada Amatorska Liga Pi³ki No nej Runda Jesienna sezon 2009/2010 Miejsce: Miejski Stadion Pi³karski Raków, ul. Limanowskiego 83 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel wrzesieñ czerwiec Amatorska Liga Tenisa Sto³owego sezon 2009/2010 Miejsce: Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel

4 2 œroda Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Patrz, s³oñce zachodzi - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena na Scenie, ul. Kiliñskiego 15 Salsa godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , 1 2 Poznajemy miesi¹ce roku - wrzesieñ - warsztaty plastyczne. Zaprasza dzieci: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) "Nad jeziorem Tahoe" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 2

5 czwartek 3 "Wino truskawkowe" Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Nocn¹ por¹ - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Karaoke + Dj godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Dla niej wszystko" czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) 4 6 XVIII Krajowa WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej od godz Targi Sztuki Ludowej Miejsce: Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny godz Wernisa wystawy Zbigniewa Podsiad³o pt. Pogranicza Miejsce: Galeria ART.-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury w Czêstochowie, ul. Ogiñskiego 13 a Wystawa prezentowana bêdzie do 18. Wstêp wolny Organizatorzy: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, OPK Gaude Mater, Regionalny Oœrodek Kultury, Muzeum Czêstochowskie, Urz¹d Miasta Czêstochowy, Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Dj godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Hair" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 4

7 sobota XVIII Krajowa WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej godz Miejska Galeria Sztuki, Uroczyste otwarcie XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz X Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Wystawa Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich, targi pszczelarskie i agroturystyczne, instytuty rolnicze, agencje rolnicze, rolnictwo ekologiczne II Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - stoiska handlowe III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - wystawa maszyn i narzêdzi rolniczych, kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych, stoiska handlowe, stoiska nasienne i paszowe Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - Targi Sztuki Ludowej godz Pawilon Etnograficzny w Parku im. S. Staszica Rozstrzygniêcie IV Europejskiego Konkursu Sztuki Ludowej: og³oszenie wyników, wrêczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej Z nitki i glin godz Plac Biegañskiego Prezentacje zespo³ów folklorystycznych: Zespó³ Pieœni i Tañca Czêstochowa, Zespó³ Folklorystyczny Janowianie z Janowa, Kapela Bojszowy z Bojszów, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny Satecek z Czech, Zespó³ Regionalny Æwiklice z Æwiklic, Zespó³ Taneczny Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Mea z Sardynii/W³ochy, Estrada Regionalna Równica z Ustronia godz Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Koncert Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa Mirów Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 35 z³/os. Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Regaty eglarskie Puchar Kacpra Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: YC Zefir Ca³oroczny Rajd im. Zygmunta êskiego Etap VII Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe Miejsce: Lotnisko w Rudnikach Organizator: Aeroklub Czêstochowski, tel Kalendarium Jasnogórskie 5 6 Pielgrzymka Rolników - Do ynki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6 niedziela 4 6 XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej godz Miejska Galeria Sztuki, Wystawa Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich, targi pszczelarskie i agroturystyka, instytuty rolnicze, agencje rolnicze (ARiMR, ARR, ANR, budownictwo rolnicze), rolnictwo ekologiczne. II Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Stoiska handlowe. III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych, wystawa maszyn i narzêdzi rolniczych, stoiska handlowe, stoiska nasienne i paszowe. Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Targi Sztuki Ludowej godz Plac Biegañskiego Prezentacje zespo³ów folklorystycznych: Ba³kany, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny Satecek z Czech, Reprezentacyjny Zespó³ Pieœni i Tañca Beskid z Bielska Bia³ej, Zespó³ Taneczny Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Mea z Sardynii/W³ochy, Zespó³ Regionalny Pszczyna z Pszczyny, Kapela Ludowa Rybnianie z Rybnej ko³o Czêstochowy, Zespó³ Pieœni i Tañca Czêstochowa z Czêstochowy Prezentacja fragmentów wystawy pokonkursowej Z nitki i gliny. godz Plac Biegañskiego Zamkniêcie XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz X Dni Europejskiej Kultury Ludowej Organizatorzy: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, OPK Gaude Mater, Regionalny Oœrodek Kultury, Muzeum Czêstochowskie, Urz¹d Miasta Czêstochowy, Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa K³obukowice Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 50 z³/os. I Turniej Rankingowy Grand Prix Czêstochowy w Tenisie Sto³owym sezon 2009/2010 godz Miejsce: Hala Polonia ul. Dekabrystów 43 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Kozio³ek Mato³ek - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 6

9 niedziela 6 Zakoñczenie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych godz W programie: wystêp laureata, koncert zespo³u The Potters oraz wernisa wystawy fotografii czêstochowskich fotografików Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne INTEGRACJA, tel Kto ty jesteœ? - Polak ma³y. Jaki znak Twój? - Orze³ bia³y - godz W ho³dzie Rodakom, którzy oddali ycie w obronie Ojczyzny w dniach najazdu niemiecko-sowieckiego i w Powstaniu Warszawskim Msza œw. i po niej Wieczór (przy ognisku) poezji i wspólnego œpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek. Miejsce: koœció³ p.w. œw. Brata Alberta Chmielowskiego i w jego pobli u, ul. Narcyzowa Œpiewniki bezp³atne Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, tel godz otwarcie wystawy: Malarstwo Aleksandra Markowskiego - w dolnym koœciele M³ode Talenty (V edycja) - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Kameralny Baroque Tune godz Miejsce: Koœció³ p.w. œw. Jakuba Aposto³a Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Grand Prix Dzieci i M³odzie y w Tenisie Sto³owym Miejsce: Akademickie Centrum Sportu, ul. Dembiñskiego 6 Organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana D³ugosza, tel Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe Miejsce: Lotnisko w Rudnikach Organizator: Aeroklub Czêstochowski, tel Kalendarium Jasnogórskie 5 6 Pielgrzymka Rolników - Do ynki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7 poniedzia³ek "Œlepa mi³oœæ" Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Ekspozycja zdjêæ Wac³awa Wantucha - od 18, MGS Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 8

11 8 wtorek œroda Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, kwietnia "Hair" Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: 8-9 (wtorek œroda) Kurs Mistrzowski prowadzony przez Daniela Rotha Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Spektakl "EU" - w ramach III Miêdzynarodowego Przegl¹du Przedstawieñ Istotnych "Przez Dotyk" Fot. Krzysztof Lisiak czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 9 œroda Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czêstochowskiej godz Goœciem pierwszego po przerwie wakacyjnej spotkania bêdzie Miros³aw Zwoliñski - krajoznawca, dzia³acz PTTK, przewodnik, autor wielu publikacji dotycz¹cych szeroko rozumianego regionu czêstochowskiego. W bie ¹cym roku ukaza³a siê jego ksi¹ ka, studium genealogiczno-heraldyczne pt. Poczet rodów herbowych ziemi czêstochowskiej. Autor zgromadzi³ w porz¹dku alfabetycznym informacje o 21 rodach, pocz¹wszy od Bonerów z Ogrodzieñca herbu Bonarowa, a skoñczywszy na Wolskich herbu Pó³kozic z Krzepic i Zagórza. Ksi¹ ka bêdzie do nabycia w trakcie spotkania. Miejsce: Pa³ac Œlubów, ul. Focha 19/21 (wejœcie od ul. Jana III Sobieskiego) Bli sze informacje o dzia³alnoœci Towarzystwa mo na uzyskaæ na stronie internetowej: Wstêp wolny Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Salsa - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Recital Daniela Rotha godz Miejsce: Bazylika Jasnogórska Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Kalendarium Jasnogórskie 9 10 Dni Skupienia Sióstr Pielêgniarek Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 10

13 czwartek 10 Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, "Œlepa mi³oœæ" Dj + karaoke godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Balet Dworski Cracovia Danza - godz Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Koncert Jasnogórskiej Muzyki Dawnej W programie prezentacja dzie³ O. Amando Ivancica Miejsce: Bazylika Jasnogórska Kalendarium Jasnogórskie 9 10 Dni Skupienia Sióstr Pielêgniarek czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 11 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Mi³oœæ i polityka - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Inauguracja 65. Jubileuszowego Sezonu Artystycznego 2009/2010 godz (Impreza towarzysz¹ca III Œwiatowemu Kongresowi Czêstochowian) Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Jerzy Salwarowski dyrygent, Zakhar Bron (Rosja) skrzypce, Avri Levitan (Izrael) altówka, Micha³ Dmochowski wiolonczela, Tatiana Shebanova fortepian, Hubert Salwarowski fortepian. W programie: W. A. Mozart - Symfonia koncertuj¹ca Es-dur KV 364, W. A. Mozart - Koncert na 2 fortepiany Es-dur KV 365, J. Brahms - Koncert podwójny a-moll op.102. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Cena biletów: 20 z³, 15 z³ (ulgowy) Zaproszenia dla uczestników Kongresu, po wczeœniejszej rezerwacji ( ), do odebrania przed koncertem w kasie Filharmonii. Koncert: Pasjans na Dwóch godz Wyst¹pi¹: Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski Miejsce: Stajnia Bia³y Borek, ul. Zrêbska 93, Biskupice k/olsztyna, tel , Koncert J.W.P. - godz Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Dj - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Organowy - Najlepsi Uczestnicy Kursu Mistrzowskiego - godz Miejsce: Koœció³ p.w. Matki Boskiej Zwyciêskiej Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Legionu Maryi Pielgrzymka Harcerzy Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 12

15 sobota III Œwiatowy Kongres Czêstochowian godz Inauguracja Kongresu: - Uroczyste otwarcie Kongresu przez Prezydenta Miasta Czêstochowy Tadeusza Wronê - Wyst¹pienia Goœci - Widowisko Przez stulecia Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 godz Bicie rekordu Guinnessa przez czêstochowian godz KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO Miejsce: Plac Biegañskiego godz Spotkania integracyjne uczestników Kongresu: Nauka Miejsce: Politechnika Czêstochowska Sala Senatu, ul. D¹browskiego 69 Kultura Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45A Architektura Miejsce: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Medycyna Miejsce: Izba Lekarska, ul. Waszyngtona 42 Biznes, sport i turystyka Miejsce: Kamienica Kupiecka, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 24 Imprezy towarzysz¹ce: godz Promocja ksi¹ ek uczestników Kongresu Miejsce: Ratusz Miejski, Plac Biegañskiego godz G³os tu³aczy - spektakl w re yserii Wojciecha Kopciñskiego Miejsce: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Salsoteka - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Saturday Dance Club - oficjalna inauguracja - godz Prowadzenie: Marek Sierocki Czekaj¹ liczne atrakcje i nagrody! Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , V Targi Wszystko dla kobiet Miejsce: Hala wystawowa Cepelii, Organizator: Stowarzyszenie Kreatywne kobiety czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 12 sobota Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski, Stajnia "Bia³y Borek", 11, godz X Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Czêstochowskiej Miejsce: Zbiornik wodny w Blachowni Miejsce: Harcerski Miêdzyszkolny Klub eglarski 39-er, tel XVI Rajd Powitanie Szko³y Trasa: Czêstochowa Gnaszyn Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie 11. Pielgrzymka S³u b Celnych, Finansowych i Skarbowych 27. Ogólnopolska Pielgrzymka G³uchych i G³uchoniemych Pielgrzymka Legionu Maryi Pielgrzymka Harcerzy Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie Spektakl "W¹tpliwoœci" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 14 Fot. Robert Jaworski

17 niedziela 13 Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa Mstów Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 45 z³/os III Œwiatowy Kongres Czêstochowian: Msza Œwiêta w Kaplicy Matki Bo ej na Jasnej Górze - godz Imprezy towarzysz¹ce: godz Koncert Uczestników Kongresu Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 godz Premiera filmu Tutaj zawsze byliœmy wolni Scenariusz i re yseria: Pawe³ Woldan, Tadeusz Szyma Miejsce: Aula Wy szego Seminarium Duchownego, ul. œw. Barbary 41 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Kameralny godz Wyst¹pi¹: Maciej Wierzcho³owski - organy, pozytyw, Agnieszka Osiecka - skrzypce barokowe Miejsce: Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela, Olsztyn Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Mi³oœæ i polityka - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego V Targi Wszystko dla kobiet Miejsce: Hala wystawowa Cepelii, Organizator: Stowarzyszenie Kreatywne kobiety Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Kombatantów Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 14 poniedzia³ek "M¹droœæ i seks" M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Spektakl "Wilki" Fot. Piotr D³ubak Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 16

19 wtorek 15 "Wrogowie publiczni" Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Ekspozycja zdjêæ Wac³awa Wantucha - od 18, MGS czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 16 œroda Przeboje mistrzów Karol Szymanowski audycja muzyczna godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Salsa - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Festiwal filmów krótkometra owych Future Shorts Extra 3 Summer Driftin Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 18

21 czwartek 17 Krzysztof Krawczyk Muzyka któr¹ lubiê Krzysztof Krawczyk audycja muzyczna godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert: Arek Skolik Trio - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Wrogowie publiczni" czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 18 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) Pokaz przedpremierowy: Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert symfoniczny godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Jerzy Salwarowski dyrygent, Krzysztof Jakowicz skrzypce W programie: L. v. Beethoven - Uwertura Prometeusz op.43, M. Bruch - I Koncert skrzypcowy g-moll op.26, F. Mendelssohn- Bartholdy - V Symfonia D-dur Reformacyjna op Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Cena biletów: 20 z³, 15 z³ (ulgowy) Koncert Alex Rock godz Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Koncert: Arek Skolik Trio + goœcie (A. Andrzejewska, M. Syposz, M. Rorat, P. Rubik) godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , paÿdziernika Wystawy fotografii: Jerzy Lewczyñski Szczeliny istnienia - Sala Œl¹ska Wac³aw Wantuch Akt - Sala Poplenerowa IV Miêdzynarodowy Salon: Martwa natura w fotografii (Wystawa pokonkursowa) - Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Otwarte Forum Polonistyczne Miejsce: Muzeum Czêstochowskie Ratusz Organizator: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza w Czêstochowie, tel Kalendarium Jasnogórskie Forum M³odzie y Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Archidiecezji Wroc³awskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 20

23 sobota 19 Gie³da Staroci godz Miejsce: Rynek Wieluñski Organizator: FUK Jarmark Eugeniusz Chrzan, tel Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Wernisa wystawy fotograficznej Arkadiusza Belicy godz Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 IX Miêdzyszkolne Marsze Na Orientacjê Inomania Miejsce: Czêstochowa Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel XXVIII Akcja Czysta Jura Miejsce: Góry Towarne Organizator: Oddzia³ Miejski PTTK, tel XIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Wac³awa Szyiñskiego i Mariana Chudego Miejsce: Czêstochowa Organizator: Klub Sportowy Start, tel Regaty o Wielk¹ Nagrodê Klubu Enif Fina³ Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: Klub Wodny Enif, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Archidiecezji Wroc³awskiej, Pielgrzymka Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, Pielgrzymka Leœników, Pielgrzymka Ludzi Morza, Pielgrzymka Sodalicji Mariañskiej Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy czasowe, muzea, galerie - patrz strony

24 20 niedziela Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa K³obukowice Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 50 z³/os. Niedzielny Poranek w Filharmonii godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Dêta Poczty Polskiej, Bart³omiej Piêta dyrygent Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Cena biletów: 11 z³, 10 z³ (ulgowy) Koncert Dar serca Polscy Artyœci Kresom z okazji VII Œwiatowego Kongresu Polonii Medycznej godz Wyst¹pi¹ m.in.: Soliœci Teatru Wielkiego w Warszawie, Chór Mêski Pochodnia, Jakub Jurdziñski dyrygent. Prowadzenie Koncertu: Halina Szymura (TVP). W programie m.in.: Romuald Twardowski Koncert na Orkiestrê Smyczkow¹ i Skrzypce Solo; Orkiestra Kameralna Cantare Et Sonare OSM II st. im. K. Lipiñskiego w Lublinie, Mariusz Derewecki skrzypce, Teresa Krasowska dyrygent. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Towarzystwo Muzyczne im. Stanis³awa Moniuszki w Bostonie Dyrektor Jan Milun, tel , Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego XIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Wac³awa Szyiñskiego i Mariana Chudego Miejsce: Czêstochowa Organizator: Klub Sportowy Start, tel Regaty o Wielk¹ Nagrodê Klubu Enif Fina³ Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: Klub Wodny Enif, tel Kalendarium Jasnogórskie Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 22

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN 1898-4371 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW,

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a

Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a fot.m. Zdrzy³owski Ratusz obroniony! Wydaje siê, e specjalnoœci¹ B³onia staj¹ siê inscenizacje historycznych bitew. Ju mieliœmy okazjê ogl¹daæ niezwyk³e widowisko zaprezentowane podczas Dni B³onia. Teraz,

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo