Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 wrzesieñ 2009 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 4-6 (pi¹tek - niedziela) 10. Dni Europejskiej Kultury Ludowej 5-6 (sobota - niedziela) Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie po³¹czone z 18. Krajow¹ Wystaw¹ Rolnicz¹, czyli najwiêksze, wielobarwne i wielow¹tkowe, doroczne œwiêto polskiej wsi po raz kolejny w podjasnogórskim grodzie. Miejsce: Plac Biegañskiego, II i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, B³onia Jasnogórskie 6, 8-11 (niedziela, wtorek - pi¹tek) Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej, czyli recitale, wykonania muzyki kameralnej i muzyki symfonicznej z towarzyszeniem organów, w tym Kurs Mistrzowski Daniela Rotha i Balet Dworski Cracovia Danza. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska oraz czêstochowskie koœcio³y (pi¹tek - niedziela) III Œwiatowy Kongres Czêstochowian, czyli integracja czêstochowian z ró nych stron Polski i œwiata, po³¹czona m. in. z prób¹ bicia czêstochowskiego rekordu Guinnessa, a tak e koncertem Andrzeja Piaska Piasecznego. Miejsce: Plac Biegañskiego, Filharmonia Czêstochowska 11 i 19 (pi¹tek i sobota) Wilki oraz Mi³oœæ i polityka, czyli premiery dwóch bardzo ró nych w tonacji spektakli na scenie czêstochowskiego teatru (zabawa z mi³oœci¹ i polityk¹ w gwiazdorskiej obsadzie). Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza 20 (niedziela) - godz Koncert Dar serca - Polscy Artyœci Kresom z okazji VII Œwiatowego Kongresu Polonii Medycznej, czyli m.in. soliœci Teatru Wielkiego z Warszawy wsparci czêstochowsk¹ Pochodni¹. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona (wtorek - pi¹tek) III Miêdzynarodowy Przegl¹d Przedstawieñ Istotnych Przez Dotyk, czyli niekonkursowo, kontrowersyjnie, niezwykle przedstawi¹ siê m.in. Teatr Montownia z Warszawy, Teatr Nowy z Krakowa oraz Teatr Petra Bezruce z Czech. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Zapraszamy!

3 wtorek 1 Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej oraz Dzieñ Weterana Program: godz zbiórka pocztów sztandarowych i organizacji kombatanckich na Placu Pamiêci Narodowej godz uroczysta polowa msza œw. godz Hymn Pañstwowy godz wyst¹pienia okolicznoœciowe godz Apel Poleg³ych godz Salwa honorowa godz Z³o enie kwiatów pod pomnikiem godz zakoñczenie uroczystoœci Organizator: Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert w ogródku letnim Wyst¹pi¹: Ania Andrzejewska vocal, Micha³ Rorat piano, Max Mucha kontrabas Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , 1 2 Poznajemy miesi¹ce roku - wrzesieñ - warsztaty plastyczne. Zaprasza dzieci: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) 1 25 Oblicza wojny - konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum. Sk³adanie prac do 25. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 (ul. Orkana 56A, tel ) 31 sierpnia 13 listopada Amatorska Liga Pi³ki No nej Runda Jesienna sezon 2009/2010 Miejsce: Miejski Stadion Pi³karski Raków, ul. Limanowskiego 83 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel wrzesieñ czerwiec Amatorska Liga Tenisa Sto³owego sezon 2009/2010 Miejsce: Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel

4 2 œroda Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Patrz, s³oñce zachodzi - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena na Scenie, ul. Kiliñskiego 15 Salsa godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , 1 2 Poznajemy miesi¹ce roku - wrzesieñ - warsztaty plastyczne. Zaprasza dzieci: Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) "Nad jeziorem Tahoe" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 2

5 czwartek 3 "Wino truskawkowe" Wino truskawkowe - godz Nad jeziorem Tahoe - godz Dla niej wszystko - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Nocn¹ por¹ - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Karaoke + Dj godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Dla niej wszystko" czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) 4 6 XVIII Krajowa WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej od godz Targi Sztuki Ludowej Miejsce: Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny godz Wernisa wystawy Zbigniewa Podsiad³o pt. Pogranicza Miejsce: Galeria ART.-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury w Czêstochowie, ul. Ogiñskiego 13 a Wystawa prezentowana bêdzie do 18. Wstêp wolny Organizatorzy: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, OPK Gaude Mater, Regionalny Oœrodek Kultury, Muzeum Czêstochowskie, Urz¹d Miasta Czêstochowy, Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Dj godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Hair" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 4

7 sobota XVIII Krajowa WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej godz Miejska Galeria Sztuki, Uroczyste otwarcie XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz X Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Wystawa Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich, targi pszczelarskie i agroturystyczne, instytuty rolnicze, agencje rolnicze, rolnictwo ekologiczne II Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - stoiska handlowe III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - wystawa maszyn i narzêdzi rolniczych, kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych, stoiska handlowe, stoiska nasienne i paszowe Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny - Targi Sztuki Ludowej godz Pawilon Etnograficzny w Parku im. S. Staszica Rozstrzygniêcie IV Europejskiego Konkursu Sztuki Ludowej: og³oszenie wyników, wrêczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej Z nitki i glin godz Plac Biegañskiego Prezentacje zespo³ów folklorystycznych: Zespó³ Pieœni i Tañca Czêstochowa, Zespó³ Folklorystyczny Janowianie z Janowa, Kapela Bojszowy z Bojszów, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny Satecek z Czech, Zespó³ Regionalny Æwiklice z Æwiklic, Zespó³ Taneczny Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Mea z Sardynii/W³ochy, Estrada Regionalna Równica z Ustronia godz Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Koncert Zespo³u Pieœni i Tañca Œl¹sk Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa Mirów Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 35 z³/os. Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Regaty eglarskie Puchar Kacpra Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: YC Zefir Ca³oroczny Rajd im. Zygmunta êskiego Etap VII Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe Miejsce: Lotnisko w Rudnikach Organizator: Aeroklub Czêstochowski, tel Kalendarium Jasnogórskie 5 6 Pielgrzymka Rolników - Do ynki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6 niedziela 4 6 XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej godz Miejska Galeria Sztuki, Wystawa Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich, targi pszczelarskie i agroturystyka, instytuty rolnicze, agencje rolnicze (ARiMR, ARR, ANR, budownictwo rolnicze), rolnictwo ekologiczne. II Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Stoiska handlowe. III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych, wystawa maszyn i narzêdzi rolniczych, stoiska handlowe, stoiska nasienne i paszowe. Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Targi Sztuki Ludowej godz Plac Biegañskiego Prezentacje zespo³ów folklorystycznych: Ba³kany, Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny Satecek z Czech, Reprezentacyjny Zespó³ Pieœni i Tañca Beskid z Bielska Bia³ej, Zespó³ Taneczny Stowarzyszenia Kulturalnego Terra Mea z Sardynii/W³ochy, Zespó³ Regionalny Pszczyna z Pszczyny, Kapela Ludowa Rybnianie z Rybnej ko³o Czêstochowy, Zespó³ Pieœni i Tañca Czêstochowa z Czêstochowy Prezentacja fragmentów wystawy pokonkursowej Z nitki i gliny. godz Plac Biegañskiego Zamkniêcie XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz X Dni Europejskiej Kultury Ludowej Organizatorzy: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, OPK Gaude Mater, Regionalny Oœrodek Kultury, Muzeum Czêstochowskie, Urz¹d Miasta Czêstochowy, Biuro Organizacyjne Krajowej Wystawy Rolniczej w Czêstochowie: Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , , Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa K³obukowice Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 50 z³/os. I Turniej Rankingowy Grand Prix Czêstochowy w Tenisie Sto³owym sezon 2009/2010 godz Miejsce: Hala Polonia ul. Dekabrystów 43 Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, tel Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatr Reaktywacja: Spektakl teatralny: Kozio³ek Mato³ek - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 6

9 niedziela 6 Zakoñczenie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych godz W programie: wystêp laureata, koncert zespo³u The Potters oraz wernisa wystawy fotografii czêstochowskich fotografików Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne INTEGRACJA, tel Kto ty jesteœ? - Polak ma³y. Jaki znak Twój? - Orze³ bia³y - godz W ho³dzie Rodakom, którzy oddali ycie w obronie Ojczyzny w dniach najazdu niemiecko-sowieckiego i w Powstaniu Warszawskim Msza œw. i po niej Wieczór (przy ognisku) poezji i wspólnego œpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek. Miejsce: koœció³ p.w. œw. Brata Alberta Chmielowskiego i w jego pobli u, ul. Narcyzowa Œpiewniki bezp³atne Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski, tel godz otwarcie wystawy: Malarstwo Aleksandra Markowskiego - w dolnym koœciele M³ode Talenty (V edycja) - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Kameralny Baroque Tune godz Miejsce: Koœció³ p.w. œw. Jakuba Aposto³a Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Grand Prix Dzieci i M³odzie y w Tenisie Sto³owym Miejsce: Akademickie Centrum Sportu, ul. Dembiñskiego 6 Organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana D³ugosza, tel Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe Miejsce: Lotnisko w Rudnikach Organizator: Aeroklub Czêstochowski, tel Kalendarium Jasnogórskie 5 6 Pielgrzymka Rolników - Do ynki czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7 poniedzia³ek "Œlepa mi³oœæ" Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Ekspozycja zdjêæ Wac³awa Wantucha - od 18, MGS Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 8

11 8 wtorek œroda Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, kwietnia "Hair" Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: 8-9 (wtorek œroda) Kurs Mistrzowski prowadzony przez Daniela Rotha Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Spektakl "EU" - w ramach III Miêdzynarodowego Przegl¹du Przedstawieñ Istotnych "Przez Dotyk" Fot. Krzysztof Lisiak czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 9 œroda Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czêstochowskiej godz Goœciem pierwszego po przerwie wakacyjnej spotkania bêdzie Miros³aw Zwoliñski - krajoznawca, dzia³acz PTTK, przewodnik, autor wielu publikacji dotycz¹cych szeroko rozumianego regionu czêstochowskiego. W bie ¹cym roku ukaza³a siê jego ksi¹ ka, studium genealogiczno-heraldyczne pt. Poczet rodów herbowych ziemi czêstochowskiej. Autor zgromadzi³ w porz¹dku alfabetycznym informacje o 21 rodach, pocz¹wszy od Bonerów z Ogrodzieñca herbu Bonarowa, a skoñczywszy na Wolskich herbu Pó³kozic z Krzepic i Zagórza. Ksi¹ ka bêdzie do nabycia w trakcie spotkania. Miejsce: Pa³ac Œlubów, ul. Focha 19/21 (wejœcie od ul. Jana III Sobieskiego) Bli sze informacje o dzia³alnoœci Towarzystwa mo na uzyskaæ na stronie internetowej: Wstêp wolny Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Salsa - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Recital Daniela Rotha godz Miejsce: Bazylika Jasnogórska Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Kalendarium Jasnogórskie 9 10 Dni Skupienia Sióstr Pielêgniarek Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 10

13 czwartek 10 Œlepa mi³oœæ - godz i Hair - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, "Œlepa mi³oœæ" Dj + karaoke godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Balet Dworski Cracovia Danza - godz Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Koncert Jasnogórskiej Muzyki Dawnej W programie prezentacja dzie³ O. Amando Ivancica Miejsce: Bazylika Jasnogórska Kalendarium Jasnogórskie 9 10 Dni Skupienia Sióstr Pielêgniarek czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 11 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Mi³oœæ i polityka - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Inauguracja 65. Jubileuszowego Sezonu Artystycznego 2009/2010 godz (Impreza towarzysz¹ca III Œwiatowemu Kongresowi Czêstochowian) Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Jerzy Salwarowski dyrygent, Zakhar Bron (Rosja) skrzypce, Avri Levitan (Izrael) altówka, Micha³ Dmochowski wiolonczela, Tatiana Shebanova fortepian, Hubert Salwarowski fortepian. W programie: W. A. Mozart - Symfonia koncertuj¹ca Es-dur KV 364, W. A. Mozart - Koncert na 2 fortepiany Es-dur KV 365, J. Brahms - Koncert podwójny a-moll op.102. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Cena biletów: 20 z³, 15 z³ (ulgowy) Zaproszenia dla uczestników Kongresu, po wczeœniejszej rezerwacji ( ), do odebrania przed koncertem w kasie Filharmonii. Koncert: Pasjans na Dwóch godz Wyst¹pi¹: Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski Miejsce: Stajnia Bia³y Borek, ul. Zrêbska 93, Biskupice k/olsztyna, tel , Koncert J.W.P. - godz Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Dj - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Organowy - Najlepsi Uczestnicy Kursu Mistrzowskiego - godz Miejsce: Koœció³ p.w. Matki Boskiej Zwyciêskiej Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Legionu Maryi Pielgrzymka Harcerzy Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 12

15 sobota III Œwiatowy Kongres Czêstochowian godz Inauguracja Kongresu: - Uroczyste otwarcie Kongresu przez Prezydenta Miasta Czêstochowy Tadeusza Wronê - Wyst¹pienia Goœci - Widowisko Przez stulecia Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 godz Bicie rekordu Guinnessa przez czêstochowian godz KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO Miejsce: Plac Biegañskiego godz Spotkania integracyjne uczestników Kongresu: Nauka Miejsce: Politechnika Czêstochowska Sala Senatu, ul. D¹browskiego 69 Kultura Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45A Architektura Miejsce: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Medycyna Miejsce: Izba Lekarska, ul. Waszyngtona 42 Biznes, sport i turystyka Miejsce: Kamienica Kupiecka, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 24 Imprezy towarzysz¹ce: godz Promocja ksi¹ ek uczestników Kongresu Miejsce: Ratusz Miejski, Plac Biegañskiego godz G³os tu³aczy - spektakl w re yserii Wojciecha Kopciñskiego Miejsce: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Salsoteka - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Saturday Dance Club - oficjalna inauguracja - godz Prowadzenie: Marek Sierocki Czekaj¹ liczne atrakcje i nagrody! Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , V Targi Wszystko dla kobiet Miejsce: Hala wystawowa Cepelii, Organizator: Stowarzyszenie Kreatywne kobiety czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 12 sobota Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski, Stajnia "Bia³y Borek", 11, godz X Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Czêstochowskiej Miejsce: Zbiornik wodny w Blachowni Miejsce: Harcerski Miêdzyszkolny Klub eglarski 39-er, tel XVI Rajd Powitanie Szko³y Trasa: Czêstochowa Gnaszyn Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie 11. Pielgrzymka S³u b Celnych, Finansowych i Skarbowych 27. Ogólnopolska Pielgrzymka G³uchych i G³uchoniemych Pielgrzymka Legionu Maryi Pielgrzymka Harcerzy Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie Spektakl "W¹tpliwoœci" Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 14 Fot. Robert Jaworski

17 niedziela 13 Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa Mstów Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 45 z³/os III Œwiatowy Kongres Czêstochowian: Msza Œwiêta w Kaplicy Matki Bo ej na Jasnej Górze - godz Imprezy towarzysz¹ce: godz Koncert Uczestników Kongresu Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 godz Premiera filmu Tutaj zawsze byliœmy wolni Scenariusz i re yseria: Pawe³ Woldan, Tadeusz Szyma Miejsce: Aula Wy szego Seminarium Duchownego, ul. œw. Barbary 41 Biuro Organizacyjne Œwiatowego Kongresu Czêstochowian: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Miêdzynarodowy Festiwal V Czêstochowskie Dni Muzyki Organowej: Koncert Kameralny godz Wyst¹pi¹: Maciej Wierzcho³owski - organy, pozytyw, Agnieszka Osiecka - skrzypce barokowe Miejsce: Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela, Olsztyn Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17, M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Mi³oœæ i polityka - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego V Targi Wszystko dla kobiet Miejsce: Hala wystawowa Cepelii, Organizator: Stowarzyszenie Kreatywne kobiety Olimpiada dla osób niepe³nosprawnych Razem 2009 Miejsce: obiekty sportowe Czêstochowy oraz zalew w Poraju Organizator: Ludowy Klub Sportowy Gol Start, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Kombatantów Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrzeœcijañskiej Odrodzenie czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 14 poniedzia³ek "M¹droœæ i seks" M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Teatrzyk Klaun zaprasza na otwarte zajêcia godz Miejsce: Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2, tel ) Spektakl "Wilki" Fot. Piotr D³ubak Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 16

19 wtorek 15 "Wrogowie publiczni" Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Ekspozycja zdjêæ Wac³awa Wantucha - od 18, MGS czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 16 œroda Przeboje mistrzów Karol Szymanowski audycja muzyczna godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Ka da œroda jest nasza - zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Salsa - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , Festiwal filmów krótkometra owych Future Shorts Extra 3 Summer Driftin Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 18

21 czwartek 17 Krzysztof Krawczyk Muzyka któr¹ lubiê Krzysztof Krawczyk audycja muzyczna godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) M¹droœæ i seks - godz i Wrogowie publiczni - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert: Arek Skolik Trio - godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , "Wrogowie publiczni" czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 18 pi¹tek Nasze senioralne pi¹tki - godz Omawianie problemów miasta i dzielnicy Raków, komentarze do aktualnych wydarzeñ. Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia nr 7 - Wypo yczalnia dla Doros³ych (Aleja Pokoju 15, tel ) Pokaz przedpremierowy: Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Koncert symfoniczny godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Jerzy Salwarowski dyrygent, Krzysztof Jakowicz skrzypce W programie: L. v. Beethoven - Uwertura Prometeusz op.43, M. Bruch - I Koncert skrzypcowy g-moll op.26, F. Mendelssohn- Bartholdy - V Symfonia D-dur Reformacyjna op Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Cena biletów: 20 z³, 15 z³ (ulgowy) Koncert Alex Rock godz Miejsce: Klub Paradoks, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii), tel , Koncert: Arek Skolik Trio + goœcie (A. Andrzejewska, M. Syposz, M. Rorat, P. Rubik) godz Miejsce: Roxy Klub, ul. D¹browskiego 7, tel , paÿdziernika Wystawy fotografii: Jerzy Lewczyñski Szczeliny istnienia - Sala Œl¹ska Wac³aw Wantuch Akt - Sala Poplenerowa IV Miêdzynarodowy Salon: Martwa natura w fotografii (Wystawa pokonkursowa) - Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Otwarte Forum Polonistyczne Miejsce: Muzeum Czêstochowskie Ratusz Organizator: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza w Czêstochowie, tel Kalendarium Jasnogórskie Forum M³odzie y Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Archidiecezji Wroc³awskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 20

23 sobota 19 Gie³da Staroci godz Miejsce: Rynek Wieluñski Organizator: FUK Jarmark Eugeniusz Chrzan, tel Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Wernisa wystawy fotograficznej Arkadiusza Belicy godz Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 IX Miêdzyszkolne Marsze Na Orientacjê Inomania Miejsce: Czêstochowa Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel XXVIII Akcja Czysta Jura Miejsce: Góry Towarne Organizator: Oddzia³ Miejski PTTK, tel XIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Wac³awa Szyiñskiego i Mariana Chudego Miejsce: Czêstochowa Organizator: Klub Sportowy Start, tel Regaty o Wielk¹ Nagrodê Klubu Enif Fina³ Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: Klub Wodny Enif, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Archidiecezji Wroc³awskiej, Pielgrzymka Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, Pielgrzymka Leœników, Pielgrzymka Ludzi Morza, Pielgrzymka Sodalicji Mariañskiej Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy czasowe, muzea, galerie - patrz strony

24 20 niedziela Sp³yw kajakowy rzek¹ Wart¹ godz Trasa: Czêstochowa K³obukowice Informacje: Firma Warta Czêstochowa, tel , Miejski Oddzia³ PTTK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 39/41 (wtorki i czwartki w godz ) Cena: 50 z³/os. Niedzielny Poranek w Filharmonii godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Dêta Poczty Polskiej, Bart³omiej Piêta dyrygent Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Cena biletów: 11 z³, 10 z³ (ulgowy) Koncert Dar serca Polscy Artyœci Kresom z okazji VII Œwiatowego Kongresu Polonii Medycznej godz Wyst¹pi¹ m.in.: Soliœci Teatru Wielkiego w Warszawie, Chór Mêski Pochodnia, Jakub Jurdziñski dyrygent. Prowadzenie Koncertu: Halina Szymura (TVP). W programie m.in.: Romuald Twardowski Koncert na Orkiestrê Smyczkow¹ i Skrzypce Solo; Orkiestra Kameralna Cantare Et Sonare OSM II st. im. K. Lipiñskiego w Lublinie, Mariusz Derewecki skrzypce, Teresa Krasowska dyrygent. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Towarzystwo Muzyczne im. Stanis³awa Moniuszki w Bostonie Dyrektor Jan Milun, tel , Tatarak - godz Ma³e sekrety - godz Moja wielka Grecka wycieczka - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej Kino Studyjne Iluzja, Spektakl teatralny: Wilki - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego XIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Wac³awa Szyiñskiego i Mariana Chudego Miejsce: Czêstochowa Organizator: Klub Sportowy Start, tel Regaty o Wielk¹ Nagrodê Klubu Enif Fina³ Miejsce: Zbiornik wodny w Poraju Organizator: Klub Wodny Enif, tel Kalendarium Jasnogórskie Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 22

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel.

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel. 2 œroda godz. 8.30 12 z³ 2 œroda godz. 11.15 12 z³ czwartek 3 34 pi¹tek godz. 11.30 37 poniedzia ³ek godz. 17.00 Galeria,,Oblicza'' Wstêp wolny. 38 wtorek I miejsca: 50 z³ II miejsca: 40 z³ balkon: 30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

XIV Lwóweckie Lato Agatowe

XIV Lwóweckie Lato Agatowe XIV Lwóweckie Lato Agatowe Concept INTERMEDIA, 6.12.2010 Organizator: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Nazwa imprezy: XIV Lwóweckie Lato Agatowe, Miejsce imprezy: Rynek miejski w Lwówku Śląskim oraz

Bardziej szczegółowo

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA 3-5 czerwca 2011 Rocznice: - 190. rocznica powołania Muzeum Mazowieckiego - 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej - 90. rocznica odznaczenia Płocka

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku PROGRAM 18 marca 2011 (piątek) 10:00 17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15 10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

6 listopada (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia

6 listopada (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia Urz¹d Miasta Czêstochowy listopad 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie 6 (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 L.p. Organizator Nazwa imprezy Data imprezy 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko:

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: I tydzień 1-5 lipca 1 lipca - Poniedziałek 10.00-11.00- "Rysunkowe zgadywanki"- zajęcia plastyczne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy czerwiec 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE CZERWIEC 2009 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 6 (sobota) I

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010 2 września, godz. 16.00 20.00 MOK, ul. Norwida 10 Spotkanie organizacyjne grup teatralnych: KLAMKA, GONG, REMONT, TEATR

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czerwiec. Podczas ferii w godz. od 11 do 13 korzystanie z Internetu - bezpłatnie. Biblioteka zapewnia materiały plastyczne.

Czerwiec. Podczas ferii w godz. od 11 do 13 korzystanie z Internetu - bezpłatnie. Biblioteka zapewnia materiały plastyczne. Wakacje w Łowiczu: 19.06.2009, Godz. 17:00 Czerwiec 20.21.2009 Dni Łowicza Prezentacje dorobku przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, instytucji Występy dzieci i młodzieży. Wystawy, koncerty

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA www.bckbialapodlaska.pl III kwartał 2015 KALENDARZ WYDARZE KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA SUMMER OFF 28 Luxtorpeda, Łona, Webber & The Pimps, Etna Kontrabande, DJ SET - DJ Grubaz, DJ Bulb, DJ

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Lp. Nazwa uroczystości (imprezy, konkursu) Przewidywany termin Główny organizator 1. XXX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 18 marca 2011 (piątek) 10:00-17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15-10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Wystawa prac prof. Piotra Jaworowskiego

Wystawa prac prof. Piotra Jaworowskiego Wydarzenia, uroczystości, imprezy w Mławie w miesiącu lipcu 2012 data godzina wydarzenie miejsce organizator 1 lipca (czwartek) Koncert zespołu CHAJIM Estrada w 19.00 1-31 lipca (niedzielawtorek) 1-31

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016 STYCZEŃ Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA DATA MIEJSCE ORGANIZATOR Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej styczeń Przyszkolna Hala Gimnastyczno-Sportowa "ENERGIA" Bełchatowa, EKS "SKRA" Bełchatów Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul.

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul. Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: 21 czerwca Miejski Ośrodek Kultury Park im. Jana Pawła II 21 czerwca Noc Świętojańska 2008 Fiesta Latino, Siesta Mexico 21 czerwca Legionowie Start Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r.

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. ~ Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: zmiany za³¹cznika nr 2d do uchwa³y nr XIV/315/99 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie bud etu miasta na

Bardziej szczegółowo

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000 MAŁE GRANTY - OSTRÓW WIELKOPOLSKI DO 2000 ZŁ Tutuł 01 M Fabryka Spektakli Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych 02 M Artystyczno-edukacyjne wyprawy po wielkopolsce w poszukiwaniu wartości-aktywizacja i

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r.

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r. Katowice, 8 wrze śnia 2015 r. ST.0012. 17.2015.ISK MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14 sierpnia 2015 r. dot. pkt 3 pn. Bie żąca informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie sportu:

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009. co, gdzie, kiedy. w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009. co, gdzie, kiedy. w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. Z. Burda 2. ŒWIÊTO PALMY WIELKANOCNEJ Czêstochowa 3 5 2009 KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo.

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo. Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy Szacunkowy koszt Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta na wakacje 2012

Oferta na wakacje 2012 Oferta na wakacje 2012 RPS.434.3.2012 1. Miejski Ośrodek Kultury Zamek, ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka tel. 33 874 13 03 GALERIA SZTUKI ZAMEK-WYSTAWY lipiec- Wystawa fotografii Mariana Natanka pn."moja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009 1 marca, godz. 15.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 Lufcik Malucha Film animowany pt.: Horton słyszy Ktosia 5 marca, godz.

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek)

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek) KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnego spotkania w klasach 3 września 2012 r. 9.00 informacje w kościele po mszy św. i przejście do klas Spotkania

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ DATA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE KWIECIEŃ MIEJSCE 12 KWIETNIA Półmaraton Rzeszowski Start i meta na placu eventowym

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień FERIE ZIMOWE I tydzień data godzina wydarzenie uczestnicy miejsce cena 31 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK 10:00 12:00 Kółko plastyczne dla dzieci dla dzieci 13:15 14:15 AKWARELKI plastyka dla dzieci w wieku 5-7

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA)

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) I. Termin pobytu grupy w Kielcach: 15.09.2012 25.09.2012 r. II. Zakwaterowanie : Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONCERTÓW CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC

PROGRAM KONCERTÓW CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC PROGRAM KONCERTÓW 2017 CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC 26.02.2017 pałac w Sannikach godz. 14:00 koncert chopinowski Hartmut Schneider (Austria)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2016 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2016 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2016 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 14.02.2016 9.30 Zawody Łyżwiarskie dla dzieci i młodzieży pn. Powitanie Ferii 15-19. 02.2016 w 09.00,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH Termin planowanej imprezy 14.02.2009 r. Nazwa imprezy Wspomnień czar Bal Zaproszenie osób, które zapoznały się w Miejsce imprezy Główny organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Oferty spełniające wymagania formalne

Oferty spełniające wymagania formalne Oferty spełniające wymagania formalne Uchwała Nr 1707/2015 Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011 16. 09. Piątek Hotel Bukovina / Bukowina Tatrzańska Wystawa poświęcona Stanisławowi Wisłockiemu połączona

Bardziej szczegółowo

styczeń - grudzień 2016 TKKF " KUBUŚ" Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01.

styczeń - grudzień 2016 TKKF  KUBUŚ Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2016 Lp. Nazwa imprezy Termin i miejsce Organizator 1 Poniedziałkowe Turnieje cały rok 2016 "PROMYK" Brydża Sportowego KMPP

Bardziej szczegółowo

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR STYCZEÑ - Spotkanie Noworoczne - Dzieñ Babci i Dziadka LUTY - 7.02. Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Piotrkowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

18 stycznia (poniedziałek)

18 stycznia (poniedziałek) Ferie w Muzeum 18 30 stycznia 2016 Zajęcia dla dzieci i młodzieży www.mhk.pl 18 stycznia (poniedziałek) 10.00 Czym bawiły się dzieci w dawnym Krakowie? Warsztaty dla dzieci w wieku 3 5 lat 10.00 Szopka

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie

Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy marzec 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. Z. Burda 26 29 marca (czwartek niedziela) Jazz Spring Czêstochowa 2009 KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 -

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 - 28 czerwca CZERWIEC 2010 GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO MIEJSCE organizator koszt 9ºº 11 ºº PLASTYKA POLA GRUNWALDU dzieci i młodzieŝ sala boczna 26czerwca 10ºº NENUFAR CLUB W KOŚCIANIE PARK REKREACYJNY uczniowie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo