Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych"

Transkrypt

1 Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych Dnia r. odby o si kolejne ju spotkanie dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli na temat pracy z uczniem zdolnym. Prowadz ca spotkanie by a Monika Szopi ska Jakie stereotypy towarzysz my li o uczniu zdolnym? Co to s zdolno ci, uzdolnienia, talent? Jak zadba o pe ny rozwój: emocjonalny, spo eczny, twórczy? Od kiedy wspiera zdolno ci kierunkowe? Co oprócz tre ci nauczania oraz metod ma wp yw na efektywno nauczania Co mo e przyspieszy procesy uczenia si, czyli ABC neurodydaktyki. S uchowiec, kinestetyk, wzrokowiec... Kogo ucz i jak? Dynamika procesu grupowego, role w grupie oraz cechy ucznia zdolnego: czy to zawsze zas uchany ucze z pierwszej awki? My lenie pytajne, patrzenie na problem z boku, trening kreatywno ci to metody pracy wspomagaj ce d ugotrwa y proces dzia zespo u: nauczyciela wiod cego, wychowawcy, pedagoga, psychologa, rodzica w pracy z uczniem zdolnym.

2 Czego potrzebuje ucze zdolny? wsparcia psychologicznego i pedagogicznego odpowiedzialnego opiekuna mentora, tutora, przewodnika du ej, rozumnej swobody w dzia aniu udzia u w planowaniu cie ki rozwoju wsparcia finansowego (kryteria nie tylko socjalne) motywowania do pracy przez ocenianie i mo liwo prezentowania osi gni uczniów wspó pracy opiekuna z rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, osobami spoza szko y pracuj cymi z uczniem dba ci o jego rozwój osobisty Wybrane koncepcje i strategie pracy z uczniem zdolnym indywidualizacja kszta cenia w oparciu o indywidualny program grupowanie uczniów wewn trz klasy grupowanie uczniów mi dzyklasowe lub cz ce zainteresowania lub zdolno ci bez podzia u wiekowego wzbogacone kszta cenie z programami pozaszkolnymi

3 nauczanie metodami heurestycznymi, wzbogacone o wiedz globaln nauczyciela wsparcie psychologiczne rozwijanie umiej tno ci zwi zanych z my leniem krytycznym, refleksyjnym, pytajnym i dywergencyjnym czyli trening kreatywno ci Wybrane programy i projekty dotycz ce ucznia zdolnego realizowane w kraju DIAMENT dostrzec i aktywizowa mo liwo ci, energi, talenty DOLNO SKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIE Zdolny zak 3. WARS i SAWA Warszawski System Wspierania Uzdolnionych 4. MAZOWIECKIE TALENTY 5. Wroc awska Koncepcja Edukacyjna Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i M odzie y 6. UNIWERRSYTET DZIECI 7. GILA TORU PROJEKT STYPENDIALNY ZDOLNI NA START 8. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI 9. TAKI JAK MOZART 10. UWAGA! ZDOLNO CI Krajowy System Wspierania i Rozwoju Talentów Trendy 4/2009, Program uwaga! Zdolno ci! Krajowy System Wspierania Zdolno ci i Talentów, Krystyna Pac Marcinkowska, Teresa Kosiarek 11. STOWARZYSZENIE TALENT 12. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 13. CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 14. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECI CY (ró ne o rodki uniwersyteckie w kraju)

4 Instytucje wspieraj ce prac z uczniem zdolnym wg ORE 1.KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI 2.TOWARZYSTWO SZKÓ TWÓRCZYCH 3.SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UNIWERSYTET DLA RODZICÓW, CENTRUM INFORMACYJNOKONSULTACYJNE DS. DZIECI ZDOLNYCH PRZY SPPP Uniwersytet dla Rodziców 4.O RODEK PROMOCJI TALENTÓW PRZY LXIV LO W WARSZAWIE 5.FUNDUSZ POMOCY M ODYM TALENTOM JOLANTY I ALEKSANDRA KWA NIEWSKICH "PRIMUS INTER PARES" 6.FUNDACJA EWY CZESZEJKO-SOCHACKIEJ "PROMOCJA TALENTU" 7.FUNDACJA IM.S.BATOREGO 8.FUNDACJA KULTURY 9. POLSKA FUNDACJA DZIECI I M ODZIE Y 10.POLSKIE STOWARZYSZENIE KREATYWNO CI 11.STOWARZYSZENIE TALENT 12.FUNDACJA PRO BONO POLONIAE 13.FUNDACJA KRONENBERGA 14.FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KREATYWNO CI 15.UNIWERSYTET DLA DZIECI 16.POLITECHNIKA DLA DZIECI 17.GILA ( TORU ) GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE W TORUNIU 18.LICEUM ARTYSTYCZNE ALA WE WROC AWIU 19.LICEUM ARTYSTYCZNE W ZAKOPANEM 20.CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 21.FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI BIBLIOGRAFIA K.J.Szmidt (2007), Pedagogika twórczo ci, GWP, Gda sk M.Taraszkiewicz, C.Rose (2006), Atlas efektywnego uczenia (si ), CODN

5 R.Fisher (1999), Uczymy jak my le, WSiP, Warszawa K.Rojkowska,(2003), Naucz ma e dziecko my le i czu, JK, ód M. yli ska (2013), Neurodydaktyka czyli nauczanie i uczenie si przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Wyspa, Gdynia Psychologia w szkole 3/2004, 1/2008 Zeszyty szkolne 1/2005

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2010, z. XIX Adrianna SARNAT-CIASTKO Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych Pod koniec XX wieku Mi dzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. dyrektora. Jarosław Kordziński. Jak sobie radzić na rynku? Marketing. edukacyjny

VADEMECUM. dyrektora. Jarosław Kordziński. Jak sobie radzić na rynku? Marketing. edukacyjny VADEMECUM dyrektora Jarosław Kordziński Jak sobie radzić na rynku? Marketing edukacyjny Autor Jarosław Kordziński Redakcja: Weronika Walasek Projekt graficzny serii: Marcin Rusinowski Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 771 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 28 2012 RADOS AW SROKA 1 MOTORYKA DU A DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 3 7 LAT. RÓ NICE MI DZY WIEKIEM BIOLOGICZNYM I WIEKIEM

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej CZASOPISMO POŚWIĘCONE TEORII I PRAKTYCE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZKOLNICTWIE ARTYSTYCZNYM Zeszyt nr 1 Wybrane zagadnienia z zakresu

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2008

Wydawnictwo WAM, 2008 Ewie, mojej córce Wydawnictwo WAM, 2008 Redakcja naukowa dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. WSF-P Ignatianum Adiustacja Magdalena Komorowska Korekta Dariusz Godo Projekt okładki i stron tytułowych Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo