Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań 60-682 tel. 06. 1 826 20 65, innydom@o2.pl"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel , DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z SOCJOTERAPIĄ DLA DZIECI Z RODZIN ALKOHOLOWYCH - W TYM DOŻYWIANIE DZIECI NIBYLANDIA W POZNANIU

2 Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel , DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z SOCJOTERAPIĄ DLA DZIECI Z RODZIN ALKOHOLOWYCH - W TYM DOŻYWIANIE DZIECI NIBYLANDIA W POZNANIU Zarząd Stowarzyszenia: Prezes: Rafał Nowak Wiceprezes: Filip Pasek Zarząd: Sławomir Kasprzyk Jolanta Ruszczak Jacqueline Ingabire Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Świetlicy Środowiskowej: Sylwia Ćwiek ul. Kołłątaja 47, Poznań tel NIP: REGON: PKO S.A

3 I. Ogólna informacja o organizacji składającej wniosek: 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy INNY DOM" w Poznaniu 2. REGON: NIP: NUMER KONTA: PKO S.A Adres siedziby: Poznań , os. Przyjaźni 4L/275 Adres Świetlicy: Poznań , ul. Kołłątaja 47 (prostopadła do ul. Opolskiej) Adres mailowy: 4. Osobowość prawna: Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr. 20 poz.104) i posiada osobowość prawną. 5. Czas działania Stowarzyszenia: Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony. 6. Teren działania Stowarzyszenia: obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Historia Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE POMOCY INNY DOM powstało w Skoczowie w 1998 r. Jego członkowie prowadzą dom, w którym osoby bezdomne i wychodzące z nałogów mogą zamieszkać i uzyskać pomoc w powrocie do normalności. Organizowane są tam posiłki dla osób bezdomnych, w których regularnie bierze udział kilkadziesiąt osób ze Skoczowa i okolic. W Poznaniu działamy od 4 lat. Dnia Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS ). W latach zorganizowaliśmy 10 całodniowych cyklicznych imprez Slot Art Day przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych, gdzie oferowaliśmy różnego rodzaju warsztaty artystyczne, wykłady, koncerty, D.K.F (Dyskusyjny Klub Filmowy), kursy, koła dyskusyjne, itp. Poprzez powyższe działania, kilka osób zostało skierowanych do specjalistycznych ośrodków odwykowych gdzie zaczęło wychodzić z nałogu. W latach zostaliśmy zaproszeni do zorganizowania prelekcji antynarkotykowych podczas rekolekcji w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu. W latach członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w przygotowywaniu posiłków dla osób bezdomnych oraz angażowali się w indywidualną 3

4 pracę z poszczególnymi osobami podczas spotkań organizowanych przez fundację Bread of Life. W latach w okresie letnim członkowie Stowarzyszenia prowadzili i byli zaangażowani w pracę w wakacyjnym przedszkolu Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych. Dla dzieci zorganizowaliśmy obozy rowerowe, warsztaty plastyczne, imprezy okolicznościowe takie jak: dzień dziecka, zabawy karnawałowe, Dzień Indianina. W roku 2005 zorganizowaliśmy dwie imprezy w okresie świąt Bożego Narodzenia pod nazwą: Gwiazdka z Nieba przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Szkołą Podstawową nr 79 i pedagogiem szkolnym przeznaczone dla Dzieci ubogich i potrzebujących z tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej oraz w Głuszynie, gdzie praca z Dziećmi trwa przez cały rok. W roku 2006 od stycznia do kwietnia prowadziliśmy w każdą sobotę zajęcia z Dziećmi z ulicy Opolskiej w prywatnym domu zamieszkanym przez członków Stowarzyszenia. To naturalnie przerodziło się w spotkania w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie zapewniamy im opiekę dwóch pedagogów oraz cykl zajęć artystyczno-edukacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Utrzymujemy również kontakt z rodzicami Dzieci. 8. Cele Stowarzyszenia zawarte w statucie: Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej. W szczególności: 1. Wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci; 2. Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS; 3. Działalność poradnicza i terapeutyczna dotycząca wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie alkoholizmu i narkomanii; 4. Pomoc na rzecz niepełnosprawnych; 5. Prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym. Ta działalność rozwijana będzie między innymi poprzez działalność wydawniczą, angażowanie się w środkach masowego przekazu, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, szkolenie prelegentów i wygłaszanie prelekcji; 4

5 6. Wydawanie oświadczeń oraz interwencja u stosownych władz dotyczących osób którym pomaga Stowarzyszenie; 7. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu; 8. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; 9. Zakładanie i propagowanie działań resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych; 10. Prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, przedszkoli, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S, poradni ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym; 11. Rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych; 12. Organizację masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki i tworzenie kadr dla tych celów; 13. Rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem; 14. Resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych; 15. Wspieranie finansowe i rzeczowe członków Stowarzyszenia oraz osoby potrzebujące; 16. Stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w odpowiednią działalność gospodarczą prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych; 17. Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie "Domów Otwartych"; 18. Wspieranie finansowe i rzeczowe innych organizacji o podobnym charakterze działania. 19. Angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt; przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia. 5

6 9. Nasza misja: W otaczającym nas świecie jest wiele osób potrzebujących i niedostosowanych społecznie. W naszych działaniach chcemy w pierwszej kolejności dotrzeć do dzieci dotkniętych patologią i ludzi młodych związanych już alkoholem i narkotykami, często w tak młodym wieku bezdomnych. Wiele z tych osób dopiero zaczyna takie życie i jest to najlepszy moment, aby interweniować zanim ich sytuacja się pogorszy i trudniej będzie im powrócić do normalności. Głównym problemem w pracy z taką grupą jest brak chęci współpracy z osobami, które pragną im pomóc. Kilka członków naszego Stowarzyszenia miało podobne, trudne doświadczenia, co ułatwia nam kontakt w pracy z takimi grupami. Ważnym elementem realizacji naszej misji jest praca z dziećmi z grupy ryzyka, dostarczenie im okazji do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, stworzenie alternatywy dla życia na ulicy. Staramy się pomóc znaleźć specjalistów oraz ośrodki, które pomogą rozwiązać istniejące problemy materialne i życiowe. II. Opis projektu: 1. Tytuł projektu: Realizacja programów socjoterapeutycznych dla Dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie Dzieci - świetlica socjoterapeutyczna NIBYLANDIA w Poznaniu. 2. Streszczenie: Świetlica Socjoterapeutyczna NIBYLANDIA w Poznaniu przeznaczona jest dla Dzieci i Młodzieży w wieku 7-13 lat z dzielnicy Wilda, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Opolskiej i tzw. Baraków. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 13:00 do 18:00, również w czasie jednego miesiąca wakacji i ferii zimowych. Do Świetlicy Dzieci są przyjęte na prośbę rodziców, na wniosek szkoły oraz skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wilda. Zadaniem Świetlicy jest zapewnienie pomocy rodzinie i Dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją i przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. Zapewnimy Dzieciom opiekę wychowawczą, stwarzając również warunki do nauki własnej i pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji. 6

7 Dążymy do uspołecznienia i uwrażliwienia Dzieci poprzez kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pracę zespołową i indywidualną oraz zajęcia Socjoterapeutyczne. Program Świetlicy oparty jest na warsztatach terapii zajęciowej angażujących wychowanków wokół rozmaitych pracowni artystycznych, praktycznych i naukowych. Zapewniamy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz pedagogiem szkolnym. Chcemy wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych i materialnych. 3. Cele projektu: 1. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. 2. Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją i przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. 3. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży, poprzez nawiązywanie konstruktywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. 4. Zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu ww. dzieci i młodzieży. 5. Uspołecznienie i uwrażliwienie dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 6. Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw społecznych w działaniu grupowym i indywidualnym, poprzez zajęcia socjoterapeutyczne. 7. Przygotowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka. 8. Zapewnienie pomocy dzieciom z problemami materialnymi. 9. Rozwój uzdolnień artystycznych poprzez wywołanie potrzeby przeżyć estetycznych oraz umiłowania piękna w życiu codziennym w celu aktywnego oddziaływania na rzeczywistość. 10. Uzasadnienie (opis problemu): Osiedle Wilda, a szczególnie okolice tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej, są miejscem zamieszkanym przez ubogie, najczęściej patologiczne rodziny, pozbawione w wielu przypadkach możliwości zapewnienia Dzieciom warunków prawidłowego rozwoju emocjonalnego czy społecznego. Wiele z tych Pociech cierpi z powodu braku zainteresowania, zaniedbań wychowawczych, alkoholizmu i przemocy. Zazwyczaj nie posiadają one wystarczającej opieki, w wyniku czego większość czasu spędzają poza 7

8 domem, bez nadzoru dorosłych. Dzieci z takich rodzin należą do tak zwanej grupy ryzyka" i zagrożone są patologią przejawiającą się wagarowaniem, przemocą, sięganiem po alkohol i narkotyki. Od czerwca 2005 roku dwójka Dzieci zaczęła odwiedzać dom zamieszkany przez członków stowarzyszenia. Kilka osób, po konsultacji z rodzicami, którym również udzielamy darmowych lekcji j. angielskiego, zaczęło odrabiać z nimi lekcje, bawić się i zapełniać czas różnymi zajęciami artystyczno-edukacyjnymi. Dzieci te zaczęły przyprowadzać swoich rówieśników i nasze warunki przestały być wystarczające na zapewnienie im właściwego miejsca na spędzanie czasu pozaszkolnego, dlatego 10 kwietnia 2006 otworzyliśmy Świetlicę. Celem powstania Świetlicy Socjoterapeutycznej jest zapewnienie takim Dzieciom opieki wychowawczej w godzinach pozalekcyjnych oraz zahamowanie procesu marginalizacji społecznej poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne. Chcemy stworzyć miejsce dające szanse rozwoju zdolności i zainteresowań, które będzie alternatywą dla ulicy i patologii, jaka na niej panuje. 5. Adresaci projektu: Projekt kierujemy do rodzin z dzielnicy Wilda, głównie z osiedla Świerczewo w Poznaniu, z tzw. Baraków, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. Przyjmujemy Dzieci i Młodzieży w wieku 7-13 lat, z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią, sprawiających problemy wychowawcze. Ale jesteśmy też otwarci na wszelkie kontakty i ewentualną pomoc względem Rodziców naszych Podopiecznych. 6. Opis działań: Projekt jest realizowany na terenie miasta Poznania przy ulicy Kołłątaja 47 w okolicy tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej. W tych działaniach współpracują z nami: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szkoła Podstawowa nr79 i Urząd Miasta Poznania. Po raz pierwszy ugościliśmy Dzieci 10. kwietnia 2006 roku. Nasze Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie - od 13:00 do 18:00. W czasie godzin pracy, w Świetlicy obecnych jest 2 pedagogów (zajmujących się organizacją zajęć i indywidualną pracą z poszczególnymi Dziećmi), a także socjoterapeuta i wolontariusze. Dzieci od godziny 13:00 do 16:00 odrabiają z pomocą pedagogów i wolontariuszy zadania domowe, powtarzają wcześniejszy materiał i nadrabiają zaległości szkolne. Od godziny 16:00 do 18:00 odbywają się - prowadzone przez wolontariuszy - warsztaty terapii zajęciowej a także socjoterapia. 8

9 Zajęcia w Świetlicy są podzielone na cztery bloki, przedstawione poniżej jako bloki A, B, C, D: Blok A. - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia prowadzone są codziennie. Jest to forma zajęć, w której wychowankowie otrzymują pomoc w nauce oraz odrabianiu prac domowych z różnych przedmiotów, utrwalaniu i powtarzaniu części programowych sprawiających szczególne trudności. Zajęcia realizowane przez wolontariuszy: nauczycieli i studentów. Świetlica również daje możliwość odbywania specjalistycznych ćwiczeń z fizjoterapeutą Natalią Nowak oraz ćwiczeń logopedycznych z technologiem mowy mgr Katarzyna Borek. Blok B. - Zajęcia socjoterapeutyczne: Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu dla każdej z trzech grup wiekowych. Prowadzone są przez socjoterapeutę oraz pedagoga specjalnego Sylwię Ćwiek. Zajęcia obejmują różnorodne bloki programowe min.: zajęcia interpersonalne, ćwiczenia stymulujące współdziałanie, rozwijające komunikację, łagodzące agresję, stres, napięcia. Zajęcia te również realizują program profilaktyki uzależnień. Blok C. - Warsztaty terapii zajęciowej: 1. Pracownia samoobsługi: Celem pracowni jest przystosowanie wychowanków do praktycznego funkcjonowania w obrębie samoobsługi, zdobycie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z podstawowymi problemami codziennymi. Zajęcia obejmują naukę przygotowywania potraw, gotowania, układania jadłospisu, nakrywania do stołu, robótek ręcznych, dobrych manier i innych zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu od 16:00 do 18:00, przez Agnieszkę Pasek, Marka Kulasińskiego oraz Adama Dziekiewicza. 2. Koło języka angielskiego: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyki i słownictwa, jak również zapoznanie się z kulturą z nim związaną. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez absolwentkę filologii angielskiej Paulinę Weremiuk. Koło będzie się odbywać raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdej grupy. 9

10 3. Koło języka niemieckiego: Praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyki i słownictwa, jak również zapoznanie się z kulturą z nim związaną. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez mgr etnolingwistyki Katarzynę Borek. Koło odbywa się raz w tygodniu po godzinie dla każdej grupy. 4. Koło literackie - Książka to nie nuda : Celem tych zajęć jest zainteresowanie Dzieci literaturą oraz poezją. Poprzez odpowiednio dobraną lekturę, prowadzący nawiązują do problemów dotyczących rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, bezdomności i innych problemów społecznych. Bardzo zachęcamy Dzieci do własnej twórczości: pisania dzienników, pamiętników, reportaży, wierszy, czy wreszcie przeprowadzania wywiadów. Uczestnicy mogą brać udział w konkursach recytatorskich jak również innych, związanych z literaturą. Zajęcia są prowadzone co drugi tydzień od godziny 16:00 do 18:00 przez mgr filologii polskiej Elżbietę Szwarc oraz studentkę pedagogiki Olę Tyc. 5. Pracownia artystyczna - Wszystko potrafię : Zajęcia te prowadzone są w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez mgr sztuki Sylwię Tomczyk oraz studentki ASP: Annę Kubiak, Martę Kot, Monikę Gawarecką. W pracowni tej, każdy może wyrazić swoje emocje poprzez rysunek, malarstwo, metaloplastykę, rzeźbę czy ceramikę. Prace wykonywane różnymi technikami są sprzedawane na różnych aukcjach, prezentowane na wystawach, eksponowane w Świetlicy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 6. Pracownia modelarska - Klub modelarstwa lotniczego : Podczas tych zajęć uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat sklejania różnego rodzaju modeli, ucząc się współpracy i cierpliwości. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu przez Pawła Olszewskiego. 7. Drużyna rycerska - Waleczne Serce : Celem drużyny jest zgromadzenie Dzieci wokół idei drużyny rycerskiej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz związanego z nią klubu modelarskiego. Zainteresowanie Dzieci historią Polski, działaniami rzemieślniczymi i artystycznymi związanymi z tamtą epoką (wykonywanie własnoręcznie strojów i elementów zbroi, tkanie, ceramika itd.). Pracownia zmierza do edukacji etycznej propagującej właściwe 10

11 postawy społeczne i wcielanie antyuzależnieniowego modelu życia. Zajęcia prowadzone są w każdy piątek od 15:00 do 18:00 przez mgr sztuki Rafała Nowaka. 8. Trening twórczego myślenia: Zajęcia prowadzone są przez mgr pedagogiki Sylwię Ćwiek i mgr etnolingwistyki Katarzynę Borek raz na dwa tygodnie od godziny 16:00 do 18:00. Ćwiczenia oparte są na zabawach edukacyjnych i psychozabawach stymulujących myślenie twórcze. Blok D. - Zajęcia kulturalno-poznawcze: W Świetlicy będą się także odbywać różne uroczystości, konkursy, wycieczki, które kształtują umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy, rozwijają zamiłowanie Dzieci do dóbr kultury oraz dostarczają dużo zabawy. Maja one na celu między innymi poszanowanie tradycji i ciągłości kulturowej. Do nich należą: 1. Konkursy: - literackie dwa razy w roku - recytatorskie dwa razy w roku - wiedzy dwa razy w roku - plastyczne raz w miesiącu 2. Wycieczki rowerowe dwie w roku 3. Raz w miesiącu do wyboru spośród: zwiedzanie zabytków Poznania, wyjścia do teatrów, kin lub opery, wycieczki w obrębie Poznania do ogrodu botanicznego, palmiarni, ZOO, na Cytadelę, zwiedzanie ASP, fabryk oraz innych instytucji i urzędów. 4. Zabawy taneczne 4 w roku ( karnawałowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki.) 5. Świetlica obchodzi raz w miesiącu tydzień kultury innych narodów, np: afrykański, chiński, żydowski, amerykański, angielski czy indiański. Podczas takiego tygodnia Dzieci zapoznają się ze zwyczajami i kulturą panującymi w tamtych regionach. Będą przygotowane zdjęcia i informacje na temat wybranych krajów. Tygodnie są zakończone różnorodnymi konkursami wiedzy na tematy związane z kulturą. 6. Zorganizowanie pikniku majowego z rodzicami. 7. Rajd na zakończenie roku szkolnego. 8. Turnieje rycerskie dwa w roku 11

12 9. Celebrowanie świąt i zwyczajów związanych z Polską kultura i historią; - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Matki - Dzień Dziecka - Dzień Chłopaka - Dzień Kobiet - Dzień Górnika - Dzień Odzyskania Niepodległości - Walentynki - Mikołajki - Gwiazdka Niektóre imprezy stają się okazją aby zaprosić gości do Świetlicy (rodziców, kolegów, dziadków, nauczycieli), którą należy odpowiednio na te okazje przygotować, stworzyć nastrój odzwierciedlający daną okazję. Jest to okazja do zaproszenia rodziców, zapoznania się z nim i zaangażowania ich w życie Świetlicy. Dzięki wyżej wymienionym zajęciom Dzieci mają okazję do poznania siebie, kształtują pozytywną samoocenę oraz umiejętność wyrażania uczuć. Pracują również nad budowaniem poprawnych relacji z rówieśnikami i opiekunami. Otrzymują wsparcie emocjonalne, mają miejsce do odreagowania napięć spowodowanych szkołą czy trudną sytuacją rodziną. 7. Metody realizacji projektu: 1. Przekazywania: - dyskusje - wykłady - korepetycje - pokazy - opowiadanie - praca z książką 12

13 2. Metody aktywizujące: - gry i zabawy dydaktyczne - metody sytuacyjne - turnieje - konkursy - metoda ośrodków pracy - warsztaty artystyczne Cele Świetlicy realizowane są poprzez działalność opiekuńczo-wychowawczą, prowadzenie zajęć wyrównawczych (dostosowanych do wymogów programowych w szkołach) oraz zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień i kontaktów interpersonalnych. Wychowawcy, poprzez pracę indywidualną z Dzieckiem, dążą do budowania właściwej samooceny oraz poczucia własnej wartości. Aktywizujące zajęcia warsztatowe są również okazją do wdrożenia norm i zasad obowiązujących w grupie. 8. Rezultaty projektu: - wyrównanie szans edukacyjnych u wychowanków - poprawa ocen z przedmiotów i zachowania - nabycie umiejętności zarządzania własnym czasem i aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa - rozwój wielu umiejętności życiowych - zdobycie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i uzależnień - nawiązywanie poprawnych kontaktów społecznych - zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących norm i zasad - nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, lękiem, agresją, strachem - nabycie takich cech jak: dokładność, uczciwość, wytrwałość. 9. Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej: Nad całością działalności Świetlicy czuwa jeden pracownik etatowy - kierownik Świetlicy - pedagog specjalny, natomiast zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne oraz warsztatowe prowadzone są przez drugiego pedagoga oraz wolontariuszy. 13

14 Kierownik Świetlicy - wychowawca - mgr pedagogiki specjalnej Sylwia Ćwiek Sylwia Ćwiek uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie kursu socjoterapeutycznego, który zakończy w czerwcu tego roku. Doświadczenie: prowadzenie zajęć integracyjnych dla osób bezdomnych w misji Bread of Life w Poznaniu oraz pomoc w jadłodajni organizacja i koordynacja przedszkola wakacyjnego dla Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych podczas Slot Art. Festiwalu w Lubiążu praca w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych dla Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych opieka wychowawcza na wyjazdach kolonijnych organizowanych przez Elektrownię Kozienice oraz firmę Miko-Tur z Warszawy studia magisterskie dzienne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, praktyki w przedszkolach, szkołach, poradni psychologicznopedagogicznej. Zadania: - funkcje administracyjne oraz organizacja i zarządzanie - wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zajęcia twórcze - rozwijanie zainteresowań oraz organizacja czasu wolnego - praca dydaktyczno- wychowawcza, zajęcia socjoterapeutyczne - wspieranie rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego wychowanków - współpraca z rodzicami oraz z innymi osobami znaczącymi dla Dziecka - prowadzenie kart wychowanków, diagnozowanie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych Wychowawca Paulina Weremiuk Paulina Weremiuk posiada tytuł licencjata pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, a także tytuł licencjata filologii angielskiej. 14

15 Wychowawca mgr sztuki Rafał Nowak Rafał Nowak ukończył Akademię Sztuk Pięknych na wydziale rzeźby. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Józefa Kopczyńskiego. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce (m.in.: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Orońsk - Centrum Rzeźby Polskiej); oraz za granicą (m.in.: Kanada, Niemcy, Francja, Austria), laureat wielu nagród i stypendiów (m.in.: Stypendium Miasta Poznania, Stypendium Banku Zachodniego WBK, Pierwsza Nagroda na Fontannę na Starym Rynku w Poznaniu). Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia Pomocy Inny dom w Poznaniu realizujący część dydaktyczno-wychowawczą: Jolanta Ruszczak Adam Dziekiewicz Jolanta Ruszczak posiada tytuł magistra geografii. Adam Dziekiewicz posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Sławomir Góźdź Natalia Nowak Sławomir Góźdź jest pracownikiem socjalnym. Natalia Nowak jest fizjoterapeutą. Monika Gawarecka Jacqueline Ingabire Monika Gawarecka jest studentką ASP, na wydz. edukacji artystycznej. Jacqueline Ingabire posiada tytuł magistra ekonomii. 15

16 Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia realizujący program warsztatów terapii zajęciowej : 1. Pracownia samoobsługi: Marek Kulasiński Marek Kulasiński jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Adam Dziekiewicz Adam Dziekiewicz posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. 2. Koło języka angielskiego: Paulina Weremiuk Paulina Weremiuk posiada tytuł licencjata pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, a także tytuł licencjata filologii angielskiej. 16

17 3. Koło języka niemieckiego: Katarzyna Borek Katarzyna Borek posiada tytuł magistra etnolingwistyki. 4. Koło literackie - Książka to nie nuda : Elżbieta Szwarc Aleksandra Tyc Elżbieta Szwarc posiada tytuł magistra filologii polskiej. Aleksandra Tyc Jest studentką pedagogiki. 5. Warsztaty artystyczne - Wszystko potrafię : Pracownia podzielona na 2 grupy wiekowe jest prowadzona przez mgr sztuki Sylwię Tomczyk oraz studentki ASP: Annę Kubiak, Martę Kot, Monikę Gawarecką. Sylwia Tomczyk Sylwia Tomczyk posiada tytuł magistra sztuki, jest m.in.: dyrektorem artystycznym Domu Wydawniczego "Kruszona" (m.in. Arteon ), głównym grafikiem czasopisma Nasze Inspiracje oraz pedagogiem poznańskiego Liceum Plastycznego. Anna Kubiak Grafika - III rok Marta Kot Edukacja Artystyczna - IV rok Monika Gawarecka Edukacja Artystyczna - III rok 17

18 6. Pracownia modelarska - Klub modelarstwa lotniczego : Paweł Olszewski 7. Drużyna rycerska - Waleczne Serce : Rafał Nowak Łukasz Ładziak mgr sztuki 8. Treningi twórczego myślenia: Sylwia Ćwiek mgr pedagogiki specjalnej, socjoterapeuta Katarzyna Borek mgr etnolingwistyki 9. Planowanie i koordynacja wycieczek na terenie miasta Poznania: Marek Kulasiński Marek Kulasiński jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. 18

19 Część spośród nas - Pracownicy i Wolontariusze Stowarzyszenia Inny Dom Przewidywane dalsze funkcjonowanie projektu: W przyszłości zamierzamy Świetlicę Socjoterapeutyczną, opartą na profilaktyce uzależnień i współuzależnień, rozszerzyć o działalność zapewniającą kompleksową opiekę nie tylko Dzieciom, ale również rodzicom. Również po około roku liczba Dzieci objętych opieką powinna wzrosnąć dwukrotnie, a kadra osób prowadzących warsztaty przeszkolić kolejnych pracowników. Zakładamy również, że niektóre Dzieci przebywające w Świetlicy po jakimś czasie będą pomagać w organizacji i tworzeniu Świetlicy, jak również zajmowaniu się młodszymi wychowankami. 19

20 11. Budżet: 11-A. Koszty osobowe: 1. Kierownik pedagog specjalny umowa o pracę 1600 zł x 12 m-cy 19200zł 2. Wychowawca pedagog - umowa zlecenie 15 zł x 15h x 4tyg x 12 m-cy 10800zł 2. Socjoterapeuta umowa zlecenie 25 zł x 6h x 4 tyg x 12 m-cy 7200zł 11-B. Koszty realizacji projektu: 1. Wyżywienie (np. bułka, napoje, herbata, cukier) 225 dni x 20 os x 2 zł 9000 zł 2. Materiały dydaktyczne: a) Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze: 1. Zeszyty 4 szt. x 20 os x 1,70 136,00 zł 2. Długopisy 200 szt. 14,50 zł 3. Ołówki 65 szt. 12,69 zł 4. Linijki 20 szt. x 0,95 zł 19,00 zł 5. Teczki 20 szt. x 0,40 zł 8,00 zł 6. Papier kolorowy 20 szt. x 0,72 zł 14,40 zł 7. Papier kolorowy 200 arkuszy 25,50 zł 8. Nożyczki 10 szt. x 5 zł 50,00 zł 9. Pinezki 200 szt. 19,82 zł 10. Kleje 24 szt. 16,20 zł 11. Kalkulatorki 5szt. x 5 zł 25,00 zł b) Warsztaty terapii zajęciowej: - pogram Waleczne serce : 1. Len 840,00 zł 2. Sklejka 600,00 zł 3. Wełna 300,00 zł 4. Skóra 1000,00 zł 5. Blacha stalowa 500,00 zł 6. Drut ocynkowany 200,00 zł 7. Farby olejne 100,00 zł 8. Pędzle 30,00 zł 20

21 9. Glina, przygotowanie do wypału i wypał 500,00 zł - program Klub modelarstwa lotniczego : 1. Elementy drewniane (listwy, sklejki, płytki itp.) na konstrukcje modeli 650,00 zł 2. Papier japoński 250,00 zł 3. Kleje, lakiery, rozcieńczalniki, pędzle 250,00 zł 4. Przybory kreślarskie 150,00 zł 5. Pilniki 150,00 zł 6. Papiery ścierne 150,00 zł 7. Piły włosowe i inne 150,00 zł 8. Sklejka na blat stołu 200,00 zł 9. Waga 100,00 zł 10. Imadła 200,00 zł 10. Piła włosowa elektryczna 300,00 zł 11. Wiertarka akumulatorowa 100,00 zł 12. Szlifierka 150,00 zł - program Wszystko potrafię 1. Papiery 200,00 zł 2. Wiklina i koszty z nią związane 600,00 zł 3. Koszty związane z papierem czerpanym 200,00 zł 4. Farby do szkła 300,00 zł 5. Druty i druciki 250,00 zł 6. Ramki drewniane 150,00 zł 7. Glina szamotowa 450,00 zł 8. Szkliwa i barwniki 300,00 zł 9. Pędzle do szkliwienia 150,00 zł 10. Przygotowanie do wypału i wypał 300,00 zł 11. Farby do jedwabiu 500,00 zł 12. Farby tempery i pędzle 300,00 zł - program Angielski dla wszystkich 1.podręcznik dla nauczyciela 55,00 zł 2. Zeszyty (20 os. x 2zł) 40,00 zł 3. Materiały (długopisy, kredki, klej itp.) 150,00 zł 21

22 4. Papier A4 60,00 zł 5. Dodatkowe materiały dydaktyczne 300,00 zł 6. Nagrody motywujące 200,00 zł 7. Tydzień Kultury Amerykańskiej 400,00 zł 8. Magnetofon 300,00 zł 9. Kasety/CD 50,00 zł 3. Wyposażenie: 1. Termosy 2szt x 18,20 36,40 zł 2. Szklanki 26 szt x 1,90 49,40 zł 3. Talerze 26 szt. x 4,17 108,42 zł 4. Tablica korkowa 15,70 zł 5. Płyn do mycia naczyń 4,2 zł x 12 m-cy 50,40 zł 6. Mydło w płynie 180,45 zł 7. Ręczniki 10 szt 120,00 zł 8. Stoły 5 x 120 zł 600,00 zł 7. Krzesła 20 x 40zł 800,00 zł 11-C. Koszty administracyjne: 1. Usługi pocztowe + telekomunikacyjne 12 m-cy x 300 zł 2400,00 zł 2. Artykuły biurowe: - koszulki 2 x 100 szt 20,00 zł - segregatory 4 szt x 5,36 zł 21,44 zł - papier do drukarki 6 x 10, 20 61,20 zł - tablica korkowa 15,74 zł - koperty 2 x 100 szt 16,84 zł - brulion A4-4 szt. x 5,40 zł 21,60 zł - brulion A3-4 szt. x 6,20 zł 24,80 zł - koperty duże A4 100 szt 22,00 zł 3. Czynsz 12 m-cy. x 1600 zł 19200,00 zł 4. Koszty eksploatacyjne 400,00 zł Razem: 88580,50zł 22

23 Warsztaty z robienia gipsowych masek wymagały nie tylko odwagi ale też przejścia próby milczenia i wytrwałego pozostania bez ruchu.. 23

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl Nr konta: Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 Spis treści ANALIZA DESK RESEARCH... 4 1.1. ALKOHOLIZM... 7 1.2. NARKOMANIA... 8 1.3. PRZEMOC W RODZINIE... 9 2.

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013

SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 Winiary, dnia 30.01.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 DZIAŁ I Ogólna charakterystyka Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach Placówka Opiekuńczo-

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo