M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 )."

Transkrypt

1 M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

2 OREM US ' " 7 '* Jako d o b r z y szafarze ró ż n orakiej lask i Bożej służcie sobie n a w za je m tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby S łow a Boże. Jeśli kto pełni posługę, niech to czyni z m ocą, której Bóg udziela, aby w e w szy stk im był u w ie lb io n y Bóg przez Jezusa Chrystusa". (1P 4,10-11) Stoją w pierwszym rzędzie: ks. abp Damian Zimoń, Aleksandra Sladki. ks. prob. Antoni Klemens w drugim rzędzie od prawej: Grzegorz Z ieliński, Mieczysław Sladki, ks. Adam Zakrzewski, Janusz Karaś w trzecim rzędzie od prawej: Waldemar Maleska, Wojciech Leszczorz. Oddajemy dzisiaj, w 20. Niedzie l ę Zw y k łą roku liturgicznego do W aszych rąk. Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego Pisma, jubileuszowy, bo już 150-ty numer Oremusa. Prawdziwie wielka jest nasza radość, bo nikt z nas nie przypuszczał, że kiedyś doczekamy takiego jubileuszu, co więcej, żew tak wiernie przy nas trwającym szerokim gronie czytelników, jakim je s t wspólnota parafialna przy kościele św. Józefa. Na przestrzeni 150 niedziel spędzonych z Wami kształtowaliśmy nieustannie charakter naszego Pisma, aby było w miarę dobre, w ychodzące naprzeciw Waszym oczekiwaniom, a jednocześnie aby zaspakajało choć w małym stopniu nasze duchowe potrzeby. Nie sposób przy okazji tak radosnego dla nas w szyskich dnia nie wspomnieć tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszej gazetki i do jej istnienia po dzień dzisiejszy, a w ięc o prekursorze ks. Krzysztofie Tabacie, o ks. opiekunie Adamie Zakrzewskim, o ks. proboszczu Antonim Klemensie, dzięki któremu (przez zakup odpowiedniego sprzętu) możemy dzisiaj wydawać nasz.oremus, o tych w szystkich naszych przyjaciołach, którzy przed obecną redakcją trudzili się i pracowali dla dobra wszystkich, wyznaczali sobie kierunki w parafianej ew angelizacji za pomocą gazetki i kształtowali główny trend naszego pisma. Specjalne słowa podziękowania i uznania należą się również wszystkim tym, którzy poprzez swoje artykuły współredagowali nasze pismo, choć nie byli związani bezpośrednio z redakcją. Za ich trud i współpracę jesteśmy im niezmiernie wdzięczni i mamy nadzieję, że ten kontakt będzie istniał nadal dla dobra nas wszystkich. Zespół dzisiejszy zajmujący się redagowaniem i wydawaniem Orem usa dziękuje dzisiaj Bogu za m ożliw ość ew angelizacji poprzez posługę słowa do Was skierowanego. W iem y doskonale, że jakość i treść naszej gazetki dla wielu z Was nie stoi na najwyższym poziomie, ale prosim y o w yrozum iałość dla nas, amatorów w zakresie małego dziennikarstw a. Jakość tygodnika jest taka, jaka jest, ponieważ jest to w obecnej sytuacji najtańsza metoda wydawania półtoratysięcznego nakładu, natom iast sama treść naszego pisma nie jest m iejscem kopiowania mądrych myśli sławnych i w ielkich teologów, ale m iejscem naszych osobistych doznań, przemyśleń, spostrzeżeń, po prostu naszych bardzo prywatnych świadectw wiary. Ci w szyscy z naszych czytelników, którzy być może mająwiele uwag krytycznych pod adresem naszym i naszego pisma (artykuły za długie, zbyt mało artykułów dla dzieci, wiele błędów stylistycznych, mało ciekawe artyku ły) niech zechcą podzielić się z re d a k c ją sw oim i spostrzeżeniam i i sw oją w spółpracą z nami zmienić to w szystko, co

3 wymieniliśmy, a co jest uznawane za nasze potknięcia. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami i z każdej, nawet n ajm niejszej pomocy, będziem y niezmiernie radzi. W najbliższej przyszłości pragniemy zająć się sprawą dla wielu parafian ważną, bo prosiło nas o to bardzo wiele osób - tematem dość kontro w ersyjn ym i niepokojącym naszą w spólnotę - chodzi o nasz cm entarz. Poprosimy o rozmowę na ten temat oscfbę odpow iedzia l ną za zarządzanie naszym cmentarzem. Sprawa jest niezwykle ważna i bulwersująca, bo dotyczy wielu kradzieży na naszym cm entarzu. O biecujem y, że w najbliższym czasie zajmiemy się tym tematem bliżej i dokładnie W as o w s z y s tk im poinform ujem y. Co zaś tyczy się sprawy naszej wiary i strony duchowej w życiu naszej wspólnoty parafialnej, to w najbliższym czasie rozpoczniem y na lam ach gazetki przygotowania do zbliżającego się w naszej parafii w październiku br. wielkiego czasu budzenia naszych parafialnych sum ień poprzez Misje Święte. Na ten temat ukaże się wiele artykułów i ogłoszeń, aby do każdego mogła dotrzeć rzetelna inform acja, a co najważniejsze, aby każdy mógł należycie przygotować się do tego wielkiego wydarzenia w życiu parafii i już wcześniej mógł tak ułożyć swoje zajęcia, by znaleźć czas na uczestniczenie we Mszy św. i naukach misyjnych. P rosim y W as, D rodzy C zyte ln icy, o m o dlitw ę, bez k tó re j żadne lu d zkie zam ierze nie nie m oże osią g n ą ć szczęśliwego i radosnego skutku. Prosimy o wyrozumiałość naszych dziennikarskich błędów i jakąkolwiek współpracę z nami, bo dzięki naszemu Oremusowi, każdy z nas bezpośrednio przez redagow anie, lub pośrednio przez czytanie, przyłącza się do tej coraz piękniej brzm iącej je d n o g ło śn e j, parafialnej modlitwy, która sprawia, źe stajemy się jeszcze bardziej ze sobą złączeni. Polecamy Was w szystkich Miłosiernemu Bogu i prosimy szczególnie za tymi, którzy są słabi w swojej wierze, aby wraz z całą wspólnotą parafialną od św. Józefa zebrali siły, stanęli pod krzyżem obok Chrystusa i spojrzeli na siebie i swoje życie. Aby jeszcze raz spróbowali zrewidować sw oje własne życie i zajrzeć w najciemniejsze zakamarki swojego sumienia. Redakcja Dziękujemy! Na stronach naszego Oremusa" można spotkać nieraz skierowane do różnych osób, z powodu różnych okazji, życzenia z podpisem u dołu:,redakcja Oremusa". Dzisiaj, kiedy wychodzi 150 numer, jest dobra okazja, aby podziękować samej Szanownej Redakcji za ich bezinteresowną pracę, dzięki której czytamy naszą gazetkę. W rozmowie z ks. Adamem Zakrzewskim, opiekunem gazetki, usłyszeliśmy: Nie mnie dziękujcie, ale redaktorom, którzy pełni poświęcenia tę gazetkę tworzą i pracują przy niej. Co środę spotykają się na parę godzin. Kiedy kupujemy gazetkę, pamiętajmy o tym, że jest to owoc ich pracy i modlitwy, która pozwala przezwyciężać wszelkie trudności, aby potem na powrót się cieszyć, tak jak dziś, kiedy wychodzi jubileuszowy numer. Do was mam jedną prośbę - powiedział ks. Adam. Włączcie się bardziej w tworzenie naszego pisma, jeśli nie przez pracę, to przynajmniej podzielcie się listownie jakąś swoją uwagą czy refleksją. Chętnie zamieścimy wasze myśli w gazetce". Redakcjo! Dziękujemy Wam za dotychczasowe numery i czekamy na następne. Czytelnicy S ko W O BOŻE D Z I Ś Ewangelia: M t 5,21-28 ezus odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta je dzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. W tedy Je zu s jej o d p o w ie d ział: O n iew iasto, w ielkajest twoja wiara; niech ci się stanie, ja k chcesz! J

4 K rzy żó w, s 9~ 7Ó~ k a z h a s łe m Znaczenia w yrazów: P P odzielen i e się przeżyw aniem sw ojej wiary Boże na pierwszej stronie Oremusa. 3. O czekujem y je j od Czytelników. 4. S ą nią wierni w naszej parafii. 5. Od prawie dw óch lat w redakcji (imię). 6. Dzięki niemu ukazuje się gazetka (imię). 7. Odtworzenie słowa pisanego. 8. Składa na kom puterze gazetkę dla chorych (imię). 9. Od ponad dwóch lat w redakcji (imię). 10. Dzięki niemu ukazał się pierwszy num er (nazwisko), 11. A u to r krzyżów ek (imię). 12. Składa na kom puterze Oremus" (imię). 13. M ó d lm y się Praca bezinteresowna dla bliźnich. 15. W niej skład redakcji. 16. W ym yślił tytuł gazetki - najdłużej w redakcji (imię). Na ro z w ią z a n ia (w rz u c o n e do s k rz y n k i re d a k c y jn e j pod ch ó re m ) czekam y do n astępnej n ie d z ie li w łą c z n ie. P rz y p o m in a m y o k o n k u rs ie w akacyjnym z gazetki dla dzieci. Spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja zgromadziła się 14 lipca na Jasnej Górze; z 300-tysięczną rzeszą w iernych trwaliśmy wszyscy na modlitewnym skupieniu w naszym częstochowskim sanktuarium. Cały plac i wały jasnogórskie były wypełnione pielgrzym am i ze w szystkich stron kraju. Pielgrzym ka rozpoczęła się o godz odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie, pod przew odnictw em o. dyrektora Tadeusza Rydzyka, rozpoczęło się słuchowisko słownomuzyczne p.t. A to Polska właśnie. Brały w nim udział: kapela góralska z ZakopanegoKrzeptówek z Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej i kapela górników z Sosnowca. Potem ks. bp Edward Frankowski wygłosił konferencję na temat spraw społecznych. Ks. biskup powiedział m.in., że prawda je s t wartością bezwzględną prawda jest albo jej nie ma. Człowiek, który kocha prawdę jest prawdziwie wolnym i prowadzi do odrodzenia Polski. Ojciec św. Jan Paweł II każe w imię Boże bronić nam prawdy, bronić ładu moralnego, bronić ludzkich sumień. Radio Maryja je s t tym głosem w yzw olenia i budowania rodzinej atmosfery, jest również budzeniem ducha religijnego i patriotycznego oraz w ych o w a w cą narodu. W czasach dzisiejszych, kiedy nowy imperializm, który żyje bez prawdy, bez sensu życia, ale za to atakami (c.d. na dodatkowej kartce) (T d/t J7r* Redakcja: Grzegorz, Janusz, Mietek, Ola. i Redakcja techniczna: Waldek, Wojtek. PISMO PARAFII ŚW.JÓZEFA Opiekun: ks. Adam Zakrzewski, wchorzowie N akład: 1500 szt.

5 P o n ie d zia łe k 19 s ie rp n ia 1996 Za + męża Stanisława Woźniak z ok.ur. Za + męża Stefana Antoniuka w 10r.śm. i + matkę Stefanię Wancław w 10r.śm. W sp o m n ie n ie św. B e rn a rd a, o pa ta i dk. 2 0 s ie rp n ia 1996 Za + męża Erwina Majer l.za + męża dózefa Śięzok w 15r.śrn. 2.Za + ojca derzego Ziebis w Ir.śm. W spo m n ie n ie św. P iu s a X. pap. 21 s ie rp n ia 1996 Za + matkę Małgorzatę Hajduk w 11 r.śm. 1. Do MB Nieust.Pomocy i św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. założyciela Radia Maryja o. Rydzyka, wszystkich ojców, pracowników i członków Koła Przyjaciół Radia Maryja 2. Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. Barbary i Zbigniewa Hałgas w 25r.ślubu W sp om nienie N M P, K ró lo w e j 22 s ie rp n ia 1996 Za + syna Stanisława Lorent w Ir.śm. of. od rodziców z bratem 1.Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. oraz światło Ducha św. na nowy rok szkolny dla Łukasza z ok. 11 r. u rodzin 2. Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. Elżbiety Wróbel z ok.ur W to rek Ś ro d a C zw artek P ią te k 23 s ie rp n ia 1996 Za + ojca Augustyna Gawlyta w 10r.śl., ++ rodz Janinę i Walentego Nieście rowicz i + szwagra T adeusz a Do B.Op.MB św.dóz e fa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. nowożeńców: Barbary Surma i Arkadiusza Żymła S obota Ś w ięto ś>v. B a rtło m ie ja, A p. 2 4 s ie rp n ia 1996 Za + męża Augustyna Spałek z ok.ur. 13,00 Ślub rzymski Kuczeraj ter - Sierz chała Kp 16,00 w jęz.n iem Za ++ matki śp. Marię Wargin, Marię Rzedkowską i Marię Ziebeil Za + Hildegardę Dudek w 30 dniu po śmierci N ie d zie la 21. $w ykła , , s ie rp n ia Za parafian Za + matkę Franciszkę Pisula z ok.ur. Za ++ rodz. Stefanię i dana Kliś w Ir.śm. i w pe wnej intencji Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. Gizeli i dana Skowronek w 20r.ś l ubu oraz 0 Bł.B. dla synów Dawida, Adriana i Łukasza 1. Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. matki Heleny Maroń-Samek z ok.75r.ur./td/ 2. Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. Ryszarda i doanny Gładkowskich z ok. 25r.ś lubu oraz dla Ryszarda z ok. 50r.ur. Roczne dzieci: Polewka Alicja, Reiche l Agata, Krawczyk Sandra Do B.Op.MB św.dózefa z p. za od.ł. z pr.o zdr.i bł.b. w int. dolanty 1 Henryka Bartoszek z o k. 10r.śiubu oraz o zdrowie i Bł.B. rila d z ie c i ł u k a s z a i N ic o l e

6 mmmmsm.. H W d z is ie js z ą niedzielę zo sta n ie zebrana kolekta kopertowa na remont naszego kościoła. Polecamy serdecznie tę kolektę ofiarności wiernych. Łą czym y się dziś w modlitwach z pielgrzymującymi do Piekar. O 16,30 - nieszpory, a o 17,00 msza św. wieczorna. W środę o godz. msza św. wotywna i nabożeństwo do św. Józefa. W sobotę od g. 17,00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd do Turzy Śl. na nocne czuwanie w dniu na Koszt wyjazdu 5zł. Wyjazd sprzed kościoła o g.. Zapisy w zakrystii po mszach św. N a to m ia st w dniu Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd do P iekar Śl. na sp o tka n ie ewangelizacyjne A to Polska właśnie z Rodziną Radia Maryja. Koszt wyjazdu 2zł. (c.d. ze str. 4) na Kościół c h c e zg u bić Polskę, naszym o b o w ią z k ie m je s t g ło s ić p ra w d ę, ż y ć p ra w d ą żyw ić się prawdą, aby zaw sze i wszędzie ona zwyciężała. O g o d z r o z p o c z ę ł a s ię u ro czysta su m a k o n c e le b ro w a n a przez c z te re c h b is k u p ó w i w ie l u k a p ła n ó w. W s z y s tk ic h p ielg rzym ó w p rzyw ita ł przeor J a s n e j G ó ry. R o d z in ę R a d ia M a ry ja n azw ał ludem u w a ż n e g o w s łu c h iw a n ia się w to, co Bóg m ów i, ludem uw ażnego odczytyw ania z n a k ó w czasu oraz ludem pełnym m iłości do naszej O jczyzn y. My, s łu c h a c z e R a d ia M a ry ja, p o w in n iś m y g ło s ić, że ty lk o C h ry s tu s je s t dla nas Drogą, P ra w d ą i Ż ycie m. N ab o że ń stw o litu rg ic z n e p o łą c z o n e z o d m ó w ie n ie m k o ro n k i do m iło s ie r d z ia B ożego za ko ń czyło p ie lg rz y m k ę R odziny Radia M aryja w C zęstochow ie. Maryjo Królowo Polski, jesteśm y przy T o b ie, p a m ię ta m y o T o b ie, c z u w a m y. D ziękujem y Ci, M aryjo, za umocniedie w nas w ia ry, za w s p a n ia łe i d u c h o w e p rz e ż y c ie c z u w a n ia z R o d z in ą R adia Maryja, której Ty jesteś o p ie k u D k ą. U rszu l a Wyjazd sprzed kościoła o g. 12,30. Zapisy w zakrystii po mszach św Kuria Metropolitalna przesłała do naszej parafii następującą informację: Z dniem 29 sierpnia 1996 r, ks. Mirosław Surygała zostaje przeniesiony do parafii w dastrzębiu Zdr. duż dzisiaj życzymu Mu wielu Łask Bożych potrzebnych w tak odpowiedzia lnej pracy. Dziękujemy Mu za dego pracę w naszej parafii. Zapraszamy czcigodnych parafian na mszę św. w int. ks. Mirosława w dniu o g. Na tej mszy św. chcemy również wyrazić naszą w d zię czn o ść. Z apraszam y serdecznie! Księża Salez j anie ze Ś w iętochłow ic informują, że z nowym rokiem szkolnym o tw ie ra ją n o w e kieru nki kształcenia. Szczegółowe informacje w gablotach. W przyszłą niedzielę o g. 15,00 msza św. w int. rocznych dzieci. Niech dobry Bóg opiekuje się nami we wszystkich naszych Bożych poczynaniach MATKA BOSKA CZĘSTOCHOW SKA

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Potrzeba miłosiernych samarytan

Potrzeba miłosiernych samarytan 9 Lutego 2014r. NASZ CZAS Str. 1/6/1051 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 2 zł Rok XXI * 9 Lutego 2014 r. * Nr 6 (1051) Potrzeba miłosiernych samarytan 11 luty 2014 - XXII Światowy Dzień

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba nr 23/1001 Trzeba wystąpić z własnym świadectwem i powiedzieć głośno w swoim środowisku: jestem za życiem, nie pozwalam zabijać. Nie bójcie się, że ktoś uzna was za wariata dla życia warto być wariatem

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (Hasło programu KEP 2014/15) (Hasło piątego roku odnowy parafii) Program Duszpasterski parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku na rok 2014/2015 Malbork-Elbląg,

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Wiadomości Misyjne Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Odważmy się żyć Ewangelią W numerze: Najnowsze wiadomości z pracy naszych misjonarzy List O. Sebastiana

Bardziej szczegółowo

160. rocznica Powstania Chochołowskiego

160. rocznica Powstania Chochołowskiego P i s m o Z w i ¹ z k u P o d h a l a n NR 1 (15) ISSN 1731-4852 ROK 2006 Pielgrzymowanie wiary, kultury i patriotyzmu 160. rocznica Powstania Chochołowskiego Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* numer 3 INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* listopad 2010 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! Jak mówi polskie przysłowie: W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ Październik, 184/2007 MODLITWA RÓŻAŃCOWA Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO:

PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: ZOFIA PAŁUBSKA STUDIA TEOLOGICZNE NAWRÓĆCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ 32(2014) PROCES DUCHOWEGO UZDRAWIANIA SŁUGI BOŻEGO JACQUESA FESCHA W ŚWIETLE DZIENNIKA WIĘZIENNEGO: Jacques Fesch, Za pięć godzin

Bardziej szczegółowo