INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015"

Transkrypt

1 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork

2 Drogi Gimnazjalisto! Poniżej przedstawiamy terminy i zasady składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum obowiązujące w powiecie malborskim na rok szkolny 2015/2016: 1. Od 14 maja do 21 maja 2015 r. składanie dokumentów do wybranych szkół, w których przeprowadzony będzie sprawdzian uzdolnień kierunkowych (Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku oraz wszystkie klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku). Od 14 maja do 22 czerwca 2015 r. składanie dokumentów do pozostałych szkół. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej według załącznika nr 1 uczeń składa wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru. 2. Od 22 maja do 12 czerwca 2015 r. sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów (dokładny termin egzaminu określa Dyrektor Szkoły). 3. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz uczeń dostarcza wyłącznie do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru: a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum z numerem 1, b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z numerem 1, c. poświadczoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 4. 2 lipca 2015 r. do godz ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list kandydatów przyjętych do szkoły. 5. Od 2 lipca 2015 r. od godz do 6 lipca 2015 r. do godz uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został przyjęty poprzez złożenie Oświadczenia (wg załącznika nr 2) wraz z załącznikami lipca 2015 r. do godz ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list uczniów przyjętych do szkoły. 7. Od 7 lipca 2015 r. od godz do 9 lipca 2015 r. do godz rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły (uczniowie składają oryginały dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami) lipca 2015 r. do godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół podczas rekrutacji uzupełniającej. 9. Od sierpnia 2015 r. dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca; wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i inne zgodne z kierunkiem kształcenia sierpnia 2015 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych.

3 Zarządzenie Nr 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 9 ust. 2-3 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), Terminy dotyczące przyjęć do: ustalam 1 a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum od 2 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r. od 3 kwietnia 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. do godz lipca 2015 r. do godz b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum Składanie dokumentów do wybranych szkół: w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, do pozostałych szkół Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły od 14 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. od 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00

4 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów) Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego). Ogłoszenie listy przyjętych. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 10 lipca 2015 r. do godz. 12: sierpnia 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/ O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: a. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. b. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący bardzo dobry dobry - 17 punktów - 14 punktów - 12 punktów dostateczny - 8 punktów 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów, b. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty* -finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 punktów, -finalista konkursu wojewódzkiego 10 punktów, c. za osiągnięcia sportowe i artystyczne: I IV miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów,

5 I III miejsce w województwie - 5 punktów, I III miejsce w powiecie - 4 punktów, d. za zajęcie od I do V miejsca za uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 5 punktów, e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 2 punkty, Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie, np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. *art. 22 ust. 2 pkt 8 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia: 8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz z późn. zm.). Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko PUNKT INFORMACYJNY Starostwo Powiatowe w Malborku Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Pl. Słowiański 17, Malbork tel , fax I piętro, pokój 47-49

6 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/ Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo) * w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 2.Dane teleadresowe kandydata Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania Kod pocztowy Poczta Telefon 3. Dane teleadresowe rodziców/prawnych opiekunów Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego Adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych Telefon do rodziców/opiekunów rodzica/prawnego opiekuna 4. Ukończona szkoła Nazwa gimnazjum

7 Gmina Powiat

8 4. Kolejność wyboru szkoły i oddziału Nazwa Zespołu Szkół Typ Szkoły Liceum Ogólnokształcące (LO), Liceum Plastyczne(LP),Technikum (T), Zasadnicza Szkoła Zawodowa(ZSZ) Nazwa oddziału / przedmioty w zakresie rozszerzonym lub zawód Język obcy (kontynuacja z gimnazjum) Do wniosku załączam: Lp Nazwa dokumentu TAK NIE 1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 3 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 4 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 5 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332) 6 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ** 7 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym *** 8 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 9 zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu z dniem r. **** 10 orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,***** 11 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego ***** ** dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ***dotyczy liceum plastycznego - wydaje lekarz pierwszego kontaktu **** dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej *****dotyczy klas sportowych w ZSP nr 4 Dokumenty wymienione w tabeli w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 8 brane są pod uwagę tylko w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie do 6 lipca 2015 oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

9 miejscowość, dnia Podpis rodziców/opiekunów prawnych Podpis kandydata

10 Załącznik nr Malbork, dnia... Nazwisko i imię kandydata Adres Ukończone Gimnazjum... Miejscowość... Potwierdzam wolę podjęcia nauki w: Oświadczenie... wpisać szkołę (np. Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) a) w oddziale realizującym następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym b) w oddziale kształcącym w zawodzie... c) jako język obcy zawodowy wybieram *... * dotyczy Technikum Nr 3... czytelny podpis kandydata Załączniki: 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 3. oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

11 przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 4. dwa zdjęcia Załącznik nr (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej) (pieczęć gimnazjum) KARTA INFORMACYJNA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Informuję, że... (imię i nazwisko ucznia) Urodzony(a)... W... (dzień-miesiąc-rok) (miejscowość) Imiona Rodziców... Adres zamieszkania... (kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania) Gmina... Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej... (typ szkoły ponadgimnazjalnej) w... (nazwa zespołu, miejscowość) (miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej) Pouczenie: 1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadgimnazjalnej wynika z art.16 ust.6b oraz służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy, Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik gimnazjum. 3. Uczeń składa Kartę informacyjną w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki. Adres Urzędu Gminy, Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia: Urząd*.... w ul. kod pocztowy, miejscowość

12 (*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy Załącznik nr Nazwisko i imię rodzica kandydata Miejscowość, data lub kandydata pełnoletniego Adres zamieszkania Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Oświadczam, że.. Imię i nazwisko kandydata do szkoły ur.. wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego

13 Załącznik nr Nazwisko i imię rodzica kandydata Miejscowość, data lub kandydata pełnoletniego Adres zamieszkania Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Oświadczam, że.. Imię i nazwisko rodzica kandydata lub imię i nazwisko kandydata pełnoletniego samotnie wychowuję dziecko* oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego * samotne wychowywanie dziecka oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 ul. 17 Marca 6, Malbork tel./fax 55/ , Dyrektor: Tomasz Wojnowski I Liceum Ogólnokształcące klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: Klasa politechniczna: matematyka, fizyka, informatyka (dodatkowy przedmiot: programowanie strukturalno-obiektowe) Klasa biologiczno chemiczna (biomedyczna): biologia, chemia, matematyka (dodatkowy przedmiot: edukacja prozdrowotna) Klasa biznesowa: geografia, matematyka, język angielski (dodatkowy przedmiot: ekonomia w praktyce) Klasa humanistyczna: historia, wos, język polski, (zajęcia dodatkowe inspiracje zamkowe) - 1 oddział - 1 oddział - 1 oddział - 1 oddział W przypadku dużego zainteresowania gimnazjalistów ofertą szkoły istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów. Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): a) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka - matematyka - fizyka - język obcy obowiązkowy dla ucznia b) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wos - historia - informatyka - język angielski c) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka - biologia - chemia - matematyka d) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j.angielski - matematyka - geografia - język angielski Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Nauka tego języka będzie prowadzona w grupach o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka (podział na grupy nastąpi we wrześniu). Kandydat wybiera drugi język obcy deklarując jego naukę przy składaniu dokumentów (podział na grupy w zależności od zainteresowania).

15 Wybór klasy wiąże się z wyborem przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym. Dodatkowe zajęcia w klasach: INFORMACJE DODATKOWE W klasie a koło przedmiotowe: programowanie strukturalne i obiektowe, zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych PG, wyjazdowe warsztaty matematyczne, udział w programach unijnych wspierających naukę matematyki; W klasie b przedmiot dodatkowy: inspiracje zamkowe, szczególny nacisk na kształcenie językowe, do wyboru języki: francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, wyjazdy studyjne do Sejmu i Senatu RP, udział w otwartych sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu Malborskiego, współpraca z instytucjami społeczno prawnymi, otwartość na kulturę i sztukę, kształcenie w kierunku humanistycznej szerokości umysłowej ; W klasie c wyjazdowe warsztaty naukowe z chemii i biologii prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Stacji Limnologicznej UMK w Iławie, udział w wykładach naukowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajęcia naukowe z pracownikami Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej; edukacja prozdrowotna; W klasie d przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce, zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, udział w projektach edukacyjnych z zakresu giełdy i rynku finansowego, praktyczna nauka biznesu w formie gier i zabaw, wyjazd na Giełdę Papierów Wartościowych; Inne informacje o szkole: w rankingu liceów ogólnokształcących zajmuje 1. miejsce w powiecie malborskim, 20. miejsce w województwie pomorskim, w grupie 3800 liceów w Polsce plasuje się na 378. miejscu; mamy niemal 100 % zdawalności matury w sesji majowej (bez poprawek); szczycimy się laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych; oferujemy zajęcia w licznych kołach zainteresowań: języki obce rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, łaciński, możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych i artystycznych, prężnie działające koło psychologiczne; kultywujemy wieloletnie tradycje szkolne: Henryki, Rajd Malwira, Dzień Patrona, Festiwal Kolęd i Pastorałek; sprawnie działający Samorząd Uczniowski daje możliwość rozwijania pasji działalności społecznej; mamy dogodną, szczególnie dla dojeżdżających uczniów, lokalizację;

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Aleja Wojska Polskiego 493, Malbork tel. 55/ fax. 55/ Dyrektor: Zbigniew Kowalski 1. II Liceum Ogólnokształcące - klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: klasa rekreacyjno-zdrowotna - geografia, język angielski (przedmiot uzupełniający: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia, warsztaty z organizacji imprez sportoworekreacyjnych) - 1 oddział klasa psychologiczno-pedagogiczna - biologia, język polski, język angielski (przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii i pedagogiki) - 1 oddział klasa biomedyczna - biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: podstawy ratownictwa medycznego) - 1 oddział klasa politechniczna - matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: warsztaty z robotyki i astronomii) - 1 oddział klasa społeczno-dziennikarska język polski, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: warsztaty dziennikarskie) - 1 oddział klasa językowa - geografia, język angielski, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: konwersatorium z języka angielskiego) - 1 oddział 2. Liceum Plastyczne (szkoła 4-letnia) kształcące w zawodzie plastyk specjalność: fotografia i film (specjalizacja: fotografia artystyczna) - 0,5 oddziału techniki graficzne (specjalizacja: techniki druku artystycznego) - 0,5 oddziału W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się 06 czerwca 2015 r. o godzinie w budynku ZSP Nr maja 2015 r. jest dniem otwartym szkoły, w którym można ją zobaczyć i poznać. Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): Liceum Ogólnokształcące: klasa rekreacyjno-zdrowotna język polski, matematyka, geografia, język obcy klasa psychologiczno-pedagogiczna język polski, matematyka, biologia, język obcy klasa biomedyczna język polski, matematyka, biologia, chemia, klasa politechniczna język polski, matematyka, fizyka, informatyka klasa społeczno-dziennikarska język polski, matematyka, wos, język obcy klasa językowa - język polski, matematyka, geografia, język obcy Liceum Plastyczne: język polski, matematyka, jeden z przedmiotów plastyka lub sztuka w zależności od nauczanego przedmiotu w szkole,

17 język obcy. Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Drugim językiem do wyboru jest: niemiecki, hiszpański włoski, rosyjski. W liceum plastycznym drugim językiem jest język włoski. Więcej informacji oraz druki dokumentów wymaganych przy rekrutacji do szkoły można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: Klasa rekreacyjno-zdrowotna To miejsce dla ludzi interesujących się sportem i rekreacją, chcących organizować imprezy sportoworekreacyjne oraz poznawać różne dyscypliny sportowe. Jeśli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa psychologiczno-pedagogiczna Tu rozwiniesz zainteresowania związane z psychologią, pedagogiką, pracą socjalną, doradztwem zawodowym. Poznasz tajniki wiedzy o człowieku i grupach społecznych w różnych placówkach. Jeśli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa biomedyczna Przeznaczona dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności badawcze. Zapewnia wszechstronny rozwój z nastawieniem na przedmioty przyrodnicze. Realizuje program nauczania pod kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie dla kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją. Jeśli interesują Cię wymienione kierunki TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa politechniczna Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych. Jeżeli chcesz być inżynierem, architektem, bankowcem, czy informatykiem TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa społeczno - dziennikarska Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nimi rządzą. Dla wszystkich, którym nie obce są problemy społeczno-polityczne. Jeśli zgłębiasz tajniki historii, śledzisz bieżące wydarzenia w świecie, lubisz debatować, chcesz zostać prawnikiem, politykiem, socjologiem, znawcą kultury. a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować i wypowiadać swoje poglądy. Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: dziennikarstwo, filologie, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne - TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa językowa Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub niemiecki, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować i wypowiadać swoje poglądy chcesz kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata. Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: filologie, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne. - TO JEST KLASA DLA CIEBIE! LICEUM PLASTYCZNE - Specjalności: fotografia i film/techniki graficzne Ofertę kierujemy do uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych otaczającego świata zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Nauka w szkole trwa cztery lata i po jej ukończeniu absolwent oprócz wykształcenia ogólnego otrzymuje tytuł zawodowy -PLASTYKA. Szkoła wszechstronnie przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na dowolnie wybranych kierunkach studiów, a w szczególności na ASP i architekturze oraz do podjęcia pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Uzupełnieniem zajęć są plenery artystyczne. UWAGA!!! W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. EGZAMIN odbędzie się 06 czerwca 2015 r. o godzinie w budynku ZSP Nr 2. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie ćwiczenia z rysunku i malarstwa. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni zabrać ze sobą: brystol A2, klipsy lub taśmę do mocowania brystolu, ołówki, farby wodne (do wyboru plakatówki, akryle lub akwarele), pędzle. NASZE ATUTY 1. Nowoczesne, specjalistyczne pracownie dydaktyczne: biologiczna, chemiczna, matematyczno-fizyczna, komputerowo-informatyczna, ratownictwa medycznego, rysunku i malarstwa, studio fotograficzne, ciemnia, pracownia technik graficznych i rzeźby, biblioteka z czytelnią.

18 2. Bogata baza sportowo-rekreacyjna: hala sportowa, hala lekkoatletyczna, boisko do piłki nożnej Orlik, boiska do gier zespołowych, sala fitness, siłownia, sala do aerobiku. 3. Indywidualna opieka mentorska dla osób uzdolnionych i wyróżniających się. 4. Stwarzamy odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy, uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do konkursów i olimpiad. Rozbudzają swoje pasje na zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań. 5. Wymiana młodzieży ze szkołami w naszych partnerskich miastach w Niemczech - Nordhorn i Monheim am Rhein. 6. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zamieszkania w internacie. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 Al. Wojska Polskiego 502, Malbork tel. 55/ fax 55/ Dyrektor: Jan Stawicki 1. Technikum Nr 3 kształcące w zawodach: technik ekonomista - 1 oddział technik hotelarstwa - 0,5 oddziału technik informatyk - 1 oddział technik teleinformatyk - 1 oddział technik obsługi turystycznej - 0,5 oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział technik logistyk - 1 oddział technik spedytor - 0,5 oddział technik organizacji reklamy - 0,5 oddział Okres kształcenia: 4 lata 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3: klasa wielozawodowa zawód: sprzedawca, kucharz - 1 oddział Okres kształcenia: 3 lata Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (oprócz obowiązkowego języka polskiego): - język obcy obowiązkowy dla ucznia, - geografia, - informatyka. Językiem obcym do wyboru jest język angielski, niemiecki, hiszpański i włoski. Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: technik ekonomista język angielski lub język niemiecki i geografia technik hotelarstwa geografia i chemia technik informatyk matematyka i fizyka technik teleinformatyk - matematyka i fizyka technik obsługi turystycznej geografia i chemia technik żywienia i usług gastronomicznych biologia i chemia technik logistyk język angielski lub język niemiecki i geografia technik spedytor - język angielski lub język niemiecki i geografia technik organizacji reklamy język angielski lub język niemiecki i geografia Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły, oraz druki dokumentów wymaganych przez szkołę można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

19 Szkoła zawodowa powiatu malborskiego na wysokiej lokacie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 Rzeczypospolitej i Perspektyw (m. in. w zawodach hotelarskich VI miejsce w Polsce) Szkoła jest ośrodkiem, w którym realizuje się zajęcia w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego kontynuując założenia projektu Zdolni z Pomorza Szkoła realizuje projekty unijne w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+ związane z wyjazdem młodzieży na praktyki do Anglii, Portugalii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 Pl. Narutowicza 14, Malbork tel./fax 55/ , 55/ Dyrektor: Antoni Zawadziński 1. IV Liceum Ogólnokształcące: klasa sportowa (rozszerzone przedmioty: język angielski, biologia) - 1 oddział klasa straży granicznej (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa policyjna (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa pożarnicza (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa służby więziennej (rozszerzone przedmioty: język angielski, wos) - 1 oddział klasa wojskowa (rozszerzone przedmioty: język angielski, wos) - 1 oddział 2. Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: technik mechanik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik mechanik lotniczy (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik awionik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik elektronik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik elektryk (rozszerzone przedmioty: fizyka, język angielski) - 0,5 oddziału technik budownictwa (rozszerzone przedmioty: fizyka, język angielski) - 0,5 oddziału technik usług fryzjerskich (rozszerzone przedmioty: biologia, język angielski) - 0,5 oddziału technik architektury krajobrazu (rozszerzone przedmioty:biologia, j.angielski)- 0,5 oddziału 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 kształcąca w zawodach: kucharz - 1,5 oddziału fryzjer - 0,5 oddziału mechanik pojazdów samochodowych - 1 oddział monter-elektronik - 0,5 odział mechanik monter maszyn i urządzeń - 0,5 oddziału wielozawodowa - 1 oddział Języki obce: Liceum Ogólnokształcące: język angielski i język niemiecki (w klasie straży granicznej język rosyjski) Technikum: język angielski i język niemiecki Zasadnicza Szkoła Zawodowa język niemiecki Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): a) Liceum Ogólnokształcące: klasa sportowa: biologia, wychowanie fizyczne, język obcy (pierwszy obowiązkowy) klasa policyjna, klasa straży granicznej, klasa pożarnicza: matematyka, geografia, język obcy (pierwszy obowiązkowy)

20 klasa służby więziennej, klasa wojskowa: matematyka, wiedza o społeczeństwa, język obcy (pierwszy obowiązkowy)! W klasach Liceum Ogólnokształcącego, tj. policyjna, straży granicznej, pożarnicza, służby więziennej i wojskowa, obowiązuje test sprawnościowy-ogólny, natomiast w klasie sportowej obowiązuje test sprawnościowy do klasy sportowej. b) Technikum: technik: mechanik, mechanik lotniczy, awionik, elektronik, elektryk, budownictwa: fizyka, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy) technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu: biologia, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy) c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: geografia, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy). Inne ważne informacje o szkole - W szkole obowiązuje mundur wraz z emblematami dla uczniów LO klas: straży granicznej, policyjnej, pożarniczej, służby więziennej oraz wojskowej dodatkowo kurtki oraz czapki (koszt zakupu ponoszą rodzice). - Uczniowie klas straży granicznej, policyjnej, pożarniczej, służby więziennej oraz wojskowej zobowiązani są do uczestnictwa w 10-dniowym obozie szkoleniowo-obronnym w Garczynie, odbywającym się w I i II klasie (koszt ok. 700 zł). - Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 odbywają zajęcia teoretyczne w salach dydaktycznych znajdujących się w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (ul. de Gaulle a 75), - Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (ul. de Gaulle a 75) albo w wybranych zakładach pracy na terenie Malborka i okolic. - Szkoła posiada 2 internaty wraz ze stołówkami (łącznie 240 miejsc). Podanie o przyjęcie do internatu należy składać do końca czerwca 2015 r. do kierownika internatu (ul. Mazurów 1). - Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pełnowymiarową halę sportową, krytą pływalnię, salę fitness oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły a. wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego, b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, c. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), e. zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2015 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej w klasie wielozawodowej), f. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, g. kandydaci do klas: sportowej, policyjnej, pożarniczej, straży granicznej, służby więziennej oraz wojskowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), h. dwie fotografie, i. inne dokumenty, o których mowa w art. 20t, ust. 2 ustawy o systemie oświaty. INTERNAT Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w dwóch internatach funkcjonujących na terenie powiatu malborskiego. Internaty wraz ze stołówkami posiadają łącznie 240 miejsc. Podanie o przyjęcie do internatu należy składać do końca czerwca 2015 r. do kierownika internatu (ul. Mazurów 1).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Aleja Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork tel. 55/647 19 01 fax. 55/647 19 08 liceum@malbork.org http://www.malbork.org Dyrektor: Zbigniew Kowalski II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Drogi Kandydacie! Poniżej przedstawiamy harmonogram składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży obowiązujący w powiecie malborskim na rok szkolny 2017/2018: 1. Od 8 maja do 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Dane osobowe kandydata PESEL * kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/2016 Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork Aleja Wojska Polskiego 493 TEL: 55/6471901 FAX: 55/6471908 http://www.malbork.org e-mail: liceum@malbork.org OFERTA ZSP NR 2 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 /2017. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 /2017. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 /2017 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Energetycznych Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25 NIP: tel./fax REGON: tel.

Zespół Szkół Energetycznych Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25 NIP: tel./fax REGON: tel. Zespół Szkół Energetycznych 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25 NIP: 583-20-94-451 tel./fax. 58-762-28-25 REGON: 190354928 tel. 58-762-28-26 Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Komisji Rekrutacyjnej. II Liceum Ogólnokształcącego. w Lęborku. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin. Komisji Rekrutacyjnej. II Liceum Ogólnokształcącego. w Lęborku. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin Komisji Rekrutacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku na rok szkolny 2015/2016 Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Postępowanie rekrutacyjne jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Pawła II i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI 2017/2018 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI 2017/2018 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie Szczecin, dnia 28 kwietnia 2017 r. ZASADY REKRUTACJI 2017/2018 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie Na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brennie na rok szkolny 2015/2016

Wniosek o przyjęcie do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brennie na rok szkolny 2015/2016 ... (pieczątka gimnazjum) Wniosek o przyjęcie do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brennie na rok szkolny 2015/2016 Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 11 maja do 2 czerwca br. do godz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria przyjęcia do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni: Technikum Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018 Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018 I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Do klas I Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.01.2015 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2015/2016 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły wykonuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017 Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie na rok szkolny 2017/2018

Zasady przyjmowania uczniów Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie na rok szkolny 2017/2018 Zasady przyjmowania uczniów Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie na rok szkolny 2017/2018 Opracowano na podstawie: 1. Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do technikum i szkoły zawodowej

Zasady rekrutacji 2016/2017 do technikum i szkoły zawodowej Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 do Technikum Nr 9 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie Spis treści 1. Etapy rekrutacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DANE KANDYDATA PESEL 1a. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości 1 Nazwisko 3. Imię 4. Drugie imię 6. Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2015/2016 Zespół Szkół Agrobiznesu klas I w następujących zawodach :

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 I. Rekrutacja do oddziałów ogólnodostępnych: Lp. Kryterium Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na rok szkolny 2017/2018 Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawa prawna: 1. art., 20f Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU rok szkolny 2017/2018 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zostały opracowane na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie. na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI. do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie. na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI do XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017 Zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: art. 204 ust.1 pkt 2 w związku z artykułem 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DANE KANDYDATA PESEL 1a. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości 1 Nazwisko 3. Imię Drugie imię Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim opracowany na rok szkolny 2014/2015 Regulamin został opracowany na podstawie: Art. 9. Ust 2-3 oraz art. 10. ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2016/2017.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2016/2017. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Art. 9 ust. 2-3 oraz art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych. Liceum Ogólnokształcącego nr IV. im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św.

Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych. Liceum Ogólnokształcącego nr IV. im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św. Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja elektroniczna Opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum

Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2011/2012

Regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Malachinie. na rok szkolny 2011/2012 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie Malachin ul. Główna 11 89-650 Czersk, / fax. (52) 398 60-88 www.malachin.szkolnictwo.pl, zsp_malachin@o2.pl Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2011 z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna:

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna: REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE I Podstawa Prawna: Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Międzychodzie na rok szkolny 2015/2016 przeprowadzana jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

II. Wymagane dokumenty. 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

II. Wymagane dokumenty. 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. Zasady rekrutacji 2016/2017 Zasady rekrutacji uczniów do klas I-ych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie na rok

Bardziej szczegółowo

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się następująco: Świadectwo z wyróżnieniem 5 pkt. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TECHNIKUM NR 3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Policach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo