INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015"

Transkrypt

1 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork

2 Drogi Gimnazjalisto! Poniżej przedstawiamy terminy i zasady składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum obowiązujące w powiecie malborskim na rok szkolny 2015/2016: 1. Od 14 maja do 21 maja 2015 r. składanie dokumentów do wybranych szkół, w których przeprowadzony będzie sprawdzian uzdolnień kierunkowych (Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku oraz wszystkie klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku). Od 14 maja do 22 czerwca 2015 r. składanie dokumentów do pozostałych szkół. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej według załącznika nr 1 uczeń składa wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru. 2. Od 22 maja do 12 czerwca 2015 r. sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów (dokładny termin egzaminu określa Dyrektor Szkoły). 3. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz uczeń dostarcza wyłącznie do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru: a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum z numerem 1, b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z numerem 1, c. poświadczoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 4. 2 lipca 2015 r. do godz ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list kandydatów przyjętych do szkoły. 5. Od 2 lipca 2015 r. od godz do 6 lipca 2015 r. do godz uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został przyjęty poprzez złożenie Oświadczenia (wg załącznika nr 2) wraz z załącznikami lipca 2015 r. do godz ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół list uczniów przyjętych do szkoły. 7. Od 7 lipca 2015 r. od godz do 9 lipca 2015 r. do godz rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły (uczniowie składają oryginały dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami) lipca 2015 r. do godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół podczas rekrutacji uzupełniającej. 9. Od sierpnia 2015 r. dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca; wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i inne zgodne z kierunkiem kształcenia sierpnia 2015 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych.

3 Zarządzenie Nr 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 9 ust. 2-3 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), Terminy dotyczące przyjęć do: ustalam 1 a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum od 2 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r. od 3 kwietnia 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. do godz lipca 2015 r. do godz b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum Składanie dokumentów do wybranych szkół: w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, do pozostałych szkół Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły od 14 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. od 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00

4 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów) Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego). Ogłoszenie listy przyjętych. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 10 lipca 2015 r. do godz. 12: sierpnia 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/ O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: a. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. b. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący bardzo dobry dobry - 17 punktów - 14 punktów - 12 punktów dostateczny - 8 punktów 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów, b. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty* -finalista konkursu ponadwojewódzkiego 12 punktów, -finalista konkursu wojewódzkiego 10 punktów, c. za osiągnięcia sportowe i artystyczne: I IV miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów,

5 I III miejsce w województwie - 5 punktów, I III miejsce w powiecie - 4 punktów, d. za zajęcie od I do V miejsca za uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 5 punktów, e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 2 punkty, Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie, np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. *art. 22 ust. 2 pkt 8 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia: 8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz z późn. zm.). Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko PUNKT INFORMACYJNY Starostwo Powiatowe w Malborku Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Pl. Słowiański 17, Malbork tel , fax I piętro, pokój 47-49

6 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2015/ Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość / powiat / województwo) * w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 2.Dane teleadresowe kandydata Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania Kod pocztowy Poczta Telefon 3. Dane teleadresowe rodziców/prawnych opiekunów Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego Adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych Telefon do rodziców/opiekunów rodzica/prawnego opiekuna 4. Ukończona szkoła Nazwa gimnazjum

7 Gmina Powiat

8 4. Kolejność wyboru szkoły i oddziału Nazwa Zespołu Szkół Typ Szkoły Liceum Ogólnokształcące (LO), Liceum Plastyczne(LP),Technikum (T), Zasadnicza Szkoła Zawodowa(ZSZ) Nazwa oddziału / przedmioty w zakresie rozszerzonym lub zawód Język obcy (kontynuacja z gimnazjum) Do wniosku załączam: Lp Nazwa dokumentu TAK NIE 1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 3 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 4 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 5 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332) 6 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ** 7 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym *** 8 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 9 zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu z dniem r. **** 10 orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,***** 11 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego ***** ** dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ***dotyczy liceum plastycznego - wydaje lekarz pierwszego kontaktu **** dotyczy zasadniczej szkoły zawodowej *****dotyczy klas sportowych w ZSP nr 4 Dokumenty wymienione w tabeli w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 8 brane są pod uwagę tylko w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie do 6 lipca 2015 oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

9 miejscowość, dnia Podpis rodziców/opiekunów prawnych Podpis kandydata

10 Załącznik nr Malbork, dnia... Nazwisko i imię kandydata Adres Ukończone Gimnazjum... Miejscowość... Potwierdzam wolę podjęcia nauki w: Oświadczenie... wpisać szkołę (np. Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) a) w oddziale realizującym następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym b) w oddziale kształcącym w zawodzie... c) jako język obcy zawodowy wybieram *... * dotyczy Technikum Nr 3... czytelny podpis kandydata Załączniki: 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 3. oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

11 przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 4. dwa zdjęcia Załącznik nr (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej) (pieczęć gimnazjum) KARTA INFORMACYJNA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Informuję, że... (imię i nazwisko ucznia) Urodzony(a)... W... (dzień-miesiąc-rok) (miejscowość) Imiona Rodziców... Adres zamieszkania... (kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania) Gmina... Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej... (typ szkoły ponadgimnazjalnej) w... (nazwa zespołu, miejscowość) (miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej) Pouczenie: 1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadgimnazjalnej wynika z art.16 ust.6b oraz służy kontroli obowiązku nauki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy, Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik gimnazjum. 3. Uczeń składa Kartę informacyjną w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki. Adres Urzędu Gminy, Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia: Urząd*.... w ul. kod pocztowy, miejscowość

12 (*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy Załącznik nr Nazwisko i imię rodzica kandydata Miejscowość, data lub kandydata pełnoletniego Adres zamieszkania Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Oświadczam, że.. Imię i nazwisko kandydata do szkoły ur.. wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego

13 Załącznik nr Nazwisko i imię rodzica kandydata Miejscowość, data lub kandydata pełnoletniego Adres zamieszkania Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Oświadczam, że.. Imię i nazwisko rodzica kandydata lub imię i nazwisko kandydata pełnoletniego samotnie wychowuję dziecko* oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego * samotne wychowywanie dziecka oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 ul. 17 Marca 6, Malbork tel./fax 55/ , Dyrektor: Tomasz Wojnowski I Liceum Ogólnokształcące klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: Klasa politechniczna: matematyka, fizyka, informatyka (dodatkowy przedmiot: programowanie strukturalno-obiektowe) Klasa biologiczno chemiczna (biomedyczna): biologia, chemia, matematyka (dodatkowy przedmiot: edukacja prozdrowotna) Klasa biznesowa: geografia, matematyka, język angielski (dodatkowy przedmiot: ekonomia w praktyce) Klasa humanistyczna: historia, wos, język polski, (zajęcia dodatkowe inspiracje zamkowe) - 1 oddział - 1 oddział - 1 oddział - 1 oddział W przypadku dużego zainteresowania gimnazjalistów ofertą szkoły istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów. Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): a) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka - matematyka - fizyka - język obcy obowiązkowy dla ucznia b) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wos - historia - informatyka - język angielski c) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka - biologia - chemia - matematyka d) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j.angielski - matematyka - geografia - język angielski Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Nauka tego języka będzie prowadzona w grupach o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka (podział na grupy nastąpi we wrześniu). Kandydat wybiera drugi język obcy deklarując jego naukę przy składaniu dokumentów (podział na grupy w zależności od zainteresowania).

15 Wybór klasy wiąże się z wyborem przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym. Dodatkowe zajęcia w klasach: INFORMACJE DODATKOWE W klasie a koło przedmiotowe: programowanie strukturalne i obiektowe, zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych PG, wyjazdowe warsztaty matematyczne, udział w programach unijnych wspierających naukę matematyki; W klasie b przedmiot dodatkowy: inspiracje zamkowe, szczególny nacisk na kształcenie językowe, do wyboru języki: francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, wyjazdy studyjne do Sejmu i Senatu RP, udział w otwartych sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu Malborskiego, współpraca z instytucjami społeczno prawnymi, otwartość na kulturę i sztukę, kształcenie w kierunku humanistycznej szerokości umysłowej ; W klasie c wyjazdowe warsztaty naukowe z chemii i biologii prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Stacji Limnologicznej UMK w Iławie, udział w wykładach naukowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajęcia naukowe z pracownikami Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej; edukacja prozdrowotna; W klasie d przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce, zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, udział w projektach edukacyjnych z zakresu giełdy i rynku finansowego, praktyczna nauka biznesu w formie gier i zabaw, wyjazd na Giełdę Papierów Wartościowych; Inne informacje o szkole: w rankingu liceów ogólnokształcących zajmuje 1. miejsce w powiecie malborskim, 20. miejsce w województwie pomorskim, w grupie 3800 liceów w Polsce plasuje się na 378. miejscu; mamy niemal 100 % zdawalności matury w sesji majowej (bez poprawek); szczycimy się laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych; oferujemy zajęcia w licznych kołach zainteresowań: języki obce rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, łaciński, możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych i artystycznych, prężnie działające koło psychologiczne; kultywujemy wieloletnie tradycje szkolne: Henryki, Rajd Malwira, Dzień Patrona, Festiwal Kolęd i Pastorałek; sprawnie działający Samorząd Uczniowski daje możliwość rozwijania pasji działalności społecznej; mamy dogodną, szczególnie dla dojeżdżających uczniów, lokalizację;

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Aleja Wojska Polskiego 493, Malbork tel. 55/ fax. 55/ Dyrektor: Zbigniew Kowalski 1. II Liceum Ogólnokształcące - klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: klasa rekreacyjno-zdrowotna - geografia, język angielski (przedmiot uzupełniający: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia, warsztaty z organizacji imprez sportoworekreacyjnych) - 1 oddział klasa psychologiczno-pedagogiczna - biologia, język polski, język angielski (przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii i pedagogiki) - 1 oddział klasa biomedyczna - biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: podstawy ratownictwa medycznego) - 1 oddział klasa politechniczna - matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: warsztaty z robotyki i astronomii) - 1 oddział klasa społeczno-dziennikarska język polski, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: warsztaty dziennikarskie) - 1 oddział klasa językowa - geografia, język angielski, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę (przedmiot uzupełniający: konwersatorium z języka angielskiego) - 1 oddział 2. Liceum Plastyczne (szkoła 4-letnia) kształcące w zawodzie plastyk specjalność: fotografia i film (specjalizacja: fotografia artystyczna) - 0,5 oddziału techniki graficzne (specjalizacja: techniki druku artystycznego) - 0,5 oddziału W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się 06 czerwca 2015 r. o godzinie w budynku ZSP Nr maja 2015 r. jest dniem otwartym szkoły, w którym można ją zobaczyć i poznać. Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): Liceum Ogólnokształcące: klasa rekreacyjno-zdrowotna język polski, matematyka, geografia, język obcy klasa psychologiczno-pedagogiczna język polski, matematyka, biologia, język obcy klasa biomedyczna język polski, matematyka, biologia, chemia, klasa politechniczna język polski, matematyka, fizyka, informatyka klasa społeczno-dziennikarska język polski, matematyka, wos, język obcy klasa językowa - język polski, matematyka, geografia, język obcy Liceum Plastyczne: język polski, matematyka, jeden z przedmiotów plastyka lub sztuka w zależności od nauczanego przedmiotu w szkole,

17 język obcy. Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Drugim językiem do wyboru jest: niemiecki, hiszpański włoski, rosyjski. W liceum plastycznym drugim językiem jest język włoski. Więcej informacji oraz druki dokumentów wymaganych przy rekrutacji do szkoły można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: Klasa rekreacyjno-zdrowotna To miejsce dla ludzi interesujących się sportem i rekreacją, chcących organizować imprezy sportoworekreacyjne oraz poznawać różne dyscypliny sportowe. Jeśli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa psychologiczno-pedagogiczna Tu rozwiniesz zainteresowania związane z psychologią, pedagogiką, pracą socjalną, doradztwem zawodowym. Poznasz tajniki wiedzy o człowieku i grupach społecznych w różnych placówkach. Jeśli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa biomedyczna Przeznaczona dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności badawcze. Zapewnia wszechstronny rozwój z nastawieniem na przedmioty przyrodnicze. Realizuje program nauczania pod kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie dla kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją. Jeśli interesują Cię wymienione kierunki TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa politechniczna Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych. Jeżeli chcesz być inżynierem, architektem, bankowcem, czy informatykiem TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa społeczno - dziennikarska Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nimi rządzą. Dla wszystkich, którym nie obce są problemy społeczno-polityczne. Jeśli zgłębiasz tajniki historii, śledzisz bieżące wydarzenia w świecie, lubisz debatować, chcesz zostać prawnikiem, politykiem, socjologiem, znawcą kultury. a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować i wypowiadać swoje poglądy. Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: dziennikarstwo, filologie, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne - TO JEST KLASA DLA CIEBIE! Klasa językowa Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub niemiecki, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować i wypowiadać swoje poglądy chcesz kontynuować swoją edukację, mieszkać i pracować w dowolnym miejscu świata. Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: filologie, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne. - TO JEST KLASA DLA CIEBIE! LICEUM PLASTYCZNE - Specjalności: fotografia i film/techniki graficzne Ofertę kierujemy do uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych otaczającego świata zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Nauka w szkole trwa cztery lata i po jej ukończeniu absolwent oprócz wykształcenia ogólnego otrzymuje tytuł zawodowy -PLASTYKA. Szkoła wszechstronnie przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na dowolnie wybranych kierunkach studiów, a w szczególności na ASP i architekturze oraz do podjęcia pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Uzupełnieniem zajęć są plenery artystyczne. UWAGA!!! W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. EGZAMIN odbędzie się 06 czerwca 2015 r. o godzinie w budynku ZSP Nr 2. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie ćwiczenia z rysunku i malarstwa. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni zabrać ze sobą: brystol A2, klipsy lub taśmę do mocowania brystolu, ołówki, farby wodne (do wyboru plakatówki, akryle lub akwarele), pędzle. NASZE ATUTY 1. Nowoczesne, specjalistyczne pracownie dydaktyczne: biologiczna, chemiczna, matematyczno-fizyczna, komputerowo-informatyczna, ratownictwa medycznego, rysunku i malarstwa, studio fotograficzne, ciemnia, pracownia technik graficznych i rzeźby, biblioteka z czytelnią.

18 2. Bogata baza sportowo-rekreacyjna: hala sportowa, hala lekkoatletyczna, boisko do piłki nożnej Orlik, boiska do gier zespołowych, sala fitness, siłownia, sala do aerobiku. 3. Indywidualna opieka mentorska dla osób uzdolnionych i wyróżniających się. 4. Stwarzamy odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy, uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do konkursów i olimpiad. Rozbudzają swoje pasje na zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań. 5. Wymiana młodzieży ze szkołami w naszych partnerskich miastach w Niemczech - Nordhorn i Monheim am Rhein. 6. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zamieszkania w internacie. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 Al. Wojska Polskiego 502, Malbork tel. 55/ fax 55/ Dyrektor: Jan Stawicki 1. Technikum Nr 3 kształcące w zawodach: technik ekonomista - 1 oddział technik hotelarstwa - 0,5 oddziału technik informatyk - 1 oddział technik teleinformatyk - 1 oddział technik obsługi turystycznej - 0,5 oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział technik logistyk - 1 oddział technik spedytor - 0,5 oddział technik organizacji reklamy - 0,5 oddział Okres kształcenia: 4 lata 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3: klasa wielozawodowa zawód: sprzedawca, kucharz - 1 oddział Okres kształcenia: 3 lata Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (oprócz obowiązkowego języka polskiego): - język obcy obowiązkowy dla ucznia, - geografia, - informatyka. Językiem obcym do wyboru jest język angielski, niemiecki, hiszpański i włoski. Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: technik ekonomista język angielski lub język niemiecki i geografia technik hotelarstwa geografia i chemia technik informatyk matematyka i fizyka technik teleinformatyk - matematyka i fizyka technik obsługi turystycznej geografia i chemia technik żywienia i usług gastronomicznych biologia i chemia technik logistyk język angielski lub język niemiecki i geografia technik spedytor - język angielski lub język niemiecki i geografia technik organizacji reklamy język angielski lub język niemiecki i geografia Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły, oraz druki dokumentów wymaganych przez szkołę można znaleźć na stronie internetowej szkoły:

19 Szkoła zawodowa powiatu malborskiego na wysokiej lokacie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 Rzeczypospolitej i Perspektyw (m. in. w zawodach hotelarskich VI miejsce w Polsce) Szkoła jest ośrodkiem, w którym realizuje się zajęcia w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego kontynuując założenia projektu Zdolni z Pomorza Szkoła realizuje projekty unijne w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+ związane z wyjazdem młodzieży na praktyki do Anglii, Portugalii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 Pl. Narutowicza 14, Malbork tel./fax 55/ , 55/ Dyrektor: Antoni Zawadziński 1. IV Liceum Ogólnokształcące: klasa sportowa (rozszerzone przedmioty: język angielski, biologia) - 1 oddział klasa straży granicznej (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa policyjna (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa pożarnicza (rozszerzone przedmioty: język angielski, geografia) - 1 oddział klasa służby więziennej (rozszerzone przedmioty: język angielski, wos) - 1 oddział klasa wojskowa (rozszerzone przedmioty: język angielski, wos) - 1 oddział 2. Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: technik mechanik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik mechanik lotniczy (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik awionik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik elektronik (rozszerzone przedmioty: fizyka, informatyka) - 0,5 oddziału technik elektryk (rozszerzone przedmioty: fizyka, język angielski) - 0,5 oddziału technik budownictwa (rozszerzone przedmioty: fizyka, język angielski) - 0,5 oddziału technik usług fryzjerskich (rozszerzone przedmioty: biologia, język angielski) - 0,5 oddziału technik architektury krajobrazu (rozszerzone przedmioty:biologia, j.angielski)- 0,5 oddziału 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 kształcąca w zawodach: kucharz - 1,5 oddziału fryzjer - 0,5 oddziału mechanik pojazdów samochodowych - 1 oddział monter-elektronik - 0,5 odział mechanik monter maszyn i urządzeń - 0,5 oddziału wielozawodowa - 1 oddział Języki obce: Liceum Ogólnokształcące: język angielski i język niemiecki (w klasie straży granicznej język rosyjski) Technikum: język angielski i język niemiecki Zasadnicza Szkoła Zawodowa język niemiecki Szczegółowe zasady rekrutacji Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy (oprócz obowiązkowego języka polskiego): a) Liceum Ogólnokształcące: klasa sportowa: biologia, wychowanie fizyczne, język obcy (pierwszy obowiązkowy) klasa policyjna, klasa straży granicznej, klasa pożarnicza: matematyka, geografia, język obcy (pierwszy obowiązkowy)

20 klasa służby więziennej, klasa wojskowa: matematyka, wiedza o społeczeństwa, język obcy (pierwszy obowiązkowy)! W klasach Liceum Ogólnokształcącego, tj. policyjna, straży granicznej, pożarnicza, służby więziennej i wojskowa, obowiązuje test sprawnościowy-ogólny, natomiast w klasie sportowej obowiązuje test sprawnościowy do klasy sportowej. b) Technikum: technik: mechanik, mechanik lotniczy, awionik, elektronik, elektryk, budownictwa: fizyka, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy) technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu: biologia, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy) c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: geografia, informatyka, język obcy (pierwszy obowiązkowy). Inne ważne informacje o szkole - W szkole obowiązuje mundur wraz z emblematami dla uczniów LO klas: straży granicznej, policyjnej, pożarniczej, służby więziennej oraz wojskowej dodatkowo kurtki oraz czapki (koszt zakupu ponoszą rodzice). - Uczniowie klas straży granicznej, policyjnej, pożarniczej, służby więziennej oraz wojskowej zobowiązani są do uczestnictwa w 10-dniowym obozie szkoleniowo-obronnym w Garczynie, odbywającym się w I i II klasie (koszt ok. 700 zł). - Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 odbywają zajęcia teoretyczne w salach dydaktycznych znajdujących się w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (ul. de Gaulle a 75), - Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (ul. de Gaulle a 75) albo w wybranych zakładach pracy na terenie Malborka i okolic. - Szkoła posiada 2 internaty wraz ze stołówkami (łącznie 240 miejsc). Podanie o przyjęcie do internatu należy składać do końca czerwca 2015 r. do kierownika internatu (ul. Mazurów 1). - Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pełnowymiarową halę sportową, krytą pływalnię, salę fitness oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły a. wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego, b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, c. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa), e. zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2015 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej w klasie wielozawodowej), f. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, g. kandydaci do klas: sportowej, policyjnej, pożarniczej, straży granicznej, służby więziennej oraz wojskowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), h. dwie fotografie, i. inne dokumenty, o których mowa w art. 20t, ust. 2 ustawy o systemie oświaty. INTERNAT Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w dwóch internatach funkcjonujących na terenie powiatu malborskiego. Internaty wraz ze stołówkami posiadają łącznie 240 miejsc. Podanie o przyjęcie do internatu należy składać do końca czerwca 2015 r. do kierownika internatu (ul. Mazurów 1).

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo