TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO"

Transkrypt

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA ul. Zaułek Prosowy Toruń TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO LITERATURA 1. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze science-fiction w wybranych utworach polskich i obcych. 2. Kraków w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 3. Totalitaryzm jako doświadczenie człowieka XX wieku. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, przedstaw różnorodność artystycznych konwencji, nastrojów, poetyk. 4. Funkcja wulgaryzmów w literaturze. Zbadaj zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok. 5. Między realizmem a kreacją. Romantyczne poematy o miłości. Na wybranych przykładach literackich z epoki, dokonaj analizy problemu. 6. Od dziennikarstwa do literatury (Ryszard Kapuściński i/lub Hanna Krall). Rozważ pytanie o granicę między wskazanymi odmianami pisarstwa. 7. W jaki sposób poetyka lub kierunki literackie i konwencje, obowiązujące w epoce, wpływają na kreowanie postaci zbrodniarza. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 8. Zbadaj mechanizm komizmu i/lub grę z konwencją w twórczości Sapkowskiego lub innego wybranego pisarza współczesnego. 9. Jednostka a zbiorowość. Przedstaw różne literackie ujęcia na wybranych przykładach. 10. Świat fantastyczny w literaturze. Przedstaw trzy różne jego ujęcia. 11. Groteska jako kategoria estetyczna w literaturze XX wieku i je funkcje. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie. 12. Różne ujęcia przestrzeni zaświatów w wybranych utworach literackich. Przedstaw sposoby kształtowania tej przestrzeni i jej funkcje. 13. Zwrot ku dokumentaryzmowi w literaturze współczesnej. Zbadaj zjawisko na wybranych przykładach. 14. Obraz miasta w literaturze. Przedstaw różne sposoby kreowania tej przestrzeni i jej funkcjonowanie w wybranych utworach. 15. Przedstaw czas i przestrzeń jako elementy świata przedstawionego w literaturze budujące przesłanie dzieła. Odwołaj się do wybranych przykładów. 16. Określ rolę prowokacji artystycznej w literaturze, analizując wybrane utwory literackie. 17. Zbadaj, jak literatura podejmuje dialog z filozofami. Omów wybrane utwory literackie. 18. Utopie i antyutopie. W jaki sposób literatura wpisuje się w nurt poszukiwań społeczeństwa doskonałego? Przeanalizuj wybrane utwory. 19. Motyw miasta w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przedstaw różne ujęcia na wybranych przykładach. 20. Główne pytania i lęki egzystencjalne współczesnego człowieka. Omów wykorzystując wybrane teksty literackie.

2 21. Autobiografizm w literaturze współczesnej. Przeanalizuj sposoby i cele wykorzystania własnej biografii twórcy w wybranych tekstach. 22. Zaprezentuj wizję historii i losu człowieka w twórczości dotyczącej lat II wojny i okupacji. 23. Różne odmiany komizmu i sposoby jego realizacji w wybranych utworach literatury staropolskiej. 24. Baśń Biblia polityka. Wskaż inspiracje w twórczości Tolkiena, analizując jego prozę. 25. Bohaterowie, idee, styl prozy Żeromskiego. Zbadaj te elementy i porównaj z koncepcjami romantycznymi. 26. Przedstaw świat fantastyczny w poezji wybranych twórców. 27. Poeci przeklęci, kaskaderzy literatury. Przedstaw ich miejsce i rolę w rozwoju literatury, odwołując się do twórczości dwóch wybranych autorów. 28. Polski esej współczesny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. Stepmowski, Kapuściński, Szczepański, Herbert, Stasiuk). 29. Warszawskie Łazienki w poezji i prozie. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady. 30. Strategie naśladowania dramatu antycznego we współczesnym teatrze i dramacie (motywy, przestrzeń, chór, muzyka). Omów temat na wybranych przykładach. 31. Relacje między sferą sacrum i profanum w literaturze dawnej i/lub współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach. 32. Scharakteryzuj odmiany klasycyzmu powołaj się na twórczość pisarzy różnych epok (np. Kochanowski, Krasicki, Staff, Herbert). 33. Zbadaj, jakie znaczenie obyczajowi, ceremonii, tradycji przypisuje literatura. Przedstaw wyniki swych przemyśleń. 34. Proroctwo, wizja przyszłości. Przedstaw różne literackie ujęcia i funkcje motywu na wybranych przykładach. 35. Polski inteligent jako bohater literacki dzieł XIX i/lub XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 36. Zbadaj wpływ twórczości średniowiecznej i/lub barokowej na literaturę późniejszych epok. 37. Czas jako element świata przedstawionego w powieści. Przedstaw różne sposoby ukształtowania i funkcjonowania czasu w wybranych utworach literackich. 38. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze: pozytywizmu, modernizmu i następnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranej epoki. 39. Obraz kraju lat dziecinnych. Przedstaw i określ funkcje motywu na wybranych przykładach literackich. 40. Różne źródła tragizmu bohatera dramatu nowoczesnego. Porównaj dwie wybrane kreacje. 41. Mitologizacja i demitologizacja jako zabiegi literackie. Przedstaw sposoby realizowania tych zabiegów i ich funkcje w wybranych dziełach. 42. Zbadaj różne sposoby oddziaływanie romantyzmu na literaturę następnych epok. 43. Przedstaw różne obrazy prowincji w literaturze i określ ich funkcje w wybranych utworach. 44. Przedstaw różne kreacje i sposoby funkcjonowania bohaterów komicznych na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku. 45. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX w. 46. Zbadaj rolę cytatu i motta, aforyzmu literackiego i zaprezentuj na wybranych przykładach.

3 47. Polacy w satyrze i karykaturze literatury dawnej i współczesnej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje. 48. Pejzaż prowincjonalny (np. w dziełach A. Mickiewicza, J. Słowackiego). Uwzględnij miejsca związane z młodością (wykorzystaj biografię) wybranego poety oraz powstałą tam twórczość. 49. Epistolografia jako forma sztuki literackiej. Zbadaj funkcje listu w literaturze na wybranych przykładach. 50. Bohaterowie utworów komediowych, ich typologia i ewolucja. Przedstaw na wybranych przykładach. 51. Niespełnione ambicje i ich wpływ na dalsze życie wybranych bohaterów literackich. Przedstaw różne ujęcia, analizując sposoby kreowania postaci. 52. Motyw wędrówki i jej funkcja w literaturze współczesnej. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 53. Praktycyzm, materializm i idealizm różne postawy wobec świata widziane i oceniane z perspektywy twórców różnych epok. Rozwiń rozważania na ten temat, odwołując się do odpowiednich przykładów literackich. 54. Motywy biblijne w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 55. Jak zmienia się pisanie o historii. Rozwiń temat w oparciu o współczesną prozę historyczną. 56. Rewolucja społeczna jako sposób przemiany świata. Jak te idee komentuje literatura? Omów na wybranych przykładach literackich. 57. Motyw exegi monumentum w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia na wybranych przykładach. 58. Zbadaj obecność twórczości J. Kochanowskiego w literaturze następnych epok. 59. Różne sposoby widzenia świata i człowieka w literaturze staropolskiej. Porównaj dwie wybrane koncepcje, analizując wybrane utwory. 60. Na przykładzie utworów wybranego autora przedstaw związki i różnice między literaturą staropolską a kulturą europejską. 61. Dziedzictwo sarmackie w literaturze epok późniejszych. Zbadaj zjawisko w wybranych tekstach literackich. 62. Twórczość dydaktyczna literackie sposoby oddziaływania na odbiorcę. Odwołaj się do wybranych utworów doby oświecenia i pozytywizmu. 63. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach literackich. Zbadaj sposoby funkcjonowania w wybranych dziełach. 64. Przedstaw wartości artystyczne i kulturowe drobnych form poetyckich (np. fraszki, epigramaty, limeryki lub in.), odwołując się do twórczości wybranych autorów. 65. Wpływ cenzury na literaturę i życie literackie. Omów temat na wybranych przykładach. 66. Bunt przeciw tradycji jego formy i znaczenie. Omów temat w oparciu o przykłady literackie. 67. Przemiany powieści w literaturze XX wieku. Dokonaj analizy i zaprezentuj to zjawisko. 68. Kult słowa i ascetyzm słowa dwa bieguny współczesnej poezji polskiej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady. 69. Analizując wybrane utwory polskie i obce scharakteryzuj różne odmiany dramatu XX wieku. 70. Słynne spory literackie. Na wybranych przykładach wskaż, a jaki sposób wyrażały się i jak wpływały na rozwój literatury. Zjawisko omów na wybranych przykładach. 71. Literackie wizje kresów, małe ojczyzny w wybranych tekstach literackich. 72. Przestaw funkcjonowanie motywu fatum w wybranych utworach literackich.

4 73. Omów absurd, parodię, karykaturę jako sposób mówienia o świecie w twórczości wybranego pisarza (np. Gombrowicza, Witkacego, Gałczyńskiego, Mrożka lub innych). 74. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw różne sposoby funkcjonowania tradycji antycznej w liryce polskiej XX wieku Niepokoje współczesnego człowieka na podstawie prozy XX i XXI wieku przedstaw na wybranych przykładach. 76. Analizując wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw manifesty literackie jako utwory o charakterze przełomowym. 77. Katastrofizm jako jeden ze sposobów mówienia o niepokojach człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 78. Przedstaw różne zapisy doświadczenia komunizmu w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów współczesnych. 79. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby kreowania bohatera wykonującego konkretny zawód lub spełniającego określoną rolę społeczną, np. nauczyciela mistrza, lekarza, duchownego i in. 80. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach. 81. Rola komizmu w demaskowaniu świata. Omów zagadnienie na przykładach literackich z różnych epok. 82. Wskaż związki zjawiska cyganerii artystycznej z rozwojem literatury modernizmu, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 83. Literackie sposoby kreacji postaci matki. Omów zagadnienie na przykładach literackich z różnych epok. 84. Przedstaw różne formy manifestacji buntu romantycznego w wybranych utworach. 85. Analizując wybrane utwory, wykaż wpływ dramatów Szekspira na twórczość autorów romantycznych. 86. Zaprezentuj obecność i sposób funkcjonowania motywu vanitas w poezji polskiej (literatura staropolska lub późniejszych epok). 87. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, zbadaj wpływ Byrona na rozwój literatury romantycznej. 88. Literackie spojrzenia na powstania (np. listopadowe, styczniowe, warszawskie). Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 89. Polska literatura patriotyczna i jej rola w dziejach narodu. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 90. Postać i mit Odyseusza heroizacja i deheroizacja. Przedstaw różne kreacje i sposoby ich funkcjonowania w wybranych przykładach. 91. Postacie historyczne jako bohaterowie literatury. Przedstaw różne kreacje i sposoby ich funkcjonowania w wybranych przykładach Porównaj literackie portrety artysty na przykładzie utworów z różnych epok Świat natury w literaturze: renesansu, sentymentalizmu, romantyzmu, modernizmu. Porównaj dwa wybrane sposoby jego prezentacji Przedstaw na wybranych przykładach inspiracje biblijne w literaturze XIX i/lub XX wieku oraz określ ich funkcje Twórcy i burzyciele narodowych mitów. Zbadaj, w jaki sposób wybrani autorzy podejmowali to zadanie Młodość i wiek dojrzały. Przedstaw różne ujęcia motywu Człowiek wobec historii. Zbadaj tę relację na wybranych przykładach literackich lub na przykładzie literatury wybranej epoki.

5 106. Bohater literacki w poszukiwaniu miejsca i sensu w życiu. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie Obrazy codzienności i ich związek z ideałami wybranych epok literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach Tajemnica i zagadka jako zasada kompozycyjna dzieła literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj wybrane dzieła literackie Miasto w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zbadaj zagadnienie na wybranych dziełach literackich po względem np. narratora, bohatera, realizacji nurtów epoki czy konwencji stylistycznej Nowe pokolenie polskiego reportażu. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie Analizując i interpretując wybrane utwory, omów funkcje motywu broni Moja lista szkolnych lektur. Zaproponuj dwie trzy pozycje w miejsce obecnych. Uzasadnij zmianę, odnosząc się do wartości utworów Niekonwencjonalna kreacja narratora i jej funkcja. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich Toruń, Gdańsk, Wrocław lub Lwów jako temat literacki. Przedstaw obraz miasta na podstawie wybranych utworów Hamlet książę polski. Zaprezentuj metamorfozy postaci hamleta w literaturze polskiej na trzech wybranych przykładach Teatr, cyrk, kabaret omów zagadnienie na wybranych przykładach, uwzględniając mieszanie gatunków w polskim teatrze współczesnym Peryferia w prozie XIX i XX wieku. Rozważ problem na wybranych przykładach Porównaj relacje z podróży w piśmiennictwie dwóch (lub więcej) wybranych epok Źródła i granice pesymizmu w powieści poetyckiej polskiego romantyzmu Postaci kobiecej tożsamości w twórczości trzech wybranych autorek (np. N. Żmichowska, E. Orzeszkowa, Z. Nałkowska lub in.) Motyw przyjaźni i jej funkcja w literaturze. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów Zaprezentuj obraz historii i losu człowieka w twórczości dotyczącej II wojny światowej i/lub wojny w wietnamskiej w ujęciu pisarzy angloamerykańskich Tajemnica, zagadka jako oś konstrukcyjna dzieła. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich Literatura współczesna po 1945 r. mój kanon lektury. Omawiając, uwzględnij m. in. walory artystyczne Rola postaci drugoplanowej w dziele epickim. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich Obraz świata i człowieka w twórczości Tadeusza Różewicza. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory Od Edgara Allana Poego do współczesnego horroru. Przedstaw literacki sposób budowania klimatu grozy w wybranych tekstach literackich Portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru. Przedstaw wybrane kreacje w oparciu analizę i interpretację wybranych przykładów Tytuł, motto, scena finałowa jako wskazówki interpretacyjne w dziele literackim. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

6 131. Teoria czystej formy. Omów koncepcję artystyczną, analizując i interpretując wybrane dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza. ZWIĄZKI MIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Alegoria w dawnym piśmiennictwie polskim i w innych dziedzinach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 2. Wizerunek Żyda w tekstach kultury XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach (np. literatura, film, teatr, sztuki plastyczne). 3. Zmysłowość i erotyzm w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach przedstaw kulturowe wizje związane z tymi motywami. 4. Między kulturą wysoką a niską - motywy wampiryczne. Zbadaj i porównaj sposób ich funkcjonowania na wybranych przykładach. 5. Literackie i artystyczne echa kontrkultury lat po II wojnie światowej. Zbadaj zjawisko na wybranych przykładach. 6. Fascynacja brzydotą w literaturze i sztuce różnych epok na wybranych przykładach. Zbadaj funkcje stosowania tej estetyki. 7. Dlaczego znowu Mickiewicz? Scharakteryzuj i porównaj wybrane przez siebie sceniczne interpretacje Dziadów z ich romantycznym pierwowzorem. 8. Ważne postacie historyczne w literaturze i sztuce. Porównaj funkcje tych samych postaci w wybranych dziełach. 9. Symboliczne obrazy śmierci. Odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł sztuki, zbadaj różne sposoby i funkcje wykorzystania tej symboliki. 10. Powinowactwa awangardy literackiej i plastycznej XX wieku lub XX-lecia międzywojennego. Przeanalizuj wybrane dzieła. 11. Powroty do średniowiecza we współczesnej kulturze (film, muzyka, literatura). Określ sens tych poszukiwań artystycznych, odwołując się do wybranych przykładów. 12. Portret powstańca w literaturze i sztuce. Porównaj różne kreacje. 13. Motyw przemijania (vanitas) i jego rola w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach. 14. Groteska jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce XX wieku. Scharakteryzuj tę konwencję, odwołując się do wybranych dzieł. 15. Przedstaw reportaż jako gatunek realizowany w różnych dziedzinach (np. literatura, film, telewizja, publicystyka). 16. Zbadaj barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 17. Folklor jako inspiracja pisarzy i malarzy w różnych epokach literackich. Omów sposoby wykorzystania i funkcje motywów ludowych w wybranych dziełach. 18. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 19. Realizm w powieści i malarstwie XIX wieku. Przedstaw reguły konwencji, analizując wybrane dzieła. 20. Różne sposoby prezentacji kobiety w literaturze i malarstwie XX wieku. Porównaj wybrane ujęcia. 21. Dzieło sztuki jako temat literacki i filmowy. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł. 22. Postać błazna w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

7 23. Motywy zwierzęce w literaturze i sztuce różnych epok na wybranych przykładach. Przedstaw sposoby ich ukazywania i funkcje. 24. W jaki sposób literatura i sztuka mówi o nieskończoności. Przeanalizuj wybrane dzieła. 25. Filmowe i/lub teatralne adaptacje wielkich dzieł literatury romantycznej. Przedstaw, na czym polega reinterpretacja literackiego pierwowzoru. 26. Znaczenie i osiągnięcia awangardy w literaturze i filmie (lub sztuce) XX i/lub XXI wieku. Przedstaw wybrane dzieła literatury i filmu (lub sztuki) łamiące przyjęte konwencje. 27. Literatura i malarstwo w Młodej Polsce. Zbadaj wzajemne wpływy, paralele i oscylacje. 28. Porównaj kreacje i funkcje tych samych postaci biblijnych w wybranych dziełach literatury i sztuki. 29. Warszawa XIX i XX wieku. Omów na przykładach dzieł literackich i malarskich. 30. Przywołanie dzieła sztuki plastycznej w literaturze. Zbadaj, jakie funkcje spełnia ten zabieg w wybranych dziełach. 31. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach odmienność form artystycznych, konwencji i nastrojów. 32. Interpretacje historii w malarstwie i literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dzieł wybranej epoki 33. Przedstaw różne sposoby ujęcia i bogactwo znaczeń motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przeanalizuj wybrane dzieła. 34. Poezja śpiewana rozważ związek między słowem a muzyką, analizując wybrane przykłady. 35. Zbadaj związki zjawiska cyganerii artystycznej z rozwojem literatury i sztuki modernizmu. Odwołaj się do konkretnych dzieł. 36. Utopie i antyutopie. Przedstaw, w jaki sposób literatura i film wpisują się w nurt poszukiwań społeczeństwa doskonałego. 37. Komiks i jego rola w kulturze. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach. 38. Teatr polityczny w Polsce XX i XXI wieku. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do kultowych widowisk teatralnych. 39. Media i teatr. Przedstaw tę relację na przykładach wybranych współczesnych spektakli teatralnych. 40. Obraz żydowskich miast i miasteczek. Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury. 41. Życie to sen wariata... Odwołując się do wybranych dzieł kultury przedstaw, jak tworzy się stosunek do tego problemu. 42. Motyw Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 43. Współczesny kabaret a polska tradycja satyry literackiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 44. Różnorodność ujęć motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła. 45. Przedstaw związki liryki z muzyką w wybranych epokach lub wybranych utworach różnych epok. 46. Ład i harmonia podstawowe pojęcia literatury i sztuki renesansu. Przeanalizuj wybrane dzieła. 47. Świat fantastyczny u Marca Chagalla i w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej dzieł artystów. 48. Orient w literaturze i sztuce romantycznej. Dokonaj analizy porównawczej dzieł. 49. Przedstaw odmienne ujęcia postaci Chrystusa w literaturze i sztuce różnych epok na wybranych przykładach.

8 50. Różne sposoby ukształtowania i funkcjonowania motywu tańca w literaturze i sztuce różnych epok. Przeanalizuj na wybranych przykładach. 51. Symbol jako sposób mówienia o rzeczach trudnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach różnych epok. 52. Wielcy reformatorzy sztuki i ich wpływ na praktykę artystyczną omów temat tak, aby ukazać obecność idei wybranego reformatora np. w literaturze, teatrze, filmie. 53. Omów zjawisko realizmu magicznego w wybranych dziełach literackich i filmowych. 54. Zbadaj zjawisko kiczu, analizując przykłady z różnych dziedzin sztuki (w tym literatury). 55. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o teksty kultury (w tym literatury). 56. Biografie artystów jako temat literacki i/lub filmowy. Odwołując się do wybranych dzieł, zbadaj różne ujęcia tego zagadnienia i jego wymowę. 57. Morze jako temat literacki i filmowy. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła. 58. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego inspiracją dla poszukiwań artystycznych. Omów temat na wybranych przykładach (np. literatura, film, teatr, sztuki plastyczne). 59. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce różnych epok. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty kultury. 60. Literatura i sztuki plastyczne w służbie ideologii. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 61. Sztuka ulicy? Przedstaw wybrane dzieła kultury (np. graffiti, wlepek i inne formy), pojawiające się na murach miasta. 62. Kicz artystyczny. Omów jego istotę, mechanizm powstawania i funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich i plastycznych. 63. Portret artysty w modernizmie. Na wybranych dziełach literackich i plastycznych omów zagadnienie. 64. Świat widziany z perspektywy dziecka. Omów temat, analizując i interpretując wybrane teksty kultury. 65. Literatura i sztuka propagująca systemy totalitarne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 66. Tajemnica, zagadka jako oś konstrukcyjna dzieła. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych. 67. Nawiązania do Biblii w tekstach kultury masowej (muzyka rockowa, kino popularne, komiks itp.). Omów zagadnienie na wybranych przykładach teksty kultury. 68. Swój i obcy jako temat w literaturze i filmie. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury. 69. Motyw snu w literaturze i sztuce, różne sposoby kreacji, funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł kultury. 70. Obecność fantastyki w literaturze i sztuce japońskiej. Zaprezentuj temat, analizując konkretne dzieła. 71. Natura jako wspólny motyw różnych dziedzin sztuki japońskiej. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych, plastycznych. 72. Poetyka horroru literackiego i filmowego.analizując wybrane teksty kultury, przedstaw sposoby budowania grozy i napięcia. 73. Przedstaw obraz kultury lat 50 na podstawie literatury, filmu i sztuk plastycznych. 74. Współczesna literatura fantasy i jej filmowe realizacje. Zbadaj, jak język literatury przekłada się na język filmu. 75. Surrealizm w teksach kultury. Na wybranych przykładach przedstaw zagadnienie, uwzględniając sposoby realizacji i interpretując treść.

9 76. Motywy akwarystyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw założenia kierunku na wybranych przykładach i omów sposoby realizacji nurtu. JĘZYK 1. Język wyznań miłosnych. Zbadaj, w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia (na wybranym materiale literackim i/lub filmowym). 2. Dokonaj analizy języka współczesnych polityków na wybranym przykładzie (lub przykładach) i zgromadzonym przez siebie materiale. 3. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 4. Język komentarzy sportowych scharakteryzuj zjawisko z uwzględnieniem funkcji języka i stylu wypowiedzi. 5. Zmiany znaczeniowe w języku omów ich mechanizmy w oparciu o wybrane przykłady z polszczyzny. 6. Przedstaw pochodzenie i budowę słowotwórczą nazw miejscowych Twojego regionu. 7. Język jako jeden ze sposobów charakterystyki bohatera. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach. 8. Co decyduje o popularności imion? Analizując wybrane przykłady, wskaż i przedstaw czynniki wpływające na modę imienną w przeszłości i współcześnie. 9. Retoryka współczesnych przemówień politycznych. Dokonaj analizy dwu wybranych mówców na zgromadzonym przez siebie materiale. 10. Język jako przedmiot eksperymentów w poezji. Przedstaw zjawisko i określ jego funkcje w poezji współczesnej. 11. Funkcja wulgaryzmów w języku. Zbadaj i przedstaw zjawisko na wybranych przykładach. 12. Dialog, debata, spór. Przeanalizuj i oceń jakość języka używanego podczas współczesnych dyskusji przez polityków i publicystów. 13. Retoryczność w piśmiennictwie epok dawnych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok literackich zastosowane zabiegi i środki retoryczne. 14. Język a płeć. Omawiając problem uwzględnij perspektywy historycznoliterackie, lingwistyczne lub feministyczne. 15. Troska o język narodowy dawniej i dziś. Omawiając problem, uwzględnij szanse rozwoju i zagrożenia języka. 16. Awans polszczyzny potocznej w literaturze współczesnej. Przedstaw zjawisko i określ jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów. 17. Retoryka w służbie literatury. Wskaż różne sposoby jej wykorzystania w wybranych tekstach literackich. 18. Subkultury młodzieżowe i ich język. Rozważ zależność między wizją świata określonej grupy a językiem charakterystycznym dla środowiska. 19. Zbadaj neologizmy w języku potocznym i w poezji (np. Norwida, Leśmiana, Białoszewskiego, Szymborskiej lub in.). 20. Przedstaw różne sposoby realizowania funkcji impresywnej języka w tekstach literackich i pozaliterackich. Odwołaj się do wybranych przykładów. 21. Język narzędziem manipulacji. Omów problem, powołując się na wybrane przykłady literackie i pozaliterackie. 22. Zapożyczenia językowe. Omów zjawisko i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim. 23. W czym przejawia się kultura języka i brak kultury językowej? Omów zjawisko, ilustrując je przykładami. 24. Porównaj język prozy realistycznej i awangardowej, odwołując się do wybranych przykładów. 25. Zbadaj, czemu służy indywidualizacja języka postaci literackich. Zanalizuj wybrane przykłady. 26. Stylizacje literackie i ich funkcja w literaturze. Przedstaw jeden rodzaj stylizacji na wybranych przykładach. 27. Sztuka przemawiania przeanalizuj wybrane teksty oświeceniowe i współczesne teksty prasowe lub nagrania. Wskaż wyznaczniki, zaprezentuj różnice lub podobieństwa.

10 28. Dialekty języka polskiego i ich miejsce we współczesnej polszczyźnie. Zbadaj i przedstaw zjawisko na wybranym materiale. 29. Zjawisko parodii językowej i jej funkcje. Omów na wybranych przykładach. 30. Pismo użytkowe (życiorys, testament, list) jako konteksty dzieła poetyckiego. Omów na wybranych przykładach. 31. Rola frazeologizmów w poezji wybranych twórców (np. Barańczak, Szymborska, Herbert lub innych). 32. Komizm słowny, gry i zabawy językiem, kalambury. Przedstaw zjawisko i określ jego funkcje w poezji współczesnej. 33. Język nazw instytucji, kawiarni, sklepów w twoim regionie. Zbierz materiał, określ jakie tendencje przejawiają się w tej dziedzinie nazewnictwa. 34. Porównaj język piosenek młodości Twoich rodziców z językiem wykonawców słuchanych przez Twoje pokolenie. Przeanalizuj wybrane teksty. 35. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko na wybranym materiale literackim i życia codziennego. 36. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów na wybranych przykładach. 37. Poezja ulicy? Przedstaw i dokonaj analizy językowej teksty graffiti, wlepek i innych form, pojawiających się na murach miasta. 38. Specyfika języka literatury fantasy i/lub science-fiction. Scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów kilku lub jednego pisarza. 39. Teksty piosenek wybranego typu muzyki (np. blues, rock, hio-hop itp.). Przedstaw specyfikę tego rodzaju twórczości: tematy, motywy, poetykę itd. 40. Przysłowie, sentencja, aforyzm jako element języka mówionego i tworzywo literackie. Omów zagadnienie na wybranym materiale. 41. Język politycznej poprawności. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z prasy, telewizji, radia lub wystąpień postaci życia publicznego. UWAGA! Do zestawu temtów matury ustnej 2014 będą dołączone również tematy tegorocznej Olimiady Literatury i Języka Polskiego wybrane przez uczniów uczestniczących w konkursie.

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA ul. Zaułek Prosowy 1 87-100 Toruń TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO LITERATURA 1. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA ul. Zaułek Prosowy 1 87-100 Toruń TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO LITERATURA 3. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego

Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Tematy z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego LITERATURA 1. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze science-fiction

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach. Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych 2. Postapokaliptyczna wizja świata w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA Świdnik, dnia 8.04.2011. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Metamorfozy bohaterów literackich. Porównaj

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Zanalizuj problem w odniesieniu do najnowszej

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. literatury współczesnej.

I. LITERATURA. literatury współczesnej. Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie tylko klasy TECHNIKUM I. LITERATURA 1. Omów portret

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 S t r o n a 1 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z J.POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 I. Literatura 1. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje. Wypowiedź zilustruj odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Obraz Paryża w literaturze zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do utworów

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. LITERATURA 1. Jaką postawę moralną musi prezentować twój autorytet? Odwołaj się do bohaterów 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA

Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA Propozycje tematów na ustny egzamin dojrzałości rok szkolny 2008/2009 LITERATURA 1. Biografia i jej wpływ na kształtowanie twórczości artysty. Omów na wybranych przykładach. 2. Bohater wplątany w historię

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY. -maj 2012-

JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY. -maj 2012- JĘZYK POLSKI ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ MATURY -maj 2012- Literatura 1. Miasto przeklęte na kartach literatury. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów. 2. Miasto jako przestrzeń życia.

Bardziej szczegółowo

24. Modele świętości w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów. 25. Literackie reinterpretacje mitów antycznych.

24. Modele świętości w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów. 25. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2012/13 Literatura 1. Utopie i antyutopie w literaturze

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Znaczenie i funkcja tytułów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Portret Sarmaty w literaturze baroku i

Bardziej szczegółowo

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Technikum Gastronomiczno Hotelarskie Warszawa, ul. Majdańska 30/36 Literatura Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Scharakteryzuj wizerunek kobiety w twórczości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA 1. Topos teatrum mundi. Przedstaw sposoby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z kreacjami bohaterów literatury XIX i początku XX wieku. 2. Awangarda w XX i XXI w. Omów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo