D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie."

Transkrypt

1 D est en ouest, une Europe solidaire pour innover Ze Wschodu na Zachód Solidarni dla innowacyjnej Europy Warmie Mazurie

2 Warmie-Mazurie Warmia i Mazury P O L O G N E P O L S K A F R A N C E F R A N C J A Les et la Warmie-Mazurie Une passerelle terrestre entre deux pays d eau Dans une Europe sans cesse à consolider, les partenariats interrégionaux occupent une place de choix, celle de cultiver et de faire vivre des échanges diversifiés entre leurs habitants. Depuis 20 ans, le département des Côtes d Armor et la Voïvodie de Warmie Mazurie entretiennent des rapports privilégiés. Ils ont tissé un lien aujourd hui fort de rapports humains solidaires ainsi que de projets citoyens et institutionnels multiples. Entre le pays de la mer et le pays des mille lacs, un pont s est construit, survolant les deux mille kilomètres terrestres qui les séparent et donnant corps à une citoyenneté européenne sans cesse en quête de projets rencontres et de découvertes de son voisin européen. i Warmia i Mazury Lądowy most pomiędzy krainami wodnymi W Europie, która ciągle jest w trakcie konsolidacji, partnerstwa międzynarodowe zajmują szczególne miejsce, gdyż ich celem jest kultywowanie i ożywianie różnorodnych wymian pomiędzy mieszkańcami. Od 20 lat departament i województwo warmińsko-mazurskie utrzymują wyjątkowe stosunki : relacja, która została wypracowana przez ten czas obecnie opiera się na solidnych kontaktach międzyludzkich oraz na licznych projektach obywatelskich i instytucjonalnych. Pomiędzy Krainą nadmorską i Krainą Tysiąca Jezior powstał most, który połączył regiony oddalone od siebie o dwa tysiące kilometrów i umożliwił powstanie społeczeństwa obywatelskiego, które bez wytchnienia poszukuje wspólnych okazji do spotkań i bliższego poznania swojego europejskiego partnera.

3 4 20 ans de coopération décentralisée 20 lat współpracy zdecentralizowanej Une coopération de référence en plein essor Wzorowa współpraca w pełnym rozkwicie Les liens noués entre les et la Warmie Mazurie, nés il y a près de 30 ans, ont évolué au fil des années et des expériences pour aboutir aujourd hui à un programme fondé sur le développement des territoires, leur attractivité et le soutien aux actions durables. Kontakty nawiązane pomiędzy departamentem i województwem warmińskomazurskim prawie 30 lat temu zmieniały się w miarę upływu lat i nabywania doświadczeń. Dziś relacje te są ujęte w programie współpracy, której celem jest rozwój obydwu regionów, zwiększanie ich atrakcyjności i wspieranie trwałych działań. Le comité de pilotage, évaluer et accompagner C est un organe de consultation qui soutient la coopération décentralisée / Warmie et Mazurie depuis Il se réunit chaque année pour évaluer la coopération, les projets partenaires réalisés ainsi que pour déterminer les axes prioritaires de coopération pour les années Après la proclamation de l état de guerre en Pologne en 1982, des habitants des créent une filiale de l organisation Solidarité avec Solidarność afin d apporter leur soutien moral et matériel aux habitants de la région de la Warmie et Mazurie. Après la chute du communisme, en 1991, le Conseil général des, incité et soutenu par les Costarmoricains engagés, décide de tisser des liens de coopération plus étroits avec les autorités locales de cette région, dans le cadre d un accord de coopération décentralisée. à venir. Petit rappel historique 1982 Création d une filiale de l organisation Solidarité avec Solidarność 1991 Première convention de coopération officielle entre la Voïvodie d Olsztyn et les 2000 Signature de l accord de coopération entre les pouvoirs autonomes de la Warmie Mazurie et le Conseil général des 2004 Adhésion de la Pologne à l Union Européenne 2008 Signature d une nouvelle programmation de travail pour Festivités autour des 20 ans de la coopération Les 4 grands objectifs de la coopération y Établir une coopération de référence du fait de la qualité de la démarche et des résultats y Développer la fraternité européenne y Exporter les savoir-faire d excellence vers le territoire partenaire y Intégrer les réseaux et programmes européens Des échanges de plus en plus fructueux Les premiers échanges portent sur des formations et des séjours en France de représentants de pouvoirs locaux et d agriculteurs. Puis est mis en place un ensemble de partenariats scolaires, sociaux, sportifs et culturels qui aboutissent à des projets thématiques dans plusieurs domaines : hôtellerie, gastronomie, politiques sociales, développement de territoires ruraux, expositions et spectacles artistiques... Vers une coopération durable À la suite de l adhésion polonaise à l Union Européenne, en 2004, la coopération prend un nouvel élan, professionnel et citoyen. Elle se donne alors deux grands objectifs améliorer l attractivité des deux régions en les intégrant à la dynamique de construction européenne soutenir le développement durable et citoyen dans une Europe solidaire. Aujourd hui, la coopération des régions est basée sur des objectifs opérationnels communs et des actions concrètes en lien avec un développement durable des territoires. L évaluation, une garantie de réussite et de qualité Pour adapter et renforcer les règles de coopération, les deux régions encouragent l équilibre entre les projets portés par des institutions et ceux portés par des citoyens. Pour veiller à la pertinence des réalisations, les actions sont évaluées régulièrement et leurs résultats diffusés le plus largement possible. Les dispositifs restent ainsi adaptés aux besoins ce qui garantit la qualité et la pérennité des projets réalisés ensemble. W 1982 roku w departamencie powstała filia Solidarité avec Solidarność w celu zaoferowania humanitarnej pomocy mieszkańcom ówczesnego województwa olsztyńskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W 1991 roku, po upadku komunizmu, Rada Generalna departamentu wspierana przez zaangażowanych mieszkańców tego regionu, zadecydowała o nawiązaniu bliższej współpracy z władzami lokalnymi Warmii i Mazur, działając według zasad współpracy zdecentralizowanej. Komitet Sterujący : ocena i pomoc Jest to organ opiniodawczy, który wspiera współpracę zdecentralizowaną /Warmia i Mazury od 2006 roku. Komitet podczas swych corocznych spotkań dokonuje oceny współpracy na podstawie realizowanych projektów partnerskich oraz wytycza priorytetowe kierunki współpracy na najbliższe lata. Krótka historia 1982 Utworzenie filii organizacji Solidarité avec Solidarność 1991 Pierwsza umowa o współpracy oficjalnej pomiędzy województwem olsztyńskim i departamentem 2000 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i Radą Generalną departamentu 2004 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 2008 Podpisanie planu pracy na lata Uroczystości związane z 20-leciem współpracy Cztery główne cele współpracy y ustalenie zasad wzorcowej współpracy ze względu na jej jakość i wyniki y rozwój braterstwa w Europie y eksport wiedzy i dobrych praktyk do regionu partnerskiego y przyłączenie się do sieci i programów europejskich Coraz bardziej owocne wymiany Pierwsze wymiany stanowiły szkolenia i pobyty polskich samorządowców oraz rolników, a następnie bogate wymiany szkolne, społeczne, sportowe i kulturalne, a także coraz liczniejsze wspólne projekty tematyczne w takich dziedzinach, jak np. hotelarstwo, gastronomia, polityka i opieka społeczna, rozwój obszarów wiejskich, wystawy i występy artystyczne... W stronę trwałej współpracy Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku współpraca obrała charakter partnerskiej, zawodowej i obywatelskiej współpracy międzyregionalnej, która ma dwa główne cele : zwiększenie atrakcyjności obydwu regionów poprzez włączenie ich do dynamiki budowania Europy; wspieranie rozwoju zrównoważonego i demokracji obywatelskiej w solidarnej Europie. Obecnie współpraca regionalna oparta jest na wspólnych celach operacyjnych i konkretnych działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem obydwu regionów. Ewaluacja gwarancją sukcesu i jakości W celu dostosowania i wzmocnienia zasad współpracy obydwa regiony zachęcają do zachowania równowagi pomiędzy projektami zgłaszanymi przez instytucje i przez obywateli. Działania te są regularnie poddawane ocenie, która ma na celu zapewnienie trafności prowadzonych działań, a wyniki oceny są szeroko rozpowszechniane. W ten sposób mechanizmy współpracy są dostosowywane do potrzeb, co gwarantuje jakość i trwałość wspólnie realizowanych projektów. 5

4 Canal d Elbląg Kanał Elbląski Sanctuaire à Krośno Sanktuarium w Krośnie Wyjątkowy krajobraz naturalny Największe jeziora to Śniardwy (113,8 km 2 ) i Mamry (104,4 km 2 ), a najgłębsze to Wukśniki i Babięta Wielkie. Część tych jezior, spięta kanałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne. Najbardziej znany to Kanał Ostródzko-Elbląski z systemem pochylni umożliwiających podróż statkiem po lądzie. Lasy zajmują prawie 30 % powierzchni województwa, z licznymi parkami i rezerwatami. Świetnie zachowane zamki gotyckie, kościoły i pałace także stanowią atrakcję i przyciągają rocznie 5 milionów turystów, z czego 20 % to turyści zagraniczni. Un patrimoine exceptionnel Parmi les mille lacs, les plus grands sont Śniardwy (113,8 km 2 ) et Mamry (104,4 km 2 ) et les plus profonds Wukśniki et Babięta Wielkie. Une partie de ces lacs sont connectés par des canaux et des rivières constituant ainsi des kilomètres de pistes navigables. Le canal d Ostróda- Elbląg est le plus connu, avec un système d écluses qui permettent de déplacer un bateau sur la terre. Les forêts occupent presque 30 % de la surface de la voïvodie avec de nombreux parcs et réserves. Les châteaux gothiques très bien entretenus, les églises et les manoirs sont autant d attractions touristiques qui attirent chaque année 5 millions de touristes dont 20 % sont étrangers. Czysta gospodarka W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest ok podmiotów gospodarczych. Województwo, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski. Główne działy gospodarki to rolnictwo przede wszystkim uprawa zbóż i ziemniaków, turystyka i przemysł przyjazny środowisku przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, produkcja opon, maszyn i urządzeń z zastosowaniem czystych technologii przemysłowych i odnawialnych źródeł energii. Dominuje produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja mebli, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich. 6 La Warmie-Mazurie Warmia i Mazury Naturelle et préservée Cenna przyroda Une économie propre Avec environ entreprises, la voïvodie est l une des plus exigentes en terme d environnement, soumise au programme Poumons Verts de la Pologne. Les secteurs phares de l économie sont l agriculture céréales et pommes de terre essentiellement, le tourisme et les industries favorables à l environnement l industrie bois, l exploitation de forêts écologiques, la production de pneumatiques, de machines et d équipements utilisant des technologies propres et des sources d énergie renouvelables. Les productions dominantes sont les articles alimentaires et les boissons, la production de meubles, de machines et d appareils électriques, de vêtements et de fourrures. Une vie culturelle riche Bogate życie kulturalne Międzynarodowy Piknik Country w Mrągowie, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka w Iławie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej Szanty w Giżycku, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy poezję, Festiwal Muzyki Rockowej w Węgorzewie, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Ostróda Reggae Festival... Na Warmii i Mazurach odbywa się wiele imprez kulturalnych dla szerokiej publiczności. W województwie funkcjonują dwa teatry dramatyczne w Olsztynie i Elblągu oraz Olsztyński Teatr Lalek. Filharmonia w Olsztynie nosi miano urodzonego na Warmii wybitnego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W województwie warmińsko-mazurskim działa aktywnie sieć gminnych i miejskich bibliotek i ośrodków kultury. 7 Située dans le nord-est du pays, la Warmie- Mazurie est considérée comme l une des plus belles régions de la Pologne. Sur plus de km², le pays des mille lacs tisse un paysage unique mêlé de lacs et de verdure. Un patrimoine naturel mis à l honneur au travers de son agriculture, du développement du tourisme mais également d actions environnementales d envergure. Województwo warmińsko-mazurskie, tradycyjnie nazywane Krainą Tysiąca Jezior, leży w północnowschodniej części Polski i uważane jest za jeden z jej najpiękniejszych regionów. Na powierzchni ponad km 2 przyroda ukształtowała wyjątkowy pejzaż z jezior i lasów. Walory przyrodnicze regionu są podkreślane poprzez rolnictwo, rozwój turystyki oraz działania przyrodnicze o dużym zasięgu. Pique-nique Country de Mrągowo, Festival international de jazz traditionnel Złota Tarka d Iława, Festival international de chants marins Szanty w Giżycku, festival de la poésie chantée au château d Olsztyn, Festival de rock de Węgorzewo, Les Nuits de blues d Olsztyn, Festival de Reggae d Ostróda... autant de rendez-vous festifs qui scandent la vie en Warmie Mazurie. Avec deux théâtres, à Olsztyn et à Elbląg, un théâtre de marionnettes, la philharmonie d Olsztyn dédiée au compositeur Feliks Nowowiejski ainsi qu un réseau de bibliothèques et de centres culturels qui maille toute la région, la Warmie Mazurie offre un remarquable panel d activités culturelles ouvertes à tous. Pique-nique country de Mrągowo Międzynarodowy Piknik Country w Mrągowie

5 Kilka liczb Trzy krainy historyczno-geograficzne : Warmia, Mazury i Powiśle 1,4 miliona mieszkańców 116 gmin 19 powiatów Stolicę Olsztyn zamieszkuje mieszkańców 200 km odcinek granicy polsko-rosyjskiej stanowi zarazem zewnętrzną granicę Unii Europejskiej studentów, głównie w Olsztynie Sanctuaire marial baroque de Święta Lipka Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP Święta Lipka 8 Ecluse sur le canal d Elbląg Śluza wodna na kanale Elbląskim 9 Vieille ville d Olsztyn Starówka Olsztyna QUELQUES CHIFFRES Trois territoires historiques et géographiques : Warmie, Mazurie et Powiśle 1,4 million d habitants 116 communes 19 poviats (districts) La capitale, Olsztyn, regroupe habitants La frontière polono-russe de 200 km est en même temps une frontière externe de l Union Européenne étudiants, principalement sur la ville d Olsztyn

6 Pour la petite histoire Créé en 1790, le Département des Côtes-du-Nord est rebaptisé en En tant que département breton, il porte les traces de son passé celte et présente la particularité d avoir su entretenir deux cultures distinctes : à l ouest, celle des Bretonnants de Basse-Bretagne ; à l est, celle de Haute-Bretagne, la culture gallèse. Une diversité qui enrichit les traditions départementales, qu elles soient linguistiques, culturelles, littéraires ou folkloriques. Un territoire en bleu et vert Riches de deux mondes distincts, l Armor, pays de la mer, et l Argoat, pays de la terre, les s étendent sur hectares. Elles comptent 373 communes, tantôt maritimes, tantôt rurales, réparties en 52 cantons, et plus de habitants, parmi lesquels de nombreux nouveaux résidents, séduits par le cadre de vie et la bipolarité du département, entre campagne et bord de mer. 10 Les Entre terre et mer Nad morzem i na lądzie Une mer généreuse Bordées par la Manche sur près de 350 km, les Côtes d Armor ont su tirer profit de la proximité de la mer, tant sur le plan économique que touristique. Grâce aux 17 ports de pêche et de commerce, aux 15 ports de plaisance (plus de places) et aux nombreux clubs et manifestations nautiques du département, environ emplois sont directement liés aux activités maritimes. Et autres résultent de l impact du tourisme sur nos côtes. Car la mer en attire nombre de visiteurs, séduits par les paysages et les sites naturels, préservés par les efforts conjoints du Conseil général et du Conservatoire du littoral. Vue plongeante au Cap Fréhel Widok z przylądka Fréhel Kilka słów o historii W 1790 roku utworzony został departament Côtes-du- Nord, którego nazwę zmieniono w 1990 na. Ponieważ jest to departament bretoński ślady celtyckiej przeszłości widoczne są na każdym kroku. Ponadto zachowały się tu dwie odrębne kultury : w zachodniej części, tzw. Dolnej Bretanii (Basse-Bretagne) dominuje kultura języka bretońskiego, a na wschodzie, w Górnej Bretanii (Haute-Bretagne) francuskojęzyczna. Różnorodność językowa, kulturowa, literacka i folklorystyczna wzbogaca tradycję departamentu. Region zieleni i błękitu Departament zajmuje powierzchnię hektarów i dzieli się na wybrzeże zwane Armor i ląd zwany Argoat. 373 gminy, nadmorskie i wiejskie, zgrupowane są w 52 kantonach. Departament zamieszkuje ponad mieszkańców, wśród których jest wielu nowo przybyłych, skuszonych jakością życia i wyjątkowym charakterem tego departamentu podzielonego pomiędzy wybrzeże i ląd. 11 Département dynamique, les ont su tirer profit de leur position privilégiée, entre terre et mer, en plein coeur de la Bretagne. Les ressources maritimes et rurales y rivalisent avec un riche héritage culturel et une identité forte, dont les échos se font entendre toute l année aux quatre coins du territoire. to dynamicznie rozwijający się departament, który czerpie korzyści z uprzywilejowanego położenia nad morzem i na lądzie w sercu Bretanii. Bogactwo zasobów morskich i terenów wiejskich rywalizują tu z bogatym dziedzictwem kulturowym i silną tożsamością, a echa tej rywalizacji widoczne są w każdym zakątku departamentu. Hojne morze Departament graniczy z kanałem La Manche na długości prawie 350 km i czerpie korzyści z bliskości morza, zarówno pod względem ekonomicznym jak i turystycznym. 17 portów handlowych, 15 przystani (ponad miejsc), liczne kluby i imprezy wodne dają zatrudnienie około osób w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością morską. Kolejne osób znajduje zatrudnienie w turystyce. Morze przyciąga do wielu turystów uwiedzionych pięknymi krajobrazami i przyrodą chronioną wspólnymi siłami rady generalnej i konserwatora przyrody.

7 12 Domaine départemental de La Roche Jagu Zamek w La Roche Jagu Kayak de mer Kajak morski Żywa i dynamiczna wieś jest najważniejszym departamentem rolniczym we Francji i słynie z ogromnej wiedzy w tej dziedzinie gospodarstw rolnych zatrudnia pracowników i generuje rocznie produkcję o wartości ponad 2 miliardów euro, przede wszystkim w sektorze wołowiny, drobiu i wieprzowiny. Liczba ta robi wrażenie, zwłaszcza że jest to region, który szczególnie dba o zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska (rolnictwo ekologiczne, krótka ścieżka produkcyjna...). Ponadto w kwitnie przemysł przetwórstwa spożywczego wzbogacony pracami krajowego ośrodka badań na temat zdrowia zwierząt i przetwórstwa żywności (Zoopole). Jednak wieś w nie gości wyłącznie specjalistów : coraz liczniejsi są turyści (kemping w gospodarstwie ), a turystyka wiejska jest w pełnym rozkwicie. Une campagne vivante et dynamique Premier département agricole de France, les s illustrent par leur savoir-faire en matière d agriculture. Ses exploitations agricoles, soit emplois, génèrent une production de plus de 2 Mrd, principalement en bovins, volailles et porcs. Un chiffre impressionnant dans un territoire qui a pris le cap de pratiques ancrées dans le développement durable et le respect de l environnement (agriculture biologique, circuits courts...). Par ailleurs, l industrie agroalimentaire fleurit en, enrichie d un pôle international de recherche en santé animale et agroalimentaire (Zoopole). Mais la campagne costarmoricaine n accueille pas uniquement les professionnels : les visiteurs sont de plus en plus nombreux à y pratiquer un tourisme rural (camping à la ferme ) en plein essor. Une identité culturelle forte Pays d héritage et de traditions, les affirment leur identité au quotidien, au rythme des nombreux rendezvous culturels programmés chaque année. Musiques, danses, langues, folklore, littérature, cinéma, sport Qu ils soient traditionnels ou modernes, ces événements reflètent l image d un département dynamique, tout à la fois fier de ses racines et acteur d une modernité de tous les instants. Château de Fort La Latte Zamek Fort La Latte 13 Silna tożsamość kulturowa to kraina dziedzictwa i tradycji, które podkreśla na co dzień podczas licznych spotkań kulturalnych w ciągu całego roku. Muzyka, taniec, język, folklor, literatura, kino, sport Wydarzenia te, zarówno tradycyjne jak i nowoczesne, odzwierciedlają wizerunek dynamicznego departamentu, dumnego ze swoich korzeni i nowoczesnego na każdym kroku.

8 Zbieżne cele Te dwie struktury ściśle ze sobą współpracują w ramach jednego z celów ustalonych w planie pracy na lata : Rozwój braterstwa w Europie poprzez realizację następujących wytycznych : Rozwój wzajemnego poznania się obywateli Europy Wspieranie nauczania języka polskiego i francuskiego Kultura, edukacja, oświata, sztuka, sport jako uprzywilejowane formy współpracy, wzajemna promocja dwóch regionów 14 La coopération décentralisée citoyenne Obywatelska współpraca zdecentralizowana Deux interlocuteurs, des projets multiples Dwóch partnerów, wiele projektów Camp linguistique pour des jeunes de Warmie et Mazurie Obóz językowy dla młodzieży z Warmii i Mazur Des objectifs convergents Les deux structures travaillent aujourd hui en étroite collaboration. Elles répondent à l un des objectifs établis dans la programmation : Développement de la fraternité européenne au travers de 5 objectifs. Développer la connaissance mutuelle des citoyens européens par des liens accessibles au plus grand nombre Faciliter l apprentissage du polonais et du français Faire connaître les liens historiques qui lient les deux pays et les deux territoires et promouvoir la Warmie Mazurie en et réciproquement Favoriser les échanges d expériences et de savoir faire dans les domaines professionnels : agriculture, enseignement, culture, voyages, sports Communiquer sur les échanges entre citoyens Wspieranie wymian doświadczeń i wiedzy praktycznej w następujących dziedzinach : rolnictwo, nauczanie, kultura, podróże, sport Informowanie o współpracy obywateli Kilka przykładów współpracy Aby zrealizować swoje cele stowarzyszenie ACAWM i Centrum P-F obrały dwie misje : inicjowanie i wspieranie mikroprojektów. Oto kilka przykładów Obóz językowy dla młodzieży z Warmii i Mazur. Przez dwa tygodnie młodzież wypoczywając, uczy się języka francuskiego z nauczycielami z. Obóz językowy : organizowany corocznie od 1997 r., dla uczniów (kiedyś organizowano dwa obozy). Staż dla nauczycieli. Co dwa lata czterech nauczycieli języka francuskiego z województwa warmińsko-mazurskiego bierze udział w stażu w Saint-Brieuc, podczas którego poznają nowe metody pracy na lekcjach. 15 La coopération en quelques illustrations Parce que la coopération est avant tout une affaire de citoyens, les et la Warmie-Mazurie s appuient en partie sur l action de deux partenaires privilégiés, l Association franco-polonaise et le Centre franco-polonais qui développent et accompagnent des actions dans divers domaines : éducation, francophonie, culture, art, jeunesse, sports Ponieważ współpraca jest przede wszystkim sprawą obywateli, departament i województwo warmińsko-mazurskie częściowo opierają się na działaniach dwóch ważnych partnerów : polsko-francuskiego stowarzyszenia ACAWM i Centrum Polsko-Francuskiego, którzy prowadzą i wspierają działania w różnych dziedzinach : edukacja, frankofonia, kultura, sztuka, młodzież, sport Afin de remplir leurs objectifs, les deux associations se sont assignées deux missions : l animation et le soutien à la mise en place de micro-projets. Quelques exemples Camp linguistique pour des jeunes de WM Pendant 15 jours, des jeunes apprennent le français, avec des professeurs de, de façon ludique. Ce dispositif fonctionne depuis 1997 ; une centaine de jeunes y participent chaque année. Atelier crêpes dans le cadre d un projet scolaire Nauka robienia naleśników, w ramach wymian szkolnych

9 16 Élèves du lycée St-Pierre à Gdansk avec leurs correspondants polonais Uczniowie liceum St Pierre w Gdańsku, razem ze swoim polskim partnerem Des étudiants polonais découvrent les dispositifs français en matière de secourisme Polscy licealisci na wizycie we francuskim centrum ratownictwa Stage pour les enseignants Tous les 2 ans, quatre enseignants de français originaires de Warmie et Mazurie partent en stage à Saint-Brieuc pour découvrir de nouvelles méthodes de travail en classe. Échanges scolaires et concours Les deux structures développent ensemble l activité des jeunes en soutenant des événements à l image du concours de la poésie, de la prose et de la chanson française de Nidzica. Depuis le début des années 90, l association ACWM a accompagné une dizaine d établissements du département dans la mise en place d échanges. Tous les ans, environ 200 jeunes sont concernés. Un assistant de français Grâce au soutien financier du Conseil général et de l Office du Maréchal, le Centre franco-polonais emploie un assistant de français qui œuvre à la vulgarisation de la langue et de la culture françaises auprès des élèves polonais. Soirée regards croisées Les lycéens costarmoricains sont invités à témoigner sur leurs découvertes, leurs interrogations sur la Pologne et les jeunes Polonais culture, modes de vie, scolarité, loisirs.... Ces rencontres regroupent une soixantaine de participants présentant des productions diverses diaporamas, photos, poèmes, musique, carnets de voyage, sculpture qui ont donné lieu à un concours. Le sport L association accompagne les comités sportifs départementaux des dans leurs projets d échanges avec les partenaires polonais sous l égide du service des sports du Conseil général et de l Office du Maréchal de la Warmie et Mazurie dans diverses disciplines : basket, échecs, judo, kayak, lutte bretonne (goures), voile et volley. Wymiany szkolne i konkursy Obie struktury wspólnie rozwijają działalność młodzieży wspierając działania takie jak np. Regionalny Konkurs Prozy, Poezji i Piosenki Francuskiej w Nidzicy. Od początku lat stowarzyszenie CAWM wspomogło około dziesięć szkół z departamentu w nawiązaniu wymian szkolnych, w których corocznie bierze udział około 200 uczniów. Asystent języka francuskiego Dzięki wsparciu finansowemu Rady Generalnej i Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Polsko-Francuskie zatrudnia asystenta języka francuskiego, który zajmuje się upowszechnianiem języka i kultury francuskiej pośród polskich uczniów. Wieczór wymiany spojrzeń Licealiści z dzielą się swoimi odkryciami i informacjami o Polsce i polskiej młodzieży kultura, styl życia, szkoła, rozrywki... Na spotkania te przychodzi około sześćdziesięciu uczestników przedstawiających swoje wrażenia za pomocą różnych technik przekazu pokazy slajdów, zdjęcia, wiersze, muzyka, dzienniki z podróży, rzeźba, co stało się inspiracją do ogłoszenia konkursu. Sport Stowarzyszenie ACAWM wspiera departamentalne komitety sportowe w w projektach wymian z polskimi partnerami pod egidą Wydziału Sportu Rady Generalnej i Urzędu Marszałkowskiego w różnych dyscyplinach : koszykówka, szachy, judo, kajakarstwo, zapasy bretońskie (goures), żeglarstwo i siatkówka. Initiation au kayak de mer pour les jeunes polonais Odkrycie kajaka morskiego przez polskich młodych sportowców Soirée regard croisés Wieczór wymiany spojrzeń Des échanges sportifs dans toutes les disciplines : Volley Wymiany sportowe we wszystkich dyscyplinach : Siatkówka 1982 Départ d une mission costarmoricaine de solidarité 1982 wyjazd grupy z z pierwszą pomocą Années 80 Solidarité à Solidarność par l envoi de camions d aide matérielle (médicaments, vêtements) et matériel syndical à Olsztyn. Années 90 début de la coopération décentralisée entre les deux territoires : échanges scolaires, culturels et surtout agricoles (envoi de tank à lait, nombreuses formations de cadres agricoles...). Lata 80 Solidarité avec Solidarność wysyła do Olsztyna ciężarówki z pomocą materialną (leki, żywność) i materiałami związkowymi. Lata 90 początek współpracy zdecentralizowanej pomiędzy regionami : wymiany szkolne, kulturalne i przede wszystkim rolnicze (wysyłka zbiorników na mleko, liczne szkolenia osób zatrudnionych w doradztwie...). L association Warmie et Mazurie Stowarzyszenie Warmia i Mazury Créée en 1982 en solidarité avec Solidarność d Olsztyn, l association a évolué avec l histoire de la Pologne, sa démocratisation en 1989 puis son entrée dans l Union Européenne en Depuis 1991 et l instauration, par le département des et la Voïvodie de la Warmie Mazurie, d une coopération décentralisée entre les deux territoires, le réseau de partenaires de l association s élargit. En 1993, le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn devient son principal partenaire polonais. Quelques actions propres : accompagnement des comités départementaux sportifs volley, kayak, échecs, foot, judo pour la mise en place d échanges ; accueil d artistes polonais ; expositions et conférences thématiques sur l histoire et la vie en Pologne ; actions associatives et citoyennes telles que la Marche Mondiale des Femmes 22 etc. ; soutien à la mise en place de manifestations agricoles Terralies, Salon agricole d Olsztyn ; échanges scolaires et sportifs Stowarzyszenie powstało w 1982 r. w ramach ruchu Solidarité avec Solidarność Region Olsztyn i zmieniało się w miarę zmian historycznych, które zachodziły w Polsce : upadek komunizmu w 1989 r., a później przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. Od roku 1991, kiedy to departament i ówczesne województwo olsztyńskie rozpoczęły współpracę zdecentralizowaną, sieć partnerów stowarzyszenia ciągle się rozrasta. W 1993 r. Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury stało się głównym polskim partnerem. Przykłady działań własnych : wspieranie departamentalnych komitetów sportowych siatkówka, kajakarstwo, szachy, piłka nożna, judo w realizacji wymian; przyjęcie polskich artystów; wystawy i konferencje tematyczne o historii i życiu w Polsce; działania stowarzyszeniowe i obywatelskie takie jak światowy marsz kobiet itp.; wspieranie realizacji imprez rolniczych Terralies, targi rolnicze w Olsztynie ; wymiany szkolne i sportowe. Le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury w Olsztynie Créé en 1993, le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn, appelé aussi la Maison de la Bretagne en Warmie et Mazurie, se donne pour mission l incitation, l organisation et le soutien aux actions de coopération franco-polonaise, qu elle soit culturelle, artistique, éducative ou scolaire. Quelques actions propres : des cours de français, une maison d édition de littérature et culture bretonnes, la plus grande bibliothèque francophone de la région ( volumes) et une salle de lecture avec des livres et des revues françaises. Il organise également des rencontres culturelles et éducatives. Les Journées de la Francophonie et de la Culture Française et les Journées de la Bretagne organisées chaque année sont les événements culturels les plus connus. Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury w Olsztynie nazywane także Domem Bretanii na Warmii i Mazurach zostało założone w 1993 r. Jego zadaniem jest inicjowanie, organizacja i wspieranie działań współpracy polsko-francuskiej, kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i szkolnej. Przykłady działań własnych : kursy języka francuskiego, działalność wydawnicza (tłumaczenia książek autorów bretońskich) największa francuskojęzyczna biblioteka w regionie (10000 woluminów) i czytelnia książek i prasy francuskiej. Centrum organizuje także spotkania kulturalne i oświatowe. Organizowane corocznie Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej i Dni Bretanii są najbardziej znanymi wydarzeniami kulturalnymi. 17

10 La coopération décentralisée institutionnelle Instytucjonalna współpraca zdecentralizowana D autres axes de coopération Une variété de thématiques Różnorodna tematyka Gastronomie, égalité femmes / hommes, transports autant de thématiques de coopération concrétisées par des actions spécifiques. 18 Portée par le Conseil général et l Office du Maréchal, la coopération institutionnelle définit des axes de travail thématiques et participe au déploiement d actions en lien avec les acteurs professionnels et associatifs des territoires. Les solidarités au cœur de la coopération L évaluation de 2007 met en exergue le domaine social comme un secteur particulièrement porteur pour la coopération. Suite aux échanges entre les techniciens des deux territoires en 2008, quelques axes sont dégagés : l insertion sociale, les phénomènes de violence et d addiction, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Cette dernière thématique a fait l objet de nombreuses mises en relation entre structures. Voici quelques exemples d actions en découlant Accueil à l ADAPEI22 d un orchestre intégrant des personnes en situation de handicap. Pour faire travailler les musiciens amateurs de l orchestre, l Association polonaise s est inspirée d une méthode allemande de pédagogie par la musique musicothérapie active de Carl Orff qui permet à chacun, selon son niveau, de s intégrer dans un ensemble. Les instruments utilisés sont simples à manipuler et facilement compatibles avec le handicap. Accueil, dans le service de néonatalogie du Centre Hospitalier Yves le Foll de Saint-Brieuc, d un orthophoniste et d un physiothérapeute de l Association polonaise en faveur des personnes handicapées mentales pour explorer les méthodes et techniques costarmoricaines de l accompagnement orthophonique précoce du nouveau-né. L orchestre d integration Koło en concert en Koncert orkiestry intergracyjnej przy Stowarzyszeniu Koło 2008 Mission d échanges de bonnes pratiques autour du handicap Wymiana dobrych praktyk z tematu niepełnosprawność Współpraca instytucjonalna prowadzona przez Radę Generalną i Urząd Marszałkowski określa tematyczne kierunki współpracy i bierze udział w działaniach wraz z partnerami profesjonalnymi i stowarzyszeniowymi z obydwu regionów. Délégation polonaise au congrès ITS Polska delegacja na kongresie ITS w St-Brieuc Solidarność sercem współpracy Przeprowadzona w 2007 roku ocena współpracy wskazała politykę społeczną jako dziedzinę o szczególnie dużym potencjale do rozwoju współpracy. W 2008 r. odbyły się wymiany pracowników sektora socjalnego, które określiły kilka kierunków współpracy : rehabilitacja społeczna, profilaktyka przemocy i uzależnień, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ostatni problem był szczególnie popularny i zaowocował nawiązaniem kontaktów pomiędzy ośrodkami w Polsce i we Francji. Oto kilka przykładów działań Przyjęcie w ADAPEI22 zespołu niepełnosprawnych muzyków. Polskie stowarzyszenie wykorzystuje niemiecką metodę muzykoterapii Carla Orffa w pracy z niepełnosprawnymi, która umożliwia każdemu z nich włączenie się do zespołu na swoim poziomie. Używane są instrumenty proste, łatwe w użyciu i dostosowane do stopnia niepełnosprawności. Visite de terrain dans le cadre de la mission routes Wizyta w terenie, w trakcie wizyty studyjnej z tematyki dróg Coopération Chambre de Métiers et de l Artisanat de et Chambre de Métiers d Olsztyn. Depuis 10 ans, cette coopération s inscrit dans l objectif 3 de la programmation Export des savoir-faire d excellence de chaque territoire vers le territoire partenaire. Elle vise, entre autres, à élaborer un nouveau modèle de formation continue en cuisine, service en salle, boucherie, catering en Warmie et Mazurie. Les formations professionnelles sont assurées par la Chambre de Métiers et de l Artisanat costarmoricaine. Échanges d expériences et de bonnes pratiques entre FIKA (Fondation Initiatives de Femmes Actives) et la Maison Départementale des Femmes 22, autour de l éducation, de la sensibilisation et de l aide juridique sur l égalité femme/homme. Travail en commun sur la sécurité routière quelles démarches pragmatiques pour assurer la viabilité hivernale du réseau routier?, sur les giratoires ou encore la décentralisation de la gestion des routes. Échanges entre les agriculteurs, présence aux foires agricoles Quelques chiffres En 2010, 1700 personnes directement concernées par les échanges et plus de 45 projets réalisés En 2008 et 2009, 2300 personnes engagées dans 58 projets Formation d enseignants autour de la pâtisserie Szkolenie nauczycieli z zakresu ciastkarstwa Stand polonais sur la Foire agricole Terralies Polskie stanowisko na targach rolniczych Terralies w St-Brieuc Délégation polonaise sur la foire agricole Terralies Polska delegacja na targach rolniczych Terralies w St-Brieuc Inne kierunki współpracy Gastronomia, równość praw kobiet i mężczyzn, transport jest wiele tematów, które przekładają się na konkretne działania współpracy. Współpraca Izb Rzemieślniczych z i z Olsztyna. Współpraca ta rozwija się od 10 lat i wpisuje się w cel 3 planu pracy : Eksport wiedzy i dobrych praktyk do regionu partnerskiego i zmierza między innymi do opracowania nowego modelu kształcenia ustawicznego w takich zawodach, jak kucharz, kelner, rzeźnik czy organizacja kateringu na Warmii i Mazurach. Izba Rzemieślnicza z opracowuje szkolenia zawodowe w tych dziedzinach. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacją FIKA z Olsztyna i Departamentalnym Domem Kobiet (Maison Départementale des Femmes 22) w dziedzinie edukacji, podnoszenia świadomości i pomocy prawnej dotyczącej równości praw kobiet i mężczyzn. Wspólna praca wokół zagadnienia bezpieczeństwa drogowego praktyczne działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa drogowego zimą, na rondach oraz decentralizacja zarządzania drogami. Wymiany rolników, uczestnictwo w targach rolniczych. K i l k a l i c z b W 2010 roku wymiany objęły 1700 osób i zrealizowano 45 projektów. W latach ponad 2300 osób było zaangażowanych w 58 projektach. 19 Przyjęcie w oddziale neonatologii szpitala Yves le Foll w Saint-Brieuc logopedy i fizjoterapeuty z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w celu umożliwienia im poznania metod i technik wczesnej opieki logopedycznej noworodków stosowanych w. Stand des à la foire agricole d Olsztyn Stanowisko na targach rolniczych w Olsztynie

11 Les dynamiques locales Lokalna dynamika Quelques autres actions Kilka innych działań w Polską avec la Pologne W 2008 r. liceum Dominique Savio organizuje wymianę Dinan et Iława, naissance d une coopération Dinan i Iława, narodziny współpracy En 2008, le lycée Dominique Savio organise un échange de classes avec Olsztyn. En , le lycée Kersiam organise deux échanges szkolną ze szkołą w Olsztynie. W latach liceum Kersiam zorganizowało dwie wymiany szkolne ze szkołą z okolic Krakowa. de classes avec la région de Cracovie. Od roku 2005 do 2010 stowarzyszenie Intercultura En 2004, l association Steredenn et la Mission Locale du Pays de Dinan élaborent un projet d échanges de professionnels œuvrant auprès des jeunes. Au fil des années et des échanges, une véritable coopération se met en place. Retour en dates et en images W 2004 roku stowarzyszenie Steredenn i Mission Locale du Pays de Dinan opracowały projekt wymian osób zawodowo zajmujących się pracą z młodzieżą. W miarę upływu lat i kolejnych wymian nawiązana została prawdziwa współpraca. Oto jej krótka historia De 2005 à 2010, l association Intercultura organise différentes rencontres de jeunes européens avec des partenaires polonais d Olsztyn, Cracovie, et Varsovie. En 2007, 2009 et 2010, trois jeunes du Pays de Dinan sont volontaires européens à Gdansk et Cracovie. organizowało różne europejskie spotkania młodzieżowe z polskimi partnerami z Olsztyna, Krakowa i Warszawy. W roku 2007, 2009 i 2010 troje młodych ludzi z okolic Dinan wyjechało na wolontariat europejski do Gdańska i Krakowa suite La quatrième jeune volontaire polonaise est accueillie par le FJT et la Mission Locale. Au printemps, un groupe de l IME de Dinan est accueilli par l IME de Iława. Objectif : créer un pôle handicap au sein du partenariat. Czwarta wolontariuszka z Polski została przyjęta w ośrodku FJT i Mission Locale. 20 Un collectif de jeunes de l association Przystań joue, Les élèves du lycée Dominique Savio présentent pour les professionnels dinannais, un spectacle contre leur culture aux professionnels polonais. la consommation de produits addictifs. Uczniowie liceum Dominique Savio przedstawiają Młodzież ze stowarzyszenia Przystań w spektaklu się polskim pracownikom wyrażającym protest przeciwko uzależnieniem. Les échanges se poursuivent dans le but Septembre octobre d élaborer de nouveaux projets. Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Dinan et la wrzesień październik Mission Locale accueillent la première Faisant suite à la visite du Foyer de jeune volontaire polonaise. Objectif : Jeunes Travailleurs en février, six sensibiliser les jeunes locaux à la réalité professionnels du Pays de Dinan visitent polonaise. différentes structures en Warmie Mazurie Wymiany były kontynuowane w celu dont l association Przystań à Iława. opracowania nowych projektów. Ośrodek Leur objectif : découvrir la réalité Foyer de Jeunes Travailleurs w Dinan professionnelle et culturelle en Pologne. i Mission Locale przyjęły pierwszą polską W nawiązaniu do wizyty polskiej grupy wolontariuszkę. Cel: uwrażliwienie lokalnej we Foyer de Jeunes Travailleurs w Dinan, młodzieży na polską rzeczywistość. która odbyła się w lutym, sześć osób z Dinan przyjechało poznać podobne struktury w województwie warmińsko-mazurskim, w tym stowarzyszenie Przystań z Iławy. Cel wizyty : poznanie rzeczywistości zawodowej i kulturowej w Polsce. Neuf professionnels polonais, dont trois représentants d Iława, visitent des organisations dinannaises. L association Przystań coordonne le groupe polonais. Objectif : découvrir la réalité dinannaise. Dziewięciu polskich profesjonalistów, w tym trzech z Iławy, odwiedziło organizacje w Dinan i okolicach. Stowarzyszenie Mai Maj Août Sierpień Une jeune professionnelle d Iława est invitée à participer à une rencontre européenne de jeunes par l association dinannaise Intercultura. Animatorka z Iławy została zaproszona przez stowarzyszenie Intercultura z Dinan do udziału w europejskim spotkaniu młodzieży Septembre wrzesień Une délégation professionnelle polonaise découvre les organisations sociales à Dinan. Delegacja polskich pracowników zajmujących się młodzieżą odwiedziła organizacje socjalne w Dinan. Septembre wrzesień Des professionnels dinannais sont invités Un groupe de jeunes d Iława est invité à témoigner lors d une conférence sur le à participer à l organisation du festival travail social. Objectifs : intégrer la réalité de l Assovajeunes. En juin, des membres européenne dans le quotidien professionnel de l Assovajeunes avaient participé et favoriser une complémentarité entre au festival de la jeunesse à Iława. les réalités françaises et polonaises. Grupa młodzieży z Iławy została Osoby pracujące z młodzieżą w Dinan zaproszona do współorganizacji festiwalu zostały zaproszone do prezentacji podczas Assovajeunes. W czerwcu członkowie konferencji na temat pracy socjalnej. Assovajeunes uczestniczyli w festiwalu Cel : poznanie realnej codzienności młodzieżowym w Iławie. w krajach europejskich. Septembre wrzesień Des professionnels et une élue de Dinan sont reçus dans des associations d Iława. La délégation est reçue par les élus locaux à l Office du Maréchal. Profesjonaliści i radna z Dinan z wizytą w iławskich stowarzyszeniach. Delegacja została przyjęta przez radnych w urzędzie marszałkowskim. Krzysztof Panfil, Directeur de l association Przystań, accueille les professionnels dinannais dans sa structure. Krzysztof Panfil, dyrektor stowarzyszenia Przystań, przyjmuje gości z Dinan. Wiosną przedstawiciele ośrodka medydcznoedukacyjnego w Dinan zostali przyjęci w podobnej placówce w Iławie. Cel wizyty: poszerzyć współpracę w dziedzinie niepełnosprawności. Août sierpień Signature d un partenariat entre l association Przystań, le FJT et la Mission Locale pour l année 2010 afin de pérenniser le partenariat et de l ouvrir à d autres pays. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy stowarzyszeniem Przystań, ośrodkiem FJT i Mission Locale na rok 2010 w celu utrwalenia współpracy i otwarcia jej na inne kraje. Affiche d un nouveau projet partenarial réunissant Iława, Dinan, la Lettonie et la Suède. Plakat dotyczący nowych projektów łączących Iławę, Dinan, Łotwę i Szwecję. Les professionnels dinannais initient les habitants polonais au jeu du palet. Przedstawiciele Dinan wprowadzają gości z Polski w tajniki gry w palet. Mars marzec Les professionnels dinannais accueillent quatre professionnels d Iława dont deux chefs de service municipaux. Objectif : étudier les possibilités d une institutionnalisation du partenariat. Wizyta w Dinan delegacji z Iławy złożonej z czterech osób pracujących z młodzieżą i dwóch kierowników z urzędu miasta. Cel : sprawdzenie możliwości nadania współpracy partnerskiej oficjalnego charakteru. Mai maj L IME Institut Médico-éducatif Les Vallées de Dinan accueille un groupe de l IME d Iława. Une soirée en présence des élus dinannais est organisée. IME instytut medyczno-edukacyjny Les Vallées w Dinan gościł grupę z podobnego ośrodka w Iławie. Zorganizowano wieczorek z radnymi z Dinan. Un groupe de jeunes dinannais, suivi dans le cadre de la Mission Locale, est invité à Iława afin de participer à la fête de la jeunesse. Grupa młodzieży z Dinan pod opieką Mission Locale została zaproszona do Iławy w celu udziału w imprezie dla młodzieży. Juin czerwiec Deux professeurs du Lycée Kesiam séjournent à Iława afin d envisager un partenariat scolaire. Dwóch nauczycieli z liceum Kersiam przebywało w Iławie w celu sprawdzenia możliwości nawiązania współpracy szkół. Aout Septembre sierpień wrzesień Des professionnels d Iława sont invités à Dinan afin de faire connaissance avec les organisations locales. Osoby pracujące z młodzieżą z Iławy zostały zaproszone do Dinan w celu poznania organizacji lokalnych. Septembre wrzesień Deux professionnels dinannais participent à une conférence à Iława autour de la prévention santé des jeunes. Dwóch przedstawicieli Dinan wzięło udział w konferencji w Iławie poświęconej profilaktyce zdrowotnej młodzieży. Octobre październik Accueil d une nouvelle volontaire polo- 21 Przystań było koordynatorem polskiej naise, native d Iława, à la Mission Locale grupy. Cel : poznanie rzeczywistości et au FJT. zawodowej w Dinan. Przyjęcie wolontariuszki z Polski z Iławy w ośrodku Mission Locale i FJT.

12 22 La cooperation décentralisée entre les départements de Wamie et Mazury et des repose aussi bien sur les partenariats entre les collectivités locales que sur les collaborations développées entre acteurs locaux français et polonais. Ces deux axes sont des piliers ; leur existence et les articulations entre eux sont essentielles à la pérennité et à l efficacité de la coopération décentralisée. Partenaires associatifs, éducatifs et professionnels en Éducation/Formation Inspection Académique IUFM Site de Saint-Brieuc Lycée Joseph Savina des Arts Appliqués Lycée Saint-Pierre Saint-Brieuc Lycée Rabelais Saint-Brieuc Lycée Chaptal de Saint-Brieuc CFA Pommerit Jaudy CFA de Ploufragan La Ville Davy Quessoy Collège La Grande Métairie Ploufragan Université Catholique de l Ouest de Guingamp Centre de Formation Kermaria Centre éducatif Villaprintania École Municipale des Beaux-Arts Lycée Dominique Savio Lycée La Closerie St Quay Portrieux Lycée Jean Bossuet de Lannion Lycée Agricole et CFA de Caulnes Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Caulnes Greta des Lycée agricole de Kernilien Culture / Jeunesse Association Steredenn Dinan Foyer Jeunes Travailleurs Dinan Mission Locale Dinan Association Kergoat Intercultura Creativitae Assovajeunes Fédération des Œuvres Laïque 22 Itinéraires Bis (ADCA22) Théâtre TaRaBaTes Festival Marionnet ic Compagnie Via Cane Biennale d Art contemporain Collectif des plasticiens Comité des fêtes d Uzel Cercle celtique Korriganed Panvrid de Pommerit-le- Vicomte Festival des Hortensias à Perros-Guirec Association Fête du Chant de Marin de Paimpol Association La Belle du Lié de Plœuc-sur-Lié Big Bravo Bibliothèque Municipale de St-Brieuc Association des Compagnons de l Abbaye de Bon Repos Association De Vent et d écumes de Fréhel Symposium International de Sculpture de Cavan Sport CDOS Comité départemental Olympique et Sportif Comités sportifs départementaux des : basket, judo, kayak, voile, volley, vélo Clubs sportifs : Échiquier Guingampais, Skol Gouren (lutte bretonne) de Pleslin-Trigavou Centre d entraînement de football Henry Guérin Ploufragan Tournoi International de foot U13 de Guerlédan École de football du Stade Mûrois de Mur de Bretagne Social MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées ADAPEI Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales AFPE Association pour les Formations aux Professions Éducatives et Sociales CIDFF Centre d Informations sur les Droits des Femmes et des Familles Maison départementale des Femmes MMF22 Marche Mondiale des Femmes Centre Hospitalier Yves le Foll CAMPS Centre d Action Médico-sociale précoce Institut Médico-Educatif Les Vallées Dinan ENSAT Coopérative d Activité et d Emploi AVANT PREMIÈRE Économie/insertion Chambre de métiers et de l artisanat des Partenaires institutionnels Conseil général des Communauté de Communes Lanvollon-Plouha Pays Trégor Goëlo Commune d Uzel Ville de Dinan Autres Fonds de Coopération Franco-polonais basé à Varsovie, Pologne Ambassade de France à Varsovie Cités Unis France Agriculture Chambre d Agriculture des CA Foire agricole Terralies Syndicat Prim Holstein Société Départementale d Agriculture (SDA) de Plérin CEDAPA de Plérin Partenaires associatifs, éducatifs et professionnels en Warmie et Mazurie Attention, cette liste n est ni exhaustive ni figée. Elle est, bien au contraire, en constante évolution. Éducation/Formation Curatorium d Olsztyn Centres de formation continue d enseignants d Olsztyn et d Elbląg Association des professeurs de français PROF-EUROPE (section d Olsztyn) Université de Warmie et Mazurie d Olsztyn Écoles maternelles, collèges et lycées où le français est enseigné, à Olsztyn : Ecole maternelle no 6 La Fontaine Collège no 2 K. I. Gałczyńskiego Collège no 4 M. Skłodowkiej-Curie Collège no 12 Sybiraków Collège no 23 académique I. Lycée d enseignement général A. Mickiewicza II Lycée d enseignement général K. I. Gałczyńskiego III Lycée d enseignement général M. Kopernika IV Lycée d enseignement général M. Skłodowskiej-Curie V Lycée d enseignement général Wspólnej Europy XII Lycée d enseignement général académique Groupement des écoles économiques M. Kopernika Lycée des beaux-arts d Olsztyn Lycée d enseignement général de Bartoszyce Lycée d enseignement général de Morąg Lycée d enseignement général de Nidzica Groupement lycée et école professionnelle de Karolewo Lycée agricole d Ostróda Groupement des écoles des métiers du bâtiment Im Bohaterow Wrzesnia 1939 à Ilawa Lycée d horticulture et de paysage à Giżycko Lycée professionnel hôtelier à Giżycko Centres de formation continue d enseignants d Olsztyn et d Elbląg Centre de conseil agricole de Warmie et Mazurie Culture / Jeunesse Alliance Française en Pologne Ambassade de France en Pologne Institut Français de Varsovie Association des amis de la France et de la Bretagne Amitié d Olsztyn Centre de l Education et des Initiatives Culturelles d Olsztyn Centre culturel municipal d Olsztyn Centre de rencontres européennes Światowid d Elbląg Association Borussia d Olsztyn Association de Coopération Mazurie-France de Giżycko Bibliothèque municipale d Olsztyn Centres culturels communaux et municipaux : Bartoszyce, Braniewo, Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Nidzica, Olecko, Ostróda Musée de Constructions Populaires Parc Ethnographique d Olsztynek Musée W. Kętrzyńskiego de Kętrzyn Musée de Warmie et Mazurie d Olsztyn Musée d Ostróda et Musée de Mazurie de Szczytno Théâtre de marionnettes d Olsztyn Association au profit du développement du village d Aniołowo Fondation Varmienne d education et de développement Różynka Association au profit de la création d un milieu favorable pour éducation des enfants et des jeunes d Iława Przystań Association des Ecrivains Polonais d Olsztyn Bibliothèque régionale d Olsztyn Maison de la Bretagne de Poznań Maison de la Bretagne de Wałbrzych Sport Fédérations et associations sportives en Warmie et Mazurie Social Centre de psychoéducation et de prévention de dépendances et d aide à la famille d Iława Association au profit des enfants avec un handicap mental Jesteśmy d Iława Fondation Initiative de femmes actives Centre d aide à la famille du poviat de Giżycko Partenaires institutionnels Office du Maréchal de la voïvodie de Warmie et Mazurie Office de la Voïvodie de Warmie et Mazurie Office de la Ville d Olsztyn Centre d organisations non gouvernementales d Olsztyn Autres Michelin Polska SA à Olsztyn Grelavi SA à Olsztyn Współpraca zdecentralizowana między departamentem i województwem Warmińsko-mazurskim opiera się na samorządach lokalnych, a także działa dzięki uczestnictwu lokalnych partnerów współpracy francuskich i polskich. Stanowią oni pilary współpracy i gwarantują wydajności i długowieczność projektów. Stowarzyszenia, edukacja i wymiany zawodowe partnerzy z Uwaga, ta lista nie jest wyczerpująca, wręcz przeciwnie, ona jest w stałej konstrukcji Edukacja/ szkolenia Inspection Académique IUFM Site de Saint-Brieuc Liceum plastyczne Joseph Savina Liceum Saint-Pierre Saint-Brieuc Liceum Rabelais Saint-Brieuc Liceum Chaptal Saint-Brieuc CFA Pommerit Jaudy CFA de Ploufragan La Ville Davy Quessoy Collège La Grande Métairie Ploufragan Uniwersytet Katolicki w Guingamp Centre de Formation Kermaria Centre éducatif Villaprintania Szkoła plastyczna w Saint-Brieuc Liceum Dominique Savio Liceum La Closerie St Quay Portrieux Liceum Jean Bossuet de Lannion Liceum Agricole et CFA de Caulnes Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Caulnes Greta des Liceum rolnicze w Kernilien Kultura / młodzież Association Steredenn Dinan Foyer Jeunes Travailleurs Dinan Mission Locale Dinan Association Kergoat Intercultura Creativitae Assovajeunes Fédération des Œuvres Laïque 22 Itinéraires Bis (ADCA22) Théâtre TaRaBaTes Festival Marionnet ic Compagnie Via Cane Biennale d Art contemporain Collectif des plasticiens Comité des fêtes d Uzel Cercle celtique Korriganed Panvrid de Pommerit-le-Vicomte Festival des Hortensias à Perros-Guirec Association Fête du Chant de Marin de Paimpol Association La Belle du Lié de Plœuc-sur-Lié Big Bravo Bibliothèque Municipale de St-Brieuc Association des Compagnons de l Abbaye de Bon Repos Association De Vent et d écumes de Fréhel Symposium International de Sculpture de Cavan Sport CDOS -Comité départemental Olympique et Sportif Departamentalne komitety sportowe w : koszykówka, judo, kajakarstwo, żeglarstwo, siatkówka, kolarstwo Kluby sportowe: Échiquier Guingampais (szachy), Skol Gouren (zapasy) de Pleslin-Trigavou Centre d entraînement de football Henry Guérin Ploufragan (piłka nożna) Międzynarodowy turniej piłki nożnej U13 w Guerlédan Szkółka piłkarska Stade Mûrois w Mur de Bretagne Polityka społeczna MDPH ADAPEI AFPE CIDF Departamentalny Dom Kobiet 22 MMF22 Szpital Yves le Foll CAMPS Instytut medyczno-edukacyjny Les Vallées Dinan ENSAT Coopérative d Activité et d Emploi AVANT PREMIERE Gospodarka Izba Rzemieślnicza w Partnerzy instytucjonalni Rada Generalna Związek Gmin Lanvollon-Plouha Pays Trégor Goëlo Urząd Gminy Uzel Urząd Miasta w Dinan Inne Cités Unis France Rolnictwo Izba Rolnicza w Targi rolnicze Terralies Związek Prim Holstein Departamentalny Związek Rolny w (SDA) w Plérin CEDAPA w Plérin Stowarzyszenia, edukacja i wymiany zawodowe partnerzy z Warmii i Mazur Edukacja / szkolenia Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Elblągu Stowarzyszenie Nauczycieli Języka francuskiego PROF-EUROPE (oddział w Olsztynie) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedszkola, gimnazja i licea, w których nauczany jest język francuski, w Olsztynie: Przedszkole Miejskie nr 6 im. La Fontaine a Gimnazjum nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego Gimnazjum nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków Gimnazjum nr 23 akademickie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy XII Liceum Ogólnokształcące akademickie Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach Liceum Ogólnokształcące w Morągu Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy Zespół Szkół Rolniczych w Karolewie Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 w Iławie Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Technikum Hotelarskie w Giżycku Kultura/ młodzież Alliance Française w Polsce Ambasada Francji w Polsce Instytut Francuski w Warszawie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié w Olsztynie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia w Olsztynie Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej w Giżycku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Biblioteka Miejska w Olsztynie Miejskie i gminne ośrodki kultury: Bartoszyce, Braniewo, Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Nidzica, Olecko, Ostróda Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum w Ostródzie i Muzeum Mazurskie w Szczytnie Teatr Lalek w Olsztynie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo Warmińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Różynka Stowarzyszenie Przystań w Iławie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Olsztynie Dom Bretanii w Poznaniu Dom Bretanii w Wałbrzychu Sport Federacje i związki sportowe z Warmii i Mazur Polityka społeczna Ośrodek psychoedukacji i profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie w Iławie Stowarzyszenie na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym Jesteśmy w Iławie Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Gospodarka Izba Rzemieślnicza w Olsztynie Partnerzy instytucjonalni Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Olsztyna Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie Michelin Polska SA W Olsztynie Grelavi SA w Olsztynie Polsko-Francuski Fundusz Współpracy w Warszawie Rolnictwo Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Les 20 ans de la coopération l événement 2011, une année de fête En 2011, la coopération entre le département des et la voïvodie de Warmie-Mazurie a 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, les deux partenaires créent l événement, rassemblant des initiatives et festivités sur l ensemble de leur territoire. En Dans le cadre D Europe et d Armor, le Département programme différentes manifestations mettant en valeur les initiatives portées par les acteurs costarmoricains pour faire découvrir l Europe. À Dinan, Ploëzal, St-Gelven, Saint-Brieuc, les actions destinées à promouvoir la citoyenneté européenne fleurissent. Résidence de l artiste Antek Grzybek à l Abbaye de Bon Repos L Europe au Château aux couleurs de la Pologne au domaine de la Roche Jagu Expo et concours photos, repas polonais, rencontres de lutte bretonne, soirée témoignages, débats à Dinan Rencontre sur les échanges sportifs à la Maison des Sports de Ploufragan Semaine autour de la littérature polonaise au domaine de Rohannec h à Saint-Brieuc Expo de peinture et dégustations à Fréhel ( ) En Warmie Mazurie Faisant suite au printemps costarmoricain, la Warmie Mazurie programme à son tour un automne festif. Participation d un artiste costarmoricain au plein air sur la bataille de Grunwald Expo d artistes costarmoricains amateur à Olsztynek Journées des au Centre franco-polonais : Nolwenn Corbell, Decoiff, la Compagnie du Chien Bleu, Fiat Lux Délégations officielles ( ) 20 lat współpracy - uroczystości Rok 2011 rokiem rocznicy W 2011 roku mija 20 lat współpracy pomiędzy departamentem i województwem warmińsko-mazurskim. Żeby uczcić tę rocznicę partnerzy organizują wydarzenia i imprezy w obydwu regionach. W W ramach święta Europy D Europe et d Armor departament zaplanował wiele imprez podkreślających inicjatywy zgłaszane przez partnerów z, których celem jest przybliżenie Europy. W Dinan, Ploëzal, St-Gelven, Saint-Brieuc kwitną działania promujące europejską demokrację. Stypendium artystyczne Antka Grzybka w opactwie Abbaye de Bon Repos Europa na Zamku Roche Jagu w barwach Polski Wystawa i konkurs fotograficzny, polski poczęstunek, zawody w zapasach bretońskich, wieczór wspomnień, debaty w Dinan Spotkanie na temat wymian sportowych w Domu Sportu w Ploufragan Tydzień literatury polskiej w willi Rohannec h w Saint-Brieuc Wystawa malarska i poczęstunek we Fréhel ( ) Na Warmii i Mazurach Nawiązując do polskiej wiosny w Warmia i Mazury zaplanowały francuską jesień. Udział artysty plastyka z w plenerze grunwaldzkim Wystawa prac artystów amatorów z w Olsztynku Dni w Centrum Polsko-Francuskim : Nolwenn Corbell, Decoiff, teatr la Compagnie du Chien Bleu, Fiat Lux Oficjalne delegacje ( ) 23

13 Pour plus de renseignements Aby uzyskać dodatkowe informacje Conseil général des Rada Generalna departamentu DiPPOD Direction de la Prospective, de l Ouverture et du Développement Durable BP Saint-Brieuc cedex 1 France (0) Association Warmie et Mazurie Stowarzyszenie Warmie et Mazurie cddp 30 rue brizeux Saint-Brieuc cedex 1 France Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko Mazurskiego Departament współpracy zagranicznej Office du Maréchal de la voïvodie de Warmie et Mazurie d Olsztyn Département de la Coopération Internationale et des Investissements Etrangers ul. Emilii Plater Olsztyn tel.+ 48/89/ fax. + 48/89/ Centrum Polsko-Francuskie Warmie et Mazurie Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie ul. Dąbrowszczaków 39, I p Olsztyn tel.+ 48/89/ /89/ tel. kom Stowarzyszenie Przyjaciół Francji i Bretanii przy Centrum Polsko-Francuskim Association des Amis de la France et de la Bretagne Amitié auprès du Centre Franco-Polonais ul. Dąbrowszczaków 39, I p Olsztyn tel. + 48/89/ / Votre Conseil général au service de tous les Costarmoricains

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.)

Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) 1 Fiszka A1/A2 PIERWSZA TURA LISTY 50 FRANCUSKOJĘZYCZNYCH PRZEBOJÓW (od 17 marca do 28 marca 2012r.) Ćwiczenie 1 : znam francuską piosenkę Jakich francuskich artystów/ jakie francuskie artystki i jakie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII. 6 7 grudnia 2010 PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FRANCUSKOJĘZYCZNEGO NAUCZANIA CHEMII 6 7 grudnia 2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Ul. Bukowska 16 w Poznaniu 6 grudnia 2010 (poniedziałek) 10.50 11.00 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie

Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie ECHO DNIA Uczniowie niżańskiego liceum podróżują po Europie Grupa licealistów z Niska bierze udział w programie Comenius. W ramach trwającego przez dwa lata projektu odwiedzą Niemcy, Grecję, Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ III STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego czas pracy 110 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Dwadzieścia lat działalności Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie IV 1993 IV 2013

Dwadzieścia lat działalności Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie IV 1993 IV 2013 Centrum Polsko-Francuskie Côtes d Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie 1993-2013 Wstęp Dwadzieścia lat działalności Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie IV 1993 IV 2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku WSTĘP Centrum Polsko-Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje w ramach współpracy zdecentralizowanej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZERWIEC 2012 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD

LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD LES ÉTUDES FRANÇAISES DANS LES PAYS DE VISEGRÁD Prace naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich Plejada 1 Norme, normativité, transgression redakcja : Anna Bochnakowa, Agnieszka Marduła, Teresa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DIS-MOI DIX MOTS 2015 ZORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM AMBASADY FRANCJI I INSTYTUTU FRANCUSKIEGO W POLSCE La thématique 2015 : le français, langue hospitalière De tout temps,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 18 MAJA 2015 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

PROJET COMENIUS

PROJET COMENIUS PROJET COMENIUS 2013-2015 Gdynia Dunkerque Collège Arthur Van Hecke, Dunkerque Ville de Gdynia (Pologne) Les projets... Intitulés Club COMENIUS projekty Enseignants référents Classes ou effectifs Cheryl

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera

Bardziej szczegółowo

PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne

PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne Activités, rencontres et manifestations - Tableau récapitulatif PROF-EUROPE, avec ses dix-huit sections régionales Białystok, Bydgoszcz-Toruń,

Bardziej szczegółowo

!! MADE IN POLSKA! 16.10 - Centre Scientifique de l Académie Polonaise des Sciences à Paris - 74 rue Lauriston, 75116 Paris

!! MADE IN POLSKA! 16.10 - Centre Scientifique de l Académie Polonaise des Sciences à Paris - 74 rue Lauriston, 75116 Paris Florek Entertainment et le Centre Scientifique de l'academie Polonaise des Sciences à Paris sous le haut patronage de l Ambassade de Pologne en France vous invitent à la deuxième édition de la Conférence:

Bardziej szczegółowo

Klasy frankofońskie na Śląsku

Klasy frankofońskie na Śląsku Klasy frankofońskie na Śląsku Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur EDJ WARSZAWA 2012 1. Rola i pozycja języka francuskiego świecie, w Europie i w Polsce 2. Cele projektu KFS 3. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne i skład: KotBury. Opracowanie tekstu: Jolanta Florczak, Sebastian Szulfer. Wybór zdjęć: Sebastian Szulfer

Opracowanie graficzne i skład: KotBury. Opracowanie tekstu: Jolanta Florczak, Sebastian Szulfer. Wybór zdjęć: Sebastian Szulfer Opracowanie graficzne i skład: KotBury Opracowanie tekstu: Jolanta Florczak, Sebastian Szulfer Wybór zdjęć: Sebastian Szulfer Zdjęcia: archiwum KSAP archiwum PAP str. 78, 90, 102, 130, 150, 162, 174, 216

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012

EGZAMIN MATURALNY 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014

Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014 Rozkład materiału z języka francuskiego dla klasy 1AD liceum dwujęzycznego na rok szkolny 2013/2014 Program nauczania języka francuskiego w liceum, w sekcjach dwujęzycznych, M. Pamuła, M. Krysa, K. Herzig.

Bardziej szczegółowo

Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015

Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015 Bourse de recherche en mathématiques «Szolem Mandelbrojt» : Formulaire de candidature 2015 Madame Monsieur Prénom : NOM : Né(e) le : / / Ville de naissance : Adresse actuelle : Ville, code postal : Téléphone

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język francuski Język francuski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 STOPIEŃ REJONOWY 11.02.2014 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim.

terenie Ziemi Chełmińskiej, a więc na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Spotkanie założycielskie LGD Dolina Drwęcy le rencontre dans le but de création de la Groupe d Action Locale La valée Drwęca Lokal Action Groupe The Drwęca Valley founding meeting Związek Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Proposition du 25.06.2012 / Propozycja z dnia 25.06.2012

Proposition du 25.06.2012 / Propozycja z dnia 25.06.2012 PRÉSENCE FRANÇAISE AU XXIIe FORUM ECONOMIQUE 2012 4-6.09.2012 OBECNOŚĆ FRANCUSKA NA XXII Forum Ekonomicznym 2012 4-6.09.2012 Proposition du 25.06.2012 / Propozycja z dnia 25.06.2012 PRÉSENCE FRANÇAISE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LVIII FASCICULE LVIII UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.pl Historia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ze

Bardziej szczegółowo

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2014 roku

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2014 roku Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2014 roku WSTĘP Centrum Polsko-Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje w ramach współpracy zdecentralizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Exemples de bonnes pratiques

Przykłady dobrych praktyk Exemples de bonnes pratiques Przykłady dobrych praktyk Exemples de bonnes pratiques w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS SYMPOSIUM EUROPÉEN PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS SYMPOZJUM EUROPEJSKIE WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ EUROPEAN SYMPOSIUM ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY S PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU B (DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 16 punktów. vrai faux 1. Les

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna 2010CKE czny grafid Ukła KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH)

KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) XXXV OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA 28.10.2011 KLUCZ DO TESTU A (DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCZNYCH) I. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty. Razem 8 punktów (odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre Katowice - POLOGNE

Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre Katowice - POLOGNE Programme de la visite d étude n 56 du 19 au 21 septembre 2012 - Katowice - POLOGNE Pour une Europe plurilingue : le rôle des médias dans l apprentissage des langues étrangères POLSKIE STOWARZYSZENIE EUROPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Colloque à Varsovie :

Colloque à Varsovie : Colloque à Varsovie : «La Pologne et la Suisse face aux défis du XXe siècle : contacts culturels et politiques» organisateurs principaux : Prof. Claude Hauser, Dr Pawel Duber, Dr Matthieu Gillabert (Université

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Tableau des contenus de la méthode d apprentissage du français Francofolie express 3

Tableau des contenus de la méthode d apprentissage du français Francofolie express 3 Tableau des contenus de la méthode d apprentissage du français Francofolie express 3 (Rozkład z języka francuskiego podręcznika Francofolie express 3) ÉCOLE (Nazwa szkoły) :. NOM DU PROFESSEUR (Nazwisko

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka francuskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Sommes-nous familiers avec Internet?

Sommes-nous familiers avec Internet? Exercice : Veuillez lire le texte suivant et le compléter avec les termes de votre choix afin de lui donner un sens logique. Sommes-nous familiers avec Internet? Internet devient de plus en plus... (1),

Bardziej szczegółowo

Unité 2 D ici ou d ailleurs Leçon 5 Passeport pour l Europe

Unité 2 D ici ou d ailleurs Leçon 5 Passeport pour l Europe PLAN DYDAKTYCZNY VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot: język francuski Nauczyciel: Olga Skórzewska klasa pierwsza Poziom kontynuacyjny IV.1 Wymiar zajęć: dwie godziny lekcyjne

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

DOSSIER D INSCRIPTION À L ÉCOLE POLONAISE DE GRENOBLE POUR L ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016

DOSSIER D INSCRIPTION À L ÉCOLE POLONAISE DE GRENOBLE POUR L ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 Bulletin d'information pour l'année scolaire 2015/16 Association des Parents d'élèves de l'école Polonaise de Grenoble Siège social : Chez Mme Anna DESMOULINS 25 rue des Alpes 38420 Domène Présidente:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-R2_1F-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH MAJ ROK 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Montrer une communauté forte, homogene et solidaire des entreprises françaises. / Budować silną, jednorodną i solidarną wspólnotę firm francuskich.

Montrer une communauté forte, homogene et solidaire des entreprises françaises. / Budować silną, jednorodną i solidarną wspólnotę firm francuskich. PRÉSENCE FRANÇAISE AU XXIIe FORUM ECONOMIQUE 2012 4-6.09.2012 OBECNOŚĆ FRANCUSKA NA XXII Forum Ekonomicznym 2012 4-6.09.2012 Proposition du 21.08.2012 / Propozycja z dnia 21.08.2012 PRÉSENCE FRANÇAISE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJF-P1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski

jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski jarek kruk annotations jarek kruk zapiski annotations 1 O1...czy nie w tym tkwi filozofia malarza, owa pulsujaca, i bolesna koniecznosc -- przyciagania, -swiata,

Bardziej szczegółowo

à l attention des parents d Elèves Nouvellement Arrivés en France (école primaire : maternelle et élémentaire)

à l attention des parents d Elèves Nouvellement Arrivés en France (école primaire : maternelle et élémentaire) Livret d accueil à l attention des parents d Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENA) scolarisés à l école primaire. Réalisation : Isabelle Simonet, Directrice Plate-forme accueil ENA Nîmes Collège

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji Plan Działania KSOW na lata 2010-2011 - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Les Pôles de compétitivité, un succès pour la Wallonie! Centra doskonałości waloński sukces!

Les Pôles de compétitivité, un succès pour la Wallonie! Centra doskonałości waloński sukces! Juin 2013/N 18 Czerwiec 2013/ N 18 Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie Les Pôles de compétitivité, un succès pour la Wallonie! Centra doskonałości waloński

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

La Tour Eiffel. Widok z Eiffelki był niesamowity. Tu widok na dzielnicę La Défense.

La Tour Eiffel. Widok z Eiffelki był niesamowity. Tu widok na dzielnicę La Défense. La Tour Eiffel Widok z Eiffelki był niesamowity. Tu widok na dzielnicę La Défense. La Tour Eiffel Depuis toujurs je voulais regarder La Tour Eiffel. J J entends Paris et tout d abord je pense: l amour

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJF-R2A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 110 minut 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJF-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 11.02.2015 1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 Cel główny projektu - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalna i międzypokoleniowa z terenu objętego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK FRANCUSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 Zadanie 1. 1.1. A 1.2. C 1.3. B 1.4. A Zadanie 2. 2.1. D

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M.

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Spytka Ligęzy a Lwowskim Kolegium Przemysłu Spożywczego w Lwowie-

Bardziej szczegółowo

Gazeta Bretońska Journal

Gazeta Bretońska Journal Gazeta Bretońska Journal GAZETA BRETOŃSKA / JOURNAL Breton BRETON 1 ISSN 1640-5048 wrzesień 2013 wydanie jubieluszowe z okazji 20-lecia Domu Bretanii septembre 2013 Edition spéciale 20ème anniversaire

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rennes, 3 kwietnia 2012 roku

Rennes, 3 kwietnia 2012 roku Komunikat z oficjalnej wizyty Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Rennes dotyczący dalszego rozwoju współpracy między Województwem Wielkopolskim i Regionem Bretania Rennes, 3 kwietnia 2012 roku Odwołując

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL

A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL A LA RÉCEPTION DE L HÔTEL La réceptionniste: Bonjour Monsieur. Mr Bonnet: Bonjour, mon nom est Bonnet. J ai réservé par téléphone une chambre chez vous. La réceptionniste: Oh oui, Mr François-Xavier Bonnet:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu *

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu * Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu * Ambasada RP 1, rue Talleyrand - 75343 Paris Cedex 07 tel.: 01 43 17 34 00 - fax: 01 43 17 35 07 adres internetowy: http://www.ambassade.pologne.net

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK FRANCUSKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7) Czas pracy: 120 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) Przeczytaj cztery

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo