D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D est en ouest, une Europe solidaire pour innover. Ze Wschodu na Zachód. Solidarni dla innowacyjnej Europy. Warmie Mazurie."

Transkrypt

1 D est en ouest, une Europe solidaire pour innover Ze Wschodu na Zachód Solidarni dla innowacyjnej Europy Warmie Mazurie

2 Warmie-Mazurie Warmia i Mazury P O L O G N E P O L S K A F R A N C E F R A N C J A Les et la Warmie-Mazurie Une passerelle terrestre entre deux pays d eau Dans une Europe sans cesse à consolider, les partenariats interrégionaux occupent une place de choix, celle de cultiver et de faire vivre des échanges diversifiés entre leurs habitants. Depuis 20 ans, le département des Côtes d Armor et la Voïvodie de Warmie Mazurie entretiennent des rapports privilégiés. Ils ont tissé un lien aujourd hui fort de rapports humains solidaires ainsi que de projets citoyens et institutionnels multiples. Entre le pays de la mer et le pays des mille lacs, un pont s est construit, survolant les deux mille kilomètres terrestres qui les séparent et donnant corps à une citoyenneté européenne sans cesse en quête de projets rencontres et de découvertes de son voisin européen. i Warmia i Mazury Lądowy most pomiędzy krainami wodnymi W Europie, która ciągle jest w trakcie konsolidacji, partnerstwa międzynarodowe zajmują szczególne miejsce, gdyż ich celem jest kultywowanie i ożywianie różnorodnych wymian pomiędzy mieszkańcami. Od 20 lat departament i województwo warmińsko-mazurskie utrzymują wyjątkowe stosunki : relacja, która została wypracowana przez ten czas obecnie opiera się na solidnych kontaktach międzyludzkich oraz na licznych projektach obywatelskich i instytucjonalnych. Pomiędzy Krainą nadmorską i Krainą Tysiąca Jezior powstał most, który połączył regiony oddalone od siebie o dwa tysiące kilometrów i umożliwił powstanie społeczeństwa obywatelskiego, które bez wytchnienia poszukuje wspólnych okazji do spotkań i bliższego poznania swojego europejskiego partnera.

3 4 20 ans de coopération décentralisée 20 lat współpracy zdecentralizowanej Une coopération de référence en plein essor Wzorowa współpraca w pełnym rozkwicie Les liens noués entre les et la Warmie Mazurie, nés il y a près de 30 ans, ont évolué au fil des années et des expériences pour aboutir aujourd hui à un programme fondé sur le développement des territoires, leur attractivité et le soutien aux actions durables. Kontakty nawiązane pomiędzy departamentem i województwem warmińskomazurskim prawie 30 lat temu zmieniały się w miarę upływu lat i nabywania doświadczeń. Dziś relacje te są ujęte w programie współpracy, której celem jest rozwój obydwu regionów, zwiększanie ich atrakcyjności i wspieranie trwałych działań. Le comité de pilotage, évaluer et accompagner C est un organe de consultation qui soutient la coopération décentralisée / Warmie et Mazurie depuis Il se réunit chaque année pour évaluer la coopération, les projets partenaires réalisés ainsi que pour déterminer les axes prioritaires de coopération pour les années Après la proclamation de l état de guerre en Pologne en 1982, des habitants des créent une filiale de l organisation Solidarité avec Solidarność afin d apporter leur soutien moral et matériel aux habitants de la région de la Warmie et Mazurie. Après la chute du communisme, en 1991, le Conseil général des, incité et soutenu par les Costarmoricains engagés, décide de tisser des liens de coopération plus étroits avec les autorités locales de cette région, dans le cadre d un accord de coopération décentralisée. à venir. Petit rappel historique 1982 Création d une filiale de l organisation Solidarité avec Solidarność 1991 Première convention de coopération officielle entre la Voïvodie d Olsztyn et les 2000 Signature de l accord de coopération entre les pouvoirs autonomes de la Warmie Mazurie et le Conseil général des 2004 Adhésion de la Pologne à l Union Européenne 2008 Signature d une nouvelle programmation de travail pour Festivités autour des 20 ans de la coopération Les 4 grands objectifs de la coopération y Établir une coopération de référence du fait de la qualité de la démarche et des résultats y Développer la fraternité européenne y Exporter les savoir-faire d excellence vers le territoire partenaire y Intégrer les réseaux et programmes européens Des échanges de plus en plus fructueux Les premiers échanges portent sur des formations et des séjours en France de représentants de pouvoirs locaux et d agriculteurs. Puis est mis en place un ensemble de partenariats scolaires, sociaux, sportifs et culturels qui aboutissent à des projets thématiques dans plusieurs domaines : hôtellerie, gastronomie, politiques sociales, développement de territoires ruraux, expositions et spectacles artistiques... Vers une coopération durable À la suite de l adhésion polonaise à l Union Européenne, en 2004, la coopération prend un nouvel élan, professionnel et citoyen. Elle se donne alors deux grands objectifs améliorer l attractivité des deux régions en les intégrant à la dynamique de construction européenne soutenir le développement durable et citoyen dans une Europe solidaire. Aujourd hui, la coopération des régions est basée sur des objectifs opérationnels communs et des actions concrètes en lien avec un développement durable des territoires. L évaluation, une garantie de réussite et de qualité Pour adapter et renforcer les règles de coopération, les deux régions encouragent l équilibre entre les projets portés par des institutions et ceux portés par des citoyens. Pour veiller à la pertinence des réalisations, les actions sont évaluées régulièrement et leurs résultats diffusés le plus largement possible. Les dispositifs restent ainsi adaptés aux besoins ce qui garantit la qualité et la pérennité des projets réalisés ensemble. W 1982 roku w departamencie powstała filia Solidarité avec Solidarność w celu zaoferowania humanitarnej pomocy mieszkańcom ówczesnego województwa olsztyńskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W 1991 roku, po upadku komunizmu, Rada Generalna departamentu wspierana przez zaangażowanych mieszkańców tego regionu, zadecydowała o nawiązaniu bliższej współpracy z władzami lokalnymi Warmii i Mazur, działając według zasad współpracy zdecentralizowanej. Komitet Sterujący : ocena i pomoc Jest to organ opiniodawczy, który wspiera współpracę zdecentralizowaną /Warmia i Mazury od 2006 roku. Komitet podczas swych corocznych spotkań dokonuje oceny współpracy na podstawie realizowanych projektów partnerskich oraz wytycza priorytetowe kierunki współpracy na najbliższe lata. Krótka historia 1982 Utworzenie filii organizacji Solidarité avec Solidarność 1991 Pierwsza umowa o współpracy oficjalnej pomiędzy województwem olsztyńskim i departamentem 2000 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i Radą Generalną departamentu 2004 Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 2008 Podpisanie planu pracy na lata Uroczystości związane z 20-leciem współpracy Cztery główne cele współpracy y ustalenie zasad wzorcowej współpracy ze względu na jej jakość i wyniki y rozwój braterstwa w Europie y eksport wiedzy i dobrych praktyk do regionu partnerskiego y przyłączenie się do sieci i programów europejskich Coraz bardziej owocne wymiany Pierwsze wymiany stanowiły szkolenia i pobyty polskich samorządowców oraz rolników, a następnie bogate wymiany szkolne, społeczne, sportowe i kulturalne, a także coraz liczniejsze wspólne projekty tematyczne w takich dziedzinach, jak np. hotelarstwo, gastronomia, polityka i opieka społeczna, rozwój obszarów wiejskich, wystawy i występy artystyczne... W stronę trwałej współpracy Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku współpraca obrała charakter partnerskiej, zawodowej i obywatelskiej współpracy międzyregionalnej, która ma dwa główne cele : zwiększenie atrakcyjności obydwu regionów poprzez włączenie ich do dynamiki budowania Europy; wspieranie rozwoju zrównoważonego i demokracji obywatelskiej w solidarnej Europie. Obecnie współpraca regionalna oparta jest na wspólnych celach operacyjnych i konkretnych działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem obydwu regionów. Ewaluacja gwarancją sukcesu i jakości W celu dostosowania i wzmocnienia zasad współpracy obydwa regiony zachęcają do zachowania równowagi pomiędzy projektami zgłaszanymi przez instytucje i przez obywateli. Działania te są regularnie poddawane ocenie, która ma na celu zapewnienie trafności prowadzonych działań, a wyniki oceny są szeroko rozpowszechniane. W ten sposób mechanizmy współpracy są dostosowywane do potrzeb, co gwarantuje jakość i trwałość wspólnie realizowanych projektów. 5

4 Canal d Elbląg Kanał Elbląski Sanctuaire à Krośno Sanktuarium w Krośnie Wyjątkowy krajobraz naturalny Największe jeziora to Śniardwy (113,8 km 2 ) i Mamry (104,4 km 2 ), a najgłębsze to Wukśniki i Babięta Wielkie. Część tych jezior, spięta kanałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne. Najbardziej znany to Kanał Ostródzko-Elbląski z systemem pochylni umożliwiających podróż statkiem po lądzie. Lasy zajmują prawie 30 % powierzchni województwa, z licznymi parkami i rezerwatami. Świetnie zachowane zamki gotyckie, kościoły i pałace także stanowią atrakcję i przyciągają rocznie 5 milionów turystów, z czego 20 % to turyści zagraniczni. Un patrimoine exceptionnel Parmi les mille lacs, les plus grands sont Śniardwy (113,8 km 2 ) et Mamry (104,4 km 2 ) et les plus profonds Wukśniki et Babięta Wielkie. Une partie de ces lacs sont connectés par des canaux et des rivières constituant ainsi des kilomètres de pistes navigables. Le canal d Ostróda- Elbląg est le plus connu, avec un système d écluses qui permettent de déplacer un bateau sur la terre. Les forêts occupent presque 30 % de la surface de la voïvodie avec de nombreux parcs et réserves. Les châteaux gothiques très bien entretenus, les églises et les manoirs sont autant d attractions touristiques qui attirent chaque année 5 millions de touristes dont 20 % sont étrangers. Czysta gospodarka W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest ok podmiotów gospodarczych. Województwo, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski. Główne działy gospodarki to rolnictwo przede wszystkim uprawa zbóż i ziemniaków, turystyka i przemysł przyjazny środowisku przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, produkcja opon, maszyn i urządzeń z zastosowaniem czystych technologii przemysłowych i odnawialnych źródeł energii. Dominuje produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja mebli, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich. 6 La Warmie-Mazurie Warmia i Mazury Naturelle et préservée Cenna przyroda Une économie propre Avec environ entreprises, la voïvodie est l une des plus exigentes en terme d environnement, soumise au programme Poumons Verts de la Pologne. Les secteurs phares de l économie sont l agriculture céréales et pommes de terre essentiellement, le tourisme et les industries favorables à l environnement l industrie bois, l exploitation de forêts écologiques, la production de pneumatiques, de machines et d équipements utilisant des technologies propres et des sources d énergie renouvelables. Les productions dominantes sont les articles alimentaires et les boissons, la production de meubles, de machines et d appareils électriques, de vêtements et de fourrures. Une vie culturelle riche Bogate życie kulturalne Międzynarodowy Piknik Country w Mrągowie, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka w Iławie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej Szanty w Giżycku, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy poezję, Festiwal Muzyki Rockowej w Węgorzewie, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Ostróda Reggae Festival... Na Warmii i Mazurach odbywa się wiele imprez kulturalnych dla szerokiej publiczności. W województwie funkcjonują dwa teatry dramatyczne w Olsztynie i Elblągu oraz Olsztyński Teatr Lalek. Filharmonia w Olsztynie nosi miano urodzonego na Warmii wybitnego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W województwie warmińsko-mazurskim działa aktywnie sieć gminnych i miejskich bibliotek i ośrodków kultury. 7 Située dans le nord-est du pays, la Warmie- Mazurie est considérée comme l une des plus belles régions de la Pologne. Sur plus de km², le pays des mille lacs tisse un paysage unique mêlé de lacs et de verdure. Un patrimoine naturel mis à l honneur au travers de son agriculture, du développement du tourisme mais également d actions environnementales d envergure. Województwo warmińsko-mazurskie, tradycyjnie nazywane Krainą Tysiąca Jezior, leży w północnowschodniej części Polski i uważane jest za jeden z jej najpiękniejszych regionów. Na powierzchni ponad km 2 przyroda ukształtowała wyjątkowy pejzaż z jezior i lasów. Walory przyrodnicze regionu są podkreślane poprzez rolnictwo, rozwój turystyki oraz działania przyrodnicze o dużym zasięgu. Pique-nique Country de Mrągowo, Festival international de jazz traditionnel Złota Tarka d Iława, Festival international de chants marins Szanty w Giżycku, festival de la poésie chantée au château d Olsztyn, Festival de rock de Węgorzewo, Les Nuits de blues d Olsztyn, Festival de Reggae d Ostróda... autant de rendez-vous festifs qui scandent la vie en Warmie Mazurie. Avec deux théâtres, à Olsztyn et à Elbląg, un théâtre de marionnettes, la philharmonie d Olsztyn dédiée au compositeur Feliks Nowowiejski ainsi qu un réseau de bibliothèques et de centres culturels qui maille toute la région, la Warmie Mazurie offre un remarquable panel d activités culturelles ouvertes à tous. Pique-nique country de Mrągowo Międzynarodowy Piknik Country w Mrągowie

5 Kilka liczb Trzy krainy historyczno-geograficzne : Warmia, Mazury i Powiśle 1,4 miliona mieszkańców 116 gmin 19 powiatów Stolicę Olsztyn zamieszkuje mieszkańców 200 km odcinek granicy polsko-rosyjskiej stanowi zarazem zewnętrzną granicę Unii Europejskiej studentów, głównie w Olsztynie Sanctuaire marial baroque de Święta Lipka Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP Święta Lipka 8 Ecluse sur le canal d Elbląg Śluza wodna na kanale Elbląskim 9 Vieille ville d Olsztyn Starówka Olsztyna QUELQUES CHIFFRES Trois territoires historiques et géographiques : Warmie, Mazurie et Powiśle 1,4 million d habitants 116 communes 19 poviats (districts) La capitale, Olsztyn, regroupe habitants La frontière polono-russe de 200 km est en même temps une frontière externe de l Union Européenne étudiants, principalement sur la ville d Olsztyn

6 Pour la petite histoire Créé en 1790, le Département des Côtes-du-Nord est rebaptisé en En tant que département breton, il porte les traces de son passé celte et présente la particularité d avoir su entretenir deux cultures distinctes : à l ouest, celle des Bretonnants de Basse-Bretagne ; à l est, celle de Haute-Bretagne, la culture gallèse. Une diversité qui enrichit les traditions départementales, qu elles soient linguistiques, culturelles, littéraires ou folkloriques. Un territoire en bleu et vert Riches de deux mondes distincts, l Armor, pays de la mer, et l Argoat, pays de la terre, les s étendent sur hectares. Elles comptent 373 communes, tantôt maritimes, tantôt rurales, réparties en 52 cantons, et plus de habitants, parmi lesquels de nombreux nouveaux résidents, séduits par le cadre de vie et la bipolarité du département, entre campagne et bord de mer. 10 Les Entre terre et mer Nad morzem i na lądzie Une mer généreuse Bordées par la Manche sur près de 350 km, les Côtes d Armor ont su tirer profit de la proximité de la mer, tant sur le plan économique que touristique. Grâce aux 17 ports de pêche et de commerce, aux 15 ports de plaisance (plus de places) et aux nombreux clubs et manifestations nautiques du département, environ emplois sont directement liés aux activités maritimes. Et autres résultent de l impact du tourisme sur nos côtes. Car la mer en attire nombre de visiteurs, séduits par les paysages et les sites naturels, préservés par les efforts conjoints du Conseil général et du Conservatoire du littoral. Vue plongeante au Cap Fréhel Widok z przylądka Fréhel Kilka słów o historii W 1790 roku utworzony został departament Côtes-du- Nord, którego nazwę zmieniono w 1990 na. Ponieważ jest to departament bretoński ślady celtyckiej przeszłości widoczne są na każdym kroku. Ponadto zachowały się tu dwie odrębne kultury : w zachodniej części, tzw. Dolnej Bretanii (Basse-Bretagne) dominuje kultura języka bretońskiego, a na wschodzie, w Górnej Bretanii (Haute-Bretagne) francuskojęzyczna. Różnorodność językowa, kulturowa, literacka i folklorystyczna wzbogaca tradycję departamentu. Region zieleni i błękitu Departament zajmuje powierzchnię hektarów i dzieli się na wybrzeże zwane Armor i ląd zwany Argoat. 373 gminy, nadmorskie i wiejskie, zgrupowane są w 52 kantonach. Departament zamieszkuje ponad mieszkańców, wśród których jest wielu nowo przybyłych, skuszonych jakością życia i wyjątkowym charakterem tego departamentu podzielonego pomiędzy wybrzeże i ląd. 11 Département dynamique, les ont su tirer profit de leur position privilégiée, entre terre et mer, en plein coeur de la Bretagne. Les ressources maritimes et rurales y rivalisent avec un riche héritage culturel et une identité forte, dont les échos se font entendre toute l année aux quatre coins du territoire. to dynamicznie rozwijający się departament, który czerpie korzyści z uprzywilejowanego położenia nad morzem i na lądzie w sercu Bretanii. Bogactwo zasobów morskich i terenów wiejskich rywalizują tu z bogatym dziedzictwem kulturowym i silną tożsamością, a echa tej rywalizacji widoczne są w każdym zakątku departamentu. Hojne morze Departament graniczy z kanałem La Manche na długości prawie 350 km i czerpie korzyści z bliskości morza, zarówno pod względem ekonomicznym jak i turystycznym. 17 portów handlowych, 15 przystani (ponad miejsc), liczne kluby i imprezy wodne dają zatrudnienie około osób w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością morską. Kolejne osób znajduje zatrudnienie w turystyce. Morze przyciąga do wielu turystów uwiedzionych pięknymi krajobrazami i przyrodą chronioną wspólnymi siłami rady generalnej i konserwatora przyrody.

7 12 Domaine départemental de La Roche Jagu Zamek w La Roche Jagu Kayak de mer Kajak morski Żywa i dynamiczna wieś jest najważniejszym departamentem rolniczym we Francji i słynie z ogromnej wiedzy w tej dziedzinie gospodarstw rolnych zatrudnia pracowników i generuje rocznie produkcję o wartości ponad 2 miliardów euro, przede wszystkim w sektorze wołowiny, drobiu i wieprzowiny. Liczba ta robi wrażenie, zwłaszcza że jest to region, który szczególnie dba o zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska (rolnictwo ekologiczne, krótka ścieżka produkcyjna...). Ponadto w kwitnie przemysł przetwórstwa spożywczego wzbogacony pracami krajowego ośrodka badań na temat zdrowia zwierząt i przetwórstwa żywności (Zoopole). Jednak wieś w nie gości wyłącznie specjalistów : coraz liczniejsi są turyści (kemping w gospodarstwie ), a turystyka wiejska jest w pełnym rozkwicie. Une campagne vivante et dynamique Premier département agricole de France, les s illustrent par leur savoir-faire en matière d agriculture. Ses exploitations agricoles, soit emplois, génèrent une production de plus de 2 Mrd, principalement en bovins, volailles et porcs. Un chiffre impressionnant dans un territoire qui a pris le cap de pratiques ancrées dans le développement durable et le respect de l environnement (agriculture biologique, circuits courts...). Par ailleurs, l industrie agroalimentaire fleurit en, enrichie d un pôle international de recherche en santé animale et agroalimentaire (Zoopole). Mais la campagne costarmoricaine n accueille pas uniquement les professionnels : les visiteurs sont de plus en plus nombreux à y pratiquer un tourisme rural (camping à la ferme ) en plein essor. Une identité culturelle forte Pays d héritage et de traditions, les affirment leur identité au quotidien, au rythme des nombreux rendezvous culturels programmés chaque année. Musiques, danses, langues, folklore, littérature, cinéma, sport Qu ils soient traditionnels ou modernes, ces événements reflètent l image d un département dynamique, tout à la fois fier de ses racines et acteur d une modernité de tous les instants. Château de Fort La Latte Zamek Fort La Latte 13 Silna tożsamość kulturowa to kraina dziedzictwa i tradycji, które podkreśla na co dzień podczas licznych spotkań kulturalnych w ciągu całego roku. Muzyka, taniec, język, folklor, literatura, kino, sport Wydarzenia te, zarówno tradycyjne jak i nowoczesne, odzwierciedlają wizerunek dynamicznego departamentu, dumnego ze swoich korzeni i nowoczesnego na każdym kroku.

8 Zbieżne cele Te dwie struktury ściśle ze sobą współpracują w ramach jednego z celów ustalonych w planie pracy na lata : Rozwój braterstwa w Europie poprzez realizację następujących wytycznych : Rozwój wzajemnego poznania się obywateli Europy Wspieranie nauczania języka polskiego i francuskiego Kultura, edukacja, oświata, sztuka, sport jako uprzywilejowane formy współpracy, wzajemna promocja dwóch regionów 14 La coopération décentralisée citoyenne Obywatelska współpraca zdecentralizowana Deux interlocuteurs, des projets multiples Dwóch partnerów, wiele projektów Camp linguistique pour des jeunes de Warmie et Mazurie Obóz językowy dla młodzieży z Warmii i Mazur Des objectifs convergents Les deux structures travaillent aujourd hui en étroite collaboration. Elles répondent à l un des objectifs établis dans la programmation : Développement de la fraternité européenne au travers de 5 objectifs. Développer la connaissance mutuelle des citoyens européens par des liens accessibles au plus grand nombre Faciliter l apprentissage du polonais et du français Faire connaître les liens historiques qui lient les deux pays et les deux territoires et promouvoir la Warmie Mazurie en et réciproquement Favoriser les échanges d expériences et de savoir faire dans les domaines professionnels : agriculture, enseignement, culture, voyages, sports Communiquer sur les échanges entre citoyens Wspieranie wymian doświadczeń i wiedzy praktycznej w następujących dziedzinach : rolnictwo, nauczanie, kultura, podróże, sport Informowanie o współpracy obywateli Kilka przykładów współpracy Aby zrealizować swoje cele stowarzyszenie ACAWM i Centrum P-F obrały dwie misje : inicjowanie i wspieranie mikroprojektów. Oto kilka przykładów Obóz językowy dla młodzieży z Warmii i Mazur. Przez dwa tygodnie młodzież wypoczywając, uczy się języka francuskiego z nauczycielami z. Obóz językowy : organizowany corocznie od 1997 r., dla uczniów (kiedyś organizowano dwa obozy). Staż dla nauczycieli. Co dwa lata czterech nauczycieli języka francuskiego z województwa warmińsko-mazurskiego bierze udział w stażu w Saint-Brieuc, podczas którego poznają nowe metody pracy na lekcjach. 15 La coopération en quelques illustrations Parce que la coopération est avant tout une affaire de citoyens, les et la Warmie-Mazurie s appuient en partie sur l action de deux partenaires privilégiés, l Association franco-polonaise et le Centre franco-polonais qui développent et accompagnent des actions dans divers domaines : éducation, francophonie, culture, art, jeunesse, sports Ponieważ współpraca jest przede wszystkim sprawą obywateli, departament i województwo warmińsko-mazurskie częściowo opierają się na działaniach dwóch ważnych partnerów : polsko-francuskiego stowarzyszenia ACAWM i Centrum Polsko-Francuskiego, którzy prowadzą i wspierają działania w różnych dziedzinach : edukacja, frankofonia, kultura, sztuka, młodzież, sport Afin de remplir leurs objectifs, les deux associations se sont assignées deux missions : l animation et le soutien à la mise en place de micro-projets. Quelques exemples Camp linguistique pour des jeunes de WM Pendant 15 jours, des jeunes apprennent le français, avec des professeurs de, de façon ludique. Ce dispositif fonctionne depuis 1997 ; une centaine de jeunes y participent chaque année. Atelier crêpes dans le cadre d un projet scolaire Nauka robienia naleśników, w ramach wymian szkolnych

9 16 Élèves du lycée St-Pierre à Gdansk avec leurs correspondants polonais Uczniowie liceum St Pierre w Gdańsku, razem ze swoim polskim partnerem Des étudiants polonais découvrent les dispositifs français en matière de secourisme Polscy licealisci na wizycie we francuskim centrum ratownictwa Stage pour les enseignants Tous les 2 ans, quatre enseignants de français originaires de Warmie et Mazurie partent en stage à Saint-Brieuc pour découvrir de nouvelles méthodes de travail en classe. Échanges scolaires et concours Les deux structures développent ensemble l activité des jeunes en soutenant des événements à l image du concours de la poésie, de la prose et de la chanson française de Nidzica. Depuis le début des années 90, l association ACWM a accompagné une dizaine d établissements du département dans la mise en place d échanges. Tous les ans, environ 200 jeunes sont concernés. Un assistant de français Grâce au soutien financier du Conseil général et de l Office du Maréchal, le Centre franco-polonais emploie un assistant de français qui œuvre à la vulgarisation de la langue et de la culture françaises auprès des élèves polonais. Soirée regards croisées Les lycéens costarmoricains sont invités à témoigner sur leurs découvertes, leurs interrogations sur la Pologne et les jeunes Polonais culture, modes de vie, scolarité, loisirs.... Ces rencontres regroupent une soixantaine de participants présentant des productions diverses diaporamas, photos, poèmes, musique, carnets de voyage, sculpture qui ont donné lieu à un concours. Le sport L association accompagne les comités sportifs départementaux des dans leurs projets d échanges avec les partenaires polonais sous l égide du service des sports du Conseil général et de l Office du Maréchal de la Warmie et Mazurie dans diverses disciplines : basket, échecs, judo, kayak, lutte bretonne (goures), voile et volley. Wymiany szkolne i konkursy Obie struktury wspólnie rozwijają działalność młodzieży wspierając działania takie jak np. Regionalny Konkurs Prozy, Poezji i Piosenki Francuskiej w Nidzicy. Od początku lat stowarzyszenie CAWM wspomogło około dziesięć szkół z departamentu w nawiązaniu wymian szkolnych, w których corocznie bierze udział około 200 uczniów. Asystent języka francuskiego Dzięki wsparciu finansowemu Rady Generalnej i Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Polsko-Francuskie zatrudnia asystenta języka francuskiego, który zajmuje się upowszechnianiem języka i kultury francuskiej pośród polskich uczniów. Wieczór wymiany spojrzeń Licealiści z dzielą się swoimi odkryciami i informacjami o Polsce i polskiej młodzieży kultura, styl życia, szkoła, rozrywki... Na spotkania te przychodzi około sześćdziesięciu uczestników przedstawiających swoje wrażenia za pomocą różnych technik przekazu pokazy slajdów, zdjęcia, wiersze, muzyka, dzienniki z podróży, rzeźba, co stało się inspiracją do ogłoszenia konkursu. Sport Stowarzyszenie ACAWM wspiera departamentalne komitety sportowe w w projektach wymian z polskimi partnerami pod egidą Wydziału Sportu Rady Generalnej i Urzędu Marszałkowskiego w różnych dyscyplinach : koszykówka, szachy, judo, kajakarstwo, zapasy bretońskie (goures), żeglarstwo i siatkówka. Initiation au kayak de mer pour les jeunes polonais Odkrycie kajaka morskiego przez polskich młodych sportowców Soirée regard croisés Wieczór wymiany spojrzeń Des échanges sportifs dans toutes les disciplines : Volley Wymiany sportowe we wszystkich dyscyplinach : Siatkówka 1982 Départ d une mission costarmoricaine de solidarité 1982 wyjazd grupy z z pierwszą pomocą Années 80 Solidarité à Solidarność par l envoi de camions d aide matérielle (médicaments, vêtements) et matériel syndical à Olsztyn. Années 90 début de la coopération décentralisée entre les deux territoires : échanges scolaires, culturels et surtout agricoles (envoi de tank à lait, nombreuses formations de cadres agricoles...). Lata 80 Solidarité avec Solidarność wysyła do Olsztyna ciężarówki z pomocą materialną (leki, żywność) i materiałami związkowymi. Lata 90 początek współpracy zdecentralizowanej pomiędzy regionami : wymiany szkolne, kulturalne i przede wszystkim rolnicze (wysyłka zbiorników na mleko, liczne szkolenia osób zatrudnionych w doradztwie...). L association Warmie et Mazurie Stowarzyszenie Warmia i Mazury Créée en 1982 en solidarité avec Solidarność d Olsztyn, l association a évolué avec l histoire de la Pologne, sa démocratisation en 1989 puis son entrée dans l Union Européenne en Depuis 1991 et l instauration, par le département des et la Voïvodie de la Warmie Mazurie, d une coopération décentralisée entre les deux territoires, le réseau de partenaires de l association s élargit. En 1993, le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn devient son principal partenaire polonais. Quelques actions propres : accompagnement des comités départementaux sportifs volley, kayak, échecs, foot, judo pour la mise en place d échanges ; accueil d artistes polonais ; expositions et conférences thématiques sur l histoire et la vie en Pologne ; actions associatives et citoyennes telles que la Marche Mondiale des Femmes 22 etc. ; soutien à la mise en place de manifestations agricoles Terralies, Salon agricole d Olsztyn ; échanges scolaires et sportifs Stowarzyszenie powstało w 1982 r. w ramach ruchu Solidarité avec Solidarność Region Olsztyn i zmieniało się w miarę zmian historycznych, które zachodziły w Polsce : upadek komunizmu w 1989 r., a później przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 r. Od roku 1991, kiedy to departament i ówczesne województwo olsztyńskie rozpoczęły współpracę zdecentralizowaną, sieć partnerów stowarzyszenia ciągle się rozrasta. W 1993 r. Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury stało się głównym polskim partnerem. Przykłady działań własnych : wspieranie departamentalnych komitetów sportowych siatkówka, kajakarstwo, szachy, piłka nożna, judo w realizacji wymian; przyjęcie polskich artystów; wystawy i konferencje tematyczne o historii i życiu w Polsce; działania stowarzyszeniowe i obywatelskie takie jak światowy marsz kobiet itp.; wspieranie realizacji imprez rolniczych Terralies, targi rolnicze w Olsztynie ; wymiany szkolne i sportowe. Le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury w Olsztynie Créé en 1993, le Centre Franco-Polonais Warmie et Mazurie d Olsztyn, appelé aussi la Maison de la Bretagne en Warmie et Mazurie, se donne pour mission l incitation, l organisation et le soutien aux actions de coopération franco-polonaise, qu elle soit culturelle, artistique, éducative ou scolaire. Quelques actions propres : des cours de français, une maison d édition de littérature et culture bretonnes, la plus grande bibliothèque francophone de la région ( volumes) et une salle de lecture avec des livres et des revues françaises. Il organise également des rencontres culturelles et éducatives. Les Journées de la Francophonie et de la Culture Française et les Journées de la Bretagne organisées chaque année sont les événements culturels les plus connus. Centrum Polsko-Francuskie Warmia i Mazury w Olsztynie nazywane także Domem Bretanii na Warmii i Mazurach zostało założone w 1993 r. Jego zadaniem jest inicjowanie, organizacja i wspieranie działań współpracy polsko-francuskiej, kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i szkolnej. Przykłady działań własnych : kursy języka francuskiego, działalność wydawnicza (tłumaczenia książek autorów bretońskich) największa francuskojęzyczna biblioteka w regionie (10000 woluminów) i czytelnia książek i prasy francuskiej. Centrum organizuje także spotkania kulturalne i oświatowe. Organizowane corocznie Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej i Dni Bretanii są najbardziej znanymi wydarzeniami kulturalnymi. 17

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki

Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki Changement de raison sociale du Groupe Eiffage en Pologne Eiffage confirme sa position

Bardziej szczegółowo

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI ÉDITO La Pologne est dans nos cœurs. Depuis toujours. Et la Pologne nous

Bardziej szczegółowo

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku

Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku Centrum Polsko Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie Plan pracy w 2013 roku WSTĘP Centrum Polsko-Francuskie Côtes d Armor Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje w ramach współpracy zdecentralizowanej

Bardziej szczegółowo

La Pologne vous attend

La Pologne vous attend 92 grudzień - décembre 2011 Magazine 240, rue de Rivoli - 75001 Paris 01 47 03 90 00 Fax : 01 47 03 90 03 www.wirtualnafrancja.com www.dziendobry.fr adwokat Małgorzata LaUrICHESSE 11, Bld de Sébastopol

Bardziej szczegółowo

La Lituanie vous invite!

La Lituanie vous invite! 101 grudzień - décembre 2012 Magazine styczeń - janvier 2013 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 Adwokat Małgorzata LAURICHESSE

Bardziej szczegółowo

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Beata Ciepła Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Bienvenue au Pays Basque

W POLSCE. Bienvenue au Pays Basque 93 Magazine styczeń/luty - janvier/février 2012 240, rue de Rivoli - 75001 Paris 01 47 03 90 00 Fax : 01 47 03 90 03 www.wirtualnafrancja.com www.dziendobry.fr Adwokat Marta CICHOSZ 100, rue St Dominique

Bardziej szczegółowo

Magazine. Wakacje na Tahiti. Claire di Crescenzo adwokat mówiàcy po polsku. PeTiTeS annonces et PUbLiCiTé : 01 47 03 90 01 - FaX : 01 47 03 90 02

Magazine. Wakacje na Tahiti. Claire di Crescenzo adwokat mówiàcy po polsku. PeTiTeS annonces et PUbLiCiTé : 01 47 03 90 01 - FaX : 01 47 03 90 02 96 maj - mai 2012 Magazine 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 adwokat Małgorzata LaUrIChESSE 8, rue d'uz s - 75002 ParIS

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Tłumaczenie z języka polskiego na angielski: Poliglota Biuro Tłumaczeń www.poliglota.poznan.pl Tłumaczenie z języka polskiego na francuski: Joanna Sobotnik Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Koniak, czyli historia legendarnego alkoholu

Koniak, czyli historia legendarnego alkoholu 107 sierpień - wrzesień 2013 Magazine août - septembre 2013 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 Koniak, czyli historia legendarnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNY POLAK W NORMALNEJ FRANCJI. O POLSKIEJ IMIGRACJI W TEKSTACH FRANCUSKICH BADACZY I. PERSPEKTYWA ANTROPOLOGICZNA METODOLOGIA I TEZY

SPECYFICZNY POLAK W NORMALNEJ FRANCJI. O POLSKIEJ IMIGRACJI W TEKSTACH FRANCUSKICH BADACZY I. PERSPEKTYWA ANTROPOLOGICZNA METODOLOGIA I TEZY Agnieszka Chwieduk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SPECYFICZNY POLAK W NORMALNEJ FRANCJI. O POLSKIEJ IMIGRACJI W TEKSTACH FRANCUSKICH BADACZY I. PERSPEKTYWA ANTROPOLOGICZNA METODOLOGIA I TEZY

Bardziej szczegółowo

Magazine. D'un château l'autre p. 4-5

Magazine. D'un château l'autre p. 4-5 86 Kwiecień - avril 2011 Magazine 240, rue de Rivoli - 75001 Paris 01 47 03 90 00 Fax : 01 47 03 90 03 www.wirtualnafrancja.com www.dziendobry.fr adwokat Małgorzata LaUrIChESSE 11, Bld de Sébastopol -

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego Biuletyn maturalny Anna Jędrzejewska Egzamin maturalny z języka francuskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Anna Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005 110 grudzień 2013-styczeń 2014 Magazine décembre 2013-janvier 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10 EKSPERT KSIĘGOWY Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji

Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji AKTYWIZACJA ZAWODOWA I INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Redakcja naukowa: Elwira Skibicka-Sokołowska Białystok 2013

Bardziej szczegółowo

Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE

Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE I. Sprawozdania Reports Rapports Józef Lityński, Stanisław Latek DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE Rok akademicki 2006-2007 stał w Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie pod znakiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43 SPIS TREŚCI Karolina Marchlewska 11 Wstęp Grzegorz Zając 17 Rozwój europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo Katarzyna Krzywińska Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej 29

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia

Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2012 organizacja pożytku pp publicznego Academy of Young Social Entrepreneurs in Tunisia Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja

Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych 1 Francja Marta Danielczuk Francja jest republiką o systemie parlamentarno-prezydenckim, z Konstytucją przyjętą w referendum w 1958 r. 2 Głową państwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie

Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie Konferencja absolwentów XVI Promocji Stanisław Staszic (2006 2008) Redakcja naukowa prof. dr hab. Józefa

Bardziej szczegółowo

Magazine février - mars 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10

Magazine février - mars 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10 111 luty - marzec 2014 Magazine février - mars 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10 Najtańsze bilety autokarowe z Paryża

Bardziej szczegółowo

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Saint-Étienne, Francja, 09-17 maja 2014 r. Partnerzy projektu:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle)

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) Numer pracy: WI 4 ROZPRAWA DOKTORSKA przedstawiona na POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) w celu uzyskania stopnia : Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki

Bardziej szczegółowo