AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 zapoznanie z podstawowymi problemami etycznymi w życiu codziennym i miejscu pracy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 identyfikuje podstawowe wartości i normy etyczne K_W18; K_W1 0 rozpoznaje podstawowe przejawy zachowań nieetycznych w organizacji K_W 03 identyfikować zachowań i postaw etycznych oraz ich oceny 04 integruje działania grupy wokół norm etycznych K_K09 K_U10; K_U13; K_U18: K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Etyka jako nauka o moralności, etyczny wymiar relacji międzyludzkich i społecznych 3 01 Etyka w teorii i praktyce życia gospodarczego, dylematy: dostęp do zasobów, zasady podziału dóbr, etyka wobec problemów biedy i bogactwa w świecie 01,03 3 Etyczne oblicze organizacji Programy standaryzacji postaw etycznych w organizacji 4 03; 04 5 Zapobieganie i sprzeciw wobec zachowań nieetycznych w biznesie 3 0; 03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) egzamin testpowy i projekt pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

2 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1.Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin Warszawa 007..Elementy etyki gospodarki rynkowej, [red:] B. Pogonowska, PWE, Warszawa Etyka w biznesie, pod red. nauk. P.Minusa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Filek J.: Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Klimczak B.: Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław Nogalski B., Śniadecki J., Etyka menedżerska, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz Nogalski B., Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. OPO Bydgoszcz 001. Literatura uzupełniająca 1.Ossowska M., Normy moralne, PWN Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. WSPiZ, Warszawa 003. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 39 Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności z podstaw finansów przedsiębiorstwa Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 EKP_ EKP_3 EKP_4 EKP_5 EKP_6 EKP_7 EKP_8 EKP_9 EKP_10 kategoryzuje kierunki i charakter powiązań finansów przedsiębiorstwa z otoczeniem publicznym i prywatnym wyjaśnia i stosuje podstawowe i rozszerzone formuły ustalania wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza identyfikuje źródła informacji finansowej i wskazuje podstawowe techniki pomiaru zyskowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa stosuje podstawowe metody oceny efektywności i ryzyka inwestycji, ocenia inwestycje wybranymi metodami Kategoryzuje i opisuje cechy formalno - prawne i ekonomiczne głównych instrumentów finansowania wyjaśnia procedurę ustalania kosztu kapitału obcego, rozpoznaje różnice istoty kosztu kapitału własnego i obcego opisuje językiem finansów (zasoby, źródła finansowania, wyniki) działalność operacyjną przedsiębiorstw wykonuje obliczenia wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza (kapitału) w podstawowym zakresie ocenia wartość liczbową poszczególnych wskaźników na podstawie porównań w czasie i porównań z wielkościami postulowanymi rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie planowanej inwestycji na podstawie ustalonego stopnia efektywności i ryzyka K_K08 K_W13 K_W13 K_U08 K_W13 K_U08 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K-U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 EKP_11 rekomenduje kredyt korzystniejszy z punktu widzenia kosztów jego pozyskania K_W13 K_U19 EKP_1 EKP_13 EKP_14 uzasadnia posługiwanie się kosztem kapitału obcego uwzględniającym efekt podatkowy w różnych decyzjach finansowych EKP_1 szacuje w sposób uproszczony koszt kapitału własnego i wskazuje zastosowania średniego ważonego kosztu kapitału ustala strukturę aktywów obrotowych i strukturę ich finansowania w przykładowym przedsiębiorstwie K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 EKP_15 ocenia cykle operacyjne z punktu widzenia efektywności i płynności finansowej K_W13 K_U19 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Definicje finansów i finansów przedsiębiorstwa; cechy pieniądza jako tworzywa finansów 1 EKP_1

4 Podstawy rachunku zmienności wartości pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie 1 EKP_0, EKP_ Struktura finansów przedsiębiorstwa: narzędziowa (diagnozy - decyzje i plany) i przedmiotowa (inwestycje, finansowanie rozwoju, finanse działalności operacyjnej) Podstawy diagnozowania kondycji finansowej (zyskowności i płynności finansowej) przedsiębiorstwa. Cele i zakres analizy fundamentalnej Cele i klasyfikacje (operacyjne, lokacyjne) inwestycji przedsiębiorstw, finansowy opis operacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych 1 EKP_01 3 EKP_3 1 EKP_4 6 Wybrane, niedyskontowe i dyskontowe, metody oceny efektywności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych (operacyjnych) 7 Pojęcie i klasyfikacja źródeł i instrumentów finansowania przedsiębiorstw Cechy (istota i procedury formalne, zalety i wady) wybranych instrumentów finansowania inwestycji operacyjnych (emisja akcji, emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu) Pojęcie i znaczenie kosztu kapitału koszt kredytu bankowego, koszt obligacji, koszt kapitału własnego, średni ważony koszt kapitału Wpływ podatku dochodowego na decyzje finansowe istota tzw. efektu podatkowego Model finansowy działalności operacyjnej 1 1 Warianty sposobu finansowania aktywów obrotowych, w tym istota i cechy kapitału obrotowego Dylematy oceniania i planowania struktury finansowania (kapitału) przedsiębiorstwa 1 1 EKP_04, EKP_06, EKP_10 EKP_05, EKP_06 EKP_4KP_05, EKP_06 EKP_05, EKP_06 EKP_03, EKP_05, EKP_06 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_05, EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X EKP_ X X EKP_3 X X EKP_4 X X EKP_5 X X EKP_6 X X EKP_7 X X EKP_8 X X EKP_9 X X EKP_10 X X EKP_11 X X EKP_1 X X EKP_13 X X EKP_14 X X EKP_15 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5 5 Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 50 Literatura: Literatura podstawowa 1. Sierpińska M. Jachna T., `Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków`, Wydawnictwo Naukowe PWN, 007. Szczęsny W. (red.), `Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem`, Wydawnictwo C. H. Beck, 003 Literatura uzupełniająca 1. Bielawska A., `Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa`, Wydawnictwo C. H. Beck, 009. Rutkowski A., `Zarządzanie finansami`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Szyszko L., Szczepański J. (red.), `Finanse przedsiębiorstwa`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna

6 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 350 Przedmiot: Informatyka w zarządzaniu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z podstawowymi technologiami, systemami i standardami informacyjnymi i informatycznymi wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Przekazanie elementarnej wiedzy o budowie aplikacji/systemu informatycznego. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Korzysta z narzędzi do tworzenia aplikacji, potrafi definiować proste komponenty: tabele, zapytania, formularze, akcje. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu zrządzania: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu technologii transmisji danych: technologie telekomunikacyjne, telefonię komórkową, technologie satelitarne, technologie GPS. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu e-biznesu, audytu informatycznego i systemów informatycznych zintegrowanych. Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do opisu i analizy problemów związanych z technologiami informacyjnymi przesyłania danych, e-biznesem, systemami informatycznymi zintegrowanymi. Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13,K_W5, K_U11, K_U3 K_W14, K_W15 K_W07, K_W08 K_W18, K_W19, K_W4 K_U06, K_U11 K_K01 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia podstawowe (zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji). Podstawowe procesy informacyjne a technologie informatyczne. Procesy transmisji informacji a technologie informatyczne: telekomunikacyjne, sieciowe, telefonia komórkowa, technologie satelitarne. Technologie GPS a zarządzanie przedsiębiorstwem, aplikacje zarządzania flotami pojazdów: ELTE, XTRACK. EKP1 4 EKP3 3 Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, istota e-biznesu. Modele e-biznesu, modele e-handlu. Technologie e-sklepów. m-biznes. 3 EKP4, EKP5 4 Istota audytu informatycznego. Techniki CAAT`s w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3 EKP4, EKP5 5 6 Systemy informatyczne zarządzania. Systemy informatyczne zintegrowane. Systemy klasy ERP: systemy firm SAGE i SAP. Wprowadzenie do programu MS Access; podstawowe pojęcia baza danych, relacyjna baza danych; podstawowe elementy budowania aplikacji: tabele, zapytania, formularze, oglądanie przykładowej aplikacji. 3 EKP4, EKP5, EKP6 EKP1 7 Formułowanie zapytań w języku QBE. 6 EKP1 8 Klucze główne, klucze obce, definiowanie tabel. EKP1 9 Formularze jako podstawa konstrukcji interfejsu użytkownika. 4 EKP1 10 Sprawdzian końcowy. 1 EKP1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

7 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP1 X X EKP X EKP3 X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Student uzyskał efekty kształcenia. Wykład: student zdał egzamin. Laboratorium: student zaliczył laboratorium. Ocena w indeksie: po pozytywnym zaliczeniu wykładu i laboratorium. Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 3 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 30 9 Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 41 Literatura: Literatura podstawowa Stanisław Wrycza i inni. Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo UG. Gdańsk 000. McFedries P., Access 007 PL, Formuły, raporty, kwerendy. Rozwiązania w biznesie, Helion 009. Pomoc programu MS Access. Literatura uzupełniająca Janusz Żółkiewicz. Matertiały do wykładów: `Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem`. Akademia Morska w Gdyni. Ilias 010. Paul B. Davies. Inżynieria Systemów Informacyjnych. WNT. Warszawa 004. A. M. Kwiatkowska. Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Wydawnictwo PWN. Warszawa 007. D. T. Larose. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 008. D. T. Larose. Odkrywanie wiedzy z danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 006. K. Perechuda. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 005. J. Dyche. CRM Relacje z klientami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 00. A. R. Simon, S. L. Shaffer. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 001. M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis. Hurtownie danych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 003. C. T. Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM). Wydawnictwo WNT. Warszawa 003. Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom. Warszawa 003. Forte S., Access 000, Księga eksperta, helion 001 E. Callahan, Microsoft Access 00 Visual Basic for Applications krok po kroku, RM, 00. Forte S., Access 000, Księga eksperta, Helion 001 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Janusz Żółkiewicz dr inż. Janusz Żółkiewicz mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

8 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 397 Przedmiot: Marketing Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 mikroekonomia i makroekonomia Cele przedmiotu: 1 celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu marketingu oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów w organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Potrafi wyjaśnić genezę orientacji marketingowej. Rozumie i potrafi kształtować relacje oparte na zasadach wymiany z innymi uczestnikami rynku. Potrafi wykorzytać zasady orientacji marketingowej do analizy otoczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy otoczenia. Rozumie zasady formuowania strategii marketingowej. Potrafi ocenić strategię marketingową oraz opracować jej zarys. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, KW06, K_W16, K_U01, K_U K_W06, K_W16, K_U01, K_U04, K_U10, K_U1 K_W06, K_W16, K_U01, K_U0, K_U04, K_U10, K_U1, K_U0, K_U, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 3 Istota marketingu Podstawowe pojęcia. Ewolucja marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Interpretacje marketingu. Orientacja marketingowa. Marketing społeczny. Zasady orientacji marketingowej. Wykorzystanie marketingu w przedsiębiorstwie. Otoczenie przedsiębiorstwa Makrootoczenie (siły naturalne, siły kulturowe, siły ekonomiczne, siły demograficzne, technologia, siły polityczne, siły gospodarcze). Mikrootoczenie (klienci, pośrednicy, dostawcy, konkurencja). Strategia marketingowa Marketing docelowy Segmentacja rynku. Wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie oferty. 4 4 EKP1 1 1 EKP 6 6 EKP3 4 Strategia produktu. Koncepcja produktu. Marka. Opakowanie. 6 6 EKP3 5 Polityka cenowa. Proces wyznaczania ceny. Strategie cenowe. 3 3 EKP3 6 Komunikacja marketingowa a promocja. Model komunikacji. Proces komunikacji marketingowej. Formy promocji. 6 6 EKP3 7 Dytstrybucja. Funkcje dystrybucji. Kanały dystrybucji. Strategie dystrybucji. 4 EKP3 8 kolokwium zaliczeniowe Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP X X X X EKP3 X X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

9 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 30 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 66 Literatura: Literatura podstawowa Ph. Kotler, Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 00. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing. Ujęcie systemowe i zarządcze, oddk, Gdańsk 005. Literatura uzupełniająca Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i rynek, Marketing w praktyce Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Edyta Spodarczyk dr Edyta Spodarczyk mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 976 Przedmiot: Podstawy rachunkowości Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Poznanie procesu tworzenia informacji finansowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_0 EKP_03 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: charakteryzuje zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego, charakteryzuje źródła finansowania działalności podmiotu gospodarczego, sporządza zestawienie aktywów i pasywów w postaci bilansu wyjaśnia zmiany w bilansie po przeprowadzeniu określonej operacji gospodarczej, ocenia zmiany w bilansie spowodowane konkretnymi operacjami gospodarczymi samodzielnie księguje podane operacje gospodarcze, używając kont bilansowych oraz wynikowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 EKP_04 interpretuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym, opisuje zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym KW_14, KW_15, KW_17, KU_06, KU_14, Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego. 1 EKP_01 Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Bilans podmiotu gospodarczego. 4 EKP_0 3 Rodzaje operacji gospodarczych. 1 EKP_0 4 Zasady funkcjonowania kont księgowych. 1 EKP_03 5 Konta wynikowe - ogólne zasady funkcjonowania. Układ rodzajowy kosztów. 3 EKP_03 6 Koszty w układzie kalkulacyjnym oraz rodzajowym. 5 EKP_03 7 Ewidencja wyrobów gotowych. 4 EKP_03 8 Wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym. 1 3 EKP_04 9 Wynik finansowy w wariancie porównawczym. 1 3 EKP_04 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_0 X X EKP_03 X X EKP_04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) testowy: 50% na ocenę dostateczną, kolokwia w trakcie semestru: 50% na ocenę dostateczną Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

11 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 1 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 9 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 3 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 19 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 54 Literatura: Literatura podstawowa Bartel T., Chałupczak J., Potulska E., Stec K.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Zbiór zadań, ODDK 011 Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK 010 Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin 006 Ustawa o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r., Dz. U. z 00 r., Nr 76, poz. 694 Literatura uzupełniająca Matuszewicz J., Matuszewicz P.: Rachunkowość od podstaw, Finans Servis 005 Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości, Difin 006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Agnieszka Hajduk dr Violetta Skrodzka mgr Agnieszka Hajduk Jednostka dydaktyczna

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 476 Przedmiot: Podstawy zarządzania Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość zagadnień z przedmiotu: Nauki o organizacji Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania organizacją - z istotą tego procesu oraz jego poszczególnymi funkcjami Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP 1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego, zna pojęcia podstawowe dotyczące zarządzania organizacją, cykl działania zorganizowanego, sprawność działania organizacji, zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny, opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie), identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, zna zasady pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, K_W08, K_W09 EKP EKP 3 EKP 4 EKP 5 EKP 6 EKP 7 identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem, wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa oraz na zmiany wewnątrz organizacji, charakteruzyje proces planowania w organizacji, w tym planowania strategicznego z wykorzystaniem metody SWOT, wyjaśnia rolę, znaczenie oraz mechanizm tworzenia struktur i uregulowań organizacyjnych, dostrzega oraz wyjaśnia rolę przywództwa w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych, charakteryzuje pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji, charakteryzuje mechanizm motywacji, narzędzia motywacji (warunki motywacyjne, bodźce, perswazję), wyjaśnia zasady skutecznej motywacji dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz opisuje je, analizuje i interpretuje, stosując wiedzę teoretyczną, zasady i kryteria podejmowania decyzji służące rozwiązywaniu problemów organizacji dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami, efektywnie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) w organizacji i poza nią, docenia związki i zależności między sprawnym zarządzaniem organizacją, realizacją funkcji kierowniczych, a pracą zespołową rozumie potrzebę uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych oraz objaśniania ich aspektów ekonomicznych i zarządczych; odważnie przekonuje i broni własnych poglądów wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności K_W06, K_W07, K_W1, K_W19, K_W0 K_W03, K_W10 K_U 03; K_U09 K_U15, K_U19 K_K01 K_K0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP

13 1 Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, jej interdyscyplinarny charakter i powiązanie z praktyką, cykl działania zorganizowanego, sprawność organizacji. 3 EKP 1, EKP 6 Zarządzanie organizacją: pojęcia podstawowe (sterowanie, kierowanie, zarządzanie, administrowanie, rządzenie), zasady i funkcje zarządzania, funkcje przedsiębiorstwa. Praca kierownika (czynności, umiejetności, role kierownika, styl kierowania). Zespoły i praca zespołowa. 4 7 EKP 1, EKP 4, EKP 5, EKP 6 3 Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny: definicja decyzji, istota i etapy procesu podejmowania decyzji, klasyfikacja decyzji (podejmowane w warunkach pewności, niepewności, ryzyka), racjonalność decyzji. Tryby podejmowania decyzji (decyzje grupowe, indywidualne). Rola informacji w zarządzaniu. EKP 1, EKP 4, EKP 5 4 Planowanie i rola planowania w zarządzaniu. Etapy i zasady planowania. Rodzaje planów z punktu widzenia kryterium horyzontu czasowego i zakresu przedmiotowego. Znaczenie wizji, misji, strategii w procesie planowania. Wpływ otoczenia na proces planowania w przedsiębiorstwie. Metoda analizy porównawczej SWOT. Korzyści z planowania. 5 5 EKP, EKP 4, EKP 5 5 Organizowanie. Proces i zasady budowy struktury organizacyjnej. Podział pracy i specjalizacja. Rozpiętość i spiętrzenie kierowania (struktury płaskie i smukłe). Formalizacja istota i składniki, narzędzia formalizacji (dokumenty organizacyjne). Elementy składowe organizacji całkowitej. Wymiary struktury organizacyjnej. Ewolucja wybranych struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Czynniki strukturotwórcze (otoczenie organizacji, zasoby i strategia). 5 5 ekp, ekp 4, ekp 5 6 Motywowanie. Istota i mechanizmy motywacji. Potrzeby człowieka: istota, klasyfikacja, indywidualizacja. Ewolucja poglądów na człowieka w organizacji (ekonomiczny, społeczny, samorealizujący się, totalny). Narzędzia motywacji (argumenty, warunki motywacyjne, bodźce). Motywacja materialna i pozamaterialna. Wytyczne skutecznej motywacji. 4 4 EKP 3, EKP 4, EKP 5, EKP 6 7 Kontrola menedżerska. Ewolucja roli i znaczenia funkcji kontrolnej. Rodzaje i etapy kontroli menedżerskiej (strategiczna, operacyjna, finansowa). Zasady budowy i funkcjonowania systemu kontroli kierowniczej. Kontrola kierownicza a inne rodzaje kontroli (instytucjonalna, przez klienta, samokontrola). Funkcje kontroli. Związek funkcji planowania i kontroli. EKP 1, EKP 4, EKP 5 8 Zarządzanie w kontekście zmian. Zmiana a rozwój organizacji. Istota, cele, przyczyny, klasyfikacja zmian. Sprawność organizacji w zakresie zmian organizacyjnych i jej determinanty. Opory ludzi przeciwko zmianom przyczyny i sposoby zapobiegania. EKP, EKP 4, EKP 5, EKP 6 9 Kultura organizacyjna. Istota i znaczenie kultury w organizacji. Elementy charakterystyczne kultury organizacyjnej (normy i wartości, artefakty, założenia). Kultura proefektywnościowa i antyefektywnościowa, silna i słaba, inne rodzaje kultur organizacyjnych. EKP 3, EKP 4, EKP 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP 1 X X X X X EKP X X X X X EKP 3 X X X X X EKP 4 X X X X EKP 5 X X X X EKP 6 X X X X EKP 7 X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, uzyskanie min. 50% punktów z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia pisemnego z ćwiczeń w postaci przypadków podobnych do tych rozwiązywanych na ćwiczeniach (w oparciu o znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach i zadanych do samodzielnego studiowania oraz wniosków z case`ów rozwiązywanych wczesniej); egzamin: do egzaminu dopuszcza zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną, zaliczenie min. na 50% punktów pracy testowo-opisowej dotyczącej znajomości zagadnień teoretycznych z wykładów, analizy literatury przedmiotu oraz case`ów utrwalonych na ćwiczeniach Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 6 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 35 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7

14 Literatura: Literatura podstawowa 1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Freeman E., Gilbreth D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca 1.Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 008..Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka mgr inż. Katarzyna Kamińska mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 561 Przedmiot: Statystyka opisowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawowe pojęcia statystyczne i zastosowania statystyki. 1 Badanie statystyczne: rodzaje badań, przebieg badania. 1 3 Szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. 4 Miary opisowe położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji Współzależność cech: miary współzależności i regresja Szeregi czasowe: indeksy indywidualne i agregatowe, dekompozycja szeregu czasowego, modelowanie i prognozowanie tendencji rozwojowej kolokwium 1 8 zaliczenie laboratorium 1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 45 Literatura: Literatura podstawowa

16 Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, Kasyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 005. Lipiec_Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, t. 1, Statystyka, Beck, Warszawa, 003. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 000. Ostasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 001. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa, 007. Puławska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 005. Literatura uzupełniająca Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 005. Lange O., Statystyka, PWE, Warszawa, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

17 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_ Przedmiot: Wybrane problemy UE Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy, etapów rozwoju, współczesnego funkcjonowania UE oraz miejsca Polski w UE Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_01 EKP_0 EKP_03 wymienić i scherarchizować poszczególne etapy rozwoju UE oraz ustalić determinanty wpływające na ważne wydarzenia z życia UE. opisuje i klasyfikuje podstawy funkcjonowania UE oraz interpretuje treści podstawowych aktów / traktatów UE charakteryzuje działania poszczególnych organów UE i jej organów wewnętrznych i potrafi opisać zachodzące między nimi reakcje. K_W1 K_W17 K_U13 K_W17 K_U13 EKP_04 wymienia i porównuje obecne i przyszłe prawa obywatela UE K_W17 EKP_05 EKP_6 wyróżnia i charakteryzuje różnorodne płaszczyzny współpracy w ramach UE. opisuje `polską drogę do UE`. Ocenia stopień integracji Polski, aktywność kraju na arenie UE oraz korzyści wynikające z polskiego członkostwa. K_W1 K_U13 K_W1 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Geneza i rozwój Unii Europejskiej. Plan R. Schumana na tle sytuacji w Europie po II wojnie światowej. Polityczne przesłanki powstania Wspólnot. Terytorialny rozwój Wspólnot / UE. Treści Traktatów: Rzymskich, z Maastricht, Amsterdamskiego, Nicejskiego i Lizbońskiego. 4 EKP_01 EKP_0 Prawa obywatela UE. Geneza praw obywatelskich i paszportu europejskiego z 199 r. Swoboda przepływu osób w świetle Jednolitego rynku wewnętrznego i układu z Schengen. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - treść dokumentu i problem jej obowiązywania na terytorium całej UE. 3 EKP_0 EKP_04 3 System instytucjonalny i decyzyjny UE. Organizacje i kompetencje Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu. Unijne organy pomocnicze i kontrolne. Procesy decyzyjne. Siedziba i symbole UE. 4 EKP_0 EKP_03 4 Polska w EU. Droga do UE. Treść Układu Europejskiego i Traktatu Ateńskiego (Akcesyjnego). Miejsce w strukturach unijnych. Udział Polski w realizacji unijnej polityki regionalnej. Fundusze UE realizowane w Polsce. Osiągnięcia polskiej prezydencji. Polski aspekt perspektywy budżetowej EKP_05 EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X EKP_0 X

18 EKP_03 X EKP_04 X EKP_05 X EKP_6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie końcowe 51% na ocenę dostateczną. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 4 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 17 Literatura: Literatura podstawowa 1. Klonowska Matynia M., Ekonomia integracji europejskiej w kierunku gospodarki wiedzy, wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 013. Michałowska Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa Podstawy europeistyki, pod red. Bokajły W., Pacześniaka A., Atla, Wrocław Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, pod red. Biernata St., Dudzika S., Niedźwiedź M., Zakamycze, Kraków Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. Sarneckiego P., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków Zarys prawa instytucjonalnego UE, pod red. Kusia A., wyd. KUL, Lublin 009 Literatura uzupełniająca - Brodecki Z., Derezińska M., Prawo integracji europejskiej. PWN, Warszawa 000, - Doliwa - Klepacki M., Integracja Europejska, Temida., Białystok 00 - A. Marszałek, Integracja europejska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 000, - Unia Europejska, Słownik Encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 003, - Unia Europejska, Leksykon integracji, Wyd. Europa, Wrocław 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Agata Cichocka dr Agata Cichocka Jednostka dydaktyczna

19 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 635 Przedmiot: Zachowania organizacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 30 Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy wiedzy o organizacji i jej roli w życiu społecznym Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami zachowań uczestników organizacji i wskazanie na zachowania niezgodne z polityką organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 Zna i rozumie rolę relacji międzyludzkich w organizacji K_W08; K_W09; K_W19 0 Zna zasady i reguły kierowania ludźmi w organizacji K_W0; K_W Wyjaśnia rolę konfliktów w organizacji i zna sposoby rozwiązywania i kierowania konfliktem Potrafi zachowywać się w sytuacjach konfliktowych i podejmować trudne decyzje personalne K_U17 K_K06 05 Wskazuje na zachowania nieetyczne w organizacji K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Przedmiot, cel i ogólne podstawy zachowań ludzi w organizacji 3 01; 0 Determinanty zachowań indywidualnych ludzi w organizacji Władza, zarządzanie, kierowanie i przywództwo 3 01; 03 4 Procesy motywowania w teorii i praktyce organizacji Zachowania i postawy w procesach decyzyjnych Mechanizmy zachowań w grupie Wpływ komunikacji na zachowania w grupie 3 04,05 8 Zachowania w sytuacjach konfliktowych - zasady kierowania konfliktem w organizacji Wpływ kultury organizacji na zachowania i postawy jej uczestników 4 01 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X 05 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa 1. Bugdoł M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 007. Czerska M., Zmiana kultury organizacji, Difin Warszawa Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE Warszawa Kuc B., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Robbins S. Zachowania w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Dyfin, Warszawa Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, pod [red.] A. Potockiego, Difin, Warszawa 005. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-30 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_4_257 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo