AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 zapoznanie z podstawowymi problemami etycznymi w życiu codziennym i miejscu pracy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 identyfikuje podstawowe wartości i normy etyczne K_W18; K_W1 0 rozpoznaje podstawowe przejawy zachowań nieetycznych w organizacji K_W 03 identyfikować zachowań i postaw etycznych oraz ich oceny 04 integruje działania grupy wokół norm etycznych K_K09 K_U10; K_U13; K_U18: K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Etyka jako nauka o moralności, etyczny wymiar relacji międzyludzkich i społecznych 3 01 Etyka w teorii i praktyce życia gospodarczego, dylematy: dostęp do zasobów, zasady podziału dóbr, etyka wobec problemów biedy i bogactwa w świecie 01,03 3 Etyczne oblicze organizacji Programy standaryzacji postaw etycznych w organizacji 4 03; 04 5 Zapobieganie i sprzeciw wobec zachowań nieetycznych w biznesie 3 0; 03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) egzamin testpowy i projekt pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

2 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1.Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin Warszawa 007..Elementy etyki gospodarki rynkowej, [red:] B. Pogonowska, PWE, Warszawa Etyka w biznesie, pod red. nauk. P.Minusa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Filek J.: Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Klimczak B.: Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław Nogalski B., Śniadecki J., Etyka menedżerska, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz Nogalski B., Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. OPO Bydgoszcz 001. Literatura uzupełniająca 1.Ossowska M., Normy moralne, PWN Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. WSPiZ, Warszawa 003. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 39 Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności z podstaw finansów przedsiębiorstwa Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 EKP_ EKP_3 EKP_4 EKP_5 EKP_6 EKP_7 EKP_8 EKP_9 EKP_10 kategoryzuje kierunki i charakter powiązań finansów przedsiębiorstwa z otoczeniem publicznym i prywatnym wyjaśnia i stosuje podstawowe i rozszerzone formuły ustalania wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza identyfikuje źródła informacji finansowej i wskazuje podstawowe techniki pomiaru zyskowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa stosuje podstawowe metody oceny efektywności i ryzyka inwestycji, ocenia inwestycje wybranymi metodami Kategoryzuje i opisuje cechy formalno - prawne i ekonomiczne głównych instrumentów finansowania wyjaśnia procedurę ustalania kosztu kapitału obcego, rozpoznaje różnice istoty kosztu kapitału własnego i obcego opisuje językiem finansów (zasoby, źródła finansowania, wyniki) działalność operacyjną przedsiębiorstw wykonuje obliczenia wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza (kapitału) w podstawowym zakresie ocenia wartość liczbową poszczególnych wskaźników na podstawie porównań w czasie i porównań z wielkościami postulowanymi rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie planowanej inwestycji na podstawie ustalonego stopnia efektywności i ryzyka K_K08 K_W13 K_W13 K_U08 K_W13 K_U08 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K-U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 EKP_11 rekomenduje kredyt korzystniejszy z punktu widzenia kosztów jego pozyskania K_W13 K_U19 EKP_1 EKP_13 EKP_14 uzasadnia posługiwanie się kosztem kapitału obcego uwzględniającym efekt podatkowy w różnych decyzjach finansowych EKP_1 szacuje w sposób uproszczony koszt kapitału własnego i wskazuje zastosowania średniego ważonego kosztu kapitału ustala strukturę aktywów obrotowych i strukturę ich finansowania w przykładowym przedsiębiorstwie K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 EKP_15 ocenia cykle operacyjne z punktu widzenia efektywności i płynności finansowej K_W13 K_U19 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Definicje finansów i finansów przedsiębiorstwa; cechy pieniądza jako tworzywa finansów 1 EKP_1

4 Podstawy rachunku zmienności wartości pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie 1 EKP_0, EKP_ Struktura finansów przedsiębiorstwa: narzędziowa (diagnozy - decyzje i plany) i przedmiotowa (inwestycje, finansowanie rozwoju, finanse działalności operacyjnej) Podstawy diagnozowania kondycji finansowej (zyskowności i płynności finansowej) przedsiębiorstwa. Cele i zakres analizy fundamentalnej Cele i klasyfikacje (operacyjne, lokacyjne) inwestycji przedsiębiorstw, finansowy opis operacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych 1 EKP_01 3 EKP_3 1 EKP_4 6 Wybrane, niedyskontowe i dyskontowe, metody oceny efektywności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych (operacyjnych) 7 Pojęcie i klasyfikacja źródeł i instrumentów finansowania przedsiębiorstw Cechy (istota i procedury formalne, zalety i wady) wybranych instrumentów finansowania inwestycji operacyjnych (emisja akcji, emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu) Pojęcie i znaczenie kosztu kapitału koszt kredytu bankowego, koszt obligacji, koszt kapitału własnego, średni ważony koszt kapitału Wpływ podatku dochodowego na decyzje finansowe istota tzw. efektu podatkowego Model finansowy działalności operacyjnej 1 1 Warianty sposobu finansowania aktywów obrotowych, w tym istota i cechy kapitału obrotowego Dylematy oceniania i planowania struktury finansowania (kapitału) przedsiębiorstwa 1 1 EKP_04, EKP_06, EKP_10 EKP_05, EKP_06 EKP_4KP_05, EKP_06 EKP_05, EKP_06 EKP_03, EKP_05, EKP_06 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_05, EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X EKP_ X X EKP_3 X X EKP_4 X X EKP_5 X X EKP_6 X X EKP_7 X X EKP_8 X X EKP_9 X X EKP_10 X X EKP_11 X X EKP_1 X X EKP_13 X X EKP_14 X X EKP_15 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5 5 Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 50 Literatura: Literatura podstawowa 1. Sierpińska M. Jachna T., `Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków`, Wydawnictwo Naukowe PWN, 007. Szczęsny W. (red.), `Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem`, Wydawnictwo C. H. Beck, 003 Literatura uzupełniająca 1. Bielawska A., `Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa`, Wydawnictwo C. H. Beck, 009. Rutkowski A., `Zarządzanie finansami`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Szyszko L., Szczepański J. (red.), `Finanse przedsiębiorstwa`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna

6 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 350 Przedmiot: Informatyka w zarządzaniu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z podstawowymi technologiami, systemami i standardami informacyjnymi i informatycznymi wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Przekazanie elementarnej wiedzy o budowie aplikacji/systemu informatycznego. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Korzysta z narzędzi do tworzenia aplikacji, potrafi definiować proste komponenty: tabele, zapytania, formularze, akcje. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu zrządzania: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu technologii transmisji danych: technologie telekomunikacyjne, telefonię komórkową, technologie satelitarne, technologie GPS. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu e-biznesu, audytu informatycznego i systemów informatycznych zintegrowanych. Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do opisu i analizy problemów związanych z technologiami informacyjnymi przesyłania danych, e-biznesem, systemami informatycznymi zintegrowanymi. Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13,K_W5, K_U11, K_U3 K_W14, K_W15 K_W07, K_W08 K_W18, K_W19, K_W4 K_U06, K_U11 K_K01 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia podstawowe (zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji). Podstawowe procesy informacyjne a technologie informatyczne. Procesy transmisji informacji a technologie informatyczne: telekomunikacyjne, sieciowe, telefonia komórkowa, technologie satelitarne. Technologie GPS a zarządzanie przedsiębiorstwem, aplikacje zarządzania flotami pojazdów: ELTE, XTRACK. EKP1 4 EKP3 3 Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, istota e-biznesu. Modele e-biznesu, modele e-handlu. Technologie e-sklepów. m-biznes. 3 EKP4, EKP5 4 Istota audytu informatycznego. Techniki CAAT`s w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3 EKP4, EKP5 5 6 Systemy informatyczne zarządzania. Systemy informatyczne zintegrowane. Systemy klasy ERP: systemy firm SAGE i SAP. Wprowadzenie do programu MS Access; podstawowe pojęcia baza danych, relacyjna baza danych; podstawowe elementy budowania aplikacji: tabele, zapytania, formularze, oglądanie przykładowej aplikacji. 3 EKP4, EKP5, EKP6 EKP1 7 Formułowanie zapytań w języku QBE. 6 EKP1 8 Klucze główne, klucze obce, definiowanie tabel. EKP1 9 Formularze jako podstawa konstrukcji interfejsu użytkownika. 4 EKP1 10 Sprawdzian końcowy. 1 EKP1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

7 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP1 X X EKP X EKP3 X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Student uzyskał efekty kształcenia. Wykład: student zdał egzamin. Laboratorium: student zaliczył laboratorium. Ocena w indeksie: po pozytywnym zaliczeniu wykładu i laboratorium. Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 3 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 30 9 Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 41 Literatura: Literatura podstawowa Stanisław Wrycza i inni. Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo UG. Gdańsk 000. McFedries P., Access 007 PL, Formuły, raporty, kwerendy. Rozwiązania w biznesie, Helion 009. Pomoc programu MS Access. Literatura uzupełniająca Janusz Żółkiewicz. Matertiały do wykładów: `Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem`. Akademia Morska w Gdyni. Ilias 010. Paul B. Davies. Inżynieria Systemów Informacyjnych. WNT. Warszawa 004. A. M. Kwiatkowska. Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Wydawnictwo PWN. Warszawa 007. D. T. Larose. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 008. D. T. Larose. Odkrywanie wiedzy z danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 006. K. Perechuda. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 005. J. Dyche. CRM Relacje z klientami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 00. A. R. Simon, S. L. Shaffer. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 001. M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis. Hurtownie danych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 003. C. T. Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM). Wydawnictwo WNT. Warszawa 003. Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom. Warszawa 003. Forte S., Access 000, Księga eksperta, helion 001 E. Callahan, Microsoft Access 00 Visual Basic for Applications krok po kroku, RM, 00. Forte S., Access 000, Księga eksperta, Helion 001 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Janusz Żółkiewicz dr inż. Janusz Żółkiewicz mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

8 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 397 Przedmiot: Marketing Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 mikroekonomia i makroekonomia Cele przedmiotu: 1 celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu marketingu oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów w organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Potrafi wyjaśnić genezę orientacji marketingowej. Rozumie i potrafi kształtować relacje oparte na zasadach wymiany z innymi uczestnikami rynku. Potrafi wykorzytać zasady orientacji marketingowej do analizy otoczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy otoczenia. Rozumie zasady formuowania strategii marketingowej. Potrafi ocenić strategię marketingową oraz opracować jej zarys. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, KW06, K_W16, K_U01, K_U K_W06, K_W16, K_U01, K_U04, K_U10, K_U1 K_W06, K_W16, K_U01, K_U0, K_U04, K_U10, K_U1, K_U0, K_U, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 3 Istota marketingu Podstawowe pojęcia. Ewolucja marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Interpretacje marketingu. Orientacja marketingowa. Marketing społeczny. Zasady orientacji marketingowej. Wykorzystanie marketingu w przedsiębiorstwie. Otoczenie przedsiębiorstwa Makrootoczenie (siły naturalne, siły kulturowe, siły ekonomiczne, siły demograficzne, technologia, siły polityczne, siły gospodarcze). Mikrootoczenie (klienci, pośrednicy, dostawcy, konkurencja). Strategia marketingowa Marketing docelowy Segmentacja rynku. Wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie oferty. 4 4 EKP1 1 1 EKP 6 6 EKP3 4 Strategia produktu. Koncepcja produktu. Marka. Opakowanie. 6 6 EKP3 5 Polityka cenowa. Proces wyznaczania ceny. Strategie cenowe. 3 3 EKP3 6 Komunikacja marketingowa a promocja. Model komunikacji. Proces komunikacji marketingowej. Formy promocji. 6 6 EKP3 7 Dytstrybucja. Funkcje dystrybucji. Kanały dystrybucji. Strategie dystrybucji. 4 EKP3 8 kolokwium zaliczeniowe Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP X X X X EKP3 X X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

9 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 30 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 66 Literatura: Literatura podstawowa Ph. Kotler, Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 00. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing. Ujęcie systemowe i zarządcze, oddk, Gdańsk 005. Literatura uzupełniająca Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i rynek, Marketing w praktyce Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Edyta Spodarczyk dr Edyta Spodarczyk mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 976 Przedmiot: Podstawy rachunkowości Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Poznanie procesu tworzenia informacji finansowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_0 EKP_03 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: charakteryzuje zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego, charakteryzuje źródła finansowania działalności podmiotu gospodarczego, sporządza zestawienie aktywów i pasywów w postaci bilansu wyjaśnia zmiany w bilansie po przeprowadzeniu określonej operacji gospodarczej, ocenia zmiany w bilansie spowodowane konkretnymi operacjami gospodarczymi samodzielnie księguje podane operacje gospodarcze, używając kont bilansowych oraz wynikowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 EKP_04 interpretuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym, opisuje zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym KW_14, KW_15, KW_17, KU_06, KU_14, Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego. 1 EKP_01 Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Bilans podmiotu gospodarczego. 4 EKP_0 3 Rodzaje operacji gospodarczych. 1 EKP_0 4 Zasady funkcjonowania kont księgowych. 1 EKP_03 5 Konta wynikowe - ogólne zasady funkcjonowania. Układ rodzajowy kosztów. 3 EKP_03 6 Koszty w układzie kalkulacyjnym oraz rodzajowym. 5 EKP_03 7 Ewidencja wyrobów gotowych. 4 EKP_03 8 Wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym. 1 3 EKP_04 9 Wynik finansowy w wariancie porównawczym. 1 3 EKP_04 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_0 X X EKP_03 X X EKP_04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) testowy: 50% na ocenę dostateczną, kolokwia w trakcie semestru: 50% na ocenę dostateczną Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

11 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 1 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 9 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 3 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 19 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 54 Literatura: Literatura podstawowa Bartel T., Chałupczak J., Potulska E., Stec K.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Zbiór zadań, ODDK 011 Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK 010 Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin 006 Ustawa o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r., Dz. U. z 00 r., Nr 76, poz. 694 Literatura uzupełniająca Matuszewicz J., Matuszewicz P.: Rachunkowość od podstaw, Finans Servis 005 Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości, Difin 006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Agnieszka Hajduk dr Violetta Skrodzka mgr Agnieszka Hajduk Jednostka dydaktyczna

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 476 Przedmiot: Podstawy zarządzania Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość zagadnień z przedmiotu: Nauki o organizacji Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania organizacją - z istotą tego procesu oraz jego poszczególnymi funkcjami Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP 1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego, zna pojęcia podstawowe dotyczące zarządzania organizacją, cykl działania zorganizowanego, sprawność działania organizacji, zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny, opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie), identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, zna zasady pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, K_W08, K_W09 EKP EKP 3 EKP 4 EKP 5 EKP 6 EKP 7 identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem, wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa oraz na zmiany wewnątrz organizacji, charakteruzyje proces planowania w organizacji, w tym planowania strategicznego z wykorzystaniem metody SWOT, wyjaśnia rolę, znaczenie oraz mechanizm tworzenia struktur i uregulowań organizacyjnych, dostrzega oraz wyjaśnia rolę przywództwa w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych, charakteryzuje pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji, charakteryzuje mechanizm motywacji, narzędzia motywacji (warunki motywacyjne, bodźce, perswazję), wyjaśnia zasady skutecznej motywacji dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz opisuje je, analizuje i interpretuje, stosując wiedzę teoretyczną, zasady i kryteria podejmowania decyzji służące rozwiązywaniu problemów organizacji dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami, efektywnie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) w organizacji i poza nią, docenia związki i zależności między sprawnym zarządzaniem organizacją, realizacją funkcji kierowniczych, a pracą zespołową rozumie potrzebę uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych oraz objaśniania ich aspektów ekonomicznych i zarządczych; odważnie przekonuje i broni własnych poglądów wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności K_W06, K_W07, K_W1, K_W19, K_W0 K_W03, K_W10 K_U 03; K_U09 K_U15, K_U19 K_K01 K_K0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP

13 1 Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, jej interdyscyplinarny charakter i powiązanie z praktyką, cykl działania zorganizowanego, sprawność organizacji. 3 EKP 1, EKP 6 Zarządzanie organizacją: pojęcia podstawowe (sterowanie, kierowanie, zarządzanie, administrowanie, rządzenie), zasady i funkcje zarządzania, funkcje przedsiębiorstwa. Praca kierownika (czynności, umiejetności, role kierownika, styl kierowania). Zespoły i praca zespołowa. 4 7 EKP 1, EKP 4, EKP 5, EKP 6 3 Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny: definicja decyzji, istota i etapy procesu podejmowania decyzji, klasyfikacja decyzji (podejmowane w warunkach pewności, niepewności, ryzyka), racjonalność decyzji. Tryby podejmowania decyzji (decyzje grupowe, indywidualne). Rola informacji w zarządzaniu. EKP 1, EKP 4, EKP 5 4 Planowanie i rola planowania w zarządzaniu. Etapy i zasady planowania. Rodzaje planów z punktu widzenia kryterium horyzontu czasowego i zakresu przedmiotowego. Znaczenie wizji, misji, strategii w procesie planowania. Wpływ otoczenia na proces planowania w przedsiębiorstwie. Metoda analizy porównawczej SWOT. Korzyści z planowania. 5 5 EKP, EKP 4, EKP 5 5 Organizowanie. Proces i zasady budowy struktury organizacyjnej. Podział pracy i specjalizacja. Rozpiętość i spiętrzenie kierowania (struktury płaskie i smukłe). Formalizacja istota i składniki, narzędzia formalizacji (dokumenty organizacyjne). Elementy składowe organizacji całkowitej. Wymiary struktury organizacyjnej. Ewolucja wybranych struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Czynniki strukturotwórcze (otoczenie organizacji, zasoby i strategia). 5 5 ekp, ekp 4, ekp 5 6 Motywowanie. Istota i mechanizmy motywacji. Potrzeby człowieka: istota, klasyfikacja, indywidualizacja. Ewolucja poglądów na człowieka w organizacji (ekonomiczny, społeczny, samorealizujący się, totalny). Narzędzia motywacji (argumenty, warunki motywacyjne, bodźce). Motywacja materialna i pozamaterialna. Wytyczne skutecznej motywacji. 4 4 EKP 3, EKP 4, EKP 5, EKP 6 7 Kontrola menedżerska. Ewolucja roli i znaczenia funkcji kontrolnej. Rodzaje i etapy kontroli menedżerskiej (strategiczna, operacyjna, finansowa). Zasady budowy i funkcjonowania systemu kontroli kierowniczej. Kontrola kierownicza a inne rodzaje kontroli (instytucjonalna, przez klienta, samokontrola). Funkcje kontroli. Związek funkcji planowania i kontroli. EKP 1, EKP 4, EKP 5 8 Zarządzanie w kontekście zmian. Zmiana a rozwój organizacji. Istota, cele, przyczyny, klasyfikacja zmian. Sprawność organizacji w zakresie zmian organizacyjnych i jej determinanty. Opory ludzi przeciwko zmianom przyczyny i sposoby zapobiegania. EKP, EKP 4, EKP 5, EKP 6 9 Kultura organizacyjna. Istota i znaczenie kultury w organizacji. Elementy charakterystyczne kultury organizacyjnej (normy i wartości, artefakty, założenia). Kultura proefektywnościowa i antyefektywnościowa, silna i słaba, inne rodzaje kultur organizacyjnych. EKP 3, EKP 4, EKP 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP 1 X X X X X EKP X X X X X EKP 3 X X X X X EKP 4 X X X X EKP 5 X X X X EKP 6 X X X X EKP 7 X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, uzyskanie min. 50% punktów z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia pisemnego z ćwiczeń w postaci przypadków podobnych do tych rozwiązywanych na ćwiczeniach (w oparciu o znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach i zadanych do samodzielnego studiowania oraz wniosków z case`ów rozwiązywanych wczesniej); egzamin: do egzaminu dopuszcza zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną, zaliczenie min. na 50% punktów pracy testowo-opisowej dotyczącej znajomości zagadnień teoretycznych z wykładów, analizy literatury przedmiotu oraz case`ów utrwalonych na ćwiczeniach Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 6 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 35 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7

14 Literatura: Literatura podstawowa 1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Freeman E., Gilbreth D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca 1.Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 008..Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka mgr inż. Katarzyna Kamińska mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 561 Przedmiot: Statystyka opisowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawowe pojęcia statystyczne i zastosowania statystyki. 1 Badanie statystyczne: rodzaje badań, przebieg badania. 1 3 Szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. 4 Miary opisowe położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji Współzależność cech: miary współzależności i regresja Szeregi czasowe: indeksy indywidualne i agregatowe, dekompozycja szeregu czasowego, modelowanie i prognozowanie tendencji rozwojowej kolokwium 1 8 zaliczenie laboratorium 1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 45 Literatura: Literatura podstawowa

16 Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, Kasyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 005. Lipiec_Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, t. 1, Statystyka, Beck, Warszawa, 003. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 000. Ostasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 001. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa, 007. Puławska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 005. Literatura uzupełniająca Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 005. Lange O., Statystyka, PWE, Warszawa, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

17 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_ Przedmiot: Wybrane problemy UE Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy, etapów rozwoju, współczesnego funkcjonowania UE oraz miejsca Polski w UE Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_01 EKP_0 EKP_03 wymienić i scherarchizować poszczególne etapy rozwoju UE oraz ustalić determinanty wpływające na ważne wydarzenia z życia UE. opisuje i klasyfikuje podstawy funkcjonowania UE oraz interpretuje treści podstawowych aktów / traktatów UE charakteryzuje działania poszczególnych organów UE i jej organów wewnętrznych i potrafi opisać zachodzące między nimi reakcje. K_W1 K_W17 K_U13 K_W17 K_U13 EKP_04 wymienia i porównuje obecne i przyszłe prawa obywatela UE K_W17 EKP_05 EKP_6 wyróżnia i charakteryzuje różnorodne płaszczyzny współpracy w ramach UE. opisuje `polską drogę do UE`. Ocenia stopień integracji Polski, aktywność kraju na arenie UE oraz korzyści wynikające z polskiego członkostwa. K_W1 K_U13 K_W1 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Geneza i rozwój Unii Europejskiej. Plan R. Schumana na tle sytuacji w Europie po II wojnie światowej. Polityczne przesłanki powstania Wspólnot. Terytorialny rozwój Wspólnot / UE. Treści Traktatów: Rzymskich, z Maastricht, Amsterdamskiego, Nicejskiego i Lizbońskiego. 4 EKP_01 EKP_0 Prawa obywatela UE. Geneza praw obywatelskich i paszportu europejskiego z 199 r. Swoboda przepływu osób w świetle Jednolitego rynku wewnętrznego i układu z Schengen. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - treść dokumentu i problem jej obowiązywania na terytorium całej UE. 3 EKP_0 EKP_04 3 System instytucjonalny i decyzyjny UE. Organizacje i kompetencje Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu. Unijne organy pomocnicze i kontrolne. Procesy decyzyjne. Siedziba i symbole UE. 4 EKP_0 EKP_03 4 Polska w EU. Droga do UE. Treść Układu Europejskiego i Traktatu Ateńskiego (Akcesyjnego). Miejsce w strukturach unijnych. Udział Polski w realizacji unijnej polityki regionalnej. Fundusze UE realizowane w Polsce. Osiągnięcia polskiej prezydencji. Polski aspekt perspektywy budżetowej EKP_05 EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X EKP_0 X

18 EKP_03 X EKP_04 X EKP_05 X EKP_6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie końcowe 51% na ocenę dostateczną. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 4 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 17 Literatura: Literatura podstawowa 1. Klonowska Matynia M., Ekonomia integracji europejskiej w kierunku gospodarki wiedzy, wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 013. Michałowska Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa Podstawy europeistyki, pod red. Bokajły W., Pacześniaka A., Atla, Wrocław Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, pod red. Biernata St., Dudzika S., Niedźwiedź M., Zakamycze, Kraków Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. Sarneckiego P., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków Zarys prawa instytucjonalnego UE, pod red. Kusia A., wyd. KUL, Lublin 009 Literatura uzupełniająca - Brodecki Z., Derezińska M., Prawo integracji europejskiej. PWN, Warszawa 000, - Doliwa - Klepacki M., Integracja Europejska, Temida., Białystok 00 - A. Marszałek, Integracja europejska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 000, - Unia Europejska, Słownik Encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 003, - Unia Europejska, Leksykon integracji, Wyd. Europa, Wrocław 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Agata Cichocka dr Agata Cichocka Jednostka dydaktyczna

19 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 635 Przedmiot: Zachowania organizacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 30 Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy wiedzy o organizacji i jej roli w życiu społecznym Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami zachowań uczestników organizacji i wskazanie na zachowania niezgodne z polityką organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 Zna i rozumie rolę relacji międzyludzkich w organizacji K_W08; K_W09; K_W19 0 Zna zasady i reguły kierowania ludźmi w organizacji K_W0; K_W Wyjaśnia rolę konfliktów w organizacji i zna sposoby rozwiązywania i kierowania konfliktem Potrafi zachowywać się w sytuacjach konfliktowych i podejmować trudne decyzje personalne K_U17 K_K06 05 Wskazuje na zachowania nieetyczne w organizacji K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Przedmiot, cel i ogólne podstawy zachowań ludzi w organizacji 3 01; 0 Determinanty zachowań indywidualnych ludzi w organizacji Władza, zarządzanie, kierowanie i przywództwo 3 01; 03 4 Procesy motywowania w teorii i praktyce organizacji Zachowania i postawy w procesach decyzyjnych Mechanizmy zachowań w grupie Wpływ komunikacji na zachowania w grupie 3 04,05 8 Zachowania w sytuacjach konfliktowych - zasady kierowania konfliktem w organizacji Wpływ kultury organizacji na zachowania i postawy jej uczestników 4 01 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X 05 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa 1. Bugdoł M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 007. Czerska M., Zmiana kultury organizacji, Difin Warszawa Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE Warszawa Kuc B., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Robbins S. Zachowania w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Dyfin, Warszawa Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, pod [red.] A. Potockiego, Difin, Warszawa 005. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-23 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_2_329 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Public Health Management

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publiczn Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Kod modułu Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydział Zdrowia Publiczn w Bytomiu

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo