AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 zapoznanie z podstawowymi problemami etycznymi w życiu codziennym i miejscu pracy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 identyfikuje podstawowe wartości i normy etyczne K_W18; K_W1 0 rozpoznaje podstawowe przejawy zachowań nieetycznych w organizacji K_W 03 identyfikować zachowań i postaw etycznych oraz ich oceny 04 integruje działania grupy wokół norm etycznych K_K09 K_U10; K_U13; K_U18: K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Etyka jako nauka o moralności, etyczny wymiar relacji międzyludzkich i społecznych 3 01 Etyka w teorii i praktyce życia gospodarczego, dylematy: dostęp do zasobów, zasady podziału dóbr, etyka wobec problemów biedy i bogactwa w świecie 01,03 3 Etyczne oblicze organizacji Programy standaryzacji postaw etycznych w organizacji 4 03; 04 5 Zapobieganie i sprzeciw wobec zachowań nieetycznych w biznesie 3 0; 03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) egzamin testpowy i projekt pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

2 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1.Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin Warszawa 007..Elementy etyki gospodarki rynkowej, [red:] B. Pogonowska, PWE, Warszawa Etyka w biznesie, pod red. nauk. P.Minusa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Filek J.: Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Klimczak B.: Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław Nogalski B., Śniadecki J., Etyka menedżerska, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz Nogalski B., Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. OPO Bydgoszcz 001. Literatura uzupełniająca 1.Ossowska M., Normy moralne, PWN Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. WSPiZ, Warszawa 003. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 39 Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności z podstaw finansów przedsiębiorstwa Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 EKP_ EKP_3 EKP_4 EKP_5 EKP_6 EKP_7 EKP_8 EKP_9 EKP_10 kategoryzuje kierunki i charakter powiązań finansów przedsiębiorstwa z otoczeniem publicznym i prywatnym wyjaśnia i stosuje podstawowe i rozszerzone formuły ustalania wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza identyfikuje źródła informacji finansowej i wskazuje podstawowe techniki pomiaru zyskowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa stosuje podstawowe metody oceny efektywności i ryzyka inwestycji, ocenia inwestycje wybranymi metodami Kategoryzuje i opisuje cechy formalno - prawne i ekonomiczne głównych instrumentów finansowania wyjaśnia procedurę ustalania kosztu kapitału obcego, rozpoznaje różnice istoty kosztu kapitału własnego i obcego opisuje językiem finansów (zasoby, źródła finansowania, wyniki) działalność operacyjną przedsiębiorstw wykonuje obliczenia wartości przyszłej i wartości zaktualizowanej pieniądza (kapitału) w podstawowym zakresie ocenia wartość liczbową poszczególnych wskaźników na podstawie porównań w czasie i porównań z wielkościami postulowanymi rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie planowanej inwestycji na podstawie ustalonego stopnia efektywności i ryzyka K_K08 K_W13 K_W13 K_U08 K_W13 K_U08 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K-U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_W13 K_U08 K_U19 K_K0 EKP_11 rekomenduje kredyt korzystniejszy z punktu widzenia kosztów jego pozyskania K_W13 K_U19 EKP_1 EKP_13 EKP_14 uzasadnia posługiwanie się kosztem kapitału obcego uwzględniającym efekt podatkowy w różnych decyzjach finansowych EKP_1 szacuje w sposób uproszczony koszt kapitału własnego i wskazuje zastosowania średniego ważonego kosztu kapitału ustala strukturę aktywów obrotowych i strukturę ich finansowania w przykładowym przedsiębiorstwie K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 K_W13 K_U19 EKP_15 ocenia cykle operacyjne z punktu widzenia efektywności i płynności finansowej K_W13 K_U19 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Definicje finansów i finansów przedsiębiorstwa; cechy pieniądza jako tworzywa finansów 1 EKP_1

4 Podstawy rachunku zmienności wartości pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie 1 EKP_0, EKP_ Struktura finansów przedsiębiorstwa: narzędziowa (diagnozy - decyzje i plany) i przedmiotowa (inwestycje, finansowanie rozwoju, finanse działalności operacyjnej) Podstawy diagnozowania kondycji finansowej (zyskowności i płynności finansowej) przedsiębiorstwa. Cele i zakres analizy fundamentalnej Cele i klasyfikacje (operacyjne, lokacyjne) inwestycji przedsiębiorstw, finansowy opis operacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych 1 EKP_01 3 EKP_3 1 EKP_4 6 Wybrane, niedyskontowe i dyskontowe, metody oceny efektywności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych (operacyjnych) 7 Pojęcie i klasyfikacja źródeł i instrumentów finansowania przedsiębiorstw Cechy (istota i procedury formalne, zalety i wady) wybranych instrumentów finansowania inwestycji operacyjnych (emisja akcji, emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu) Pojęcie i znaczenie kosztu kapitału koszt kredytu bankowego, koszt obligacji, koszt kapitału własnego, średni ważony koszt kapitału Wpływ podatku dochodowego na decyzje finansowe istota tzw. efektu podatkowego Model finansowy działalności operacyjnej 1 1 Warianty sposobu finansowania aktywów obrotowych, w tym istota i cechy kapitału obrotowego Dylematy oceniania i planowania struktury finansowania (kapitału) przedsiębiorstwa 1 1 EKP_04, EKP_06, EKP_10 EKP_05, EKP_06 EKP_4KP_05, EKP_06 EKP_05, EKP_06 EKP_03, EKP_05, EKP_06 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_07, EKP_14, EKP_15 EKP_05, EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X EKP_ X X EKP_3 X X EKP_4 X X EKP_5 X X EKP_6 X X EKP_7 X X EKP_8 X X EKP_9 X X EKP_10 X X EKP_11 X X EKP_1 X X EKP_13 X X EKP_14 X X EKP_15 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5 5 Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 50 Literatura: Literatura podstawowa 1. Sierpińska M. Jachna T., `Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków`, Wydawnictwo Naukowe PWN, 007. Szczęsny W. (red.), `Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem`, Wydawnictwo C. H. Beck, 003 Literatura uzupełniająca 1. Bielawska A., `Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa`, Wydawnictwo C. H. Beck, 009. Rutkowski A., `Zarządzanie finansami`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Szyszko L., Szczepański J. (red.), `Finanse przedsiębiorstwa`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Pogorzelski dr Andrzej Pogorzelski Jednostka dydaktyczna

6 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 350 Przedmiot: Informatyka w zarządzaniu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studenta z podstawowymi technologiami, systemami i standardami informacyjnymi i informatycznymi wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Przekazanie elementarnej wiedzy o budowie aplikacji/systemu informatycznego. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 EKP4 EKP5 EKP6 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Korzysta z narzędzi do tworzenia aplikacji, potrafi definiować proste komponenty: tabele, zapytania, formularze, akcje. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu zrządzania: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu technologii transmisji danych: technologie telekomunikacyjne, telefonię komórkową, technologie satelitarne, technologie GPS. Wymienia, objaśnia i klasyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu e-biznesu, audytu informatycznego i systemów informatycznych zintegrowanych. Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do opisu i analizy problemów związanych z technologiami informacyjnymi przesyłania danych, e-biznesem, systemami informatycznymi zintegrowanymi. Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13,K_W5, K_U11, K_U3 K_W14, K_W15 K_W07, K_W08 K_W18, K_W19, K_W4 K_U06, K_U11 K_K01 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia podstawowe (zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie: informacją, wiedzą, jakością, ryzykiem; jakość produktu, jakość aplikacji). Podstawowe procesy informacyjne a technologie informatyczne. Procesy transmisji informacji a technologie informatyczne: telekomunikacyjne, sieciowe, telefonia komórkowa, technologie satelitarne. Technologie GPS a zarządzanie przedsiębiorstwem, aplikacje zarządzania flotami pojazdów: ELTE, XTRACK. EKP1 4 EKP3 3 Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, istota e-biznesu. Modele e-biznesu, modele e-handlu. Technologie e-sklepów. m-biznes. 3 EKP4, EKP5 4 Istota audytu informatycznego. Techniki CAAT`s w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 3 EKP4, EKP5 5 6 Systemy informatyczne zarządzania. Systemy informatyczne zintegrowane. Systemy klasy ERP: systemy firm SAGE i SAP. Wprowadzenie do programu MS Access; podstawowe pojęcia baza danych, relacyjna baza danych; podstawowe elementy budowania aplikacji: tabele, zapytania, formularze, oglądanie przykładowej aplikacji. 3 EKP4, EKP5, EKP6 EKP1 7 Formułowanie zapytań w języku QBE. 6 EKP1 8 Klucze główne, klucze obce, definiowanie tabel. EKP1 9 Formularze jako podstawa konstrukcji interfejsu użytkownika. 4 EKP1 10 Sprawdzian końcowy. 1 EKP1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

7 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP1 X X EKP X EKP3 X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Student uzyskał efekty kształcenia. Wykład: student zdał egzamin. Laboratorium: student zaliczył laboratorium. Ocena w indeksie: po pozytywnym zaliczeniu wykładu i laboratorium. Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 3 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 30 9 Liczba punktów ECTS 1 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 41 Literatura: Literatura podstawowa Stanisław Wrycza i inni. Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo UG. Gdańsk 000. McFedries P., Access 007 PL, Formuły, raporty, kwerendy. Rozwiązania w biznesie, Helion 009. Pomoc programu MS Access. Literatura uzupełniająca Janusz Żółkiewicz. Matertiały do wykładów: `Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem`. Akademia Morska w Gdyni. Ilias 010. Paul B. Davies. Inżynieria Systemów Informacyjnych. WNT. Warszawa 004. A. M. Kwiatkowska. Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Wydawnictwo PWN. Warszawa 007. D. T. Larose. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 008. D. T. Larose. Odkrywanie wiedzy z danych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 006. K. Perechuda. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 005. J. Dyche. CRM Relacje z klientami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 00. A. R. Simon, S. L. Shaffer. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 001. M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis. Hurtownie danych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 003. C. T. Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM). Wydawnictwo WNT. Warszawa 003. Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom. Warszawa 003. Forte S., Access 000, Księga eksperta, helion 001 E. Callahan, Microsoft Access 00 Visual Basic for Applications krok po kroku, RM, 00. Forte S., Access 000, Księga eksperta, Helion 001 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Janusz Żółkiewicz dr inż. Janusz Żółkiewicz mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

8 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 397 Przedmiot: Marketing Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 mikroekonomia i makroekonomia Cele przedmiotu: 1 celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu marketingu oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów w organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP EKP3 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Potrafi wyjaśnić genezę orientacji marketingowej. Rozumie i potrafi kształtować relacje oparte na zasadach wymiany z innymi uczestnikami rynku. Potrafi wykorzytać zasady orientacji marketingowej do analizy otoczenia. Potrafi interpretować wyniki analizy otoczenia. Rozumie zasady formuowania strategii marketingowej. Potrafi ocenić strategię marketingową oraz opracować jej zarys. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, KW06, K_W16, K_U01, K_U K_W06, K_W16, K_U01, K_U04, K_U10, K_U1 K_W06, K_W16, K_U01, K_U0, K_U04, K_U10, K_U1, K_U0, K_U, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 3 Istota marketingu Podstawowe pojęcia. Ewolucja marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Interpretacje marketingu. Orientacja marketingowa. Marketing społeczny. Zasady orientacji marketingowej. Wykorzystanie marketingu w przedsiębiorstwie. Otoczenie przedsiębiorstwa Makrootoczenie (siły naturalne, siły kulturowe, siły ekonomiczne, siły demograficzne, technologia, siły polityczne, siły gospodarcze). Mikrootoczenie (klienci, pośrednicy, dostawcy, konkurencja). Strategia marketingowa Marketing docelowy Segmentacja rynku. Wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie oferty. 4 4 EKP1 1 1 EKP 6 6 EKP3 4 Strategia produktu. Koncepcja produktu. Marka. Opakowanie. 6 6 EKP3 5 Polityka cenowa. Proces wyznaczania ceny. Strategie cenowe. 3 3 EKP3 6 Komunikacja marketingowa a promocja. Model komunikacji. Proces komunikacji marketingowej. Formy promocji. 6 6 EKP3 7 Dytstrybucja. Funkcje dystrybucji. Kanały dystrybucji. Strategie dystrybucji. 4 EKP3 8 kolokwium zaliczeniowe Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP X X X X EKP3 X X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

9 Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 30 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 66 Literatura: Literatura podstawowa Ph. Kotler, Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 00. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing. Ujęcie systemowe i zarządcze, oddk, Gdańsk 005. Literatura uzupełniająca Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i rynek, Marketing w praktyce Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Edyta Spodarczyk dr Edyta Spodarczyk mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 976 Przedmiot: Podstawy rachunkowości Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Poznanie procesu tworzenia informacji finansowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_0 EKP_03 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: charakteryzuje zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego, charakteryzuje źródła finansowania działalności podmiotu gospodarczego, sporządza zestawienie aktywów i pasywów w postaci bilansu wyjaśnia zmiany w bilansie po przeprowadzeniu określonej operacji gospodarczej, ocenia zmiany w bilansie spowodowane konkretnymi operacjami gospodarczymi samodzielnie księguje podane operacje gospodarcze, używając kont bilansowych oraz wynikowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 KW_14, KW_17, KW_18, KU_06, KU_1, KU_14 EKP_04 interpretuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym, opisuje zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym KW_14, KW_15, KW_17, KU_06, KU_14, Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego. 1 EKP_01 Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Bilans podmiotu gospodarczego. 4 EKP_0 3 Rodzaje operacji gospodarczych. 1 EKP_0 4 Zasady funkcjonowania kont księgowych. 1 EKP_03 5 Konta wynikowe - ogólne zasady funkcjonowania. Układ rodzajowy kosztów. 3 EKP_03 6 Koszty w układzie kalkulacyjnym oraz rodzajowym. 5 EKP_03 7 Ewidencja wyrobów gotowych. 4 EKP_03 8 Wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym. 1 3 EKP_04 9 Wynik finansowy w wariancie porównawczym. 1 3 EKP_04 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_0 X X EKP_03 X X EKP_04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) testowy: 50% na ocenę dostateczną, kolokwia w trakcie semestru: 50% na ocenę dostateczną Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

11 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 1 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 9 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 3 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 19 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 54 Literatura: Literatura podstawowa Bartel T., Chałupczak J., Potulska E., Stec K.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Zbiór zadań, ODDK 011 Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK 010 Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin 006 Ustawa o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r., Dz. U. z 00 r., Nr 76, poz. 694 Literatura uzupełniająca Matuszewicz J., Matuszewicz P.: Rachunkowość od podstaw, Finans Servis 005 Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości, Difin 006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Agnieszka Hajduk dr Violetta Skrodzka mgr Agnieszka Hajduk Jednostka dydaktyczna

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 476 Przedmiot: Podstawy zarządzania Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Znajomość zagadnień z przedmiotu: Nauki o organizacji Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania organizacją - z istotą tego procesu oraz jego poszczególnymi funkcjami Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP 1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego, zna pojęcia podstawowe dotyczące zarządzania organizacją, cykl działania zorganizowanego, sprawność działania organizacji, zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny, opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie), identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, zna zasady pracy zespołowej Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, K_W08, K_W09 EKP EKP 3 EKP 4 EKP 5 EKP 6 EKP 7 identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem, wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa oraz na zmiany wewnątrz organizacji, charakteruzyje proces planowania w organizacji, w tym planowania strategicznego z wykorzystaniem metody SWOT, wyjaśnia rolę, znaczenie oraz mechanizm tworzenia struktur i uregulowań organizacyjnych, dostrzega oraz wyjaśnia rolę przywództwa w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych, charakteryzuje pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji, charakteryzuje mechanizm motywacji, narzędzia motywacji (warunki motywacyjne, bodźce, perswazję), wyjaśnia zasady skutecznej motywacji dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz opisuje je, analizuje i interpretuje, stosując wiedzę teoretyczną, zasady i kryteria podejmowania decyzji służące rozwiązywaniu problemów organizacji dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami, efektywnie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) w organizacji i poza nią, docenia związki i zależności między sprawnym zarządzaniem organizacją, realizacją funkcji kierowniczych, a pracą zespołową rozumie potrzebę uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych oraz objaśniania ich aspektów ekonomicznych i zarządczych; odważnie przekonuje i broni własnych poglądów wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności K_W06, K_W07, K_W1, K_W19, K_W0 K_W03, K_W10 K_U 03; K_U09 K_U15, K_U19 K_K01 K_K0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP

13 1 Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, jej interdyscyplinarny charakter i powiązanie z praktyką, cykl działania zorganizowanego, sprawność organizacji. 3 EKP 1, EKP 6 Zarządzanie organizacją: pojęcia podstawowe (sterowanie, kierowanie, zarządzanie, administrowanie, rządzenie), zasady i funkcje zarządzania, funkcje przedsiębiorstwa. Praca kierownika (czynności, umiejetności, role kierownika, styl kierowania). Zespoły i praca zespołowa. 4 7 EKP 1, EKP 4, EKP 5, EKP 6 3 Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny: definicja decyzji, istota i etapy procesu podejmowania decyzji, klasyfikacja decyzji (podejmowane w warunkach pewności, niepewności, ryzyka), racjonalność decyzji. Tryby podejmowania decyzji (decyzje grupowe, indywidualne). Rola informacji w zarządzaniu. EKP 1, EKP 4, EKP 5 4 Planowanie i rola planowania w zarządzaniu. Etapy i zasady planowania. Rodzaje planów z punktu widzenia kryterium horyzontu czasowego i zakresu przedmiotowego. Znaczenie wizji, misji, strategii w procesie planowania. Wpływ otoczenia na proces planowania w przedsiębiorstwie. Metoda analizy porównawczej SWOT. Korzyści z planowania. 5 5 EKP, EKP 4, EKP 5 5 Organizowanie. Proces i zasady budowy struktury organizacyjnej. Podział pracy i specjalizacja. Rozpiętość i spiętrzenie kierowania (struktury płaskie i smukłe). Formalizacja istota i składniki, narzędzia formalizacji (dokumenty organizacyjne). Elementy składowe organizacji całkowitej. Wymiary struktury organizacyjnej. Ewolucja wybranych struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Czynniki strukturotwórcze (otoczenie organizacji, zasoby i strategia). 5 5 ekp, ekp 4, ekp 5 6 Motywowanie. Istota i mechanizmy motywacji. Potrzeby człowieka: istota, klasyfikacja, indywidualizacja. Ewolucja poglądów na człowieka w organizacji (ekonomiczny, społeczny, samorealizujący się, totalny). Narzędzia motywacji (argumenty, warunki motywacyjne, bodźce). Motywacja materialna i pozamaterialna. Wytyczne skutecznej motywacji. 4 4 EKP 3, EKP 4, EKP 5, EKP 6 7 Kontrola menedżerska. Ewolucja roli i znaczenia funkcji kontrolnej. Rodzaje i etapy kontroli menedżerskiej (strategiczna, operacyjna, finansowa). Zasady budowy i funkcjonowania systemu kontroli kierowniczej. Kontrola kierownicza a inne rodzaje kontroli (instytucjonalna, przez klienta, samokontrola). Funkcje kontroli. Związek funkcji planowania i kontroli. EKP 1, EKP 4, EKP 5 8 Zarządzanie w kontekście zmian. Zmiana a rozwój organizacji. Istota, cele, przyczyny, klasyfikacja zmian. Sprawność organizacji w zakresie zmian organizacyjnych i jej determinanty. Opory ludzi przeciwko zmianom przyczyny i sposoby zapobiegania. EKP, EKP 4, EKP 5, EKP 6 9 Kultura organizacyjna. Istota i znaczenie kultury w organizacji. Elementy charakterystyczne kultury organizacyjnej (normy i wartości, artefakty, założenia). Kultura proefektywnościowa i antyefektywnościowa, silna i słaba, inne rodzaje kultur organizacyjnych. EKP 3, EKP 4, EKP 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP 1 X X X X X EKP X X X X X EKP 3 X X X X X EKP 4 X X X X EKP 5 X X X X EKP 6 X X X X EKP 7 X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, uzyskanie min. 50% punktów z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia pisemnego z ćwiczeń w postaci przypadków podobnych do tych rozwiązywanych na ćwiczeniach (w oparciu o znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach i zadanych do samodzielnego studiowania oraz wniosków z case`ów rozwiązywanych wczesniej); egzamin: do egzaminu dopuszcza zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną, zaliczenie min. na 50% punktów pracy testowo-opisowej dotyczącej znajomości zagadnień teoretycznych z wykładów, analizy literatury przedmiotu oraz case`ów utrwalonych na ćwiczeniach Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 1 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 6 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 35 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7

14 Literatura: Literatura podstawowa 1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Freeman E., Gilbreth D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca 1.Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 008..Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka mgr inż. Katarzyna Kamińska mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 561 Przedmiot: Statystyka opisowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawowe pojęcia statystyczne i zastosowania statystyki. 1 Badanie statystyczne: rodzaje badań, przebieg badania. 1 3 Szeregi statystyczne, tablice statystyczne, wykresy statystyczne. 4 Miary opisowe położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji Współzależność cech: miary współzależności i regresja Szeregi czasowe: indeksy indywidualne i agregatowe, dekompozycja szeregu czasowego, modelowanie i prognozowanie tendencji rozwojowej kolokwium 1 8 zaliczenie laboratorium 1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 45 Literatura: Literatura podstawowa

16 Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, Kasyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 005. Lipiec_Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, t. 1, Statystyka, Beck, Warszawa, 003. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 000. Ostasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 001. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa, 007. Puławska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 005. Literatura uzupełniająca Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 005. Lange O., Statystyka, PWE, Warszawa, Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

17 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_ Przedmiot: Wybrane problemy UE Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 nie dotyczy Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genezy, etapów rozwoju, współczesnego funkcjonowania UE oraz miejsca Polski w UE Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_01 EKP_0 EKP_03 wymienić i scherarchizować poszczególne etapy rozwoju UE oraz ustalić determinanty wpływające na ważne wydarzenia z życia UE. opisuje i klasyfikuje podstawy funkcjonowania UE oraz interpretuje treści podstawowych aktów / traktatów UE charakteryzuje działania poszczególnych organów UE i jej organów wewnętrznych i potrafi opisać zachodzące między nimi reakcje. K_W1 K_W17 K_U13 K_W17 K_U13 EKP_04 wymienia i porównuje obecne i przyszłe prawa obywatela UE K_W17 EKP_05 EKP_6 wyróżnia i charakteryzuje różnorodne płaszczyzny współpracy w ramach UE. opisuje `polską drogę do UE`. Ocenia stopień integracji Polski, aktywność kraju na arenie UE oraz korzyści wynikające z polskiego członkostwa. K_W1 K_U13 K_W1 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Geneza i rozwój Unii Europejskiej. Plan R. Schumana na tle sytuacji w Europie po II wojnie światowej. Polityczne przesłanki powstania Wspólnot. Terytorialny rozwój Wspólnot / UE. Treści Traktatów: Rzymskich, z Maastricht, Amsterdamskiego, Nicejskiego i Lizbońskiego. 4 EKP_01 EKP_0 Prawa obywatela UE. Geneza praw obywatelskich i paszportu europejskiego z 199 r. Swoboda przepływu osób w świetle Jednolitego rynku wewnętrznego i układu z Schengen. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - treść dokumentu i problem jej obowiązywania na terytorium całej UE. 3 EKP_0 EKP_04 3 System instytucjonalny i decyzyjny UE. Organizacje i kompetencje Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu. Unijne organy pomocnicze i kontrolne. Procesy decyzyjne. Siedziba i symbole UE. 4 EKP_0 EKP_03 4 Polska w EU. Droga do UE. Treść Układu Europejskiego i Traktatu Ateńskiego (Akcesyjnego). Miejsce w strukturach unijnych. Udział Polski w realizacji unijnej polityki regionalnej. Fundusze UE realizowane w Polsce. Osiągnięcia polskiej prezydencji. Polski aspekt perspektywy budżetowej EKP_05 EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X EKP_0 X

18 EKP_03 X EKP_04 X EKP_05 X EKP_6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie końcowe 51% na ocenę dostateczną. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 4 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 17 Literatura: Literatura podstawowa 1. Klonowska Matynia M., Ekonomia integracji europejskiej w kierunku gospodarki wiedzy, wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 013. Michałowska Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa Podstawy europeistyki, pod red. Bokajły W., Pacześniaka A., Atla, Wrocław Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat Akcesyjny i jego skutki, pod red. Biernata St., Dudzika S., Niedźwiedź M., Zakamycze, Kraków Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. Sarneckiego P., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków Zarys prawa instytucjonalnego UE, pod red. Kusia A., wyd. KUL, Lublin 009 Literatura uzupełniająca - Brodecki Z., Derezińska M., Prawo integracji europejskiej. PWN, Warszawa 000, - Doliwa - Klepacki M., Integracja Europejska, Temida., Białystok 00 - A. Marszałek, Integracja europejska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 000, - Unia Europejska, Słownik Encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 003, - Unia Europejska, Leksykon integracji, Wyd. Europa, Wrocław 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Agata Cichocka dr Agata Cichocka Jednostka dydaktyczna

19 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 635 Przedmiot: Zachowania organizacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 30 Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy wiedzy o organizacji i jej roli w życiu społecznym Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami zachowań uczestników organizacji i wskazanie na zachowania niezgodne z polityką organizacji Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 Zna i rozumie rolę relacji międzyludzkich w organizacji K_W08; K_W09; K_W19 0 Zna zasady i reguły kierowania ludźmi w organizacji K_W0; K_W Wyjaśnia rolę konfliktów w organizacji i zna sposoby rozwiązywania i kierowania konfliktem Potrafi zachowywać się w sytuacjach konfliktowych i podejmować trudne decyzje personalne K_U17 K_K06 05 Wskazuje na zachowania nieetyczne w organizacji K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Przedmiot, cel i ogólne podstawy zachowań ludzi w organizacji 3 01; 0 Determinanty zachowań indywidualnych ludzi w organizacji Władza, zarządzanie, kierowanie i przywództwo 3 01; 03 4 Procesy motywowania w teorii i praktyce organizacji Zachowania i postawy w procesach decyzyjnych Mechanizmy zachowań w grupie Wpływ komunikacji na zachowania w grupie 3 04,05 8 Zachowania w sytuacjach konfliktowych - zasady kierowania konfliktem w organizacji Wpływ kultury organizacji na zachowania i postawy jej uczestników 4 01 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 0 X 03 X 04 X 05 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach 1 Łącznie godzin 75 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa 1. Bugdoł M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 007. Czerska M., Zmiana kultury organizacji, Difin Warszawa Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE Warszawa Kuc B., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Robbins S. Zachowania w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 003 Literatura uzupełniająca 1. Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Dyfin, Warszawa Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, pod [red.] A. Potockiego, Difin, Warszawa 005. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Andrzej Masłowski dr Andrzej Masłowski Jednostka dydaktyczna

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-23 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_2_329 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu

Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WZ-WF-OiZwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólne, moduł Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Podstawy i Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Kształtowanie kadry kierowniczej Developing of management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo