GRUNTY ROLNE. Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości rolne położone w obrębie GAJ gm. Witkowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUNTY ROLNE. Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości rolne położone w obrębie GAJ gm. Witkowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako:"

Transkrypt

1 PO.SGZ.MA EM ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU ogłasza przetarg ograniczony pisemnych ofert w dniach 2 i 3 lutego 2016 roku na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Gaj gmina Witkowo Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1014) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu informuje, że ogłasza przetarg ograniczony pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, (woj. wielkopolskie), na terenie gminy Witkowo dla rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce zamieszkania w gminie, w której położone są nieruchomości wystawiane do przetargów lub w gminie graniczącej z tą gminą na podstawie wykazu podanego do publicznej wiadomości z dnia r. Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości rolne położone w obrębie GAJ gm. Witkowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako: 1. działka nr 175/1 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi : 8,7500 ha, w tym: RIIIb 0,2100 ha, RIVb 4,8300 ha, RV 2,3100 ha ŁV 1,3500 ha, N 0,0500 ha W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 175/1 stanowi tereny rolnicze w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 43,0 dt pszenicy, w tym 43,0 dt za użytki rolne Wadium: 1.400,00 zł 2. działka nr 177 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi : 4,2600 ha, w tym: RIVa 0,4500 ha, RIVb 3,0600 ha, RV 0,7500 ha XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 177 stanowi tereny rolnicze, częściowo w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego; tereny zabudowy usługowej w zieleni w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 26,0 dt pszenicy, w tym 26,0 dt za użytki rolne Wadium: 800,00 zł 3. część działki nr 180/3 i 194 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 12,6210 ha, w tym: RIVb 2,5200 ha, RV 1,2240 ha, ŁIV 0,6100 ha, ŁV 2,3362 ha, PsIV 1,6495 ha, PsV 3,2708 ha, PsVI 0,4905 ha, W-ŁV 0,0500 ha, N 0,4700 ha XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 180/3 stanowi tereny rolnicze i tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej; na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego 194 stanowi tereny rolnicze na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego wraz z przebiegającym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 43,0 dt pszenicy, w tym 43,0 dt za użytki rolne Wadium: 1.400,00 zł 4. I część działki nr 176 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi : 12,0000 ha, w tym: RIVa 0,0496 ha, RIVb 6,8511 ha, RV 4,8112 ha, Lz-PsIV 0,2881 ha XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 176 stanowi tereny rolnicze częściowo w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego wraz z przebiegającym gazociągiem wysokiego ciśnienia; tereny zabudowy usługowej w zieleni w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 58,0 dt pszenicy, w tym 58,0 dt za użytki rolne Wadium: 1.900,00 zł 5. II część działki nr 176 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi : 12,0001 ha, w tym: RIIIb 0,6400 ha, RIVa 0,5904 ha, RIVb 5,1228 ha, RV 5,3850 ha, Lz-PsIV 0,2619 ha XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 176 stanowi tereny rolnicze częściowo

2 w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego wraz z przebiegającym gazociągiem wysokiego ciśnienia; tereny zabudowy usługowej w zieleni w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 60,0 dt pszenicy, w tym 60,0 dt za użytki rolne Wadium: 1.900,00 zł 6. III część działki nr 176 (brak oznaczenia nr KW), ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi : 11,2918 ha, w tym: RIVa 3,4471 ha, RIVb 3,1647 ha, ŁIV 1,9300 ha, ŁV 2,3400 ha, N 0,4100 ha XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 roku działka nr 176 stanowi tereny rolnicze częściowo w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego wraz z przebiegającym gazociągiem wysokiego ciśnienia; tereny zabudowy usługowej w zieleni w granicy strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 46,0 dt pszenicy, w tym 46,0 dt za użytki rolne Wadium: 1.500,00 zł Nieruchomości wydzierżawione zostaną do dnia r. na cele rolne. I. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz ) w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, spełniający warunki, o których mowa w pkt 2 albo w pkt 3 poniżej. 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382), zwaną dalej ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego u.k.u.r tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 1/ są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha, 2/ posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 u.k.u.r. oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), 3/ co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 u.k.u.r.), 4/ mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków: 1/ oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (druk - wzór 1), 2/ oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego w przypadku, gdy rolnik indywidualny posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy (druk - wzór 1A), 3/ oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (druk - wzór 2), 4/ oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje rolnicze, 5/ dowód potwierdzający zamieszkanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zaświadczenie wydane przez organ właściwej gminy). W przypadku, gdy osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu posiada gospodarstwo rolne położone na terenie więcej niż jednej gminy, obowiązana jest złożyć oświadczenia na druku - wzór 1 odrębnie dla każdej gminy, na terenie której położona jest nieruchomość rolna wchodząca w skład jego gospodarstwa oraz dodatkowo złożyć oświadczenie na druku - wzór 1A. 3. Zgodnie z art. 7 u.k.u.r. w przetargu mogą także wziąć udział osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w art. 6 u.k.u.r., o ile w dniu r. były rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia r. oraz nadal prowadzą gospodarstwo rodzinne, tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

3 1/ były w dniu r. i nadal są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha, 2/ posiadały w dniu r. kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia r. (wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat), 3/ osobiście prowadziły w dniu r. i prowadzą nadal gospodarstwo rolne (podejmowały podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie), 4/ zamieszkiwały w dniu r. i zamieszkują nadal w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego, 5/ mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu składają następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków: 1/ oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (druk - wzór A), 2/ dowód potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych: a/ oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (druk wzór B), albo b/ oryginały lub uwierzytelnione kopie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia rolniczego co najmniej zasadniczego lub wykształcenia średniego lub wyższego, 3/ oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (druk wzór C), 4/ oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (druk wzór D), 5/ dowód potwierdzający zamieszkanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (zaświadczenie wydane przez organ właściwej gminy). W przypadku, gdy osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu posiada gospodarstwo rolne położone na terenie więcej niż jednej gminy, obowiązana jest złożyć oświadczenia na drukach wzór A i wzór C odrębnie dla każdej gminy, na terenie której położona jest nieruchomość rolna wchodząca w skład tego gospodarstwa. 4. Dowody potwierdzające spełnienie warunków do wzięcia udziału w przetargu, o których mowa powyżej w pkt 2 (oświadczenia na drukach: wzór 1, wzór 1A, wzór 2) albo w pkt 3 (oświadczenia na drukach: wzór A, wzór B, wzór C, wzór D) oraz zaświadczenia o zameldowaniu winny być aktualne wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia dokumentów do przetargu. Druki ww. oświadczeń opublikowane są na stronie internetowej oraz można je uzyskać w siedzibie ANR-Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Maliniec w Koninie (pok. nr 8). 5. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny składać wnioski o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych. Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu osób, które zgłoszą zamiar wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego przekroczy powierzchnię 300 ha użytków rolnych. 6. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy, a także będących przedmiotem współposiadania samoistnego i współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego. Użytki rolne stanowią: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami. 7. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnych ofert jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. 2 albo w pkt. 3, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, w siedzibie ANR - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Maliniec w Koninie, ul. Gospodarcza 7, Konin, do dnia 12 stycznia 2016 roku do godz , w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, działka nr. o pow. ha, obręb Gaj, gm. Witkowo. Dla każdej pozycji przetargowej należy złożyć odrębny komplet dokumentów. Lista osób spełniających wszystkie warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie ANR OT Poznań ul. Fredry12 oraz SZGZ Maliniec w Koninie, w dniu 14 stycznia 2016 r. W tym samym terminie i miejscu zostanie wywieszona lista osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów z zaznaczeniem brakujących dokumentów oraz informacją, że osoby te zostaną zakwalifikowane do przetargu jeżeli w terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz , w siedzibie SZGZ Maliniec w Koninie, złożą brakujące dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem: Brakujące dokumenty do przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, działka nr.. o pow. ha, obręb Gaj, gm. Witkowo.. Dla każdej pozycji przetargowej należy złożyć odrębny komplet dokumentów. W takiej sytuacji ostateczna lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w

4 przetargu ofert pisemnych zostanie wywieszona w dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie ANR OT Poznań ul. Fredry 12 oraz SZGZ Maliniec w Koninie. 8. Osoby, które w terminach i miejscu wskazanych w pkt 7 nie złożą wymaganych dokumentów określonych powyżej w pkt 2 albo w pkt 3, potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu pisemnych ofert. II. OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZETARGU OGRANICZONEGO PISEMNYCH OFERT ZOBOWIĄZANE SĄ DO: A. 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: - wpłacenie wadium w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu, - złożenie oferty w wyznaczonym terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu, oferta winna zawierać wszystkie dane określone poniżej w pkt B, 2. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli: - żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu, - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, 3. Ponadto: - wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu pisemnych ofert, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także, gdy przetarg nie został rozstrzygnięty z zastrzeżeniem pkt. A.2 - wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy, - o wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu B. Oferta powinna zawierać: 1.Podstawowe dane o oferencie imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, stan cywilny. 2.Koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości wraz z Informacją o sytuacji finansowej oferenta, umożliwiającej należyte prowadzenie działalności rolniczej. 3. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego w decytonach pszenicy (nie niższą niż podany czynsz wywoławczy). 4. Informację o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha fizycznych (w formie pisemnego oświadczenia) 5. Informację o odległości siedliska prowadzonego gospodarstwa (miejsce prowadzenia działalności w rolnictwie) do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu liczoną drogą publiczną (w formie pisemnego oświadczenia). 6. Informację o gruntach wydzierżawionych i/lub nabytych z Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wyrażoną w hektarach (w formie pisemnego oświadczenia). 7. Informację o użytkowaniu gruntów Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego (w formie pisemnego oświadczenia). 8. Propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu dzierżawnego na 15-miesięczny okres dzierżawy wraz z odsetkami ustawowymi za 6 miesięcy (zgodnie z propozycją przedstawioną w pkt D) 9. Oświadczenie oferenta w sprawie znajomości przepisów dotyczących przepadku wadium na rzecz Agencji w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 10. Dowód wpłaty wadium. 11. Oświadczenie o wspólnym przystąpieniu do zawarcia umowy, w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym małżonkowie zarządzają majątkiem wspólnym. W przypadku, gdy w małżeństwie panuje ustrój rozdzielności majątkowej, warunkiem zawarcia umowy z kandydatem na Dzierżawcę będzie przedłożenie wymagalnych w tym zakresie dokumentów (umowa notarialna lub wyrok sądowy). 12. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami oraz wzorem umowy dzierżawy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 13. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy oraz, że znany jest stan prawny, granice nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy. 14. Oświadczenie oferenta, czy i jakie formy zabezpieczenia obciążające jego majątek złożył na zabezpieczenie innych umów zawartych z ANR, także jako osoba trzecia. 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego. UWAGA: składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia C. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie (ANR-SZGZ Maliniec w Koninie, ul. Gospodarcza 7, Konin) w Kancelarii Notarialnej Benita Głowacka, ul. Chopina 23D/11B, Konin z dopiskiem na kopercie Dzierżawa działka nr, ob. Gaj, gm. Witkowo w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach od do D. Zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego i należności:

5 1.Jako zabezpieczenie płatności 15 miesięcznego czynszu dzierżawnego i odsetek ustawowych za 6 miesięcy od kwoty czynszu rocznego oferent zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w co najmniej jednej z podanych niżej form, tj.: a) gwarancja bankowa, nieodwołalna i bezwarunkowa należy złożyć promesę z banku o udzieleniu takiej gwarancji, b) blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku należy przedłożyć zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na rachunku bankowym, na którym ma zostać ustalona blokada, c) hipoteka na nieruchomości własnej niezabudowanej należy przedłożyć aktualny odpis KW d) kaucja na rachunku bankowym Agencji należy określić jej wysokość, 2. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia dwóch weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z umowy dzierżawy oraz jednego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową ja zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z bezumownego użytkowania nieruchomości. 3. Przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji w trybie art pkt 4 i 5 K.p.c. w zakresie roszczeń Agencji wynikających z płatności czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami oraz obowiązku wydania nieruchomości (w przypadku gdy oferowany czynsz dzierżawny przekroczy wysokość 150,00 dt pszenicy). DO OFERT NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY W ORYGINALE LUB ICH UWIERZYTELNIONE KOPIE. Oferty niezawierające danych oraz dokumentów określonych powyżej lub zawierające dane niekompletne, nieczytelne, a także złożone po wyznaczonym terminie, a także miejscu innym niż wyznaczone w ogłoszeniu lub przez osoby, które nie wniosły w należyty sposób wadium - zostaną odrzucone. III. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU: 1. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 31 października 2019 r. 2. Przetarg odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2013 roku poz w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. a) w przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu zgodnie z listą osób ostatecznie zakwalifikowanych wywieszoną na tablicy ogłoszeń w dniu 22 stycznia 2016 roku, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie, miejscu i w formie podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz złożą ofertę w sposób określony powyżej i spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. b) osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości. c) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją wpłata wadium na nieruchomość działka nr., ob. Gaj, gmina Witkowo, przelewem na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu BGK , tak, aby zostało ono zaksięgowane na koncie ANR najpóźniej dnia 28 stycznia 2016 roku. 3. Kategorie i wagi oceny oferty: - oferowany czynsz dzierżawny 10% - powierzchnia posiadanego gospodarstwa 30% - odległość siedliska prowadzonego gospodarstwa (miejsce prowadzenia działalności w rolnictwie) do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu liczoną drogą publiczną 30% - powierzchnia gruntów nabytych, dzierżawionych z Zasobu AWRSP 30% 4. Przetarg ograniczony pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych odbędzie się w dniach 2 i 3 lutego 2016 r. o godz w siedzibie ANR-Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Maliniec w Koninie, ul. Gospodarcza 7, Konin. 5. Informuje się, że: a) Organizator przetargu, bez podania przyczyn, może: - przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia, - dokonać zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, - nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert, b) nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem Dzierżawcy. UWAGA: w umowie dzierżawy zawarte będzie oświadczenie złożone przez dzierżawcę o powierzchni posiadanego gospodarstwa w hektarach użytków rolnych w 2 umowy. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie ANR-SZGZ Maliniec w koninie, nr tel. 63/ Oferent może zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu, w siedzibie ANR-SZGZ Maliniec w Koninie. Ogłoszenie będzie opublikowane w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, SZGZ Maliniec w Koninie, Urzędzie

6 Gminy i Miasta Witkowo, właściwym terytorialnie sołectwie i we właściwej terytorialnie siedzibie Izby Rolniczej. GAZETA WYBORCZA Z DNIA R. Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od dnia r. do dnia r.

1,42 5, ,10. Minimalne Postąpienie. Czynsz dzierżawny w dt pszenicy. Nr ewidencyjny działki jako nieruchomości. Gmina K R A S N E Obręb:

1,42 5, ,10. Minimalne Postąpienie. Czynsz dzierżawny w dt pszenicy. Nr ewidencyjny działki jako nieruchomości. Gmina K R A S N E Obręb: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Rzeszowie działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zwanej dalej UGNRSP (tekst

Bardziej szczegółowo

UWAGA: PRZEDMIOTOWA NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

UWAGA: PRZEDMIOTOWA NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ. PO.SGZ.MA.4243.78.1.2015.MFL ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU ogłasza przetarg ograniczony pisemnych ofert w dniach 02 i 03 marca 2016 roku na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach Paruszewo, Skarboszewo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE WA.SGZ.KO.4243.9.37.2016.JS Kozienice, dnia 29.03.2016 r. OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE działając, na podstawie ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE O FILIA W SUWAŁKACH Suwałki, 12-09-2014 r. OLSU.SGZ.4243.158.2.2014.RA Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

A G E N C J A N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H O d d z i a ł T e r e n o w y w R z e s z o w i e

A G E N C J A N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H O d d z i a ł T e r e n o w y w R z e s z o w i e RZ.SGZ.4243.73. 3.184.2016.DB Kielce, dnia 08 lutego 2016r A G E N C J A N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H O d d z i a ł T e r e n o w y w R z e s z o w i e działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Skórzec. Opis nieruchomości :

Wójt Gminy Skórzec. Opis nieruchomości : RIG.6840.3.2018 Wójt Gminy Skórzec działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121- z późn. zm.) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RZ.SGZ JG Opatów, dnia 15 marca 2016r.

RZ.SGZ JG Opatów, dnia 15 marca 2016r. RZ.SGZ.4243.16.9.168.2016.JG Opatów, dnia 15 marca 2016r. A G E N C J A N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H O d d z i a ł T e r e n o w y w R z e s z o w i e działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ WAŁÓ.SGZ.4243.88.2.1819.2016.EN Łódź, 8 września 2016r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE GM. KAMIONKA. gov.pl

GRUNTY ROLNE GM. KAMIONKA.  gov.pl AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 1991 ROKU O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2015

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ ŁÓD.WKUR.422.5.2018.EN.4 Łódź, dnia 3 stycznia 2018r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi działając na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE GM. NIEMCE

GRUNTY ROLNE GM. NIEMCE AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ WAŁÓ.SGZ.422.25.52.3156.2016.EN Łódź, dnia 3 stycznia 2017r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. WÓJT GMINY KROTOSZYCE ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony Krotoszyce, dnia 10.09.2018r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze.

Bardziej szczegółowo

AI4- GRUNTY ROLNE GM. ZAMOŚĆ

AI4- GRUNTY ROLNE GM. ZAMOŚĆ LU.SGZ.MI.4243.48.1.300.2016.PB Michalów, 24.03.2016 r. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 38a, 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

ROZPORZĄDZENIE WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH WAŁÓ.SGZ.422.25.5.1275.2016.EN Łódź, dnia 25 sierpnia 2016r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając

Bardziej szczegółowo

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA. BY.SGZ.K.4243.67.6.2016.MC Bydgoszcz, dnia 15.06.2016 r.

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA. BY.SGZ.K.4243.67.6.2016.MC Bydgoszcz, dnia 15.06.2016 r. NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BY.SGZ.K.4243.67.6.2016.MC Bydgoszcz, dnia 15.06.2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM OLSZTYN@ANR.GOV.PL OL.SGZ.4243.48.4.2016.JN Olsztyn, dnia 08.02.2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie działając na

Bardziej szczegółowo

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.2008.1.2008.2016.TG Łódź, 31.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E / o przetargu / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 08 września 2016 roku REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE GM. ZAKRZEW

GRUNTY ROLNE GM. ZAKRZEW AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza CZWARTY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard

WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza CZWARTY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard WÓJT GMINY BIAŁOGARD ogłasza CZWARTY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białogard Białogard, dnia 09.07.2018 r. Lp. Położenie Nr działki Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 38a, 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SZGZ WE WROCŁAWIU WR.SGZ.WR.4243. 2015.AHE Wrocław, 07.08.2015 publikacja 17.08.2015r - 22.09.2015r. Ogłoszenie numer WRO-D- -2015/AHE Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.1998.1.1998.2016.TG Łódź, 25.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E / o przetargu / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E /o przetargu ograniczonym na dzierżawę/

O G Ł O S Z E N I E /o przetargu ograniczonym na dzierżawę/ WAŁÓ.SGZ.422.6.2017.EN.3 Łódź, dnia 16 stycznia 2017r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargu ograniczonym na dzierżawę/ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.2000.1.2000.2016.TG Łódź, 25.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E / o przetargu / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE OFERTA LU_UR_4243_001_10_16_Ur Urszulin, dnia 26 października 2016r. działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE ŻABCZE, GM. DOŁHOBYCZÓW

GRUNTY ROLNE ŻABCZE, GM. DOŁHOBYCZÓW LUBLIN DNIA 25 KWIECIEŃ 2017 R. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WR.SGZ.RA.4243.115.3.2015.IS. Ogłoszenie numer WRO-D-2268-2015 Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

WR.SGZ.RA.4243.115.3.2015.IS. Ogłoszenie numer WRO-D-2268-2015 Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław WR.SGZ.RA.4243.115.3.2015.IS Nr rej. 4223/ 400 /2015 wywieszono od 24.07.2015r. do 24.08.2015r. Ogłoszenie numer WRO-D-2268-2015 Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

RZ.SGZ.KI EW Kielce, 02 września 2016r.

RZ.SGZ.KI EW Kielce, 02 września 2016r. RZ.SGZ.KI.4243.78.2...2016.EW Kielce, 02 września 2016r. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Rzeszowie działając na podstawie: ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E. Ja,.. zamieszkały.. legitymujący się dowodem osobistym seria i numer:.., nr PESEL:

O Ś W I A D C Z E N I E. Ja,.. zamieszkały.. legitymujący się dowodem osobistym seria i numer:.., nr PESEL: O Ś W I A D C Z E N I E wzór nr 1 Ja,.. zamieszkały.. : od roku osobiście prowadzę wraz z żoną/mężem na prawach wspólności ustawowej, gospodarstwo rolne będące gospodarstwem rodzinnym o łącznej powierzchni.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Toprzyny, składającej się z działek numer: 65/2 o powierzchni 0,2900 ha

Bardziej szczegółowo

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.2011.1.2011.2016.TG Łódź, 31.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E / o przetargu / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE STARY BUBEL GM. JANÓW PODLASKI

GRUNTY ROLNE STARY BUBEL GM. JANÓW PODLASKI AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 27 i 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Bardziej szczegółowo

na 14 dni tj. do godz dnia r., dokument wzór 1 dokument wzór 2 dokument wzór 3 dokument wzór 4

na 14 dni tj. do godz dnia r., dokument wzór 1 dokument wzór 2 dokument wzór 3 dokument wzór 4 GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE LUBLIN, dnia 2 SIERPNIA 2017 r. działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.2010.1.2010.2016.TG Łódź, 31.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E / o przetargu / Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/

O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ WAŁÓ.SGZ.422.47.2017.EN.3 Łódź, dnia 31 sierpnia 2017r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa Filia w Łodzi działając na

Bardziej szczegółowo

WR.SGZ PKE Publikacja od do Ogłoszenie numer SGZ-4221-dn-0119/2016/PK Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław

WR.SGZ PKE Publikacja od do Ogłoszenie numer SGZ-4221-dn-0119/2016/PK Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.4243.10.39.2016.PKE Publikacja od 16.02.2016 do 16.03.2016 Ogłoszenie numer SGZ-4221-dn-0119/2016/PK Agencja Nieruchomości Rolnych OT

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE. Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce /ha/ RVI-2,62; ŁV-1,54; Lz-ŁV-2,06; LsVI-0,50;

GRUNTY ROLNE. Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce /ha/ RVI-2,62; ŁV-1,54; Lz-ŁV-2,06; LsVI-0,50; GRUNTY ROLNE ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SANTOK. ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wawrów

WÓJT GMINY SANTOK. ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wawrów WÓJT GMINY SANTOK działając na podstawie: 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 247 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 20 lutego 2017r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 247 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 20 lutego 2017r Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 247 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 20 lutego 2017r w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Sarbii, działki nr 197/2 o

Bardziej szczegółowo

Wóit Gminy Stromiec 26-*a Stromiec ZARZĄDZENIE Nr u\. Piaski 4 WÓJTA GMINY STROMIEC

Wóit Gminy Stromiec 26-*a Stromiec ZARZĄDZENIE Nr u\. Piaski 4 WÓJTA GMINY STROMIEC Wóit Gminy Stromiec 26-*a Stromiec ZARZĄDZENIE Nr 51.2017 u\. Piaski 4 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚC ROLNE GM. ZAKRZEW

NIERUCHOMOŚC ROLNE GM. ZAKRZEW ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1491 z późn. zm.), podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Rakowiska

drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Rakowiska Nowy Dwór Gdański (http://miastonowydwor.pl) Strona główna > drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Typ nieruchomości Niezabudowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST: Lublin, 2018-03- Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE. Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce [ha] Przeznaczenie w MPZP / Studium. Tereny rolne i dolesień

GRUNTY ROLNE. Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce [ha] Przeznaczenie w MPZP / Studium. Tereny rolne i dolesień GRUNTY ROLNE ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE OFERTA LU_UR_4240_002_09_15_Ha Urszulin, dnia 15 września 2015r. działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy w Lublinie

Oddział Terenowy w Lublinie Oddział Terenowy w Lublinie LUBLIN DNIA 4 PAŹDZIERNIK 2017 R. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE (KOWR OT LUBLIN) Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E. Ja... zamieszkały(a)...

O Ś W I A D C Z E N I E. Ja... zamieszkały(a)... wzór nr 1 Ja..... imię/imiona i nazwisko zamieszkały(a)... dokładny adres legitymujący(a) się dowodem osobistym serii, nr PESEL., świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 2 kodeksu karnego,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/137/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21.09.2016 r. WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG Pierwszy przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Skórzec. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejscowościach: Trzciniec i Grala-Dąbrowizna

Wójt Gminy Skórzec. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejscowościach: Trzciniec i Grala-Dąbrowizna RIG.6840.3.2016 Wójt Gminy Skórzec działając na podstawie art.38 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SANTOK. ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie

WÓJT GMINY SANTOK. ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie WÓJT GMINY SANTOK działając na podstawie: 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Dz.U Nr 64 poz USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr UD/ OTW/002A/ PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr UD/ OTW/002A/ PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WA.SGZ.4243.56.2.2016.EK Warszawa 07.04.2016r. OGŁOSZENIE Nr UD/ OTW/002A/ PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE działając, na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO WZÓR 1 OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. 2016 r. poz. 2052) IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA

GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA GRUNTY ROLNE - DZIERŻAWA Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie LUB.WKUR.UR.4243...2017.JJ. OFERTA NR LU_UR_4243_001_003_11_17_Tr Urszulin, dnia 27 listopada 2017 roku działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 5 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 5 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE. Przeznaczenie w MPZP / Studium. Tereny upraw rolniczych

GRUNTY ROLNE. Przeznaczenie w MPZP / Studium. Tereny upraw rolniczych GRUNTY ROLNE ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE OFERTA LU_UR_4240_002_10_16_Ry Urszulin, dnia 26 października 2016r. działając na podstawie Ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Lublin, ul. Karłowicza 4, tel: wew. 117, fax: ,

Lublin, ul. Karłowicza 4, tel: wew. 117, fax: , Lublin, 2019-03- Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie: art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE GNOJNO, KOMARNO, GM. KONSTANTYNÓW

GRUNTY ROLNE GNOJNO, KOMARNO, GM. KONSTANTYNÓW AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 27 i 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Przetarg na nieruchomości w Kolbarku

Przetarg na nieruchomości w Kolbarku Przetarg na nieruchomości w Kolbarku Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolbarku. OGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu Zał. Nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym organizowanym dniu. na sprzedaż nieruchomości działki nr.o pow..., położonej w obrębie geodezyjnym..

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

SPRZEDAŻ DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ Lp. RZZ.6840.42.2018.AL Dębnica Kaszubska, dn. 20.09.2018r. SPRZEDAŻ DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza PUBLICZNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż działki położonej w Dębnicy Kaszubskiej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz Art. 1 Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz. 592 Art. 1 Ustawa określa zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE

ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187

Bardziej szczegółowo

ŁÓD.WKUR EN.6 Łódź, dnia 16 kwietnia 2018r.

ŁÓD.WKUR EN.6 Łódź, dnia 16 kwietnia 2018r. ŁÓD.WKUR.422.6.2018.EN.6 Łódź, dnia 16 kwietnia 2018r. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi (dalej KOWR), działając

Bardziej szczegółowo

POLA I LASY, ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA.

POLA I LASY, ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA. POLA I LASY, ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA O D D Z I A Ł T E R E N O W Y W L U B L I N I E działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. PUŁAWY

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. PUŁAWY ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1491 ), podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH OLSU.SGZ.BI.4240.288.2.2014.AP Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE

ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce /ha/ ZA1J/ /3 RIIIb-0,14; PsIV-0,15 0, ,00

Powierzchnia oraz rodzaj użytków rolnych w działce /ha/ ZA1J/ /3 RIIIb-0,14; PsIV-0,15 0, ,00 Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE Lublin, 2018-05- działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy w Lublinie

Oddział Terenowy w Lublinie Oddział Terenowy w Lublinie LUBLIN DNIA 7 MARZEC 2018 R. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE (KOWR OT LUBLIN) Stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia ogółem /ha/ 2,28 6,20 500,00 zł 1,0 dt

Powierzchnia ogółem /ha/ 2,28 6,20 500,00 zł 1,0 dt Lublin, 2018-11- Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 48 /2018 Wójta Gminy Łambinowice z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 48 /2018 Wójta Gminy Łambinowice z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 48 /2018 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25.04.2018 r. WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA Drugi przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 30 maja 2018 r. na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia ogółem /ha/

Powierzchnia ogółem /ha/ Lublin, 2018-12- Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa - jak to zrobić?

Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa - jak to zrobić? .pl Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa - jak to zrobić? Autor: Ewa Ploplis Data: 15 listopada 2017 Chcesz wydzierżawić grunt od państwa? Nie wiesz jak to zrobić? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być dzierżawcą

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Sanok. Województwo: podkarpackie według. Powiat: sanocki Gmina: Sanok-G księgi wieczystej

Wójt Gminy Sanok. Województwo: podkarpackie według. Powiat: sanocki Gmina: Sanok-G księgi wieczystej WÓJT GMINY SANOK woj. podkarpackie RGN.6840.35.2015 Sanok, dnia 12 kwietnia 2017 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i ust.2, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 2,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat. Lublin, 2018-12- Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

GRUNTY ROLNE M. KRAŚNIK

GRUNTY ROLNE M. KRAŚNIK AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 27, art. 29 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU GDSŁU.DGZiNW.4240.517.7.2012.SA OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie: ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach. ogłasza przetargi ustne (licytację) ograniczone na dzierżawę

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach. ogłasza przetargi ustne (licytację) ograniczone na dzierżawę KIE.WKUR.4243.50.2017.JŁ.// Kielce, 21 lutego 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach działając na podstawie: ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GM.GRABOWIEC TERENY ROLNE, ŁĄK I PASTWISK, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

GM.GRABOWIEC TERENY ROLNE, ŁĄK I PASTWISK, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ GM.GRABOWIEC TERENY ROLNE, ŁĄK I PASTWISK, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ O DD ZI AŁ TE RENO WY W LUBLINIE LU.SGZ.MI.4240.50.21.946.2015.KK Michalów, dnia 7.09.2015 r. działając na podstawie ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

O G Ł O S Z E N I E. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego Marciszów 27.02.2018 r. Lp. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Marciszów na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 28,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Chodzież

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Chodzież OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy działając na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia wzór a) OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Załącznik do ogłoszenia wzór a) OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO Załącznik do ogłoszenia wzór a) OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE

Lublin, Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE Lublin, 2017-10-23 Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 27, art. 29 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. ANNOPOL

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. ANNOPOL ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1491 ), podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Narew działka nr 51/2 znajdująca się w obrębie gruntów

Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Narew działka nr 51/2 znajdująca się w obrębie gruntów Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach OLSU.SGZ.BI.4240.75.3.2013.RŚ działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WA.SGZ.KR KO Krasne r. OGŁOSZENIE. Nr WZ/ 0043 / PFZ/2014 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie

WA.SGZ.KR KO Krasne r. OGŁOSZENIE. Nr WZ/ 0043 / PFZ/2014 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie WA.SGZ.KR.4240..2014.KO Krasne 04.02 2014r. OGŁOSZENIE Nr WZ/ 0043 / PFZ/2014 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE OL.SGZ.EL.4240.66.2.2014.AZ Elbląg, dnia 18.11.2014 r. działając na podstawie art. 27 i 29 ust.2 oraz art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Wierciny

trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym Wierciny Nowy Dwór Gdański (http://miastonowydwor.pl) Strona główna > trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

OBIEKT STAWOWY BLONKA, HAŚ, GM. ŁABUNIE

OBIEKT STAWOWY BLONKA, HAŚ, GM. ŁABUNIE LUBLIN DNIA 2 SIERPIEŃ 2017 R. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 29 ust. 3b, art. 38 ust. 1, 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 27 września 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 27 września 2017 roku Zarządzenie Nr 0050.347.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie stanowiącej własność Gminy Nędza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wola Kiełczyńska, Malkowice, Niedźwiedź, Wierzbka, Ujazdek Gmina Bogoria, powiat Staszów, woj. świętokrzyskie

Wola Kiełczyńska, Malkowice, Niedźwiedź, Wierzbka, Ujazdek Gmina Bogoria, powiat Staszów, woj. świętokrzyskie Rz.Ki.b.K 4240-61/05/.../11/TW Kurów, 26.08.2011 r. A g e n c j a N i e r u c h o m o ś c i R o l n y c h Oddział Terenowy w Rzeszowie działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE

Lublin, Oddział Terenowy w Lublinie KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE Oddział Terenowy w Lublinie Lublin, 2018-03-06 KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE działając na podstawie art. 12 ust. 3, art. 27, art. 29 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA DZIERŻAW OBRÓT PRYWATNĄ ZIEMIĄ ROLNĄ. Stare Pole, 8 grudzień 2017 r.

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA DZIERŻAW OBRÓT PRYWATNĄ ZIEMIĄ ROLNĄ. Stare Pole, 8 grudzień 2017 r. NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA DZIERŻAW OBRÓT PRYWATNĄ ZIEMIĄ ROLNĄ Stare Pole, 8 grudzień 2017 r. 1 września 2017 roku rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zastępując dwie agencje

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Rzgowa. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Rzgów.

Burmistrz Rzgowa. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Rzgów. Nr: GPR.6845.4.2016 Rzgów, dnia 28.07.2016r. Burmistrz Rzgowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat stanowiących własność Gminy Rzgów. Burmistrz

Bardziej szczegółowo