NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO"

Transkrypt

1 NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO Wrocław, Oferta szkolenia w formie otwartej Poniższa oferta jest przeznaczona dla kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania, kierowników, właścicieli firm, którzy chcą zmienić lub wprowadzić nowoczesny system motywowania materialnego pracowników. INWESTYCJA: 1100, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1250, 00 PLN + 23% VAT).

2 NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO W P R O W A D Z E N I E Motywatory finansowe to: wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne i świadczenia rzeczowe benefity. Aby powyższy zakres motywowania był skuteczny i efektywny konieczne jest stosowanie w tym zakresie następujących zasad: 1. zasada proporcjonalności przyrostu, polegająca na tym, że bodziec materialny, aby był motywujący powinien stanowić dość znaczącą wartość dla pracownika w relacji do otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia, 2. zasada wielkości oczekiwanej; wg tej zasady bodziec materialny aby był motywujący powinien w miarę możliwości być zgodny co do wysokości (wartości) z oczekiwaniami pracownika, 3. zasada ograniczonej dostępności oznacza, że motywatory materialne nie są powszechne i przysługują tylko pracownikom za określone osiągnięcia, 4. zasada psychologicznej odległości; wg tej zasady istotny jest czas zastosowania bodźca materialnego, bowiem bodziec ten jest skuteczny tylko w przypadku zastosowania go w jak najbliższym czasie od wystąpienia powodu do jego zastosowania, 5. zasada prawidłowej orientacji oznacza, że pracownik powinien być precyzyjnie poinformowany za jakie zadanie bądź osiągnięcie jest nagradzany. Stosowanie powyższych zasad zapewnia efektywne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa w zakresie motywowania materialnego pracowników, co w rezultacie zapewnia efektywne gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa.

3 K O R Z Y Ś C I Z U C Z E S T N I C T W A W S Z K O L E N I U : 1. Poznanie założeń i mechanizmów powiązania wynagrodzeń pracowników z efektami ich pracy i wpływu na efekty organizacji i samych pracowników, 2. Określenie kryteriów i zasad budowy metod wartościowania pracy oraz wskazanie kluczowych założeń kształtowania strategii płacowej, 3. Uzmysłowienie kadrze kierowniczej zasad i założeń zapewnienia rentowności wydatkowanych środków materialnych w kontekście celów motywacyjnych, 4. Zwiększenie motywacyjności systemu płacowego w firmie, 5. Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych wykonawców i kierowników Komórek organizacyjnych za decyzje płacowe P R O G R A M ( Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y ) NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO I dzień 8 godz. Zasady zarządzaniem systemem wynagrodzeń - 2 godz. wyznaczanie źródeł tworzenia budżetu wynagrodzeń tworzenie zasad opłacania funkcji wynagrodzeń kształtowanie podstaw organizacyjnych wyznaczania wynagrodzeń stałych i relatywnych w stosunku do niej składniki ruchome zależne od treści i efektów pracy, dodatki, składniki wynikające z przepisów prawa Analiza rynku wynagrodzeń i ustalanie strategii płacowej dla firmy i poszczególnych grup pracowniczych - 1 godz. pozycjonowanie firmy do rynku wynagrodzeń, metodologia wykorzystywania danych rynkowych w celu realizacji strategii biznesowych przedsiębiorstwa Zasady ustalania motywacyjnych składników wynagrodzenia całkowitego - 1 godz.

4 sposoby i metody wyznaczania motywacyjnych struktur płacowych określanie wysokości składników płacowych w zależności od wykonywanej pracy projektowanie narzędzia systemu ( tabele, regulaminy, kryteria, programy informatyczne, kadrowo-płacowe, metody wartościowania), Budowa struktury wewnętrznej wynagrodzenia - 2 godz. dobór elementów, które tworzą pod względem kwotowym i strukturalnym poziom indywidualnego wynagrodzenia określanie narzędzi wyznaczania poszczególnych składników indywidualnego wynagrodzenia Zasady tworzenia określonych form płac - 2 godz. sposób uzależnienia otrzymania płacy od nakładu i wyników pracy budowanie form kafateryjnych wynagrodzeń budowanie form zespołowych wynagrodzeń budowanie form gainsharingowych wynagrodzeń II dzień 8 godz. Budowa struktury zewnętrznej wynagrodzenia - 1 godz. budowa tabeli płac i parametryzacja jej wymiarów ustalanie proporcji, w których ustalane są do siebie poszczególne wysokości płac pracowników w obrębie jednego przedsiębiorstwa projektowanie szczebli awansowych Wartościowanie pracy - 3 godz. metodologia określania relatywnej wartości stanowiska pracy w celu tworzenia kategorii zaszeregowania analiza opisów stanowisk pracy dobór właściwej metody analityczno-punkowej tworzenie zespołu ds. wartościowania procedura wyceny stanowisk

5 przenoszenie wyników punktowych na wysokość wynagrodzenia Budowa systemów premiowych i bonusowych - 2 godz. wiązanie wydajności pracy z poziomem otrzymywanych wynagrodzeń zasady tworzenia kryteriów premiowych budowa arkuszy ocen premiowanie sformalizowane, tabele macierzowe premiowanie pracowników sprzedaży Określanie składników materialnych (finansowych) - niegotówkowe - 1 godz. projektowanie pakietowych form wynagrodzeń określanie składników pakietu : usługi, świadczenia, finansowe narzędzia własnościowe ubezpieczenia, programy pracownicze błędy i pułapki rozwiązań pakietowych Wynagrodzenia kadry menedżerskiej 1 godz. karta zrównoważonego wyniku controlling wskaźnikowy zasady i metody wynagradzania kadry menedżerskiej DOŚ W I A D C Z E N I E P R O W A D Z Ą C E G O T R E N E R A dr Tomasz Kawka Doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Kadrami ( ), szkolenia i warsztaty z zakresu strategii personalnej, analizy pracy, budowania opisów stanowisk pracy, doboru, wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń 870 godz. 2. Otrek Wrocław (2013) prowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania systemem wynagrodzeń - 16 godz. 3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie (2013) prowadzenie szkolenia i warsztatów z integracji pracowniczej i budowania zespołów dla nauczycieli. 16 godz. 4. Combidata Poland Gdynia ( ) prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania zmianą na studiach podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 32 godz. 5. Peteks Wrocław ( ) - prowadzenie szkoleń z zakresu systemów motywowania na studiach podyplomowych dla pracowników służby zdrowia i oświaty 16 godz.

6 6. Akademia Trenerska Warszawa ( ) - prowadzenie szkoleń dla kadry trenerskiej klubów sportowych I Ligii i reprezentacji krajowych z zakresu motywacji i motywowania 40 godz. 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu ( ) prowadzenie zajęć na studium podyplomowym na Studium Kształcenia Coachów: obszary motywacji i motywowania 16 godz. 8. Technische Akademie Wuppertal Polska ( )Szkolenia w projekcie Systemowe Motywowanie dla pracowników działu HR, szkolenia z zakresu programu Outplacement dla organizacji przy Niemieckiej Izbie Gospodarczej (2008), godz. 9. SEKA Warszawa/ TP SA ( ) Udział w projekcie szkoleniowym z zakresu kształtowania wiedzy i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach HR grupy TPSA 80 godz. 10. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie ( ) prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi planowanie pracy, analiza pracy, dobór kadr, style kierowania, ocena pracownicza, systemy motywowania, systemy wynagrodzeń 150 godz. 11. TAW Polska/ BOSH BSH w Łodzi (2011) - Szkolenia dla kadry kierowniczej średniego szczebla z zakresu systemów motywowania, - 24 godz. 12. CEDOZ - Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu ( ): prowadzenie zajęć na Polsko-Niemieckim Studium Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi planowanie doboru, dobór kadr, motywowanie, systemy wynagrodzeń 180 godz. 13. Ecorys Warszawa (2010) szkolenia z zakresu innowacyjnego systemu oceny pracowniczej - 12 godz. 14. MCKK Lubin szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu ( ) 64 godz. 15. Human Change Factory we Wrocławiu - Szkolenia z zakresu Budowy Systemów Wynagrodzeń ( ) 32 godz. 16. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego szkolenia z zakresu systemów motywowania (2008) 12 godz. 17. CBJ Lubin (2007) szkolenia z zakresu wartościowania pracy i budowy systemu wynagrodzeń - 8 godz. 18. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego O/ Wrocław przygotowanie do zawodu pracownika Działu Kadr, szkolenia z organizacji prac działów zarządzania kadrami ( ) 96 godz. 19. Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu szkolenie z zakresu budowy opisów stanowisk pracy ( ) 16 godz. 20. Otrek Wrocław szkolenia z zakresu systemów wynagrodzeń ( ) 12 godz. 21. Ośrodek szkolenia Państwowa Inspekcja Pracy O/ Wrocław szkolenia z zakresu praktycznego wdrażania wartościowania, budowy stanowisk pracy i analizy pracy oraz ocen pracowniczych ( ) 64 godz. 22. Work Service S.A. Wrocław szkolenia dot. Planowania ścieżki kariery, analiza potencjału kadrowego ( , 2003) 12 godz. 23. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu szkolenia i doradztwo personalne dla osób poszukujących pracy, z zakresu autoprezentacji, aktywnych form poszukiwania pracy ( , ), np. współpraca z UM w Żarowie 72 godz. 24. Unitech Wrocław współpraca w zakresie treningów z obszaru doboru i motywowania płacowego kadr ( ) 64 godz.

7 Łącznie około ponad 2000 godz. szkoleniowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi DORADZTWO/COACHING/PROJEKTY HR/WDRAŻANIE NARZĘDZI HR PRACA W DZIALE HR Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ZZL, obejmujących np. doradztwo,, wdrażanie narzędzi HR w organizacji, praca w dziale HR itp. 1. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku (2014) przygotowanie programu zajęć na studiach Podyplomowych Zarządzanie i Inwestycje w Odnawialnych Źródłach Energii w module: kompetencje społeczne 2. Vulcan Sp. z o.o. we Wrocławiu ( ) opracowanie projektu usługi szkoleniowej z zakresu umiejętności menedżerskich zarządzania zasobami ludzkimi dla dyrektorów szkół w Polsce 3. Cuprum KGHM SA ( ) projektowanie i wdrożenie systemu premiowego dla pracowników spółki 4. KGHM S.A. w Lubinie ( ) przygotowanie programu, organizacja studiów i prowadzenie zajęć na Studium Podyplomowego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Kadry Kierowniczej i pracowników działów HR 5. Tabiplast Polska ( ) - projektowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy dla potrzeb systemu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników firmy 6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2011) - Współautor systemu oceny pracowników akademickich dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 7. Komenda Wojewódzka Policji Dolnośląskiej we Wrocławiu ( ) przygotowanie i prowadzenie programu rozwojowego Zarządzanie Kryzysowe podczas Euro Heesung LG Electornics ( ) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu oceny dla spółki 9. Telekomunikacja Polska S.A. / Orange Polska ( ) projektowanie i wdrażanie programu rozwoju dla pracowników pionów i struktur HR w grupie kapitałowej TP pt. HR Campus 10. VB Leasing Polska ( ) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń dla całej grupy kapitałowej w Polsce 11. Panda Trzebnica (2008) projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy oraz tabeli płac 12. Wagrem Kluczbork (2008) projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy oraz tabeli płac 13. WSZiB we Wrocławiu (2007) -współautor systemu oceny pracowników akademickich dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, 14. KGHM S.A. w Lubinie ( ) prowadzenie Studium Podyplomowego Zarządzanie Potencjałem Społecznym dla Kadry Kierowniczej 15. Fagor Mastercook S.A. (Wrozamet)/ AE we Wrocławiu ( ) szkolenia z zakresu kierowania zespołami pracowniczymi kadry kierowniczej i specjalistycznej 16. PTF Santander Bank S.A. we Wrocławiu (2005) opracowanie, projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie projektu premiowego systemu wynagrodzeń w oddziale firmy 17. Urząd Miasta w Paczkowie ( ): opracowanie, projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń, opisów stanowisk i oceny pracowników, wartościowanie pracy 18. Urząd Miasta w Żarowie / Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu ( ), szkolenia i doradztwo personalne dla osób poszukujących pracy, z zakresu autoprezentacji, aktywnych form poszukiwania pracy

8 19. Computer Communication Systems S.A Wrocław ( ) tworzenie tabel płacowych, opisów stanowisk i wartościowanie pracy. 20. Work Service S.A. Wrocław (2003) analiza zatrudnienia i dobór wewnętrzny 21. Zaset S.A. w Kożuchowie (2002) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych i wartościowanie pracy 22. Bombardier Transportation Polska (Pafawag) Wrocław ( ) tworzenie systemów płacowych i premiowych, wartościowanie pracy i projektowanie systemów oceny pracowniczej 23. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2001) - udział w pracach zespołu zadaniowego usprawniającego organizację pracy Akademii Ekonomicznej pod kier. Prof. M. Przybyły i stworzenie raportu Zarządzanie Uczelnią 24. Whirlpool Polar S.A. Wrocław ( ) - doradztwo i wdrożenie systemów restrukturyzacji zatrudnienia i pomocy organizacyjnej w szukaniu pracy projekt outplacament u 25. CLA S.A. (1998) - doradztwo w zakresie planowania i organizacji pracy dla pracowników sprzedaży 26. TVP Wrocław (1999)- Autor i scenarzysta programu TVP O/Wrocław Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAWODOWE ZA PRACĘ NAUKOWĄ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, red. T. Listwana, Minister Edukacji Narodowej Prof. Edmund Wittbrodt, Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za udział w zespole analityczno-projektowym System Zarządzania Uczelnią. Diagnoza stanu istniejącego i propozycje usprawniające, Prof. Marian Noga Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nagroda w ogólnopolskim konkursie Komitetu Nauk O i Z PAN prac z zakresu organizacji i i zarządzania w kategorii podręczników za współautorstwo Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. red. T. Listwan, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Warszawa Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Zarządzanie kadrami, red. T. Listwana, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Łybacka Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Szczególne osiągnięcia w kierowaniu Studium Podyplomowym Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Brązowy medal za długoletnią służbę, Prezydent RP Lech Kaczyński, I Nagroda w Konkursie Nagród Naukowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania im. Karola Akademickiego za współautorstwo książki Zarządzanie kadrą

9 menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce red. T. Listwan, TNOiK, Warszawa Wyróżnienie Rektora UE we Wrocławiu za udział w projekcie Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadpis. Zbigniew Maciejewski Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Stopnia Drugiego Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za opracowanie arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor FUNKCJE ORGANIZACYJNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI , Kierownik Studium Podyplomowego Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, , Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla KGHM Polska Miedź SA do teraz, Sekretarz Konferencji Naukowej Sukces w Zarządzaniu Kadrami W A R U N K I O R G A N I Z A C Y J N E zajęcia realizowane są w wymiarze 16 h dydaktycznych (2 dni po 8 h dydaktycznych każdego dnia) r. zajęcia odbędą się w Centrum Konferencyjnym WPP, ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu, w nowoczesnej sali, wyposażonej w sprzęt multimedialny w godz I N W E S T Y C J A Koszt za szkolenie wynosi 1100, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1250, 00 PLN + 23% VAT). Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach (16 h dydaktycznych), materiały szkoleniowe i piśmiennicze, lunche, przerwy kawowe oraz certyfikat. O P I E K U N S Z K O L E N I A Iwona Orkisz Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego tel. 71/ , SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI WRAZ Z OCENĄ EFEKTYWNOŚCI I TECHNIKAMI ZARZĄDZANIA KARIERAMI

REALIZACJA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI WRAZ Z OCENĄ EFEKTYWNOŚCI I TECHNIKAMI ZARZĄDZANIA KARIERAMI Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

CERTYFIKOWANY KURS NA ASESORA PROJEKTÓW ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Szanowni Państwo, w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel. (22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową biuro@humanskills.pl Informacje o

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201)

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UMCS

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo