PHILIPS. Odwołanie. Philips Healthcare. Do: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa. Philips Polska Sp. z O. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHILIPS. Odwołanie. Philips Healthcare. Do: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Philips Polska Sp. z O. O."

Transkrypt

1 PHILIPS Philips Healthcare Ph.lips Polska 5p Zoo. Al. Jerozolimskie 195 B Warszawa Philips Healthcare Tel Fax D Data: 13/06/201 4r. Do: Prezes Krajowej Izby dwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa dwołujący: Zamawiający : Philips Polska Sp. z. Al. Jerozolimskie 195 B Warszawa tel.122/ ; fax! 22/ Dolnośląskie Centrum nkologii p1. Hirszfelda Wrocław tel. /71/ ; fax glombowicz.jdco.com.pl Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oznaczenie Zamawiającego: ZPIPN/42/1 4ILZT Dostawa fabrycznie nowego I rok produkcji 2014 I urządzenia skanera PETICT do planowania radioterapii wraz z montażem, uruchomieniem, wykonaniem testów, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, dostosowanie pomieszczeń w budynku B Dolnośląskiego Centrum nkologii we Wrocławiu na potrzeby utworzenia Pracowni PETICT oraz przelokalizowanie fragmentu ddziału Radioterapii Ginekologicznej II głoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014iS z dnia 04/06/2014 r., zatem odwalanie zostaje wniesione z zachowaniem terminu ustawowego. dwołanie W imieniu dwołującego na podstawie art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą bądź PZP składam odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu określonym preambułą niniejszego pisma. Zamawiający ustalając treść skarżonej SIWZ naruszył w prowadzonym postępowaniu art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy poprzez sformułowanie opisu przedmiotu I 1 2

2 PHILIPS zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję i narusza zasadę równego traktowania wykonawców. W zwięzku z powyższym wnoszę o uznanie odwołania za zasadne na podstawie art. 192 ust. 2 PZP i nakazanie Zamawiaipcemu w myśl art. 192 ust. 3 pkt. 1 dokonania zmiany postanowień SIWZ poprzez modyfikację parametrów granicznych przedmiotu w następuiacym zakresie: Załącznik Nr I do SIWZ Część I. Specyfikacja Techniczna skanera PETICT Parametry wymagane: 1. Dotyczy - Wymagania ogólne PET/CT poz. 003 średnica otworu gantry: Wartość graniczna: 78 cm Ządanie zmiany: 70 cm 2. Dotyczy Wymagania ogólne PET/CT Moduł TK gantry poz. 051: Wymóg: pozycjonowanie optyczne: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co naimniei I mm Iw centrum gantryl Żądanie zmiany: pozycjonowanie optyczne: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co najmniej 2 mm Iw centrum gantry I Na skutek wyżej wskazanych czynności Zamawiającego w zakresie naruszenia art. 7 ust. I i 29 ust. 2 PZP, w interesie odwołującego jest niedopuszczenie do przeprowadzenia procedury w sposób oczywiście utrudniający uczciwą konkurencję, a co za tym idzie nieuzasadnione utrudnienie w uzyskaniu zamówienia publicznego przez dwołującego. Postępowanie przy aktualnym brzmieniu SIWZ prowadzić będzie do szkody po stronie dwołującego jeśli zważyć na fakt, iż jego oferta handlowa obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, jednakże nie będzie możliwe jej złożenie. dwołujący posiada interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte przez dokonanie wnioskowanych czynności, gdyż jest jednym z potencjalnych wykonawców, który jest w stanie uzyskać to zamówienie, o ile usunięte zostaną ograniczenia konkurencyjne oraz przywrócona zostanie zasada równego traktowania wykonawców. UZASADNIENIE Wiedzę o podstawie wniesienia niniejszego odwołania dwołujący powziął z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 4 czerwca 2014 roku. dwołujący stwierdzą że sporządzona przez Zamawiającego SIWZ w zakresie zdefiniowania przedmiotu zamówienia jest niezgodna z Ustawą, co uzasadnia wystąpienie z niniejszym odwołaniem. 21

3 PHILIPS Zarzuty dwołującego względem postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dwołujący zarzuca Zamawiającemu, że opisując przedmiot zamówienia wyłącza działanie jednej z najważniejszych zasad określonych prawem zamówień publicznych zasady obowiązku zachowania przez Zamawiającego uczciwej konkurencji. Zasada ta została określona w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 PZP. Z treści tej fundamentalnej zasady wynika, że tak przygotowanie jak i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia nie może polegać w szczególności na wskazaniu wąskiej grupy (bądź jednego) produktów lub usług, nieuzasadnionym celem udzielania zamówienia (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata komentarz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III. Str. 76). Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Takie stanowisko zostało przyjęte w literaturze: zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących na konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt działając w ten sposób wbrew zasadnie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (patrz. Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz wydanie trzecie pod redakcją Tomasza Czajkowskiego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007, str. 148). Zamawiający opisując przedmiot zamówienia ma obowiązek sporządzić to zgodnie z art. 29 ustawy Pzp oraz przepisami art. 355 k.c. i z zachowaniem należytej staranności. Zgodnie z art. 7 ustawy zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, o czym przypomniał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 września 2002 r. (sygn. III CZP 52/02) - podjętej wprawdzie w odniesieniu do obowiązującej wówczas ustawy o zamówieniach publicznych, ale wciąż aktualnej w obowiązującym stanie prawnym. Sąd Najwyższy stwierdził ) z przepisów tych wynikają dwie podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych: zasada równości (konkurencyjność) i zasada uczciwej konkurencji. Zdecydowanym celem powyższych regulacji jest wyeliminowanie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakichkolwiek elementów, które miałyby charakter dyskryminacyjny. Można uznać, że postępowanie ma chan kter dyskryminacyjny wówczas, gdy prowadzi do wyłączenia określonej kategorii potencjalnych dostawców Podobne stanowisko wielokrotnie było wyrażane w doktrynie zamówień publicznych - zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publicznego. Zamawiający określając przedmiot zamówienia winien uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na 3j

4 PHILIPS sporządzenie oferty przez wykonawców i winien unikać sformułowań stwarzających możliwość zaistnienia okoliczności utrudniania uczciwej konkurencji, czego Zamawiający nie wziął pod uwagę przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W myśl przepisów wynikających z dyrektywy klasycznej pkt 29 :5p yikacje techniczne (...) muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu, musi istnieć możliwość składania ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. W rzeczonym postępowaniu Zamawiający zdecydował się na konkretne rozwiązania, zamykając dostęp innym wykonawcom i uniemożliwiając im złożenie oferty. Mając powyższe na uwadze, dwołujący wskazuje zapisy SIWZ, które naruszają powyższe regulacje: Załącznik Nr I do SIWZ Część I. Specyfikacja Techniczna skanera PETICT. Parametry wymagane 1. Dotyczy - Wymagania ogólne PET/CT poz. 003 średnica otworu gantry Wartość graniczna: Żądanie zmiany 70 cm 78 cm W ramach aktualnej oferty rynkowej przedmiotowy parametr graniczny spełniają wyłącznie skanery PET/CT firmy Siemens. W ocenie dwołującego cele kliniczne skanera w zupełności mogą być realizowane przy średnicy otworu gantry 70 cm. Na powyższe wskazują chociażby instalacje skanera PET/CT oferowanego przez dwołującego, a wykonane na terytorium RP Centrum nkologii Instytuty w Warszawie i Gliwicach oraz WC w Poznaniu. Jednocześnie należy podnieść, że ponad 50% wszystkich skanerów PET/CT funkcjonujących w Polsce to skanery o średnicy 70cm. Jeśli nawet by przyjąć, że z przyczyn nieznanych odwołującemu Zamawiający uznaje wskazany parametr za niezbędny, to winien udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, a nie czynić to w przetargu nieograniczonym, stwarzając iluzję procedury konkurencyjnej, otwartej na produkty równoważne różnych wytwórców. 2. Dotyczy Wymagania ogólne PET/CT Moduł TK gantry poz. 051 Wymóg: pozycjonowanie optyczne: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co naimniej I mm Iw centrum gantry I Żądanie zmiany: pozycjonowanie optyczne: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co najmniej 2 mm Iw centrum gantry I Przedmiotowe lasery nie mają żadnego znaczenia klinicznego jeśli zważyć, że służą wyłącznie przygotowaniu ułożenia pacjenta, a pozycja i ułożenie ciała pacjenta do planowania radioterapii kontrolowana jest przy użyciu systemu centratorów laserowych wskazanych w pozycji 008 Specyfikacja Techniczna skanera PET/CT. Parametry wymagane. W tym stanie rzeczy określenie przez zamawiającego wartości granicznej dla wiązki światła laserowego w module TK z dokładnością do I mm jest przejawem wprowadzenia parametru nazbyt rygorystycznego, nieuzasadnionego w obiektywnych 4

5 PHILIPS potrzebach z zakresu radioterapii, a będącego przejawem utrudnienia uczciwej konkurencji. Zdaniem dwołującego w sprawie objętej odwołaniem, przy zachowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym brzmieniu, ofertę nie podlegającą odrzuceniu z uwagi na wymogi przedmiotowe będzie mógł złożyć wyłącznie podmiot oferujący produkt marki Siemens. Takie podejście Zamawiającego do definiowania przedmiotu zamówienia - dokonywanie opisu na podstawie oferty handlowej jednego z producentów jest działaniem utrudniającym uczciwą konkurencję i w pełni uzasadnia wystąpienie z niniejszym odwołaniem. Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie. Załączniki: 1.Dowód uiszczenia wpisu. 2.Dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu. 3.dpis aktualny z KRS dwołującego wraz z pełnomocnictwem i Z poważani P H Kłercjnk PJspzrc,d ctcy Ph HziI.t1c.3, opłata skarbową 5

6 PHILIPS Warszawa, dnia roku PEŁNMCNICTW Spółka Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 195 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS (zwana dalej Spółką ), niniejszym udziela pełnomocnictwa do działania indywidualnie: Pani Monice Małek - pracownikowi Spółki, zwanej dalej Pełnomocnikiem, do dokonywania następujących czynności w imieniu i rzecz Spółki: na do złożenia i podpisania wraz z wymaganymi dokumentami odwołania w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) urządzenia - skanera PET/CT do planowania radioterapii wraz z montażem, uruchomieniem, wykonaniem testów, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, dostosowanie pomieszczeń w budynku B Dolnośląskiego Centrum nkologii we Wrocławiu na potrzeby utworzenia Pracowni PET/CT oraz przelokalizowanie fragmentu ddziału Radioterapii Ginekologicznej II, znak sprawy ZP/PN/42/14/LZT dla Dolnośląskiego Centrum nkologii we Wrocławiu. Pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą ustania stosunku pracy pełnomocnika, o ile nie zostanie wcześniej odwołane i upoważnia tylko do podejmowania wyżej wymienionych czynności w ramach Działu Healthcare Spółki. Pełnomocnik nie ma prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw. Warszawa, dnia 11 czerwca 2014r. Podpisano w imieniu Spółki: PHILIPS P S Sp.zon hilrp Bea Pro rent + Philips Polska Sp. z o.o. Tel Fax Kapitał zakładowy wynosi: złotych sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: NIP: REGN:

7 cm handlowy ul, Senatorska 16 tel. (22) D-923 Warszawa fax (22) Warszawa, dn PHILIPS PLSKA SP. Z.. AŁJERZLIMSKIE 195 B WARSZAWA, PLSKA PZ;T;;G 1000 Bank Handlowy w Warszawie S.A. potwierdza realizację następującego przelewu w dniu Zleceniodawca: PHILIPS PLSKA SP. Z.. AL.JERZUMSKIE 195 B WARSZAWA, PLSKA PZ;T;;G 1000 Rachunek zleceniodawcy: Beneficjent: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Batik i nr rachunku beneficjenta: NBP /kr. w Warszawie, Waluta i kwota przelewu: PLN 15, Szczególy platności: WPIS D DWLANIA NR SPRAWY ZP/PNJ4 2/14/LZT DLNŚLĄSKIE CENTRUM NKL GII WE WRCŁAWIU Powyższe potwierdzenie jest wydrukiem komputeroym i strony Banku Handlowego. nie wymaa podpisów osób upoważnionych ze p,lps PC)LSa At..Jero2ctimskLe 195 S, Sld P.a 1onCWy dta m st Warszaoy W WarSZJ. ;Le. G5J±[CZV Krą\yeQ Rtu Są; V Kaptat zakladcw $50 zi N. L Pagon - BANK HANDLWY w WARSZAWIE S.A. ul. Senatorska 16, Warszawa ZA ZGGDŚĆ Z RYGINAŁEM karowo. :1 cdnzy 92 2o Bank I landlowy w Warszawie 5 A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 16, (lo-923 Warszawa, zarejeslrowany przez Sąd Rejonowy dla n st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajoweoo Rejestru Sądowego pod nr KRS ( NIP ol. w)sokoś hapilalu zakładowego Wynosi zlot cli. kap t tal został w peln opłacony.

8 HP fficejet Pro L7600 Ali-in-ne senes Dziennik faksów na dzień :46AM statnia transakcia Data Godzina Typ ID stacji Czas trw. Strony Wynik :31AM Faks wysłany :35 18 K

9 cfei handlowy ul. Senatorska 16 tel. (22) Warszawa fax (22) Warszawa, dn PHILIPS PLSKA SP. Z.. AL.JERZLIMSKIE 195 B WARSZAWA, PLSKA PZ;T;;G 000 Bank l-landlowy w Warszawie S.A. potwierdza realizację następującego przelewu w dniu Zleceniodawca: PHILIPS PLSKA SP. Z.. AL.JERZLIJMSKIE 195 B WARSZAWA, PLSKA PZ;T;;G 1000 Rachunek zleceniodawcy: Beneficjent; DZIELNICA MKTÓW M.ST.WARSZAWY Bank i nr rachunku beneficjen(a: BH Regionalne Centrum RozI, I Waluta i kwota przelewu: PLN Szczegóiy platności: PLATA SKARBWA ZA PELNMCNICTWA Powyższe potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i strony Banku Handlowego. nie wymaa podpisów osób upoważnionych ze ZA ZW1U LUR 1iINAŁEM BANK HANDLWY w WARSZAWIE S.A. 7 ul. Senatorska War.zawa LIP S PLSKA Sp. Al. Jerozc[irnk(o 1959,02222 Warszaj Szld Psioiicy dia m si Warszawy w Warszawje XtrCi<!I.{. i. n.1 jrc.jj c.cpjry Xra ow;c ocsru S Warszawie, ul Senatorska 6. Warszawa. zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla rn si Warszy w Warszawi:Xfl \yqdztaltg 1Uii?d3Krajowego Rejestru Sądoweuo pod nr KRS ; NIP wysolość kapitalu zakładowego wynosi zlotycit, kapitał został w pełni oplaeony

10 Identyfikator wydruku: RP/37385/43/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 10 CENTRALNA INFRMAC]A KRAJWEG RDESTRU SĄDWEG KRAJWY REJESTR SĄDWY Stan na dzień godz. 14:14:29 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIRCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym statni wpis Numer wpisu 43 Data dokonania wpisu Sygnatura akt znaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/5954/14/486 SĄD REJNWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GSPDARCZY KRAJWEG REJESTRU SĄDWEG Dział 1 1.znaczenie formy prawnej Rubryka 1 - Dane podmiotu SPÓŁKA Z GRANICZNĄ DPWIEDZIALNŚCIĄ 2.Numer REGN/NIP REGN: , NIP: Firma, pod którą spółka dziala 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z Innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytiw publicznego? PHILIPS PLSKA SPÓŁKA Z GRANICZNĄ DPWIEDZIALNŚCIĄ RHB SĄD REJNWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GSPDARCZY, XVI WYDZIAŁ GSPDARCZY- REJESTRWY NIE 1.Siedzlba fl --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu kraj PLSKA, woj. MA2WIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-WŁCHY, miejsc. WARSZAWA es ul AL. JERZLIMSKIE, nr 195 B, lok. miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj PLSKA 4H rflmma ZA ZGMQĆLGINALEM -z-hlfl 3 PLSKA Sr) Al JGrozoirnka Warszawa 33cl Rlcnowy dla rosi Warszawy w Warszaw;e X.sal 0oapcdszy Kra,owogo Rcjesiru Sąc. f 5 QDC03785, Kapat zakladoay: zi L V (ylnnru Zrnnn n1n Rubryka 3 - ddziały Brak Wpisów F!-;I? ;,SKA E3zoo i-j3::j

11 . ZMIENINY: Rubryka , R. Idertyfikator wydrijku: RP/37385/43/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 2 Z 10 Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacja o zawarciu lub zmianach 1 - NTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NTARIALNA M. IW. BŁDK, umowy spółki J. NALEWAJEK W WARSZAWIE, REPERTRIUM A / , NTARIUSZ AGNIESZKA MRCZKWSKA- GLWICZ, KANCELARIA NTARIALNA M. I W. BŁDK, A. MRCZKWSKA- GŁWICZ W WARSZAWIE, REPERTRIUM A 5332/2001, ZMIENINE: PAR. 6, PAR. 8, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR , , NTARIUSZ AGNIESZKA MRI2KWSKA - GŁWICZ, KANCELARIA NTARIALNA L M. I W. B4JŁDK, A. MRQC2KWSKA - GŁWKZ W WARSZAWIE, REPERTRIUM A 5965/2001, ZMIANA UCHWAŁY NR 2 ZGRMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. PAR. 9, TEKST JEDNLITY r. I Z ZMIANA PAR. 6; TEKST JEDNLITY - NTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP.A 2712/ R. REP. A NR 3732/2004 NTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA KANCELARIA NTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA, ANNA NIŻYŃSKA NTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚWIĘTKRZYSKIEJ 18. ZMIENIN R., NTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NTARIALNA W RASZYNIE, REP. A NR 929/2006, ZMIENIN: 5 6, 5 7, AKT NTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNIA 2006 RKU, REPERTRIUM A NR 4113/2006, SPRZĄDZNY PRZEZ NTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA PRWADZĄCEG KANCELARIĘ NTARIALNĄ W RASZYNIE PRZY ALEI KRAKWSKIEJ 36 B ZMIENIN ART.8 RAZ ART.9 UMWY SPÓŁKI 6 AKT NTARIALNY Z DNIA 7 SIERPNIA 2008 R., REPERTRIUM A NR 5554/2008, SPRZĄDZNY PRZEZ NTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA PRWADZĄCEG KANCELARIĘ NTARIALNĄ W RASZYNIE (05-090) PRZY ALEI KRAKWSKIEJ 36 B ZMIENIN NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMWY SPÓŁKI: 5 6, 5 19 RAZ R., REP. A NR 541/2011, ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NTARIALNA, UL K. DICKENSA NUMER 27 LKAL 1 W WARSZAWIE W 5 23 DDANY USTĘP 4 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2znaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mleć: r NIEZNACZNY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 5 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? ;- nit..n PL$KAs 7 Al Jerozolimske 1956, C2-222 Warsa Sd R2joncij d m.st Vyarszayy w Warsza, ;;e X LaI 13eadarczy KraJowe9c Rejetiu 37385, Kaiaf zakladoy SB 97 3 ldrrn 2 ą L I Rubryka 6 - Sposob powstania KierfltJ1i A1iM4 ze r:eday

12 Identyfikator wydruku: RP/37385J43/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 3 Z 10 Rubryka 7 - Dane wspólników 1 Nazwisko / Nazwa lub firma KNINKLIJKE PHILIPS ELECTRNICS N V 2jmlona 3.Numer PESELJREGN 4.Numer KRS 5.Posladane przez wspdinika udzialy 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? UDZIAŁÓW ŁĄCZN WARTŚCI ZŁTYCH TAK 1.Wysokość kapitału zakładowego Rubryka 8 - Kapitał spółki ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu.lt lkreślenie wartości udzialów objętych za ,00 ZŁ aport J Rubryka 9 - Nie dotyczy -. Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - rgan uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁNEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRKURENTEM Podrubryka 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma 2.Imiona Dane osób wchodzących w skład organu DUSZEŃCZUK PAWEŁ 3.Numer PESELJREGN Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁNEK ZARZĄDU ZGu 6.Czy osoba wchodzaca w skład NIE Z RYGINAŁEM /J zarządu została zawieszona w czynnośdach? FnILPS PLSKA 7.Data do jakiej została zawieszona :Z00Jm1e 195 6, VJar,i n) U[a rfl.$l li. Warszawy X w Warszawie yuzf3 Cuspodarczy Kracwego hip He3lhora FS: flacsu Sqcc;. QD Kapraf zaklady ES 497 E0 zi 9S r55 Reoop (Jn 1n,utj yytpsu.a okjiasucit

13 Identyfikator wydruku: RP/37385/43/ Wydruk pr2ygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 4 Z 10 2 inazwisko / Nazwa lub Firma LEEFLANG 2Irniona 3Numer PESELJREGN 4.Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona JST ALEXANDER PREZES ZARZĄDU NIE 3 inazwisko / Nazwa lub Firma LANGE 2.Imiona JARSŁAW ANDRZEJ 3Nurner PESEL/REGN Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁNEK ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - rgan nadzoru Rubryka 3 - Prokurenci 1.Nazwisko GILICIŃSKA 2.Imiona BEATA KATARZYNA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ŁĄCZNA: WYKNYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁNKIEM ZARZĄDU. Dział 3 1.Pnedmiot działalności przedsiębiorcy ZA ZGDNŚĆ Z FYGIWAŁEM nlp3 PL$KAsp. Ai jc-rozohrnie I Sd P2ono%y ca mai. rz;y y yącz;al 33sp) czy Reps: 7 KIerWniI / Rubryka 1 - Przedmiot działalności 26, 11, Z, PRDUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRNICZNYCH 2 26, 20, Z. PRDUKCJA KMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 3 26, 30, z, PRDUKCJA SPRZĘTU (TELE)KMUNIKACYJNEG 4 26, 40, Z, PRDUKCJA ELEKTRNICZNEG SPRZĘTU PWSZECHNEG UŻYTKU 26, 60, Z, PRDUKCJA URZĄDZEŃ NAPRMIENIWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTRMEDYCZNEG I ELEKTRTERAPEUTYCZNEG 6 27, 40, 2, PRDUKCJA ELEKTRYCZNEG SPRZĘTU ŚWIETLENIWEG 7 27, 51, Z, PRDUKCJA ELEKTRYCZNEG SPRZĘTU GSPDARSTWA DMWEG B 27, 90, Z, PRDUKCJA PZSTAŁEG SPRZĘTU ELEKTRYCZNEG 9 28, 23, 2, PRDUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIURWEG, Z WYŁĄCZENIEM KMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 10 28, 99, 2, PRDUKCJA PZSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEG PRZEZNACZENIA, GDZIE

14 Identyfikator wydruku; RP/37385/43/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 5 z 10 INDZIEJ NIESKLASYFIKWANA 11 32, 50, Z, PRDUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW RAZ WYRBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 12 33, 13, Z, NAPRAWA I KNSERWAA URZĄDZEŃ ELEKTRNICZNYCH I PTYCZNYCH 13 33, 14, Z, NAPRAWA I KNSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 14 33, 20, Z, INSTALWANIE MASZYN PRZEMYSŁWYCH, SPRZĘTU I WYPSAŻENIA 15 41, 20, Z, RBTY BUDWLANE ZWIĄZANE ZE WZNSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 16 43, 21, Z, WYKNYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 17 43, 22, Z, WYKNYWANIE INSTALACJI WDN-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 18 43, 29, Z, WYKNYWANIE PZSTAŁYCH INSTALACJI BUDWLANYCH 19 43, 31, Z, TYNKWANIE 20 43, 34, Z, MALWANIE I SZKLENIE 21 43, 39, 2, WYKNYWANIE PZSTAŁYCH RBÓT BUDWLANYCH WYKŃCZENIWYCH 22 43, 99, Z, PZSTAŁE SPECJALISTYCZNE RBTY BUDWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKWANE 23 46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DMWEG 24 46, 46, 2, SPRZEDAŻ HURTWA WYRBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 25 46, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU ŚWIETLENIWEG 26 46, 48, Z, SPRZEDAŻ HURTWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 27 46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTWA PZSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻ%TKU DMWEG 28 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTWA KMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I PRGRAMWANIA 29 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTWA SPRZĘTU ELEKTRNICZNEG I TELEKMUNIKACYJNEG RAZ CZĘŚCI D NIEG 3D 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTWA PZSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIURWYCH 31 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTWA PZSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 32 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTWA PZSTAŁYCH PÓŁPRDUKTÓW 33 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTWA NIEWYSPEALIZWANA 34 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I PRGRAMWANIA PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH 35 47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA BUWIA I WYRBÓW SKÓRZANYCH PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH 36 47, 43, 2, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIWIZUALNEG PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH ZA ZUii jsj t uhywałem -% nglp, PQLKA p.zu.o. Al. Jsrozo[msko 1955, Warszawa Sad Reoncy dki m.st Warszawy wwarsza.y,e VaaJ Cospo±s;zy Xracaog u RaesruSą..JL_ k.5, Kackat zktadowy S3 zł 25..fl7 011 flricj-3 7tacrI Kierown / 37 47, 54, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEG SPRZĘTU GSPDARSTWA DMWEG PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH 38 47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU ŚWIETLENIWEG I PZSTAŁYCH L ARTYKUŁÓW UŻ%TKU DMWEG PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH r 47, WYSPECJALIZWANYCH 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC RTPEDYCZNE, PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PZSTAŁYCH NWYCH WYRBÓW PRWADZNA W SKLEPACH 41 47, 79, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PRWADZNA W WYSPECJALIZWANYCH SKLEPACH 42 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PRWADZNA PRZEZ DMY SPRZEDAŻY WYSYŁKWEJ LUB INTERNET 43 47, 99, 2, PZSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRWADZNA PZA SIECIĄ SKLEPWĄ,

15 Identyfikator wydruku: RP/37385/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona G z 10 STRAGANAMI I TARGWISKAMI 44 58, 19, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ WYDAWNICZA 45 58, 29, Z, DZIAŁALNŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE PZSTAŁEG PRGRAMWANIA 46 62, l, Z, DZIAŁALNŚĆ ZWIĄZANA Z PRGRAMWANIEM 47 62, 02, Z, DZIAŁALNŚĆ ZWIĄZANA Z DRADZTWEM W ZAKRESIE INFRMATYKI 48 62, 03, Z, DZIAŁALNŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFRMATYCZNYMI 49 62, 09, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ USŁUGWA W ZAKRESIE TECHNLGII INFRMATYCZNYCH I KMPUTERWYCH SD 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRNAMI INTERNETWYMI (HSTING) I PDBNA DZIAŁALNŚĆ 51 63, 12, Z, DZIAŁALNŚĆ PRTALI INTERNETWYCH 52 63, 99, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ USŁUGWA W ZAKRESIE INFRMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKWANA 53 66, 19, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ WSPMAGAJĄCA USŁUGI FINANSWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 54 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHMŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWINYMI 55 69, 20, Z, DZIAŁALNŚĆ RACHUNKW-KSIĘGWA; DRADZTW PDATKWE 56 70, 10, Z, DZIAŁALNŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEA FFICES) I HLDINGÓW, 2 WYŁĄCZENIEM HLDINGÓW FINANSWYCH 57 70, 21, Z, STSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC REL.ATINS) I KMUNIKACJA 58 70, 22, Z, PZSTAŁE DRADZTW W ZAKRESIE PRWADZENIA DZIAŁALNŚCI GSPDARCZEJ I ZARZĄDZANIA 59 74, 90, Z. PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ PRFESJNALNA, NAUKWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKWANA 60 78, 10, Z, DZIAŁALNŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I PZYSKIWANIEM PRACWNIKÓW 61 78, 30, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ ZWIĄZANA Z UDSTĘPNIANIEM PRACWNIKÓW 62 85, 59, 8, PZSTAŁE PZASZKLNE FRMY EDUKAI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKWANE 63 95, 12, Z, NAPRAWA I KNSERWAA SPRZĘTU (TELE)KMUNIKACYJNEG 64 95, 21, Z, NAPRAWA I KNSERWAA ELEKTRNICZNEG SPRZĘTU PWSZECHNEG UŻYTKU 65 95, 22, Z, NAPRAWA I KNSERWACJA URZĄDZEŃ GSPDARSTWA DMWEG RAZ SPRZĘTU UŻYTKU DMWEG I GRDNICZEG 66 95, 29, Z, NAPRAWA PZSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU SBISTEG I DMWEG 67 96, 09, Z, PZSTAŁA DZIAŁALNŚĆ USŁUGWA, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu ożena Za okres od do 1.Wzmlanka o zlożeniu rocznego sprawozdania finansowego tj / , R R. - R. 2002R ?k5Dnsc Z RYCINAL { STYCZNIA 2005 R. D 31 GRUDNIA 2005 R. tąm.d PLSK R K Kapaal 7akcr! z1 P 76 -o?-rn

16 Identyfikator wydruku: RP/37385/43/ Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 7 z Wzmianka D złożeniu opinii biegłego rewidenta 3.Wzrnianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego R R k k. 4 01, STYCZNIA 2005 R. DC) 31 GRUDNIA 2005 R R R R R. - R. 2002R S STYCZNIA 2005 R. D 31 GRUDNIA 2005 R R. - R. B Wzmianka o złożeniu sprawozdania z dzialalności podmiotu I R. - R R k S ZA ZGUjj Z RYGINALE JLPS PLS 6 1 STYCZNIA 2005 R. D 31 GRUDNIA 2005 R R R } Ai. Jerozolimskie 195 S Sid ejonoy d1a m.st. Warsza k... a s5 Kapitat zakładoyq Q? qegcn.oiinr LSKA Sp.zoo.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 10:46:09 Numer KRS: 0000188873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2015 godz. 17:40:32 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:18:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2014 godz. 14:18:00 Numer KRS: 0000099805 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 13:30:01 Numer KRS: 0000410290 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:48:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:48:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 08:48:26 Numer KRS: 0000397739 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:38:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:38:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 03:38:19 Numer KRS: 0000455300 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 12:21:03 Numer KRS: 0000384800 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:30:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:30:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 07:30:33 Numer KRS: 0000239231 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 09:25:35 Numer KRS: 0000026816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:11:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:11:43 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2017 godz. 16:11:43 Numer KRS: 0000599993 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 21:25:19 Numer KRS: 0000485950

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2014 godz. 21:25:19 Numer KRS: 0000485950 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2014 godz. 21:25:19 Numer KRS: 0000485950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2015 godz. 09:26:07 Numer KRS: 0000441721 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 09:44:44 Numer KRS: 0000515455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:35:31 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2016 godz. 10:35:31 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:11:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:11:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 10:11:40 Numer KRS: 0000485724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:47:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:47:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2016 godz. 22:47:35 Numer KRS: 0000423398 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:17:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:17:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2017 godz. 17:17:08 Numer KRS: 0000109107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:31:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:31:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 06:31:03 Numer KRS: 0000561877 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2013 godz. 15:23:57 Numer KRS: 0000362986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2013 godz. 15:23:57 Numer KRS: 0000362986 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2013 godz. 15:23:57 Numer KRS: 0000362986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 13:23:09 Numer KRS: 0000352191

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 13:23:09 Numer KRS: 0000352191 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 13:23:09 Numer KRS: 0000352191 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2013 godz. 07:35:51 Numer KRS: 0000089306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2014 godz. 08:45:32 Numer KRS: 0000434952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2014 godz. 08:45:32 Numer KRS: 0000434952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2014 godz. 08:45:32 Numer KRS: 0000434952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:28:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:28:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2016 godz. 15:28:45 Numer KRS: 0000193880 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:11:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:11:10 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 11:11:10 Numer KRS: 0000600348 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:21:08 Numer KRS: 0000500950

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:21:08 Numer KRS: 0000500950 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:21:08 Numer KRS: 0000500950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2013 godz. 12:53:26 Numer KRS: 0000431732

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2013 godz. 12:53:26 Numer KRS: 0000431732 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2013 godz. 12:53:26 Numer KRS: 0000431732 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 09:01:21 Numer KRS: 0000429058

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 09:01:21 Numer KRS: 0000429058 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2015 godz. 09:01:21 Numer KRS: 0000429058 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2015 godz. 22:05:56 Numer KRS: 0000534300 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 20:51:01 Numer KRS: 0000024987

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 20:51:01 Numer KRS: 0000024987 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 20:51:01 Numer KRS: 0000024987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.02.2015 godz. 06:25:22 Numer KRS: 0000453034

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.02.2015 godz. 06:25:22 Numer KRS: 0000453034 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.02.2015 godz. 06:25:22 Numer KRS: 0000453034 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:08:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:08:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2012 godz. 11:08:01 Numer KRS: 0000342480 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 05:01:44 Numer KRS: 0000516050

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 05:01:44 Numer KRS: 0000516050 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 05:01:44 Numer KRS: 0000516050 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:58:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:58:00 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 09:58:00 Numer KRS: 0000599979 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:28:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:28:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2017 godz. 19:28:53 Numer KRS: 0000608309 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:19:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:19:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2017 godz. 21:19:51 Numer KRS: 0000022449 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:30:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:30:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:30:23 Numer KRS: 0000245167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:02:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 13:02:54 Numer KRS: 0000284859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:06:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:06:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2017 godz. 13:06:34 Numer KRS: 0000544569 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:40:21 Numer KRS: 0000262538 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2015 godz. 14:52:58 Numer KRS: 0000298777

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2015 godz. 14:52:58 Numer KRS: 0000298777 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.03.2015 godz. 14:52:58 Numer KRS: 0000298777 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:09:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:09:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 19:09:50 Numer KRS: 0000337972 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:33:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 09:33:10 Numer KRS: 0000202146 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:14:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:14:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 22:14:04 Numer KRS: 0000272606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 01:42:08 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 13:41:01 Numer KRS: 0000318660

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2015 godz. 13:41:01 Numer KRS: 0000318660 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2015 godz. 13:41:01 Numer KRS: 0000318660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:38:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:38:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.10.2016 godz. 23:38:47 Numer KRS: 0000371186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2015 godz. 09:16:14 Numer KRS: 0000027001

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2015 godz. 09:16:14 Numer KRS: 0000027001 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2015 godz. 09:16:14 Numer KRS: 0000027001 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:43:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:43:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.10.2016 godz. 15:43:37 Numer KRS: 0000473104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:39:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:39:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 10:39:15 Numer KRS: 0000105516 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2015 godz. 16:47:58 Numer KRS: 0000478667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2015 godz. 22:10:57 Numer KRS: 0000417172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2016 godz. 11:12:22 Numer KRS: 0000121776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:27:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:27:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2013 godz. 13:27:34 Numer KRS: 0000301205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:04:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 09:04:23 Numer KRS: 0000226727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 10:10:31 Numer KRS: 0000464855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 10:10:31 Numer KRS: 0000464855 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2013 godz. 10:10:31 Numer KRS: 0000464855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:36:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:36:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2015 godz. 11:36:50 Numer KRS: 0000338311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 16:56:23 Numer KRS: 0000047875 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 09:11:30 Numer KRS: 0000059713

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 09:11:30 Numer KRS: 0000059713 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 09:11:30 Numer KRS: 0000059713 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 20:00:52 Numer KRS: 0000488979

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 20:00:52 Numer KRS: 0000488979 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 20:00:52 Numer KRS: 0000488979 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:42:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2017 godz. 01:42:01 Numer KRS: 0000362435 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 12:14:05 Numer KRS: 0000179424

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 12:14:05 Numer KRS: 0000179424 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 12:14:05 Numer KRS: 0000179424 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:41:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2016 godz. 05:41:12 Numer KRS: 0000492368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:41:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:41:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 00:41:19 Numer KRS: 0000568981 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2013 godz. 16:02:49 Numer KRS: 0000465752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2013 godz. 16:02:49 Numer KRS: 0000465752 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2013 godz. 16:02:49 Numer KRS: 0000465752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:00:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:00:30 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.10.2015 godz. 14:00:30 Numer KRS: 0000349678 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2017 godz. 09:18:33 Numer KRS: 0000118542 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 12:41:49 Numer KRS: 0000471120

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 12:41:49 Numer KRS: 0000471120 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 12:41:49 Numer KRS: 0000471120 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2017 godz. 14:04:31 Numer KRS: 0000253791 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:35:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 22:35:33 Numer KRS: 0000056543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.03.2013 godz. 12:13:46 Numer KRS: 0000401080

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.03.2013 godz. 12:13:46 Numer KRS: 0000401080 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.03.2013 godz. 12:13:46 Numer KRS: 0000401080 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:41:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2016 godz. 16:41:18 Numer KRS: 0000528574 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:58:11 Numer KRS: 0000584069 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo