RZECZPOSPOLITA POLSKA. IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (0-61) , fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA. IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań tel. (0-61) 658 35 00, fax: 658 35 18 www.poznan.ic.gov."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SCHENGEN RZECZPOSPOLITA POLSKA Izba Celna w Poznaniu IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (0-61) , fax: TYTUŁ PROJEKTU Przygotowanie informatycznej i teleinformatycznej infrastruktury Ministerstwa Finansów w sposób umożliwiający współpracę z Systemem Informacyjnym Schengen NR PROJEKTU SCH/ PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN 2004 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.) w skrócie p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego. Poznań, dnia r. 1

2 I.Zamawiający Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa Poznań godziny pracy adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej NIP: REGON: II.Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania dla Ministerstwa Finansów oraz Izb Celnych, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do siwz. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz. 2.Zamówienie podzielono na pięć pakietów: Pakiet 1: komputery typu PocketPC wraz ze skanerem dokumentów 100 kompletów - kod CPV komputery przenośne, skanery komputerowe Licencje na oprogramowanie Pakiet 2: komputery typu PC 48 szt. - kod CPV: Licencje na oprogramowanie Komputery osobiste, Pakiet 3: dostawa i wdrożenie systemu pamięci masowej opartego na rozwiązaniach SANkod CPV: Dyskowy system przechowywania, Sprzęt komputerowy Usługi szkolenia komputerowego Pakiet 4: oprogramowanie Microsoft - kod CPV: Licencje na oprogramowanie Usługi szkolenia komputerowego Pakiet 5: pozostałe oprogramowanie Licencje na oprogramowanie 3.Ilość sprzętu i opis techniczny oraz okresy gwarancji podano w załączniku nr Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, lecz każdy pakiet musi być kompletny, to znaczy zawierać całość wymienionego asortymentu. 5. Oferty będą rozpatrywane dla każdego pakietu oddzielnie. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcje użytkowania w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. 7. Licencje na oprogramowanie muszą być dostarczone w formie zgodnej z wymogami producenta. 8. Dotyczy Pakietów nr 1,2,3 - dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE lub znakiem równoważnym 9. Wszystkie dostarczone, urządzenia i sprzęty muszą być w widocznym miejscu oznaczone logo, którego wzór i zasady oznakowania znajdują się w załączniku nr 5. III.Termin i sposób realizacji zamówienia. 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 maja 2007 r. 2.O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Wydział Informatyki Izby Celnej w Poznaniu. 3.Dotyczy Pakietu 3 - O terminie dostaw i prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Wydział Informatyki Izby Celnej w Poznaniu i Wydział Informatyki Izby Celnej we Wrocławiu. 2

3 3. Po odbiorze zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przedstawiciela wykonawcy. IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Rozpatrywana będzie cena brutto całości zamówienia w pakiecie. Oferty będą rozpatrywane dla każdego pakietu oddzielnie. CENA 100 % gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy najniższa cena spośród ocenianych ofert P = x 100 pkt cena oferty ocenianej Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym między innymi koszt dostawy, rozładunku i wniesienia sprzętu komputerowego do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28. Dotyczy Pakietów 3 i 4 cena obejmuje również całkowity koszt szkoleń określonych w specyfikacji technicznej (koszt szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia). Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. V.Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1.Cena oferty musi być podana w polskich złotych. 2.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną oferty dla danego pakietu i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. VI. Wadium 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a)pakiet zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), b)pakiet zł (sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych), c) pakiet zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych ), d) pakiet zł (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), e) pakiet zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych). 2.Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 p.z.p. tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach bankowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz oraz ze zm.). 3

4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu należy dokonać przelewu na konto NBP o/o Poznań z dopiskiem wadium przetarg na sprzęt i oprogramowanie SIS II. 3.Wadium należy wnieść do r. do godz tj. do terminu składania ofert. 4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie numer konta na które nastąpi zwrot wadium. VII. Warunki udziału w postępowaniu: 1. Warunki dotyczące wykonawców: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 pzp, którzy zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia objęty składaną ofertą. Zamówienie o podobnym charakterze posiada następujące parametry minimalne: Pakiet 1: a)wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b)zamówienie obejmowało dostawę urządzeń przenośnych typu PDA, Pakiet 2: a)wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b)zamówienie obejmowało dostawę komputerów typu PC Pakiet 3: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę macierzy dyskowej, przełączników światłowodowych, kart HBA oraz wykonanie instalacji i konfiguracji Pakiet 4: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę oprogramowania typu narzędzia programistycze, lub/i aplikacje zarządzające, lub/i bazy danych Pakiet 5: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę oprogramowania typu backup lub/i aplikacje biurowe. 2. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Dotyczy Pakietu nr 2 - producent jednostki centralnej musi posiadając certyfikat ISO 9001:2000 (lub równoważny) w zakresie produkcji sprzętu komputerowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i złożonych dokumentów określonych poniżej. VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu poświadczenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Oświadczenia: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 p.z.p.(załącznik. nr 3). 4

5 B) Dokumenty wymagane w celu poświadczenia spełniania warunków art. 22 ust. 1 p.z.p.: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy p.z.p. Informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia składania ofert. 4)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. Informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert. 5)Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat od dnia wszczęcia postępowania tj. od dnia r. co najmniej jednej dostawy/usługi a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającej rodzajem i wartością dostawom/usługom określonym w pkt.vii.1 siwz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 6)Dokumenty potwierdzające, że dostawy określone w pkt. 5, a w Pakiecie 3 dostawy i usługi, zostały wykonane należycie. C) Inne dokumenty 3.Certyfikat ISO 9001:2000 (lub równoważny) dotyczący producenta jednostki centralnej w zakresie produkcji sprzętu komputerowego (dotyczy Pakietu 2). 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium w przypadku wniesienia w pieniądzu. W pozostałych przypadkach wymienionych w pkt. VI siwz, należy dołączyć oryginał dokumentu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B ppkt. 1-4, składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). VIII. Istotne postanowienia umowy. 1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy, rozładunku i wniesienia sprzętu komputerowego do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Krańcowej Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 maja 2007 r. 3.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 2 wynosić będzie 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia na dany pakiet za każdy dzień zwłoki obliczonego wg cen podanych w ofercie. 4. W przypadku niezrealizowania zamówienia do dnia 15 maja 2007 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu 5

6 przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto pomniejszonej o wartość brutto wykonanych kompletnych dostaw. 6.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 7.Płatność będzie następować w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8.Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar, na warunkach określonych w specyfikacji technicznej urządzeń załącznik nr 1. 9.Zamawiający zgłaszać będzie awarie faksem lub mailem, w języku polskim, 24h/7 dni/365 w roku. 10.Dotyczy Pakietów 1 i 2: W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, opisanych w specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% ofertowej wartości brutto zestawu za każdy dzień zwłoki na każdym etapie postępowania gwarancyjnego. 11.Dotyczy Pakietu 3: W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, opisanych w specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% ofertowej wartości brutto rozwiązania w jednej lokalizacji za każdy dzień zwłoki na każdym etapie postępowania gwarancyjnego. 12.Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie na dany pakiet. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz oraz z z późn. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Pozostała kwota stanowić będzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obsługi gwarancyjnej i zostanie zwolniona w ciągu nie później niż w 15 dniu od upływu terminu gwarancji pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z gwarancji. X. Sposób przygotowania oferty. 1.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być przygotowane w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym i specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 i 2). Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 6

7 2.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do ofert na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego. 3.Każda karta oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana a ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 4.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 5.Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe. 6.Koperta powinna być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań i opatrzona napisem: Oferta przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i licencji - nie otwierać przed r. XI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 9:00 w Kancelarii Izby Celnej w Poznaniu - pok. 132, ul. Krańcowa Oferty zostaną otwarte w dniu r o godz w pokoju Otwarcie ofert jest jawne. XII. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od daty terminu składania ofert. XIII. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcy 1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 pkt. 2 p.z.p. 3.Od oddalenia lub odrzucenia protestu zainteresowanemu wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2.Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Informacje końcowe. 1.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 7

8 2.Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyniku przetargu, wskazując nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejszą. 3.Z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza Zamawiający podpisze stosowną umowę. 4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie o ich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W im przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o ich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. 8.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami pisemnie, pocztą elektroniczną lub drogą faksową. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem pod nr lub , osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: 9.Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1. p.z.p. 10.Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 11.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień dodatkowych. 12.Pracownikami upoważnionymi do kontów z wykonawcami w sprawach dotyczących: - przedmiotu zamówienia: Paweł Roszkowski tel. /061/ , nr faksu (061) , procedury postępowania : Aurelia Król tel. (061) , nr faksu (061) , , Joanna Nochowicz tel. (061) , nr faksu (061) , Adres poczty elektronicznej: Poznań, dnia r. p.o. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Arkadiusz Tomczyk 8

9 Załącznik nr 1 Pakiet I Specyfikacja techniczna: Komputery typu PocketPC wraz ze skanerem dokumentów 100 szt. Parametry wymagane Parametry oferowane Komputer przenośny typu PocketPC Podać producenta i model... Procesor 624 MHz Pamięć ROM 128 MB Pamięć RAM 64 MB Ekran dotykowy min. 3,5, rozdzielczość 320x240, kolorowy, podświetlany Odporność na upadki na twarde podłoże wielokrotny upadek z wys. 1,6 m bez dodatkowego futerału ochronnego Odporność elektryczno - IP64 wilgotnościowa Temperatura pracy od 20 do +40 st. Celsjusza Klawiatura pełna klawiatura alfanumeryczna, wbudowana w urządzenie, podświetlana Komunikacja Bluetooth, WLAN IEEE b lub g, GSM/GPRS/EGPRS (możliwość użycia karty SIM dowolnego operatora) wbudowane w urządzenie, z anteną zintegrowaną wewnętrzną, Baterie-akumulatory - litowo jonowa o pojemności min mah - bateria zapasowa z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika Ładowarki - ładowarka stacjonarna - ładowarka samochodowa zasilana z gniazda zapalniczki 12V Stacja dokująca zapewniająca możliwość komunikacji z komputerami PC poprzez gniazda RS- 232 i USB System operacyjny Microsoft Mobile 5.0 z obsługą transmisji GSM/GPRS/EGPRS Aplikacje klient systemu zdalnego zarządzania urządzeniami umożliwiający zdalny monitoring, aktualizację oprogramowania i konfigurację urządzenia poprzez WLAN lub GPRS Waga netto max. 1300g Przenośny skaner dokumentów (OCR) Niezależne zasilanie bateryjne Baterie - akumulatory - umożliwiająca odczyt min. 500 dokumentów bez konieczności ładowania baterii - bateria zapasowa Ładowarki - ładowarka stacjonarna - ładowarka samochodowa zasilana z gniazda zapalniczki 12V Komunikacja urządzenie musi współpracować z komputerem przenośnym poprzez Odczytywane dokumenty Cechy dodatkowe, wspólne System zdalnego zarządzania komputerami przenośnymi komunikację bezprzewodową Bluetooth urządzenie musi odczytywać dostępne obecnie paszporty i dowody osobiste platforma sprzętowo - software owa umożliwiająca zdalne zarządzanie w/w komputerami przenośnymi, monitoring, aktualizację oprogramowania poprzez WLAN lub GPRS, lub klient systemu MSP 2.0 Lite (wraz z licencją) 9

10 Kable dodatkowe Etui Gwarancja Kabel umożliwiający transmisję danych pomiędzy komputerem PC a PDA przez złącze USB umożliwiające współpracę urządzeń przy zastosowaniu technologii Bluetooth, z mocowaniem do paska lub paskiem na ramię 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania w siedzibach izb celnych na terenie Polski I. Warunki gwarancji i serwisu: 1.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a.serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, c. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; d. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia; 2.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 3.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie przekazany do miejsc wymienionych w załączniku nr 4. podpis i pieczęć wykonawcy 10

11 Pakiet II Specyfikacja techniczna: Komputery typu PC - 48 szt.: Specyfikacja urządzeń: Nazwa Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Komputery typu PC 48 szt. Podać producenta i model... Procesor z obsługą aplikacji 32 i 64-bit Architektura procesora x86 Wentylator procesora Pojemność pamięci RAM Typ pamięci RAM Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa 10/100 mb 512 MB DDR2 Ilość złączy PCI-E 16x 1 Ilość złączy PCI-E 1x 1 Ilość złączy PCI 4 Kontroler USB 2.0 Kontroler FireWire Ilość portów zewnętrznych PS/2 Ilość portów zewnętrznych USB 2.0 Ilość portów zewnętrznych FireWire Ilość portów zewnętrznych VGA Ilość portów zewnętrznych RJ- 45 Pojemność dysku twardego Pojemność pamięć cache dysku twardego Prędkość obrotowa dysku twardego Technologia S.M.A.R.T. Napęd DVD-ROM Odczyt CD-ROM GB 8192 kb 7200 obr. / min. 52 x 11

12 Nazwa Odczyt DVD-ROM Napęd FDD 3,5 1,44MB Typ obudowy Standard obudowy Moc zasilacza Funkcja PFC - stabilizator napięcia Typ PFC Typ klawiatury Typ myszy System operacyjny wraz z nośnikiem Aplikacje biurowe (nośnik: 1 szt. na zestaw licencji dla wszystkich komputerów) Aplikacje antywirusowe - licencja Aplikacje dodatkowe wraz z nośnikiem Monitor LCD Wymagana minimalna wartość parametru 16 x midi tower ATX 350 W pasywny przewodowa, PS/2 optyczna, przewodowa, PS/2, z rolką przewijania Microsoft Windows XP Professional PL OEM Microsoft Office 2003 Standard PL MOLP GOV Symantec Antyvirus Corporate Edition 9.0 lub nowszy Oprogramowanie odtwarzacza DVD Przekątna 17" Rozdzielczość nominala 1280*1024 Kontrast 500:1 Jasność Częstotliwość odchylania poziomego Częstotliwość odchylania pionowego Czas reakcji plamki Kąt widzenia pion (C/R 5:1) Kąt widzenia poziom (C/R 5:1) Złącza Głośniki 300 cd/m2 80 khz 75 Hz 10 ms 170 st. 170 st. D-Sub 15 - din analogowe Normy jakościowe TCO 99 Zasilacz Kabel zasilający z wtykiem standardowym 2 szt. Kabel zasilający z wtykiem angielskim 2 szt. Kabel podłączeniowy głośników (jednostka centralna monitor) 1 szt. wbudowany Oferowana wartość parametru 12

13 Nazwa Wymagane normy spełnione przez producenta jednostki centralnej w zakresie produkcji sprzętu komputerowego Gwarancja Wymagana minimalna wartość parametru ISO 9001: miesięcy Oferowana wartość parametru I. Warunki gwarancji i serwisu: 1.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a. serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b.dyski twarde będą naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy, c.w przypadku naprawy sprzętu w serwisie dyski twarde zostaną w siedzibie Zamawiającego, d. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, e. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; f. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia; 2.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 3.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie przekazany do miejsc wymienionych w załączniku nr 4. podpis i pieczęć wykonawcy 13

14 Pakiet III Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu pamięci masowej opartego na rozwiązaniach SAN (Storage Area Network) w Izbie Celnej w Poznaniu ul. Krańcowa 28 i Izbie Celnej we Wrocławiu ul. Hercena 11 (zamówienie obejmuje 2 kompletne rozwiązania). Zakres usług przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest następujący: 1. Wykonawca w asyście Zamawiającego zaplanuje: a. fizyczne umieszczenie w szafie dystrybucyjnej w serwerowni Zamawiającego; b. topologię połączeń między elementami systemu; c. schematy rozmieszczenia i oznakowania urządzeń w szafie dystrybucyjnej oraz podłączenia ich do sieci zasilającej; d. konfigurację logiczną elementów systemu, a w szczególności: i. w przypadku macierzy dyskowej konwencję nazewnictwa, ilość i rodzaj grup RAID, ilość wolumenów logicznych (LUN ów); dysków hot spare, schemat LUN maskingu, sposób wykorzystania pamięci cache, adresację TCP / IP interfejsów LAN, uprawnienia użytkowników; ii. w przypadku przełączników Fibre Channel konwencję nazewnictwa, podział na strefy i zbiory stref, adresację TCP / IP interfejsów LAN, uprawnienia użytkowników; e. sposób zarządzania systemem, a w szczególności: i. ilość i charakterystykę sprzętową stacji zarządzających; ii. rodzaj i wersję systemu operacyjnego stacji; iii. poziom zabezpieczeń administracyjnych; iv. konfigurację interfejsów sieciowych. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwie kopie planu konfiguracji systemu, zawierającego w szczególności informacje zawarte w pkt. 1.a i 1.b. oraz wszelkie informacje dodatkowe modele i numery seryjne urządzeń, wersje firmware ów i systemów operacyjnych, wersje sterowników, listę oprogramowania, numery i adresy kontowe do serwisu producenta i do autora planu. 3. Po zatwierdzeniu planu przez Zamawiającego, Wykonawca zgodnie z planem zainstaluje wszystkie urządzenia, połączy je ze sobą, skonfiguruje i uruchomi. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i uruchomieniowych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi do planu i skorygowany plan przekaże Zamawiającemu w dwóch kopiach jako dokumentację powykonawczą. Nazwa Macierz dyskowa Fibre Channel 2 szt. (1 szt. IC Poznań oraz 1 szt. IC Wrocław) Ilość kontrolerów RAID pracujących w trybie Active-Active Ilość zewnętrznych portów Fibre Channel 4Gb/s umożliwiających bezpośrednie podłączenie serwerów Ilość zewnętrznych portów Fibre Channel 4 Gb / s umożliwiających bezpośrednie podłączenie półek z dyskami Pojemność pamięci cache dla operacji dyskowych, pamięć musi być mirrorowana Bateryjne podtrzymanie pamięci cache Wymagana minimalna wartość parametru Podać producenta i model GB / kontroler (2 GB na macierz) Oferowana wartość parametru 14

15 Nazwa Czas bateryjnego podtrzymania pamięci cache Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych RAID0, RAID1, RAID3, RAID5, RAID10 Wymiana dysków twardych podczas pracy systemu (Hot Swap) Dynamiczna zmiana poziomu RAID dla dowolnej grupy dysków bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczne dodawanie dysków do istniejących grup RAID bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczne powiększanie rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczna zmiana rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dodawanie kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online Możliwość utworzenia 1024 niezależnych wolumenów logicznych Możliwość rozbudowy o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń Dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare Możliwość zdefiniowania 5 globalnych dysków typu Hot-Spare Wykonywanie natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy) Możliwość rozbudowy o replikację danych z druga macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem Wymagana minimalna wartość parametru 72 godziny Oferowana wartość parametru 15

16 Nazwa jedynie kontrolerów macierzy Możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji pomiędzy macierzami Możliwość wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy Możliwość współpracy z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 200x, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris Macierz musi być wyposażona w funkcję obsługi ruchu po wielu ścieżkach danych (tzw. multipathing), rozkładania obciążenia pomiędzy wiele ścieżek danych (tzw. load balancing) oraz przełączania między ścieżkami w razie awarii jednej z nich (tzw. path failover). Jeśli funkcja ta jest licencjonowana, Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie licencji dla 14 serwerów Wszystkie krytyczne komponenty macierzy ie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, baterie, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane Komponenty macierzy wymienialne w trakcie pracy macierzy: 1. Dyski; 2. kontrolery RAID; 3. karty sterujące w półkach dyskowych; 4. zasilacze; 5. baterie; 6. wentylatory; 7. interfejsy Fibre Channel Jednoczesne zasilanie macierzy z dwóch niezależnych źródeł zasilania Awaria jednego ze źródeł zasilania nie powoduje przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych Zarządzanie macierzą poprzez sieć SAN i LAN Zarządzanie macierzą poprzez port szeregowy Oprogramowanie do zarządzania posiada funkcjonalność CLI (command-line interface) Obudowa rack 19'' (wraz z Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru 16

17 Nazwa kompletem do montażu w szafie) Ilość zamontowanych w macierzy dysków twardych z interfejsem FC 4Gb/s o pojemności 146 GB i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min.. Połączenia kontrolerów do dysków twardych w trybie FC 4Gb/s Współpraca i wykonanie wszystkich komponentów macierzy w technologii FC 4Gb/s Możliwość rozbudowy macierzy do 112 dysków (łącznie) Połączenia kontrolerów do dysków twardych typu punkt-punkt Jednoczesny transfer danych z co najmniej dwóch dysków Zgodność wszystkich dysków twardych z technologiami Hot- Spare i Hot-Swap Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Pełne wyposażenie portów zewnętrznych macierzy Wyposażenie obejmuje odpowiednie okablowanie do przyłączenia wszystkich komponentów macierzy Wyposażenie obejmuje odpowiednie okablowanie o długości 5 m do przyłączenia zewnętrznych przełączników SAN FC z wykorzystaniem wszystkich do tego celu przeznaczonych portów FC macierzy Wszelkie wymagane funkcjonalności dostarczanej macierzy są dostępne dla całej macierzy (nie są w żaden sposób ograniczone do części macierzy, np. półki, dysku, wolumenu, części przestrzeni dyskowej, itp.) Wymagana minimalna wartość parametru 24 Oferowana wartość parametru Okres gwarancji wraz ze wsparciem technicznym Szkolenie w j. polskim, w autoryzowanym przez producenta centrum szkoleniowym w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania dla 6 osób Kontrolery HBA Fibre Channel 56 szt. (28 szt. IC Poznań oraz 28 szt. IC Wrocław) 36 miesięcy Podać producenta i model 17

18 Nazwa Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami IBM xseries 225 Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami opartymi na platformie Intel SE7501WV2 i SE7501BR2 Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami Dell PowerEdge 6000 (warunek dotyczy jedynie 12 szt. kontrolerów z całości zamówienia) Port FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 Gb/s) w 44 kontrolerach (dla platform IBM xseries 225 i Intel SE7501WV2 oraz SE7501BR2) Port FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 / 4 Gb/s) w 12 kontrolerach (dla platformy Dell PowerEdge 6000) Łączna ilość serwerów przeznaczonych do doposażenia w dostarczane kontrolery HBA FC w jednej lokalizacji Ilość dostarczanych kontrolerów HBA FC do montażu w 1 serwerze Redundantna praca kontrolerów HBA FC zamontowanych w serwerach Współpraca oferowanych kontrolerów z systemami MS Windows Serwer 2000, 2003 i Linux Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Wyposażenie obejmuje sterowniki do wskazanych systemów operacyjnych i oprogramowanie do konfiguracji kontrolerów Kontrolery są w pełni wyposażone wraz z odpowiednim okablowaniem o długości 10 m po 1 szt. / 1 kontroler HBA Gwarancja Przełączniki SAN Fibre Channel 4 szt. (2 szt. IC Poznań oraz 2 szt. IC Wrocław) Wysokość przełącznika 1U Przełączniki w konfiguracji 32- porty FC 4 Gb/s z pełnym wyposażeniem i aktywacją 16 portów (wymagane moduły Wymagana minimalna wartość parametru miesięcy Podać producenta i model Oferowana wartość parametru 18

19 Nazwa optyczne portów, licencje, itp.) Nieblokowalna architektura przełącznika Interfejsy FC typu F_Port, E_Port, FL_Port Możliwość kaskadowego łączenia przełączników z wykorzystaniem ISL trunking Możliwość automatycznego równoważenia obciążenia łączy ISL Wszystkie porty FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 / 4 Gb/s) 2 redundantne zasilacze typu Hot- Swap Redundantne wentylatory typu Hot-Swap Możliwość wymiany modułów optycznych bez wyłączania przełącznika Aktualizacja oprogramowania przełącznika bez przerywania pracy przełącznika Możliwość rozbudowy przełącznika do 32 aktywnych portów FC Zintegrowane oprogramowanie z interfejsem WWW umożliwiające monitorowanie i zarządzanie konfiguracją przełącznika Zintegrowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie aktywności portów przełącznika, resetowanie, aktualizację firmware przełącznika, logowanie zdarzeń i diagnostykę Wsparcie dla techniki przełączania typu open server Fibre Channel Wsparcie dla FC port zoning Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania strefami (zoning) Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Możliwość redundantnej pracy przełączników w konfiguracji z dostarczaną macierzą dyskową i serwerami wyposażonymi w dostarczane kontrolery HBA Obudowa rack 19'' (wraz z kompletem do montażu w szafie) Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru 19

20 Nazwa Gwarancja i wsparcie techniczne Szkolenie w j. polskim, w autoryzowanym przez producenta centrum szkoleniowym w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania dla 6 osób Wymagana minimalna wartość parametru 36 miesięcy Oferowana wartość parametru I. Warunki gwarancji i serwisu: 2.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a. serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b. dyski twarde będą naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy, c. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie dyski twarde zostaną w siedzibie Zamawiającego, d. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, e. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; f. serwis logistyczny na terenie Polski z czasem reakcji serwisu w trybie next bussines day - następny dzień roboczy g. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia; 3.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 4.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w Izbie Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28 i w Izbie Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11. podpis i pieczęć wykonawcy 20

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-04/2015 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel/ 32 74 38 401 faks 32 25 19 745 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego do wspólnej platformy sekwencjonowania DNA metodami nowej generacji Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo