RZECZPOSPOLITA POLSKA. IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (0-61) , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA. IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań tel. (0-61) 658 35 00, fax: 658 35 18 www.poznan.ic.gov."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SCHENGEN RZECZPOSPOLITA POLSKA Izba Celna w Poznaniu IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (0-61) , fax: TYTUŁ PROJEKTU Przygotowanie informatycznej i teleinformatycznej infrastruktury Ministerstwa Finansów w sposób umożliwiający współpracę z Systemem Informacyjnym Schengen NR PROJEKTU SCH/ PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN 2004 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.) w skrócie p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego. Poznań, dnia r. 1

2 I.Zamawiający Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa Poznań godziny pracy adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej NIP: REGON: II.Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania dla Ministerstwa Finansów oraz Izb Celnych, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do siwz. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz. 2.Zamówienie podzielono na pięć pakietów: Pakiet 1: komputery typu PocketPC wraz ze skanerem dokumentów 100 kompletów - kod CPV komputery przenośne, skanery komputerowe Licencje na oprogramowanie Pakiet 2: komputery typu PC 48 szt. - kod CPV: Licencje na oprogramowanie Komputery osobiste, Pakiet 3: dostawa i wdrożenie systemu pamięci masowej opartego na rozwiązaniach SANkod CPV: Dyskowy system przechowywania, Sprzęt komputerowy Usługi szkolenia komputerowego Pakiet 4: oprogramowanie Microsoft - kod CPV: Licencje na oprogramowanie Usługi szkolenia komputerowego Pakiet 5: pozostałe oprogramowanie Licencje na oprogramowanie 3.Ilość sprzętu i opis techniczny oraz okresy gwarancji podano w załączniku nr Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, lecz każdy pakiet musi być kompletny, to znaczy zawierać całość wymienionego asortymentu. 5. Oferty będą rozpatrywane dla każdego pakietu oddzielnie. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcje użytkowania w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. 7. Licencje na oprogramowanie muszą być dostarczone w formie zgodnej z wymogami producenta. 8. Dotyczy Pakietów nr 1,2,3 - dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE lub znakiem równoważnym 9. Wszystkie dostarczone, urządzenia i sprzęty muszą być w widocznym miejscu oznaczone logo, którego wzór i zasady oznakowania znajdują się w załączniku nr 5. III.Termin i sposób realizacji zamówienia. 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 maja 2007 r. 2.O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Wydział Informatyki Izby Celnej w Poznaniu. 3.Dotyczy Pakietu 3 - O terminie dostaw i prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Wydział Informatyki Izby Celnej w Poznaniu i Wydział Informatyki Izby Celnej we Wrocławiu. 2

3 3. Po odbiorze zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przedstawiciela wykonawcy. IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Rozpatrywana będzie cena brutto całości zamówienia w pakiecie. Oferty będą rozpatrywane dla każdego pakietu oddzielnie. CENA 100 % gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy najniższa cena spośród ocenianych ofert P = x 100 pkt cena oferty ocenianej Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym między innymi koszt dostawy, rozładunku i wniesienia sprzętu komputerowego do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Krańcowej 28. Dotyczy Pakietów 3 i 4 cena obejmuje również całkowity koszt szkoleń określonych w specyfikacji technicznej (koszt szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia). Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. V.Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1.Cena oferty musi być podana w polskich złotych. 2.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną oferty dla danego pakietu i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. VI. Wadium 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a)pakiet zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), b)pakiet zł (sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych), c) pakiet zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych ), d) pakiet zł (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), e) pakiet zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych). 2.Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 p.z.p. tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach bankowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz oraz ze zm.). 3

4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu należy dokonać przelewu na konto NBP o/o Poznań z dopiskiem wadium przetarg na sprzęt i oprogramowanie SIS II. 3.Wadium należy wnieść do r. do godz tj. do terminu składania ofert. 4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie numer konta na które nastąpi zwrot wadium. VII. Warunki udziału w postępowaniu: 1. Warunki dotyczące wykonawców: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 pzp, którzy zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia objęty składaną ofertą. Zamówienie o podobnym charakterze posiada następujące parametry minimalne: Pakiet 1: a)wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b)zamówienie obejmowało dostawę urządzeń przenośnych typu PDA, Pakiet 2: a)wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b)zamówienie obejmowało dostawę komputerów typu PC Pakiet 3: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę macierzy dyskowej, przełączników światłowodowych, kart HBA oraz wykonanie instalacji i konfiguracji Pakiet 4: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę oprogramowania typu narzędzia programistycze, lub/i aplikacje zarządzające, lub/i bazy danych Pakiet 5: a) wartość zamówienia objętego jednym kontraktem nie niższa niż zł, b) zamówienie obejmowało dostawę oprogramowania typu backup lub/i aplikacje biurowe. 2. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Dotyczy Pakietu nr 2 - producent jednostki centralnej musi posiadając certyfikat ISO 9001:2000 (lub równoważny) w zakresie produkcji sprzętu komputerowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i złożonych dokumentów określonych poniżej. VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu poświadczenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Oświadczenia: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 p.z.p.(załącznik. nr 3). 4

5 B) Dokumenty wymagane w celu poświadczenia spełniania warunków art. 22 ust. 1 p.z.p.: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy p.z.p. Informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia składania ofert. 4)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. Informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert. 5)Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat od dnia wszczęcia postępowania tj. od dnia r. co najmniej jednej dostawy/usługi a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającej rodzajem i wartością dostawom/usługom określonym w pkt.vii.1 siwz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 6)Dokumenty potwierdzające, że dostawy określone w pkt. 5, a w Pakiecie 3 dostawy i usługi, zostały wykonane należycie. C) Inne dokumenty 3.Certyfikat ISO 9001:2000 (lub równoważny) dotyczący producenta jednostki centralnej w zakresie produkcji sprzętu komputerowego (dotyczy Pakietu 2). 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium w przypadku wniesienia w pieniądzu. W pozostałych przypadkach wymienionych w pkt. VI siwz, należy dołączyć oryginał dokumentu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B ppkt. 1-4, składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). VIII. Istotne postanowienia umowy. 1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy, rozładunku i wniesienia sprzętu komputerowego do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Krańcowej Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 maja 2007 r. 3.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 2 wynosić będzie 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia na dany pakiet za każdy dzień zwłoki obliczonego wg cen podanych w ofercie. 4. W przypadku niezrealizowania zamówienia do dnia 15 maja 2007 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu 5

6 przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto pomniejszonej o wartość brutto wykonanych kompletnych dostaw. 6.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 7.Płatność będzie następować w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8.Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar, na warunkach określonych w specyfikacji technicznej urządzeń załącznik nr 1. 9.Zamawiający zgłaszać będzie awarie faksem lub mailem, w języku polskim, 24h/7 dni/365 w roku. 10.Dotyczy Pakietów 1 i 2: W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, opisanych w specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% ofertowej wartości brutto zestawu za każdy dzień zwłoki na każdym etapie postępowania gwarancyjnego. 11.Dotyczy Pakietu 3: W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, opisanych w specyfikacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% ofertowej wartości brutto rozwiązania w jednej lokalizacji za każdy dzień zwłoki na każdym etapie postępowania gwarancyjnego. 12.Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie na dany pakiet. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz oraz z z późn. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Pozostała kwota stanowić będzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obsługi gwarancyjnej i zostanie zwolniona w ciągu nie później niż w 15 dniu od upływu terminu gwarancji pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z gwarancji. X. Sposób przygotowania oferty. 1.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być przygotowane w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym i specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 i 2). Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 6

7 2.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do ofert na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego. 3.Każda karta oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana a ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 4.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 5.Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe. 6.Koperta powinna być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań i opatrzona napisem: Oferta przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i licencji - nie otwierać przed r. XI. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 9:00 w Kancelarii Izby Celnej w Poznaniu - pok. 132, ul. Krańcowa Oferty zostaną otwarte w dniu r o godz w pokoju Otwarcie ofert jest jawne. XII. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od daty terminu składania ofert. XIII. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcy 1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 pkt. 2 p.z.p. 3.Od oddalenia lub odrzucenia protestu zainteresowanemu wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2.Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Informacje końcowe. 1.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 7

8 2.Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyniku przetargu, wskazując nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejszą. 3.Z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza Zamawiający podpisze stosowną umowę. 4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie o ich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W im przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o ich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. 8.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami pisemnie, pocztą elektroniczną lub drogą faksową. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem pod nr lub , osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: 9.Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1. p.z.p. 10.Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 11.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej i udzielenia zamówień dodatkowych. 12.Pracownikami upoważnionymi do kontów z wykonawcami w sprawach dotyczących: - przedmiotu zamówienia: Paweł Roszkowski tel. /061/ , nr faksu (061) , procedury postępowania : Aurelia Król tel. (061) , nr faksu (061) , , Joanna Nochowicz tel. (061) , nr faksu (061) , Adres poczty elektronicznej: Poznań, dnia r. p.o. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Arkadiusz Tomczyk 8

9 Załącznik nr 1 Pakiet I Specyfikacja techniczna: Komputery typu PocketPC wraz ze skanerem dokumentów 100 szt. Parametry wymagane Parametry oferowane Komputer przenośny typu PocketPC Podać producenta i model... Procesor 624 MHz Pamięć ROM 128 MB Pamięć RAM 64 MB Ekran dotykowy min. 3,5, rozdzielczość 320x240, kolorowy, podświetlany Odporność na upadki na twarde podłoże wielokrotny upadek z wys. 1,6 m bez dodatkowego futerału ochronnego Odporność elektryczno - IP64 wilgotnościowa Temperatura pracy od 20 do +40 st. Celsjusza Klawiatura pełna klawiatura alfanumeryczna, wbudowana w urządzenie, podświetlana Komunikacja Bluetooth, WLAN IEEE b lub g, GSM/GPRS/EGPRS (możliwość użycia karty SIM dowolnego operatora) wbudowane w urządzenie, z anteną zintegrowaną wewnętrzną, Baterie-akumulatory - litowo jonowa o pojemności min mah - bateria zapasowa z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika Ładowarki - ładowarka stacjonarna - ładowarka samochodowa zasilana z gniazda zapalniczki 12V Stacja dokująca zapewniająca możliwość komunikacji z komputerami PC poprzez gniazda RS- 232 i USB System operacyjny Microsoft Mobile 5.0 z obsługą transmisji GSM/GPRS/EGPRS Aplikacje klient systemu zdalnego zarządzania urządzeniami umożliwiający zdalny monitoring, aktualizację oprogramowania i konfigurację urządzenia poprzez WLAN lub GPRS Waga netto max. 1300g Przenośny skaner dokumentów (OCR) Niezależne zasilanie bateryjne Baterie - akumulatory - umożliwiająca odczyt min. 500 dokumentów bez konieczności ładowania baterii - bateria zapasowa Ładowarki - ładowarka stacjonarna - ładowarka samochodowa zasilana z gniazda zapalniczki 12V Komunikacja urządzenie musi współpracować z komputerem przenośnym poprzez Odczytywane dokumenty Cechy dodatkowe, wspólne System zdalnego zarządzania komputerami przenośnymi komunikację bezprzewodową Bluetooth urządzenie musi odczytywać dostępne obecnie paszporty i dowody osobiste platforma sprzętowo - software owa umożliwiająca zdalne zarządzanie w/w komputerami przenośnymi, monitoring, aktualizację oprogramowania poprzez WLAN lub GPRS, lub klient systemu MSP 2.0 Lite (wraz z licencją) 9

10 Kable dodatkowe Etui Gwarancja Kabel umożliwiający transmisję danych pomiędzy komputerem PC a PDA przez złącze USB umożliwiające współpracę urządzeń przy zastosowaniu technologii Bluetooth, z mocowaniem do paska lub paskiem na ramię 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania w siedzibach izb celnych na terenie Polski I. Warunki gwarancji i serwisu: 1.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a.serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, c. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; d. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia; 2.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 3.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie przekazany do miejsc wymienionych w załączniku nr 4. podpis i pieczęć wykonawcy 10

11 Pakiet II Specyfikacja techniczna: Komputery typu PC - 48 szt.: Specyfikacja urządzeń: Nazwa Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Komputery typu PC 48 szt. Podać producenta i model... Procesor z obsługą aplikacji 32 i 64-bit Architektura procesora x86 Wentylator procesora Pojemność pamięci RAM Typ pamięci RAM Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa 10/100 mb 512 MB DDR2 Ilość złączy PCI-E 16x 1 Ilość złączy PCI-E 1x 1 Ilość złączy PCI 4 Kontroler USB 2.0 Kontroler FireWire Ilość portów zewnętrznych PS/2 Ilość portów zewnętrznych USB 2.0 Ilość portów zewnętrznych FireWire Ilość portów zewnętrznych VGA Ilość portów zewnętrznych RJ- 45 Pojemność dysku twardego Pojemność pamięć cache dysku twardego Prędkość obrotowa dysku twardego Technologia S.M.A.R.T. Napęd DVD-ROM Odczyt CD-ROM GB 8192 kb 7200 obr. / min. 52 x 11

12 Nazwa Odczyt DVD-ROM Napęd FDD 3,5 1,44MB Typ obudowy Standard obudowy Moc zasilacza Funkcja PFC - stabilizator napięcia Typ PFC Typ klawiatury Typ myszy System operacyjny wraz z nośnikiem Aplikacje biurowe (nośnik: 1 szt. na zestaw licencji dla wszystkich komputerów) Aplikacje antywirusowe - licencja Aplikacje dodatkowe wraz z nośnikiem Monitor LCD Wymagana minimalna wartość parametru 16 x midi tower ATX 350 W pasywny przewodowa, PS/2 optyczna, przewodowa, PS/2, z rolką przewijania Microsoft Windows XP Professional PL OEM Microsoft Office 2003 Standard PL MOLP GOV Symantec Antyvirus Corporate Edition 9.0 lub nowszy Oprogramowanie odtwarzacza DVD Przekątna 17" Rozdzielczość nominala 1280*1024 Kontrast 500:1 Jasność Częstotliwość odchylania poziomego Częstotliwość odchylania pionowego Czas reakcji plamki Kąt widzenia pion (C/R 5:1) Kąt widzenia poziom (C/R 5:1) Złącza Głośniki 300 cd/m2 80 khz 75 Hz 10 ms 170 st. 170 st. D-Sub 15 - din analogowe Normy jakościowe TCO 99 Zasilacz Kabel zasilający z wtykiem standardowym 2 szt. Kabel zasilający z wtykiem angielskim 2 szt. Kabel podłączeniowy głośników (jednostka centralna monitor) 1 szt. wbudowany Oferowana wartość parametru 12

13 Nazwa Wymagane normy spełnione przez producenta jednostki centralnej w zakresie produkcji sprzętu komputerowego Gwarancja Wymagana minimalna wartość parametru ISO 9001: miesięcy Oferowana wartość parametru I. Warunki gwarancji i serwisu: 1.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a. serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b.dyski twarde będą naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy, c.w przypadku naprawy sprzętu w serwisie dyski twarde zostaną w siedzibie Zamawiającego, d. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, e. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; f. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia; 2.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 3.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie przekazany do miejsc wymienionych w załączniku nr 4. podpis i pieczęć wykonawcy 13

14 Pakiet III Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu pamięci masowej opartego na rozwiązaniach SAN (Storage Area Network) w Izbie Celnej w Poznaniu ul. Krańcowa 28 i Izbie Celnej we Wrocławiu ul. Hercena 11 (zamówienie obejmuje 2 kompletne rozwiązania). Zakres usług przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest następujący: 1. Wykonawca w asyście Zamawiającego zaplanuje: a. fizyczne umieszczenie w szafie dystrybucyjnej w serwerowni Zamawiającego; b. topologię połączeń między elementami systemu; c. schematy rozmieszczenia i oznakowania urządzeń w szafie dystrybucyjnej oraz podłączenia ich do sieci zasilającej; d. konfigurację logiczną elementów systemu, a w szczególności: i. w przypadku macierzy dyskowej konwencję nazewnictwa, ilość i rodzaj grup RAID, ilość wolumenów logicznych (LUN ów); dysków hot spare, schemat LUN maskingu, sposób wykorzystania pamięci cache, adresację TCP / IP interfejsów LAN, uprawnienia użytkowników; ii. w przypadku przełączników Fibre Channel konwencję nazewnictwa, podział na strefy i zbiory stref, adresację TCP / IP interfejsów LAN, uprawnienia użytkowników; e. sposób zarządzania systemem, a w szczególności: i. ilość i charakterystykę sprzętową stacji zarządzających; ii. rodzaj i wersję systemu operacyjnego stacji; iii. poziom zabezpieczeń administracyjnych; iv. konfigurację interfejsów sieciowych. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwie kopie planu konfiguracji systemu, zawierającego w szczególności informacje zawarte w pkt. 1.a i 1.b. oraz wszelkie informacje dodatkowe modele i numery seryjne urządzeń, wersje firmware ów i systemów operacyjnych, wersje sterowników, listę oprogramowania, numery i adresy kontowe do serwisu producenta i do autora planu. 3. Po zatwierdzeniu planu przez Zamawiającego, Wykonawca zgodnie z planem zainstaluje wszystkie urządzenia, połączy je ze sobą, skonfiguruje i uruchomi. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i uruchomieniowych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi do planu i skorygowany plan przekaże Zamawiającemu w dwóch kopiach jako dokumentację powykonawczą. Nazwa Macierz dyskowa Fibre Channel 2 szt. (1 szt. IC Poznań oraz 1 szt. IC Wrocław) Ilość kontrolerów RAID pracujących w trybie Active-Active Ilość zewnętrznych portów Fibre Channel 4Gb/s umożliwiających bezpośrednie podłączenie serwerów Ilość zewnętrznych portów Fibre Channel 4 Gb / s umożliwiających bezpośrednie podłączenie półek z dyskami Pojemność pamięci cache dla operacji dyskowych, pamięć musi być mirrorowana Bateryjne podtrzymanie pamięci cache Wymagana minimalna wartość parametru Podać producenta i model GB / kontroler (2 GB na macierz) Oferowana wartość parametru 14

15 Nazwa Czas bateryjnego podtrzymania pamięci cache Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych RAID0, RAID1, RAID3, RAID5, RAID10 Wymiana dysków twardych podczas pracy systemu (Hot Swap) Dynamiczna zmiana poziomu RAID dla dowolnej grupy dysków bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczne dodawanie dysków do istniejących grup RAID bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczne powiększanie rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dynamiczna zmiana rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków Dodawanie kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online Możliwość utworzenia 1024 niezależnych wolumenów logicznych Możliwość rozbudowy o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń Dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare Możliwość zdefiniowania 5 globalnych dysków typu Hot-Spare Wykonywanie natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy) Możliwość rozbudowy o replikację danych z druga macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem Wymagana minimalna wartość parametru 72 godziny Oferowana wartość parametru 15

16 Nazwa jedynie kontrolerów macierzy Możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji pomiędzy macierzami Możliwość wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy Możliwość współpracy z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 200x, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris Macierz musi być wyposażona w funkcję obsługi ruchu po wielu ścieżkach danych (tzw. multipathing), rozkładania obciążenia pomiędzy wiele ścieżek danych (tzw. load balancing) oraz przełączania między ścieżkami w razie awarii jednej z nich (tzw. path failover). Jeśli funkcja ta jest licencjonowana, Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie licencji dla 14 serwerów Wszystkie krytyczne komponenty macierzy ie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, baterie, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane Komponenty macierzy wymienialne w trakcie pracy macierzy: 1. Dyski; 2. kontrolery RAID; 3. karty sterujące w półkach dyskowych; 4. zasilacze; 5. baterie; 6. wentylatory; 7. interfejsy Fibre Channel Jednoczesne zasilanie macierzy z dwóch niezależnych źródeł zasilania Awaria jednego ze źródeł zasilania nie powoduje przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych Zarządzanie macierzą poprzez sieć SAN i LAN Zarządzanie macierzą poprzez port szeregowy Oprogramowanie do zarządzania posiada funkcjonalność CLI (command-line interface) Obudowa rack 19'' (wraz z Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru 16

17 Nazwa kompletem do montażu w szafie) Ilość zamontowanych w macierzy dysków twardych z interfejsem FC 4Gb/s o pojemności 146 GB i prędkości obrotowej 15 tys. obr./min.. Połączenia kontrolerów do dysków twardych w trybie FC 4Gb/s Współpraca i wykonanie wszystkich komponentów macierzy w technologii FC 4Gb/s Możliwość rozbudowy macierzy do 112 dysków (łącznie) Połączenia kontrolerów do dysków twardych typu punkt-punkt Jednoczesny transfer danych z co najmniej dwóch dysków Zgodność wszystkich dysków twardych z technologiami Hot- Spare i Hot-Swap Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Pełne wyposażenie portów zewnętrznych macierzy Wyposażenie obejmuje odpowiednie okablowanie do przyłączenia wszystkich komponentów macierzy Wyposażenie obejmuje odpowiednie okablowanie o długości 5 m do przyłączenia zewnętrznych przełączników SAN FC z wykorzystaniem wszystkich do tego celu przeznaczonych portów FC macierzy Wszelkie wymagane funkcjonalności dostarczanej macierzy są dostępne dla całej macierzy (nie są w żaden sposób ograniczone do części macierzy, np. półki, dysku, wolumenu, części przestrzeni dyskowej, itp.) Wymagana minimalna wartość parametru 24 Oferowana wartość parametru Okres gwarancji wraz ze wsparciem technicznym Szkolenie w j. polskim, w autoryzowanym przez producenta centrum szkoleniowym w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania dla 6 osób Kontrolery HBA Fibre Channel 56 szt. (28 szt. IC Poznań oraz 28 szt. IC Wrocław) 36 miesięcy Podać producenta i model 17

18 Nazwa Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami IBM xseries 225 Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami opartymi na platformie Intel SE7501WV2 i SE7501BR2 Współpraca oferowanych kontrolerów z serwerami Dell PowerEdge 6000 (warunek dotyczy jedynie 12 szt. kontrolerów z całości zamówienia) Port FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 Gb/s) w 44 kontrolerach (dla platform IBM xseries 225 i Intel SE7501WV2 oraz SE7501BR2) Port FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 / 4 Gb/s) w 12 kontrolerach (dla platformy Dell PowerEdge 6000) Łączna ilość serwerów przeznaczonych do doposażenia w dostarczane kontrolery HBA FC w jednej lokalizacji Ilość dostarczanych kontrolerów HBA FC do montażu w 1 serwerze Redundantna praca kontrolerów HBA FC zamontowanych w serwerach Współpraca oferowanych kontrolerów z systemami MS Windows Serwer 2000, 2003 i Linux Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Wyposażenie obejmuje sterowniki do wskazanych systemów operacyjnych i oprogramowanie do konfiguracji kontrolerów Kontrolery są w pełni wyposażone wraz z odpowiednim okablowaniem o długości 10 m po 1 szt. / 1 kontroler HBA Gwarancja Przełączniki SAN Fibre Channel 4 szt. (2 szt. IC Poznań oraz 2 szt. IC Wrocław) Wysokość przełącznika 1U Przełączniki w konfiguracji 32- porty FC 4 Gb/s z pełnym wyposażeniem i aktywacją 16 portów (wymagane moduły Wymagana minimalna wartość parametru miesięcy Podać producenta i model Oferowana wartość parametru 18

19 Nazwa optyczne portów, licencje, itp.) Nieblokowalna architektura przełącznika Interfejsy FC typu F_Port, E_Port, FL_Port Możliwość kaskadowego łączenia przełączników z wykorzystaniem ISL trunking Możliwość automatycznego równoważenia obciążenia łączy ISL Wszystkie porty FC z autonegocjacją prędkości (1 / 2 / 4 Gb/s) 2 redundantne zasilacze typu Hot- Swap Redundantne wentylatory typu Hot-Swap Możliwość wymiany modułów optycznych bez wyłączania przełącznika Aktualizacja oprogramowania przełącznika bez przerywania pracy przełącznika Możliwość rozbudowy przełącznika do 32 aktywnych portów FC Zintegrowane oprogramowanie z interfejsem WWW umożliwiające monitorowanie i zarządzanie konfiguracją przełącznika Zintegrowane oprogramowanie umożliwiające monitorowanie aktywności portów przełącznika, resetowanie, aktualizację firmware przełącznika, logowanie zdarzeń i diagnostykę Wsparcie dla techniki przełączania typu open server Fibre Channel Wsparcie dla FC port zoning Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania strefami (zoning) Współpraca z pozostałym dostarczanym wyposażeniem sieci SAN Możliwość redundantnej pracy przełączników w konfiguracji z dostarczaną macierzą dyskową i serwerami wyposażonymi w dostarczane kontrolery HBA Obudowa rack 19'' (wraz z kompletem do montażu w szafie) Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru 19

20 Nazwa Gwarancja i wsparcie techniczne Szkolenie w j. polskim, w autoryzowanym przez producenta centrum szkoleniowym w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania dla 6 osób Wymagana minimalna wartość parametru 36 miesięcy Oferowana wartość parametru I. Warunki gwarancji i serwisu: 2.Serwis gwarancyjny, świadczony będzie na następujących zasadach: a. serwis gwarancyjny świadczony w miejscu używania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa; b. dyski twarde będą naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy, c. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie dyski twarde zostaną w siedzibie Zamawiającego, d. w przypadku naprawy sprzętu w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, e. wszelkie koszty naprawy i wymiany, w tym koszt transportu, ponosi wykonawca; f. serwis logistyczny na terenie Polski z czasem reakcji serwisu w trybie next bussines day - następny dzień roboczy g. termin usunięcia awarii, wady, usterki lub dostarczenia sprzętu zastępczego do miejsca użytkowania nie dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia; 3.Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy: a. sprzęt po trzech kolejnych naprawach gwarancyjnych (dowolnego typu) wykaże wady w działaniu, b. czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy wymiana wraz z upływem tego okresu (bez zgłoszenia przypominającego tj. na podstawie zgłoszenia do danej naprawy) Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia czwartej awarii lub gdy czas danej naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy. 4.Sprzęt po wymianie będzie miał nową kartę gwarancyjną z datą rozpoczęcia gwarancji zaczynającą się od daty jego wymiany. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zdjęcia plomb gwarancyjnych w okresie gwarancji bez utraty uprawnień gwarancyjnych. II. Miejsce użytkowania sprzętu: Niniejszy sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w Izbie Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28 i w Izbie Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11. podpis i pieczęć wykonawcy 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe

zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office lub równoważnym, 3. Dodatkowe Strona 1 z 5 Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro Znak sprawy KG.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę a) 20 kompletów komputerów typu All in One z systemem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 02-10-2015 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Wykonanie obróbki powietrza w bloku A1 od strony ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo