Agencja Rynku Rolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1

2 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych. W części północnej województwa gleby są zdecydowanie lepsze, a klimat sprzyja produkcji rolnej i tam dominują gospodarstwa większe. Część środkowa województwa znajduje się pod wpływem aglomeracji miejskich Krakowa i Tarnowa, a ludność zamieszkująca te obszary z reguły właśnie tam poszukuje zatrudnienia, rolnictwo traktując jako dodatkowe źródło dochodu. Bardziej górzysta część południowa województwa obejmuje tereny cenne pod względem przyrodniczym, ale o niekorzystnych warunkach do produkcji rolnej, m.in. ze względu na ostrzejszy klimat i niesprzyjające ukształtowanie terenu. Gospodarstwa w tym rejonie są małe, grunty rozdrobnione, a ludność poszukuje zatrudnienia poza rolnictwem (agroturystyka, produkcja ekologiczna i regionalna). Beneficjentami działań Agencji Rynku Rolnego są producenci rolni (rolnicy indywidualni, grupy producenckie), przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych oraz zakupem i sprzedażą tych artykułów na terenie UE lub krajów trzecich. Znaczna część udzielanej pomocy adresowana jest także do organizacji charytatywnych oraz placówek oświatowych. W ramach zadań ustawowych OT ARR w Krakowie realizuje ponadto działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolno-spożywczych, przygotowuje analizy rynkowe i wspomaga polskich przedsiębiorców w dotarciu z ich produktami na rynki krajów trzecich.

3 Oddział Terenowy w Krakowie Program Mleko w szkole Systematycznie zwiększa się aktywność ARR skierowana na działania wspierające spożycie mleka i jego przetworów w placówkach oświatowych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie programem Mleko w szkole, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobr ych naw yków ż y wieniow ych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Polska jest w czołówce krajów UE realizujących program Mleko w szkole. W r a m a c h p r o g r a m u d z i e c i i uczniowie spoż y wają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Placówki oświatowe biorące udział w programie Mleko w szkole w woj. małopolskim 1

4 Owoce i warzywa w szkole Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Eu ropejsk a u r u chomiła p ro g r am Owoce w szkole, do którego przystąpiła również Polska. We wrześniu 2014 r. nazwa programu została zmieniona na Owoce i warzywa w szkole. Środki na jego realizację pochodzą w 88% z Unii Europejskiej, a w 12% z zasobów krajowych. Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln euro (96,8 mln zł), tj. ok. 30% więcej niż w roku szkolnym 2013/2014, w którym budżet wynosił ok. 18,2 mln euro (74,2 mln zł). Szkoły i uczniowie biorący udział w programie Owoce i warzywa w szkole w woj. małopolskim Okres dostaw Rok szkolny semestr szkół dzieci 2009/10 I /10 II /11 I /11 II /12 I /12 II /13 I /13 II /14 I /14 II /15 I /15 II Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia oraz zmiana naw yków żywieniow ych dzieci poprzez zwiększenie częstotliwości oraz ilości spoży wanych warzy w i owoców. W programie Owoce i warzywa w szkole mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas I III, a także dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej. Dzieci w ramach programu otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa, a także soki owocowe, warzywne lub owocowo- -warzywne. 2

5 Oddział Terenowy w Krakowie Dopłaty do materiału siewnego Od roku 2007 OT ARR w Krakowie prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupu materiału przeznaczonego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany. Działanie to ma na celu zwiększenie ilości materiału wysokiej jakości stosowanego w polskich gospodarstwach. Wsparcie skierowane jest do producentów zbóż i roślin strączkowych oraz do plantatorów ziemniaków. Dopłata dla jednego gospodarstwa wypłacana jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w kwocie nie wyższej niż euro w ciągu 3 lat obrotowych. W roku 2014 OT ARR w Krakowie udzielił dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany w wysokości ponad 1,8 mln zł, a na przestrzeni lat kwota ta przekroczyła 7 mln zł. W 2014 r. powierzchnia, do której przyznane zostały dopłaty w woj. małopolskim, wyniosła blisko 15 tys. ha. Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego w woj. małopolskim Rok zasiewów Ilość zrealizowanych wniosków De minimis Kwota wypłacona 2006/ , / , / , / , / , / , / , / ,40 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Od 1 lipca 2009 r. na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zostało powołanych 9 odrębnych Funduszy Promocji: Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Owoców i Warzyw, Mięsa Drobiowego oraz Ryb. OT ARR w Krakowie realizuje zadania administracyjne związane z obsługą tych funduszy polegające na przyjmowaniu kwartalnych deklaracji od przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego. Rozlicza też dokonane wpłaty i raporty z kontroli podatkowych i wydaje stosowne rozstrzygnięcia administracyjne. Od początku funkcjonowania ustawy o funduszach promocji zarejestrowanych zostało 1035 podmiotów deklarujących wpłaty. Średnio co kwartał deklaracje składa około 750 przedsiębiorców największą liczbę stanowią przedsiębiorcy dokonujący wpłat na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw. Środki gromadzone na rachunkach bankowych funduszy są przeznaczane na prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych, mających na celu poprawę konkurencyjności polskich 3

6 produktów, promowanie ich spożycia, a także informowanie o jakości i zaletach polskiej żywności. W 2014 r. w Małopolsce, przy wsparciu ze środków Funduszy Promocji, zorganizowano m.in. takie przedsięwzięcia jak: Piknik Wołowy, VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, Wystawa Bydła Mlecznego organizowana podczas III Podhalańskiej W y s t aw y Zw i e r z ąt H o d ow lanych w Ludźmierzu oraz Piknik Wieprzowy. Kwoty zadeklarowane na fundusze promocji przez przedsiębiorców z województwa małopolskiego do końca 2014 r. Wsparcie rynku produktów pszczelich Podstawowym celem działań na rynku miodu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu. Agencja Rynku Rolnego udziela pomocy finansowej działaniom realizowanym przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy obejmujące pszczelarzy, a także jednostki badawczo- -rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Pomoc udzielana jest w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków warrozobójczych, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych, produkcja filmu edukacyjno- -instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych. Agencja Rynku Rolnego w 2014 r. rozliczyła 354 umowy i wypłaciła ponad 20 mln zł. 4

7 Oddział Terenowy w Krakowie Wsparcie rynku produktów pszczelich w Małopolsce w latach Projekty rozliczone w woj. małopolskim Nazwa środka wsparcia Sezon 2009/10 Sezon 2010/11 Sezon 2011/12 Sezon 2012/13 Sezon 2013/14 Wartość netto (w zł) Wartość netto (w zł) Wartość netto (w zł) Wartość netto (w zł) Wartość netto (w zł) szkolenia zakup leków zakup lawet analizy jakości miodu zakup pszczół Zakup sprzętu pszczelarskiego Razem Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służył mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Kwotowanie produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. do 31 marca 2015 r. małopolskich dostawców hurtowych spadła w tym okresie o 77% i wynosi obecnie ponad 5 tys. (4% dostawców hurtowych w Polsce). Jeszcze większą dynamikę zmian można zaobserwować w przypadku bezpośredniej sprzedaży mleka: liczba małopolskich dostawców bezpośrednich spadła w tym okresie o 83%. W 2004 r. kwotę bezpośrednią posiadało ponad 14 tys. producentów; obecnie jest ich niespełna 2,4 tys., tj. 28% wszystkich dostawców bezpośrednich w Polsce. Ich mniejs z a lic zba w ynik a m.in. z faktu zamiany kwot indywidualnych bezpośrednich na hurtowe. W r o k u k w o t o w y m 2 013/ dostawcy hurtowi z Małopolski dostarczyli do podmiotów skupujących prawie 144 mln kg mleka (spadek o 15% w stosunku do 2004 r.). W przypadku sprzedaży bezpośredniej obserwuje się 64% spadek sprzedaży, która w roku kwotowym 2013/2014 wyniosła ponad 15 mln kg mleka. Kwotowanie produkcji Produkcja mleka mleka zostało zniesione wraz z końcem roku kwotowego 2014/2015, tj. od 1 k w i e t n i a 2015 r. N owe z a s a d y obowiązujące na rynku mleka zostały zawarte w rozporządzeniu zwanym potocznie Pakietem mlecznym. Ma on za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE; zwiększyć siłę przetargową producentów mleka, tak aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych; podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. 5

8 Wsparcie w sektorze owoców i warzyw embargo rosyjskie W 2014 r., w związku z zamknięciem rynku rosyjskiego dla polskiej żywności, ARR administrowała mechanizmem Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw. Jego celem było złagodzenie skutków kryzysu spowodowanego embargiem rosyjskim, które wpłynęło na ograniczenie zbytu świeżych owoców i warzyw. Wsparcie obejmowało działania związane z wycofaniem produktów z rynku, z niezbieraniem oraz z zielonymi zbiorami. W dwóch naborach OT w Krakowie przyjął 2110 powiadomień o zamiarze w ycofania produktów z r ynku. W pierwszej turze 22 powiadomienia dotyczyły przekazania produktów na cele charytatywne, w drugim naborze było ich 28. Ilości produktów dostarczone do organizacji charytatywnych w Małopolsce w 2014 r. Marchew kg Kapusta kg Papryka kg Kalafior kg Brokuły kg Jabłka kg Pracownicy Sekcji Kontroli Technicznych, którzy weryfikują uprawnienia beneficjentów do otrzymywania środków finansowych, przeprowadzili kontrole na miejscu u 100% wnioskodawców kwalifikujących się do wsparcia. Po dokonaniu kontroli 500 wnioskodawcom została przyznana pomoc finansowa. W ramach mechanizmu Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw beneficjenci otrzymali ponad 7,1 mln zł. Ponadto 16 lutego 2015 r. do Oddziału Terenowego w Krakowie wpłynęły 44 powiadomienia w ramach mechanizmu Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzane od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.). Ilość produktów wynikająca z powiadomień po uwzględnieniu współczynników redukcji wyniosła dla gruszek i jabłek blisko 3,5 mln kg, a dla pomidorów, marchwi, słodkiej papryki, ogórków ponad 4,1 mln kg. 6

9 Oddział Terenowy w Krakowie Działania promocyjne i informacyjne Ważnym elementem działalności OT ARR w Krakowie są działania informacyjno-promocyjne, w ramach których przedstawiciele OT uczestniczyli w roku 2014 w około 100 spotkaniach (w tym: szkoleniach, konferencjach, warsztatach, konkursach i wystawach). Ponadto upowszechniali informacje na temat działań ARR w stoiskach konsultacyjnych obecnych podczas różnych przedsięwzięć związanych z rolnictwem. Informacje dotyczące działań i mechanizmów administrowanych przez ARR oraz zmian w przepisach przekazywane są również za pomocą radia, telewizji, prasy, i portali internetowych. Wybory Chłopa Roku, Racławice, kwiecień 2014 r. Promocja programu Owoce w szkole, Wolbrom, październik 2014 r. Promocja programu Owoce w szkole, Nowy Sącz, czerwiec 2014 r. 7

10 Oddział Terenowy w Krakowie aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami sektora rolno-spożywczego, izbami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, agencjami rolnymi, placówkami naukowymi i oświatowymi, a także z samorządami. Dzięki tej współpracy mamy możliwość skutecznego dotarcia do naszych beneficjentów, co przekłada się na uzyskiwanie efektów w realizacji działań informacyjnych. W działalności informacyjnej dużo miejsca zajmuje promocja żywności o uznanej w ysokiej jakości. Warto wspomnieć, że z 37 polskich produktów zarejestrowanych przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradyc yjna Specjalność aż 11 pochodzi z Małopolski: Chroniona Nazwa Pochodzenia: Bryndza podhalańska Oscypek Redykołka Karp zatorski Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca Chronione Oznaczenie Geograficzne: Obwarzanek krakowski Jabłko łąckie Suska sechlońska Kiełbasa lisiecka Chleb prądnicki Jagnięcina podhalańska W oparciu o produkty wytwarzane w ramach wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności organizuje się warsztaty i konkursy kulinarne. Biorą w nich udział profesjonalni kucharze, nauczyciele i uczniowie szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym. Właśnie w ramach współpracy ze szkołami gastronomicznymi została zorganizowana w roku 2014 trzecia edycja warsztatów kulinarnych. Głównym ich celem było promowanie wśród uczestników produktów certyfikowanych, 8 a w szczególności zachęcenie do przygotowywania na ich bazie różnorodnych potraw. Warsztaty kulinarne w Bochni, październik 2014 r.

11 Oddział Terenowy w Krakowie Doskonałą okazją do kontaktu z konsumentami i producentami żywności są duże wydarzenia plenerowe, takie jak Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem. Podczas V Europejskich Targów Produktów Regionalnych Agencja Rynku Rolnego przygotowała dla zwiedzających specjalny namiot, w którym była również realizowana kampania informacyjna Trzy znaki smaku. Kampania miała na celu zaznajomienie odwiedzających z oznaczeniami Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, które to oznaczenia gwarantują wysoką jakość produktów. Ponadto przygotowano pokazy, warsztaty kulinarne i degustacje, które przeprowadzili znani mistrzowie kuchni oraz członkowie Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. W trakcie wydarzenia odbywały się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. V Europejskie Targi Produktów Regionalnych, Zakopane, sierpień 2014 r.

12 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Dyrektor Bogusław Wiśniewski tel p.o. Zastępca Dyrektora Andrzej Kubisztal tel Sekretariat: Sekcje: ul. Mogilska Kraków tel faks Sekcja Finansowo-Księgowa tel Sekcja Administracji tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Sekcja Kontroli Technicznych tel Sekcja Interwencji tel Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka tel Sekcja Informacji i Promocji tel Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel Agencja Rynku Rolnego Centrala ul. Nowy Świat 6/ Warszawa od lipca 2015 r. zmiana siedziby: ul. Karolkowa Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR kwiecień 2015 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej 10 do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 25516

Interpelacja nr 25516 Interpelacja nr 25516 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189) 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW

Systemy jakoœci ywnoœci. dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Systemy jakoœci ywnoœci dofinansowanie dzia³añ informacyjnych i promocyjnych w ramach PROW Konsumenci w Unii Europejskiej coraz częściej kierują się podczas zakupów żywności nie tylko ceną produktów, ale

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96 /2014/Z Prezesa ARR z dnia 19 września 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 września 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

"MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020"

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020 "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020" Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich o to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo