PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres GPI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS Siedziba: Al. Jerozolimskie nr 96, Warszawa Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Gwiaździsta 36, Wrocław Nr NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Przedmiotowa inwestycja jest pierwszym przedsięwzięciem deweloperskim spółki celowej GPI Wrocław Sp. z o.o. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ: Adres: ul. Masarska 9, Kraków Data rozpoczęcia: 2008 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2010 r. Adres: ul. Masarska 13, Kraków Data rozpoczęcia: 2011 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2013 r.

2 PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ: Adres: ul. Słoneczna, Magdalenka Data rozpoczęcia: 2006 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2010 r. Adres: Sevilla Distrito Sur, Hiszpania Data rozpoczęcia: 2006 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2009 r. Adres: Malaga, Hiszpania Data rozpoczęcia: 2006 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2009 r. Adres: Estepona (Malaga), Hiszpania Data rozpoczęcia: 2004 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2007 r. Adres: Cordoba, Hiszpania Data rozpoczęcia: 2004 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2007 r. Adres: Denia (Alicante), Hiszpania Data rozpoczęcia: 2004 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2007 r. Adres: Benidor (Alicante), Hiszpania Data rozpoczęcia: 2007 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: 2010 r. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł? nie

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Wrocław, ul. Gwiaździsta, dz. Nr 62/ 4, AM 14, obręb Południe Nr księgi wieczystej WR1K/ /6 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Hipoteka umowna do kwoty ,00 zł na zabezpieczenie kredytu wraz z należnymi odsetkami umownymi zwykłymi i podwyższonymi oraz odsetkami za opóźnienie, wszelkie inne roszczenia o świadczenia uboczne wynikające z umowy kredytu, tj. prowizje, opłaty i roszczenia o zwrot kosztów, umowa kredytu nr 14/0013 z dnia 29 maja 2014 r., wpisana na rzecz: mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, REGON Przeznaczenie w planie: Usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek Dopuszczalna wysokość zabudowy: W pasie o szerokości 6m wzdłuż ulic Gwiaździstej i Powstańców Śląskich do 24 m. Na pozostałej części terenu bez ograniczenia wynikającego z zapisów planu miejscowego, Dopuszczalny procent zabudowy działki: Dopuszczone jest zabudowanie 100% powierzchni sąsiednich działek z zastrzeżeniem, że dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ma wynosić 25%, dla innej zabudowy warunek ten nie jest wymagany. Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych innych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach I. Na podstawie zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych ustaleniami planów w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości planowane są: 1. na terenie położonym pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich a Gwiaździstą w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego również przedmiotową nieruchomość: zabudowa biurowo usługowa o dużej intensywności, w tym budynki wysokie i wysokościowe wraz z towarzysząca infrastrukturą; zabudowa mieszkalna wielorodzinna; możliwa budowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Szczęśliwej; wzdłuż ulicy Powstańców

4 śmieci, wysypiskach, cmentarzach Śląskich przebudowa chodnika oraz ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ulicy, 2. pozostałe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w promieniu 1km od przedmiotowej dopuszczają realizację: zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, usługowej, handlowej wraz z dopuszczeniem handlu wielkopowierzchniowego (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedażowej), obiektów kultury, obiektów sportowych, obiektów sakralnych, obiektów służby zdrowia, infrastruktury towarzyszącej w/w zabudowie, w tym parkingi i drogi wewnętrzne; poszerzenia jezdni ulicy powstańców Śląskich na odcinku pomiędzy ul. Swobodną a torami kolejowymi; parkingów wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych; rozbudowy wzdłuż ulicy Nasypowej oraz ul. Suchej torów kolejowych istniejącej linii kolejowej; budowę torowiska tramwajowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej; przebudowę i modernizację istniejących dróg i ulic. W obszarach obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie ma zakazu lokalizowania stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, II. Na podstawie decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego oraz ustalających warunki zabudowy dla innych inwestycji na terenach nie objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości planowane są: 1. budowa szkolnego zespołu sportowego, w tym sali sportowej oraz zaplecza (szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazyny sprzętu sportowego, gabinety w-f, IT,), budowa szkolnego zespołu sportoworehabilitacyjnego ul. Żelazna 36, 2. budowa przedszkola, ul. Drukarska 50, 3. budowa basenu krytego, ul. Jemiołowa, 4. rozbudowa budynku liceum ogólnokształcącego, ul. Zaporoska 71, 5. przebudowa ulicy - budowa trasy rowerowej, przebudowa chodników, przebudowa sygnalizacji, ulica Powstańców Śląskich, 6. zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na zakład opiekuńczo-leczniczy - rozbudowa i nadbudowa, ul. Dyrekcyjna 5-7, 7. budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem w parterze wraz z usługami, ul. Krucza dz. 63/4 8. budowa zespołu budynków usługowych: biura, kliniki, przychodnie i poradnie służby zdrowia wraz z garażami podziemnymi, ul. Grabiszyńska, dz.nr. 2/16,2/35,2/34,2/99,2/100,

5 9. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowym, ul. Energetyczna 13a, 10. budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ul. Tęczowa 79,81,83,83a, 85, 11. budowa budynku usługowo-biurowego z garażem, ul. Grabiszyńska, dz. nr 2/34, 12. budowa nowego obiektu dydaktyczno-sportowego z przejściem podziemnym, ul. Żelazna, dz. nr 9/2,9/1,12/2, 13. budowa hali magazynowo -biurowej z zapleczem socjalnym, ul. Grabiszyńska, dz. nr 2/72,2/73,2/71, 14. budowa pawilonu handlowego, ul. Gliniana 31, 15. zmiana budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami biurowo-usługowymi, ul. Krucza 64-66, 16. rozbudowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego i budowa nowego budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażem podziemnym, ul. Pretficza Bernarda 22-24, 17. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kolejowa, dz. nr 18/1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone nie Nr pozwolenia na budowę i nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych ostateczna decyzja Prezydenta Wrocławia z dnia 2 października 2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 2253/08, zmieniona decyzjami Prezydenta Wrocławia z dnia 19 października 2012 r. numer 5397/12 oraz z dnia 19 lutego 2014 r. numer 702/2014, przeniesione na Dewelopera rzecz na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 nr 1567/2014 Rozpoczęcie: r. Zakończenie: r.

6 Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Liczba budynków Rozmieszczenie ich na Nieruchomości (minimalny odstęp między budynkami) Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego 30 kwietnia 2016r. Budynek mieszkalny wielorodzinny został zaprojektowany jako budynek wysoki oparty na planie litery U, zwrócony dziedzińcem do wewnątrz działki. Pod budynkiem oraz pod zdecydowaną większością terenu inwestycji zaprojektowano dwukondygnacyjny parking podziemny. Wokół Budynku oraz wewnątrz dziedzińca zaprojektowano kompozycję krajobrazową składającą się z sieci ścieżek chodników i wyniesionych nieznacznie powyżej terenu wysp zieleni. Zgodnie z załączoną planszą zagospodarowania terenu. 1 Do obliczania powierzchni Lokalu Mieszkalnego zostaną zastosowane postanowienia Normy ISO 9836:1997. Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Forma posiadanych środków (kredyt, środki własne) Środki własne: 30% Środki z kredytu: 70% Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Deweloper zapewnia Klientom jeden ze środków ochrony o których mowa w art. 4 ustawy. tj. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach 1. Stan zerowy % 2. Stan surowy do 5 piętra % 3. Stan surowy otwarty całość % 4. Prace wykończ. wewn. i instalacje, cz % 5. Prace wykończ. wewn. i instalacje, cz % 6. Zakończenie budowy %

7 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena uzgodniona w Umowie jest cena stałą i może zmienić się jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku VAT oraz zmiany powierzchni Lokalu wynikającą z różnicy między obmiarem powykonawczym a powierzchnią mieszkania z dnia podpisania Umowy, proporcjonalnie do tej różnicy. W przypadku gdy różnica wynosi więcej niż 1%, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Zgodnie z umową deweloperską INNE INFORMACJE W Biurze Handlowym Dewelopera osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej mogą zapoznać się z: 1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 3. kopią pozwolenia na budowę 4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej 5. projektem architektoniczno budowlanym

8 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego Łączna cena lokalu Określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.. zł brutto.. zł brutto 11 kondygnacji nadziemnych, Liczba kondygnacji 2 kondygnacje podziemne Technologia wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym część wspólną nieruchomości Liczba lokali w budynku 327 Liczba miejsc garażowych i postojowych 411 w garażu podziemnym 15 na zewnątrz budynku - energia elektryczna, Dostępne media w budynku - CO, - CWU, - woda i kanalizacja, teletechnika, Wyjazd z parkingu na zewnątrz Dostęp do drogi publicznej budynku oraz z garażu podziemnego bezpośrednio na ulicę Gwiaździstą. Lokal mieszkalny nr. znajduje się na piętrze ( kondygnacji), w klatce roboczo oznaczonej literą., z oknami wychodzącymi na stronę... i.. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Nr na rys. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Hall Kuchnia Salon Sypialnia Sypialnia Łazienka Razem powierzchnia lokalu Loggia Balkon Taras zielony Razem powierzchnia balkonów/logii/tarasów MIEJSCE POSTOJOWE Numer Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego na w Hali Garażowej na kondygnacji -1 Przekazanie lokalu nastąpi w standardzie deweloperskim (zgodnie z załącznikiem nr 2). Wykończenie we własnym zakresie przez Kupującego, po przejęciu lokalu mieszkalnego. Załącznik nr 1: Rzut kondygnacji z zaznaczonym rozkładem pomieszczeń, rzut pomieszczeń w lokalu mieszkalnym oraz rzut kondygnacji -1 z zaznaczonym miejscem położenia miejsca postojowego. Załącznik nr 2: Standard Wykończenia Budynku i Lokalu Mieszkalnego Załącznik nr 3: Plan Zagospodarowania Terenu Załącznik nr 4: Wzór Umowy Deweloperskiej

9 Data i podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo