X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku"

Transkrypt

1 X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym: 44 zakłady produkcji żywności, w tym: 2 wytwornie lodów, 26 automaty do lodów, 10 piekarni, 3 ciastkarnie, 1 przetwórnię owocowo-warzywną i grzybów, 1 wytwórnię wyrobów cukierniczych oraz 1 inną wytwórnię żywności, 420 obiektów obrotu żywnością, w tym: 371 sklepów spożywczych (w tym 9 super i hipermarkety), 20 kiosków spożywczych oraz 20 magazyny hurtowe, 17 środków transportu żywności, 325 zakładów żywienia zbiorowego otwarte, w tym m.in.: 237 zakładów małej gastronomii, 117 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym: 3 bufety przy zakładach pracy, 43 stołówki w domach wczasowych, 1 blok żywienia w szpitalu, 2 kuchnie niemowlęce, 2 bloki żywienia w domach opieki społecznej, 26 stołówek szkolnych, 21 stołówek na koloniach, półkoloniach i obozach, 17 stołówek w przedszkolach oraz stołówki w domach dziecka i młodzieży. W nadzorowanych zakładach przeprowadzono kontroli i rekontroli, w tym 24 kontrole interwencyjne. Wydano 31 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 1 decyzja przerwania działalności oraz 10 decyzji o zakazie wprowadzenia produktu do obrotu. Winnych zaniedbań ukarano 118 mandatami, na łączną kwotę PLN. Stan sanitarny tych obiektów w latach przedstawia Tabela Na podstawie przedstawionych wyżej danych liczbowych można stwierdzić, że w latach następowała systematyczna poprawa stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością. Identycznie jak w 2008 r. nie odnotowano zakładów o złym stanie sanitarnym. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań higienicznosanitarnych. Tabela Odsetek obiektów żywności i żywienia o stanie sanitarnym niezgodnym z wymaganiami w latach Lata Odsetek obiektów o złym stanie sanitarnym , , , , Zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności spoczywa na przedsiębiorcach branży spożywczej. Przedsiębiorcy poddawani urzędowej kontroli powinni wykazać i udokumentować organom kontrolnym, że spełniają nałożone na nich obowiązki, a szczególnie w aspekcie: - prowadzenia własnej wewnętrznej kontroli w zakładzie pozwalającej na zapewnienie odpowiedniego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności, - zapewnienia identyfikowalności swoich wyrobów, - zapewnienia możliwości wycofania z rynku lub od konsumenta (z łańcucha dystrybucji) produktów nie spełniających wszystkich wymogów sanitarnych, lub co do których okazało się, że budzą one zastrzeżenia lub stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Odsetek obiektów niespełniających wymagań sanitarnych w wybranych grupach obiektów w latach przedstawia Ryc

2 ,4 12,2 magazyny hurtowe sklepy spożywcze kioski spożywcze zakłady małej gastronomii ,2 10,3 10, ,0 5,0 3,0 6,2 4,0 0,8 3,3 1,3 0, Ryc Odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami w wybranych grupach obiektów w latach Na podstawie szczegółowych danych przedstawionych w Tabeli 10.2, w której porównano stan sanitarny poszczególnych grup zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz środków transportu żywności w latach , odnotować należy poprawę we wszystkich grupach obiektów. W stosunku do 2008 r. nie nastąpiło pogorszenie stanu sanitarnego tych obiektów. Tabela Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w latach L.p. Rodzaj obiektów % obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w latach wytwórnie lodów 33,3 33,3 33, piekarnie 57,1 33,3 33, ciastkarnie 16,7 25,0 25, zakłady garmażeryjne 25, sklepy spożywcze 12,2 4,0 1, kioski spożywcze 5, magazyny hurtowe 10,0 6,2 3, zakłady żywienia zbiorowego otwarte 1,8 1, zakłady małej gastronomii 3,0 0,8 0, zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 3,5 1,3 2, OGÓŁEM - obiekty objęte nadzorem 6,6 7,7 2,7 1, W związku z wprowadzeniem jednolitych procedur urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, trudno jest też dokonywać porównania różnych obiektów z poprzednimi latami. W latach poprzednich wynikało, że najgorszy stan sanitarny utrzymywał się w tych samych grupach obiektów, a zauważalna była poprawa nastąpiła wśród następującej grupy obiektów, a mianowicie: sklepy spożywcze, magazyny hurtowe, zakłady żywienia zbiorowego otwartego i zakłady małej gastronomii. 112

3 W 2009 r. miernikiem takim, identycznie jak w latach , może być działalność represyjna, a mianowicie wydane decyzje administracyjne, w tym przerwania produkcji i unieruchomienia zakładu oraz liczba nałożonych mandatów w danej grupie obiektów (Tabela 10.3). Tabela Działalność represyjna w grupie obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w latach działalność represyjna rok rodzaj obiektów odsetek wydanych decyzji administracyjnych w danej grupie obiektów razem w tym przerwanie produkcji i unieruchomienie zakładu odsetek nałożono mandatów ogółem wytwórnie lodów piekarnie 8, ,1 ciastkarnie zakłady garmażeryjne sklepy spożywcze 5,8 0,8 42,9 kioski spożywcze magazyny hurtowe 4,3 4,3 1,8 zakłady żywienia zbiorowego otwarte 1, ,5 zakłady małej gastronomii 1,8 1,4 23,2 zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 14,7 0,9 8,9 wytwórnie lodów piekarnie 10,0 2,0 4,6 ciastkarnie 2, zakłady garmażeryjne sklepy spożywcze 58, ,1 kioski spożywcze magazyny hurtowe 6, ,3 zakłady żywienia zbiorowego otwarte 8, ,6 zakłady małej gastronomii 4, ,4 zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 16, wytwórnie lodów piekarnie 10, ,5 ciastkarnie zakłady garmażeryjne sklepy spożywcze 58,8 2,9 41,5 kioski spożywcze magazyny hurtowe 1, ,9 zakłady żywienia zbiorowego otwarte 14,7 2,9 33,0 zakłady małej gastronomii 8,8 2,9 23,6 zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 11, ,3 wytwórnie lodów ,8 piekarnie 9, ,5 ciastkarnie zakłady garmażeryjne sklepy spożywcze 64, ,5 kioski spożywcze ,8 magazyny hurtowe 3, ,8 zakłady żywienia zbiorowego otwarte 12,9 0,8 33,0 zakłady małej gastronomii ,9 zakłady żywienia zbiorowego zamknięte 9, ,9 113

4 Przyjmując, że większość wydawanych decyzji administracyjnych w poszczególnych grupach obiektów dot. ich stanu technicznego lub braku odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej w zakładzie to w grupie obiektów sklepy spożywcze odsetek wydanych decyzji był największy (64,5%), w grupie tej nie odnotowano przerwań produkcji lub unieruchomień zakładów. Następną grupę stanowią zakłady żywienia zbiorowego otwartego (12,9% odsetek decyzji), zakłady żywienia zamkniętego (9,78%) i piekarnie (9,7%). Pozostałą grupę stanowiły magazyny hurtowe (3,2% odsetek). Łączna liczba wydanych decyzji administracyjnych w 2009 r. wyniosła 31, w tym 1 unieruchomienie/ przerwanie całego lub części zakładu oraz 10 zakazów wprowadzania produktu do obrotu. Przyjmując, ze większość nakładanych mandatów w poszczególnych grupach obiektów dot. głównie ich bieżącego stanu sanitarnego to niezadowalający stan stwierdzano w sklepach spożywczychok.41,5% mandatów do ogólnej ich liczby 118. Następną grupę o najwyższej liczbie mandatów nałożonych stanowią zakłady żywienia otwartego (33,0%), zakłady małej gastronomii (16,9%), zakłady żywienia zbiorowego zamknięte (11,9%), piekarnie (2,5%) i magazyny hurtowe 0,8%). Natomiast w grupie obiektów: wytwórnie lodów i kioski spożywcze nałożono grzywny w formie mandatu karnego po 0,8% mandatów każdy. Tylko w grupie ciastkarnie nie nakładano grzywien w formie mandatów karnych. W porównaniu do 2008 r. można stwierdzić, że w 2009 r. stan techniczny i sanitarny piekarni nie uległ zmianie. W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego wydano 3 decyzje administracyjne (9.7% ogółem). Nałożono 11,9% mandatów do ogólnej ich liczby (118) za brak czystości i porządku bieżącego. Do najlepszych pod względem sanitarnym należy zaliczyć automaty do lodów. Nałożono tylko 1 mandat karny. Jednakże, biorąc pod uwagę ogólną liczbę oraz różnorodność obiektów, które są nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku wymienione obiekty nie mają istotnego znaczenia w ogólnej statystyce oceny stanu sanitarnego powiatu w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 2. Najczęściej stwierdzane uchybienia W przypadku obiektów zaliczanych do tych grup, w których stan sanitarny budzi najwięcej zastrzeżeńnajczęściej występującymi uchybieniami są: 1) piekarnie- na 10 skontrolowanych wydano 9,7% decyzji w danej grupie obiektów, nałożone 3 decyzje dot. poprawy stanu techniczno-sanitarnego oraz nałożono 3 mandaty karne za niewłaściwy stan czystości pomieszczeń. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w piekarniach to: zły stan techniczny pomieszczeń, brak procedur dot. zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Ogółem pobrano z piekarni 7 próbek do badan mikrobiologicznych, wśród próbek nie było próbek kwestionowanych. 2) sklepy spożywcze- na 358 skontrolowanych wydano 64,5% decyzji w danej grupie obiektów (20 decyzji), w tym 10 decyzji dot. zakazu wprowadzania produktu do obrotu (zakaz wprowadzania do obrotu mięsa mielonego nieopakowanego i nieoznakowanego oraz wyrobów wędliniarskich przeterminowanych) oraz nałożono 49 mandatów karnych (ok.41,5% ogólnej liczby mandatów). Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: niewłaściwy stan techniczno- sanitarny pomieszczeń i sprzętu, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych nietrwałych mikrobiologiczne, składowanie artykułów bezpośrednio na posadzce. Pobrano do badań 135 próbek do badań laboratoryjnych. 3) magazyny hurtowe- na 19 skontrolowanych wydano ok. 3,2% decyzji administracyjnych (1 decyzja), w tym 1 decyzję na poprawę stanu techniczno- sanitarnego pomieszczeń zakładu oraz nałożono 1 mandat karny za brak aktualnego wyniku badania wody. Pobrano do badań 12 próbek żywności, z czego żadnej nie zakwestionowano. 4) zakłady żywienia zbiorowego otwarte- na 289 skontrolowanych wydano w danej grupie ok. 12,9% decyzji administracyjnych (4 decyzje), w tym 1 decyzję o unieruchomieniu/ przerwaniu działalności oraz nałożono 46 mandatów karnych (ok.33,0% ogólnej liczby mandatów) za nieprzestrzeganie należytego stanu czystości i porządku bieżącego. W grupie tej nie pobierano próbek żywności do badań laboratoryjnych. 5) zakłady małej gastronomii- na 214 skontrolowanych nie wydano decyzji administracyjnych w danej grupie oraz nałożono 20 mandatów karnych (ok. 16,9% ogólnej liczby mandatów). Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: brak czystości i porządku bieżącego, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych, brak zaświadczeń do celów sanitarno- epidemiologicznych personelu, niezachowanie łańcucha chłodniczego. 114

5 6) zakłady żywienia zbiorowego zamknięte- na 104 skontrolowanych wydano ok. 9,7% decyzji administracyjnych w danej grupie (3 decyzje) oraz nałożono 14 mandatów karnych za niewłaściwy stan czystości i porządku bieżącego oraz za nieprawidłowe odkładanie próbek kontrolnych posiłków (ok. 11,9% ogólnej liczby mandatów). 3. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarno-higieniczny obiektów żywności i żywienia nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku jest bardzo zróżnicowany. Działają zarówno obiekty stare (zwłaszcza w miastach o zwartej zabudowie), jak i nowoczesne, obiekty małe (sklepy w rejonach wiejskich) oraz bardzo duże (typu supermarkety). Stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia poprawia się m.in. dzięki systematycznym i konsekwentnym kontrolom prowadzonym przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niektóre zakłady, szczególnie małe, mieszczące się w budynkach mieszkalnych w zwartych zabudowach miast lub w domach jednorodzinnych na wsi, pozbawione są możliwości rozbudowy i modernizacji (niezbędnej z uwagi na konieczność wdrażania systemów GMP/GHP/HACCP), głownie z powodu trudności ekonomicznych właścicieli oraz dekapitalizacji infrastruktury. W wielu zakładach stan sanitarny ulega systematycznej poprawie, dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP. W skali całego powiatu zasady GHP/GMP w 2009 r. wdrożyło 893 zakłady, co stanowi 97,7% nadzorowanych obiektów żywności i żywienia. 4. Stan sanitarny środków transportu żywności W 2009 r. identycznie jak w 2008 r. i w 2007 r. środki transportu żywności zostały włączone do danego podmiotu gospodarczego jako element składowy jego obiektów. Skontrolowane środki transportu w większości spełniały warunki do przewozu żywności. Zakłady produkcji żywności posiadają własne środki transportu dostosowane do przewozu produkowanych wyrobów. Własne środki transportu posiadają także hurtownie spożywcze. Takie obiekty jak piekarnie, ciastkarnie, przetwórnie owocowo- warzywne, hurtownie nabiałowe i mięsno-wędliniarskie dostarczają do placówek detalicznych artykuły spożywcze własnymi środkami transportu. Niektóre zakłady korzystają z usług specjalistycznych firm transportowych. Ilości wydanych decyzji administracyjnych na te środki transportu i nałożone mandaty karne ujmowane są wspólnie przy tego typu obiektach. W 2009 roku przeprowadzono kontrole 17 środków transportu żywności. W 2 przypadkach nałożono mandaty karny za stwierdzane uchybienia sanitarne w handlu obwoźnym, a mianowicie za brak zgody na sprzedaż z w/w środków oraz sprzedaż ryb świeżych z bagażnika- bez urządzeń chłodniczych i bez dokumentów potwierdzających ich pochodzenie. 5. Jakość zdrowotna środków spożywczych W porównaniu do roku 2008 jakość zdrowotna środków spożywczych produkcji krajowej nie uległa pogorszeniu (Ryc.10.1), gdy jeszcze w latach poprzednich obserwowano inną tendencję. Już w 2005 r. wprowadzono pewne zmiany w planie poboru próbek z powiatu lęborskiego uwzględniając jego specyfikę. Zestawienie tych danych z danymi epidemiologicznymi w zakresie zachorowań i zapadalności na choroby zakaźne wyraźnie wskazywał na zauważalny wzrost skuteczności nadzoru nad tego typu środkami spożywczymi. Zgodnie z Tabelą 1.1- rozdziału I opracowania- w powiecie lęborskim zauważalny był spadek zachorowań na zatrucia pokarmowe ogółem z 97 w 2006 r., 140 w 2007 r. oraz 14 w 2008 r. W roku 2009 zaobserwowano niewielki spadek liczby bakteryjnych zatruć i zakażeń pokarmowych. Wśród przyczyn zatruć pokarmowych nadal najczęstszą jest zatrucie pokarmowe wywołane pałeczkami jelitowymi Salmonella. Zwiększył się natomiast udział zatruć pokarmowych, w przypadku których jako czynnik etiologiczny zidentyfikowano jako nieżyt jelitowy wywołany rota wirusami. W 2009 r. odnotowano 207 zatruć ogółem, tym 69 zatruć pokarmowych salmonelloz. Świadczy to o poprawiającej się diagnostyce laboratoryjnej zakażeń i zatruć pokarmowych pozwalającej na ustalenie czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za wystąpienie zakażenia/zatrucia pokarmowego. W 2009 r. badania próbek żywności w laboratoriach zintegrowanych woj. pomorskiego nakierowana była główne, identycznie jak w latach poprzednich, na badanie produktów produkcji krajowej. Poniższe zestawienie przedstawia sytuację w odniesieniu do środków spożywczych krajowych i importowanych: 115

6 Tabela Jakość zbadanych środków spożywczych krajowych i importowanych z terenu powiatu lęborskiego w latach środki spożywcze krajowe środki spożywcze importowane/ UE rok próbki zbadane próbki zakwestionowane % próbki zbadane próbki zakwestionowane % , , , , , , , , W 2009 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lęborku pobrała do badań ogółem 175 próbek środków spożywczych, z których żadnej próbki nie dyskwalifikowano pod względem jakości zdrowotnej (w 2008 r. pobrano próbka zdyskwalifikowana, w 2007 r. pobrano próbki zdyskwalifikowano, a w 2006 r. nie dyskwalifikowano). Żadnej z pobranych próbek nie zakwestionowano pod względem mikrobiologicznym ( natomiast w 2008 r. zdyskwalifikowano 1 próbkę z grupy mleko i przetwory mleczne; w 2007 r. zdyskwalifikowano 3 próby w tym 2 pod względem mikrobiologicznym w grupie mleko i przetwory mleczne oraz 1 próbkę pod względem organoleptycznym z grupy wyrobów garmażeryjnych i kulinarnych). Tabela Odsetek dyskwalifikowanych próbek środków spożywczych z powiatu lęborskiego w latach w poszczególnych grupach żywnościowych produkty lody 5, ciastka z kremem 1,9 6,4 1, wyroby garmażeryjne 1, ,5 - - przetwory mleczne (bez masła i lodów) mięso i przetwory mięsne (bez konserw) ryby i przetwory rybne (bez konserw) mleko spożywcze (płynne) ,0 0, , , masło 0, napoje bezalkoholowe Należy zwrócić uwagę na fakt poprawy, widocznej w asortymencie niektórych produktów (lodów, wyrobów garmażeryjnych, mięsa i przetworów mięsnych), gdy jeszcze ww. produkty należały do 2003 r. do najbardziej zanieczyszczonych mikrobiologicznie- na podstawie danych epidemiologicznych. Jakość zdrowotna ciastek z kremem stanowiła jeszcze do 2005 r. istotny problem z uwagi na to, że były one często przyczyną zatruć pokarmowych. W 2005 r. zakwestionowano 2 próby mleka płynnego (0,7% do ogółu prób kwestionowanych mikrobiologicznie). W 2006 r. nie zakwestionowano prób mleka płynnego spożywczego (polepszenie w stosunku do 2005 r.). W 2007 r. zakwestionowano 2 próbki z grupy mleka i jego przetworów, gdy jeszcze w latach poprzednich nie kwestionowano tego rodzaju produktów. W 2008 r. zakwestionowano pod względem mikrobiologicznym 1 próbę z grup mleko i przetwory mleczne. Natomiast w 2009 r. nie zakwestionowano żadnej pobranej próbki pod względem mikrobiologicznym. Szczegółowe dane o jakości zdrowotnej mleka i jego przetworów zawiera Tabela

7 % dyskwalifikowanych próbek żywności i próbek sanitarnych X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku W 2009 r. jakość zdrowotna mięsa i przetworów mięsnych nie budziła zastrzeżenia pod względem mikrobiologicznym, identycznie jak w latach ,1% ,2% 28,7% 27,1% 27,9% 21,4% 20,6% 17,8% 17,3% 16,5% 15,8% 17,7% 31,0% 22,4 18,4% 16,8% 13,7% 15,0% 13,6% 9,0% 11,9% 12,9% 2,3% 6,4% 6,2% 3,9% 4,1% 1,4% 7,6% 3,0% 0,3% 0, W porównaniu do roku próby 2006, żywności jak również do próby lat wcześniejszych, sanitarne w 2007 r. uległa lata dalszej poprawie jakość zdrowotna środków spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu w kraju. Do 2006 r. pod pojęciem importowane mieściły się środki spożywcze produkcji innej niż krajowa. Natomiast od roku 2007 Ryc Ilości dyskwalifikowanych próbek żywności i próbek sanitarnych w latach z produktów importowanych przez Powiatową wyodrębniono Stację Sanitarno-Epidemiologiczną żywność pochodzącą z Unii Europejskiej. Sytuację w odniesieniu do środków spożywczych w Lęborku w latach przedstawia Tabela Jakość zdrowotna środków spożywczych stwierdzona w 2009 r. uległa polepszeniu w porównaniu do lat ubiegłych- do okresu przed 2004 r. (Ryc.10.2). W 2004 r. kwestionowano 1,3% prób badanych mikrobiologicznie oraz 0% prób badanych chemicznie (w 2003 r. odpowiednio 1,1% i 5,0%). W 2005 r. poziom kwestionowanych prób ukształtował się na poziomie 1999 r. i wyniósł ok.3,9%, a w 2006 r. nie zakwestionowano żadnej badanej próby. W 2008 r. zakwestionowano tylko 0,6% badanych prób. Od 2004 r. zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (J.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.265), a obecnie na podstawie ar.59 ust1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. Nr 120, poz.1259), a obecnie art.68 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225 ze zmianami) w oparciu o wytyczne Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku do planów zamierzeń stacji sanitarno- epidemiologicznych na 2004 r. i z lat następnych zaprzestano pobierania wymazów sanitarnych do badań Znakowanie środków spożywczych Próbki pobierane do badań laboratoryjnych oceniane są m.in. w kierunku zgodności znakowania z obowiązującymi przepisami. W 2009 r. na 175 ocenianych nie zakwestionowano żadnej próby, identycznie jak w 2008 r., w którym na 164 ocenionych nie zakwestionowano żadnej próby. Znakowanie środków spożywczych było identyczne jak w 2008 r.- nie uległo pogorszeniu, gdyż nie zakwestionowano żadnych z prób w kierunku ich znakowania. Świadczy to o skutecznym nadzorze bieżącym nad przestrzeganiem przepisów prawnych zawartych w rozporządzeniu dotyczącym znakowania środków spożywczych (jeszcze w 2003 r. kwestionowano 1,1% zbadanych próbek) System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF Informacje o produktach, które nie spełniają wymagań przepisów prawnych i stanowią równocześnie potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów są przesyłane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF. 117

8 W roku 2009 do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne wpłynęło 23 powiadomienia o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach, w tym wszystkie powiadomienia dotyczyły niezgodności wykrytych podczas kontroli urzędowej, m.in.: mleka dla niemowląt, konserw mięsnych wołowo- wieprzowych, smalcu wieprzowego, parówek berlinek, produktów sojowych, siemienia lnianego, orzechów pistacjowych, ryżu itd. Do występujących rodzajów zagrożeń zgłoszonych do systemu RASFF w 2009 roku należały chemiczne zanieczyszczenia żywności, zawartości GMO, zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz zawartości szkodników w produktach. Na podstawie przekazanej każdorazowo oceny ryzyka dokonywanej każdorazowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku podejmował działania zapewniające wyeliminowanie zagrożenia. Zakwestionowane produkty były wycofywane z rynku zgodnie z ustawowymi kompetencjami i podejmowano również działania zaradcze, stosownie do stanu faktycznego. 6. Jakość zdrowotna przedmiotów użytku Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami obejmuje zarówno sanitarno-higieniczne warunki produkcji jak i bezpieczeństwo zdrowotne tych materiałów i wyrobów, a zwłaszcza kosmetyków w obrocie. W powiecie lęborskim do końca 2008 r. istniała Fabryka Opakowań Blaszanych w Łebieniu, należąca do Asko Vogel & Noot Sp. z o.o Krokowa, Krotoszyno, ul. Budowlana 6. Obiekt nadzorowany był przez Oddział Higieny Pracy tut. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Od 2009 r. zakład przebranżowił się na warsztat obróbki metalowej i pomieszczenia magazynowe. Na terenie działania Stacji istnieje też 1 zakład farmaceutyczno- kosmetyczny Profarm w Lęborku, ul. Słupska 18 produkujący głównie farmaceutyki, a produkcja kosmetyków jest jedynie w systemie kampanijnym (okresowo, naprzemiennie po zakończeniu produkcji leków). Zakład ten posiada opracowane i wdrożone zasady dobrej praktyki produkcyjnej kosmetyków. W 2009 r. kontrolowano miejsca sprzedaży detalicznej przedmiotów użytku. W roku sprawozdawczym skontrolowano 13 sklepów sprzedaży kosmetyków. Przeprowadzono w nich 33 kontrole związane z napływającymi powiadomieniami w ramach systemu RAPEX. W tej grupie zakładów pobrano do badań 2 próbki kosmetyków, w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Żadna z pobranych próbek nie była kwestionowana. W roku sprawozdawczym nie prowadzono kontroli z innymi Oddziałami w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich. Oddział Higieny Komunalnej współpracował z Oddziałem Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w związku z powiadomieniami systemu RAPEX, sprawdzając kosmetyki w tego typu zakładach. W 2009 r. nie stwierdzono obiektów złych pod względem sanitarno- technicznym, identycznie jak w latach poprzednich (tylko w 2003 r. stwierdzono nieprawidłowości w 1 obiekcie). Badania laboratoryjne próbek przedmiotów użytku przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku. Na terenie działania tut. Stacji nie ma zakładów przedmiotów użytku z tworzyw sztucznych, mających kontakt z żywnością oraz wykorzystywanych do produkcji zabawek dla niemowląt i dzieci do lat System Wczesnego Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX), Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami obejmuje zarówno sanitarno- higieniczne warunki produkcji, jak i bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów. W ramach unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX), w roku 2009 tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymał 33 powiadomienia dotyczące kosmetyków uznanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów. Skontrolowano 13 sklepów sprzedaży kosmetyków i pobrano 2 próby kosmetyków do badań laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Żadna z pobranych próbek nie została zakwestionowana. Po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego w stosunku do ww. powiadomień stwierdzono, że kosmetyki te nie znalazły się w obrocie na rynku powiatowym. 7. Ocena sposobu żywienia Żywienie zbiorowe zamknięte, jest szczególnie ważnym elementem podstawowej formy wyżywienia dla określonych środowisk (pacjentów szpitali, dzieci w szkołach i przedszkolach, wychowanków domów dziecka, pensjonariuszy domów dla ludzi starszych, itp.). Warunki produkcji i obrotu żywnością regulują obowiązujące przepisy prawa żywnościowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku nadzoruje warunki higieniczno-sanitarne w obiektach produkcji i obrotu żywnością, w tym m.in. w zakładach żywienia zbiorowego. 118

9 Zasady racjonalnego żywienia oraz zalecane racje pokarmowe dla rożnych grup ludności opracowują zgodnie z kompetencjami i aktualnym stanem wiedzy oraz publikują, jednostki badawczorozwojowe podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym głównie Instytut Żywności i Żywienia. Przy planowaniu i realizacji żywienia zbiorowego korzystne jest posługiwanie się modelowymi racjami pokarmowymi, w których podane są ilości poszczególnych grup produktów spożywczych. Obecnie mają one formę zaleceń oraz spełniają rolę edukacyjną w praktycznej realizacji tego rodzaju żywienia. Z uwagi na fakt, że nie istnieją przepisy prawne narzucające obowiązkowe normy żywieniowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku nie ma podstaw prawnych do egzekwowania prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. w szpitalach, domach dziecka, domach opieki społecznej itp. Oceny sposobu żywienia dokonywane przez przedstawicieli tut. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w nadzorowanych obiektach, w tym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, przesyłane są w formie pism intencyjnych do przedsiębiorców prowadzących żywienie (odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i jakość żywienia) oraz do wiadomości jednostkom nadrzędnym lub dyrektorom jednostek organizacyjnych. W 2009 r. oceniono sposób żywienia w 2 zakładach żywienia zbiorowego- w 1 bloku żywienia w szpitali i w 1 stołówce szkolnej stwierdzając takie nieprawidłowości, jak niewłaściwe zawartości żelaza, witaminy C i wapnia w próbach badanych teoretycznie. Najczęściej stwierdzonymi uchybieniami w zakresie sporządzania jadłospisów były: małe urozmaicenie posiłków, brak dodatków owocowo-warzywnych. W przyrządzanych posiłkach występowały niedobory w istotnych składnikach pokarmowych tj. żelaza, witaminy C i wapnia. 8. Podsumowanie Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku w roku 2009 poprawił się w stosunku do roku 2008, a także lat wcześniejszych. W grupie tych obiektów są te, które produkują środki spożywcze, jak również te, które wprowadzają je do obrotu. Systematycznie poprawia się jakość zdrowotna środków spożywczych, np. mięsa i jego przetworów, pieczywa, w tym cukierniczego suchego oraz ciastek z kremem. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w ramach urzędowej kontroli żywności w dalszym ciągu będzie kontynuowany nadzór sanitarny w kierunku oceny spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących: a) stanu sanitarno- technicznego i porządkowego otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu, b) sposobu przyjęcia surowców, półfabrykatów, produktów gotowych, c) warunków przechowywania surowców, substancji dodatkowych dozwolonych, substancji pomagających w przetwarzaniu i innych składników żywności, półproduktów, d) jakości zdrowotnej surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji wzbogacających i innych składników żywności, półproduktów i wyrobów gotowych oraz używanej wody, e) procesów stosowanych w produkcji lub przetwarzaniu żywności, f) prawidłowości i skuteczności przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, sprzętu i rąk personelu, g) środków czystości i konserwacji urządzeń, a także środków ochrony przed szkodnikami. 119

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2687 Poz. 1223

Dziennik Ustaw 2687 Poz. 1223 Dziennik Ustaw 2687 Poz. 1223 MINISTERSTWO ZDROWIA, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 03-729 WARSZAWA, ul Targowa 65 Telefon: centrala /22/ 536-30-00 Adresat Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2008 roku w ewidencji znajdowało się 530 zakładów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości dotyczyły:

Nieprawidłowości dotyczyły: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie zgodnie z planem pracy na II kwartał 2007r. oraz programami kontroli planowanej przeprowadził kontrolę w zakresie: - jakości

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 14 placówek, w tym: - 9 placówek sieci handlowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (PRZEPROWADZONEJ W I KWARTALE 2012 R. PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU) Gdańsk, marzec 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy:

W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 5 kontroli, w tym 1 u producenta, 1 w hurtowni i 3 w placówkach detalicznych. Były to następujące firmy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, na podstawie wytycznych, zawartych w programie kontroli Nr DIH-81-12(1)/10/AK, udostępnia informację z kontroli prawidłowości oznakowania i

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2007 r.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2007 r. Załącznik do uchwały nr XVIII/101/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO w 2007 r. Przygotował: Paweł Gilewski

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru

Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru Ewa Malinowska * Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań jednostek nadzoru Wstęp Jakość żywności i żywienia jest istotnym elementem wpływającym na zachowania konsumentów. Wybór żywności

Bardziej szczegółowo

999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący:

999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na kurs: SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Termin:17, 18 listopada, 8, 9 grudnia 2014, 10:00-15:00 Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r. przeprowadził kontrole w 16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok

Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie jakości jodowania soli kuchennej w 2007 rok Warszawa, 2008 WSTĘP Jod jest mikroelementem niezbędnym dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLÊDEM ZAWARTOŒCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLÊDEM ZAWARTOŒCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH INFORMACJA Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLÊDEM ZAWARTOŒCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Warszawa, kwiecieñ 2016 INFORMACJA Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r.

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Tytuł poradnika/przewodnika. Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 Warszawa

Wykaz. Tytuł poradnika/przewodnika. Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 Warszawa Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP zaopiniowanych pozytywnie pod względem zgodności z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE Celem działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Garwolinie (PSSE) było zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Aby otrzymać potrawy o wysokiej jakości zdrowotnej należy właściwie postępować we wszystkich etapach procesu technologicznego. Ważne jest, aby

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.130.2014 ZPO Poznań, dnia listopada 2014 r. AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Tytuł poradnika/przewodnika. Główny Inspektorat Sanitarny ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa

Wykaz. Tytuł poradnika/przewodnika. Główny Inspektorat Sanitarny ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP zaopiniowanych pozytywnie pod względem zgodności z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Bezpieczeństwo żywności i żywienia Bezpieczeństwo żywności i żywienia Art. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 Żywność środek spożywczy oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego Good Manufacturing Practice - GMP Good Manufacturing Practice - GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania/Produkcji) połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Warszawa luty 2007 rok

Warszawa luty 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-8/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje:

W zawodzie technik technologii żywności wyodrębnia się dwie kwalifikacje: TECHNIKUM technik technologii żywności to propozycja dla tych uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące,

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Nadchodzi lato, czas wysokich temperatur, wzmożonego ruchu turystycznego oraz sezonowych produktów spożywczych takich jak warzywa, owoce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM

4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM 4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM W 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu obejmowała nadzorem 345 obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Skontrolowano łącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015 WZÓR UMOWY (dla każdej części) PN-2/2015 Zawarta w dniu. pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie, ul. Krakowska 30, NIP: 635 17 93 093, reprezentowanym przez: Grażynę Moczko

Bardziej szczegółowo