Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym."

Transkrypt

1 Klub Integracji Społecznej Kreatywni razem w dniu 26 marca 2014r. został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru Klubów Integracji Społecznej. Misją Klubu Integracji Społecznej Kreatywni razem (KIS) jest: Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Naszą misję realizujemy poprzez: 1. wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej; 2. pomoc w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia; 3. wspieranie rozwoju osobistego uczestników pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej na postawę aktywnego uczestnictwa; 4. pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawaniem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy. Wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej,,Kreatywni razem zostało objętych 40 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. Proponowane wsparcie w KIS obejmuje: I Reintegrację społeczną: Reintegracja społeczna czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. a) pracę socjalną b) aktywizację społeczna usługi psychologiczne i terapeutyczne - diagnozę psychologiczną i udzielenie pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia Indywidualna terapia psychospołeczna dla każdego uczestnika 1 godzinna 1. Budowanie poczucia własnej wartości Samozapoznanie jako źródło umiejętnego wykorzystywania własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych (określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, określenie swoich słabych i mocnych stron, nastawienie do osobistego rozwoju). 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem i stosowanie ich w życiu codziennym Wyrażanie emocji i radzenie sobie z uczuciami,,trudnymi, Budowanie zasobów: relaks wypoczynek regeneracja, Podstawowe typy relaksacji w szybkiej regeneracji sił i budowaniu pozytywnego stanu, Techniki relaksacyjne związane z medytacją, Techniki pozytywnego myślenia, Umiejętność zmiany postawy skierowanej,,na problem na cel i poszukiwanie rozwiązań,

2 Tworzenie własnej strategii antystresowej. Organizacja dwóch grup samopomocowych - spotykających się na zajęciach dwa razy w miesiącu,,warsztaty kompetencji społecznych z elementami budżetowania ( 10 godzin/grupę). Tematyka zajęć: 1) Efektywna komunikacja interpersonalna Komunikacja werbalna. Zakłócenia, bariery komunikacyjne. Pułapki językowe. Poznanie błędów w komunikacji Komunikacja niewerbalna. Poznanie mowy ciała i jej znaczenie Aktywne słuchanie. Przeszkody skutecznego słuchania. Zrozumienie istoty słuchania w komunikacji Asertywność. Manipulacja, psychomanipulacja. Obrona przed niepożądanym wpływem społecznym Socjotechniki. 2) Kreatywne rozwiązywanie problemów Zasady pracy twórczej, analiza problemu i jego formułowanie, techniki pracy twórczej. 3) Umiejętność gospodarowania budżetem domowym Elementy budżetu domowego, dochody i wydatki, równowaga dochodów i wydatków kontrolowane wydatki, płynność finansowa, tworzenie rezerwy finansowej oszczędzanie Zadłużenia jak kontrolować swoje zadłużenia. Elementarne zasady załatwiania spraw urzędowych. Kompetencje poszczególnych instytucji państwowych i samorządowych Podział obowiązków w rodzinie. II Reintegrację zawodową Reintegracja zawodowa - to działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 1. Aktywizację zawodową poradnictwo zawodowe: - współpracę z instytucjami pośredniczącymi w zatrudnieniu, - usługi wspierające aktywizację zawodową w tym trener pracy, doradca zawodowy,, Warsztaty z doradztwa zawodowego ( 10 godzin na jedną grupę) Charakterystyka współczesnego rynku pracy Rynek pracy czym jest i jak funkcjonuje? Sytuacja zatrudnieniowa na lokalnym rynku pracy, Źródła informacji o lokalnym rynku pracy wsparcie PUP i innych instytucji, w tym szkoleniowych. 1. Identyfikacja predyspozycji zawodowych Określenie predyspozycji zawodowych, ocena umiejętności i możliwości Uczestników, Ćwiczenia i testy. 2. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych

3 Opracowanie dla każdego uczestnika listu motywacyjnego i CV. 3. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą Zasady autoprezentacji. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Indywidualna rozmowa z doradca zawodowym - ocena predyspozycji zawodowych ( 1 godz./osobę) a) aktywizację edukacyjną usługi edukacyjno pomocowe: - organizacja zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji (po 80 godz. na grupę):,,opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych 1. Wybrane zagadnienia prawne - prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, - ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 2. Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej - zasady funkcjonowania publicznej służby zdrowia, - zakres działalności instytucji i organizacji pomocy społecznej, - domy pomocy, zakres ich działania, 3. Podstawy psychologii z elementami socjologii - starzenie się jako proces rozwojowy, - zasady i techniki komunikowania się z osoba starszą, - socjologia starzenia się, - proces rozwojowy dziecka, - zasady i techniki komunikowania się z dzieckiem, 4. Dietetyka i przygotowanie posiłków dla osób starszych i dzieci - charakterystyka produktów spożywczych pod względem ich wartości odżywczej, - stosowanie zamienności produktów w obrębie tej samej grupy lub innych grup, rola składników pokarmowych w organiźmie człowieka, - sporządzanie potraw dietetycznych odpowiednich do schorzeń i zaleceń lekarza, - zasady bhp przy obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego. 5. Podstawy higieny i pielęgnacji dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, praktyczne zastosowanie - podstawy wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji chorego, - ukierunkowanie opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, - zasady wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, praktyczne zastosowanie, - obowiązki opiekunki w domu pomocy, - podstawy terapii zajęciowej i fizjoterapii. 6. Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp - zagrożenia występujące przy obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu wykorzystywanego przy bezpośredniej obsłudze chorego. 7. Etyka w zawodzie opiekunki - odpowiedzialność i profesjonalizm w zawodzie opiekunki,

4 - poszanowanie godności człowieka starszego, respektowanie prawa do samostanowienia, akceptacja norm, wartości i zachowań wynikających z jego stanu zdrowia, następstwa nieprzestrzegania norm etycznych.,,ogrodnik terenów zielonych 1. Szkolenie BHP - zasady bezpiecznego używania maszyn i narzędzi - praca w grupie - przygotowanie stanowiska pracy - ochrona przeciwporazeniowa 2. Podstawy ogrodnictwa ; - jak założyć ogród krok po kroku, - sadzenie i przesadzanie roślin 3. Rośliniznawstwo - ochrona roślin, - choroby i szkodniki, zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin, - nasiona, - rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie, - pnącza, - trawniki, - zioła, - byliny, - drzewa i krzewy 4. Uprawa gleby - rodzaje gleb, - podłoża, - nawozy, - warstwy gleby 5. Urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych - aranżacja przestrzeni projektowanie terenów zielonych - planowanie roślinności, - pielęgnacja roślin zielonych. 6. Maszyny i urządzenia używane w ogrodnictwie - narzędzia ogrodnicze i ich zastosowanie, - maszyny w ogrodnictwie, - ciecie roślin. 7. Zajęcia praktyczne, - sadzenie roślin - dobór gleby, dobór nawozów, - pielęgnacja roślin, bylin, drzew i krzewów, - cięcie krzewów i drzew, - pielęgnacja roślin wsadzonych w pojemnikach, - pielęgnacja trawników,

5 - prawidłowa obsługa narzędzi i maszyn używanych w ogrodnictwie, - planowanie terenów zielonych, - szklarnie.,,kucharz Piekarz 1. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka - Wiadomości wstępne z zakresu nauki o żywieniu, - Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu człowieka, - Przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka, - Obliczanie wartości odżywczej i energetycznej produktów spożywczych i potraw pożywienia oraz wykorzystanie norm żywienia i wyżywienia; - Właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów oszczędne gospodarowanie nimi, - Planowanie wyżywienia dla różnych grup ludności w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, - Kalkulacja. 2. Techniki i metody przygotowywania potraw - Planowanie menu na różne okazje w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, kalkulacja, - Przygotowanie i organizacja stanowiska pracy, - Wyposażenie pracowni gastronomicznej, właściwe dobieranie sprzętu i narzędzi do pracy, - Podstawowe czynności w sporządzaniu potraw, - Sposoby krojenia i wiązania; techniki rozdrabniania, - Ważenie, odmierzanie i liczenie, - Techniki mieszania oraz inne metody obróbki. 3. Higiena w gastronomii, elementy HACCP - Higiena żywności, - Zakażenia i zatrucia pokarmowe, - Metody utrwalania żywności, - Prawo żywnościowe; System GHP, GMP, HACCP, - Kontrola sanitarno higieniczna zakładów gastronomicznych, - Stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności. 4. Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności. - Obróbka wstępna charakterystyka, - Zmiany zachodzące w trakcie obróbki wstępnej, - Obróbka cieplna rodzaje i charakterystyka, - Zmiany zachodzące w trakcie obróbki cieplnej, - Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowca, - Urządzenia i sprzęt do obróbki cieplnej, - Maszyny do mycia i sterylizacji naczyń oraz urządzenia do ręcznego mycia, - Ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie i instalacje wodno kanalizacyjne, - Automatyzacja w zakładach gastronomicznych i piekarniach. 5. Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w gastronomii i piekarnictwie - Warunki magazynowania,

6 - Przyjęcie surowców i materiałów pomocniczych, - Przyjęcie opakowań, - Higiena transportu wyrobów gotowych, - Kontrola szkodników, - Zasady i warunki składowania ciasta, przechowywanie pieczywa, wyrobów piekarskich, przygotowanie do dystrybucji. 6. Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej i piekarskiej. Bhp. i p.poż.,,wykończenia wnętrz 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - zasady bezpiecznej pracy w robotach budowlanych, - bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w robotach budowlanych, - zasady BHP w robotach budowlanych, udzielanie pierwszej pomocy. 2. Materiałoznawstwo budowlane - ogólne wiadomości o elementach budynku, - rodzaje materiałów budowlanych, - właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych, - podział spoiw budowlanych, - metody otrzymywania gipsu oraz procesy wiązania - procesy wiązania cementu, marki cementu, rodzaje wapna i jego zastosowanie. 3. Technologia robót budowlanych - technologia murarska, - technologia tynkarska, - technologia malarska, - technologia dociepleń, - technologia robót wykończeniowych układanie glazury, terakoty, paneli podłogowych, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. 4. Rysunek o dokumentacja techniczna - rodzaje rysunków technicznych i ich zastosowanie, - formy arkuszy rysunkowych i podziałki rysunkowe, - zasady wymiarowania rysunków technicznych, - oznaczenia graficzne materiałów i elementów budowlanych, - czytanie dokumentacji budowlanej, rodzaje rzutów prostokątnych, przekroje poziome i pionowe. 5. Zasady obmiarowania robót budowlanych - charakterystyka katalogów na roboty budowlane, - zasady przedmiaru i obmiaru robót. 6. Kalkulacja kosztów - rodzaje kosztorysów w robotach budowlanych, kalkulacja kosztów materiałów i robocizny w robotach budowlanych. 7. Zajęcia praktyczne.

7 b) poradnictwo prawno administracyjne - udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych (kodeks kary, cywilny, prawo administracyjne, świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, leczenie uzależnienia, itp.), c) wsparcie towarzyszące w postaci: - zapewnienia opieki nad dzieckiem, - wyżywienia podczas spotkań, - spotkania integracyjne m. in. spotkanie wigilijne Celem zwiększenia możliwości aktywizacji zawodowej uczestników KIS po zakończeniu ścieżki wsparcia w Klubie, w dniu r. zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku, które przypieczętowało współpracę pomiędzy naszymi instytucjami dla dobra osób bezrobotnych z terenu Miasta Kraśnik.

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PROGRAM SZKOLENIOWY Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 5200 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny obszar dotyczący każdego kursu. 1) Czas i intensywność szkolenia maksymalnie 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny obszar dotyczący każdego kursu. 1) Czas i intensywność szkolenia maksymalnie 7 ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie składa się z 10 kursów 1. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób, min 90 godz./os. 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo