Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PCPR.POKL.TSII Załącznik nr 1.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA ZAWODOWEGO z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych z obsługą kasy fiskalnej dla dwóch 12 osobowych grup w ramach projektu konkursowego Twoja szansa na sukces II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 25 kwietnia 2014r w przypadku gr I oraz do dnia 13 czerwca 2014r w przypadku grupy II. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych z obsługa kasy fiskalnej dla 2 grup 12 osobowych uczestników/uczestniczek projektu: 1) osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (w tym osób korzystających przy poruszaniu się z wyrobów medycznych np. za pomocą, kul łokciowych, wózka inwalidzkiego), charakteryzujących się niskim poziomem aktywności zawodowej, niskim wykształceniem, samooceną i zagrożone wykluczeniem społecznym, 2) osób w wieku 45+, którzy utracili zatrudnienie i nie posiadają żadnej alternatywy, u których nastąpił proces dezaktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych, zaniechały procesu kształcenia i uzupełniania kwalifikacji, mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, 3) osób w wieku lat nie posiadających kwalifikacji i doświadczenia potrzebnego na rynku pracy i przez to narażonych na niechęć pracodawców, mających problemy w poruszaniu się po rynku pracy i potrzebujących pomocy w zakresie kreowania swojej ścieżki zawodowej; Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników/uczestniczki wiedzy i umiejętności przygotowywania różnego rodzaju produktów garmażeryjnych, nabycie wiedzy z zakresu surowców garmażeryjnych, przygotowania stanowiska pracy, obróbki wstępnej surowców, struktury organizacyjnej zakładu garmażeryjnego, wymogów systemu HACCP w garmażerii, a także obsługi kasy fiskalnej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w języku przyjaznym obu płciom zgodnie z zasadą równości szans. 1

2 Szkolenie zawodowe z zakresu produkcji wyrobów garmażeryjnych zostanie przeprowadzone w zakresie i w sposób niżej określony: Łącznie 152 godz. szkolenia dla 1 osoby miesięcznie 52 godz. teorii 100 godz. praktyki, w tym 8 godz. obsługi kasy fiskalnej I. Szkolenie garmażeryjne: Program szkolenia powinien zawierać minimum.: 1. Struktura organizacyjna zakładu garmażeryjnego: 1) układ funkcjonalny zakładu garmażeryjnego, 2) nowoczesne urządzenia w garmażerii, 3) wyposażenie stanowiska pracy, 4) organizacja stanowiska pracy, 5) podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, p. poż. oraz pierwszej pomocy; 2. Dyskusja nt. specyfiki branży garmażeryjnej. 3. Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności: 1) prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania, 2) zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego wykorzystania w garmażerii; 4. Praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce garmażeryjnej: 1) sporządzanie potraw z wykorzystaniem warzyw i owoców: a) zastosowanie warzyw i owoców w garmażerii, b) obróbka wstępna i sposób krojenia warzyw, c) technika sporządzania surówek sezonowych, d) technika sporządzania sałatek jarzynowych, e) sporządzanie bukietu z warzyw, 2) sporządzanie dań jarskich i półmięsnych: a) zastosowanie dań jarskich i półmięsnych, b) sposoby podawania dań jarskich i półmięsnych, c) dania jarskie i półmięsne gotowane, d) dania jarskie półmięsne smażone i duszone, e) jarskie półmięsne zapiekane; 3) sporządzanie dań mięsnych: a) dania mięsne smażone, b) dania mięsne pieczone, c) dania mięsne grillowane, 4) sporządzanie dań rybnych: a) obróbka wstępna, sposoby patroszenia, luzowania, filetowania i krojenia ryb, b) sporządzanie ryb pieczonych, smażonych i grillowanych, 5) sporządzanie przekąsek zimnych (galarety rybne, drobiowe, wieprzowe) i gorących (pasztety i paszteciki, krokiety), 2

3 6) sporządzanie dań mącznych: pierogów, klusek, naleśników, placków ziemniaczanych, itp.; 5. Praktyczne wprowadzenie w zagadnienia kuchni cateringowej - sposób i forma podawania posiłków, w tym w plenerze. 6. Dekorowanie potraw. 7. Żywność typu fast-food. II. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP: Ta część szkolenia powinna dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom niezbędnych informacji teoretycznych oraz praktycznych dotyczących wszystkich etapów wdrażania HACCP. Ten element szkolenia powinien zawierać m.in.: 1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności: 1) przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności obowiązujące w Unii Europejskiej, 2) uwarunkowania prawne, które obowiązują w Polsce w zakresie bezpieczeństwa żywności; 2. HACCP - zasady funkcjonowania systemu: 1) omówienie zasad Systemu HACCP, 2) tworzenie schematu procesu technologicznego, 3) identyfikacja i analiza zagrożeń na każdym etapie, 4) odpowiedni wykaz środków zapobiegawczych zagrożeniom, 5) ustalenie krytycznych punktów kontroli CCP, 6) system monitorowania CCP, 7) omówienie procedury weryfikacji, 8) korzyści z wdrożenia systemu HACCP; 3. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GHP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GMP: 1) podstawowe terminy dotyczące GHP/GMP, 2) podstawy prawne wdrażania Dobrych Praktyk, 3) prawidłowe zachowania higieniczne personelu, 4) zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu, 5) przechowywanie poszczególnych asortymentów spożywczych, procesy mycia i dezynfekcji, 6) postępowanie z surowcami, półproduktami, produktami; 4. Procedura wdrażania systemu HACCP: 1) sposoby wdrażania systemu, 2) tworzenie odpowiedniej dokumentacji, 3) omówienie procedur systemowych, 4) HACCP a GHP/GMP; 3

4 III. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ: Ta część szkolenia ma na celu nabycie przez uczestników/uczestniczki umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Ten element szkolenia powinien zawierać m.in.: 1) podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem kasy fiskalnej. 2) zalogowanie przed podjęciem pracy na kasie fiskalnej. 3) sprzedaż na kasie fiskalnej. 4) wpłata i wypłata gotówki. 5) raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne; W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: 1) zorganizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego: produkcja wyrobów garmażeryjnych z obsługą kasy fiskalnej dla 2 grup 12 osobowych - łącznie 24 osób-uczestników/uczestniczek projektu w obiekcie/obiektach zapewniających, że zajęcia przeprowadzone zostaną w dostosowanych pomieszczeniach (w tym osób korzystających przy poruszaniu się z wyrobów medycznych np. za pomocą, kul łokciowych, wózka inwalidzkiego), wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, Wykonawca zapewnia sale szkoleniowe ze stanowiskami wyposażonymi w kasy fiskalne dostępne w trakcie szkolenia dla każdego uczestnika/uczestniczki, 2) przeprowadzenie szkolenia zawodowego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od do 18.00, przy czym jeden dzień szkolenia powinien trwać nie krócej niż 6 godzin i nie dłużej niż 8 godzin. Wykonawca przez jedną godzinę powinien rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć szkoleniowych oraz 15 minut przerwy, 3) najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia zapewnienie uczestnikom/uczestniczkom szkolenia kompletu odzieży ochronnej, na który składają się: obuwie, spodnie, fartuch ochronny, czepek ochronny, rękawice zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym każdy uczestnik/uczestniczka szkolenia potwierdzi odebranie w/w odzieży własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wydania odzieży. Po zakończeniu szkolenia komplet odzieży ochronnej staje się własnością uczestników/uczestniczek szkolenia, 4) Wykonawca ma obowiązek prowadzić szkolenie zgodnie z programem szkolenia zawierającym zakres poszczególnych zagadnień i moduły tematyczne oraz zgodnie z harmonogramem, opracowanymi przez Wykonawcę i przedstawionymi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, 5) Wykonawca ma obowiązek informować uczestników/uczestniczki szkolenia o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz oznaczyć drzwi pomieszczeń, w których odbywać się będzie szkolenie informacją o źródle finansowania szkolenia, z logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego 4

5 Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 6) kadrę dydaktyczną, trenerską posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i praktyczne doświadczenie zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia w w/w zakresie oraz przeszkolenie z równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL oraz prowadzić szkolenie w języku przyjaznym obu płciom szczegółowo określone w SIWZ, 7) wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać indywidualnie dla każdego uczestnika/uczestniczki - co najmniej opracowania wykładowców zebrane w skrypt, teczki, notatniki, długopisy, ołówki, zakupione poradniki, podręczniki itp. oraz dodatkowe materiały/gadżety, w tym jeden komplet dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia i 1 komplet do dokumentacji projektu. Dodatkowe materiały/gadżety muszą być związane z tematyką szkolenia i promować projekt, 8) materiały dydaktyczne muszą zawierać informację o źródle finansowania szkolenia, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzory materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, 9) serwis kawowy uzupełniany na bieżąco w trakcie zajęć, obejmujący następujące składniki: a) kawa sypana i rozpuszczalna, b) herbata zwykła i owocowa w torebkach + cytryna, c) woda mineralna gazowana i niegazowana ( opakowania 0,5l - min. 1l na uczestnika/uczestniczkę), d) soki owocowe (min. 2 rodzaje min. 0,5l na uczestnika/uczestniczkę), e) cukier, f) śmietanka, mleko do kawy, g) ciastka drobne (min. 3 rodzaje, min. 100g na uczestnika/uczestniczkę), h) ciasto domowe (min. 1 rodzaj, 150 g na uczestnika/uczestniczkę), i) świeże owoce sezonowe i egzotyczne (min. 1 szt. lub 150 g na uczestnika/uczestniczkę); 10) posiłek gorący (obiad) złożony z minimum dwóch dań oraz deseru (ciasto lub lody) i napoju na każdy dzień szkolenia: (np. ziemniaki/frytki/kasza/ryż: minimum 200g; mięso wieprzowe lub wołowe, ryba: minimum 150 g; kurczak: minimum 250g; surówki: minimum 250g. W przypadku posiłków typu: spaghetti, kluski śląskie z sosem, pierogi np. z mięsem, serem: minimum 250g; bigos, gołąbki: minimum 400g; Wszystkie składniki posiłku gorącego podawanego pierwszego dnia powinny być różne od składników obiadu podawanego w drugim dniu; 11) prowadzenie dokumentacji z przebiegu szkolenia, w formie dziennika. Dziennik musi zawierać: tytuł zajęć, listę osób biorących udział w szkoleniu, z podaniem imienia i nazwiska oraz datę urodzenia, rejestr tematów realizowanych w każdym dniu szkolenia, z podaniem daty, tematu głównego, wykazu zagadnień omówionych w ramach tematu głównego, ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych w danym dniu oraz czytelny podpis wykładowcy. Ponadto do dziennika należy dołączyć listę obecności podpisywaną przez uczestników/uczestniczki każdego dnia realizacji szkolenia. W/w dokumentacja musi zawierać informację o źródle finansowania zajęć, z logo Unii Europejskiej, logo Programu 5

6 Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 12) prowadzenie dokumentacji z przebiegu szkolenia, w formie zdjęć z prowadzonych zajęć, 13) umożliwienie wizytowania szkolenia i przeprowadzania kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego jak i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w zakresie prawidłowej realizacji projektu oraz udostępnienie do wglądu wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, 14) po zakończeniu szkolenia wydanie dokumentu w formie certyfikatu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokument ten ma potwierdzać zdobyte przez uczestników/uczestniczki kwalifikacje oraz posiadanie umiejętności, kompetencji i wiedzy we wskazanym zakresie. Dodatkowo muszą zawierać informacje o zakresie szkolenia oraz liczbie godzin szkoleniowych (liczbę godzin zajęć praktycznych i teoretycznych) i wynik egzaminu, 15) certyfikaty wydane przez Wykonawcę dla każdego uczestnika/uczestniczki na ostatnich zajęciach szkoleniowych za ich pokwitowaniem. Natomiast ich kserokopie będą potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przekazane do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 16. Certyfikaty o ukończeniu szkolenia będą zawierały informację o źródle finansowania szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, z logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 16) szkolenie Wykonawca zakończy egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin ze zdobytej wiedzy oraz sporządzić protokół z egzaminu. Wykonawca w terminie 5 dni po egzaminie winien dostarczyć Zamawiającemu protokół z egzaminu, kopię wydanych certyfikatów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 z późn. zm.) oraz kopię rejestru wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników/uczestniczki po pozytywnie zdanym egzaminie. Wykonawca powiadamia Zamawiającego na 7 dni wcześniej o dacie, miejscu i godzinie egzaminu każdego etapu szkolenia uczestników/uczestniczek szkolenia. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się w czas trwania szkolenia; Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i faksu oraz innych danych niezbędnych dla komunikowania się z Zamawiającym w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa osób objętych projektem oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunków BHP w trakcie całego szkolenia Kod przedmiotu zamówienia według CPV: 6

7 usługi szkoleniowe usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 7

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Nazwa zamówienia publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo