Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9. Bilans odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008

2 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006 roku (wg Wojewódzkiej Bazy Danych) Grupa 02: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpadowa tkanka zwierzęca 19, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 7, Odchody zwierzęce 123, Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w , Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 0, Odpady z mycia i przygotowywania surowców 4 913, Odpadowa tkanka zwierzęca , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 252, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 430, Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 23, Inne niewymienione odpady 951, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 495, Inne niewymienione odpady 53, Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 285, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 898, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 865, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ,80 2

3 Razem ,20 Grupa 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , Odpady z kory i drewna 3 892, Szlamy z odbarwiania makulatury 2 506, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 260, Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 85, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 3 003,20 Razem ,90 Grupa 04: Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Inne niewymienione odpady 122,00 Razem 122,00 Grupa 06: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Inne niewymienione odpady 0,30 Razem 0,30 Grupa 07: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) 4 249, Inne niewymienione odpady 3, Odpady tworzyw sztucznych 312, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 134, Inne niewymienione odpady 10, Ziemia bieląca z rafinacji oleju 19, Inne niewymienione odpady 0,20 Razem 4 729,40 Grupa 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 3

4 ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w ,20 Razem 111,40 Grupa 09: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 2,30 Razem 2,30 Grupa 10: Odpady z procesów termicznych śuŝle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Mieszanki popiołowo - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , , śuŝle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) , Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów 259, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w ,00 446, Inne szlamy i osady pofiltracyjne 77, Inne niewymienione odpady 3 775, śuŝle z produkcji pierwotnej i wtórnej 7, Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŝ wymienione w , Szkło odpadowe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 311,60 Razem ,70 Grupa 11: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŝelaznych 4

5 Cynk twardy 126, Popiół cynkowy 246,90 Razem 373,30 Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 276, Odpady z toczenia i piłowania metali nieŝelaznych 704, Cząstki i pyły metali nieŝelaznych 0, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 132, Odpady spawalnicze 3 397, Odpady poszlifierskie inne niŝ wymienione w , ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 103,40 Razem ,30 Grupa 15: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury 4 698, Opakowania z tworzyw sztucznych 684, Opakowania z drewna 771, Opakowania z metali 1 321, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Opakowania ze szkła 389, Opakowania z tekstyliów 114, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŝ wymienione w ,70 Razem 8 054,70 Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach ZuŜyte opony 129,20 5

6 ZuŜyte lub nienadające się do uŝytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 72, Okładziny hamulcowe inne niŝ wymienione w , Metale Ŝelazne 3 158, Metale nieŝelazne 6, Tworzywa sztuczne 42, Szkło 216, Inne niewymienione elementy 1, Inne niewymienione odpady 350, ZuŜyte urządzenia inne niŝ wymienione w do , Elementy usunięte ze zuŝytych urządzeń inne niŝ wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Organiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Produkty spoŝywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŝycia 293, Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 0, Inne baterie i akumulatory 0, Inne niewymienione odpady 20, Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w ,40 32, Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,10 Razem 4610,60 Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 793, Gruz ceglany 2 742, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia inne niŝ wymienione w ,20 6

7 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11, Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 141, Inne niewymienione odpady 253, Drewno 1 180, Szkło 4, Tworzywa sztuczne 55, Asfalt inny niŝ wymieniony w , Odpadowa papa 64, Miedź, brąz, mosiądz 41, Aluminium 30, Ołów 1, Cynk 6, śelazo i stal , Mieszaniny metali 64, Kable inne niŝ wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŝ wymienione w , Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŝ wymieniony w , Materiały izolacyjne inne niŝ wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŝu inne niŝ wymienione w , , ,00 Razem ,80 Grupa 18: Odpady medyczne i weterynaryjne Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 5, Inne odpady niŝ wymienione w , Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŝ wymienione w , Leki inne niŝ wymienione w , Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0,10 Razem 49,50 7

8 Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń słuŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z pirolizy odpadów inne niŝ wymienione w , Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niŝ wymienione w , Odpady stabilizowane inne niŝ wymienione w , Skratki 371, Zawartość piaskowników 929, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z innego niŝ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŝ wymienione w ,20 15, Inne niewymienione odpady 1, Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 0, Osady z klarowania wody 398, Osady z dekarbonizacji wody 155, Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 156, Inne niewymienione odpady 0, Papier i tektura 246, Metale Ŝelazne 11, Drewno inne niŝ wymienione w , Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŝ wymienione w ,50 Razem 3 432,70 Suma ,10 8

9 Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008

10 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006 roku (wg Wojewódzkiej Bazy Danych) Grupa 02: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpadowa tkanka zwierzęca 19, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 7, Odchody zwierzęce 123, Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w , Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 0, Odpady z mycia i przygotowywania surowców 4 913, Odpadowa tkanka zwierzęca , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 252, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 430, Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 23, Inne niewymienione odpady 951, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 495, Inne niewymienione odpady 53, Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 285, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 898, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 865, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ,80 2

11 Razem ,20 Grupa 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , Odpady z kory i drewna 3 892, Szlamy z odbarwiania makulatury 2 506, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 260, Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 85, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 3 003,20 Razem ,90 Grupa 04: Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Inne niewymienione odpady 122,00 Razem 122,00 Grupa 06: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Inne niewymienione odpady 0,30 Razem 0,30 Grupa 07: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) 4 249, Inne niewymienione odpady 3, Odpady tworzyw sztucznych 312, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 134, Inne niewymienione odpady 10, Ziemia bieląca z rafinacji oleju 19, Inne niewymienione odpady 0,20 Razem 4 729,40 Grupa 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 3

12 ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w ,20 Razem 111,40 Grupa 09: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 2,30 Razem 2,30 Grupa 10: Odpady z procesów termicznych śuŝle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Mieszanki popiołowo - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , , śuŝle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) , Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów 259, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w ,00 446, Inne szlamy i osady pofiltracyjne 77, Inne niewymienione odpady 3 775, śuŝle z produkcji pierwotnej i wtórnej 7, Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŝ wymienione w , Szkło odpadowe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 311,60 Razem ,70 Grupa 11: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŝelaznych 4

13 Cynk twardy 126, Popiół cynkowy 246,90 Razem 373,30 Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 276, Odpady z toczenia i piłowania metali nieŝelaznych 704, Cząstki i pyły metali nieŝelaznych 0, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 132, Odpady spawalnicze 3 397, Odpady poszlifierskie inne niŝ wymienione w , ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 103,40 Razem ,30 Grupa 15: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury 4 698, Opakowania z tworzyw sztucznych 684, Opakowania z drewna 771, Opakowania z metali 1 321, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Opakowania ze szkła 389, Opakowania z tekstyliów 114, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŝ wymienione w ,70 Razem 8 054,70 Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach ZuŜyte opony 129,20 5

14 ZuŜyte lub nienadające się do uŝytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 72, Okładziny hamulcowe inne niŝ wymienione w , Metale Ŝelazne 3 158, Metale nieŝelazne 6, Tworzywa sztuczne 42, Szkło 216, Inne niewymienione elementy 1, Inne niewymienione odpady 350, ZuŜyte urządzenia inne niŝ wymienione w do , Elementy usunięte ze zuŝytych urządzeń inne niŝ wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Organiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Produkty spoŝywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŝycia 293, Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 0, Inne baterie i akumulatory 0, Inne niewymienione odpady 20, Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w ,40 32, Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,10 Razem 4610,60 Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 793, Gruz ceglany 2 742, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia inne niŝ wymienione w ,20 6

15 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11, Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 141, Inne niewymienione odpady 253, Drewno 1 180, Szkło 4, Tworzywa sztuczne 55, Asfalt inny niŝ wymieniony w , Odpadowa papa 64, Miedź, brąz, mosiądz 41, Aluminium 30, Ołów 1, Cynk 6, śelazo i stal , Mieszaniny metali 64, Kable inne niŝ wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŝ wymienione w , Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŝ wymieniony w , Materiały izolacyjne inne niŝ wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŝu inne niŝ wymienione w , , ,00 Razem ,80 Grupa 18: Odpady medyczne i weterynaryjne Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 5, Inne odpady niŝ wymienione w , Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŝ wymienione w , Leki inne niŝ wymienione w , Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0,10 Razem 49,50 7

16 Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń słuŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z pirolizy odpadów inne niŝ wymienione w , Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niŝ wymienione w , Odpady stabilizowane inne niŝ wymienione w , Skratki 371, Zawartość piaskowników 929, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z innego niŝ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŝ wymienione w ,20 15, Inne niewymienione odpady 1, Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 0, Osady z klarowania wody 398, Osady z dekarbonizacji wody 155, Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 156, Inne niewymienione odpady 0, Papier i tektura 246, Metale Ŝelazne 11, Drewno inne niŝ wymienione w , Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŝ wymienione w ,50 Razem 3 432,70 Suma ,10 8

17 Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008

18 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006 roku (wg Wojewódzkiej Bazy Danych) Grupa 02: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpadowa tkanka zwierzęca 19, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 7, Odchody zwierzęce 123, Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w , Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 0, Odpady z mycia i przygotowywania surowców 4 913, Odpadowa tkanka zwierzęca , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 252, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 430, Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 23, Inne niewymienione odpady 951, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 495, Inne niewymienione odpady 53, Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 285, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 898, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 865, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ,80 2

19 Razem ,20 Grupa 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , Odpady z kory i drewna 3 892, Szlamy z odbarwiania makulatury 2 506, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 260, Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 85, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 3 003,20 Razem ,90 Grupa 04: Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Inne niewymienione odpady 122,00 Razem 122,00 Grupa 06: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Inne niewymienione odpady 0,30 Razem 0,30 Grupa 07: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) 4 249, Inne niewymienione odpady 3, Odpady tworzyw sztucznych 312, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 134, Inne niewymienione odpady 10, Ziemia bieląca z rafinacji oleju 19, Inne niewymienione odpady 0,20 Razem 4 729,40 Grupa 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 3

20 ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w ,20 Razem 111,40 Grupa 09: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 2,30 Razem 2,30 Grupa 10: Odpady z procesów termicznych śuŝle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Mieszanki popiołowo - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , , śuŝle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) , Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów 259, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w ,00 446, Inne szlamy i osady pofiltracyjne 77, Inne niewymienione odpady 3 775, śuŝle z produkcji pierwotnej i wtórnej 7, Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŝ wymienione w , Szkło odpadowe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 311,60 Razem ,70 Grupa 11: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŝelaznych 4

21 Cynk twardy 126, Popiół cynkowy 246,90 Razem 373,30 Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 276, Odpady z toczenia i piłowania metali nieŝelaznych 704, Cząstki i pyły metali nieŝelaznych 0, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 132, Odpady spawalnicze 3 397, Odpady poszlifierskie inne niŝ wymienione w , ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 103,40 Razem ,30 Grupa 15: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury 4 698, Opakowania z tworzyw sztucznych 684, Opakowania z drewna 771, Opakowania z metali 1 321, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Opakowania ze szkła 389, Opakowania z tekstyliów 114, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŝ wymienione w ,70 Razem 8 054,70 Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach ZuŜyte opony 129,20 5

22 ZuŜyte lub nienadające się do uŝytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 72, Okładziny hamulcowe inne niŝ wymienione w , Metale Ŝelazne 3 158, Metale nieŝelazne 6, Tworzywa sztuczne 42, Szkło 216, Inne niewymienione elementy 1, Inne niewymienione odpady 350, ZuŜyte urządzenia inne niŝ wymienione w do , Elementy usunięte ze zuŝytych urządzeń inne niŝ wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Organiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Produkty spoŝywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŝycia 293, Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 0, Inne baterie i akumulatory 0, Inne niewymienione odpady 20, Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w ,40 32, Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,10 Razem 4610,60 Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 793, Gruz ceglany 2 742, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia inne niŝ wymienione w ,20 6

23 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11, Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 141, Inne niewymienione odpady 253, Drewno 1 180, Szkło 4, Tworzywa sztuczne 55, Asfalt inny niŝ wymieniony w , Odpadowa papa 64, Miedź, brąz, mosiądz 41, Aluminium 30, Ołów 1, Cynk 6, śelazo i stal , Mieszaniny metali 64, Kable inne niŝ wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŝ wymienione w , Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŝ wymieniony w , Materiały izolacyjne inne niŝ wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŝu inne niŝ wymienione w , , ,00 Razem ,80 Grupa 18: Odpady medyczne i weterynaryjne Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 5, Inne odpady niŝ wymienione w , Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŝ wymienione w , Leki inne niŝ wymienione w , Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0,10 Razem 49,50 7

24 Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń słuŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z pirolizy odpadów inne niŝ wymienione w , Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niŝ wymienione w , Odpady stabilizowane inne niŝ wymienione w , Skratki 371, Zawartość piaskowników 929, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z innego niŝ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŝ wymienione w ,20 15, Inne niewymienione odpady 1, Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 0, Osady z klarowania wody 398, Osady z dekarbonizacji wody 155, Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 156, Inne niewymienione odpady 0, Papier i tektura 246, Metale Ŝelazne 11, Drewno inne niŝ wymienione w , Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŝ wymienione w ,50 Razem 3 432,70 Suma ,10 8

25 Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008

26 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006 roku (wg Wojewódzkiej Bazy Danych) Grupa 02: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpadowa tkanka zwierzęca 19, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 7, Odchody zwierzęce 123, Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w , Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 0, Odpady z mycia i przygotowywania surowców 4 913, Odpadowa tkanka zwierzęca , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 252, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 430, Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 23, Inne niewymienione odpady 951, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 495, Inne niewymienione odpady 53, Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 285, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 898, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 865, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ,80 2

27 Razem ,20 Grupa 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , Odpady z kory i drewna 3 892, Szlamy z odbarwiania makulatury 2 506, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 260, Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 85, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 3 003,20 Razem ,90 Grupa 04: Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Inne niewymienione odpady 122,00 Razem 122,00 Grupa 06: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Inne niewymienione odpady 0,30 Razem 0,30 Grupa 07: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) 4 249, Inne niewymienione odpady 3, Odpady tworzyw sztucznych 312, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 134, Inne niewymienione odpady 10, Ziemia bieląca z rafinacji oleju 19, Inne niewymienione odpady 0,20 Razem 4 729,40 Grupa 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 3

28 ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w ,20 Razem 111,40 Grupa 09: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 2,30 Razem 2,30 Grupa 10: Odpady z procesów termicznych śuŝle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Mieszanki popiołowo - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , , śuŝle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) , Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów 259, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w ,00 446, Inne szlamy i osady pofiltracyjne 77, Inne niewymienione odpady 3 775, śuŝle z produkcji pierwotnej i wtórnej 7, Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŝ wymienione w , Szkło odpadowe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 311,60 Razem ,70 Grupa 11: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŝelaznych 4

29 Cynk twardy 126, Popiół cynkowy 246,90 Razem 373,30 Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 276, Odpady z toczenia i piłowania metali nieŝelaznych 704, Cząstki i pyły metali nieŝelaznych 0, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 132, Odpady spawalnicze 3 397, Odpady poszlifierskie inne niŝ wymienione w , ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 103,40 Razem ,30 Grupa 15: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury 4 698, Opakowania z tworzyw sztucznych 684, Opakowania z drewna 771, Opakowania z metali 1 321, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Opakowania ze szkła 389, Opakowania z tekstyliów 114, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŝ wymienione w ,70 Razem 8 054,70 Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach ZuŜyte opony 129,20 5

30 ZuŜyte lub nienadające się do uŝytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 72, Okładziny hamulcowe inne niŝ wymienione w , Metale Ŝelazne 3 158, Metale nieŝelazne 6, Tworzywa sztuczne 42, Szkło 216, Inne niewymienione elementy 1, Inne niewymienione odpady 350, ZuŜyte urządzenia inne niŝ wymienione w do , Elementy usunięte ze zuŝytych urządzeń inne niŝ wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Organiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Produkty spoŝywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŝycia 293, Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 0, Inne baterie i akumulatory 0, Inne niewymienione odpady 20, Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w ,40 32, Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,10 Razem 4610,60 Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 793, Gruz ceglany 2 742, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia inne niŝ wymienione w ,20 6

31 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11, Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 141, Inne niewymienione odpady 253, Drewno 1 180, Szkło 4, Tworzywa sztuczne 55, Asfalt inny niŝ wymieniony w , Odpadowa papa 64, Miedź, brąz, mosiądz 41, Aluminium 30, Ołów 1, Cynk 6, śelazo i stal , Mieszaniny metali 64, Kable inne niŝ wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŝ wymienione w , Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŝ wymieniony w , Materiały izolacyjne inne niŝ wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŝu inne niŝ wymienione w , , ,00 Razem ,80 Grupa 18: Odpady medyczne i weterynaryjne Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 5, Inne odpady niŝ wymienione w , Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŝ wymienione w , Leki inne niŝ wymienione w , Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0,10 Razem 49,50 7

32 Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń słuŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z pirolizy odpadów inne niŝ wymienione w , Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niŝ wymienione w , Odpady stabilizowane inne niŝ wymienione w , Skratki 371, Zawartość piaskowników 929, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z innego niŝ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŝ wymienione w ,20 15, Inne niewymienione odpady 1, Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 0, Osady z klarowania wody 398, Osady z dekarbonizacji wody 155, Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 156, Inne niewymienione odpady 0, Papier i tektura 246, Metale Ŝelazne 11, Drewno inne niŝ wymienione w , Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŝ wymienione w ,50 Razem 3 432,70 Suma ,10 8

33 Załącznik nr 9 Bilans odpadów przemysłowych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008

34 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie Szczecina w 2006 roku (wg Wojewódzkiej Bazy Danych) Grupa 02: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności Odpadowa tkanka zwierzęca 19, Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 7, Odchody zwierzęce 123, Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niŝ wymienione w , Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 0, Odpady z mycia i przygotowywania surowców 4 913, Odpadowa tkanka zwierzęca , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 252, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 2 430, Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niŝ wymienione w , Surowce i produkty nienadające się do spoŝycia i przetwórstwa 23, Inne niewymienione odpady 951, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 495, Inne niewymienione odpady 53, Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 285, Surowce i produkty nieprzydatne do spoŝycia i przetwórstwa 898, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 865, Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary ,80 2

35 Razem ,20 Grupa 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niŝ wymienione w , Odpady z kory i drewna 3 892, Szlamy z odbarwiania makulatury 2 506, Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 260, Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 85, Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 3 003,20 Razem ,90 Grupa 04: Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego Inne niewymienione odpady 122,00 Razem 122,00 Grupa 06: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej Inne niewymienione odpady 0,30 Razem 0,30 Grupa 07: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niŝ wymienione w ) 4 249, Inne niewymienione odpady 3, Odpady tworzyw sztucznych 312, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 134, Inne niewymienione odpady 10, Ziemia bieląca z rafinacji oleju 19, Inne niewymienione odpady 0,20 Razem 4 729,40 Grupa 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 3

36 ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Odpady farb i lakierów inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, Odpadowy toner drukarski inny niŝ wymieniony w , Inne niewymienione odpady 16, Odpadowe kleje i szczeliwa inne niŝ wymienione w ,20 Razem 111,40 Grupa 09: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 2,30 Razem 2,30 Grupa 10: Odpady z procesów termicznych śuŝle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) Mieszanki popiołowo - ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , , śuŝle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) , Nieprzerobione ŜuŜle z innych procesów 259, Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niŝ wymienione w ,00 446, Inne szlamy i osady pofiltracyjne 77, Inne niewymienione odpady 3 775, śuŝle z produkcji pierwotnej i wtórnej 7, Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niŝ wymienione w , Szkło odpadowe inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 311,60 Razem ,70 Grupa 11: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieŝelaznych 4

37 Cynk twardy 126, Popiół cynkowy 246,90 Razem 373,30 Grupa 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych Odpady z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów 276, Odpady z toczenia i piłowania metali nieŝelaznych 704, Cząstki i pyły metali nieŝelaznych 0, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 132, Odpady spawalnicze 3 397, Odpady poszlifierskie inne niŝ wymienione w , ZuŜyte materiały szlifierskie inne niŝ wymienione w , Inne niewymienione odpady 103,40 Razem ,30 Grupa 15: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Opakowania z papieru i tektury 4 698, Opakowania z tworzyw sztucznych 684, Opakowania z drewna 771, Opakowania z metali 1 321, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 51, Opakowania ze szkła 389, Opakowania z tekstyliów 114, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niŝ wymienione w ,70 Razem 8 054,70 Grupa 16: Odpady nieujęte w innych grupach ZuŜyte opony 129,20 5

38 ZuŜyte lub nienadające się do uŝytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 72, Okładziny hamulcowe inne niŝ wymienione w , Metale Ŝelazne 3 158, Metale nieŝelazne 6, Tworzywa sztuczne 42, Szkło 216, Inne niewymienione elementy 1, Inne niewymienione odpady 350, ZuŜyte urządzenia inne niŝ wymienione w do , Elementy usunięte ze zuŝytych urządzeń inne niŝ wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Organiczne odpady inne niŝ wymienione w i , Produkty spoŝywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoŝycia 293, Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 0, Inne baterie i akumulatory 0, Inne niewymienione odpady 20, Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niŝ wymienione w ,40 32, Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0,10 Razem 4610,60 Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 9 793, Gruz ceglany 2 742, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŝenia inne niŝ wymienione w ,20 6

39 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 11, Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 141, Inne niewymienione odpady 253, Drewno 1 180, Szkło 4, Tworzywa sztuczne 55, Asfalt inny niŝ wymieniony w , Odpadowa papa 64, Miedź, brąz, mosiądz 41, Aluminium 30, Ołów 1, Cynk 6, śelazo i stal , Mieszaniny metali 64, Kable inne niŝ wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŝ wymienione w , Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niŝ wymieniony w , Materiały izolacyjne inne niŝ wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaŝu inne niŝ wymienione w , , ,00 Razem ,80 Grupa 18: Odpady medyczne i weterynaryjne Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 5, Inne odpady niŝ wymienione w , Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niŝ wymienione w , Leki inne niŝ wymienione w , Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0,10 Razem 49,50 7

40 Grupa 19: Odpady z instalacji i urządzeń słuŝących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych Odpady z pirolizy odpadów inne niŝ wymienione w , Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niŝ wymienione w , Odpady stabilizowane inne niŝ wymienione w , Skratki 371, Zawartość piaskowników 929, Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Szlamy z innego niŝ biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŝ wymienione w ,20 15, Inne niewymienione odpady 1, Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 0, Osady z klarowania wody 398, Osady z dekarbonizacji wody 155, Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 156, Inne niewymienione odpady 0, Papier i tektura 246, Metale Ŝelazne 11, Drewno inne niŝ wymienione w , Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niŝ wymienione w ,50 Razem 3 432,70 Suma ,10 8

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2012 r. Załącznik nr 2 do Umowy Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena odpadu netto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,25 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odpadu Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) 100, ,27

Rodzaj odpadu Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem ) 100, ,27 Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej w roku 2009 Lp. Kod odpadu 1. 01 01 01 Cena odpadu netto zł/mg VAT % W tym opłata środowiskowa zł/mg Rodzaj odpadu

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2014. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania. zawiadamia się

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania. zawiadamia się O.T.I. 7655-3/09 Radziejów, dnia 19.02.2009r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2010. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Siedziba i adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów Uwagi. Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy 1 Celowy Związek Gmin CZG-12

Siedziba i adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów Uwagi. Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy 1 Celowy Związek Gmin CZG-12 Lp. Numer rejestrowy 1. 2. Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa firmy 1 Celowy Związek Gmin CZG-12 2 Zarabski Leszek Zarabski Siedziba i adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów Uwagi Długoszyn 80,

Bardziej szczegółowo

NIP: , KRAJOWY REJESTR S

NIP: , KRAJOWY REJESTR S U W A G A Podatek VAT wynosi 8 %. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku.

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku. C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW Załącznik do uchwały Nr XXIX/356/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 r. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

- 162,50 ko ,04 ko -

- 162,50 ko ,04 ko - U W A G A Podatek VAT wynosi 8 %. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW NAZWA ODPADU

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW NAZWA ODPADU C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1-go stycznia 2008 ROKU. Lp KOD Odpadu NAZWA ODPADU Cena za 1 tonę umieszczenia odpadów

Bardziej szczegółowo

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg]

Cena bazowa 2014 r. + opł.środowisk. + 8% VAT [zł/mg] Opłata środowiskowa na 2014 [zł/mg] Stawka bazowa 2014 r. [zł/mg] załącznik nr 1 CENNIK ZA USŁUGI ODZYSKU I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud

Bardziej szczegółowo

1. Ceny za przyjęcie 1 Mg odpadów do odzysku lub do unieszkodliwienia w instalacjach eksploatowanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. tabela nr 1.

1. Ceny za przyjęcie 1 Mg odpadów do odzysku lub do unieszkodliwienia w instalacjach eksploatowanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. tabela nr 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 655/2011 z dnia 27 maja 2011 r. CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ODZYSKU ORAZ DO UNIESZKODLIWIENIA W EKSPLOATOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO HANDLOWE RADKOM

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz. Numer identyfikacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz. Numer identyfikacji Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Sandomierz Numer Firma / Imię Nazwisko Oznaczenie siedziby i adres firmy/adres Numer

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014 r. Cennik obowiązuje od r. do r.

Cennik 2014 r. Cennik obowiązuje od r. do r. Radomsko dn. 01.04.2014 r. Cennik 2014 r. Cennik obowiązuje od 01.04.2014 r. do 30.06.2014r. Ceny przyjęcia 1 [Mg] odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- ZUOK dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. w rejestrze opakowania z papieru i tektury

Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. w rejestrze opakowania z papieru i tektury L.p. Pozycja w rejestrze Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 1 1 FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8 33 100 Tarnów 873-10-14-995 850384270 150101 opakowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie firm w rejestrze działalności regulowanej. Lp. Nr. rejestrowy Dane firmy NIP REGON Data zar. Rodzaje odpadów

Zestawienie firm w rejestrze działalności regulowanej. Lp. Nr. rejestrowy Dane firmy NIP REGON Data zar. Rodzaje odpadów URZĄD GMINY JEŻOWE Jeżowe 136 A 37-430 Jeżowe Jeżowe,23.06.2017 Zestawienie firm w rejestrze działalności regulowanej Lp. Nr. rejestrowy Dane firmy NIP REGON Data zar. Rodzaje odpadów 1 FN.7031.1.2015

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów. L.p. Nr rejestrowy Nazwa i adres siedziby firmy 1 1/2012 Remondis Opole Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO PRZETWARZANIA NA REGIONALNE CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW CZYSTY REGION SPÓŁKA Z O. O.

ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO PRZETWARZANIA NA REGIONALNE CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW CZYSTY REGION SPÓŁKA Z O. O. - 1 - C E N N I K Załącznik do Uchwały nr I/III/2016 z dnia 03.03.2016r. Zarządu RCZiUO Czysty Region Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 08/03/2016 z dnia 04.03.2016r.

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

1/2012 2/ komunalne odpady z czyszczenia ulic i placów odpady ze studzienek kanalizacyjnych 3/2012

1/2012 2/ komunalne odpady z czyszczenia ulic i placów odpady ze studzienek kanalizacyjnych 3/2012 Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Andrzej Cużytek Ul. Starosanowa 6 37-500 Jarosław Usługi Komunalne Oczyszczania Ulic Chodników

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU.

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU. C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2007 ROKU. Lp KOD Odpadu NAZWA ODPADU Cena za 1 tonę umieszczenia odpadów na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Urząd Gminy, 29 styczeń 2016 WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne Projekt z dnia 17 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wysokości opłat za usługi komunalne Na podstawie 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2. Cena za przyjęcie do odzysku 1 Mg odpadów komunalnych i odpadów innych niŝ niebezpieczne tabela Nr 2. Tabela nr 2. [zł/mg]

2. Cena za przyjęcie do odzysku 1 Mg odpadów komunalnych i odpadów innych niŝ niebezpieczne tabela Nr 2. Tabela nr 2. [zł/mg] Załącznik do Zarządzenia Nr1548/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia14. XI.2008 r. CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO UNIESZKODLIWIENIA ORAZ DO ODZYSKU W EKSPLOATOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres N IP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CZYŻE Lp. 1. Firma oznaczenie siedziby i adres MPO Spółka z o.o. w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach

Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach D. Oferta Zakładu Gospodarki Odpadami Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach godz. otwarcia: w dni robocze w godzinach od 7 00 do 20 00, w soboty od 7 00 do 14 00., tel. 32/613

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

Ceny zagospodarowania odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu

Ceny zagospodarowania odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/2016 Zarządu MPGO Sp. z o.o. z dnia 29.01.2016 r. Ceny zagospodarowania odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu Lp. Kod odpadu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Aleksandrów Urząd Gminy Aleksandrów Aleksandrów 39b 26-337 Aleksandrów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

7. Usługa zabezpieczenia 1 palety odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami foliowanie w cenie 35 zł netto.

7. Usługa zabezpieczenia 1 palety odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami foliowanie w cenie 35 zł netto. CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZAKŁADU ZGO PUKININ Nr 140 ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGO AQUARIUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KATOWICKIEJ 20, 96-200 RAWA MAZOWIECKA OBOWIĄZUJĄCY OD 26 września 2013r. I. CENY

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz Lp. NIP REGON 1. tel. 68 456 30 00 fax: 68 456 30

Bardziej szczegółowo

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI FIRMA-OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES LUB IMIĘ TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska 1 67-100

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń, dn. 2013-01-01 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy GGR.6235.1.2012 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy NIP REGON Kod Grupy,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Lp. Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię i nazwisko Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

Firma ( oznaczenie siedziby, imię, nazwisko przedsiębiorcy ) oraz adres. EKO SKÓRTEX, Gizałki sp. z o o ul. Malinowa 24g, Piotrowie Słupca

Firma ( oznaczenie siedziby, imię, nazwisko przedsiębiorcy ) oraz adres. EKO SKÓRTEX, Gizałki sp. z o o ul. Malinowa 24g, Piotrowie Słupca REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RYDZYNA Nr rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON

numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28 21-132 Kamionka Prezes Zarządu Jolanta Świderska Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA BIAŁOWIEŻA Firma, oznaczenie MPO Spółka z o. o. w Białymstoku ul. 27 Lipca 62 15-950 Białystok

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Urząd Gminy Bliżyn Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn Bliżyn, dn. 2017-01-02 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 TONSMEIER

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, Gryfów Śląski Tel ; fax

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, Gryfów Śląski Tel ; fax Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Tel. 75 78 13 552; fax 75 78 13 916 www.gryfow.pl; e-mail: sekretariat@gryfow.pl Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń, dn. 2017-01-02 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy GGR.6235.10.2014 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

"Cennik usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o.

Cennik usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o. "Cennik usług Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o. Kod Grupa i podgrupy i rodzaje odpadów Kierunek zagospodarowania* cena netto w zł/ Mg cena brutto w zł/ Mg 1 2 3 4 5 02 01 01

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małogoszcz Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON. Kod Rodzaj odbieranych odpadów. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Nazwa jednostki, oznaczenie siedziby i adres

Numer identyfikacyjny REGON. Kod Rodzaj odbieranych odpadów. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Nazwa jednostki, oznaczenie siedziby i adres Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowaniej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowa Dęba Lp. Nr rejestrowy 1. 1/2012 Data

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ L Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów Numer Rejestrowy 1TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. 873-10-14-995 850384270 20 01 02 szkło RG.6235.1.2012 Tarnów 20 01 08 Odpady

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Decyzja na wytwarzanie odpadów

Decyzja na wytwarzanie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Rejestr działalności regulowanej w zakresie właścicieli nieruchomości na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo