UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013 Na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz ze zm.) 1) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) 2) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu za rok 2013, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657, Dz. U. z 2012 r. poz. 460, poz. 892 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 2. 2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały nr L/297/2014 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2013 ROKU STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2013 ROKU Golub-Dobrzyń Luty 2014 Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 2

3 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 4 Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę, jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 13 Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą 14 Nadzór nad żywnością i żywieniem 18 Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych 24 Choroby zawodowe, prewencja chorób zawodowych, środowisko pracy 28 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk 30 Zapobiegawczy nadzór sanitarny 35 Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 37 Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2013 roku 40 Ocena bezpieczeństwa powiatu 41 Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 3

4 WSTĘP Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowozdrowotnej i promocji zdrowia. Podstawą działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 roku Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz z późn. zmianami). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zadania określone w w/w ustawie wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz przy pomocy upoważnionych przez niego pracowników. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest organem właściwym w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyłączeniem zakresu higieny radiacyjnej. W związku ze zmianami na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji w województwie od 1 stycznia 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stał się organem rządowej administracji zespolonej w powiecie i automatycznie stał się organem wyłączonym w stosunku do podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. W wyniku tej zmiany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest wyłączony z nadzoru nad następującymi obiektami: Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1E, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, ul. PTTK 28, Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielgiem, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15. Obiekty te znajdują się pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Przygotowując informację o stanie bezpieczeństwa powiatu golubsko-dobrzyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oparł się na sprawozdaniach z poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast nie dysponuje danymi z w/w placówek. Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 4

5 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH Podobnie jak w latach poprzednich, na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2013 nie stwierdzono zachorowań na choroby zakaźne tzw. alarmowe, które wymagałyby podjęcia natychmiastowych działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania. W 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu do powiatowego rejestru zachorowań wpisano 958 osób, u których podejrzewano lub rozpoznano zachorowanie na chorobę zakaźną bądź wykryto czynnik chorobotwórczy (wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego). Sukcesywne kontrole, w zakresie zgłaszalności podejrzeń i chorób zakaźnych, przeprowadzane u świadczeniodawców w powiecie golubskodobrzyńskim, przyczyniają się do poprawy sytuacji w tym zakresie. Podobnie jak w latach poprzednich rejestracja zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia opierała się na wykazie zakażeń i chorób zakaźnych, będącym załącznikiem do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku oraz opracowanych do nich przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH definicjach przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Na ich podstawie w sprawozdaniu MZ-56 zarejestrowano 805 przypadków zachorowań na chorobę zakaźną (wzrost o 17% niż w roku poprzednim) i na ich podstawie sporządzono ocenę sytuacji epidemiologicznej powiatu golubsko-dobrzyńskiego w zakresie wybranych chorób zakaźnych. Hospitalizacji poddano prawie 23% zarejestrowanych przypadków (183 osoby). Teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest wolny o takich niebezpiecznych chorób jak dur brzuszny i dury rzekome, błonica, poliomielitis, riketsjozy czy wścieklizna u ludzi. W większości rejestrowanych przez PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zachorowaniach nastąpił wzrost. Dotyczy to zwłaszcza wirusowych zakażeń jelitowych (za wyjątkiem wywołanych przez rotawirusy), biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, nie określonych bakteryjnych zakażeń jelitowych, różyczki oraz boreliozy. W roku 2013 zarejestrowano szereg zachorowań, których nie rejestrowano w roku poprzednim- wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez norowirusy, inwazyjną chorobę meningokokową, ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat, zapalenie mózgu i opon mózgowych o etiologii wirusowej nie określonej, nowo wykryte zakażenie HIV czy też grypę. Zgłoszono również przypadek podejrzenia odry. W przypadku chorób wysypkowych wieku dziecięcego, jak ospa wietrzna, ponownie nastąpił spadek zapadalności o około 30%, a różyczki- 14-krotny wzrost. W roku 2013 zarejestrowano nosicieli HCV i HBV (po 3 nowe przypadki). Nie zarejestrowano natomiast żadnych objawowych przypadków wirusowego zapalenie wątroby. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2013 dokonała rejestracji trzech przypadków zgonu, których przyczyna nie kwalifikowała do zarejestrowania ich w MZ-56. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego odnotowano jedno ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego. Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 5

6 Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywołane przez czynniki biologiczne Zatrucia i zakażenia pokarmowe to grupa chorób o różnorodnych objawach klinicznych i etiologiach, wyodrębniana w nadzorze epidemiologicznym ze względu na ważną rolę w zdrowiu publicznym. W roku 2013 w naszym powiecie zarejestrowano bakteryjne zatrucia pokarmowe tylko o etiologii salmonellozowej. W tym przypadku nastąpił spadek liczby zachorowań na salmonellozy o 44% w stosunku do roku poprzedniego (współczynnik dla województwa- 25,21; powiat- 28,6). Głównym nośnikiem były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj (7 przypadków), a dominującym typem serologicznym- Salmonella Enteritidis (61,53% przypadków). Podobnie jak w latach poprzednich niepokój wzbudza duża liczba zachorowań u dzieci w wieku 0-4 (11 przypadków). W tej grupie wiekowej w 6 przypadkach przyczyną zakażenia były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj. Najczęściej do zakażenia dochodziło poprzez smakowanie przygotowanych do dalszej obróbki termicznej potraw lub też spożywanie lekko ściętych smażonych jaj. Do przygotowywania potraw używane są jaja nie myte i nie parzone. Często też dzieci pomagają przy przyrządzaniu potraw z dodatkiem jaj (podając jaja, rozbijając je oraz odbierając skorupki). Zarejestrowane zostały w naszym powiecie zarówno bakteryjne jak i wirusowe zakażenia jelitowe. W przypadku bakteryjnego zakażenia jelitowego najwięcej przypadków (8) nie posiadało określonego czynnika chorobotwórczego wywołujące zakażenie. Cztery pozostałe przypadki wywołane były przez następujące patogeny: Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Klepsiella pneumoniae i Clostridium difficile. Zakażenia wywołane przez trzy pierwsze czynniki wywołało objawy chorobowe u dzieci o czwartego roku życia. W powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowano 131 przypadków wirusowych zakażeń jelitowych. Najwięcej przypadków (71) wywołane było przez nie określone czynniki chorobotwórcze. Przyczyną takiego stanu jest brak przeprowadzanych badań wirusologicznych kału osób chorych. W dużym stopniu przyczyną zakażeń są rotawirusy (38 przypadków) oraz coraz częściej- norowirusy. Te ostatnie były również przyczyną zbiorowego zakażenia pokarmowego. Doszło do niego w dniu roku w mieszkaniu prywatnym w jednej z gmin powiatu golubskodobrzyńskiego. Dochodzeniem epidemiologicznym objęto 20 dorosłe osób, z czego 12 były chore i z tego 2 dzieci było hospitalizowanych. Prawdopodobnymi nośnikami zakażenie pokarmowego był kotlety mielone, rosół z makaronem, sałatka grecka, ryba w occie, tort owocowy oraz skażone wirusami powierzchnie zastawy stołowej, blaty robocze i serwowane potrawy. Przyczyną zakażenia było wtórne zanieczyszczenie przygotowanych potraw wskutek nieprzestrzegania higieny produkcji i higieny osobistej przygotowujących i uczestników uroczystości. Potrawy przygotowywała osoba, która w dniu przygotowywania posiłków, tj. 17 maja 2013 roku, miała złe samopoczucie, a u pomagającej stwierdzono norowirusy. W powiecie od roku 2010 nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Bakteryjne ostre choroby inwazyjne W 2013 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano inwazyjnej choroby wywołanej przez, Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae. Zarejestrowano natomiast inwazyjną chorobę wywołaną przez Neisseria meningitidis i Streptococcus pyogenes. W powiecie golubsko-dobrzyńskim został zarejestrowany jeden przypadek inwazyjnej choroby wywołanej przez Neisseria meningitidis. 17-letnia mieszkanka jednej z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego z objawami zapalenia opon mózgowych trafiła do Szpitala Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 6

7 Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentki dało podstawy do stwierdzenia, że zachorowanie zostało wywołane przez Neisseria meningitidis z gr. C. Zachorowanie zakończyło się wyzdrowieniem. Osoby z kontaktu objęto opieką lekarską, a u 8 zastosowano chemioprofilaktykę. Zarejestrowano ogółem 9 przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes, przebiegającej pod postacią róży. Choroba ta diagnozowana jest wyłącznie na podstawie objawów klinicznych i we wszystkich przypadkach bez potwierdzenia badaniem mikrobiologicznego. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby zachorowań o 25%. Zapadalność na tę chorobę rośnie wraz z wiekiem i w naszym powiecie jest największa u osób u osób po 60 roku życia. Neuroinfekcje W powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowano 7 przypadków neuroinfekcji o etiologii wirusowej nie określonej oraz jeden przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu przebiegające w trakcie zachorowania na inną chorobę zarejestrowaną w MZ-56. Ostatni przypadek to neuroborelioza, przebiegające pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i neuropatii nerwów czaszkowych. Neuroinfekcje o etiologii wirusowej nie określonej to w głównej mierze zapalenia opon mózgowych. Takich przypadków było w 2013 roku pięć. Chorowały osoby z grup wiekowych od do Wśród chorych przeważały osoby zamieszkujący tereny wiejskie (4) i jednocześnie byli to mężczyźni. Tylko w jednym przypadku przeprowadzono badania mikrobiologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego, gdyż osoba ta trafiła do szpitala z niedowładem wiotkim lewej kończyny dolnej i podejrzana była o zespół Guillaina-Barrégo. W dwóch zaś przypadkach było to wirusowe zapalenie mózgu. W tych przypadkach diagnoza opierała się na ogólnym badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego oraz na podstawie objawów chorobowych. Chora mieszkanka miasta należy do grupy wiekowej 50-59, zaś mieszkaniec wsi- do grupy wiekowej Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2013 nie chorowali na wzw typu B. Dotyczy to zarówno zachorowań o przebiegu ostrym jak i przewlekłym. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano trzy przypadki bezobjawowego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (2012- brak). Najczęściej do wykrycia zakażenia dochodzi podczas oddawania krwi u osób pragnących zostać honorowym dawcą krwi. W związku z tym nie odnotowujemy zakażeń u osób poniżej 18 roku życia. Narażenie na zakażenie mogło powstać podczas pobytów i korzystania z różnego rodzaju zabiegów medycznych w przychodniach i szpitalach. Można również przypuszczać, że do zakażenia doszło podczas skaleczenia w zakładzie fryzjerskim bądź korzystając ze studia tatuażu. Nie zarejestrowano również objawowych zachorowań na wzw typu C. PSSE w Golubiu- Dobrzyniu zarejestrowała trzy przypadki bezobjawowego wirusowego zapalenia wątroby typu C (rok ). Podobnie jak w przypadku zakażenia HBV najczęściej do wykrycia dochodzi po oddaniu krwi przez potencjalnych krwiodawców, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby młode (20-29). Analiza potencjalnych źródeł narażenia wskazuje na przewagę narażeń o charakterze medycznym. W jednym z przypadków narażenie mogło powstać podczas kontaktu domowego z osobą chorującą na wzw typ B+C. Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 7

8 W powiecie golubsko-dobrzyńskim nie zarejestrowano zachorowań na AIDS. U jednego z mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego doszło do zakażenia HIV (w roku poprzednim- 0). W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013 zarejestrowano 4 zachorowania na AIDS oraz 50 nowo wykrytych zakażeń HIV (w roku poprzednim-24). Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat 14 W roku 2013 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowano 3 przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci w wieku 0-14 lat (zapadalność-0,94). Jeden z nich zdarzył się u mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego (zapadalność-13,15). Niedowład lewej kończyny dolnej był wynikiem wirusowego, nie określonego, zapalenia opon mózgowordzeniowych i rdzenia w odcinku piersiowym. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie zarejestrowano przypadków poliomyelitis. Choroby wysypkowe wieku dziecięcego W roku 2013 zgłoszono przypadek podejrzenia zachorowania na odrę. Wykonane badania serologiczne swoistych przeciwciał w kierunku odry i różyczki wykluczyły postawioną diagnozę. W przypadku różyczki w roku 2013 nastąpił 14-krotny wzrost liczby zachorowań (2012-6, ). Wzrost liczby zachorowań zanotowano również w przypadku świnki (o 75%). Na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, utrzymała się liczba zachorowań na płonicę. W przypadku ospy wietrznej nastąpił 30% spadek liczby zachorowań w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost pojawił się pod koniec roku, w miesiącach październik-grudzień, gdzie zarejestrowano 82% wszystkich zachorowań. Częściej chorowali mieszkańcy terenów wiejskich, zwłaszcza gminy Ciechocin i Golub-Dobrzyń. Wirus nie oszczędził również mieszkańców miasta Golub-Dobrzyń. Krztusiec W województwie kujawsko-pomorskim odnotowano tendencję spadkową ( ; ). Sytuacja ta miała również swoje przełożenie w powiecie golubsko-dobrzyńskim (2012-5, ). Mimo tej sytuacji, zapadalności w naszym powiecie, jest powyżej poziomu wojewódzkiego. Zachorowały dwie kobiety i 2 mężczyzn. Wiek chorych waha się od 3 do 10 roku życia, a ich uodpornienie przeciwko krztuścowi było prawidłowe. Wyniki przeprowadzonych badań serologiczne w kierunku Bordetella pertussis umożliwiły na kwalifikację tych przypadków jako możliwych. Choroby przenoszone przez kleszcze W roku 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowała 10 zachorowań na boreliozę. Sześć przypadków charakteryzowało się obecnością fazy wczesnej choroby (rumień wędrujący) i leczono je ambulatoryjnie. Faza późna u pozostałych osób przebiegała pod postacią boreliozy układu kostno-stawowego (3) i neuroboreliozy (1). Osoby te poddane były hospitalizacji, w trakcie której wykonano badania potwierdzające zachorowanie. Rejestrowane przypadki można powiązać z ekspozycją na zakażone kleszcze w czasie pobytu na obszarach leśnych, działkach przydomowych, na gruntach ornych i łąkach podczas Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 8

9 wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Osoby zakażone mieszczą się w grupie od 30 do powyżej 60 roku życia. Najwięcej jednak zalicza się do grup i Do zakażenia doszło u większej ilości kobiet niż mężczyzn. Gruźlica W 2013 roku do rejestru PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zostało wpisanych pięć zachorowań na gruźlicę (współczynnik-11,0). Jest to spadek liczby zachorowań o 60% w stosunku do roku poprzedniego ( , ). Wśród zarejestrowanych przeważają osoby po 50 roku życia ( osoby, 60 i więcej-2 osoby) i są to mężczyźni. Piąty przypadek gruźlicy dotyczy kobiety z grupy wiekowej W jej przypadku jest to wznowa zachorowania. Trzy zarejestrowane osoby zamieszkują na terenie miasta, a dwie- wsi. Wszystkie przypadki odnoszą się do gruźlicy płucnej. Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2013 zgłoszono 99 osób pokąsanych przez zwierzęta (minimalny wzrost). We wszystkich przypadkach było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. W 80 przypadkach, dzięki współpracy z lekarzami weterynarii, otrzymaliśmy obserwacje zwierząt wykluczające chorobę zwierzęcia i uniknęliśmy w ten sposób kwalifikacji pokąsanych do szczepień. W 19 przypadkach, które zostały zakwalifikowane do szczepień, w 14 pokąsanie nastąpiło przez nieznanego psa, w 3 przez kota, a w 1 przez jelonka. Jedna z zarejestrowanych osób miała kontakt z uszkodzoną szczepionką przeciwko wściekliźnie przeznaczoną dla wolno żyjących lisów. Grypa i zachorowania grypopodobne Do Sekcji Przeciwepidemicznej zgłoszono w 2013 roku 369 przypadków grypy i infekcji grypopodobnych i w porównaniu do roku 2012 był to 9-krotny wzrost ( zgłoszenia). Od roku 2010 sukcesywnie spada udział dzieci do lat 14 w zgłoszonych przypadkach ( %, ,2%, ,33% ,73%). Jeden przypadek grypy został potwierdzony laboratoryjnie ( grypa A/H1N1) i wymagał hospitalizacji. W ramach uczestnictwa w systemie Sentinel w roku 2013 nie wysłano do badania laboratoryjnego żadnego wymazu z gardła i nosa. Zgony z powodu chorób zakaźnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w 2013 otrzymała trzy zgłoszenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, których przyczyna nie kwalifikowała do zarejestrowania w MZ-56. Przyczyną tych zgonów była posocznica-w dwóch przypadkach nie określona oraz w jednym- wywołana przez Staphylococcus ureus. Zmarłe osoby, wg wieku, mieściły się w grupach wiekowych 20-29, i Osoba z ostatniej grupy wiekowej zmarła na posocznicę wywołaną przez Staphylococcus ureus. Była to kobieta zamieszkująca w mieście. Posocznica, nie określona była przyczyną zgonu kobiety i mężczyzny, mieszkańców obszarów wiejskich. Wykonawstwo szczepień ochronnych W powiecie golubsko dobrzyńskim wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych w roku 2013 było na dobrym poziomie. Ruchy antyszczepionkowe nie spowodowały zmniejszenia wyszczepialności. Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 9

10 Wykonanie szczepień przeciw błonicy i tężcowi w roku 2013 pozostaje na nieco wyższym poziomie niż w roku Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 95,2 %. Dzieci nie zostały uodpornione przeciwko błonicy i tężcowi z powodu okresowych p/w lekarskich, między innymi z powodu zachorowań na ospę wietrzną. Dzieci w 14 roku życia zostały uodpornione na poziomie 99,4%, a młodzież w 19 roku na poziomie 98,0%. W tej grupie wiekowej nie zostały uodpornione ciężarne Stan zaszczepienia przeciw krztuścowi w roku 2013 roku przedstawia się następująco: w 2 roku życia 99,8% i w 3 roku życia 98,9%. W pierwszym roku życia zaszczepiono szczepieniem pierwotnym przeciw krztuścowi 58,5 % niemowląt. Analogicznie zostały wykonane szczepienia przeciw poliomyelitis: w pierwszym roku życia 58,5 %, w 2 roku życia 99,8% i w 3 roku życia 99,6 %. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 roku życia są na poziomie 90,7%, w 2 roku życia na poziomie 99,8% i w trzecim roku życia na poziomie 99,6% co stanowi wyższy stan zaszczepienia niż w roku W roku 2013 do szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce podlegały dzieci urodzone w roku Uodpornienie tej grupy dzieci jest na poziomie 99,6% i jest takie samo jak w roku w roku Wykonanie podstawowego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce w miesiącu życia jest w roku sprawozdawczym niższe niż w 2012 i wynosi 90,7%. Stan zaszczepienia p/haemophilus influenzae niemowląt urodzonych w roku 2013 wynosi 58,5 % a w drugim roku życia 99,8 %. Dzieci z rocznika 2011 uodpornione są na poziomie 99,6%. W roku 2013 szczepieniu przeciwko grypie poddało się w powiecie golubsko dobrzyńskim o 51 osób więcej niż w 2012 roku. Uodporniono 950 osób, w tym 73 dzieci ( o 11 dzieci więcej niż w roku Szczepieniu przeciwko grypie poddało się zaledwie 2,1 % populacji zamieszkującej powiat. Prowadzona edukacja wśród rodziców i dzieci powoduje większe zainteresowanie szczepieniami zalecanymi oraz szczepieniami preparatami skojarzonymi. Przeciw Streptococcus pneumoni odnotowano tendencję zwyżkową uodporniono 149 dzieci ( ) i przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis - 6 dzieci ( w ). Przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w roku 2012 zostało uodpornione 3 dzieci, natomiast w roku 2013 uodporniono 5 dzieci. Przeciw ospie wietrznej liczba dzieci uodpornionych w roku 2013 znacznie się zwiększyła. Zaszczepiono 27 dzieci, a w roku Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A zaszczepiono 2 osoby w roku 2012, natomiast w 2013 roku nikt nie poddał się temu szczepieniu. W roku 2012 uodparniano przeciwko durowi brzusznemu 4 osoby, a w roku 2013 uodporniono trzy osoby. Tabela 1. Współczynniki zapadalności zachorowań zarejestrowanych w MZ-56 w roku 2012 i Kod wg ICD-10 Jednostka chorobowa Liczba przypadków Współczynnik zapadalności A00 Cholera UE A01.0 Dur brzuszny UE A A02.0 Dury rzekome A, B, C UE A02.1 Salmoneloza posocznica PL zatrucie pokarmowe UE ,6 50,66 A inne zakażenie pozajelitowe PL 2 4,41 A03 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE A Inne PL 4) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą A04.3 bakteryjne wywołane przez E. coli enterokrwotoczną UE Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 10

11 A04.4 zakażenia wywołane przez E. coli inną i BNO 1 2,2 jelitowe A04.5 (ogółem) wywołane przez Campylobacter UE wywołane przez Yersinia enterocolitica lub A04.6 pseudotuberculosis UE 1 2 2,2 4,41 A04.7 wywołane przez Clostridium difficile 1 2,2 A04.8 inne określone 1 6 2,2 13,22 A04.9 nie określone ,6 2,2 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5) ,9 296,74 A05.0 gronkowcowe A05.1 Inne bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL A05.2 zatrucia wywołane przez Cl. perfringens A pokarmowe (ogółem) inne określone A05.9 nie określone A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 6) A07.1 Lamblioza (giardioza) UE ,01 59,47 A07.2 Kryptosporydioza UE A08.0 wywołane przez rotawirusy ,62 85,9 Wirusowe A08.1 zakażenia wywołane przez norowirusy 14 30,81 A jelitowe inne określone ,6 4,41 (ogółem) A08.4 nie określone ,25 52,86 A Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7) , ,39 A09 A20 A21 A22 A23 Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Dżuma UE Tularemia UE Wąglik UE Bruceloza: nowe zachorowania UE A24.0 Nosacizna PL A27 Leptospiroza UE A28.2 Jersinioza pozajelitowa PL A31 A32 A33-A35 A33 A36 Mikobakteriozy - inne i BNO Listerioza UE Tężec UE Błonica UE ogółem noworodków ogółem ,35 262,11 w tym u dzieci do lat , ,62 A37 Krztusiec UE 4 5 8,8 11,01 A38 Płonica (szkarlatyna) PL ,81 30,84 A39 ogółem 1 2,2 A39.0;A39.8 Choroba zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 1 2,2 meningokokowa, A UE/PL 8) inwazyjna posocznica A inna określona i nie określona wym. niżej ogółem ,8 26,42 A46 Choroba wywołana przez róża ,8 26,43 A48.3 Streptococcus zespół wstrząsu toksycznego B95.0/O85 pyogenes, inwazyjna PL 9) gorączka połogowa B95.0/ (...) inna określona i nie określona 10) A48.1 choroba legionistów UE Legioneloza A48.2 gorączka z Pontiac PL A50 A51 Kiła UE/PL wrodzona i noworodków wczesna A52 późna 1 2,2 Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 11

12 A53 A54 Rzeżączka UE/PL inne postacie kiły i kiła nie określona A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie UE/PL A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez A69.2 Chlamydie UE/PL Borelioza z Lyme PL ,0 13,22 A70 A75 A78 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Dur wysypkowy Gorączka Q UE A77; A79 Gorączka plamista i inne riketsjozy A80.1-2,4 A80.0,3-8 wywołane dzikim wirusem UE/PL Poliomyelitis wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 1 13,15 A81.0 choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) PL A81.0 Encefalopatie gąbczaste wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) UE A81 inne i nie określone A82 Wścieklizna UE Z20.3/Z24.2 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 11) ,81 26,43 A84 Kleszczowe zapalenie mózgu PL B00.4 opryszczkowe A81.1;A83; Inne A85;B02.0 wirusowe inne określone A86 zapalenie mózgu nie określone 2 4,4 w innych chorobach objętych MZ-56 12) A87.0 enterowirusowe Wirusowe B00.3 zapalenie opryszczkowe A87.1-9;B02.1 opon inne określone i nie określone 5 11,0 mózgowych w innych chorobach objętych MZ-56 13) A90-1 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL A92.3 Gorączka zachodniego Nilu UE A95 Żółta gorączka UE A96.2;A Wirusowe Ebola, Marburg, Lassa 14) gorączki A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99 krwotoczne UE inna określona i nie określona 14) A98.5 Choroba wywołana przez hantawirusy PL B01 Ospa wietrzna ,8 841,39 B03 B05 Ospa prawdziwa UE Odra UE B06 Różyczka UE ,26 13,22 B08.8 Pryszczyca B15 B16 typu A UE typu B - ostre UE B typu B - przewlekłe 15) Wirusowe B17.1; B18.2 zapalenie typu C: wg definicji przypadku r. UE 16, 17) 3 1 6,6 2,2 B17.1; B18.2 wątroby UE 15, 17) typu C: wg definicji przypadku r. odpowiednio typu B+C (zakażenie mieszane) 18) B17.0,2-8; B18.8-9;B19 B20-B24 inne i nie określone AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 19) 1 2,2 B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE ,4 8,81 B50-B54 B67 B69 Malaria (zimnica) UE Bąblowica (echinokokoza) UE Wągrzyca (cysticerkoza) Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 12

13 B75 Włośnica UE wym. niżej Choroba ogółem B95.3/G04.2; wywołana przez G00.1 Streptococcus zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu A40.3 pneumoniae, posocznica B95.3 / (...) UE, 20) inwazyjna inna określona i nie określona UE, 21) B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli wym. niżej Choroba ogółem B96.3/G04.2; wywołana przez G00.0 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Haemophilus A41.3 influenzae, posocznica UE/PL 22) B96.3/ (...) inwazyjna inna określona i nie określona G01;G04.2; G05.0; Bakteryjne w innych chorobach objętych MZ-56 23) 1 2 2,2 4,41 zapalenie G00.2-8;G04.2 opon mózgowych inne określone G00.9;G04.2 i/lub mózgu inne, nie określone G03 G04.0,8-9 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Zapalenie mózgu inne i nie określone J09 UE/PL, 24) Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi J10-J11 Grypa UE/PL P35.0 Wrodzone choroby P wirusowe ogółem 1 2,2 u dzieci w wieku 0-14 lat różyczka wrodzona UE inne określone i nie określone P37.1 Inne wrodzone toksoplazmoza UE P37.2 zakażenia i choroby listerioza UE P pasożytnicze inne określone i nie określone U04 UE, 24) SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej T60 Zatrucia pestycydami ostre 25) T61 Zatrucia naturalnie ryby, skorupiaki i inne produkty morza toksycznymi T62.0 substancjami spożytymi grzyby T jako pokarm 25) jagody i inne części roślin T64 mikotoksyny Ostre zatrucia - żywnością skażoną dioksyny - biologicznie i/lub chemicznie 25) polichlorowane bifenyle - inne określone i nie określone Uwagi: 1. Jedna osoba może być zarejestrowana w kilku pozycjach 2. Współczynniki zapadalności obliczono w stosunku do populacji 3. Stan ludności na dzień roku stan ludności powiatu 45439, stan ludności do lat 2-997, stan ludności 0 lat- 473, stan ludności do lat Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 13

14 STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrolowała w 2013 roku 14 urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia. W celu określenia jakości wody do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pobierano próbki wody. Do badań podstawowych pobrano i przebadano: 69 próbek fizyko-chemicznych (oznaczano następujące parametry: mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność właściwą, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo i mangan), 69 próbek bakteriologicznych (oznaczano drobnoustroje hodowane na agarze po 24 h w temp. 37 C w 1ml wody, bakterie grupy coli w 100 ml wody i bakterie grupy coli termotolerancyjne w 100 ml wody). Ponadto do badań rozszerzonych pobrano: 11 próbek do badań fizyko-chemicznych (wykonywano następujące oznaczenia: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, ph, przewodność elektryczną, amonowy jon, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, twardość ogólna, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, miedź, chrom ogólny, ołów, kadm, nikiel, rtęć, selen, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, pestycydy, Σ pestycydów, antymon, chlorek winylu), 11 próbek bakteriologicznych do badań rozszerzonych (oznaczano bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC po 72h, liczbę bakterii Clostridium perfringens w 100 ml wody). Łącznie do badań pobrano 80 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 2 próbki kontrolne na badania bakteriologiczne. We wszystkich działających na terenie powiatu wodociągach nie zaobserwowano deficytów wody. Wodociągi o produkcji <100 m³/d Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się 8 obiektów. W wodociągach tych nie doszło do wydłużenia sieci ani nie stwierdzono złego stanu sanitarnotechnicznego. W toku bieżącego nadzoru i poboru próbek wody w wodociągach publicznych: Wielka Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie i Gałczewko, gmina Golub-Dobrzyń stwierdzono przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych. W obu przypadkach była to podwyższona mętność. Parametry mikrobiologiczne wody, w postaci zwiększonej liczby ogólnej mikroorganizmów oraz paciorkowców kałowych, zostały stwierdzone w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń. Po przechlorowaniu i przepłukaniu złóż z w/w wodociągów pobrano próbki kontrolne, które nie wykazały przekroczeń. Wodociągi o produkcji m³/d Liczba obiektów w tym przedziale na dzień roku wynosi 5. W tej grupie zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Elgiszewo, Franksztyn, Leśno i Świętosław, co wydłużyło sieć o 2259 m. Stan sanitarno -technicznym uległ poprawie w dwóch wodociągach: publicznym Nowa Wieś gmina Ciechocin remont malarski pomieszczeń stacji oraz ujęć wody, Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 14

15 publicznym Działyń gmina Zbójno odmalowano stację uzdatniania wody. Wśród działających wodociągów w 3 zakwestionowano pobrane próbki wody ze względu na przekroczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. W wodociągach Dulsk i Radomin (gmina Radomin) próbki wody charakteryzowały się podwyższoną mętnością. Odcinek wodociągu publicznego Działyń gmina Zbójno dostarczał, korzystającym z niego mieszkańcom, wodę pitną o zwiększonej ogólnej liczbie mikroorganizmów. Przechorowanie tego odcinka przywróciło mieszkańcom wodę przeznaczoną do picia o odpowiednich parametrach biologicznych, co potwierdzone zostało kontrolną próbką wody. Zarządzający wodociągami Dulsk i Radomin, po przeprowadzeniu odpowiednich czynności naprawczych, produkowali wodę o właściwych parametrach fizyko-chemicznych, co potwierdzili przedstawiając PPIS w Golubiu-Dobrzyniu, wyniki badań kontrolnych próbek wody z tych wodociągów. Wodociągi o produkcji m³/d W tej grupie wodociągów znajduje się 1 obiekt- wodociąg publiczny Białkowo gmina Golub-Dobrzyń. W trakcie bieżącego nadzoru pobrane próbki wody odpowiadały wymogom rozporządzenia pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Nie odnotowano obiektów nowo wybudowanych oraz wydłużenia sieci wodociągowej. Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 15

16 Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zdrowotną PODMIOTY LECZNICZE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu w 2013 roku znajdowało się 15 podmiotów leczniczych oraz 36 praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą. Skontrolowano 48 obiektów i pod względem sanitarnym żadnego nie oceniono negatywnie. W celu poprawy stanu sanitarno- technicznego wystawiono 2 decyzje z zaleceniami na podmioty lecznicze. Stan sanitarno-techniczny poprawił się w 2 podmiotach leczniczych. Stan sanitarny jako dobry ocenia się w 5 podmiotach leczniczych i 32 gabinetach praktyk zawodowych. Tabela 2. Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń oraz warunków przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w 2013 r. Wyszczególnienie według ewidencji Liczba urządzeń i obiektów skontrolowanych ze stwierdzonym złym stanem ogółem higienicznosanitarnym i technicznym tylko higienicznosanitarnym tylko technicznym Ogółem Szpitale ogółem Szpitale w tym szpitale uzdrowiskowe - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Inne niż szpitale Zakłady opiekuńczo - lecznicze Zakłady pielęgnacyjne - opiekuńcze Zakłady rehabilitacji leczniczej w tym sanatoria Hospicja Inne Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z - izbą chorych, lecznice Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostyczne Zakłady rehabilitacji leczniczej Inne ogółem Ogółem Indywidualne praktyki lekarskie ogółem w tym indywidualne praktyki lekarzy dentystów Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskiej ogółem w tym indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów Grupowe praktyki lekarskiej ogółem w tym grupowe praktyki lekarzy dentystów Indywidualne praktyki pielęgniarek Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek Grupowe praktyki pielęgniarek Inne Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 16

17 Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Szpitale Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu nie nadzoruje żadnego szpitala. Od 1 stycznia 2010 roku Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu został objęty nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27 od stycznia 2013 roku został przekazany pod bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice W tej pozycji na terenie działalności PSSE w Golubiu-Dobrzyniu ogółem jest 11 obiektów. Łącznie w tej grupie obiektów przeprowadzono 13 kontroli sanitarnych, a poprawę stanu sanitarnego, w wyniku wykonania nałożonych w decyzji administracyjnej zaleceń, uzyskano w 2 obiektach (Niepubliczny ZOZ Pro Vita s.c., ul. 23 Stycznia 16 w Kowalewie Pomorskim, Niepubliczny ZOZ Mój Medyk w Zbójnie, gmina Zbójno). Nakazy zostały wykonane w wyznaczonych terminach realizacji. Do ośrodków z dobrym stanem sanitarno-higienicznym zakwalifikować można: NZOZ Gol- Med Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń, NZOZ Mężykowscy s.c. w Działyniu gmina Zbójno, NZOZ ESKULAP Przychodnia w Kowalewie Pomorskim). Zaopatrzenie w wodę tej grupy obiektów jest wystarczające. Większość obiektów zaopatruje się w wodę bieżącą z wodociągów publicznych. Źródłem ciepłej wody w omawianej grupie obiektów są coraz rzadziej przepływowe podgrzewacze wody. Jeden obiekt podłączony jest do ciepłociągu miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Nieczystości płynne z obiektów odprowadzane są do kanalizacji publicznej. Sprzątaniem i utrzymaniem czystości pomieszczeń zajmują się najczęściej ekipy wewnętrzne składające się z osób sprzątających zatrudnionych w tych obiektach. Wydzielone są składziki porządkowe przeznaczone na: przechowywanie środków czystości i dezynfekcji, składowanie bielizny brudnej. Podczas przeprowadzonych kontroli, stwierdzono, że w podmiotach leczniczych przestrzegana jest segregacja odpadów, zgodnie z przyjętymi procedurami opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów. Zabezpieczone odpady medyczne przewożone są do punktu zbiorczego przy Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu lub też odbierane bezpośrednio u wytwórcy przez specjalistyczne firmy. Każdy obiekt posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub złożoną informację do starostwa o gospodarowaniu odpadami. Odpady o charakterze komunalnym gromadzone są w pojemnikach, następnie wrzucane do kontenerów i wywożone na wysypiska odpadów. Bielizna z przychodni oddawana jest do prania w specjalistycznych zakładach pralniczych (dostarczana do Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pranie bielizny Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 17

18 w Pralni PHU HOLLYWOOD w Sierpcu). Tylko jeden obiekt posiada wydzielone pomieszczenie na pralnię (SPZOZ we Wrockach). Coraz częściej stosuje się bieliznę (serwety, podkłady,fartuchy) jednorazowego użytku, która po zużyciu, jako odpad medyczny przekazywana jest do unieszkodliwiania. Praca odbywa się głównie na sprzęcie i materiale jednorazowego użytku. Przeprowadzana dezynfekcja narzędzi i sprzętu odbywa się po przyjmowaniu pacjentów, metodą tradycyjną- ręcznie i najczęściej w gabinetach zabiegowych. Dobór środków dezynfekcyjnych był odpowiedni, zgodny z przypuszczalnym skażeniem oraz przyjętymi zasadami. Sterylizację drobnego sprzętu przeprowadza się we własnych autoklawach (2 przychodnie) lub poprzez podpisanie umowy na sterylizację ze Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu. Do nieprawidłowości w tym zakresie nadal należy zbyt mała częstotliwość kontroli procesu sterylizacji testami biologicznymi oraz brak badań roboczych płynów dezynfekcyjnych. Inne (również dotyczące obiektów lecznictwa uzdrowiskowego) Do tej grupy obiektów zakwalifikowano Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej AVITUM Stacja Dializ w Golubiu-Dobrzyniu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia Jednego Dnia Golub-Dobrzyń ul. Bohaterów Września, NZOZ Medycyna Pracy, NZOZ Opieka. We wszystkich obiektach tych przeprowadzono kontrole sanitarne, na podstawie których oceniono stan tych obiektów jako dobry. Zaopatrzenie w sprzęt medyczny, szczególnie jednorazowego użycia do obsługi chorych, materiały opatrunkowe oraz bieliznę jednorazowego użycia było wystarczające. Nie stwierdzono również braków w zakresie zaopatrzenia w środki myjące i dezynfekujące. W obiekcie praca odbywa się w oparciu o prawidłowo opracowane i wdrożone procedury postępowania z bielizną, odpadami, utrzymania czystości oraz inne, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń. Sprzątaniem i utrzymaniem czystości pomieszczeń zajmują się ekipy wewnętrzne składające się z salowych. Wydzielone są składziki porządkowe na przechowywanie środków czystości i dezynfekcji. Dwa obiekty mają zainstalowaną klimatyzację wymiana filtrów oraz prace konserwatorskie wykonywane są zgodnie z zaleceniami z instrukcji. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę obiektów w tej grupie jest wodociąg publiczny Białkowo gmina Golub-Dobrzyń. NZSOZ AVITUM Stacja Dializ w Golubiu- Dobrzyniu posiada stację uzdatniania wody na potrzeby własne. Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zdrowotną Indywidualne praktyki lekarskie, w tym indywidualne praktyki lekarzy dentystów Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie Ogólnie na terenie działania PPIS w Golubiu-Dobrzyniu prowadzonych jest 32 praktyk zdrowotnych, w których udzielane są różnorodne świadczenia medyczne w trybie ambulatoryjnym. Najliczniejszą kategorią objętych kontrolą sanitarną placówek w omawianej grupie były indywidualne praktyki lekarzy dentystów (17). Swoje usługi na terenie powiatu oferuje również 15 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich. 30 gabinetów zostało w roku 2013 skontrolowanych. W ocenie stanu sanitarnego powyższych obiektów brano pod uwagę zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie nieczystości płynnych, warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń i ich funkcjonalność, postępowanie z bielizną czystą i brudną oraz segregację odpadów i postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi. Kontrola obejmowała także opracowane procedury, dotyczące powyższych Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 18

19 zagadnień oraz ocenę procesów dezynfekcji i sterylizacji. Nie stwierdzono w kontrolowanych obiektach uchybień w w/w zagadnieniach. W gabinetach lekarskich bielizna prana jest we własnym zakresie. Coraz częściej gabinety używają bielizny jednorazowej, którą po wykorzystaniu usuwa się jako odpad medyczny. W większości gabinety lekarskie używają sprzętu jednorazowego użytku. Gabinety używające narzędzi wielokrotnego użytku albo mają podpisana umowę na sterylizację z punktem Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu albo sterylizują sprzęt w autoklawach. W powiecie golubsko-dobrzyńskim zainstalowanych jest obecnie 14 autoklawów (gabinety dentystyczne), wyprodukowanych w latach Zbyt rzadko ich właściciele przeprowadzają biologiczną kontrolę procesu sterylizacji. Kontrola chemiczna procesu sterylizacji przeprowadzana jest podczas każdego wsadu. Dezynfekcja i mycie narzędzi odbywa się metodą ręczną. Tylko nieliczne gabinety wyposażone są w mechaniczne urządzenia do mycia (myjki ultradźwiękowe do wierteł dentystycznych). W celu zabezpieczenia pacjentów podczas świadczonych usług do procesu dezynfekcji używa się środków właściwie dobranych w stosunku do zagrożenia. Niestety nie prowadzi się badań roboczych płynów dezynfekcyjnych. Indywidualne praktyki pielęgniarek Na terenie powiatu działa jedna praktyka pielęgniarki środowiskowej, korzystająca z pomieszczeń i usług NZOZ Mój Medyk w Zbójnie. Obejmuje to zarówno gabinet pielęgniarski, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie na odpady medyczne. Praca opiera się wyłącznie na sprzęcie jednorazowego użytku. Postępowanie z odpadami medycznymi i bielizną prawidłowe zgodnie z opracowanymi procedurami. Do grupy tych obiektów zaliczamy Laboratorium Techniki Dentystycznej Feliksa Sieradzkiego, gabinet rehabilitacyjny w Kowalewie Pomorskiem i gabinet okulistyczny w Golubiu-Dobrzyniu. Laboratorium Techniki Dentystycznej przystosowane jest do świadczenia usług protetycznych na rzecz lekarzy dentystów. Prywatny Gabinet Rehabilitacyjny działające na terenie miasta Kowalewa Pomorskiego świadczy usługi z zakresu masażu leczniczego. Pomieszczenia gabinetu okulistycznego wynajmowane są przez właściciela salonu optycznego dla korzystających z niego lekarzy okulistów. Wszystkie obiekty spełniają wymogi higieniczno- sanitarne. Postępowanie z odpadami i bielizną zgodnie z procedurami. Inne Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 19

20 NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi oraz żywienia zbiorowego W 2013 roku PPIS w Golubiu-Dobrzyniu obejmował nadzorem 334 obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Skontrolowano łącznie 274 zakłady, co stanowi 82% obiektów w ewidencji (398 kontroli sanitarnych). Nałożono 1 mandat karny na kwotę 500 złotych. Na podstawie ocen stanu sanitarnego, dokonanych w oparciu o jednolite kryteria, pomimo stwierdzanych uchybień, w 2013 roku nie sklasyfikowano żadnego obiektu jako niezgodnych z wymaganiami prawa. W celu poprawy warunków sanitarno-technicznych w nadzorowanych obiektach wydano 14 decyzji administracyjnych. Tabela 3. Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi w 2013 roku L.p. Grupa obiektów Liczba obiektów Liczba obiektów skontrolowanych Liczba obiektów ocenianych na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego Liczba obiektów niezgodny ch I Obiekty produkcji żywności Automaty do lodów Piekarnie Ciastkarnie Przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego Wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek II Obiekty obrotu żywnością Sklepy spożywcze Kioski Środki transportu Obiekty ruchome i tymczasowe Inne obiekty obrotu żywnością III Zakłady żywienia zbiorowego otwarte Zakłady żywienia zbiorowego otwarte W tym zakłady małej gastronomii IV Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte a) stołówki szkolne b) stołówki w przedszkolach c) bloki żywienia w szpitalach Zakłady usług cateringowych Miejsca obrotu materiałami i wyrobami V przeznaczonymi do kontaktu z żywnością RAZEM Id: DED9CD83-D1D4-4D0C-B4A0-8870CF69C827. Podpisany Strona 20

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII 2015-2018 1 ZP-2.967.4.2015 Zatwierdzam: wz. Wojewody Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko WICEWOJEWODA Szczecin, dnia 29 maja 2015 r. Plan przygotowany

Bardziej szczegółowo

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII

WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII PS-2.967.8.2012.JL/PW Zatwierdzam aktualizację Wojewoda Zachodniopomorski. Szczecin, dnia.. Plan zaktualizowany pod nadzorem Dyrektora Wydziału:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013 Strona 1 z 86 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Środzie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 Poznań, luty 2014 Kierujący zespołem /skład komputerowy/opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. WROCŁAW 2013 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 7 2 ANALIZA ZAGROśEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2014 Poznań, luty 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO 1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ORAZ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2007 Marzec 2008 2 Spis treści: Wstęp... 3 Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo