Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu"

Transkrypt

1

2 Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną; 2) rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 3) zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Stacji, z uwzględnieniem czynności związanych z realizacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1) ministrze właściwym do spraw zdrowia należy przez to rozumieć ministra kierującego działem zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 743); 2) Głównym Inspektorze Sanitarnym należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, który kieruje Państwową Inspekcją Sanitarną jako centralny organ administracji rządowej; 3) Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Małopolskiego działającego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm. 1 ); 4) Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym - należy rozumieć Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie; 5) Powiatowym Inspektorze Sanitarnym - należy przez to rozumieć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olkuszu; 6) Zastępcy Inspektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, pełniącego jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu; 7) Stacji - należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Olkuszu; 8) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć oddział, sekcję, oraz samodzielne stanowiska pracy jedno, lub wieloosobowe; 9) kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej; 10) Statucie - należy przez to rozumieć Statut ; 11) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu. 3. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm. 2 ) wraz z aktami wykonawczymi; 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) wraz z aktami wykonawczymi; 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 3 ).wraz z aktami wykonawczymi; 1 Zmiany do tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 460, poz. 892, z 2013 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

3 Strona 3 z 24 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 885) wraz z aktami wykonawczymi; 5) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu nadanego zarządzeniem Nr 573/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego; 6) Statutu Powiatu Olkuskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr XI.II/425/2002 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olkuskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, Nr 120 poz.1869 z późn. zm. 4 ) 7) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. 2. Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. 5. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej w stosunku do Stacji posiada Wojewoda Małopolski Siedzibą Stacji jest miasto Olkusz. 2. Obszarem działania Stacji jest powiat olkuski. 3. Działalnością Stacji kieruje Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu i zwierzchnikiem służbowym jej pracowników. 4. Działalność lecznicza w Stacji wykonywana jest przez wyodrębnione przedsiębiorstwo o nazwie Olkuska Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy Stacji, Zastępcy Inspektora, Głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy. 2. Zastępca Inspektora wykonuje swoje zadania w zakresie określonym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 3. Jeżeli Powiatowy Inspektor Sanitarny nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy Inspektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 8. Do zakresu działania Stacji należy w szczególności: 1) sprawowania nadzoru nad warunkami: a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny procesów nauczania i wychowania, d) higieny wypoczynku i rekreacji, e) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, f) higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; 2) sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska; 4 Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu wprowadzające zmiany do Statutu: uchwała nr VII/66/2003 z dnia r. uchwała nr XX/180/2004 z dnia r., uchwała XXXIV/318/2005 z dnia r., uchwała nr XXXVI/263/2009 z dnia r.

4 Strona 4 z 24 3) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w tym promocja zdrowia; 4) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 9. Stacja podejmuje określone czynności w zakresie nadzoru sanitarnego w ramach zintegrowanego systemu badań oraz zawartego porozumienia z akredytowanym laboratorium. 10. Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych. Rozdział 2 DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA PROWADZONA W STACJI I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 11. W Stacji prowadzona jest działalność lecznicza polegająca na: promocji zdrowia Stacja w zakresie prowadzenia działalności leczniczej współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w szczególności zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej, aktami wykonawczymi oraz stosownie do postanowień zawartych umów i porozumień. 2. Zawarte przez Stację umowy o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmują w szczególności warunki kierowania próbek na badania, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanych świadczeń zdrowotnych W punkcie przyjmowania próbek i wydawania wyników przyjmowane i rejestrowane są próbki do badań diagnostycznych. 2.Wysokość opłat za wykonywanie badań innych niż finansowanych ze środków publicznych jest określona w obowiązującym cenniku W przypadku wykonywania badań diagnostycznych, które nie są finansowane ze środków publicznych pacjent, przed rozpoczęciem jego wykonania informowany jest o wysokości odpłatności. 2. Badania, które nie są finansowane ze środków publicznych są realizowane przez Stację na podstawie: 1) umowy zawieranej pomiędzy Stacją a zleceniodawcą na wykonywanie badań diagnostycznych, która w szczególności określa zakres wykonywanych badań oraz sposób i termin rozliczenia pomiędzy stronami; 2) indywidualnego rozliczenia z pacjentem - w takim przypadku pacjent zobowiązany jest do uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem gotówką w kasie w siedzibie Stacji. Rozdział 3 POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY - DYREKTOR STACJI 15. Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie i wykonuje zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w innych aktach prawa, a także zapewnia współdziałanie z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami. 16. Do zakresu zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy w szczególności: 1) ustalanie planu zasadniczych przedsięwzięć Stacji; 2) opracowywanie i przedstawianie Radzie Powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;

5 Strona 5 z 24 3) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 4) rozstrzyganie spraw spornych oraz rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Stacji i jej pracowników; 5) nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych, w tym nadzór nad systemem jakości; 6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; 7) kształtowanie i realizacja polityki jakości; 8) współpraca z podmiotami leczniczymi oraz stowarzyszeniami w ochronie zdrowia w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz promocji zdrowia; 9) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz z organami kontrolnymi, działającymi w dziedzinie nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego oraz w zakresie promocji zdrowia; 10) wydawanie decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji; 11) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń; 12) wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego pracowników Stacji; 13) prowadzenie polityki kadrowej; 14) zapewnienie ochrony danych osobowych; 15) reprezentowanie Stacji na zewnątrz. 17. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zastrzeżone są w szczególności sprawy w zakresie: 1) sprawowania kontroli nad realizacją zadań przez Stację; 2) udzielania odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie i senatorskie; 3) wydawania zarządzeń i poleceń; 4) wydawania upoważnień i pełnomocnictw; 5) określania kierunków polityki informacyjnej i promocyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie swojego obszaru działania; 6) zawieranie porozumień; 7) kształtowania i realizacji polityki kadrowej; 8) wykonywania uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego pracowników; 9) wykonywania uprawnień i obowiązków dysponenta budżetu Stacji; 10) zatwierdzania planów pracy, sprawozdań i ocen dotyczących działalności Stacji; 11) zawieranie umów w zakresie dostaw, usług, robót budowlanych i innych mających na celu zapewnienie sprawnego działania Stacji; 12) udzielania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne; 18. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jego obowiązki wykonuje Zastępca Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy. 19. Powiatowy Inspektor Sanitarny może upoważniać pracowników Stacji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych na zasadach i w trybie określonym przez przepisy prawa. 20. Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie posiadanych kompetencji może udzielać upoważnień lub pełnomocnictw pracownikom Stacji, osobom fizycznym nie będącymi pracownikami i osobom prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych w swoim imieniu. 21. Udzielenie, cofnięcie upoważnienia lub pełnomocnictwa rejestrowane jest w Stacji.

6 Strona 6 z 24 Rozdział 4 WŁAŚCIWOŚĆ W ZAKRESIE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM Dokumenty i pisma podpisywane są wyłącznie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 2. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, dokumenty i pisma podpisuje upoważniona przez niego osoba, która jest jednocześnie upoważniona do działania w zastępstwie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olkuszu. 3. Przedstawiane do podpisu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu dokumenty w sprawach: 1) związanych ze strukturą organizacyjną i organizacją wewnętrzną, wymagają opinii (parafowania) właściwych kierowników, samodzielnych stanowisk pracy oraz radcy prawnego; 2) powodujących skutki finansowe dla budżetu stacji, wymagają potwierdzenia przez głównego księgowego dysponowania środkami pieniężnymi w tym zakresie; 3) zakończonych wydaniem decyzji, postanowienia, zezwolenia lub zaświadczenia, wymagają opinii (parafowania) kierownika, samodzielne stanowisko pracy oraz radcy prawnego; 4) zarządzenia wewnętrzne oraz umowy cywilno - prawne wymagają opinii (parafowania) radcy prawnego. 5) pozostałych, wymagają parafowania przez kierownika lub samodzielne stanowisko pracy, który je sporządza; 23. Pisma do podpisu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przedkładają: 1) kierownicy; 2) pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy bezpośrednio podległe Dyrektorowi Stacji. Rozdział 5 ZASTĘPCA INSPEKTORA- ZASTEPCA DYREKTORA STACJI 24.1.Zastępca Inspektora wykonuje zadania określone w Regulaminie, zakresie czynności oraz w udzielonych upoważnieniach i pełnomocnictwach przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny może powierzyć Zastępcy Inspektora określone uprawnienia i wynikające z tego prawa, obowiązki w stosunku do kierowników i samodzielnych stanowisk pracy. 3. Zastępca Inspektora w szczególności: 1) podpisuje pisma, podejmuje działania, zajmuje merytoryczne stanowisko i wydaje opinie w sprawach: a) wynikających z jego zakresu czynności, b) określonych dekretacją lub ustnym poleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, c) określonych w odrębnym upoważnieniu; 2) uczestniczy w kreowaniu i prowadzeniu polityki informacyjnej i promocyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 3) uczestniczy w realizacji zawartych porozumień. Rozdział 6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA STACJI W skład struktury organizacyjnej Stacji wchodzą: Olkuska Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy. 2. W Oddziale Nadzoru Sanitarnego oraz Ekonomicznym i Administracyjnym mogą zostać utworzone: sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy, jeżeli jest to uzasadnione.

7 Strona 7 z Oddział jest to komórka organizacyjna, w skład której mogą wchodzić: sekcje i samodzielne stanowiska pracy jedno lub wieloosobowe. 3. W przypadku utworzenia wieloosobowych samodzielnych stanowisk pracy jednej z osób na tym stanowisku można powierzyć funkcję koordynatora. Do koordynatora w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu dotyczące kierownika. 26. W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne, oznaczone symbolami literowymi, stosowanymi do znakowania pism: 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego (N) a) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej (NHK) b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (NHŻ) c) Sekcja Nadzoru Epidemiologii (NEP) d) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy (NHP) e) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży (NHD) f) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (NNZ) g) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego (NST) 2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (PZ) 3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (EA) a) Sekcja Ekonomiczno - Finansowa (EAE) b) Sekcja Administracyjno - Gospodarcza (EAG) 4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GŁ) 5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP) 6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (KD) 7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (NSJ) 8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej (OC) 9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i (BHP). 27. Ochrony Schemat Przeciwpożarowej struktury organizacyjnej Stacji zawiera załącznik do niniejszego regulaminu. Rozdział 6 OGÓLNE ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY Kierownik odpowiada za całokształt pracy podległej komórki organizacyjnej. 2. Kierownik zapewnia efektywną i terminową realizację: 1) zadań komórki organizacyjnej; 2) zarządzeń i poleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zastępcy Inspektora w zakresie wynikającym z ich kompetencji Do zadań kierownika należy w szczególności: 1) określenie szczegółowych zadań dla komórki organizacyjnej; 2) nadzór nad komórką organizacyjną w zakresie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania powierzonych zadań; 3) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w podległej komórce organizacyjnej; 4) składanie wniosków w sprawach podległych pracowników dotyczących: a) nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy, b) awansowania i nagradzania, c) karania, d) szkolenia i wyjazdów służbowych,

8 Strona 8 z 24 e) udzielania urlopów; 5) nadzór nad dyscypliną pracy, 6) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 7) podział zadań pomiędzy pracowników, opracowywanie zakresów czynności i ich aktualizowanie; 8) przekazywanie pracownikom obowiązujących przepisów, zarządzeń wewnętrznych oraz egzekwowanie ich wykonania. 2. Do obowiązków kierownika i samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwego wykorzystania urządzeń i aparatury; 2) nadzór nad planowaniem i sprawozdawczością w zakresie związanym ze stanowiskiem pracy i z działalnością komórki organizacyjnej; 3) nadzór nad dokumentacją na stanowisku pracy i komórki organizacyjnej; 4) organizowanie narad i szkoleń w sprawach wynikających ze szczegółowego zakresu działania stanowiska i podległej komórki organizacyjnej; 5) zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania stanowiska pracy i podległej komórki organizacyjnej oraz zapewnienie wewnętrznej kontroli realizacji zadań; 6) nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach na stanowisku pracy i podległej komórce organizacyjnej. 3. Do obowiązków kierowników i samodzielnych stanowisk pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego oraz Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym należy w szczególności: 1) opracowanie wytycznych do planów pracy dla komórki organizacyjnej; 2) kontrola wykonania planu pracy; 3) kontrola stosowania obowiązujących procedur w systemie jakości, 4) współpraca w realizacji powierzonych ich komórkom organizacyjnym zadań i obowiązków. 4. Wymiana informacji, opinii i wniosków pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami pracy odbywa się poprzez bezpośrednie kontakty, przy pomocy technicznych środków łączności lub też, jeżeli jest to niezbędne w drodze korespondencji. Rozdział 7 ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 30. Do ogólnego zakresu działania komórek organizacyjnych w Stacji należy w szczególności: 1) organizowanie, prowadzenie i koordynacja szkoleń wewnętrznych; 2) udział w opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu sytemu zarządzania; 3) opracowywanie planów pracy, harmonogramów, sprawozdań, ocen, raportów, analiz, komunikatów; 4) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 5) realizacja współpracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego z właściwymi organami, instytucjami i podmiotami; 6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, archiwalną i rzeczowym wykazem akt; 7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji. 31. Do ogólnego zakresu działania komórek organizacyjnych w Oddziale Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności: 1) opracowywanie planów i harmonogramów kontroli sanitarnych; 2) przeprowadzanie kontroli sanitarnych; 3) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, zaświadczeń i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

9 Strona 9 z 24 4) rozpatrywanie odwołań, zażaleń, zarzutów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 5) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 6) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów; 7) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych stanu higieniczno - sanitarnego. 32. Oddział Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez: 1) sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami: a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny procesów nauczania i wychowania, d) higieny wypoczynku i rekreacji, e) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, f) zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków; 2) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące higieny środowiska, w tym wody i innych elementów środowiska na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 2. Sekcja realizuje zadania w szczególności poprzez: 1) prowadzenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach i na ujęciach wód, wykorzystywanych do celów wodociągowych; 2) nadzorowanie technologii uzdatniania wody do spożycia zgodnie z kompetencjami; 3) prowadzenie nadzoru sanitarnego nad jakością wody w basenach kąpielowych; 4) wydawanie ocen higienicznych na zastosowanie materiału lub wyrobu, używanego do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia; 5) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji i obiektów użyteczności publicznej, a także osobowego transportu kolejowego i drogowego; 6) prowadzenie nadzoru sanitarnego przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach; 7) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych i wykonywanie innych czynności w przypadkach naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych; 8) opracowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących ekshumacji, wywozu zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa oraz przewozu w granicach państwa, opracowywanie projektów opinii w drodze postanowień dotyczących sprowadzania zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa; 9) prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz procedur kontrolnych; 10) opracowywanie ocen i analiz stanu sanitarnego obiektów nadzorowanych w zakresie higieny komunalnej; 11) opracowywanie komunikatów do wiadomości publicznej o jakości wody w kąpieliskach; 12) prowadzenie spraw związanych z warunkami higieniczno - zdrowotnymi w przypadku wniosków mieszkańców w zakresie higieny komunalnej; organizacjami społecznymi w zakresie higieny komunalnej;

10 Strona 10 z 24 13) udział w opiniowaniu projektów oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych przejmowanych pod nadzór bieżący w zakresie higieny komunalnej Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunków żywienia zbiorowego, warunków produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami. 2. Sekcja realizuje zadania w szczególności poprzez: 1) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków; 2) prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego; 3) podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia lub życia konsumentów w przypadku stwierdzenia uchybień zagrażających ich zdrowiu lub życiu; 4) opracowywanie, dokumentowanie i likwidację ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych we współpracy z innymi komórkami; 5) współudział w opiniowaniu projektów oraz zatwierdzanie obiektów do prowadzenia działalności żywnościowo - żywieniowych; 6) ocenę stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i zasad systemu HACCP w nadzorowanych obiektach; 7) teoretyczną ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego; 8) prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX; 9) podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego; 10) pobieranie próbek żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu; 11) pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków; 12) współpracę z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu; 13) prowadzenie ewidencji nadzorowanych obiektów i podejmowanych działań, w tym z wykorzystaniem systemu informatycznego - System Bezpieczeństwa Żywności II (SBŻ II); 14) prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 15) prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 35. Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Epidemiologii należy sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w szczególności poprzez: 1) bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń na terenie powiatu; 2) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie działań w ogniskach chorób zakaźnych i zakażeń; 3) wydawanie decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych; 4) dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej powiatu w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń; realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych;

11 Strona 11 z 24 5) sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych procesów dekontaminacji; 6) współpraca z Zespołami ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetami Kontroli Zakażeń Szpitalnych; 7) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu szczepień ochronnych, dystrybucja szczepionek, nadzór nad gospodarką preparatami szczepionkowymi; 8) nadzór nad stanem uodpornienia dzieci i młodzieży; 9) monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych; 10) udział w kampaniach edukacyjnych; 11) udział w akcjach specjalnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej na podległym terenie; 12) sporządzanie sprawozdań GUS i resortowych z działalności Sekcji oraz nadzoru nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami; 13) udział w opiniowaniu projektów oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w zakresie wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 14) przyjmowanie próbek do badań w ramach nadzoru epidemiologicznego wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 15) prowadzenie ewidencji, przygotowywanie i przekazywanie próbek do akredytowanego laboratorium. 36. Do zakresu zadań Sekcji Nadzoru Higieny Pracy należy nadzór bieżący nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych, prekursorów kategorii 2 i 3, produktów biobójczych, a w szczególności: 1) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego w zakładach pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących: a) substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, b) szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, c) usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, d) przygotowywania, podawania i przechowywania leków cytostatycznych, e) zatrudniania młodocianych; 2) kontrola warunków pracy w zakresie higieny pracy osób eksponowanych na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy: a) czynniki chemiczne, b) czynniki fizyczne takie jak pyły, hałas, drgania mechaniczne oraz mikroklimat gorący lub zimny, c) czynniki biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych lub mutagennych; 3) kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 4) kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych; 5) kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz.124), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie

12 Strona 12 z 24 prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; 6) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej; 7) prowadzenie ewidencji obiektów podlegających nadzorowi w zakresie higieny pracy; 8) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy oraz innymi instytucjami w zakresie higieny pracy; 9) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach chorób zawodowych, w tym postępowania wyjaśniającego, opracowanie karty oceny narażenia zawodowego, przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, opracowywanie kart stwierdzenia choroby zawodowej. 10) prowadzenie spraw związanych z warunkami higieniczno - zdrowotnymi w przypadku wniosków stron w zakresie higieny pracy; 11) udział w opiniowaniu projektów oraz uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w zakresie higieny pracy; 12) udział w kampaniach edukacyjnych Do zakresu działania Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży należy prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w żłobkach, placówkach nauczania i wychowania, w szkołach wyższych oraz placówkach rekreacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Stanowisko realizuje zadania poprzez: 1) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące: a) higieny procesów nauczania i wychowania, b) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku, c) realizacji wymogów w kontrolowanych warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu, d) realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klaso - pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych, e) przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, f) rozkładu zajęć lekcyjnych; 2) ocena warunków sanitarnych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 3) przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego; 4) sprawowanie nadzoru nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz bezpieczeństwa wypoczywających; 5) współudział z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji w dopuszczaniu do użytku obiektów przeznaczonych na żłobki, placówki nauczania i wychowania oraz szkół wyższych; 6) prowadzenie ewidencji nadzorowanych placówek; 7) prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno technicznego; 8) realizację współpracy z komórkami organizacyjnymi Stacji oraz instytucjami nadzorującymi placówki oświatowo - wychowawcze oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży; 9) realizacja zadań wynikających z prac problemowych koordynowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

13 Strona 13 z 24 10) prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 38. Do zakresu działania Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności: 1) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko opracowywanych do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2) uzgadnianie możliwości odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanych projektów w/w dokumentów; 3) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 4) wydawanie opinii dotyczących konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opinii dot. zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla tych przedsięwzięć; 5) opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska; 6) uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 7) wydawanie opinii dot. obiektów budowlanych, w tym obiektów służby zdrowia; 8) wydawanie opinii dot. przedsięwzięć oraz inwestycji zrealizowanych, co do ich zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej; 9) przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji inwestycji; 10) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych; 11) współpraca z organami administracji samorządowej, Państwowym Inspektorem Weterynarii, Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. 39. Do zadań Stanowiska Pracy Statystyka Medycznego należy w szczególności: 1) gromadzenie informacji dotyczących stanu sanitarno-epidemiologicznego celem utworzenia banku danych" dotyczącego spraw sanitarno - epidemiologicznych i innych informacji przydatnych w ochronie zdrowia ludności; 2) opracowywanie materiałów statystycznych i sprawozdawczych z działalności Stacji stosownie do programu badań statystycznych statystyki publicznej; 3) opracowywanie zbiorczych planów i sprawozdań dotyczących działalności podstawowej Stacji; 4) opracowywanie analiz na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz organów samorządowych; 5) roczne opracowanie Oceny stanu sanitarnego i sytuacji chorób zakaźnych i zatruć w powiecie olkuskim ; 6) pobieranie bloczków mandatów karnych, wydawanie pracownikom i rozliczanie ich z właściwą komórką organizacyjną Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 40. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 1) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;

14 Strona 14 z 24 2) popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w tym zakresie; 3) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia; 4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu; 5) przeprowadzanie wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach nauczania i wychowania, podmiotach leczniczych oraz innych typach placówek, będących pod bezpośrednim nadzorem; 6) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i interwencji nieprogramowych inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w placówkach nauczania i wychowania, podmiotach leczniczych oraz innych typach placówek; 7) monitorowanie przebiegu i ocenianie programów promujących zdrowie inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i realizowanych przez placówki nauczania i wychowania, podmioty lecznicze, inne instytucje i organizacje społeczne; 8) realizacja przedsięwzięć prozdrowotnych na terenie powiatu, związanych z aktualnymi potrzebami środowiska lokalnego. 9) wykonywanie zaleceń i wytycznych Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia. 41. Do zakresu Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa finansowa i administracyjna Stacji, w tym obsługa sekretarsko-biurowa sekretariatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zastępcy Inspektora. 42. Do zadań Sekcji Ekonomiczno - Finansowej należy w szczególności: 1) prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) opracowywanie planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych; 3) dekretowanie dokumentów księgowych i księgowanie w układzie syntetycznym i analitycznym; 4) kontrola dokumentów i wszystkich operacji gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzania ich pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia do wypłaty; 5) sporządzanie informacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz przeprowadzanie okresowych analiz z przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych; 6) chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych i finansowych w księgach rachunkowych; 7) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie budżetu Stacji; 8) ewidencja przypisów i wpłat dochodów budżetowych, terminowe ich przekazywanie oraz uzgadnianie należności z kontrahentami; 9) prowadzenie księgowości materiałowej; 10) dokonywanie operacji kasowych, bankowych i sporządzanie raportów kasowych oraz ewidencja druków ścisłego zarachowania; 11) windykacja należności; 12) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie list płatniczych, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego oraz rozliczanie elektroniczne składek ZUS, prowadzenie kart wynagrodzeń; 13) prowadzenie zasiłków z funduszu płac i ubezpieczeń społecznych; 14) prowadzenie rachunku i wszelkich operacji związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; 15) sporządzanie sprawozdań statystycznych. 43. Do zadań Sekcji Administracyjno - Gospodarczej należy w szczególności:

15 Strona 15 z 24 1) prowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z regulacjami prawnymi i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie; 2) prowadzenie bieżącego zaopatrzenia w materiały i urządzenia niezbędne do zabezpieczenia działalności Stacji; 3) prowadzenie bieżącej kontroli oraz koordynacji w zakresie bezpiecznego gospodarowania odpadami; 4) prowadzenie gospodarki samochodami służbowymi; 5) utrzymanie należytej czystości i stanu sanitarnego w pomieszczeniach budynku; 6) prowadzenie remontów bieżących, prac konserwacyjno - remontowych, robót budowlanych związanych z należytym utrzymaniem obiektu Stacji; 7) przygotowanie i nadzór nad realizacją zleceń, umów z wykonawcami w zakresie świadczonych dla Stacji usług dotyczących zapewnienia sprawności technicznej obiektu i utrzymania infrastruktury technicznej; 8) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości będących w zarządzie Stacji; 9) przyjmowanie, rejestrowanie oraz wysyłka korespondencji i paczek; 10) dokonywanie rozliczeń przesyłek pocztowych, biletów MPK; 11) prowadzenie ewidencji pieczątek i stempli używanych w Stacji; 12) prowadzenie spraw związanych z gospodarką składnikami rzeczowym i majątku ruchomego zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności związanych z przyjmowaniem, ewidencjowaniem, przemieszczaniem, przekazaniem, likwidacją składników, nadzorem nad ich prawidłowym oznakowaniem; 13) prowadzenie składnicy akt; 14) sprawowanie nadzoru i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 15) administracja i zabezpieczenie sieci informatycznej oraz baz danych w Stacji, a także infrastruktury informatycznej realizującej zadania wewnętrzne i zewnętrzne; 16) bieżąca konserwacja, naprawy sprzętu informatycznego; 17) administracja techniczna serwisu WWW Stacji; 18) prowadzenie Centralnego Rejestru: a) Umów, b) Zarządzeń, c) Poleceń; 19) opisywanie faktur, rachunków w sprawach prowadzonych przez Sekcję. Rozdział 8 SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY 44. Główny Księgowy kieruje całokształtem spraw budżetowo - finansowych Stacji na podstawie art. 54 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności: 1) kieruje Sekcją Ekonomiczno - Finansową; 2) nadzoruje wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) nadzoruje prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 4) nadzoruje i opracowuje plany finansowe; 5) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym; 6) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

16 Strona 16 z 24 7) nadzoruje i sporządza sprawozdawczość finansową; 8) analizuje wykorzystanie środków budżetowych; 9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości; 10) sprawdza sprawozdania finansowe oraz wszystkie pozostałe dokumenty obejmujące informacje finansowe; 2. W czasie nieobecności Głównego Księgowego lub w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go upoważniona osoba 3. Do głównego księgowego odpowiednie zastosowanie mają przepisy Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) opiniowanie projektów aktów wewnętrznych, a w szczególności zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz wytycznych w zakresie merytorycznej działalności pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; 2) opiniowanie pod względem formalno - prawnym decyzji i postanowień wydawanych w postepowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 3) udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii, oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 4) opiniowanie i sporządzanie umów zawieranych przez Stację a w szczególności umów nietypowych oraz dotyczących przedmiotu o znacznej wartości; 5) występowanie przed sądami i urzędami, na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub upoważnień oraz przygotowanie pism procesowych, 6) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa; 7) sporządzanie informacji o nowych aktach prawnych i ich zmianach i informowanie o tym właściwych komórek. 46. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z doborem i rozmieszczeniem kadr - przeprowadzanie okresowo analiz w tym zakresie; 2) prowadzenie akt osobowych oraz komputerowego systemu baz danych kadrowych o aktualnych i byłych pracownikach Stacji i ewidencji w sprawach osobowych; 3) rozliczanie czasu pracy oraz utrzymanie dyscypliny pracy; 4) sporządzanie okresowych analiz z zatrudnienia; 5) prowadzenie rejestrów legitymacji służbowych i upoważnień; 6) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przyjmowania, zwalniania, przenoszenia i przeszeregowania pracowników; 7) kompletowanie wniosków dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę; 8) prowadzenie spraw w zakresie: a) podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, b) prowadzonych w Stacji praktyk i staży, c) udzielania zgód pracownikom Stacji na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych w trybie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 9) sporządzanie sprawozdań statystycznych; 10) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem: a) statutów i regulaminów organizacyjnych Stacji, b) dokumentów rejestrowych; 11) opracowywanie projektów upoważnień udzielanych pracownikom Stacji;

17 Strona 17 z Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości należy w szczególności: 1) koordynacja i nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu jakości w Stacji; 2) ustalanie auditów wewnętrznych we wszystkich zakresach objętych systemem jakości; 3) planowanie i współuczestnictwo w przeglądach zarządzania; 4) ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych; 5) przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących systemu jakości oraz omawianie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym sposobów podnoszenia jakości działań; 6) organizowanie w Stacji narad i szkoleń dotyczących systemu jakości; 7) zarządzanie Księgą Jakości, dokumentacją systemu oraz jej aktualizacja; 8) inicjowanie zmian w systemie jakości i wnioskowanie o opracowanie nowych dokumentów systemu; 9) wykonywanie obowiązków w zakresie koordynatora ds. szkoleń; 48. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obrony Cywilnej należy w szczególności: 1) wykonywanie w Stacji zadań związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym w szczególności zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane dane osobowe; 2) realizowanie zadań obrony cywilnej i spraw obronnych w Stacji a w szczególności: a) organizowanie i kierowanie ćwiczeniami obrony cywilnej w Stacji, b) szkolenie osób wchodzących w skład Powiatowej Drużyny Analiz Laboratoryjnych, c) prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej; 3) realizowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa we współdziałaniu z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego; 4) zapewnienie ochrony fizycznej Stacji w tym w szczególności: a) opracowanie, aktualizowanie i nadzorowanie realizacji planu ochrony Stacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późn. zm.), uwzględniającego w szczególności takie zagadnienia jak: systemy alarmowe oraz systemy monitorujące, strefy ochronne oraz zasady ograniczenia i przyznawania dostępu do wyodrębnionych stref, zabezpieczenia pomieszczeń, urządzeń, dokumentów, ewidencja kluczy (procedura pobierania i zwrotu, oraz zgłaszania utraty) w szczególności do pomieszczeń (wszystkich lub części), szaf i kas pancernych oraz innych przedmiotów wyposażenia biurowego Stacji, b) nadzór nad podmiotami lub/i pracownikami realizującymi fizyczną ochronę Stacji, c) nadzór nad uprawnieniami do poszczególnych stref Stacji, d) nadzór nad systemami alarmowymi oraz system monitoringu działającym w Stacji. 49. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności: 1) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Stacji co najmniej raz w roku analizy bezpieczeństwa pożarowego; 2) udział w opracowywaniu zarządzeń i instrukcji dotyczących zabezpieczenia pożarowego; 3) nadzór nad wyposażeniem obiektu Stacji w odpowiednie tablice informacyjno - ostrzegawcze, napisy i znaki, instrukcje alarmowe, wykazy numerów alarmowych oznaczenia wyjść i dróg ewakuacyjnych, wyłączników prądu, gazu i hydrantów; 4) nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego obiektu Stacji i bezzwłoczne wnioskowanie o usunięcie dostrzeżonych usterek mogących wywołać pożar lub utrudnienia w jego zwalczaniu lub ewakuacji;

18 Strona 18 z 24 5) nadzór nad bezwzględnym zakazem palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem oraz ewentualnego wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się palenie tytoniu i używania otwartego ognia; 6) gromadzenie i przechowywanie w pełnym zakresie akt i materiałów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 7) zaznajomienie pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi na terenie obiektu Stacji; 8) nadzorowanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych; 9) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Stacji, co najmniej raz w roku, analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy; 10) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Stacji, co najmniej raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy; 11) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 12) udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 13) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 14) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy; 15) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków; 16) udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w sprawie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; 17) opracowywanie zasad gospodarowania odzieżą ochronną, roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej; 18) współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz ze społecznym inspektorem pracy i organizacjami związków zawodowych. Rozdział 8 KONTROLA WEWNĘTRZNA Celem kontroli jest: 1) zapewnienie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji niezbędnych do efektywnego kierowania Stacją i podejmowania prawidłowych decyzji; 2) ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków; 3) doskonalenie metod pracy Stacji. 2. Czynności kontrolne wykonują zespoły powoływane w razie potrzeby zarządzeniem Dyrektora Stacji, który równocześnie powołuje przewodniczącego zespołu. Rozdział 9 ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Powiatowy Inspektor Sanitarny lub wyznaczeni( upoważnieni?) przez niego pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19

20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: Strona 1 / 29 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Zatwierdzam Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

w Nowym Targu... (siedziba)

w Nowym Targu... (siedziba) ... (pieczęć jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5/14 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 10 marca 2014r. Tekst jednolity REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r. Zarządzenie Nr 25/203 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 9 września 203 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W HAJNÓWCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiot leczniczy działający pod firmą: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, zwany

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 2/32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym. 2. Działalność leczniczą wykonuje w przedsiębiorstwie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH ZATWIERDZAM: Załącznik do zarządzenia Nr 6.. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z dnia 12 kwietnia 2012 r... ( data i podpis Wojewody Lubuskiego) REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo