Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006

2 Spis treści: 1. WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH Działalność przeciwepidemiczna Działalność w zakresie żywności żywienia i przedmiotów użytku Działalność w zakresie higieny środowiska, nadzór nad jakością wody Działalność w zakresie higieny pracy Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Działalność w zakresie higieny dzieci i młodzieży Działalność w zakresie promocji zdrowia. 9 A MIASTO TYCHY 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIEŚCIE TYCHY Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA B POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich.33 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 2/88

3 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA 47 C POWIAT MIKOŁOWSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE MIKOŁOWSKIM Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA 66 D POWIAT PSZCZYŃSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE PSZCZYŃSKIM Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich.71 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 3/88

4 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA..86 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 4/88

5 1. WSTĘP 2005r. był czasem bardzo burzliwym dla inspekcji sanitarnej. Dokonały się zmiany organizacyjno-prawne, wdrażano nowe formy i metody działania. Wyrażały się one wdrażaniem systemu jakości i akredytacją laboratorium badawczego, zmianami organizacyjnymi i informatyzacją. Duży nacisk położono na: - Strategie Bezpieczeństwa Żywności; - budowę sieci monitoringu wody przeznaczonej do picia; - modernizację sieci nadzoru epidemiologicznego; - akredytację laboratorium badającego wodę oraz utrzymanie jednolitego systemu działalności kontrolnej; - realizację zadań wynikających z ustawy o kosmetykach; - realizację zadań związanych z rozpoznawaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego; - budowę sieci teleinformatycznej dla potrzeb Stacji. Podstawowym zadaniem Państwowej inspekcji Sanitarnej (PIS) jest działalność nadzorowa, polegająca na kontroli i czuwaniu, czy spełniane są wymagania obowiązujących przepisów w zakresie utrzymywania pożądanych norm zdrowotnych. Utrzymanie ich na oczekiwanym najwyższym poziomie jest możliwe dzięki profesjonalnej, stale kształcącej się kadrze pracowników inspekcji sanitarnej, a także wdrożeniu kompleksowego systemu jakości. Należy podkreślić, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Tychach jest dobrze przygotowana do pracy zgodnej ze standardami Unii Europejskiej. Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę działalności PIS są ustawy: z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z późn. zm. ), z dnia 30 sierpnia1991roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U z późn. zm. ) i z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. 249, poz. 2104). Zadania ustawowe organów PIS realizowane są na szczeblu centralnym przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), na pozostałych przez wojewódzkie (WSSE), powiatowe (PSSE) i graniczne (GSSE) stacje sanitarnoepidemiologiczne. Stacje sanitarno epidemiologiczne są zakładami opieki zdrowotnej, finansowanymi z budżetu państwa. Podstawowe kierunki realizacji ustawowych zadań przez PSSE w Tychach obejmują: - nadzór nad stanem sanitarnym przynależnych powiatów, - skuteczne zapobieganie chorobom zakaźnym, Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 5/88

6 - minimalizację ryzyka i skutków narażania ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki, - czuwanie nad jakością zdrowotną żywności, - skuteczność edukacji zdrowotnej społeczeństwa i działań w zakresie promocji zdrowia, - uwiarygadnianie jakości wykonywanych badań. Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w prawie unijnym oraz dążąc do umocnienia wiarygodności i rzetelności a także podkreślenia kompetencji, wdrożono w Stacji jednolity system kontroli poboru próbek oparty na europejskim systemie jakości z zakresu działalności kontrolnej. Wdrażane w PIS systemy jakości dają gwarancję pewności, powtarzalności i odtwarzalności wyników badań, a tym samym uznawania ich we wszystkich krajach UE. Wiąże się to jednak z koniecznością wprowadzania zmian organizacyjnych, spełniania wymagań technicznych w zakresie warunków lokalowych i środowiskowych, właściwego wyposażenia laboratoriów, zatrudniania kompetentnych pracowników, prowadzenia ciągłego szkolenia i doskonalenia, opracowywania dokumentacji i wdrażania systemów jakości oraz spełniania całego szeregu szczegółowych wymogów określonych w odpowiednich normach. Należy również podkreślić, że realizacja zadań PIS przebiegała przy stałym braku środków finansowych. 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 2.1. Działalność przeciwepidemiczna Sekcja Epidemiologii jest komórką organizacyjną PSSE właściwą do prowadzenia działań związanych z : zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, zatruciami pokarmowymi i zakażeniami zakładowymi, nadzorem nad występowaniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Analiza zachorowań na choroby zakaźne, zagrożenia epidemiczne, a przede wszystkim dbałość o stan zdrowia dzieci, młodzieży i osób z tzw. grup ryzyka były powodem podjęcia przez PIS szeregu działań zmierzających do wprowadzenia zmian w Programie Szczepień Ochronnych (PSO). Między innymi wprowadzono do PSO nowoczesne, o niskiej odczynowości preparaty skojarzone, a tym samym częściowo wyeliminowano stosowane dotychczas szczepionki monowalentne, będące nierzadko źródłem niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wprowadzone zmiany w Programie Szczepień Ochronnych pozwoliły na rozpoczęcie procesu dostosowywania obowiązującego w Polsce Kalendarza Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 6/88

7 Szczepień do schematów obowiązujących w większości krajów europejskich. Efektem wprowadzonych zmian jest ograniczenie liczby wykonywanych iniekcji, eliminowanie preparatów odczynowych, zmiana terminów i schematów szczepień. Po atakach terrorystycznych jakie miały miejsce na świecie i pojawieniu się zagrożenia celowego rozprzestrzeniania niebezpiecznych patogenów na terenie Polski - podjęto szereg działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom ewentualnego ataku bioterrorystycznego. Najważniejsze to: - dokonywanie analizy i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie nadzorowanych powiatów, - wypracowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, - opracowywanie metod postępowania PIS na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej, które obejmują zgłaszanie przypadków zachorowań, identyfikację czynnika chorobotwórczego, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, ustalenie osób narażonych na zachorowanie, wydawanie zaleceń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zachorowań, - opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych Działalność w zakresie żywności, żywienia i przedmiotów użytku Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów użytku jest komórką właściwą do prowadzenia działań w dziedzinie : higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, realizacji zadań wynikających z harmonogramu wdrażania Strategii Bezpieczeństwa Żywności, uczestnictwa w systemie Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF), realizacji ustawy o kosmetykach. Całokształt problematyki polskiego bezpieczeństwa żywności został ujęty w Strategii Bezpieczeństwa Żywności. Podstawę realizacji Strategii stanowiła harmonizacja krajowego prawa żywnościowego z prawem UE oraz uzyskanie wewnętrznej spójności merytorycznej i legislacyjnej wszystkich ustaw i aktów wykonawczych. PIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia prowadzi działania m.in. w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, określających m.in. wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Obecnie w Polsce, zgodnie z prawem zharmonizowanym z przepisami Unii Europejskiej, całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz za warunki Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 7/88

8 sanitarno-higieniczne w produkcji i obrocie żywnością ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu, a zasady tej odpowiedzialności określają przepisy Kodeksu cywilnego. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczną poprawę stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz jakości zdrowotnej żywności produkcji krajowej, w tym jej bezpieczeństwa. Organy PIS - zgodnie z ustawowymi kompetencjami- za stwierdzone uchybienia nakładają mandaty karne, wydają decyzje administracyjne mające na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, a środki spożywcze o niewłaściwej jakości zdrowotnej wycofują z obrotu. Poza bieżącymi działaniami szczególna uwaga została zwrócona na nadzór nad super i hipermarketami. Kontrole przeprowadzone przez organy PIS oraz stosowane środki dyscyplinujące spowodowały poprawę stanu sanitarnego obiektów oraz jakości zdrowotnej sprzedawanych środków spożywczych Działalność w zakresie higieny środowiska, nadzór nad jakością wody Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska jest komórką właściwą do kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących: higieny środowiska a zwłaszcza wody do spożycia, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego i drogowego Działalność w zakresie higieny pracy Sekcja higieny pracy jest komórką właściwą do nadzoru warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W celu usprawnienia działań sekcji wdrożono do stosowania przez pracowników ujednolicone procedury kontroli warunków pracy zatrudnionych pracowników, a także procedury z zakresu nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi oraz prekursorami narkotyków grupy II A R i II B R Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Sekcja Zapobiegawczego nadzoru sanitarnego jest komórką właściwą do uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenia w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 8/88

9 2.6. Działalność w zakresie higieny dzieci i młodzieży Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży jest właściwą do kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno zdrowotne dotyczących: higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, a także higieny procesów nauczania Działalność w zakresie promocji zdrowia Sekcja Oświaty zdrowotnej jest komórką organizacyjną właściwą w zakresie kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa. poprzez organizację, prowadzenie i nadzór działalności oświatowo - zdrowotnej. Działalność oświatowo zdrowotna jest obecna w PIS od początku jej istnienia. W obecnych czasach skuteczne oddziaływanie na zdrowie wymaga nie tylko podnoszenia wiedzy na temat zdrowia ludzi oraz kształtowania ich umiejętności życiowych służących zdrowiu, ale także prowadzenia działań mających na celu eliminację tych, które zdrowiu szkodzą. Narzuca to konieczność rozpatrywania problemów zdrowotnych w szerokim aspekcie jego funkcjonowania. Pracownicy oświaty zdrowotnej kierują swoje działania przede wszystkim do: dzieci i młodzieży, dorosłych, profesjonalnych grup zajmujących się prewencją i ochroną zdrowia społeczeństwa. W wyniku przeprowadzonych badań naukowych stwierdzono, że zdrowy styl życia w największym stopniu warunkuje nasze zdrowie, dlatego na całym świecie, ale też i w naszym kraju, szczególną wagę przykłada się do rozwoju i wzmocnienia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 9/88

10 Obszar, ludność i ilość obiektów nadzorowany przez PSSE w Tychach- dane z druków statystycznych Dane Tychy Powiat Bieruńsko- Mikołowski Lędziński Pszczyński Razem Powiaty stan na 01/2006 Obszar 81,62 km 2 156,68 km 2 234,9 km 2 473,46 km 2 946,66 km 2 Liczba obiektów nadzorowanych Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 10/88

11 A 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIEŚCIE TYCHY 3.1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych. W roku sprawozdawczym z miasta Tychy zgłoszono do tutejszej stacji 1142 choroby zakaźne, co stanowiło 29,7 % ogólnej liczby zgłoszonych chorób zakaźnych. Zgodnie z Ustawą z dnia roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach /Dz.U. nr 126 poz.1384 z późn.zm./ oraz obowiązującymi wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny opracowano 254 ogniska chorób zakaźnych oraz zarejestrowano: 13 nosicieli antygenu HCV i 20 nosicieli HBs. Badania pobranych prób od osób chorych, ozdrowieńców i osób z kontaktu z osobami chorymi ujawniły 42 nosicieli pałeczek z grupy Salmonella. Analiza chorób zakaźnych w porównaniu z rokiem 2004 wykazała: wzrost zachorowań na salmonellozy, szkarlatynę, wirusowe zapalenie wątroby typu B ( w roku 2004 zarejestrowano ogółem 3 zachorowania, a w roku zachorowań wzw typu B ostre oraz 1 na wzw typu B przewlekłe). Znaczny wzrost zachorowań dotyczył wzw typ C. W roku zarejestrowano 74 zachorowania (wykres nr 1). Z wywiadów epidemiologicznych wynika, że większa liczba zachorowań na wzw typu C zgłoszona została w 2005 roku pomimo rozpoznania choroby w latach wcześniejszych. Wykres nr 1 Analiza liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B,C, B+C w mieście Tychy w latach w zw typu B ( B16; B18.0-1) w zw typu C ( B17.1; B18.2) w zw typu B+C Miasto Tychy rok 2004 nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2004 Miasto Tychy rok 2005 nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2005 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 11/88

12 Miasto Tychy rok 2004 Nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2004 Miasto Tychy rok 2005 Nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2005 wzw typu B wzw typu C wzw typu B+C ogółem Spadek zachorowań dotyczył: innych bakteryjnych zatruć pokarmowych nie określonych, wirusowych i innych określonych zakażeń jelitowych u dzieci do lat dwóch, biegunek i zapaleń żołądkowo- jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2, świnki, innych zatruć lekami, preparatami farmakologicznymi, substancjami biologicznymi oraz innych zatruć substancjami nie stosowanymi w celach leczniczych. Na tym samym poziomie, co w roku 2004 utrzymywały się zachorowania na: różę, boreliozę, różyczkę, bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu. Na uwagę zasługuje analiza zachorowań na gruźlicę. Od 2002 roku prowadzony jest nadzór nad nowymi zachorowaniami na gruźlicę. W mieście Tychy, liczba nowych zachorowań na gruźlicę wynosiła odpowiednio: w roku zachorowań, (które stanowiły 25% ogólnej liczby zarejestrowanych nowych zachorowań na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Tychach),w roku zachorowań ( tj. 30,9% ogólnej liczby nowych zachorowań w powiatach objętych nadzorem). Dominującą postacią gruźlicy była gruźlica płuc, która stanowiła od 90-92% ogółu zarejestrowanych przypadków. Mężczyźni chorowali częściej niż kobiety. Nadzorem epidemiologicznym objęto również rodziny osób chorych na gruźlicę. Z analizy zachorowań na gruźlicę, z terenu objętego nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w roku 2005 wynika, że około 60% zachorowań stanowiła gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie, około 40% gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona, sporadyczne zachorowania odnotowano na gruźlicę innych narządów. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 12/88

13 3.2 Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych. Na terenie miasta Tychy funkcjonuje 28 punktów szczepień, które realizują obowiązkowy program szczepień obejmujący grupę dzieci i młodzieży do 20 roku życia w ilości osób. Podczas przeprowadzanych kontroli w punktach szczepień zwrócono szczególną uwagę na wykonawstwo szczepień ochronnych, wykorzystanie szczepionek wielodawkowych, nadzór nad stanem szczepienia dzieci szczepionką polio i przeciw odrze oraz propagowanie szczepień zalecanych. W mieście Tychy w roku sprawozdawczym zarejestrowano 3 niepożądane odczyny poszczepienne. Niewątpliwie duże znaczenie epidemiologiczne mają szczepienia skojarzone szczepionkami przeciwko odrze śwince różyczce. Zaszczepiono 76,99% rocznych dzieci podlegających szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień oraz 40,17% sześciolatków, szczepionką sponsorowaną przez rodziców lub gminy. Zauważa się wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko zapaleniu opon mózgowo rdzeniowych, zapaleniu płuc u dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 2 lat. Zaszczepiono ogółem 29,77% dzieci. W roku 2005 rozpoczęto wdrażanie nadzoru nad zachorowaniami na grypę w systemie SENTINEL. Przeciwko grypie zaszczepiono osoby, co stanowi 11,05% ogółu zaszczepionej ludności. Realizacja szczepień ochronnych obowiązkowych oraz zalecanych zmniejsza liczbę zachorowań oraz liczbę groźnych powikłań, które mogą wystąpić w następstwie tych zachorowań Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich. Sekcja epidemiologii nadzoruje łącznie 965 obiektów lecznictwa zamkniętego ambulatoryjnego i prywatnych gabinetów lekarskich, w tym w mieście Tychy 400 obiektów: Placówki Lecznictwa Zamkniętego 2 Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 16 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 81 Prywatne Gabinety Lekarskie 301 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 13/88

14 W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wewnątrz szpitalnych prowadzono działania eliminujące zagrożenia epidemiczne, m.in. kontrolowano przygotowanie do sterylizacji, procesy sterylizacji, obieg sprzętu medycznego po sterylizacji oraz przestrzeganie zasad aseptyki. W obiektach zainstalowanych jest 98 urządzeń sterylizacyjnych. Przebadano 95 urządzeń. Wykonano 190 badań wyników nie kwestionowano. Kontynuowano monitoring zakładów opieki zdrowotnej w zakresie przenoszenia chorób przez owady. Kierownicy laboratoriów diagnostycznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach /Dz.U. nr 126 poz.1384 z późn.zm./ - na bieżąco zgłaszali do PSSE w Tychach, biologiczne czynniki chorobotwórcze, które systematycznie analizowano. W roku 2004 zgłoszono 216 czynników chorobotwórczych, a w 2005 roku ogółem 743. W porównaniu z rokiem 2004 można stwierdzić znaczną poprawę zgłaszalności biologicznych czynników chorobotwórczych, co było następstwem podjętych działań naprawczych po przeprowadzonej analizie w roku W celu sprawniejszego eliminowania źródeł i dróg przenoszenia patogenów w środowisku szpitalnym, prowadzono nadzór nad profilaktyką zakażeń szpitalnych. Współpracowano z powołanymi w latach , Zespołami Kontroli Zakażeń Zakładowych funkcjonujących w placówkach lecznictwa zamkniętego. Rozpoczęto rejestrację zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 ze zm.) wydano 72 postanowienia, co stanowiło 39,3% ogólnej liczby wydanych postanowień w roku Zaopiniowano 24 programy dostosowawcze celem przedłożenia w Wydziale Rejestrowym Urzędu Wojewódzkiego. Stan techniczny części zakładów nie spełnia wymagań cytowanych przepisów. Jednak czas określony w przepisach pozwoli na zrealizowanie opracowanych programów i dostosowanie zakładów do obowiązujących wymagań. W wyniku prowadzonego bieżącego nadzoru w zakładach opieki zdrowotnej stwierdzono: - dostateczne zaopatrzenie w sprzęt iniekcyjny jednorazowego użytku, - wystarczający asortyment i ilość środków dezynfekcyjnych, - prawidłową sterylizację sprzętu zabiegowego, - prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 14/88

15 Zgodnie z powyższym można stwierdzić, że świadczenia zdrowotne udzielane były na właściwym poziomie sanitarnym. Największy problem epidemiologiczny miasta Tychy stanowią choroby szerzące się drogą krwi, w szczególności zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. W związku z tym w roku 2006 w czasie kontroli sanitarnych szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizację procedur medycznych dotyczących przestrzegania standardów higienicznych i sanitarnych. 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności opiera się na systemie kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorcę (operatora żywności) oraz systemie kontroli zewnętrznej sprawowanej przez ograny urzędowej kontroli żywności. Cel urzędowej kontroli żywności Urzędowa kontrola żywności ma na celu: zapobieganie lub wyeliminowanie ryzyka spożycia przez ludzi żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności. Przedsiębiorcy poddawani urzędowej kontroli żywności powinni wykazać i udokumentować organom kontrolnym, że spełniają nałożone na nich obowiązki, a szczególnie w aspekcie: prowadzenia własnej wewnętrznej kontroli w zakładzie pozwalającej na zapewnienie odpowiedniego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności, zapewnienia identyfikowalności swoich wyrobów, zapewnienia możliwości wycofania z rynku lub od konsumenta (z łańcucha dystrybucji) produktów nie spełniających wszystkich wymogów sanitarnych, lub co do których okazało się, że budzą one zastrzeżenia lub stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. OGÓLNA OCENA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW ŻYWIENIOWYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH Największą grupę stanowią obiekty obrotu żywnością a następnie obiekty żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, małej gastronomii oraz zakłady produkcji żywności. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 15/88

16 Tabela nr 1 Liczba obiektów objętych nadzorem w latach 2004 i Rodzaj obiektów objętych nadzorem Liczba obiektów Kierunek Zmian (+/-/=) Obiekty ogółem = Zakłady produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady "małej gastronomii" Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku 9 9 = Miejsca obrotu przedmiotami użytku Rodzaj obiektów objętych nadzorem w latach Obiekty ogółem Zakłady produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady "małej gastronomii" 208 Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku Miejsca obrotu przedmiotami użytku We wszystkich obiektach objętych nadzorem przeprowadzono 4730 kontroli sanitarnych w tym 17 kontroli w wytwórniach i miejscach obrotu przedmiotami użytku. Wydano 229 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 1 decyzję przerwania działalności i 2 decyzje wycofania Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 16/88

17 z obrotu artykułów spożywczych. Winnych uchybień ukarano 375 mandatami na łączną kwotę PLN. W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 871 próbek żywności, 50 próbek przedmiotów użytku i 5 próbek sanitarnych z prywatnego mieszkania w związku z zatruciem pokarmowym. Zdyskwalifikowaniu uległy 72 próbki, z czego pod względem mikrobiologicznym 62 próbki i 10 próbek pod względem chemicznym. Najczęstszymi przyczynami kwestionowania środków spożywczych były: pod względem mikrobiologicznym nadmierna ilość bakterii z grupy coli, pleśni, oraz drożdży, a także nadmierna ilość drobnoustrojów mezofilnych, obecność dużej ilości bakterii Bacillus cereus. pod względem chemicznym obecność niedeklarowanego środka konserwującego, obecność niedeklarowanej sztucznej substancji słodzącej, przekroczona zawartość sztucznej substancji słodzącej, przekroczona dopuszczalna zawartość azotanów, przekroczona dopuszczalna zawartość pestycydu z grupy benomylu, przekroczona zawartość środka konserwującego, ponadnormatywna obecność aflatoksyn B 1, i sumy aflatoksyn B 1, B 2, G 1, G 2. Najczęściej kwestionowano: mleko spożywcze, ciastka z kremem, napoje bezalkoholowe, masło, wędlinę, przetwory rybne, owoce, warzywa, przyprawy. Na terenie powiatu tyskiego grodzkiego PSSE w Tychach nadzorowała 891 zakładów żywieniowo-żywnościowych. W minionym roku przeprowadzono 1213 kontroli sanitarnych, w wyniku których wydano 37 decyzji administracyjnych. Uchybienia sanitarno-porządkowe były powodem nałożenia 79 mandatów karnych na kwotę 8250zł. Tabela nr 2 Ocena prowadzonych działań kontrolno-represyjnych Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 17/88

18 Rodzaj obiektów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach Liczba kontroli Działalność represyjna Liczba wydanych decyzji administracyjnych Liczba nałożonych mandatów razem na kwotę Obiekty produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Obiekty żywienia zbiorowego Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku Razem Najczęściej stwierdzane uchybienia to m.in.: brak funkcjonalności pomieszczeń w zakładach usytuowanych w starym budownictwie, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia modernizacji. Remont w tych zakładach ogranicza się do odmalowania pomieszczeń, wykorzystywanie starego sprzętu produkcyjnego, brak opracowanych procedur i instrukcji GHP/GMP w pełnym zakresie, brak zapisów potwierdzających stosowanie zasad GHP/GMP, poszerzanie zakresu działalności przy braku niezbędnych pomieszczeń, niewłaściwe warunki przechowywania surowców i składników. Nieprawidłowości sanitarno-higieniczne (w dużej mierze zależne od zachowań personelu) to: brak higienicznej sprzedaży nieopakowanych środków spożywczych, nieprawidłowe przechowywanie i eksponowanie artykułów spożywczych, wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, brak skutecznej kontroli wewnętrznej, wprowadzanie do obrotu handlowego artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, brak porządku i czystości, brak segregacji środków spożywczych, przetrzymywanie zbędnego sprzętu. Analizując sytuację lokalną w zakresie stanu sanitarnego obiektów żywnościowych zauważono: Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 18/88

19 przedsiębiorcy przeprowadzając remonty ograniczają się jedynie do odmalowania pomieszczeń, odnowy starego sprzętu, nie dokładają starań do podniesienia standardu zakładów, brak zainteresowania przedsiębiorców w zakresie opracowywania i wdrażania procedur i instrukcji GHP/GMP (instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej / Dobrej Praktyki Produkcyjnej), brak stosowania i przestrzegania opracowanych procedur i instrukcji w zakresie GHP/GMP/HACCP (instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej / Dobrej Praktyki Produkcyjnej / System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), znaczny procent właścicieli zakładów nie poczuwa się do odpowiedzialności za produkowane i wprowadzane do obrotu środki spożywcze. 5. OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Na nadzorowanym terenie funkcjonuje łącznie 908 obiektów użyteczności publicznej, z czego w Tychach 286 obiektów. W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych przeprowadzono łącznie 1180 kontroli sanitarnych, w tym 389 na terenie miasta Tychy. Najliczniejszą grupę nadzorowanych obiektów stanowią zakłady fryzjerskie (117), kosmetyczne (35), odnowy biologicznej (22 - sale do ćwiczeń fizycznych, siłownie i solaria), apteki (35), obiekty sportowe (4), obiekty kulturalne (7), baseny kąpielowe (4), hotele (7). W wyniku przeprowadzonych kontroli negatywnie oceniono basen kąpielowy przy Zespole Szkół Sportowych w Tychach, Aleja Niepodległości 190. Zaistniały stan był efektem wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych. Celem zapewnienia uczniom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków kąpieli wydana została decyzja administracyjna. Kolejne kontrole stwierdziły, iż usunięto nieprawidłowości bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu dzieci. Aktualnie w obiekcie trwają dalsze prace mające na celu poprawę standardu basenu. Opracowana została dokumentacja projektowa termo-modernizacji oraz modernizacji basenu i zespołów szatniowo-natryskowych. Koszty remontu pokryte zostaną z funduszy europejskich. Zakończenie wszystkich prac przewiduje się w 2007 roku. Negatywnie oceniono również obiekty należące do MOSIR w Tychach przy ul. Gen. De Gaulle a 2 tj. Stadion zimowy w Tychach przy ul. Gen. De Gaulle a 2 oraz Stadion sportowy przy ul. Edukacji 9. W obiektach tych, stwierdzono zły stan techniczny pomieszczeń socjalnych, toalet, zniszczone ściany, uszkodzoną armaturę. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 19/88

20 Ze względu na organizowane tam masowe imprezy (mecze piłkarskie, hokejowe, wystawy itp.),konieczne jest szybkie przeprowadzenie generalnego remontu połączonego z modernizacją. W 2005 roku rozpatrzono 27 interwencji wniesionych przez mieszkańców miasta, z których sześć nie potwierdziły się. Bezzasadne interwencje dotyczyły m.in.: hałasu pochodzącego od wentylatorów dachowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych oraz hałasu pochodzącego z pracujących agregatów chłodniczych. Wykonane pomiary hałasu w mieszkaniach, w obu przypadkach nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. trzecia sprawa związana była z podejrzeniem emisji tlenku węgla generowanego przez gazowy piec przepływowy zainstalowany w łazience lokalu mieszkalnego. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla. na podstawie oceny wyników badan laboratoryjnych, w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z zastosowania Izoplastu K do izolacji murów fundamentowych - nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia ksylenu w powietrzu pomieszczenia biurowego. Pobrane do badań, na zawartość stężenia ksylenu, próbki powietrza wykazały, że jego stężenie w próbach występowało poniżej oznaczalności metody. Nie wyklucza to jednak narażenia zdrowia ludzi w momencie zastosowania preparatu. Zasadnie wniesione wnioski dotyczyły między innymi: Hałasu akustycznego spowodowanego głośną pracą dźwigu osobowego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Po wykonaniu pomiarów sprawę przekazano do dalszego rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Tychach. Hałasu pochodzącego z głośno pracujących urządzeń w lokalu gastronomicznym. Przeprowadzone kontrole ustaliły przyczynę nadmiernego hałasu. Właściciele lokalu podjęli działania, które skutecznie wyeliminowały tę uciążliwość. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. Zalewania ściekami sanitarnymi piwnic po awariach kanalizacji Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 20/88

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach placówek nauczania i wychowania za 2014r. W 2014r. pracownicy sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 472 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Po I wojnie światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie, Sejm RP uchwalił 19

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE Celem działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Garwolinie (PSSE) było zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Dziennik Ustaw Nr 44 2922 Poz. 227 227 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Warunki zdrowotne środowiska Na terenie powiatu 9 wodociągów jest objętych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku Warszawa, czerwiec 2014 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo