INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK Chełm, dnia 28 lutego 2014 r.

2 I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Chełm za 2013 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.) prowadził działalność kontrolną, badawczą, opiniodawczą i profilaktyczną w ramach szeroko pojętej promocji zdrowia oraz zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia. Realizując powyższe zadania inspekcja sanitarna powiatu chełmskiego przedstawia w niniejszej informacji ocenę: - sytuacji epidemiologicznej, - warunków zdrowotnych środowiska bytowania człowieka (komunalne, żywieniowe, środowiska pracy, nauczania i wychowania), - działalności opiniodawczej i kontrolnej nadzoru zapobiegawczego, - działalności w zakresie edukacji zdrowotnej społeczeństwa. 2

3 I. Ocena sytuacji epidemiologicznej Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych miasta Chełma można ocenić jako korzystną. Nie było epidemicznego występowania chorób zakaźnych. W 2013 roku obserwowany wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał - podobnie jak w latach ubiegłych charakter sezonowy lub był kontynuacją trendów wieloletnich. Zarejestrowano spadek zachorowań na: biegunki u dzieci do lat 2, bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe, płonicę, ospę wietrzną, różę, gruźlicę, boreliozę. Wzrost zachorowań wystąpił na: salmonellozę, różyczkę, wzw typu C (def. z 2005r.). Więcej też było kontaktów ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę. Na tym samym poziomie utrzymują się zachorowania na: nagminne zapalenie przyusznic (4p), wzw typu C - def. z 2009r.(11p.). Tabela 1. Liczba zachorowań oraz wskaźniki zapadalności. Lp. Nazwa jednostki chorobowej zach. zap. zach. zap. 1. Salmoneloza 33 50, ,3 2. Bakteryjne zakażenia jelitowe 7 10,7 9 13,6 3. Wirusowe zakażenia jelitowe 44 67, ,2 4. Biegunki ogółem 59 89, ,3 w tym u dzieci do lat , ,7 5. Róża 4 6, ,7 6. Płonica 20 30, ,6 7. Borelioza 11 16, ,7 8. Ospa wietrzna , ,7 9. Różyczka , ,0 10. Świnka 4 6,1 3 4,5 11. WZW typu B ,5 12. WZW typu C wg.def ,8 8 12,1 wg def , ,2 13. Gruźlica 9 13, ,3 14. Zapalenie opon m-r bakteryjne 1 1,5 1 1,5 wirusowe ,0 15. Krztusiec ,5 3

4 W 2013r. nie było zachorowań na wzw typu B. wzw typu B Zap.m.Chełm Zap. kraj Wykres 1. Sytuacja epidemiologiczna wzw typu B na terenie miasta Chełma w latach Wzw typu C jest w dalszym ciągu dużym problemem epidemiologicznym ze względu na wysoki wskaźnik zapadalności. Z uwagi na brak swoistych metod zapobiegania zakażeniom w działaniach inspekcji sanitarnej, kładzie się nacisk na kontrolę sterylizacji, dezynfekcji, procedur wykonywania zabiegów (medycznych i niemedycznych) naruszających ciągłość tkanek oraz utrzymanie wysokich standardów higieniczno sanitarnych wykonywania tych świadczeń. Wczesne rozpoznanie zakażenia daje wysoką szansę wyleczenia. To powinno skłaniać do podejmowania działań zapewniających dostępność do specjalistycznego poradnictwa, diagnostyki laboratoryjnej i leczenia zakażeń wirusami hepatotropowymi. 4

5 wzw typu C wg def. z 2005r Zap.m.Chełm Zap.kraj Wykres 2. Zapadalność na wzw typu C zgodnie z def. z 2005r. w latach wzw typu C wg def. z 2009r Zap.m.Chełm Zap.kraj Wykres 3. Zapadalność na wzw typu C zgodnie z def. z 2009r. w latach Od 2011r. zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella utrzymują się na wysokim poziomie. W 2013r. zarejestrowano 33 przypadki(zap.50,3). Zachorowało 19 mężczyzn i 14 kobiet. Wystąpiły 2 ogniska zatruć pokarmowych rodzinnych. Ogółem narażonych było 7 osób i wszystkie zachorowały, z tego 4 hospitalizowano. We wszystkich ogniskach czynnikiem etiologicznym była pałeczka Salmonella Enteritidis. Nośnikiem pałeczek były 5

6 prawdopodobnie jaja, z których sporządzono: jajecznicę, kotlety panierowane w jajku. Kontynuowano akcję oświatowo-zdrowotną w zakresie profilaktyki zatruć pokarmowych. salmonelozy Zap.m.Chełm Zap. kraj Wykres 4. Sytuacja epidemiologiczna salmonelozy na terenie miasta Chełma w latach r. W 2013r. występowały sporadyczne zachorowania na nagminne zapalenie przyusznic. nagminne zapalenie przyusznic Zap.m.Chełm Zap. kraj Wykres 5. Sytuacja epidemiologiczna nagminnego zapalenia przyusznic na terenie miasta Chełma w latach

7 Wzrost zachorowań na różyczkę wystąpił w 2012 i utrzymywał się w I połowie 2013r. Ogółem w 2013r zachorowało 147 osób, zap. 224,0. Zachorowania wystąpiły przede wszystkim w grupie wiekowej lat (86,5%) i dotyczyły głównie niezaszczepionych chłopców ( 91,7%). różyczka Zap.m.Chełm Zap. kraj Wykres 6. Sytuacja epidemiologiczna różyczki na terenie miasta Chełma w latach W 2013r. wystąpił spadek zachorowań na ospę wietrzną. ospa wietrzna Zap.m.Chełm Zap. kraj Wykres 7. Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej na terenie miasta Chełma w latach

8 Nie występowały zachorowania na: krztusiec, wzw B, inwazyjną chorobę meningokokową, odrę, błonicę, poliomyelitis, czerwonkę, tężec, dur brzuszny i dury rzekome, wzw typu A, zatrucia grzybami, pestycydami. Tabela 2. Procent uodpornienia dzieci i młodzieży w 2013 roku w porównaniu z latami przedstawia się następująco: Lp. Uodpornienie przeciwko Krztuścowi 96,4 96,5 95,9 2 Błonicy i tężcowi 98, ,1 3 Poliomyelitis 96,4 96,5 95,9 4 Odrze 99,2 99,1 99,1 5 Gruźlicy (szczepienia noworodków) 98,8 99,1 99,5 6 Różyczce 99,9 99,9 99,9 7 Wzw typu B 97,4 96,2 99,3 8 Haemophilus influenzae typu B 94,3 93,4 92,4 W 2013 roku opracowano 123 ogniska chorób zakaźnych. Najwięcej dotyczyło zachorowań na: zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella 33 przypadki, wzw oraz nosicielstwo HBV i HCV 24 p, boreliozę 13, gruźlicę - 13, inne zachorowania 40. We wszystkich ogniskach przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne a osoby ze styczności objęto nadzorem. Na terenie powiatu grodzkiego znajduje się 240 obiektów służby zdrowia. Przeprowadzono w nich 207 kontroli. Usterki najczęściej dotyczyły złego stanu technicznego, malowania pomieszczeń. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień wydano 4 decyzje. 8

9 II. Higiena środowiska i obiektów użyteczności publicznej. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wody podziemne na terenie miasta Chełma stanowią jedyne źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności miasta w wodę do spożycia jest wodociąg zbiorowego zaopatrzenia eksploatowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Stan higieniczno - sanitarny ujęć wody i stacji wodociągowych wodociągu w roku 2013 był dobry. Na podstawie prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Chełmie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody dostarczanej przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Chełmie, należy stwierdzić, że mieszkańcy Chełma korzystali w 2013 r. z wody o dobrej jakości. Obiekt ten zaopatruje w wodę ok mieszkańców Chełma. W okresie sprawozdawczym odnotowywano jednostkowe interwencje w sprawie jakości wody od mieszkańców miasta, które po dokonaniu badań laboratoryjnych nie potwierdziły się. W 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna nadzorem sanitarnym objęła również 2 wodociągi indywidualne zlokalizowane na terenie miasta. Ich ocenę przedłożono w poniższej tabeli 3. Tabela 3. Wodociągi lokalne Nazwa wodociągu lokalnego Liczba ludności korzystającej Gmina Miejscowość Ulica z wody Produkcja Ocena wody z wody złej dobrej (m 3 /d) dobra / zła jakości jakości m. Chełm SP WSzS Chełm Szpitalna dobra 2 - m. Chełm PKP Chełm Rejowiecka dobra 31 - Razem : 33 - Miejsca wyznaczone do kąpieli i baseny kąpielowe. W roku 2013 kontynuowano nadzór sanitarny nad miejscem wyznaczonym do kąpieli zlokalizowanym na terenie Glinianek Horodyskich. Zarządca obiektu w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził badania jakości wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli przed 9

10 sezonem letnim i w trakcie trwania sezonu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym, a teren przylegający do kąpieliska utrzymywany był w porządku i czystości. W roku 2013 nadzór sanitarny sprawowano tylko nad Krytą Pływalnią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8. W ramach nadzoru sanitarnego nad Krytą Pływalnią ZSzO Nr 8 przeprowadzono 2 kontrole stanu sanitarno - higienicznego, pobrano 40 próbek wody do badań laboratoryjnych oraz wydano jedną decyzję administracyjną w sprawie doprowadzenia do należytego stanu sanitarno technicznego. W roku 2013 wydano 1 orzeczenie o braku przydatności wody do kąpieli w Krytej Pływalni ZSzO Nr 8 w Chełmie. Po przeprowadzeniu działań naprawczych wydano pozytywną opinię o jakości wody. Obiekty użyteczności publicznej. Pod nadzorem sanitarnym na terenie miasta znajdowały się następujące grupy obiektów użyteczności publicznej: Tabela 4. Obiekty użyteczności publicznej Lp. Nazwa grup obiektów Ilość obiektów Ilość Obiekty o złym w grupie przeprowadzonych stanie sanitarno - kontroli w 2013 r. technicznym. na koniec 2013 r. 1. Ustępy publiczne Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne Gabinety odnowy SP Woj. Szpital Sp. w Chełmie Pralnie Hotele pracownicze Hotele Cmentarze Targowiska Izba wytrzeźwień Zakład karny Obiekty sportowe i kluby sportowe Obiekty kulturalne i widowiskowe Dworzec autobusowy Schroniska dla bezdomnych

11 17. Apteki i hurtownie farm Magle Dworce i przystanki PKP Inne Razem: Oceniając stan higieniczno - sanitarny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Chełma na koniec 2013 r., należy stwierdzić, że w porównaniu do roku 2012 nastąpiła dalsza poprawa. Na koniec roku 2013 do obiektów z uchybieniami sanitarnymi zakwalifikowano tylko Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie z uwagi na uchybienia sanitarno higieniczne dotyczące: - składowania i transportu bielizny - złego stanu ścian, sufitów, podłóg - niskiej temperatury w salach chorych W roku 2013 w stosunku do następujących obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Chełma: Hotel Pracowniczy SP WSzS ul. Ceramiczna, Pralnia Chemiczna ul. Mickiewicza 41, wdrożono postępowania administracyjne mające na celu doprowadzenie w/w obiektów do dobrego stanu sanitarno - higienicznego. Do najczęściej stwierdzanych uchybień w tej grupie obiektów należały: zły stan sanitarno - higienicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach (hotel pracowniczy, pralnia). Niewłaściwie prowadzone procesy mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich niezgodne z opracowanymi procedurami za to uchybienie nałożono mandat karny w wys. 100 zł. Wszystkie zalecenia zawarte w decyzjach na w/w obiekty zostały wykonane do końca roku W roku 2013 w zakresie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów zaopatrujących ludność w wodę do spożycia, basenów oraz obiektów użyteczności publicznej przeprowadzono 436 kontroli sanitarnych. Na ich podstawie wydano 7 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł. III. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz nad materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością jest sprawdzanie czy przedsiębiorcy sektora spożywczego 11

12 odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności spełniają wymagania obowiązujących przepisów, których celem jest ochrona i zapewnienie zdrowia i życia człowieka. Realizując swoje zadania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, w 2013 roku nadzorował 658 obiektów żywieniowo-żywnościowych na terenie miasta Chełma oraz 1 zakład wyrobów z tworzyw sztucznych, 8 obiektów obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością i 12 miejsc obrotu kosmetykami, łącznie 679 zakładów, skontrolowano 519, przeprowadzając 809 kontroli. Rok obiektów 658 Obiekty żywieniowo - żywnościowe Miejsca obrotu kosmetykami Obiekty obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością 6 15 Wykres 8. Struktura obiektów w 2012r. Rok obiektów 658 Obiekty żywieniowo - żywnościowe Miejsca obrotu kosmetykami 8112 Zakład produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Obiekty obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością Wykres 9. Rok Struktura obiektów w 2013r. Najliczniejszą grupę obiektów na terenie miasta stanowiły sklepy spożywczoprzemysłowe (158), kioski spożywcze (105), zakłady małej gastronomii (79), magazyny hurtowe (29), zakłady żywienia zbiorowego otwartego (47) oraz zakłady typu zamkniętego (54). W zakładach produkujących żywność dominowały: automaty do lodów (13), ciastkarnie (11), piekarnie (8), zakłady garmażeryjne (4), wyrobów cukierniczych (2), młyny (2), 12

13 wytwórnia płatków śniadaniowych, zakład produkcji makaronu, zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego, inne wytwórnie żywności. Nadzorowano też 12 miejsc obrotu kosmetykami i 8 miejsc obrotu materiałami do kontaktu z żywnością i 1 zakład produkcyjny wyrobów do kontaktu z żywnością. Strukturę nadzorowanych obiektów przedstawiono na niżej zamieszczonym diagramie Struktura obiektów w latach 2012 i 2013 r Piekarnie Zakłady małej gastronomii Ciastkarnie Zakłady garmażeryjne Wytwórnie płatków śniadaniowych Wytwórnie makaronu Wytwórnie wyrobów cukierniczych Magazyny hurtowe Kioski spożywcze Sklepy spożywcze Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego Zakłady żywienia zbiorowego otwartego Zakłady młynarskie Automaty do lodów Wykres 10. Struktura obiektów w latach 2012 i 2013 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosła liczba kiosków spożywczych, zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego oraz automatów do produkcji lodów. Zmniejszyła się liczba zakładów małej gastronomii, magazynów hurtowych i sklepów a pozostałe grupy utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Na podstawie kryteriów ujętych w ujednoliconych i obowiązujących w całym kraju arkuszach dokonano oceny stanu sanitarnego obiektów, z czego nie spełniających wymagań obowiązującego prawa było 13, co stanowi 1,90 %, w tym: na 158 sklepów spożywczych stwierdzono niezgodnych - 3 tj. 1,89 %; (w 2012r. 4,9%) na 105 kiosków spożywczo - przemysłowych, niezgodnych było 8, t.j. 7,61 %; (2012r. 3,1%) na 29 hurtowni, niezgodna była - 1, tj. 3,44 %; (w 2012r. 0,0%) 13

14 na 81 obiektów ruchomych i tymczasowych, niezgodny był 1, tj. 1,23 %; (w 2012r. 0,0%) Zakłady w pozostałych grupach obiektów oceniono jako zgodne z wymaganiami Liczba obiektów w latach 2012 i ,6 1,9 Obiektów wg ewidencji Obiektów skontrolowanych Liczba kontroli Obiektów złych % złych w stosunku do liczby obiektów. Wykres 11. Liczba obiektów skontrolowanych i ocenionych negatywnie w latach 2012 i W porównaniu z rokiem 2012 odsetek zakładów, które nie spełniały wymagań prawa żywnościowego nieznacznie wzrósł i wyniósł 1,90 % (2012r. 1,62 % złych). Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP, a według art.17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do spraw bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UEL nr 31 z 1 lutego 2002 r., str.1 24) podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji zgodność z wymogami prawa żywnościowego. Realizując powyższy obowiązek system 14

15 HACCP wdrożono w 78,6 % zakładach ( w 2012r. 48,6%), a GHP/GMP w 91,3 % (w 2012r.78,3%), W 2013 r. w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 809 kontroli i rekontroli (w tym 53 kontrole interwencyjne). Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami higieniczno - sanitarnymi były: wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności lub daty minimalnej trwałości niewłaściwe przechowywanie łatwo psujących się środków spożywczych; zły stan techniczny pomieszczeń; nieprzestrzeganie instrukcji GHP/GMP oraz brak utrzymania systemu jakości HACCP; nieprawidłowości w oznakowaniu produkowanych i wprowadzanych do obrotu wyrobów nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń; Celem poprawy stanu sanitarnego stosowano wobec przedsiębiorców nie przestrzegających wymagań obowiązujących przepisów sankcje karne wynikające z uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej i tak w 2013 roku wydano: 137 decyzji administracyjnych, w tym: 2 decyzje unieruchomienia zakładu; 8 decyzji zakazu wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej; nałożono 43 mandaty karne na sumę 8 850,00 zł oraz 2 grzywny na sumę 800,00 zł. Jakość zdrowotna środków spożywczych i przedmiotów użytku Ocenę bezpieczeństwa żywności i materiałów do kontaktu ze środkami spożywczymi przeprowadzały akredytowane laboratoria funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności dla województwa lubelskiego. Badania mikrobiologiczne przeprowadzało laboratorium PSSE w Chełmie, posiadające certyfikat akredytacyjny PCA. Pozostałe parametry, jak: wykrywanie organizmów genetycznie modyfikowanych, substancji dodatkowych, pestycydów, bakterii Campylobacter, histaminy i napromieniania żywności przeprowadzały laboratoria spoza województwa lubelskiego wytypowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. 15

16 Do badań laboratoryjnych pobrano 214 próbek ogółem, w tym do badań mikrobiologicznych pobrano 114 próbek, 5 w mieszkaniach prywatnych w związku z wystąpieniem zatruć pokarmowych. Zdyskwalifikowano 9 próbek :4 próbki lodów z automatu ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, 2 próbki tłuszczów smażalniczych, z powodu wysokiej zawartości związków polarnych, 2 próbki kiełbasy Regionalnej zanieczyszczonej piórami oraz 1 próbkę jaj ze względu na obecność bakterii Salmonella. Kontrola graniczna importowanej żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością W 2013r. przeprowadzono 5 kontroli importowanych środków spożywczych, wydając 8 świadectw o spełnieniu wymagań zdrowotnych. Wszystkie partie spełniały wymagania prawa żywnościowego. System Wczesnego Ostrzeżenia o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF W 2013 r. w ramach systemu RASFF i RAPEX podejmowano działania w stosunku do 31 powiadomień alarmowych i 2 ostrzeżeń, dot. środków spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Przeprowadzono 31 kontroli mających na celu wycofanie z obrotu 34 partii produktów, w tym 25 środków spożywczych, 1 suplementu, 1 środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego z powodu wykrycia napromieniania żywności, obecności chorobotwórczych bakteri Listeria monocytogenes, Salmonella Enteritidis, przekroczenia poziomu aflatoksyn i mikotoksyn oraz NDP środków ochrony roślin, pozostałości antybiotyków, przekroczenia poziomu cyny, obecności rtęci, zanieczyszczenia szkłem, obecność bakterii chorobotwórczych w kosmetyku i migracji metali ciężkich /ołów i kadm/ z naczyń szklanych i ceramicznych. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanych partii produktów, gdyż podmioty odpowiedzialne za ich wprowadzenie same wycofały je z rynku a część z nich została sprzedana indywidualnym klientom przed uzyskaniem powiadomienia. Nadzór nad obiektami produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami 16

17 W 2013 roku na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie nie funkcjonowały zakłady produkujące kosmetyki. Przeprowadzono natomiast 12 kontroli w miejscach obrotu kosmetykami i dokonano oceny oznakowania 5 opakowań kosmetyków. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony zdrowia konsumentów, w dalszym ciągu będzie kontynuowany nadzór sanitarny w ramach urzędowej kontroli żywności w zakresie: poprawy stanu higieniczno sanitarnego i funkcjonalności pomieszczeń; zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo psujących; wdrażania i utrzymania systemów jakości HACCP; przestrzegania instrukcji GHP i GMP; prawidłowego znakowania produkowanych i wprowadzanych do obrotu wyrobów. IV. Higiena środowiska pracy W 2013 roku prowadzono nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, polegający między innymi na identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz podejmowano działania mające na celu ograniczenie wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych na zdrowie pracujących. W ramach nadzoru nad warunkami środowiska pracy i warunkami higieniczno sanitarnymi skontrolowano 98 zakładów pracy, w których przeprowadzono 114 kontroli, w tym: - 70 kontroli w zakresie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, - 3 kontrole w zakresie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3, - 4 kontrole w zakresie nadzoru nad substancjami, mieszaninami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, - 20 kontroli w zakresie nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, - 16 kontroli w zakresie nadzoru nad produktami biobójczymi. W wyniku przeprowadzonych kontroli warunków pracy i higieniczno sanitarnych wydano 11 decyzji administracyjnych. 17

18 5 liczba stwierdzonych uchybień uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin uchybienia w zakresie stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń uchybienia w zakresie oceny ryzyka zawodowego uchybienia w zakresie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia uchybienia w zakresie czynników biologicznych 0 Wykres 12. Najczęściej stwierdzane uchybienia sanitarno higieniczne w nadzorowanych zakładach pracy. W pracowni sanitarnej kontroli środowiska pracy dokonano 183 badania czynników szkodliwych dla zdrowia. Przebadano 192 stanowiska pracy, w tym na 52 stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub najwyższych dopuszczalnych natężeń Tabela 5. Nadzór sanitarny środowiska pracy prowadzony przez Pracownię Sanitarnej Kontroli Środowiska Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie. Lp. Czynnik szkodliwy występujący na stanowiskach pracy Ilość wykonanych badań Ilość przebadanych stanowisk pracy Ilość przebadanych stanowisk pracy, na których występują przekroczenia NDS lub NDN 1. Związki toksyczne Pyły Hałas Mikroklimat

19 5. Oświetlenie Drgania mechaniczne Ogółem: % liczba stanowisk pracy z przekroczeniami NDN lub NDS (27%) 73% liczba stanowisk pracy bez przekroczeń NDN lub NDS (73%) Wykres 12. Procent przebadanych stanowisk pracy z przekroczeniami NDN i NDS. W wyniku przeprowadzonych pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy wydano 1 decyzję nakazującą zlikwidowanie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu w zakładzie pracy. Poprawę warunków sanitarno higienicznych uzyskano w 7 zakładach w wyniku: 1) ograniczenia narażenia pracowników na działanie pyłów lub szkodliwych dla zdrowia czynników fizycznych, 2) doprowadzenia do należytego stanu sanitarno technicznego pomieszczeń pracy oraz sanitarno higienicznych, 3) dokonania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, 4) opracowania lub dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 5) opracowania kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu niebezpiecznych mieszanin chemicznych. W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracodawców ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP skontrolowano warunki przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin, oznakowanie opakowań i zbiorników stosowanych w procesach technologicznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Sprawdzono również, czy w zakładach pracy znajdują się prawidłowo sporządzone karty charakterystyki stosowanych środków chemicznych oraz czy pracownicy zostali zapoznani z ich treścią. Ponadto w ramach egzekwowania wymogów 19

20 prawa w zakresie wprowadzania do obrotu stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin poddano ocenie zgodność kart charakterystyki oraz oznakowania opakowań z obowiązującymi przepisami prawnymi. W 2 zakładach stwierdzono uchybienia, na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie wydał decyzje. Dla 2 produktów chemicznych zakwestionowano karty charakterystyki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie poinformował właściwych terenowo Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych o stwierdzonych nieprawidłowościach. W 2013 roku w ramach egzekwowania wymogów prawa w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych skontrolowano 16 podmiotów. W wyniku podjętych działań kontrolnych stwierdzono, że w obrocie znajdują się produkty biobójcze zawierające dozwolone substancje czynne, posiadające pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktami biobójczym oraz prawidłowo oznakowane. W zakresie nadzoru nad szkodliwymi czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy przeprowadzono kontrole w 4 przedsiębiorstwach. Nadzorem objęto 174 osób narażonych na działanie czynników rakotwórczych. Kontrole nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. W 2013 roku w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy poddano kontroli 19 zakładów pracy. Nadzorem objęto 1390 osób eksponowanych na działanie szkodliwych czynników biologicznych. W wyniku przeprowadzonej kontroli w 1 zakładzie stwierdzono uchybienia, na które wydano decyzję administracyjną. W 2013 roku w ramach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzono nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych. W wyniku 9 przeprowadzonych kontroli zabezpieczono 182 sztuki środków zastępczych. Pobrano 12 próbek do badań laboratoryjnych, które potwierdziły obecność substancji psychoaktywnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie wydał decyzje nakazujące unieruchomienie sklepu i zakazujące wprowadzania do obrotu środków zastępczych o nazwie Cząstka Boga oraz nałożył 3 kary pieniężne w kwocie zł. 20

21 Praca w środowisku, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia może prowadzić do powstania choroby zawodowej. Od 2008r. w zakładach na terenie miasta sukcesywnie zmniejsza się liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych (z 24 w roku 2008 do 7 w roku 2013). Szczegółowo ilustruje to wykresy 3 i liczba stwierdzonych chorób zawodowych r r r r r r. Wykres 13. Ilość stwierdzonych chorób zawodowych w latach r r r r r r. choroby obwodowego układu nerwowego niedosłuch astma oskrzelowa choroby skóry choroby zakaźne choroby narządu głosu nowotwory złośliwe Wykres 14. Rodzaje chorób zawodowych stwierdzonych w latach

22 V. Stan sanitarny zakładów nauczania i wychowania. Na terenie miasta Chełm nadzór sanitarny prowadzony był w odniesieniu do 50 zakładów nauczania i wychowania (5 żłobków, 15 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 5 zespołów szkół, 1 liceum ogólnokształcącego, 3 szkół policealnych, 1 internatu, 4 placówek z pobytem dziennym, 2 placówek pracy pozaszkolnej oraz 3 szkół wyższych). Wykres 15. Rodzaj i liczba nadzorowanych placówek. Przeprowadzono w nich 83 kontrole, w tym 13 sprawdzających, 4 interwencyjne i 5 tematycznych (w roku kontrole sanitarne, w tym 13 tematycznych, 14 sprawdzających i 1 interwencyjną). Nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego odnotowano w 6 zakładach nauczania i wychowania (12% placówek) tj. 2 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 10 i Nr 11), 3 zespołach szkół ogólnokształcących (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Nr 7 i Nr 8 z klasami sportowymi) oraz w 1 przedszkolu (Przedszkole Miejskie Nr 6). Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie zalecenia z decyzji wykonały w terminie. Pozostałe placówki tj. Szkoła Podstawowa Nr 10 i Szkoła Podstawowa Nr 11 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Nr 8 z klasami sportowymi pomimo kilkakrotnie przesuwanych terminów, zaleceń z decyzji wydanych w latach nie wykonały. Zły 22

23 stan techniczny pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 10 i Nr 11, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 utrudnia utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Wykres 16. Placówki wykazujące nieprawidłowości. Brak jest infrastruktury (sal gimnastycznych i/lub boisk) do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w 3 zakładach ( Szkole Podstawowej Nr 11, Gimnazjum Niepublicznym Nr 5 i Zakładzie Doskonalenia Zawodowego); uczniowie korzystają z innych obiektów sportowych, bądź sali ćwiczeń. Wykres 17. Placówki z niewystarczającą infrastrukturą do prowadzenia zajęć z w-f. 70% placówek (w roku %) wyposażonych jest w meble posiadające certyfikaty powyżej 50%. 23

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, dnia 25 lutego 2015 r. I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m. st. Warszawie; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tel: (22) 310-79 33-36 Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA CHEŁM W ROKU 2011

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA CHEŁM W ROKU 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA CHEŁM W ROKU 2011 Chełm, dnia 20 lutego 2012 r. O C E N A stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Joanna Żuryńska Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Węgorzewie Realizacja programu w roku szkolnym 2010/11 Szkoły

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PT. TRZYMAJ FORMĘ!

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PT. TRZYMAJ FORMĘ! INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 Uprzejmie prosimy Szkolnego Koordynatora programu Trzymaj Formę! o przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych W dniu 25.06.2013r. odbyła się narada dotycząca przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS II edycja przedszkolnego programu edukacji antytyoniowej pt.: Czyste Powietrze Wokół Nas została wdrożona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014)

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014) Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim (rok szkolny 2013/2014) Cel główny: Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę!

Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Małgorzata Gajewska Krajowy Koordynator Programu Trzymaj Formę! Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim 1. DANE OGÓLNE Liczba powiatów w województwie 38 Liczba powiatów realizujących program 37 (oprócz Pruszkowa) Liczba szkół ponadgimnazjalnych w województwie 640 Liczba szkół ponadgimnazjalnych, którym zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu "Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska).

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska). W ramach realizacji Krajowego program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w 2015 roku, w tym Światowego Dnia Walki z AIDS obchodzonego 1 grudnia, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem

REGULAMIN. Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego. Kodeks Walki z Rakiem REGULAMIN Konkursu na zaprojektowanie plakatu promującego Kodeks Walki z Rakiem 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs graficzny prowadzony jest na terytorium Województwa Lubuskiego w klasach I-III szkół gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Trzymaj formę! r. szk. 2010/2011. Podsumowanie działań w powiecie oleckim

Trzymaj formę! r. szk. 2010/2011. Podsumowanie działań w powiecie oleckim Trzymaj formę! r. szk. 2010/2011 Podsumowanie działań w powiecie oleckim W roku szkolnym 2010/2011 w powiecie oleckim w programie wzięło udział 5 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół w Olecku Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMSKIEGO W ROKU 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMSKIEGO W ROKU 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMSKIEGO W ROKU 2013 Chełm, dnia 28 lutego 2014 r. INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 Cele szczegółowe: - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Druk podsumowania dla koordynatora powiatowego VII edycja programu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Druk podsumowania dla koordynatora powiatowego VII edycja programu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 1. DANE OGÓLNE Nazwa stacji Imię i nazwisko koordynatora Pieczęć PSSE Stanowisko Liczba szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Liczba szkół ponadgimnazjalnych, którym zaproponowano realizację programu w roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014 Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Obszar działań Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Monitoring Program profilaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Warszawa 2011 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynuje działania oświatowo-edukacyjne związane z profilaktyką pierwszorzędową tj.: działania związane z profilaktyką zakażeń wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Konkurs z zakresu wiedzy i HIV/AIDS w kategoriach: - test wiedzy - praca plastyczna - prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5%

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5% Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas za rok szkolny 2014/2015. 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

CEL GŁÓWNY. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Rzeszów, 24 wrzesień 2013 CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013 I. OBSADA KADROWA Obsada kadrowa w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r.

Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Działania podejmowane w 2009 roku przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wynikały z założeń krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych oraz aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Podsumowanie dwuletniej realizacji programu 2013-1015 Wytyczne do tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I W SZCZECINIE na rok szkolny 2011/2012 1 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły. Zadania ujęte w programie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo