PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2010r Rypin, marzec 2011 r

2 Spis treści: Wstęp: 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych.. 5 I. Tabela nr 1 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w pow. rypińskim w 2009 i 2010r. 7 I. Tabela nr 2 Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego w 2010r.. 8 II. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej... 9 II. Tabela nr 1 Wykaz obiektów słuŝby zdrowia 12 III. Ocena zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. 13 IV. Nadzór nad Ŝywnością i Ŝywieniem. 18 IV. Tabela nr 1 Stan sanitarny obiektów Ŝywności i Ŝywienia 23 V. Stan sanitarny obiektów uŝyteczności publicznej i kąpielisk. 24 V. Tabela nr 1 Wykaz obiektów uŝyteczności publicznej.. 30 VI. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy.. 31 VII. Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach oświatowo-wychowawczych. 33 VIII. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.. 36 IX. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. 38 X. Podsumowanie 41 2

3 WSTĘP Przedstawiona w niniejszym opracowaniu ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu rypińskiego jest odzwierciedleniem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2010r na terenie podległym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rypinie. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) i została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciąŝliwych oraz w celu profilaktyki chorób, przede wszystkim chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem w bardzo szerokim zakresie, między innymi: higieny środowiska, bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności i Ŝywienia, warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej, środowiska pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach uŝyteczności publicznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie realizuje te zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieŝącego nadzoru sanitarnego w zakresie działań kontrolnych. Badania laboratoryjne wykonywane są w ramach zintegrowanego wojewódzkiego systemu w akredytowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Toruniu, we Włocławku oraz w Bydgoszczy. Stałym elementem naszej działalności jest równieŝ prowadzenie działań oświatowo-zdrowotnych i w zakresie promocji zdrowia. Podejmowane są pezdsięwzięcia propagujące zasady zdrowego stylu Ŝycia oraz pobudzające aktywność prozdrowotną ludzi na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie. Realizując zadania statutowe Państwowa Inspekcja Sanitarna wkłada wiele wysiłku w stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria działania róŝnych rodzajów jednostek inspekcyjnych Komórki organizacyjne zajmujące się działalnością merytoryczną w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rypinie to: Oddział Zapobiegawczego i BieŜącego Nadzoru Sanitarnego; w skład którego wchodzą: 1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego która zajmuje się profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakaŝeń. 2. Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi która zajmuje się monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spoŝycia oraz zapewnianiem właściwych standardów sanitarnych w obiektach słuŝby zdrowia i obiektach uŝyteczności publicznej. 3. Sekcja Higieny śywności, śywienia i Przedmiotów UŜytku zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności, Ŝywienia oraz nadzorem nad kosmetykami i przedmiotami do kontaktu z Ŝywnością. 4. Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy. 5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i MłodzieŜy zajmuje się zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieŝy w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku. 3

4 6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zajmuje się zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w miejscach pobytu ludzi i w środowisku na etapie uzgadniania opracowań projektowych. oraz Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - - komórka ta zajmuje się zaznajamianiem społeczeństwa z czynnikami ryzyka wpływającymi na zdrowie człowieka oraz propagowaniem i popularyzowaniem zdrowego stylu Ŝycia oraz podejmowaniem działań profilaktycznych. W związku ze zmianami na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.753 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie, a Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie. W stosunku do podmiotów, dla których powiat rypiński jest organem załoŝycielskim lub prowadzącym oraz w zakresie higieny radiacyjnej od 2010r organem I instancji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, a organem II instancji jest Główny Inspektor Sanitarny. W związku z tym w styczniu 2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie przekazał Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy do nadzoru 15 obiektów, tj. 6 placówek słuŝby zdrowia; 6 placówek szkolno-wychowawczych; Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu; Zarząd Dróg Powiatowych oraz wodociąg lokalny przy SP ZOZ. Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu rypińskiego w 2010r został opracowany na podstawie materiałów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie i nie obejmuje wyników kontroli Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w w/w obiektach. Niniejsze opracowanie ma przyczynić się do lepszego poznania zadań i roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu rypińskiego oraz na rzecz zdrowia publicznego jego mieszkańców. 4

5 I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAśEŃ. Podstawowym celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego jest profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych i zakaŝeń oraz uodpornienie populacji w ramach realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. W 2010r w powiecie rypińskim zarejestrowano ogółem 242 przypadki zakaŝeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania, z czego 86 osób było hospitalizowanych. Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2010r w porównaniu z rokiem 2009 przedstawia tabela nr 1 (str.7), a sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w 2010r w gminach powiatu rypińskiego przedstawia tabela nr 2 (str.8). W stosunku do roku 2009 odnotowano około 10 % spadek zakaŝeń i zachorowań na choroby zakaźne. Rok 2010 był kolejnym, w którym nie zanotowano zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową oraz inwazyjnych zakaŝeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Nie zostały takŝe zawleczone z innych krajów choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne, wymagające specjalnych metod zwalczania takie jak cholera, dŝuma, ospa prawdziwa czy gorączki krwotoczne. Najczęściej zgłaszanymi zachorowaniami były zachorowania grypopodobne. W stosunku do roku 2009 zanotowano tendencję spadkową w stosunku do zachorowań na wirusowe zakaŝenia jelitowe, choroby przenoszone przez kleszcze boreliozę z Lyme oraz choroby wieku dziecięcego - płonicę, róŝyczkę oraz ospę wietrzną. Ponad trzykrotnie więcej zgłoszono zachorowań na bakteryjne zakaŝenia jelitowe oraz dwukrotnie więcej na nagminne zapalenie przyusznic (świnka). Nie zarejestrowano zachorowań na lambliozę, neuroinfekcji o etiologii wirusowej czy potwierdzone przypadki grypy, w tym grypy wywołanej nowym wirusem A(H1N1). Pojawiło się nierejestrowane w ubiegłym roku zachorowanie na inwazyjną chorobę meningokokową, przebiegającą pod postacią zapalenia opon mózgowych. Na tym samym poziomie kształtowała się sytuacja epidemiologiczna w przypadku zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes, przebiegającej pod kliniczną postacią róŝy. W 2010r wpłynęło 1 zgłoszenie zgonu z powodu choroby zakaźnej. Zmarł 52 letni męŝczyzna z terenu wiejskiego, przyczyną zgonu były następstwa bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i mózgu. WaŜnym elementem w profilaktyce chorób zakaźnych jest nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych. Szczepienia ochronne realizowane były w oparciu o Program Szczepień Ochronnych, przygotowany i ogłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie powiatu rypińskiego szczepienia wśród dzieci i młodzieŝy prowadzone były przez 9 świadczeniodawców oraz 1 oddział noworodkowy. Stan zaszczepienia w ramach szczepień obowiązkowych na terenie powiatu rypińskiego był zadawalający i przedstawiał się następująco: 98,4% noworodków w ciągu 24 godzin po urodzeniu, zostało zaszczepionych przeciw gruźlicy; 99,3% dzieci z rocznika 2005 zaszczepiono preparatem DTaP oraz polio w ramach szczepienia przypominającego; 98,9% osób z rocznika 2001 zaszczepiono szczepionką MMR II; 100% wyniosło wykonanie szczepień preparatem Td w roczniku 1997 oraz 99,7% w roczniku 1992; 5

6 743 osobom podano szczepionkę przeciw tęŝcowi w ramach uodpornienia poekspozycyjnego. W ramach szczepień zalecanych - nie finansowanych ze środków Ministra Zdrowia uodporniono: 862 osoby przeciw grypie; 59 osób przeciw zakaŝeniom Streptococcus pneumoniae; 28 osób przeciw biegunce rotawirusowej; 14 osób przeciw ospie wietrznej; 6 osób przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; 5 osób przeciw zakaŝeniom Neiseria meningitidis; 2 osoby przeciw WZW typu A ; 1 osobę przeciw durowi brzusznemu. W 2010r nie zarejestrowano przypadków niepoŝądanych odczynów poszczepiennych. 6

7 Tabela nr 1: Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2009 i 2010r Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności w 2009r. Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności w 2010r. 1 Salmonelozy - zatrucia pokarmowe 3 6,81 4 9, Inne bakteryjne inne określone 3 6,81 3 6,83 zakaŝenia jelitowe nie określone 8 18, ,44 Inne bakteryjne zakaŝenia jelitowe u dzieci do lat , ,85 4 Lamblioza ( gardioza ) 1 2, Wirusowe zakaŝenia jelitowe ( ogółem ) wywołane przez rotawirusy 28 63, ,77 inne określone 5 11,35 1 2,28 nie określone 1 2, Wirusowe zakaŝenia jelitowe u dzieci do lat , ,24 7 Biegunka i zapalenie Ŝołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem 4 9, ,67 w tym dzieci do lat , ,97 8 Krztusiec 4 9,08 1 2,28 9 Płonica ( szkarlatyna) 10 22,7 4 9,11 Choroba meningokokowi inwazyjna - 10 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu ,28 11 Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes inwazyjna - róŝa 3 6,81 3 6,83 12 Borelioza z Lyme 3 6,81 1 2,28 Styczność i naraŝenie na wściekliznę / 13 potrzeba szczepień Wirusowe zapalenie opon mózgowych 14 inne określone i nie określone 7 15, ,39 1 2, Ospa wietrzna , ,88 16 RóŜyczka 27 61, ,78 17 Wirusowe zapalenie wątroby typu C 1 2,27 1 2,28 18 Nowo wykryte zakaŝenia HIV 1 2, Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 4 9, ,22 20 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i / lub mózgu - inne, nie określone 21 Grypa 1 2,27 2 4,56 ogółem 3 6, u dzieci w wieku 0-14 lat 1 12, Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) ogółem 2 4, u dzieci w wieku 0-14 lat 1 12,

8 Tabela nr 2 Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych gminach powiatu rypińskiego w 2010r miasto Rypin gmina Rypin gmina Skrwilno gmina Rogowo gmina Brzuze gmina Wąpielsk Lp. Jednostka chorobowa liczba zachor. współ. zapadal liczba zachor. współ. zapadal liczba zachor. współ. zapadal liczba zachor. współ. zapadal liczba zachor. współ. zapadal liczba zachor. współ. zapadal 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 1 21, , ,44 2. Bakteryjne zakaŝenia jelitowe 15 90, , , , , ,44 3. Wirusowe zakaŝenia jelitowe 8 48, , , , , ,33 4. Biegunki i zapalenia Ŝołądkowo-jelitowe o 3 18, , ,61 prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 5. Krztusiec 1 24,44 6. Płonica (szkarlatyna ) 1 16, , ,94 7. Inwazyjna choroba meningokokowa zapalenie opon mózgowych 1 6,04 8. Borelioza z Lome 1 16,61 9. Inwazyjna choroba wywołana przez 1 6, , ,94 Streptococcus pyogenes - róŝa 10. Styczność i naraŝenie na wściekliznę- potrzeba 5 30,19 szczepień 11. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych 1 6, , Ospa wietrzna , , , , , , RóŜyczka 3 18, , , , , Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic ) 5 30, , , Wirusowe zapalenie wątroby typu C 1 21,87 8

9 II. STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁUśBY ZDROWIA W 2010r skontrolowano 47 placówek słuŝby zdrowia, tj. 14 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (przychodnie, ośrodki, poradnie); 1 obiekt świadczący usługi medyczne nie będący zakładem opieki zdrowotnej (miejsce poboru krwi w Rypinie ul. 3 Maja 2,podległe Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy); oraz 32 praktyki lekarskie (2 indywidualne praktyki lekarskie, 22 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, 5 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, 3 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów). W 2010r 6 zakładów wchodzących w skład SP ZOZ w Rypinie zostało objętych nadzorem sanitarnym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (Szpital Powiatowy w Rypinie, Przychodnia Przy Szpitalu w Rypinie, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadłowie, Poradnia Stomatologiczna w Rogowie, Poradnia Stomatologiczna w Okalewie, Oddział Pomocy Doraźnej w Rypinie). Grupy obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Rypinie przedstawiono w tabeli nr 1 (str.12) W 2010r jako zły oceniono stan sanitarno-techniczny 1 indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, ze względu na brak kabiny higieny osobistej i brak wentylacji w pomieszczeniu. Prace modernizacyjne wynikające z programów dostosowawczych oraz inne prace remontowe przeprowadzono w następujących obiektach: NZOZ Ostrowite w ośrodku w Ostrowitem wydzielono wc dla pacjentów, w tym niepełnosprawnych, wydzielono prawidłowe pomieszczenie porządkowe, zainstalowano wentylację mechaniczną wywiewną w pomieszczeniach bez okien. NZOZ Rat-Med w ośrodku w Okalewie wykonano wentylację mechaniczną wywiewną w sanitariatach bez okien, w ośrodku w Skrwilnie wymieniono okna i drzwi wejściowe, planowane są dalsze prace modernizacyjne, NZOZ DORMED w Rypinie przeprowadzono remont ścian i sufitów w pomieszczeniach. Programy dostosowawcze opracowano dla 9 obiektów, w 6 zostały juŝ zrealizowane w całości, w 3 obiektach zrealizowano częściowo i nie spełniają one jeszcze wszystkich wymagań, m.in.: brak przy umywalkach baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonią w gabinetach zabiegowych, zbyt mała powierzchnia gabinetu zabiegowego, brak instalacji ciepłej wody w wc, brak wentylacji mechanicznej w sanitariatach bez okien, niepełne dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. W 2010r w w/w obiektach opracowano i wdroŝono procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Zaopatrzenie w środki do utrzymania czystości i dezynfekcyjne było wystarczające. Stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeŝeń. W obiektach zgodnie z przepisami przeprowadzano okresowe kontrole przewodów wentylacyjnych, stan techniczny i droŝność przewodów były dobre. Postępowanie z odpadami o charakterze komunalnym było prawidłowe. W miejscu ich powstawania gromadzone były w zamykanych, wyłoŝonych workami foliowymi koszach, zbierane do pojemników na odpady komunalne i wywoŝone przez uprawnione firmy tj. Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES w Rypinie oraz Zakład Usług Komunalnych KARO w Bydgoszczy. Ścieki z obiektów zlokalizowanych w Rypinie, w Rogowie, w Wąpielsku i w Skrwilnie były odprowadzane do kanalizacji zbiorczej i dalej do oczyszczalni ścieków w Rypinie, 9

10 ścieki z innych obiektów wiejskich odprowadzano do zbiorników bezodpływowych lub po ich podczyszczeniu do wód powierzchniowych. W tej grupie obiektów powstawały odpady medyczne o kodach: (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe); (części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty); (inne odpady, co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, Ŝe wywołują choroby u ludzi i zwierząt); (leki inne niŝ leki cytotoksyczne i cytostatyczne ); (odpady amalgamatu dentystycznego). Gospodarowanie odpadami było zgodne z obowiązującymi przepisami. W obiektach opracowano i wdroŝono procedury postępowania z odpadami medycznymi na danym stanowisku pracy. W trakcie kontroli nie stwierdzano obecności odpadów o kodzie , występują one sporadycznie. Niewielką ilość odpadów o kodzie wytwarzało 12 zakładów w grupie przychodni, ośrodków i poradni, a o kodzie zakłady. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa gromadzenie odpadów na stanowiskach pracy, ich magazynowanie i przekazywanie do dalszego zagospodarowania było prawidłowe, odpady odwoŝono na bieŝąco do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy i tam przekazywano do Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych w Centrum Onkologii. W 13 praktykach lekarskich nie wytwarzano odpadów medycznych, w pozostałych 19 obiektach tej grupy postępowanie z odpadami było zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odpady były przekazywane podmiotom uprawnionym do ich transportu. W 1 ośrodku zdrowia w 2010r przekazano do utylizacji odpady o kodzie (szczepionki, które przez pewien okres były przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze). W trakcie kontroli stwierdzono obecność odpadów amalgamatu dentystycznego (kod ) w 1 poradni stomatologicznej. W/g oświadczeń lekarzy, w części poradni stomatologicznych odpady amalgamatu nie występują. W w/w grupach obiektów stosowano bieliznę jednorazowego uŝytku, ( tylko w 1 zakładzie jednorazowego i wielokrotnego uŝytku) oraz odzieŝ ochronną wielokrotnego uŝytku. Postępowanie z bielizną oraz odzieŝą czystą i brudną było prawidłowe, zgodne z opracowanymi procedurami. 6 zakładów opieki zdrowotnej przekazywało brudną bieliznę i odzieŝ do pralni HOLLYWOOD w Sierpcu. Dla punkt poboru krwi odzieŝ ochronną wielorazowego uŝytku w dni przyjęć krwiodawców przywoŝono i wywoŝono do siedziby w Brodnicy. W pozostałych obiektach odzieŝ ochronną prano we własnym zakresie. W 2010r nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące procesów dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej. Sterylizacja dotyczyła wyłącznie gabinetów zabiegowych stosujących narzędzia wielokrotnego uŝytku tj. 7 placówek. W pozostałych przypadkach stosowane były wyroby medyczne sterylne, jednorazowego uŝytku. W 4 placówkach wyposaŝonych w małe autoklawy procesy sterylizacji prowadzone były we własnym zakresie. Dla 2 placówek usługi w tym zakresie świadczyły sterylizatornie szpitalne. W 1 zakładzie narzędzia i materiał opatrunkowy sterylizowany był w autoklawie w prywatnym gabinecie. Wszystkie skontrolowane placówki posiadały prawidłową dokumentację skuteczności procesu sterylizacji. Przeprowadzone zewnętrzne kontrole autoklawów potwierdziły skuteczność prowadzonych procesów sterylizacji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi przeprowadzana była najczęściej metodą tradycyjną ręcznie. W 3 gabinetach zabiegowych mycie sprzętu odbywało się z zastosowaniem myjek ultradźwiękowych. Preparaty do dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni były odpowiednio dobrane i stosowane oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Przeprowadzone w 2010 roku kontrole nie wykazały uchybień i nieprawidłowości. 10

11 W 2010r równieŝ w grupie obiektów praktyki lekarskie nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące procesów dezynfekcji i sterylizacji. Proces sterylizacji dotyczył 12 placówek, tj. gabinetów stomatologicznych, ortodontycznego, dermatologicznego, ginekologicznego oraz pediatrycznego. W 4 gabinetach korzystano z małych autoklawów parowych. W 2 przypadkach narzędzia i materiał opatrunkowy sterylizowany był w autoklawach w gabinetach zlokalizowanych poza obszarem powiatu rypińskiego. W 4 gabinetach stosowane narzędzia i sprzęt medyczny sterylizowany był w SPZOZ w Rypinie, w 1 przypadku w NZOZ Dormed oraz w 1 placówce część stosowanych narzędzi sterylizowano w autoklawie parowym w innym gabinecie. Pozostałe gabinety korzystały ze sterylnych narzędzi, sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego uŝytku. Wszystkie skontrolowane placówki posiadały prawidłową dokumentację skuteczności procesu sterylizacji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi przeprowadzana była najczęściej metodą tradycyjną ręcznie. W 6 gabinetach mycie sprzętu odbywało się z zastosowaniem myjek ultradźwiękowych. Preparaty do dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni były odpowiednio dobrane i stosowane oraz przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Gabinety wyposaŝone były w lampy bakteriobójcze. Przeprowadzone w 2010 roku kontrole nie wykazały uchybień i nieprawidłowości. 11

12 Tabela nr 1 Wykaz obiektów słuŝby zdrowia Ogółem Wyszczególnienie według ewidencji na 31.XII.2010r Liczba obiektów skontrolowanych ze złym stanem sanitarnym Zakłady opieki zdrowotnej w tym publiczne niepubliczne Szpitale ogółem Zakłady opiekuńczo - lecznicze Zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze Sanatoria i prewentoria Hospicja stacjonarne Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria ogółem Pogotowia ratunkowe Medyczne laboratoria diagnostyczne Pracownie protetyki, stomatologii i ortodoncji Zakłady rehabilitacji leczniczej śłobki Inne zakłady opieki zdrowotnej Inne obiekty świadczące usługi medyczne nie będące ZOZ ami (punkt poboru krwi) Praktyki lekarskie Ogółem Indywidualne praktyki lekarskiej Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskiej Grupowe praktyki lekarskiej Indywidualne praktyki lekarzy dentystów Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów Grupowe praktyki lekarzy dentystów Indywidualne praktyki pielęgniarek i połoŝnych Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek i połoŝnych Grupowe praktyki pielęgniarek i połoŝnych

13 III. OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ I JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI W 2010 roku na terenie powiatu rypińskiego zewidencjonowano 15 urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę do spoŝycia. 1 wodociąg administrowany przez SPZOZ w Rypinie w 2010r został przekazany do nadzoru Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. PoniŜsza tabela i wykres przedstawiają klasyfikację wodociągów w zaleŝności od wielkości produkcji wody w ciągu doby. Lp Rodzaj wodociągu w zaleŝności od wielkości produkcji Liczba wodociągów Wodociąg o produkcji poniŝej 100 m 3 /dobę 1 Wodociąg publiczny o produkcji od 100 do 1000 m 3 /dobę 13 Wodociąg publiczny o produkcji od 1000 do m 3 /dobę 1 Liczba wodociągów na terenie powiatu rypińskiego Wodociąg o produkcji poniŝej 100 m3/d Wodociąg publiczny o produkcji od 100 do 1000 m3/d Wodociąg publiczny o produkcji od 1000 do m3/d W grupie wodociągów o produkcji wody poniŝej 100 m 3 /dobę zewidencjonowano 1 urządzenie na ul. Mławskiej w Rypinie. W grupie wodociągów o produkcji wody od 100 do 1000 m 3 /dobę zewidencjonowano i skontrolowano 13 wodociągów, wszystkie na terenach wiejskich. W grupie wodociągów o produkcji wody od 1000 do m 3 /dobę zewidencjonowano i skontrolowano 1 wodociąg w Rypinie. Woda przeznaczona do spoŝycia była uzyskiwana z ujęć wody podziemnej. W 2010r część obiektów wodociągowych rozbudowano lub zmodernizowano. Na terenie gminy Skrwilno oddano do uŝytku przebudowaną i zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Skrwilnie, w której wprowadzono dwustopniowy proces uzdatniania wody (od- Ŝelazianie i odmanganianie wody w oddzielnych filtrach), wyodrębniono chlorownię i pomieszczenie socjalne. Przeprowadzono remonty bieŝące w wodociągu w Okalewie. Dokonano innego rozdziału sieci wodociągowej pomiędzy wodociągami Okalewo i Skrwilno (do wodociągu w Skrwilnie przyłączono wieś Ruda). Na terenie gminy Rypin w wodociągu w Starorypinie przeprowadzono remonty bieŝące. Rozbudowano sieć wodociągową i wybudowano nowe przyłącza do wodociągów w Borzyminie (ok.2 km), w Kowalkach (ok.2 km) i w Starorypinie (ok.1 km). Wybudowano 37 nowych przyłączy do poszczególnych wodociągów (ogółem ok. 5 km). 13

14 Na terenie gminy Brzuze rozbudowano sieć wodociągową i wybudowano nowe przyłącza do wodociągów w Ugoszczu (ok.1,3 km), w Trąbinie (ok.0,5 km) i w Ostrowitem (ok.0,5km). Ogółem dokonano 23 nowych przyłączy. Na terenie gminy Rogowo w dwóch wodociągach w Rogowie i w Sosnowie przeprowdzono remonty bieŝące. Wybudowano nowe przyłącza do wodociągów w Rogowie (ok. 0,5 km) i w Sosnowie (0,1 km). Na terenie gminy Wąpielsk rozbudowano sieć wodociągu w Półwiesku Małym i wybudowano 7 nowych przyłączy (ok. 2 km). W wodociągu publicznym w Rypinie przeprowadzono remonty bieŝące w stacji uzdatniania wody Bielawki oraz czyszczenie i dezynfekcję komory zbiornika w stacji uzdatniania wody Wodna. W przyszłości planowana jest modernizacja wodociągu. Wybudowano 18 nowych przyłączy (ogółem ok. 0,8 km). W 2010r. odnotowano niewielką poprawę ilościowego zaopatrzenia ludności w wodę wodociągową, wynikającą głównie z rozbudowy juŝ istniejących sieci o 10,7 km. Obecnie na terenie powiatu rypińskiego są niezwodociągowane tylko 2 miejscowości, tj.: Lamkowizna na terenie gminy Wąpielsk oraz mała miejscowość Tartak na terenie gminy Rogowo. W poniŝszej tabeli i na wykresie przedstawiono dane dotyczące liczby ludności korzystającej z wody wodociągowej: Nazwa gminy Liczba ludności (stan na r) Szacunkowa liczba ludności korzystającej z wodociągu % ludności korzystającej z wodociągu Liczba wodociągów Roczna produkcja wody w m 3 Miasto Rypin % 2 Gmina % 3 Brzuze Gmina Rogowo % 3 Gmina Rypin % 4 Gmina % 2 Skrwilno Gmina Wąpielsk % 1 Razem %

15 Liczba ludności zameldowanej na stałe - stan na 30 czerwca 2010r. Szacunkowa liczba ludności korzystającej z wodociągu Miasto Rypin Gmina Brzuze Gmina Rogowo Gmina Rypin Gmina Skrwilno Gmina Wąpielsk Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia: Jakość wody oceniono wg wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.). W 2010r, podobnie jak w latach poprzednich, wodociąg publiczny w Sosnowie gmina Rogowo produkował wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym pod względem składu fizykochemicznego. W wodzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu (stwierdzono µg/l., dopuszczalna wartość 50 µg/l.). Została wydana decyzja administracyjna nakazująca doprowadzenie wody do właściwej jakości, z przedłuŝonym na wniosek właściciela wodociągu terminem wykonania do dnia r. Na ten okres została określona warunkowa dopuszczalna wartość manganu tj. 300 µg/l. Wodociąg w Rypinie produkował wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym pod względem składu fizyko-chemicznego. Od 2006r utrzymuje się przekroczenie barwy (w 2010r stwierdzono 20mg/l Pt). Jest wydana decyzja administracyjna, której termin wykonania przedłuŝono na wniosek właściciela wodociągu do r. 15

16 W poniŝszej tabeli i wykresie przedstawiono liczbę mieszkańców powiatu korzystających w 2010r z wody wodociągowej odpowiadającej i nieodpowiadającej wymaganiom. Gmina Jakość wody Wodociąg odpowiadająca nieodpowiadająca miasto Rypin wodociąg Rypin wodociąg Ostrowite gmina Brzuze wodociąg Ugoszcz wodociąg Trąbin wodociąg NadróŜ gmina Rogowo wodociąg Rogowo wodociąg Sosnowo wodociąg Borzymin gmina Rypin wodociąg Kowalki wodociąg Sadłowo wodociąg Starorypin gmina Skrwilno wodociąg Okalewo wodociąg Skrwilno gmina Wąpielsk wodociąg Półwiesk Mały Ponadto w trakcie 2010r stwierdzano krótkotrwałe nieprawidłowości w jakości wody z części wodociągów tj.: Wodociąg publiczny Półwiesk Mały, gmina Wąpielsk w maju i w listopadzie wystąpiły krótkotrwałe zanieczyszczenia bakteriologiczne wody (przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli), które zostało szybko usunięte. Wodociąg publiczny NadróŜ, gmina Rogowo w sierpniu w wodzie ze stacji uzdatniania wody wystąpiło krótkotrwałe zanieczyszczenie bakteriologiczne wody (zanieczyszczenie bakteriami grupy coli), które zostało szybko usunięte. 16

17 Wodociąg publiczny Rogowo stacja uzdatniania wody w Rogowie była wyłączona z eksploatacji od r do r ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne wody (zanieczyszczenie bakteriami grupy coli). W okresie prowadzenia działań w kierunku wyeliminowania zanieczyszczenia, sieć wodociągową zaopatrywaną przez tę stację przełączono do stacji uzdatniania wody w NadroŜu i w Sosnowie. Wodociąg publiczny Borzymin stacja uzdatniania wody w Borzyminie była wyłączona z eksploatacji od r do r ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne wody(zanieczyszczenie bakteriami grupy coli). W okresie prowadzenia działań w kierunku wyeliminowania zanieczyszczenia, sieć wodociągową zaopatrywaną przez tę stację przełączono do stacji uzdatniania wody w Kowalkach. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody, włączono stację do uŝytkowania. Wodociąg publiczny Sadłowo gmina Rypin w wodzie pobranej w maju i w październiku stwierdzono lokalne krótkotrwałe zanieczyszczenia bakteriologiczne wody (zanieczyszczenie bakteriami grupy coli) z punktu monitoringowego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sadłowie, które zostało szybko usunięte. Wodociąg publiczny w Rypinie - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przekroczeń parametrów fizykochemicznych. W okresie od r do r oraz od r do r w próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu (stwierdzono 70 µg/l i 126 µg/l ). W wyniku podjętych działań naprawczych uzyskano poprawę jakości wody. Badania chemiczne wody potwierdziło, Ŝe zanieczyszczenie manganem zostało usunięte (stwierdzono zawartość manganu - poniŝej 30 µg/l oraz 34 µg /l) W okresie lata, w związku z trwającą suszą, w niektórych wodociągach wprowadzano ograniczenia w korzystaniu z wody do celów gospodarczych i porządkowych. W wodociągu publicznym w Rypinie deficyt wody wodociągowej nie występował, moŝliwości produkcyjne są większe niŝ zapotrzebowanie na wodę. Podsumowanie i wnioski: 1. W 2010r. zaopatrzenie ludności w wodę odpowiedniej jakości było podobne jak w roku poprzednim. Wodę nieodpowiadającą wymaganiom produkowały te same 2 wodociągi co w 2009r, tj. - wodociąg publiczny w Rypinie - ze względu na występujące przekroczenia barwy wynikające z duŝej zawartości związków organicznych pochodzenia humusowego, - wodociąg publiczny w Sosnowie, gm. Rogowo - z uwagi na przekroczenia zawartości manganu. 2. Ilościowe zaopatrzenie ludności w wodę z wodociągów publicznych nieznacznie się poprawiło, wybudowano krótkie odcinki sieci wodociągowej oraz wykonano przyłącza do nowej i juŝ istniejącej sieci wodociągowej. Szacunkowo z wody z wodociągów publicznych korzystało o 150 osób więcej niŝ w 2009r. W 2010r, podobnie jak w roku poprzednim zwodociągowane były wszystkie miejscowości na terenie powiatu rypińskiego, z wyjątkiem 2 Lamkowizny gmina Wąpielsk i małej miejscowości Tartak gmina Rogowo. 3. Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała działania w kierunku poprawy zaopatrzenia ludności w wodę o właściwej jakości. Prowadzono monitoring jakości wody, uzgadniano harmonogramy poboru próbek wody sporządzone przez administratorów wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej. Przekazywano wójtom, burmistrzowi, administratorom wodociągów okresowe oceny i informacje o jakości wody. Wystosowywano wystąpienia do właścicieli wodociągów dotyczące prowadzonego nadzoru nad jakością wody. 17

18 IV. NADZÓR NAD śywnością I śywieniem W 2010 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie powiatu rypińskiego obejmowała nadzorem 445 obiektów Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku, z czego w 2010r skontrolowano 310 zakładów. W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 432 kontrole sanitarne, w 210 obiektach dokonano oceny zgodności z arkuszem stanu sanitarnego. W wyniku przeprowadzonej oceny, w 3 obiektach (2 sklepach spoŝywczych i 1 kiosku spoŝywczym) stwierdzono znaczące niezgodności, z powodu których obiekty te zostały ocenione jako niezgodne z arkuszem oceny stanu sanitarnego (co stanowi około 1% ogółu skontrolowanych obiektów). W wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru bieŝącego wydano 245 decyzji, tj. 50 decyzji administracyjnych, 59 decyzji zatwierdzających zakład oraz 136 decyzji płatniczych za stwierdzone nieprawidłowości sanitarne. NałoŜono 19 mandatów karnych na kwotę 4900,00 zł. (co 23 kontrola kończyła się mandatem o średniej wysokości ok. 258,00 zł). Ponadto w obiektach nadzorowanych pobierano do badań próby środków spoŝywczych, przedmiotów uŝytku i kosmetyków. Ogółem w 2010r pobrano 79 prób środków spoŝywczych, 3 próby przedmiotów uŝytku, 4 próby kosmetyków oraz 6 prób środków zastępczych tzw. dopalaczy. Próby środków spoŝywczych, przedmiotów uŝytku i kosmetyków były przekazywane do badań w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast próby środków zastępczych przekazano do laboratorium Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Próby środków spoŝywczych, kosmetyków i przedmiotów uŝytku zostały ocenione jako niekwestionowane. Wyników badań środków zastępczych do dnia przekazania niniejszego opracowania jeszcze nie otrzymano. Analiza porównawcza lat 2009 i 2010 wskazuje na poprawę jakości zdrowotnej wprowadzanych do obrotu środków spoŝywczych. W 2009r zakwestionowano 5 prób środków spoŝywczych, w 2010r wyniki wszystkich prób niekwestionowane. Szczegółowe dane na temat prowadzonego nadzoru sanitarnego w 2010r i w 2009r przedstawia tabela nr 1 (str. 23) 1. OBIEKTY PRODUKCJI śywności 1.1. Automaty do lodów W roku 2010 działalność w sezonie letnim prowadzona była w 4 automatach do lodów. Stan techniczno-sanitarny stwierdzany w czasie kontroli nie budził zastrzeŝeń. Wszystkie zakłady posiadały wdroŝone instrukcje GHP/GMP, 1 - posiadał w pełni wdroŝony system HACCP Piekarnie W roku 2010 w rejestrze zakładów nadzorowanych znajdowało się 8 obiektów, wszystkie skontrolowane i ocenione jako zgodne z arkuszem oceny stanu sanitarnego. Stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli to: zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń zakładu; zniszczony sprzęt produkcyjny; brak na bieŝąco prowadzonych zapisów GHP/GMP i HACCP; brak wdroŝonego systemu HACCP; brak prawidłowo prowadzonej kontroli wewnętrznej; brak czystości i porządku; Wszystkie obiekty w pełni realizowały zasady GHP/GMP, trudności nadal stanowiło systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 3 obiekty posiadały wdroŝony system HACCP, pozostałe obiekty rozpoczęły wdraŝanie tego systemu. W porównaniu z rokiem poprzednim stan techniczny tej grupy obiektów uległ nieznacznej poprawie. Nadal stwierdzano, podobnie jak w roku poprzednim, wiele uchybień sanitarnotechnicznych, co wiąŝe się z małymi nakładami finansowymi przeznaczanymi na remonty i 18

19 inwestycje. Wyraźnie poprawia się stan sanitarny zakładów, które wdroŝyły lub rozpoczęły wdraŝanie systemu HACCP Ciastkarnie W roku 2010 działalność produkcyjna prowadzona była w 5 zakładach. W wyniku oceny zgodności z arkuszem stanu sanitarnego wszystkie zakłady oceniono jako zgodne. Najczęstsze uchybienia stwierdzane w czasie kontroli to: brak czystości i porządku; brudne ściany, sufity; brak wdroŝonego systemu HACCP. Wszystkie obiektów prawidłowo prowadziły dokumentację GHP/GMP. 3 obiekty posiadały wdroŝony system HACCP, pozostałe rozpoczęły wdraŝanie tego systemu. Porównując stan sanitarno-techniczny w tej grupie obiektów z rokiem poprzednim uległ on znaczącej poprawie, poniewaŝ sukcesywnie opracowywana i wdraŝana jest dokumentacja dotycząca GHP/GMP i HACCP Zakłady Przemysłu ZboŜowo - Młynarskiego W roku 2010 funkcjonował 1 obiekt, w którym ma miejsce przemiał ziarna kukurydzy na mąkę i kasze kukurydziane. Obiekt posiada wdroŝony system HACCP oraz certyfikat ISO. W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych nie stwierdzano nieprawidłowości, obiekt uznano za zgodny z arkuszem stanu sanitarnego. Stan sanitarno-techniczny zakładu oraz posiadana dokumentacja nie budziła zastrzeŝeń Wytwórnia Koncentratów SpoŜywczych W roku 2010 funkcjonował 1 obiekt, uznany za zgodny z arkuszem oceny stanu sanitarnego. Zakład jest producentem koncentratów spoŝywczych takich jak koncentraty deserów, ciast, lodów, przypraw i dodatków do ciast, produktów instant oraz ciastek kruchych. Technologia większej części produkcji polega na mieszaniu odpowiednio dobranych składników i pakowaniu w opakowania jednostkowe. Zakład posiada wdroŝony system zapewnienia jakości HACCP, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo produkowanych tam środków spo- Ŝywczych. Stan sanitarno techniczny obiektu i prowadzona dokumentacja nie budziła zastrzeŝeń Inne wytwórnie Ŝywności W roku 2010 funkcjonował 1 obiekt, w którym ma miejsce przygotowywanie ciasta do produkcji obwarzanków, które następnie wypiekane są w jednej z nadzorowanych piekarni. Zakład uzyskał decyzję zatwierdzającą, a przeprowadzona kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości. Zakład posiadał wdroŝone instrukcje GHP/GMP i sukcesywnie wdra- Ŝa system HACCP. 2. OBIEKTY OBROTU śywnością 2.1.Sklepy spoŝywcze W roku 2010 działalność handlową prowadzono w 109 obiektach, kontrole przeprowadzono w 75 sklepach. Ocenę zgodności z arkuszem stanu sanitarnego przeprowadzono w 52 obiektach, 2 sklepy oceniono jako niezgodne. Obiekty ocenione negatywnie wykazywały nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania higieny bieŝącej; nieprawidłowego magazynowania Ŝywności; niezachowania ciągłości łańcucha chłodniczego; wprowadzania do obrotu Ŝywności nieoznakowanej; braku w pełni opracowanych i wdroŝonych zasad systemu HACCP; braku kontroli wewnętrznej. 40 sklepów realizowało w pełni zasady GHP, 16 posiadało wdroŝony system HACCP. W tej grupie obiektów w roku 2010 stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego. 2.2.Kioski spoŝywcze W roku 2010 działalność handlowa prowadzona była w 132 obiektach, skontrolowano 72. Ocenę zgodności z arkuszem oceny stanu sanitarnego przeprowadzono w 51 kioskach spoŝywczych, 1 obiekt uzyskał ocenę negatywną z powodu raŝących zaniedbań sanitar- 19

20 nych, braku badań lekarskich; nie zapewnienia prawidłowych warunków sprzedaŝy środków spoŝywczych; braku ciepłej wody bieŝącej; braku czystości i porządku; nie prowadzenia właściwej kontroli wewnętrznej; nie przestrzegania instrukcji GHP. Ponadto stwierdzano brak segregacji środków spoŝywczych w urządzeniach chłodniczych, brak rozdzielnej sprzedaŝy surowców i wyrobów gotowych, brak zapisów GHP, zły stan sanitarny obiektów. 48 obiektów realizowało w pełni zasady GHP oraz posiadało wdroŝony system HACCP. Zdecydowanie gorszy stan sanitarno-techniczny przedstawiają obiekty zlokalizowane na wsiach Magazyny hurtowe W roku 2010 działalność handlową prowadzono w 9 magazynach hurtowych, wszystkie skontrolowano. W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z arkuszem stanu sanitarnego wszystkie uzyskały ocenę zgodną. Nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli to: szatnia nieprawidłowa, źle usytuowana; nieprawidłowe wc dla personelu; otoczenie hurtowni nieuporządkowane; brak systematycznych zapisów z kontroli wewnętrznej, brak systemu HACCP; funkcjonalność pomieszczeń nieprawidłowa.; 9 obiektów realizowało w pełni zasady GHP. 3 obiekty posiadają w pełni wdroŝony system HACCP Obiekty ruchome i tymczasowe W tej grupie skontrolowano 8 obiektów handlu obwoźnego (głównie w zakresie sprzedaŝy owoców i warzyw oraz słodyczy). Ocenę zgodności z arkuszem stanu sanitarnego przeprowadzono w 6 obiektach, uzyskały one ocenę zgodną. Stwierdzano następujące nieprawidłowości: brak do wglądu dokumentacji sanitarnej; brak zapewnionych higienicznych warunków sprzedaŝy, środki spoŝywcze niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem; nieprzestrzeganie zasad GHP; brak odzieŝy ochronnej. 7 obiektów posiadało wdroŝone instrukcje GHP. Stan techniczny obiektów ruchomych i tymczasowych z roku na rok ulega systematycznej poprawie Środki transportu Ŝywności W roku 2010 skontrolowano 2 środki transportu. Stan sanitarny skontrolowanych pojazdów nie budził zastrzeŝeń. Dokumentacja GHP prowadzona była w sposób prawidłowy Inne obiekty obrotu Ŝywnością W roku 2010 pod nadzorem znajdował się 5 obiektów tj. 1 zakład, prowadzący internetową sprzedaŝ suplementów diety oraz odŝywek dla sportowców oraz 4 apteki, w zakresie sprzedaŝy suplementów diety. Nadzór nad sprzedaŝą internetową polegał na monitoringu i analizowaniu wprowadzanych przez przedsiębiorcę na portalu ALLEGRO suplementów diety i odŝywek dla sportowców. Produkty są dystrybuowane z magazynów hurtowych firmy zlokalizowanej w Gdańsku, która pozostaje pod nadzorem terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nie stwierdzano nieprawidłowości. 3. OBIEKTY śywienia ZBIOROWEGO 3.1. Zakłady śywienia Zbiorowego otwarte W roku 2010 działalność prowadzona była w 58 zakładach (w tym 47 zakładach małej gastronomii), skontrolowano 48 obiektów ( w tym 38 zakładów małej gastronomii). Ocenę zgodności z arkuszem oceny stanu sanitarnego przeprowadzono w 40 zakładach, wszystkie zostały ocenione jako zgodne. Z analizy wyników kontroli wynika, Ŝe poprawił się stan techniczny zakładów małej gastronomii, przede wszystkim w zakresie zapewnienia właściwej dezynfekcji naczyń stołowych. 20

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2012

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2012 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2012 1 Bytom 2013 Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Bytomia za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Bytomia za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Bytomia za rok 2010 Bytom 2011 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytom za 2010 rok, który był dla nas rokiem pracowitym,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

zapłacenia mandatu karnego z tytułu niezachowania właściwych warunków sanitarnohigienicznych podczas transportu Ŝywności.

zapłacenia mandatu karnego z tytułu niezachowania właściwych warunków sanitarnohigienicznych podczas transportu Ŝywności. IV. STAN SANITARNY OBIEKTÓW śywnościowo - śywieniowych W powiecie Ŝagańskim, w ewidencji sekcji higieny Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2009 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14.02.2011r.

Lublin, dnia 14.02.2011r. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 14.02.2011r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 1. UŜycie czynnika biologicznego INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 2. Nazwa przedsiębiorstwa.. 3.

Bardziej szczegółowo

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEśY Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie WYMOGI SANITARNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU: Organizator wypoczynku ponosi odpowiedzialność za zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2011 ROK

INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2011 ROK INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp 3 I. Ocena zagroŝenia epidemiologicznego 5 II. Jakość wody do spoŝycia 12 III. Zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Ustawa z dnia 101985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Bytom 2011 1 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za 2010 rok, który był

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2009 ROK

INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2009 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38 29-100 Włoszczowa tel. (041) 3942741, fax (041) 3943496 INFORMACJA O STANIE SANITARNYM POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2009 ROK Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008.

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Powiat NiŜański leŝy w północnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje 786 km 2, co stanowi 3,8% powierzchni tegoŝ województwa. Przy 67

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka to standardy określające takie ilości energii i składników odŝywczych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, uznaje się za wystarczające dla zaspokojenia

Bardziej szczegółowo