WESOŁEGO ALLELUJA! W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WESOŁEGO ALLELUJA! W numerze:"

Transkrypt

1

2

3 Nowiny Gminne MARZEC 2012 WESOŁEGO ALLELUJA! Niech nadchodzące Święta staną się okazją do radosnego przeżywania spotkań w gronie najbliższych i umacniania wiary w to, co dobre i piękne. Niech we wszystkie wielkanocne dni towarzyszy Państwu pogoda ducha, a radość świętowania umacnia więzi i rodzinne tradycje. Niech oznaki odradzającego się życia napawają optymizmem i nadzieją. Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzę zdrowia i udanego świątecznego odpoczynku Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus W numerze: 2. Zarządzenia Wójta Gminy 3. Usuwanie wyrobów azbestowych z gminy Rudna 4. Bezpieczeństwo publiczne 5. Komendant Gminnej OSP informuje 6. Ogłoszenie płatne 7. Oferta ZSP w Rudnej 8-9. Jak obchodzono Dzień Kobiet w gminie Rudna 10. Wieści z CKwR 11. Kartonowe fantazje ze świata Star Wars 12. Dzieci inne w domu, inne w przedszkolu 13. Nasi pływacy w kadrze Polski 14. Wywiad z mistrzem 15. Ogłoszenia 16. Krzyżówka W Dniu Pracownika Służby Zdrowia składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Służby Zdrowia za wytrwałość i zaangażowanie w działania na rzecz pacjenta. Podejmując się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie. Jednocześnie życzymy osobistej satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Zdzisław Szymański Władysław Bigus Przewodniczący Rady Społecznej Wójt Gminy przy GZZOP w Rudnej Rudna Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej od poniedziałku do piątku w godz do godz tel fax Wójt Gminy Rudna przyjmuje interesantów: we wtorki od godz. 10:00 do 15:30 i w piątki od godz. 10:00 do 14:00

4 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenia Wójta Gminy Rudna 1. Została zawarta umowa z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie na wynajem składników majątku Gminy Rudna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej. Na mocy tej umowy Gmina Rudna udostępni lokale i wyposażenie ośrodków zdrowia w Rudnej i Chobieni dla MCZ w Lubinie na świadczenie usług medycznych na rzecz mieszkańców gminy. Realizacja przez Miedziowe Centrum Zdrowia usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa została zawarta na trzy lata tj r r. Przekazanie lokali wraz z wyposażeniem nastąpi do dnia r. 2. Z firmą WIERTCONSULTING sp. z o.o. z Poznania została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pompowni ścieków w miejscowościach: Olszany, Górzyn, Radomiłów Nieszczyce, Kliszów. Koszt opracowania dokumentacji to zł brutto. Termin wykonania r. 3. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostało zawarte porozumienie na utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków na terenie Gminy Rudna. Koszt zrealizowania zadania określono na kwotę zł. 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zajmie się usuwaniem, magazynowaniem i segregowaniem odpadów komunalnych przydatnych do odzysku. Wartość zadania nie może przekroczyć zł brutto. Porozumienie obowiązuje do r. 5. Przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2011 r. Dochody budżetowe w 2011 r. wyniosły ,17 zł, z czego dochody bieżące stanowiły ,75 zł, a dochody majątkowe ,42 zł. Wydatki budżetu gminy w 2011 r. zrealizowano w wielkości ,25 zł. W tym wydatki bieżące ,96 zł, wydatki majątkowe ,29 zł. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 6. Przyjęto zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2011 r.: Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej, Centrum Kultury w Rudnej oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury. 7. Zostało zawarte porozumienie z ZGKiM w Rudnej na realizację zadania pn. Prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia). W zakres zadania wchodzą prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w Rudnej (Bytków) - działka 49/2 oraz prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanego wysypiska w Chobieni działka 175/7. Koszt wykonania prac ma wynieść nie więcej niż ,40 zł brutto. Prace potrwają od r. do r. 8. ZGKiM zajmie się również kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni wokół ratusza w Rudnej oraz rynku w miejscowości Chobienia w okresie kwiecień listopad 2012 r. Za zrealizowanie zadania przewidziane jest wynagrodzenie w kwocie ,52 zł brutto. 9. Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy PŁATEK z Gwizdanowa zajmie się utwardzeniem drogi gminnej w m. Wysokie. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania do dnia r. Koszt wykonania utwardzenia drogi wyniesie ,48 zł brutto. 10. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tych zadań w 2012 r. wyniesie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych) zł; oświata i wychowanie (podejmowanie i wspieranie działań wzbogacających i poszerzających ofertę edukacyjną szkół) zł; kultury i dziedzictwa narodowego (podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej lub działań mających na celu promowanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży) zł. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają warunki: 1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Rudna, 2. Prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 3. Przedstawią ofertę realizacji zadania, sporządzoną zgodnie z wymogami. Oferty należy składać do r. Rozstrzygnięcie r. /UG/ DO SPRZEDANIA DZIAŁKI W MLECZNIE 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mlecznie, oznaczona w ewidencji jako działka 62/20 o pow m². Cena wywoławcza netto zł Wadium zł 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mlecznie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 62/18 o pow m² Cena wywoławcza netto zł Wadium zł 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mlecznie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 62/17 o pow m² Cena wywoławcza zł Wadium zł. Przetarg ustny w dniu r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudnej; poz. 1 - godz. 11:00, poz. 2 - godz. 11:30, poz. 3 godz.- 12:00. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia r. Więcej informacji na lub w Urzędzie Gminy pod nr tel lub

5 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Usuwanie wyrobów azbestowych USUWANIE WYROBOW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY RUDNA W dniu 9 lutego 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Rudna, którzy posiadają wyroby azbestowe na terenie gminy Rudna będą mieli możliwość przekazania ich do utylizacji. Podmiotem składającym wniosek o udzielenie dotacji może być wyłącznie Gmina. W ramach przedmiotowego zadania usługa usuwania azbestu, polegająca na ich zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wykonywana będzie przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez Gminę Rudna. Źródła finansowania prac: 85% kosztów pokrywane będzie ze środków WFOŚiGW, 15% pozostałych kosztów będzie finansowane dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudna. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do sfinansowania 15% kosztów prowadzonych prac z własnych środków. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: - złożenie w Urzędzie Gminy Rudna prawidłowo wypełnionego wniosku o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej lub w UG Rudna w pokoju nr 206); - określenie we wniosku ilości azbestu (m 2 ) przeznaczonego do utylizacji; W przypadku otrzymania dotacji - realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w okresie czerwiec-grudzień 2012 roku (powyższe uzależnione będzie od terminu podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego). Nieruchomość na której prowadzone będą prace musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rudna. Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie. Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lubinie. Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku (włącznie), do godziny w Urzędzie Gminy Rudna, w kancelarii ogólnej (sekretariat). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone! Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 206 i 207 (II piętro). /A.J./ ZIMA ZAATAKOWAŁA W STYCZNIU I LUTYM Po dość ciepłym grudniu i częściowo styczniu (do 14) nastąpiły silne mrozy połączone z brakiem okrywy śnieżnej, co stworzyło olbrzymie zagrożenie dla roślin ozimych. W Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Naroczycach dla potrzeb doświadczalnictwa prowadzone są obserwacje meteorologiczne. Silne mrozy to także termiczne zablokowanie wody w roślinach i występowanie na polach suszy fizjologicznej co wydatnie przyczyniło się do przezimowania roślin. Ta zima przejdzie do historii jako prawdziwy test mrozoodporności roślin. Odmiany zbóż i rzepaku zostały poddane drastycznej próbie. Te, które przeżyją udowodnią swoją przydatność do uprawy w naszym rejonie. Zatem korzystający z wyników badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego mogą wybrać odmiany bardziej mrozoodporne. Pełną ocenę sytuacji na polach będziemy mieli po okresie ruszenia wegetacji. Gatunkami, które w ogóle nie ucierpiały jest żyto. Niewiele też ucierpiały zarejestrowane odmiany pszenżyta ozimego. Najwięcej szkód będzie w uprawach rzepaku, pszenicy i jęczmienia. Na dzień dzisiejszy analizując stan doświadczeń mogę stwierdzić, że w rzepaku przetrwało około 70% roślin. W doświadczeniu z pszenicą ozimą na 26 odmian dobrze wygląda 6, a co z pozostałymi to na dzień dzisiejszy jest jeszcze niewiadomą. Dość dobrze wyglądają odmiany, które na LZO (Lista Zalecanych Odmian) dla naszego województwa mają przezimowanie na 5 (w 9- stopniowej skali). Jęczmień ozimy ogólnie lepiej przezimował od niektórych pszenic, gdyż na LZO są już odmiany, które lepiej zimują. Wyniki tegorocznych doświadczeń bardzo dużo powiedzą o przydatności odmian w poszczególnych gatunkach do uprawy w naszym rejonie i zachęcam wszystkich rolników do skorzystania z tej wiedzy bo może uchronić ich to od strat gospodarczych w przyszłym sezonie. Poniżej lista zalecanych odmian dla woj. dolnośląskiego na 2012 r., która została opracowana na podstawie wyników kilkuletnich doświadczeń. PSZENICA OZIMA ŻYTO OZIME JĘCZMIEŃ OZIMY MULAN B 1) 3 2) BRASETTO F1 4) SCARPIA 5 MUSZELKA B 3 GONELLO F1 NICELA (2-rz 7) ) 4,5 BOGATKA B 5 PALAZZO F1 MERLOT 5 BOOMER A 3) 3 DAŃKOW. DIAMENT LAVERDA 5 SMARAGD B 2 ASKALON A 3 PSZENŻYTO OZIME PSZENICA JARA JĘCZMIEŃ JARY GRENADO (kr5)) 5,5 HEWILLA A CONCHITA PAWO 6 PARABOLA A RUBINEK PIGMEJ (kr) 5 TYBALT A FRONTIER BORWO (kr) 5,5 MONSUN A STRATUS BRYZA (oś6) ) A OWIES ZIEMNIAK B. WCZESNY ZIEMNIAK WCZESNY BINGO VIVIANA BELLAROSA ZUCH MIŁEK OWACJA ARAB DENAR VINETA FURMAN LORD CYPRIAN POLAR (nagi) IMPALA RZEPAK OZIMY ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY ZIEMNIAK ŚREDNIO- PÓŹNY I PÓŹNY NK PEGAZ STASIA JELLY CASOAR TAJFUN SOPLICA EXTEND F 1 SATINA ZENIA NELSON F 1 TETYDA SYRENA CABRIOLET NK TECHNIC F 1 Objaśnienia: 1) B - pszenice chlebowe; 2) - ocena przezimowania, 3) - pszenica jakościowa; 4) - odmiana mieszańcowa; 5) - odmiana krótkosłoma; 6) - odmiana oścista; 7) - odmiana 2-rzędowa /inż. Stefan Waściński/

6 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Bezpieczeństwo publiczne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Niniejszy artykuł dotyczyć będzie kilku istotnych kwestii. Po pierwsze zagadnienia opieki nad zwierzętami przez ich właścicieli. Z nadejściem okresu wiosennego nasila się problem wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela zwierząt, a w szczególności psów, które nastręczają mieszkańcom jak i gospodarzom Gminy Rudna wiele problemów, szczególnie z ich odławianiem w przypadku braku właściciela. Niejednokrotnie zdarza się, że bezpańskie zwierzęta, a szczególnie psy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych dzieci, a także zagrożenie na drogach, czyli bezpośrednio w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że każdy właściciel ma obowiązek właściwej opieki nad zwierzęciem jak i jego utrzymania. W ostatnim czasie na terenie działania naszej jednostki Policji dochodzi bardzo często do wiosennego wypalania traw na nieużytkach, rowach w okolicach posesji, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych i innych miejscach, co niesie za sobą ogromne zagrożenie dla ubezpieczeństwa ludzi, a już na pewno zagrożenie w ruchu drogowym. Jednocześnie w okresie wiosennym rozpoczynają się prace na ogródkach działkowych, rozpoczyna się sezon grillowania, często w takich miejscach pojawiają się osoby postronne i wykorzystują nieuwagę właścicieli dokonując kradzieży, włamań do altanek. Pamiętajmy o właściwym zabezpieczaniu swojego mienia. Art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówi: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny albo karze nagany. Jest to przepis zobowiązujący właścicieli zwierząt, aby były trzymane w taki sposób, żeby w każdej chwili właściciel mógł zareagować na niewłaściwe zachowanie zwierzęcia, które mogłoby doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia innych osób, a więc mają tu zastosowanie w przypadku psów różnego rodzaju kojce, smycze, kagańce itp. zabezpieczenia. Jednocześnie na terenie naszej gminy pojawia się problem ze zwierzętami, a w szczególności psami, które mogą być porzucone przez swoich właścicieli, a to z tego powodu, że już stały się bezużyteczne, przestały bawić dzieci lub znudziły się właścicielom, albo właściciel takiego psa w okresie letnim wyjeżdża na dłuższy wypoczynek i pies, którego posiada stanowi problem. Pamiętajmy, że porzucenie takiego psa jest usankcjonowane prawnie i jest to tzw. znęcanie się nad zwierzęciem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami. Przypominamy również, że wypalanie roślinności jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z art.131 Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz.U.nr.92 z 2004 r., poz.880), który stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny (w wys. od 20zł.do 500zł.). Odpowiedzialność karną za wypalanie traw przewiduje również art.82 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U.nr.12 z 1971r., poz.114 i Dz.U.nr.6 z 1995r., poz.29), który mówi: Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywnie lub karze nagany. (wg taryfikatora w wys.150zł.). Sezon grillowania i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu powoli się rozpoczyna. W tym czasie na terenach ogródków działkowych pojawiają się nieproszeni goście złodzieje, a także wandale. To problem, z którym działkowcy każdego roku muszą stawić czoło. Kolejny już raz apelujemy o ostrożność i właściwe zabezpieczenie mienia przez działkowiczów. Przede wszystkim pamiętajmy o zamykaniu kłódek i zamków altanek, pomieszczeń na narzędzia oraz okien w altanach. Nie zapominajmy ponadto, iż złodziej może wtargnąć na działkę, gdy na niej przebywamy i niezauważalnie pozbawić nas cennych przedmiotów. Dlatego też nie pozostawiajmy w otwartych altanach pieniędzy, dokumentów i innych wartościowych rzeczy, gdy oddalamy się choćby na chwilę od miejsca ich pozostawienia. Jeżeli łupem sprawcy okażą się pozostawione w otwartej altanie dokumenty i klucze do mieszkania, sprawca dysponując adresem zamieszkania działkowicza ustalonym na podstawie dokumentów, przy użyciu skradzionych kluczy może przedostać się do mieszkania ofiary. Apelujemy do działkowców, aby zwracali uwagę na osoby obce, które kręcą się w pobliżu altanek i gdy zobaczą coś podejrzanego powiadomili policję. Dzięki temu sprawcy nie będą czuli się bezkarni. Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach ostrożności, aby w pełni cieszyć się czasem mile spędzonym na świeżym powietrzu. Osoby, które znają personalia sprawców i mogą pomóc Policji w ich ustaleniu - proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ulicy Traugutta 3, numer telefonu alarmowego - 997, 112 oraz Posterunkiem Policji w Rudnej ul. Kolejowa 7 telefon kontaktowy /asp. sztab. D. Sypień/ PROGRAM STOP 24 NADAL TRWA Pragniemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom naszego powiatu o trwającym nadal programie prewencyjnym pn. STOP 24, którego nadrzędnym celem jest skuteczniejsze zapobieganie kradzieżom samochodów. Udział w nim jest bezpłatny, należy tylko zgłosić się do Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i wypełnić formularz. Istotą policyjnego programu STOP 24 jest oznakowanie pojazdów, których właściciele deklarują, iż z reguły nie będą jeździć w niektórych wybranych godzinach nocnych np. od 24 do 5 rano. W tym celu właściciel pojazdu otrzymuje dwie naklejki, które umieszcza na wewnętrznej stronie przedniej i tylnej szyby samochodu. Pojazd posiadający powyższe naklejki, który porusza się w wybranym czasie w ruchu wzbu-

7 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Komendant Gminnej OSP informuje dzi podejrzenie i czujność każdego policjanta, iż może być skradziony. Fakt ten zobliguje policjantów będących na służbie do zatrzymania pojazdu do kontroli oraz sprawdzenia tożsamości kierującego. Osoba przystępująca do programu nie ponosi żadnych kosztów. Zapraszamy zatem do wypełnienia deklaracji w Zespole Profilaktyki Społecznej lubińskiej komendy przy ul. Kilińskiego 10 A w pokoju 036. Informacji udziela st. sierż. Karolina Hawrylciów z Zespołu Profilaktyki Społecznej, tel /D.S./ KOMENDANT GMINNEGO ZWIĄZKU OSP W RUDNEJ INFORMUJE Na terenie gminy Rudna działa 5 jednostek OSP tj. OSP Rudna, OSP Gwizdanów, OSP Chobienia, OSP Górzyn i OSP Orsk. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie należy 144 członków, w tym 12 kobiet. Na liczbę tę składa się 114 członków czynnych, 17 członków wspierających i 8 członków honorowych. Na terenie Gminy działają również 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP): MDP Rudna, MDP Gwizdanów i MDP Chobienia. Jednostki te posiadają 7 pojazdów bojowych takich jak: 4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 3 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, oraz sprzęt potrzebny do podejmowania różnego typu działań ratowniczo gaśniczych. W minionym roku postawiono duży nacisk na szkolenia w ochotniczych strażach pożarnych stąd też strażacy uczestniczyli w następujących kursach ; - kursy szeregowych I i II stopnia, - kurs medyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy - kurs ratownictwa technicznego - kurs dowódców - kurs z zakresu pomocy dla lotniczego pogotowia ratunkowego Również w tym roku planujemy zorganizować szereg szkoleń i to nie tylko dla naszych ratowników. Chcemy propagować i rozpowszechniać wiedzę w zakresie pierwszej pomocy medycznej, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych szkoleniach. W okresie minionego roku strażacy z w/w jednostek wyjeżdżali do akcji ratowniczych 123 razy, w tym do pożarów 89 razy, powodzi 9 razy, wypadków drogowych 5 i 20 razy do innych zagrożeń. Zagrożenia występujące na terenie naszej gminy to: - zagrożenie powodziowe od przepływającej wzdłuż granicy gminy rzeki Odry - zagrożenie powodziowe przylegających miejscowości Rudna, Gwizdanów i Gawrony Małe w przypadku rozerwania korony zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most - Inne zagrożenie w naszej gminie to spore obszary kompleksów leśnych, zajmujące 36 % powierzchni gminy, które są zaklasyfikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. - Następnym zagrożeniem są szlaki komunikacyjne kolejowe o ruchu pociągów osobowych i towarowych, o średnim natężeniu ruchu, w tym też przewożące materiały szczególnie niebezpieczne, oraz szlaki komunikacyjne drogowe, w których coraz częściej spotykamy się z wypadkami drogowymi naszej gminy głównie na drodze Lubin - Rudna. Zagrożenia pożarowe na terenie gminy są spowodowane głównie wypalaniem łąk i pastwisk, przebiegającymi przez kompleksy leśne, linia kolejowa i drogi oraz zwarcia instalacji elektrycznej i wyładowania atmosferyczne. W 2011 roku organizowane były gminne i powiatowe zawody sportowo pożarnicze, w których nasze jednostki udowodniły że możemy rywalizować z najlepszymi. Coraz częściej OSP organizuje pokazy akcji ratunkowych i prelekcje w szkołach gminnych i przedszkolu. W ramach współpracy ze szkołami organizowany był Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom a zwycięzcy pierwszych miejsc uczestniczyli w eliminacjach powiatowych. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego Rudnej i Gwizdanowa wspomagały Centrum Kultury w zabezpieczeniach imprez masowych, co jest obecnie jednym z kilku wymogów do uzyskania zgody na przeprowadzanie takich imprez. Zarząd gminny poprzez zabezpieczone środki finansowe w budżecie samorządu gminy dbał o utrzymanie w stałej sprawności i gotowości samochody bojowe i inny sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Ubezpieczenia budynków, samochodów i strażaków, zakupy umundurowania to stałe pozycje ponoszonych wydatków na poszczególne jednostki straży. Szanowni druhowie, Zdaję sobie sprawę, że nakłady finansowe na OSP winny być o wiele większe. Zdaję sobie też sprawę z tego że stan techniczny budynków i samochodów czy też sprzętu ppoż jest różnorodny i w przeważającej części wymagający wsparcia finansowego. Pomimo wielu potrzeb inwestycyjnych dokonam wszelkich starań w zabieganiu o nowe środki finansowe dla stworzenia lepszych warunków naszej służby. Serdecznie dziękuję za społeczną pracę wszystkim strażakom, których służba na rzecz społeczeństwa jest bezcenna, dziękuję za dotychczasową współpracę licząc na dalszą owocną służbę na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję również wszystkim osobom i organizacjom, które współpracowały z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i chcą nas wspomagać, jednocześnie zachęcam do dalszej współpracy abyśmy mogli wspólnie dbać o nasze bezpieczeństwo. /Komendant Gminny Związku OSP RP Dhr Lucjan Cybulski/ Poszukiwane są osoby chętne do stworzenia GMINNEJ ORKIESTRY STRAŻACKIEJ Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na adres e- mail:

8 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Ogłoszenie płatne Uwaga! ZUS zmienia listonosza na konto w banku! Bank Pekao S.A. z przyjemnością informuje, że wspólnie z ZUS przygotował specjalną ofertę TANIEGO konta dla Emeryta i Rencisty. Oferta dostępna jest w najbliższej placówce Banku PEKAO S.A. oraz inspektoracie ZUS. W ramach oferty proponujemy: Konto osobiste Eurokonto Aktywne, które przez najbliższe 24 miesiące prowadzone jest za 0 zł. Dodatkowo karta bankomatowa także obsługiwana jest za 0zł przez kolejne 24 miesiące pod warunkiem wykonania minimum 4 operacji płatniczych. Nowość to brak prowizji za wypłaty z obcych bankomatów dla tych klientów, którzy zamieszkują miejscowości bez bankomatu sieci Banku PEKAO S.A. i Euronet. Każdy klient będzie czuł się bezpiecznie dzięki pakietowi ubezpieczeń. 1. Ubezpieczenie medyczne w kraju zapewnia pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, m.in. pomoc lekarza czy pielęgniarki, transport do przychodni czy szpitala, opiekę pielęgniarki w domu po pobycie w szpitalu, czy dostarczenie leków w sytuacji zachorowania i braku możliwości samodzielnego wykupienia recept. 2. Ubezpieczenie domowe umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy specjalisty w razie awarii w domu, np. hydraulika, elektryka, ślusarza, a także bezpłatnej naprawy telewizora, pralki czy lodówki i innego sprzętu RTV/AGD. dzięki któremu wystarczy zadzwonić pod nr telefonu (+48) aby, np.: pękniętą rurę lub cieknący kran naprawił hydraulik zorganizować pomoc w nagłym wypadku, np. wybita szyba zorganizować opiekę domową po hospitalizacji w razie wypadku zapewnić wizytę lekarza/pielęgniarki odbyć telefoniczną konsultację medyczną z lekarzem zapewnić transport medyczny do i ze szpitala/przychodni dodatkowo oferujemy pożyczkę ekspresową! Oprocentowanie już od 9,99% Niskie raty. Decyzja już tego samego dnia. Kwota do zł bez zabezpieczeń. Weź pożyczkę ekspresową i spełnij marzenia! Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziału Banku PEKAO S.A. w Lubinie przy ul. Bankowej 16 A Walentyna Pakuła tel. 76/ Marta Poręba tel.76/ Sylwia Bober tel.76/ Małgorzata Ladzińska tel.76/ Bartłomiej Kanclerz tel.76/ Bernadetta Szenkaryk tel.76/ Oferta ważna do r. Niniejszy list nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Warunki określone w liście mają zastosowanie do produktów zakupionych w oparciu o wnioski złożone do 31 grudnia 2012 r. Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie, wpisany pod numerem KRS: , do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: złotych, według stanu na dzień 29 grudnia 2011 r.

9 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Oferta ZSP w Rudnej OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ W poprzednim numerze,,nowin Gminnych pisaliśmy o zmianach, jakie od września czekają szkoły ponadgimnazjalne. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, informujjemy o tym, co nowego planowana reforma wniesie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Otóż zmiany dotyczą przede wszystkim organizacji kształcenia. Związane są z wyborem specjalizacji oraz trybem ich uzyskiwania, z czym przyjdzie uczniom zmierzyć się w trakcie nauki. Jeśli zaś chodzi o ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny oraz cykl kształcenia w poszczególnych typach szkół, to zmiany dotyczą głównie szkół dla dorosłych. Dla młodzieży szkoła proponuje naukę w czteroletnim technikum w zawodach technik agrobiznesu oraz technik organizacji reklamy. Uczniowie mogą uzyskać specjalizacje w zakresie finansów i bankowości, przetwórstwa spożywczego oraz marketingu (w zawodzie technika agrobiznesu) oraz organizacji reklamy, public relations i grafiki komputerowej (w zawodzie technika organizacji reklamy). Szkoła przygotowała również ofertę dla uczniów zainteresowanych nauką w zasadniczej szkole zawodowej. Mogą oni złożyć dokumenty do klasy wielozawodowej o trzyletnim cyklu kształcenia. Kandydatom do ZSZ placówka proponuje też szeroką ofertę praktyk zawodowych. Już kilka lat temu ZSP w Rudnej nawiązał współpracę z zakładami w Rudnej i w Lubinie, dzięki czemu może zaoferować uczniom praktyki w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, ślusarz, mechanik maszyn i urządzeń, kucharz, cukiernik, piekarz oraz rolnik. Uczniowie zazwyczaj odnajdują się w wybranych zawodach, chętnie uczęszczają na praktyki i cieszą się dobrą opinią pracodawców. - Jestem zadowolony z pracy ucznia ZSP w Rudnej. Piotr to chłopak pilny, sumienny, obowiązkowy. Rokuje na dobrego pracownika mówi Janusz Żygadło z zakładu,,mechanika Pojazdowa w Lubinie. Szkoła w Rudnej przygotowała też ofertę dla dorosłych. Od września dorośli będą mogli uczyć się w dwóch nowych szkołach: w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w dwuletniej Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy. W obu szkołach nauka bę-dzie bezpłatna i będzie odbywać się w systemie zaocznym. Placówka ma też w ofercie bezpłatny kurs dla rolników ( R3) -,,Prowadzenie produkcji rolniczej. Kurs w wymiarze 650 godz. rozpocznie się we wrześniu /październiku 2012r., a chętni mogą zapisywać się od kwietnia br. /ZSP/ WYDARZENIA W CHOKu ORIGAMI CZYLI FANTAZJE PAPIEROWE W dniu r. odbyły się warsztaty z orgiami czyli sztuki składania papieru, bez użycia nożyczek i kleju, w efekcie czego otrzymujemy różnorodne figury. Podczas warsztatów, które poprowadzili pani Jadwiga Wrębiak i pan Marcin Wrębiak uczestnicy nauczyli się jak wykonać z małych kwadratowych karteczek przepiękne łabędzie, koszyczki wielkanocne, oraz jajka. W zajęciach uczestniczyło 20 osób, a całość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, czego dowodem jest to, że sztuka orgiami pozwala się zrelaksować, odpocząć i dobrze się bawić. WARSZTATY PLASTYCZNE WEHIKUŁ CZASU W Orsku zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne. Pod hasłem Wehikuł Czasu. Wzięło w nich udział sześcioro dzieci w różnym wieku. Dzieci najpierw zaprojektowały swoją pracę, a następnie zabrały się do malowania farbami i pastelami. Była to praca zespołowa. Każdy malował jakiś fragment projektu, które wiązało się w jedną całość. Cała grupa była bardo zadowolona z efektu swojej pracy. Praca zostanie wysłana na konkurs plastyczny do Wrocławia. WARSZTATY WIELKANOCNE W Chobieńskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty palm wielkanocnych, które poprowadziła pani Jadwiga Czapska. Celem warsztatów było podtrzymanie tradycji tworzenia palmy wielkanocnej. Uczestnicy nauczyli się jak wykonać krok po kroku tradycyjną palmę, wraz z jej poszczególnymi elementami czyli kwiatami z bibuły, trawką i wstążeczkami. W międzyczasie były opowieści o świętach i tradycji tworzenia palm oraz kwiatów. W warsztatach uczestniczyło 15 osób. Każdy z uczestników zrobioną przez siebie palmę zabrał do domu i ma satysfakcję z tego, że tegoroczna palma nie będzie zakupiona w sklepie. /info - CHOK/ OFERTA DLA ROLNIKA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłasza nabór na kurs: Prowadzenie produkcji rolniczej (R 3 ) Termin rozpoczęcia kursu IX-X 2012 Zapisy będą prowadzone od IV 2012 w sekretariacie szkoły Szczegółowych informacji udziela: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej Rudna ul. Kolejowa 5 Tel

10 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Dzień Kobiet w naszej gminie JAK OBCHODZONO DZIEN KOBIET W CHOKu Nieco szybciej, bo już pod koniec lutego w Chobieńskim Ośrodku Kultury odbyło się święto żeńskiej części globu czyli uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Od wielu już lat dzień ten w ChOKu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego w uroczystości wzięło udział 130 pań. Po części oficjalnej i złożeniu sobie życzeń odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z Chobieńskiego Ośrodka Kultury: Izabela Woźniczko, Klaudia Woźniak, Paulina Bieś, Natalia Bieś, Andżelika Pasternak, Renata Pasternak, Dagmara Doberstein, Anita Krzywda, Aneta Malinowska. Każda z pań została obdarowana kwiatkiem wykonanym przez dzieci ze świetlic z Radoszyc i Chobieni przygodowanych pod kierunkiem pani Alicji Kędziora. Był przepyszny poczęstunek składający się z zimnych i ciepłych dań, które przygotowały mieszkanki Chobieni, były konkursy, gry, zabawy, była również loteria fantowa z której dochód został przekazany na organizację imprez z przeznaczeniem na cele kulturalno rozrywkowe dla Sołectwa Chobienia. Nad całą oprawą muzyczną czuwał DJ Przemek, odkryły się również talenty muzyczne w karaoke, a cała impreza trwała do godziny 4.00 rano. Serdeczne podziękowania za świetną imprezę należą się wszystkim organizatorom: ChOK, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Chobienia od Nowa, mieszkankom oraz fundatorce słodkości dla dzieci radnej Joannie Bagińskiej. W Chełmie Dzień Kobiet połączony został z zabawą karnawałową. Przyjęcie rozpoczęło się od złożenia życzeń wszystkim Paniom przez radnego Jana Kozaka oraz sołtysa panią Stanisławę Sołtys. Odbyły się różnego rodzaju konkursy w których panie chętnie brały udział. A zabawa taneczna upłynęła w miłej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez mieszkanki Chełmu. Panie z Kębłowa swoje święto obchodziły 9 marca. Tradycyjnie już, wszystkich zebranych przywitali sołtys Kębłowa Tadeusz Pawlikowski oraz radny Bohdan Bubernak. Panowie złożyli paniom życzenia i wręczyli okazjonalnego kwiatka i prezent w postaci kubeczków. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy również wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. W świetlicy wiejskiej w Naroczycach w uroczystości z okazji Dnia Kobiet uczestniczyło w niej 40 pań, większość z naszej miejscowości oraz z miejscowości sąsiedniej. Impreza rozpoczęła się wręczeniem kwiatów oraz słodkim upominkiem ufundowanym przez naszych radnych Andrzeja Górznego, Wiery Zgobik oraz Joanny Bagińskiej. Kolejną atrakcją imprezy był występ dzieci oraz skecze wykonywane przez dorosłe osoby. Cateringiem oraz obsługą zajmowało się trzech panów: Kamil Chmielewski, Tomasz Pałac i Krzysztof Konaniec którzy także rozbawili nasze Panie. Podczas imprezy odbyła się również loteria fantowa, a po niej nadszedł czas na zabawę podczas której panie nie opuszczały parkietu. W Orsku z okazji Dnia Kobiet przy bogato zastawionym stole zebrało się 30 pań i 1 pan prezes klubu sportowego Aleksander Piecyk. Impreza sponsorowana była przez radnego Kazimierza Dzida, sołtysa Henryka Kowalskiego, prezesa OSP Stanisława Pelc, prezesa klubu sportowego Skarpa Orsk Aleksandra Piecyk oraz prezesa firmy PLON Władysława Kuźmiaka. Po złożeniu przez pana Aleksandra życzeń, wręczeniu kwiatów oraz wzniesieniu toastu, rozpoczęła się zabawa w sympatycznej atmosferze. Z małym opóźnieniem, bo 10 marca w świetlicy w Radoszycach odbyła się impreza rozrywkowa z okazji Dnia Kobiet. Na spotkaniu przybyło 20 pań. Już po raz kolejny panie z Radoszyc pokazały, że mimo trudów życia codziennego, zostawiając smutki i troski w domu, potrafią się świetnie bawić. Organizatorzy zapewnili w tym dniu dużo dobrej zabawy karaoke i DJ Arkadiuszu, konkursach z nagrodami, wyśmienitym poczęstunku, który przygotowała Rada Sołecka łącznie z sołtys Anną Gronowską. Panowie: radny Jan Kozak i Tomasz Skorynów składali życzenia wszystkim paniom, wręczyli kwiaty i czekolady. Dzieci ze świetlicy przygotowały przez opiekuna występy artystyczne: wiersze okolicznościowe oraz wręczyły wszystkim Paniom ręcznie przygotowane na zajęciach upominki. Biesiadowanie trwało do późnych godzin nocnych. W Nieszczycach Dzień Kobiet rozpoczął przewodniczący Rady Sołeckiej Robert Roskosz od złożenia życzeń oraz wręczenia upominków wspólnie z Januarym Kretem. Do panów dołączył mały mężczyzna Kacper Mazurek, wręczając upominki wykonane podczas zajęć świetlicowych. Hitem tego wieczoru był występ aktorów z Teatru Na Końcu Świata w krótkiej części artystycznej pt. Rozkoszy kobieta to polska kobieta! pod kierunkiem Łucji Peregrym. Konkursy przygotowała opiekun świetlicy Dorota Zarzycka, a nagrody ufundowała Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Przeworska. O oprawę muzyczną zadbał Zibi Band Zbigniew Szparkowski oraz Przemek Iwan za co bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się Sołtys Wsi p. Dorocie Kret, Robertowi Roskosz, Monice Chałoń, Małgorzacie Mazurek oraz Beacie Roskosz za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tej imprezy. Dzięki tym wszystkim osobom uczestniczki tego wieczoru mogły zasiąść przy suto zastawionych stołach, w blasku świec i bawić się do późnych godzin nocnych. W dniu r. odbyło się spotkanie pań z okazji Dnia Kobiet w świetlicy Brodowice. W imprezie uczestniczyło 8 kobiet. Na uroczystości przybył sołtys wsi pan Jan Kopystiański wręczając paniom słodkie upominki. Swoją obecnością zaszczycił nas również radny pan Bohdan Bubernak życząc wszystkim paniom wszelkiej pomyślności. Uroczystość rozpoczęła się toastem wznoszonym szampanem. Następnie dziewczynki z Brodowic przedstawiły krótki program artystyczny recytując wierszyki i śpiewając sto lat. Małe artystki wręczały paniom upominki wykonane na zajęciach. Odbyło się też wiele konkursów przy których było wiele śmiechu i zabawy. /CHOK/

11 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Dzień Kobiet w naszej gminie DZIEŃ KOBIET W CKWR Podczas obchodów Dnia Kobiet w Centrum Kultury w Rudnej oraz podległych świetlicach atrakcji nie zabrakło świetni goście, występy zespołów, przedstawienia teatralne, skecze w wykonaniu dzieci, słodkie upominki i oczywiście wspaniałe panie. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie od życzeń. Wójt Gminy Rudna wszystkim paniom życzył by ten dzień nie był jedynym w roku, kiedy panowie pamiętają jak wiele kobiety znaczą. Zaproszony na uroczystość mistrz świata w nordic walking, pan Bogdan Grygorowicz, wzniósł toast i zachęcił do jak najgłośniejszego odśpiewania stu lat wszystkim paniom. Życzył przede wszystkim aktywności fizycznej, która pozwoli dłużej cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Po części oficjalnej nadszedł czas na występy. Jako pierwszy na scenie pojawił się, działający przy Centrum Kultury w Rudnej, zespół folklorystyczny Sasanka. Teatr działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej i prowadzony przez panią Barbarę Wojtun, wystąpił z przedstawieniem pt. Cierpię, więc jestem o Johannie Heermannie. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Górzynie zaprezentowały się w skeczach kabaretowych oraz piosenkach, których tematem była kobieta. Przez całą imprezę można było skorzystać z porad kosmetycznych, wypróbować kosmetyki bądź zrobić sobie manicure o co zadbało Towarzystwo Przyjaciół Rudnej. Towarzystwo zorganizowało także wystawę prac z legnickiego Satyrykonu pod hasłem Krasnoludki. Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali kilka konkursów na wesoło, od tańców począwszy, przez krótki quiz na temat relacji damsko męskich, a na rozpoznawaniu jaka to melodia kończąc. Tegoroczne Święto Kobiet w świetlicy wiejskiej w Kliszowie zgromadził liczne grono pań. Na uroczystość przybyło łącznie około 80 osób, zatem publiczność była wyjątkowo imponująca. A było na co popatrzeć, bowiem świetlica przygotowała na ten wieczór wyjątkowe atrakcje. Po przywitaniu gości dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych w Kliszowie wręczyły przybyłym Paniom samo dzielnie wykonane prezenty - wazoniki z kwiatami. Również pan radny Jerzy Stankiewicz tradycyjnie przybył na uroczystość i obdarował panie słodkim upominkiem. Jako pierwszy wystąpił zespół,,sasanka. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana oraz poprowadzona przez instruktora świetlicy Agatę Musielską. Dzieci złożyły wszystkim paniom życzenia, następnie przedstawiły krótką inscenizację oraz skecz. Szczególną atrakcją było odtworzenie słynnego kabaretu przez młodzież z Kliszowa. Niezwykle humorystyczne przedstawienie relacji damsko męskich wywołało duże rozbawienie wśród publiczności. Kolejnym punktem programu była inscenizacja taneczna przy utworze,,wiosna Antonio Vivaldi ego w wykonaniu dzieci, które tańcem, gestami oraz strojami obrazowały nadejście wiosny. Część artystyczną programu jakże efektownie zakończył młodzieżowy zespół PGS z Kliszowa, który był głównym punktem programu tego wieczoru. Trzech chłopców: Michał Chomkowicz z Kliszowa (perkusja) i Marek Lis również z Kliszowa (gitara basowa) oraz Marcel Weiss z Lubina (gitara klasyczna oraz śpiew) połączyli swoje pasje i zaczęli razem ćwiczyć parę miesięcy temu. Podczas wieczoru wykonali 4 utwory po polsku i 1 po angielsku, wszystkie z życzeniami skierowane do przybyłych pań na uroczystość dnia kobiet w Kliszowie. Zespół doczekał się niebywałych owacji publiczności oraz bisu swojego występu. Po części artystycznej rozpoczęły się wesołe konkursy dla pań tematycznie związane ze świętem kobiet. Natomiast o to by na stole nie zabrakło pyszności zadbała Rada Sołecka z Kliszowa. W Górzynie Dzień Kobiet rozpoczął się od programu artystycznego. Dzieci i młodzież przygotowały piosenki, skecze, scenki przedstawiające kobiety w różnych epokach, wystąpiły w przedstawieniu Gdyby Adam był Polakiem i Grunt to rodzinka oraz zaprezentowały się na wybiegu, w pokazie sukni wieczorowych. Po programie artystycznym radny Roman Pastuch oraz sołtys Marek Wysocki złożyli przybyłym paniom najserdeczniejsze życzenia, wzniesiono toast po czym dzieci obdarowały wszystkie przybyłe kobiety pięknymi różami, które własnoręcznie zrobili na zajęciach świetlicowych. Serdeczne podziękowania należą się Radzie Sołeckiej: J. Kotlarczyk, A. Sierczyńskiej, J. Lechman, R. Pastuchowi i W. Sajak. W Gwizdanowie z okazji Dnia Kobiet panie powitali i złożyli serdeczne życzenia panowie Zdzisław Szymański oraz Michał Kościelniak. Natomiast dzieci uczęszczające na zajęcia z profilaktyki środowiskowej złożyły również piękne życzenia w formie wierszy, piosenek oraz wykonanych własnoręcznie upominków (laurkę oraz róże z bibuły). Po wzniesieniu toastu i wręczeniu słodkich upominków odbyły się wspólne śpiewy przy akompaniamencie akordeonu na którym po raz kolejny przygrywał pan Grzegorz. W przerwach muzykowania przeprowadzono kilka konkursów, a każda uczestniczka otrzymała nagrodę. Świętowano również w świetlicach w Olszanach, Brodowie, Wądrożu i Wysokiem. W Olszanach przy małym poczęstunku zebrane panie spędziły wieczór swego święta. Jak co roku otrzymały słodki upominek od swojego radnego Jerzego Stankiewicza. W Wądrożu z okazji święta pań przygotowany został poczęstunek, konkursy z nagrodami i zabawa przy karaoke. Szczególne podziękowania należą się pani Marcie Kowalczyk, która uroczystość osłodziła wspaniałym tortem. W Miłogoszczy Dzień Kobiet rozpoczął radny Roman Pastuch składając zebranym paniom serdeczne życzenia. Spotkanie uprzyjemniała degustacja potraw przygotowanych przez zebrane panie. W Wysokiem po wspólnym toaście i odśpiewaniu sto lat przez mężczyzn, panie zostały obdarowane słodkościami. Wieczór spędziły przy rozmowach i konkursach. Natomiast w Brodowie spotkanie pań tych młodszych i starszych minęło przy słodkim poczęstunku oraz wesołych pogawędkach i zabawach. Oczywiście nie zabrakło życzeń od radnego Henryka Sygnatowicza. /CKWR/

12 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Wieści z CKwR CO NOWEGO W ISKRZE Członkowie sekcji motocyklowej ISKRA w Rudnej tegoroczną sezon/działalność rozpoczęli w styczniu od zorganizowania Moto Balu w Centrum Kultury w Rudnej. Impreza rozpoczęła się od podsumowań i oficjalnych wystąpień. Głos zabrali: prezes sekcji Mieczysław Frątczak oraz dyrektor CKwR Bernard Langner, który podziękował wszystkim członkom sekcji za udział i zaangażowanie w organizacji wielu imprez, a w szczególności za wspólna organizację dorocznego Zlotu Motocykli w Gwizdanowie. Dyplomami z podziękowaniem zostali wyróżnieni przez Wójta Gminy Rudna niektórzy członkowie sekcji: H. Sygnatowicz, Henryk Smolny, Z. Siwak, B. Smiejkowski, J. Szum, M. Frątczak. Prezes przedstawił ogólny plan działania na ten rok i zaprosił do wspólnej zabawy. O planach sekcji będziemy informować w kolejnych numerach. /M. Frątczak/ GITARĄ I PIÓREM - ZMIANA TERMINU! Miłośników liryki zapraszamy na spotkanie z poezją zatytułowane właśnie Gitarą i piórem, które odbędzie się w Centrum Kultury w Rudnej o godz Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach: wiersz i poezja śpiewana. Konkurs jest skierowany do wszystkich grup wiekowych i ma na celu rozwijanie wartości artystycznych. Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia w Centrum Kultury w Rudnej pod nr telefonu: /ckwr/ NAGRODY PO RAZ KOLEJNY Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie ogłosił powiatowy konkurs na oryginalną kartkę wielkanocną. Nadesłanych zostało 258 prac z 14 placówek oświatowych, w tym Centrum Kultury w Rudnej. Po raz kolejny udało się zdobyć nagrody, które za swoje kartki wielkanocne otrzymały Aleksandra Kościelniak i Aneta Baran. Z kolei w CK Muza odbył się XIX Dziecięcy Konkurs Wokalny o Złotą Nutkę. W obu kategoriach wiekowych swoich sił spróbowało 75 uczestników, także z naszej gminy. I także udało się stanąć na podium. Nagrody zdobyli: w grupie młodszej Julia Dąbrowska wyśpiewała brązową nutkę, a w grupie starszej Marcel Muzeja otrzymał złotą nutkę. Natomiast wyróżnienie jury przyznanło Magdalenie Sołtys. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /ckwr/ KONKURS DLA CZYTELNIKÓW Biblioteka Publiczna w Kliszowie przy Centrum Kultury w Rudnej ogłasza konkurs z okazji obchodzonego w dniu r. Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci pod hasłem KSIĄŻKA, KTÓRA WYWARŁA NA MNIE NAJWIĘKSZE WRAŻENIE Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub recenzji przeczytanej książki. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a uczestnicy rywalizować będą w czterech kategoriach: I. klasy I III II. klasy IV VI III. gimnazjum IV. szkoły średnie Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Praca może być napisana odręcznie lub komputerowo oraz musi zawierać imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu i dokładny adres. Kompletne opowiadania należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kliszowie lub do Centrum Kultury w Rudnej do dnia r. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów w dniu r. Ogłoszenie wyników nastąpi w bibliotece w Kliszowie w dniu r., a także na łamach gazety Nowiny Gminne. POWITANIE WIOSNY W ZS W RUDNEJ Uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę zdrowotnym korowodem pod hasłem Zdrowe odżywianie zdrowy styl życia. Uczniowie klas młodszych I - III przygotowali warzywa i owoce na patyczkach przepasane kolorowymi wstążkami. Natomiast starsze dzieci miały wykonane hasła na temat zdrowej żywności i aktywnego trybu życia. Tak przygotowani przemaszerowaliśmy ulicami Rudnej. W czasie wiosennego pochodu uczniowie rozdawali mieszkańcom ulotki zachęcające do zmiany nawyków żywieniowych i trybu życia na bardziej zdrowy i aktywny. Akcja jest jednym z wielu zadań jakie realizuje ZS Rudna w ramach projektu Trzymaj Formę i ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej i ich rodzin na trwałe kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywnego stylu życia oraz zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Polecamy również lekturę artykułu na temat zdrowego odżywiania, który ukazał się w niniejszym numerze. /JS/

13 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Kartonowe fantazje ze świata Star Wars TRZYMAJ FORMĘ NA WIOSNĘ O tym jak ważne dla zdrowia jest racjonalne odżywianie się nie trzeba nikogo przekonywać. Zdrowe odżywianie to podstawa szczupłej figury, a szczupła figura z kolei jest zazwyczaj wyznacznikiem zdrowia. U osób z nadwagą i otyłością nawet 3-krotnie wzrasta zapadalność na takie choroby jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zespół bezdechu sennego czy chorobę niedokrwienną serca, co w najgorszych przypadkach prowadzić może nawet do śmierci. O tym, że problem ten zaczyna dotykać również nas, może świadczyć fakt, iż już co czwarty Polak i co piąta Polka mają nadwagę lub są otyli. Problem ten jest szczególnie niepokojący wśród dzieci i młodzieży. Wczesna edukacja w tej dziedzinie jest niezwykle ważna, gdyż nawyki żywieniowe, z którymi stykamy się w rodzinnych domach, powielane są w dorosłym życiu. Dlatego dbając o swoje zdrowie, dbasz o zdrowie swojego dziecka. Tak bardzo chcemy, aby nasze dzieci prawidłowo się rozwijały, ale jednocześnie pozwalamy im na spożywanie produktów, o których wiemy, że mają zgubny wpływ na organizm. Efekty takiej diety są bardzo niepokojące. Coraz więcej dzieci jest grubych bądź otyłych i już teraz aktywność fizyczna jest dla nich nie lada wyzwaniem. Jednak nieodpowiednia dieta ma nie tylko niekorzystny wpływ na rozwój fizyczny, ale również psychiczny dziecka. Nadpobudliwość, agresja, gorsza pamięć, problemy z koncentracją to tylko niektóre ze skutków, jakie wywołuje nadmierne spożycie słodkich napojów gazowanych, chipsów czy słodyczy. Pamiętaj, zdrowie Twojego dziecka leży w Twoich rękach! Zmieniając swoje nawyki żywieniowe, dajesz swemu dziecku szansę na zdrowie. Czy problem nadwagi nas dotyczy, można samemu przekonać się obliczając tzw. wskaźnik masy ciała BMI. Wzrost wyrażony w metrach podnosimy do kwadratu, a następnie liczbę kilogramów dzielimy przez otrzymany wynik (np. ktoś o wzroście 1,80 m i wadze 100kg posiada wskaźnik masy ciała 30,86, co mówi nam o tym, iż dana osoba jest otyła: 1,80m*1,80m=3,24, 100kg/3,24=30,86)... <18 niedowaga waga prawidłowa 25,01-30 nadwaga 30,01 <... otyłość Wbrew powszechnemu przekonaniu, aby zachować odpowiednią wagę nie musisz się głodzić. Wystarczy, że będziesz potrafił rozróżniać produkty dobrze wpływające na organizm i pamiętał o kilku istotnych zasadach. Piramida zdrowego żywienia wskaże, które produkty powinny gościć na stole jak najczęściej, a które należy spożywać tylko okazjonalnie. Oto kilka wskazówek, które możesz pomogą w zachowaniu odpowiedniej wagi: 1. Jedz mało, ale często. Jedzenie niewielkich porcji co 3 godziny uchroni przed podjadaniem i wyeliminuje uczucie głodu. 2. Jedz 5 porcji warzyw i owoców dziennie. 3. Nie odmawiaj sobie produktów, które lubisz, jednak jedz je w sposób kontrolowany. 4. Pamiętaj, że to nie ilość zjadanego pokarmu, a jego kaloryczność decyduje o wpływie na organizm. 5. Nigdy nie rezygnuj ze śniadania. Po całej nocy organizm potrzebuje zastrzyku energii, którego dostarcza mu śniadanie. 6. Jedz powoli i dokładnie przeżuwaj jedzenie. 7. Przed posiłkiem wypij szklankę wody, wypełnisz w ten sposób żołądek i mniej zjesz. 8. Wybieraj chude mięsa i drób. Odcinaj wszelkie tłuste miejsca przy wędlinach czy rybach. 9. Ogranicz smażenie na głębokim tłuszczu na rzecz gotowania czy pieczenia. /E.B/ KARTONOWE FANTAZJE ZE ŚWIATA STAR WARS W Multimedialnym Centrum Informacji, bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej, zaprezentowana została kolejna wystawa prac. Tym razem jest to kolekcja dotycząca uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się książki, filmy, albumy, komiksy i inne publikacje tematyką nawiązujące do słynnej sagi gwiezdnej Georga Lucasa. Trzonem ekspozycji są jednak papierowe modele wszystkie ze świata Star Wars. Są więc tutaj modele najważniejszych postaci z tej filmowej serii, hełmy wielu bohaterów wykonane w skali 1:1, modele statków kosmicznych i pojazdów oraz repliki broni i mieczy świetlnych. Na wystawie znalazło się tez miejsce na część opisową - zawierającą podstawowe informacje na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen dla niewtajemniczonych i tych wszystkich, którzy nie znają jeszcze tej pięknej historii walki Dobra ze Złem. Prace wykonane zostały w większości z odpadów papierowych klasycznymi technikami modelarstwa kartonowego - poprzez wycinanie, odpowiednie zaginanie i sklejanie w całość poszczególnych modeli. Projekty te są dziełem wielu fanów z całego świata, którzy opracowali a następnie udostępnili je na swoich witrynach internetowych. W Rudnej realizacją prac zajęli się uczniowie z koła modelarskiego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej prowadzonego we współpracy z Centrum Kultury w Rudnej przez Piotra Cyniewskiego. Niektóre modele z racji dużego stopnia komplikacji zostały wykonane przez nauczyciela, sporą jednak część wykonali samodzielnie młodzi modelarze z gimnazjum: Piotr Krzeszowski i Arkadiusz Cyniewski. W ten sposób ziarno zostało zasiane, dzięki czemu obecnie co raz więcej uczniów sięga po nożyczki i klej w celu realizacji własnych inicjatyw. Ostatnim pomysłem prac koła modelarskiego jest realizacja indywidualnych projektów gimnazjalnych - takich, jak pełnowymiarowa (w skali 1:1) zbroja bohatera z filmu Iron Man (wykonywana przez Piotra Krzeszowskiego), czy też makieta zamku Hogwart znanego z cyklu powieści J.K Rowling o Harrym Potterze opracowywana przez Piotra Kuziaka wespół z Arkadiuszem Cyniewskim. Pomysłów więc przybywa, chęci do realizacji też nie brakuje. A jeśli projekty zostaną zrealizowane, na pewno poinformujemy o efektach. /P. C./

14 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Dzieci inne w domu, inne w przedszkolu DZIECI INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU Bywa, że w czasie rozmów indywidualnych nauczycielki z rodzicami wychodzi na jaw, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w domu a inaczej w grupie przedszkolnej. Rodzice i nauczycielka mogą odnieść wtedy wrażenie, że rozmawiają o dwóch zupełnie innych osobach; okazuje się bowiem, że dziecko ciche i spokojne w domu w przedszkolu za żadne skarby nie chce podporządkować się grupowym zasadom. Bez przerwy protestuje albo zaczepia inne dzieci. Można sobie wyobrazić zdziwienie mamy, gdy słyszy od nauczycielki, że to właśnie jej grzeczne w domu dziecko rozkłada pracę w grupie. Bywa też odwrotnie; mama nie może się nadziwić, że jej dziecko słucha pani, grzecznie się bawi, chętnie pomaga pani i innym dzieciom, sprząta po sobie zabawki! W domu natomiast nie ma na niego sposobu, zazwyczaj ma odmienne zdanie niż rodzice, rzadko ma ochotę na wykonywanie prac porządkowych ze swoimi zabawkami. Teoretycy wychowania wzywają tu do ujednolicenia wymagań wobec dziecka adekwatnie do jego wieku, przez wszystkich, którzy się nim zajmują. W wielu kwestiach zasadę tę trudno podważyć. Z pewnością widok babci, która mimo bólu w krzyżu schyla się do stóp wnusia, choć on już od kilku lat radzi sobie z wiązaniem butów (gdy musi), nie jest widokiem budującym. Ale cóż - już takie wyjątkowe i kochane są te nasze babcie, którym ciągle się wydaje, że wnusio jest nadal rocznym maleństwem. Nasz zdrowy rozsądek potrafi jednak wyjaśnić tę sytuację. Przecież mama, czy babcia pełnią inną rolę w życiu dziecka niż pani z przedszkola. Także i sytuacja w domu jest inna niż w przedszkolu. Tylko pozornie słuszne wydaje się, by oczekiwać od dziecka tego samego w obu sytuacjach. Nawet człowiek dorosły wymaga od siebie sprostania pewnym regułom w pracy, a zwalnia się z nich w domu. Każdemu z nas potrzeba sytuacji, w której możemy się sprawdzić, ale pod warunkiem, że w innych warunkach będziemy mogli mniej się starać i trochę rozluźnić, a nawet popełnić jakiś błąd. Nawet dwulatek potrafi się nauczyć, że co innego wolno przy mamie, co innego przy babci. Podporządkowanie się poleceniom wychowawczyni, normom grupy czy powstrzymywanie się od kapryszenia wymaga od dziecka już pewnej dojrzałości. Niektóre z hałaśliwych, przekornych przedszkolaków to dzieci, które walczą w ten sposób o swoją indywidualność. Pragną one za wszelką cenę, nawet cenę kary, odróżnić się od pozostałych dzieci. Czują się zaniepokojone tym, że wszystkie zabawki w sali są wspólne. Jest to dla nich ogromny chaos, jeśli świata nie da się uporządkować na rzeczy moje i nie moje. Ich dramat polega na tym, że wolą być nie lubiane i karane niż traktowane jak wszystkie inne dzieci w grupie. Przeżywają bowiem wtedy niepokój, że są niezauważane, nieważne, niemal nie istnieją. Wydaje im się, że w grupie zatraca się ich indywidualność, odrębność. Takiemu dziecku można pomóc, pozwalając możliwie najczęściej decydować po swojemu. Na przykład pozwólmy mu samodzielnie wybrać ubranko do przedszkola, sok na półce w sklepie, książkę, której chciałoby posłuchać na dobranoc. Dużą rolę może tu odegrać włączanie dzieci do prac kulinarnych lub plastycznych. Jest to okazja, aby dziecko wykazało swój temperament, pomysłowość. Nabiera też pewności, że nie wszystko zależy od dorosłych. Po jakimś czasie dziecko poczuje się pewniej i zacznie szukać naturalnej przyjemności w przynależeniu do grupy innych dzieci. Chłopiec będzie chciał z innymi kolegami budować z klocków, a dziewczynka wspólnie z innymi będzie bawiła się w dom. Bywa też odwrotnie, że dziecko w domu wobec rodzeństwa agresywnie walczy o swoją indywidualność, natomiast w przedszkolu jest spokojne, wyciszone, opanowane wręcz grzeczne. Część dzieci, zupełnie jak dorośli w pracy, znajduje w przedszkolu jakąś odskocznię od domowych napięć. Dziecko przecież przeżywa dużo bardziej, np. napięcie między rodzicami lub chorobę kogoś najbliższego. To tylko nam dorosłym wydaje się, że dziecko jest małe i ono tego nie rozumie, tymczasem dziecko jest doskonałym obserwatorem i rozumie więcej niż myślimy. A że czasem dziecko nie umie wytłumaczyć co dookoła jest nie tak, jego lęk wzrasta, odczuwa ono jakieś zagrożenie. Jest więc dużo powodów, dla których zachowanie dziecka w domu może być zgoła różne niż w przedszkolu. Jeżeli różnica w zachowaniu jest rażąca może być to sygnał czegoś niepokojącego. Dziecko wysyła nam informację, że w którymś z tych miejsc jest mu zbyt trudno. Takim trudnym miejscem może też być dom. Pamiętajmy jednak o tym, aby dać dziecku możliwość odreagowania, odpoczynku. W domu niech odpocznie od przedszkola i odwrotnie. Oczywiście jeśli dziecko takiego odreagowania wymaga. Przecież my dorośli też wymagamy odpoczynku po pracy w zaciszu domowym, a praca pozwala nam zapomnieć o domowych kłopotach. Podobnie jest z dziećmi. Jeśli nie popadamy w skrajność, mając w domu nieco inne wymagania niż w przedszkolu, uczymy dziecko elastyczności i adekwatnego odróżniania wymogów sytuacji. /E. Mienciuk/ Wydarzenia minionego miesiąca: - dzieci obejrzały teatrzyk pt. Koziołek Niematołek wystawiony przez aktorów z Krakowa; - przedstawiły program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka; - obejrzały teatrzyk pt. Zimowa Baśń wystawiony przez aktorów z teatru Gargulec z Wrocławia; - w ramach Akcji cała Polska czyta dzieciom - pani D. Adamska przeczytała bajkę pt. Śpiąca Królewna ; - dzieci z grupy 3-4 latków oraz 5 latków wzięły udział w konkursie plastycznym ogólnopolskim pt. Zima widziana oczami dziecka.

15 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Nasi w Kadrze Polski BARTŁOMIEJ TACZAŃSKI I PIOTR LUDWICZAK W KADRZE POLSKI! W minioną niedzielę, w Dębicy, zakończyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich. Prawie 280 młodych pływaków z ponad 96 klubów przystąpiło do rywalizacji o tytuł najlepszych zawodników w kraju wśród rocznika Barwy UKS Shark Rudna reprezentowało sześciu zawodników i dwóch trenerów. Grupa ta zdobyła łącznie pięć medali. Najlepiej zaprezentował się Piotr Ludwiczak zdobywca trzech medali indywidualnych (brąz 50m st. dowolnym, brąz 50m st. grzbietowym i srebro 100m st. grzbietowym). Największą furorę zrobił jednak Bartłomiej Taczański, który w najbardziej prestiżowej konkurencji 100m stylem dowolnym zdobył srebrny medal. Ostatni, brązowy medal zdobyła sztafeta chłopców 4x100m st. zmiennym w składzie Piotr Ludwiczak, Bartosz Hoderny, Damian Wertepny, Bartłomiej Taczański. Oprócz miejsc medalowych zawodnicy Sharka wielokrotnie startowali w finałach zajmując czołowe miejsca w kraju. Trener Andrzej Pakuła: Bardzo cieszę się z wyników jakie osiągnęli moi zawodnicy na tych mistrzostwach. Jest jednak mały niedosyt po startach Bartka Hodernego, który spokojnie mógł pływać w finałach swoich konkurencji, ale nie poradził sobie ze stresem oraz Damiana Wertepnego, który był jednym z faworytów w stylu zmiennym, niestety małe błędy spowodowały o stracie szans medalowych. Wszystkie problemy przyćmiewa jednak powołanie Bartka Taczańskiego i Piotrka Ludwiczaka do Kadry Polski na Wielomecz (Brazylia Portugalia Izrael Polska Grecja Turcja Bułgaria Słowenia Szwajcaria - Ukraina), który odbędzie się za dwa tygodnie w Grecji na wyspie Korfu. To niesamowite i ogromnie budujące, że po tylu latach ciężkiej pracy doczekaliśmy się reprezentanta kraju i to nie jednego tylko dwóch. Pragnę nadmienić, że powołany z Juveni Wrocław Mateusz Chaba to również nasz wychowanek, który po przeprowadzce do Wrocławia przeniósł się do tamtejszego klubu. Myślę, że w takiej małej społeczności jest to osiągnięcie ponadprzeciętne, a nawet historyczne i mam nadzieję że ucieszy ono wiele osób, a niedowiarkom uświadomi, że mistrzowie rodzą się wszędzie tylko trzeba ich odnaleźć w odpowiednim wieku i stworzyć im warunki do rozwoju. Te warunki stworzyła nam Gmina Rudna i wójt, który teraz może być dumny z wyników swoich dzieciaków i z podjętych kilka lat temu decyzji w sprawie stworzenia klas sportowych w naszej szkole. Równocześnie w Suwałkach odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów lat, w których udział wzięło 300 zawodników ze 109 klubów. Reprezentacja z naszej miejscowości pod wodzą trenera Adriana Szajnickiego liczyła sześć osób. Osiągnięcia to dwa medale i 8 finałów A. Najcenniejszy medal zdobyła Kasia Kita zajmując drugie miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Drugi medal był autorstwa Marcina Piekarskiego, który był trzeci w konkurencji 50 m stylem klasycznym. Czwarte miejsce w Polsce zajęła Sztafeta dziewcząt 4x 100 m stylem dowolnym w składzie: Dominika Sasin, Agnieszka Gajdowska, Anna Klinger, Katarzyna Kita. Ogromnego pecha miał Marcin Piekarski, który dwukrotnie przegrywał medale o kilka setnych sekundy w konkurencjach 100 i 200 m stylem klasycznym. Na wyróżnienie zasługuje Anna Klinger, która mimo operacji woreczka robaczkowego w 5 tygodni potrafiła odbudować formę do tego stopnia, by pływać w finale A na 100 m stylem motylkowym, a na dwukrotnie krótszym dystansie w finale B. Trzeba nadmienić, że nasi zawodnicy w większości mają po 17 lat i musieli rywalizować ze starszymi. Adrian Szajnicki Prezes UKS Shark Rudna: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszych zawodników w serii Zimowych Mistrzostw Polski w poszczególnych rocznikach. Trzeba wspomnieć o Ani Romanowicz, która reprezentowała nasz klub na mistrzostwach 15-latków w Gorzowie Wlkp. i osiągała tam znakomite wyniki poprawiając znacznie rekordy życiowe. Pamiętajmy, że rywalizujemy z wielkimi klubami z wielkich miast, Szkołami Mistrzostwa Sportowego, których budżety przekraczają nasz kilkadziesiąt razy, nie mówiąc już o ilości dzieci w naborach do najmłodszych klas sportowych. Wszystko to staramy się niwelować sumienną pracą i ambicją. Niestety przy takim poziomie sportowym jednym z najważniejszych elementów są finanse. Dziękujemy Radzie Gminy Rudna za dotację na rok 2012, która pozwala nam na udział w zawodach rangi mistrzostw Polski i częściowo pokrywa koszty zawodów doprowadzających oraz wyjazdów na zgrupowania. Niestety musimy posiłkować się dodatkowymi środkami i pomocą osób z zewnątrz. Chciałbym podziękować pani Anicie Tarnowskiej-Kowal za wsparcie finansowe, panu Michałowi Adamczewskiemu trenerowi personalnemu za bezinteresowną pomoc w przygotowaniach zawodników na lądzie, a w szczególności przygotowanie wicemistrzyni Polski Katarzyny Kity, Zarządowi Fitness Klubu Pure Platinum w Lubinie za objęcie patronatem Kasi i udzielenie jej, bezpłatnie, członkostwa w klubie, Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej za całoroczną pomoc i wsparcie, panu Bernardowi Langnerowi Dyrektorowi Centrum Kultury w Rudnej za pomoc materialną i finansową w realizacji planów klubu, pani Katarzynie Wierdak Dyrektorowi Firmy OVB za pomoc finansową oraz Fundacji Polska Miedź za pomoc finansową w przygotowaniu Katarzyny Kity do mistrzostw, Przewodniczącemu ZZPD KGHM Polska Miedź S.A. Danielowi Kałaczewskiemu za zakup sprzętu sportowego oraz kilku innym osobom, które powiedzmy anonimowo wsparły nasze działania finansowo. /adi/

16 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Jak zostać mistrzem nordic walking JAK ZOSTAĆ MISTRZEM NORDIC WALKING Stałym elementem naszego krajobrazu jest widok ludzi maszerujących z kijkami. Nordic Walking trenuje coraz więcej osób także w naszej gminie. Podczas Dnia Kobiet odwiedził Rudna Mistrz Świata w Nordic Walking Bogdan Grygorowicz i zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań. CKwR: Dlaczego akurat nordic walking? Spośród tylu sportów, które można uprawiać? Bogdan Grygorowicz: W latach młodości uprawiałem lekkoatletykę wyczynowo, zdobyłem 2 kółko olimpijskie na dystansie 800 m. W w tym czasie trenowałem także biegi narciarskie i byłem w kadrze Polski juniorów właśnie w narciarstwie biegowym. Po skończeniu kariery sportowej, uprawiałem amatorsko biegi i narty przez 15 lat. Po wyjeździe na zachód postanowiłem zmienić dyscyplinę ze względu na zdrowie, na kolana i przeszedłem na rower, a konkretnie na MTB. U mnie była pasja ścigania się w górach i dzięki temu przez siedem lat zdobywałem tytuł mistrza Polski w maratonach górskich. Ale to nie wystarczało. Podczas pobytu na zachodzie zdobyłem uprawnienia instruktora Nordic Walking i chciałem wykorzystać swoje wiadomości tutaj, więc po przyjeździe do Polski w 2007 r., postanowiłem prowadzić zajęcia chodzenia z kijkami. Początkowo chętnych nie było wielu, ale do 2009 r. stworzyłem z lubińskim OSIREM grupę początkującą i po roku postępy i osiągnięcia były tak wielkie, że zdobyliśmy 12 medali na mistrzostwach Polski, w tym były 4 tytuły mistrza Polski. A w kolejnym, 2011 r. jako grupa z Lubina zdobyliśmy już 16 medali na Mistrzostwach Polski w tym 6 tytułów mistrzowskich. CKwR: Jak często Pan trenuje? B.G: Jeśli chodzi o mnie to 6 razy w tygodniu. Trening trwa nie za długo, tak do półtorej godziny. Natomiast jako instruktor prowadzę zajęcia z grupą uniwersytetu senioralnego dwa razy w tygodniu i również dwa razy w tygodniu zajęcia przy MDK dla mieszkańców Lubina. CKwR: A pierwszy sukces w Nordic Walking, który najbardziej zapadł w pamięć? B.G.: Zawsze będę pamiętał, to był rok 2010 na Mistrzostwach Świata, kiedy stojąc na pierwszym miejscu na podium, usłyszałem Mazurka Dąbrowskiego. CKwR: Czyli jednak Mistrzostwa Świata, jednak ten największy sukces. B.G.: Właśnie to, gdy stoi się na tym najwyższym stopniu, w obcym kraju i słyszy polski hymn, a kadra z Polski, razem ze mną go odśpiewała. To była naprawdę wspaniała chwila i wspaniały dzień. Spodobało mi się to, postanowiłem utrzymać tą kondycję, do następnych mistrzostw i w zeszłym roku z drużyną składającą się z czterech osób stworzyliśmy najlepszy team na świecie zdobywając ponownie tytuł mistrza świata. CKwR: To jaki jest przepis na zostanie mistrzem? Trenować, trenować i jeszcze raz trenować? B.G.: Przede wszystkim być aktywnym i trzymać się pewnych zasad. Jednak nie stosuję żadnych diet, trenuję, ale i dbam o wypoczynek i jak to mówią luz, zabawa i cel. To jest moja metoda na odnoszenie sukcesów. CKwR: Czy uprawia Pan nadal jakieś inne dyscypliny sportu oprócz nordic walking? B.G.: W tej chwili się ścigam na nartach, zostały jeszcze dwie edycje Salomona (Salomon Nordic Sunday zawody w narciarstwie biegowym). W trzech edycjach już brałem udział, gdzie byłem trzeci, nie trenując jakoś specjalnie do tych zawodów, ale z tej kondycji z która prowadzę Nordic Walking przystosowuję moją technikę i kondycje do nart. I mam jeszcze dwa wyjazdy na których myślę że uplasuję się na trzecim miejscu w ogólnopolskich mistrzostwach narciarskich. CKwR: A czy zastanawiał się Pan kiedyś ile w sumie km przeszedł startując w zawodach Nordic Walking? Obszedł pan Ziemię czy jeszcze nie? B.G.: Nie przeliczałem, bo jeszcze uważam że nie jest koniec tego. CKwR: Oczywiście, ale do tego momentu? B.G.: Nie, nie prowadziłem takich obliczeń, ale przeliczałem, ile w ciągu 3 lat zdobyłem tytułów mistrza Polski, CKwR: To ile było tytułów? B.G.: Zdobyłem 9 tytułów mistrza Polski w ciągu trzech lat. Śmieszna sprawa, bo u nas w Polsce są prowadzone mistrzostwa Polski Nordic Walking przez Polską Federację Nordic Walking i przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. I jedni i drudzy dążą do mistrza Polski, z tym że w Złotoryi Mistrzostwa Polski dają wyjazd na Mistrzostwa Świata i uważam, że to jest bardziej mobilizująco dla wszystkich w Polsce, którzy uprawiają ten sport. CKwR: Jakie są plany na najbliższą przyszłość? B.G.: Teraz przygotowuję się do pierwszych mistrzostw Polski plażowych na 10km. W maju do Koszalina, na drużynowe mistrzostwa Polski gdzie startują po cztery osoby, w danych kategoriach wiekowych. Potem szykuję się na Mistrzostwa Dolnego Śląska w Zieleńcu, i potem Mistrzostwa Polski Federacji, Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia, Puchar Polski i Puchar Świata. CKwR: Jakich rad udzieliłby Pan zaczynającym swoją przygodę z Nordic Walking? B.G. Początkującym polecałbym taką zasadę - najpierw przyjść na zajęcia do instruktora, porozmawiać, on we wszystkim pomoże, bo u nas też są fachowcy, których szkolimy i wiedzą co komu doradzić. Trzeba wiedzieć jacy ludzie do czego te kijki będą potrzebować, jakie zaawansowanie, jaka technika. Oczywiście odpowiednie kijki. My profesjonaliści stosujemy kilka par kijków, dłuższe i krótsze, zależy na jakim terenie czy góry czy asfalt, jednak to daleka droga. Ale dobre kijki, które ja grupom proponuję to są w granicach 130 zł i warto w sprzęt nieco zainwestować. I można naprawdę wspaniale się bawić. Poza tym odpowiednie buty do biegania, strój wygodny, bardziej przylegający do ciała, pozwalający na swobodę ruchu. No i oczywiście nawadnianie organizmu, na każde wyjście zabieramy butelki z wodą lub jak kogoś jest stać to od czasu do czasu napoje izotoniczne. Ale uważam że woda jest wystarczająca jest godzinę treningu. Podczas swoich zajęć zwracam dużą uwagę na technikę, na jakość chodzenia nie na ilość. Często jest też tak, że kto nie uprawiał żadnego sportu w NW i dopiero zaczyna, bardzo łatwo może się nauczyć prawidłowej postawy. Natomiast jeśli ktoś już gdzieś tam chodził z kijkami np. po górach to jemu ciężko nawyki i przejść do nordic, bo chodzenie w nordicu a w trekkingu, to są dwie odmienne rzeczy, tak jak narty zjazdowe a biegowe. Prawidłowa postawa podczas chodzenia z kijkami nie obciąża i angażuje wiele grup mięśni. Kijki nie wydłużą nam życia ale wydłużą naszą aktywność i to jest ważna rzecz, bo dzięki aktywności będziemy sprawniejsi, mocniejsi, z lepszym samopoczuciem. W nordicu nie ma ograniczeń wiekowych trzeba tylko trenować rozsądnie, z instruktorem na początek, żeby zobaczył co doradzić lub usprawnić. Gdyby grupa z Rudnej chciała kilku porad, skorzystać z doświadczenia chętnie przyjadę, pokażę, poprawię, pochwalę. CKwR: Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów. B.G.: Dziękuję również.

17 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Ogłoszenia USŁUGI DEKARSKIE TOSZOWICE Tel KOMPLEKSOWE REMONTY WNĘTRZ KONTAKT TEL WYNAJEM CHŁODNI NA KÓŁKACH NA IMPREZY Kontakt: Sprzedam MIÓD rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, gryczany, akacjowy Tel Na terenie gminy Rudna dostawa do domu. Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, w Rudnej Więcej informacji pod nr tel lub SADZONKI: papryka, pomidor, kapusta, ogórek, seler, por oraz kwiaty Olszany, kontakt tel lub Sprzedam MIESZKANIE w RUDNEJ: 66 m ² - 3 pokoje dwie kondygnacje - po kapitalnym remoncie Kontakt: lub do 15:00 Sprzedam działkę rolną w Brodowie o pow. 90 arów z możliwością przekształcenia na działki budowlane o pow. 30 arów Tel Anna Kompleksowa Obsługa Imprez Barbara Szparkowska Nieszczyce 42/4 kom Rudna tel Oferujemy: zespół muzyczny, dekoracje sal i kościołów, smaczną kuchnię z obsługą kelnerską, profesjonalną fotografię i wideofilmowanie TRANSKOP BIS ul. M. Skłodowskiej Curie 178 Lubin OFERUJEMY: roboty ziemne; wykopy pod fundamenty; obsypki fundamentów ; przywóz materiałów: piasek, humus, żwir, kamień!dobre CENY! Kontakt: lub ZAKŁAD KAMIENIARSKI KAM - SIR Ryszard Siwak Chobienia ul. Nadodrzańska 7 PRODUKTY: Rudna parapety, schody, kom kom KAMIEŃ NATURALNY: granit, marmur, piaskowiec blaty kuchenne i łazienkowe, płyty tarasowe i elewacyjne PRANIE DYWANÓW ORAZ TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I MEBLOWEJ TANIO! T e l l u b OKNA ROLETY DRZWI - SPRZEDAŻ MONTAŻ Firma GRATIS mgr inż. Elżbieta Wachowiak siedziba: ul. Norwida 55a, Lubin Dojazd, pomiary i wycena na terenie gminy gratis właścicielka jest mieszkaocem naszej gminy. Tel. Biuro: ; komórka: PETRODACH Firma wykona wszystkie usługi o profilu ciesielsko dekarskim. Przyjmuje zlecenia związane z wymianą starych pokryć dachowych, montażem rynien, podbitek oraz instalacji odgromowych. Wykona obróbki blacharskie, murowanie kominów, pokrycia papowe itp. Wieloletnie doświadczenie Konkurencyjne ceny! Kontakt: PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW I WYKŁADZIN - Żuk Przemysław tel Usługi: pranie dziecięcych fotelików samochodowych, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej oraz ekologicznej, mycie i czyszczenia felg aluminiowych; usuwanie smoły asfaltowej i owadów, konserwacja elementów plastikowych, przygotowanie samochodów do sprzedaży

18 Nowiny Gminne MARZEC 2012 Krzyżówka Krzyżówka Poziomo: 1.średniowieczne plemię z Małopolski; 8.atrofia; 11.atak, nawała; 12.stagnacja; 15.gar; 16.syn Dedala; 17.okrywa żółwia; 19.właściciel statku; 23.okrągły budynek; 24.nadwaga; 25.papuga popielata; 26.żart; 28.zastępowała skarpetę; 31.kolorowy ptak; 33.artysta kabaretowy; 34.funkcja na statku; 36.kanciarz; 38.macha nim pies; 40.obiekt gwiazdopodobny; 41.stolica Senegalu; 44.uraz; 45.cyrkowiec; 47.kupała; 48.zjawisko paranormalne; 49.nad okiem; 51.wygrana w loterii; 54.kolekcja; 58.niewielkie japońskie pudełko; 59.pracownia kowala; 61.w składzie Trójmiasta; 62.narzędzie do korowania drewna; 63.daszek nad sklepem; 64.jarmark; 65.atrament; 66.do wyrównywania tynku; Pionowo: 1.notka prasowa; 2.najdłuższa rzeka Francji; 3.turystyczny z tropikiem; 4.krewny w linii żeńskiej; 5.najwolniejszy chód konia; 6.filut, spryciarz; 7.broń palna; 9.rewolwer bębenkowy; 10.francuski taniec; 13.jedn. miary powierzchni; 14.pop. program ramowy; 15.żeton; 18.nurt stylistyczny; 20.ryba z rodz. karpiowatych; 21.dwukołowy pojazd antyczny; 22.smaczna ryba; 27.rozkaz, nakaz; 29.akces; 30.miękka tkanina; 32.kurtka Eskimosa; 35.rozróba; 37.zjawisko oddziaływania dźwięku; 39.zakaz kulturowy; 41.zysk; 42.komunikator internetowy; 43.rzeka w płd. Polsce; 44.błazen; 46.rowek, nacięcie; 50.ukrop; 52.wartość środka pieniężnego; 53.hołota, tłuszcza; 54.okucie umożliwiające ruch; 55.chojak; 56.zasuwa; 57.choroba oczu; 60.foka; MIESIĘCZNIK GMINY RUDNA Nowiny Gminne Wydawca: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, Rudna Nagrodę za lutową krzyżówkę otrzymuje: Pani Anna Wawryń z Chobieni Gratulujemy! Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Ogłoszenia o wymiarach 5x2 cm są bezpłatne. Pozostałe płatne według cennika.

19

20

INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU

INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU Bywa, że w czasie rozmów indywidualnych nauczycielki z rodzicami wychodzi na jaw, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w domu a inaczej w grupie przedszkolnej. Rodzice

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy.

Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy. Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy. organizowanego przez ZS Nr 2 we współpracy z Powiatem Kutnowskim z okazji 150 rocznicy powstania Powiatu Kutnowskiego. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE 1 ZDROWIE-NAJCENNIEJSZY SKARB! Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY październik- listopad 2015 r. Przedszkole Niepubliczne Radość w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem.

Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem. W ramach programu: Sprawozdanie z realizacji programu organizowanego przez KUPS w ZSP SP i G im. Marii i MichLA Krukierkóww Równem. Od 09 stycznia do 26 lutego 2012 roku nasza szkoła realizowała program

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZDROWOTNEGO Żyj zdrowo i kolorowo! W KATEGORIACH: TEST WIEDZY, PLAKAT 29-03-2012 r. 1) Konkurs o tematyce prozdrowotnej w kategoriach: test wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Joanna Żuryńska Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Węgorzewie Realizacja programu w roku szkolnym 2010/11 Szkoły

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły

MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły Świetlica z zaangażowaniem przygotowywała się do dnia otwartego szkoły. Uczniowie pomagali w sprzątaniu i dekorowaniu sal a także przygotowali upominki dla odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

Chrupmy zdrowo warzywnie i owocowo".

Chrupmy zdrowo warzywnie i owocowo. Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, już po raz szósty zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pochwalić się swoją kulinarną pasją i odsłonić tajemnice rodzinnych przepisów, do udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY Niepublicznego Przedszkola Galileo w Nakonowie ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele priorytetowe planu pracy: 1. Wzmacnianie nawyków zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa dzieci. 2. Stwarzanie

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 ORGANIZATOR REGULAMIN III Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu Rok szkolny 2014/2015 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Oddział Promocji Zdrowia Biostatystyki i Higieny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015 Opiekunowie: Anna Szymczak-Mazur (kierownik) Marta Szczygieł, Danuta Wendeker, Łukasz Zmuda

Rok szkolny 2014/2015 Opiekunowie: Anna Szymczak-Mazur (kierownik) Marta Szczygieł, Danuta Wendeker, Łukasz Zmuda Rok szkolny 2014/2015 Opiekunowie: Anna Szymczak-Mazur (kierownik) Marta Szczygieł, Danuta Wendeker, Łukasz Zmuda Świetlicowa Niespodzianka 16 stycznia 2015 roku Karnawałowa Wychowawcy świetlicy przygotowali

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszu

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszu Program edukacyjny Trzymaj Formę realizowany na terenie powiatu piskiego przez powiatowego koordynatora programu oraz szkoły gimnazjalne i podstawowe Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe w Słupach. Książka Kucharska

Przedszkole Samorządowe w Słupach. Książka Kucharska Przedszkole Samorządowe w Słupach Książka Kucharska Kierunek działań pracy przedszkola to: Wdrożenie i upowszechnienie idei zdrowego stylu życia. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji zdrowotnej, którego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR.1 HAPPY KIDS W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR.1 HAPPY KIDS W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR.1 HAPPY KIDS W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM NA ROK 2013/2014 Zatwierdzony przez Dyrektora na Radzie Pedagogicznej w dniu DBAM O SWOJE ZDROWIE ZADANIE 1 Propagowanie

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16 Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzyma j Formę Przedszkole im. Św. Jana de La Salle w Gdańsku 2015/16 Czym jest program i jakie są jego cele? To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Bezpieczny Przedszkolak

Projekt Edukacyjny Bezpieczny Przedszkolak Projekt Edukacyjny Bezpieczny Przedszkolak autor: mgr Beata Figurska WSTĘP Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 26 91, 15 842 06 40 http://zsnr2.stalowa-wola.pl/

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację;

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację; ZADANIE I Aktywny przedszkolak to zdrowy przedszkolak. Zdrowie to ruch i zdrowe nawyki żywieniowe. Oczekiwane efekty i umiejętności dzieci. 1. Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia. dziecko wie jakie

Bardziej szczegółowo

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wraz z filiami w Radomsku, Opocznie, Bełchatowie i Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Szkoły Podstawowej

Informacje ze Szkoły Podstawowej Informacje ze Szkoły Podstawowej *** Witaj wiosno, żegnaj zimo!!! *** 21 marca - to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, na ulice Człopy wyruszyły kolorowe korowody, pierwsi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów!

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów! Projekt edukacyjny Żyjmy zdrowo bez nałogów! Opracowały: mgr Jolanta Kamińska mgr Danuta Nowicka mgr Iwona Szczepankowska mgr Barbara Tomczak- Domańska Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III

TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III TYDZIEŃ PRACY TWÓRCZEJ 12-16.05.2014 kl. I-III W ramach Tygodnia Pracy Twórczej w tym roku odbyło się 10 warsztatów, na których uczniowie mieli okazję kreatywnie spędzić czas. Dzieci tańczyły, śpiewały,

Bardziej szczegółowo

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r.

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r. III KONKURS ZAWODOZNAWCZY Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław oraz powiatu puławskiego REALIZOWANY W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) Projekt edukacyjny (KIK/34) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo Podziemne,

Polskie Państwo Podziemne, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Historycznym: Polskie Państwo

Bardziej szczegółowo