Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA"

Transkrypt

1 !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ ':'*-(/ 2'./-&%+-;4% %(*/<:8;4/= >*-6-$ :' +- ( %/4 *8$%/.(8 *8(%? $%4-41;/4?-2/(;4% % <7.-*'*-(/9' 7.+/+/ $(%/ B.-C :' 7'2?./D&%E (%/ :8&/ *?'(:/?D;%/ 2'0%/9-41;/4?'F;-?-$7-(%% *80'.;+/4G &/;+ +.-;4% *8C.-3(%/ (-?./D&'(8;H 7/.<7/?:8* (- 7'$8D&(8.'+*)4 I$%(8 % J%-<:- K+/.*%'(?-CL/<+;+8(8G?:)./ *8(%?-41 + ;+:/.'&/:(%/4 2+%-,-&('D;% <-$'.+125 % $'4/4 <,5608 (-.+/;+ (-<+/4 &'?-&(/4 <7',/;+('D;%A M%/ +-*-H-$ 7.+/2 <:*%/.2+/(%/$G 6/ '?./< $'4/4?-2/(;4% *8:8;+8, 4-<(' '?./C D&'(8 :./(2 (-?'&/4(/ &-:-G ' ;+8$ 7.+/<12+- <+/./9 2'?5$/(:-;4% + 9*-.-(;41 N%(-(<'*-(% %-&/ 7'+8<?-(8;H <7'.8$ *8<%,?%/$ N5(25<+8 5(%4(8;HA!"# %&'() *+", (-.#/%&0"1 2.&314/043 52&/6' %F.,') 0' %. ('1.2&E+ =.<'=0" 04/ 1' B3: :'+0/> 0'1 6"#. 70'3%&"8 (49 :"%4'; 6/& <.-'=04>:",4> *.,-#",3C %4/=<4? &'<#'+3) 14'#' &'('+04> M2&/+ 0'14 <.=/B0/,"&,'04') %F.8, &0'%&> %&",-#", 0' <(&5'#5 63+:/53 *140") 5"1 6'2+&4/B 0/B 14/2&/ B/+"04/ <.0(/<,/050' 2/'=4&'%B',%&/> 5"(49%" 2.+&40C D"1%&'(/1 B'<. ('1.> A04/B.62'0"%F 2.&,.B3 *140"C 2&E+,(-.1'*'1" B3: 0.,/ +&4'#'04') &14/> 04%F 5'<4/ &'+'04' B'< +.<.H%&/04/ 63+.," F'=4 2&'BE <3 2/'<5",'%B4 -.5/0%B'#3) B'<4 04/(4/ &/ (.6E,4+.,4(<.,.>(-.25.,/B) 2/,45'=4&'%B' %/ &/1"(#,"+.6",%&" 4 323%F.14/04/ <.-'=04 N&/2,4.0<4) &'*.(-.+'2.,'04/ -2&/(52&/04-3> 7G964/H(<. I;) -2&" B/+0.%&/(0"1 (<3-4/043 6=4%&0/B, -.(5'%4 63+.," 5'2*.,4(<') 0.,"%F 3,'*4 0'.6','%F) B'<4/ 2.+&E (<35< "0<3 %&" 5/: 5/2> /<(-=.'5'%B4C J' (.6E 1'1" B3: 0'5.14'(5 3%4E:> 1.1.+/204&'%B' O =4,.A%4 &,4E&'0/ & 63+.,E '35.(52'+" K>I?, &'> 5. 5"=<. -2&"<#'+"C P4/.64/504%/ %&" +/<='2'%B/) 14'0.=62&"14/ 1.:=4,.A%4) B'<4/ +'B/ '25/24' <.> '=/ <.0<2/50/ -2&"<#'+" <.=/B0"%F &'+'H) <'%"B0'. &0'%&/043 2/*4.0'=0"1) <2'B.,"1 2"%F,"<.0'04' B/(5/1 B3: -2&"*.5.,'0"C D. 149> %&" 149+&"0'2.+.,"1). &0'%&/043) %. +. +&" 400"14 /Q/<5 04/ 5"=<. -.1"A=0/*. 2.&,.B3 *. 04/ 52&/6' -2&/<.0",'8 :'+0"%F *140") '=/ (<35/%&0/*. -.&"(<4,'04' Q30+3(&" L.+04/(4/ &/14'0) B'<4/ 04.(#' &/ &/,0952&0"%F) 5,.2&/04',#'A%4,/*. <=41'53 +=' (.6E 364/*#' <'+/0%B') +.A8,(-.104/8 04/ 5"=<. 2.&,.B3-2&/+(4964.2%&.A%4 4 (&/2.<. &'<2.B.0/B. &14'04/,4&/230<3 *140") '=/. (&/2/*3 40,/> -2.1.%B4 *140"C G&49<4 5/13 0'(&' (-.#/%&0.A8 (5"%B4) (49 +. <':+/B & +&4/=04% 4 <':> 1.:/ (-.<.B04/ (-.*=E+'8, -2&"(&#.A8) 104/ &'A +/*. & (.#/%5,C 4 <3=532'=0/),"-'+' B'< 0'B(/2+/%&04/B -.+&49<.,'8 &',(-'2> 6'&' 2/<2/'%"B0.>(-.25.,') 63+.,' %&" 1.+/2> %4/) &'3Q'04/ B'<4%F +.A,4'+%&"#/1 04&'%B' 4 (E 5/*. -2&"<#'+/1) %F.8-2&","6.2'%F 4 -.+%&'( %&5/2.=/504/B <'+/0%B4C, 5"1.(5'5041-2&"-'+<3 0'=/:",&4E ,'> *9) 4: *140' 04/ B/(5 B/+"0"1 '+1404(52'5.2/1 %&" 40,/(5.2/1, &'<2/(4/ +2.*.,04%5,'C G.5<=4,/ 5/*. (<35<4.+%&3,'BE &,#'(&%&' 14/(&<'H%" N&3> O%/<,-* P-(%<+/*<?% Q5.$%<:.+ I$%(8 % J%-<:- K+/.*%'(?-CL/<+;+8(8 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE! #$ %&'(&)*+,&(-./0123/ /8'907:02595-'&9; <=/0>& 2/? )-% 6&50% 3&'(-(&)*+B 9;8C D650( 95)060%& E&)- =-F8 /9; $GHI J+810 E/2)- +-2)&+/F8 D/?C <>6<7 D8+&KB D8(8='/0 1&3 + D65-D&(3< +-=86*+ (8,&(- L8+/&)<,-='/93/0>8B >(5/0 '& 3&'7 (-(8+&'/0 5(09-(8+&F8 2/? MM 82*=I N587 60% <=/0>F01 3&%D&'//B '& '&25-9; F&%&9; D<7 =E/3<10%- '&5+/23& +25-2)3/9; 3&'(-(&)*+ + D8(5/&E0 '& D825950>*E'0 836?>/I O9; /E8PC / 5&1%8+&'- 8=25&6 '/0 <E0>F- 5%/&'/0I!36?> '6 $ )+865Q :02595-'-B!36?> '6 # )8 D8587 2)&F0 (5/0E'/90 %/0123/0B 95-E/ 4506+/8'3&B 45<9;*+ / R?=/0K238B 5&P '&!36?> '6 S 23F&7 (& 2/? 250PC 28F09)+ '&2501 >%/'-I N D6509/7 +/0K2)+/0 (8 2-)<&91/B 1&3& %/&F& %/ )07 6- E&)& )0%<B + 8=09'-9; +-=86&9; 2&%865Q7 (8+-9; 8 <65Q( =<6%/2)65& <=/0>& 2/? 10(-7 '/0 (+*9; 3&'(-(&)*+B N/02F&+ T&'/ / / :02503 J&E&%8'B (5/?3/ 950%< 8 +-= (09-(<10 1<U D/06+25& )<6&I!=- )-E38 (8D/2&F& V603+0'91& W (8 >F828+&'/& 102) <D6&+'/8'-9; SSI#SM./0253&K9*+ X%/'- /./&2)& 4506+/8'3&7:02595-'-I Za zas³ugi w edukacji AB78:54C :4:DE :DF4( G4>HBD #9G4645D? :G96;>;?( 8HDGDF H98MLE4B;>N OD69F4( P9LGD( 9:75 =:7G;A =4 :9=ED "/,R * CZERWIONKA, ul. M YÑSKA 6, tel./fax DÊBIEÑSKO, ul. FURGO A 155, tel./fax czynne: pn-pt , soboty MYJNIA BEZDOTYKOWA

2 W Y B O R Y &'(' *+,(-.-/ BURMISTRZ I RADA MIEJSKA w kadencji samorz¹dowej WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Kandydaci do Rady Powiatu Rybnickiego Y63&(/<25 Y(&%95-3 Y')8'/ ZE<2595 [0'6-3 R-6=<P Y'(6501 T&6%<'(8+/95,-25&6( T8'(0638 Y(&% \&D/&2 Z8>(&' \'8D/3,8=06) \8+8E ](+&6( \<9;&695-3 N&E(0%&6./)<6&.&603 L&E<9; [<=06) L/09;& X650>865 LF8'3&.&603 L68V&23& \65-25)8V,&3 :02503 J&E&%8' Z06'&6( J)658(& T*50V J59503&F& YE=/' J5+0(& J)0V&'/& J5-D YE815- N&'/03 OKRĘG NR 1 Dzielnica Leszczyny Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Autonomii Śląska Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Żelazny Bogusław 2. Klasik Alojzy 3. Adamczyk Jerzy 4. Badura Adam 5. Swinka Grzegorz 6. Fojcik Karolina 1. Kluczniok Krzysztof 2. Dyrbuś Grzegorz 3. Kala Maria 4. Laskowski Arkadiusz 5. Michalska Hanna 6. Płaczek Bronisław 1. Flajszok Iwona 2. Bober Anna 3. Kalinowski Krzysztof 4. Skuta Kazimierz 5. Wącirz Andrzej 6. Gut Leszek 1. Krasowska-Salamon Izabella 2. Dudzińska Alina 3. Bierowiec-Chrustek Bożena 4. Szczepaniak-Mura Wanda 5. Palarz Stefan 6. Kukułka Andrzej OKRĘG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Prawo i Sprawiedliwość 1. Gosiewski Adam 2. Życiński Ireneusz 3. Pokorny Marcin 4. Krzyżowski Henryk Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Tokarz Jan 2. Grochla Gabriela 3. Kopacz Damian 4. Kaczmarczyk Zbigniew 5. Włodarczyk Wojciech 6. Krotofil Henryk 7. Cieślik Zbigniew 8. Dworowy Joanna Ruch Autonomii Śląska 1. Kaszek Mariusz 2. Klyta Wincenty 3. Pyszny Aleksander 4. Stefan Aniela 5. Gorzawska-Leszczyńska Barbara 6. Kolarczyk Jan 7. Chwołka Claudia 8. Rajca Andrzej Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Stencel Romuald 2. Staniczek Eugeniusz 3. Góra Marek 4. Górecka Jolanta 5. Marciniak Małgorzata 6. Szopniewski Mirosław 7. Stankiewicz Adam 8. Iskrzycki Ireneusz Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Brząkalik Jerzy 2. Stano Barbara 3. Głombik Henryk 4. Jasiak Gabriela 5. Pawlas Mirosław 6. Kiesz Andrzej 7. Masarczyk Jan 8. Bartoszek Mirella OKRĘG NR 3 Sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice Prawo i Sprawiedliwość 1. Kotlarz Kornelia 2. Erfurt Dorota 3. Buchta Marek 4. Malcherczyk Iwona Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Kamiński Czesław 2. Piórecki Leonard 3. Krupa Mirosław 4. Smolnik Józef 5. Szejka Leszek 6. Zych Andrzej Ruch Autonomii Śląska 1. Adamiec Eugeniusz 2. Morawin Salomea 3. Kuśka Ireneusz 4. Herman Jerzy 5. Kempny Alina 6. Śleziona Adrian Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Wowra Jacek 2. Zieleźny Danuta 3. Grzegorzyca Jan 4. Jaksik Anna 5. Rasek Leszek 6. Kaczmarczyk Marian Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Kuśka Marian 2. Smyczek Katarzyna 3. Jankowski Damian 4. Gwóźdź Stanisław 5. Szala Tomasz 6. Szendzielorz Michał 2 LISTOPAD 2010

3 W Y B O R Y WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Kandydaci do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach OKRĘG NR 1 Dzielnica Leszczyny Ruch Autonomii Śląska Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Rak Krzysztof 2. Piecha Jan 3. Płonka Grzegorz 4. Zając Tomasz 5. Kasperek Michał 6. Looze Marek 7. Cyroń Roman 8. Stempniak Marcin 9. Gołąbek Jerzy 10. Szpitalny Andrzej 11. Kornas Tomasz 12. Leszczyńska Karolina 1. Szwed Artur 2. Wyleciał Krzysztof 3. Klasik Barbara 4. Malik Izabela 5. Szymański Włodzimierz 6. Wichowska Jolanta 7. Brudny Karol 8. Kaczmarek Ewa 9. Witek Tomasz 10. Jaruga Grzegorz 11. Gawliczek Łukasz 12. Sola Artur 1. Adamczyk Arkadiusz 2. Strzelecka Grażyna 3. Bluszcz Robert 4. Czuga Benedykt 5. Fojcik Bogdan 6. Gaszka-Mazgaj Mariola 7. Garczarek Dariusz 8. Grzegorzyca Lucjan 9. Koprowska Maria 10. Kuźmiński Paweł 11. Witała Anna 12. Jakubczyk Piotr 1. Salamon Leszek 2. Jarmundowicz Andrzej 3. Mitura Waldemar 4. Brząkalik Krystian 5. Perz Józef 6. Zdrzałek Grzegorz 7. Prostacki Wojciech 8. Kwasiborska Małgorzata 9. Dzikiewicz Aleksandra 10. Sambor Andrzej 11. Reszkie Aurelia 12. Biesek-Frankowska Izabela OKRĘG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Ruch Autonomii Śląska Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Raudner Andrzej 2. Kowol Robert 3. Procek Antoni 4. Strzelczyk Urszula 5. Wundersee Franciszek 6. Lichawski Maciej 7. Miozga Piotr 8. Draga Leszek 9. Stefan Jolanta 10. Łyko Damian 11. Smyczek Marian 12. Laskowska Sabina 13. Franek Andrzej 14. Grzesiak Mateusz 15. Tymiński Jan 16. Słupik Piotr 1. Paluch Marek 2. Malik Adam 3. Sędzik Urszula 4. Binda Janina 5. Dębicki Alfred 6. Grajner Elżbieta 7. Karaszewski Adam 8. Salamon Dawid 9. Wolny Grzegorz 10. Głombik Adam 11. Szulc-Kędzior Beata 12. Albrecht Arkadiusz 13. Roszko Rafał 14. Gutwiński Piotr 15. Ogierman Bernard 16. Grzegorzyca Adam 1. Profaska Marek 2. Szyp Stefania 3. Baran Roman 4. Bojdoł Iwona 5. Capała Zbigniew 6. Chrostek Krystyna 7. Czyżycki Mirosław 8. Fojcik Piotr 9. Jasiek Janusz 10. Knapek Eugeniusz 11. Krupa Łukasz 12. Pala Jan 13. Piórecki Paweł 14. Potempa Krzysztof 15. Walento Waldemar 16. Wójcik Marian 1. Szczekała Józef 2. Knopik Bogdan 3. Waniek Alojzy 4. Szczygieł Henryk 5. Kopczyńska Ewa 6. Knapczyk Andrzej 7. Plaszczyk Alojzy 8. Głombik-Modrzyńska Sabina 9. Gonciarz Krystyna 10. Nowak Urszula 11. Sosna Irena 12. Sommer Franciszek 13. Pierchała Czesław 14. Kurasz Gabriela 15. Słupik Łukasz 16. Fuchs Mirosław OKRĘG NR 3 Sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice Ruch Autonomii Śląska 1. Piecha Hubert 2. Bluszcz Ryszard 3. Paszek Dariusz 4. Kowol Aurelia 5. Szweda Dariusz 6. Warzecha Karol 7. Borkowski Robert 8. Wczasek Adam 9. Pilar Antoni 10. Fojcik Antoni 11. Szordykowska Grażyna 12. Mróz Zygmunt 13. Ptak Marcin 14. Owczorz Katarzyna Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Jonderko Ryszard 2. Niczke Paweł 3. Kapszewicz Jerzy 4. Fuchs Henryk 5. Blinda Izabela 6. Neumann Wojciech 7. Gamza Radosław 8. Chudy Leszek 9. Chowaniec Halina 10. Lepich Adam 11. Gitner Tomasz 12. Rydziński Ireneusz 13. Buchcik Marek 14. Kania Mariola Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Janiszewski Wiesław 2. Strzoda Bernard 3. Kucharczyk Edward 4. Szweda Albin 5. Szejka Jolanta 6. Badera Renata 7. Becker Michał 8. Fojcik Cezary 9. Fojcik Alfred 10. Kaczmarczyk Janusz 11. Moroń Sebastian 12. Podorski Andrzej 13. Wiencek Janusz 14. Mołdrzyk Władysław Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Szczech Marek 2. Dyrbuś Henryk 3. Breza Stanisław 4. Tesluk Izabela 5. Malcherczyk Augustyn 6. Smyczek Krzysztof 7. Lis Stefan 8. Matuszczyk Henryk 9. Kąsek Andrzej 10. Lis Sławomir 11. Danyłko Wiesław 12. Kołodziejczyk Mariusz 13. Sokalska Katarzyna 14. Furgoł Artur Honorowy Radny Niepartyjny 1. Gembalczyk Alojzy 2. Franek Seweryn 3. Haiduk Paweł 4. Stanich Stanisław 5. Stokłosa Remigiusz 6. Antosik Czesław LISTOPAD

4 O G O S Z E N I A RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO RRGRR Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sfinansowano przez KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego WIESŁAW JANISZEWSKI Szanowni Pañstwo, Panie Burmistrzu W moim yciu okres mijaj¹cej kadencji zajmuje szczególne miejsce Tak na niwie zawodowej, jak w dzia³alnoœci publicznej stanowi³ on dla mnie wyj¹tkowe wyró nienie, ale te bardzo osobiste zobowi¹zanie. Oto bowiem przed czterema laty, obdarzony mandatem spo³ecznego zaufania stan¹³em przed mo liwoœci¹ wniesienia w³asnego wk³adu w rozwój Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Po czêœci wynika³o to z programu mojego ugrupowania Ruchu Autonomii Œl¹ska, ale i tym bardziej z woli Burmistrza Wies³awa Janiszewskiego, który zaproponowa³ mi rolê jednego ze swych najbli szych wspó³pracowników. Z tej racji zakres moich s³u bowych obowi¹zków obejmowa³ pieczê nad kilkoma wydzia³ami Urzêdu Gminy i Miasta Wydzia³em Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Wydzia³em Ekologii i Zdrowia, Wydzia³em Edukacji; ponadto Biurem Polityki Spo³ecznej, Zespo³em Ekonomiczno- Administracyjnym Szkó³, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej oraz Miejskim Oœrodkiem Kultury. Ich Dyrektorom, Kierownikom, Naczelnikom, jak i wszystkim Pracownikom pragnê niniejszym z³o yæ serdeczne podziêkowania za wrêcz wzorow¹ wspó³pracê i zaanga owanie w dzia³alnoœæ na rzecz Mieszkañców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz ich s³u ebnej reprezentacji, jak¹ stanowi lokalny samorz¹d. W tym miejscu dziêkujê zatem równie wszystkim Radnym, Kierownictwu Urzêdu, nade wszystko samemu Burmistrzowi za to, czym na dobre w dziejach naszej Ma³ej Ojczyzny zapisz¹ siê dla Potomnych lata samorz¹dowej kadencji Andrzej Raudner Zastêpca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Na podsumowanie Rady Miejskiej &S 46U;M4 1GH; H9OG48H4B;>N 5 4UG96 H9UG9=M4 =:7GD O46 96GD8DA 89A4GHW645;>N @ V9GD= 1G4<98=9R N D/Q)01 3&(0'91/,&(&./0123& 8(=-F& ^^ D82/0(50KI N 2<%/0 6&('/ D8(1?E/ _MS <9;+&F-B + )-% 25060> 8 2)6&)0>/95'-% 5'&950'/< (E& < >%/'-I O M2&/& / %&5/2" ='5' R'+' S4/B(<' (<3-4'#' (49 0' 5"1) '6" *140' (49 2.&,4B'#',,4/=3 -#'(&%&"> &0'%F +=' +.62' W D8(2<%8+-+&F '& 2021/!"#$% &#'( )"*%"B D650+8('/95Q9-,&(-I O M.> %&E5<4 6"#" 523+0/) '=/ +4'=.* 4 &',4/> 2'04/ -.&,.=4#. +.BA &314/04'),"-2'%.,'8 (-2',0/ 4 %. +&4'#'04',,4/=3 (-2','%FC T+'#. (49,"-2'%.>,'8 1.+/=) *+&4/, %&'(4/ -2'% <.14> (B4 62'0:.,"%F) -2&" 4 %&9(5. *.2E%/B +"(<3(B4 0'+,4/=.1' 5/1'5'> 14) 3+','#. (49 0/ (5'0.,4(<. -2/&/05.,'0/ 0' (/(B'%F R'+" S4/B(<4/BC G&49<4 5/13 -.> -'2%43 R'+" S4/B(<4/B 3+'#. (49!32> 14(52&.,4,2'& 3&"(<'8,4/=/ -.&"5",0"%F 4,4+.%&> 0"%F &14'0 +.<.0'0"%F) B'< 4 +.<.03> BE%"%F (49, 0'(&/B *1404/ 4 14/A%4/C V 5. 0'B,49<(&" (3<%/( 5/B R'+" S4/B> (<4/BC W/+0.%&/A04/ 04/ +"(<2/+"5.,'> =4A1" +&4'#'H) 2.&-.%&9=4 0'(4 -.-2&/+04%") '=/ (5'2'=4A1" (49 B/ 2.&,4B' "Q4<.,'8C J' 5/0,4/=<4,"(4#/< 4-2'%9 0' 2&/%& 0'(&/B =.<'=0/B (-.#/%&0.A%4-2'*09,(&"(5<41 R'+0"1 (/2+/%&04/ -.+&49<.,'8C X&'0.,04 M'H(5,.), 414/043 R'+" S4/B(<4/B <4/23B9 (#.,' -.+&49> <.,'04' +.,(&"(5<4%F) 0' -2&/> (52&/04 14B'BE%/B <'+/0%B4 +&4'#'=4 0' 2&/%& ('1.2&E+3) ' -2&/+/,(&"(5<41 0' 2&/%& 0'(&"%F =' 04%F +.62' -2'%.,'=4A1"C NF%4'#6"1 <':+/13 6/&,"BE5<3 -.+&49<.,'8 &' -2&/<'> &'0E,4/+&9) +.A,4'+%&/04') Q'%F.,E -.1.%),"2.&314'#.A8.2'&,4/=/ ("1-'544-2&",(&"(5<4%F (-2','%F). (49 &,2'%'=4A1", &,4E&<3 & 2/> '=4&'%BE 1'0+'53 2'+0/*. W %*+/F '& 38'/09 D650+8('/95Q9-.I L68V&23&I W R/'(313BE% 4 B/(&%&/ 2'& +&49<3BE%,(&"(5<41 &' +.5"%F%&'(.,E.,.%0E 4 1.*9 (5,4/2> +&48) :/ :"%4/ B/(5-2&",4=/B/1) ' (#3> :/04/ 4 LISTOPAD 2010

5 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny /1&1Q9& 3&(0'91& =-F& % +-)?U8'01 D6&7 9- '& D8D6&+- V<'3918'8+&'/& / < '& >%/'-I J)&'8+/238 =<6%/2)65& 8=1QF0% + =&67 (58 )6<('-% %8%0'9/0I ` D062D03)-+- %/'/8'-9; 95)0609; E&) %8>? D8+/0(5/0CB U0 %/%8 )6<('8P9/ <(&F8 '&% 2/? 2D682)&C =&6(58 +&U'-% 5&(&'/8%I R5/?3/ D6&9- / 5&&'>&U8+&'/< +/0E< 82*= 2D6&+7 (5/E/P%- 2/? + 0V03)-+'-% 5&65Q(5&'/< / =<(87 +&'/< ' '0>8 2&%865Q(< /8'907 :02595-'&9;I J+81Q 3&(0' D895QF0% 8( 8D6&98+&'/& '8+01 J)6&)0>//,85+81< X%/'- /./&2)& /8'3&7:02595-'- '& E&)& R83<%0') 2)+8658'- D D06)*+ D65- +2D*F<(5/&E0 %/0253&K9*+ >%/'- 8360PE& D65-1?)0 D6505 '&2 90E0B D6/86-)0)- / 5&(&'/& 2)6&)0>/95'0B 3)*6-9; 607 &E/5&91/ 2/? D8(1?E/P%-I J)6&)0>/& %/&F& '&% D65-7 '/0PC 6*+'/0U 8(D8+/0(5/ + 5&3602/0 3/06<'3*+ V<'3918'8+&'/& >%/'- D85=&+/8'01 >F*+'0>8 5&3F&(< D6&9- W 38D&E'/I a8+& 2D*F3& 685D895'/0 +-(8=-9/0 '& )060'/0 5E/3+/(8+&'0>8 br?=/0k23&c W 5+/?325- D8)0'91&F >%/'-B (& '8+0 %/0129& D6&9-B 8U-+/ E83&E'- 6-7 '03 >82D8(&695-B 5&D0+'/ +/?3250 +DF-+- (8 =<7 (U0)<B <%8UE/+/&1Q9 )-% 2&%-% 60&E/5&91? +/0E< +&U'-9; 5&(&KI T&38 =<6%/2)65 (83F&(&% 6*+'/0U +250E3/9; 2)&6&KB &=- '&E0U-9/0 +2D/06&C D8)650=- %/0253&K9*+B 8=&+/&1Q9-9; 2/? '0>&)-+'-9; 23<)7 3*+ (5/&F&E'8P9/ 5&3F&(<I a8+& 38D&E'/& )8 '/0 10(-'- D8(%/8) >82D8(&67 95-B 1&3/ /0 %/'/8'-9; E&) 685D895QF (5/&7 F&E'8PC + '&2501 >%/'/0I Z0568=89/0 2D&(& (5/?3/ D8(1?9/< 25060>< (5/&F&K + 8=25&650 D68%891/ )07 60'*+ /'+02)-9-1'-9; / 2)+8650'/< )'-9; +&6<'3*+ /'+02)-9-1'-9; (E& %&F01 / P60('/01 D650(2/?=/86958P9/I a&1+/?325-% 5&/')06028+&'/0% /'+02)86*+ 9/025Q 2/? )060'- D65- +?5F&9; &<)82)6&7 (8+-9;I d8 +F&P'/0 )6&2& Y7$ '/0 )-E38 <2D6&+'/F& 38%<'/3&91?B &E0 2)+865-F& )&3U )'0 +&6<'3/ (E& (&E250> < 4506+/8'3/7:02595-'I Y<)82)6&(& 102) (8238'&F-% +-6&50% +/0E< /2)8)'-9; D650%/&' 5&9;8(5Q9-9; + '&2501 >%/'/0I N )&'/0 101 D8)0'91&F< '& '8+0 90E0 >82D87 (&6950 5&+&6E/P%- 6*+'/0U + <9;+&E8'-% + )-% 683< 2)<(/<% <+&6<'38+&K / 3/06<'3*+ 5&>82D87 (&68+&'/& D6502)650''0>8 >%/'-I L6&90 '&( (83<7 %0')0% )6+&F- 8( 6I J)<(/<% 8360PE& +/51? < 2D8F095'0>8 / >82D8(&6950>8 >%/'-B 2)6&7 )0>/95'0 90E0 D8E/)-3/ D6502)650''01I T0('-% 5 '/9; 102) +-D0F'/0'/0 5&=<(8+- 90')6<% D8%/?(5- (+/0%& '&1+&U'/0125-%/ (5/0E'/9&%/ >%/'- W /8'3Q / :02595-'&%/I./'/8'& 3&(0'91& )8 60&E/5&91& +/0E< D8)650=7 '-9; / 89503/+&'-9; D6505 %/0253&K9*+ 5&(&KI J5060> D650D68+&(58'-9; /'+02)-91/ 8D/2-+&E/P%- '& F&%&9; >&50)- 8( D895Q)3< 683<I!>68%'-% 2<39020% 102) '&25& 23<)095'8PC + D85-23/+&'/< P68(3*+ 50+'?)65'-9;B 3)*60 <%8UE/+/&1Q '&% 607 &E/5&91? +/0E< (5/&F&KI L650( '&%/ W '&1+/?3250 +/0E8%/E/8'8+0 /'+07 2)-910I a& )0' 90E %&%- 1<U D85-23&'0 P68(3/ <'/17 '0I R5/?3/ 8D6&98+&'-% D68103)8% 5%/0'/8' )&'/0 8=E/950 90')6<% 4506+/8'3/B (8 <U-)3< %/0253&K9*+ 8((&%- &)6&39-1'/0 5&>82D8(&68+&7 '0 )060'- D8( 60360&91? / +-D895-'03I `'&%- 6*+7 '/0U D8)650=- %'/0125-9; (5/0E'/9 / 28F09)+I N-)-7 95-E/P%- 3/06<'3/ (5/&F&K )&3U0 + )-% 8=25&650I N2F<9;<10%- 2/? )&3U0 + >F82 %F8(-9; %/0253&K7 9*+B 2)&6&1Q9 2/? 685+/1&C / <&)6&39-1'/&C 8V06)? >%/'- (E& %F8(5/0U-I ` 2&)-2V&391Q 8=206+<1? =&6(58 (<UQ &3)-+'8PC D68%89-1'Q %/ P9/ / 101 5&<+&U&E'0 605<E7 )&)-I! 4506+/8'907:02595-'&9; /0 %*+/ 2/? D85-)-+'/0I N-(8=-+&%- 8>68%'- D8)0'91&F %/ P9/B =8 %&%- +/0E0 D8+8(*+ (8 (<%-I O%/<,-* P-(%<+/*<?% +,#-.*/# !."*/" 50$#6.'3%"(7$* LISTOPAD

6 A K T U A L N O Œ C I Nagroda dla Palowic [4PD?B; B98HD? H4( 8:9M B9FG46H4B; 5 54(?D576H:59 =:7GDF4 ^GHW6 Y :DF4G4>HBD? D6;( =4B=LG8L 8:9G:459M4 &S 9 5XG76 P9L( GD9:75 5 B9?PDO8H MD>:59 HB9P9HM O4G:9P!!!"#$%&!'()"*)+ J8F09)+8 L&E8+/90 5&1?F8 OOO %/0129& / 8)65-%&7 F8 '&>68(? P9/ # )-2I 5FB 3)*6Q 5>8('/ ><E&%/'0% 38'3<62<B %<2/ D6505'&95-C '& (5/&F&7 '/& 5+/Q5&'0 5 8('8+Q +2/I e6895-2)0 +6?950'/0 '&>6*( E&<60&)8% 8(=-F8 2/? G E/2)8D&(& + 3&)8+/97 3/% e65?(5/0.&625&f38+23/%i a&25q >%/'? 60D607 50')8+&E/ =<6%/2)65 N/02F&+ T&'/250+23/B 28F)-2 L&E8+/9 Z06'&6( J)658(&B &(%/'/2)6&)865- D86)&E< W f<3&25.&e9;&603 /.&69/' \&68)B & )&3U0 28F)-2/ W Park siê zmienia X8F-% 83/0% %/0253&K9- :02595-' %8>Q (87 2)6509 5%/&'-B 1&3/0 5&9;8(5Q + %/ % D&67 3<I `&E0(+/0 + <=/0>F-% 683< D8+2)&F '8+- DE&9 5&=&+B D81&+/F- 2/? 2)8F- (8 > &9;-B +&69&7 =- / 9;/K95-3&B & 1<U )06&5 %/F8P'/9- V/)'022 %8>Q )&C *+B <65Q(50K (8 C+/950'/& %/?7 P'/ =/8(06B =65<9;& 95-6&%/8'I a9 =4PD?BDF4?LE =4B=LG( 8L =:7G; /;A G9HDA :DA9:DA OGHD546( =4B=LG8L 5;69GHD( a&df-'?f8 +/0E0 9/03&+-9; D6&9B 2)Q( )0U 867 >&'/5&)865- '/0 36-1Q 2+810>8 5&(8+8E0'/&B )-% =&6(5/01B U0 D85/8% )-9; D6&9 102) '&D6&+(? /%7 D8'<1Q9-I L/ %/01290 D65-5'&'8 Q,%"*0'( 6.!"I8P"#%'6. 5& 5(1?9/& <3&5<1Q90 D/?3'0 D017 5&U0 86&5 5&=-)3/ >%/'-I OO %/ &1?F& +$"/" +#0K%"I.%B 3)*601 D6&90 D8( '&5+Q bg9/0u3& &c D6050')8+&F- 9/0'/0 82*= / 68+06*+ '& P9/0U &9-1'01 '& )060'/0 bd&e8+/93/0>8 D87 105/065&cI!2)&)'/0 %/01290 '& D8(/<% W 5& V8)87 >6&V/? 650i=- &'/8F& 86&5 V8)860D86)&U (8)-95Q9- +/0U- (?=/0K23/0>8 38P9/8F& W D65-D&(F8 EI",( Z0F3<B T8E&')& J5013& 86&5 J /9B,-25&6( ZE<2595I X82D8(&65&%/ <6895-2)8P9/ =-E/ +/90%&67 25&F *(5)+& PEQ23/0>8 Y(&% J)&9; 86&5 D650+8('/95Q9- J01%/3< N810+*(5)+& geq23/0>8./9;&f 45&623/B 3)*65- >6&)<E8+&E/ +-283/0>8 D87 5/8%< 38'3<62<B (5/?38+&E/ >%/'8% 5& 5&&'>&U87 +&'/0B & )&3U0 D8(360PE&E/ 1&3 +&U'-% 102) +/(8957 '- D82)?D '& PEQ23/01 +2/h +2/B 3)*6& + 5'&95Q9-2D82*= )+865- =8>&9)+8 9&F0> *(5)+&I N&6)-% D8(360PE0'/0 102) 6*+'/0U V&3)B /U *1 )01 +2/ )8 (<U& 5&2F<>& %F8(-9; E<(5/B 3)*65-986&5 95?P9/01 &'>&U<1Q 2/? E3/0>8 68(5&1< /'/91&)-+- 86>&'/58+&'0 + /9; %/ P9/&9;I R890'/& )8 )&3U0 28F)-2 +-6*U'/8'0>8 28F09)+&I O X52.0' B/(5 5,.2&.0' -2&/& 1#.+"%F =3+&4) 14/(&<'H> M'=.,4%) &,#'(0/B 404%B'5"," +&4'#'BE 0' 2&/%& (.#/%5,' W D8(360PE& +$#3"#9 :/#0'9"I `& 683 D0+'/0 38E01'& 0(-91& 38'3<62<I \)8 +/0B =-C %8U0 +P6*( 101 E&<60&)*+ 5'&1(5/0 2/? 5'8+< 38E01'0 28F09)+8 '&2501 >%/'-I.- )-%95&20% 5&9;?9&%- '&25-9; 45-)0E'/3*+ (8 8(+/0(50'/& '&>68(58'01 2)68'- /')06'0)8+01,,,C-'=.,4%/C0/5B >(5/0 %8U'& 5'&E0iC +/0E0 9/07 3&+-9; /'V86%&91/B %I/'I (8)-95Q9-9; ;/2)86// +2/B 101 5&=-)3*+B 1&3 6*+'/0U )-9; =/0UQ9-9; /'V86%&7 91/B 95- )0U +-6&5/C 2+81Q 8D/'/? '& V86<% (-23<7 2-1'-9;I L8'&()8 2)68'& D82/&(& 9/03&+Q >&E06/? V8)8>6&V//B +&U'0 '<%06- )0E0V8'*+B &(602-B 3&)&7 E8> V/6% 86&5 3&%06? /')06'0)8+QI L8%-2F8(&+9Q P9/0U3/ V/)'022 =-F& ="9" A0.$I( $* >*.$9I$I R5/?3/ P68(38% >%/''-% =?(Q9-% + (-2D85-91/,&(- 5&3<D/8'8 '/05=?('- 2D65?)B '&)8%/&2) 60&E/5&91Q 5&(&'/& 5&1QF 2/? J"( #0K9 A#LM. :N,OH E'-,3"I348PB 3)*6-2D6&+<10 D/095? '&( D&63/0%I 4/025- V&3)B U0 D/06+8)'0 5&F8U0'/0 D&63<B & +/?9 10>8 2F<U0='8PC %/0253&K98% :02595-'B 102) 2< '/0 60&E/58+&'0I.&%- '&(5/01?B U0 8('8+/07 '/0 2&%8E8)< /0K23/% D&63<B )8 6*+'/0U D/ (8 10>8 60+/)&E/5&91/I Konkursowi finaliœci 9.. R,#"3$%I N-6*U'/0'/ 582)&E/ '&)8%/&2) <33" :06"#8B!"#8.3!.8P"I"% 86&5 R'"33" 2#04( H'6*%"I L8'&()8 D650+8('/95Q9- \8%/21/ R5/&7 F&E'8P9/ X82D8(&69501B L68%891/ /,85+81<!"( #$% &"I,8P <V<'(8+&F '&>68(? 2D091&E'QB 3)*6Q D82)&'8+/F D65-5'&C!"#/43.$ :/#0$I804% 5& V87 )860E&91? 5 )0>86895'0>8 V02)/+&E< by68<'( d;0,893ci N&6)8 D8(360PE/CB /U 5(1?9/& '&(02F&'0 '& 38'7 3<62- V8)8>6&V/95'0 2Q )-+&'0 + E/95'-9; (5/&F&'/&9; %&630)/'>8+-9; >%/'-I T&38 D65-3F&( %8U'& 9;89/&U=- +23&5&C 82)&)'/Q +-2)&+?B 1&3& %/&F& %/ Z/=E/8)090 geq23/01 + \&)8+/9&9;I e6895-2)0 +6?950'/0 '&>6*( E&<60&)8% 38'3<67 2< %/&F8 %/01290 #M D&i(5/06'/3& + bj)&601 L/+7 '/9-c./0123/0>8!P68(3& \<E)< /8'7 90I NP6*( +2D8%'/&'-9; E&<60&)*+B >82D8(&650 >8P9/E/ )&3U0 5+-9/?59*+ )0>86895'0>8 38'3<62< '& b]2)0)-95'0 5&>82D8(&68+&'/0 8>68(*+cI N )-% 38'3<62/0 O %/ (8=-E/ E'#3$I." / R"3!,II$# 50 J)&'8+/9B %/01290 OO D65-D&(F8 5$I.3.$ / 5 45<9;8+&B 5&P %/01290 OOO 5&1?E/ T0"H$I" /UI'#."3 +I.39" 50 J)&'8+/9I Bêdzie siê dzia³o! _DH XG46( =4A O4 G9H =4PD?B; L69M4 O4H;8=9` B98HD? B9 B45;>N j02)/+&e<.<5-3/ a/0%09;&'/957 '01 BCD =>5EF <9/025- V&3)B U0 867 >&'/5&)868+/ /%D605- W./0123/0%<!P68(38+/ \<E)< /8'907:02595-'&9; W <(&F8 2/? D85-23&C 5 D<E/ P68(3*+ e'// ]<68D0123/01 =E/238 _HH )-2I 5F (8)&91/ '& (+/0 38E01'0 0(-910 V02)/+&7 E<I,&'>& /%D < '& P'/0B & D85-23&7 '0 P68(3/ 5 9&FQ D0+'8P9/Q D85+8EQ '& /?37 250'/0I N/?3250 D/0'/Q(50B )8 / +/?3250 %8UE/+87 P9/I T<U )06&5 86>&'/5&)865-5&D6&25&1Q '& (5/0+/Q)QB '8 / (5/02/Q)QB 1<=/E0<258+Q 0(-91? V02)/+&E<B D8(7 95&2 3)*6-9; '& =6&3 &)6&391/ '& D0+'8 '/0 =?(5/0 %8U'& '&6503&CI \8E01'-% 2<39020% 5+/Q5&'-% 5 D85-23/+&7 '/0% P68(3*+ 50+'?)65'-9; 102) D65-5'&'/0 (8)&7 91/ P9/ AB# %E' 5FB 3)*60 D85+8EQ '& D6507 D68+&(50'/0 /$#-'-'9$#3.0"8G. +6&5 5 %8(06'/7 5&91Q /'2)&E&91/ 90')6&E'0>8 8>650+&'/& 86& '&'/0% /'2)&E&91/ 28E&6'01 2F<UQ901 (8 D8(>650+&7 '/& 9/0DF01 +8(- <U-) `02D8E0 J53*F '6 S /8'90 86&5 X/%'&51<% '6 # + : '&9;I N )-% +-D&(3<B D6*95 %/0253&K9*+ )-9; %/ P9/B 5&(8+8E0'/ D8+/''/ =-C )&3U E8(5-B >(-U /'+02)-910 )0 D65-95-'/Q 2/? (8 5+/?37 250'/& 0V03)-+'8P9/ >82D8(&68+&'/& 0'06>/QB 5%'/01250'/& 5&D8)650=8+&'/& '& 0'06>/? 9/0DE'Q =<(-'3*+B 5%'/01250'/& 0%/21/ 2538(E/+-9; 2<=7 2)&'91/ (8 &)%82V06-B D8D6&+- 1&38P9/ D8+/0)65& / 5+/?3250'/& <(5/&F< 8('&+/&E'-9; i6*(0f 0'06>//I O L %4E*3 <4=< "%F ='5 *1404/ 3+'#. (49-2&/-2.,'+&48 (&/2/*,':0"%F 40,/(5"%B4,.6(&'> 2&/.A,4'5" 4 <3=532"C L4/=3 & 04%F 04/ 3+'#.6" (49 &2/'=4&.,'8) *+"6" 04/ 3+&4'# &/,0952&> 0"%FC X'=' *410'(5"%&0' 4,4/=.Q30<%"B0/ 6.4(<., X5'0.,4%'%F) ('=' *410'(5"%&0' -2&" Y410'&B31 02 Z, [/(&%&"0'%F) 7\2=4<;, N&/2,4.0%/) 63+.,' 7\2=4<';, [/(&%&"0'%F) 2/ =4.5/<4, N&/2>,4.0%/ %&" 6'2+&.,':0/ &'+'04' &,4E&'0/ & 5/21.> O,(&"(5<4/ 5/ 40,/(5"%B/ 1'BE (#3:"8 14/(&<'H%.1 0'(&/B *140"C G.<#'+'1" (5'2'H) '6" B'< 0'B=/-4/B 2/'=4&.,'8 (-/<5231 +&4'#'H &,4E&'0"%F &.Q/25E <3=532'=0.>.A,4'5.,E, *1404/ W +-1&P'/& ='H$#/ E'6'IB D650+8('/95Q9- \8%/21/!P+/&)- / \<E)<6-I!=- )&3 (&E01B >(-U D8%-2F*+ '& )&'/0 P68(7 3*+ <'/1'-9; + '&2501 >%/'/0 '/0 =6&3<10I N 38'3<62/0 D65-5'&'8 )&3U0 +-6*U'/0'/0B 3)*60 8)65-%&F- B$#$*" 7"0"#'6.80B E#4*/43" E.$#,3 /?#*0,I" V-.$*0$% /8'3/I!=& 38'3<62-B & D650( )3/% 5&/') &'/0 '/%/ %/0253&K9*+ '&2501 >%/'-B P+/&(95-C %8>Q )-E ('-% W '/0 8=81?)'- 102) '&% +/7 506<'03 '&2501.&F01!195-5'-I 6 LISTOPAD 2010

7 O Œ W I A T A N D6509/+/0K2)+/0 (8 38E01'8P9/B 1&3& %/&F& %/01290 D8(95&2 (86895'01 <6895-2)8P9/B + D/ % 65?(5/0 +-D&(& +2D8%'/0C 8 D602)/U8+-% +-6*U'/0'/< + D82)&9/ P'*2.+" S404(52' ]+3<'%B4 P'2.+.,/BB 3)*60 8)65-%&F& T6'3" U#"G*0'% W '&7 950E'/3 N-(5/&F< ](<3&91/B & +950P'/01 (-603)86 X/%'&51<% '6 $ + :02595-'&9;I ` 38E0/ P'*2.+E ^=E(<4/*. _32'5.2' \A,4'5" <;8'868+&'& 582)&F& <33" RW9#0$G"%B & (8(&)38+8 W 5 )0>8 2&%0>8 `02D8F< J53*F '6 S /8'90 W 2"H#.$I" 2"( I.8"(?*0804%Z?#*0,I" E#$//$%Z +$#3"9$/"!"8P"( <9"-804%Z +'M,*N"6" R"3%'6*%" / D6" :0'Y"B 3)*60 8)65-%&F- S/+'=/ &' G#3*.=/504E X#3:69I L87 Za zas³ugi w edukacji '&()8 +-6*U'/8'8 A"3,/W E'#,* W 38%0'(&')3? %/ >8 [<V9& `[L 86&5 &"6N" 50$#4HW 5 $HI R6<U-'- [&690623/01 b!=/0u-p+/&)ci T& < D6*95 U-950K 23F&(&'-9; D6505 S.$( *N"6" R"3.*0$6*%.$M' '/0 %8>F8 5&=6&3'QC 10>8 P'*2.+"!3214(52&'B 3)*60 )-% 6&50% 8)65-%&E/ (-603)865- +'O$3" E"*0$% kl650(2538e0 + 45<9;8+/0l / 2#"O43" U'G8.% kj538f& L8(2)&7 +8+& + L650>?(5-l 86&5 '&<95-9/0E0m!"#." 2.I( M" W L650(2538E0 '6 $B!"#.'I" B"#3"8%" / 2"H#.$( I" :080W*34 W L650(2538E0 '6 SB +$#3"9$/" V6./"( N" W L650(2538E0 '6 _B 2#"O43" :/"#0$8 W L650(7 2538E0 <I$%*"39#" :04-,#" W L650(2538E0 '6 MB T0"H$I" &.%*" W +/90(-603)86 L650(2538E& '6 $HB +$#3"#9" R"M'90.X*%" W L650(2538E0 '6 $$B :/$)"3." +"I,8P W L650(2538E0 Z0F3B +$"/" &.$( /#$% W JL '6 SB D6" 2N,8P W JL '6 MB DIOH.$/"!"/,*0804% W JL \2/QU0'/90B S$#'3.%" 2#0$M'( #0$% W JL L&E8+/90B E"/"#043"!"X%"(S"N$% W JL L650>?(5&B <M"/" +,#3"M.$I W JL J)&'8+/90B T0"H$I" :04-,#" W JL J /90B R$#04 E.$( I$8P W X '6 #B R'"33" &"*0$39" W X '6 _B R'I"3/" :Y#,* W `J '6 $B T6'3" :0-$I.8P W `J '6 #B A"3,( /" Q,H%'6*%" /!"#8.3 2'#0"6*%. W `J '6 SB <33" A0.,O"X*%" W `J '6 AB D6$I.3" &#'8$% W +/90(-603)86 `J '6 A / +'O$3" S4I$O'N W `J '6 ^I N /%/0'/<,&(-./0123/01 >6&)<E&910 23F&(&F 101 D650+8('/95Q9-!"#$% &#')"*%"B D8'&()8 ='H$#/ E'6'I W D60502 %/ >8 `alb 5&6&50% D ('/95Q9- \8%/21/!P+/&)- / \<E)<6-B 3)*65- +2D*E'/0 +/90=<6%/2)650% <39#0$G$- =",93$( #$- +6?95&E/ )&3U0 '&>68(- / (-DE8%-I Y6)-2)-95'Q 8D6&+? )01 <6895-2)8P9/ 5&D0+'/F- +-2)?D- D650(7 2538E&3*+B 28E/2)*+ 86&5.?23/0>8 `02D8F< N87 3&E'0>8 b4&en/ 4&')8602c 5 \'<68+&I R.S NAUCZYCIELE MIANOWANI: Zbigniew Rybka (ślubowanie) i Agata Kordanowska-Pisarek ZS nr 5, Anna Herok i Magdalena Zborowska ZS nr 1, Agnieszka Dzień SP Szczejkowice. NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI: Salomea Morawin SP Książenice, Teresa Palarz, Izabela Cebula, Wiktoria Mazur i Bożena Płoszyńska ZS nr 1, Joanna Juda ZS nr 2, Ewa Inglot, Urszula Krettek i Dominika Morciniec-Otremba ZS nr 3, Sylwia Zarzycka, Sylwia Firek, Monika Kowalczyk-Bobrek i Sabina Laskowska ZS nr 4, Alina Dubec, Izabela Lipp-Zgryźniak i Katarzyna Bober ZS nr 5, Bożena Szymura SP Szczejkowice, Gabriela Gańczorz i Małgorzata Klasik SP nr 8, Edyta Wojtyńska, Barbara Brudny, Krzysztof Myszkowski, Tomasz Zając, Danuta Hudzikowska i Danuta Kaizer G nr 2. NAUCZYCIELE-SPORTOWCY: Ewa Inglot ipiotr Kucharzewski ZS nr 3, Dorota Nowak ZS nr 4, Alina Dubec i Mariusz Gorzawski ZS nr 5, Mirosław Szopniewski G nr 6, Agata Burnagiel SP Stanowice, Grzegorz Formela SP Szczejkowice. LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW I OPLIMPIAD ORAZ ICH OPIEKUNOWIE: Patryk Frycz P nr 10 (laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Świat w kolorach, op. Aleksandra Rożek), Dawid Szura-Macełko P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Izabela Gendarz), Daniel Warzecha P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Natalia Grochla), Kamil Kuźma P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Magdalena Kuc), Patryk Kania P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Danuta Korus), Julia Rzyp P nr 8 (I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Mój przyjaciel miś, op. Aleksandra Szymura), Patrycja Pala P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Izabela Gromek), Iga Rachowicz P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Elżbieta Broda), Igor Górczewski P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Mariola Machnik), Paulina Gruszkiewicz P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Mariola Tarnacka), Jakub Kaczmarczyk P nr 3 (praca zakwalifikowana do ogólnopolskiej wystawy Ogólnopolski IV Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gdy pierwsza gwiazdka niebo rozjaśni, op. M. Tarnacka), Hanna Gocyk P nr 6 (III miejsce Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Jestem europejczykiem, op. Julia Franek), Małgorzata Iciaszczyk P nr 6 (III miejsce Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Jestem europejczykiem, op. J. Franek), Wojciech Witek SP Przegędza (laureat Srebrnego Kluczyka Dziecięcego Festiwalu Słowa, XX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, op. Katarzyna Mańka-Wałek), Natalia Korzec SP nr 6 (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego, op. Janina Baron), Marcelina Wencel SP Bełk (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego, op. Teresa Lustig), Bogusława Tlołka SP nr 3 (I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym klas III; III miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Stypendiada wczesnoszkolna konkurs czytelniczy, op. Ilona Głombica), Aleksandra Pietrek SP nr 3 (II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko ; II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Przez komiks do wiedzy o Powstaniu Śląskim; III miejsce w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Śląsku Moja ty ziemio rodzinna, op. Beata Pietrek, Teresa Szwed), Sylwia Kirszniak SP nr 3 (wyróżnienie w XX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO Inspirowane muzyką Chopina, op. B. Pietrek), Jan Mazur SP Książenice (II miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej, op. Elżbieta Matuszczyk), Robert Ferens G nr 2 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Fizyki, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SEZAM z Matematyki, op. Jerzy Kielech, Bożena Bierowiec-Chrustek), Joanna Pazdur G nr 3 (laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Niemieckiego, op. Iwona Szmelich), Łukasz Czerniak G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, tytuł TAON II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko 2010, op. Anna Dziużańska), Michał Heczko G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, laureat VI miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS, op. Monika Kowalczyk-Bobrek), Marek Słowik G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, laureat VII miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS, op. M. Kowalczyk-Bobrek), Przemysław Dziura G nr 5 (finalista Wojewódzkiego Kon- kursu Przedmiotowego z Chemii, op. M. Kowalczyk- Bobrek), Dawid Kajzer G nr 6 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, op. Grzegorz Cuber), Klaudia Wycisk G nr 7 (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii, op. Maria Gitner, Izabela Lipp-Zgryźniak), Karolina Kieś G nr 4 (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zjęzyka Polskiego, op. Danuta Łubkowska), Wojciech Liszka G nr 6 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, op. Joanna Paszenda), Mateusz Musioł G nr 7 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, op. Maria Gitner), Krzysztof Warzecha G nr 7 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, op. Wiesława Gembalczyk), Martyna Sładek G nr 7 (III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej Karolinka, op. Mirosława Wyleżoł-Mołdrzyk), Agnieszka Dyrda G nr 7 (III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej Karolinka, op. M. Wyleżoł- Mołdrzyk), Magdalena Wasiak G nr 5 (nagroda wmiędzynarodowym Konkursie Plastycznym Sankhar`s w Indiach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała), Ewelina Maciaszczyk G nr 2 (I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Człowiek w ruchu, op. B. Pietrek), Agnieszka Maciaszczyk G nr 2 (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko, op. B. Pietrek), Anna Piontek G nr 2 (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko ; II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Polska w Unii Europejskiej, op. B. Pietrek), Justyna Ćmok G nr 2 (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko, op. B. Pietrek), Katarzyna Smyczek G nr 2 (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa, op. B. Pietrek). STYPENDYŚCI: Aleksandra Pietrek i Radosław Szyk SP nr 3, Paulina Oleś SP nr 8, Aleksandra Skrabel SP Palowice, Justyna Kramorz SP Książenice, Agata Nowrot i Sylwia Groborz SP Szczejkowice, Angelika Kowol i Martyna Hetman SP Przegędza, Sylwia Wichowska i Robert Ferens G nr 2, Dawid Kajzer i Wojciech Liszka G nr 6, Robert Stokłosa, Ewa Kniażycka i Justyna Michalska ZS nr 1, Joanna Pazdur, Patrycja Iskrzycka i Julia Przybyła ZS nr 2, Przemysław Dziura, Patrycja Matla, Natalia Korzec, Łukasz Czerniak, Michał Heczko i Marek Słowik ZS nr 4, Marcelina Wencel, Aleksandra Koperwas, Klaudia Wycisk i Krzysztof Warzecha ZS nr 5. LISTOPAD

8 O G O S Z E N I A Ruch WIES AW JANISZEWSKI kandydat na burmistrza popierany przez Ruch Autonomii Œl¹ska EWA KLUCZNIOK kandydat do Sejmiku Województwa Autonomii Œl¹ska Kandydaci do Rady Powiatu Rybnickiego KRZYSZTOF KLUCZNIOK dotychczas wicestarosta powiatu rybnickiego MARIUSZ KASZEK dotychczas wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Rybnickiego EUGENIUSZ ADAMIEC dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Kandydaci do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach AUTONOMIA TO ROZWÓJ! OKRÊG NR 1 Dzielnica Leszczyny 1. Kluczniok Krzysztof, 2. Dyrbuœ Grzegorz, 3. Kala Maria, 4. Laskowski Arkadiusz, 5. Michalska Hanna, 6. P³aczek Bronis³aw OKRÊG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dêbieñsko 1. Kaszek Mariusz, 2. Klyta Wincenty, 3. Pyszny Aleksander, 4. Stefan Aniela, 5. Gorzawska-Leszczyñska Barbara, 6. Kolarczyk Jan, 7. Chwo³ka Claudia, 8. Rajca Andrzej OKRÊG NR 3 So³ectwa: Be³k, Ksi¹ enice, Palowice, Przegêdza, Stanowice, Szczejkowice 1. Adamiec Eugeniusz, 2. Morawin Salomea, 3. Kuœka Ireneusz, 4. Herman Jerzy, 5. Kempny Alina, 6. Œleziona Adrian ANDRZEJ RAUDNER dotychczas wiceburmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny HUBERT PIECHA dotychczas wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ROBERT KOWOL dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Kultury Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach KRZYSZTOF RAK dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach GRZEGORZ P ONKA dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Komunalnej i adu Przestrzennego OKRÊG NR 1 Dzielnica Leszczyny 1. Rak Krzysztof, 2. Piecha Jan, 3. P³onka Grzegorz, 4. Zaj¹c Tomasz, 5. Kasperek Micha³, 6. Looze Marek, 7. Cyroñ Roman, 8. Stempniak Marcin, 9. Go³¹bek Jerzy, 10. Szpitalny Andrzej, 11. Kornas Tomasz, 12. Leszczyñska Karolina OKRÊG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dêbieñsko 1. Raudner Andrzej, 2. Kowol Robert, 3. Procek Antoni, 4. Strzelczyk Urszula, 5. Wundersee Franciszek, 6. Lichawski Maciej, 7. Miozga Piotr, 8. Draga Leszek, 9. Stefan Jolanta, 10. yko Damian, 11. Smyczek Marian, 12. Laskowska Sabina, 13. Franek Andrzej, 14. Grzesiak Mateusz, 15. Tymiñski Jan, 16. S³upik Piotr OKRÊG NR 3 So³ectwa: Be³k, Ksi¹ enice, Palowice,Przegêdza, Stanowice, Szczejkowice 1. Piecha Hubert, 2. Bluszcz Ryszard, 3. Paszek Dariusz, 4. Kowol Aurelia, 5. Szweda Dariusz, 6. Warzecha Karol, 7. Borkowski Robert, 8. Wczasek Adam, 9. Pilar Antoni, 10. Fojcik Antoni, 11. Szordykowska Gra yna, 12. Mróz Zygmunt, 13. Ptak Marcin, 14. Owczorz Katarzyna 01(-/213 4&25154'6157 8/9-9 :; ABC4D1 8 LISTOPAD 2010

9 O G O S Z E N I A KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT B> =4*0"#9 R'39$#%' OKRÊG 3 LISTA 30 MIEJSCE 1 RAZEM BUDUJEMY NASZ PRZYSZ OŒÆ Sfinansowano przez KWW Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO Kandydat do Rady Powiatu Rybnickiego Romuald STENCEL LISTA NR 26 OKRÊG NR 2 MIEJSCE 1 Razem mo emy wiêcej Sfinansowano przez KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego LISTOPAD

10 W OGHD6=4AOL:DG45;>N LOM;59M4 B9 4 8:G98H=9>NR H958HD U;M; :4 \OGH; A9M;A H H9O9MDA 4 O46>H98 >H; >HJ8:4 U;M; :DF4 G46H9?L 64 LO9( 6MDF4 H 4O969M; B9 =GHD8M9C U4 4 8:G98H=9>N]e 8:G98H;`C 9PD?LE 69PD?C >4G9H AG4EW>D =GD5 5 E;M9>Nc 2 O4:DA :GHDU9 U;M4 5G9>9` 5 B4>C ALe \"=7G9 FW( 8M45DAe! 2)65->&9;B <)8DE9&9; / %86&9; %*+/E/P%- 1<U +/0E8368CB (5/P 23<D7 %- 2/? '& 5+-3F-9; b2)6&253&9;cb 95-E/ (<9;&9; D83<)<1Q9-9; / 51&+&9;I bj)6&253/c '/0 %&1Q 5 )&%)-%/ (0%87 '/95'-%/ D82)&9/&%/ '/9 +2D*E'0>8 W )8 (<9;- P%/06)0E'/3*+B U-1Q9-9; 3/07 (-P 5+-95&1'/0 1&38 E<(5/0 '& 5/0%/I N/&6& + (<9;- =-F& +)0(- 51&+/7 23/0% 5<D0F'/0 D8+2509;'-%I Z&'8 2/? 9/0%'8P9/B +-1P9/0 5 (8%< D8 5&7 D&('/?9/< 5%683< =-F8 1<U '/0%&E &37 )0% 8(+&>/I T0(-'/0 68=8)'/9-5%<7 250'/ +6&9&C D*i'Q '89Q 5 (6<>/01 5%/&'- '&+-3E/ (8 9;8(50'/& D8 9/0%7 3<B &E0 / 8'/ 2)&6&E/ 2/? )65-%&C + >6<7 D/0 / '&1E0D/01 =-C + (8%< D650( %&7 >/95'Q D*F'89QI Z/9/0 50>&6& 8 D*F'87 9- D650'/3&F8 '&25-9; D6&(5/&(3*+ &<)0')-95'-% ( % W =-F )8 %87 %0')B 3/0(- (<9;-B (/&=0F / +250E3/0 (0%8'- %/&F- '&1+/?325Q %89I OE0U )8 6&5-2F-25&F8 2/? 8D8+/&(&'/& 8 (5/+7 '-9; 2)<3'/?9/&9;B 25%06&9;B 3683&9; 95- '/0)-D8+-% 5&9;8+&'/< 5+/065Q)B 38K958'0 D<0')Qm bn0165& '& 5->86 W D<'3) (+&'8P9/0ocI O )8 bd<'3) (+&'87 P9/0c =-F8 (8+8(0%B U0 8+0 '/0D8387 1Q90 8(>F82- '/0 =-F Q 5+-3FQp N :02595-'&9; '&1=&6(5/01 2)6&25-7 F8 5& E/9&9; (+86<B 2)&60>8 9%0')&65& / )5+I bjf<d3&cb 95-E/ 8=097 '0>8 365-U& D65- <EI q8623/01i Z-F- )8 %/0129&B >(5/0 '/09;?)'/0 D6509;8(587 '8 D8 5%683<I T0U0E/ 9;8(5/ 8 (+*6B )8 )6<('8 (89/09B 950%< =<(5Q9Q 8>*E'Q D8'8C 2-%D&)/? D&' E02595-K7 23/ Z&6)0E) %/&F=- D83<)8+&C / 2)6&25-C D8 P%/069/r T0('&3 2)6&25-F8 D8(8='8 / + 838E/9- (+86< / + 2&%-% (+8650I Z-F- )8 / (5/+'0 8>'/0B / (-%- <3&5<7 1Q90 2/? '/0 +/&(8%8 23Q(B / 95&6'& 3&60)&B / (5/+'0 D6509/Q>/B / +/0E3/0 [&E&2- + D<2)-9;B 5&%3'/?)-9; '& 3E<95 D8381&9;p q0 2)6&25-F8 '& 2)&7 6-% 9%0')&65<B ) /2)& W >(5/0U (<9;-B 1&3 '/0 '& 9%0')&65<r j&3)b U0 =&6(58 +/ %0')&65 E02595-K23/ 5&D&(&1Q9-%/ 2/? + 9/0'/< 2)&6-9; (650+ 8%25&F-%/ >68=&%/B 1<U 2&% + 28=/0 +5=<(5&F D0+/0' ( p L8(8='0 +6&U0'/0 %*>F 68=/C +/095860% +5'825Q9-2/? '&( '/% D6&7 2)&6-38P9/*FB D6502/Q3'/?)- &<6Q '/07 U-1Q9-9; 1<U D838E0K E02595-'/&'I.-PEB U0 %8U'& =- )< 582)&C 2&%0%< '89Q +9&E0 '/0 =-F& D65-10%'&p `(&7 65-F8 2/? )8 +25&3 10('01 5 %/0253&'03I Z&=/'& 5(650%'?F& 2/? >F?=/01 '& 6*7 U&K9< / '/0 5&<+&U-F&B 3/0(- '&=8U0K7 2)+8 2/? 238K95-F8p \8P9/0E'- '&1+/7 (895'/01 )0U '/0 2D6&+(5/F ) 3)8P P9/0E0 / D8 D682)< D85&%-7 3&F +25-2)3/0 (65+/I L&%/?)&1%-B U0 + 38P9/0E0 '/0 =-F8 +)0(- D6Q(<B P+/07 9/F8 2/? )-E38 D65-8F)&65<p!95-+/7 P9/0 '/0 =-F8 98 E/95-CB U0 3)8P <2F F&'/0 / F8%8)&'/0 (8 (65+/p \8=/07 )& 2D?(5/F& +/?9 ' P9/0E'01 F&+90I 48 D6&+(& '/9 101 '/0 2)6&25-F8B &E0 / )&3 +2D8%/'&F& )? D65->8(? (8 38K9& U-9/&I J595?P9/0B U0 '/0 )6&V/F& '& )&3Q '89B 3/0(- )8 1&38=- 8(=-+&F& 2/? + 38P9/0E0 %25& (<9;*+ W '/03)*7 65- =8+/0% 5&D0+'/&E/B U0 D6509;87 H I S T O R I A Aleksandra J. Ostroch O straszkach (5Q9 '89Q 8=83 38P9/8F&B 2F-250E/ %<7 5-3? +0+'Q)65 / P+/09Q90 2/? P+/&)F8B 9;8C '&)<6&E'/0 '/0 =-F& )8 D86& 8(D6&7 +/&'& '&=8U0K2)+p N/(-+&'8 )0U /''0 (5/+' B )&3 1&3 '& D65-7 3F&( +6&9&1Q9& D*i'8B =8 D650( D*F7 '89Q 5 D89/Q>< +-9/0953& 2538E'& +/7 (5/&F& D8(8='8 2)81Q9Q D65-8>68(507 '/< 9%0')&6'-% %?23Q D82)&C '/B D85=&+/8'Q >F8+-p N/0E0 82*= +/(-+&F8 D8(8='8 E&)&1Q90 '&( >68=&7 %/ 8>'/3/B 3)*60 360PE/F- 2%<>/ + D87 +/0)65< / D?(5/F- D8'&( )5+I br8e&%/c + 3/06<'3< 4506+/8'3/I a& (8=6Q 2D6&+? 9&F0 '/0 5&68P'/?) (8 '/0(&+'& R8F- =-F- )060'0% %89'8 '&+/0(58'-%p d8 )< 2)6&25-F D65-2/?U9& J595-6=&I d8 )<)&1 E&)&F- 8>'/3/B )<)&1 2<'?F- 5 (5/+'-% D&D/068+-% 250E02)0% +-283/0 &U 3< '/0=< =/&F0 D82)&9/p N 3/06<'3< bjf<d3&c D?(5/F- (5/+'/0 1?95Q =/090 D82)&9/B +/(5/&'0 D0+'01 '89- D6505 (+< =6&9/ JpI!(+&U'/ %F87 (5/0K9- D<P9/E/ 2/? 5& '/%/ + D8>8K / '&7 +0) 29;+-)&E/ 10B &E0 '/0 <(&F8 /% 2/? 58=&95-C /9; )+&65-B 9;8C D6*=8+&E/ 2/FQ 10 8(2F8'/C W '&D8)-3&E/ 2&%0 )-E38 9;<2)- / 2DEQ)&'0 +?5F-po \8F8 b2f<d7 3&cB 2)81Q90>8 (&+'/01 =&6(5/ % D8E<B =&'8 2/? D6509;8(5/C '&+0) + (5/0KB =8 + (5/0K )&% b+8(5/f8cb & '89Q 2)6&25-F8p N/0%B %/0253&1Q9- (5/P + =E/23/% 2Q2/0(5)+/0 =&6(58 2/? '& )8 U&9;'QB &E0 (&+'/ E02595-'/&9- <+&7 U&E/ )8 %/ & '&+/0(58'0 W D65-7 D<2595&E'/0 %/&F- )&% =-C D89;8+&'0 1&3/0P b+8123&c 8=901 60E/>//B =-C %8U0 ;<2-9/I R5/P '&1=&6(5/01 b2)6&25q9-%c %/01290% + 838E/9-102)B 1&3 2F-25&F&%B 68'(8 + J)&'8+/9&9;B >(5/0 838F8 D/ '89- <3&5<10 2/? 5&D*i'/87 '-% 3/068+98% D82)&C %?U95-5'- =05 '*>I a/0 D8)+/06(5&%B &'/ '/0 5&D &%I d-e0b U0 2F-25&F&% )8 8( 3/E3< k%f8(-9;l 82*=B 5<D0F'/0 '/05&E0U'/0 8( 2/0=/0I!95-+/P9/0 D85& )-%/ D<=E/95'-%/ '/01&38 %/0129&%/B 2)6&25-F8B %8U'& 6509B /'(-+/(<&E'/0I N 9;&F<D&9; '& 2)6-9;&9;B 8D<25958'-9; 2)8(8F&9;B + %/0129&9; D89;*+3< D8E0>F-9; U8F7 '/065-p./0129 )&3/9; D65-=-F8 5+F&2595& D8 OO +81'/0 P+/&)8+01I.8>/F- )0 9503&F- '& 032;<%&910 D6505 3/E3& E&) D8 +81'/0 / (8 )0>8 95&2< 2)6&9; =-F8 )?(- D6509;8(5/C +/ &%/I a& J5958)3&9; D8( L650>?(5Q 38=/0)- +6&9&1Q90 D*i'-% +/095860% 50 23<=&'/& D/065& +D&(&F- 2D&'/387 +&'0B U0 +/(5/&F- E0UQ90>8 + P'/0>< '& %/0(5- U8F'/065& 6<23/0>8 =05 '*>I L8 032;<%&91&9; / >8(5/+-% D89;*+7 3< )0 51&+/23& <2)&F-I Z-F- )0U (8%-B + 3)*6-9; 2)6&25-F8 E&)&%/B '/0 +/&(87 %8 98B &E0 2)6&25-F8I a& 2)6-9;< 2F-7 9;&C =-F8 3683/ E<= 6<%86-I 4/?U3/0 3683/ +9;8(5/F- 29;8(&%/ '& D/?)68 / 5&)65-%-+&F- 2/? D8( (65+/&%/ W &E0 '/3) '/0 +9;8(5/I d0 8(>F82-2F-250E/ %/0253&K9-10('0>8 5 :02595-K23/9; (8%*+B =-'&1%'/01 '/0 D8 9/0%3< &'/ 50 2'<B E095 '& )650i+8B 2/0(5Q9 D65- D*i'01 38E&91/ D8 D8+689/0 5 (6<7 >/01 5%/&'- k)1i 83I #SIHHlI 45&20% D6505 2/0K D6509/Q>&F- (5/+'0 D6Q(- D8+/0)65'0B ?95 +/&)6B 9;8C +25-2)38 =-F8 5&%3'/?)0I 45&20% 2F-7 9;&C =-F8 )5+I b+-9/0.0e<5-'-ci Z-F )0U E03&65 8(+/0(5&1Q9-9;86-9;B 5& 3)*6-% 9;8(5/F- 1&3/0P (0%8'- W D8 10>8 +-1P9/< + 2/0'/ 56-+&F 2/? )&3/ +/&)6B U0 (65+/ '/0 (&F8 2/? 5&%3'QC / 5 +-9/0% 2DF-+&F +/68+8 D8 29;87 (&9; 5 >*6- '& (*FI d0>8 68(5&1< (5/+7 '0 51&+/23& 5(&65&F- 2/? >F*+'/0 + (87 %&9; +-=<(8+&'-9; '& %/0129< 2)&67 250>8 =<(-'3<B + 3)*6-%p '/0 +/&7 (8%8 98 2/? 3/0(-P 5(&65-F8I!95-+/P9/0 '&1=&6(5/01 '&6&U8'- '& D81&+/&'/0 2/? (<9;*+ =-F (8%B + 3)*7 6-% E0U&F '/0= W +*+95&2 '/0 =-F8 3&DE/9 9%0')&6'-9; / 5+F83/ &U (8 D8>650=< 9503&F- + (8%<I R<25& %87 >F& 36?9/C 2/? D8 (8%82)+/ D6505 '&1=E/U250 D&6? E&) kd8(8='8 (8 9&F38+/)0>8 8(06+&'/& 2/? 8( 5/0%/ D8)650='- 102) )0609; E&)lI N )&7 3/9; (8%&9; 95?2)8 98P 2)<3&F8B 250E07 P9/F8B D6502<+&F8 %0=E0B 51&+/&F- 2/? + D*F%683< 9/0'/0 E<= =/&F0 +/(%&p L&%/?)&1%-B U0 '/0 =-F8 P+/&)F& 0E037 )6-95'0>8 &'/ <65Q(50K dsb +/?9 3E/7 %&) +/09586&%/ =-F 5<D0F'/0 /''- '/U (5/Pp N(8+- 5&5+-95&1 23&6U-F- 2/?B U0 '89&%/ 98P 5 '/9; P9/Q>& D/065-'- / '&+0) )&6>& F*U3/0%p YE0 + %&FU0K7 23/0 &E38+- '/0 =?(5/0%- )< +'/3&CI 4/03&+0 )-E38B U0 b505'&'/&c 6*U'-9; 5<D0F'/0B 8+(8+/&F-9; 38=/0) =-F- (5/+'/0 D8(8='0I a8 & 10U0E/ + (8%< '/0 2)6&25-F8B )8 %8U'& =-F8p D82)6&25-C 2&%0%<I f8=<5-9;f8d&3/b & 95&20% / 2)&62/ D&7 '8+/0B 3)*6-9; )65-%&F- 2/? V/>E0B <%-PE'/0 2)6&25-E/ <D&)658'0 8V/&6-I L8D<E&6'0 =-F8 5&+/1&'/0 2/? + D6507 P9/06&(F8 / '& D65-3F&( D8(P+/0)E0'/0 )+&65-8( (8F< E&)&63Qp T0U0E/ )&3& 51&7 +& 2)&'?F& '89Q + 83'/0 E<= + 9/0%'01 2/0'/B 0V03) =-F %<68+&'-p a/03/0(- (<9; )65-%&F (E& 0V03)< D89;8('/? 50 25%&)- 8+/'/?)01 '& D&)-3< / 82-D&'01 28EQ W D8(D&E8'& P+/09/F8 D8'8C )6<D/% '/0=/023&+-% P+/&)F0%p 4;?)'/0 2)6&7 258'8 )+&65Q <%&5&'& 2&(5Q E<= 360(QB %&E8+&'8 '& 9/0%'-% <=6&'/< 253/07 E0)B 68=/8'8 be&6+-cb 95-E/ %&23/B /)DI Z&6(58 (8=6-% 2D828=0% '& D65-D6&7 +/0'/0 8 5&+&E '/0 E<=/&'01 2Q2/&(3/ =-F& b=&'/&ci R8 +-(F<=&'01 (-'/B 5 8)+86&%/ +-9/?)-%/ + 325)&F) 895< / =&)0>8 D-23&B +2)&+/&F8 2/? 5&D&E8'Q P+/09?I 4&F8PC D65-+/Q5-+&7 F8 2/? (8 (F<>/0>8 3/1&I L8)0% +-2)&67 95&F8 5&95&/C 2/? + 365&3&9; E<= 5& >&'3/0% / 5&2)<3&C )Q D8(P+/0)E8'Q (-'/Q + 83'8p T&3 +/(&CB b;&ee8+07 0'8+&c (-'/& '/0 102) =-'&1%'/ (0% 5 YE=/8'<h '&2/ D6&(5/&(38+/0 =&+/E/ 2/? '/Q tot +/03<B 3/07 (- '/3) )< 8 [&EE8+00' '/0 2F-25&FI Z-F- )8 2D8')&'/95'0 D28)- F8=<5/&3*+ D8( 102/0KB 3/0(- 2D65Q)&'8 (-'/0 5 D8E&p & '/0 U&('0 bp+/?)8ci a/0 2Q(i%-B U0 )8 10(-'/0 9/0%'/ E<(5/ / +/065-E/ + (<9;-I L6507 9/+'/0 W (<9;- V&29-'8+&F- +/0E< E<7 (5/ /')0E/>0')'-9; / +-325)&F98'-9; 1&3 9;8C=- `->%<')& \6&2/K23/0>8B 3)*6- =6&F U-+- <(5/&F + 20&'2&9; 2D/7 6-)-2)-95'-9; / '&+0) D6*=8+&F b=&7 (&Cc )8 51&+/238I N/065-F- + (<9;- / <9502)'/95-F- + 20&'2&9; 2F-''0 D87 0)3/.&6-E& N8E23& /.&6/& L&+E/ &7T&2' &B < 3)* (5/'7 '-% (8%< W b\822&3*+90c W '/06&5 8(D6&+/&F8 2/? bd85&>68=*+3?cb 95-E/ 20&' )8E/3/0%I,&5 '&+0) 2)8E/3 D8(8='8p D8('/*2F 2/? / 5&25&6U8+&F '& D80)3? '8>&%/B &U %<2/&F& <9/09 (8 (6<>/0>8 D8381<o N 51&+/23& '&(D (58'0 +/065-F 03290')6-3 / 3D/&65 N/)3&9-B 3)*6- %/&F '&+0) 2+0 +F&2'0 D6502Q(- W '& D65-3F&( +/065-FB U0 D65-'82/ %< D09;& 58=&950'/0 '& 507 >&650 >8(5/'- (+&(5/0P9/& D8 (5/02/Q7 )01p d&3u0 5'&38%/)& &3)863& O60'& J8E23& +/065-F& + D&6&'86%&E'0 51&7 +/23& / )5+I %0(/&I N <E)<6&E7 '&B 5&2F<U8'& (E& D8E23/01 %<5-3/ 687 (5/'& J5-%&'8+23/9; %/&F& 2+0>8 (8%8+0>8 (<9;& + 2F-''01 d-%87 25*+90B 2)<3&1Q90>8 60><E&6'/0 98 '89 8 2)&F01 D =? / '/0 DF825-F8 >8 '&+0) )8B U0 %F8(5/ J5-%&' &5 5 >8PC%/ 2D091&E'/0 5&2&(5&E/ 2/? D65-83'/0 9503&1Q9 '& D<3&'/0 1&3 '& &<(-91? )0E0+/5-1'Qp `<D0F'/0 +2D*F950P'/0B 8( E<(5/ %F8(-9; / D65-5(68+-9; 5%-2F&9;B 2F-25&F&% 8 (<9;< 2)6&25Q9-% '& 3E&) ;8(8+01 R8%< N95&28+0>8B '/0 (&1Q90%< 2D&C D0+'01 E02595-K23/01 D& &2/0 D8(68U- D8PE<='01B 8 (<9;< 51&+/&1Q9-% 2/? + D82)&9/ P+/&)0F3& + %/'/&)<68+-% 38P9/*F3< 2)81Q9-% '& D*F90 '&( )0E0+/5860%B /)(IB /)DI T0U0E/ +/?9 3/0(-P 5(&65- '&% 2/? 2D8)3&C (<9;&B <5'&1%- )8 5& 51&7 +/238 5<D0F'/0 '86%&E'0o 10 LISTOPAD 2010

11 5 8:59GH9 >4G9H %S U;M F48O469GHDA h ":GDD:U9PP9R!AOGDH9 B9 B45;A U;M9 8L=>D8DAR Turniejowe zmagania d<6'/01 (8)Q( 685>6-+&'- =-F '& =8/23&9; `02D87 F< J53*F '6 S /8'90I./ &+8(*+ '/0 <E0>F8 +/?9 5%/&'/0B 9;8C +&6<'3/ 5(09-(8+&'/0 2/? D8D6&+/F-I e9502)'/9- %8>E/ + D0F'/ +-3&5&C 2/? 2D86)8+-%/ <%/01?)'8P9/&%/ '& (8=6-% 8=/039/0I!6>&'/5&)86&%/ )<6'/01< =-F-,&(& R5/0E'/ /8'3&740')6<% 86&5./0123/!P68(03 JD86)< /,07 360&91/I N 5%&>&'/&9; D/F3&65- +5/?F8 <(5/&F $H (6<7 U-' W 5+-9/?U-F& 5'&'& 50 5%&>&K X:L[ / ::! 03/D& Y6)03 `'/950 J\!\ Ju<&(B D650( (6<U-'&%/ 4506+/8'3&745<9;*+ /.0)D8E0% N/E95&I \)8 '/0 D650D&(& 5& V<)=8E0% %*>F 6*+'8E0>E0 PE07 (5/C 6-+&E/5&91? &65-I N )<6'/01< 2)600)=&EE&B '&1E0D25& 83&5&F& 2/? (6<U-'& bz05 a&5+-ci L8587 2)&F0 %/0129& '& D8(/<% 5&1?F- b$7#7sc / bj<6- %<6-cI a& +-6*U'/0'/0 5&2F<><10 (6<U-'& 8 0'/>%&)-95'01 '&5+/0 ba/0 +/0%cB 3)*601 23F&( )+865-F- +-FQ95'/0 (5/0+95-'-B & 3)*6& 1&38 10(-'& D838'&F& + =05D87 P60('/% 2)&69/< 5+-9/?59*+ )<6'/01<I k79l S P O R T KOÑCOWE ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ 0[,fbgY[2 2#,Y" T] :\J Z0F3 '/0 D8)6&V/ <)65-%&C /01 (-2D85-91/ '& =8/23<I N D/?9/< 82)&)'/9; %07 95&9; D<'3)*+I a& 6&5/0 =0F95&'/0 5&17 %<1Q =05D/095'0 %/ P68(3< )&=0E/B 10('&3 =E/U25& /% +/51& +&E3/ 8 <)65-%&'/0 '/U 8 958F8+0 E83&)-I 1. Iskra Pszczyna :5 2. Krupiñski Suszec :16 3. Sokó³ Wola : LKS BE K :28 2#,Y" TTT] T0(0' 60%/2 / 95)06- D86&U3/ + 82)&)7 '/9; D/?9/< 38E013&9; W )&3/% %/506'-% =/E&'20% E0>/)-%<10 2/? (6<U-'& Z868+/3& J /90I R8 )01 D86-5'&38%/9/0 2D/2<1Q9-2/? '& +F&2'-% =8/23<B 8('/0PE/ S 38E01'0 D86&U3/ < 2/0=/0 k$ms 5 T0('8P9/Q T0138+/90B $m^ 5,-%060%,-='/3 / Hm$ 5 X*6'/3/0% L25*+lI L6505 %/02/Q9 52<'?E/ 2/? + )&=0E/ 8 D/?C D85-91/ / 89/06&1Q 2/? 1<U 8 2)607 V? 2D&(38+QI 1. GKS 1962 Jastrzêbie :11 2. Start Pietrowice Wielkie :21 3. Silesia Lubomia : BOROWIK SZCZEJKOWICE :34 [.2"2 2 4;/%06-95'& >6& X*6'/3& 4506+/8'3& D PE/F& 1<U '/0%&E '& D0+'8 25&'2? )01 (6<U-'- '& &+&'2 + )-% 2058'/0B 98 +-(&+&F8 2/? %8UE/+0 D8 P+/0)'-% D895Q)3< 685>6-+03I N D/?9/< 82)&)'/9; %095&9; X*6'/3 )-E38 6&5 29;8(5/F 5 =8/23& 1& /?59& k#mh 5 L/06+25-% 4;+&F8+/90lI 4*U 5 )07 > D650>6&F 95) )'/0B & (+/0 5 )-9; D87 6&U03 D8'/*2F + %095&9; 5 (+/0%& '&1>8625-%/ (6<U-'&%/ E/>/ khms 5!6F0% T&'38+/90 / $ms 5 X*67 '/3/0% Z8><258+/90lI L8 95)06'&2)< 38E013&9; DE&7 2<10 2/? '& M %/0129< + )&=0E/ / )6&9/ 1<U $$ D<'3)*+ (8 %/0129& D60%/8+&'0>8 &+&'20%I Niecodzienna wizyta &) 5 UL6;B=L =PLU45;A 46U;M4 i PDFDB69GBDF4 a9ughdc @ :G9AO=9GH;R.F8(5/ D/F3&650 %/0E/ 83&51? (8+/0(5/0C 2/? +/0E< 25950>*F*+ D/F3&623/0>8 650%/82F&B %I/'I 1&3 +->EQ7 (& )-(5/0K 5&+8(8+0>8 D/F3&65&B 5 1&3Q /')0'2-+'87 P9/Q )60'<10B 1&3Q 2)82<10 (/0)? / (E&950>8 D/F3&65 D87 +/'/0' <'/3&C &E38;8E<I L650(2)&+/9/0E0 X*6'/3& D65-7 +/0iE/ '& 2D8)3&'/0 D&%/Q)3/ 3E<=8+0B 3)*60 <9/025-7 F- <9502)'/3*+ 2D8)3&'/& '/0 %'/01 '/U 83&51& ( =/0'/& 28=/0 5(1?9/& 5.&69/'0% N8(093/%I a&17 +/?325Q 6&(8PC E02595-K23/01 %F8(5/0U- 2D6&+/F8 10(7 '&3 5&D68250'/0 (6<U-'- 1<'/86*+ / )6&%D3&65- L/&7 2)& (8 8=01650'/& '& U-+8 %095< E/>8+0>8 X*6'/3 `&=650 W \868'& \/0E90B 3)*6-8(=?(5/0 2/? $G E/2)87 D&(& '& 2)&(/8'/0 D65- <EI,882n0E)&I O D'<4/ (-.5<'04' 1'BE 0' %/=3 -.<'&'04/) :/ <':+" 1' (&'0(9.(4E*0E8 (3<%/(, (-.2%4/) 04/&'> =/:04/.+ 5/*. %&" -.%F.+&4 & 1'#/B 14/B(%.,.A%4) 5'< B'< S'2%40 L.+/%<4 `, 1#.+.A%4 14/(&<'#, W/B> <.,4%'%F O -2&"-C 2/+Ca %&" +3:/*. 14'(5' W %*+/ 86>&'/5&)86 2D8)3&'/& / D60502 L/&2)& :02595-'-B <#%"9.,*0 <9"-804%] =4Q>9 PLU?LE H9=4Q>H;M9C?9= 5 OGH;O96=L =P98; dr V4ED U4 6GLE;B; B98HD? 0U; OGHDG59 O4=9H9` 1. LKS Skrbeñsko :21 2. Granica Ruptawa :12 3. Górnik Radlin :19 8. GÓRNIK CZERWIONKA :32 [.2"2 _,<'(& 102/0''& + 3E&2/0 Z 5&38K95-F& 2/? S$ D&i7 (5/06'/3&I a& D*F%0)3< 685>6-+03 '&1E0D/01 2D8P6*( (6<U-' '&2501 >%/'- +-D&(& RQ= R?=/0K238 W 5&17 %<10 ^ D85-91? 50 2)6&)Q $H D<'3)*+ (8 E/(06& 5 X87 )&6)8+/9I R+/0 D '/U01 DE&2<10 2/?!650F L&E87 +/90 W (8=6& 38K9*+3& 6<'( '&'/< L&E8+/7 95&' D85+8E/F& /% +2D/QC 2/? (8 >*6'01 D8F*+3/ )&=07 E/I a& M E83&9/0 5'&1(<10 2/?,<9; J)&'8+/90B 3)*6- %/%8 '/05F0>8 D895Q)3< 2)6&9/F + D*i'/ V&5/0 6<'(- (8=6Q D85-91?I 'Q E&)&6'/Q E/>/ 102) (6<7 U-'& LF8%/0'/& 45<9;*+ W D<'3)*+ + $S %095&9; )8 D682)& 6090D)& '& (0>6&(&91?I N 45<9;87 +/0 3/=/9*+ 9503& 38E01'& '06+8+& +/82'&I 1. Sygna³y Gortatowice :15 2. TKKF Jednoœæ Grabownia :16 3. Polonia II Marklowice :22 5. D B DÊBIEÑSKO :20 6. ORZE PALOWICE :20 8. RUCH STANOWICE : P OMIEÑ CZUCHÓW :48 [.2"2 d d&3u0 3E&2& 4 5&38K95-F& >6-+3/ 102/0'7 ' D&i(5/06'/3<I a&250 (6<U-'- + D8F87 +/0 2058'< '/0 %&1Q 2/? 95-% D89;+&E/C W e'/& \2/QU0'/90 5&1%<10 GB & :\J OO Z0F3 $H %/ )&=0E/I a& =8/23& D/F3&650 +-=/0>'Q (8D/068 '& D895Q)3< 3+/0)'/&I R79S 1. KS Szczerbice :8 2. Iskra Rowieñ :10 3. Granica II Ruptawa :18 9. UNIA KSI ENICE : LKS II BE K :33 JD8)3&'/0 586>&'/58+&F 10(0' 5 )60'06*+ L/&7 2)&B f<3&25 \6<D&I N&6)8 )0U D8(360PE/CB U0 2+*1 +3F&( + 2<3902 2D86)8+-.&69/'& N8(093/0>8 %/&F )60'06 Z8>(&' j819/3b 3)*6- =-F 10>8 2538E07 '/8+90% D650( E&)- + 3&(650 geq23&b & 8=09'/0 102) )60'060% E02595-K23/9; )6&%D3&65-I k79l Magda znów na podium #S D&i(5/06'/3& + J)650>8%/< k+81i (8E'8PEQ23/0l 8(=-F- 2/? O'(-+/(<&E'0./2)6582)+& L8E23/ + N-7 9/23&'/< J5)&'>/ :0UQ9 38=/0) (8 E&) $MI L8 5'&387 %/)-% +-2)?D/0 '&./2)6582)+&9; g+/&)& (8=6Q V867 %? D8)+/06(5/F&!"M9"I$3" :YN"6.X*%"I a&25& 607 D6050')&')3& 5&1?F& OO %/ )&+90 S^ 5&+8('/7 9503I R8 38K9& 683< '&25-9; 25)&'>/2)*+ 9503& /'7 )0'2-+'- 9-3E 2)&6)*+ W A >6<('/& +-2)QD/Q +!F87 %<K9< ;&9; '&./2)6582)+&9;,0D<=E/3/ 45023/ F&(5/0m.&>(&E0'& JDF&+/K23&B T8&'7 '& d3895b.&69/' [0683I a&5&1<)65b ^ >6<('/& +-7 2)QD/Q + D8=E/23/%,-='/3<74;+&F8+/9&9; D8(95&2!>*E'8D8E23/0>8 d<6'/01< Z&6=*638+0>8 + 23F&(5/0 D8+/?3258'-% 8 (+*9; $S7E&)3*+ 5 :02595-' W.&)0<25& Z6<('0>8 / R&+/(& X86E/K23/0>8I!2)&)7 '/% 2)&6)0% + )-% 683< =?(5/0 )<6'/01 + d6'&+/0 '& JF8+&91/B 3)*6-8(=?(5/0 2/? $M >6<('/&I k79l Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach serdecznie zaprasza na KRYTĄ PŁYWALNIĘ CENNIK:! bilet normalny 6,00 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,10 zł)! bilet ulgowy 2,50 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,05 zł): dzieci po ukończeniu 6 roku życia, młodzież szkolna za okazaniem legitymacji! bilet studencki 3,00 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,05 zł): studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji! karnet normalny 60,00 zł (14 jednogodzinnych wejść)! karnet ulgowy 30,00 zł (14 jednogodzinnych wejść) studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji.! karnet szkolny 25,00 zł (14 jednogodzinnych wejść): młodzież posiadająca legitymację szkolną dzieci po ukończeniu 6 roku życia! wstęp wolny: dzieci do ukończenia 6 roku życia. osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz ; w soboty, niedziele i święta w godz SERDECZNIE ZAPRASZAMY! LISTOPAD

12 Y9G8H:9:; 5 OG4596H4( B; jlb69>?j 14A4>; G4HO4>HWM &) &++k GR Y/a U;M; U9G6H4 :GL6( BDR =:7G; jlb69>?9 4:GH;A9M9 46 ":9G48:59 5,;U( 5 5;A9F9M FGLB:45BDF4 969( 6P9 O4:GHDU 487U R5/?3/ 5&=/0>8% 3/068+'/3& Nd`B Y63&(/<25& Y(&%95-3& D8 _ E&)&9; <(&F8 2/? D65-+6*9/C %< (&+'- =E&23 W +-%/0'/8'8 83'&B 8('8+/8'8 0E07 +&91?B +-=<(8+&'8 D650253E8'Q +/'7 (?B D&63/'> / 9;8('/3/ (82)828+&'8 (8 82*= '/0D0F'82D6&+'-9;I 40E0% (5/&F&E'8P9/ DE&9*+3/B + 3)*601 8=09'/0 D650=-+&1Q SS 8287 =- '/0D0F'82D6&+'0 5 )060'< D8+/&7 )< 6-='/93/0>8B 102)v38%DE D ;&=/E/)&91/ 5 (<U-% '&9/7 23/0% '& D65->8)8+&'/0 %F8(-9; E<(5/ (8 +-1P9/& '& 8)+&6)- 6-'03 D6&9-I e9502)'/3&%/ +&625)&)*+ 2Q 828=- '/0D0F'82D6&+'0 /')0E03)<&E7 '/0 / 6<9; )8D'/< <%/&638+&7 '-% / 5'&95'-%I \&U(- 5 <9502)'/7 3*+ 60&E/5<10 /'(-+/(<&E'- D68>6&% 60;&=/E/)&91/B 3)*6-102) )+8658'- / V/38+&'- '& D8(2)&+/0 5>68%&(587 '-9; (83<%0')*+B 8=206+&91/B (5/&7 F&K / 5&9;8+&KI `&1?9/& 60&E/58+&'0 2Q + _ D6&98+'/&9; )06&D0<)-95'-9;m DE&2)-95'01B )09;'/95'01B 36&+/093/01B >82D8(&62)+& (8%8+0>8B /'V86%&7 )-95'01 / P+/09-I ` <9502)'/3&%/ D6&7 9< &E/V/38+&'& 3&(6& 23F&(&7 1Q9& 2/? 5 )06&D0<)*+B 60;&=/E/)&')*+ / D2-9;8E8>&I W X-.2. 0'(&"%F <.H> %&" B3: /5'- -2&"*.5.,'04' +. -2'%"C \+6"=4 (5':/ 4-2'<5"<4 &',.+.,/C G.<(&5'#%4=4 (49 0' <32('%F 4 (&<.=/> 04'%FC L -2&"(&#"1 2.<3 0' -/,0. 69+E *.5.,4 6" Q30<%B.0.,'8 0'.5,'25"1 =36 2"0<3-2'> %"C G='5/*. 5/: 0'(&/ -='0" 0' -2&"> (&#.A8) 5. -2&/+/,(&"(5<41 4%F '<5">,4&'%B'C!9+&4/1" (49 (5'2'=4 6" &0'> =/U=4 &'523+04/04/, 4(504/BE%"%F Q42> 1'%F =36 &'#.:"8 +=' 04%F (.%B'=0EC [4%&"1" 04/:) 4: X5'2.(5,3 M.,4'5.,/13 3+' (49 &2/'=4&.,'8 (,.B/ -='0" 4 -.,(5'> Wygraæ z niepe³nosprawnoœci¹ 04/ 0' 0'(&"1 5/2/04/ J'<#'+ K<5",> 0.A%4 J',.+.,/BC S3(41","-3A%48 0' 7(&/2.<4/,.+";) 6" 0'(&' -2'%' 04/ -.(&#' 0' 1'20/.2'& 6" <.=/B04 04/-/#0.(-2',> 04.52&"1'=4 (&'0(9 0' 2/F'64=45'%B9C L &/(&#"1 2.<3 -.(&/2&"=4A1" <9. Ib 14/B(% 4 <.=/B<' (49 2.&#'+.>,'#') ' 5/2'& (49,"+#3:' W +-7 1&P'/& 3/068+'/3 Nd`B <#%"9.,*0 <9"-804%I L8(8D/095'/ +&625)&)*+ + 6&%&9; 5&1?C +-38'<1Q +/0E0 '/05+-3F-9; +-68=*+B 3)*60 2Q D6050')8+&'0 %I/'I '& 2D091&E'/0 586>&'/58+&'-9; 3/067 %&25&9;I N-10U(U&1Q '& +-9/0953/B +-9;8(5Q (8 3/'&B )0&)6<B 602)&<6&7 91/B /')0>6<1Q 2/? 50 2D8F095'8P9/Q E87 3&E'QI Z/86Q )&3U0 <(5/&F + 6*U'0>8 68(5&1< 38'3<62&9;I N 82)&)'/% 95&7 2/0 <9502)'/95-E/ + Os 0(-91/ V02)/+&7 E< )+*6958P9/ 82*= '/0D0F'82D6&+7 '-9; bxe/+/93/0 JD8)3&'/& d?958+0cb 3)*60>8 90E0% 102) D6050')&91& )+*67 958P9/ )0&)6&E'01 / %<5-95'01I L8(95&2 V02)/+&E< 502D*F Nd` + 23F&(5/0m.8'/3& T8')8'B O5&=0E&.&E&65B J './9;B ]+0E/'&!9/%03B.&7 6/<25 J5&E&B Z&6=&6& J595->/0F 5&D607 50')8+&F 2D03)&3E D'I b.<5-95'0 /'7 2D/6&910c D65->8)8+&'- D8( 3/06<'7 3/0% T8&''-./38F&195-3I N 3&)0>87 6// %<5-95'01 5 D/820'3&%/ bj DE09&3<c 86&5 b:& L&E8%&c +-2)Q7 D/F '/05+-3E0 <5(8E'/8'- %<5-95'/0 D8(8D/095'- J0+06-'./9;I R8 V02)/7 +&E< D65->8)8+-+&F& >8 J)0V&'/& J5-DB 3)*6& 2D8F095'/0 D68+&(5/ 5&1?7 9/& %<5-95'0 5 <9502)'/3&%/ N&6257 )&)*+I N25-2)3/0 (5/&F&'/& D8(01%8+&'0 D6505 D6&98+'/3*+ +&625)&)*+ 2F<UQ )0%<B =- /9; D8(8D/095'/ 2)&E/ 2/? 8(7 +&U'/012/B '&=6&E/ D0+'8P9/ 2/0=/0 / )-% 2&%-% + D65-25F8P9/ %8>E/ 607 &E/58+&C 2/? '& 6-'3< D6&9-I [9E6; 46 O45G9>9 64 U9( <9=:C ED =4B=LG8 64:;>HW>; lrdnr 2B6DG8DB9C dnr 1DGG9LP:9 5 "H=4PD 1468:9545D? BG ' 5.D8H>H;B9>N FG4B4 W œwiecie baœni!3&51? (8 2D8)3&'/& 2)&'8+/F8 P+/?7 )8 =/=E/8) E'-9;B )8)0U >82D8(&7 650 D65->8)8+&E/ 9/03&+- D68>6&% &67 )-2)-95'- / 2F8(3/ D895?2)<'03I N/0E7 3/0 =6&+& '&E0UQ 2/? 502D8F8+/ %<7 5-95'0%< / (5+8'38+0%< D65->8)87 +&'0%< D8( 3/06<'3/0% A'#'/4 R$0.'#I e9502)'/3*+ 38'3<62< + D68>&9; JL '6 S D8+/)&F (-603)86 +'M,*N"6 ^$I"034I `&(&'/0% 95+&6)83E&2/2)*+ =-F8 <5<D0F'/0'/0 )02)< 86&5 8(>&('/?7 9/0 )-)<F< =&P'/ '& D8(2)&+/0 /E<2)6&7 91/I a&1e0d2/ 83&5&E/ 2/? >82D8(&650 W +'M,*N"6" BI'N%" / &",I.3" B"#3"8( %"B OO %/ &1?F& (6<U-'& 5 \2/Q7 U0'/9 W <M3.$*0%" &'3.$6.$#" / <9"- 2#0K90.$IB 5&P %/01290 OOO +-+&E95-7 F& (6<U-'& 5 L&E8+/9 W <I$%*"39#" &"/$# / R'"33" :-'I'#0B D8 (8> D6050')&91&%/ JL '6 _ kt<e/& L/V95-3B.&6E0'& 4;8+&'/09l 86&5 JL L650>?(5& ky(6/&''& \<6D&'/3B YE/7 '& d681'/&3li \8E01'-% 0E0%0')0% 2D8)3&'/& =-F 38'3<62 DE&2)-95'- '& D8(2)&+/0 =&P'/I N-6*U'/8'8 D6&90 <95'/*+ 5 JL L&E8+/90B JL J)&'8+/7 90B JL '6 _ 86&5 JL \2/QU0'/90I N <9502)'/9-38'3<62< 8)65-7 %&E/ D&%/Q)38+0 (-DE8%- / (68='0 <D8%/'3/I `& %/FQ &)%82V06? / 206(095'0 D65-7 1?9/0 + D68>&9; JL '6 S (5/?3<1? 86>&7 '/5&)8638% 38'3<62< W E"/"#043.$ R"*/#0WH*%.$G / <I$%*"39#0$!.8P"( I.%I a& 38E01'- =/=E/8)095'- 38'3<62 W )-% 6&50% 10>8 =8;&)063Q =?(5/0 L/D7 D/ W 5&D6&25&% + >6<('/< (8 JL '6 _I JA B8<+(8 12 LISTOPAD 2010

13 R E K L A M A Oferuje: wykonawstwo wod-kan wywóz szamb beczką 6,1 m 3 usługi sprzętem Gwarantujemy szybkie i solidne wykonanie usług Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi można regulować w kasie firmy w: poniedziałek od 8.00 do wtorek-piątek od 8.00 do lub przelewem na konto bankowe nr Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan: Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór , , K ALENDARZ ARZ IMPREZ K ULTURALNY TURALNYCH 2010 LISTOPAD KONCERT ZESPOŁU THE OCTOBER LEAVES, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) WYSTAWA KANARKÓW, PAPUG I INNYCH PTAKÓW EGZOTYCZNYCH, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp: dorośli 4 zł, dzieci i młodzież bezpłatnie (org.: Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne Ara, MOK) KONCERT ZESPOŁU KARAMBO, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) KONCERT ZESPOŁU UNDERGROUND, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) PREZENTACJE TEATRALNE, godz i Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; w programie: Bliskie Spotkania zespół Dziewiątka, Zakochany psotnik zespół Zetki, Królewna Śnieżka w krzywym zwierciadle zespół WTZ ; wstęp wolny (org.: Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach, MOK) PRZEGLĄD Z PIOSENKĄ I TAŃCEM PO EUROPIE, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Przedszkole nr 10 w Czerwionce, MOK) KINO MOK Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; godz Toy Story 3 ; godz Aż poleje się krew ; wstęp wolny GRUDZIEÑ 1.12 GWARA ŚLĄSKA NA WESOŁO, III GMINNO-MIEJSKI TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: MOK, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku) 2.12 WYSTAWA MALARSKA CZESŁAWA FOJCIKA PT. GÓRNICZY STAN, godz Czerwionka, Izba Tradycji; wstęp wolny (org. MOK) 6.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM, godz Czuchów, Świetlica Dzieci i Młodzieży; godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; w programie: Bajkowe spotkanie ze Św. Mikołajem w wykonaniu Teatru Jednego Klauna; wstęp: dzieci bezpłatnie, dorośli 5 zł (org.: MOK) WYSTAWA HAFTU KRZYŻYKOWEGO TWÓRCÓW Z TERENU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: MOK) KINO MOK Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; godz Jak wytresować smoka, godz Incepcja ; wstęp wolny LISTOPAD

14 O G O S Z E N I A NUMERY TELEFONÓW URZĄD GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY: Centrala Punkt Informacji Sekretariat Kancelaria Fax STRAŻ MIEJSKA Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zarząd Dróg i Służby Komunalne "H#.$I.. R"3'6. E#LI"% '&1>F?= &5- +2D*F95<9/& D8 2)6&9/0!19& / d0p9/& _Y] 5JD:Q<S< E=J\&E>S:ETD2> (<#'+'BE E#4*/43". S.$*N"6 R"3.*0$6*84 +"#H"#0$Z D,M$3... R$#0$-, S."/#"% '& &5- +2D*F95<9/& D8 2)6&9/0.&)3/ _Y] ST<B=<E (<#'+'BE &#0$6'93.80K84 ="94!.$G*%.$GZ ="93.Z +,#-.*/#0. E.$#'63.8/6'?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* J06(095'0 D8(5/?38+&'/& 5& E/95'- <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 '& ;&'01.&%- _Y] ST<B=<E L&'< =<6%/2)658+/B (0E0>&918%B 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+'BE 5L#%.. :43 0 ='90.3K PROPOZYCJE PRZYZNANIA WYRÓ NIENIA KAROLINKA Informuje się, że do 30 LISTOPADA BR. można zgłaszać PROPOZY- CJE PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA KAROLINKA osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i przedsiębiorcom za wybitne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oraz rozsławiania gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kandydatury mogą zgłaszać: Rada Miejska i jej komisje, burmistrz gminy i miasta, zarządy dzielnic, sołtysi, organy reprezentujące na zewnątrz zakłady pracy, instytucje, a także organizacje zarejestrowane wsądzie. Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorstwa (wzór ankiety do odbioru w Biurze Rady). Wnioski przyjmuje Kapituła Wyróżnienia, którą stanowią: burmistrz gminy i miasta jako jej przewodniczący, przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, zastępca burmistrza gminy i miasta oraz sekretarz gminy. Proponowane kandydatury zgłoszone w latach ubiegłych będą również rozpatrywane w tegorocznej edycji. J'2&E+ \XM!/#< (<#'+' (/2+/%&0/ -.+&49<.,'04' +=' S4/(&<'H> &',(-'2%4/ Q40'0(.,/ 3+&4/=.0/, 52'<%4/ 6=4%&0/B, 14/(4E%3,2&/A043 62C V0Q.213B9) :/ &/62'0. <,.59 cdib)ce &#) &' &'< '-'2'5" 5=/0.,/ +=' B/+0.(5<4C J' J'2&E+ M2/&/( \XM!/#< T'0/.: U'*'& J'2&E+ \XM M'=.,4%/ (<#'+' (/2+/%&0/ -.+&49<.,'04' +=' S4/(&> M'=.,4% &',(-'2%4/ Q40'0(.,/ 3+&4/=.0/, 52'<%4/ V0Q.213B/1") :/ &/62'0. <,.59 feg)ie &#C V-.+12 WXB B-&'*%;/ ='90.3.$ _Y] E>&TD5 6"#/*. M2/&/(' \XM M'=.,4%/ >F?=83/0 +-6&5- +2D*F95<9/& (<#'+'BE &#0$6'93.80K84 ="94!.$G*%.$GZ ="93.Z +,#-.*/#0. E.$#'63.8/6'?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* "H#.$I. 2"#94G"* '& &5- +2D*F95<9/& 5 D8+8(< P%/069/ >R5< (<#'+'BE +,#-.*/#0Z E.$#'63.8/6' '#"0 &#"8'63.84?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* `& 5F8U8'0 +-6&5- +2D*F95<9/&B +/0K90 / 3+/&)- 86&5 <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 '&250>8!19&B d0p9/& / R5/&(3& _Y] (0E0>&91/ e65?(< X%/'- /./&2)& 4506+/8'3&7:02595-'-B +25-2)3/% D8582)&F-% (0E0>&918%B 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+' ='90.3" 2"#94G"* J06(095'0 D8(5/?38+&'/& 5& E/95'- <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 _Y] =-F-% +2D*FD6&98+'/38% 5 \N\ br?=/0k238c 86&5 `02D8F< J53*F /8'90B (0E0>&918%m e65?(< X%/'- /./&2)& 86&5 \N\ b\'<6*+cb 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+'BE ^'3"Z 5L#%". :43 14 LISTOPAD 2010

15 O G O S Z E N I A OŒRODEK ZDROWIA W CZUCHOWIE "#$%#&"# E 6 8'52-F9213D2G 6('/D2G =961/(D2 2 82C(D2 6 H'F9+ 'F II+JJ F' IK+JJ E 6 L/'F7 6 H'F9+ 'F M+JJ F' I#+JJ F' P1F1Q B1P'/1('/7O57=>G P1F1521 R,S 2 *:SG 25>1B1('/ '/19 CZUCHÓW, ul. Kochanowskiego 30; rejestracja tel GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY Czerwionka, ul. Jana Pawła II 8AB,".'$/)(0$12)3+4$* W :DPR ms&(k&*('%& OFERUJE:! leczenie chorób skóry! elektrochirurgia! kriochirurgia! peelingi medyczne! mikrodermabrazja! kawitacja! wypełnianie zmarszczek! wycinanie znamion (z bad. hist-pat), kaszaków, wrastających paznokci! leczenie żylaków kończyn dolnych! skleroterapia pajączków! leczenie owrzodzeń podudzi, stóp cukrzycowych GABINET LARYNGOLOGICZNY '()*+(,* -.#//# 0'.%1"2) X/5'5('62=-G.B+ :B149('/51 I!P.F75-D XL/'FD1 YF/'621% 5" 2)3+4$* W =>2/./H :DPR m+m(sm+(n'& CZYNNE: CHIRURG czwartek DERMATOLOG Czerwionka, pn. i śr ; Rybnik, ul. Reymonta 50, czw LECZENIE CHORÓB USZU, GARDŁA I KRTANI U L/'F7 6 H'F9+ 'F I$+JJ F' IV+JJ 8' 6=9-L52-O49-O /-O-4(/1=O2 (-B-&'52=95-O W :DPR=4AR +(m+k S'*(%n& " 0bq0"aK#!2 3,0_#K " 0bq0"aK#!2 3,0_#K " Azbest, acekol, eternit W :DPR +(*S&r+%'(nmS 3D=9G8:54C 8181 "h " W H61/15=O1 IJ B1(G :DPR *S&(+%'(nmS /ad "[! "K,h!dK :42Ci-52=-G.B+ :4+ \'OF7 IIh d-b+ $J"E$hVE"V" 666*8"1A&)5&(%B51(*(C U9755- 'F I H/.F521 "JIJ /+ Malowanie, tapetowanie, kasetony, panele, g³adzie gipsowe, p³yty gipsowe itp. 8'B-=1Z 1!0/, [^dl2,"[! U9.=>[6G.B+ d'8'b'61 I1 :DPR '& k'%%('%sc +(m+& ksk(n%% 67849*+ :9(;/ montaż anten TV, SAT, tunery cyfrowe dhl>n75c LPR ')9 :DPR '& k'%%(nnnc +(ms& )&n('++ MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE P YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G ADZIE TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE Edward Jab³onka , KANCELARIA RADCOWSKA /1F=7 8/165-H' W 1F6'D1(1 "/2#!"q2Y2 d!dlkd[!kb0 :DPR +(m+'r%%m(%+* "#$%#&"# ='F H'F9+ 'F IV+JJ F' Ih+JJ.K"adas#s "/2,KC LPR 1458:9Q>75 S'C :DPR '& k&(*&+(') STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH oferuje naukę gry na: fortepianie, organach elektrycznych, flecie i gitarze dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat. Dla najmłodszych (3-8 lat) zajęcia rytmiki. Dom Kultury Leszczyny, ul. Ligonia tel w godz BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, i- 6 F521=> 46 %m 64 m &+%+ G+G 51 (1PB2=1=> 'H3'E 49-Q 6 42-F92P2- R/9jF (1 U9-/62'5D1E`-49=9757 W.B+ \1/E D'61 h '/19?B+ A6+ k1/p1/7 V W 9'4( '57 F' 8.PB2=95-O 621E 67D19 8/9-951=9'57=> F' F92-/i167G 'P/jP U9-/E 62'5D1G 'P/jP ^jp2-q4d'+ ;7D19 (-5 /[652-i 51 4(/'52-25(-/5-('6-OZ 666*1"(%65./)#A'(&"1"2/2*$' MIESIÊCZNIK LOKALNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY <-F1D('/ 51=9-B57Z,4UDG:,9:9?>H9=G 4-D/-(1/9 /-F1D=O2Z?551 U2-LB1+,(1B- 648[38/1=.OCZ?551 S.F92DG?B-D415F/1 X4(/'=>G \16-3 S/97P-DG,1P251 Y1/97=D1 ;]^?;U?Z 0XG46D= [LP:LG;G E"#J U9-/62'5D1E`-49=9757G.B+ ;'B5'L=2 "G (-B+a&1T J#" _#IIEV#_ <*^?:Ub?Z kk(&'+ LPR I5R _9GU9G; mc :DPR +'& k'%)(%)&c \/1='6521 R43.H E"#J U9-/62'5D1E`-49=9757G.B+ A/'FD'61 I? ^/.DZ \/761(51 cs<*seg EIJJ SB262=-G.B+ ;/'=3164D1 IJf Y1D31F \'B2H/1&2=957G EII# SB262=-G.B+ \'-9O2 IVaIh 3(,#)14# /5( $./.&5.,$.65(,"5#'/.715 "# 8%(79.:;.&"(< 5 %()'#+= /5( "6%#1# +#8(%5#;>6 /5("#+>65./21?.%#" "#&8%"(:# $%#6.,.)./26#/5# &)%>8>6 5 %(,#:.6#/5# /#,(&;#/21? 8()&8>6* XFF15' F' F/.D. I"+II+"JIJ /+!""# %&'&()*+* LISTOPAD

16 R E K L A M A MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 5/D.%+C4(. "#+5#%"(.,,#/5# 6 /#4(+ '.)#'C EF8#%# G56/51#H "/#4,C4I1(:. &5J K5(4&)5(:. L7%.,)# MC'8C%2 $%"2 C'* N.'/.715 O 6 P"(%65./1(* "H>HDF7M; B9 16 LISTOPAD 2010

Ma³ eñskie Jubileusze

Ma³ eñskie Jubileusze GAZETA BEZP ATNA Ukazuje się od 1990 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Biblioteka bez barier przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Woda czyni spustoszenia

Woda czyni spustoszenia GAZETA BEZP ATNA Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl Unia wspiera nasze inwestycje Prócz dyskietki dodatkowy dokument Uczcili Pamiêæ KATYÑSKICH OFIAR kuriercl@gazeta.pl Woda czyni spustoszenia

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Spartakiada Zakladowa KWK "Chwalowice" - Wisla 2013

Spartakiada Zakladowa KWK Chwalowice - Wisla 2013 GRUPA I ( Kobieta / Rok : 1998 Do 2010) 1 2 Górecka Dorota 23.47 2 9 Pogorzałek Marta 28.88 5.41 3 6 Skurzok Patrycja 28.90 5.43 4 4 Śliwka Monika 30.40 6.93 5 17 Czosnyka Julia 31.12 7.65 6 10 Brachmańska

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Kolejne medale i rekord œwiata. Z perspektywy mijaj¹cej kadencji. Cygaro Wilhelma ju w P³ocku III BIESIADA W CZUCHOWIE

Kolejne medale i rekord œwiata. Z perspektywy mijaj¹cej kadencji. Cygaro Wilhelma ju w P³ocku III BIESIADA W CZUCHOWIE GAZETA BEZP ATNA Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl III BIESIADA W CZUCHOWIE Z perspektywy mijaj¹cej kadencji Kolejne medale i rekord œwiata 10 LAT ŒWIADECTWA WIARY I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE Rok Przedmiot Imię i nazwisko ucznia Tytuł Opiekun 2012/2013 Biologia Małgorzata Ryba Laureat mgr Wiesława Korecka Widenka Emilia Czorny Finalista mgr Wiesława Korecka

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Włodawa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Niech siê mury pn¹ do góry!

Niech siê mury pn¹ do góry! GAZETA BEZP ATNA Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl Niech siê mury pn¹ do góry! Powiatowe recytacje w Starej Piwnicy Wszystkim Mieszkañcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ma³ eñskie. Jubileusze. na warszawskiej gie³dzie. Inauguracja w Przegêdzy. Prze³omowy debiut. W do ynkowym korowodzie. ju otwarta.

Ma³ eñskie. Jubileusze. na warszawskiej gie³dzie. Inauguracja w Przegêdzy. Prze³omowy debiut. W do ynkowym korowodzie. ju otwarta. GAZETA BEZP ATNA Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl Schetynówka ju otwarta W do ynkowym korowodzie kuriercl@gazeta.pl Czerwionka-Leszczyny Z³o a Sukcesu W BIBLIOTECE ŒL SKIEJ W KATOWICACH!

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej nr 5/2014 z dnia

Załącznik do Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej nr 5/2014 z dnia Załącznik do Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej nr 5/2014 z dnia 23.10.2014. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Siedziba Komisji: Przedszkole Nr 1, Pyskowice ul. Oświęcimska 28 1. Iwona Kupczyńska;

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości informację o składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 6 1 1 0 6 Nr obwodu głosowania * * * 6 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Filialna Szkoła Podstawowa, Stary Ujazd ul. Szkolna 3, 47-143 Ujazd Gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 2c e4d-0a93-f85e-b16d-52da-3b24 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Pionkach sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję w Pionkach. I. Dla wyboru Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR...BSE.OR.2015 BURMISTRZ MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR...BSE.OR.2015 BURMISTRZ MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2015 r. ZARZĄDZENIE NR...BSE.OR.2015 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów w dniu 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach

Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach Konkurs Matematyczny MKO 1. Julia Kochanowska kl. 3ga - laureat (opiekun - Grażyna Śleszyńska) 2. Monika Nogaj kl. 3ga

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowem z dnia 23 października 2014 roku o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jeżowe. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Teresa Irena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Wejherowskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Wejherowie I. Dla wyboru Rady Powiatu Wejherowskiego utworzono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 8 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu I. Dla wyboru Rady Miejskiej Krzywinia utworzono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5/14 w Żaganiu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art.182 1 ust.2, 2, 3 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 0 6 1 2 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Gmina

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009 / 2010 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IMIENIA JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 25, tel. (048) 363 23

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Luboń zbiorcze wyniki wyborów - Burmistrz - Rada Miasta - Rada Powiatu - Sejmik Województwa

Luboń zbiorcze wyniki wyborów - Burmistrz - Rada Miasta - Rada Powiatu - Sejmik Województwa Luboń zbiorcze wyniki wyborów - Burmistrz - Rada Miasta - Rada Powiatu - Sejmik WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/143/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/143/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/143/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Gubin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Gubinie. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW numer 72 załoga nazwisko i imię Wojciechowski Maciej, Alina 11 Kwiecień Artur, Bożena 34 42 22 58 Mioduszewski Jan, Wiwsława, Adrian Reliszko Janusz, Jadwiga Barszcz Paweł, Iwona, Ola, Alicja Matwiński

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 68de-dd97-07f e6-b319-0ec6-c373

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 68de-dd97-07f e6-b319-0ec6-c373 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Kosakowie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kosakowie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r. NR 1 W BEŁSZNICY 1. Matuszek Florian Antoni 2. Koczwara Katarzyna Iwona Zastępca Przewodniczącego 3. Andreczko Kinga Anna 4. Glenc Piotr Kamil 5. Grzegoszczyk Kamil Henryk 6. Jęczmionka Dorota Agnieszka

Bardziej szczegółowo