Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA"

Transkrypt

1 !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ ':'*-(/ 2'./-&%+-;4% %(*/<:8;4/= >*-6-$ :' +- ( %/4 *8$%/.(8 *8(%? $%4-41;/4?-2/(;4% % <7.-*'*-(/9' 7.+/+/ $(%/ B.-C :' 7'2?./D&%E (%/ :8&/ *?'(:/?D;%/ 2'0%/9-41;/4?'F;-?-$7-(%% *80'.;+/4G &/;+ +.-;4% *8C.-3(%/ (-?./D&'(8;H 7/.<7/?:8* (- 7'$8D&(8.'+*)4 I$%(8 % J%-<:- K+/.*%'(?-CL/<+;+8(8G?:)./ *8(%?-41 + ;+:/.'&/:(%/4 2+%-,-&('D;% <-$'.+125 % $'4/4 <,5608 (-.+/;+ (-<+/4 &'?-&(/4 <7',/;+('D;%A M%/ +-*-H-$ 7.+/2 <:*%/.2+/(%/$G 6/ '?./< $'4/4?-2/(;4% *8:8;+8, 4-<(' '?./C D&'(8 :./(2 (-?'&/4(/ &-:-G ' ;+8$ 7.+/<12+- <+/./9 2'?5$/(:-;4% + 9*-.-(;41 N%(-(<'*-(% %-&/ 7'+8<?-(8;H <7'.8$ *8<%,?%/$ N5(25<+8 5(%4(8;HA!"# %&'() *+", (-.#/%&0"1 2.&314/043 52&/6' %F.,') 0' %. ('1.2&E+ =.<'=0" 04/ 1' B3: :'+0/> 0'1 6"#. 70'3%&"8 (49 :"%4'; 6/& <.-'=04>:",4> *.,-#",3C %4/=<4? &'<#'+3) 14'#' &'('+04> M2&/+ 0'14 <.=/B0/,"&,'04') %F.8, &0'%&> %&",-#", 0' <(&5'#5 63+:/53 *140") 5"1 6'2+&4/B 0/B 14/2&/ B/+"04/ <.0(/<,/050' 2/'=4&'%B',%&/> 5"(49%" 2.+&40C D"1%&'(/1 B'<. ('1.> A04/B.62'0"%F 2.&,.B3 *140"C 2&E+,(-.1'*'1" B3: 0.,/ +&4'#'04') &14/> 04%F 5'<4/ &'+'04' B'< +.<.H%&/04/ 63+.," F'=4 2&'BE <3 2/'<5",'%B4 -.5/0%B'#3) B'<4 04/(4/ &/ (.6E,4+.,4(<.,.>(-.25.,/B) 2/,45'=4&'%B' %/ &/1"(#,"+.6",%&" 4 323%F.14/04/ <.-'=04 N&/2,4.0<4) &'*.(-.+'2.,'04/ -2&/(52&/04-3> 7G964/H(<. I;) -2&" B/+0.%&/(0"1 (<3-4/043 6=4%&0/B, -.(5'%4 63+.," 5'2*.,4(<') 0.,"%F 3,'*4 0'.6','%F) B'<4/ 2.+&E (<35< "0<3 %&" 5/: 5/2> /<(-=.'5'%B4C J' (.6E 1'1" B3: 0'5.14'(5 3%4E:> 1.1.+/204&'%B' O =4,.A%4 &,4E&'0/ & 63+.,E '35.(52'+" K>I?, &'> 5. 5"=<. -2&"<#'+"C P4/.64/504%/ %&" +/<='2'%B/) 14'0.=62&"14/ 1.:=4,.A%4) B'<4/ +'B/ '25/24' <.> '=/ <.0<2/50/ -2&"<#'+" <.=/B0"%F &'+'H) <'%"B0'. &0'%&/043 2/*4.0'=0"1) <2'B.,"1 2"%F,"<.0'04' B/(5/1 B3: -2&"*.5.,'0"C D. 149> %&" 149+&"0'2.+.,"1). &0'%&/043) %. +. +&" 400"14 /Q/<5 04/ 5"=<. -.1"A=0/*. 2.&,.B3 *. 04/ 52&/6' -2&/<.0",'8 :'+0"%F *140") '=/ (<35/%&0/*. -.&"(<4,'04' Q30+3(&" L.+04/(4/ &/14'0) B'<4/ 04.(#' &/ &/,0952&0"%F) 5,.2&/04',#'A%4,/*. <=41'53 +=' (.6E 364/*#' <'+/0%B') +.A8,(-.104/8 04/ 5"=<. 2.&,.B3-2&/+(4964.2%&.A%4 4 (&/2.<. &'<2.B.0/B. &14'04/,4&/230<3 *140") '=/. (&/2/*3 40,/> -2.1.%B4 *140"C G&49<4 5/13 0'(&' (-.#/%&0.A8 (5"%B4) (49 +. <':+/B & +&4/=04% 4 <':> 1.:/ (-.<.B04/ (-.*=E+'8, -2&"(&#.A8) 104/ &'A +/*. & (.#/%5,C 4 <3=532'=0/),"-'+' B'< 0'B(/2+/%&04/B -.+&49<.,'8 &',(-'2> 6'&' 2/<2/'%"B0.>(-.25.,') 63+.,' %&" 1.+/2> %4/) &'3Q'04/ B'<4%F +.A,4'+%&"#/1 04&'%B' 4 (E 5/*. -2&"<#'+/1) %F.8-2&","6.2'%F 4 -.+%&'( %&5/2.=/504/B <'+/0%B4C, 5"1.(5'5041-2&"-'+<3 0'=/:",&4E ,'> *9) 4: *140' 04/ B/(5 B/+"0"1 '+1404(52'5.2/1 %&" 40,/(5.2/1, &'<2/(4/ +2.*.,04%5,'C G.5<=4,/ 5/*. (<35<4.+%&3,'BE &,#'(&%&' 14/(&<'H%" N&3> O%/<,-* P-(%<+/*<?% Q5.$%<:.+ I$%(8 % J%-<:- K+/.*%'(?-CL/<+;+8(8 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE! #$ %&'(&)*+,&(-./0123/ /8'907:02595-'&9; <=/0>& 2/? )-% 6&50% 3&'(-(&)*+B 9;8C D650( 95)060%& E&)- =-F8 /9; $GHI J+810 E/2)- +-2)&+/F8 D/?C <>6<7 D8+&KB D8(8='/0 1&3 + D65-D&(3< +-=86*+ (8,&(- L8+/&)<,-='/93/0>8B >(5/0 '& 3&'7 (-(8+&'/0 5(09-(8+&F8 2/? MM 82*=I N587 60% <=/0>F01 3&%D&'//B '& '&25-9; F&%&9; D<7 =E/3<10%- '&5+/23& +25-2)3/9; 3&'(-(&)*+ + D8(5/&E0 '& D825950>*E'0 836?>/I O9; /E8PC / 5&1%8+&'- 8=25&6 '/0 <E0>F- 5%/&'/0I!36?> '6 $ )+865Q :02595-'-B!36?> '6 # )8 D8587 2)&F0 (5/0E'/90 %/0123/0B 95-E/ 4506+/8'3&B 45<9;*+ / R?=/0K238B 5&P '&!36?> '6 S 23F&7 (& 2/? 250PC 28F09)+ '&2501 >%/'-I N D6509/7 +/0K2)+/0 (8 2-)<&91/B 1&3& %/&F& %/ )07 6- E&)& )0%<B + 8=09'-9; +-=86&9; 2&%865Q7 (8+-9; 8 <65Q( =<6%/2)65& <=/0>& 2/? 10(-7 '/0 (+*9; 3&'(-(&)*+B N/02F&+ T&'/ / / :02503 J&E&%8'B (5/?3/ 950%< 8 +-= (09-(<10 1<U D/06+25& )<6&I!=- )-E38 (8D/2&F& V603+0'91& W (8 >F828+&'/& 102) <D6&+'/8'-9; SSI#SM./0253&K9*+ X%/'- /./&2)& 4506+/8'3&7:02595-'-I Za zas³ugi w edukacji AB78:54C :4:DE :DF4( G4>HBD #9G4645D? :G96;>;?( 8HDGDF H98MLE4B;>N OD69F4( P9LGD( 9:75 =:7G;A =4 :9=ED "/,R * CZERWIONKA, ul. M YÑSKA 6, tel./fax DÊBIEÑSKO, ul. FURGO A 155, tel./fax czynne: pn-pt , soboty MYJNIA BEZDOTYKOWA

2 W Y B O R Y &'(' *+,(-.-/ BURMISTRZ I RADA MIEJSKA w kadencji samorz¹dowej WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Kandydaci do Rady Powiatu Rybnickiego Y63&(/<25 Y(&%95-3 Y')8'/ ZE<2595 [0'6-3 R-6=<P Y'(6501 T&6%<'(8+/95,-25&6( T8'(0638 Y(&% \&D/&2 Z8>(&' \'8D/3,8=06) \8+8E ](+&6( \<9;&695-3 N&E(0%&6./)<6&.&603 L&E<9; [<=06) L/09;& X650>865 LF8'3&.&603 L68V&23& \65-25)8V,&3 :02503 J&E&%8' Z06'&6( J)658(& T*50V J59503&F& YE=/' J5+0(& J)0V&'/& J5-D YE815- N&'/03 OKRĘG NR 1 Dzielnica Leszczyny Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Autonomii Śląska Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Żelazny Bogusław 2. Klasik Alojzy 3. Adamczyk Jerzy 4. Badura Adam 5. Swinka Grzegorz 6. Fojcik Karolina 1. Kluczniok Krzysztof 2. Dyrbuś Grzegorz 3. Kala Maria 4. Laskowski Arkadiusz 5. Michalska Hanna 6. Płaczek Bronisław 1. Flajszok Iwona 2. Bober Anna 3. Kalinowski Krzysztof 4. Skuta Kazimierz 5. Wącirz Andrzej 6. Gut Leszek 1. Krasowska-Salamon Izabella 2. Dudzińska Alina 3. Bierowiec-Chrustek Bożena 4. Szczepaniak-Mura Wanda 5. Palarz Stefan 6. Kukułka Andrzej OKRĘG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Prawo i Sprawiedliwość 1. Gosiewski Adam 2. Życiński Ireneusz 3. Pokorny Marcin 4. Krzyżowski Henryk Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Tokarz Jan 2. Grochla Gabriela 3. Kopacz Damian 4. Kaczmarczyk Zbigniew 5. Włodarczyk Wojciech 6. Krotofil Henryk 7. Cieślik Zbigniew 8. Dworowy Joanna Ruch Autonomii Śląska 1. Kaszek Mariusz 2. Klyta Wincenty 3. Pyszny Aleksander 4. Stefan Aniela 5. Gorzawska-Leszczyńska Barbara 6. Kolarczyk Jan 7. Chwołka Claudia 8. Rajca Andrzej Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Stencel Romuald 2. Staniczek Eugeniusz 3. Góra Marek 4. Górecka Jolanta 5. Marciniak Małgorzata 6. Szopniewski Mirosław 7. Stankiewicz Adam 8. Iskrzycki Ireneusz Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Brząkalik Jerzy 2. Stano Barbara 3. Głombik Henryk 4. Jasiak Gabriela 5. Pawlas Mirosław 6. Kiesz Andrzej 7. Masarczyk Jan 8. Bartoszek Mirella OKRĘG NR 3 Sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice Prawo i Sprawiedliwość 1. Kotlarz Kornelia 2. Erfurt Dorota 3. Buchta Marek 4. Malcherczyk Iwona Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Kamiński Czesław 2. Piórecki Leonard 3. Krupa Mirosław 4. Smolnik Józef 5. Szejka Leszek 6. Zych Andrzej Ruch Autonomii Śląska 1. Adamiec Eugeniusz 2. Morawin Salomea 3. Kuśka Ireneusz 4. Herman Jerzy 5. Kempny Alina 6. Śleziona Adrian Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Wowra Jacek 2. Zieleźny Danuta 3. Grzegorzyca Jan 4. Jaksik Anna 5. Rasek Leszek 6. Kaczmarczyk Marian Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Kuśka Marian 2. Smyczek Katarzyna 3. Jankowski Damian 4. Gwóźdź Stanisław 5. Szala Tomasz 6. Szendzielorz Michał 2 LISTOPAD 2010

3 W Y B O R Y WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Kandydaci do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach OKRĘG NR 1 Dzielnica Leszczyny Ruch Autonomii Śląska Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Rak Krzysztof 2. Piecha Jan 3. Płonka Grzegorz 4. Zając Tomasz 5. Kasperek Michał 6. Looze Marek 7. Cyroń Roman 8. Stempniak Marcin 9. Gołąbek Jerzy 10. Szpitalny Andrzej 11. Kornas Tomasz 12. Leszczyńska Karolina 1. Szwed Artur 2. Wyleciał Krzysztof 3. Klasik Barbara 4. Malik Izabela 5. Szymański Włodzimierz 6. Wichowska Jolanta 7. Brudny Karol 8. Kaczmarek Ewa 9. Witek Tomasz 10. Jaruga Grzegorz 11. Gawliczek Łukasz 12. Sola Artur 1. Adamczyk Arkadiusz 2. Strzelecka Grażyna 3. Bluszcz Robert 4. Czuga Benedykt 5. Fojcik Bogdan 6. Gaszka-Mazgaj Mariola 7. Garczarek Dariusz 8. Grzegorzyca Lucjan 9. Koprowska Maria 10. Kuźmiński Paweł 11. Witała Anna 12. Jakubczyk Piotr 1. Salamon Leszek 2. Jarmundowicz Andrzej 3. Mitura Waldemar 4. Brząkalik Krystian 5. Perz Józef 6. Zdrzałek Grzegorz 7. Prostacki Wojciech 8. Kwasiborska Małgorzata 9. Dzikiewicz Aleksandra 10. Sambor Andrzej 11. Reszkie Aurelia 12. Biesek-Frankowska Izabela OKRĘG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko Ruch Autonomii Śląska Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Raudner Andrzej 2. Kowol Robert 3. Procek Antoni 4. Strzelczyk Urszula 5. Wundersee Franciszek 6. Lichawski Maciej 7. Miozga Piotr 8. Draga Leszek 9. Stefan Jolanta 10. Łyko Damian 11. Smyczek Marian 12. Laskowska Sabina 13. Franek Andrzej 14. Grzesiak Mateusz 15. Tymiński Jan 16. Słupik Piotr 1. Paluch Marek 2. Malik Adam 3. Sędzik Urszula 4. Binda Janina 5. Dębicki Alfred 6. Grajner Elżbieta 7. Karaszewski Adam 8. Salamon Dawid 9. Wolny Grzegorz 10. Głombik Adam 11. Szulc-Kędzior Beata 12. Albrecht Arkadiusz 13. Roszko Rafał 14. Gutwiński Piotr 15. Ogierman Bernard 16. Grzegorzyca Adam 1. Profaska Marek 2. Szyp Stefania 3. Baran Roman 4. Bojdoł Iwona 5. Capała Zbigniew 6. Chrostek Krystyna 7. Czyżycki Mirosław 8. Fojcik Piotr 9. Jasiek Janusz 10. Knapek Eugeniusz 11. Krupa Łukasz 12. Pala Jan 13. Piórecki Paweł 14. Potempa Krzysztof 15. Walento Waldemar 16. Wójcik Marian 1. Szczekała Józef 2. Knopik Bogdan 3. Waniek Alojzy 4. Szczygieł Henryk 5. Kopczyńska Ewa 6. Knapczyk Andrzej 7. Plaszczyk Alojzy 8. Głombik-Modrzyńska Sabina 9. Gonciarz Krystyna 10. Nowak Urszula 11. Sosna Irena 12. Sommer Franciszek 13. Pierchała Czesław 14. Kurasz Gabriela 15. Słupik Łukasz 16. Fuchs Mirosław OKRĘG NR 3 Sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice Ruch Autonomii Śląska 1. Piecha Hubert 2. Bluszcz Ryszard 3. Paszek Dariusz 4. Kowol Aurelia 5. Szweda Dariusz 6. Warzecha Karol 7. Borkowski Robert 8. Wczasek Adam 9. Pilar Antoni 10. Fojcik Antoni 11. Szordykowska Grażyna 12. Mróz Zygmunt 13. Ptak Marcin 14. Owczorz Katarzyna Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat 1. Jonderko Ryszard 2. Niczke Paweł 3. Kapszewicz Jerzy 4. Fuchs Henryk 5. Blinda Izabela 6. Neumann Wojciech 7. Gamza Radosław 8. Chudy Leszek 9. Chowaniec Halina 10. Lepich Adam 11. Gitner Tomasz 12. Rydziński Ireneusz 13. Buchcik Marek 14. Kania Mariola Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego 1. Janiszewski Wiesław 2. Strzoda Bernard 3. Kucharczyk Edward 4. Szweda Albin 5. Szejka Jolanta 6. Badera Renata 7. Becker Michał 8. Fojcik Cezary 9. Fojcik Alfred 10. Kaczmarczyk Janusz 11. Moroń Sebastian 12. Podorski Andrzej 13. Wiencek Janusz 14. Mołdrzyk Władysław Wspólnota Samorządowa Subregionu 1. Szczech Marek 2. Dyrbuś Henryk 3. Breza Stanisław 4. Tesluk Izabela 5. Malcherczyk Augustyn 6. Smyczek Krzysztof 7. Lis Stefan 8. Matuszczyk Henryk 9. Kąsek Andrzej 10. Lis Sławomir 11. Danyłko Wiesław 12. Kołodziejczyk Mariusz 13. Sokalska Katarzyna 14. Furgoł Artur Honorowy Radny Niepartyjny 1. Gembalczyk Alojzy 2. Franek Seweryn 3. Haiduk Paweł 4. Stanich Stanisław 5. Stokłosa Remigiusz 6. Antosik Czesław LISTOPAD

4 O G O S Z E N I A RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO RRGRR Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Sfinansowano przez KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego WIESŁAW JANISZEWSKI Szanowni Pañstwo, Panie Burmistrzu W moim yciu okres mijaj¹cej kadencji zajmuje szczególne miejsce Tak na niwie zawodowej, jak w dzia³alnoœci publicznej stanowi³ on dla mnie wyj¹tkowe wyró nienie, ale te bardzo osobiste zobowi¹zanie. Oto bowiem przed czterema laty, obdarzony mandatem spo³ecznego zaufania stan¹³em przed mo liwoœci¹ wniesienia w³asnego wk³adu w rozwój Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Po czêœci wynika³o to z programu mojego ugrupowania Ruchu Autonomii Œl¹ska, ale i tym bardziej z woli Burmistrza Wies³awa Janiszewskiego, który zaproponowa³ mi rolê jednego ze swych najbli szych wspó³pracowników. Z tej racji zakres moich s³u bowych obowi¹zków obejmowa³ pieczê nad kilkoma wydzia³ami Urzêdu Gminy i Miasta Wydzia³em Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Wydzia³em Ekologii i Zdrowia, Wydzia³em Edukacji; ponadto Biurem Polityki Spo³ecznej, Zespo³em Ekonomiczno- Administracyjnym Szkó³, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej oraz Miejskim Oœrodkiem Kultury. Ich Dyrektorom, Kierownikom, Naczelnikom, jak i wszystkim Pracownikom pragnê niniejszym z³o yæ serdeczne podziêkowania za wrêcz wzorow¹ wspó³pracê i zaanga owanie w dzia³alnoœæ na rzecz Mieszkañców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz ich s³u ebnej reprezentacji, jak¹ stanowi lokalny samorz¹d. W tym miejscu dziêkujê zatem równie wszystkim Radnym, Kierownictwu Urzêdu, nade wszystko samemu Burmistrzowi za to, czym na dobre w dziejach naszej Ma³ej Ojczyzny zapisz¹ siê dla Potomnych lata samorz¹dowej kadencji Andrzej Raudner Zastêpca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Na podsumowanie Rady Miejskiej &S 46U;M4 1GH; H9OG48H4B;>N 5 4UG96 H9UG9=M4 =:7GD O46 96GD8DA 89A4GHW645;>N @ V9GD= 1G4<98=9R N D/Q)01 3&(0'91/,&(&./0123& 8(=-F& ^^ D82/0(50KI N 2<%/0 6&('/ D8(1?E/ _MS <9;+&F-B + )-% 25060> 8 2)6&)0>/95'-% 5'&950'/< (E& < >%/'-I O M2&/& / %&5/2" ='5' R'+' S4/B(<' (<3-4'#' (49 0' 5"1) '6" *140' (49 2.&,4B'#',,4/=3 -#'(&%&"> &0'%F +=' +.62' W D8(2<%8+-+&F '& 2021/!"#$% &#'( )"*%"B D650+8('/95Q9-,&(-I O M.> %&E5<4 6"#" 523+0/) '=/ +4'=.* 4 &',4/> 2'04/ -.&,.=4#. +.BA &314/04'),"-2'%.,'8 (-2',0/ 4 %. +&4'#'04',,4/=3 (-2','%FC T+'#. (49,"-2'%.>,'8 1.+/=) *+&4/, %&'(4/ -2'% <.14> (B4 62'0:.,"%F) -2&" 4 %&9(5. *.2E%/B +"(<3(B4 0'+,4/=.1' 5/1'5'> 14) 3+','#. (49 0/ (5'0.,4(<. -2/&/05.,'0/ 0' (/(B'%F R'+" S4/B(<4/BC G&49<4 5/13 -.> -'2%43 R'+" S4/B(<4/B 3+'#. (49!32> 14(52&.,4,2'& 3&"(<'8,4/=/ -.&"5",0"%F 4,4+.%&> 0"%F &14'0 +.<.0'0"%F) B'< 4 +.<.03> BE%"%F (49, 0'(&/B *1404/ 4 14/A%4/C V 5. 0'B,49<(&" (3<%/( 5/B R'+" S4/B> (<4/BC W/+0.%&/A04/ 04/ +"(<2/+"5.,'> =4A1" +&4'#'H) 2.&-.%&9=4 0'(4 -.-2&/+04%") '=/ (5'2'=4A1" (49 B/ 2.&,4B' "Q4<.,'8C J' 5/0,4/=<4,"(4#/< 4-2'%9 0' 2&/%& 0'(&/B =.<'=0/B (-.#/%&0.A%4-2'*09,(&"(5<41 R'+0"1 (/2+/%&04/ -.+&49<.,'8C X&'0.,04 M'H(5,.), 414/043 R'+" S4/B(<4/B <4/23B9 (#.,' -.+&49> <.,'04' +.,(&"(5<4%F) 0' -2&/> (52&/04 14B'BE%/B <'+/0%B4 +&4'#'=4 0' 2&/%& ('1.2&E+3) ' -2&/+/,(&"(5<41 0' 2&/%& 0'(&"%F =' 04%F +.62' -2'%.,'=4A1"C NF%4'#6"1 <':+/13 6/&,"BE5<3 -.+&49<.,'8 &' -2&/<'> &'0E,4/+&9) +.A,4'+%&/04') Q'%F.,E -.1.%),"2.&314'#.A8.2'&,4/=/ ("1-'544-2&",(&"(5<4%F (-2','%F). (49 &,2'%'=4A1", &,4E&<3 & 2/> '=4&'%BE 1'0+'53 2'+0/*. W %*+/F '& 38'/09 D650+8('/95Q9-.I L68V&23&I W R/'(313BE% 4 B/(&%&/ 2'& +&49<3BE%,(&"(5<41 &' +.5"%F%&'(.,E.,.%0E 4 1.*9 (5,4/2> +&48) :/ :"%4/ B/(5-2&",4=/B/1) ' (#3> :/04/ 4 LISTOPAD 2010

5 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny /1&1Q9& 3&(0'91& =-F& % +-)?U8'01 D6&7 9- '& D8D6&+- V<'3918'8+&'/& / < '& >%/'-I J)&'8+/238 =<6%/2)65& 8=1QF0% + =&67 (58 )6<('-% %8%0'9/0I ` D062D03)-+- %/'/8'-9; 95)0609; E&) %8>? D8+/0(5/0CB U0 %/%8 )6<('8P9/ <(&F8 '&% 2/? 2D682)&C =&6(58 +&U'-% 5&(&'/8%I R5/?3/ D6&9- / 5&&'>&U8+&'/< +/0E< 82*= 2D6&+7 (5/E/P%- 2/? + 0V03)-+'-% 5&65Q(5&'/< / =<(87 +&'/< ' '0>8 2&%865Q(< /8'907 :02595-'&9;I J+81Q 3&(0' D895QF0% 8( 8D6&98+&'/& '8+01 J)6&)0>//,85+81< X%/'- /./&2)& /8'3&7:02595-'- '& E&)& R83<%0') 2)+8658'- D D06)*+ D65- +2D*F<(5/&E0 %/0253&K9*+ >%/'- 8360PE& D65-1?)0 D6505 '&2 90E0B D6/86-)0)- / 5&(&'/& 2)6&)0>/95'0B 3)*6-9; 607 &E/5&91/ 2/? D8(1?E/P%-I J)6&)0>/& %/&F& '&% D65-7 '/0PC 6*+'/0U 8(D8+/0(5/ + 5&3602/0 3/06<'3*+ V<'3918'8+&'/& >%/'- D85=&+/8'01 >F*+'0>8 5&3F&(< D6&9- W 38D&E'/I a8+& 2D*F3& 685D895'/0 +-(8=-9/0 '& )060'/0 5E/3+/(8+&'0>8 br?=/0k23&c W 5+/?325- D8)0'91&F >%/'-B (& '8+0 %/0129& D6&9-B 8U-+/ E83&E'- 6-7 '03 >82D8(&695-B 5&D0+'/ +/?3250 +DF-+- (8 =<7 (U0)<B <%8UE/+/&1Q9 )-% 2&%-% 60&E/5&91? +/0E< +&U'-9; 5&(&KI T&38 =<6%/2)65 (83F&(&% 6*+'/0U +250E3/9; 2)&6&KB &=- '&E0U-9/0 +2D/06&C D8)650=- %/0253&K9*+B 8=&+/&1Q9-9; 2/? '0>&)-+'-9; 23<)7 3*+ (5/&F&E'8P9/ 5&3F&(<I a8+& 38D&E'/& )8 '/0 10(-'- D8(%/8) >82D8(&67 95-B 1&3/ /0 %/'/8'-9; E&) 685D895QF (5/&7 F&E'8PC + '&2501 >%/'/0I Z0568=89/0 2D&(& (5/?3/ D8(1?9/< 25060>< (5/&F&K + 8=25&650 D68%891/ )07 60'*+ /'+02)-9-1'-9; / 2)+8650'/< )'-9; +&6<'3*+ /'+02)-9-1'-9; (E& %&F01 / P60('/01 D650(2/?=/86958P9/I a&1+/?325-% 5&/')06028+&'/0% /'+02)86*+ 9/025Q 2/? )060'- D65- +?5F&9; &<)82)6&7 (8+-9;I d8 +F&P'/0 )6&2& Y7$ '/0 )-E38 <2D6&+'/F& 38%<'/3&91?B &E0 2)+865-F& )&3U )'0 +&6<'3/ (E& (&E250> < 4506+/8'3/7:02595-'I Y<)82)6&(& 102) (8238'&F-% +-6&50% +/0E< /2)8)'-9; D650%/&' 5&9;8(5Q9-9; + '&2501 >%/'/0I N )&'/0 101 D8)0'91&F< '& '8+0 90E0 >82D87 (&6950 5&+&6E/P%- 6*+'/0U + <9;+&E8'-% + )-% 683< 2)<(/<% <+&6<'38+&K / 3/06<'3*+ 5&>82D87 (&68+&'/& D6502)650''0>8 >%/'-I L6&90 '&( (83<7 %0')0% )6+&F- 8( 6I J)<(/<% 8360PE& +/51? < 2D8F095'0>8 / >82D8(&6950>8 >%/'-B 2)6&7 )0>/95'0 90E0 D8E/)-3/ D6502)650''01I T0('-% 5 '/9; 102) +-D0F'/0'/0 5&=<(8+- 90')6<% D8%/?(5- (+/0%& '&1+&U'/0125-%/ (5/0E'/9&%/ >%/'- W /8'3Q / :02595-'&%/I./'/8'& 3&(0'91& )8 60&E/5&91& +/0E< D8)650=7 '-9; / 89503/+&'-9; D6505 %/0253&K9*+ 5&(&KI J5060> D650D68+&(58'-9; /'+02)-91/ 8D/2-+&E/P%- '& F&%&9; >&50)- 8( D895Q)3< 683<I!>68%'-% 2<39020% 102) '&25& 23<)095'8PC + D85-23/+&'/< P68(3*+ 50+'?)65'-9;B 3)*60 <%8UE/+/&1Q '&% 607 &E/5&91? +/0E< (5/&F&KI L650( '&%/ W '&1+/?3250 +/0E8%/E/8'8+0 /'+07 2)-910I a& )0' 90E %&%- 1<U D85-23&'0 P68(3/ <'/17 '0I R5/?3/ 8D6&98+&'-% D68103)8% 5%/0'/8' )&'/0 8=E/950 90')6<% 4506+/8'3/B (8 <U-)3< %/0253&K9*+ 8((&%- &)6&39-1'/0 5&>82D8(&68+&7 '0 )060'- D8( 60360&91? / +-D895-'03I `'&%- 6*+7 '/0U D8)650=- %'/0125-9; (5/0E'/9 / 28F09)+I N-)-7 95-E/P%- 3/06<'3/ (5/&F&K )&3U0 + )-% 8=25&650I N2F<9;<10%- 2/? )&3U0 + >F82 %F8(-9; %/0253&K7 9*+B 2)&6&1Q9 2/? 685+/1&C / <&)6&39-1'/&C 8V06)? >%/'- (E& %F8(5/0U-I ` 2&)-2V&391Q 8=206+<1? =&6(58 (<UQ &3)-+'8PC D68%89-1'Q %/ P9/ / 101 5&<+&U&E'0 605<E7 )&)-I! 4506+/8'907:02595-'&9; /0 %*+/ 2/? D85-)-+'/0I N-(8=-+&%- 8>68%'- D8)0'91&F %/ P9/B =8 %&%- +/0E0 D8+8(*+ (8 (<%-I O%/<,-* P-(%<+/*<?% +,#-.*/# !."*/" 50$#6.'3%"(7$* LISTOPAD

6 A K T U A L N O Œ C I Nagroda dla Palowic [4PD?B; B98HD? H4( 8:9M B9FG46H4B; 5 54(?D576H:59 =:7GDF4 ^GHW6 Y :DF4G4>HBD? D6;( =4B=LG8L 8:9G:459M4 &S 9 5XG76 P9L( GD9:75 5 B9?PDO8H MD>:59 HB9P9HM O4G:9P!!!"#$%&!'()"*)+ J8F09)+8 L&E8+/90 5&1?F8 OOO %/0129& / 8)65-%&7 F8 '&>68(? P9/ # )-2I 5FB 3)*6Q 5>8('/ ><E&%/'0% 38'3<62<B %<2/ D6505'&95-C '& (5/&F&7 '/& 5+/Q5&'0 5 8('8+Q +2/I e6895-2)0 +6?950'/0 '&>6*( E&<60&)8% 8(=-F8 2/? G E/2)8D&(& + 3&)8+/97 3/% e65?(5/0.&625&f38+23/%i a&25q >%/'? 60D607 50')8+&E/ =<6%/2)65 N/02F&+ T&'/250+23/B 28F)-2 L&E8+/9 Z06'&6( J)658(&B &(%/'/2)6&)865- D86)&E< W f<3&25.&e9;&603 /.&69/' \&68)B & )&3U0 28F)-2/ W Park siê zmienia X8F-% 83/0% %/0253&K9- :02595-' %8>Q (87 2)6509 5%/&'-B 1&3/0 5&9;8(5Q + %/ % D&67 3<I `&E0(+/0 + <=/0>F-% 683< D8+2)&F '8+- DE&9 5&=&+B D81&+/F- 2/? 2)8F- (8 > &9;-B +&69&7 =- / 9;/K95-3&B & 1<U )06&5 %/F8P'/9- V/)'022 %8>Q )&C *+B <65Q(50K (8 C+/950'/& %/?7 P'/ =/8(06B =65<9;& 95-6&%/8'I a9 =4PD?BDF4?LE =4B=LG( 8L =:7G; /;A G9HDA :DA9:DA OGHD546( =4B=LG8L 5;69GHD( a&df-'?f8 +/0E0 9/03&+-9; D6&9B 2)Q( )0U 867 >&'/5&)865- '/0 36-1Q 2+810>8 5&(8+8E0'/&B )-% =&6(5/01B U0 D85/8% )-9; D6&9 102) '&D6&+(? /%7 D8'<1Q9-I L/ %/01290 D65-5'&'8 Q,%"*0'( 6.!"I8P"#%'6. 5& 5(1?9/& <3&5<1Q90 D/?3'0 D017 5&U0 86&5 5&=-)3/ >%/'-I OO %/ &1?F& +$"/" +#0K%"I.%B 3)*601 D6&90 D8( '&5+Q bg9/0u3& &c D6050')8+&F- 9/0'/0 82*= / 68+06*+ '& P9/0U &9-1'01 '& )060'/0 bd&e8+/93/0>8 D87 105/065&cI!2)&)'/0 %/01290 '& D8(/<% W 5& V8)87 >6&V/? 650i=- &'/8F& 86&5 V8)860D86)&U (8)-95Q9- +/0U- (?=/0K23/0>8 38P9/8F& W D65-D&(F8 EI",( Z0F3<B T8E&')& J5013& 86&5 J /9B,-25&6( ZE<2595I X82D8(&65&%/ <6895-2)8P9/ =-E/ +/90%&67 25&F *(5)+& PEQ23/0>8 Y(&% J)&9; 86&5 D650+8('/95Q9- J01%/3< N810+*(5)+& geq23/0>8./9;&f 45&623/B 3)*65- >6&)<E8+&E/ +-283/0>8 D87 5/8%< 38'3<62<B (5/?38+&E/ >%/'8% 5& 5&&'>&U87 +&'/0B & )&3U0 D8(360PE&E/ 1&3 +&U'-% 102) +/(8957 '- D82)?D '& PEQ23/01 +2/h +2/B 3)*6& + 5'&95Q9-2D82*= )+865- =8>&9)+8 9&F0> *(5)+&I N&6)-% D8(360PE0'/0 102) 6*+'/0U V&3)B /U *1 )01 +2/ )8 (<U& 5&2F<>& %F8(-9; E<(5/B 3)*65-986&5 95?P9/01 &'>&U<1Q 2/? E3/0>8 68(5&1< /'/91&)-+- 86>&'/58+&'0 + /9; %/ P9/&9;I R890'/& )8 )&3U0 28F)-2 +-6*U'/8'0>8 28F09)+&I O X52.0' B/(5 5,.2&.0' -2&/& 1#.+"%F =3+&4) 14/(&<'H> M'=.,4%) &,#'(0/B 404%B'5"," +&4'#'BE 0' 2&/%& (.#/%5,' W D8(360PE& +$#3"#9 :/#0'9"I `& 683 D0+'/0 38E01'& 0(-91& 38'3<62<I \)8 +/0B =-C %8U0 +P6*( 101 E&<60&)*+ 5'&1(5/0 2/? 5'8+< 38E01'0 28F09)+8 '&2501 >%/'-I.- )-%95&20% 5&9;?9&%- '&25-9; 45-)0E'/3*+ (8 8(+/0(50'/& '&>68(58'01 2)68'- /')06'0)8+01,,,C-'=.,4%/C0/5B >(5/0 %8U'& 5'&E0iC +/0E0 9/07 3&+-9; /'V86%&91/B %I/'I (8)-95Q9-9; ;/2)86// +2/B 101 5&=-)3*+B 1&3 6*+'/0U )-9; =/0UQ9-9; /'V86%&7 91/B 95- )0U +-6&5/C 2+81Q 8D/'/? '& V86<% (-23<7 2-1'-9;I L8'&()8 2)68'& D82/&(& 9/03&+Q >&E06/? V8)8>6&V//B +&U'0 '<%06- )0E0V8'*+B &(602-B 3&)&7 E8> V/6% 86&5 3&%06? /')06'0)8+QI L8%-2F8(&+9Q P9/0U3/ V/)'022 =-F& ="9" A0.$I( $* >*.$9I$I R5/?3/ P68(38% >%/''-% =?(Q9-% + (-2D85-91/,&(- 5&3<D/8'8 '/05=?('- 2D65?)B '&)8%/&2) 60&E/5&91Q 5&(&'/& 5&1QF 2/? J"( #0K9 A#LM. :N,OH E'-,3"I348PB 3)*6-2D6&+<10 D/095? '&( D&63/0%I 4/025- V&3)B U0 D/06+8)'0 5&F8U0'/0 D&63<B & +/?9 10>8 2F<U0='8PC %/0253&K98% :02595-'B 102) 2< '/0 60&E/58+&'0I.&%- '&(5/01?B U0 8('8+/07 '/0 2&%8E8)< /0K23/% D&63<B )8 6*+'/0U D/ (8 10>8 60+/)&E/5&91/I Konkursowi finaliœci 9.. R,#"3$%I N-6*U'/0'/ 582)&E/ '&)8%/&2) <33" :06"#8B!"#8.3!.8P"I"% 86&5 R'"33" 2#04( H'6*%"I L8'&()8 D650+8('/95Q9- \8%/21/ R5/&7 F&E'8P9/ X82D8(&69501B L68%891/ /,85+81<!"( #$% &"I,8P <V<'(8+&F '&>68(? 2D091&E'QB 3)*6Q D82)&'8+/F D65-5'&C!"#/43.$ :/#0$I804% 5& V87 )860E&91? 5 )0>86895'0>8 V02)/+&E< by68<'( d;0,893ci N&6)8 D8(360PE/CB /U 5(1?9/& '&(02F&'0 '& 38'7 3<62- V8)8>6&V/95'0 2Q )-+&'0 + E/95'-9; (5/&F&'/&9; %&630)/'>8+-9; >%/'-I T&38 D65-3F&( %8U'& 9;89/&U=- +23&5&C 82)&)'/Q +-2)&+?B 1&3& %/&F& %/ Z/=E/8)090 geq23/01 + \&)8+/9&9;I e6895-2)0 +6?950'/0 '&>6*( E&<60&)8% 38'3<67 2< %/&F8 %/01290 #M D&i(5/06'/3& + bj)&601 L/+7 '/9-c./0123/0>8!P68(3& \<E)< /8'7 90I NP6*( +2D8%'/&'-9; E&<60&)*+B >82D8(&650 >8P9/E/ )&3U0 5+-9/?59*+ )0>86895'0>8 38'3<62< '& b]2)0)-95'0 5&>82D8(&68+&'/0 8>68(*+cI N )-% 38'3<62/0 O %/ (8=-E/ E'#3$I." / R"3!,II$# 50 J)&'8+/9B %/01290 OO D65-D&(F8 5$I.3.$ / 5 45<9;8+&B 5&P %/01290 OOO 5&1?E/ T0"H$I" /UI'#."3 +I.39" 50 J)&'8+/9I Bêdzie siê dzia³o! _DH XG46( =4A O4 G9H =4PD?B; L69M4 O4H;8=9` B98HD? B9 B45;>N j02)/+&e<.<5-3/ a/0%09;&'/957 '01 BCD =>5EF <9/025- V&3)B U0 867 >&'/5&)868+/ /%D605- W./0123/0%<!P68(38+/ \<E)< /8'907:02595-'&9; W <(&F8 2/? D85-23&C 5 D<E/ P68(3*+ e'// ]<68D0123/01 =E/238 _HH )-2I 5F (8)&91/ '& (+/0 38E01'0 0(-910 V02)/+&7 E<I,&'>& /%D < '& P'/0B & D85-23&7 '0 P68(3/ 5 9&FQ D0+'8P9/Q D85+8EQ '& /?37 250'/0I N/?3250 D/0'/Q(50B )8 / +/?3250 %8UE/+87 P9/I T<U )06&5 86>&'/5&)865-5&D6&25&1Q '& (5/0+/Q)QB '8 / (5/02/Q)QB 1<=/E0<258+Q 0(-91? V02)/+&E<B D8(7 95&2 3)*6-9; '& =6&3 &)6&391/ '& D0+'8 '/0 =?(5/0 %8U'& '&6503&CI \8E01'-% 2<39020% 5+/Q5&'-% 5 D85-23/+&7 '/0% P68(3*+ 50+'?)65'-9; 102) D65-5'&'/0 (8)&7 91/ P9/ AB# %E' 5FB 3)*60 D85+8EQ '& D6507 D68+&(50'/0 /$#-'-'9$#3.0"8G. +6&5 5 %8(06'/7 5&91Q /'2)&E&91/ 90')6&E'0>8 8>650+&'/& 86& '&'/0% /'2)&E&91/ 28E&6'01 2F<UQ901 (8 D8(>650+&7 '/& 9/0DF01 +8(- <U-) `02D8E0 J53*F '6 S /8'90 86&5 X/%'&51<% '6 # + : '&9;I N )-% +-D&(3<B D6*95 %/0253&K9*+ )-9; %/ P9/B 5&(8+8E0'/ D8+/''/ =-C )&3U E8(5-B >(-U /'+02)-910 )0 D65-95-'/Q 2/? (8 5+/?37 250'/& 0V03)-+'8P9/ >82D8(&68+&'/& 0'06>/QB 5%'/01250'/& 5&D8)650=8+&'/& '& 0'06>/? 9/0DE'Q =<(-'3*+B 5%'/01250'/& 0%/21/ 2538(E/+-9; 2<=7 2)&'91/ (8 &)%82V06-B D8D6&+- 1&38P9/ D8+/0)65& / 5+/?3250'/& <(5/&F< 8('&+/&E'-9; i6*(0f 0'06>//I O L %4E*3 <4=< "%F ='5 *1404/ 3+'#. (49-2&/-2.,'+&48 (&/2/*,':0"%F 40,/(5"%B4,.6(&'> 2&/.A,4'5" 4 <3=532"C L4/=3 & 04%F 04/ 3+'#.6" (49 &2/'=4&.,'8) *+"6" 04/ 3+&4'# &/,0952&> 0"%FC X'=' *410'(5"%&0' 4,4/=.Q30<%"B0/ 6.4(<., X5'0.,4%'%F) ('=' *410'(5"%&0' -2&" Y410'&B31 02 Z, [/(&%&"0'%F) 7\2=4<;, N&/2,4.0%/) 63+.,' 7\2=4<';, [/(&%&"0'%F) 2/ =4.5/<4, N&/2>,4.0%/ %&" 6'2+&.,':0/ &'+'04' &,4E&'0/ & 5/21.> O,(&"(5<4/ 5/ 40,/(5"%B/ 1'BE (#3:"8 14/(&<'H%.1 0'(&/B *140"C G.<#'+'1" (5'2'H) '6" B'< 0'B=/-4/B 2/'=4&.,'8 (-/<5231 +&4'#'H &,4E&'0"%F &.Q/25E <3=532'=0.>.A,4'5.,E, *1404/ W +-1&P'/& ='H$#/ E'6'IB D650+8('/95Q9- \8%/21/!P+/&)- / \<E)<6-I!=- )&3 (&E01B >(-U D8%-2F*+ '& )&'/0 P68(7 3*+ <'/1'-9; + '&2501 >%/'/0 '/0 =6&3<10I N 38'3<62/0 D65-5'&'8 )&3U0 +-6*U'/0'/0B 3)*60 8)65-%&F- B$#$*" 7"0"#'6.80B E#4*/43" E.$#,3 /?#*0,I" V-.$*0$% /8'3/I!=& 38'3<62-B & D650( )3/% 5&/') &'/0 '/%/ %/0253&K9*+ '&2501 >%/'-B P+/&(95-C %8>Q )-E ('-% W '/0 8=81?)'- 102) '&% +/7 506<'03 '&2501.&F01!195-5'-I 6 LISTOPAD 2010

7 O Œ W I A T A N D6509/+/0K2)+/0 (8 38E01'8P9/B 1&3& %/&F& %/01290 D8(95&2 (86895'01 <6895-2)8P9/B + D/ % 65?(5/0 +-D&(& +2D8%'/0C 8 D602)/U8+-% +-6*U'/0'/< + D82)&9/ P'*2.+" S404(52' ]+3<'%B4 P'2.+.,/BB 3)*60 8)65-%&F& T6'3" U#"G*0'% W '&7 950E'/3 N-(5/&F< ](<3&91/B & +950P'/01 (-603)86 X/%'&51<% '6 $ + :02595-'&9;I ` 38E0/ P'*2.+E ^=E(<4/*. _32'5.2' \A,4'5" <;8'868+&'& 582)&F& <33" RW9#0$G"%B & (8(&)38+8 W 5 )0>8 2&%0>8 `02D8F< J53*F '6 S /8'90 W 2"H#.$I" 2"( I.8"(?*0804%Z?#*0,I" E#$//$%Z +$#3"9$/"!"8P"( <9"-804%Z +'M,*N"6" R"3%'6*%" / D6" :0'Y"B 3)*60 8)65-%&F- S/+'=/ &' G#3*.=/504E X#3:69I L87 Za zas³ugi w edukacji '&()8 +-6*U'/8'8 A"3,/W E'#,* W 38%0'(&')3? %/ >8 [<V9& `[L 86&5 &"6N" 50$#4HW 5 $HI R6<U-'- [&690623/01 b!=/0u-p+/&)ci T& < D6*95 U-950K 23F&(&'-9; D6505 S.$( *N"6" R"3.*0$6*%.$M' '/0 %8>F8 5&=6&3'QC 10>8 P'*2.+"!3214(52&'B 3)*60 )-% 6&50% 8)65-%&E/ (-603)865- +'O$3" E"*0$% kl650(2538e0 + 45<9;8+/0l / 2#"O43" U'G8.% kj538f& L8(2)&7 +8+& + L650>?(5-l 86&5 '&<95-9/0E0m!"#." 2.I( M" W L650(2538E0 '6 $B!"#.'I" B"#3"8%" / 2"H#.$( I" :080W*34 W L650(2538E0 '6 SB +$#3"9$/" V6./"( N" W L650(2538E0 '6 _B 2#"O43" :/"#0$8 W L650(7 2538E0 <I$%*"39#" :04-,#" W L650(2538E0 '6 MB T0"H$I" &.%*" W +/90(-603)86 L650(2538E& '6 $HB +$#3"#9" R"M'90.X*%" W L650(2538E0 '6 $$B :/$)"3." +"I,8P W L650(2538E0 Z0F3B +$"/" &.$( /#$% W JL '6 SB D6" 2N,8P W JL '6 MB DIOH.$/"!"/,*0804% W JL \2/QU0'/90B S$#'3.%" 2#0$M'( #0$% W JL L&E8+/90B E"/"#043"!"X%"(S"N$% W JL L650>?(5&B <M"/" +,#3"M.$I W JL J)&'8+/90B T0"H$I" :04-,#" W JL J /90B R$#04 E.$( I$8P W X '6 #B R'"33" &"*0$39" W X '6 _B R'I"3/" :Y#,* W `J '6 $B T6'3" :0-$I.8P W `J '6 #B A"3,( /" Q,H%'6*%" /!"#8.3 2'#0"6*%. W `J '6 SB <33" A0.,O"X*%" W `J '6 AB D6$I.3" &#'8$% W +/90(-603)86 `J '6 A / +'O$3" S4I$O'N W `J '6 ^I N /%/0'/<,&(-./0123/01 >6&)<E&910 23F&(&F 101 D650+8('/95Q9-!"#$% &#')"*%"B D8'&()8 ='H$#/ E'6'I W D60502 %/ >8 `alb 5&6&50% D ('/95Q9- \8%/21/!P+/&)- / \<E)<6-B 3)*65- +2D*E'/0 +/90=<6%/2)650% <39#0$G$- =",93$( #$- +6?95&E/ )&3U0 '&>68(- / (-DE8%-I Y6)-2)-95'Q 8D6&+? )01 <6895-2)8P9/ 5&D0+'/F- +-2)?D- D650(7 2538E&3*+B 28E/2)*+ 86&5.?23/0>8 `02D8F< N87 3&E'0>8 b4&en/ 4&')8602c 5 \'<68+&I R.S NAUCZYCIELE MIANOWANI: Zbigniew Rybka (ślubowanie) i Agata Kordanowska-Pisarek ZS nr 5, Anna Herok i Magdalena Zborowska ZS nr 1, Agnieszka Dzień SP Szczejkowice. NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI: Salomea Morawin SP Książenice, Teresa Palarz, Izabela Cebula, Wiktoria Mazur i Bożena Płoszyńska ZS nr 1, Joanna Juda ZS nr 2, Ewa Inglot, Urszula Krettek i Dominika Morciniec-Otremba ZS nr 3, Sylwia Zarzycka, Sylwia Firek, Monika Kowalczyk-Bobrek i Sabina Laskowska ZS nr 4, Alina Dubec, Izabela Lipp-Zgryźniak i Katarzyna Bober ZS nr 5, Bożena Szymura SP Szczejkowice, Gabriela Gańczorz i Małgorzata Klasik SP nr 8, Edyta Wojtyńska, Barbara Brudny, Krzysztof Myszkowski, Tomasz Zając, Danuta Hudzikowska i Danuta Kaizer G nr 2. NAUCZYCIELE-SPORTOWCY: Ewa Inglot ipiotr Kucharzewski ZS nr 3, Dorota Nowak ZS nr 4, Alina Dubec i Mariusz Gorzawski ZS nr 5, Mirosław Szopniewski G nr 6, Agata Burnagiel SP Stanowice, Grzegorz Formela SP Szczejkowice. LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW I OPLIMPIAD ORAZ ICH OPIEKUNOWIE: Patryk Frycz P nr 10 (laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Świat w kolorach, op. Aleksandra Rożek), Dawid Szura-Macełko P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Izabela Gendarz), Daniel Warzecha P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Natalia Grochla), Kamil Kuźma P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Magdalena Kuc), Patryk Kania P nr 10 (laureat III Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Świat w barwach ekologii, op. Danuta Korus), Julia Rzyp P nr 8 (I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Mój przyjaciel miś, op. Aleksandra Szymura), Patrycja Pala P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Izabela Gromek), Iga Rachowicz P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Elżbieta Broda), Igor Górczewski P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Mariola Machnik), Paulina Gruszkiewicz P nr 3 (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Plastuś, op. Mariola Tarnacka), Jakub Kaczmarczyk P nr 3 (praca zakwalifikowana do ogólnopolskiej wystawy Ogólnopolski IV Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gdy pierwsza gwiazdka niebo rozjaśni, op. M. Tarnacka), Hanna Gocyk P nr 6 (III miejsce Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Jestem europejczykiem, op. Julia Franek), Małgorzata Iciaszczyk P nr 6 (III miejsce Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Jestem europejczykiem, op. J. Franek), Wojciech Witek SP Przegędza (laureat Srebrnego Kluczyka Dziecięcego Festiwalu Słowa, XX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, op. Katarzyna Mańka-Wałek), Natalia Korzec SP nr 6 (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego, op. Janina Baron), Marcelina Wencel SP Bełk (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego, op. Teresa Lustig), Bogusława Tlołka SP nr 3 (I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym klas III; III miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Stypendiada wczesnoszkolna konkurs czytelniczy, op. Ilona Głombica), Aleksandra Pietrek SP nr 3 (II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko ; II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Przez komiks do wiedzy o Powstaniu Śląskim; III miejsce w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Śląsku Moja ty ziemio rodzinna, op. Beata Pietrek, Teresa Szwed), Sylwia Kirszniak SP nr 3 (wyróżnienie w XX Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO Inspirowane muzyką Chopina, op. B. Pietrek), Jan Mazur SP Książenice (II miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej, op. Elżbieta Matuszczyk), Robert Ferens G nr 2 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Fizyki, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SEZAM z Matematyki, op. Jerzy Kielech, Bożena Bierowiec-Chrustek), Joanna Pazdur G nr 3 (laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Niemieckiego, op. Iwona Szmelich), Łukasz Czerniak G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, tytuł TAON II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko 2010, op. Anna Dziużańska), Michał Heczko G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, laureat VI miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS, op. Monika Kowalczyk-Bobrek), Marek Słowik G nr 5 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, laureat VII miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS, op. M. Kowalczyk-Bobrek), Przemysław Dziura G nr 5 (finalista Wojewódzkiego Kon- kursu Przedmiotowego z Chemii, op. M. Kowalczyk- Bobrek), Dawid Kajzer G nr 6 (laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, op. Grzegorz Cuber), Klaudia Wycisk G nr 7 (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii, op. Maria Gitner, Izabela Lipp-Zgryźniak), Karolina Kieś G nr 4 (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zjęzyka Polskiego, op. Danuta Łubkowska), Wojciech Liszka G nr 6 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, op. Joanna Paszenda), Mateusz Musioł G nr 7 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, op. Maria Gitner), Krzysztof Warzecha G nr 7 (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, op. Wiesława Gembalczyk), Martyna Sładek G nr 7 (III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej Karolinka, op. Mirosława Wyleżoł-Mołdrzyk), Agnieszka Dyrda G nr 7 (III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej Karolinka, op. M. Wyleżoł- Mołdrzyk), Magdalena Wasiak G nr 5 (nagroda wmiędzynarodowym Konkursie Plastycznym Sankhar`s w Indiach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała), Ewelina Maciaszczyk G nr 2 (I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Człowiek w ruchu, op. B. Pietrek), Agnieszka Maciaszczyk G nr 2 (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko, op. B. Pietrek), Anna Piontek G nr 2 (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko ; II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Polska w Unii Europejskiej, op. B. Pietrek), Justyna Ćmok G nr 2 (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Miś Paddington portrety i nie tylko, op. B. Pietrek), Katarzyna Smyczek G nr 2 (III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa, op. B. Pietrek). STYPENDYŚCI: Aleksandra Pietrek i Radosław Szyk SP nr 3, Paulina Oleś SP nr 8, Aleksandra Skrabel SP Palowice, Justyna Kramorz SP Książenice, Agata Nowrot i Sylwia Groborz SP Szczejkowice, Angelika Kowol i Martyna Hetman SP Przegędza, Sylwia Wichowska i Robert Ferens G nr 2, Dawid Kajzer i Wojciech Liszka G nr 6, Robert Stokłosa, Ewa Kniażycka i Justyna Michalska ZS nr 1, Joanna Pazdur, Patrycja Iskrzycka i Julia Przybyła ZS nr 2, Przemysław Dziura, Patrycja Matla, Natalia Korzec, Łukasz Czerniak, Michał Heczko i Marek Słowik ZS nr 4, Marcelina Wencel, Aleksandra Koperwas, Klaudia Wycisk i Krzysztof Warzecha ZS nr 5. LISTOPAD

8 O G O S Z E N I A Ruch WIES AW JANISZEWSKI kandydat na burmistrza popierany przez Ruch Autonomii Œl¹ska EWA KLUCZNIOK kandydat do Sejmiku Województwa Autonomii Œl¹ska Kandydaci do Rady Powiatu Rybnickiego KRZYSZTOF KLUCZNIOK dotychczas wicestarosta powiatu rybnickiego MARIUSZ KASZEK dotychczas wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Rybnickiego EUGENIUSZ ADAMIEC dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Kandydaci do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach AUTONOMIA TO ROZWÓJ! OKRÊG NR 1 Dzielnica Leszczyny 1. Kluczniok Krzysztof, 2. Dyrbuœ Grzegorz, 3. Kala Maria, 4. Laskowski Arkadiusz, 5. Michalska Hanna, 6. P³aczek Bronis³aw OKRÊG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dêbieñsko 1. Kaszek Mariusz, 2. Klyta Wincenty, 3. Pyszny Aleksander, 4. Stefan Aniela, 5. Gorzawska-Leszczyñska Barbara, 6. Kolarczyk Jan, 7. Chwo³ka Claudia, 8. Rajca Andrzej OKRÊG NR 3 So³ectwa: Be³k, Ksi¹ enice, Palowice, Przegêdza, Stanowice, Szczejkowice 1. Adamiec Eugeniusz, 2. Morawin Salomea, 3. Kuœka Ireneusz, 4. Herman Jerzy, 5. Kempny Alina, 6. Œleziona Adrian ANDRZEJ RAUDNER dotychczas wiceburmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny HUBERT PIECHA dotychczas wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ROBERT KOWOL dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Kultury Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach KRZYSZTOF RAK dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach GRZEGORZ P ONKA dotychczas przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Komunalnej i adu Przestrzennego OKRÊG NR 1 Dzielnica Leszczyny 1. Rak Krzysztof, 2. Piecha Jan, 3. P³onka Grzegorz, 4. Zaj¹c Tomasz, 5. Kasperek Micha³, 6. Looze Marek, 7. Cyroñ Roman, 8. Stempniak Marcin, 9. Go³¹bek Jerzy, 10. Szpitalny Andrzej, 11. Kornas Tomasz, 12. Leszczyñska Karolina OKRÊG NR 2 Dzielnice: Czerwionka, Czuchów, Dêbieñsko 1. Raudner Andrzej, 2. Kowol Robert, 3. Procek Antoni, 4. Strzelczyk Urszula, 5. Wundersee Franciszek, 6. Lichawski Maciej, 7. Miozga Piotr, 8. Draga Leszek, 9. Stefan Jolanta, 10. yko Damian, 11. Smyczek Marian, 12. Laskowska Sabina, 13. Franek Andrzej, 14. Grzesiak Mateusz, 15. Tymiñski Jan, 16. S³upik Piotr OKRÊG NR 3 So³ectwa: Be³k, Ksi¹ enice, Palowice,Przegêdza, Stanowice, Szczejkowice 1. Piecha Hubert, 2. Bluszcz Ryszard, 3. Paszek Dariusz, 4. Kowol Aurelia, 5. Szweda Dariusz, 6. Warzecha Karol, 7. Borkowski Robert, 8. Wczasek Adam, 9. Pilar Antoni, 10. Fojcik Antoni, 11. Szordykowska Gra yna, 12. Mróz Zygmunt, 13. Ptak Marcin, 14. Owczorz Katarzyna 01(-/213 4&25154'6157 8/9-9 :; ABC4D1 8 LISTOPAD 2010

9 O G O S Z E N I A KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT B> =4*0"#9 R'39$#%' OKRÊG 3 LISTA 30 MIEJSCE 1 RAZEM BUDUJEMY NASZ PRZYSZ OŒÆ Sfinansowano przez KWW Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat KWW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO Kandydat do Rady Powiatu Rybnickiego Romuald STENCEL LISTA NR 26 OKRÊG NR 2 MIEJSCE 1 Razem mo emy wiêcej Sfinansowano przez KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego LISTOPAD

10 W OGHD6=4AOL:DG45;>N LOM;59M4 B9 4 8:G98H=9>NR H958HD U;M; :4 \OGH; A9M;A H H9O9MDA 4 O46>H98 >H; >HJ8:4 U;M; :DF4 G46H9?L 64 LO9( 6MDF4 H 4O969M; B9 =GHD8M9C U4 4 8:G98H=9>N]e 8:G98H;`C 9PD?LE 69PD?C >4G9H AG4EW>D =GD5 5 E;M9>Nc 2 O4:DA :GHDU9 U;M4 5G9>9` 5 B4>C ALe \"=7G9 FW( 8M45DAe! 2)65->&9;B <)8DE9&9; / %86&9; %*+/E/P%- 1<U +/0E8368CB (5/P 23<D7 %- 2/? '& 5+-3F-9; b2)6&253&9;cb 95-E/ (<9;&9; D83<)<1Q9-9; / 51&+&9;I bj)6&253/c '/0 %&1Q 5 )&%)-%/ (0%87 '/95'-%/ D82)&9/&%/ '/9 +2D*E'0>8 W )8 (<9;- P%/06)0E'/3*+B U-1Q9-9; 3/07 (-P 5+-95&1'/0 1&38 E<(5/0 '& 5/0%/I N/&6& + (<9;- =-F& +)0(- 51&+/7 23/0% 5<D0F'/0 D8+2509;'-%I Z&'8 2/? 9/0%'8P9/B +-1P9/0 5 (8%< D8 5&7 D&('/?9/< 5%683< =-F8 1<U '/0%&E &37 )0% 8(+&>/I T0(-'/0 68=8)'/9-5%<7 250'/ +6&9&C D*i'Q '89Q 5 (6<>/01 5%/&'- '&+-3E/ (8 9;8(50'/& D8 9/0%7 3<B &E0 / 8'/ 2)&6&E/ 2/? )65-%&C + >6<7 D/0 / '&1E0D/01 =-C + (8%< D650( %&7 >/95'Q D*F'89QI Z/9/0 50>&6& 8 D*F'87 9- D650'/3&F8 '&25-9; D6&(5/&(3*+ &<)0')-95'-% ( % W =-F )8 %87 %0')B 3/0(- (<9;-B (/&=0F / +250E3/0 (0%8'- %/&F- '&1+/?325Q %89I OE0U )8 6&5-2F-25&F8 2/? 8D8+/&(&'/& 8 (5/+7 '-9; 2)<3'/?9/&9;B 25%06&9;B 3683&9; 95- '/0)-D8+-% 5&9;8+&'/< 5+/065Q)B 38K958'0 D<0')Qm bn0165& '& 5->86 W D<'3) (+&'8P9/0ocI O )8 bd<'3) (+&'87 P9/0c =-F8 (8+8(0%B U0 8+0 '/0D8387 1Q90 8(>F82- '/0 =-F Q 5+-3FQp N :02595-'&9; '&1=&6(5/01 2)6&25-7 F8 5& E/9&9; (+86<B 2)&60>8 9%0')&65& / )5+I bjf<d3&cb 95-E/ 8=097 '0>8 365-U& D65- <EI q8623/01i Z-F- )8 %/0129&B >(5/0 '/09;?)'/0 D6509;8(587 '8 D8 5%683<I T0U0E/ 9;8(5/ 8 (+*6B )8 )6<('8 (89/09B 950%< =<(5Q9Q 8>*E'Q D8'8C 2-%D&)/? D&' E02595-K7 23/ Z&6)0E) %/&F=- D83<)8+&C / 2)6&25-C D8 P%/069/r T0('&3 2)6&25-F8 D8(8='8 / + 838E/9- (+86< / + 2&%-% (+8650I Z-F- )8 / (5/+'0 8>'/0B / (-%- <3&5<7 1Q90 2/? '/0 +/&(8%8 23Q(B / 95&6'& 3&60)&B / (5/+'0 D6509/Q>/B / +/0E3/0 [&E&2- + D<2)-9;B 5&%3'/?)-9; '& 3E<95 D8381&9;p q0 2)6&25-F8 '& 2)&7 6-% 9%0')&65<B ) /2)& W >(5/0U (<9;-B 1&3 '/0 '& 9%0')&65<r j&3)b U0 =&6(58 +/ %0')&65 E02595-K23/ 5&D&(&1Q9-%/ 2/? + 9/0'/< 2)&6-9; (650+ 8%25&F-%/ >68=&%/B 1<U 2&% + 28=/0 +5=<(5&F D0+/0' ( p L8(8='0 +6&U0'/0 %*>F 68=/C +/095860% +5'825Q9-2/? '&( '/% D6&7 2)&6-38P9/*FB D6502/Q3'/?)- &<6Q '/07 U-1Q9-9; 1<U D838E0K E02595-'/&'I.-PEB U0 %8U'& =- )< 582)&C 2&%0%< '89Q +9&E0 '/0 =-F& D65-10%'&p `(&7 65-F8 2/? )8 +25&3 10('01 5 %/0253&'03I Z&=/'& 5(650%'?F& 2/? >F?=/01 '& 6*7 U&K9< / '/0 5&<+&U-F&B 3/0(- '&=8U0K7 2)+8 2/? 238K95-F8p \8P9/0E'- '&1+/7 (895'/01 )0U '/0 2D6&+(5/F ) 3)8P P9/0E0 / D8 D682)< D85&%-7 3&F +25-2)3/0 (65+/I L&%/?)&1%-B U0 + 38P9/0E0 '/0 =-F8 +)0(- D6Q(<B P+/07 9/F8 2/? )-E38 D65-8F)&65<p!95-+/7 P9/0 '/0 =-F8 98 E/95-CB U0 3)8P <2F F&'/0 / F8%8)&'/0 (8 (65+/p \8=/07 )& 2D?(5/F& +/?9 ' P9/0E'01 F&+90I 48 D6&+(& '/9 101 '/0 2)6&25-F8B &E0 / )&3 +2D8%/'&F& )? D65->8(? (8 38K9& U-9/&I J595?P9/0B U0 '/0 )6&V/F& '& )&3Q '89B 3/0(- )8 1&38=- 8(=-+&F& 2/? + 38P9/0E0 %25& (<9;*+ W '/03)*7 65- =8+/0% 5&D0+'/&E/B U0 D6509;87 H I S T O R I A Aleksandra J. Ostroch O straszkach (5Q9 '89Q 8=83 38P9/8F&B 2F-250E/ %<7 5-3? +0+'Q)65 / P+/09Q90 2/? P+/&)F8B 9;8C '&)<6&E'/0 '/0 =-F& )8 D86& 8(D6&7 +/&'& '&=8U0K2)+p N/(-+&'8 )0U /''0 (5/+' B )&3 1&3 '& D65-7 3F&( +6&9&1Q9& D*i'8B =8 D650( D*F7 '89Q 5 D89/Q>< +-9/0953& 2538E'& +/7 (5/&F& D8(8='8 2)81Q9Q D65-8>68(507 '/< 9%0')&6'-% %?23Q D82)&C '/B D85=&+/8'Q >F8+-p N/0E0 82*= +/(-+&F8 D8(8='8 E&)&1Q90 '&( >68=&7 %/ 8>'/3/B 3)*60 360PE/F- 2%<>/ + D87 +/0)65< / D?(5/F- D8'&( )5+I br8e&%/c + 3/06<'3< 4506+/8'3/I a& (8=6Q 2D6&+? 9&F0 '/0 5&68P'/?) (8 '/0(&+'& R8F- =-F- )060'0% %89'8 '&+/0(58'-%p d8 )< 2)6&25-F D65-2/?U9& J595-6=&I d8 )<)&1 E&)&F- 8>'/3/B )<)&1 2<'?F- 5 (5/+'-% D&D/068+-% 250E02)0% +-283/0 &U 3< '/0=< =/&F0 D82)&9/p N 3/06<'3< bjf<d3&c D?(5/F- (5/+'/0 1?95Q =/090 D82)&9/B +/(5/&'0 D0+'01 '89- D6505 (+< =6&9/ JpI!(+&U'/ %F87 (5/0K9- D<P9/E/ 2/? 5& '/%/ + D8>8K / '&7 +0) 29;+-)&E/ 10B &E0 '/0 <(&F8 /% 2/? 58=&95-C /9; )+&65-B 9;8C D6*=8+&E/ 2/FQ 10 8(2F8'/C W '&D8)-3&E/ 2&%0 )-E38 9;<2)- / 2DEQ)&'0 +?5F-po \8F8 b2f<d7 3&cB 2)81Q90>8 (&+'/01 =&6(5/ % D8E<B =&'8 2/? D6509;8(5/C '&+0) + (5/0KB =8 + (5/0K )&% b+8(5/f8cb & '89Q 2)6&25-F8p N/0%B %/0253&1Q9- (5/P + =E/23/% 2Q2/0(5)+/0 =&6(58 2/? '& )8 U&9;'QB &E0 (&+'/ E02595-'/&9- <+&7 U&E/ )8 %/ & '&+/0(58'0 W D65-7 D<2595&E'/0 %/&F- )&% =-C D89;8+&'0 1&3/0P b+8123&c 8=901 60E/>//B =-C %8U0 ;<2-9/I R5/P '&1=&6(5/01 b2)6&25q9-%c %/01290% + 838E/9-102)B 1&3 2F-25&F&%B 68'(8 + J)&'8+/9&9;B >(5/0 838F8 D/ '89- <3&5<10 2/? 5&D*i'/87 '-% 3/068+98% D82)&C %?U95-5'- =05 '*>I a/0 D8)+/06(5&%B &'/ '/0 5&D &%I d-e0b U0 2F-25&F&% )8 8( 3/E3< k%f8(-9;l 82*=B 5<D0F'/0 '/05&E0U'/0 8( 2/0=/0I!95-+/P9/0 D85& )-%/ D<=E/95'-%/ '/01&38 %/0129&%/B 2)6&25-F8B %8U'& 6509B /'(-+/(<&E'/0I N 9;&F<D&9; '& 2)6-9;&9;B 8D<25958'-9; 2)8(8F&9;B + %/0129&9; D89;*+3< D8E0>F-9; U8F7 '/065-p./0129 )&3/9; D65-=-F8 5+F&2595& D8 OO +81'/0 P+/&)8+01I.8>/F- )0 9503&F- '& 032;<%&910 D6505 3/E3& E&) D8 +81'/0 / (8 )0>8 95&2< 2)6&9; =-F8 )?(- D6509;8(5/C +/ &%/I a& J5958)3&9; D8( L650>?(5Q 38=/0)- +6&9&1Q90 D*i'-% +/095860% 50 23<=&'/& D/065& +D&(&F- 2D&'/387 +&'0B U0 +/(5/&F- E0UQ90>8 + P'/0>< '& %/0(5- U8F'/065& 6<23/0>8 =05 '*>I L8 032;<%&91&9; / >8(5/+-% D89;*+7 3< )0 51&+/23& <2)&F-I Z-F- )0U (8%-B + 3)*6-9; 2)6&25-F8 E&)&%/B '/0 +/&(87 %8 98B &E0 2)6&25-F8I a& 2)6-9;< 2F-7 9;&C =-F8 3683/ E<= 6<%86-I 4/?U3/0 3683/ +9;8(5/F- 29;8(&%/ '& D/?)68 / 5&)65-%-+&F- 2/? D8( (65+/&%/ W &E0 '/3) '/0 +9;8(5/I d0 8(>F82-2F-250E/ %/0253&K9-10('0>8 5 :02595-K23/9; (8%*+B =-'&1%'/01 '/0 D8 9/0%3< &'/ 50 2'<B E095 '& )650i+8B 2/0(5Q9 D65- D*i'01 38E&91/ D8 D8+689/0 5 (6<7 >/01 5%/&'- k)1i 83I #SIHHlI 45&20% D6505 2/0K D6509/Q>&F- (5/+'0 D6Q(- D8+/0)65'0B ?95 +/&)6B 9;8C +25-2)38 =-F8 5&%3'/?)0I 45&20% 2F-7 9;&C =-F8 )5+I b+-9/0.0e<5-'-ci Z-F )0U E03&65 8(+/0(5&1Q9-9;86-9;B 5& 3)*6-% 9;8(5/F- 1&3/0P (0%8'- W D8 10>8 +-1P9/< + 2/0'/ 56-+&F 2/? )&3/ +/&)6B U0 (65+/ '/0 (&F8 2/? 5&%3'QC / 5 +-9/0% 2DF-+&F +/68+8 D8 29;87 (&9; 5 >*6- '& (*FI d0>8 68(5&1< (5/+7 '0 51&+/23& 5(&65&F- 2/? >F*+'/0 + (87 %&9; +-=<(8+&'-9; '& %/0129< 2)&67 250>8 =<(-'3<B + 3)*6-%p '/0 +/&7 (8%8 98 2/? 3/0(-P 5(&65-F8I!95-+/P9/0 '&1=&6(5/01 '&6&U8'- '& D81&+/&'/0 2/? (<9;*+ =-F (8%B + 3)*7 6-% E0U&F '/0= W +*+95&2 '/0 =-F8 3&DE/9 9%0')&6'-9; / 5+F83/ &U (8 D8>650=< 9503&F- + (8%<I R<25& %87 >F& 36?9/C 2/? D8 (8%82)+/ D6505 '&1=E/U250 D&6? E&) kd8(8='8 (8 9&F38+/)0>8 8(06+&'/& 2/? 8( 5/0%/ D8)650='- 102) )0609; E&)lI N )&7 3/9; (8%&9; 95?2)8 98P 2)<3&F8B 250E07 P9/F8B D6502<+&F8 %0=E0B 51&+/&F- 2/? + D*F%683< 9/0'/0 E<= =/&F0 +/(%&p L&%/?)&1%-B U0 '/0 =-F8 P+/&)F& 0E037 )6-95'0>8 &'/ <65Q(50K dsb +/?9 3E/7 %&) +/09586&%/ =-F 5<D0F'/0 /''- '/U (5/Pp N(8+- 5&5+-95&1 23&6U-F- 2/?B U0 '89&%/ 98P 5 '/9; P9/Q>& D/065-'- / '&+0) )&6>& F*U3/0%p YE0 + %&FU0K7 23/0 &E38+- '/0 =?(5/0%- )< +'/3&CI 4/03&+0 )-E38B U0 b505'&'/&c 6*U'-9; 5<D0F'/0B 8+(8+/&F-9; 38=/0) =-F- (5/+'/0 D8(8='0I a8 & 10U0E/ + (8%< '/0 2)6&25-F8B )8 %8U'& =-F8p D82)6&25-C 2&%0%<I f8=<5-9;f8d&3/b & 95&20% / 2)&62/ D&7 '8+/0B 3)*6-9; )65-%&F- 2/? V/>E0B <%-PE'/0 2)6&25-E/ <D&)658'0 8V/&6-I L8D<E&6'0 =-F8 5&+/1&'/0 2/? + D6507 P9/06&(F8 / '& D65-3F&( D8(P+/0)E0'/0 )+&65-8( (8F< E&)&63Qp T0U0E/ )&3& 51&7 +& 2)&'?F& '89Q + 83'/0 E<= + 9/0%'01 2/0'/B 0V03) =-F %<68+&'-p a/03/0(- (<9; )65-%&F (E& 0V03)< D89;8('/? 50 25%&)- 8+/'/?)01 '& D&)-3< / 82-D&'01 28EQ W D8(D&E8'& P+/09/F8 D8'8C )6<D/% '/0=/023&+-% P+/&)F0%p 4;?)'/0 2)6&7 258'8 )+&65Q <%&5&'& 2&(5Q E<= 360(QB %&E8+&'8 '& 9/0%'-% <=6&'/< 253/07 E0)B 68=/8'8 be&6+-cb 95-E/ %&23/B /)DI Z&6(58 (8=6-% 2D828=0% '& D65-D6&7 +/0'/0 8 5&+&E '/0 E<=/&'01 2Q2/&(3/ =-F& b=&'/&ci R8 +-(F<=&'01 (-'/B 5 8)+86&%/ +-9/?)-%/ + 325)&F) 895< / =&)0>8 D-23&B +2)&+/&F8 2/? 5&D&E8'Q P+/09?I 4&F8PC D65-+/Q5-+&7 F8 2/? (8 (F<>/0>8 3/1&I L8)0% +-2)&67 95&F8 5&95&/C 2/? + 365&3&9; E<= 5& >&'3/0% / 5&2)<3&C )Q D8(P+/0)E8'Q (-'/Q + 83'8p T&3 +/(&CB b;&ee8+07 0'8+&c (-'/& '/0 102) =-'&1%'/ (0% 5 YE=/8'<h '&2/ D6&(5/&(38+/0 =&+/E/ 2/? '/Q tot +/03<B 3/07 (- '/3) )< 8 [&EE8+00' '/0 2F-25&FI Z-F- )8 2D8')&'/95'0 D28)- F8=<5/&3*+ D8( 102/0KB 3/0(- 2D65Q)&'8 (-'/0 5 D8E&p & '/0 U&('0 bp+/?)8ci a/0 2Q(i%-B U0 )8 10(-'/0 9/0%'/ E<(5/ / +/065-E/ + (<9;-I L6507 9/+'/0 W (<9;- V&29-'8+&F- +/0E< E<7 (5/ /')0E/>0')'-9; / +-325)&F98'-9; 1&3 9;8C=- `->%<')& \6&2/K23/0>8B 3)*6- =6&F U-+- <(5/&F + 20&'2&9; 2D/7 6-)-2)-95'-9; / '&+0) D6*=8+&F b=&7 (&Cc )8 51&+/238I N/065-F- + (<9;- / <9502)'/95-F- + 20&'2&9; 2F-''0 D87 0)3/.&6-E& N8E23& /.&6/& L&+E/ &7T&2' &B < 3)* (5/'7 '-% (8%< W b\822&3*+90c W '/06&5 8(D6&+/&F8 2/? bd85&>68=*+3?cb 95-E/ 20&' )8E/3/0%I,&5 '&+0) 2)8E/3 D8(8='8p D8('/*2F 2/? / 5&25&6U8+&F '& D80)3? '8>&%/B &U %<2/&F& <9/09 (8 (6<>/0>8 D8381<o N 51&+/23& '&(D (58'0 +/065-F 03290')6-3 / 3D/&65 N/)3&9-B 3)*6- %/&F '&+0) 2+0 +F&2'0 D6502Q(- W '& D65-3F&( +/065-FB U0 D65-'82/ %< D09;& 58=&950'/0 '& 507 >&650 >8(5/'- (+&(5/0P9/& D8 (5/02/Q7 )01p d&3u0 5'&38%/)& &3)863& O60'& J8E23& +/065-F& + D&6&'86%&E'0 51&7 +/23& / )5+I %0(/&I N <E)<6&E7 '&B 5&2F<U8'& (E& D8E23/01 %<5-3/ 687 (5/'& J5-%&'8+23/9; %/&F& 2+0>8 (8%8+0>8 (<9;& + 2F-''01 d-%87 25*+90B 2)<3&1Q90>8 60><E&6'/0 98 '89 8 2)&F01 D =? / '/0 DF825-F8 >8 '&+0) )8B U0 %F8(5/ J5-%&' &5 5 >8PC%/ 2D091&E'/0 5&2&(5&E/ 2/? D65-83'/0 9503&1Q9 '& D<3&'/0 1&3 '& &<(-91? )0E0+/5-1'Qp `<D0F'/0 +2D*F950P'/0B 8( E<(5/ %F8(-9; / D65-5(68+-9; 5%-2F&9;B 2F-25&F&% 8 (<9;< 2)6&25Q9-% '& 3E&) ;8(8+01 R8%< N95&28+0>8B '/0 (&1Q90%< 2D&C D0+'01 E02595-K23/01 D& &2/0 D8(68U- D8PE<='01B 8 (<9;< 51&+/&1Q9-% 2/? + D82)&9/ P+/&)0F3& + %/'/&)<68+-% 38P9/*F3< 2)81Q9-% '& D*F90 '&( )0E0+/5860%B /)(IB /)DI T0U0E/ +/?9 3/0(-P 5(&65- '&% 2/? 2D8)3&C (<9;&B <5'&1%- )8 5& 51&7 +/238 5<D0F'/0 '86%&E'0o 10 LISTOPAD 2010

11 5 8:59GH9 >4G9H %S U;M F48O469GHDA h ":GDD:U9PP9R!AOGDH9 B9 B45;A U;M9 8L=>D8DAR Turniejowe zmagania d<6'/01 (8)Q( 685>6-+&'- =-F '& =8/23&9; `02D87 F< J53*F '6 S /8'90I./ &+8(*+ '/0 <E0>F8 +/?9 5%/&'/0B 9;8C +&6<'3/ 5(09-(8+&'/0 2/? D8D6&+/F-I e9502)'/9- %8>E/ + D0F'/ +-3&5&C 2/? 2D86)8+-%/ <%/01?)'8P9/&%/ '& (8=6-% 8=/039/0I!6>&'/5&)86&%/ )<6'/01< =-F-,&(& R5/0E'/ /8'3&740')6<% 86&5./0123/!P68(03 JD86)< /,07 360&91/I N 5%&>&'/&9; D/F3&65- +5/?F8 <(5/&F $H (6<7 U-' W 5+-9/?U-F& 5'&'& 50 5%&>&K X:L[ / ::! 03/D& Y6)03 `'/950 J\!\ Ju<&(B D650( (6<U-'&%/ 4506+/8'3&745<9;*+ /.0)D8E0% N/E95&I \)8 '/0 D650D&(& 5& V<)=8E0% %*>F 6*+'8E0>E0 PE07 (5/C 6-+&E/5&91? &65-I N )<6'/01< 2)600)=&EE&B '&1E0D25& 83&5&F& 2/? (6<U-'& bz05 a&5+-ci L8587 2)&F0 %/0129& '& D8(/<% 5&1?F- b$7#7sc / bj<6- %<6-cI a& +-6*U'/0'/0 5&2F<><10 (6<U-'& 8 0'/>%&)-95'01 '&5+/0 ba/0 +/0%cB 3)*601 23F&( )+865-F- +-FQ95'/0 (5/0+95-'-B & 3)*6& 1&38 10(-'& D838'&F& + =05D87 P60('/% 2)&69/< 5+-9/?59*+ )<6'/01<I k79l S P O R T KOÑCOWE ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ 0[,fbgY[2 2#,Y" T] :\J Z0F3 '/0 D8)6&V/ <)65-%&C /01 (-2D85-91/ '& =8/23<I N D/?9/< 82)&)'/9; %07 95&9; D<'3)*+I a& 6&5/0 =0F95&'/0 5&17 %<1Q =05D/095'0 %/ P68(3< )&=0E/B 10('&3 =E/U25& /% +/51& +&E3/ 8 <)65-%&'/0 '/U 8 958F8+0 E83&)-I 1. Iskra Pszczyna :5 2. Krupiñski Suszec :16 3. Sokó³ Wola : LKS BE K :28 2#,Y" TTT] T0(0' 60%/2 / 95)06- D86&U3/ + 82)&)7 '/9; D/?9/< 38E013&9; W )&3/% %/506'-% =/E&'20% E0>/)-%<10 2/? (6<U-'& Z868+/3& J /90I R8 )01 D86-5'&38%/9/0 2D/2<1Q9-2/? '& +F&2'-% =8/23<B 8('/0PE/ S 38E01'0 D86&U3/ < 2/0=/0 k$ms 5 T0('8P9/Q T0138+/90B $m^ 5,-%060%,-='/3 / Hm$ 5 X*6'/3/0% L25*+lI L6505 %/02/Q9 52<'?E/ 2/? + )&=0E/ 8 D/?C D85-91/ / 89/06&1Q 2/? 1<U 8 2)607 V? 2D&(38+QI 1. GKS 1962 Jastrzêbie :11 2. Start Pietrowice Wielkie :21 3. Silesia Lubomia : BOROWIK SZCZEJKOWICE :34 [.2"2 2 4;/%06-95'& >6& X*6'/3& 4506+/8'3& D PE/F& 1<U '/0%&E '& D0+'8 25&'2? )01 (6<U-'- '& &+&'2 + )-% 2058'/0B 98 +-(&+&F8 2/? %8UE/+0 D8 P+/0)'-% D895Q)3< 685>6-+03I N D/?9/< 82)&)'/9; %095&9; X*6'/3 )-E38 6&5 29;8(5/F 5 =8/23& 1& /?59& k#mh 5 L/06+25-% 4;+&F8+/90lI 4*U 5 )07 > D650>6&F 95) )'/0B & (+/0 5 )-9; D87 6&U03 D8'/*2F + %095&9; 5 (+/0%& '&1>8625-%/ (6<U-'&%/ E/>/ khms 5!6F0% T&'38+/90 / $ms 5 X*67 '/3/0% Z8><258+/90lI L8 95)06'&2)< 38E013&9; DE&7 2<10 2/? '& M %/0129< + )&=0E/ / )6&9/ 1<U $$ D<'3)*+ (8 %/0129& D60%/8+&'0>8 &+&'20%I Niecodzienna wizyta &) 5 UL6;B=L =PLU45;A 46U;M4 i PDFDB69GBDF4 a9ughdc @ :G9AO=9GH;R.F8(5/ D/F3&650 %/0E/ 83&51? (8+/0(5/0C 2/? +/0E< 25950>*F*+ D/F3&623/0>8 650%/82F&B %I/'I 1&3 +->EQ7 (& )-(5/0K 5&+8(8+0>8 D/F3&65&B 5 1&3Q /')0'2-+'87 P9/Q )60'<10B 1&3Q 2)82<10 (/0)? / (E&950>8 D/F3&65 D87 +/'/0' <'/3&C &E38;8E<I L650(2)&+/9/0E0 X*6'/3& D65-7 +/0iE/ '& 2D8)3&'/0 D&%/Q)3/ 3E<=8+0B 3)*60 <9/025-7 F- <9502)'/3*+ 2D8)3&'/& '/0 %'/01 '/U 83&51& ( =/0'/& 28=/0 5(1?9/& 5.&69/'0% N8(093/%I a&17 +/?325Q 6&(8PC E02595-K23/01 %F8(5/0U- 2D6&+/F8 10(7 '&3 5&D68250'/0 (6<U-'- 1<'/86*+ / )6&%D3&65- L/&7 2)& (8 8=01650'/& '& U-+8 %095< E/>8+0>8 X*6'/3 `&=650 W \868'& \/0E90B 3)*6-8(=?(5/0 2/? $G E/2)87 D&(& '& 2)&(/8'/0 D65- <EI,882n0E)&I O D'<4/ (-.5<'04' 1'BE 0' %/=3 -.<'&'04/) :/ <':+" 1' (&'0(9.(4E*0E8 (3<%/(, (-.2%4/) 04/&'> =/:04/.+ 5/*. %&" -.%F.+&4 & 1'#/B 14/B(%.,.A%4) 5'< B'< S'2%40 L.+/%<4 `, 1#.+.A%4 14/(&<'#, W/B> <.,4%'%F O -2&"-C 2/+Ca %&" +3:/*. 14'(5' W %*+/ 86>&'/5&)86 2D8)3&'/& / D60502 L/&2)& :02595-'-B <#%"9.,*0 <9"-804%] =4Q>9 PLU?LE H9=4Q>H;M9C?9= 5 OGH;O96=L =P98; dr V4ED U4 6GLE;B; B98HD? 0U; OGHDG59 O4=9H9` 1. LKS Skrbeñsko :21 2. Granica Ruptawa :12 3. Górnik Radlin :19 8. GÓRNIK CZERWIONKA :32 [.2"2 _,<'(& 102/0''& + 3E&2/0 Z 5&38K95-F& 2/? S$ D&i7 (5/06'/3&I a& D*F%0)3< 685>6-+03 '&1E0D/01 2D8P6*( (6<U-' '&2501 >%/'- +-D&(& RQ= R?=/0K238 W 5&17 %<10 ^ D85-91? 50 2)6&)Q $H D<'3)*+ (8 E/(06& 5 X87 )&6)8+/9I R+/0 D '/U01 DE&2<10 2/?!650F L&E87 +/90 W (8=6& 38K9*+3& 6<'( '&'/< L&E8+/7 95&' D85+8E/F& /% +2D/QC 2/? (8 >*6'01 D8F*+3/ )&=07 E/I a& M E83&9/0 5'&1(<10 2/?,<9; J)&'8+/90B 3)*6- %/%8 '/05F0>8 D895Q)3< 2)6&9/F + D*i'/ V&5/0 6<'(- (8=6Q D85-91?I 'Q E&)&6'/Q E/>/ 102) (6<7 U-'& LF8%/0'/& 45<9;*+ W D<'3)*+ + $S %095&9; )8 D682)& 6090D)& '& (0>6&(&91?I N 45<9;87 +/0 3/=/9*+ 9503& 38E01'& '06+8+& +/82'&I 1. Sygna³y Gortatowice :15 2. TKKF Jednoœæ Grabownia :16 3. Polonia II Marklowice :22 5. D B DÊBIEÑSKO :20 6. ORZE PALOWICE :20 8. RUCH STANOWICE : P OMIEÑ CZUCHÓW :48 [.2"2 d d&3u0 3E&2& 4 5&38K95-F& >6-+3/ 102/0'7 ' D&i(5/06'/3<I a&250 (6<U-'- + D8F87 +/0 2058'< '/0 %&1Q 2/? 95-% D89;+&E/C W e'/& \2/QU0'/90 5&1%<10 GB & :\J OO Z0F3 $H %/ )&=0E/I a& =8/23& D/F3&650 +-=/0>'Q (8D/068 '& D895Q)3< 3+/0)'/&I R79S 1. KS Szczerbice :8 2. Iskra Rowieñ :10 3. Granica II Ruptawa :18 9. UNIA KSI ENICE : LKS II BE K :33 JD8)3&'/0 586>&'/58+&F 10(0' 5 )60'06*+ L/&7 2)&B f<3&25 \6<D&I N&6)8 )0U D8(360PE/CB U0 2+*1 +3F&( + 2<3902 2D86)8+-.&69/'& N8(093/0>8 %/&F )60'06 Z8>(&' j819/3b 3)*6- =-F 10>8 2538E07 '/8+90% D650( E&)- + 3&(650 geq23&b & 8=09'/0 102) )60'060% E02595-K23/9; )6&%D3&65-I k79l Magda znów na podium #S D&i(5/06'/3& + J)650>8%/< k+81i (8E'8PEQ23/0l 8(=-F- 2/? O'(-+/(<&E'0./2)6582)+& L8E23/ + N-7 9/23&'/< J5)&'>/ :0UQ9 38=/0) (8 E&) $MI L8 5'&387 %/)-% +-2)?D/0 '&./2)6582)+&9; g+/&)& (8=6Q V867 %? D8)+/06(5/F&!"M9"I$3" :YN"6.X*%"I a&25& 607 D6050')&')3& 5&1?F& OO %/ )&+90 S^ 5&+8('/7 9503I R8 38K9& 683< '&25-9; 25)&'>/2)*+ 9503& /'7 )0'2-+'- 9-3E 2)&6)*+ W A >6<('/& +-2)QD/Q +!F87 %<K9< ;&9; '&./2)6582)+&9;,0D<=E/3/ 45023/ F&(5/0m.&>(&E0'& JDF&+/K23&B T8&'7 '& d3895b.&69/' [0683I a&5&1<)65b ^ >6<('/& +-7 2)QD/Q + D8=E/23/%,-='/3<74;+&F8+/9&9; D8(95&2!>*E'8D8E23/0>8 d<6'/01< Z&6=*638+0>8 + 23F&(5/0 D8+/?3258'-% 8 (+*9; $S7E&)3*+ 5 :02595-' W.&)0<25& Z6<('0>8 / R&+/(& X86E/K23/0>8I!2)&)7 '/% 2)&6)0% + )-% 683< =?(5/0 )<6'/01 + d6'&+/0 '& JF8+&91/B 3)*6-8(=?(5/0 2/? $M >6<('/&I k79l Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach serdecznie zaprasza na KRYTĄ PŁYWALNIĘ CENNIK:! bilet normalny 6,00 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,10 zł)! bilet ulgowy 2,50 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,05 zł): dzieci po ukończeniu 6 roku życia, młodzież szkolna za okazaniem legitymacji! bilet studencki 3,00 zł/h (każda dodatkowa minuta 0,05 zł): studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji! karnet normalny 60,00 zł (14 jednogodzinnych wejść)! karnet ulgowy 30,00 zł (14 jednogodzinnych wejść) studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji.! karnet szkolny 25,00 zł (14 jednogodzinnych wejść): młodzież posiadająca legitymację szkolną dzieci po ukończeniu 6 roku życia! wstęp wolny: dzieci do ukończenia 6 roku życia. osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz ; w soboty, niedziele i święta w godz SERDECZNIE ZAPRASZAMY! LISTOPAD

12 Y9G8H:9:; 5 OG4596H4( B; jlb69>?j 14A4>; G4HO4>HWM &) &++k GR Y/a U;M; U9G6H4 :GL6( BDR =:7G; jlb69>?9 4:GH;A9M9 46 ":9G48:59 5,;U( 5 5;A9F9M FGLB:45BDF4 969( 6P9 O4:GHDU 487U R5/?3/ 5&=/0>8% 3/068+'/3& Nd`B Y63&(/<25& Y(&%95-3& D8 _ E&)&9; <(&F8 2/? D65-+6*9/C %< (&+'- =E&23 W +-%/0'/8'8 83'&B 8('8+/8'8 0E07 +&91?B +-=<(8+&'8 D650253E8'Q +/'7 (?B D&63/'> / 9;8('/3/ (82)828+&'8 (8 82*= '/0D0F'82D6&+'-9;I 40E0% (5/&F&E'8P9/ DE&9*+3/B + 3)*601 8=09'/0 D650=-+&1Q SS 8287 =- '/0D0F'82D6&+'0 5 )060'< D8+/&7 )< 6-='/93/0>8B 102)v38%DE D ;&=/E/)&91/ 5 (<U-% '&9/7 23/0% '& D65->8)8+&'/0 %F8(-9; E<(5/ (8 +-1P9/& '& 8)+&6)- 6-'03 D6&9-I e9502)'/3&%/ +&625)&)*+ 2Q 828=- '/0D0F'82D6&+'0 /')0E03)<&E7 '/0 / 6<9; )8D'/< <%/&638+&7 '-% / 5'&95'-%I \&U(- 5 <9502)'/7 3*+ 60&E/5<10 /'(-+/(<&E'- D68>6&% 60;&=/E/)&91/B 3)*6-102) )+8658'- / V/38+&'- '& D8(2)&+/0 5>68%&(587 '-9; (83<%0')*+B 8=206+&91/B (5/&7 F&K / 5&9;8+&KI `&1?9/& 60&E/58+&'0 2Q + _ D6&98+'/&9; )06&D0<)-95'-9;m DE&2)-95'01B )09;'/95'01B 36&+/093/01B >82D8(&62)+& (8%8+0>8B /'V86%&7 )-95'01 / P+/09-I ` <9502)'/3&%/ D6&7 9< &E/V/38+&'& 3&(6& 23F&(&7 1Q9& 2/? 5 )06&D0<)*+B 60;&=/E/)&')*+ / D2-9;8E8>&I W X-.2. 0'(&"%F <.H> %&" B3: /5'- -2&"*.5.,'04' +. -2'%"C \+6"=4 (5':/ 4-2'<5"<4 &',.+.,/C G.<(&5'#%4=4 (49 0' <32('%F 4 (&<.=/> 04'%FC L -2&"(&#"1 2.<3 0' -/,0. 69+E *.5.,4 6" Q30<%B.0.,'8 0'.5,'25"1 =36 2"0<3-2'> %"C G='5/*. 5/: 0'(&/ -='0" 0' -2&"> (&#.A8) 5. -2&/+/,(&"(5<41 4%F '<5">,4&'%B'C!9+&4/1" (49 (5'2'=4 6" &0'> =/U=4 &'523+04/04/, 4(504/BE%"%F Q42> 1'%F =36 &'#.:"8 +=' 04%F (.%B'=0EC [4%&"1" 04/:) 4: X5'2.(5,3 M.,4'5.,/13 3+' (49 &2/'=4&.,'8 (,.B/ -='0" 4 -.,(5'> Wygraæ z niepe³nosprawnoœci¹ 04/ 0' 0'(&"1 5/2/04/ J'<#'+ K<5",> 0.A%4 J',.+.,/BC S3(41","-3A%48 0' 7(&/2.<4/,.+";) 6" 0'(&' -2'%' 04/ -.(&#' 0' 1'20/.2'& 6" <.=/B04 04/-/#0.(-2',> 04.52&"1'=4 (&'0(9 0' 2/F'64=45'%B9C L &/(&#"1 2.<3 -.(&/2&"=4A1" <9. Ib 14/B(% 4 <.=/B<' (49 2.&#'+.>,'#') ' 5/2'& (49,"+#3:' W +-7 1&P'/& 3/068+'/3 Nd`B <#%"9.,*0 <9"-804%I L8(8D/095'/ +&625)&)*+ + 6&%&9; 5&1?C +-38'<1Q +/0E0 '/05+-3F-9; +-68=*+B 3)*60 2Q D6050')8+&'0 %I/'I '& 2D091&E'/0 586>&'/58+&'-9; 3/067 %&25&9;I N-10U(U&1Q '& +-9/0953/B +-9;8(5Q (8 3/'&B )0&)6<B 602)&<6&7 91/B /')0>6<1Q 2/? 50 2D8F095'8P9/Q E87 3&E'QI Z/86Q )&3U0 <(5/&F + 6*U'0>8 68(5&1< 38'3<62&9;I N 82)&)'/% 95&7 2/0 <9502)'/95-E/ + Os 0(-91/ V02)/+&7 E< )+*6958P9/ 82*= '/0D0F'82D6&+7 '-9; bxe/+/93/0 JD8)3&'/& d?958+0cb 3)*60>8 90E0% 102) D6050')&91& )+*67 958P9/ )0&)6&E'01 / %<5-95'01I L8(95&2 V02)/+&E< 502D*F Nd` + 23F&(5/0m.8'/3& T8')8'B O5&=0E&.&E&65B J './9;B ]+0E/'&!9/%03B.&7 6/<25 J5&E&B Z&6=&6& J595->/0F 5&D607 50')8+&F 2D03)&3E D'I b.<5-95'0 /'7 2D/6&910c D65->8)8+&'- D8( 3/06<'7 3/0% T8&''-./38F&195-3I N 3&)0>87 6// %<5-95'01 5 D/820'3&%/ bj DE09&3<c 86&5 b:& L&E8%&c +-2)Q7 D/F '/05+-3E0 <5(8E'/8'- %<5-95'/0 D8(8D/095'- J0+06-'./9;I R8 V02)/7 +&E< D65->8)8+-+&F& >8 J)0V&'/& J5-DB 3)*6& 2D8F095'/0 D68+&(5/ 5&1?7 9/& %<5-95'0 5 <9502)'/3&%/ N&6257 )&)*+I N25-2)3/0 (5/&F&'/& D8(01%8+&'0 D6505 D6&98+'/3*+ +&625)&)*+ 2F<UQ )0%<B =- /9; D8(8D/095'/ 2)&E/ 2/? 8(7 +&U'/012/B '&=6&E/ D0+'8P9/ 2/0=/0 / )-% 2&%-% + D65-25F8P9/ %8>E/ 607 &E/58+&C 2/? '& 6-'3< D6&9-I [9E6; 46 O45G9>9 64 U9( <9=:C ED =4B=LG8 64:;>HW>; lrdnr 2B6DG8DB9C dnr 1DGG9LP:9 5 "H=4PD 1468:9545D? BG ' 5.D8H>H;B9>N FG4B4 W œwiecie baœni!3&51? (8 2D8)3&'/& 2)&'8+/F8 P+/?7 )8 =/=E/8) E'-9;B )8)0U >82D8(&7 650 D65->8)8+&E/ 9/03&+- D68>6&% &67 )-2)-95'- / 2F8(3/ D895?2)<'03I N/0E7 3/0 =6&+& '&E0UQ 2/? 502D8F8+/ %<7 5-95'0%< / (5+8'38+0%< D65->8)87 +&'0%< D8( 3/06<'3/0% A'#'/4 R$0.'#I e9502)'/3*+ 38'3<62< + D68>&9; JL '6 S D8+/)&F (-603)86 +'M,*N"6 ^$I"034I `&(&'/0% 95+&6)83E&2/2)*+ =-F8 <5<D0F'/0'/0 )02)< 86&5 8(>&('/?7 9/0 )-)<F< =&P'/ '& D8(2)&+/0 /E<2)6&7 91/I a&1e0d2/ 83&5&E/ 2/? >82D8(&650 W +'M,*N"6" BI'N%" / &",I.3" B"#3"8( %"B OO %/ &1?F& (6<U-'& 5 \2/Q7 U0'/9 W <M3.$*0%" &'3.$6.$#" / <9"- 2#0K90.$IB 5&P %/01290 OOO +-+&E95-7 F& (6<U-'& 5 L&E8+/9 W <I$%*"39#" &"/$# / R'"33" :-'I'#0B D8 (8> D6050')&91&%/ JL '6 _ kt<e/& L/V95-3B.&6E0'& 4;8+&'/09l 86&5 JL L650>?(5& ky(6/&''& \<6D&'/3B YE/7 '& d681'/&3li \8E01'-% 0E0%0')0% 2D8)3&'/& =-F 38'3<62 DE&2)-95'- '& D8(2)&+/0 =&P'/I N-6*U'/8'8 D6&90 <95'/*+ 5 JL L&E8+/90B JL J)&'8+/7 90B JL '6 _ 86&5 JL \2/QU0'/90I N <9502)'/9-38'3<62< 8)65-7 %&E/ D&%/Q)38+0 (-DE8%- / (68='0 <D8%/'3/I `& %/FQ &)%82V06? / 206(095'0 D65-7 1?9/0 + D68>&9; JL '6 S (5/?3<1? 86>&7 '/5&)8638% 38'3<62< W E"/"#043.$ R"*/#0WH*%.$G / <I$%*"39#0$!.8P"( I.%I a& 38E01'- =/=E/8)095'- 38'3<62 W )-% 6&50% 10>8 =8;&)063Q =?(5/0 L/D7 D/ W 5&D6&25&% + >6<('/< (8 JL '6 _I JA B8<+(8 12 LISTOPAD 2010

13 R E K L A M A Oferuje: wykonawstwo wod-kan wywóz szamb beczką 6,1 m 3 usługi sprzętem Gwarantujemy szybkie i solidne wykonanie usług Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi można regulować w kasie firmy w: poniedziałek od 8.00 do wtorek-piątek od 8.00 do lub przelewem na konto bankowe nr Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan: Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór , , K ALENDARZ ARZ IMPREZ K ULTURALNY TURALNYCH 2010 LISTOPAD KONCERT ZESPOŁU THE OCTOBER LEAVES, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) WYSTAWA KANARKÓW, PAPUG I INNYCH PTAKÓW EGZOTYCZNYCH, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp: dorośli 4 zł, dzieci i młodzież bezpłatnie (org.: Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne Ara, MOK) KONCERT ZESPOŁU KARAMBO, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) KONCERT ZESPOŁU UNDERGROUND, godz Czerwionka, Stara Piwnica MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Kawiarnia Stara Piwnica, MOK) PREZENTACJE TEATRALNE, godz i Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; w programie: Bliskie Spotkania zespół Dziewiątka, Zakochany psotnik zespół Zetki, Królewna Śnieżka w krzywym zwierciadle zespół WTZ ; wstęp wolny (org.: Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach, MOK) PRZEGLĄD Z PIOSENKĄ I TAŃCEM PO EUROPIE, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: Przedszkole nr 10 w Czerwionce, MOK) KINO MOK Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; godz Toy Story 3 ; godz Aż poleje się krew ; wstęp wolny GRUDZIEÑ 1.12 GWARA ŚLĄSKA NA WESOŁO, III GMINNO-MIEJSKI TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: MOK, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku) 2.12 WYSTAWA MALARSKA CZESŁAWA FOJCIKA PT. GÓRNICZY STAN, godz Czerwionka, Izba Tradycji; wstęp wolny (org. MOK) 6.12 SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM, godz Czuchów, Świetlica Dzieci i Młodzieży; godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; w programie: Bajkowe spotkanie ze Św. Mikołajem w wykonaniu Teatru Jednego Klauna; wstęp: dzieci bezpłatnie, dorośli 5 zł (org.: MOK) WYSTAWA HAFTU KRZYŻYKOWEGO TWÓRCÓW Z TERENU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; wstęp wolny (org.: MOK) KINO MOK Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; godz Jak wytresować smoka, godz Incepcja ; wstęp wolny LISTOPAD

14 O G O S Z E N I A NUMERY TELEFONÓW URZĄD GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY: Centrala Punkt Informacji Sekretariat Kancelaria Fax STRAŻ MIEJSKA Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ośrodek Pomocy Społecznej Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zarząd Dróg i Służby Komunalne "H#.$I.. R"3'6. E#LI"% '&1>F?= &5- +2D*F95<9/& D8 2)6&9/0!19& / d0p9/& _Y] 5JD:Q<S< E=J\&E>S:ETD2> (<#'+'BE E#4*/43". S.$*N"6 R"3.*0$6*84 +"#H"#0$Z D,M$3... R$#0$-, S."/#"% '& &5- +2D*F95<9/& D8 2)6&9/0.&)3/ _Y] ST<B=<E (<#'+'BE &#0$6'93.80K84 ="94!.$G*%.$GZ ="93.Z +,#-.*/#0. E.$#'63.8/6'?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* J06(095'0 D8(5/?38+&'/& 5& E/95'- <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 '& ;&'01.&%- _Y] ST<B=<E L&'< =<6%/2)658+/B (0E0>&918%B 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+'BE 5L#%.. :43 0 ='90.3K PROPOZYCJE PRZYZNANIA WYRÓ NIENIA KAROLINKA Informuje się, że do 30 LISTOPADA BR. można zgłaszać PROPOZY- CJE PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA KAROLINKA osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i przedsiębiorcom za wybitne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oraz rozsławiania gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kandydatury mogą zgłaszać: Rada Miejska i jej komisje, burmistrz gminy i miasta, zarządy dzielnic, sołtysi, organy reprezentujące na zewnątrz zakłady pracy, instytucje, a także organizacje zarejestrowane wsądzie. Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorstwa (wzór ankiety do odbioru w Biurze Rady). Wnioski przyjmuje Kapituła Wyróżnienia, którą stanowią: burmistrz gminy i miasta jako jej przewodniczący, przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, zastępca burmistrza gminy i miasta oraz sekretarz gminy. Proponowane kandydatury zgłoszone w latach ubiegłych będą również rozpatrywane w tegorocznej edycji. J'2&E+ \XM!/#< (<#'+' (/2+/%&0/ -.+&49<.,'04' +=' S4/(&<'H> &',(-'2%4/ Q40'0(.,/ 3+&4/=.0/, 52'<%4/ 6=4%&0/B, 14/(4E%3,2&/A043 62C V0Q.213B9) :/ &/62'0. <,.59 cdib)ce &#) &' &'< '-'2'5" 5=/0.,/ +=' B/+0.(5<4C J' J'2&E+ M2/&/( \XM!/#< T'0/.: U'*'& J'2&E+ \XM M'=.,4%/ (<#'+' (/2+/%&0/ -.+&49<.,'04' +=' S4/(&> M'=.,4% &',(-'2%4/ Q40'0(.,/ 3+&4/=.0/, 52'<%4/ V0Q.213B/1") :/ &/62'0. <,.59 feg)ie &#C V-.+12 WXB B-&'*%;/ ='90.3.$ _Y] E>&TD5 6"#/*. M2/&/(' \XM M'=.,4%/ >F?=83/0 +-6&5- +2D*F95<9/& (<#'+'BE &#0$6'93.80K84 ="94!.$G*%.$GZ ="93.Z +,#-.*/#0. E.$#'63.8/6'?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* "H#.$I. 2"#94G"* '& &5- +2D*F95<9/& 5 D8+8(< P%/069/ >R5< (<#'+'BE +,#-.*/#0Z E.$#'63.8/6' '#"0 &#"8'63.84?#0W9, !."*/" 50$#6.'3%"(7$* `& 5F8U8'0 +-6&5- +2D*F95<9/&B +/0K90 / 3+/&)- 86&5 <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 '&250>8!19&B d0p9/& / R5/&(3& _Y] (0E0>&91/ e65?(< X%/'- /./&2)& 4506+/8'3&7:02595-'-B +25-2)3/% D8582)&F-% (0E0>&918%B 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+' ='90.3" 2"#94G"* J06(095'0 D8(5/?38+&'/& 5& E/95'- <(5/&F + <6895-2)8P9/ D8>650=8+01 _Y] =-F-% +2D*FD6&98+'/38% 5 \N\ br?=/0k238c 86&5 `02D8F< J53*F /8'90B (0E0>&918%m e65?(< X%/'- /./&2)& 86&5 \N\ b\'<6*+cb 360+'-%B 5'&18%-%B D65-1&9/8F8% / 2Q2/&(8% (<#'+'BE ^'3"Z 5L#%". :43 14 LISTOPAD 2010

15 O G O S Z E N I A OŒRODEK ZDROWIA W CZUCHOWIE "#$%#&"# E 6 8'52-F9213D2G 6('/D2G =961/(D2 2 82C(D2 6 H'F9+ 'F II+JJ F' IK+JJ E 6 L/'F7 6 H'F9+ 'F M+JJ F' I#+JJ F' P1F1Q B1P'/1('/7O57=>G P1F1521 R,S 2 *:SG 25>1B1('/ '/19 CZUCHÓW, ul. Kochanowskiego 30; rejestracja tel GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY Czerwionka, ul. Jana Pawła II 8AB,".'$/)(0$12)3+4$* W :DPR ms&(k&*('%& OFERUJE:! leczenie chorób skóry! elektrochirurgia! kriochirurgia! peelingi medyczne! mikrodermabrazja! kawitacja! wypełnianie zmarszczek! wycinanie znamion (z bad. hist-pat), kaszaków, wrastających paznokci! leczenie żylaków kończyn dolnych! skleroterapia pajączków! leczenie owrzodzeń podudzi, stóp cukrzycowych GABINET LARYNGOLOGICZNY '()*+(,* -.#//# 0'.%1"2) X/5'5('62=-G.B+ :B149('/51 I!P.F75-D XL/'FD1 YF/'621% 5" 2)3+4$* W =>2/./H :DPR m+m(sm+(n'& CZYNNE: CHIRURG czwartek DERMATOLOG Czerwionka, pn. i śr ; Rybnik, ul. Reymonta 50, czw LECZENIE CHORÓB USZU, GARDŁA I KRTANI U L/'F7 6 H'F9+ 'F I$+JJ F' IV+JJ 8' 6=9-L52-O49-O /-O-4(/1=O2 (-B-&'52=95-O W :DPR=4AR +(m+k S'*(%n& " 0bq0"aK#!2 3,0_#K " 0bq0"aK#!2 3,0_#K " Azbest, acekol, eternit W :DPR +(*S&r+%'(nmS 3D=9G8:54C 8181 "h " W H61/15=O1 IJ B1(G :DPR *S&(+%'(nmS /ad "[! "K,h!dK :42Ci-52=-G.B+ :4+ \'OF7 IIh d-b+ $J"E$hVE"V" 666*8"1A&)5&(%B51(*(C U9755- 'F I H/.F521 "JIJ /+ Malowanie, tapetowanie, kasetony, panele, g³adzie gipsowe, p³yty gipsowe itp. 8'B-=1Z 1!0/, [^dl2,"[! U9.=>[6G.B+ d'8'b'61 I1 :DPR '& k'%%('%sc +(m+& ksk(n%% 67849*+ :9(;/ montaż anten TV, SAT, tunery cyfrowe dhl>n75c LPR ')9 :DPR '& k'%%(nnnc +(ms& )&n('++ MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE P YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G ADZIE TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE Edward Jab³onka , KANCELARIA RADCOWSKA /1F=7 8/165-H' W 1F6'D1(1 "/2#!"q2Y2 d!dlkd[!kb0 :DPR +(m+'r%%m(%+* "#$%#&"# ='F H'F9+ 'F IV+JJ F' Ih+JJ.K"adas#s "/2,KC LPR 1458:9Q>75 S'C :DPR '& k&(*&+(') STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE W CZERWIONCE-LESZCZYNACH oferuje naukę gry na: fortepianie, organach elektrycznych, flecie i gitarze dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat. Dla najmłodszych (3-8 lat) zajęcia rytmiki. Dom Kultury Leszczyny, ul. Ligonia tel w godz BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, i- 6 F521=> 46 %m 64 m &+%+ G+G 51 (1PB2=1=> 'H3'E 49-Q 6 42-F92P2- R/9jF (1 U9-/62'5D1E`-49=9757 W.B+ \1/E D'61 h '/19?B+ A6+ k1/p1/7 V W 9'4( '57 F' 8.PB2=95-O 621E 67D19 8/9-951=9'57=> F' F92-/i167G 'P/jP U9-/E 62'5D1G 'P/jP ^jp2-q4d'+ ;7D19 (-5 /[652-i 51 4(/'52-25(-/5-('6-OZ 666*1"(%65./)#A'(&"1"2/2*$' MIESIÊCZNIK LOKALNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY <-F1D('/ 51=9-B57Z,4UDG:,9:9?>H9=G 4-D/-(1/9 /-F1D=O2Z?551 U2-LB1+,(1B- 648[38/1=.OCZ?551 S.F92DG?B-D415F/1 X4(/'=>G \16-3 S/97P-DG,1P251 Y1/97=D1 ;]^?;U?Z 0XG46D= [LP:LG;G E"#J U9-/62'5D1E`-49=9757G.B+ ;'B5'L=2 "G (-B+a&1T J#" _#IIEV#_ <*^?:Ub?Z kk(&'+ LPR I5R _9GU9G; mc :DPR +'& k'%)(%)&c \/1='6521 R43.H E"#J U9-/62'5D1E`-49=9757G.B+ A/'FD'61 I? ^/.DZ \/761(51 cs<*seg EIJJ SB262=-G.B+ ;/'=3164D1 IJf Y1D31F \'B2H/1&2=957G EII# SB262=-G.B+ \'-9O2 IVaIh 3(,#)14# /5( $./.&5.,$.65(,"5#'/.715 "# 8%(79.:;.&"(< 5 %()'#+= /5( "6%#1# +#8(%5#;>6 /5("#+>65./21?.%#" "#&8%"(:# $%#6.,.)./26#/5# &)%>8>6 5 %(,#:.6#/5# /#,(&;#/21? 8()&8>6* XFF15' F' F/.D. I"+II+"JIJ /+!""# %&'&()*+* LISTOPAD

16 R E K L A M A MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 5/D.%+C4(. "#+5#%"(.,,#/5# 6 /#4(+ '.)#'C EF8#%# G56/51#H "/#4,C4I1(:. &5J K5(4&)5(:. L7%.,)# MC'8C%2 $%"2 C'* N.'/.715 O 6 P"(%65./1(* "H>HDF7M; B9 16 LISTOPAD 2010

Around The Rock pełen wrażeń!

Around The Rock pełen wrażeń! Samuraj znów w Czerwionce Around The Rock pełen wrażeń! Wielki motocross reaktywacja! GAZETA BEZPŁATNA NR 7/2011 (243) Lipiec-Sierpień 2011 Ukazuje się od 1990 r. Czerwionka Leszczyny Czuchów Dębieńsko

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 Pływający basen na Młyńszczoku Kąpielisko otwarte Wakacje - basen

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 66 / 10 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16 FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218 ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12 Biuletyn lipiec 2012 2 kultura

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 Pleszew 2012 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Niezrozumia³e krainy

Niezrozumia³e krainy 1/2003 W ZAKOLU RABY I WIS Y 3 Moim zdaniem - Gdybym dziœ jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest

Bardziej szczegółowo

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych

innej niż wszystkie. Głównie za sprawą poczynionych BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 278/43 4 grudnia 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. GMINA WARKA Pierwsza sesja Rady Gminy Policzna. Kto został przewodniczącym?

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

W zespole jak w rodzinie

W zespole jak w rodzinie Nowe życie hali str. 6 Rocznica niepodległości str. 9 Akcja Zima str. 12 LISTOPAD Nr 11/2011 cena 1,00 zł (280) MAGAZYN SPOŁECZNO KULTURALNY BIERUNIA Płonące TIR-y tragicznego w skutkach wypadku doszło

Bardziej szczegółowo

Złoty Kłos 2007 - program na stronie 9. ALARMADI - str. 21, 22 ROK GENERA A ANDERSA

Złoty Kłos 2007 - program na stronie 9. ALARMADI - str. 21, 22 ROK GENERA A ANDERSA KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 4 (99) MIESIÊCZNIK EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1508-0986 ROK IX KWIECIEÑ 2007 NASI NA ZLOCIE MOTOCYKLOWYM W CZÊSTOCHOWIE F.H.U. STAÑCZYK SK³AD

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 Wspomnienie ciągle żywe... 2 kwietnia minęła czwarta już rocznica

Bardziej szczegółowo

Unijny projekt w przedszkolu

Unijny projekt w przedszkolu KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 2 (145) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XII luty 2011 Unijny projekt w przedszkolu IX Halowy Turniej Piłki Nożnej w Kaczycach

Bardziej szczegółowo

Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatu Łódzkiego Wschodniego Powiatu Łódzkiego Wschodniego nr 34 (3-4/15) W NUMERZE: Targi Pracy po raz trzeci w Rzgowie 28 i 29 marca 2015 r. w Ptak Fashion City w Hali Ptak Expo odbyła się III edycja Targów Pracy. W wydarzeniu wzięło

Bardziej szczegółowo

Zabawa w stylu folk. Mo na deptaæ. egnaj lato na rok! Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 8 listopada br.

Zabawa w stylu folk. Mo na deptaæ. egnaj lato na rok! Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 8 listopada br. NR 10 (191) PAZDZIERNIK 2014 Kolejny numer NOTATNIKA zostanie dostarczony do punktów kolportażu 8 listopada br. Zabawa w stylu folk Mo na deptaæ 13 wrzeœnia hala spacerowa Domu Zdrojowego rozbrzmiewa³a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Taka to melodia! Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim

Taka to melodia! Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim Nr 1/81/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytmix z prowadzącym program Robertem Janowskim Taka to melodia! W sobotę 12 marca 2011 roku o godz.18.00 na antenie TVP1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 7 (169) LIPIEC 2015 WITAJCIE WAKACJE!

BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 7 (169) LIPIEC 2015 WITAJCIE WAKACJE! BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 7 (169) LIPIEC 2015 WITAJCIE WAKACJE! 2 INFORMACJE GMINNE Ważne telefony Wójt Gminy Zastępca Wójta Skarbnik Gminy Ryszard Pacholik Piotr Kopeć

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

D W U T Y G O D N I K S A M O R Z Ą D U K R O T O S Z Y Ń S K I E G O I S S N 1 7 3 2-2 0 4 9

D W U T Y G O D N I K S A M O R Z Ą D U K R O T O S Z Y Ń S K I E G O I S S N 1 7 3 2-2 0 4 9 www.is.krotoszyn.pl 3 marca 2010r. 4,5 (87,88) nr 4,5 (87,88) Redaktor wydania: Izabela Bartoœ D W U T Y G O D N I K S A M O R Z Ą D U K R O T O S Z Y Ń S K I E G O I S S N 1 7 3 2-2 0 4 9 W kontekœcie

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem Pora na wakacje w maju 02.06. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 05.06. Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo