CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele z atrakcyjnymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele z atrakcyjnymi"

Transkrypt

1 Gazeta by³ych uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w M³awie 1(14)/2002 paÿdziernik Lo a yje! Tytu³ mówi chyba sam za siebie. CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele z atrakcyjnymi nagrodami. Cz³owiek œmierdzi Wbrew pozorom nie bêdzie to wywiad z panem Stefanem mieszkaj¹cym na terenie pobliskiego wysypiska œmieci. I D O L Przepis na tradycyjne polskie danie kluchy na wodzie. Drakula atakuje! Chcecie siê baæ? Nie zagl¹dajcie. IMPREZA U SNOOP A Relacja z zawodów p³ywackich na basenie sportowym imienia Wuja ygos³awa Pi¹tego. What is and what should never be H. Tabbas zaprasza na wycieczkê po lasach syberyjskiej tundry. Tekst bez tytu³u Wstrz¹saj¹ce opowiadanie o ch³opcu i starszej pani. K CIK POETYCKI Opowieœæ robaczka kryj¹cego siê poœród liœci i kwiatów. O trudach zak³adania amatorskiej kapeli o stylu bli ej nieokreœlonym czêœæ pierwsza. L oza yje!!! Tym optymistycznym akcentem wznawiamy po pó³torarocznej przerwie najbardziej niesamowit¹ i wywalon¹ w kosmos gazetkê szkoln¹ w ca³ej galaktyce [ah, ta skromnoœæ... ;-) - cor.] No dobra, mo e siê trochê zagalopowa³em, ale chyba rozumiecie radoœæ, która towarzyszy temu wspania³emu wydarzeniu. Od tej pory Lo a staje siê miesiêcznikiem z prawdziwego zdarzenia. Wszystkie numery bêd¹ dostêpne na naszej stronie internetowej: w formacie PDF, sk¹d mo ecie je pobieraæ i drukowaæ ile dusza zapragnie. A teraz zapraszamy do lektury.

2 2 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Zatoka Perska w ogniu II" nam siê zapowiada. I znowu dziadek Husajn narobi³ bigosu. Raz ju narobi³, to go sam musia³ jeœæ i bekn¹³ niemi³osiernie œwiñsko, ale chyba nie przeprosi³. A mo e przeprosi³? Nie, chyba nie... Tak, raczej nie. Araby z urodzenia k³aniaj¹ siê tylko dobremu Allachowi, a ju na pewno w yciu nie klêkn¹ przed szatanem i t¹ jego ca³¹ zgraj¹ z Bushem na czele. No i to siê nie podoba szatanowi. Pora wiêc chwyciæ Araba za mordê, jak Kmicic tatara (mongolskuju sabaku) i na ziemiê z nim. Wiêc wojna! Wyœmienicie! Tak dawno ju nic siê nie dzia³o na œwiecie. Na szczêœcie jest jeszcze ktoœ, kto myœli o dobrej zabawie. Problem w tym, e nie wszyscy lubi¹ siê bawiæ i coœ pod nosem burkaj¹. e mo e najpierw wyprawiæ jakichœ wys³anników rozbrojeniowych. Sprawdz¹, czy Saddam nie ma za du o karbidu w schronach, które s¹, ale ich nie ma. Mo e Kofi wyœle jakiœ mi³y liœcik. Oczywiœcie USA mo e na to gwizdaæ i nikt nie bêdzie plumka³, jak po prostu poœle Arabom rakietê. Ka dy wie: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Wojewod¹ jest wiadomo kto, a smród to ca³a reszta. Wojewoda bêdzie gotowy do Gazetka by³ych uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Wyspiañskiego w M³awie numer 1(14), rok IV KONTAKT Z REDAKCJ : ul. Koœciuszki 23a, M³awa Sabbath/Ind. H. Tabbas Krzak-8 Dreszczowiec Z³oœliwy Tetryk Kapitan Mauser A. A. OFICJALNA STRONA INTERNETOWA: przedstawienia prawdopodobnie na pocz¹tku przysz³ego roku. I tu zaczynamy nasz Quiz. Pytanie brzmi: Jak rozpocznie siê zabawa? a) Wojewoda podzwoni do kolegów, eby wygl¹da³o chocia, e szo³ jest symbolicznie wspólny. (mo e, mo e) b) Wojewoda podzwoni do kolegów, ale ci nie zgodz¹ siê na wspólny te- Lo a yje! Tak, tak, cuda siê czasem zdarzaj¹. Lo a yje i nawet ma siê ca³kiem dobrze. Bêdziemy siê starali dzia³aæ na maksymalnych obrotach, ale logiczna sprawa, e studiowanie trochê utrudni nam dzia³ania. Jednak mamy nadziejê, e bêdziecie nas wspieraæ i ó³w, Pepe czy te jeszcze ktoœ inny rzuci od czasu do czasu jakimœ niez³ym artkiem. A jeœli nie, to cholera gazetê strzeli, a potem Was bo to bêdzie ju koniec œwiata. Lepiej siê starajcie, poniewa mamy dobry kontakt z Bogiem i krucho z Wami bêdzie. Red. atrzyk i sztuka padnie, albo znacznie przesunie siê premiera. (raczej ma³o prawdopodobne, nie artujmy sobie z powa nych rzeczy) c) Wojewoda podzwoni do kolegów, ci nie zgodz¹ siê, ale on wypnie siê na nich tym, w czym ma ich ju od dawna i zrobi przedstawienie. (to ju bardziej prawdopodobne) d) Wojewoda oleje kolegów d³ugim ³ukiem bez dzwonienia i zrobi na pocz¹tku 2003 roku rewiê, jakiej œwiat nie widzia³ (bardzo prawdopodobne) e) Wojewoda zaskoczy wszystkich i poœle W¹saczowi jeszcze w tym roku ma³¹ bombkê na choinkê z okazji zbli- aj¹cych siê œwi¹t Bo ego Narodzenia. (to jest to!!!) f) Wojewoda zrobi szo³, krytyka obejdzie siê z nim bardzo brutalnie, ten przemyœli, z³o y wyrazy ubolewania na rêce ofiar, ydzi jak to oni pogniewaj¹ siê i czarnoskórzy Polacy bêd¹ musieli nie pierwszy i nie ostatni raz w tym wieku przeprosiæ za Jedwabne. (to ju fantastyczny wymys³ autora dla wype³nienia luki, nie traktujcie go powa nie, chocia z tym Jedwabnym, to akurat siê zgadza) Jak widzicie, dla u³atwienia zaznaczyliœmy w nawiasach odpowiedzi które z du ym prawdopodobieñstwem mog¹ byæ prawdziwe. Na wasze odpowiedzi czekamy z cennymi nagrodami pod adresem redakcji d³ugo!!! Kapitan Mauser Muzyk poszukiwany ywy lub martwy!!! Sabat i Dreszczowiec poszukuj¹ zdolnych i pracowitych: gitarzysty, gitarzysty basowego i perkusity. Szko³a muzyczna niewymagana, a nawet wrêcz przeciwnie. Preferowany styl muzyczny bli ej nieokreœlony. Oferty (najlepiej z okolic M³awy, ale z innych okolic równie ) prosimy przesy³aæ na adres redakcji.

3 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) 3 Polsko ojczyzno moja, ty jesteœ jak zdrowie Ile ciê trzeba ceniæ ten tylko siê dowie Kto mimo rozumu w g³owie dostaje u ciebie po rowie Bo nikt ostatnio tak jak ty Nie spada tak szybko na psy Cz³owiek œmierdzi CZYLI W KALEJDOSKOPIE OSTATNIEGO YCIA I tak sobie myœlê, kto ciê z tego wyci¹gnie i jak. Mo e zrobi¹ to te nowe stare twarze, jakie pojawi¹ siê w toku najbli szych wyborów samorz¹dowych. Tak, to mo e byæ pewna du a szansa, zwa ywszy na predyspozycje wrodzone i wyuczone do pe³nienia funkcji publicznych tych osobników. Mo emy byæ spokojni!!! Taki na przyk³ad kandydat na wójta w bliskiej mi duchowo gminie, prawie wykiwa³ NIK jako kierownik administracyjny w pobliskim szpitalu. Spryt i chytroœæ przydadz¹ siê w nowej robocie! Inny z kolei z naszych wybawicieli trzepn¹³ swoim wehiku- ³em 126p w biednego policjanta, bo zamglonymi oczyma nie odró ni³ go od drogi. Co jednak najistotniejsze dla mojego be³kotu, twardoœæ i nieugiêtoœæ tego pana sprawi³y, e jeszcze nie siedzi w pierdlu, a wiêcej nawet kandyduje ponownie. To mi siê podoba twardym trzeba byæ, nie miêtkim! Krótko mówi¹c, namawiam do wziêcia udzia³u w wyborach. Zapowiada siê niez³e szambo... Ciœœœœ... I tak imieniem instruktarzu, pamiêtajcie, eby nie przysz³o wam do g³owy, jak kilka wiosen temu memu koledze, pomazaæ blankiet do g³osowania, bo bêdzie niewa ny. B¹dŸcie dobrymi obywatelami. Pozwólcie, e nalejê sobie do szklaneczki wina, w³aœnie prze³kn¹³em resztkê......z drugiej strony, to nie wiem, czy te wybory maj¹ jakieœ znaczenie, bo do UE i tak wejdziemy. A raczej to ona wejdzie w nas jak w niedoœwiadczon¹ dziewicê, co jest raczej dziwne, bo adna prostytutka nie prze y³a w swej karierze tyle wymuszonych stosunków, co Polska. Nie ma takiego narodu na œwiecie, który by nas nie zgwa³ci³... no mo e oprócz Aborygenów. Na czym to ja skoñczy³em? Aha, wiêc w Unii ju jesteœmy. Co to ma wspólnego z wyborami? Otó te niezale nie od szczebla, na jakim maj¹ miejsce, postrzegane s¹ przez wyborców, jako mo liwoœæ ratunku przed UE. W takim Warmiñsko-Mazurskim ktoœ zobowi¹za³ siê do odkupowania od miejscowych rolników zbo a. Ciekawe, czy go wybior¹? Tak, czy inaczej postrzeganie w wyborach rózgi na UE to jak zak³adanie prezerwatywy dopiero po wszystkim, w nadziei, e nie bêdzie z tego dzieci. Uœwiadamiam wszystkich, e seks ju by³. Nie mówiê, e to Ÿle! Partnerka trafi³a nam siê tym razem wyborna. Sama serwuje nam jedzenie. Co prawda ka e p³aciæ, no ale mamy zawsze jak¹œ mo liwoœæ, œwie ¹ alternatywê. Co z tego, e tak jakoœ siê z³o y- ³o i mamy w³asne zbo e. Zakopiemy je w ziemi na czarn¹ godzinê, a wraz z nim rolników, którzy zapadn¹ w sen zimowy. Bo w myœl starej, carskiej demagogii œpi¹cy ch³op nie bêdzie musia³ jeœæ, ani mieæ pieniêdzy i co najwa niejsze nie bêdzie blokowa³ dróg na przyk³ad do centrali nasiennych. Pora znów zamoczyæ szk³o......wyborne te wino i to w œrodku nocy za 2,50. Taki zakup to dziœ nie lada wyczyn, jak siê okazuje. Na takiej starówce w niemieckim mieœcie Toruñ, po 22:00 nie otrzymamy wina za 2,50. Otrzymamy inne, ale w cenie 5 z³. To podobno w obawie, eby kloszardzi, których na to pierwsze staæ nie poodgryzali pod wp³ywem alkoholu fragmentów bardzo cennych gotyckich zabytków. Bo oni potrafi¹ byæ agresywni. Sam tego doœwiadczy³em. Jeden pogwa³ci³ me obywatelskie prawa, wyci¹gaj¹c rêkê i prosz¹c o kawa³ek zapiekanki, któr¹ przypadkiem jad³em. Poza tym takie szmaty nie po³o ¹ siê na starówce, a legn¹ ze swym brudnym ty³kiem w innej mniej atrakcyjnej czêœci miasta, przyk³adowo na œmietniku. To œwietny pomys³ i myœlê, e powinno siê go praktykowaæ w innych miastach. Zw³aszcza, e rzesza nastêpnych uli ju stoi w kolejce na granicy miêdzy yciem a szar¹ stref¹. Ci zapowiadaj¹ siê bardzo agresywnie. Ostatnio tacy stoczniowcy, którzy ju chyba stoczniowcami nie bêd¹, pobili jakiegoœ kierownika zak³adów w³ókienniczych w Szczecinie. Facet zebra³ nieskromne ciêgi, bo uwa a³, e œrodek transportu w postaci taczki ur¹ga jego pozycji spo³ecznej. Ciekaw jestem, jaka ona jest, skoro delikwent nie p³aci pracowniczkom. Œwinia? Cham? Sk...? Wybaczcie. I s¹dzê, e nie ma co robiæ echa na temat tego, do czego to dochodzi, e cofamy siê do epoki jaskiniowców. Takim stwierdzeniem obrazilibyœmy mieszkañców najwiêkszego Parku Jurajskiego w Polsce na Nowowiejskiej. Pañstwo prawa? I co z tego! Prawo nie bierze siê samo nie wiadomo sk¹d! To ludzie tworz¹ prawo i czasami potrzebne s¹ osobiste poprawki dokonane z pominiêciem w³adzy! Najwa niejsze jest prawo naturalne cz³owieka! Gdyby nie jego, czasem mo e brutalne akty, nikt by nie wiedzia³ o problemach w kraju. Taka stocznia w Szczecinie po prostu by pada³a w niem¹ przepaœæ, a wszyscy zapomnieliby po paru latach, e tam budowa³o siê w ogóle jakieœ statki. Ktoœ mówi, e to barbarzyñstwo, e to zwierzêce instynkty? To niech siê ktoœ taki zamknie i pomyœli jakie zwierzê z tego, kto do tego doprowadzi³. A te zwierzêta tylko walcz¹ o to by nimi siê nie staæ skoml¹c o parê groszy na ulicy! Kto wie, czy niejeden z bezdomnych jest dzisiaj tym, kim jest tylko dlatego, e kiedyœ nie da³ komuœ niedobremu w ryj......a, a... gadaæ ju mi siê nie chce, wiêc o innych g³upotach kiedy indziej, jak mi siê znowu zachce. Jedno, co przychodzi mi do g³owy, to to, co s³yszê z graj¹cego obok patefonu. On The Turning Away! Nie wiem, co Gilmour mia³ na myœli. I nie wiem, czy Polska jest obecnie dopiero na odprawie, czy ju w odwrocie, bo my to chyba ju nie yjemy. TRAGI - IRONIK

4 4 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) Ktoœ kiedyœ powiedzia³: Sraj na wodê, bêd¹ kluski. Tak z pewnoœci¹ rozpocz¹³by ten artyku³ Kubek Gminny, choæ mo e raczej powinien tymi s³owami przywitaæ widowniê w programie IDOL (co to znaczy?). IDOL CZYLI KUCHNIA POLSKA KLUSKI Tak mili pañstwo, to kolejne dziecko polskiego, telewizyjnego szo³-bizzznesssu (powoli robimy siê w tym lepsi od zachodu). A w dodatku oczekujemy z niecierpliwoœci¹ na drug¹ edycjê (jak na realiti szo³ przysta³o najbli sze edycje s¹ zaplanowane na jakieœ trzy epoki w przysz³oœæ). O ile WIELKI BRAT i MELINA, czy KNAJ- PA, czy jak mu tam, nie uwierzyli w kluskotwórcze mo liwoœci ka³u i zrobili po prostu z g³upkowania makaron, o tyle autorzy IDOLA rzeczywiœcie uwierzyli, e z kupy w wodzie kluski bêd¹. A naród je po³knie i co gorsze, nawet nie zwymiotuje, bo uodporniliœmy siê na takie arcie i traktujemy je ju chyba jak swoje. Co prawda s¹ jeszcze tacy smakosze, co dalej byle gówna do ust. nie w³o ¹. Sam, ogl¹daj¹c IDOLA, zastanawiam siê ca³y czas, z czym to zjeœæ tak, eby siê biegunki nie nabawiæ, bo wtedy to dopiero bêdzie gówno! Naprawdê, mieszane uczucia zapanowa³y w mym wnêtrzu. Niby œmiech, rozbawienie, czasem uznanie, z drugiej strony jednak za enowanie i al, e a serce œciska (albo bardziej subteln¹ czêœæ cia³a). Pomiñmy fakt, e scenariusz programu powinien by³ wyl¹dowaæ na wysypisku œmieci w Wypierdowie Wielkim. Co mieliœmy? Mieliœmy jeden plus (jedyny zreszt¹). iri by³o kapitalne. Czasem bezczelnie nieszczere w postaci pani Sokole Oko, której tylko matczyne uczucia nakazywa³y powiedzieæ ch³opcu, e jest dobry, tylko jeszcze za wczeœnie na karierê, zamiast prawdy o tym, jak jego g³os w swym rozwoju pozosta³ na etapie domowego przedszkola. Ale bardzo czêsto iri by³o szczere a do bólu. Tutaj brawa dla Kubka, który po prostu rozbraja³ mnie tekstami typu: Z takim g³osem to mo esz robiæ co najwy ej chórki mojej kosiarce. Goœæ jest mocarz trzeba przyznaæ. Sprawia³ wra- enie oczytanego a przynajmniej mia³ dobre bryki. Niektórzy go nie lubili, poniewa by³ taki niedobry, niemi³y i nie g³aska³ po g³owie przysz³ych gwiazd piosenki biesiadnej. Có, za³o eniem tego programu by³o wykreowanie idola (totalny nonsens ale o tym póÿniej). Wiêc mia³ byæ krytykiem i by³ nim w ka dym calu. Tak wiêc Choæ ostry jak kosiara, od Gminnego wara. Mo e przykro to stwierdziæ, ale tak mocno uzale ni³em siê od b³yskotliwych ocen jurorów, e dla mnie w tym programie mogliby braæ udzia³ tylko oni. Niestety, aby coœ powiedzieæ, musieli mieæ o czym, czyli wychodzi³ pan lub pani z mikrofonem i œpiewali. Tutaj dochodzimy do ciê kiego odcinka drogi, gdzie ruszyæ siê dalej nie da, bo na œrodku wielki kamieñ. Przepchn¹æ go nie da rady adna si³a, a sam nie wyjdzie, poniewa jest zajêty œpiewaniem i œwiêcie wierzy, e sobie wysra te tytu³owe kluski. Tylko ebym nie zosta³ Ÿle zrozumiany i zaszufladkowany do Wielkich Niezrozumianych XX w. tak, jak choæby Adolf Hitler. On przecie chcia³ dobrze, tylko wszyscy Ÿle zrozumieli jego intencje. Ja nie uwa am tych m³odych ludzi za beztalencia. Powiem wiêcej, oni siê œwietnie kreowali, wyginali, uœmiechali i œpiewali jednym s³owem, jakby to okreœli³ mój kolega Henryk oni napierdalali! i to tak, e czapki z g³ów. Przyk³adowo ta Strzelba, czy jak ona tam siê zwie, mia³a g³os prawie jak Jenis Joplin. Co prawda, jej papier œcierny w gardle przy papierze œciernym Joplin by³ jak chusteczka Velvet miêkki dotyk na twej twarzy, ale to kwestia wiêkszej iloœci wódki i papierosów, wiêc jeszcze wszystko przed ni¹. Ale dosyæ tych pochwa³, bo przestajê sam siebie poznawaæ. PrzejdŸmy do sedna. Oni mog¹ ³adnie œpiewaæ, mog¹ ³adnie tañczyæ i mieæ bia- ³e z¹bki, ale niech nikt mi nie wpiera, e telewizyjny program wykreuje ich na bo- yszcze t³umów i e maj¹ oni deptaæ po piêtach najlepszym, jak powiedzia³ pan Król Cyganów, bo oni, co najwy ej mog¹ nadepn¹æ sobie na palec i przewróciæ siê o w³asne nogi. Nie zapominajmy, e ci najlepsi ciê ko wypracowali sobie drogê do ludzkich uszu, serc i dusz. Mieli to coœ, czym porwali ludzkoœæ. Oni nie robili muzyki, oni ni¹ byli, oni j¹ czuli. Nie byli rzemieœlnikami g³osu ³upi¹cymi ³adne, przyjemne melodyjki. Byli artystami. Czasem nie umieli nawet œpiewaæ, ale wypowiadanymi w tle melodii dwoma w³asnymi s³owami zwalali z nóg miliony ludzi. Oni byli nie tylko idolami, byli kimœ wiêcej. Zreszt¹, bardzo niewielu ich by³o ale o tym wiêcej albo wcale napisze mój przyjaciel Sabbath. Tak, czy inaczej, niech naiwniacy nie myœl¹, e nagrana p³ytka otworzy

5 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) 5 I znów za zapachem œwie utkiej bibliotekarki Wasz redaktor trafi³ do miejskiej biblioteki. Tym razem recenzja artyku³u ukasza Maurycego Stanaszka o wampirach. Temat ten zaciekawi³ mnie ze wzglêdu na moje ostatnie prze ycia. Otó podczas nocy sylwestrowej mia³em spotkanie z pewnym dzikim psem (niech jego to samoœæ i pochodzenie pozostan¹ nieznane). Podczas witania siê ze znajomymi poplami³em niektórych (i samego siebie) krwi¹. Po chwili, gdy ju opatrzy³em ranê, zauwa y³em, e jeden z moich kolegów li e swoj¹ koszulkê. Stwierdzi³, e moja krew jest bardzo s³odka (zreszt¹ tak jak i ja). Hmmm, byæ mo e wampiry s¹ wœród nas. Aby siê tego dowiedzieæ, zapoznajmy siê z kilkoma niezbêdnymi informacjami. W zamierzch³ych czasach za wampiry uwa ano duchy lub o ywione cia³a zmar³ych, które wychodz¹ z grobów, b³¹dz¹ noc¹ i wysysaj¹ krew ze œpi¹cych powoduj¹c ich rych³¹ œmieræ. Od ywiaj¹c siê ni¹ nie ulegaj¹ rozk³adowi, co jest naturalnym nastêpstwem œmierci. W wielu wierzeniach (g³. s³owiañskich) wampir jest zwany tak e w¹pierzem, wampierzem, upiorem, wypiorem, strzyg¹ lub strzygoniem. Wiara w wampiry siêga do co najmniej IV w. n. e. Nasze obecne wyobra enia kreowane s¹ na podstawie hollywoodskich filmów takich jak Dracula Broma Stockera, Wywiad z wampirem Neila Jordana, czy te Nieustraszeni pogramcy wampirów Romana Polañskiego. To w³aœnie Hollywood wykreowa³o jegomoœcia w wieczorowym stroju, w pelerynie z wysokim ko³nierzem, z d³ugimi k³ami i paznokciami, potrafi¹cego zmieniæ siê w nietoperza. Drakula atakuje! Filmowa postaæ pana ciemnoœci wzorowana by³a na rumuñskim ksiêciu Vladzie IV Tepezie. Urodzony w 1431 r. w Sighisoara by³ synem mo³dawskiej ksiê niczki i gubernatora Transylwanii. Mroczny yciorys ksiêcia zacz¹³ siê w wieku kilkunastu lat, gdy w³oscy bojarzy zamordowali mu ojca. Odt¹d jego celem sta³a siê zemsta. Wbija³ na pal, skalpowa³, gotowa³ ludzi, obcina³ g³owy, oœlepia³, pali³, sma- y³, sieka³, przebija³ gwoÿdziami, grzeba³ ywcem, obcina³ nosy i uszy, koñczyny, organy p³ciowe, etc. Zgina³ w czasie walk niedaleko Bukaresztu. Jego cia³o pochowano w Klasztorze w Snagor. Prowadz¹cy w 1931 r. ekshumacjê grobu stwierdzi³ ze zdziwieniem, e trumny w grobowcu nie by³o. Oczywiœcie ludowe przekonania by³y inne. Nasi przodkownie wierzyli, e zostanie wampirem by³o kar¹ wieczn¹, odrzuceniem od spo³ecznoœci za ycia i po œmierci. Wed³ug nich wampirami byli: a) ludzie wiod¹cy wystêpny lub rozwi¹z³y tryb ycia, b) osoby, na których w chwili œmierci ci¹ y³a kl¹twa, c) fa³szywi œwiadkowie, niewierz¹cy lub pochowani niezgodnie z nakazami religijnymi (bez ostatniej spowiedzi, bez namaszczenia, etc.), d) martwo urodzone dzieci, e) topielcy, samobójcy, zmarli na zarazê itd. Za wampiry lub czarnoksiê ników uwa ano te starych, biednych, kalekich, garbatych, ludzi o gigantycznym lub kar- ³owatym wzroœcie, sparali owanych, okaleczonych (z bliznami, szramami), maj¹cych ow³osione wewnêtrzne strony d³oni, zroœniête brwii, rude w³osy, sin¹ lub opuchniêt¹ twarz, nierówny oddech. Obecnie ludzi takich mo na poznaæ nawet po rozpiêtoœci od ówczesnych czasów. Ich groby znajdowa³y siê na peryferiach cmentarzy. Nie mieli oni w trumnach wyposa enia zmar³ego (paciorki, rzeczy osobiste). Czesto po³o eni byli na wznak z g³ow¹ skierowan¹ w stronê zachodni¹. Odcinanie g³ów czy te przywalenie kamieniami zapobiec mia³o wydostaniu siê wampira spod ziemi. W celu ostatecznego unicestwienia stosowano spalenie zw³ok. Nie mogê ostatecznie stwierdziæ, czy wampirów rzeczywiœcie nie ma, ale w wiêkszoœci ówczesnych przypadków w grê wchodzi³a zwyk³a zapaœæ pourazowa, letarg czy trans kaleptyczny. Nic dziwnego, e osoba ywcem pogrzebana rozpaczliwie próbuj¹ca siê wydostaæ z zamkniêcia wpada³a w konwulsje, a dno trumny pokrywa³o siê œwie ¹ krwi¹. Ówczesne przes¹dy opiera³y siê g³ównie na niewiedzy - obecna medycyna mo e je naukowo wyjaœniæ, lecz byæ mo e nauka ukrywa przed nami coœ tajemniczego i niewyt³umaczalnego. Czy wampiry istniej¹ wœród nas? Mo e zaklimatyzowa³y siê i zakamuflowa³y tak dobrze, e nawet ich nie rozpoznajemy. Czas poka e. S.P.E.N.S. im drogê do sukcesu i ludzi. Pieni¹dze jednak zrobi¹ nie ma³e trzeba przyznaæ. Bêd¹ prowadziæ w Polsacie jakiœ program z dowcipami, czy coœ podobnego. Oczywiœcie mo e zrobi¹ karierê, ale bêdzie to raczej wynik ludzkiej g³upoty i tandety szerz¹cej siê w tym kraju (ale mo emy czuæ siê usprawiedliwieni na œwiecie te ). Nie mo na te w koñcu nie zauwa yæ, e œpiewa siê nie dla kariery ta wychodzi sama po drodze. Nie myœlcie jednak, e taki nieludzki, nieuczuciowy ze mnie nicpoñ. Ja rozumiem, ja doskonale rozumiem. Ka dy chcia³by byæ dzisiaj idolem, bo za tym naturalnie dolar swym zielonym dupskiem macha. W pañstwie bieda, deficyt, strajki, tyle rozdzia³ów negocjacji z UE nie zamkniêtych, jak st¹d do wiecznoœci, a pieni¹dze chyba gdzieœ na wczasy pojecha³y i ju d³ugo nie wracaj¹. Ale pomyœlmy choæ trochê o takiej Argentynie. Ci tam w ogóle maj¹ niez³e ekonomiczne szambo i eby tego jeszcze by³o ma³o, nie maj¹ WIEL- KIEGO BRATA, czy IDOLA. I jak tu pieni¹ ki zrobiæ? rzecz prosta! Wyjechaæ do Polski na drug¹ edycjê IDOLA, nagraæ p³ytê, szarpn¹æ kasê i z kapel¹ ruszyæ w trasê. Wtedy dopiero siê zrobi nie lada meksyk. Argentyñczycy, Polacy i ka dy idol! A my to wszystko bêdziemy ³ykaæ. Idolki bêd¹ rodzi³y idoli, ci zap³adniaæ nastêpne idolki. Ju widzê te wycieczki zagraniczne i foldery Chcesz mieæ swojego w³asnego idola? Nic prostszego! PrzyjedŸ do Polski! Kupisz go sobie albo sam nim zostaniesz!. I ka dy w koñcu stanie siê idolem sam dla siebie. Na cholerê mu bêd¹ inni jeden kogut w kurniku wystarczy. Co najgorsze, nie bêdzie ju komu ich ³ykaæ, wiêc zaczn¹ zjadaæ siê nawzajem, a ja im yczê smacznego! ZGRY LIWY TETRYK

6 6 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) Minê³o ju troszkê czasu, od kiedy spotkaliœmy siê razem po raz ostatni. No dobra, nie oszukujmy siê, min¹³ ponad rok i ju pewnie myœleliœcie, e wszelki s³uch i œlad o paczce czubów z I LO zagin¹³. Jednak nic z tego... Wszystko zaczê³o siê prawie tak, jak zwykle. Zadzwoni³ do mnie Dreszczowiec i stwierdzi³, e jakaœ bibka w czasie najbli szym by³aby koniecznoœci¹. Ju mia³em odpowiedzieæ: Dobra, dobra i tak nic z tego nie bêdzie, gdy nagle kole ka wspomnia³, e jego rodzice s¹ nieobecni i to na dodatek przez kilka nastêpnych dni. Od razu rogal pojawi³ siê na mojej twarzy. [Gdyby nie uszy, Krzaczek rozeœmia³bym siê pewnie dooko³a g³owy... ;-) - cor.] Wykona³em kilka telefonów i po pokonaniu niewielkich trudnoœci (typu: sk¹d wzi¹æ kaskê na oran adkê?) wszystko by³o za³atwione. Popo³udniem dnia 16 sierpnia Anno Domini 2002 silna grupa w sk³adzie Sabat, Pan Wojtek, A. A. i Szeli wyruszy³a w kierunku sklepu wielobran owego w celu wykonania odpowiednich zakupów. G³ównym ³upem okaza³a siê pokaÿna iloœæ oran adki o smaku owoców leœnych, choæ by³y te inne ciekawe propozycje. Dla przyk³adu A. A. kupi³a s³oik kawy... Po zapakowaniu towaru do baga - nika, srebrny kr¹ ownik ruszy³ w kierunku zamieszka³ym przez Asiê S³owik. W trakcie jazdy okaza³o siê oczywiœcie, e mimo zapchania ca³ego kufra, nie wszystkie zakupy zosta³y poczynione. Zatrzymaj siê jeszcze na chwilê u Szczepana, kupiê jeszcze ze dwa chlebki powiedzia³ Sabat do Pana Wojtka. Jak rzek³, tak te uczyni³. W ci¹gu najbli szych 15 minut uda³o siê dokonaæ zakupu, przekonaæ do wyjazdu Asiê i podjechaæ pod bramê Dreszczowca. Gospodarz przywita³ nas z typow¹ dla niego, iœcie staropolsk¹ goœcinnoœci¹: O, A. A. i Szeli, dobrze e przyjecha³yœcie, bo trzeba kanapki zrobiæ. A na Sabata czekaj¹ 4 tony wêgla, które trzeba wrzuciæ do piwnicy. Teraz do roboty i lepiej ebyœcie siê wyrobili, zanim goœcie przyjad¹! Minê³a nieca³a godzinka i wszystko by³o gotowe. Dziewczêta po uporaniu siê z kanapkami roz³o y³y na stole bia- ³y obrus z piêkn¹ czerwon¹ plam¹ na œrodku. Sabat natomiast po umyciu umorusanej twarzy wyci¹gn¹³ z kredensu szklaneczki do oran adki. Jego wzrok przyci¹gn¹³ natychmiast stoj¹cy tam miód pitny. Korzystaj¹c z faktu, e nikt go nie widzi, ju mia³ zamiar siê do IMPREZA U SNOOP A niego dorwaæ, ale od tego niecnego zamiaru odwiod³o go szczekanie kud³atej bestii o imieniu Rambo. Ja otworzê dla niepoznaki powiedzia³ Sabat i wybieg³ na dwór. Gdy ujrza³ stoj¹cego za bram¹ Genezypa, serce w nim uros³o i puœci³ siê biegiem w jego [oczywiœcie Genezypa, a nie serca ;-) - cor.] kierunku. Po chwili us³ysza³em krzyk i Sabat na sygnale (znaczy wy³ jak syrena stra y po arnej) wparowa³ do ³azienki kln¹c siarczyœcie. Ta cholerna brama! Cholerna zasuwa! Jak dorwê odpowiedzialnego za jej konstrukcjê, to...! Genezyp wbi³ do domu, czym wzbudzi³ ogólne zainteresowanie w³aœciwie wszystkich. Ale zdemaskowa³ siê pierwszym typowo ulerskim zwrotem: Cze... Karol... Macie mo e coœ do jedzenia? To rozluÿni³o atmosferê. Po chwili z ³azienki wypad³ Sabat i podnosz¹c w górê napuchniêty palec oznajmi³ ze smutkiem: Przyczasno³em sobie palca bram¹... I to prawa rêka... Co ja tera srobiê?... Bêdziesz lew¹... trzyma³ szklankê z oran adk¹ - pocieszy³ go Dreszczowiec. Zaraz po tym pod bram¹ pojawi³ siê niebieski kr¹ ownik, co oznajmi³o przybycie kolejnych goœci. Byli to mianowicie EMEM, Chrupek i Benito. Kiedy ju wszyscy znaleÿli siê w domu, Dreszczowiec wyda³ rozporz¹dzenie: Teraz myli pañstwo, zapraszamy do sto³a! W korytarzu zakot³owa³o siê, zakurzy³o i sfora spl¹tanych cia³ przetoczy- ³a siê do pokoju. Pomimo dotkiliwych obra eñ, Sabat zasiad³ przy stole pierwszy. Nie od dzisiaj wiadomo, e arta z nigo bestia, nie ukrywajmy wiêc, e tak w³aœciwie zasiad³ przy bigosie, którego 3/4 po chwili znaklaz³a siê na jego talerzu. Nie umknê³o to uwadze czujnej EMEM, która krzyknê³a: Ale inni te by chcieli coœ zjeœæ! Na co Sabath z pe³n¹ buzi¹ odpowiedzia³: Mniam, mniam. A. A., skofy³abyh do kufni po fe kanafki, co je z Seli zrobifyscie... Po chwili A. A. powróci³a z dwoma pó³miskami. Ich zawartoœæ znika³a w zastraszaj¹cym tempie, do czego w du ym stopniu przys³u y³ siê Chrupek. W miêdzyczasie do bigosu Sabata wlecia³a æma, jednak on niezra ony wpa³aszowa³ dodatkow¹ porcjê miêska. Ucieszy- ³o go to tak bardzo, e zaproponowa³: No to drodzy panowie i panie, mo e na tê okolicznoœæ po szklaneczce oran adki? Ogólny entuzjazm jednak, a w³aœciwie jego brak, okaza³ siê pora aj¹cy. Ja dziêkujê odpowiedzia³ Benito. Rano jadê z wujem na plantacjê pomidorów, a poza tym WKU ma mnie na oku i muszê zachowaæ pe³n¹ œwiadomoœæ swoich czynów. A teraz wybaczcie, pora na wycieczkê po kana³ach... Tu chwyci³ pilota od telewizora i zacz¹³ przegl¹daæ programy, szczególn¹ uwagê zwracaj¹c na wystêpy m³odych pañ prezentuj¹cych swoje wdziêki. Sabat rzuci³ przez salê b³agalnym spojrzeniem. Jego oczy arzy³y siê jeszcze ostatkiem nadziei. Ja na razie poczekam... t³umaczy³ siê Genezyp. To my mo e skoczymy po nasz¹ oran adkê w puszkach... pisnê³y chórem A. A. i Szeli. Na mnie nawet nie patrz! odpowiedzia³a EMEM. Gospodarz... Gospodarz... Dreszczowiec nie móg³ znaleÿæ odpowiednich s³ów. Gospodarz... Cholera jasna! Gospodarz nigdy nie odmawia! I o to w³aœnie chodzi³o. Dreszczowiec wyci¹gn¹³ w kierunku Sabata swoj¹ szklaneczkê, a pozostali poszli po rozum do g³owy i pod¹ yli w jego œlady. Nastêpna godzina minê³a w atmosferze weso³ego gwaru i brzdêku szk³a. By³y dowcipy i anegdotki, opowieœci i opowiastki. W³aœciwie ta sielankowa atmosfera trwa³aby d³u ej, jednak ktoœ nieœmia³o rzuci³ propozycjê: Teraz, jak na porz¹dn¹ imprezê u Snoopa przysta³o, bierzemy osprzêt i idziemy na basen. Pomys³ by³ przedni, wiêc bez zbêdnego oci¹gania wyszliœmy na dwór. Po przedarciu siê przez zawalony chlewek przerobiony na Muzeum Prac Dyplomowych Szko³y Zawodowej w I³owie, dotarliœmy do celu. Basen co prawda okaza³ siê zwyk³ym stawem hodowlanym, ale czego siê nie robi po oran adce... Pierwszy do wody wskoczy³ Pan Wojtek. Zaraz za nim pod¹ y³ Sabat. Efek-

7 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) 7 ty tego by³y dwa. Po pierwsze fala zmy³a stoj¹cych obok Dreszczowca i A. A. Po drugie wszystkie ryby natychmiast zaczê³y p³ywaæ po powierzchni stylem grzbietowym. Sytuacja uleg³a dalszemu pogorszeniu, kiedy w wodzie wyl¹dowa³ Genezyp. Powód tego by³ prosty - Genezyp wskoczy³ golusieñki, jak go Pan Bóg stworzy³. P³ywanie nie trawa³o zbyt d³ugo, gdy temperatura wody kszta³towa³a siê w okolicach zera absolutnego. Sabat wychodz¹c z bajora zaskoczy³ niemile samego siebie, gdy zda³ sobie sprawê, e kompletnie zala³ swoje ubrania. Jak przysta³o na czuba, nic sobie z tego nie robi³. Owszem, by³o trochê zimno, ale co tam. Zeby udowodniæ s³usznoœæ swoich myœli, roz- ³o y³ siê plackiem na betonowym chodniku. Ale w koñcu poszed³ po rozum do g³owy, a w³aœciwie po prostu zrobi³o siê trochê ch³odno i uda³ siê do mieszkania w poszukiwaniu jakiegoœ wdzianka. Wyszed³ po pietnastu minutach ubrany w fartuszek i jakiœ sweterek, który okaza³ siê byæ wycieraczk¹ z korytarza i po krótkiej prezentacji zagadn¹³ do zgromadzonych na ³aweczce przed domem: To teraz mo e tradycyjnie po ³yczku oran adki za zdrowie piêknych pañ? Ale zdrowie pañ ju by³o... zaprotestowa³ Dreszczowiec. To teraz... Zdrowie gospodarza! A wzniesie go... Sabat rzuci³ okiem po siedz¹cych na ³aweczce osobach. Ta da! Wybrañcem losu jest Szeli. Szeli wzbrania³a siê jak mog³a. Mówi³a, e jej oran adka nie smakuje, e ona tylko soczek jab³kowy, ale jasna sprawa, e Sabat nie da³ siê zwieœæ takimi numerami i po chwili by³o ju po wszystkim. Potem zdrowie gospodarza wznios³a Asia S³owik, a o A. A. nawet nie wspominam, bo ona wznosi³a je ju od godziny. No to teraz drogi gospodarzu kontunuowa³ Sabat pomyœl liczbê od 1 do... Dobra, ju siê nie zastanawiaj - odpowiedzia³ Dreszczowiec. Niech bêdzie 2 i pó³. W takim razie wypada na... tu Sabat dokona³ kilku szybkich przeliczeñ. Chrupek albo EMEM. Proszê bardzo... Tu Sabat wysun¹³ d³onie. W jednej dzier y³ czterema palcami szklaneczkê z oran ad¹, a w drugiej ju piêcioma równie szklaneczkê z oran ad¹, z tym e tak¹ normaln¹, gazowan¹. No wypij... namawia³a EMEM Chrupka. Ja nie pijê, bo... bo... bo przyjecha³em samochodem i nie mogê, poza tym w nocy tato kaza³ mi przygotowaæ ciasto na rogale i muszê zachowaæ pe³n¹ œwiadomoœæ swoich czynów. Co to by by³o, gdyby w naszych rogalach... Tu zacz¹³ d³ug¹ opowieœæ na temat niejakiego Szczepana, który do swoich produktów dodaje ludzkie szcz¹tki i inne takie œwinstwa. Kawa³ z niego œwini i ³obuza skwitowa³ ca³¹ historiê. Racja, kawa³ œwini i... próbowa³ mu wtórowaæ Dreszczowiec. Sabat w³aœnie powróci³ z kolejnego tournee po szafach z garderob¹. Tym razem przywidzia³ spódnicê w szkock¹ kratê i czarn¹ koszulkê z wizerunkiem grupy Slayer. Przez chwilê s³ucha³ jeszcze s³ów Chrupka, ale w koñcu nie wytrzyma³ i wtr¹ci³ nieœmia³o: Nie ebym chcia³ ciê straszyæ, ale muszê powiedzieæ, e te kanapki, które z takim apetytem zajada³eœ, by³y zrobione na pod³o u szczepañskiego... Nie dokoñczy³, bo w tym momencie Chrupek zblad³, zerwa³ siê z miejsca i pobieg³ w kierunku najbli szej toalety. Rodzinny patriotyzm i lojalnoœæ nakaza³y mu wywo³aæ odruch wymiotny... To teraz drogi gospodarzu ci¹gn¹³ Sabat pomyœl liczbê od jednego do... W³aœciwie to najpierw wypij, a potem sobie pomyœl, bo i tak wypadnie na ciebie... Ta karuzela z losowaniem i popijaniem trwa³a jakieœ dwie godzinki. Nawet EMEM da³a siê skusiæ na jedn¹ szklaneczkê, a A. A. z kolei trzeba by³o szklaneczkê z r¹k wyrywaæ, bo by zabrak³o dla innych... Po skoñczonej zabawie towarzystwo uda³o siê do domu, natomiast Sabat z Panem Wojtkiem zasiedli w srebrnym kr¹ owniku. eby by³o œmieszniej, Sabat zasiad³ na miejscu kierowcy. Drogi Sabacie mówi³ Pan Wojtek to s¹ peda³y. Po lewej sprzêg³o, w œrodku hamulec, po prawej gaz. Teraz... Nauka jazdy trwa³a jakieœ 15 minut. O dziwo oby³o siê bez adnych ofiar w ludziach i dobytku. Dumny z siebie Sabat wchodz¹c do domu wpad³ na A. A. i wrzasn¹³ jej do ucha: A. A., jeÿdzi³em z Panem Wojtkiem na jedynce do ty³u i do przodu! W pokoju jadalnym Dreszczowiec snu³ swój monolog (a ma ch³opak gadane, jak siê oran adki opije): To mo e ja na tê okolicznoœæ odczytam jeden z moich ostatnich utworów... Tu wyci¹gn¹³ z pod sto³u swój s³ynny czarny notesik i dumnym g³osem wypowiedzia³ tytu³: Requiem dla.... To mo e na tê okolicznoœæ napijemy siê oran adki - przerwa³ mu Sabat. Szklaneczki posz³y w ruch i wszystko by³oby œwietnie, gdyby... W³aœnie. Do pokoju wpad³ Pan Wojtek, porwa³ na rêce A. A. i znikaj¹c w drzwiach krzykn¹³: Sabat, bierz Szeli i idziemy pop³ywaæ! Sabat zerwa³ siê i zacz¹³ siê zbli aæ do Szeli, ale z niewiadomych przyczyn potkn¹³ siê o le ¹ce na pod³odze pude³ko zapa³ek i run¹³ jak d³ugi. Szeli uciek³a (jej szczêœcie). Sabat wyszed³ na dwór. Jak na studenta politechniki przysta³o, jego kroki w piêkny sposób kreœli³y funkcjê sinus, która jednak nie we wszystkich punktach by³a ci¹g³a. dokoñczenie na stronie 12 w dziale wuja Sabata ;-) -,#8

8 8 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) WHAT IS and WHat SHoUld Welcome my friends. Witam po d³uuugiej przerwie w cyklicznym k¹ciku wspomnieñ i rozwa añ. Tym razem H. Tabbas zaprezentuje Wam, w jaki sposób mo na interpretowaæ fakty jednostronnie i na swoj¹ korzyœæ. Okolicznoœciami powstania takiej sytuacji zajmiemy siê nastêpnym razem... Dzisiejszy odcinek bêdzie trochê smêtny, wiêc osoby o mocnych nerwach i umys³ach nieprzyzwyczajonych do marudzenia proszê o przejœcie do nastêpnego artyku³u. Pozosta³ych natomiast zapraszam na wycieczkê po wybojach tabasiej (pod)œwiadomoœci. s³yszysz co mówiê si³a poezji dwoje ludzie w transie amnezji patrz¹ na siebie, odwracaj¹ wzrok szalejê, jak zrobiæ krok do przodu? ha... Nowy rok podsumowa³ wszystkie moje bardzo osobiste prze- ycia. Kolejna noc rozmyœlañ. Retrospekcje pierwsza, druga, trzecia... Powoli traci³em wiarê. Prze³omy, jubileusze, odjazdowe imprezy wszyscy siê ciesz¹. Ja szukam Ciebie. mija rok po niebie p³ynie granatowy smok zwiastuj¹cy zmianê pogody pogañskie mod³y do jej urody Przygryz³em wargi, pochyli³em g³owê, zamkn¹³em oczy. Ujrza³em dziwn¹ postaæ ukryt¹ pod moimi powiekami. To by³a samotnoœæ moja najlepsza przyjació³ka po raz kolejny wraca³a z zaœwiatów... Podnios³em g³owê i spojrza³em na zdjêcie. Tak... Zrozumienie dzia³a tylko w jedn¹ stronê, albo wcale nie dzia³a. Nie potrafiê krzyczeæ tak mocno, eby moje by³o najwa niejsze. Potrafiê prosiæ lub nic nie mówiæ. Mogê siê jeszcze ewentualnie obraziæ. Ale nie potrafiê sprawiæ, eby ktoœ mnie zrozumia³, jeœli on tego nie chce. A czego chcê ja? Chcê spoko- ju, ciszy, opieki, chcê czuæ siê bezpieczny. Chcê móc byæ sob¹. Tak d³ugo ju czekam... chcê nagrody s³owa egoisty po swojemu na koñcu listy uwieczni¹ przyszli kronikarze ycie poka e, po kogo przyjd¹ stra e Ja sam. Ty gdzieœ. Ja sam. Ty te. Nie ma Ciê, chocia by³aœ. By³aœ tu, nie przyœni³aœ mi siê. Godziny spêdzone razem. Serce przy sercu, jej delikatne palce na mojej szorstkiej d³oni. Szepty. Œmiech. Za oknem burza. Œwiat³o œwiec. Szepty. Rozmowa o wszystkim i o niczym. Gor¹ce serca. Nieœmia³e spojrzenie. Szept... s³owa si³a ciszy dawne uœmiechy na zakurzonej kliszy krêcone w³osy, wodospad czystoœci po drugiej stronie zupe³ny brak odpowiedzialnoœci Znam przesz³oœæ. Lubiê do niej wracaæ. Ma³a podró w czasie... Pocz¹tek. NEVER BE Zielona polana naszego dzieciñstwa. Ja i Ona. Ona, ³¹ka zielona i ja... patrz¹cy na ni¹ g³odnym wzrokiem musi siê zmagaæ z pierwszym krokiem czy jest po co zawracaæ jej g³owê udawaæ idiotê, kaleczyæ mowê? Pora wracaæ. ¹ka przesta³a byæ zielona. Jeœli potrafisz mówiæ jêzykiem tubylców, przyjm¹ ciê z otwartymi ramionami. Lecz jeœli bêdziesz chcia³ pozostaæ sob¹, nikt nie spróbuje ciê zrozumieæ... s³owa si³a spojrzenia przy wspólnym stole codziennego cierpienia do widzenia, brak kontaktu nerwowe spacery, naruszenie paktu stwierdzenie faktu: to ona, to ona, ta wyœniona, wymarzona to ona czy to coœ zmienia? w ci¹gu paru sekund krusz¹ siê marzenia Ona czasem dobra, czasem z³a. Ona... Czêsto nadmiernie komplikuj¹ca rzeczy pozornie proste. Nieraz rani¹ca serce, nieraz troskliwa i wra liwa. Doprowadza mnie do sza³u i ³ez, potem sprawia, e czujê siê szczêœliwy... Przez g³owê przelatuj¹ chwile, które by³y dla mnie bolesne. Ona zawsze b³ogo nieœwiadoma krzywdy, któr¹ mi wyrz¹dza³a. Nieœwiadoma, lub samolubna, chc¹ca tylko swojego dobra. Ja bezradny, opuszczony, pozostawiony samemu sobie... Koniec retrospekcji. Pora na kolejn¹ rozmowê z samym sob¹. Skoro yjemy na najlepszym z mo liwych œwiatów, skoro istnieje Bóg, skoro wreszcie jest mi- ³oœæ, to... Nie wolno mi nikogo krzywdziæ. Ale wolno mi byæ zagubionym w dziwnych zasadach, rz¹dz¹cych miêdzyludzkimi relacjami. To takie dziwne... Czy muszê byæ

9 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) 9 po ich stronie udowadniaæ, e cz³owieczeñstwo to dbanie tylko o siebie samego? Nie wiem... Pójdê ju. Muszê to przemyœleæ sam... S³owa. Ona znowu mówi. Krzyczy. Przecie nie chcê odejœæ na zawsze. To niemo liwe, to podejrzane. O co ci chodzi?! Jestem zagubiony. Chcê po prostu odzyskaæ si³ê... zabarwienia normalne w tym stanie naturalny instynkt w³¹czony kochanie nie wiem, papieros p³onie g³owa wtulona w dwie d³onie Bzzz... K³ótnia. Iskry, spiêcie, ciemnoœæ. Co czeka mnie, kiedy wrócê? Kto zapewni, e Ona bêdzie na mnie czekaæ? Nie wiem, nie wiem. Znów jestem sam. Ona odleg³a, niepokorna, wyj¹tkowo samodzielnie myœl¹ca... Ja myœlê. Móg³bym siê zabiæ, po³kn¹æ tabletki, upiæ siê na umur, coœ jeszcze? Wybieram... ycie. Wmawiam sobie s³owa nadziei i trwam. Jak zwykle gadam sam ze sob¹... s³owa si³a na jutro jutro znowu bêdzie futro pojutrze rozmyœlania o niedzieli kogut, któremu w sobotê ³eb œciêli wiesz twój cieñ, ona wola bardziej ni rozkojarzona w transie amnezji si³a s³owa 9 milimetrów poezji na ³awce zapomnieñ zrobi co trzeba patrz¹c na gwiazdy przytuli ciê do drzewa w ciep³ym parku nocne widzenia silnie pobudzony uk³ad kr¹ enia Siedzê na ³awce i palê... Palê... Przez ca³y czas palê swoje ycie... A druga po³owa ³awki jest pusta. Zawsze pusta... s³owa ona niewidzialna twój wróg, trumna, nieodpowiedzialna namacalna w paskudnej ciemnoœci ha, mi³osny róg obfitoœci w zamkniêtym œwiecie Ma³y Ksi¹ e na tej orbicie tylko ja kr¹ ê zd¹ ê przed pó³noc¹ odjadê poz³acan¹ karoc¹ walcz¹c z niemoc¹ zostanê sam (...) zostañ moim marzeniem przytul mnie swoim spojrzeniem I zawsze tak czekam, powiem Ci prawdê. I zawsze sam taki ma³y cz³owiek. I zawsze, na zawsze dwa inne œwiaty. Zainwestowa³eœ? Bêd¹ du e straty... odnalaz³ mnie czas siedzia³em w pokoju wbity w krzes³o sentymentalnego nastroju pomó mi wróciæ powiedzia³em mu byæ tak dobry jak kolesie z W Bóg leczy poranione historie ha, mam swoje toerie nie wpadam w euforiê tylko wiem nie wierzê tak jak ty w to co zjem To ju koniec kolejnej opowieœci z tabasiej krypty krótkiej impresji, sytuacji, która mo e przydarzyæ siê ka - demu z Was. Czy by³a prawdziwa, czy zrodzi³a siê w mojej wyobraÿni? Na to pytanie nie potrafiê ju dzisiaj odpowiedzieæ. Ten tekst odle a³ swoje napisa³em go ponad pó³tora roku. To pozwala mi spojrzeæ na sprawê obiektywnie, bo emocje ju opad³y... Có, z czasem wszysko siê jakoœ uk³ada. Byæ mo e nie staniecie na œlubnym kobiercu, ale czy zawsze musi chodziæ w³aœnie o to? Mo e zamiast tego do koñca ycia po³¹czy was braterska mi³oœæ? To bardzo du o. Nie koniecznie z t¹ sam¹ dziewczyn¹, któr¹ pozna³eœ miesi¹c temu na dyskotece. Nie koniecznie z tym samym ch³opakiem, który poderwa³ ciê miesi¹c temu w klubo-kawiarni... Mo e gdzieœ tam na górze lub na dole, ktoœ czuwa nad naszym losem? Nie wiem. Ale wiem, e warto wys³uchaæ kogoœ do koñca, albo zrobiæ coœ wbrew sobie. W ten sposób mo na siê dowiedzieæ o rzeczach, niedostêpnych w aden inny sposób... ;-) s³owa koniec historii wpatrzony w œwiat³a glorii idê dalej na koniec œwiata lecz¹c po drodze ka dego brata Jo³, jo³, jo³. Doktor H. Tabbas jeszcze tu wróci... Aha, wszyskie teksty wydrukowane kursyw¹ pochodz¹ z najnowszego albumu NAS (piosenka S³owa ) [Tak swoj¹ drog¹ ten album nie jest ju najnowszy... ;-) - cor.] H. Tabbas Siedz¹ obok siebie. Stara, pomarszczona kobieta i ma³y, blady ch³opiec. Obydwoje patrz¹ na Ni¹. Siedzi naprzeciwko. Uœmiecha siê przebiegle i rytmicznie kiwa g³ow¹ na boki. Jak ma³e dziecko, które mówi wyliczankê. Zmarszczki kobiety czyni¹ jej twarz zmêczon¹, ale w oczach widaæ spokój, pogodzenie z losem. Ch³opiec jest niespokojny. Uœmiecha siê, ale jest to uœmiech pe³en nadziei. Prosz¹cy o litoœæ. Cieniutkie i s³abe w³oski dziecka sprawiaj¹, e jego maleñka twarzyczka wygl¹da nieco groteskowo. Jedynym co czyni ch³opca podobnym do tysi¹ca rówieœników jest dzieciêcy naiwny blask w oku. Tylko dziêki tej naiwnoœci ch³opiec nie pobieg³ jeszcze przytuliæ siê do mamy. Zerka ukradkiem na kobietê siedz¹c¹ obok. Ona stara siê unikn¹æ jego wzroku. Nie chce zobaczyæ tej proœby w oczach, bo mo e wtedy zgodzi³aby siê. Wie, e dziecku bardziej siê to nale- y, ale jej wola jest tu silniejsza. Swoim zachowaniem wyra a ciche przyzwolenie na krzywdê ch³opca, ale w tej sytuacji wydaje siê to ca³kiem zrozumia³e. A Ona ci¹gle tam siedzi! Uparta! Wnikliwie przygl¹da siê obydwojgu. Jak na d³oni widzi, co dzieje siê w ich g³owach. Ca³y czas uœmiecha siê - wszechwiedz¹ca, kpi¹ca, szara i z³a... Za szyb¹ widaæ m³od¹ kobietê. Ma ³zy w oczach... A Ona ci¹gle patrzy. Zawziêcie. A staruszka jest coraz bardziej zrezygnowana. A ch³opiec ma w oczach coraz wiêcej nadziei. Wszyscy troje stoj¹ przed wa nym wyborem. Tyle, e to Ona bêdzie wybieraæ - g³upia i œlepa. A jej najmniej zale y na dokonaniu w³aœciwego wyboru. Zreszt¹... Nale a³oby powiedzieæ w³aœciwszego. I tak patrz¹c potêguje w nich emocje....i w kobiecie za szyb¹ te... Dziecko walczy. Jego proœba jest coraz bardziej arogancka. Ju nie prosi kobiety o pomoc. Widzi, e tak zrezygnowana osoba nie pomo e mu... A Ona lubi odwa nych. Drwi z wystraszonych. Ch³opiec spogl¹da w oczy kobiecie stoj¹cej za szyb¹. Uœmiecha siê do niego i stara siê ukryæ ³zy. Wtedy Ona wstaje i wolno wychodzi. Stara kobieta z ulg¹ przechyla g³owê do ty³u. Jasna s³oneczna kula ulatuje z jej piersi. Ch³opiec biegnie do mamy stoj¹cej za szyb¹ na tyle szybko, na ile pozwalaj¹ mu na to jego chudziutkie, wykrzywione od choroby nó ki. A Ona wyci¹ga rêkê do Starej kobiety... Na jej twarzy nadal s¹ zmarszczki, ale ju bez adnego wyrazu... A oczy ch³opca s¹ o jeden widok mniej naiwne... A. M.

10 10 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) Dziœ mia³am dziwny sen. Ogl¹da³am œwiat oczami ma³ego robaczka. Fascynuj¹ce, jak wiele mog¹ dostrzec tak niewielkie oczêta. Jaki ogromny ³adunek emocjonalny wk³adaj¹ w swoj¹ egzystencjê tego nie wie nikt. Ja to czu³am dziœ w nocy. Zamkniête powieki, nagie cia³o i metamorfoza. Masz racjê, teraz ycie ma inny smak. Teraz trawa zawsze tak œwie o pachnie, liœcie przybieraj¹ idealne kszta³ty, kwiaty z nieskaziteln¹ finezj¹ poruszaj¹ siê w rytmie wiruj¹cego wiatru... Tu, po drugiej stronie powiek... jest inaczej, jest ciep³o, jest zielono, nikt nie mierzy czasu, zawsze œwieci s³oñce, nikt nie sprawia bólu, nie ma krwi, nie ma cierpienia, nie ma tez ubrañ s¹ niepotrzebne... Tu, po drugiej stronie powiek... mi³oœæ nie sprawia bólu, nie ucieka, nie kryje siê za parawanem strachu, otwiera serce, otwiera duszê, tañczy razem z wiatrem i kwiatami, jest naga, idealna... Tu po drugiej stronie powiek... nie ma przeci¹gu, bo nie ma okien, nie ma drzwi, nikt nie odchodzi nie chce, nie musi, jest mu tak dobrze, zwyczajnie dobrze, po prostu dobrze... Tu po drugiej stronie powiek... nikt nie zbija robaczka, nie pozwala mu odfrun¹æ z wiatrem, umrzeæ z g³odu, nie zabiera go na spacer, aby pozostawiæ samego i uciec, daj¹c z³udn¹ nadziejê na powrót... Tu po drugiej stronie powiek... nie ma z³ych ³ez, nie ma zdrady, rozczarowania, zazdroœci, nie ma samotnoœci... Tu po drugiej stronie powiek... ma³y robaczek jest szczêœliwy, nie jest sam, widzi zapachy kwiatów, dotyka œpiewu ptaków, uœmiecha siê do s³oñca, nie musi walczyæ o przetrwanie... Tu po drugiej stronie powiek... kolejka czeka xna spóÿnionych podró nych, aby zawieÿæ ich do wyspy X, miasta Y, do RAJU... Po drugiej stronie powiek I Czy widzia³aœ kiedyœ zapach konwalii lub œpiew s³owika Czy ujrza³aœ b³êkitny wiatr gor¹co ó³tego s³oñca krew p³yn¹c¹ w y³ach nie wyp³ywaj¹c¹ duchowy zapis widzianego istnienia? Tam go ujrzysz. Gdzie? Zamknij oczy a zobaczysz. Dreszczowiec, Kobieta w przeci¹gu I Otulona ciep³ym kocem siedzi i marznie Otulona ciep³ym szalem siedzi i marznie Wiatr zaszumia³ trochê g³oœniej mocniej zawia³o Wszystko by³o piêkne I tak nagle umar³o... z chwil¹ gdy nasta³ nowy dzieñ... Otulona ciep³¹ kurtk¹ siedzi i marznie Zamyka oczy siedzi i marzy Zamyka usta siedzi i marzy Otwiera serce siedzi i kocha Otwiera duszê siedzi i kocha II Uœmiecha siê za sp³ywa po policzku Jest czerwona Ona blada ale szczêœliwa Jest przecie z nim Ogieñ zap³on¹³ Zrzuca koc, szal, kurtkê jest ciep³o tak dobrze A. A. Po drugiej stronie powiek II Po drugiej stronie powiek jest inaczej Nie ma teatru nie ma sceny jest tylko widownia i kulisy I nikt nie rzuca pomidorami bo nie ma ubrañ a w nagich siê nie rzuca Dreszczowiec,

11 numer 1(14)/2002 (paÿdziernik) 11 Kobieta w przeci¹gu III Zawia³ wiatr zgasi³ ogieñ Dlaczego znowu siedzia³a w przeci¹gu? A. A. *** Jestem tylko robaczkiem ukrytym na liœciu pod twoim oknem Nie widzisz mnie nie wytê aj wzroku nie staraj siê Jesteœ bez szans tak jak ja by³am Czêsto wygl¹da³eœ przez okno podziwia³eœ albo przeklina³eœ œwiat Ja s³ucha³am tylko s³ucha³am Trwaj¹c coraz s³absza na liœciu pod twoim oknem niewiele s³ysza³am niewiele widzia³am Dzieli³a nas ta szklana powierzchnia i odleg³oœæ nie do pokonania Kiedy otwiera³eœ okno pachnia³o wiosn¹ a ma³y niepozorny listek przybiera³ najpiêkniejsze kszta³ty pragn¹³ dla mnie jak najlepiej Chcia³ abyœ dostrzeg³ Na pró no Ty patrzy³eœ w dal Z subtelnym uœmiechem marzy³eœ o raju Cieszy³am siê zawsze razem z tob¹ Gdy ³zy sp³ywa³y ci po policzku by³am obok dla ciebie nieistotna Spojrza³eœ czasem na mnie a mo e na liœæ który tak uparcie le a³ pod twoim oknem marz¹c Œlepy spogl¹da³eœ jak usycham z g³odu i z zimna powoli A wystarczy³oby tak niewiele ma³e ziarenko i odrobina miejsca za szyb¹ abym mog³a normalnie yæ Ty jednak nadal biegniesz do raju na oœlep A wiatr jest coraz silniejszy... A. A. Po zielonej stronie cz³owieka Jest taki zielony mrok, co wdziera siê przez ³unê lampki. Bije we wrota jaÿni, rozbija elementaryzm ducha. Przepe³niaj¹c atomy, wargi styka baœni¹ o mamie-nocy, powieki zamyka. I ju nas nie ma tutaj. A zegar dalej tyka. Dreszczowiec, Nie nie napiszê ju nic nie napiszê nie nie potrafiê ju nic nie potrafiê nie nie zrobiê ju nic nie zrobiê nie nie powiem ju nic nie powiem skoñczy³o siê ycie Jestem w trumnie ale oddycham Ktoœ to przewidzia³ zostawi³ szparê da³ nadziejê Nie chce mnie oddaæ nie chce mnie puœciæ w tê podró dlaczego wszystko zrobi³am zjad³am, wypi³am umy³am zêby mogê iœæ spaæ wiecznie zamykam oczy wstrzymujê oddech zaciskam piêœci ktoœ walczy ze mn¹ czy o mnie? ktoœ bierze mnie za rêkê moje palce s¹ wolne poch³ania je bezmiar Nie czujê serca Nie bije? Jest zimno To boli Tak bardzo Moje d³onie ciep³e yj¹ Permanentna si³a Nie pozwala mi odfrun¹æ Wracam? Otwieram oczy Zach³ysnê³am siê powietrzem A serce? Jest zimno Tu w trumnie Nie jestem w trumnie? Dêbowe pos³anie zniknê³o To boli tak bardzo Te cholerne ycie Zdrêtwia³e cia³o i dusza Oddaj mi serce Jest tak zimno bez niego A. A., r. *** Boli tak bardzo Ta krew Która sp³ywa po policzku Kobiety za oknem

12 PS. PAMIÊTAJCIE O PYTANIACH KONKURSOWYCH: CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? JAK ROZPOCZNIE SIÊ ZABAWA? Herbata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ci¹gle nic... Sabacisko siedzi nad klawiatur¹, katar œcieka mu z nosa, ³eb boli, dreszcze przeszywaj¹ cia³o... To jednak nie jest najgorsze. Koszmarem jest niejaki Dreszczowiec, syn W¹sa i Fiolety, który ostatnio strasznie powa nie zacz¹³ podchodziæ do naszych wspólnych obowi¹zków... W ten oto sposób nauczy³em siê wstawaæ o 7:00 i wykorzystywaæ ka d¹ chwilê na dzia³ania taktyczno-praktyczne (typu wrzucanie worów z trocinami do piwnicy czy te konstruowanie stolika pod gilotynê). Jednak nie wytrzyma³em zbyt d³ugo tego tempa i teraz widaæ efekty. ;-) Tak, tak, wiem Dreszczowcu, e mog³em siê wczeœniej zaszczepiæ przeciw grypie, tr¹dowi i wœciekliÿnie, ale jakoœ nie pomyœla³em. Jeszcze na dodatek nagrywarka kompaktów siê sypie i dzisiaj ju trzy p³yty zepsu³em, czyli trzy numery gazety do ty³u... Ogólnie raczej nie jest najlepiej, a tu przecie ostatnie chwile na napisanie artyku³u... Zaraz, zaraz... Coœ mia³em o idolach naskrobaæ. Taaak... Mo e innym razem, ZgryŸliwy Tetryku. W dzisiejszym odcinku, ze wzglêdu na skromn¹ iloœæ miejsca (nied³ugo mnie zupe³nie st¹d wygryz¹...), kilka s³ów o trudach (a jak e) zak³adania amatorskiej kapeli... Nie jest chyba tajemnic¹, e od jakiegoœ czasu z Dreszczowcem tworzymy dwuosobow¹ grupê muzyczn¹ o stylu dok³adnie nieokreœlonym. Gramy sobie czêsto i namiêtnie i nawet widaæ tego efekty, z tym e jak to zwykle na pocz¹tku bywa, brakuje nam tak zwanego zaplecza technicznego. Przez wakacje zebra³em parê groszy i doszliœmy do wniosku, e najwy - sza pora zaopatrzyæ siê w jakieœ elektroakustyczne, aktywne, podciête i (to wymys³ samego Drecha) czarne wiose³ko. W ostatni¹ sobotê wybra³em siê do Warszawy w celu zakupienia takowego. Odwiedzi³em trzy du e sklepy i... Mo liwoœci s¹ dwie albo mam pecha, albo... mam pecha. ;-) Wygl¹da³o to tak: Punkt programu numer jeden sklep muzyczny na stacji metra w Centrum. Gitarek spe³niaj¹cych kryteria widzê a cztery sztuki, z czego ju na dzieñ dobry jedna odpada, bo ma pasywn¹ elektronikê. Na warsztat idzie czarny Countryman. Siedzê z piêtnaœcie minut, strojê i strojê i nic z tego... Na domiar z³ego przeje d aj¹ce co kilka minut poci¹gi ha- ³asuj¹ niemi³oœiernie. Cholera mnie ma³o nie wziê³a. Odk³adam padlinê i biorê tego samego typu wiose³ko, tyle e jasnobr¹zowe. Tê strojê w oka mgnieniu. Gra ca³kiem nie- Ÿle,ale... Dreszczowiec powiedzia³, e mnie za d ¹dra powiesi, jeœli kupiê inn¹ ni czarna. Wiêc biorê na warsztat trzeci¹. Stroi, ³adnie wygl¹da, gra jak nale y. Wyci¹gam kosteczkê i... Basowa E brzêczy jak diabli od 9 pozycji w górê... Trochê mi nerwy zaczynaj¹ puszczaæ. Mówiê do taty: Idziemy do nastêpnego sklepu. Bo bez przesady, myly pañstwo, eby na wystawie takie êchy le a³y i czeka³y, a je jakiœ naiwniak przypadkiem kupi. Punkt programu numer dwa sklep muzyczny na Placu Konstytucji. Wchodzê i szukam wed³ug zadanego kryterium. Wybór praktycznie aden, chyba e chcia³bym kupiæ klasyka tych jest mnóstwo. Wybieram spoœród Gibsona za 2200 i G.B.Bascetta (albo coœ takiego, ju nie pamiêtam ;-) za 685. Chyba wiadomo, na co siê decydujê. Siadam, nic nie gadam i pocinam. Kolor ciemno-czerwony przypad³ mi nawet do gustu, poza tym brzmienie o pó³ klasy wy sze ni w Countrymanie. Po kilku minutach zauwa am delikatne problemy ze strojem. Co jest kurka!? myœlê, ale jedno spojrzenie na gryf t³umaczy wszystko jest wygiêty w pa³¹k. Có, pora zmieniæ sklep... Punkt programu numer trzy sklep mistrza Ho³dysa. Wchodzê, patrzê na wisz¹ce na œcianach wiose³ka. Widzê fajnego elektroakustyka, czarnego, podciêtego i na dodatek za z³otych? Zaraz, zaraz, to cena gitarki klasycznej wisz¹cej wy- ej. A ta w³aœciwa kosztuje z³otych. To ja mo e podziêkujê i pójdê dalej. Wisi sobie fantastyczna Yamaha, naprawdê w kosmos wywalona. Patrzê na cenê 4500 z³otych. Dobra, ten sklep te mo e sobie darujemy... Koniec wycieczki na dzisiaj. Wieczorem zadzwoni³em do Dreszczowca. W³aœciwie to do niego nie zadzwoni³em, bo po pierwsze ba³em siê jego reakcji, po drugie czu³em siê naprawdê podle i wola³em udaæ siê do wyrka na zas³u ony odpoczynek... To tyle opowieœci w tym miesi¹cu. Zapraszam w listopadzie na ju pe³nowymiarowy sabaci korner. A Krzaczka ostrzegam wara na przysz³oœæ od mojej strony, bo inaczej pogadamy ;-). Trzymajcie siê! :-) dokoñczenie ze strony 7 IMPREZA U SNOOP A Tymczasem nad stawkiem Pan Wojtek przygotowywa³ A. A. do k¹pieli. Wcale nie jest taka zimna... Us³ysza³em jedno wielkie plum i nagle A. A. w pe³nym rynsztunku, znaczy siê w ubraniu i butach, wyl¹dowa³a w basenie. To teraz g³owa do góry i machaj... - instruowa³ Pan Wojtek. Ja sama, sama chcê! protestowa³a A. A. Sabat po dotarciu nad brzeg stawu ponownie zdj¹³ skarpetki i ju sam ten fakt spowodowa³, e wszystkie ryby, które prze y³y poprzedni kataklizm, wyskoczy³y z wody. Ale kiedy zwodowa³ swoje cielsko metod¹ na bombkê, nawet dwudziestoletni krab wybieg³ z tataraku w pole krzycz¹c: Nie!!!. Bo kiedyœ zagadn¹³ Pana Wojtka Sabat S.P.N.S.R. powiedzia³ mi, e A. A. p³ywa stylem po Olsztyñsku. To znaczy? P³ynê, dopóki starczy mi powietrza. Gromki œmiech, który nagle przeci¹³ powietrze zosta³ szybko przerwany pojawieniem siê na brzegu nieznanej postaci. W ciemnoœci œmignê³o jakieœ meszkowate dupsko i wtedy wszystko by³o jasne Genezyp wskakuje do wody... Po zarzyciu k¹pieli Sabat wytar³ swoje cielsko dwunastoma le ¹cymi na brzegu rêcznikami i uda³ siê na zas³u- ony spoczynek (to znaczy zasn¹³ pod sto³em na piêtrze...) Ja równie czu³em siê zmêczony, a moje powieki odmawia³y pos³uszeñstwa i same siê zamyka³y. No dobra, powiem prosto nie pamiêtam, co siê dzia³o dalej, wiem tylko, e pojawi³ siê jakiœ szaleniec z no yczkami i wyci¹³ mi kawa³ek filmu... Obudzi³em siê rano. Pan Wojtek z Genezypem byli ju po œniadaniu, Dreszczowiec rozmawia³ z misk¹, a A. A. skroba³a wosk z dywanu. I to w³aœciewie by³ koniec imprezy... Takich rzeczy jak nazwanie Dreszczowca Wujem Wymiotem, maskowanie wypalonej fajk¹ dziury w dywanie, czy pranie rêczników i bluzki A. A. nie wspominam. Pozostaje powiedzieæ jedno to by³a impreza na miarê naszego ostatniego Sylwestra u Sabata... ;-) Krzak-8 (zwany równie,#8) PS. Na koniec chcia³em pozdrowiæ wuja Sabata, który wspania³omyœlnie u yczy³ mi 33% swojej strony ;-).

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. Aleksandra Borowska

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA. Aleksandra Borowska KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Aleksandra Borowska KOMUNIKACJA Elementy wpływające na odbiór przekazu 7% 55% 38% Słowa Brzmienie głosu Mowa ciała KOMUNIKACJA NIEWERBALNA GESTY EKSPRESJE MIMICZNE I KONTAKT WZROKOWY

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Wśród uczniów klas piątych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO!

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! II. Cel ogólny: Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Badaniu ankietowemu zostało poddanych 850 uczniów gimnazjów z powiatu ostródzkiego.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z prawej strony sceny na materacu śpi przykryty kocem chłopiec. Wokół niego

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

KARTA PRACY UCZNIA NR 1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE KARTA PRACY UCZNIA NR 1. Rozwi¹ krzy ówkê. 1. Budynek, w którym ucz¹ siê dzieci. 2. Pomieszczenie, w którym mo na zjeœæ obiad podczas du ej przerwy. 3. Miejsce przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Rozmawiajmy o stresie Stres jest zjawiskiem absolutnie naturalnym Boimy się tego co nieznane Większa świadomość uczniów

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki

Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki Muzyczny tort. Kształcenie umiejętności spostrzegania elementów muzyki Agnieszka Kamińska absolwentka IV Wydziału Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku specjalność rytmika. Od 18 lat pracuje

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo