Maskę zrzuć! Gdynia 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maskę zrzuć! Gdynia 2014"

Transkrypt

1 Maskęzrzuć! Gdynia 2014

2 Copyright c 2014 by Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: Elżbieta Wójcik, Elżbieta Mazurek Projekt okładki: Anna Tarasiewicz Korekta: Janina Małas Skład: Zbigniew Mielewczyk Druk: Format XL,

3 Spis treści I. Wstęp Elżbieta Wójcik, Elżbieta Mazurek O szkolnej profilaktyce słów kilka... 7 Ewa Plucińska, Barbara Gawłowicz-Witkiewicz Profilaktyka a teatr II. Scenariusze Katarzyna Cichocka Bez maski Agnieszka Bartosz, Kamila Szyndlarewicz Niekończąca się opowieść Wioletta Chmielecka Zwierciadło Jędrzej Czynsz-Wolski, Przemysław Klamrowski Ojciec Chrzestny Bartosz Dołotko, Jędrzej Olczyk Żniwa Barbara Jagodzińska Dialogi na liczne nogi Barbara Jagodzińska Komisja ds. baśni w baśniach Barbara Jagodzińska Miasteczko, nasze miasteczko Barbara Jagodzińska Samotny wśród ludzi Barbara Jędrzejewska, Jan Gałkowski Zaklęte koło Przemek Klamrowski, Dorota Kotwicka Boski towar Przemysław Klamrowski Ojciec Chłodniczy Hanna Kownacka Bajki dla dużych dzieci Hanna Kownacka Pinokio w opałach... 99

4 Michał Wiszniewski Beerwulf Hanna Kownacka, zespół Kapciuszczaki Różne oblicza Czerwonego Kapturka Hanna Manteufel Przeprowadzka Maciej Raczkowski, Michał Brodzik, Wojciech Grubba Nałogi szoł Patrycja Lizakowska, Sandra Olszewska Lustro Anna Wieczorek, Natalia Oszczudłowska, Dobrawa Aleksiak, Martyna Wojtasik, Joanna Piesik, Anna Szrajer, Weronika Maszota Biała Pani

5 I wstęp

6

7 Elżbieta Wójcik, Elżbieta Mazurek O szkolnej profilaktyce słów kilka Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. Antyfanes Lepiej zapobiegać niż leczyć to mądre i znane wszystkim powiedzenie, przypisywane Hipokratesowi, odnosi się nie tylko do szeroko pojętej profilaktyki kojarzonej z działalnością służby zdrowia, ale również do wszelkiego rodzaju działań podejmowanych przez szkoły, inne placówki oświatowe oraz instytucje wspierające edukację. Ma to znaczenie zarówno praktyczne (profilaktyka jest zdecydowanie łatwiejsza i znacznie tańsza niż likwidowanie skutków nieprawidłowych zachowań młodzieży spowodowanych brakiem działań zapobiegawczych), jak i prawne. W polskim systemie oświaty istnieje szereg aktów prawnych zobowiązujących placówki do podejmowania działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich typów szkół stanowi ono, że: Statut publicznej szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 997 z późniejszymi zmianami) w wielu miejscach i na wszystkich poziomach edukacji wskazuje na obowiązek realizacji zadań zapobiegających destrukcyjnym zachowaniom dzieci i młodzieży. Już na poziomie przedszkoli podstawa programowa stanowi, że: Celem wychowania przedszkolnego jest: (...) 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 7

8 I. Wstęp W odniesieniu do szkół podstawowych w podstawie programowej czytamy: Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: (...) 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. W dalszej części dokument stanowi, co następuje: Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. (...) Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyczny tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Już na I etapie edukacyjnym (klasy I III) treści nauczania z zakresu edukacji społecznej mówią, że: Uczeń kończący klasę I: 1) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy; (...) 5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc; Treści przyrody II etapu edukacyjnego (klasy IV VI) jako cele kształcenia wymagania ogólne wskazują: Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz własnego zdrowia. W treściach nauczania wymaganiach szczegółowych do tego przedmiotu, w dziale Zdrowie i troska o zdrowie, podstawa programowa uwzględnia, że uczeń: 12) wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, podaje propozycje asertywnych zachowań w przypadku presji otoczenia; 13) wymienia zasady zdrowego stylu życia i uzasadnia konieczność ich stosowania. 8

9 O szkolnej profilaktyce słów kilka III i IV etap edukacyjny (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) to etapy uznawane za najtrudniejsze z punktu widzenia wychowawczego. Podobnie jak w szkole podstawowej, rozporządzenie określa cele kształcenia ogólnego na tych etapach, do których zalicza: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: (...) 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; (...) Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. (...) Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Treści podstawy programowej związane ze zdrowiem i profilaktyką znajdują się również we fragmentach dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania. I tak na przykład w przedmiocie wiedza o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) jako jeden z celów kształcenia wymagań ogólnych wymienia się: Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań. Podstawa programowa biologii IV etapu edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne) w dziale VII. Stan zdrowia i choroby stanowi, że uczeń: (...) 2. przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziaływających na psychikę); (...) 9

10 I. Wstęp Jak wynika z powyższych cytatów, działania profilaktyczne szkoły są istotną częścią jej zadań, zintegrowaną z prowadzonym nauczaniem i wychowaniem. Jest to szczególnie ważne na III i IV etapie edukacyjnym, czyli na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Wtedy właśnie młodzież intensywnie rozwija się fizycznie, a szybkiemu wzrostowi towarzyszą gwałtowne zmiany psychiczne. Wiek ten cechuje rozchwianie emocjonalne i związane z tym zmiany nastrojów, podatność na wpływy osobowości z zewnątrz oraz poszukiwanie autorytetów. Młodzież w tym wieku ulega zarówno dobrym, jak i złym wpływom. Dlatego szczególnie ważnym zadaniem szkoły powinno stać się ukierunkowanie nagromadzonych w młodych ludziach emocji na kreatywne działania integrujące społeczność uczniowską, ponieważ: Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Na pozór może się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które zakłócają jego rozwój. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką 1). Obowiązek konstruowania szkolnych programów profilaktycznych doprowadził w niektórych przypadkach do tworzenia dokumentu, który w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji wychowawczej istniejącej w konkretnej szkole, tym samym nie daje oczekiwanych rezultatów. Dlatego pozwalamy sobie krótko przypomnieć zasady tworzenia szkolnych programów profilaktycznych. Zanim zespół konstruujący szkolny program profilaktyczny zabierze się do tworzenia go, wcześniej powinien przeprowadzić rozpoznanie problemów wychowawczych występujących w szkole i potrzeb werbalizowanych przez uczniów czy ich rodziców. Czasami wystarczy ogólny ogląd sytuacji, czasami należy przeprowadzić pogłębioną analizę wiążącą się z rozmowami czy w innej formie zbieranymi danymi od uczniów, ich rodziców i wychowawców. Mogą to być ankiety z pytaniami kierowanymi do zainteresowanych problemem grup lub warsztaty umożliwiające wypracowanie i określenie istniejących problemów. Należy również zastanowić się, kto i w jaki sposób mógłby pomóc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, wskazanych do działań profilaktycznych, obszarów. Jedynie rzeczywiste określenie problematycznych kwestii może doprowadzić do skutecznego ich rozwiązywania. We wstępie opracowywanego programu autorzy powinni odnieść się do wizji i misji szkoły, uwzględnić warunki lokalne i możliwości realizacji założonych działań profilaktycznych. Należy również wcześniej zapoznać się z gotowymi programami profilaktycznymi istniejącymi na rynku edukacyjnym, rozpoznać dostępność specjalistów mogących pomóc w realizacji założonych działań. Autorzy programu profilaktycznego powinni dokonać analizy programu wychowawczego szkoły pod kątem spójności z planowanymi działaniami profilaktycznymi i skorelować program wychowawczy szkoły z planowaną profilaktyką. Jednym ze sposobów realizacji programu profilaktycznego, łączącym dwa zadania nakładane na szkołę, czyli działania profilaktyczne i nakaz stosowania różnorodnych metod aktywizujących, jest projekt edukacyjny. Proponowane w niniejszym opracowaniu scenariusze spełniają warunki tego właśnie, obligatoryjnego realizowania projektu edukacyjnego na 1) M. Simm, E. Węgrzyn-Jonek, Budowanie szkolnego programu profilaktyki, Kraków 2002, s

11 O szkolnej profilaktyce słów kilka III etapie edukacji. Proponowane scenariusze przedstawień teatralnych zawierają elementy charakteryzujące projekt edukacyjny: 1) realizacja przedstawienia wymaga pracy grupowej, 2) grupy mają wyznaczone zadania, 3) jasny jest cel przedsięwzięcia, 4) praca kończy się prezentacją, a więc tym samym, z punktu widzenia metodyki i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046), są projektem edukacyjnym. Powtarzając za J. Królikowskim 2), zadanie można nazwać projektem, gdy posiada tytuł, a uczniowie znają: a) jego cele i formy realizacji, b) terminy poszczególnych etapów i całości zadania, c) osoby odpowiedzialne za realizację, d) sposób oceniania, e) odbiorców pracy, f) zasady i formy prezentacji wyników swojego projektu. Reasumując, realizacja scenariusza wybranego spektaklu spełnia wymogi realizacji projektu edukacyjnego i jego tytuł może zostać wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum. Osobom bliżej zainteresowanym realizacją projektu polecamy wydaną przez GODN pozycję Gdyńskie projekty edukacyjne. Elżbieta Wójcik GODN Elżbieta Mazurek GODN 2) Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa

12 Ewa Plucińska, Barbara Gawłowicz-Witkiewicz Profilaktyka a teatr Jednym z wielu zadań Policji jest przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji wśród młodzieży oraz wskazywanie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przed piętnastoma laty rozpoczęli realizację Konkursu Małych Form Teatralnych Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli NAJPRAWDZIWSZA PRAWDA W SATYRZE, JAK SIĘ UCZYMY, JAK SIĘ BAWIMY skierowanego do gdyńskiej młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczęszczającej do świetlic socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, domów kultury. Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. Celem konkursu jest przeciwdziałanie zjawiskom społecznie negatywnym, których podłożem są uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych używek; propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież jako alternatywy dla agresywnych zachowań; zapobieganie przestępstwom, które są popełniane poprzez wykorzystywanie Internetu, a także zwrócenie uwagi na ochronę własności intelektualnej; umożliwienie młodym osobom przekazania własnych refleksji na temat zagrożeń związanych z tematyką konkursu poprzez prezentację przed publicznością, propagowanie zasad rywalizacji w duchu poszanowania drugiego człowieka, uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę i sztukę. Przez 10 lat, tj. do 2010 roku realizowano wyłącznie konkurs teatralny, skupiając się na zagrożeniach związanych z uzależnieniami oraz nierozerwalnie z nimi związaną przemocą rówieśniczą i domową. Następnie poszerzono formułę o Konkurs Krótkich Form Filmowych Cisza na planie, którego tematyka skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z cyberprzestępczością oraz ochroną praw autorskich. Pod koniec roku kalendarzowego zaproszenie do udziału w zmaganiach konkursowych jest przesyłane do wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie Gdyni. Zgłoszone zespoły mogą skorzystać z zapewnionych przez organizatorów warsztatów teatralnych przygotowujących młodzież do zadań aktorskich. Warsztaty prowadzą profesjonaliści zawodowi aktorzy. W oparciu o regulamin obu konkursów zainteresowani uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują autorskie przedstawienia i filmy, które są prezentowane podczas półfinałów konkursów, zaplanowanych na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Zmagania konkursowe obserwuje jury, w skład którego wchodzi przedstawiciel Policji, zawodowy aktor oraz przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych. Najlepsze zespoły teatralne oraz autorzy najlepszych filmów są zapraszani do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbywa się w wybranym przez organizatorów miejscu. 12

13 Profilaktyka a teatr Dla uczestników gali finałowej fundowane są cenne nagrody rzeczowe zarówno w kategoriach zespołowych, jak i indywidualnych (najlepszy aktor, najlepszy scenariusz, nagroda za szczególne walory artystyczne). Całość przedsięwzięcia jest możliwa do przeprowadzenia dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdyni oraz zaangażowaniu partnerów, którzy w różny sposób wspomagają organizację konkursu: Centrum Kultury w Gdyni, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gdyńska Szkoła Filmowa, klub 3 Flotylli im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Piętnastoletnie doświadczenia przekonały nas, że jest to niezwykle atrakcyjna i edukacyjnie skuteczna metoda prowadzenia działań profilaktycznych z gdyńską młodzieżą. Prezentowane scenariusze pokazują, iż młodzież jest wrażliwa na problemy występujące w jej środowisku, potrafi je zwerbalizować i świadomie przełożyć na język teatru. Przedstawienia mówią o dokonywaniu wyborów, o szacunku dla wartości, jakimi należy posługiwać się w życiu, o zgubnych skutkach stosowania używek i środków psychoaktywnych, o przyjaźni i wsparciu w trudnych sytuacjach, o trudnych relacjach z dorosłymi i rówieśnikami. Sposób, w jaki uczestnicy angażują się w pisanie scenariusza, grę aktorską, przygotowanie scenografii całego przedstawienia oraz dobór oprawy muzycznej, pokazuje ich uwrażliwienie na sztukę oraz problemy występujące w środowisku młodzieżowym. Jednocześnie mamy nadzieję, że wzrost świadomości na temat zjawisk społecznie negatywnych występujących w otaczającym świecie przyczyni się do tego, że nie pozostaną one jedynie w sferze gry teatralnej, ale będą mieć odzwierciedlenie w ich dalszym życiu. nadkom. Ewa Plucińska asp. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Gdyni 13

14

15 II scenariusze

16

17 Katarzyna Cichocka Bez maski Postacie: Ina Tata Iny Łucja Damian Nauczycielka Uczeń Nowicki Pierwszoklasistka Pierwszoklasista Chłopak (Paweł) Biała Postać I Biała Postać II Czarna Postać Czerwona Postać I Czerwona Postać II Złośnik SCENA I Na scenę wchodzą ludzie z różnymi maskami na twarzach. Wszyscy gorączkowo biegają po scenie, rozmawiają ze sobą, załatwiają różne sprawy. Wchodzi Złośnik, siada z boku sceny, pali sobie fajkę i śmiejąc się do siebie, przypatruje się wszystkiemu. Na scenę wchodzą dwie Białe Postacie. Biała Postać I Biała Postać II To życie. Zwyczajne ludzkie życie. Szara codzienność. Zabiegani... wszyscy zabiegani... A wśród nich tyle masek. Przykryte prawdziwe oblicze i uczucia. Słabości i lęki. Ukryci ludzie. 1 Maskę zrzuć! 17

18 II. Scenariusze Biała Postać I Biała Postać II Biała Postać I Aż w końcu w pewnej rodzinie rodzi się mała dziewczynka. Rodzice dali jej na imię Ina. Brzmi prawie jak inna i bardzo trafnie. Bo Ina różniła się od wszystkich. Nie była w żaden sposób szczególna ani wyjątkowa. Więc co ją wyróżniało? Nie miała maski. SCENA II Na scenę wchodzą dwie dziewczyny z plecakami. Łucja Ina Łucja Ina Łucja Ina Łucja Ina Łucja Ina! Ina! Zaczekaj! Gdzie tak pędzisz? Do szkoły. Co ty, głupia? Do nauki ci tak śpieszno? Co mamy pierwsze? Chyba matmę. O nie, nienawidzę tego przedmiotu. Ta baba od matmy ciągle się wydziera. Nie cierpię jej! Nie przesadzaj. Co nie przesadzaj? Przecież to prawda. Krzyczy na nas, i to jeszcze bez powodu. Nic jej nie robimy, jesteśmy cicho. Prawda, krzyczy na nas. Ale zastanawiałaś się kiedyś, po co to robi? Bo ma taki kaprys. Albo przechodzi klimakterium. Ina patrzy na nią z wyrzutem. Łucja Ina Łucja Ina No nie wiem, no! To pozory. Ukrywa się pod maską groźnej, aby się jej bali, by nikt nie miał dostępu do jej uczuć. Może nie potrafi inaczej żyć. Biedna jest. A wiesz, czemu? Tak, wiem (ironicznie), bo nie umie kochać. Nie wiem, jak ty to robisz, że wszystkich potrafisz wytłumaczyć? Nie tłumaczę ich. 18

19 Bez maski Wchodzi Złośnik, lekko chwiejnym krokiem, na twarzy ma wielobarwną maskę. Złośnik Łucja Siema! Hej, Ina, uśmiechnij się, bo ci ta powaga na urodę szkodzi! Co, Łucja, Ina znowu się wymądrza? Trochę, chodźmy już, bo się spóźnimy. SCENA III Zaczyna się lekcja matematyki, uczniowie wchodzą do klas. Złośnik wchodzi pierwszy. Chce zawrócić, a Ina go zatrzymuje i siada z Łucją. Wchodzi Nauczycielka, na twarzy ma maskę. Wchodzą dwie Czerwone Postacie i Czarna Postać. Nauczycielka Uczniowie Nauczycielka Proszę wstać! (krzyczy groźnie, wszyscy zrywają się z miejsc) Dzień dobry. (razem) Dzień dobry pani! Siadajcie. Nowicki, proszę wstać! Uczeń zrywa się z ławki. Nauczycielka Proszę, przeczytaj nam zadanie domowe. Czarna Postać przysuwa się do Nauczycielki, a Złośnik cicho chichocze. Uczeń Nowicki Nauczycielka Łucja Nauczycielka Łucja Nauczycielka Łucja Nauczycielka A-ale ja-a nie mam zadania (jąka się). (wrzeszczy) Jak to nie masz?! Pała! Siadaj. Łucja, czemu rozmawiasz? Natychmiast wstań i przeczytaj zadanie domowe (groźnie). Iks równa się dwieście pięćdziesiąt sześć. Źle! Wynik to dwie setne. Przecież tłumaczyłam, jak to trzeba zrobić! To nieprawda! Pani nic nie tłumaczy. Jeszcze pyskujesz? Dobrze, dostajesz uwagę. (do Iny po cichu) Widzisz? Ja nie umiem jej zrozumieć. No! A teraz proszę rozwiązać zadania od strony 140 do 145 w podręczniku. Na koniec lekcji sprawdzę zeszyty. Uczniowie piszą, po chwili rozlega się dzwonek. Ina zostaje w klasie i czeka, aż wszyscy wyjdą. Czarna Postać podchodzi do Nauczycielki. 1* 19

20 II. Scenariusze Czarna Postać Nauczycielka Ina Czarna Postać Nauczycielka Ina Nauczycielka Czarna Postać Nauczycielka Zobacz, Ina została w klasie. Pewnie chce się podlizać. Jeżeli chcesz mnie przekupić, żeby mieć lepsze oceny, to lepiej wyjdź. Dlaczego pani zakłada z góry, że mam złe intencje? (szeptem) No? Czemu? Pamiętasz, ile razy zawiodłaś się na najbliższych? Pamiętasz, jak twój ukochany okłamywał cię, po to, aby wyłudzić od ciebie pieniądze? Nikt cię nie kochał i nikt nigdy nie pokocha. Bo z góry wiem, że ludziom nie można ufać. Rzadko kiedy ludzie coś od ciebie chcą nie dla własnych korzyści. Ale ja chciałam pani tylko podziękować, dzięki temu, że jest pani taka surowa, wiele się nauczyłam. Do widzenia! Nikt jeszcze mnie nie chwalił... nikt nie docenił. Nie wierz jej. Ona się tylko podlizuje. Nikt nie jest szczery. Nikt nie mówi prawdy. Ludzie są obłudni. Nie, to ty kłamiesz. Odejdź. Zostaw mnie. SCENA IV Szkoła. Przerwa. Na korytarzu stoi chłopak. Na twarzy ma maskę. Pierwszoklasista idzie, odwraca się i wpada na Damiana. Damian popycha Pierwszoklasistę. Czerwona Postać I (do chłopaka) Teraz! Teraz możesz się wyżyć. On jest słaby, a ty jesteś silny. Uwolnij gniew. Pokaż swoją siłę. Damian znęca się nad Pierwszoklasistą. Pierwszoklasista Damian Czerwona Postać I Puszczaj! Ratunku! Cicho bądź, smarkaczu! Bij go! Bij go! Czerwona Postać II Jestem taki słaby. Na scenę wbiega Ina. Ina Damian Zostaw go! (Czerwone Postacie i Czarna zamierają) Nie wtrącaj się, Ina! 20

21 Bez maski Ina Znęcasz się nad młodszymi i myślisz, że jesteś twardzielem?! (krzyczy) Bo jesteś silniejszy od słabszego?! Nie! Jesteś zwykłym tchórzem! Damian zaskoczony i zawstydzony puszcza młodszego kolegę. Pierwszoklasista ucieka, a Damian stoi przed Iną. Ina Damian Ina Damian Ina Dlaczego to robisz? Bo mnie też tak robili, śmiali się, bili. Chciałem, żeby inni zobaczyli, jak to jest. I myślisz, że zemsta coś pomoże? Nie. Zemsta nic nie zmieni... Ina, wstyd mi, co mam robić? Przestań się zgrywać i bądź sobą. Aktorzy schodzą ze sceny. Krzyk Czarnej i Czerwonych Postaci. Szkoła. Przerwa. Wchodzi Złośnik, rzuca skórkę od banana na ziemię. Pierwszoklasistka wchodzi i się potyka. Pod ścianą stoi Paweł, na twarzy ma maskę. Chce pomóc, ale Czarna Postać kładzie mu rękę na ramieniu. Czarna Postać (do Pawła) Zostaw ją. To nie twoja sprawa. Paweł nic nie robi. Ina wbiega i pomaga Pierwszoklasistce. Pierwszoklasistka Ina Pierwszoklasistka Ina Nie musisz mi pomagać. Przestań, to nie problem. Dzięki, na niektórych można liczyć. Nie ma sprawy. Uważaj na siebie! Ina patrzy przed siebie, na chłopaka. Patrzy na niego smutnym i tęsknym wzrokiem. Boli ją jego obojętność. Spostrzega Łucję, przyjaciółka podchodzi do niej. Ina wchodzi, dzwoni telefon. SCENA V Ina Hej, tato, co się dzieje? Co, mama w szpitalu, jak to? Zadzwoń, jak już się czegoś dowiesz, będzie dobrze, na pewno. Ina siada i płacze. Wchodzi Złośnik i Czarna i Czerwona Postać. 21

22 II. Scenariusze Czerwona Postać Złośnik Ina Złośnik Teraz, teraz jest słaba, chodźmy do niej. (do Iny) Będzie dobrze, stara, nie płacz. Chcesz moją maskę? Jest wesoła, kolorowa, i świat zaraz jest prostszy. Nie, dzięki, ja nie noszę masek. Jak chcesz (zapala fajkę i chwiejnym krokiem wychodzi). Aktorzy schodzą ze sceny. SCENA VI Szkoła. Przerwa. Do Iny i Łucji dołączają Czarna i Czerwona Postać. Stają za Łucją. Ina Łucja Ina Łucja Ina Hej, Łucja. Co robisz dzisiaj po szkole? Idę z Ewą na imprezę. Z Ewą? Widziałaś, ile ona pije? I co z tego? Ewa jest całkiem miła, a to, że chcę iść na imprezę, wcale nie znaczy, że muszę się upić. A potrafisz odmówić? Czarna Postać podchodzi do Łucji. Czarna Postać Łucja Ina Łucja Ina (do Łucji) A ta znowu swoje. Ciągle cię poucza. Nie słuchaj jej. Och, Ina, nie bądź nudna. Trzeba korzystać z życia. Zresztą, poznam nowych ludzi. Może mnie polubią. Chodź ze mną, widzę, że jesteś smutna, zabawisz się i będzie lepiej. Myślisz, że to rozwiązanie? Alkohol, narkotyki, papierosy. Tylko obłuda. Niczego nie rozwiążą. A ludzie... może i cię polubią, bo się z nimi napijesz. Wyluzuj! To tylko trochę zabawy. Zresztą, wszyscy to robią. I co z tego? Przecież masz swoje zdanie. A dla nich nie liczysz się ty, tylko to, czy się z nimi napijesz, tylko w taki sposób możesz zyskać ich przyjaźń. Łucja, nie warto. 22

23 Bez maski Czarna Postać Czerwona Postać Łucja (do Łucji) Nie słuchaj jej, ona nie umie się bawić. Mówi, że masz własne zdanie, to czemu się wtrąca? Pokaż jej, że wiesz lepiej. Niech nie prawi ci kazań. Ina! Daj mi spokój! Nic nie rozumiesz! Zazdrościsz, że mam znajomych wśród elity. Mam dość tego, że ciągle mnie pouczasz, idę i już! (zakłada maskę) Podchodzi Złośnik, podpiera się na ramieniu Łucji. Odpycha Czarną Postać. Złośnik Wyluzuj, mała, popatrz na mnie, ja piłem nie raz i nie dwa, i co, zaszkodziło mi to? To tylko trochę szaleństwa, nic się nie stanie. Idę z tobą, Łucja. SCENA VII Łucja, Złośnik, Czarna i Czerwona Postać schodzą ze sceny, a Ina smutnieje. Nagle zagaduje ją pani od matmy. Nauczycielka Ina Nauczycielka Ina Dziękuję ci, może to dziwne, ale dzięki tobie zrozumiałam, dlaczego jestem taka surowa. Nigdy nikt mnie nie lubił. Więc skoro nie mogłam zyskać sympatii, chciałam chociaż zyskać sobie szacunek. Inni się pani boją, więc panią szanują. Ale to tylko przez strach... Co mam zrobić, żeby inni naprawdę mnie lubili? Wystarczy trochę uśmiechu i dobre słowo. Ale pod maską nie widać uśmiechu. Ina widzi pierwszy raz, jak Nauczycielka się uśmiecha. Nauczycielka Dziękuję ci. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłaś. Aktorzy schodzą ze sceny. SCENA VIII Szkoła. Przerwa. Ina jest smutna. Nagle widzi Pawła z maską znieczulenia. Czarna Postać trzyma mu rękę na ramieniu. Obok stoi Czerwona Postać. Ina podchodzi do Pawła. Ina Hej! Jestem Ina. A ty? 23

24 II. Scenariusze Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Ina Chłopak Czy to ważne? Dla mnie tak. Nie jestem nikim ważnym. Mówią na mnie Argon. Ale to nie twoje prawdziwe imię, prawda? Jesteś Paweł? Skoro wiesz, to po co pytasz? Chciałam zagadać. Ciągle stoisz sam. Czemu z nikim nie gadasz? Nawet nie znasz swojej klasy. Nie obchodzi mnie to. Na pewno nie. Nie wierzę ci. Nic mnie nie obchodzi. A ja? Widzę, że często mnie obserwujesz. Bo jesteś inna niż wszyscy. Ciebie umiem znieść. A inni... Inni co? Nieważne. Powiedz, jak ty to robisz? Wszyscy cię lubią. Nikt nie wyśmiewa. Żyję bez maski. Bez względu na to, co się stanie. Nie wstydzę się siebie i mam swoje wartości. Ja tak nie potrafię. Mógłbyś chociaż spróbować. Już za późno. Zresztą skoro nic mnie nie obchodzi, to nie mam problemów. I nie znasz przyjaźni, miłości. Miłość? To nie dla takich jak ja. Jesteś smutna? Tak, bo moja mama jest w szpitalu. (wybucha) Ale przecież to cię nie obchodzi! Ja... chcę ci pomóc. 24

25 Bez maski Czerwona i Czarna postać krzywią się. Ina Chłopak Ina Dziękuję (uśmiecha się). Widzisz? Nigdy nie jest za późno. (tonem odpychającym) Idź już. Cześć. Aktorzy schodzą ze sceny. SCENA IX Ina smutna wchodzi na scenę. Zaczyna grać muzyka. Naokoło Iny zaczynają chodzić ludzie w maskach. Każdy podchodzi do Iny, pokazuje jej swoją maskę. Ina je odrzuca. Na koniec podchodzą Czarna i Czerwona Postać i kuszą Inę maskami w ich barwach. Ina je odgania. Wszyscy Ina Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra! Ty i ja teatry to są dwa! Ty i ja! Ty ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech. Bo ty grasz! Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat! Postacie schodzą ze sceny. Paweł odchodzi, Ina siada i płacze. Przychodzi Tata Iny. Ina Tata Ina Tata Ina Ja już nie mam siły, tato. Córeczko, każdy ma chwile słabości. Jesteśmy tylko ludźmi. Wszystkim chciałam pomóc, ale nie pomogłam. Łucja pije, Paweł mnie odrzucił, a mama nadal choruje. Ważne, że próbowałaś. Zobaczysz. Wszystko się ułoży. Nie wiem, tato, czy dam radę. 25

26 II. Scenariusze Tata Ina Tata Pamiętaj, że zawsze jest ktoś, kto jest przy tobie, kto cię kocha. A prawdziwa miłość zniszczy każdą maskę. Dziękuję, tato, kocham cię. Ja ciebie też, córeczko. Tata odchodzi, a Ina szepcze: Pomóż, mi Boże. Wstaje i schodzi ze sceny. SCENA X Do Iny przychodzi Łucja. Ma maskę w ręku. Płacze. Łucja Ina Łucja Ina Ina, przepraszam, (łamiącym się głosem) miałaś rację. Wybaczysz mi? Oczywiście. Cokolwiek głupiego byś zrobiła i tak jesteś moją przyjaciółką. (Przytula Łucję). Ten chłopak, Dawid. Chciał mnie wykorzystać. A (płacze) Ewa i Nicol, one są fałszywe. Chciały mnie upić, żebym nie miała kontroli nad sobą i się przespała z Dawidem. Uciekłam od nich, nie chcę takiego życia. Chcę być sobą. Prawdziwą sobą. (wyrzuca maskę) Źle zrobiłaś, ale ważne, że chcesz to naprawić. Wchodzi Tata Iny. Tata Ina Tata Łucja Ina Łucja Ina, dzwonił lekarz, mama czuje się lepiej. Za tydzień wypuszczą ją ze szpitala. Co za ulga! Bóg mnie wysłuchał. Pomógł mi. On zawsze wysłuchuje, tylko trzeba go prosić. Co? Twoja mama była chora? A ja nic o tym nie wiedziałam. Przepraszam, Ina. Tak mi głupio. Już dobrze. Nie gniewam się. A teraz chodźmy do szkoły. Pierwsza jest matma. Wiesz? W sumie nawet lubię ten przedmiot. Złośnik ze śmiechem wybiega ze sceny. Aktorzy schodzą ze sceny. 26

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA ŚREDNIA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA Cel ogólny: tworzenie form 2 osoby l.poj. trybu rozkazującego. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

"BEZPIECZNIE, WYTRWALE, ŚWIADOMIE - CZYLI MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE"

BEZPIECZNIE, WYTRWALE, ŚWIADOMIE - CZYLI MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE Program profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Lędzinach "BEZPIECZNIE, WYTRWALE, ŚWIADOMIE - CZYLI MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE" Program przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 01. 09. 2015r. Podstawa prawna: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Jest to bajka, która pomoże dzieciom zrozumieć, jak należy dbać o przyrodę i zachować się w lesie.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty profilaktyczne dla mł odzieży. 13 czerwca 2016 r.

Warsztaty profilaktyczne dla mł odzieży. 13 czerwca 2016 r. Warsztaty profilaktyczne dla mł odzieży 13 czerwca 2016 r. 13 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnieo. W warsztatach udział wzięli uczniowie z klasy szóstej

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy:

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowany w szkole Program Profilaktyki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch

Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6. W zdrowym ciele zdrowy duch Program Wychowawczy Zespół Szkół Samorządowych w Ełku SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6 W zdrowym ciele zdrowy duch W sprawach wychowania mówmy jednym głosem Jan Paweł II Program Wychowawczy w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy tekst jest własnością intelektualną autora. W celu jego wykorzystania należy się z nim skontaktować: emilia_moniuszko@poczta.onet.

Niniejszy tekst jest własnością intelektualną autora. W celu jego wykorzystania należy się z nim skontaktować: emilia_moniuszko@poczta.onet. Niniejszy tekst jest własnością intelektualną autora. W celu jego wykorzystania należy się z nim skontaktować: emilia_moniuszko@poczta.onet.pl Scenariusz do przedstawienia interaktywnego dla dzieci pt.:

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA A TEATR

PROFILAKTYKA A TEATR PROFILAKTYKA A TEATR Gmina systematycznie organizuje realizację spektakli edukacyjno- profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich i policealnych oraz dorosłych mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Finn wygląda na posmutniałego. Zabiera Jake owi list i wącha go. Finn A niech go - ten Cynamonek!

Finn wygląda na posmutniałego. Zabiera Jake owi list i wącha go. Finn A niech go - ten Cynamonek! wewnątrz - salon w domku na drzewie dzień Pod drzwiami do salonu pojawia się list. szybko go chwyta. Odwraca kopertę, na której napisane jest:. Ooo, poczta!, to do Ciebie! rzuca list przez ramię. majestatycznie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, programami nauczania i stanowi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa STACJA

Droga Krzyżowa STACJA Kogo wybierasz? Jezusa, czy Barabasza? Kogo w życiu wybierasz? Oto nadszedł ten moment, który może kiedyś w życiu pominąłeś Łatwiej jest przecież nie opowiadać się za żadnym życiem. Łatwiej jest egzystować,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem Scenariusz 13 Te zajęcia poświęcone są spotkaniu uczniów z osobą, którą bezpośrednio dotknęła choroba alkoholizmu. Może to być członek klubu AA, ewentualnie ktoś, kto pracuje z ludźmi uzależnionymi np.:

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu

Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu Zmiana przekonań, czyli jak stać się panem swojego umysłu - Arkusz ćwiczeń - Lista ograniczających przekonań: Żeby być bogatym trzeba ciężko pracować W Polsce trudno jest zrobić biznes Świat jest brutalnym

Bardziej szczegółowo

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji I ETAP KSZTAŁCENIA KLASY I III Klasy 0a i 0b realizują programy: Czyste powietrz wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy wiec działamy. Wybrany obszar KL. I KL. II KL. III Metody

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 14 czerwca 2014 roku

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 14 czerwca 2014 roku Ogólnopolski Głos Profilaktyki 14 czerwca 2014 roku www.pat.policja.gov.pl P R O G R A M 15.00 15.50 happening Przestańmy biec! (opis poniżej) Godzina 15.00 to czas zbiórki w punkcie (np. szkoła lub ośrodek

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV.

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV. Test Czy jesteś tolerancyjny? Człowiek tolerancyjny - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 Podstawy prawne: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 07

Bardziej szczegółowo

Realizowane są także inne tematy lekcji zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Realizowane są także inne tematy lekcji zgodnie z potrzebami nauczycieli. OFERTA EDUKACYJNA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE Na rok szkolny 2015/2016 LEKCJE BIBLIOTECZNE (propozycja dla uczniów wszystkich typów szkół) 1. Zapoznanie z biblioteką pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

Drogi Doktorze! Drogi Doktorze!

Drogi Doktorze! Drogi Doktorze! Warszawa, 22 maja 1999 Nazywam się Łucja Kowalska i mam 9 lat. Piszę do Pana, ponieważ słyszałam o Panu na lekcjach języka polskiego. Pani powiedziała nam, że był Pan przyjacielem dzieci i dbał o nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Niwicy jest zgodny z: podstawą programową kształtowania ogólnego: Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Czerwony Kapturek Inscenizacja na podstawie przewrotnej bajki Mirosława Grzegórzka z tomiku Słowostwory pod tym samym tytułem tegoż samego autora

Czerwony Kapturek Inscenizacja na podstawie przewrotnej bajki Mirosława Grzegórzka z tomiku Słowostwory pod tym samym tytułem tegoż samego autora Inscenizacja na podstawie przewrotnej bajki Mirosława Grzegórzka z tomiku Słowostwory pod tym samym tytułem tegoż samego autora Osoby: Myśliwy (Gajowy) Babcia Przed domem Czerwonego Kapturka. zacierając

Bardziej szczegółowo

Taniec pogrzebowy. Autor: Mariusz Palarczyk. Cmentarz. Nadjeżdża karawan. Wysiadają 2 osoby: WOJTEK(19 lat) i ANDRZEJ,(55 lat) który pali papierosa

Taniec pogrzebowy. Autor: Mariusz Palarczyk. Cmentarz. Nadjeżdża karawan. Wysiadają 2 osoby: WOJTEK(19 lat) i ANDRZEJ,(55 lat) który pali papierosa Taniec pogrzebowy Autor: Mariusz Palarczyk Cmentarz. Nadjeżdża karawan. Wysiadają 2 osoby: (19 lat) i,(55 lat) który pali papierosa Spogląda na puste miejsce na trumnę Szefie, tutaj? Ta, tutaj. Rzuca papierosa

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Opracowała: mgr Mirosława Uszok Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość:

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH na lata 2008/2010 JESTEŚMY KULTURALNI; SZANUJEMY SIEBIE NAWZAJEM, DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Program opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW. Warsztat fakultatywny. Inne jest ciekawe

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW. Warsztat fakultatywny. Inne jest ciekawe SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW Warsztat fakultatywny Inne jest ciekawe Obszar : inność, różnorodność, tolerancja, akceptacja i szacunek. Data realizacji : 29.05.2014r. Temat globalny : Co czuję

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM Rok szkolny: 2015/2016 PROMOWANIE ZDROWIA 1. ZDROWE ODŻYWIANIE Wymienia zasady zdrowego odżywiania i stosuje je w życiu codziennym; Wyróżnia zdrowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik.

Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Dzień dobry panie Adamie, proszę usiąść. No, to proszę dać mi ten wynik. Panie Adamie, test przesiewowy i test potwierdzenia wykazały, że jest pan zakażony wirusem HIV. MAM AIDS??! Wiemy teraz, że jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo