MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku"

Transkrypt

1 MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku

2 Amore, amore! Miłość po włosku

3 MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku Z niemieckiego przełożyła Magdalena Jatowska

4 Tytuł oryginału AMORE, AMORE! Redaktor prowadz cy Monika Koch Redakcja El bieta Ptaszy ska-sadowska Redakcja techniczna Agnieszka G sior Korekta Monika Pauli ska Jadwiga Przeczek Copyright by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Published in 2010 by Ullstein Taschenbuch Verlag Copyright for the Polish translation by wiat Ksi ki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Copyright for the e-book edition by wiat Ksi ki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Niniejszy produkt obj ty jest ochron prawa autorskiego. Uzyskany dost p upowa nia wył cznie do prywatnego u ytku osob, która wykupiła prawo dost pu. Wydawca informuje, e wszelkie udost pnianie osobom trzecim, nieokre lonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych - jest nielegalne i podlega wła ciwym sankcjom. wiat Ksi ki Warszawa 2011 wiat Ksi ki Sp. z o.o Warszawa, ul. Rosoła 10 ISBN Nr 45010

5 UNO To przygoda, my l. Z okna samolotu spogl dam na Włochy, które le pode mn spokojne i ciche niczym pi ce zwierz. W jasnym wietle sło ca widz domy z dachami krytymi dachówk, pinie i cyprysy, a po prawej stronie Elb, otoczon szmaragdowozielonymi wodami. Powietrze jest tak czyste i klarowne, e dostrzegam migocz ce fale. Głos pilota budzi mnie jednak niebawem ze ródziemnomorskiego letniego snu we Włoszech jest zimno, temperatura wynosi około sze ciu stopni. Odwracam si i zerkam przez szpar mi dzy fotelami. Siedz ca za mn starsza pani wzdycha rozczarowana: Włochy zdecydowanie nie s tak ładne, jak wszyscy twierdz. Potem mówi do m a, zaj tego rozwi zywaniem krzy ówki: Mówiłam ci przecie, eby my polecieli na Lanzarote. Kolejne westchnienie. Poza tym włoskie hotele s słabo ogrzewane. Dzi ki Bogu, wzi łam ze sob koc elektryczny! Teraz to ja wzdycham. Nie dlatego, e zostawiłam termofor w Hamburgu. Nie, nie w tym problem. Lec na południe sama, poniewa znowu jestem singielk. To znaczy osob samotn, niezwi zan, porzucon. Przed sze cioma tygodniami Christian spakował manatki i u boku pewnej brunetki rado nie opu cił na zawsze moje ycie. 5

6 Ciesz si jednogło nie skomentowały kole anki nasze rozstanie. Lepszy bolesny koniec ni bole ć bez ko ca. Za mało pocieszaj ce uznałam natomiast komentarze w rodzaju: I tak był z niego nieuleczalny podrywacz. ycia z Christianem wcale nie uwa ałam za nieko cz c si bole ć, nawet je li czasami podejrzewałam, e mo e go co ł czyć z któr z moich znajomych. Gdy dwa tygodnie po rozstaniu nadal byłam w stanie przełkn ć co najwy ej par jabłek i paczk chrupkiego pieczywa, rodzina i przyjaciele stwierdzili, e nale y natychmiast co przedsi wzi ć. Mama, z pochodzenia Włoszka, dzwoniła codziennie, by dowiedzieć si, czy wreszcie co zjadłam. Czy mam przysłać do ciebie twojego brata Antona z misk lasagne? pytała zatroskana. Z kolei najlepsza przyjaciółka usiłowała zaci gn ć mnie do dyskoteki i starała si rozweselić tekstami w stylu: Kolejny, prosz! W biurze kole anka okre liła cienie pod moimi oczami jako tak wielkie jak pasy na autostradzie i podarowała mi krem przeciwzmarszczkowy, który miał zdziałać prawdziwe cuda. Gdy tak si to wszystko toczyło, a ja w rekordowym tempie zu ywałam całe opakowania chusteczek, kto w niebie ulitował si nad moim nieszcz snym losem, poniewa w tym samym czasie co mój zawód miłosny, nast pił olbrzymi kryzys mieciowy we Włoszech. Co ma wspólnego jedno z drugim? spytała mnie zdumiona szefowa, gdy przedstawiłam jej stan rzeczy. Nie ma tu co prawda relacji przyczynowej, ale pewien zwi zek jednak jest odparłam, przyznaj, w do ć mało przekonuj cy sposób. Chce pani wzi ć urlop? dopytywała si, spogl daj c na mnie znad okularów. eby pojechać do Włoch? I co chce tam pani robić? Uprawiać cytryny i pomidory, by zapomnieć o wielkiej miło ci? Podłe, prawda? Spróbowałam si u miechn ć. Tak. Pojad do krewnych... Potrzebuj mojej pomocy wyja niłam. Potem wyj kałam jeszcze par słów o katastro- 6

7 fi e mieciowej, małej liczbie turystów, załamaniu gospodarczym i swojej włoskiej rodzinie. W trakcie mówienia zacz łam mocno pocić si pod lew pach. Prawdziwe bł dne koło im bardziej si pociłam, w tym wi ksze popadałam zakłopotanie. Zerkn łam na koszulk wilgotna plama wci rosła. Im bardziej si wstydziłam, tym wi cej potu wydzielała lewa pacha. Czy szefowa to zauwa yła? W ka dym razie co nagle musiało złagodzić jej nastawienie, poniewa ona równie spróbowała zamarkować u miech. Podsumowała moje nieskładne wyja nienia: Brat pani matki prowadzi pensjonat w południowych Włoszech, który z powodu tej afery z wywozem mieci został zamkni ty, poniewa przestali przyje d ać tury ci. Wujowi i ciotce tu przed emerytur grozi bankructwo, dlatego chc szybko sprzedać hotel i bardzo pani prosz o pomoc w załatwieniu formalno ci i przeprowadzce? Potakn łam z wdzi czno ci. Nastała chwila ciszy. Aby przełamać zakłopotanie, opowiedziałam jej o swoim dzieci stwie, o wakacjach nad morzem sp dzanych u dziadków i krewnych, o hotelu La Villa Blu i licznych zagranicznych go ciach. Poniewa szefowa nie próbowała mi przerywać, a nawet patrzyła na mnie z uwag, mówiłam dalej. Dawniej dom był siedzib proboszcza, brata dziadka mojej babki. Musiało to być mniej wi cej w połowie dziewi tnastego wieku, gdy legendarny dowódca Giuseppe Garibaldi zjednoczył całe Włochy od północy po południe. Paplałam dalej, e nawet po stu pi ćdziesi ciu latach ludzie na południu nie otworzyli serc przed Włochami z północy. I dalej, w nieko cz cym si słowotoku, o białych cianach domu, w ci gu dnia chroni cych przed upałem, i o kolacjach pod pergol, po której pi ła si bugenwilla. Prosz pani, a teraz na powa nie: jak sobie to pani wyobra a? przerwała mi szorstko redaktor naczelna. Nie chce mi pani chyba powiedzieć, e opuszcza nas z powodu jakiej przeprowadzki i wyje d a na roczny urlop nad Morze 7

8 ródziemne? Odrzuciła głow do tyłu i za miała si rozdra niona. Sama bym tak chciała. Podobnie jak pani stu dwudziestu zestresowanych kolegów! Wskazała na teczki i albumy zdj ć pi trz ce si na jej biurku. Jeste my zawaleni robot! rzuciła pospiesznie. Trzeba pilnie przygotować czerwcowe wydanie z letni mod, a w redakcji działu podró y jedna z kole anek jest na urlopie macierzy skim. Jak mamy sobie radzić? Reklam nieustannie ubywa, zarz d stawia redaktorów pod ogromn presj. Opadłam na krzesło i spojrzałam przez okno na miejski park, przed którym stał na placu autobus. M yło. W szybie zobaczyłam swoj przestraszon twarz i pomy lałam, e ta ponura pogoda pasuje do mojej szarej cery. Wci zastanawiałam si, co mam odpowiedzieć, gdy szefowa doko czyła: Nie mog si bez pani obej ć. To absolutnie wykluczone! Westchn łam. Chocia... mrukn ła chocia... mogliby my... byłoby... Pauza. Zmierzyła mnie uwa nym spojrzeniem, obróciła si do okna, a potem znowu w moj stron. Tak sobie teraz gło no my l : gdy b dzie pani we Włoszech, czy mogłaby pani od czasu do czasu podesłać nam artykuł? Uniosłam głow zdumiona. Hm... Kontynuowała ju teraz płynnie: Z południowych Włoch nie jest daleko do Rzymu. Musiałaby pani tylko pojechać kilka razy do Rzymu i Mediolanu, obejrzeć jaki pokaz mody lub wybrać si na targi sztuki, utrzymywać kontakt z fotografami... Vecchia volpe chytra lisica, powiedziałaby moja babka, wieć, Panie, nad jej dusz. Mistrzyni strategii znowu mnie zaskoczyła. Mój wniosek urlopowy został zatem zatwierdzony, ale pod warunkiem, e b d dalej pisać dla magazynu. Dwie pieczenie na jednym ogniu, poniewa mo na było w ten sposób zaoszcz dzić na kosztownym stanowisku korespondentki w Mediolanie w tym annus horribilis kryzysu fi - nansowego. Jednocze nie szefowa zyskiwała w redakcji opi- 8

9 ni wyrozumiałej przeło onej i powiernicy, która pomogła podwładnej w wyj tkowej potrzebie. W wyj tkowej potrzebie tak to uj ła i zaraz dodała: Na pewno znalazłaby pani jeszcze nieco czasu dla redakcji działu podró y, prawda? Nie czekaj c na moj odpowied, wstała i wyj ła z regału teczk podpisan ENIT. Mo e mogłaby pani wybadać teren i nawi zać kontakt z włoskim biurem turystyki we Frankfurcie nad Menem? Spojrzałam na ni oszołomiona. Czy powinnam jeszcze raz podkre lić, e do osiemnastego roku ycia ka de lato sp dzałam we Włoszech? Zgodnie z t informacj prasow z Mi dzynarodowych Targów Turystycznych wyj ła z teczki kartk Włochy to ulubiony cel młodych par w podró y po lubnej! Podała mi teczk. Kiedy dokładnie pani wyje d a? Za dwa tygodnie? To prosz napisać od trzech do czterech tysi cy znaków o włoskich pomysłach na stylowe wesele. Przesun ła dłoni w powietrzu z lewej do prawej, jakby ju widziała przed sob artykuł: Najwa niejsza uroczysto ć w yciu zorganizowana na pla y, przy blasku ksi yca, na łodzi... opis, jak wi tuj Włosi: Wenecja, Portofi no, Rzym. Usiadła z westchnieniem: Zazdroszcz pani! Skin łam głow i wstałam, by si po egnać. Podała mi r k. Kto wie? Mo e odda pani serce jakiemu gor cokrwistemu Włochowi! Pani to ma dobrze! Kto chwyta mnie za rami, a gdy unosz głow, steward podsuwa mi wiklinowy koszyczek. Mrugam, a potem chrz kam zakłopotana sobowtór Luki Toniego oferuje mi owini te w czerwon foli praliny w kształcie serc. Buon San Valentino! widnieje na opakowaniu. Linie lotnicze ycz mi zatem szcz liwego dnia wi tego Walentego. Steward niecierpliwie podtyka koszyczek w moj stron. Zaraz b dziemy l dować, a on musi obsłu yć jeszcze dwadzie cia rz dów. Wybieram czekoladk. 9

10 Na małym wysuwanym ekranie umieszczonym pod sufi - tem ledz tras lotu. Czerwona linia ci gnie si od północnych Niemiec przez Alpy i wzdłu włoskiego buta prawie do Afryki. Być mo e u miecham si z rozmarzeniem, bo gdy unosz wzrok, natrafi am na spojrzenie m czyzny, który siedzi w tym samym rz dzie po przeciwnej stronie przej cia. La prima volta in Italia? Pierwszy raz we Włoszech? pyta i u miecha si. Tak odpowiadam sucho. Che bello, to pi knie! Zatem dziewicza podró. Ma pani szcz cie. Dzi wieje mistral, jest zimno, ale za to pogodnie. Urlop czy praca? Ponownie kłami : Odwiedzam znajomych. Nie pytaj c o zgod, m czyzna wstaje i siada na wolnym miejscu obok mnie. Jest pani nauczycielk? Czy mo e studentk? Uff. W my lach przewracam oczami. Pierwszy włoski Don Juan podczas mojej wyprawy. Jeszcze dla mnie za wcze nie na m skie znajomo ci, wi c odpowiadam monosillabi: Tak, nie, nie wiem. Czaru ignoruje moje pełne rezerwy zachowanie i zaczyna opowiadać o swoim pobycie w Hamburgu. Mówi tak e o pracy i nie miało wypytuje o mnie i moj rodzin. Gdy samolot dotyka ziemi, wyjmuje z kieszeni marynarki srebrne etui i podaje mi wizytówk. Gaetano Letizia, Capri, czytam. Z tyłu Bł kitna Grota, stary obrazek z czasów Goethego. Podziwiam wypiel gnowane paznokcie i wyprostowan sylwetk m czyzny. Nie wygl da jak typowy południowowłoski macho przyjemna postać, ciemne włosy poprzetykane cienkimi srebrnymi nitkami. Na pi knym nosie okulary w metalowych oprawkach. Gdy podaj mu swoj wizytówk, u miecha si w nieco zmanierowany sposób i wyci ga wyprostowan r k. Jego dło porusza si przy tym tam i z powrotem niczym delikatny kwiat. Mo e jest gejem?, przemyka mi przez głow. 10

11 Giornalista! wyja nia Gaetano. Najlepiej podam pani mój numer komórkowy. Gdyby miała pani pytania albo potrzebowała informacji, mo e pani dzwonić do mnie o ka dej porze. Jego głos brzmi jak łagodny, monotonny piew. Nie ma w tpliwo ci, jest gejem, stwierdzam. W ko cu Capri od stuleci stanowi mekk homoseksualistów. Oskar Wilde i spółka! Z jednej strony odczuwam ulg, a z drugiej jestem rozczarowana. Jego pogodny sposób bycia zaczyna mi si podobać. Przyci gam beznadziejne przypadki jak magnes, my l sobie. Czy nie zakochałam si w Christianie, chocia katastrofa była z góry zaprogramowana? Od pocz tku wiedziałam, e jest nieuleczalnym kobieciarzem. Mimo to nasz zwi zek, pełen wzlotów i upadków, przetrwał sze ć lat. A pierwszy m czyzna, którego teraz spotykam, oczywi cie jest gejem. Znowu bello e impossibile! Pi kny i niemo liwy wyci ga z kieszeni marynarki pióro i zapisuje na bł kitnej wizytówce swój numer komórkowy, po czym oddaje mi kartonik. Grazie mówi i wsuwam go do kieszeni.

12 DUE Gdy wysiadam z samolotu, czuj powiew mro nego wiatru. Niebo wci jest co prawda lazurowe, ale na horyzoncie zaczynaj gromadzić si pot ne burzowe chmury. Czy to nasze Włochy? j czy siwa dama, która podró- uje z elektrycznym kocem w walizce. W busie włoscy pasa erowie rozmawiaj przez komórki. Mamma! albo Pasquale! Antonio! Maria! i Adesso adesso, wła nie przyleciałem, czekam na baga. Tak, tak, la valigia, potem zaraz do ciebie przyjad! Tak, lot min ł dobrze. Do zobaczenia! Ciao, ciao. Rozgl dam si na wszystkie strony. Gaetano jakby si zapadł pod ziemi, pewnie wsiadł do drugiego busa. Aby si czym zaj ć, równie wł czam telefon. Wind vi augura Buon San Valentino!. Najwyra niej walentynki musz być dla Włochów wi tem narodowym, prawie jak Bo e Narodzenie i Wielkanoc, skoro nawet operator telefonii komórkowej yczy klientom przez esemes szcz liwego wi ta miło ci. Dostaj elektroniczne serce z porad : Wybierz numer 4545 i sprawd ofert abonamentow z premi dla zakochanych. To ci dopiero przylecieć do Włoch w wi to zakochanych, gdy jest si wie o po rozstaniu, my l. Czy naprawd dobrze zrobiłam? Komórka raz jeszcze odwraca moj uwag. Drugi esemes: Cara V., sono in straritardo, jestem me- 12

13 gaspó niona, sorry! Spotkajmy si od razu w restauracji Antica Trattoria, Via Caracciolo 4. Do zobaczenia. Baci. Twoja C. PS Bardzo si ciesz na spotkanie!. Chiara, moja nieodpowiedzialna przyjaciółka, znowu wystawiła mnie do wiatru. Jeszcze wczoraj wieczorem rozmawiały my przez telefon i upierała si, e odbierze mnie z lotniska, a teraz nagle to odwołuje. Czy b d niesprawiedliwa, je li powiem, e tego si spodziewałam? Umawianie si z Włochami to przedsi wzi cie, które wymaga przebiegło ci Odyseusza, czaru syreny, a przede wszystkim spokoju Buddy. Przed wylotem zadzwoniłam do kilku znajomych z moich letnich wakacji z czasów dzieci stwa. Sentiamoci, zdzwonimy si, gdy przylecisz, brzmiały niekonkretne odpowiedzi, albo: Vediamo, zobaczymy. Łatwiej umówić si na spotkanie z rze nikiem ni z Włochem brzmiał komentarz wuja, gdy opowiedziałam mu przez telefon o swoich odczuciach. Włochy to paese del pressappoco, kraj w przybli eniu próbował mnie pocieszyć. Je li, na przykład, spytasz konduktora na Sycylii, o której odje d a poci g, odpowie più o meno, mniej wi cej o pi tej. Wszystkie plany s lu ne. W poniedziałek co najwy ej bardzo ogólnie wiadomo, jak b dzie wygl dał tydzie, pewne s jedynie imieniny matki. No, mo e jeszcze ustala si termin wizyty u dentysty, kiedy boli z b. Wszystko inne jest jak rozpływaj cy si we mgle krajobraz doliny pada kiej twierdzi wuj Gianni. Przekaz brzmi: bardzo ch tnie si z tob zobacz, ale je li co mi wypadnie, wtedy b d zmuszony odmówić. Albo: spotkamy si, je eli nie b d mieć innych planów. Ale to oportunizm! prawie krzykn łam do słuchawki. Jestem dla nich kołem zapasowym czy co? Calma, spokojnie, moja kochana, tak nie jest. Neapol to nie miasto, do którego przyjedziesz, walniesz pi ci w stół i powiesz: Nie chc!. Znasz sytuacj korki na ulicach, strajki i zwolnienia. Dzwoni do ciebie kole anka w potrzebie albo spotykasz na ulicy przyjaciela i idziesz z nim wypić 13

14 aperitif. Nagle nast puje imprezisto, nieprzewidziana okoliczno ć, która miesza ci plany. Dlatego lepiej niczego nie obiecywać i mieć otwarte ró ne mo liwo ci. Pami tasz jeszcze powiedzenie twojej babki? Tak odparłam. A santi e criature non promettere. Znaczy to mniej wi cej: nie obiecuj nic wi tym i dzieciom. Brava! pochwalił mnie wuj Gianni. Zdradz ci moj wersj : nie obiecuj nic kobietom i dzieciom dodał artobliwym tonem. Wuj cieszy si opini niepoprawnego casanovy, w dodatku nielubi cego dzieci. No dobrze. Ale odbierzesz mnie pó niej, tak? spytałam zatroskana. Sì, sì, jak ustalili my, w dniu przylotu zostaniesz u przyjaciółki w Neapolu, a nast pnego dnia przypłyniesz do nas na wysp promem. B d czekał na ciebie w porcie. D accordo, zgoda? Tak, ciao. Ciao, buon viaggio, ciao, ciao. Czy Chiara nie stawiła si z powodu innych planów?, zastanawiam si, maszeruj c z tłumem rozgadanych włoskich pasa erów w kierunku punktu wydawania baga u. Jak dobrze! Moja walizka ju czeka na ta mie. Włoski cud! Niestety rado ć trwa krótko, poniewa chwytam walizk tak niezr cznie, e wypada mi z r ki i uchwyt całkiem si odrywa. Mannaggia, co za pech, powiedziałby teraz neapolita czyk. Czy to zły znak? Na szcz cie nie jestem przes dna jak moja matka, która w najdrobniejszych niepowodzeniach widzi zapowied tragicznych wydarze. Gdy odwiedziłam j wczoraj wieczorem, by po- egnać si z ni i z papa, podarowała mi z tej okazji mały róg z koralu. Południowi Włosi wierz, e taki róg strze e człowieka przed złymi mocami i zazdro ci. Dla mnie to ludowy przes d, si gaj cy pocz tków staro ytno ci. Ju Wergiliusz mó- 14

MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku

MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku Amore, amore! Miłość po włosku MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku Z niemieckiego przełożyła Magdalena Jatowska Tytuł oryginału AMORE,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Klub Przedsiębiorczych Mam w swojej okolicy.

Jak założyć Klub Przedsiębiorczych Mam w swojej okolicy. Jak założyć Klub Przedsiębiorczych Mam w swojej okolicy. Wersja: czerwiec 2016 Zamiast wstępu Kiedy po raz pierwszy zostałam mamą, po jakimś czasie przestało mi wystarczać tylko zajmowanie się dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ

Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ Warsztat 1 Sesja wymiany doświadczeń i omówienie studiów przypadków w zakresie wybranych kluczowych koncepcji KPON ONZ Kluczowe zagadnienia: zdolność do czynności prawnych i dostępność 1 Metodologia Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Susan Elliot-Wright Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną Przetrwać i wyzdrowieć Tytuł oryginału: Overcoming emotional abuse Survive and heal First published in Great Britain in 2007 by Sheldon Press

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 41. [Zmiana adresu] 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego

Bardziej szczegółowo

Las widziany przez obiektyw czyli relacja z warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Łochów pod hasłem w poszukiwaniu wiosny

Las widziany przez obiektyw czyli relacja z warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Łochów pod hasłem w poszukiwaniu wiosny Las widziany przez obiektyw czyli relacja z warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Łochów pod hasłem w poszukiwaniu wiosny Fot. Łukasz Łopiński W sobotę 23 marca w Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Temat: Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan Cele zajęć: Zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy wielu podatników zostaje wezwanych do urzędów skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) miejsce zam. - ulica nr miejscowość wypełnienia oświadczenia

ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) miejsce zam. - ulica nr miejscowość wypełnienia oświadczenia ostatni dzień miesiąca (yyyy-mm-dd) 2014 11 30 imię i nazwisko: miejsce zam. - ulica nr miejsce zam. - kod Miejscowość Imię nazwisko ul. Xxx nr kod miejscowość miejscowość wypełnienia oświadczenia miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. GP-0151/4331/2010 ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kierowania do Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach PORADNIKI KADROWE Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH Rejestracja na lektoraty jest dwuetapowa i odbywa się w dwóch różnych serwisach internetowych UW, które muszą dokonać migracji danych. Należy poczekać po pierwszym

Bardziej szczegółowo