MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIA CARMEN MORESE. Amore, amore! Miłość po włosku"

Transkrypt

1 MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku

2 Amore, amore! Miłość po włosku

3 MARIA CARMEN MORESE Amore, amore! Miłość po włosku Z niemieckiego przełożyła Magdalena Jatowska

4 Tytuł oryginału AMORE, AMORE! Redaktor prowadz cy Monika Koch Redakcja El bieta Ptaszy ska-sadowska Redakcja techniczna Agnieszka G sior Korekta Monika Pauli ska Jadwiga Przeczek Copyright by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Published in 2010 by Ullstein Taschenbuch Verlag Copyright for the Polish translation by wiat Ksi ki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Copyright for the e-book edition by wiat Ksi ki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Niniejszy produkt obj ty jest ochron prawa autorskiego. Uzyskany dost p upowa nia wył cznie do prywatnego u ytku osob, która wykupiła prawo dost pu. Wydawca informuje, e wszelkie udost pnianie osobom trzecim, nieokre lonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych - jest nielegalne i podlega wła ciwym sankcjom. wiat Ksi ki Warszawa 2011 wiat Ksi ki Sp. z o.o Warszawa, ul. Rosoła 10 ISBN Nr 45010

5 UNO To przygoda, my l. Z okna samolotu spogl dam na Włochy, które le pode mn spokojne i ciche niczym pi ce zwierz. W jasnym wietle sło ca widz domy z dachami krytymi dachówk, pinie i cyprysy, a po prawej stronie Elb, otoczon szmaragdowozielonymi wodami. Powietrze jest tak czyste i klarowne, e dostrzegam migocz ce fale. Głos pilota budzi mnie jednak niebawem ze ródziemnomorskiego letniego snu we Włoszech jest zimno, temperatura wynosi około sze ciu stopni. Odwracam si i zerkam przez szpar mi dzy fotelami. Siedz ca za mn starsza pani wzdycha rozczarowana: Włochy zdecydowanie nie s tak ładne, jak wszyscy twierdz. Potem mówi do m a, zaj tego rozwi zywaniem krzy ówki: Mówiłam ci przecie, eby my polecieli na Lanzarote. Kolejne westchnienie. Poza tym włoskie hotele s słabo ogrzewane. Dzi ki Bogu, wzi łam ze sob koc elektryczny! Teraz to ja wzdycham. Nie dlatego, e zostawiłam termofor w Hamburgu. Nie, nie w tym problem. Lec na południe sama, poniewa znowu jestem singielk. To znaczy osob samotn, niezwi zan, porzucon. Przed sze cioma tygodniami Christian spakował manatki i u boku pewnej brunetki rado nie opu cił na zawsze moje ycie. 5

6 Ciesz si jednogło nie skomentowały kole anki nasze rozstanie. Lepszy bolesny koniec ni bole ć bez ko ca. Za mało pocieszaj ce uznałam natomiast komentarze w rodzaju: I tak był z niego nieuleczalny podrywacz. ycia z Christianem wcale nie uwa ałam za nieko cz c si bole ć, nawet je li czasami podejrzewałam, e mo e go co ł czyć z któr z moich znajomych. Gdy dwa tygodnie po rozstaniu nadal byłam w stanie przełkn ć co najwy ej par jabłek i paczk chrupkiego pieczywa, rodzina i przyjaciele stwierdzili, e nale y natychmiast co przedsi wzi ć. Mama, z pochodzenia Włoszka, dzwoniła codziennie, by dowiedzieć si, czy wreszcie co zjadłam. Czy mam przysłać do ciebie twojego brata Antona z misk lasagne? pytała zatroskana. Z kolei najlepsza przyjaciółka usiłowała zaci gn ć mnie do dyskoteki i starała si rozweselić tekstami w stylu: Kolejny, prosz! W biurze kole anka okre liła cienie pod moimi oczami jako tak wielkie jak pasy na autostradzie i podarowała mi krem przeciwzmarszczkowy, który miał zdziałać prawdziwe cuda. Gdy tak si to wszystko toczyło, a ja w rekordowym tempie zu ywałam całe opakowania chusteczek, kto w niebie ulitował si nad moim nieszcz snym losem, poniewa w tym samym czasie co mój zawód miłosny, nast pił olbrzymi kryzys mieciowy we Włoszech. Co ma wspólnego jedno z drugim? spytała mnie zdumiona szefowa, gdy przedstawiłam jej stan rzeczy. Nie ma tu co prawda relacji przyczynowej, ale pewien zwi zek jednak jest odparłam, przyznaj, w do ć mało przekonuj cy sposób. Chce pani wzi ć urlop? dopytywała si, spogl daj c na mnie znad okularów. eby pojechać do Włoch? I co chce tam pani robić? Uprawiać cytryny i pomidory, by zapomnieć o wielkiej miło ci? Podłe, prawda? Spróbowałam si u miechn ć. Tak. Pojad do krewnych... Potrzebuj mojej pomocy wyja niłam. Potem wyj kałam jeszcze par słów o katastro- 6

7 fi e mieciowej, małej liczbie turystów, załamaniu gospodarczym i swojej włoskiej rodzinie. W trakcie mówienia zacz łam mocno pocić si pod lew pach. Prawdziwe bł dne koło im bardziej si pociłam, w tym wi ksze popadałam zakłopotanie. Zerkn łam na koszulk wilgotna plama wci rosła. Im bardziej si wstydziłam, tym wi cej potu wydzielała lewa pacha. Czy szefowa to zauwa yła? W ka dym razie co nagle musiało złagodzić jej nastawienie, poniewa ona równie spróbowała zamarkować u miech. Podsumowała moje nieskładne wyja nienia: Brat pani matki prowadzi pensjonat w południowych Włoszech, który z powodu tej afery z wywozem mieci został zamkni ty, poniewa przestali przyje d ać tury ci. Wujowi i ciotce tu przed emerytur grozi bankructwo, dlatego chc szybko sprzedać hotel i bardzo pani prosz o pomoc w załatwieniu formalno ci i przeprowadzce? Potakn łam z wdzi czno ci. Nastała chwila ciszy. Aby przełamać zakłopotanie, opowiedziałam jej o swoim dzieci stwie, o wakacjach nad morzem sp dzanych u dziadków i krewnych, o hotelu La Villa Blu i licznych zagranicznych go ciach. Poniewa szefowa nie próbowała mi przerywać, a nawet patrzyła na mnie z uwag, mówiłam dalej. Dawniej dom był siedzib proboszcza, brata dziadka mojej babki. Musiało to być mniej wi cej w połowie dziewi tnastego wieku, gdy legendarny dowódca Giuseppe Garibaldi zjednoczył całe Włochy od północy po południe. Paplałam dalej, e nawet po stu pi ćdziesi ciu latach ludzie na południu nie otworzyli serc przed Włochami z północy. I dalej, w nieko cz cym si słowotoku, o białych cianach domu, w ci gu dnia chroni cych przed upałem, i o kolacjach pod pergol, po której pi ła si bugenwilla. Prosz pani, a teraz na powa nie: jak sobie to pani wyobra a? przerwała mi szorstko redaktor naczelna. Nie chce mi pani chyba powiedzieć, e opuszcza nas z powodu jakiej przeprowadzki i wyje d a na roczny urlop nad Morze 7

8 ródziemne? Odrzuciła głow do tyłu i za miała si rozdra niona. Sama bym tak chciała. Podobnie jak pani stu dwudziestu zestresowanych kolegów! Wskazała na teczki i albumy zdj ć pi trz ce si na jej biurku. Jeste my zawaleni robot! rzuciła pospiesznie. Trzeba pilnie przygotować czerwcowe wydanie z letni mod, a w redakcji działu podró y jedna z kole anek jest na urlopie macierzy skim. Jak mamy sobie radzić? Reklam nieustannie ubywa, zarz d stawia redaktorów pod ogromn presj. Opadłam na krzesło i spojrzałam przez okno na miejski park, przed którym stał na placu autobus. M yło. W szybie zobaczyłam swoj przestraszon twarz i pomy lałam, e ta ponura pogoda pasuje do mojej szarej cery. Wci zastanawiałam si, co mam odpowiedzieć, gdy szefowa doko czyła: Nie mog si bez pani obej ć. To absolutnie wykluczone! Westchn łam. Chocia... mrukn ła chocia... mogliby my... byłoby... Pauza. Zmierzyła mnie uwa nym spojrzeniem, obróciła si do okna, a potem znowu w moj stron. Tak sobie teraz gło no my l : gdy b dzie pani we Włoszech, czy mogłaby pani od czasu do czasu podesłać nam artykuł? Uniosłam głow zdumiona. Hm... Kontynuowała ju teraz płynnie: Z południowych Włoch nie jest daleko do Rzymu. Musiałaby pani tylko pojechać kilka razy do Rzymu i Mediolanu, obejrzeć jaki pokaz mody lub wybrać si na targi sztuki, utrzymywać kontakt z fotografami... Vecchia volpe chytra lisica, powiedziałaby moja babka, wieć, Panie, nad jej dusz. Mistrzyni strategii znowu mnie zaskoczyła. Mój wniosek urlopowy został zatem zatwierdzony, ale pod warunkiem, e b d dalej pisać dla magazynu. Dwie pieczenie na jednym ogniu, poniewa mo na było w ten sposób zaoszcz dzić na kosztownym stanowisku korespondentki w Mediolanie w tym annus horribilis kryzysu fi - nansowego. Jednocze nie szefowa zyskiwała w redakcji opi- 8

9 ni wyrozumiałej przeło onej i powiernicy, która pomogła podwładnej w wyj tkowej potrzebie. W wyj tkowej potrzebie tak to uj ła i zaraz dodała: Na pewno znalazłaby pani jeszcze nieco czasu dla redakcji działu podró y, prawda? Nie czekaj c na moj odpowied, wstała i wyj ła z regału teczk podpisan ENIT. Mo e mogłaby pani wybadać teren i nawi zać kontakt z włoskim biurem turystyki we Frankfurcie nad Menem? Spojrzałam na ni oszołomiona. Czy powinnam jeszcze raz podkre lić, e do osiemnastego roku ycia ka de lato sp dzałam we Włoszech? Zgodnie z t informacj prasow z Mi dzynarodowych Targów Turystycznych wyj ła z teczki kartk Włochy to ulubiony cel młodych par w podró y po lubnej! Podała mi teczk. Kiedy dokładnie pani wyje d a? Za dwa tygodnie? To prosz napisać od trzech do czterech tysi cy znaków o włoskich pomysłach na stylowe wesele. Przesun ła dłoni w powietrzu z lewej do prawej, jakby ju widziała przed sob artykuł: Najwa niejsza uroczysto ć w yciu zorganizowana na pla y, przy blasku ksi yca, na łodzi... opis, jak wi tuj Włosi: Wenecja, Portofi no, Rzym. Usiadła z westchnieniem: Zazdroszcz pani! Skin łam głow i wstałam, by si po egnać. Podała mi r k. Kto wie? Mo e odda pani serce jakiemu gor cokrwistemu Włochowi! Pani to ma dobrze! Kto chwyta mnie za rami, a gdy unosz głow, steward podsuwa mi wiklinowy koszyczek. Mrugam, a potem chrz kam zakłopotana sobowtór Luki Toniego oferuje mi owini te w czerwon foli praliny w kształcie serc. Buon San Valentino! widnieje na opakowaniu. Linie lotnicze ycz mi zatem szcz liwego dnia wi tego Walentego. Steward niecierpliwie podtyka koszyczek w moj stron. Zaraz b dziemy l dować, a on musi obsłu yć jeszcze dwadzie cia rz dów. Wybieram czekoladk. 9

10 Na małym wysuwanym ekranie umieszczonym pod sufi - tem ledz tras lotu. Czerwona linia ci gnie si od północnych Niemiec przez Alpy i wzdłu włoskiego buta prawie do Afryki. Być mo e u miecham si z rozmarzeniem, bo gdy unosz wzrok, natrafi am na spojrzenie m czyzny, który siedzi w tym samym rz dzie po przeciwnej stronie przej cia. La prima volta in Italia? Pierwszy raz we Włoszech? pyta i u miecha si. Tak odpowiadam sucho. Che bello, to pi knie! Zatem dziewicza podró. Ma pani szcz cie. Dzi wieje mistral, jest zimno, ale za to pogodnie. Urlop czy praca? Ponownie kłami : Odwiedzam znajomych. Nie pytaj c o zgod, m czyzna wstaje i siada na wolnym miejscu obok mnie. Jest pani nauczycielk? Czy mo e studentk? Uff. W my lach przewracam oczami. Pierwszy włoski Don Juan podczas mojej wyprawy. Jeszcze dla mnie za wcze nie na m skie znajomo ci, wi c odpowiadam monosillabi: Tak, nie, nie wiem. Czaru ignoruje moje pełne rezerwy zachowanie i zaczyna opowiadać o swoim pobycie w Hamburgu. Mówi tak e o pracy i nie miało wypytuje o mnie i moj rodzin. Gdy samolot dotyka ziemi, wyjmuje z kieszeni marynarki srebrne etui i podaje mi wizytówk. Gaetano Letizia, Capri, czytam. Z tyłu Bł kitna Grota, stary obrazek z czasów Goethego. Podziwiam wypiel gnowane paznokcie i wyprostowan sylwetk m czyzny. Nie wygl da jak typowy południowowłoski macho przyjemna postać, ciemne włosy poprzetykane cienkimi srebrnymi nitkami. Na pi knym nosie okulary w metalowych oprawkach. Gdy podaj mu swoj wizytówk, u miecha si w nieco zmanierowany sposób i wyci ga wyprostowan r k. Jego dło porusza si przy tym tam i z powrotem niczym delikatny kwiat. Mo e jest gejem?, przemyka mi przez głow. 10

11 Giornalista! wyja nia Gaetano. Najlepiej podam pani mój numer komórkowy. Gdyby miała pani pytania albo potrzebowała informacji, mo e pani dzwonić do mnie o ka dej porze. Jego głos brzmi jak łagodny, monotonny piew. Nie ma w tpliwo ci, jest gejem, stwierdzam. W ko cu Capri od stuleci stanowi mekk homoseksualistów. Oskar Wilde i spółka! Z jednej strony odczuwam ulg, a z drugiej jestem rozczarowana. Jego pogodny sposób bycia zaczyna mi si podobać. Przyci gam beznadziejne przypadki jak magnes, my l sobie. Czy nie zakochałam si w Christianie, chocia katastrofa była z góry zaprogramowana? Od pocz tku wiedziałam, e jest nieuleczalnym kobieciarzem. Mimo to nasz zwi zek, pełen wzlotów i upadków, przetrwał sze ć lat. A pierwszy m czyzna, którego teraz spotykam, oczywi cie jest gejem. Znowu bello e impossibile! Pi kny i niemo liwy wyci ga z kieszeni marynarki pióro i zapisuje na bł kitnej wizytówce swój numer komórkowy, po czym oddaje mi kartonik. Grazie mówi i wsuwam go do kieszeni.

12 DUE Gdy wysiadam z samolotu, czuj powiew mro nego wiatru. Niebo wci jest co prawda lazurowe, ale na horyzoncie zaczynaj gromadzić si pot ne burzowe chmury. Czy to nasze Włochy? j czy siwa dama, która podró- uje z elektrycznym kocem w walizce. W busie włoscy pasa erowie rozmawiaj przez komórki. Mamma! albo Pasquale! Antonio! Maria! i Adesso adesso, wła nie przyleciałem, czekam na baga. Tak, tak, la valigia, potem zaraz do ciebie przyjad! Tak, lot min ł dobrze. Do zobaczenia! Ciao, ciao. Rozgl dam si na wszystkie strony. Gaetano jakby si zapadł pod ziemi, pewnie wsiadł do drugiego busa. Aby si czym zaj ć, równie wł czam telefon. Wind vi augura Buon San Valentino!. Najwyra niej walentynki musz być dla Włochów wi tem narodowym, prawie jak Bo e Narodzenie i Wielkanoc, skoro nawet operator telefonii komórkowej yczy klientom przez esemes szcz liwego wi ta miło ci. Dostaj elektroniczne serce z porad : Wybierz numer 4545 i sprawd ofert abonamentow z premi dla zakochanych. To ci dopiero przylecieć do Włoch w wi to zakochanych, gdy jest si wie o po rozstaniu, my l. Czy naprawd dobrze zrobiłam? Komórka raz jeszcze odwraca moj uwag. Drugi esemes: Cara V., sono in straritardo, jestem me- 12

13 gaspó niona, sorry! Spotkajmy si od razu w restauracji Antica Trattoria, Via Caracciolo 4. Do zobaczenia. Baci. Twoja C. PS Bardzo si ciesz na spotkanie!. Chiara, moja nieodpowiedzialna przyjaciółka, znowu wystawiła mnie do wiatru. Jeszcze wczoraj wieczorem rozmawiały my przez telefon i upierała si, e odbierze mnie z lotniska, a teraz nagle to odwołuje. Czy b d niesprawiedliwa, je li powiem, e tego si spodziewałam? Umawianie si z Włochami to przedsi wzi cie, które wymaga przebiegło ci Odyseusza, czaru syreny, a przede wszystkim spokoju Buddy. Przed wylotem zadzwoniłam do kilku znajomych z moich letnich wakacji z czasów dzieci stwa. Sentiamoci, zdzwonimy si, gdy przylecisz, brzmiały niekonkretne odpowiedzi, albo: Vediamo, zobaczymy. Łatwiej umówić si na spotkanie z rze nikiem ni z Włochem brzmiał komentarz wuja, gdy opowiedziałam mu przez telefon o swoich odczuciach. Włochy to paese del pressappoco, kraj w przybli eniu próbował mnie pocieszyć. Je li, na przykład, spytasz konduktora na Sycylii, o której odje d a poci g, odpowie più o meno, mniej wi cej o pi tej. Wszystkie plany s lu ne. W poniedziałek co najwy ej bardzo ogólnie wiadomo, jak b dzie wygl dał tydzie, pewne s jedynie imieniny matki. No, mo e jeszcze ustala si termin wizyty u dentysty, kiedy boli z b. Wszystko inne jest jak rozpływaj cy si we mgle krajobraz doliny pada kiej twierdzi wuj Gianni. Przekaz brzmi: bardzo ch tnie si z tob zobacz, ale je li co mi wypadnie, wtedy b d zmuszony odmówić. Albo: spotkamy si, je eli nie b d mieć innych planów. Ale to oportunizm! prawie krzykn łam do słuchawki. Jestem dla nich kołem zapasowym czy co? Calma, spokojnie, moja kochana, tak nie jest. Neapol to nie miasto, do którego przyjedziesz, walniesz pi ci w stół i powiesz: Nie chc!. Znasz sytuacj korki na ulicach, strajki i zwolnienia. Dzwoni do ciebie kole anka w potrzebie albo spotykasz na ulicy przyjaciela i idziesz z nim wypić 13

14 aperitif. Nagle nast puje imprezisto, nieprzewidziana okoliczno ć, która miesza ci plany. Dlatego lepiej niczego nie obiecywać i mieć otwarte ró ne mo liwo ci. Pami tasz jeszcze powiedzenie twojej babki? Tak odparłam. A santi e criature non promettere. Znaczy to mniej wi cej: nie obiecuj nic wi tym i dzieciom. Brava! pochwalił mnie wuj Gianni. Zdradz ci moj wersj : nie obiecuj nic kobietom i dzieciom dodał artobliwym tonem. Wuj cieszy si opini niepoprawnego casanovy, w dodatku nielubi cego dzieci. No dobrze. Ale odbierzesz mnie pó niej, tak? spytałam zatroskana. Sì, sì, jak ustalili my, w dniu przylotu zostaniesz u przyjaciółki w Neapolu, a nast pnego dnia przypłyniesz do nas na wysp promem. B d czekał na ciebie w porcie. D accordo, zgoda? Tak, ciao. Ciao, buon viaggio, ciao, ciao. Czy Chiara nie stawiła si z powodu innych planów?, zastanawiam si, maszeruj c z tłumem rozgadanych włoskich pasa erów w kierunku punktu wydawania baga u. Jak dobrze! Moja walizka ju czeka na ta mie. Włoski cud! Niestety rado ć trwa krótko, poniewa chwytam walizk tak niezr cznie, e wypada mi z r ki i uchwyt całkiem si odrywa. Mannaggia, co za pech, powiedziałby teraz neapolita czyk. Czy to zły znak? Na szcz cie nie jestem przes dna jak moja matka, która w najdrobniejszych niepowodzeniach widzi zapowied tragicznych wydarze. Gdy odwiedziłam j wczoraj wieczorem, by po- egnać si z ni i z papa, podarowała mi z tej okazji mały róg z koralu. Południowi Włosi wierz, e taki róg strze e człowieka przed złymi mocami i zazdro ci. Dla mnie to ludowy przes d, si gaj cy pocz tków staro ytno ci. Ju Wergiliusz mó- 14

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

Najmilszy, kochany Giovanni!

Najmilszy, kochany Giovanni! I Najmilszy, kochany Giovanni! Mieszkali my w dwóch pokojach na Zatybrzu. Ta dzielnica Rzymu le y za Tybrem naprzeciwko starego Kapitolu, na tym samym brzegu rzeki, co Watykan i zamek Sant Angelo. Skupione

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Jest pierwszy dzie wiosny 2001 roku i Maxine Tarnow, ci gle pami tana przez niektórych jako Maxine Loeffler, odprowadza synów do szko y.

Jest pierwszy dzie wiosny 2001 roku i Maxine Tarnow, ci gle pami tana przez niektórych jako Maxine Loeffler, odprowadza synów do szko y. Jako bohater powie ci sensacyjnej Nowy Jork nie by by detektywem ani morderc, tylko tajemniczym podejrzanym, który zna prawdziwy przebieg wypadków, ale nie chce go opisa. DONALD E. WESTLAKE 1 Jest pierwszy

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 ISSN 1732-9302 Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER PA DZIERNIK 2008 Historie mi osno-kuchenne str. 6 Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 + STUDENCI + Wstêpniak

Bardziej szczegółowo

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do 1 Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do szpiku ko ci. Nad miastem zalega mrok, okrywaj c je szczelnie

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010

Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 BibliotekaAnaliz Warszawa2010 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2006, 2010 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej ksi ki wymaga pisemnej zgody wydawcy.

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Informacje z o rodka kultury

Informacje z o rodka kultury Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

MYŚLENIE ODWROTNE Czym jest agile?

MYŚLENIE ODWROTNE Czym jest agile? 1 MYŚLENIE ODWROTNE Czym jest agile? Większość naszych wielkich wynalazków i genialnych osiągnięć zawdzięczamy lenistwu, czy to narzuconemu, czy dobrowolnemu. Umysł nasz lubi być karmiony, jak łyżeczką,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

1. JAKO YCIA NA ŁÓDZKICH OSIEDLACH

1. JAKO YCIA NA ŁÓDZKICH OSIEDLACH Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmi ska 1. JAKO YCIA NA ŁÓDZKICH OSIEDLACH 1.1. Wst p Truizmem jest stwierdzenie, e współcze nie zró nicowaniu przestrzeni urbanistycznej odpowiada schemat struktury

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo