Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ ,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC Kto na Dni Wolsztyna? Sonduj¹ gwiazdê Corocznie od kilkunastu lat Dni Wolsztyna s¹ reprezentatywn¹ imprez¹ Wolsztyna. Z roku na rok te wzmaga siê w opinii publicznej niezadowolenie. Dotyczy ono szczególnie gwiazd- a raczej ich doboru. cd. na str. 3 cd. na str. 3 3pap2318 c2 AP pap2368 b1 AP pap2046 b2 AP pap1868 b2 AP pap2316 b3 36pap2243 b2 AP02239 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia ek, 05 luty aap2079 a2 AP ark2355 a2 RK bbo2258 b2 BO02253 w poniedzia ek 5 luty, Agata, Izydor, we wtorek 6 luty, Bogdan, Dorota, w rod 7 luty, Julianna, Ryszard, Rajmund, w czwartek 8 luty, Hieronim, Jan, w pi tek 9 luty, Aleksander, Apolonia, w sobot 10 luty, Scholastyka, Jacek, w niedziel 11 luty, Grzegorz, Lucjan, w poniedzia ek 12 luty, Damian, Gaundenty, we wtorek 13 luty, Jordan, Katarzyna, w rod 14 luty, Walenty, DZIE ZAKOCHANYCH, w czwartek 15 luty, Faustyna, Saturnin, w pi tek 16 luty, Daniel, Danuta, w sobot 17 luty, Aleksy, Donata, w niedziel 18 luty, Konstancja, Symeon. 3ctu2352 c3 TU02348 Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak, Janusz Korsun zbieg ulic Gajewskich i Lipowej Wolsztyn tel./fax , tel REGON NIP Pe³niacy obowi¹zki red. naczelnego: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 3cap1890 c4 AP01882

3 Po owiczny sukces- poszukiwania do skutku Odnaleziono jedno cia³o cd. ze str. 1 Tragicznie zacz si rok dla rodzin dwóch mieszka ców Adamowa. - W rod, 24 stycznia o godz dy urny Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zosta powiadomiony przez mieszkank miejscowo ci Adamowo gm.wolsztyn o zagini ciu jej m a oraz szwagra.- informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska. - W toku przeprowadzonych czynno ci ustalono, i osoby te w wieku 31 i 36 lat oko o godziny w dniu 23 stycznia br. pojecha y samochodem osobowym m- ki Fiat 126 p na ryby na jezioro Berzy skie. Ostatni kontakt telefoniczny by z nimi tego samego dnia oko o godziny Pojazd, którym si poruszali pozostawiony zosta na brzegu jeziora. Pomimo podj tych dzia a, natychmiast po otrzymaniu zg oszenia wspólnie ze specjalistycz- nymi s u bami; stra y po arnej, p etwonurków oraz pracowników gospodarstwa rybackiego na terenie akwenu wodnego w dniu 24 nie odnaleziono w/w osób a jedynie Wolsztyn. Mieszkanie uw aczaj ce godno ci dryfuj cy ponton.- informuje nadkom. Julia Chmielewska. Warunki pogodowe by y bardzo trudne. Spad a temperatura, powsta a mg a nad wod i dodatkowo pada nieg. W akcji oprócz policji uczestniczyli równie stra acy. Nie tylko z Wolsztyna, ale równie i z Ko ciana. W akcji uczestniczyli równie nurkowie. Ponad tydzie szukano zaginionych. W pi tek, 2 lutego, oko o godziny wy owiono z jeziora Berzy skiego cia o jednego z zaginionych, 36 letniego mieszka ca Adamowa. - Cia o zosta o znalezione oko o kilometra od brzegu. Miejsce to wskaza wcze niej policyjny pies, specjelnie szkolony do takich zada. Nadal prowadzone bed poszukiwania drugiego z zaginionych- poszukiwania do skutku.- zapowiada Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska. Komunalna rzeczywistoœæ Redakcjê naszej gazety zaalarmowa³ mieszkaniec Wolsztyna, który od trzech lat mieszka w mieszkaniu komunalnym. - Warunki w mieszkaniu uw³aczaj¹ ludzkiej godnoœci- mówi lokator. - Strop si wygi, mieszkanie zacieka, nie mo na go dogrza, mam szron na cianach. Mimo orzeczenia o niepe nosprawno ci mieszkam w mieszkaniu gdzie do ubikacji trzeba i na dwór.- mówi lokator. - do tego plaga gryzoni i z nik d pomocy...- skar y si lokator. - W ostatnich dniach, podczas silnie wiej cych wiatrów i ulewy zacieka mi sufit korytarza. Woda la a si strumieniem na licznik od pr du. Zaalarmowa em administratora. Przys ano elektryka, który wyku otwór w cianie, w o y desk maj c s u y za pó k i okry wszystko foli. Ot sposób radzenia sobie z problemem. Efekt by taki, e ciekaj ca woda jeszcze mocniej zalewa a licznik i korytarz.- mówi oburzony lokator. Jak uda o nam sie ustali, mieszkanie na ulicy Pozna skiej 15 o którym mowa jest w asno ci gminy. Jak zapewnia Barbara Matuszczak problemy lokatora s zanane urzedowi i nie zosta y bez odzewu. Jeszcze w tym roku lokator zostanie przeniesiony z tego mieszkania. Samo mieszkanie ulegnie rozbiórce. Jak zepewnia B. Matuszczak, mimo sukcesów na polu mieszka komunalnych, gmina nadal boryka si z problemem mieszkaniowym. Cho lista oczekuj cych na mieszkania w ostatnim czasie si zmniejszy a to nadal kilkadziesi t osób, rodzin czeka w kolejce. Jak zapewniaj urzednicy, robimy co w naszej mocy. Kto na Dni Wolsztyna? Oddaj c racj starej prawdzie Jeszcze sie taki nie narodzi co by wszystkim dogodzi trudno sie dziwi ró nym opini. Organizatorzy Dni Wolsztyna ju po raz trzeci wyszli na przeciw mieszka c gminy organizuj c sonde internetow w której mieszka cy maj dokona wyboru gwiazdy. Od lutego na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Wolsztyn mo na g osowa - wzi udzia w sondzie Dwa zespo y na Dni Ziemi Wolszty skiej - Zapraszamy do g osowania i wyboru dwóch zespo ów, które zagraj w sobot i niedziel podczas tegorocznych Dni Ziemi Wolszty skiej. Sonda ma charakter opiniotwórczy. Organizatorzy nie s zo- poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 3 Sonduj¹ gwiazdê cd. ze str. 1 bligowani wynikiem sondy. Ostateczny wybór zespo ów jest uzale niony od mo liwo ci wyst pienia zespo ów w danym dniu.- wyja nia Urz d Miejski. Kto tak naprawd wyst pi niewiadomo, bo nawet je eli internauci wskarz gwiazd to nie wiadomo czy urzedowi uda sie gwiazde pozyska. Jednak z drugiej strony je eli tak, to w odniesieniu do niezadowolenia mo na zawsze stwierdzi, e mieszka com dano mo liwo wyboru... Pozostaje jeszcze kwestia mo liwo ci dokonywania wyboru- dostepno ci do internetu oraz ilo ci g osujacych których sugestie co do wyboru gwiazdy maja by uwzgl dnione. Obecnie ranking przedstawia si nast pujaco: Wyniki na dzie, 3 lutego (sobota) godz Zespo y na Dni Wolsztyna - cznie oddano 509 g osów. Mezo (147) 29% Doda (177) 35% Blue Cafe (74) 15% Kasia Cerekwicka (111) 22%

4 str. 4 poniedzia ek, 05 luty 2007 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Parafianie nie zgadzaj si z opini Proboszcz umywa rêce? To skandal, administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialno ci za straty powsta e w skutek wichury na cmentarzu parafialnym - takie s owa pop yn y z o tarzy wolsztynskich ko cio ów. Rzecz dotyczy zniszcze jakie powsta y na miejskim cmentarzu w skutek niedawnej wichury. Mieszka cy Wolsztyna, którzy interweniowali w redakcji gazety w tej sprawie uwa aj, e parafia powinna ca y rok dba o to, aby drzewa rosn ce na cmentarzu nie stanowi y zagro enia. - P acimy s one pieni dze za miejsce, potem profit za pomnik, nie mówi c ju o zgod na wjazd- skar si mieszka cy. - Zbulwersowa a mnie rów- Po co ta trzydziestka? Przypominamy list naszego czytelnika, którego zastanawia a sprawa ograniczenia pr dko ci w Nia ku Wielkim: Zastanawia mnie po co w Nia ku na uku drogi ustawiono znak ograniczenia pr dko ci do trzydziestu kilometrów na godzin? Stoi tu od dwóch tygodni, nic nie zmienia- bo go nikt nie przestrzega. Wystarczy posta chwil, aby zobaczy, e na nikogo nie dzia a. W jednym z poprzednich wyda naszej gazety pisali my o sprawie, która na wietli nam jeden z mieszka ców Kopanicy. Dotyczy a ona stoj cego masztu fotoradaru, a konkretnie tego, e aby go postawi konieczne by o zdemontowanie cz ci chodnika. Maszt stoi od kilku miesi cy- prac wykonano, ale zdemontowanym chodnikiem... no có, nikt si ju nie zaj. Kostk z miejsca gdzie stan fotoradar zdj to, ustawiono pod p otem i tak ju sobie stoi... Jak zauwa a nasz czytelnik, sytuacja taka stwarza zagro enie. Czytelnik indywidualnie interweniowa w tej kwestii. My równie zaj li my si spraw. Za po rednictwem Referatu Ruchu Drogowego dowiedzieli my si, i obowi zek naprawie- Niedzielne popo³udnie, mimo zimy pogoda wiosenna, szeroka przelotowa ulica Wschowy, na której obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do 40 km /h przez pewien czas zosta- ³a skutecznie zablokowana. Dziura nadal straszy nia chodnika spoczywa na Zarz dzie Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Nowym Tomy lu. Resort deklaruje, e spraw zna i jutro si ni zajmie (wtorek, 31 stycznia). Niestety to jutro z pewno- Wschowa. Spiesz si powoli Kieruj cy IBIZ na leszczy skiej rejestracji chcia si po pieszy i postanowi wyprzedzi Peugota 405 na dolno l skich tablicach, nie widzia jad cego w przeciwnym kierunku AUDI 80. z numerami miejscowymi. W konsekwencji spowodowa nie informacja, i w ge cie dobroczynno ci, parafia nie b dzie pobiera op at od rodzin, które b d naprawia pomniki swoich bliskich uszkodzone podczas wichurymówi wzburzona mieszkanka Wolsztyna. Spraw szerzej zajmiemy si w kolejnym wydaniu gazety. red. Uwa am, e to zb dne w tym miejscu- tym bardziej, e patrole policyjne i tak stoj w rodku miejscowo ci i tym samym nie egzekwuj nowego ograniczenia. mieszkaniec Obry Jak uda o nam si ustali, znak jest wynikiem pró b mieszka ców maj cych swoje posesje na uku drogi w Nia ku. Mieszka cy ci interweniowali u w adz powiatowych w sprawie trudno ci wyjazdu z posesji. Poproszono aby ustawione zosta y lustra, które pozwala y by bezpiecznie w czy si do ruchu. Spraw zaj o si starostwo, Zarz d Dróg Wojewódzkich oraz wolszty ska policja. Z uwagi na to, e spe nienie wnioskowanej pro by wymaga o by ustawienia kilku luster w koszt takiej inwestycji by by wysoki, zdecydowano si na ograniczenie pr dko ci w tym miejscu, tak aby wyjazd sta si bezpieczny. Red. ci nie by o ani w czwartek, 1 lutego, ani w pi tek 2 lutego, z którego to dnia pochodz zdj cia. Mamy jednaj nadziej, jeszcze w tym miesi cu sprawa zostanie za- atwiona. red Chcia³ siê pospieszyæ Wolsztyn. Nagrodzeni za prac Awanse za uznanie Dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie otrzyma³o awanse zawodowe z ramienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. O tak¹ gratyfikacje wnioskowa³ Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie, insp. Waldemar Goœciniak. Sier. szt. Zbigniew Olszak i st. post. Dariusz Kahla zostali wyró nieni za swoj efektywn i pe n po wi ce s u b. Od stycznia funkcjonariusze ci otrzymali awans, teraz Zbigniew Olszak jest m. aspirantem a Dariusz Kahla sier antem. Zbigniew Olszak, jak argumentowa Komendant Powiatowy, pracuj c w sekcji prewencji w zespole do spraw nieletnich przyczyni si do du ej wykrywalno ci. Dariusz Kahla jest jednym z funkcjonariuszy, którzy ujawnili i zatrzymali w amywaczy i z odziei samochodowych dzia aj cych na terenie powiatu. Przest pcy ci, chcieli równie wr czy funkcjonariuszowi Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. ap ówk w kwocie z. Policjant odmówi. Policjanci w obecno ci swoich kolegów i prze o onych dzi kowali za otrzymane wyró nienia. Komendant wyrazi nadziej, e jeszcze niejednokrotnie b dzie móg wr cza podobne wyróznienia. Sier. szt. Zbigniew Olszak (z prawej) i st. post. Dariusz Kahla (z lewej) otrzymali awanse. czo owe zderzenie, w kolizji ucierpia równie wyprzedzany. Tym razem nie ucierpieli ludzie, zosta- y odholowane tylko trzy pojazdy. Jak wida nie warto si pieszy, sprawdza si powiedzenie: piesz si powoli. Z. Komolka

5 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Mandat za otwarcie drzwi? Jestem zbulwersowana kontrol drogow, któr mia am w Konotopie (gmina Kolsko). Stojacy na drodze patrol policyjny kaza mi si zatrzyma. Do mojego auta szed policjant. Wiedz c, e zapewne zarz da dokumentów si gn am po torebk. Zauwa y am wtedy, e drzwiami od auta przytrzasn am sobie p asz wiec, otworzy am drzwi... Jak si okaza o, spowodowa am bardzo nieprzyjemna sytuacj. B d c w odleg o ci kilku metrów od samochodu policjant, zdecydowanie podniesionym tonem zacz suszy mi g ow, e tak nie wolno, e to zabronione. Przyznaj, nie zosta am obojetna na jego krzyki... Wywi za a sie nieprzyjemna rozmowa, a raczej naprzemienny monolog dwóch stron, ja swoje, on swoje. Mam w tpliwo ci co do takiej zdecydowanej reakcji z jego strony. On o otwarciu drzwi, ja o tym, e nie wiem z kim rozmawiam, bo policjant si nie przedstawi. Sytuacj uratowa kolega po fachu, który patrz c na to co si dzieje wysiad z radiowozu. Chia a bym wiedzie kto ma jakie prawa a jakie obowi zki. Prze- y am juz kilkana cie kontroli drogowych, ale t z pewnosci d ugo b d pamieta... mieszkanka Karpicka W odniesieniu do tre ci wy ej wymienionego listu publikujemy kilka wskazówek odno nie kontroli drogowej, których ród em by a Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. red. : W celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego Policjant jest uprawniony do wydania polece i sygna ów uczestnikom ruchu drogowego. Polecenia i sygna y mog by wydawane przez policjanta pieszego, znajduj cego si w poje dzie lub na poje dzie, jad cego wierzchem lub rowerem, znajduj cego si na pok adzie statku powietrznego. Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczno ci podaje sygna y do zatrzymywania pojazdów tarcz lub r k, a w warunkach niedostatecznej widoczno- ci - latark ze wiat em czerwonym albo tarcz do zatrzymywania pojazdów ze wiat em odblaskowym lub wiat em czerwonym. Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczno- ci podaje sygna y tarcz do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczno ci - latark ze wiat em czerwonym albo tarcz do zatrzymywania pojazdów ze wiat em odblaskowym lub wiat em czerwonym. Znaleziono zaginion Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kieruj cego pojazdem wy cznie na obszarze zabudowanym. Policjant jad cy pojazdem samochodowym mo e podawa kieruj cemu pojazdem polecenia do okre lonego zachowania si za pomoc urz dze nag a- niaj cych, sygnalizacyjnych lub wietlnych. Policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomoc urz dze nag a- niaj cych lub wietlnych Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje si z dostatecznej odleg o ci, w sposób zapewniaj cy jego dostrze enie przez kieruj cego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Pojazd kontrolowany powinien by zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagra a bezpiecze stwu. Policjant mo e pomin powy sz procedur w razie konieczno ci zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych dzia a po cigowych, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, i mo e on zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego ze wzgl du na swój stan techniczny lub zachowanie si kieruj cego. Policjant po zatrzymaniu pojazdu, podaje kieruj cemu stopie, imi i nazwisko oraz przyczyn zatrzymania, a ponadto: policjant umundurowany okazuje legitymacj s u bow na danie kontrolowanego uczestnika ruchu, policjant nieumundurowany okazuje legitymacj s u bow bez wezwania, legitymacj s u bow okazuje si w sposób umo liwiaj cy kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru s u bowego policjanta oraz nazwy organu, który wyda legitymacj, przyst puj c do czynno ci kontrolnych, policjant mo e wyda polecenie unieruchomienia silnika pojazdu, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant mo e wyda kieruj cemu pojazdem lub pasa erowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu. Zw³oki w jeziorze - We wtorek, 23 stycznia, przed po udniem w podgorzowskiej K odawie odnaleziono cia o nie yj cej kobiety. Zw oki znajduj ce si w jeziorze przypadkowo zauwa yli spaceruj cy brzegiem ludzie. Jak potwierdzono, nie yj c jest 45-letnia Iwona S. mieszkanka Gorzowa, poszukiwana przez policj od okresu wi t.- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie zaginionej kobiety Powy szej procedury nie stosuje si w razie zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych dzia a po- cigowych, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, e pochodzi z przest pstwa, je eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, e znajduj si w nim osoby, które pope ni y przest pstwo. W tych przypadkach, policjant nakazuje kieruj cemu pojazdem lub pasa erowi pojazdu opu- ci pojazd, stan w rozkroku i oprze r ce na dachu (boku) pojazdu lub po o y si w obr bie pasa drogowego twarz do ziemi. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu mo e by wpuszczony tylko w razie konieczno ci: udzielenia pomocy choremu lub rannemu, doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrze wie lub placówki s u by zdrowia, poddania badaniu w celu ustalenia zawarto ci w organi mie alkoholu lub rodka dzia aj cego podobnie do alkoholu, je eli wykonanie tej czynno ci w innych warunkach by oby niemo liwe lub mog oby zak óci porz dek, okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenia czynno ci procesowych. Uczestnik ruchu jest obowi zany stosowa si do polece i sygna- ów oraz wskazówek wydawanych przez kontroluj cego. W przypadku podania przez kontroluj cego sygna- u do zatrzymania pojazdu kieruj cy tym pojazdem jest obowi zany: zatrzyma pojazd, trzyma r ce na kierownicy i nie wysiada z pojazdu, chyba e za da tego kontroluj cy, na polecenie kontroluj cego: wy czy silnik pojazdu, w czy wiat a awaryjne, Kieruj cy pojazdem lub pasa er pojazdu mog wysiada z kontrolowanego pojazdu wy cznie za zezwoleniem kontroluj cego. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 5 Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze prowadzi poszukiwania za: Giuseppe Massimo Natale (Ob. W och)ur r Bella zam. Catanzaro- Viale E. Mole 53/A oraz Gaia Natale c. Giuseppe ur r. Giuseppe Massimo Natale Gaia Natale Giuseppe Natale mo e porusza si samochodem osobowym m-ki Opel Corsa koloru szarego o nr rej. CZ ( rej. w oska). Osoby mog ce pomóc Policji w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych prosimy o kontakt z Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze tel , lub najbli sz jednostk Policji tel Powiat Wolsztyn. Akcja trwa P³ac¹ za predkoœæ amanie ograniczeñ predkoœci na polskich drogach jest sprawa nagminn¹. Policja w ca- ³ym kraju prowadzi zmo one akcje wymierzone w kierowców ³amiacych przepisy. Nadal jednak statystyki s¹ zatrwa aj¹ce. - Na terenie dzia ania Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie w dniu 22 stycznia br. w godzinach od przeprowa- publikowali my komunikat z pro b o informacje na jej temat. Niestety, nadzieja na szcz liwe znalezienie kobiety okaza a sie by p onna. - Po godzinie 11 informacje o przypuszczalnym odnalezieniu cia a w K odawie otrzyma oficer dy urny gorzowskiej KMP. Poniewa zw oki znajdowa y si kilka metrów od brzegu jeziora na miejsce wezwano stra po arn. Po wyci gni ciu cia a okaza o si, e nie yj c osob jest kobieta. Przyby y lekarz pogotowia potwierdzi te ustalenia, okre laj c jednocze nie, e cia o najprawdopodobniej od d u szego czasu znajdowa o si w wodzie.- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Grupa dochodzeniowo- ledcza z gorzowskiej KMP z udzia em prokuratora wykona a czynno ci procesowe. Po przeprowadzeniu ogl dzin cia- o nie yj cej kobiety przewieziono do prosektorium, gdzie w rod przeprowadzona zostanie sekcja i ustalona przyczyna jej mierci. Jak dzona zosta a akcja pn. PR D- KO, której celem by o mi dzy innymi; ujawnianie i represjonowanie sprawców wykrocze, polegaj cych na przekraczaniu przez kieruj cych pojazdami dopuszczalnych pr dko ci.- informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom, Julia Chmielewska. - Podczas przeprowadzonych dzia a policjanci dokonali kontroli 31 pojazdów, na 10 kieruj cych na o yli grzywn w drodze mandatu karnego MKK na ogóln kwot 2.200,-PLN, za przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci.- informuje nadkom. Julia Chmielewska. przypuszczano ju na miejscu, nie yj c jest 45-letnia Iwona S. Mieszkanka Gorzowa zagin a pod koniec grudnia. Od tego czasu policja prowadzi a jej poszukiwania. Fakt ten potwierdzony zosta y przez rodzin, która rozpozna a zmar. W sprawie wyja nienia mierci Iwony S. wszcz to post powanie. W jego toku ustalone zostanie, czy kobieta zmar a na skutek dzia ania osób trzecich, czy te by to czyn o charakterze samobójczym. Do czasu potwierdzenia wszystkich okoliczno ci, adnej z zak adanych wersji nie mo na przyj za ostateczn.- komunikuje zespó prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. fot. KWP

6 str. 6 poniedzia ek, 05 luty 2007 Wolsztyn. Spotkanie w Ratuszu W sprawie ronda... W miniony wtorek 23 stycznia br w sali narad Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie odby³o siê spotkanie w sprawie omówienia mo liwoœci budowy ronda w miejscu skrzy owania drogi krajowej nr 32 z ul. Gajewskich i drog¹ wojewódzk¹ nr 305. Podczas spotkania obecni bylii: przedstawiciele GDDKiA w Poznaniu, WZDW w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i Biura Projektowego KARO. Dodatkowym tematem spotkania ponownie by a tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy wiaduktu. Ustalono m.in., e do ko ca czerwca GDDKiA opracuje koncepcj wst pn budowy ronda w rejonie Urz du Skarbowego, która zostanie skonsultowana z wszystkimi zarz dcami dróg. Kolejnym etapem b dzie ustalenie mo liwo ci wspó finansowania przedsi wzi cia. Ustalono równie, e na czas S awa. Na rzecz dzieci i m odzie y Wspólna sprawa Wolsztyn. Gospodarze gór W sobotê, 20 stycznia odby³y siê Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski Stra aków w Pi³ce Siatkowej. - Zawody rozegrano na obiekcie Miejskiej Sali Sportowej witezianka w Wolsztynie. W turnieju uczestniczy y dru yny z Komend Powiatowych z Czarnkowa, Nowego Tomy la, Grodziska Wielkopolskiego, Szamotu i Wolsztyna. Rozgrywki rozegrano systemem ka dy z ka dym. Najwi ksz ilo punktów i pierwsze miejsce zaj a dru yna z KP PSP w Wolsztynie. - informuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. - Zwyci ska dru yna dwórku oraz podczas zabaw organizowanych aur zimow. Podczas spotkania funkcjonariusze KPP we Wschowie wraz z redaktorami Radia Zachód przybli yli sprawy bezpiecze stwa, przeprowadzaj c dla m odzie y szereg konkursów plastycznych, konkursów wiedzy oraz krzy ówek, w których bior cy udzia mogli wykaza si swoj dotychczasow wiedz oraz zdobywa nowe wiadomo ci i rozwija swoje do wiadczenia. Dla zwyci zców konkursów przygotowanych zosta o szereg nagród. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki. Sponsorami nagród i upominków by y w adze samorz dowe oraz osoby i firmy, którym bezpiecze stwo naszych dzieci le y na sercu i nie jest obce. Spotkanie Stra ackie granie nie straci a adnego seta. Kolejne miejsce zaj y: KP PSP w Nowym Tomy- lu, KP PSP w Czarnkowie, KP PSP w Szam o t u - ach,kp PSP w Grodzisku Wlkp. - Zwyci ska dru yna awansowa a do fina u który odb dzie si - W dniach 24 i 25 stycznia 2007 roku w ramach spotka po- wi conych bezpiecze stwu dzieci i m odzie y mieszkaj cych na terenie gmin powiatu wschowskiego ju po raz drugi zorganizowano spotkania pod nazw Bezpieczna Zima. - informuje zespó prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - W tym roku redaktorzy Radia Zachód oraz funkcjonariusze zespo u ds. nieletnich i prewencji kryminalnej spotkali si z dzie mi w S awie, Starych Drzewcach oraz Wschowie. Wspó organizatorami imprezy corocznie s równie Starostwo Powiatowe we Wschowie, S awskie Centrum Kultury w S awie, Urz d Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Stowarzyszenie na rzecz bezpiecze stwa dzieci i m odzie y, PZMot. W Zielonej Górze oraz Wschowski Dom Kultury. Celem naszych dzia a jest dotarcie do wiadomo ci m odych ludzi i przedstawienie problemów zwi zanych z bezpiecze stwem na drodze, na domowym i szkolnym poremontu wiaduktu, GDDKiA przebuduje skrzy owanie tak, by umo liwi ruch na wprost z ulicy Gajewskich na drog wojewódzk nr 305 (kierunek Wschowa). >V < przebiega o w bardzo mi ej zimowej atmosferze. Na dobry humor dzieci z pewno ci wp yn równie padaj cy za oknem, po raz pierwszy tej zimy nieg, który zaskoczy wszystkich swoj obfito ci. Kontynuacja rozpocz tego w ubieg e ferie zimowe przedsi wzi cia powiod a si ku ogólnemu zadowoleniu, szczególnie najm odszych. Brawa dla organizatorów i wszystkich, którzy przy o yli do tego przys owiowy palec. Z pewno ci sprawy zwi zane z bezpiecze stwem przekazane m odzie y w formie zabaw, pogadanek i konkursów na d u ej pozostan im w pami ci i przynios pozytywne efekty w przysz o ci. Czekamy na kolejne takie spotkania.- informuje w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. w dn. 24 stycznia br. w Ostrowie Wlkp. Puchary dla zwyci skich dru yn ufundowali :Starosta Wolszty ski, Burmistrz Miasta Wolsztyna oraz Wójt Gminy Siedlec.- informuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. Nowa Obra Zniszczy³ neon - W miejscowo ci Nowa Obra nieznany sprawca poprzez wybicie cz ci plastikowej p yty dokona zniszczenia reklamy wietlnej przy sklepie wielobran owym.- informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Jak informuje komenda, zdarzenie mia o miejsce z 20 stycznia mi dzy godz w niedziel, a 7.45 dnia 21 stycznia br. Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie prosi wiadków przedmiotowego zdarzenia o informacje /nr telefonu 997/, b d osobisty kontakt w jednostce. Wolsztyn. Wiele Kolejni nietrzeÿwi Niestety, statystyki policyjne wystawiaja niechlubn opini kierowc poruszaj cych sie na drogach powiatu. Sprawa zatrzyma nietrze wych kierowców stanowi ju codzienno. - W nocy 21 stycznia br. policjanci tut. Komendy Powiatowej Policji zatrzymali dwóch kieruj cych, którzy byli po spo yciu alkoholu; - w Wolsztynie ok. godz kieruj cego samochodem osobowym m-ki VW Passat /lat 31/ mieszka ca Zb szynia mg/l alkoholu, - w miejscowo ci Wiele ok. godz kieruj cego samochodem osobowym m-ki Fiat 126 p /lat 20/ mieszka ca gm. Wijewo mg/l alkoholu. - informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmieleska. Wolsztyn Za porêczeniem W dniu 22 stycznia br. prokurator Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie zastosowa wobec nietrze wego sprawcy wypadku drogowego; por czenie maj tkowe w wysoko ci 3.000PLN, oddanie si pod dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Klempsk Szesnastolatek przed s¹d W czwartek, 25 stycznia policjanci Komisariatu Policji w Sulechowie zatrzymali sprawce kradzie y, który w Klempsku ukrad kabel elektryczny. Okaza si nim 16- letni ch opak, ucze gimnazjum. Jak informuje zast pca komendanta Komisariatu w Sulechowie, nie po raz pierwszy nastolatek mia k opoty z prawem. Teraz stanie przed s dem rodzinnym. Nietkowice Przyw³aszczy³a auto Jak informuje Komisariat Policji w Sulechowie, policjanci tamtejszego komisariatu prowadz post powanie w sprawie przyw aszczenia samochodu. Do zdarzenia dosz o w grudniu, mieszkanka Nietkowic na polecenie w a cicielki odebra a samochód osobowy od mechanika, jednak go w a cicielce nie odda a. W a- cicielka auta spraw zg osi a 24 stycznia policji. Przyw aszczone mienie to Ford Sierra warto ci z. Post powanie w tej sprawie jest w toku. Sulechów Zdemolowa³ radiowóz Wida, 32- letni mieszkaniec Kalska nie móg si pogodzi z zatrzymaniem przez sulechowskich policjantów. Podczas transportu m czyzny do izby wytrze wie, w sobot 27 stycznia, pasa er zdemolowa policyjny radiowóz i obrzuci obelgami funkcjonariuszy na s u bie. - M czyzna pozostaje do dyspozycji komisariatu- informuje zast pca komendanta policji w Sulechowie.

7 Taryfikator mandatów Wiedz za co ile zap³acisz PRZEPISY DOTYCZACE PIESZYCH Wchodzenie na jezdnie przed jad cym pojazdem na przej ciu mandat 50 z Poza przej ciem mandat 100 z Przechodzenie przez jezdni w miejscu niedozwolonym mandat 50 z Przebieganie przez jezdni mandat 50 z Naruszenie obowi zku korzystania z chodnika 50 Zak ócanie ciszy nocnej PRZEPISY DOTYCZ CE RUCHU POJAZDÓW Zajmowanie wi cej ni jednego pasa jezdni 150 Nieust pienie miejsca pojazdowi szynowemu 250 Niekorzystanie z pasów bezpiecze stwa podczas jazdy 100 Przewo enie dziecka poza fotelikiem ochronnym 150 Kierowanie pojazdem, gdy pasa erowie nie u ywaj pasów 100 Nie u ywanie kasku przez kieruj cego motocyklem 100 Korzystanie w czasie jazdy z telefonu trzymaj c s uchawk w r ku 200 Nieusuni cie pojazdu z miejsca wypadku przy braku zabitych, rannych 150 Nieust pienie pierwsze stwa innemu pojazdowi przy w czaniu si do ruchu 300 Uniemo liwienie w czenia si do ruchu autobusowi 200 PRZEPISY DOTYCZ CE PR DKO CI Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci do 10 km/h do 50 Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci powy ej 51 km/h INNE ZAGRO ENIA W RUCHU Hamowanie w sposób powoduj cy zagro enie bezp. w ruchu Jazda z pr dko ci utrudniaj c ruch innym kieruj cym Zawracanie w warunkach zagro enia bezp. ruchu Zawracanie w tunelach, na mostach, wiaduktach 200 Nieodpowiednie ustawienie pojazd przed skr ceniem 150 Nieust pienie pierwsze stwa przez kieruj cego zmieniaj cego pas ruchu 250 Omijanie pojazdu jad cego w tym samym kierunku, który zatrzyma si w celu ust pienie miejsca pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekuj cego na otwarcie ruchu przezprzejazd kolejowy, gdy wymaga o to wjechanie na cz jezdni przeznaczon dla przeciwleg ego kierunku ruchu 250 Utrudnianie ruchu podczas cofania Naruszanie zakazu cofania w tunelach, na mostach, wiaduktach 200 Wyprzedzanie na przej ciu b d bezpo rednio przed nim 200 Naruszenie obowi zku upewniania si przed wyprzedzaniem, czy kieruj cy jad cy za nim nie rozpocz wyprzedzania 250 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy doje d aniu do wierzcho ka wzniesienia, na zakr tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, za skrzy owaniach, na przejazdach kolejowych b d tramwajowych 300 Wyprzedzanie z niew a ciwej strony b d bez zachowania bezpiecznego odst pu 200 Zwi kszenie pr dko ci przez kieruj cego pojazdem wyprzedzanym 350 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 Nieust pienie pierwsze stwa pieszym znajduj cym si na przej ciu, na skrzy owaniu przy skr cie w drog poprzeczn, przy przeje d aniu przez chodnik, nie ust pienie rowerowi znajduj cemu si na przeje dzie dla rowerzystów 350 Niezatrzymanie pojazdu w celu umo liwienia przej cia przez jezdni osobie niepe nosprawnej i u ywaj cej specjalnego znaku lub osobie o ograniczonej sprawno ci ruchowej 350 Naruszenie zakazu obje d ania opuszczonych zapór kolejowych, wje d ania na przejazd, je li po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 Jazda wzd u po chodniku 250 Niew czenie przez kieruj cego pojazdem wymaganych wiate w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto ci powietrza 200 Nadu ywanie sygna ów d wi kowych lub wietlnych 100 Holowanie pojazdu o niesprawnych uk adzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 Holowanie pojazdu z naczep (przyczep ) 250 Niew czenie w poje dzie holuj cy wiate mijania 100 Nieprawid owe po czenie pojazdu holowanego z holuj cym 150 Brak w a ciwego oznakowania pojazdu holowanego 150 Niezachowanie w a ciwej odleg o ci pomi dzy pojazdem holowanym a holuj cym 100 Nieust pienie przez rowerzyst pierwsze stwa pieszym na drodze dla rowerzystów i pieszych 50 Naruszenie przez rowerzyst przepisów o korzystaniu z chodnika 50 P dzenie zwierz t bez odpowiedniego nadzoru, a pojedy czych bez uwi zi 50 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on widoczny dla innych z dostatecznej odleg o ci lub powoduje utrudnienia ruchu Powiat Wolsztyn. Sprawozdanie dla radnych Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w rankingu jednostek za rok ubieg³y zajê- ³a czo³owe miejsce. S³u by prewencyjny uplasowa³y siê na pierwszym miejscu w skali ca- ³ego województwa wielkopolskiego, trzecia lokata to ocena co do wykrywalnoœci przestêpstw. Taka informacje z dum¹ przekaza³ Komendant Powiatowy Policji insp. Waldemar Goœciniak. Komendant stan przed radnymi podczas sesji Rady Powiatu w czwartek, 25 stycznia. W przedstawionym sprawozdaniu komendant poda, i na terenie powiatu wolszty skiego w 2006 roku cznie ujawniono wykrocze. Sporz dzono 458 wniosków do s du grockiego. Dla porównania w 2005 roku by o ich 280. Mandaty w tysi¹cach W ubieg ym roku na o ono mandatów karnych na czn kwot z. W roku 2005 kwota ta wynios a z. Mandaty te na o ono za wykroczenia przeciw bezpiecze stwu i porz dkowi w ruchu drogowym, porz dkowi i spokojowi publicznemu, bezpiecze stwa osób i mienia. Na cudzoziemców na o ono 54 mandaty na kwot z. W ubieg ym roku fonkcjonariusze wolszty skiej policji zanotowali interwencji w tym publicznych 516, domowych 507, innych 371. Policjanci odwie li do izby wytrze wie 104 osoby, 125 odwieziono do miejsca zamieszkania, do placówek s u by zdrowia 44 osoby. Dziesiêæ ofiar smiertelnych W 2006 roku zaistnia o na terenie powiatu 46 wypadków drogowych, w których mier na miejscu lub w okresie 30 dni od wypadku ponios o 10 osób, 49 osób zosta o rannych. Zanotowano 356 kolizji drogowych. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 7 Wolsztyn najwy ej w rankingu Na terenie gminy Wolsztyn zaistnia o 27 wypadków drogowych i 225 kolizji. Na terenie gminy Przem t w zesz ym roku zaistnia o 7 wypadków i 79 kolizji. Na terenie gminy Siedlec by o 12 wypadków i 56 kolizji. Czy za sukcesem pójd pieni dze, to pytanie wiceprzewodnicz cego rady W adys awa Le nika. Insp. Waldemar Go ciniak podczas sesji z dum oznajmi radnym wiadomo o sukcesie wolszty skiej komendy. Na trenie powiatu cznie zatrzymano 197 praw jazdy, w tym 117 za jazd pod wp ywem alkoholu. Zatrzymano równie 755 dowodów rejestracyjnych. Wy ej, ni województwo Wska nik wykrywalno ci przest pstw dla Komendy Powiatowej Policji w 2006 roku wyniós 77,6% przy wska niku wojewódzkim 67,1%. czna suma strat w wyniku pope nionych przest pstw opiewa na kwot z, kwota mienia odzyskanego to z. Zabezpieczono mienie warto ci z. W ubieg ym roku ustalono ogó- em 675 podejrzanych w tym 55 nieletnich. 15 osób tymczasowo aresztowano. Nieletni sprawcy Nieletni byli sprawcami cznie 221 przest pstw, z czego a 218 mia o charakter kryminalny. Stanowi to 12, 68 % ogó u przest pstw i 31,59 % liczby przest pstw kryminalnych. Najcz ciej by y to czyny karalne przeciw mieniu (185) oraz przeciw ustawie o przeciwdzia aniu narkomanii 28 czynów. Pytanie o monitoring Radni z entuzjazmem przyj li prezentowane wyniki i wysok lokat komendy. Nie zabrak o pyta o stan bezpiecze stwa na terenie powiatu. Radny Krzysztof Piasek poruszy kwesti monitoringu. Skierowane przez niego pytanie o jego efektywno spotka o si ze zdecydowana odpowiedzi Komendanta Powiatowego Policji insp. Waldemara Go ciniaka. Jak informowa W. Go ciniak dzieki monitoringowi w Wolsztynie wyeliminowano praktycznie przest pstwa na terenie monitorowanym. Monitoring sta si równie narz dziem do ujawnienia z odziei, np. którzy kradli konwojentom saszetki z gotówk z samochodów dostawczych. Jak zapewnia komendant przyk adów na efektywno dzia ania monitoringu jest wiele. Monitoring si sprawdza i d eniem komendanta b dzie aby zosta rozszerzony na pozosta e dwie gminy powiatu. Jak informowa insp. W. Go ciniak poczyni ju rozeznanie w tym kierunku. Pieni¹dze za sukcesem Wiceprzewodnicz cy rady W adys aw Le nik skierowa do komendanta pytanie w kwestii remontu siedziby komendy. Starania w tym temacie intensywnie prowadz równie w adze powiatowe. Komendant zapewni, i w tym roku maja by sfinalizowane sprawy formalne i dokumentacyjne zwi zane z remontem. Czy za sukcesem komendy pójd pieni dze na jej remont? Na to pytanie komendant nie odpowiedzia jednoznacznie, zapewni, e bardzo ceni sobie i dzi kuje w adz powiatu za pomoc, wk ad w wspóln spraw jak jest bezpiecze stwo. Wyrazi równie nadziej, e tak b dzie nadal.

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo