Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ ,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC Kto na Dni Wolsztyna? Sonduj¹ gwiazdê Corocznie od kilkunastu lat Dni Wolsztyna s¹ reprezentatywn¹ imprez¹ Wolsztyna. Z roku na rok te wzmaga siê w opinii publicznej niezadowolenie. Dotyczy ono szczególnie gwiazd- a raczej ich doboru. cd. na str. 3 cd. na str. 3 3pap2318 c2 AP pap2368 b1 AP pap2046 b2 AP pap1868 b2 AP pap2316 b3 36pap2243 b2 AP02239 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia ek, 05 luty aap2079 a2 AP ark2355 a2 RK bbo2258 b2 BO02253 w poniedzia ek 5 luty, Agata, Izydor, we wtorek 6 luty, Bogdan, Dorota, w rod 7 luty, Julianna, Ryszard, Rajmund, w czwartek 8 luty, Hieronim, Jan, w pi tek 9 luty, Aleksander, Apolonia, w sobot 10 luty, Scholastyka, Jacek, w niedziel 11 luty, Grzegorz, Lucjan, w poniedzia ek 12 luty, Damian, Gaundenty, we wtorek 13 luty, Jordan, Katarzyna, w rod 14 luty, Walenty, DZIE ZAKOCHANYCH, w czwartek 15 luty, Faustyna, Saturnin, w pi tek 16 luty, Daniel, Danuta, w sobot 17 luty, Aleksy, Donata, w niedziel 18 luty, Konstancja, Symeon. 3ctu2352 c3 TU02348 Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak, Janusz Korsun zbieg ulic Gajewskich i Lipowej Wolsztyn tel./fax , tel REGON NIP Pe³niacy obowi¹zki red. naczelnego: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 3cap1890 c4 AP01882

3 Po owiczny sukces- poszukiwania do skutku Odnaleziono jedno cia³o cd. ze str. 1 Tragicznie zacz si rok dla rodzin dwóch mieszka ców Adamowa. - W rod, 24 stycznia o godz dy urny Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zosta powiadomiony przez mieszkank miejscowo ci Adamowo gm.wolsztyn o zagini ciu jej m a oraz szwagra.- informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska. - W toku przeprowadzonych czynno ci ustalono, i osoby te w wieku 31 i 36 lat oko o godziny w dniu 23 stycznia br. pojecha y samochodem osobowym m- ki Fiat 126 p na ryby na jezioro Berzy skie. Ostatni kontakt telefoniczny by z nimi tego samego dnia oko o godziny Pojazd, którym si poruszali pozostawiony zosta na brzegu jeziora. Pomimo podj tych dzia a, natychmiast po otrzymaniu zg oszenia wspólnie ze specjalistycz- nymi s u bami; stra y po arnej, p etwonurków oraz pracowników gospodarstwa rybackiego na terenie akwenu wodnego w dniu 24 nie odnaleziono w/w osób a jedynie Wolsztyn. Mieszkanie uw aczaj ce godno ci dryfuj cy ponton.- informuje nadkom. Julia Chmielewska. Warunki pogodowe by y bardzo trudne. Spad a temperatura, powsta a mg a nad wod i dodatkowo pada nieg. W akcji oprócz policji uczestniczyli równie stra acy. Nie tylko z Wolsztyna, ale równie i z Ko ciana. W akcji uczestniczyli równie nurkowie. Ponad tydzie szukano zaginionych. W pi tek, 2 lutego, oko o godziny wy owiono z jeziora Berzy skiego cia o jednego z zaginionych, 36 letniego mieszka ca Adamowa. - Cia o zosta o znalezione oko o kilometra od brzegu. Miejsce to wskaza wcze niej policyjny pies, specjelnie szkolony do takich zada. Nadal prowadzone bed poszukiwania drugiego z zaginionych- poszukiwania do skutku.- zapowiada Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmielewska. Komunalna rzeczywistoœæ Redakcjê naszej gazety zaalarmowa³ mieszkaniec Wolsztyna, który od trzech lat mieszka w mieszkaniu komunalnym. - Warunki w mieszkaniu uw³aczaj¹ ludzkiej godnoœci- mówi lokator. - Strop si wygi, mieszkanie zacieka, nie mo na go dogrza, mam szron na cianach. Mimo orzeczenia o niepe nosprawno ci mieszkam w mieszkaniu gdzie do ubikacji trzeba i na dwór.- mówi lokator. - do tego plaga gryzoni i z nik d pomocy...- skar y si lokator. - W ostatnich dniach, podczas silnie wiej cych wiatrów i ulewy zacieka mi sufit korytarza. Woda la a si strumieniem na licznik od pr du. Zaalarmowa em administratora. Przys ano elektryka, który wyku otwór w cianie, w o y desk maj c s u y za pó k i okry wszystko foli. Ot sposób radzenia sobie z problemem. Efekt by taki, e ciekaj ca woda jeszcze mocniej zalewa a licznik i korytarz.- mówi oburzony lokator. Jak uda o nam sie ustali, mieszkanie na ulicy Pozna skiej 15 o którym mowa jest w asno ci gminy. Jak zapewnia Barbara Matuszczak problemy lokatora s zanane urzedowi i nie zosta y bez odzewu. Jeszcze w tym roku lokator zostanie przeniesiony z tego mieszkania. Samo mieszkanie ulegnie rozbiórce. Jak zepewnia B. Matuszczak, mimo sukcesów na polu mieszka komunalnych, gmina nadal boryka si z problemem mieszkaniowym. Cho lista oczekuj cych na mieszkania w ostatnim czasie si zmniejszy a to nadal kilkadziesi t osób, rodzin czeka w kolejce. Jak zapewniaj urzednicy, robimy co w naszej mocy. Kto na Dni Wolsztyna? Oddaj c racj starej prawdzie Jeszcze sie taki nie narodzi co by wszystkim dogodzi trudno sie dziwi ró nym opini. Organizatorzy Dni Wolsztyna ju po raz trzeci wyszli na przeciw mieszka c gminy organizuj c sonde internetow w której mieszka cy maj dokona wyboru gwiazdy. Od lutego na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Wolsztyn mo na g osowa - wzi udzia w sondzie Dwa zespo y na Dni Ziemi Wolszty skiej - Zapraszamy do g osowania i wyboru dwóch zespo ów, które zagraj w sobot i niedziel podczas tegorocznych Dni Ziemi Wolszty skiej. Sonda ma charakter opiniotwórczy. Organizatorzy nie s zo- poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 3 Sonduj¹ gwiazdê cd. ze str. 1 bligowani wynikiem sondy. Ostateczny wybór zespo ów jest uzale niony od mo liwo ci wyst pienia zespo ów w danym dniu.- wyja nia Urz d Miejski. Kto tak naprawd wyst pi niewiadomo, bo nawet je eli internauci wskarz gwiazd to nie wiadomo czy urzedowi uda sie gwiazde pozyska. Jednak z drugiej strony je eli tak, to w odniesieniu do niezadowolenia mo na zawsze stwierdzi, e mieszka com dano mo liwo wyboru... Pozostaje jeszcze kwestia mo liwo ci dokonywania wyboru- dostepno ci do internetu oraz ilo ci g osujacych których sugestie co do wyboru gwiazdy maja by uwzgl dnione. Obecnie ranking przedstawia si nast pujaco: Wyniki na dzie, 3 lutego (sobota) godz Zespo y na Dni Wolsztyna - cznie oddano 509 g osów. Mezo (147) 29% Doda (177) 35% Blue Cafe (74) 15% Kasia Cerekwicka (111) 22%

4 str. 4 poniedzia ek, 05 luty 2007 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Parafianie nie zgadzaj si z opini Proboszcz umywa rêce? To skandal, administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialno ci za straty powsta e w skutek wichury na cmentarzu parafialnym - takie s owa pop yn y z o tarzy wolsztynskich ko cio ów. Rzecz dotyczy zniszcze jakie powsta y na miejskim cmentarzu w skutek niedawnej wichury. Mieszka cy Wolsztyna, którzy interweniowali w redakcji gazety w tej sprawie uwa aj, e parafia powinna ca y rok dba o to, aby drzewa rosn ce na cmentarzu nie stanowi y zagro enia. - P acimy s one pieni dze za miejsce, potem profit za pomnik, nie mówi c ju o zgod na wjazd- skar si mieszka cy. - Zbulwersowa a mnie rów- Po co ta trzydziestka? Przypominamy list naszego czytelnika, którego zastanawia a sprawa ograniczenia pr dko ci w Nia ku Wielkim: Zastanawia mnie po co w Nia ku na uku drogi ustawiono znak ograniczenia pr dko ci do trzydziestu kilometrów na godzin? Stoi tu od dwóch tygodni, nic nie zmienia- bo go nikt nie przestrzega. Wystarczy posta chwil, aby zobaczy, e na nikogo nie dzia a. W jednym z poprzednich wyda naszej gazety pisali my o sprawie, która na wietli nam jeden z mieszka ców Kopanicy. Dotyczy a ona stoj cego masztu fotoradaru, a konkretnie tego, e aby go postawi konieczne by o zdemontowanie cz ci chodnika. Maszt stoi od kilku miesi cy- prac wykonano, ale zdemontowanym chodnikiem... no có, nikt si ju nie zaj. Kostk z miejsca gdzie stan fotoradar zdj to, ustawiono pod p otem i tak ju sobie stoi... Jak zauwa a nasz czytelnik, sytuacja taka stwarza zagro enie. Czytelnik indywidualnie interweniowa w tej kwestii. My równie zaj li my si spraw. Za po rednictwem Referatu Ruchu Drogowego dowiedzieli my si, i obowi zek naprawie- Niedzielne popo³udnie, mimo zimy pogoda wiosenna, szeroka przelotowa ulica Wschowy, na której obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do 40 km /h przez pewien czas zosta- ³a skutecznie zablokowana. Dziura nadal straszy nia chodnika spoczywa na Zarz dzie Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Nowym Tomy lu. Resort deklaruje, e spraw zna i jutro si ni zajmie (wtorek, 31 stycznia). Niestety to jutro z pewno- Wschowa. Spiesz si powoli Kieruj cy IBIZ na leszczy skiej rejestracji chcia si po pieszy i postanowi wyprzedzi Peugota 405 na dolno l skich tablicach, nie widzia jad cego w przeciwnym kierunku AUDI 80. z numerami miejscowymi. W konsekwencji spowodowa nie informacja, i w ge cie dobroczynno ci, parafia nie b dzie pobiera op at od rodzin, które b d naprawia pomniki swoich bliskich uszkodzone podczas wichurymówi wzburzona mieszkanka Wolsztyna. Spraw szerzej zajmiemy si w kolejnym wydaniu gazety. red. Uwa am, e to zb dne w tym miejscu- tym bardziej, e patrole policyjne i tak stoj w rodku miejscowo ci i tym samym nie egzekwuj nowego ograniczenia. mieszkaniec Obry Jak uda o nam si ustali, znak jest wynikiem pró b mieszka ców maj cych swoje posesje na uku drogi w Nia ku. Mieszka cy ci interweniowali u w adz powiatowych w sprawie trudno ci wyjazdu z posesji. Poproszono aby ustawione zosta y lustra, które pozwala y by bezpiecznie w czy si do ruchu. Spraw zaj o si starostwo, Zarz d Dróg Wojewódzkich oraz wolszty ska policja. Z uwagi na to, e spe nienie wnioskowanej pro by wymaga o by ustawienia kilku luster w koszt takiej inwestycji by by wysoki, zdecydowano si na ograniczenie pr dko ci w tym miejscu, tak aby wyjazd sta si bezpieczny. Red. ci nie by o ani w czwartek, 1 lutego, ani w pi tek 2 lutego, z którego to dnia pochodz zdj cia. Mamy jednaj nadziej, jeszcze w tym miesi cu sprawa zostanie za- atwiona. red Chcia³ siê pospieszyæ Wolsztyn. Nagrodzeni za prac Awanse za uznanie Dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie otrzyma³o awanse zawodowe z ramienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. O tak¹ gratyfikacje wnioskowa³ Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie, insp. Waldemar Goœciniak. Sier. szt. Zbigniew Olszak i st. post. Dariusz Kahla zostali wyró nieni za swoj efektywn i pe n po wi ce s u b. Od stycznia funkcjonariusze ci otrzymali awans, teraz Zbigniew Olszak jest m. aspirantem a Dariusz Kahla sier antem. Zbigniew Olszak, jak argumentowa Komendant Powiatowy, pracuj c w sekcji prewencji w zespole do spraw nieletnich przyczyni si do du ej wykrywalno ci. Dariusz Kahla jest jednym z funkcjonariuszy, którzy ujawnili i zatrzymali w amywaczy i z odziei samochodowych dzia aj cych na terenie powiatu. Przest pcy ci, chcieli równie wr czy funkcjonariuszowi Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. ap ówk w kwocie z. Policjant odmówi. Policjanci w obecno ci swoich kolegów i prze o onych dzi kowali za otrzymane wyró nienia. Komendant wyrazi nadziej, e jeszcze niejednokrotnie b dzie móg wr cza podobne wyróznienia. Sier. szt. Zbigniew Olszak (z prawej) i st. post. Dariusz Kahla (z lewej) otrzymali awanse. czo owe zderzenie, w kolizji ucierpia równie wyprzedzany. Tym razem nie ucierpieli ludzie, zosta- y odholowane tylko trzy pojazdy. Jak wida nie warto si pieszy, sprawdza si powiedzenie: piesz si powoli. Z. Komolka

5 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Mandat za otwarcie drzwi? Jestem zbulwersowana kontrol drogow, któr mia am w Konotopie (gmina Kolsko). Stojacy na drodze patrol policyjny kaza mi si zatrzyma. Do mojego auta szed policjant. Wiedz c, e zapewne zarz da dokumentów si gn am po torebk. Zauwa y am wtedy, e drzwiami od auta przytrzasn am sobie p asz wiec, otworzy am drzwi... Jak si okaza o, spowodowa am bardzo nieprzyjemna sytuacj. B d c w odleg o ci kilku metrów od samochodu policjant, zdecydowanie podniesionym tonem zacz suszy mi g ow, e tak nie wolno, e to zabronione. Przyznaj, nie zosta am obojetna na jego krzyki... Wywi za a sie nieprzyjemna rozmowa, a raczej naprzemienny monolog dwóch stron, ja swoje, on swoje. Mam w tpliwo ci co do takiej zdecydowanej reakcji z jego strony. On o otwarciu drzwi, ja o tym, e nie wiem z kim rozmawiam, bo policjant si nie przedstawi. Sytuacj uratowa kolega po fachu, który patrz c na to co si dzieje wysiad z radiowozu. Chia a bym wiedzie kto ma jakie prawa a jakie obowi zki. Prze- y am juz kilkana cie kontroli drogowych, ale t z pewnosci d ugo b d pamieta... mieszkanka Karpicka W odniesieniu do tre ci wy ej wymienionego listu publikujemy kilka wskazówek odno nie kontroli drogowej, których ród em by a Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. red. : W celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego Policjant jest uprawniony do wydania polece i sygna ów uczestnikom ruchu drogowego. Polecenia i sygna y mog by wydawane przez policjanta pieszego, znajduj cego si w poje dzie lub na poje dzie, jad cego wierzchem lub rowerem, znajduj cego si na pok adzie statku powietrznego. Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczno ci podaje sygna y do zatrzymywania pojazdów tarcz lub r k, a w warunkach niedostatecznej widoczno- ci - latark ze wiat em czerwonym albo tarcz do zatrzymywania pojazdów ze wiat em odblaskowym lub wiat em czerwonym. Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczno- ci podaje sygna y tarcz do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczno ci - latark ze wiat em czerwonym albo tarcz do zatrzymywania pojazdów ze wiat em odblaskowym lub wiat em czerwonym. Znaleziono zaginion Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kieruj cego pojazdem wy cznie na obszarze zabudowanym. Policjant jad cy pojazdem samochodowym mo e podawa kieruj cemu pojazdem polecenia do okre lonego zachowania si za pomoc urz dze nag a- niaj cych, sygnalizacyjnych lub wietlnych. Policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomoc urz dze nag a- niaj cych lub wietlnych Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje si z dostatecznej odleg o ci, w sposób zapewniaj cy jego dostrze enie przez kieruj cego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Pojazd kontrolowany powinien by zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagra a bezpiecze stwu. Policjant mo e pomin powy sz procedur w razie konieczno ci zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych dzia a po cigowych, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, i mo e on zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego ze wzgl du na swój stan techniczny lub zachowanie si kieruj cego. Policjant po zatrzymaniu pojazdu, podaje kieruj cemu stopie, imi i nazwisko oraz przyczyn zatrzymania, a ponadto: policjant umundurowany okazuje legitymacj s u bow na danie kontrolowanego uczestnika ruchu, policjant nieumundurowany okazuje legitymacj s u bow bez wezwania, legitymacj s u bow okazuje si w sposób umo liwiaj cy kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru s u bowego policjanta oraz nazwy organu, który wyda legitymacj, przyst puj c do czynno ci kontrolnych, policjant mo e wyda polecenie unieruchomienia silnika pojazdu, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant mo e wyda kieruj cemu pojazdem lub pasa erowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu. Zw³oki w jeziorze - We wtorek, 23 stycznia, przed po udniem w podgorzowskiej K odawie odnaleziono cia o nie yj cej kobiety. Zw oki znajduj ce si w jeziorze przypadkowo zauwa yli spaceruj cy brzegiem ludzie. Jak potwierdzono, nie yj c jest 45-letnia Iwona S. mieszkanka Gorzowa, poszukiwana przez policj od okresu wi t.- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie zaginionej kobiety Powy szej procedury nie stosuje si w razie zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych dzia a po- cigowych, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, e pochodzi z przest pstwa, je eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, e znajduj si w nim osoby, które pope ni y przest pstwo. W tych przypadkach, policjant nakazuje kieruj cemu pojazdem lub pasa erowi pojazdu opu- ci pojazd, stan w rozkroku i oprze r ce na dachu (boku) pojazdu lub po o y si w obr bie pasa drogowego twarz do ziemi. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu mo e by wpuszczony tylko w razie konieczno ci: udzielenia pomocy choremu lub rannemu, doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrze wie lub placówki s u by zdrowia, poddania badaniu w celu ustalenia zawarto ci w organi mie alkoholu lub rodka dzia aj cego podobnie do alkoholu, je eli wykonanie tej czynno ci w innych warunkach by oby niemo liwe lub mog oby zak óci porz dek, okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenia czynno ci procesowych. Uczestnik ruchu jest obowi zany stosowa si do polece i sygna- ów oraz wskazówek wydawanych przez kontroluj cego. W przypadku podania przez kontroluj cego sygna- u do zatrzymania pojazdu kieruj cy tym pojazdem jest obowi zany: zatrzyma pojazd, trzyma r ce na kierownicy i nie wysiada z pojazdu, chyba e za da tego kontroluj cy, na polecenie kontroluj cego: wy czy silnik pojazdu, w czy wiat a awaryjne, Kieruj cy pojazdem lub pasa er pojazdu mog wysiada z kontrolowanego pojazdu wy cznie za zezwoleniem kontroluj cego. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 5 Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze prowadzi poszukiwania za: Giuseppe Massimo Natale (Ob. W och)ur r Bella zam. Catanzaro- Viale E. Mole 53/A oraz Gaia Natale c. Giuseppe ur r. Giuseppe Massimo Natale Gaia Natale Giuseppe Natale mo e porusza si samochodem osobowym m-ki Opel Corsa koloru szarego o nr rej. CZ ( rej. w oska). Osoby mog ce pomóc Policji w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych prosimy o kontakt z Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze tel , lub najbli sz jednostk Policji tel Powiat Wolsztyn. Akcja trwa P³ac¹ za predkoœæ amanie ograniczeñ predkoœci na polskich drogach jest sprawa nagminn¹. Policja w ca- ³ym kraju prowadzi zmo one akcje wymierzone w kierowców ³amiacych przepisy. Nadal jednak statystyki s¹ zatrwa aj¹ce. - Na terenie dzia ania Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie w dniu 22 stycznia br. w godzinach od przeprowa- publikowali my komunikat z pro b o informacje na jej temat. Niestety, nadzieja na szcz liwe znalezienie kobiety okaza a sie by p onna. - Po godzinie 11 informacje o przypuszczalnym odnalezieniu cia a w K odawie otrzyma oficer dy urny gorzowskiej KMP. Poniewa zw oki znajdowa y si kilka metrów od brzegu jeziora na miejsce wezwano stra po arn. Po wyci gni ciu cia a okaza o si, e nie yj c osob jest kobieta. Przyby y lekarz pogotowia potwierdzi te ustalenia, okre laj c jednocze nie, e cia o najprawdopodobniej od d u szego czasu znajdowa o si w wodzie.- informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Grupa dochodzeniowo- ledcza z gorzowskiej KMP z udzia em prokuratora wykona a czynno ci procesowe. Po przeprowadzeniu ogl dzin cia- o nie yj cej kobiety przewieziono do prosektorium, gdzie w rod przeprowadzona zostanie sekcja i ustalona przyczyna jej mierci. Jak dzona zosta a akcja pn. PR D- KO, której celem by o mi dzy innymi; ujawnianie i represjonowanie sprawców wykrocze, polegaj cych na przekraczaniu przez kieruj cych pojazdami dopuszczalnych pr dko ci.- informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom, Julia Chmielewska. - Podczas przeprowadzonych dzia a policjanci dokonali kontroli 31 pojazdów, na 10 kieruj cych na o yli grzywn w drodze mandatu karnego MKK na ogóln kwot 2.200,-PLN, za przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci.- informuje nadkom. Julia Chmielewska. przypuszczano ju na miejscu, nie yj c jest 45-letnia Iwona S. Mieszkanka Gorzowa zagin a pod koniec grudnia. Od tego czasu policja prowadzi a jej poszukiwania. Fakt ten potwierdzony zosta y przez rodzin, która rozpozna a zmar. W sprawie wyja nienia mierci Iwony S. wszcz to post powanie. W jego toku ustalone zostanie, czy kobieta zmar a na skutek dzia ania osób trzecich, czy te by to czyn o charakterze samobójczym. Do czasu potwierdzenia wszystkich okoliczno ci, adnej z zak adanych wersji nie mo na przyj za ostateczn.- komunikuje zespó prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. fot. KWP

6 str. 6 poniedzia ek, 05 luty 2007 Wolsztyn. Spotkanie w Ratuszu W sprawie ronda... W miniony wtorek 23 stycznia br w sali narad Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie odby³o siê spotkanie w sprawie omówienia mo liwoœci budowy ronda w miejscu skrzy owania drogi krajowej nr 32 z ul. Gajewskich i drog¹ wojewódzk¹ nr 305. Podczas spotkania obecni bylii: przedstawiciele GDDKiA w Poznaniu, WZDW w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie i Biura Projektowego KARO. Dodatkowym tematem spotkania ponownie by a tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy wiaduktu. Ustalono m.in., e do ko ca czerwca GDDKiA opracuje koncepcj wst pn budowy ronda w rejonie Urz du Skarbowego, która zostanie skonsultowana z wszystkimi zarz dcami dróg. Kolejnym etapem b dzie ustalenie mo liwo ci wspó finansowania przedsi wzi cia. Ustalono równie, e na czas S awa. Na rzecz dzieci i m odzie y Wspólna sprawa Wolsztyn. Gospodarze gór W sobotê, 20 stycznia odby³y siê Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski Stra aków w Pi³ce Siatkowej. - Zawody rozegrano na obiekcie Miejskiej Sali Sportowej witezianka w Wolsztynie. W turnieju uczestniczy y dru yny z Komend Powiatowych z Czarnkowa, Nowego Tomy la, Grodziska Wielkopolskiego, Szamotu i Wolsztyna. Rozgrywki rozegrano systemem ka dy z ka dym. Najwi ksz ilo punktów i pierwsze miejsce zaj a dru yna z KP PSP w Wolsztynie. - informuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. - Zwyci ska dru yna dwórku oraz podczas zabaw organizowanych aur zimow. Podczas spotkania funkcjonariusze KPP we Wschowie wraz z redaktorami Radia Zachód przybli yli sprawy bezpiecze stwa, przeprowadzaj c dla m odzie y szereg konkursów plastycznych, konkursów wiedzy oraz krzy ówek, w których bior cy udzia mogli wykaza si swoj dotychczasow wiedz oraz zdobywa nowe wiadomo ci i rozwija swoje do wiadczenia. Dla zwyci zców konkursów przygotowanych zosta o szereg nagród. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki. Sponsorami nagród i upominków by y w adze samorz dowe oraz osoby i firmy, którym bezpiecze stwo naszych dzieci le y na sercu i nie jest obce. Spotkanie Stra ackie granie nie straci a adnego seta. Kolejne miejsce zaj y: KP PSP w Nowym Tomy- lu, KP PSP w Czarnkowie, KP PSP w Szam o t u - ach,kp PSP w Grodzisku Wlkp. - Zwyci ska dru yna awansowa a do fina u który odb dzie si - W dniach 24 i 25 stycznia 2007 roku w ramach spotka po- wi conych bezpiecze stwu dzieci i m odzie y mieszkaj cych na terenie gmin powiatu wschowskiego ju po raz drugi zorganizowano spotkania pod nazw Bezpieczna Zima. - informuje zespó prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - W tym roku redaktorzy Radia Zachód oraz funkcjonariusze zespo u ds. nieletnich i prewencji kryminalnej spotkali si z dzie mi w S awie, Starych Drzewcach oraz Wschowie. Wspó organizatorami imprezy corocznie s równie Starostwo Powiatowe we Wschowie, S awskie Centrum Kultury w S awie, Urz d Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Stowarzyszenie na rzecz bezpiecze stwa dzieci i m odzie y, PZMot. W Zielonej Górze oraz Wschowski Dom Kultury. Celem naszych dzia a jest dotarcie do wiadomo ci m odych ludzi i przedstawienie problemów zwi zanych z bezpiecze stwem na drodze, na domowym i szkolnym poremontu wiaduktu, GDDKiA przebuduje skrzy owanie tak, by umo liwi ruch na wprost z ulicy Gajewskich na drog wojewódzk nr 305 (kierunek Wschowa). >V < przebiega o w bardzo mi ej zimowej atmosferze. Na dobry humor dzieci z pewno ci wp yn równie padaj cy za oknem, po raz pierwszy tej zimy nieg, który zaskoczy wszystkich swoj obfito ci. Kontynuacja rozpocz tego w ubieg e ferie zimowe przedsi wzi cia powiod a si ku ogólnemu zadowoleniu, szczególnie najm odszych. Brawa dla organizatorów i wszystkich, którzy przy o yli do tego przys owiowy palec. Z pewno ci sprawy zwi zane z bezpiecze stwem przekazane m odzie y w formie zabaw, pogadanek i konkursów na d u ej pozostan im w pami ci i przynios pozytywne efekty w przysz o ci. Czekamy na kolejne takie spotkania.- informuje w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. w dn. 24 stycznia br. w Ostrowie Wlkp. Puchary dla zwyci skich dru yn ufundowali :Starosta Wolszty ski, Burmistrz Miasta Wolsztyna oraz Wójt Gminy Siedlec.- informuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. Nowa Obra Zniszczy³ neon - W miejscowo ci Nowa Obra nieznany sprawca poprzez wybicie cz ci plastikowej p yty dokona zniszczenia reklamy wietlnej przy sklepie wielobran owym.- informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Jak informuje komenda, zdarzenie mia o miejsce z 20 stycznia mi dzy godz w niedziel, a 7.45 dnia 21 stycznia br. Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie prosi wiadków przedmiotowego zdarzenia o informacje /nr telefonu 997/, b d osobisty kontakt w jednostce. Wolsztyn. Wiele Kolejni nietrzeÿwi Niestety, statystyki policyjne wystawiaja niechlubn opini kierowc poruszaj cych sie na drogach powiatu. Sprawa zatrzyma nietrze wych kierowców stanowi ju codzienno. - W nocy 21 stycznia br. policjanci tut. Komendy Powiatowej Policji zatrzymali dwóch kieruj cych, którzy byli po spo yciu alkoholu; - w Wolsztynie ok. godz kieruj cego samochodem osobowym m-ki VW Passat /lat 31/ mieszka ca Zb szynia mg/l alkoholu, - w miejscowo ci Wiele ok. godz kieruj cego samochodem osobowym m-ki Fiat 126 p /lat 20/ mieszka ca gm. Wijewo mg/l alkoholu. - informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, nadkom. Julia Chmieleska. Wolsztyn Za porêczeniem W dniu 22 stycznia br. prokurator Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie zastosowa wobec nietrze wego sprawcy wypadku drogowego; por czenie maj tkowe w wysoko ci 3.000PLN, oddanie si pod dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Klempsk Szesnastolatek przed s¹d W czwartek, 25 stycznia policjanci Komisariatu Policji w Sulechowie zatrzymali sprawce kradzie y, który w Klempsku ukrad kabel elektryczny. Okaza si nim 16- letni ch opak, ucze gimnazjum. Jak informuje zast pca komendanta Komisariatu w Sulechowie, nie po raz pierwszy nastolatek mia k opoty z prawem. Teraz stanie przed s dem rodzinnym. Nietkowice Przyw³aszczy³a auto Jak informuje Komisariat Policji w Sulechowie, policjanci tamtejszego komisariatu prowadz post powanie w sprawie przyw aszczenia samochodu. Do zdarzenia dosz o w grudniu, mieszkanka Nietkowic na polecenie w a cicielki odebra a samochód osobowy od mechanika, jednak go w a cicielce nie odda a. W a- cicielka auta spraw zg osi a 24 stycznia policji. Przyw aszczone mienie to Ford Sierra warto ci z. Post powanie w tej sprawie jest w toku. Sulechów Zdemolowa³ radiowóz Wida, 32- letni mieszkaniec Kalska nie móg si pogodzi z zatrzymaniem przez sulechowskich policjantów. Podczas transportu m czyzny do izby wytrze wie, w sobot 27 stycznia, pasa er zdemolowa policyjny radiowóz i obrzuci obelgami funkcjonariuszy na s u bie. - M czyzna pozostaje do dyspozycji komisariatu- informuje zast pca komendanta policji w Sulechowie.

7 Taryfikator mandatów Wiedz za co ile zap³acisz PRZEPISY DOTYCZACE PIESZYCH Wchodzenie na jezdnie przed jad cym pojazdem na przej ciu mandat 50 z Poza przej ciem mandat 100 z Przechodzenie przez jezdni w miejscu niedozwolonym mandat 50 z Przebieganie przez jezdni mandat 50 z Naruszenie obowi zku korzystania z chodnika 50 Zak ócanie ciszy nocnej PRZEPISY DOTYCZ CE RUCHU POJAZDÓW Zajmowanie wi cej ni jednego pasa jezdni 150 Nieust pienie miejsca pojazdowi szynowemu 250 Niekorzystanie z pasów bezpiecze stwa podczas jazdy 100 Przewo enie dziecka poza fotelikiem ochronnym 150 Kierowanie pojazdem, gdy pasa erowie nie u ywaj pasów 100 Nie u ywanie kasku przez kieruj cego motocyklem 100 Korzystanie w czasie jazdy z telefonu trzymaj c s uchawk w r ku 200 Nieusuni cie pojazdu z miejsca wypadku przy braku zabitych, rannych 150 Nieust pienie pierwsze stwa innemu pojazdowi przy w czaniu si do ruchu 300 Uniemo liwienie w czenia si do ruchu autobusowi 200 PRZEPISY DOTYCZ CE PR DKO CI Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci do 10 km/h do 50 Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci o km/h Przekroczenie dopuszczalnej pr dko ci powy ej 51 km/h INNE ZAGRO ENIA W RUCHU Hamowanie w sposób powoduj cy zagro enie bezp. w ruchu Jazda z pr dko ci utrudniaj c ruch innym kieruj cym Zawracanie w warunkach zagro enia bezp. ruchu Zawracanie w tunelach, na mostach, wiaduktach 200 Nieodpowiednie ustawienie pojazd przed skr ceniem 150 Nieust pienie pierwsze stwa przez kieruj cego zmieniaj cego pas ruchu 250 Omijanie pojazdu jad cego w tym samym kierunku, który zatrzyma si w celu ust pienie miejsca pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekuj cego na otwarcie ruchu przezprzejazd kolejowy, gdy wymaga o to wjechanie na cz jezdni przeznaczon dla przeciwleg ego kierunku ruchu 250 Utrudnianie ruchu podczas cofania Naruszanie zakazu cofania w tunelach, na mostach, wiaduktach 200 Wyprzedzanie na przej ciu b d bezpo rednio przed nim 200 Naruszenie obowi zku upewniania si przed wyprzedzaniem, czy kieruj cy jad cy za nim nie rozpocz wyprzedzania 250 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy doje d aniu do wierzcho ka wzniesienia, na zakr tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, za skrzy owaniach, na przejazdach kolejowych b d tramwajowych 300 Wyprzedzanie z niew a ciwej strony b d bez zachowania bezpiecznego odst pu 200 Zwi kszenie pr dko ci przez kieruj cego pojazdem wyprzedzanym 350 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 Nieust pienie pierwsze stwa pieszym znajduj cym si na przej ciu, na skrzy owaniu przy skr cie w drog poprzeczn, przy przeje d aniu przez chodnik, nie ust pienie rowerowi znajduj cemu si na przeje dzie dla rowerzystów 350 Niezatrzymanie pojazdu w celu umo liwienia przej cia przez jezdni osobie niepe nosprawnej i u ywaj cej specjalnego znaku lub osobie o ograniczonej sprawno ci ruchowej 350 Naruszenie zakazu obje d ania opuszczonych zapór kolejowych, wje d ania na przejazd, je li po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 Jazda wzd u po chodniku 250 Niew czenie przez kieruj cego pojazdem wymaganych wiate w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto ci powietrza 200 Nadu ywanie sygna ów d wi kowych lub wietlnych 100 Holowanie pojazdu o niesprawnych uk adzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 Holowanie pojazdu z naczep (przyczep ) 250 Niew czenie w poje dzie holuj cy wiate mijania 100 Nieprawid owe po czenie pojazdu holowanego z holuj cym 150 Brak w a ciwego oznakowania pojazdu holowanego 150 Niezachowanie w a ciwej odleg o ci pomi dzy pojazdem holowanym a holuj cym 100 Nieust pienie przez rowerzyst pierwsze stwa pieszym na drodze dla rowerzystów i pieszych 50 Naruszenie przez rowerzyst przepisów o korzystaniu z chodnika 50 P dzenie zwierz t bez odpowiedniego nadzoru, a pojedy czych bez uwi zi 50 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on widoczny dla innych z dostatecznej odleg o ci lub powoduje utrudnienia ruchu Powiat Wolsztyn. Sprawozdanie dla radnych Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w rankingu jednostek za rok ubieg³y zajê- ³a czo³owe miejsce. S³u by prewencyjny uplasowa³y siê na pierwszym miejscu w skali ca- ³ego województwa wielkopolskiego, trzecia lokata to ocena co do wykrywalnoœci przestêpstw. Taka informacje z dum¹ przekaza³ Komendant Powiatowy Policji insp. Waldemar Goœciniak. Komendant stan przed radnymi podczas sesji Rady Powiatu w czwartek, 25 stycznia. W przedstawionym sprawozdaniu komendant poda, i na terenie powiatu wolszty skiego w 2006 roku cznie ujawniono wykrocze. Sporz dzono 458 wniosków do s du grockiego. Dla porównania w 2005 roku by o ich 280. Mandaty w tysi¹cach W ubieg ym roku na o ono mandatów karnych na czn kwot z. W roku 2005 kwota ta wynios a z. Mandaty te na o ono za wykroczenia przeciw bezpiecze stwu i porz dkowi w ruchu drogowym, porz dkowi i spokojowi publicznemu, bezpiecze stwa osób i mienia. Na cudzoziemców na o ono 54 mandaty na kwot z. W ubieg ym roku fonkcjonariusze wolszty skiej policji zanotowali interwencji w tym publicznych 516, domowych 507, innych 371. Policjanci odwie li do izby wytrze wie 104 osoby, 125 odwieziono do miejsca zamieszkania, do placówek s u by zdrowia 44 osoby. Dziesiêæ ofiar smiertelnych W 2006 roku zaistnia o na terenie powiatu 46 wypadków drogowych, w których mier na miejscu lub w okresie 30 dni od wypadku ponios o 10 osób, 49 osób zosta o rannych. Zanotowano 356 kolizji drogowych. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 7 Wolsztyn najwy ej w rankingu Na terenie gminy Wolsztyn zaistnia o 27 wypadków drogowych i 225 kolizji. Na terenie gminy Przem t w zesz ym roku zaistnia o 7 wypadków i 79 kolizji. Na terenie gminy Siedlec by o 12 wypadków i 56 kolizji. Czy za sukcesem pójd pieni dze, to pytanie wiceprzewodnicz cego rady W adys awa Le nika. Insp. Waldemar Go ciniak podczas sesji z dum oznajmi radnym wiadomo o sukcesie wolszty skiej komendy. Na trenie powiatu cznie zatrzymano 197 praw jazdy, w tym 117 za jazd pod wp ywem alkoholu. Zatrzymano równie 755 dowodów rejestracyjnych. Wy ej, ni województwo Wska nik wykrywalno ci przest pstw dla Komendy Powiatowej Policji w 2006 roku wyniós 77,6% przy wska niku wojewódzkim 67,1%. czna suma strat w wyniku pope nionych przest pstw opiewa na kwot z, kwota mienia odzyskanego to z. Zabezpieczono mienie warto ci z. W ubieg ym roku ustalono ogó- em 675 podejrzanych w tym 55 nieletnich. 15 osób tymczasowo aresztowano. Nieletni sprawcy Nieletni byli sprawcami cznie 221 przest pstw, z czego a 218 mia o charakter kryminalny. Stanowi to 12, 68 % ogó u przest pstw i 31,59 % liczby przest pstw kryminalnych. Najcz ciej by y to czyny karalne przeciw mieniu (185) oraz przeciw ustawie o przeciwdzia aniu narkomanii 28 czynów. Pytanie o monitoring Radni z entuzjazmem przyj li prezentowane wyniki i wysok lokat komendy. Nie zabrak o pyta o stan bezpiecze stwa na terenie powiatu. Radny Krzysztof Piasek poruszy kwesti monitoringu. Skierowane przez niego pytanie o jego efektywno spotka o si ze zdecydowana odpowiedzi Komendanta Powiatowego Policji insp. Waldemara Go ciniaka. Jak informowa W. Go ciniak dzieki monitoringowi w Wolsztynie wyeliminowano praktycznie przest pstwa na terenie monitorowanym. Monitoring sta si równie narz dziem do ujawnienia z odziei, np. którzy kradli konwojentom saszetki z gotówk z samochodów dostawczych. Jak zapewnia komendant przyk adów na efektywno dzia ania monitoringu jest wiele. Monitoring si sprawdza i d eniem komendanta b dzie aby zosta rozszerzony na pozosta e dwie gminy powiatu. Jak informowa insp. W. Go ciniak poczyni ju rozeznanie w tym kierunku. Pieni¹dze za sukcesem Wiceprzewodnicz cy rady W adys aw Le nik skierowa do komendanta pytanie w kwestii remontu siedziby komendy. Starania w tym temacie intensywnie prowadz równie w adze powiatowe. Komendant zapewni, i w tym roku maja by sfinalizowane sprawy formalne i dokumentacyjne zwi zane z remontem. Czy za sukcesem komendy pójd pieni dze na jej remont? Na to pytanie komendant nie odpowiedzia jednoznacznie, zapewni, e bardzo ceni sobie i dzi kuje w adz powiatu za pomoc, wk ad w wspóln spraw jak jest bezpiecze stwo. Wyrazi równie nadziej, e tak b dzie nadal.

8 str. 8 poniedzia ek, 05 luty 2007 Wolsztyn. Rada powiatu pozostaje sceptyczna Laboratorium w prywatne rêce? Laboratorium przy szpitalu powiatowym w Wolsztynie oddaæ w prywatne rêce- to pomys³, który zg³osi³ dyrektor szpitala powiatowego- Jerzy Miedzio³ko. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wolsztyñskiego, temat ten poruszy³ radny Janusz Mrozkowiak. Jak argumentowa, nie ma spo ecznej zgody na taki stan rzeczy. Sam pomys stworzy ju widmo prywatyzacji szpitala i strach o byt jednostki medycznej. Jak zapewni starosta, sprawa jest monitorowana, nie ma konkretnych decyzji. Swój pomys dyrektor argumentowa kosztami utrzymania i wyposa ania laboratorium, jednak w sprawne dzia anie takiego rozwi zania w tpi radni. Zobowi zano wi c dyrektora do znalezienie i ocenienia szpitala o podobnej wielko ci co wolszty ski, w którym zastosowano takie rozwi zanie. Jak argumentowa równie dyrektor szpitala, podleg a mu wolszty ska jednostka nie ma zad u enia, oddanie w prywatne r ce laboratorium wygenerowa o by zysk na dalszy jego rozwój. Rakoniewice. Uroczyste otwarcie Poczty w Rakoniewicach Ju po remoncie Dnia 22 stycznia mia³o miejsce otwarcie wyremontowanego Urzêdu Pocztowego w Rakoniewicach. Pracownicy d³ugo czekali na ten moment, spêdzaj¹c ostatnie dwa miesi¹ce na zastêpczym lokalu - salce katechetycznej przy Koœciele w Rakoniewicach. By o to utrudnienie szczególnie dla klientów Poczty Polskiej, którzy z przyzwyczajenia niejednokrotnie pod ali w kierunku ulicy Pocztowej 16, po czym okazywa- o si, e tam jest remont i trzeba szuka w a ciwej lokalizacji Poczty. Ale ten czas min... Doczekali- my si ko ca remontu. Wprawdzie by on planowany ju miesi c wcze niej, jednak z uwagi na dodatkowe prace remontowe, nie przewidywane wcze niej, dopiero od 22 stycznia mo emy ogl da nowy stary Urz d. - informuje w komunikacie Urz d Miejski w Rakoniewicach. Na otwarcie zaproszono go ci z Centrum Sieci Pocztowej Oddzia Rejonowy Pozna -Województwo z Dyrektorem tego Oddzia u Panem Markiem Soba skim, którzy w znacznej mierze przyczynili si do tego remontu. Go ci a tak e Pani Dyrektor Centrum Sieci Pocztowej Oddzia u Rejonowego Pozna - Miasto Bronis awa Przyby owicz, która pochodzi z Rakoniewic i z ch ci odwiedzi a te strony. Na otwarciu nie zabrak o te Pana Mochy. Maj nowego so tysa Najbli sza w³adza W po owie stycznia mieszka cy Moch wybrali nowe w adze wiejskie swojej wsi. Podczas zebrania nie tylko dokonano zmian na stanowiskach, ale równie podzi kowano dotychczasowemu so tysowi za prac. Nowowybranym so tysem zosta Marek Malcherek. Cz onkami Rady So eckiej zostali: Lucyna Franek, Wanda Jalocha, El bieta Wita, Marek Bajon, Andrzej Galla, Bernard Knop, Piotr Kokornaczyk, Marek Matysik, Grzegorz Mko ajczak, Marek Rzyski. Burmistrza Miasta i Gminy Rakonieiwce Jerzego Józefa Sieradzana oraz Ksi dza Zbigniewa Stelmacha. Reszt go ci tworzyli pracownicy Urz du Pocztowego Rakoniewice ze swoim Naczelnikiem Marlen Rup. Po symbolicznym przeci ciu czerwonej wst gi go cie zebrali si w holu Urz du, by podziwia odnowion sal us ugow. Nast pnie Ksi dz dokona po wi cenia nowych pomieszcze. Po krótkich przemowach zaproszonych go ci i odczytaniu wiersza o Urz dzie pocztowym w Rakoniewicach zebrani przeszli do zwiedzania reszty odnowionych pomieszcze. Ka dy móg wpisa si do pami tkowej kroniki Urz du, by zaznaczy swój udzia w tym wydarzeniu. Trzeba podkre li, co szczególnie istotne dla klientów Poczty Polskiej, e wyremontowano tak- e parking na podwórzu Poczty, z którego maj prawo wszyscy korzysta. Po uroczystym otwarciu wszyscy zaproszeni go cie udali si na skromny pocz stunek do Restauracji Gawra w Rakoniewicach. Mamy nadziej, e wyremontowany i odnowiony Urz d Pocztowy stanie si wizytówk Miasta i Gminy Rakoniewice i b dzie przyjazny nie tylko dla mieszka ców, ale tak e dla wszystkich przyjezdnych klientów. A pracownicy Urz du niech pami taj, e Porwa mo e tylko taka praca, w której odczuwa si wiadome lub nie- wiadome pi kno. - pisze Henryk Ferdynand Kaden. Opr. r. UM Rakoniewice Taryfikator mandatów Wiedz za co ile zap³acisz cd. ze str. 7 Brak dokumentów, np. prawa jazdy - 50 Zatrzymanie pojazdu na przeje dzie kolejowym, tramwajowym skrzy- owaniu b d nie dalej ni 10m od przejazdu, skrzy owania 300 Zatrzymanie pojazdu na przej ciu dla pieszych b d nie dalej ni 10m przed przej ciem Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na mo cie, na wiadukcie 200 Zatrzymanie pojazdu na jezdni wzd u linii ci g ej, w pobli u jej punktów kra cowych, je li inni kieruj cy s zmuszani do przeje d ania przez te lini, na jezdni obok linii przerywanej wyznaczaj cej kraw d jezdni; oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ci g ej wyznaczaj cej kraw d jezdni w odleg o ci mniejszej ni 10m od znaku albo sygna u drogowego, je eli pojazd je zas ania, przy lewej kraw dzi jezdni, na pasie mi dzy jezdniami, na ca ej d ugo ci przystanku z zatoczk oraz bli ej ni 15m od s upka tablicy oznaczaj cej taki przystanek, na drodze dla rowerzystów 100 Brak sygnalizowania b d niew a ciwe sygnalizowanie postoju uszkodzonego pojazdu 150 Naruszenie warunków dopuszczalno ci zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniaj cych wjazd lub wyjazd 100 Naruszenie zakazu postoju pojazdu w miejscach utrudniaj cych dost p do innych prawid owo zaparkowanych pojazdów lub wyjazd tego pojazdu naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych ni wyznaczone 100 Jazda od zmierzchu do witu bez wymaganych wiate 200 Jazda bez wymaganych wiate od 1 pa dziernika do ostatniego lutego 100 Jazda bez wymaganych wiate pojazdami niewyposa onymi w wiat a mijania 50 Jazda bez wymaganych przepisami wiate w tunelu 100 Jazda bez wymaganych wiate przez kieruj cych motocyklem lub motorowerem 100 Nieu ywanie wymaganego o wietlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczno ci Korzystanie ze wiate drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 Naruszenie warunków dopuszczalno ci u ywania przednich wiate przeciwmg owych 100 U ywanie pojazdu w sposób zagra aj cy bezpiecze stwu osoby 200 Wje d anie mi dzy jad ce w kolumnie rowery jedno ladowe 200 Naruszanie przepisów dotycz cych przewozu dzieci i m odzie y 200 Ozdabianie tablic rejestracyjnych, umieszczanie z przodu lub z ty u pojazdu znaków, napisów, przedmiotów ograniczaj cych czytelno tych tablic 50 Pozostawienie pracuj cego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 Przewóz osób w liczbie przekraczaj cej ilo ci miejsc okre lonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 Kierowanie pojazdem silnikowym przez osob niemaj c uprawnie do kierowania pojazdami 500 Kierowanie pojazdem silnikowym przez osob niemaj c uprawnie wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 NIEZASTOSOWANIE SI DO ZNAKÓW B-3 do B7 zakaz wjazdu..., B-13, B14 zakaz wjazdu..., C-12 ruch okr ny B-15 do b-19 zakaz wjazdu B-29 zakaz u ywania sygna ów d wi kowych, B-31 pierwszenstwa dla najde d aj cego z przeciwka, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania si, B-37 lub B-38 zakaz postoju w dni..., B-39 strefa ograniczonego postoju, C-13 droga dla rowerzystów, C-14 pr dko minimalna, BT-1 ograniczenie pr dko ci, P-2 linia pojedy cza ci g a, P-21 powierzchnia wy czona, niezatrzymanie pojazdu we w a ciwym miejscu w zwi zku z zadawanym sygna em wietlnym C-1 do C-11 nakaz jazdy..., niezastosowanie si do sygna ów wietlnych przez wej cie na przej cie dla pieszych je eli sygnalizator nadaje sygna czerwony C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materia ami niebezpiecznymi BT-3blokada zwrotnicy, P-3 linia jednostronnie przekraczalna, P-4 linia podwójna ci g a, C-18 nakaz u ywania a cuchów przeciwpo lizgowych Niezatrzymanie pojazdu w zwi zku ze znakiem B-20 stop Naruszenie postanowie wynikaj cych ze znaków D-11 poczatek pasa ruchu dla autobusów lub D-12 pas ruchu dla autobusów oraz P- 22 BUS, D-13 poczatek pasa ruchu powolnego, D-18 lub D-18a parking, D-19 postój taksówek, P-20 koperta - 100

9 Powiat Wolsztyn. Odwo ano konkurs Starostwo bez rzecznika Ju w poprzedniej kadencji samorz¹du zwracano uwagê na to, i wolsztyñskie starostwo powiatowe nie stworzy³o stanowiska rzecznika prasowego. Fakt osoby, która rzeczowo zajê³a by siê kontaktem z mediami jest bardzo po ¹dane we wszelkich urzêdach. Dla przyk adu: Urz d Miejski w Wolsztynie, wyznaczy tak osob rok temu, w gminach Przem t i Siedlec obowi zki takie sprawuj sekretarze. Id c za radami wspó pracowników starosta rozpisa konkurs na obsadzenie stanowiska rzecznika. Osoba ta mia a pe ni t funkcje na pó etatu. Jednak od czasu og oszenia konkursu, zacz y si problemy. Na sesji powiatu, w czwartek 25 stycznia, starosta mówi o aurze rzekomego skandalu, o zarzutach ze strony mediów, w tre ci których by y wskazania, e stanowisko to jest tworzone pod konkretn osob. W odpowiedzi na t sytuacj, starosta odwo a konkurs jeszcze przed otwarciem kopert z ofertami. - nie mam poj cia nawet kto si zg osi - mówi wzburzony Ryszard Kurp.- odwo a em konkurs, takie uprawnienia mi przys uguj. Sami z zast pc nadal b dziemy para si kontaktami z mediamimówi Ryszard Kurp. Kargowa. 62 rocznica mordu hitlerowskiego Pamiêtaj¹ o mordzie 25 stycznia odby³a siê V sesja Rady Miejskiej w S³awie. Burmistrz w sprawozdaniu odniós³ siê do prac wykonanych przez Radê pomiêdzy sesjami, mówi³ równie o budowie obwodnicy a raczej o pierwszym etapie, który dobiega koñca. Stwierdzi³, e oddanie w u ytkowanie nast¹pi najpewniej w lutym. Na obrze ach miasta b d uruchomione cztery ronda: przy Nowosolskiej Radzy, ze S awy kierunek Lipinki, okolice stacji paliw kierunek Wschowa, przy wyje dzie w kierunku Przybyszowa. Wspólnie z Rad Gminy zastanawiaj si jak nazwa ronda, równie mieszka cy gminy mog proponowa nazwy. Wspomnia o zatwierdzonych 5 milionach na ratowanie Jeziora poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 9 S AWA. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W S AWIE Fura skóra i kultura W pi¹tek, 2 lutego w Siedlcu mia³o miejsce oficjalne otwarcie, po trwaj¹cym kilka miesiêcy remoncie Centrum Rehabilitacji. W³aœcicielka gabinetu El biety Brychcy NZOZ REH-LECH zaprosi³a na tê uroczystoœæ miedzy innymi w³adze samorz¹dowe. Podczas uroczysto ci obecni byli miedzy innymi wójt Adam Cukier oraz radni siedleckiej Rady Gminy. W spotkaniu uczestniczy tak e kierownik Zespo u Lekarza Rodzinnego Marek Kami ski. S awskiego, pozostaje problem kto otrzyma pieni dze, jezioro nie ma w a ciciela. Radni w komplecie, przeg osowali kilka projektów uchwa. Dyrektor SCK Piotr Kokorniak przedstawi projekt uchwa y w Siedlec. Centrum po remoncie sprawie wydawania Kwartalnika Fura skóra i kultura gazetka wyjdzie w nak adzie 300 egzemplarzy, redagowa j b dzie m odzie. Ten jak i wszystkie projekty zosta przyj ty jednog o nie. Z. Komolka Wzruszenie i ³zy Odnowione centrum po wieci o. Lucjan Osiecki z Obry. Gratulacje i yczenia sukcesów w dalszej pracy na r ce w a cicielki centrum z o y wójt Adam Cukier. dla pacjentów- daje ono szans. Odnowione centrum po wieci o. Lucjan Osiecki z Obry, poprowadzi równie modlitw w intencji chorych, którzy w murach centrum b d wraca do zdrowia. Gratulacje za finalny efekt remontu z o y w a cicielce Adam Cukier, który doceni te wk ad m a- Aleksandra Brychcego. W siedleckim centrum mo na skorzysta z szerokiego wachlarza us ug z zakresu kinezoterapii, fizykoterapii, masa y, hydroterapii oraz inhalacji. W czwartek, 25 stycznia min a 62 rocznica mordu hitlerowskiego dokonanego na 41 kobietach pochodzenia ydowskiego. Zast pca burmistrza p. Jerzy Fabi uda si wraz z m odzie szkoln sp dzaj c ferie zimowe w Gminnym O rodku Kultury w Kargowej, do wsi Stary Jaromierz, gdzie z o ono wi - zank kwiatów pod obeliskiem upami tniaj cym miejsce stracenia kobiet i zapalono znicze. Pomimo mrozu dzieci ch tnie wys ucha y opowiedzianych w skrócie przez z-ca burmistrza faktów historycznych dotycz cych najtragiczniejszego wydarzenia na Ziemi Kargowskiej. W a cicielka gabinetu nie kry- a wzruszenia i rado ci z finalnego obrazu jej stara. Jej uczucia podzielili równie zaproszeni go cie. A to za spraw dumnej postawy specjalnego go cia, któremu powierzono zaszczyt przeci cia symbolicznej wst gi do obiektu. By nim Dominik Dzikowski z Babimostu. Zadanie mu powierzone przyj z wielkim przej ciem, za stworzenie warunków na rehabilitacj i tym samym na lepsze zdrowie wszystkich pacjentów Dominik podzi kowa symbolicznym kwiatem El biecie Brychcy. Moment ten by bardzo wzruszaj cy, atmosfera ta udowodni a obecnym, jak wielkie znaczenie ma to centrum Dominik Dzikowski z Babimostu dokona symbolicznego przeci cia wst gi.

10 str. 10 poniedzia ek, 05 luty 2007 Sulechów Komórkowa strata O pechu mo e mówi 15- letni mieszkaniec Sulechowa. Ch opak podczas treningu na hali sportowej zosta okradziony. Nieznany sprawca ukrad mu telefon komórkowy. Warto skradzionej rzeczy oszacowano na kwot 600 z. Post powanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Sulechowie. Sulechów Zniszczy³ aluzjê Sulechowska policja szuka sprawcy zniszczenia aluzji okiennej centrum Profilaktyki Uzale nie w Sulechowie przy ulicy licealnej. Do zdarzenia dosz o w pi tek, 26 stycznia, nieznany sprawca poczyni szkody na kwot 2 00 z. Postepowanie w tej sprawie prowadz funkcjonariusze Komisariatu policji w Sulechowie. Przem t. Spotkanie za o ycielskie B¹dŸmy razem W czwartek, 1 lutego w Urzêdzie Gminy w Przemêcie odby³o siê spotkanie za³o ycielskie Przemêckiego Stowarzyszenia B¹dŸmy Razem.- informuje Gmina Przemet. Cz onkami Stowarzyszenia s ko a emerytów i rencistów z terenu gminy Przem t, cho jak mówi Sekretarz Stowarzyszenia - Andrzej ukaszewski, cz onkiem mo e by ka dy, nie tylko osoba zwi zana z ko ami emerytów. Celem stowarzyszenia jest realizacja przedsi wzi o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, organizacja imprez kulturalnych takich jak pokazy i wystawy s u ce zw aszcza promocji regionu i jego to samo ci kulturowej, dzia alno charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, dzia anie na rzecz osób niepe nosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dzia anie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami, promocja i organizacja wolontariatu oraz dzia anie na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zarz d Przem ckiego Stowarzyszenia - B d my Razem tworz : W adys aw Zygmunt - Prezes, Eleonora Mierzwiak - Wiceprezes, Józef Witkiweicz - Skarbnik, Andrzej ukaszewski - Sekretarz, Jan Miler - cz onek. - informuje gmina. opr. Babimost. Go cie zza granicy Na zaproszenie burmistrza W czwartek 1 lutego, Urz¹d Miejski w Babimoœcie goœci³ przedstawicieli z partnerskiego miasta Neuruppin z Brandenburgii. Na zaproszenie Burmistrza Bernarda Radnego przybyli Burmistrz Neuruppin Jens- Peter Golde, jego zastêpca Willi Göbke oraz Jutta Mießner zajmuj¹ca siê koordynacj¹ wspó³pracy pomiêdzy miastami.- informuje gmina Babimost. jakie to b d dzia ania, kiedy si odb d i kto b dzie w nich bra udzia. Na rok 2007 zamierzamy wspólnie zorganizowa m. in: spotkania kobiet zrzeszonych w Ko- ach Gospody Wiejskich z gmin Neuruppin i Babimost. Pierwsze z nich odb dzie si w kwietniu w Babimo cie, a drugie we wrze niu w Neuruppin.- informuje gmina. - Zaplanowane zosta y tak e Polsko- Niemieckie M odzie owe Warsztaty Samorz dowe w których wezm udzia przedstawicie- w dru yn pi ki r cznej z Neuruppin, która rozegra towarzyski mecz z I ligow dru yn Wolsztyniaka z Wolsztyna. Na wrzesie zaplanowane zosta y Polsko- Niemieckie Spotkania Seniorów, które od czterech lat integruj te rodowiska. Trzeba doda, e ju w styczniu delegacja z Kó Gospody Wiejskich Gminy Babimost go ci a w Neuruppin i wzi a udzia w Mi dzynarodowych Targach Agro- Rolniczych w Berlinie.- komunikuje gmina. Ponadto, podczas krótkiego, jednodniowego pobytu, delegacja z Neuruppin zwiedzi a budow hali sportowej, która w przysz o ci s u y b dzie tak e sportowcom z ich miasta. Zainteresowa a si równie histori i stanem obecnym ko cio a ewangelickiego. Burmistrz Jens Peter Golde obieca, e w miar swoich mo liwo ci pomo e w staraniach o rodki unijne na remont tego obiektu. Spotkanie, cho krótkie, by o bardzo owocne i konstruktywne.- relacjonuje gmina. Opr. fot. UM - Od kilku lat, zawsze z pocz tkiem nowego roku, organizujemy robocze spotkania, podczas których omawiane s projekty i plany wspólnych dzia a na najbli szych 12 miesi cy. Pozwala to ustali le M odzie owej Rady Miejskiej z Babimostu. Warsztaty zorganizowane zostan w Polsce w miesi cach letnich. Z okazji otwarcia hali sportowej w dniach br. go ci b dziemy zawodow II ligo- Wolsztyn. Wygodnictwo i niewiedza Je eli zabierasz moje miejsce, weÿ te moje kalectwo Skargi na parkowanie na miejscach wyznaczonych dla niepe³nosprawnych s¹ codziennoœci¹. W mieœcie Wolsztyn trudno zaparkowaæ, szczególnie w godzinach szczytu- miejsca parkingowe dla osób niepe³nosprawnych nie stanowi¹ tu wyj¹tku. Jest jednak jedna podstawowa ró nica, miejsca parkingowe dla osób niepe nosprawnych s zaj te nie przez du ilo osób niepe nosprawnych chc cych zaparkowa, ale przez tych kierowców, którzy niepe nosprawni nie s a z w asnej wygody staj na oznaczonych miejscach. Je eli jeszcze do tego dodamy poczucie przecie nic si nie sta o i argument to tylko na chwil - to jawi si przykry obraz wiadomo ci kierowców, którzy lekcewa tym samym nie tylko prawo, ale równie bagatelizuj kalectwo innych. Na spraw ta zwróci uwag radny Rady Powiatu Janusz Mrozkowiak podczas omawiania spraw bezpiecze stwa z Komendantem Powiatowym policji podczas sesji powiatu, 25 stycznia. Komendant zapewni, e spraw si zajmie, zmobilizuje s u by policyjne do tego aby uwa niej i priorytetowo traktowa y t kwestie. Z problemem parkowania na miejscach dla niepe nosprawnych spotyka si równie stra miejska. Postój pojazdu w miejscu do którego nie ma si uprawnie jest wykroczeniem przeciwko porz dkowi w ruchu drogowym. Jest to niestosowanie si do znaku drogowego. W ubieg ym roku wolszty ska stra miejska ukara a mandatem 15 kierowców, którzy niestosowali si do znaków na terenie miasta, pouczono a 317 kierowców. Lwia cze z tych restrykcji dotyczy miejsc wyznaczonych dla niepe nosprawnych i w ogóle miejsc zarezerwowanych- kopert. Stra nicy miejscy przypominaj, e osoby niepe nosprawne mog parkowa na dowolnych parkingach w strefie parkingowej bezp atnie, mimo, i dane miejsce nie jest wyznaczonym dla osób niepe nosprawnych.

11 Powiat Wolsztyn. Spotkanie Noworoczne 2007 Czas podsumowañ i wyró nieñ W piatek, 26 stycznia, o godzinie 17-stej, w Miejskiej Sali Sportowej Œwitezianka odby³o sie po raz trzeci, uroczyste Spotkanie Noworoczne Starosty Wolsztyñskiego- Ryszarda Kurpa. Zorganizowa³ je samorz¹d powiatowy oraz samorz¹dy gminne. W uroczystoœci brali udzia³ miêdzy innymi: przedstawiciele samorz¹dów, parlamentarzyœci, delegacja z Niemiec, w³aœciciele firm, goœcie z Gminy Siedlec i Gminy Przemêt. Spotkanie rozpocz o si powitaniem go ci oraz przemówieniem Starosty Ryszarada Kurpa. Posumowa w nim osiagni cia i inwestycje dokonane w roku 2006 oraz podzi kowa za wspó prac. Na koniec przemówienia Starosta yczy wszystkim dni przepe nionych rado ci i optymizmem. Po wyst pieniu Starosty Wolszty skiego przyst piono do wr czenia odznacze Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego. Odznaczenie Zas u ony dla województwa wielkopolskiego zosta o przyznane nauczycielowi z Zespo u Szkó w Bel cinie Piotrowi May. Odznaczenia Zas u ony dla Powiatu Wolszty skiego wr czono Wojciechowi Jankowiakowi, Ryszardowi Kurpowi, Alojzemu Weiss, Zespolowi Szkó Ogólnokszta c cych i Profilowanych, Parowozowni Wolsztyn, oraz Cechowi Rzemiós Ró nych w Wolsztynie. Wr czono tak e nominacje do Nagrody Gospodarczej Starosty Wolszty skiego oraz Nagród Gospodarczych Starosty Wolszty skiego. W kategorii za Osi gniecia Ekonomiczne tytu Laureata oraz statuetki Z otego logo otrzymali- Zespól Materia ów Instalacyjnych GORGIEL w Karpicku, MARMORIN Sp.z.o.o Zak ad w Starkowie, Przdsi biorstwo Prywatne BIEG- POL w Chorzeminie. W kategorii za dzia alno na rzecz samorz dów tytu laureata oraz statuetk otrzymali: Wytwór- Na wniosek RP LZS Zarz d Województwa Wielkopolskiego przyzna Panu Piotrowi May tytu Zas u ony dla Województwa Wielkopolskiego. Piotr May jest nauczycielem w Zespole Szkó w Bel cinie. Od pocz tku swej kariery zawodowej zwi zany z dzia alno ci na rzecz szeroko rozumianej kultury fizycznej w rodowisku wiejskim. Do swych pomys ów potrafi przekona przedstawicieli samorz du i spo eczno ci lokalnej. Aktywnie dzia a na rzecz budowy hali sportowej i modernizacji stadionu w Bel cinie. Znakomity pedagog i wychowawca kliku pokole m odych sportowców. Wiele uwagi w swej dzia alno ci po wi ci opracowaniu programu rozwoju unihokeja na terenie Bel cina i Gminy Siedlec. Wraz ze sw szko podstawow zdoby tytu Mistrza Wielkopolski. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 11 Zespó Szkó Ogólnokszta c cych i Profilowanych w Wolsztynie Szko a ma bogat tradycj. Jej zal kiem by a wy sza szko a dla ch opców, otwarta Polska historia placówki rozpoczyna si w 1925 roku. Wychowankowie Liceum Ogólnokszta c cego w Wolsztynie rozsiani s po ca ym kraju, a tak e daleko poza jego granicami. Niektórzy z nich piastuj wysokie stanowiska. W 1965 roku na patronk szko y wybrano Mari Sk odowsk - Curie. Sta ym elementem pracy szko y jest wspó praca z absolwentami. Tradycja spotka wychowanków i wychowawców si ga 1958 roku. Za ca okszta t pracy liceum otrzyma o tytu y: Zas u ony dla Miasta i Gminy Wolsztyn, Zas u ony dla Województwa Wielkopolskiego, Wiod ca Placówka O wiatowa w Wielkopolsce. Wielu nauczycieli zosta o tak e nagrodzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora O wiaty czy Starost Wolszty skiego. Ryszard Kurp pe ni funkcj Starosty Wolszty skiego ju trzeci kadencj. Jako Starosta stara si w pe ni realizowa i realizuje nadal, umacnianie powsta ego powiatu, a tak e wspó pracuje na p aszczy nie partnerskiej z samorz dami gmin tworz cych powiat. Wiele inicjatyw Starosty wzbogaci o maj tek powiatu o wa ne obiekty i instytucje u ytku publicznego. Rozwija tak e wspó prac z Powiatem Dahme - Spreewald z Niemiec i Rejonem Solecznickim na Litwie. W sierpniu 2005 z jego inicjatywy odby y si Wojewódzko - Archidiecezjalne Do ynki Wolsztyn Aktywnie dzia a w Zwi zku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Konwencie Starostów Wielkopolski. W ubieg ym roku zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi. nia Opakowa Kartonowych Mariana Górnego w Bar o ni Wolszty skiej, Gospodarstwo Rolne Hodowla Zarodowa Trzody Chlewnej Idziego ukaszewskiego w Kie pinach oraz Przedsi biorstwo Produkcyjno- Us ugowe PAB BRUK Sebastiana Pabicha w Przem cie. Naczelna Rada Zrzesze Handlu i Us ug wyró ni a brazow odznak : El biet K dzi, Regin Michalewicz, Micha a Chojnackiego, Ew Wittig, Danut Karwatk, Jerzego Hirowskiego, Jolant Olszewsk. Nagrod specjaln w postaci statuetki otrzyma najstarszy czynny kupiec w Polsce- Alojzy Weiss. Spotkanie zako czy wyst p Powiatowej Wolszty skiej Orkiestry D tej. Po nim wzniesiono toast noworoczny. D ulia Pana Alojzego Weissa Pan Alojzy Weiss jest najstarszym czynnym kupcem w Polsce. W 1935 roku przej firm po ojcu, za o on w 1895 roku. Przez wiele lat by prezesem stowarzyszenia kupców. Przez magazyn Super Kontakty zosta zaliczony do grona 10 najwybitniejszych kupców w ca ej Polsce. Jako kupiec stulecia za swe zas ugi zawodowe i obywatelskie otrzyma tytu Zas u ony dla Ziemi Wolszty skiej. W 2007 roku Pan Alojzy b dzie obchodzi 100 urodziny.

12 str. 12 poniedzia ek, 05 luty 2007 Ju za chwilê Walentynki... Jak co roku, 14 lutego, w dniu Œwiêtego Walentego przypada Œwiêto Zakochanych, czyli Walentynki. Nazwa pochodzi od imienia Œwiêtego Walentegobiskupa rzymskiego, patrona zakochanych i ludzi chorych na epilepsjê. Wed ug legendy udziela zakochanym potajemnych lubów oraz posiada moc uzdrawiania cho- rych. Zgin mierci m cze sk w 207 r. Tradycja obchodzenia walentynek pochodzi z XIV wiecznaj Anglii. Do Polski przyw drowa a ze Stanów Zjedoczonych kilkana- cie lat temu i cieszy si du popularno ci, zw aszcza wsród m odzie y. Walentynki s te w jakim stopniu odpowiednikiem rodzimego, wi ta s owia skiego, zwanego Noc Kupa y lub Sobótk. Obchodzono je w okresie przesilenia letniego z 21 na 22 czerwca. 14 lutego osoby zarówno starsze, jak i m odsze okazuj sobie nawzajem uczucia oraz sympati. Wysy ane s kartki walentynkowe i serduszka z mi osnymi wyznaniami. Walentynk mo e by tak e upominek w postaci kwiatka, pluszaka lub bombonierki w kszta cie serca. W dawnych czasach najs ynniejszym walentynkowym upominkiem by o jab ko pokryte ró owym lukrem, u o one w hebanowej szkatu ce wysadzanej per ami. To dzie, który sprzyja nie tylko parom, ale tak e osobom nieszcz liwie zakochanym, którym brakuje odwagi na wyznanie swoich uczu. W Walentynki osoby takie, mog wys a swojej sympatii kartk z mi osnym wierszykiem z podpisem Twój Walenty. Walentynki to bardzo radosne i mi e wi to. Zawsze jednak znaj si jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Tyle mówi si, e to nie nasze wi to, e jest zbyt komercyjne... ale kogó z nas nie ucieszy walentynka podarowana przez blisk osob lub anonim od wi tego Walentego? Pami tajmy wi c o Walentynkach!!!!! d ulia IX Zjazd Oddzia u Miejsko- Gminnego Zwi zku OSP RP w Babimo cie Wybrali w³adze zwi¹zku W styczniu, w Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Babimoœcie odby³ siê IX Zjazd Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych w Babimoœcie. W zjeÿdzie udzia³ wziê³o 24 delegatów z poszczególnych Ochotniczych Stra y Po arnych: Babimostu, Nowego Kramska, Podmokli Ma³ych, Podmokli Wielkich i Starego Kramska, zaproszeni stra acy, cz³onkowie orkiestry dêtej oraz zaproszeni goœcie. Za sto³em prezydialnym usiedli: dh Waldemar Micha³owski, dh Andrzej Brachmañski, dh Andrzej Bocheñski, dh Bernard Radny i dh Ryszard Dajek.- informuje gmina Babimost. - Podstawowym kierunkiem dzia ania naszych stra y w minionej kadencji by o utrzymanie w pe nej gotowo ci bojowej terenowych jednostek OSP, prowadzenie dzia a ratowniczych, wspó praca z PSP oraz wyposa anie jednostek w nowy sprz t. Zakupiono lekki samochód ga niczy dla OSP Podmokle Wielkie, skarosowano redni samochód ga niczy na podwoziu Magirusa dla OSP Babimost, motopompy, radiostacje, urz dzenia przywo uj ce oraz sprz t ratownictwa drogowego. W trakcie budowy jest remiza w Starym Kramsku. Poziom wyszkolenia naszych stra aków jest bardzo wysoki, o czym wiadcz wyniki uzyskiwane w zawodach sportowo- po arniczych ró nych szczebli oraz przyznane stra akom odznaczenia. Jednostki OSP prowadzi y równie dzia alno kulturalno- wychowawcz. Organizowano spotkania z zas u onymi dzia aczami, m odzie szkoln, przedszkolakami. OSP Babimost prowadzi a nauk gry na instrumentach d tych i przygotowuje muzyków do gry w orkiestrze d tej. W ostatnich latach nasze jednostki obchodzi y szczytne jubileusze: 110 rocznica powstania OSP Babimost, 100-lecie istnienia OSP Podmokle Wielkie. Po przedstawionym sprawozdaniu przyst piono do wyboru nowych w adz. Zarz d Oddzia u Miejsko- Gminnego Zwi zku OSP RP ukonstytuowa si w nast puj cym sk adzie: Prezes dh Bernard Radny, Wiceprezes dh Leszek Kubacki, Komendant Gminny dh Leon Piwecki, Sekretarz dh Ryszard Dajek, Skarbnik dh Adam Rakowski, Cz onek Zarz du dh Pawe Dimke, Cz onek Zarz du dh Marek Pi tyszek, Cz onek Zarz du dh Marcin Janeczek, Cz onek Zarz du dh Zenon Brychcy. G os zabra Prezes dh Bernard Radny przedstawiaj c kierunki dzia ania stra y w nowej kadencji oraz zaproszeni go cie: dh Waldemar Micha owski Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze, Stanis aw Daszkiewicz- Nadle niczy Nadle nictwa Babimost, pp k rez. Jerzy Zbieralski Prezes Ko a Nr 4 ZB ZiOR WP w Babimo cie.- informuje gmina. Opr. fot. UM Chobienice. Karnawa owe szale stwo Ma³y- du y bal W rod, 31 stycznia w Zespole Szkó w Chobienicach odby si bal karnawa owy dla dzieci. - By y ta ce przerywane ró nymi konkursami. Dzieci przebrane w ró nokolorowe stroje karnawa owe, wprost szala y w rytm nie tylko dzieci cych Tegoroczna aura zimowa niedopisa a amatorom nie nego szale stwa. Ferie zimowe uczniowie chobienickiej szko y sp dzili inaczej, ale równie ciekawie. Drzwi do szko y mimo przerwy w nauce by y dla uczniów otwarte. - Pomimo zimowej przerwy w nauce szko a nasza by a przez te dni przebojów. Ta czyli my walczyka, jechali my poci giem, na ladowali my kaczuszki itp. Impreza sko czy a si przed obiadem, ale wra enia i emocje nie opuszcza y nas do ko ca dnia.- informuj organizatorzy. fot. ST Chobienice. Szko a otwartych drzwi Zamiast sanek komputery szko otwartych drzwi. Odby y si liczne konkursy, mo na by o pogra w tenisa sto owego, drzwi sali komputerowej równie by y otwarte. Wielk atrakcj sta y si ju tradycyjne wypady na basen do wiebodzina.- informuje dyrekcja szko- y. opr.

13 Powiat Wolsztyn. Zielone Targi Wolsztyñscy delegaci - W dniach stycznia br., na zaproszenie Starosty Powiatu Dahme-Spreewald Martina Wille, delegacja z naszego powiatu uczestniczy³a w odbywaj¹cych siê corocznie w Berlinie Zielonych Miêdzynarodowych Targach - GRÛNE WOCHE. W sk³ad delegacji wchodzili Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp, Inspektor ds. Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Ewa Zieliñska i W³adys³aw abiñski i Roman abiñski - przedstawiciele firmy ABIMEX z Bucza. - informuje starostwo powiatowe. Siedlec. Ciekawe ferie - We wtorek, 23 stycznia w czasie ferii zimowych, wype³niaj¹c czas wolny naszej m³odzie y, Ochotnicza Stra Po arna wraz z Gminnym Centrum Informacji w Tuchorzy zorganizowa³a wyjazd do Zielonej Góry na lodowisko (mimo ciep³ego klimatu). Gospodarzem obiektu jest Pan Jerzy Krzywda, który utrzymuje w pe³ni sprawne jego funkcjonowanie.- informuje gmina Siedlec. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 13 Na lodowisku i w stra y chemicznym i wysoko ciowym. Zaprezentowano nam profesjonalny sprz t do prowadzenia akcji z u yciem sprz tu alpinistycznego, oraz nowoczesne wyposa enie obiektu. Po jednostce oprowadza nas i prezentowa sprz t sekc. Arkadiusz Drozdek, Mistrz Polski i rekordzista Polski w kilku konkurencjach r bania drewna przy u yciu siekiery, które zdoby na zawodach TIMBERSPORTS w Rewalu. Pe ni wra e i prze y udali my si do Mc Donalda.- komunikuje gmina. opr. fot. UM Siedlec Gr ne Woche to targi, na których wystawiaj si firmy i producenci zwi zani z rolnictwem, przetwórstwem spo ywczym, le nictwem, ogrodnictwem, w dkarstwem itp. Polska delegacja by a podj ta przez Stowarzyszenie Rynkowe Spreewald, promuj ce regionalne produkty BRANDENBURGII m.in. ogórki spreewaldzkie, wyroby z miodu i wiele innych produktów tradycyjnych. Delegacja odwiedzi a w pawilonie Polski, stoiska Minister- stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Województwa Wielkopolskiego i firm bran y spo ywczej. Najciekawsze ekspozycje prezentowa y pawilony Ukrainy i Rosji. Delegacja uczestniczy a równie w spotkaniu z Matthiasem Platzeck Ministrem Rolnictwa Brandenburgii i Dietmarem Woidke Ministrem Rozwoju Wsi, Ochrony rodowiska i Konsumentów Regionu Brandenburgii.- relacjonuje w komunikacie urz d powiatowy. fot. Pow. Wolsztyn - M odzie z Tuchorzy, Boruji i okolic sp dzi a mi o czas je d c na y wach. Dla niektórych by o to pierwsze spotkanie z y wami i lodowiskiem. Ciekawe prze ycie, które czy o si ze zm czeniem, upadkami ale i wielk frajd zapami taj na d ugo. Dzi ki Komendantowi Gminnemu Dariuszowi Ziomko udali my do Jednostki Ratowniczo Ga niczej nr 1 Pa stwowej Stra y Po arnej w Zielonej Górze. Jednostka, której dowódc jest st.kpt. Leszek Gli ski specjalizuje si w ratownictwie Wolsztyn. Spotkanie instruktorów i harcerzy starszych Czuwaj W ubieg³y poniedzia³ek 29 stycznia br w Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie odby³o siê spotkanie instruktorów i harcerzy starszych z terenu miasta i gminy Wolsztyn, którego inicjatorem by³ Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Obecni w ratuszu instruktorzy i harcerze starsi w wyniku g osowa powo ali: - Gminny Zwi zek Dru yn ZHP w Wolsztynie dzia aj cy w ramach struktur Chor gwi Wielkopolskiej, - Komendanta Gminnego Zwi zku Dru yn ZHP w Wolsztynie - druha S awomira Wieczorka, - cz onków Gminnego Zwi zku Dru yn ZHP w Wolsztynie: Floriana Antkowiaka, Krzysztofa Andrysa, Ann Orzechowsk, Adama uczkowskiego. >V <

14 str. 14 poniedzia ek, 05 luty 2007 Chobienice. Z tradycyjn kolend i yczeniami Otworzyli dla nich domy W ostatnich tygodniach, grupa kolendników odwiedzi³a mieszkañców Grójca Wielkiego i Chobienic. W uczniowskie kolendowanie orócz uczniów chobienickiej szko³y zaanga owani byli równie pracownicy szko³y. mile zaskoczeni ich wyst pem i zaanga owaniem tak du ej grupy. Wyst p bardzo nam si podoba. Popieramy tak inicjatyw i my limy, e b dzie ona kontynuowana w nast pnych latach. Doceniamy równie zaanga owanie Pani katechetki jak i ca ej grupy dzieci pocz wszy od starszych do tych najm odszych. Jeste my pe ni Kargowa. Ferie 2007 w Gminnym O rodku Kultury w Kargowej Niezapomiane ferie W zimowisku zajêciach zorganizowanych przez Gminny Oœrodek Kultury podczas ferii zimowych wziê³o udzia³ 56 dzieci. Uczestniczy³y one w zajêciach plastycznych, teatralnych, szachowych, bibliotecznych, muzycznych, zabawach tanecznych i sportowych. Wzi y udzia w spotkaniu z rze biarzem amatorem panem Grzegorzem Lisiewiczem, który przyby na spotkanie z swoimi uczniami: Markiem Balcerakiem, Mateuszem Rzyczkowskim, Tomkiem Kowalewskim. Spotkanie cieszy o si du ym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu ferii Podczas wizyty w firmie Hubertus. - Taki list otrzymali my od Jadwigi Hrit- informuje Zespó Szkó w Chobienicach: Z pocz tkiem roku 2007 mieli my zaszczyt go- ci w naszym domu grup kol dników utworzon z uczniów ze szko y w Chobienicach. Byli my Konkurs rozstrzygni ty Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie w porozumieniu z Bibliotek¹ Publiczn¹ Miasta i Gminy Wolsztyn zorganizowa³a konkurs Na Logo Profilaktyczne. W konkursie mog y wzi udzia uczniowie ze wszystkich typów szkó. Termin sk adania prac up yn ju listopadzie ubieg ego roku. W grudniu ub.r. Komisja w sk adzie: Monika Kubala-Matuszewska (przewodnicz ca), Dorota Skorupi ska i Lidia uznania dla osób, którzy si anga- uj i przyczyniaj si do takiego typu wyst pów i nie tylko, gdy ogl dali my par razy równie w ko ciele w Chobienicach przedstawienia przygotowane przez uczniów Zespo u Szkó. opr. Maj¹ logo ok wy oni a naj adniesze prace. Oto nazwiska nagrodzonych i wyró nionych: miejsce I - Agnieszka Pinkosz - kl.6d - SP NR 3. Wyró nienia: Ania Pinkosz -kl.6d SP NR 3; Adrianna Prz dka - kl.2c SP NR 3; Julia Czarnecka - kl.2c SP NR 3; Ewa Opaska -kl.6a SP NR 3; Natalia Radzik -kl.6c SP NR 3; Ró a Ka mierczak -kl.6a SP NR 3; Prace mo na podziwia w Bibliotece Publicznej (w Oddziale dla dzieci). D ulia Mo na by o zapozna si z tajnikami zawodu kowala. dzieci wzi y udzia w wycieczce do Nowego Tomy la do Muzeum wikliniarstwa i chmielarstwa. 24 stycznia 2007 roku dzieci uczestniczy y udzia w koncercie Dzieci Dzieciom, który odby si w hali sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program tworzyli arty ci i m odzie z ró nych o rodków kultury województwa lubuskiego. Wielk atrakcj by udzia w programie aktorki Joanny Brodzik. Koszt przejazdu uczestników wycieczek pokry a Gminna Kargowa z programu profilaktyki. 26 stycznia 2007 roku odby a si wycieczka do Zak adu Kowalstwa Artystycznego Hubertus - pana B a eja Grabarczyka. Uczestniczy- y w niej dzieci bior ce udzia w zaj ciach zorganizowanych przez Gminny O rodek Kultury w Kargowej w ramach ferii zimowych Dzi ki uprzejmo ci Pana B a- eja dzieci mia y mo liwo zapo- Wolsztyn. znania si z tajnikami zawodu kowala. Mia y mo liwo zobaczy jak tworzy si ogrodzenia balustrady, wieczniki, metalowe cz ci ó ek, krzese, stolików. Uczestni- Rozmowy o Retro W styczniu w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Zielonej Górze i spó³ki Cargo. Dyskutowane by y dwa tematy, w których Urz d Miejski zwróci si wcze niej pisemnie, t.j. kwestia remontu przej podziemnych i peronów na dworcu w Wolsztynie oraz budowa peronu retro na Bielniku obs uguj cego turystów korzystaj cych z poci gów specjalnych i chc cych zwiedzi m.in. skansen. PKP PLK Zielona Góra zadeklarowa a wyremontowanie przej podziemnych w okresie od ko ca kwietnia br., natomiast remont zadasze na peronach wymaga bardzo du ych nak adów finansowych i ewentualna decyzja o jego rozpocz ciu zapa mo e wy cznie na szczeblu centralnym. O decyzji w tym zakresie zostaniemy poinformowani. Ustalono te podzia zada zwi zanych realizacj peronu retro - Gmina Wolsz- cy mogli sami wyku drobne elementy pod nadzorem szefa. Na koniec spotkania zostali pocz stowani akociami. Zarówno dzieci jak i instruktorzy byli bardzo zadowoleni z tej edukacyjnej wycieczki. Dzi kujemy firmie Hubertus.- informuj organizatorzy. - Ferie zako czyli my dyskotek dla m odzie y, ogniskiem z kie bask i balem maskowym dla dzieci. Za wszelk pomoc przy organizacji zaj wszystkim serdecznie dzi kujemy. Dzi kujemy Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych firmie Hubertus, panu Grzegorzowi Lisiewiczowi. Dzi kujemy równie m odzie y za zaanga owanie i pomoc przy organizacji dyskotek oraz prowadz cym: Monice Kruk i ukaszowi Pokorskiemu. - Podzi kowania sk adaj pracownicy Gminnego O rodka Kultury w Kargowej. opr. tyn przekaza a map do celów projektowych, a kwesti zg oszenia w nadzorze budowlanym i realizacj zajmie si PLK Zielona Góra.

15 Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci Równaæ Szanse 2007 Po raz kolejny w tym roku Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci zaprasza do wziêcia udzia³u w konkursie dotacyjnym organizacje pozarz¹dowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeñ i fundacji). Uczestnicy konkursu mog¹ one ubiegaæ siê o dotacjê do z³. Projekty powinny by adresowane do m odzie y w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i ma ych miast (do mieszka ców).czas realizacji projektu - nie wcze niej ni od 1 czerwca 2007 r. i nie d u ej ni do 31 marca 2008 r. Termin sk adania wniosków: do 5 marca 2007 r. Cel programu Wsparcie inicjatyw spo ecznych s u cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu yciowego m odzie y z terenów wiejskich i ma ych miast do mieszka ców. Formy wsparcia: dotacje do z ; szkolenia, doradztwo. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie Organizacje pozarz dowe (zarejestrowane w formie stowarzysze i fundacji) Uwaga: - organizacje pozarz dowe maj ce siedzib w wi kszych miejscowo ciach mog bra udzia w konkursie, je li ich projekty zak adaj dzia ania na terenach wiejskich i ma ych miast do mieszka ców; - o dotacj nie mog ubiega si organizacje, które aktualnie realizuj inne projekty w ramach programu Równa Szanse, ko cz ce si po 1 marca 2007 r. Termin realizacji projektu Projekt nie mo e rozpoczyna si wcze niej ni 1 czerwca 2007 r. i trwa d u ej ni do 31 marca 2008 r.adresaci (beneficjenci) projektów m odzie w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i miejscowo ci do mieszka ców. Typy dzia³añ i zakres projektów Zg aszane wnioski mog obejmowa dzia ania s u ce wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez: - wykorzystanie mo liwo ci, jakie dla podniesienia poziomu kszta cenia i pobudzania aktywno- ci m odzie y stwarza rozwój technik informacyjnych; - popularyzacj nauk cis ych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie; - pobudzanie aspiracji m odzie y oraz kszta towanie w niej aktywnych postaw; - podnoszenie umiej tno ci spo ecznych m odych ludzi, na przyk ad: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja; - tworzenie warunków sprzyjaj cych w czaniu si m odzie y w dzia alno spo eczn i publiczn ; - tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowa i pasji m odych ludzi; - wspólne dzia ania m odzie- y z ró nych rodowisk i miejscowo ci. Projekty musz spe nia nast puj ce wymogi: - s innowacyjne na danym terenie lub w danym rodowisku; - w czaj do dzia a sam m odzie, tak aby sta a si aktywnym twórc, uczestnikiem i bezpo- rednim realizatorem projektu; - tworz spójn ofert cyklicznych dzia a ; - sprzyjaj powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y (wspó praca przy realizacji projektu z ró nymi organizacjami pozarz dowymi, instytucjami samorz dowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szko ami); - posiadaj dodatkowe finansowanie przynajmniej w wysoko ci 25 % warto ci projektu - z innych róde lub w formie w asnego wk adu finansowego (jako wk ad w asny rozumiane jest pokrycie cz ci kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel rodków finansowych pozostaj cych w dyspozycji wnioskodawcy lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak równie racjonalnie wyceniony wk ad w asny organizacji sk adaj cej wniosek w postaci pracy, udost pnienia lokalu, rodków transportu itp.) Dotacje nie b d przyznawane na pokrycie bie cych kosztów dzia ania organizacji niezwi zanych bezpo rednio z realizacj projektu; organizacj jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zaj pozalekcyjnych stanowi cych kontynuacj realizacji standardowego programu nauczania w szko ach; pomoc charytatywn ; organizacj typowych form wypoczynku letniego lub zimowego m odzie y. Ewentualne wydatki na zakup sprz tu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mog przekroczy cznie 30% dotacji. Procedura sk³adania wniosków poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 15 Po pobraniu formularza wniosku ze strony nale y go wype ni, a nast pnie: - wersj papierow wraz z za cznikami nale y przes a na adres: Polska Fundacja Dzieci i M odzie y ul. Kredytowa 6 lok Warszawa oraz wersj elektroniczn (bez za czników) nale- y zarejestrowa na stronie zgodnie ze znajduj c si tam instrukcj. Uwaga: - Termin przesy ania wniosków: do 5 marca 2007 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego). - Brak wersji papierowej z kompletem za czników lub wersji elektronicznej wniosku b dzie traktowane jako niedope nienie wymogów formalnych i wniosek nie b dzie rozpatrywany w konkursie. - Przyjmowane b d wy cznie wnioski wype nione w formularzu pobranym ze strony Informacje dodatkowe - Formularz wniosku, zasady konkursu, kryteria oceny znajduj si na stronie internetowej - Wyniki konkursu zostan og oszone 19 kwietnia 2007 r. na stronach internetowych: i ponadto laureaci otrzymaj informacj pisemn. - Szczegó owych informacji o programie udzielamy telefonicznie (22) lub poczt elektroniczn : opr. Rakoniewice. Walne Zebranie PZW Obraz prê nego dzia³ania Pod koniec stycznia Zarz¹d Ko³a PZW Rakoniewice podczas walnego zebrania przedstawi³ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci w ubieg³ym roku. Przypomniano to, co juz stanowi przesz³oœæ, ale równie rozmawiano o przysz³oœci zwi¹zku. W sk ad zarz du ko a w 2006 roku wchodzili: Prezes Bronis aw Le nik, v-ce prezes - Mariusz Tomaszewski, v-ce prezes do spraw m odzie y - Tomasz Kostrzy ski, v-ce prezes do spraw ochrony rodowiska - Kazimierz Nowacki, skarbnik - Karol Ka mierski, gospodarz ko a - Maciej Bronka, sekretarz - kolega Miros aw Kopacki; Stefan Karczmarek cz onek zarz du Zbigniew Ma kowsk- cz onek zarz du Dariusz Wita - cz onek zarz du Marian Janowski - cz onek zarz du Piotr Anders - cz onek zarz du. Dzia alno Ko a i Zarz du skierowana by a g ównie na terminowe przeprowadzenie zawodów w dkarskich oraz dba o o ochron rodowiska. Zarz d wraz z Komisj Rewizyjn spotka si siedem razy w ci gu roku omawiaj c na bie co ca okszta t pracy Ko a. W roku 2006 na Kart W dkarsk zda o 20 przysz ych cz onków Ko a. Dzi kujemy Komisji za pe ne przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie egzaminu. Stan liczebno ci Ko a na koniec 2006 roku wyniós 173 cz onków w tym 24 m odzie y. Zawodów w dkarskich w minionym roku odby o si 11 w tym 1 m odzie owe z okazji Dnia Dziecka, i 1 towarzyskie. Koledzy, którzy uczestniczyli w zawodach stosuj nowoczesne metody po owu i trafnie dobieraj zan ty i przyn ty. Wyniki poszczególnych zawodów przedstawiaj si nast puj co: Pierwsze zawody odby y si na Kanale Ma a Wie w dniu o Puchar otwarcia sezonu 2006 udzia wzi o 30 osób. Zwyci zcy: Tomaszewski Mariusz, Mendel Dariusz, Mendel Rafa - przypomnia sprawozdawca. W dniu odby y si zawody na kanale w miejscowo- ci Ma a Wie. Udzia bra o 25 zawodników. Zwyci cy: Kaczmarek Stefan, Mendel Dariusz, Wita Dariusz W dniu odby y si zawody na kanale Grójec. Udzia bra o 25 zawodników. Miejsca: 1. Tomaszewski Mariusz; 2. Mendel Dariusz; 3. Kaczmarek Stefan. W dniu odby y si zawody na jeziorze Jezierzyce. Udzia bra o 15 zawodników. Miejsca: 1. Bronka Maciej; 2. Wita Dariusz, 3. Ka mierski Karol. W dniu z okazji Dnia Dziecka na stawach Pana B. Le nika w Rostarzewie w dwóch kategoriach do lat 10 i lat 14. Udzia wzi o 65 dzieci. Wr czono 12 pucharów, po sze w ka dej kategorii wiekowej oraz nagrody rzeczowe dla ka dego dziecka. W dniu odby y si zawody na jeziorze wierczyna. Udzia bra o 20 zawodników: miejsca: 1. Wita Dariusz; 2. Witek Andrzej; 3. Bronka Maciej. W dniu odby y si zawody na owisku w Rostarzewie o puchar Przewodnicz cej Rady Gminy. Udzia wzi o 25 zawodników. Miejsca: 1. Bronka Maciej; 2. Mendel Jolanta 3. Witek Andrzej. W dniu odby y si zawody towarzyskie o Puchar Prezesa Nadobrza skiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach w Rostarzewie na owisku specjalnym u pana Le nika. Udzia bra o 48 zawodników. W dniu odby y si zawody na jeziorze w Olejnicy. Udzia bra o 15 zawodników. Miejsca: 1. Mendel Patryk; 2. Kaczmarek Stefan; 3. Mendel Dariusz. W dniu odby y si zawody na Kanale Brajec. Udzia bra o 23 zawodników. Miejsca: 1. Kostrzy ski Tomasz; 2. Mendel Dariusz; 3. Ka mierski Karol. W dniu odby y si zawody na jeziorze w Strykowie. Udzia wzi o 21 zawodników. Miejsca: 1. Garze Miros aw; 2. Mendel Dariusz; 3. Witek Andrzej. W dniu odby y si zawody o Puchar Burmistrza Urz du Miasta i Gminy Rakoniewic. Udzia bra o 36 zawodników. Miejsca: 1. Bronka Maciej; 2. Walkowiak Wies aw 3. Ka mierski Karol. Na 9 zawodów rednia wynios a 26 zawodników. Przyczyn zmniejszenia udzia u zawodników mog by wysokie koszty zawodów tzn. zasobno kieszeni, koszt dojazdu, startowe oraz zan ta + dodatki (zapach, ochotka, robaki). Wniosek nasuwa si jeden. Ka dy zawodnik, który chce i startuje w zawodach jest coraz lepiej do nich przygotowany. Pod koniec pa dziernika w obecno ci Komisji odby o si zarybianie stawów dzier awionych do ów kopalnianych w Rostarzewie. Wpuszczono tam 150 kg ryby tzn. 120 kg karpia i 30 kg lina i karasia. W dniu na jeziorze Konin odby y si zawody o Puchar 8 rejonu, reprezentacja zaj a l miejsce. Z tytu u tego ko o nasze w tym roku b dzie organizatorem tego pucharu. W sk ad reprezentacji ko a wchodzili nast pni koledzy: Mendel Dariusz, Wita Dariusz, Kostrzy ski Tomasz, Kopacki Patryk. W dniu na jeziorze Brajec odby y si zawody o Puchar Starosty zawodników i stra ników. Dru yna stra ników zaj a II miejsce, natomiast dru yna zawodników zaj a I miejsce. W dniu z okazji 30- lecia naszego Ko a W dkarskiego PZW Rakoniewice na stawach w Rostarzewie odby si festyn rodzinny dla cz onków naszego ko a. Dwuosobowe dru yny rodzinne toczy y zaci t rywalizacj w pi ciu dyscyplinach sportowych. Ponadto odby a si loteria fantowa, nagrody by y bardzo atrakcyjne. Przy muzyce biesiadnej, kie baskach i piwku mile sp dzono czas. Na zako czenie festynu odby a si zabawa taneczna. cd. na str.16

16 str. 16 poniedzia ek, 05 luty 2007 Rakoniewice. Walne Zebranie PZW Obraz prê nego dzia³ania cd. ze str. 15 Chcia bym podzi kowa sponsorom, którzy w zesz ym roku wspierali nas finansowo: PH Pa stwo Kostrzy scy; Zak ad Budowlany pana Dariusza Wity; Auto Vito - Tomaszewski Szulc; Wulkanizacja pana Piotra Le nika; Urz d Miasta i Gminy Rakoniewice; Hurtownia napojów Wita - kie; Inter Kram; owisko specjalne p. Bronis aw Le nik w Rostarzewie. - czytamy w sprawozdaniu. Opr. fot U Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu oceny bezpieczeñstwa stanu bezpieczeñstwa po arowego dokona³ w obecnoœci radnych m³.bryg.mgr in.kazimierz Wojciski. Pokaz multimedialny, którym pos u y si komendant, przyku uwag radnych. Wolsztyn, Gmina Siedlec i Gmina Przem t. Powierzchnia powiatu wynosi 680,03 km2 ; Powiat wolszty ski jest powiatem rolniczym z udzia em przemys u rolno - spo ywczego, meblarskiego i budowlanego. Wa n dziedzin gospodarki jest rekreacja i wypoczynek. Na terenie gminy Przem t zlokalizowanych jest 31 o rodków wypoczynkowych, na terenie gminy Wolsztyn 8 i Siedlec 2. Turystyczno - rekreacyjne walory powiatu stanowi lasy 32 % oraz jeziora 2,7 % ogólnej powierzchni powiatu. Najwi cej obszarowo zajmuje Nadle- nictwo Wolsztyn 9507 ha nast pnie Nadle nictwo Ko cian 4155 ha,nadle nictwo S awa 3364 ha oraz nadle nictwo Babimost 794 ha. Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 32 na trasie Zielona Góra- Pozna oraz drogi wojewódzkie biegn ce w kierunku Nowego Tomy la, Leszna, Nowej Soli i Zb szynia. Ponadto powiat Sezon w dkarski terminy zawodów Startowe - 15 z Zbiórka o godzinie 6:00 Rozpocz cie zawodów godzina 8:00 Zako czenie zawodów godzina 12:00 TERMINY Kana Wojnowicki - Otwarcie sezonu Kana Ma a Wie - Puchar Wiosny Kana Ma a Wie - I tura Mistrz Ko a Jezioro Olejnica - II tura Mistrz Ko a Jezioro Jezierzyce - Puchar Zarz du Jezioro wierczyna - Puchar Prezesa Jezioro Olejnica - Puchar Lata owisko u P. Le nika - Puchar Burmistrz Rakoniewic (to jest wst pny termin) Powiat Wolsztyn. OCENA STANU BEZPIECZE STWA PO AROWEGO Multimedialnie o po arnictwie przecinaj kolejowe szlaki komunikacyjne Leszno - Wolsztyn - Zb szynek oraz Pozna - Wolsztyn Ile stra y? Pod wzgl dem operacyjnym powiat zabezpieczony jest przez jedn Jednostk Ratowniczo - Ga nicz Pa stwowej Stra y Po arnej, 19 jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych typu S z tego 10 w czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego oraz 24 jednostki OSP typu M. Jakie maja zadania? Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie dzia a na podstawie Ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej z dnia 24 sierpnia 1991 oraz regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej. Prac Komendy kieruje Komendant Powiatowy który jest organem w Kargowa. VIII ju Koncert Kol d Regionu Koz a Region kolêduje post powaniu administracyjnym w sprawach zwi zanych z wykonywaniem zada i kompetencji Pa stwowej Stra y Po arnej na terenie Powiatu. Do zada Komendanta Powiatowego nale y: kierowanie komend powiatow (miejsk ) Pa stwowej Stra y Po- arnej, organizowanie jednostek ratowniczo-ga niczych, organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-ga niczego, dysponowanie oraz kierowanie si ami i rodkami krajowego systemu ratowniczo-ga niczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, wspó dzia anie z komendantem gminnym ochrony przeciwpo arowej, je eli komendant taki zosta zatrudniony w gminie, rozpoznawanie zagro e po- arowych i innych miejscowych zagro e, opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, nadzorowanie przestrzeg a n i a przepisów przeciwpo arowych, wykonywanie zada z zakresu ratownictwa, wst pne ustalanie przyczyny oraz okoliczno ci powstania i rozprzestrzeniania si po aru oraz miejscowego zagro enia, organizowanie szkolenia i doskonalenia po arniczego, szkolenie cz onków ochotniczych stra y po arnych, wspó dzia anie z zarz dem (oddzia em) powiatowym Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ilu stra aków? W 2006 roku podejmowano wiele dzia a maj cych na celu udoskonalenie organizacji oraz zapewnienie w a ciwej realizacji powierzonych zada przez Pa stwow Stra Po arn, a tak e dostosowuj cych przepisy do standardów UE. W Komendzie Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie s u ba pe niona jest w systemie codziennym i zmianowym. W systemie zmianowym s u b pe ni 34 stra aków oraz w systemie codziennym 9 stra aków. W wyniku zmian w zakresie czasu pe nienia s u by w tutejszej komendzie w 2006 roku czas s u by wszystkich stra aków pe ni cych s u b wynosi przeci tnie 40 godzin tygodniowo w pó rocznym okresie rozliczeniowym. Za przekroczenie tej normy stra akowi udzielano czasu wolnego w odpowiednim wymiarze. Pomimo stara, przekroczono norm czasu s u by w okresie rozliczeniowym. Powsta e nadgodziny zostan wykorzystane w bie cym roku. Minimalne obsady osobowe zmian s u bowych utrzymywano w przedziale 50-55% stanu etatowego zmiany tj. 5 stra aków oraz 1 dy- W niedziel, 28 stycznia w Trzcielu odby si doroczny VIII ju Koncert Kol d Regionu Koz a. Wyst pi y zespo y piewacze z Zb szynka, Zb szynia, Podmokli, Kargowej, Trzciela D brówki Wlkp. oraz zespól dzieci cy z Trzciela. Po koncercie przy wspanialej grochówce ufundowanej przez tamtejsz Parafi uczestnicy mieli czas na dyskusje oraz wspólne piewanie. urny operacyjny powiatu. Od dniu 19 pa dziernika 1999 roku obowi zywa zatwierdzony przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie. W drugiej po owie 2006 roku prowadzono prace maj ce na celu opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego. Regulamin zosta zatwierdzony przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu w dniu 20 grudnia 2006 roku. Zgodnie z nim w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie od 1 stycznia 2007 roku b dzie 48 etatów funkcjonariuszy i 1 etat cywilny. Ile razy pomagali W 2006 roku na terenie powiatu powsta o ogó em 504 zdarzenia z tego 149 po arów, 343 miejscowe zagro enia oraz 12 alarmów fa szywych. W zakresie operacyjno szkoleniowym podj to wiele dzia a w zakresie podniesienia wyszkolenia cz onków OSP oraz JRG jak równie na bie co kontrolowanie stanu gotowo ci bojowej jednostek ochrony przeciwpo arowej w powiecie. Ile Kosztuje stra? W 2006 roku koszty utrzymania siedziby KP PSP Wolsztyn wynios y : Lp. Wyszczególnienie Rok + wzrost kosztów spadek kosztów 1. Ogrzewanie 19634, , ,00 2. Energia elektryczna 8773, , ,00 3. Woda i cieki, wywóz nieczysto ci 4872, ,00-666,00 4. Podatek od nieruchomo ci 3817, ,00-5,00 5. Op ata za zarz d gruntami 895,00 895,00 0 Ogólna warto : 37991, ,00 cd. na str 17

17 Powiat Wolsztyn. OCENA STANU BEZPIECZE STWA PO AROWEGO Multimedialnie o po arnictwie cd. ze str. 16 W 2006 r. jednostki nale ce do KSRG otrzyma y dotacje z bud etu pa stwa w wysoko ci ,00 z na zakup sprz tu wg wcze niej z o onych wniosków. Realizacj w/w dotacji przedstawia poni sza tabela: Jednostka OSP K b owo Obra wi tno Siedlec Kopanica Chobienice Tuchorza Przem t Kaszczor Mochy Ogó em Powiat Kwota przyznane Realizacja przyznanej j dotacji dotacji w z 3100, ,00 800,00 Zestaw pompowy PTX 301 ST W ssawny PVC Agro 75/6 Podkurzacz pasieczny Modernizacja instalacji elektrycznej samochodu GBM 3/8 Reflektor Vulcan R kawice specjalne GSP/BC Pr downica uniwersalna 52 AWG Pas stra acki R kawice specjalne Kominiarka stra acka niepalna Rozliczenie przyznanej dotacji Kwota w z Kwota zwrotu w z 3144, , , ,00 Aparat oddechowy szt , ,00 Aparat oddechowy szt.2 Agregat pr dotwórczy GEKO 11235, ,00 Zwijad o ESH , ,00 Agregat pr dotwórczy GEKO Radiotelefon Motorola GP , ,00 Drabina po arnicza 2100/3 3948, , , Drabina stra acka 2-prz s owa Obuwie bojowe stra aka Agregat pr dotwórczy GEKO Statyw teleskopowy + 2 reflektory Szpadel oprawiony 5360, , ,15 Babimiost. Mi dzynarodowe Targi Agro- Rolnicze w Berlinie Gospodynie w Berlinie Brandenburskie Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich zaprosi³o przedstawicielki z Kó³ Gospodyñ gminy Babimost na Miêdzynarodowe Targi Agro- Rolnicze w Berlinie. W poniedzia³ek 22 stycznia nasze gospodynie, Monika Jarysz i Dorota Pi¹tyszek, zaprezentowa- ³y siê w regionalnych strojach ludowych z Nowego Kramska i czêstowa³y zwiedzaj¹cych przygotowanymi przez siebie produktami. - komunikuje gmina Babimost. By y to ciasta i potrawy mi sne które wszystkim bardzo smakowa- y. Ko o Gospody Wiejskich z 0 Zarz d Klubu Pi ki R cznej WOLSZTYNIAK Wolsztyn uprzejmie informuje, e mecze o Mistrzostwo I Ligi M czyzn Grupa A w pi ce r cznej drugiej rundy sezonu 2006/2007 rozgrywane b d w Miejskiej Sali Sportowej WITEZIANKA w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego 10A w nast puj cych terminach: poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 17 Wolsztyniak w grze! Informujemy równie, i zgodnie z Komunikatem Kolegium Ligi ZPRP nr 4/ 2006/2007 z dnia 2 pa dziernika 2006 r. zespó nasz wyst powa b dzie w nast puj cych strojach sportowych: - zawodnicy: koszulki czerwone, spodenki czarne i koszulki bia e, spodenki zielone, - bramkarze: bluzy ó to-czarne, spodnie czarne. Wolsztyn. Przetargi i wydarzenia Z pracy urzêdu Neuruppin, które zorganizowa o pobyt naszych pa w swoim mie- cie oraz wizyt na berli skich targach, przygotowa o wspólnie z Ko ami Gospody Wiejskich naszej gminy, polsko- niemieck ksi k kucharsk. Znalaz y si w niej przepisy kulinarne z regionu Neuruppin i Babimost. Ksi ka by a sprzedawana na targach i cieszy a si du ym zainteresowaniem. W berli skich targach agrorolniczych, jednych z najwi kszych w tej bran y w Europie, uczestniczyli przedstawiciele 35 krajów.- informuje gmina Babimiost. opr. fot. UM 17 lutego 2007 r. (sobota) godz KPR WOLSZTYNIAK MKS Nielba W growiec Wolsztyn 3 marca 2007 r. (sobota) godz KPR WOLSZTYNIAK SKF KPR Sparta Oborniki Wolsztyn Wlkp. 17 marca 2007 r. (sobota) godz KPR WOLSZTYNIAK STELMET AZS UZ Zielona Góra Wolsztyn 28 kwietnia 2007 r. (sobota) godz KPR WOLSZTYNIAK KS AZS AWFiS GDA SK Wolsztyn 12 maja 2007 r. (sobota) godz KPR WOLSZTYNIAK KS CZNO CIOWIEC Wolsztyn Szczecin W dniu 5 stycznia og³oszone zosta³y dwa przetargi. Pierwszy to przetarg nieograniczony na utrzymanie Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie od 1 marca 2007 roku do 28 lutego 2008 roku. Przetarg odbêdzie siê 6 lutego. Drugi to przetarg na utrzymanie cmentarzy, miejsc pami ci, parków (przy ul. Lipowej i Pozna skiej) oraz drzew i krzewów na terenie Wolsztyna w okresie od 1 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. Przetarg odb dzie si równie 6 lutego. W dniu 12 stycznia rozpisano post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poni ej euro pn. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych ulic i dróg gminnych. Przedmiotowe zamówienie sk ada si z 3 zada : - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi w m. Adamowo - d ugo projektowanej drogi ok. 1000mb. - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi w m. Chorzemin - d ugo projektowanej drogi ok. 550mb. - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi w m. K b owo- ul. Kolonia - d ugo projektowanej drogi ok. 700 mb. Termin sk adania ofert up yn dnia r. W przedmiotowym terminie z o ono 5 ofert. Obecnie trwaj prace Komisji Przetargowej. Przygotowano i wys ano ankiet weryfikacyjn wraz z za cznikami do I edycji konkursu Teraz Polska dla gmin. W konkursie zostan wyró nione gminy przoduj ce pod wzgl dem gospodarno- ci oraz atrakcyjno ci dla mieszka ców i przedsi biorców. Dnia 16 stycznia odby si przetarg na sporz dzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Wp yn y 3 oferty. Przetarg wygra a firma: ATELIER-PROJEKT Zielona Góra, któr reprezentuje Pani Krystyna Goi ska za cen ,00 z brutto. W dniu 16 stycznia rozpisano post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poni ej euro pn. Naprawa brzegów J. Wolszty skiego - Karpicko (o rodki wczasowe). Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja rozpocz tej w roku ubieg ym naprawy i umocnienie brzegów J. Wolszty skiego poprzez wbicie pali drewnianych (na g boko do 4,0m) i u o enie zbrojonych p yt a urowych. Termin sk adania ofert up yn dnia r. Do czasu sk adania ofert wp yn a oferta firmy: Zak ad Remontowo - Budowlany Józef i Robert M czkowscy. Trwaj prace Komisji Przetargowej. 17 stycznia przeprowadzono objazd miasta i gminy Wolsztyn w celu ustalenia stanu bazy rekreacyjno - sportowej i okre lenia wst pnego inwestycyjnego zakresu projektu planowanego do dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospo- darczego. Planowany projekt ma obj stworzenie otwartych stref rekreacji dla dzieci i m odzie y m.in. placów zabaw i wielofunkcyjnych boisk sportowych. 19 stycznia og oszono I przetarg ustny nieograniczony na najem nast puj cych lokali u ytkowych, stanowi cych w asno gminy Wolsztyn: - Lokal u ytkowy przy ul. 5 Stycznia 60 (85,60 m2) - Lokal u ytkowy przy ul. Drzyma y 2 (170 m) - Lokal u ytkowy (restauracja i budynek po by ym przedszkolu) na terenie o rodka wypoczynkowego Wilga w Rudnie. Przetargi odb d si 19 lutego. Równie 19 stycznia og oszono I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu u ytkowego po by ym budynku kina i biblioteki na terenie o rodka wypoczynkowego Wilga w Rudnie. Przetarg odb dzie si dnia 19 lutego. Og oszony zosta II przetarg ustny nieograniczony na najem gara y przy ul. S onecznej. Cena wywo awcza czynszu dzier awnego 100,00 z + 22% VAT. Przetarg odb dzie si 9 lutego. 23 stycznia Gmina Wolsztyn naby a nieruchomo nieroln po- o on w obr bie miejscowo ci Powodowo o powierzchni 4,4277 ha za kwot z brutto z przeznaczeniem pod aktywizacj gospodarcz. 30 stycznia odby o si spotkanie po wi cone tegorocznym obchodom Dni Ziemi Wolszty skiej, a zw aszcza obchodom 100-lecia parowozowni. Szczegó owo omówiono Parad Parowozów, Wybory Miss wiata Parowozów oraz przyjazd sejmowej Komisji Infrastruktury na spotkanie wyjazdowe w Wolsztynie w dniu 27 kwietnia. Zaplanowano ponadto ca y rok imprez zwi zanych ze stuleciem parowozowni. opr.

18 str. 18 poniedzia ek, 05 luty 2007 Mochy. Trzecie Mistrzostwa Wsi Gminy Przem t m odzie y gimnazjalnej w Futsalu Dobry pomys³ Do historii przesz³y Trzecie Mistrzostwa Wsi Gminy Przemêt m³odzie y gimnazjalnej w Futsalu. Znów 13 dru yn wziê³o udzia³ w dwudniowych zmaganiach. Ten prawdziwy futsalowy maraton odby³ siê w Mochach - 16 i 17 stycznia. - Zwyci sko, ze sportowego punktu widzenia, wysz a z niego ekipa z Kluczewa, która w finale nie da a szans dru ynie z Solca triumfatorom obu poprzednich edycji. Ekipa z Solca mo e jednak w przysz ym roku odzyska mistrzowsk koron, gdy praktycznie ca y sk ad b dzie ten sam. Ale w sporcie, a zw aszcza u zawodników w tak m odym wieku lepiej za wiele nie wyrokowa.- informuj organizatorzy. - Poziom sportowy dru yn si wprawdzie obni- y, ale i bardzo wyrówna. Trudno by o przewidzie wyniki wi kszo- ci spotka. A kto przed tym turniejem przewidzia by, e dru yna z Solca Nowego b dzie w czwórce najlepszych? To wspania a i mi a niespodzianka. Mi ych rzeczy by o, jak zwykle, du o wi cej. Podkre lmy jeszcze po czenie si wsi Os onina i Wielenia w jedn ekip i na dodatek tak e ze wietnym sportowym skutkiem. Coraz wy sza jest te kultura na boisku, a przecie na to nigdy nie narzekali my! 33 mecze ka dy trwaj cy 15 minut (policz- cie, ile to godzin) i tylko 1 przekle stwo na boisku! W ród tej grupy wiekowej! I to na podwy szonej adrenalinie. Niemo liwe? Gdybym nie by wiadkiem, te bym nie uwierzy. - Niestety znów 2 dru yny nie pojawi y si w drugim dniu zmaga. Chyba zmusi nas to do korekty regulaminu i w przysz ym roku cz dru yn zako czy swój udzia w Mistrzostwach po pierwszym dniu. Chcieli my tego unikn, bo nadrz dnym celem imprezy jest udzia w niej wszystkich ekip przez mo liwie równy czas. No i pora ka! Dwie ekipy zosta y zdyskwalifikowane za ustawiony korzystny dla obu dru yn wynik meczu. Tego tolerowa nigdy nie b dziemy. Nie tym doros ym si przygl dacie, m odzi sportowcy! No w a nie sportowcy?! Chyba musicie odrobi lekcj na temat istoty sportu tego prawdziwego, a nie tego z doniesie prasowych o korupcji w sportowym wiatku. To te nie s sportowcy, tylko hieny na sporcie eruj ce. Jedna z ekip ju chyba zrozumia a swój b d, bo nazajutrz ich przedstawi- ciel nas przeprosi za to niegodne sportowca zachowanie. Czekamy na podobn reakcj od ich wspólników z drugiej dru yny. No có, ca y czas si uczymy. Wszyscy, my te. I ci gle uwa amy, e nasze Mistrzostwa to dobry pomys na ferie, w tym roku, przy tej pogodzie, chyba nawet wyj tkowo dobry.- relacjonuje turniej Jerzy Bortniak. opr.

19 HOROSKOP Baran Ju na pocz tku tygodnia czeka Ci przyp yw gotówki. B dziesz mie teraz sprecyzowane cele i pragnienia. Jedyne, co mo e Ci pokrzy owa plany, to Twoja wieczna niecierpliwo. Gdy posypi si propozycje, pami taj, e warto czasem przyj co, co na pozór wydaje si nam ma o atrakcyjne. Rozbudz si w Tobie ambicje dotycz ce nauki lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W a nie dlatego mog Ci teraz wybra na szefa lub kierownika nowego przedsi wzi cia. Byk Przez ca y tydzie b dzie sporo zamieszania, wiele pilnych spraw do za atwienia. Mog Ci one przygnie swoim ci arem. Niejeden z Was mo e teraz narzeka, e chcia by by w innej skórze. Je li piastujesz wysokie stanowisko, teraz musisz pokaza swoim podw adnym, kto tu jest szefem. Pod koniec tygodnia sprawy nieza atwione spadn na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W sypialni ma e ska awantura powinna oczy ci sytuacj i podnie temperatur Waszych uczu. Bli nieta Dzi ki dobremu uk adowi gwiazd oraz planet b dziesz mia przed sob bardzo obiecuj ce chwile. Finansowo ca kiem nie- le, spory zastrzyk pieni dzy. Czeka Ci zmiana na lepsze. Przypomnisz sobie tak e o wa nej sprawie, która zgubi a si przez Twoj szybki tryb ycia. Pójd do kina, odpocznij lub spotkaj si ze znajomymi. B dziesz mie teraz sprecyzowane cele i pragnienia. Rak W tym tygodniu ci ko Ci b dzie skupi si na jednym zadaniu i zrobi co konkretnego, poniewa b dziesz buja w ob- okach, my l c o kim lub o czym, co jest normalnie poza Twoim zasi giem. Ale dzi ki temu mo esz lepiej pozna swoje potrzeby, zarówno dotycz ce ducha, jak i cia a. Na pocz tku tygodnia mo esz by równie troch rozkojarzony, marudny i zm czony. W po owie tygodnia radz Ci zrezygnowa z ambitnych planów. Lew W tym tygodniu raz b dzie z górki, raz pod górk. Wszystko si tak u o y, e b dziesz musia po wi ci wi cej czasu pracy zawodowej, szczególnie je li pracujesz w mediach lub udzielasz si publicznie. Niewykluczone, e prze o ony powierzy Ci odpowiedzialn funkcj, na któr d ugo czeka e. Taka praca sprawi Ci wiele rado ci i satysfakcji. W yciu prywatnym kieruj si inicjatyw, przygl daj si partnerowi, który w wymowny sposób daje Ci co do zrozumienia. Panna Odzyskasz w ko cu swój wigor oraz energi yciow. Zaczniesz dba o aktywno fizyczn, pokusisz si o wizyty w salonie odnowy biologicznej lub zawitasz do studia z wszystkimi nowinkami dotycz cymi poprawy urody. Zadbasz, by Twój brzuszek nabra oczekiwanego kszta tu, wzbogacisz codzienn diet o owoce i warzywa wspomagaj ce wyp ukiwanie toksyn z organizmu. Waga Tydzie bez wi kszych sukcesów, za to silnych wra e Ci nie zabraknie. Skup si w tym tygodniu na drobnych sprawach, pozb d si zaleg o ci lub wywi si z zobowi za, które niedawno z o y e innym. W sta ych zwi zkach nieco lepiej. Dla wolnych Wag to dobry okres na szukanie drugiej po ówki. Je li dostaniecie ciekawe propozycje dotycz ce pracy zawodowej, nie wahajcie si, otwórzcie si na zmiany, nawet gdyby cie musia y robi co po raz pierwszy w yciu. Skorpion Przed Tob awans, ale tylko wtedy, gdy zdeklarujesz ch podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z finansowymi decyzjami poczekaj jeszcze. Je li szukasz zatrudnienia, swoje CV napisz jasno i przejrzy cie, bez zb dnych ozdobników. Je li pracujesz na w asn r k, uwa aj na konkurencj, która bacznie przygl da si Twoim poczynaniom. poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu wew Kierowca kat C+E - Wolsztyn, ody,karna, Mochy, Przyprostynia Kierowca kat. C - Wolsztyn, Mochy, Pracownik fizyczny - Wolsztyn, Chorzemin, Wielichowo, Karpicko, migiel, Bucz, Nowe T oki, K b owo Krawiec - Babimost, Nia ek Wielki,Wolsztyn, Karpicko, Obra Murarz - Adamowo,Wolsztyn, Kopanica, ody, Rostarzewo Malarz - Wolsztyn, Karpicko, Nowa Wie, Chobienice Blacharz-dekarz - Wolsztyn, K b owo, Kie kowo In ynier budownictwa - Wolsztyn Kucharz - Wolsztyn, K b owo Sprzedawca - Wolsztyn, ody, K b owo, Bucz, Siedlec Sprzedawca /krawcowa / - Wolsztyn Stolarz - Siekówko, Bel cin, Mechanik, samochodowy - Wolsztyn, Kolsko, Siedlec Blacharz samochodowy - K b owo Cukiernik - Kargowa, Wolsztyn Elektromechanik, elektryk samochodowy - Wolsztyn lusarz, spawacz - Wolsztyn, K b owo, Reklin, Obra Instalator wod.-kan. - Obra, Wolsztyn Piekarz - Wolsztyn, Kolsko Masarz - Wolsztyn Lakiernik samochodowy - Bucz, Kolsko, Rostarzewo Operator koperciarek - Przyprostynia Kierowca kat D - ody, Przem t Krojczy - Karpicko Magazynier - Tuchorza Barman - Rakoniewice Operator maszyny - Berzyna Pomocnik cie li, dekarz - Solec Fryzjer - Zb szyn, Wolsztyn Kosmetyczka - Kaszczor Akwizytor - Wolsztyn Nauczyciel j. angielskiego - Mochy, Granowo Parkingowy - Wolsztyn Ksi gowa - Wolsztyn Prac. ochrony + licencja - Wolsztyn Prac. do ogrodnictwa - Nia ek Wielki Elektronik - Wolsztyn Fakturzystka - Wolsztyn Restauracja,,Parkowa Country Podrzewie (trasa A2: Pniewy - Poznañ) Ul. D³uga 17 Tel Serdecznie zapraszamy na domowe obiady. Oferujemy obszerne menu, w którym ka dy znajdzie coœ dla siebie. Czas spêdzony w naszej restauracji umili Pañstwu mi³a obs³uga, a tak e nastrój panuj¹cy u nas. Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe. Ceny konkurencyjne (negocjowane)! Zapraszamy od poniedzia³ku do niedzieli w godz. od 8.00 do Nowy, ekskluzywny klub nocny. Pilnie zatrudni dziewczyny. Super warunki! Tel Strzelec Tylko zaufanym osobom zwierzaj si ze swoich tajemnic i planów. Pierwsza po owa tygodnia to naprawd nie atwy okres dla Was. Aby sprosta tempu narzuconemu przez innych, koniecznie wieczorami si relaksujcie, pozostawcie obowi zki domowe swoim bliskim, korona im z g owy nie spadnie, je li troszk popracuj przy gospodarstwie domowym. W yciu prywatnym bez zmian. Mog od y wspomnienia dotycz ce Waszej pierwszej mi o ci. Kozioro ec Tygodniowa aura sprzyja dobremu samopoczuciu. Warto wybra si za miasto ze znajomymi lub do klubu. Mog czyha na Ciebie pokusy, by zrezygnowa z jakich planów czy projektów. Zanim postanowisz postawi kropk nad i, zastanów si dobrze, bo to mo e by chybiona decyzja. Od po owy tygodnia przyda si Wam wi cej konsekwencji i wytrwa o ci w d eniu postanowionych sobie celów. Wodnik W tym tygodniu przede wszystkim powiniene bardziej zadba o zdrowie. Mog Ci dolega bóle nieznanego pochodzenia, bóle g owy, migrena, nerwobóle, b dziesz mia tak e wi ksz sk onno do zranie i skalecze. Kontakty z otoczeniem wymaga b d od Ciebie wi kszej tolerancji oraz wewn trznego spokoju. To dobry tydzie na rozmowy o uczuciach. Pod koniec tygodnia Twoje akumulatory na aduj si po brzegi, staniesz si bardziej pewny siebie i otwarty na nowo ci, szczególnie je li zwi zane s z dyscyplin sportu, któr uprawiasz na co dzie. Ryby Mo esz si pokusi o robienie czego, na czym si zupe nie nie znasz i przy odrobinie szcz cia czeka Ci sukces. Zaczniesz si niecierpliwi widz c, jak problemy zawodowe zaczynaj si pi trzy, niestety w pojedynk nie dasz sobie rady. Popro o pomoc kogo zaufanego - nie odmówi. W yciu prywatnym wiele rado ci sprawi Ci niesienie pomocy innym, mo e w cz si do akcji, która ma w a nie taki cel.

20 str. 20 poniedzia ek, 05 luty 2007 SPRZEDA PALIW ARAL Z IMPORTU OLEJ NAPÊDOWY, OLEJ OPA OWY DOWÓZ GRATIS - NISKIE CENY TEL. KOM bbo2387 b1 BO02383 KOSZE DO ODPADÓW (sk³adane) UCHWYTY DO RUR I RYNIEN MALOWANIE PROSZKOWE ELEKTROMECHANIKA OBRÓBKA METALI (galwanizacja) KOMINKI WENTYLACYJNE z blachy kwasoodpornej PRODUKCJA-MONTA -SPRZEDA ZAK AD ŒLUSARSKI T. Sobieszek CHWALIM 32 K KARGOWEJ TEL. FAX (068) kom btu2351 b1 TU02347 Sprzedam czêœæ budynku mieszkalnego ok. 90 m kw. w centrum Nowego Tomyœla tel ant2390 a1 NT02386 Sprzedam - p³ug 5-skibowy - p³ug 3-skibowy - p³u ek 5-skibowy tel ant2389 a1 NT btu2192 b1 TU brk2376 b2 RK bnt2363 b2 NT bbo2358 b4 BO02354 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW PI TEK W SIEDLCU UL. PIASKOWA 12 ZATRUDNI PANIE DO ZWIJANIA ROLMOPSA TEL. (068) OD 8.00 DO bap2373 b1 AP02369 Sprzedam PIEC MIA OWY 4kw z osprzêtem oraz wentylatory si³owe tel. kom abo2374 a1 BO02370 Sprzedam - rozsiewacz wapna RCW5 - p³ug PHX6 - dwie przyczepy HL rozrzutnik tandem FORSCHITT tel btu2034 b1 TU02023 Sprzedam mieszkanie we Lwówku 60 m kw. I piêtro tel ant2372 a1 NT02368 Sprzedam Nissan Micra poj. 1,0 r. pr. listopad 1999 stan bdb tel ant2371 a1 NT02367 Poszukuje do wspó³pracy krawcowe z kwalifikacjami i doœwiadczeniem zawodowym, do wspó³tworzenia firmy odzie owej. Mile widziane osoby kreatywne z w³asnymi pomys³ami. tel. kom (068) (wieczorem). 3abo2385 a1 BO02381 SPRZEDAM DOM MIESZKALNY- PARTEROWY W BELÊCINIE 100 M KW. z zabudowaniami gospodarczymi 53 ary tel. (068) abo2384 a1 BO02380 Firma Impel HR Service pilnie zatrudni pracowników produkcji spo ywczej na terenie Kêb³owa. Kontakt: lub abo2379 a1 BO02375 POSIADAM DO WYNAJÊCIA LOKAL W RAKONIEWICACH (na Rynku) 16 M KW. TEK. KOM abo2378 a1 BO bbk106 b2 BK0096 3bap2383 b3 AP02379 Sprzedam DZIA KÊ BUDOWLAN uzbrojon¹ w Nowym Widzimiu 0,37a tel. kom abo2377 a1 BO02373

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY NA KARTĘ ROWEROWĄ Przygotowany przez Ilonę Biedak na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym

TEST SPRAWDZAJĄCY NA KARTĘ ROWEROWĄ Przygotowany przez Ilonę Biedak na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym TEST SPRAWDZAJĄCY NA KARTĘ ROWEROWĄ Przygotowany przez Ilonę Biedak na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym IMIĘ I NAZWISKO KLASA ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW 1. Narysuj znaki: Ustąp pierwszeństwa Droga

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

egzamin A2 30 180 210 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin A2 30 180 210 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin A2 30 180 210 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; Usuwanie pojazdów INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Policja, Straż Miejska

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia lipca 2010 r. R/10/003 LBY-4110-01-01/2010 Pani Izabella Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo