PISF kat PF 07 okladka I pol 12/4/07 7:30 Page 1 Polskie 2006/2007 y Polskie Film filmy 2006/2007 Sponsor PISF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISF kat PF 07 okladka I pol 12/4/07 7:30 Page 1 Polskie 2006/2007 y Polskie Film filmy 2006/2007 Sponsor PISF"

Transkrypt

1 Polskie filmy 2006/2007

2 Hollywood Reporter 12 lutego 2007 roku, 57. Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie

3 Polskie filmy 2006/2007 Polskie filmy 2006/2007 1

4 2 Polskie filmy 2006/2007

5 To by bardzo dobry rok dla polskiego kina. Nowa Ustawa o kinematografii przynios a wymierne efekty. Polski Instytut Sztuki Filmowej po pierwszym roku swojej dzia alnoêci mo e mówiç o realnych sukcesach, które majà bezpoêrednie prze o enie na o ywienie polskiego rynku filmowego. W 2006 roku PISF przeznaczy 78 mln z na sfinansowanie 702 projektów, w tym na produkcj i promocj filmów, ale tak e na mi dzynarodowà wymian i szkolenia absolwentów szkó filmowych, remonty kin, dystrybucj polskich filmów, festiwale i przeglàdy filmowe, wydawnictwa i wystawy upowszechniajàce kultur filmowà, rozwój DKF-ów i Kin Studyjnych. Ze Êrodków przeznaczonych na produkcj filmowà wydaliêmy decyzje o wspó finansowaniu 44 filmów fabularnych, 86 filmów dokumentalnych i 16 filmów animowanych oraz 31 produkcji przej tych od Agencji Produkcji Filmowej. 36 spoêród wszystkich produkcji to debiuty. Skuteczna promocja filmów oraz zwi kszenie liczby kopii przyczyni y si do wzrostu frekwencji w kinach. 35 projektów realizowanych w mi dzynarodowych koprodukcjach i promocja polskiego filmu za granicà sprawi y, e Polska w krótkim czasie zosta a uznana przez zagranicznych producentów i dystrybutorów za wiarygodnego partnera. Polskie kino staje si coraz bardziej interesujàce dla widza polskiego i zagranicznego, o czym Êwiadczy coraz liczniejsza obecnoêç polskich filmów na mi dzynarodowych festiwalach, w tym takich, gdzie byliêmy nieobecni przez ostatnià dekad, jak Cannes, ale tak e Berlin, Wenecja czy San Sebastian. Oddajemy w Paƒstwa r ce pierwsze wydanie katalogu Polskie filmy 2006/2007, w którym zaprezentowane sà najnowsze produkcje filmowe. Dotychczas ukaza y si dwie edycje katalogu New Polish Films w j zyku angielskim. Sta y si wiarygodnym êród em informacji na temat polskiej kinematografii i przyczyni y si do poszerzenia wiedzy o potencjale naszych twórców, producentów, firm i instytucji Êwiadczàcych us ugi filmowe. Niniejszy katalog jest podsumowaniem dokonaƒ polskich twórców filmowych w sezonie 2006/2007. Liczba produkcji filmowych wskazuje na dynamiczny rozwój kultury filmowej. Wierzymy, e wspó finansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wszystkich etapów powstawania filmów przyczyni si w nast pnych latach do nawiàzania do najêwietniejszych okresów polskiej kinematografii oraz do presti u polskich filmów, na miar naszych oczekiwaƒ i czasów, w których yjemy. Twórcom ycz wspania ych filmów a widzom poczucia satysfakcji i dumy z dzie a filmowego. Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Z perspektywy Los Angeles powo anie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oznacza powstanie jednego publicznego partnera na polskim rynku filmowym. Partnera dla du ych produkcji krajowych oraz dla zagranicznych koprodukcji. Nowa sytuacja w znaczàcy sposób zmieni a my- Êlenie o rodzimym przemyêle filmowym. Instytut to bez wàtpienia instytucja, która realizuje swoje g ówne zobowiàzania wspiera polski film. Jan A. P. Kaczmarek kompozytor Nowa ustawa o kinematografii, dostosowana do europejskich norm, wprowadzi a nas w obr b europejskich struktur organizacyjnych. Polski Instytut Sztuki Filmowej, powo any na mocy nowego prawa, opracowa nowoczesnà formu rodzimej kinematografii. To przede wszystkim nieodzowny element w systemie wpierania polskiego filmu. Instytut sta si te wiarygodnà instytucjà na europejskim forum filmowym. Zabiega o wzmocnienie roli polskiego filmu w Europie, a tak e ma szanse kreowaç korzystne warunki dla mi dzynarodowych koprodukcji. Krzysztof Zanussi re yser Polskie filmy 2006/2007 3

6 Wa ne adresy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/ Warszawa tel fax Filmoteka Narodowa ul. Pu awska Warszawa tel fax Stowarzyszenie Filmowców Polskich ul. Pu awska Warszawa tel fax Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ul. Jaracza Warszawa tel./fax Telewizja Polska Agencja Filmowa ul. Woronicza Warszawa tel ; fax Media Desk Polska ul. Che mska 19/21 pok Warszawa tel./fax Polskie filmy 2006/2007

7 Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2006 roku przeznaczył 78 milionów zł 702 projektów w Programach Operacyjnych Rozwój Projektu Produkcja Filmowa Upowszechnianie Kultury Filmowej Promocja Polskiego Filmu za Granicą Rozwój Kin i Dystrybucja Filmu Doskonalenie Zawodowe POLSKI INST Y TUT SZTUKI FILMOWE J Dyrektor Agnieszka Odorowicz a d r e s : u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i e s c i e 2 1 / 2 3 ; Wa r s z a w a telefon [+48 22] ; fax [+48 22] ; Sponsor PISF: PISF175x290.indd :13:49

8 Festiwale filmowe (wybrane) 32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia, wrzeênia 2007 kontakt Pomorska Fundacja Filmowa ul. Armii Krajowej Gdynia tel fax Festiwal Âwiatowego Filmu Dokumentalnego Planete Doc Review Warszawa, maja 2007 kontakt Against Gravity ul. Widok 5/7/ Warszawa tel./fax Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy konkurs polski Kraków, 31 maja - 5 czerwca 2007 kontakt biuro ul. Morawskiego 5 lok Kraków tel./fax Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych M odzi i Film Koszalin, czerwca 2007 kontakt biuro programowe Stowarzyszenie Filmowców Polskich ul. Pu awska Warszawa tel fax imprezy towarzyszàce 6 Polskie filmy 2006/2007

9 37. Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy Lubuskie Lato Filmowe agów, 24 czerwca 1 lipca 2007 kontakt Klub Kultury Filmowej ul. Kazimierza Wielkiego Zielona Góra tel./fax , Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty Wroc aw, lipca 2007 kontakt Era Nowe Horyzonty c/o Gutek Film ul. Zamenhofa Warszawa tel fax biuro prasowe obs uga goêci 23. Warszawski Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy paêdziernika 2007 termin nadsy ania filmów do selekcji: 15 czerwca 2007 CentEast Market Warsaw paêdziernika 2007 kontakt Warszawska Fundacja Filmowa skr. poczt. 816, Warszawa 1 tel./fax , Mi dzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdj ç Filmowych Camerimage ódê, 24 listopada - 1 grudnia 2007 kontakt Fundacja TUMULT ul. Rynek Nowomiejski Toruƒ tel fax Polskie filmy 2006/2007 7

10 Szko y filmowe (wybrane) Paƒstwowa Wy sza Szko a Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w odzi ul. Targowa 61/ ódê tel fax Uniwersytet Âlàski, Wydzia Radia i Telewizji im. Krzysztofa KieÊlowskiego ul. Bytkowska 1 B Katowice tel , , fax Mistrzowska Szko a Re yserii Filmowej Andrzeja Wajdy ul. Che mska Warszawa tel , tel./fax Warszawska Szko a Filmowa Policealna Szko a Artystyczna pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Âwieradowska Warszawa tel./fax tel. kom Polskie filmy 2006/2007

11 Najwa niejsze nagrody dla polskich filmów i realizatorów na zagranicznych festiwalach Nagrody indywidualne Filmy fabularne Maciej Adamek / Mi dzynarodowy fina Konkursu Scenariuszowego o Nagrod Hartley-Merrill: III Nagroda (maj 2006) za scenariusz Zdj cie [Grand Prix polskiego Konkursu Hartley-Merrill] Pawe Edelman / Operator Roku (Cinematographer of the Year) tytu przyznawany w ramach Hollywoodzkich Nagród Filmowych (2005) Jan A. P. Kaczmarek / OSCAR Nagroda Amerykaƒskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsza muzyka oryginalna za kompozycj do Marzyciela (Finding Neverland), re. Marc Forster (2005) Roman Polaƒski / Europejska Nagroda Filmowa nagroda za ca okszta t twórczoêci (grudzieƒ 2006) / Nagroda im. Federico Felliniego za ca okszta t twórczoêci (grudzieƒ 2006) Andrzej Seweryn / Ordre national de la Légion d honneur (francuska Legia Honorowa najwy sze francuskie odznaczenie paƒstwowe; 2005) Andrzej Wajda / Honorowy Z oty Niedêwiedê nagroda za ca okszta t twórczoêci na 56. Mi dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (luty 2006) / Z ota Kamera nagroda za ca okszta t twórczoêci na 14. Festiwalu Filmów Artystycznych (Art Film Festival) w Trencianskich Teplicach, S owacja (czerwiec 2006) / Krzy Âredni z Gwiazdà Orderu Republiki W gierskiej (listopad 2006) Krzysztof Zanussi / Taormina Arte Award for Cinematic Excellence nagroda za ca okszta t twórczoêci na MFF w Taorminie, W ochy (czerwiec 2006) / Krzy Oficerski Orderu Zas ugi Republiki W oskiej (Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana) za wielkie zas ugi, a zw aszcza za wk ad wniesiony do dialogu mi dzy kulturami oraz do dialogu mi dzy naukà a etykà (wrzesieƒ 2006) BARBÓRKA / THE FEAST OF ST. BARBARA re. Maciej Pieprzyca / 39. WorldFest Independent Film Festival Houston, USA: Gold REMI Prize dla najlepszego filmu telewizyjnego / 31. Mi dzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Telewizyjnych, P owdiw, Bu garia: nagroda za najlepszà rol kobiecà (Iwona Sitkowska; listopad 2006) DIABE / THE DEVIL (krótki metra ) re. Tomasz Szafraƒski / Slamdance Film Festival (USA): Nagroda Specjalna Jury dla najlepszego krótkiego filmu (styczeƒ 2006) DOSKONA E POPO UDNIE / THE PERFECT AFTERNOON re. Przemys aw Wojcieszek / 10. MFF Schermi d Amore, Werona, W ochy: Nagroda Jury M odzie owego (kwiecieƒ 2006) / New York Polish Film Festival: Above Borders Nagroda im. Krzysztofa KieÊlowskiego (maj 2006) JESTEM / I Am re. Dorota K dzierzawska / 56. MFF Berlin, Niemcy: Deutsches Kinderhilfswerk Special Mention (luty 2006) / 36. Giffoni Film Festival, W ochy: Nagroda Prezydenta Republiki W oskiej (czerwiec 2006) KOMORNIK / THE COLLECTOR re. Feliks Falk / 56. MFF Berlin, Niemcy: Nagroda Jury Ekumenicznego w sekcji Panorama (luty 2006) / 15. MFF Z oty Rycerz, Moskwa, Rosja: nagroda za najlepszà g ównà rol m skà Andrzej Chyra, nagroda za najlepszy scenariusz Grzegorz oszewski KOPIA MISTRZA / COPYING BEETHOVEN re. Agnieszka Holland / 54. MFF San Sebastian, Hiszpania: Nagroda CEC dla najlepszego filmu (wrzesieƒ 2006) MASZ NA IMI JUSTINE / YOUR NAME IS JUSTINE re. Franco de Peña / 22. Mons International Festival of Love Films, Belgia (luty 2006): nagroda za najlepszà rol kobiecà Anna CieÊlak; / Prix Ciné Femme Franco de Peña; / Europejski Festiwal Filmowy Sewilla, Hiszpania (listopad 2006): Nagroda w sekcji Eurimages / 36. Lubuskie Lato Filmowe, agów 2006: Nagroda Fundacji Wspó pracy Polsko-Niemieckiej dla najlepszego filmu polskiego Polskie filmy 2006/2007 9

12 MISTRZ / THE MASTER re. Piotr Trzaskalski / 17. MFF Triest, W ochy: Nagroda PublicznoÊci (styczeƒ 2006) / 23. Miami Film Festival, USA: Nagroda FIPRESCI (marzec 2006) MELODRAMAT / MELODRAMA (krótki metra ) re. Filip Marczewski / Nominacja do Studenckiego Oscara (kwiecieƒ 2006) / 34. MFF Huesca, Hiszpania): Danzante Award (czerwiec 2006) / 39. WorldFest MFF Houston, USA Nagroda Specjalna Jury (Remi Award) / 11. Rio de Janeiro Film School Festival: najlepsza fabu a studencka (czerwiec 2006) / XIV Art Film Festival, Trencianske Teplice, S owacja Nagroda Art Film dla najlepszego filmu studenckiego (czerwiec 2006) / Next Frame Film Festival Filadelfia, USA: nagroda za najlepsze zdj cia Rados aw aczuk (wrzesieƒ 2006) / MFF Zimbabwe: najlepszy krótki film (wrzesieƒ 2006) / Aye Aye Film Festival, Nancy, Francja: Grand Prix (wrzesieƒ 2006) / Barcelona Short Film Festival, Hiszpania: Grand Prix (paêdziernik 2006) / 21. European Short Film Festival, Brest, Francja: nagroda za najlepszà rol m skà Alan Andersz (grudzieƒ 2006) MÓJ NIKIFOR / MY NIKIFOR re. Krzysztof Krauze / 40. MFF Karlowe Wary: Grand Prix Kryszta owy Globus (lipiec 2006), Kryszta owy Globus za najlepszà re yseri Krzysztof Krauze, Kryszta owy Globus za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman, Nagroda Mi dzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot / International Actors Festival, Stozhary 2005, Kijów, Ukraina: Grand Prix Krystyna Feldman / Manila International Film Festival Cinemanila nagroda za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman / 18. Panorama of European Cinema, Ateny, Grecja: Nagroda FIPRESCI / 41. MFF Chicago, USA: Grand Prix Z oty Hugo; Srebrny Hugo za najlepszà rol m skà Roman Gancarczyk / 50. MFF Valladolid, Hiszpania: Nagroda za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman / 28. MFF Denver, USA: Nagroda im. Krzysztofa Kie- Êlowskiego dla najlepszej fabu y / MFF Pune, Indie: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (styczeƒ 2006) / 7. Los Angeles Polish Film Festival: Hollywood Eagle Awards (kwiecieƒ 2006) / 7. MFF Autorskich, Rabat, Maroko: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (lipiec/sierpieƒ 2006) / MFF Zimbabwe: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (wrzesieƒ 2006) ODA DO RADOÂCI / ODE TO JOY re. Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas / 25. Festiwal Debiutów Filmowych M odzi i Film, Koszalin: Nagroda Specjalna Jury, nagroda za rol m skà Piotr G owacki, za najlepszy monta, Nagroda Dziennikarzy (czerwiec 2006) / 12. MFF Cinema Tout Ecran, Genewa, Szwajcaria: najlepszy aktor Piotr G owacki (listopad 2006) ONO / STRANGER re. Ma gorzata Szumowska / Nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Europejskie Odkrycie Roku (2005) PAR OSÓB, MA Y CZAS / A FEW PEOPLE, A LITTLE TIME re. Andrzej Baraƒski / 41. MFF Karlowe Wary, Czechy: nagroda za najlepszà rol m skà Andrzej Hudziak (lipiec 2006) SOLIDARNOÂå, SOLIDARNOÂå... / SOLIDARITY, SOLIDARITY... / 39. WorldFest MFF Houston, USA: Platynowa REMI za najlepszy film historyczny WRÓ BY KUMAKA / THE CALL OF THE TOAD re. Robert Gliƒski / 14. MFF Love Is Folly Warna, Bu garia: Nagroda Specjalna Jury (wrzesieƒ 2006) Z ODZYSKU / RETRIEVAL re. S awomir Fabicki / 59. Cannes Film Festival: Nagroda Jury Ekumenicznego Wyró nienie Specjalne (may 2006) / Europejska Nagroda Filmowa nominacja w kategorii Europejskie Odkrycie Roku (2006) / MFF Thessaloniki, Grecja: Nagroda za najlepszà re- yseri S awomir Fabicki, za najlepszà rol m skà Antoni Pawlicki (listopad 2006) / 8. MFF Bratys awa, S owacja: Nagroda FIPRESCI, Nagroda PublicznoÊci, Nagroda za najlepszà rol m skà Antoni Pawlicki (grudzieƒ 2006) 10 Polskie filmy 2006/2007

13 Dokumenty BIEDA ZIEMIA / POOR TRAP SOIL re. Filip Marczewski / MFF Karlowe Wary konkurs dokumentalny (lipiec 2005) BO E CIA O / CORPUS CHRISTI re. Adam Sikora / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs krajowy: Srebrny Lajkonik (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych, Kanton, Chiny: najlepsza re yseria (grudzieƒ 2006) CA Y DZIE RAZEM / ALL DAY TOGETHER re. Marcin Kosza ka / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy: Specjalne Wyró nienie Jury (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych Jihlava, Czechy najlepszy dokument z Europy Centralnej (listopad 2006) DZIECI Z LENINGRADZKIEGO / THE CHILDREN OF LENINGRADSKY re. Hanna Polak i Andrzej Celiƒski / nominacja do Oscara w kategorii najlepszy krótki dokument / International Documentary Association Award (IDA) / MFF Manila, Filipiny: nagroda dla najlepszego Dokumentu / Nominacja do Nagrody Emmy w kategoriach Najlepszy Dokument, Najlepszy Monta (lipiec 2006) / Festiwal Filmów o Prawach Cz owieka, Kijów, Ukraina: Grand Prix HERKULES WYRUSZA W ÂWIAT / HERCULES VENTURES INTO THE WORLD re. Lidia Duda / MFF Dokumentalnych, Kanton, Chiny: Grand Prix (grudzieƒ 2006) JEDEN DZIE W PRL / A DAY IN THE PEOPLE S REPUBLIC OF POLAND re. Maciej Drygas / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy: Srebrny Smok (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych Tajpej, Tajwan: Nagroda Specjalna Jury (paêdziernik/listopad 2006) JESTEM / I AM WITH YOU re. Maciej Adamek / 35. MFF Roshd, Iran: Z oty Medal (listopad 2005) / MFF Dokumentalnych Bejrut, Liban: Nagroda dla najlepszego dokumentu (listopad 2005) / The End Of The Pier International Film Festival, Anglia: Nagroda dla najlepszego dokumentu (maj 2006) / The New York Festivals, USA: certyfikat finalisty w kategorii dokument telewizyjny dotyczàcy zdrowia / Aljazeera International Television Production Festival, Katar: II nagroda w kategorii filmów niearabskich LEKCJA BIA ORUSKIEGO / BELARUSIAN LESSON re. Miros aw Dembiƒski / DOK 2006, Lipsk, Niemcy: Nagroda MDR dla najlepszego filmu z Europy Wschodniej (listopad 2006) / IDFA International Documentary Festival Amsterdam, Holandia sekcja The MovieSquad DOC U! Nagroda dla najlepszego filmu (grudzieƒ 2006) NASIONA / THE SEEDS re. Wojciech Kasperski / MFF Dokumentalnych Flahertiana, Perm, Rosja: Wielki Srebrny Nanuk nagroda dla najlepszego dokumentu / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs krajowy: Grand Prix Z oty Lajkonik, Nagroda Kodaka, Nagroda Jury Studentów Miasta Krakowa / AFI Discovery Channel Documentary Festival Silverdocs, Waszyngton, USA G ówna Nagroda dla krótkiego dokumentu / 28. Big Muddy Film Festival, Illinois, USA: nagroda dla najlepszego krótkiego filmu / Laur Rosyjska Nagroda Filmowa, Moskwa, Rosja: nagroda za najlepszy film niefabularny / Festiwal Filmowy Wakacyjne Kadry, Cieszyn 2006: Z ota Podkowa, nagroda za najlepszy debiut operatorski Szymon Lenkowski / Festiwal Prix Europa 2006, Berlin, Niemcy: Wyró nienie Specjalne / Festiwal Mediów Cz owiek w zagro eniu, ódê 2006: Nagroda Specjalna Jury / The CMU International Film Festival 2006 Faces of Democracy, Pittsburgh: Nagroda G ówna w kategorii: Student International Short Film / Prezentowany na wielu innych festiwalach, m.in. IN- PUT 2006, DOK, Lipsk 2006 i Festiwalach Filmów Polskich w Ameryce. SZCZUR W KORONIE / RAT IN A CROWN re. Jacek B awut / 14. International Etnographic Film Festival, Cadca, S owacja: Bràzowy Turoƒ dla najlepszego dokumentu (listopad 2006) ZA P OTEM / BEHIND THE FENCE re. Marcin Sauter / Cinema Reel Festival, Pary, Francja: Grand Prix dla najlepszego krótkiego filmu (marzec 2006) YCIE PRZED TOBÑ / LIFE TO LIVE re. Maciej Adamek / FlickerFest International Short Film Festival, Sydney, Australia: Nagroda National Geographic dla najlepszego dokumentu (styczeƒ 2005) / 27. Chicago International Children s Film Festival: Nagroda Jury Doros ych (listopad 2005) Polskie filmy 2006/

14 Animacje ICHTHYS re. Marek Skrobecki / Ottawa International Animation Festival, Kanada: I Nagroda w kategorii Narrative Short Work (2005) / International Animation Festival Balkanima Belgrad, Serbia: Grand Prix (paêdziernik 2006) JAM SESSION re. Izabela Pluciƒska / Berlin International Film Festival Srebrny Niedêwiedê dla najlepszego krótkiego filmu (ex aequo z The Intervention, re. Jay Duplass; luty 2005) SZTUKA SPADANIA / FALLEN ART re. Tomek Bagiƒski / Beverly Hills International Film Festival, USA: Z ota Palma dla najlepszej animacji / FF SIGRAPH, Los Angeles, USA: Grand Jury Prize Special Mention / MFF Animago, Stuttgart, Niemcy: Animago Award / Prix Ars Electronica CyberArts, Linz, Austria: Z ota Nike / MFF Krótkich, Teheran, Iran: Grand Prix / MFF Tirana, Albania: Grand Prix / Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA dla najlepszej krótkiej animacji (luty 2006) Programy i filmy dla dzieci BER O (CZ Âå SERII MAGICZNE DRZEWO) / THE SCEPTRE (EPISODE OF TV SERIES: THE MAGIC TREE) re. Andrzej Maleszka / MF Filmów i Programów dla Dzieci Prix Jeunesse : Grand Prix, Nagroda Jury Dzieci cego (maj 2006) BRACIA (CZ Âå SERII MAGICZNE DRZEWO) / BROTHERS (EPISODE OF TV SERIES: THE MAGIC TREE) re. Andrzej Maleszka / International Film Festival for Children and Young Audience Schlingel, Niemcy: Grand Prix dla najlepszego filmu telewizyjnego / 31. International Television Film and Programme Festival, P owdiw, Bu garia: Srebrna Szkatu ka Srebrne Grand Prix (listopad 2006) DREWNIANY PIES (CZ Âå SERII: MAGICZNE DRZEWO) / THE WOODEN DOG (episode of TV series: The Magic Tree) re. Andrzej Maleszka / International Children Film Festival, Kair, Egipt: The Bronze Cairo (marzec 2005) LODOWA GÓRA / ICE MOUNTAIN re. Robert Tur o / 48. New York Festival, USA: Âwiatowy Z oty Medal dla najlepszej produkcji dla dzieci (styczeƒ 2005) 12 Polskie filmy 2006/2007

15 filmy fabularne Polskie filmy 2006/

16 Aleja Gówniarzy / Absolute Beginner re yseria, scenariusz, zdj cia, monta Piotr Szczepaƒski scenografia Paulina Po om kostiumy Aneta Flis udêwi kowienie Kuba Lenarczyk Studio Segment dêwi k na planie Leszek Freund kompozycja specjalnych efektów dêwi kowych Joanna Napieralska Strefa Dêwi ku kierownictwo produkcji Anna Pachnicka obsada Marcin Brzozowski (Marcin), Ewa ukasiewicz (Kasia), Wojciech Mecwaldowski (Radek), Bartosz Picher (Igor), Marcel Wiercichowski (Jan), Matylda Paszczenko (Agata), El bieta Komorowska (Lucy), Katarzyna Maternowska (Ewa), Marcin Malatyƒski (Tulipan) produkcja Anagram Film, tel , strona internetowa koprodukcja Opus Film wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej produkcja wykonawcza Anagram Film producent Anna Pachnicka dystrybucja Dystrybutornia sprzeda Êwiatowa Anagram Film 35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital Surround EX, 87 Polska 2007 Kasia i Marcin si rozstali. Ona wyjecha a do Warszawy, on zosta w odzi. Tej nocy spotkajà si ponownie. Piotr Szczepaƒski Ur w odzi. Z wykszta cenia operator ( ódzkà szko filmowà ukoƒczy w 1999), z zami owania re yser. Pracowa jako operator kamery w filmie Dzieƒ Êwira Marka Koterskiego, realizowa zdj cia do spektakli Teatru Telewizji w re. Krzysztofa Zanussiego i S awomira Fabickiego. Laureat Z otego Lajkonika Grand Prix 44. Krakowskiego Festiwalu Filmowego (2004) za dokument Generacja C.K.O.D. i Grand Prix Nokia Mobile Movie Competition na XXI Warszawskim Festiwalu Filmowym (2005) za krótki film Przysz oêç polskiej kinematografii. Aleja Gówniarzy to jego pe nometra owy debiut fabularny. 14 Polskie filmy 2006/2007

17 Beautiful / Beautiful re yseria, scenariusz, monta Piotr Matwiejczyk zdj cia Piotr ukowski muzyka ukasz Lipiƒski kostiumy Goria Kornyluk dêwi k ukasz Lipiƒski kierownictwo produkcji Piotr Matwiejczyk obsada Sylwia Juszczak (Anna), Marcin Dorociƒski (Dominik), Dawid Antkowiak (Dawid), Teresa Sawicka (matka), Magdalena Woêniak (Magda), Angelika Kubasik (Jagoda), Andrzej Ga a (lekarz), Leszek Roso ek (ojciec) produkcja Muflon Pictures Piotr Matwiejczyk, Kryniczno, ul. Parkowa 58, Wisznia Ma a, tel. kom ; Exd art Obrazy bez granic producenci Piotr Matwiejczyk, Piotr ukowski dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa otwarta Betacam SP, kolor, Dolby Stereo, 62 Para m odych ludzi chce sprzedaç swoje nienarodzone jeszcze dziecko ma eƒstwu, którego dziecko zmar o. Piotr Matwiejczyk Ur w Trzebnicy. Re yser, scenarzysta, aktor. Ukoƒczy kierownictwo produkcji w Studium Filmowo-Telewizyjnym we Wroc awiu. Autor ponad 100 krótkich i 10 pe nometra owych fabu (cz Êç wspólnie z bratem, Dominikiem), nagradzanych na licznych festiwalach offowych w Polsce i za granicà. Jego Wstyd dosta nagrod na MFF Era Nowe Horyzonty we Wroc awiu w konkursie Nowe Kino Polskie (2006). Wa niejsze filmy pe nometra owe: 2004: O czym sà moje oczy; 2005: Emilia; Homo Father; 2006: Wstyd. Polskie filmy 2006/

18 Benek / Benek re yseria Robert Gliƒski scenariusz Irena Morawska, Jerzy Morawski zdj cia Jan Budzowski scenografia Anna Wunderlich kostiumy Agata Culak monta Krzysztof Szpetmaƒski dêwi k Maria Chilarecka obsada Marcin Tyrol (Benek), Miros awa ak (Danka), Krystyna Ulewicz (matka Benka), Zbigniew Stryj (Eryk), Magdalena Pop awska (Otylia), Andrzej Mastalerz (Chrystusik) produkcja Apple Film Production, ul. Bagatela 10/12, Warszawa, tel , fax , koprodukcja Telewizja Polska Agencja Filmowa; Canal+ Polska; EPO Film Austria wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Program Media Plus producenci Dariusz Jab oƒski, Violetta Kamiƒska, Izabela Wójcik dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa Apple Film Production 35 mm, kolor, Dolby Digital, 100 Polska Austria 2007 Komedia. Benek straci prac w kopalni. Jego Êwiat si rozpad. NieÊmia y m czyzna musi si odnaleêç w zupe nie nowej rzeczywistoêci. Robert Gliƒski Ur Re yser i scenarzysta. Absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej (1975) i re yserii w ódzkiej szkole filmowej (1979). Realizator dokumentów, spektakli teatralnych i Teatru Telewizji. Laureat kilkudziesi ciu nagród na polskich i mi dzynarodowych festiwalach za Niedzielne igraszki, Wszystko, co najwa niejsze i CzeÊç Tereska. Filmografia fabularna: 1983: Niedzielne igraszki; 1985: RoÊliny trujàce; 1988: ab dzi Êpiew; 1990: Superwizja; 1992: Wszystko, co najwa niejsze; 1996: Matka swojej matki; 1997: Kochaj i rób co chcesz; 2000: Izabela (tv); 2001: CzeÊç, Tereska; 2005: Wró by kumaka (Unkenrufe); Krajobraz [w: ] SolidarnoÊç, SolidarnoÊç; 2007: Benek 16 Polskie filmy 2006/2007

19 Bezmiar sprawiedliwoêci / Immensity of Justice re yseria i scenariusz Wies aw Saniewski zdj cia Mariusz Palej muzyka Maciej Muraszko, goêcinnie Stefano Gianotti scenografia Marta Krieger kostiumy Anna Weber monta Jaros aw Barzan dêwi k Pawe uczyc-wyhowski kierownik produkcji Andrzej Stachecki obsada Jan Frycz (Micha Wilczek), Robert Olech ( ukasz), Bo ena Stachura (Bo ena), Jan Englert (Pawe BoÊ), Artur BarciÊ (prokurator), Artur mijewski (Jerzy), Robert Gonera (s dzia), Danuta Stenka (Kamila), Maria Pakulnis (pani Kuter), Tomasz Schimscheiner (Andrzej), Marietta ukowska (Dominika), Krystyna Sienkiewicz (kobieta w restauracji), Ewa Wencel ( ukiƒska), Edwin Petrykat ( ukiƒski), Ewa B aszczyk ( awniczka), Weronika Rosati (protokolantka), Wojciech Mecwaldowski (Wiktor), Joanna Pierzak (Dora), Halina Âmiela-Jacobson ( awniczka), Gra yna Krukówna ( awniczka), Adam Pater (Patryk), Magdalena Nieç (Anna), Igor Przegrodzki (arcybiskup), Joanna Rossa (Stenia), Bronis aw Wroc awski (psychiatra, bieg y sàdowy), Agnieszka Valente (Zofia), Anna Prus (Marta), Anna Dijuk (Basia), Tadeusz Szymków (porucznik Âwitoƒ), Aleksander Podolak (kapitan Rzecki) produkcja Saco Films Ltd., Wystawowa 1, Wroc aw, tel , tel. kom , ; Telewizja Polska - Agencja Filmowa; Atlas Sztuki; Instytucja Filmowa Max-Film wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producent Wies aw Saniewski dystrybucja Kino Âwiat, ul. Belwederska 20/22, Warszawa, tel , tel. kom sprzeda Êwiatowa Telewizja Polska - Biuro Wspó pracy Mi dzynarodowej i Handlu, tel ; 35 mm, kolor, 1:1,85, Dolby Digital, 128 Znany adwokat opowiada absolwentowi prawa histori kontrowersyjnego procesu sprzed lat, w którym znanego dziennikarza, oskar onego o morderstwo kochanki w zaawansowanej cià y, skazano mimo braku dowodów winy. Wies aw Saniewski Ur we Wroc awiu. Re yser, scenarzysta, producent. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wroc awskim. Studiowa tak e histori sztuki i dziennikarstwo, ukoƒczy Studium Scenariuszowe w ódzkiej szkole filmowej (1980). Krytyk filmowy, autor kilku ksià ek, wyk adowca. Laureat nagród za poszczególne filmy i za ca okszta t twórczoêci. Filmografia fabularna: 1981: Wolny strzelec; 1983: Nadzór; 1985: Sezon na ba anty; 1988: Dotkni ci; 1993: Obcy musi fruwaç; 1996: Deszczowy o nierz; 2006: Bezmiar sprawiedliwoêci Polskie filmy 2006/

20 Braciszek / Little Brother re yseria i scenariusz Andrzej Baraƒski na podstawie ksià ki Patron maluczkich (red. O. Bogdan Brzuszek OFM) zdj cia Dariusz Kuc scenografia Albina Baraƒska kostiumy Katarzyna Morawska monta Wanda Zeman dêwi k Barbara Domaradzka, Piotr Domaradzki charakteryzacja Anna Adamek kierownictwo produkcji Gra yna Seyfried obsada Artur BarciÊ (brat Alojzy Piotr Kosiba), Grzegorz Go aszewski (brat Jacek), Janusz Wliz o (fryzjer), Henryk B a ejczyk (ojciec Melchior), Janusz agodziƒski (ojciec gwardian), Andrzej Okrza- apicki (ojciec prowincja ), Rafa Dajbor (drogerzysta), Ewa Pajàk (gospodyni), Zbigniew Kasprzyk (gospodarz), Antoni Kobia ka (furman), Grzegorz Kulikowski (dziedzic), Micha W odarczyk (syn piekarza), Ewa Oksza- apicka (kobieta z miasteczka), Bart omiej Bobrowski (zakonnik) produkcja Telewizja Polska Agencja Filmowa, ul. Woronicza 17, Warszawa, tel , fax produkcja wykonawcza Skorpion Art Film, ul. Che mska 21, Warszawa, tel (Pawe Rakowski, Ma gorzata Jurczak) dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa Telewizja Polska Biuro Wspó pracy Mi dzynarodowej i Handlu, tel ; HD, kolor, 98 Polska 2007 OpowieÊç o bracie Alojzym (w. Piotr Kosiba), franciszkaninie z Wieliczki pod Krakowem ( ), opiekunie najubo szych, s ynàcym z dobroci i pogody ducha. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczà si w 1963 roku. Andrzej Baraƒski Ur w Piƒczowie. Re yser i scenarzysta. Absolwent re yserii ódzkiej szko y filmowej (1973). Autor ponad 30 dokumentów i filmów o sztuce, wielokrotnie nagradzanych. Laureat medali i nagród za ca- okszta t twórczoêci, nagród festiwalowych w Polsce i za granicà oraz nagród krytyków i dziennikarzy. Filmografia fabularna 1975: W domu; 1979: Wolne chwile; 1982: Niech ci odleci mara; 1984: Kobieta z prowincji; 1986: Lucyna (tv); 1987: Tabu; 1990: Kramarz; 1991: Nad rzekà, której nie ma; 1992: Kawalerskie ycie na obczyênie; 1993: Dwa ksi yce; 1995: Horror w Weso ych Bagniskach; 1996: Dzieƒ wielkiej ryby; 2000: Niech gra muzyka (tv); 2002: Wszyscy Êwi ci [w: ] Âwi ta polskie (tv); 2005: Par osób, ma y czas; 2007: Braciszek (tv) 18 Polskie filmy 2006/2007

New Polish Films. New Polish Films 2007

New Polish Films. New Polish Films 2007 New Polish Films 2007 1 2 This was an excellent year for the Polish film industry. The new Cinematography Law, which lead to the establishment of the Polish Film Institute, has finally brought about its

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

1. MARCIN FILIPOWICZ l. 28 stypendium na zakup sprzętu, adaptacja film. Taksim A. Stasiuka oraz montaż trailera filmu dok. pt. Kościół na końcu świata

1. MARCIN FILIPOWICZ l. 28 stypendium na zakup sprzętu, adaptacja film. Taksim A. Stasiuka oraz montaż trailera filmu dok. pt. Kościół na końcu świata 1. MARCIN FILIPOWICZ l. 28 stypendium na zakup sprzętu, adaptacja film. Taksim A. Stasiuka oraz montaż trailera filmu dok. pt. Kościół na końcu świata Wykształcenie: 2012 lic., reżyseria filmowa, Wydział

Bardziej szczegółowo

M + U + Z + Y + K + A :

M + U + Z + Y + K + A : M U Z Y K A : Muzyka polska 2011 Raport roczny 1. Muzyka M polska 2011. Raport roczny IMIT 0009 Z Copyright by Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa 2013 2. Wydawca: Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa Andrzej

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Tel.: (022) 211 90 02 Fax.: (022) 211 90 33 e-mail: biuro@muzhp.pl w w w. m u z h p. p l Muzeum Historii Polski 2007 Szanowni Paƒstwo! W dobie,

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Fot. K. Zar bska, P. Karski, Marek Mu enko 5 lat na scenie Na weso o Na koniec dowody, e nie jesteêmy a tak powa ni, jak mog oby si wydawaç po przeczytaniu artyku ów

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

Prezentuje film. Bakura Bakuradze SHULTES. 100 min., 35 mm, kolor, Dolby Digital, 1:1.85; Rosja, 2008

Prezentuje film. Bakura Bakuradze SHULTES. 100 min., 35 mm, kolor, Dolby Digital, 1:1.85; Rosja, 2008 Prezentuje film Bakura Bakuradze SHULTES 100 min., 35 mm, kolor, Dolby Digital, 1:1.85; Rosja, 2008 Dystrybucja filmu w Polsce: 35 mm Sp. z o.o. ul. Erazma Cio ka 30, 01-432 Warszawa Tel. /fax. 022 837

Bardziej szczegółowo

New Polish Films 10 20 2010 olish Films w P Ne

New Polish Films 10 20 2010 olish Films w P Ne New Polish Films 2010 New Polish Films 200 2 Agnieszka Odorowicz Tomasz Bagiński Piotr Dzięcioł introduction Ladies and Gentlemen, True are the words of the president of the jury at the 34 th Polish Film

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego wydawca:

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo