PISF kat PF 07 okladka I pol 12/4/07 7:30 Page 1 Polskie 2006/2007 y Polskie Film filmy 2006/2007 Sponsor PISF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISF kat PF 07 okladka I pol 12/4/07 7:30 Page 1 Polskie 2006/2007 y Polskie Film filmy 2006/2007 Sponsor PISF"

Transkrypt

1 Polskie filmy 2006/2007

2 Hollywood Reporter 12 lutego 2007 roku, 57. Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie

3 Polskie filmy 2006/2007 Polskie filmy 2006/2007 1

4 2 Polskie filmy 2006/2007

5 To by bardzo dobry rok dla polskiego kina. Nowa Ustawa o kinematografii przynios a wymierne efekty. Polski Instytut Sztuki Filmowej po pierwszym roku swojej dzia alnoêci mo e mówiç o realnych sukcesach, które majà bezpoêrednie prze o enie na o ywienie polskiego rynku filmowego. W 2006 roku PISF przeznaczy 78 mln z na sfinansowanie 702 projektów, w tym na produkcj i promocj filmów, ale tak e na mi dzynarodowà wymian i szkolenia absolwentów szkó filmowych, remonty kin, dystrybucj polskich filmów, festiwale i przeglàdy filmowe, wydawnictwa i wystawy upowszechniajàce kultur filmowà, rozwój DKF-ów i Kin Studyjnych. Ze Êrodków przeznaczonych na produkcj filmowà wydaliêmy decyzje o wspó finansowaniu 44 filmów fabularnych, 86 filmów dokumentalnych i 16 filmów animowanych oraz 31 produkcji przej tych od Agencji Produkcji Filmowej. 36 spoêród wszystkich produkcji to debiuty. Skuteczna promocja filmów oraz zwi kszenie liczby kopii przyczyni y si do wzrostu frekwencji w kinach. 35 projektów realizowanych w mi dzynarodowych koprodukcjach i promocja polskiego filmu za granicà sprawi y, e Polska w krótkim czasie zosta a uznana przez zagranicznych producentów i dystrybutorów za wiarygodnego partnera. Polskie kino staje si coraz bardziej interesujàce dla widza polskiego i zagranicznego, o czym Êwiadczy coraz liczniejsza obecnoêç polskich filmów na mi dzynarodowych festiwalach, w tym takich, gdzie byliêmy nieobecni przez ostatnià dekad, jak Cannes, ale tak e Berlin, Wenecja czy San Sebastian. Oddajemy w Paƒstwa r ce pierwsze wydanie katalogu Polskie filmy 2006/2007, w którym zaprezentowane sà najnowsze produkcje filmowe. Dotychczas ukaza y si dwie edycje katalogu New Polish Films w j zyku angielskim. Sta y si wiarygodnym êród em informacji na temat polskiej kinematografii i przyczyni y si do poszerzenia wiedzy o potencjale naszych twórców, producentów, firm i instytucji Êwiadczàcych us ugi filmowe. Niniejszy katalog jest podsumowaniem dokonaƒ polskich twórców filmowych w sezonie 2006/2007. Liczba produkcji filmowych wskazuje na dynamiczny rozwój kultury filmowej. Wierzymy, e wspó finansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wszystkich etapów powstawania filmów przyczyni si w nast pnych latach do nawiàzania do najêwietniejszych okresów polskiej kinematografii oraz do presti u polskich filmów, na miar naszych oczekiwaƒ i czasów, w których yjemy. Twórcom ycz wspania ych filmów a widzom poczucia satysfakcji i dumy z dzie a filmowego. Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Z perspektywy Los Angeles powo anie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oznacza powstanie jednego publicznego partnera na polskim rynku filmowym. Partnera dla du ych produkcji krajowych oraz dla zagranicznych koprodukcji. Nowa sytuacja w znaczàcy sposób zmieni a my- Êlenie o rodzimym przemyêle filmowym. Instytut to bez wàtpienia instytucja, która realizuje swoje g ówne zobowiàzania wspiera polski film. Jan A. P. Kaczmarek kompozytor Nowa ustawa o kinematografii, dostosowana do europejskich norm, wprowadzi a nas w obr b europejskich struktur organizacyjnych. Polski Instytut Sztuki Filmowej, powo any na mocy nowego prawa, opracowa nowoczesnà formu rodzimej kinematografii. To przede wszystkim nieodzowny element w systemie wpierania polskiego filmu. Instytut sta si te wiarygodnà instytucjà na europejskim forum filmowym. Zabiega o wzmocnienie roli polskiego filmu w Europie, a tak e ma szanse kreowaç korzystne warunki dla mi dzynarodowych koprodukcji. Krzysztof Zanussi re yser Polskie filmy 2006/2007 3

6 Wa ne adresy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/ Warszawa tel fax Filmoteka Narodowa ul. Pu awska Warszawa tel fax Stowarzyszenie Filmowców Polskich ul. Pu awska Warszawa tel fax Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ul. Jaracza Warszawa tel./fax Telewizja Polska Agencja Filmowa ul. Woronicza Warszawa tel ; fax Media Desk Polska ul. Che mska 19/21 pok Warszawa tel./fax Polskie filmy 2006/2007

7 Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2006 roku przeznaczył 78 milionów zł 702 projektów w Programach Operacyjnych Rozwój Projektu Produkcja Filmowa Upowszechnianie Kultury Filmowej Promocja Polskiego Filmu za Granicą Rozwój Kin i Dystrybucja Filmu Doskonalenie Zawodowe POLSKI INST Y TUT SZTUKI FILMOWE J Dyrektor Agnieszka Odorowicz a d r e s : u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i e s c i e 2 1 / 2 3 ; Wa r s z a w a telefon [+48 22] ; fax [+48 22] ; Sponsor PISF: PISF175x290.indd :13:49

8 Festiwale filmowe (wybrane) 32. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia, wrzeênia 2007 kontakt Pomorska Fundacja Filmowa ul. Armii Krajowej Gdynia tel fax Festiwal Âwiatowego Filmu Dokumentalnego Planete Doc Review Warszawa, maja 2007 kontakt Against Gravity ul. Widok 5/7/ Warszawa tel./fax Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy konkurs polski Kraków, 31 maja - 5 czerwca 2007 kontakt biuro ul. Morawskiego 5 lok Kraków tel./fax Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych M odzi i Film Koszalin, czerwca 2007 kontakt biuro programowe Stowarzyszenie Filmowców Polskich ul. Pu awska Warszawa tel fax imprezy towarzyszàce 6 Polskie filmy 2006/2007

9 37. Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy Lubuskie Lato Filmowe agów, 24 czerwca 1 lipca 2007 kontakt Klub Kultury Filmowej ul. Kazimierza Wielkiego Zielona Góra tel./fax , Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty Wroc aw, lipca 2007 kontakt Era Nowe Horyzonty c/o Gutek Film ul. Zamenhofa Warszawa tel fax biuro prasowe obs uga goêci 23. Warszawski Mi dzynarodowy Festiwal Filmowy paêdziernika 2007 termin nadsy ania filmów do selekcji: 15 czerwca 2007 CentEast Market Warsaw paêdziernika 2007 kontakt Warszawska Fundacja Filmowa skr. poczt. 816, Warszawa 1 tel./fax , Mi dzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdj ç Filmowych Camerimage ódê, 24 listopada - 1 grudnia 2007 kontakt Fundacja TUMULT ul. Rynek Nowomiejski Toruƒ tel fax Polskie filmy 2006/2007 7

10 Szko y filmowe (wybrane) Paƒstwowa Wy sza Szko a Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w odzi ul. Targowa 61/ ódê tel fax Uniwersytet Âlàski, Wydzia Radia i Telewizji im. Krzysztofa KieÊlowskiego ul. Bytkowska 1 B Katowice tel , , fax Mistrzowska Szko a Re yserii Filmowej Andrzeja Wajdy ul. Che mska Warszawa tel , tel./fax Warszawska Szko a Filmowa Policealna Szko a Artystyczna pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Âwieradowska Warszawa tel./fax tel. kom Polskie filmy 2006/2007

11 Najwa niejsze nagrody dla polskich filmów i realizatorów na zagranicznych festiwalach Nagrody indywidualne Filmy fabularne Maciej Adamek / Mi dzynarodowy fina Konkursu Scenariuszowego o Nagrod Hartley-Merrill: III Nagroda (maj 2006) za scenariusz Zdj cie [Grand Prix polskiego Konkursu Hartley-Merrill] Pawe Edelman / Operator Roku (Cinematographer of the Year) tytu przyznawany w ramach Hollywoodzkich Nagród Filmowych (2005) Jan A. P. Kaczmarek / OSCAR Nagroda Amerykaƒskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsza muzyka oryginalna za kompozycj do Marzyciela (Finding Neverland), re. Marc Forster (2005) Roman Polaƒski / Europejska Nagroda Filmowa nagroda za ca okszta t twórczoêci (grudzieƒ 2006) / Nagroda im. Federico Felliniego za ca okszta t twórczoêci (grudzieƒ 2006) Andrzej Seweryn / Ordre national de la Légion d honneur (francuska Legia Honorowa najwy sze francuskie odznaczenie paƒstwowe; 2005) Andrzej Wajda / Honorowy Z oty Niedêwiedê nagroda za ca okszta t twórczoêci na 56. Mi dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (luty 2006) / Z ota Kamera nagroda za ca okszta t twórczoêci na 14. Festiwalu Filmów Artystycznych (Art Film Festival) w Trencianskich Teplicach, S owacja (czerwiec 2006) / Krzy Âredni z Gwiazdà Orderu Republiki W gierskiej (listopad 2006) Krzysztof Zanussi / Taormina Arte Award for Cinematic Excellence nagroda za ca okszta t twórczoêci na MFF w Taorminie, W ochy (czerwiec 2006) / Krzy Oficerski Orderu Zas ugi Republiki W oskiej (Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana) za wielkie zas ugi, a zw aszcza za wk ad wniesiony do dialogu mi dzy kulturami oraz do dialogu mi dzy naukà a etykà (wrzesieƒ 2006) BARBÓRKA / THE FEAST OF ST. BARBARA re. Maciej Pieprzyca / 39. WorldFest Independent Film Festival Houston, USA: Gold REMI Prize dla najlepszego filmu telewizyjnego / 31. Mi dzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Telewizyjnych, P owdiw, Bu garia: nagroda za najlepszà rol kobiecà (Iwona Sitkowska; listopad 2006) DIABE / THE DEVIL (krótki metra ) re. Tomasz Szafraƒski / Slamdance Film Festival (USA): Nagroda Specjalna Jury dla najlepszego krótkiego filmu (styczeƒ 2006) DOSKONA E POPO UDNIE / THE PERFECT AFTERNOON re. Przemys aw Wojcieszek / 10. MFF Schermi d Amore, Werona, W ochy: Nagroda Jury M odzie owego (kwiecieƒ 2006) / New York Polish Film Festival: Above Borders Nagroda im. Krzysztofa KieÊlowskiego (maj 2006) JESTEM / I Am re. Dorota K dzierzawska / 56. MFF Berlin, Niemcy: Deutsches Kinderhilfswerk Special Mention (luty 2006) / 36. Giffoni Film Festival, W ochy: Nagroda Prezydenta Republiki W oskiej (czerwiec 2006) KOMORNIK / THE COLLECTOR re. Feliks Falk / 56. MFF Berlin, Niemcy: Nagroda Jury Ekumenicznego w sekcji Panorama (luty 2006) / 15. MFF Z oty Rycerz, Moskwa, Rosja: nagroda za najlepszà g ównà rol m skà Andrzej Chyra, nagroda za najlepszy scenariusz Grzegorz oszewski KOPIA MISTRZA / COPYING BEETHOVEN re. Agnieszka Holland / 54. MFF San Sebastian, Hiszpania: Nagroda CEC dla najlepszego filmu (wrzesieƒ 2006) MASZ NA IMI JUSTINE / YOUR NAME IS JUSTINE re. Franco de Peña / 22. Mons International Festival of Love Films, Belgia (luty 2006): nagroda za najlepszà rol kobiecà Anna CieÊlak; / Prix Ciné Femme Franco de Peña; / Europejski Festiwal Filmowy Sewilla, Hiszpania (listopad 2006): Nagroda w sekcji Eurimages / 36. Lubuskie Lato Filmowe, agów 2006: Nagroda Fundacji Wspó pracy Polsko-Niemieckiej dla najlepszego filmu polskiego Polskie filmy 2006/2007 9

12 MISTRZ / THE MASTER re. Piotr Trzaskalski / 17. MFF Triest, W ochy: Nagroda PublicznoÊci (styczeƒ 2006) / 23. Miami Film Festival, USA: Nagroda FIPRESCI (marzec 2006) MELODRAMAT / MELODRAMA (krótki metra ) re. Filip Marczewski / Nominacja do Studenckiego Oscara (kwiecieƒ 2006) / 34. MFF Huesca, Hiszpania): Danzante Award (czerwiec 2006) / 39. WorldFest MFF Houston, USA Nagroda Specjalna Jury (Remi Award) / 11. Rio de Janeiro Film School Festival: najlepsza fabu a studencka (czerwiec 2006) / XIV Art Film Festival, Trencianske Teplice, S owacja Nagroda Art Film dla najlepszego filmu studenckiego (czerwiec 2006) / Next Frame Film Festival Filadelfia, USA: nagroda za najlepsze zdj cia Rados aw aczuk (wrzesieƒ 2006) / MFF Zimbabwe: najlepszy krótki film (wrzesieƒ 2006) / Aye Aye Film Festival, Nancy, Francja: Grand Prix (wrzesieƒ 2006) / Barcelona Short Film Festival, Hiszpania: Grand Prix (paêdziernik 2006) / 21. European Short Film Festival, Brest, Francja: nagroda za najlepszà rol m skà Alan Andersz (grudzieƒ 2006) MÓJ NIKIFOR / MY NIKIFOR re. Krzysztof Krauze / 40. MFF Karlowe Wary: Grand Prix Kryszta owy Globus (lipiec 2006), Kryszta owy Globus za najlepszà re yseri Krzysztof Krauze, Kryszta owy Globus za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman, Nagroda Mi dzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot / International Actors Festival, Stozhary 2005, Kijów, Ukraina: Grand Prix Krystyna Feldman / Manila International Film Festival Cinemanila nagroda za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman / 18. Panorama of European Cinema, Ateny, Grecja: Nagroda FIPRESCI / 41. MFF Chicago, USA: Grand Prix Z oty Hugo; Srebrny Hugo za najlepszà rol m skà Roman Gancarczyk / 50. MFF Valladolid, Hiszpania: Nagroda za najlepszà rol kobiecà Krystyna Feldman / 28. MFF Denver, USA: Nagroda im. Krzysztofa Kie- Êlowskiego dla najlepszej fabu y / MFF Pune, Indie: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (styczeƒ 2006) / 7. Los Angeles Polish Film Festival: Hollywood Eagle Awards (kwiecieƒ 2006) / 7. MFF Autorskich, Rabat, Maroko: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (lipiec/sierpieƒ 2006) / MFF Zimbabwe: najlepsza g ówna rola kobieca Krystyna Feldman (wrzesieƒ 2006) ODA DO RADOÂCI / ODE TO JOY re. Anna Kazejak-Dawid, Jan Komasa, Maciej Migas / 25. Festiwal Debiutów Filmowych M odzi i Film, Koszalin: Nagroda Specjalna Jury, nagroda za rol m skà Piotr G owacki, za najlepszy monta, Nagroda Dziennikarzy (czerwiec 2006) / 12. MFF Cinema Tout Ecran, Genewa, Szwajcaria: najlepszy aktor Piotr G owacki (listopad 2006) ONO / STRANGER re. Ma gorzata Szumowska / Nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Europejskie Odkrycie Roku (2005) PAR OSÓB, MA Y CZAS / A FEW PEOPLE, A LITTLE TIME re. Andrzej Baraƒski / 41. MFF Karlowe Wary, Czechy: nagroda za najlepszà rol m skà Andrzej Hudziak (lipiec 2006) SOLIDARNOÂå, SOLIDARNOÂå... / SOLIDARITY, SOLIDARITY... / 39. WorldFest MFF Houston, USA: Platynowa REMI za najlepszy film historyczny WRÓ BY KUMAKA / THE CALL OF THE TOAD re. Robert Gliƒski / 14. MFF Love Is Folly Warna, Bu garia: Nagroda Specjalna Jury (wrzesieƒ 2006) Z ODZYSKU / RETRIEVAL re. S awomir Fabicki / 59. Cannes Film Festival: Nagroda Jury Ekumenicznego Wyró nienie Specjalne (may 2006) / Europejska Nagroda Filmowa nominacja w kategorii Europejskie Odkrycie Roku (2006) / MFF Thessaloniki, Grecja: Nagroda za najlepszà re- yseri S awomir Fabicki, za najlepszà rol m skà Antoni Pawlicki (listopad 2006) / 8. MFF Bratys awa, S owacja: Nagroda FIPRESCI, Nagroda PublicznoÊci, Nagroda za najlepszà rol m skà Antoni Pawlicki (grudzieƒ 2006) 10 Polskie filmy 2006/2007

13 Dokumenty BIEDA ZIEMIA / POOR TRAP SOIL re. Filip Marczewski / MFF Karlowe Wary konkurs dokumentalny (lipiec 2005) BO E CIA O / CORPUS CHRISTI re. Adam Sikora / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs krajowy: Srebrny Lajkonik (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych, Kanton, Chiny: najlepsza re yseria (grudzieƒ 2006) CA Y DZIE RAZEM / ALL DAY TOGETHER re. Marcin Kosza ka / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy: Specjalne Wyró nienie Jury (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych Jihlava, Czechy najlepszy dokument z Europy Centralnej (listopad 2006) DZIECI Z LENINGRADZKIEGO / THE CHILDREN OF LENINGRADSKY re. Hanna Polak i Andrzej Celiƒski / nominacja do Oscara w kategorii najlepszy krótki dokument / International Documentary Association Award (IDA) / MFF Manila, Filipiny: nagroda dla najlepszego Dokumentu / Nominacja do Nagrody Emmy w kategoriach Najlepszy Dokument, Najlepszy Monta (lipiec 2006) / Festiwal Filmów o Prawach Cz owieka, Kijów, Ukraina: Grand Prix HERKULES WYRUSZA W ÂWIAT / HERCULES VENTURES INTO THE WORLD re. Lidia Duda / MFF Dokumentalnych, Kanton, Chiny: Grand Prix (grudzieƒ 2006) JEDEN DZIE W PRL / A DAY IN THE PEOPLE S REPUBLIC OF POLAND re. Maciej Drygas / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs mi dzynarodowy: Srebrny Smok (czerwiec 2006) / MFF Dokumentalnych Tajpej, Tajwan: Nagroda Specjalna Jury (paêdziernik/listopad 2006) JESTEM / I AM WITH YOU re. Maciej Adamek / 35. MFF Roshd, Iran: Z oty Medal (listopad 2005) / MFF Dokumentalnych Bejrut, Liban: Nagroda dla najlepszego dokumentu (listopad 2005) / The End Of The Pier International Film Festival, Anglia: Nagroda dla najlepszego dokumentu (maj 2006) / The New York Festivals, USA: certyfikat finalisty w kategorii dokument telewizyjny dotyczàcy zdrowia / Aljazeera International Television Production Festival, Katar: II nagroda w kategorii filmów niearabskich LEKCJA BIA ORUSKIEGO / BELARUSIAN LESSON re. Miros aw Dembiƒski / DOK 2006, Lipsk, Niemcy: Nagroda MDR dla najlepszego filmu z Europy Wschodniej (listopad 2006) / IDFA International Documentary Festival Amsterdam, Holandia sekcja The MovieSquad DOC U! Nagroda dla najlepszego filmu (grudzieƒ 2006) NASIONA / THE SEEDS re. Wojciech Kasperski / MFF Dokumentalnych Flahertiana, Perm, Rosja: Wielki Srebrny Nanuk nagroda dla najlepszego dokumentu / 46. Krakowski Festiwal Filmowy konkurs krajowy: Grand Prix Z oty Lajkonik, Nagroda Kodaka, Nagroda Jury Studentów Miasta Krakowa / AFI Discovery Channel Documentary Festival Silverdocs, Waszyngton, USA G ówna Nagroda dla krótkiego dokumentu / 28. Big Muddy Film Festival, Illinois, USA: nagroda dla najlepszego krótkiego filmu / Laur Rosyjska Nagroda Filmowa, Moskwa, Rosja: nagroda za najlepszy film niefabularny / Festiwal Filmowy Wakacyjne Kadry, Cieszyn 2006: Z ota Podkowa, nagroda za najlepszy debiut operatorski Szymon Lenkowski / Festiwal Prix Europa 2006, Berlin, Niemcy: Wyró nienie Specjalne / Festiwal Mediów Cz owiek w zagro eniu, ódê 2006: Nagroda Specjalna Jury / The CMU International Film Festival 2006 Faces of Democracy, Pittsburgh: Nagroda G ówna w kategorii: Student International Short Film / Prezentowany na wielu innych festiwalach, m.in. IN- PUT 2006, DOK, Lipsk 2006 i Festiwalach Filmów Polskich w Ameryce. SZCZUR W KORONIE / RAT IN A CROWN re. Jacek B awut / 14. International Etnographic Film Festival, Cadca, S owacja: Bràzowy Turoƒ dla najlepszego dokumentu (listopad 2006) ZA P OTEM / BEHIND THE FENCE re. Marcin Sauter / Cinema Reel Festival, Pary, Francja: Grand Prix dla najlepszego krótkiego filmu (marzec 2006) YCIE PRZED TOBÑ / LIFE TO LIVE re. Maciej Adamek / FlickerFest International Short Film Festival, Sydney, Australia: Nagroda National Geographic dla najlepszego dokumentu (styczeƒ 2005) / 27. Chicago International Children s Film Festival: Nagroda Jury Doros ych (listopad 2005) Polskie filmy 2006/

14 Animacje ICHTHYS re. Marek Skrobecki / Ottawa International Animation Festival, Kanada: I Nagroda w kategorii Narrative Short Work (2005) / International Animation Festival Balkanima Belgrad, Serbia: Grand Prix (paêdziernik 2006) JAM SESSION re. Izabela Pluciƒska / Berlin International Film Festival Srebrny Niedêwiedê dla najlepszego krótkiego filmu (ex aequo z The Intervention, re. Jay Duplass; luty 2005) SZTUKA SPADANIA / FALLEN ART re. Tomek Bagiƒski / Beverly Hills International Film Festival, USA: Z ota Palma dla najlepszej animacji / FF SIGRAPH, Los Angeles, USA: Grand Jury Prize Special Mention / MFF Animago, Stuttgart, Niemcy: Animago Award / Prix Ars Electronica CyberArts, Linz, Austria: Z ota Nike / MFF Krótkich, Teheran, Iran: Grand Prix / MFF Tirana, Albania: Grand Prix / Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA dla najlepszej krótkiej animacji (luty 2006) Programy i filmy dla dzieci BER O (CZ Âå SERII MAGICZNE DRZEWO) / THE SCEPTRE (EPISODE OF TV SERIES: THE MAGIC TREE) re. Andrzej Maleszka / MF Filmów i Programów dla Dzieci Prix Jeunesse : Grand Prix, Nagroda Jury Dzieci cego (maj 2006) BRACIA (CZ Âå SERII MAGICZNE DRZEWO) / BROTHERS (EPISODE OF TV SERIES: THE MAGIC TREE) re. Andrzej Maleszka / International Film Festival for Children and Young Audience Schlingel, Niemcy: Grand Prix dla najlepszego filmu telewizyjnego / 31. International Television Film and Programme Festival, P owdiw, Bu garia: Srebrna Szkatu ka Srebrne Grand Prix (listopad 2006) DREWNIANY PIES (CZ Âå SERII: MAGICZNE DRZEWO) / THE WOODEN DOG (episode of TV series: The Magic Tree) re. Andrzej Maleszka / International Children Film Festival, Kair, Egipt: The Bronze Cairo (marzec 2005) LODOWA GÓRA / ICE MOUNTAIN re. Robert Tur o / 48. New York Festival, USA: Âwiatowy Z oty Medal dla najlepszej produkcji dla dzieci (styczeƒ 2005) 12 Polskie filmy 2006/2007

15 filmy fabularne Polskie filmy 2006/

16 Aleja Gówniarzy / Absolute Beginner re yseria, scenariusz, zdj cia, monta Piotr Szczepaƒski scenografia Paulina Po om kostiumy Aneta Flis udêwi kowienie Kuba Lenarczyk Studio Segment dêwi k na planie Leszek Freund kompozycja specjalnych efektów dêwi kowych Joanna Napieralska Strefa Dêwi ku kierownictwo produkcji Anna Pachnicka obsada Marcin Brzozowski (Marcin), Ewa ukasiewicz (Kasia), Wojciech Mecwaldowski (Radek), Bartosz Picher (Igor), Marcel Wiercichowski (Jan), Matylda Paszczenko (Agata), El bieta Komorowska (Lucy), Katarzyna Maternowska (Ewa), Marcin Malatyƒski (Tulipan) produkcja Anagram Film, tel , strona internetowa koprodukcja Opus Film wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej produkcja wykonawcza Anagram Film producent Anna Pachnicka dystrybucja Dystrybutornia sprzeda Êwiatowa Anagram Film 35 mm, 1:2,35, kolor, Dolby Digital Surround EX, 87 Polska 2007 Kasia i Marcin si rozstali. Ona wyjecha a do Warszawy, on zosta w odzi. Tej nocy spotkajà si ponownie. Piotr Szczepaƒski Ur w odzi. Z wykszta cenia operator ( ódzkà szko filmowà ukoƒczy w 1999), z zami owania re yser. Pracowa jako operator kamery w filmie Dzieƒ Êwira Marka Koterskiego, realizowa zdj cia do spektakli Teatru Telewizji w re. Krzysztofa Zanussiego i S awomira Fabickiego. Laureat Z otego Lajkonika Grand Prix 44. Krakowskiego Festiwalu Filmowego (2004) za dokument Generacja C.K.O.D. i Grand Prix Nokia Mobile Movie Competition na XXI Warszawskim Festiwalu Filmowym (2005) za krótki film Przysz oêç polskiej kinematografii. Aleja Gówniarzy to jego pe nometra owy debiut fabularny. 14 Polskie filmy 2006/2007

17 Beautiful / Beautiful re yseria, scenariusz, monta Piotr Matwiejczyk zdj cia Piotr ukowski muzyka ukasz Lipiƒski kostiumy Goria Kornyluk dêwi k ukasz Lipiƒski kierownictwo produkcji Piotr Matwiejczyk obsada Sylwia Juszczak (Anna), Marcin Dorociƒski (Dominik), Dawid Antkowiak (Dawid), Teresa Sawicka (matka), Magdalena Woêniak (Magda), Angelika Kubasik (Jagoda), Andrzej Ga a (lekarz), Leszek Roso ek (ojciec) produkcja Muflon Pictures Piotr Matwiejczyk, Kryniczno, ul. Parkowa 58, Wisznia Ma a, tel. kom ; Exd art Obrazy bez granic producenci Piotr Matwiejczyk, Piotr ukowski dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa otwarta Betacam SP, kolor, Dolby Stereo, 62 Para m odych ludzi chce sprzedaç swoje nienarodzone jeszcze dziecko ma eƒstwu, którego dziecko zmar o. Piotr Matwiejczyk Ur w Trzebnicy. Re yser, scenarzysta, aktor. Ukoƒczy kierownictwo produkcji w Studium Filmowo-Telewizyjnym we Wroc awiu. Autor ponad 100 krótkich i 10 pe nometra owych fabu (cz Êç wspólnie z bratem, Dominikiem), nagradzanych na licznych festiwalach offowych w Polsce i za granicà. Jego Wstyd dosta nagrod na MFF Era Nowe Horyzonty we Wroc awiu w konkursie Nowe Kino Polskie (2006). Wa niejsze filmy pe nometra owe: 2004: O czym sà moje oczy; 2005: Emilia; Homo Father; 2006: Wstyd. Polskie filmy 2006/

18 Benek / Benek re yseria Robert Gliƒski scenariusz Irena Morawska, Jerzy Morawski zdj cia Jan Budzowski scenografia Anna Wunderlich kostiumy Agata Culak monta Krzysztof Szpetmaƒski dêwi k Maria Chilarecka obsada Marcin Tyrol (Benek), Miros awa ak (Danka), Krystyna Ulewicz (matka Benka), Zbigniew Stryj (Eryk), Magdalena Pop awska (Otylia), Andrzej Mastalerz (Chrystusik) produkcja Apple Film Production, ul. Bagatela 10/12, Warszawa, tel , fax , koprodukcja Telewizja Polska Agencja Filmowa; Canal+ Polska; EPO Film Austria wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej; Program Media Plus producenci Dariusz Jab oƒski, Violetta Kamiƒska, Izabela Wójcik dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa Apple Film Production 35 mm, kolor, Dolby Digital, 100 Polska Austria 2007 Komedia. Benek straci prac w kopalni. Jego Êwiat si rozpad. NieÊmia y m czyzna musi si odnaleêç w zupe nie nowej rzeczywistoêci. Robert Gliƒski Ur Re yser i scenarzysta. Absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej (1975) i re yserii w ódzkiej szkole filmowej (1979). Realizator dokumentów, spektakli teatralnych i Teatru Telewizji. Laureat kilkudziesi ciu nagród na polskich i mi dzynarodowych festiwalach za Niedzielne igraszki, Wszystko, co najwa niejsze i CzeÊç Tereska. Filmografia fabularna: 1983: Niedzielne igraszki; 1985: RoÊliny trujàce; 1988: ab dzi Êpiew; 1990: Superwizja; 1992: Wszystko, co najwa niejsze; 1996: Matka swojej matki; 1997: Kochaj i rób co chcesz; 2000: Izabela (tv); 2001: CzeÊç, Tereska; 2005: Wró by kumaka (Unkenrufe); Krajobraz [w: ] SolidarnoÊç, SolidarnoÊç; 2007: Benek 16 Polskie filmy 2006/2007

19 Bezmiar sprawiedliwoêci / Immensity of Justice re yseria i scenariusz Wies aw Saniewski zdj cia Mariusz Palej muzyka Maciej Muraszko, goêcinnie Stefano Gianotti scenografia Marta Krieger kostiumy Anna Weber monta Jaros aw Barzan dêwi k Pawe uczyc-wyhowski kierownik produkcji Andrzej Stachecki obsada Jan Frycz (Micha Wilczek), Robert Olech ( ukasz), Bo ena Stachura (Bo ena), Jan Englert (Pawe BoÊ), Artur BarciÊ (prokurator), Artur mijewski (Jerzy), Robert Gonera (s dzia), Danuta Stenka (Kamila), Maria Pakulnis (pani Kuter), Tomasz Schimscheiner (Andrzej), Marietta ukowska (Dominika), Krystyna Sienkiewicz (kobieta w restauracji), Ewa Wencel ( ukiƒska), Edwin Petrykat ( ukiƒski), Ewa B aszczyk ( awniczka), Weronika Rosati (protokolantka), Wojciech Mecwaldowski (Wiktor), Joanna Pierzak (Dora), Halina Âmiela-Jacobson ( awniczka), Gra yna Krukówna ( awniczka), Adam Pater (Patryk), Magdalena Nieç (Anna), Igor Przegrodzki (arcybiskup), Joanna Rossa (Stenia), Bronis aw Wroc awski (psychiatra, bieg y sàdowy), Agnieszka Valente (Zofia), Anna Prus (Marta), Anna Dijuk (Basia), Tadeusz Szymków (porucznik Âwitoƒ), Aleksander Podolak (kapitan Rzecki) produkcja Saco Films Ltd., Wystawowa 1, Wroc aw, tel , tel. kom , ; Telewizja Polska - Agencja Filmowa; Atlas Sztuki; Instytucja Filmowa Max-Film wspó finansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej producent Wies aw Saniewski dystrybucja Kino Âwiat, ul. Belwederska 20/22, Warszawa, tel , tel. kom sprzeda Êwiatowa Telewizja Polska - Biuro Wspó pracy Mi dzynarodowej i Handlu, tel ; 35 mm, kolor, 1:1,85, Dolby Digital, 128 Znany adwokat opowiada absolwentowi prawa histori kontrowersyjnego procesu sprzed lat, w którym znanego dziennikarza, oskar onego o morderstwo kochanki w zaawansowanej cià y, skazano mimo braku dowodów winy. Wies aw Saniewski Ur we Wroc awiu. Re yser, scenarzysta, producent. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Wroc awskim. Studiowa tak e histori sztuki i dziennikarstwo, ukoƒczy Studium Scenariuszowe w ódzkiej szkole filmowej (1980). Krytyk filmowy, autor kilku ksià ek, wyk adowca. Laureat nagród za poszczególne filmy i za ca okszta t twórczoêci. Filmografia fabularna: 1981: Wolny strzelec; 1983: Nadzór; 1985: Sezon na ba anty; 1988: Dotkni ci; 1993: Obcy musi fruwaç; 1996: Deszczowy o nierz; 2006: Bezmiar sprawiedliwoêci Polskie filmy 2006/

20 Braciszek / Little Brother re yseria i scenariusz Andrzej Baraƒski na podstawie ksià ki Patron maluczkich (red. O. Bogdan Brzuszek OFM) zdj cia Dariusz Kuc scenografia Albina Baraƒska kostiumy Katarzyna Morawska monta Wanda Zeman dêwi k Barbara Domaradzka, Piotr Domaradzki charakteryzacja Anna Adamek kierownictwo produkcji Gra yna Seyfried obsada Artur BarciÊ (brat Alojzy Piotr Kosiba), Grzegorz Go aszewski (brat Jacek), Janusz Wliz o (fryzjer), Henryk B a ejczyk (ojciec Melchior), Janusz agodziƒski (ojciec gwardian), Andrzej Okrza- apicki (ojciec prowincja ), Rafa Dajbor (drogerzysta), Ewa Pajàk (gospodyni), Zbigniew Kasprzyk (gospodarz), Antoni Kobia ka (furman), Grzegorz Kulikowski (dziedzic), Micha W odarczyk (syn piekarza), Ewa Oksza- apicka (kobieta z miasteczka), Bart omiej Bobrowski (zakonnik) produkcja Telewizja Polska Agencja Filmowa, ul. Woronicza 17, Warszawa, tel , fax produkcja wykonawcza Skorpion Art Film, ul. Che mska 21, Warszawa, tel (Pawe Rakowski, Ma gorzata Jurczak) dystrybucja otwarta sprzeda Êwiatowa Telewizja Polska Biuro Wspó pracy Mi dzynarodowej i Handlu, tel ; HD, kolor, 98 Polska 2007 OpowieÊç o bracie Alojzym (w. Piotr Kosiba), franciszkaninie z Wieliczki pod Krakowem ( ), opiekunie najubo szych, s ynàcym z dobroci i pogody ducha. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczà si w 1963 roku. Andrzej Baraƒski Ur w Piƒczowie. Re yser i scenarzysta. Absolwent re yserii ódzkiej szko y filmowej (1973). Autor ponad 30 dokumentów i filmów o sztuce, wielokrotnie nagradzanych. Laureat medali i nagród za ca- okszta t twórczoêci, nagród festiwalowych w Polsce i za granicà oraz nagród krytyków i dziennikarzy. Filmografia fabularna 1975: W domu; 1979: Wolne chwile; 1982: Niech ci odleci mara; 1984: Kobieta z prowincji; 1986: Lucyna (tv); 1987: Tabu; 1990: Kramarz; 1991: Nad rzekà, której nie ma; 1992: Kawalerskie ycie na obczyênie; 1993: Dwa ksi yce; 1995: Horror w Weso ych Bagniskach; 1996: Dzieƒ wielkiej ryby; 2000: Niech gra muzyka (tv); 2002: Wszyscy Êwi ci [w: ] Âwi ta polskie (tv); 2005: Par osób, ma y czas; 2007: Braciszek (tv) 18 Polskie filmy 2006/2007

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI Portrety zwierząt W dniu 27 kwietnia 2016r. jury w składzie: Jacek T. Marek- Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2015/ 2016... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Dukla w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Napisano dnia: 2015-09-22 18:48:43 Stadion Miejski w Lwówku Śląskim jest etatowym gospodarzem Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury, ul. Widok 2 Imię i nazwisko Jolanta Pietrucik Wiesława Kamińska Edward Stanisław Grzegorek Ewelina Anna Basaj Kamil Dąbrowski Artur Psonka Dorota Bekalska

Bardziej szczegółowo

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla M. Puchalski sędzia związkowy PZN TRASA RÓŻNICA POGODA : pochmurno ŚNIEG : świeży TEMPERATURA : -3 : -3 Kategoria : I 1 6 KOBZDEJ Weronika 33.35 2 4 HAJDUK Martyna 36.87 3.52 3 5 ŚLIWA Zuzanna 41.06 7.71

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY POLAK NA MARSIE

PIERWSZY POLAK NA MARSIE Film dokumentalny PIERWSZY POLAK NA MARSIE reżyseria.: Agnieszka Elbanowska zdjęcia: Paweł Chorzępa producent: square film studio sp. z o.o. Magdalena Borowiec Tatiana Wasilewska Daria Zienowicz To będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" Koszalin 20-25 czerwca 2016 r.

Regulamin 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film Koszalin 20-25 czerwca 2016 r. Regulamin 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" Koszalin 20-25 czerwca 2016 r. 1 1. 35. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" jest konkursowym przeglądem polskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I GIMNAZJUM IM. 21. PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CZERNICACH BOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DOTOWANYCH PRZEZ MEN (bezpłatne dla uczniów) 1 Język polski Słowa na czasie Słowa na czasie. Podręcznik do języka polskiego 2 Język angielski English

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny

Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Stawioska Koszykówka Srebrny

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Film fabularny. Film dokumentalny

Film fabularny. Film dokumentalny Film fabularny Da un paese lontano (Giovanni Paolo II) [Film fabularny] / reż. i współpr. scen. Krzysztof Zanussi. - Wielka Brytania : Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) Tor, 1981. - 137 min. Wariant tytułu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III.

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Załącznik Nr 1 do protokołu z dnia 20.11.2013 r. Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Lp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym /2013 PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI DLA KLAS I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014

Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 Wykaz delegacji zagranicznych w latach 2010-2014 A. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDśETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO. L.p. Podstawa wyjazdu Kraj Data wyjazdu i powrotu Osoby ROK 2010 1. Litwa a) Targi Turystyczne VIVATTUR

Bardziej szczegółowo

Wyniki zawodów Amatorów MOSiR 2016 z okazj Dnia dziecka Pomiar czasu: Ręczny, miejsce: Pływalnia MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy sącz

Wyniki zawodów Amatorów MOSiR 2016 z okazj Dnia dziecka Pomiar czasu: Ręczny, miejsce: Pływalnia MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy sącz Dziewczyny 2009+ Julia Wysowska 2009+ dz 33,09 1 SP 7 Emilia Frączek 2009+ dz 35,10 2 SP 18 Zofia Kamińska 2009+ dz 37,75 3 Przedszkole nr 14 Dominika Tarnawska 2009+ dz 57,93 4 Przedszkole nr 1 Cłopcy

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bielance Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 5 1 Hajduk Franciszek Józef Kobylanka

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników obowiązujących. w Oddziale Przedszkolnym. i Szkole Podstawowej. w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie w roku szkolnym 2014/2015 1 Oddział przedszkolny dla trzy i czterolatków L. p. Autor Tytuł 1 Wiesława Żaba-Żabińska

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Grupa 3. sp. creative writing. Copywriting s. 41 e mgr Piotr Maciejczyk

Grupa 3. sp. creative writing. Copywriting s. 41 e mgr Piotr Maciejczyk 21 lutego (sobota) Techniki sprawozdawcy go mgr Waldemar Mazur Wystąpienia publiczne dr Monika Braun Pracownia projektowania graficznego mgr Maciej Pilarski Techniki pracy podczas konferencji prasowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2013 / 2014 przedmiot autorzy / wydawnictwa cena uwagi Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia polski literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej 24,30,-

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów nie zakwalifikowanych : Załącznik nr 1

Lista uczniów nie zakwalifikowanych : Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum w zawodzie technik ekonomista 1. Kisiel Patryk IV TE zakwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska

Konkurs 2008 Skarby Ziemi Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska II nagroda Malwina Machnicka SP nr 84 we Wrocławiu Beata Turska II nagroda Katarzyna Wyszyńska

Bardziej szczegółowo

I Mistrzostwa Trzebnicy w Nordic Walking WYNIKI ZAWODÓW. OPEN 5 km KRZUS DAMIAN POL ZĄBKOWICE 77 M30/1 OLSZEWSKI MICHAŁ POL TRZEBNICA 96 M14/2

I Mistrzostwa Trzebnicy w Nordic Walking WYNIKI ZAWODÓW. OPEN 5 km KRZUS DAMIAN POL ZĄBKOWICE 77 M30/1 OLSZEWSKI MICHAŁ POL TRZEBNICA 96 M14/2 OPEN km Termin: 0..0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 87 6 90 SIWAK PIOTR POL NORDIC DEX LUBIN RUDNA 6 M0/ 00:: WYBIERAŁA TOMASZ POL UKS LO ZRYW GÓRA 7 M0/ 00::00 ZACZYŃSKA ANNA POL NORDIC DEX LUBIN LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Wychowanie przedszkolne. Beata Gawrońska Emilia Raczek Zestaw podręczników obowiązujących w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer 1. Wychowanie przedszkolne TROPICIELE - roczne przygotowanie Beata Gawrońska

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

(I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej

(I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej (I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej 1. Mirosława Grochalska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2. Krystyna Grzybicka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sesja letnia 2016 Szkoła Policealna dla Dorosłych

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sesja letnia 2016 Szkoła Policealna dla Dorosłych Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sesja letnia 2016 Szkoła Policealna dla Dorosłych Termin egzaminu: 17 czerwca 2016 r. (piątek), Czas trwania egzaminu: 60 minut, Nazwa zawodu

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00 Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) SALA GIMNASTYCZNA odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00 Kwalifikacja A. 30 - technik logistyk (kl. II i ub. Kl. III)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku

Uchwała Nr 3/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach. z dnia 23 października 2014 roku Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkich Oczach z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001.

Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Sekcja lekkiej atletyki MOSM Tychy powstała w roku 2001. Z inicjatywy trenerów i zawodników rozwiązanej sekcji LA GKS Tychy, przy pomocy medalistki olimpijskiej Lucyny Kałek i dyrektor MOSiR Tychy Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16'

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' SYNOPSIS Opowieść o młodym chłopaku, który postanawia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Kamienna Góra, 26 czerwca 2015 r. Lp. przedmiot (w pełnym brzmieniu) tytuł

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój BIEG MASOWY - SENIORZY 1 32 Guzik Grzegorz 1991 114/2007 BLKS Żywiec 1 1 1 1 4 41:50,6 60 M 2 33 Szczurek Łukasz 1988 162/2007 BKS WP-Kościelisko 2 2 1 2 7 +0:51,5 55 M 3 31 Pływaczyk Krzysztof 1983 12/2007

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Kraków Adres stadionu: Stadion AWF Jana Pawła II 78 1

Bardziej szczegółowo

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE

LISTA MEDIATORÓW KRAJOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W WARSZAWIE Lista mediatorów w sprawach cywilnych ewidencja na podstawie 34 pkt. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Rozp. Min. Spr. z dnia 23.02.2007 r. Dz. U. Nr. 38. poz. 249 z 2007 r.) wg. stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33/2014/2015

Komunikat nr 33/2014/2015 Katowice, 28.05.2015r. Partnerzy Techniczni: Komunikat nr 33/2014/2015 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie weryfikacji II etapu rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00 Strona: DZIAł ADMINISTRACYJNO-EKONOMIC KOWALSKA JANINA 6.869,77 9,5.76,,87 79,00 KOWALSKI JAN 6.5,9 6,98.90,95 5,89,00 NOWAK NATALIA 0.0,98 9,9.,9 09,0 6,00 NOWAK ZENONIM 6.65, 6,79.7,5 8,7 6,00 Ogółem

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Adamus Przemysław Krajowy Sąd Arbitrażowy 2. Ceglarek Natalia Krajowy Sąd Arbitrażowy 3. Czajkowska Halina 4. Czepik Aleksiej

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer Przedmiot Tytuł a/ nazwa serii Autorzy 1-OP Oddział

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach Oprac. Małgorzata Janusz SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ 1. Jabłooska, Izabela : Studenci wobec wyzwao współczesnej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Nasz Elementarz Ćwiczenia do podręcznika NASZ ELEMENTARZ Wydawnictwo OPERON (cz. 1, 2, 3, 4) New English Adventure 1 Pearson 2014 680/ 1/ 2014

Nasz Elementarz Ćwiczenia do podręcznika NASZ ELEMENTARZ Wydawnictwo OPERON (cz. 1, 2, 3, 4) New English Adventure 1 Pearson 2014 680/ 1/ 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr / 15 16 Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie w roku szkolnym 2015/2016 uwzględniający nową podstawę programową I

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2013-2014 (NABÓR 2013/2014)

REKRUTACJA 2013 S: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ROK I, SEMESTR I, 2013-2014 (NABÓR 2013/2014) ROK I, SEMESTR I, 2013-2014 (NABÓR 2013/2014) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII 30 E 3 2. O Socjologia dr Łucja Kapralska 30 E 3

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIKU Etap kształcenia: I etap edukacyjny. Klasy I-III Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I Maria Lorek, Lidia

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego.

Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Patronat Honorowy: Rektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu Podstawa Prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r

Bardziej szczegółowo

4. 1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą: - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przewodniczący Komitetu Honorowego, - Przedstawiciel

4. 1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą: - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przewodniczący Komitetu Honorowego, - Przedstawiciel REGULAMIN GDYNIA FILM FESTIVAL. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH (zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 27.10.2011r.) 1. 1. Gdynia Film Festival. Festiwal

Bardziej szczegółowo

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. insp. Jarosław Rzymkowski. Sekretariat. tel. 61 84 13 120 fax.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. insp. Jarosław Rzymkowski. Sekretariat. tel. 61 84 13 120 fax. Data publikacji : 25.07.2014 Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Rafał Batkowski tel. 61 84 13 110 fax. 61 84 13 165 I insp. Jarosław Rzymkowski tel. 61 84 13 120 fax. 61 84 13 166 Wydział Komunikacji

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 22 lipca 2015r.)

(stan na dzień 22 lipca 2015r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 22 lipca 2015r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK)

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) (1:13:57 Dąbrowa Górnicza, 1:15:05 Okonek) 2 Paweł Szymandera

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO śegnamy NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM GRATULUJEMY NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM SZKOŁY I ICH RODZICOM Magdalena Kudła 3d LO średnia ocen: 4,75 Finalistka XXXIII Olimpiady Centralnej

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 8.30-10.00 10.10-11.40 11.50-13.20 13.30-15-00 15.10-16.40 16.50-18.20 18.30-20.00 I ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PONIEDZIAŁEK 8.30-10.00 10.10-11.40 11.50-13.20 13.30-15-00 15.10-16.40 16.50-18.20 18.30-20.00 I ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PONIEDZIAŁEK RTV RTV Teoria i historia kina (w) - prof. Arkadiusz Lewicki - s. Wielka Zachodnia Dziennikarstwo radiowe- red. Daniel Groszewski - studio radiowe (102) Krytyka filmowa -opcja B- prof. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Lp. Okręgowa Rada Adwokacka V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Imi ę Nazwisko Ulica 1 Katowice Katarzyna Komoniewska Potockiego 2/2 2 Katowice Maciej Prowancki Potockiego 2/2 3 Katowice Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SPIS PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASY PIERWSZE Rodzice klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, są one objęte programem rządowym. Edukacja

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

1 - Trójmecz P ywacki. Katowice - Opole - Racibórz :30

1 - Trójmecz P ywacki. Katowice - Opole - Racibórz :30 Trójmecz P ywacki. Katowice - Opole - Racibórz 1 - Trójmecz P ywacki. Katowice - Opole - Racibórz 2015-11-18-15:30 Konkurencja 1 Dziewcz t, 50m grzbietowy 2003 i m odsi 2015-11-18-15:30 Wyniki 1. Kasprowicz,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu. w roku szkolnym 2014/2015. Osiągnięcie/miejsce

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu. w roku szkolnym 2014/2015. Osiągnięcie/miejsce Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Data Nazwa konkursu/olimpiady/zawodów Etap Osiągnięcie/miejsce Imię i nazwisko ucznia Klasa Opiekun 1. 28.10.2014r. Drużynowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1 Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 Liceum klasa 1 Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia j.polski Zrozumieć tekst- D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cz. 1, 2, 3, 4

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cz. 1, 2, 3, 4 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Lp Zajęcia edukacyjne: Autor: Tytuł: 1. Edukacja przedszkolna M. Strzałkowska, M. Pietrzak, A. Pawłowska Niedbała, A. Sosnowska, M. Koszałka,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego W ROKU SZKOLNYM 2015\2016 W ZESPOLE SZKÓŁ W PODGRODZIU

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego W ROKU SZKOLNYM 2015\2016 W ZESPOLE SZKÓŁ W PODGRODZIU Publiczne Przedszkole Lp. Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca 1. Przedszkole Kraina przedszkolaka. Roczne przygotowanie przedszkolne Praca zbiorowa MAC Edukacja karty pracy cz. 1, 2,

Bardziej szczegółowo