Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet"

Transkrypt

1 Poradnik podrywacza - wszystkie wiadomoci które s potrzebne aby uwie wspania kobiet Spis Tre ci : 1. Typy kobiet, które moesz napotka na swojej drodze oraz równanie na sukces... Je li do tej pory nigdy jeszcze nie poderwa"e kobiety, to masz przed sob# niepowtarzaln# szans$ zmiany twojego ycia. Jeeli natomiast uwaasz, e (...) 2. Od czego zacz#. Proponujemy a siedem sposobów! Je li nie wygl#dasz jak Bogus"aw Linda, to zwyk"e "Cze, ma"a." nie wystarczy. Je li na sam twój widok kobiety nie mdlej#, nie zapraszaj# ci$ do (...) 3. Co wolno a czego nie... na pierwszym spotkaniu. Wygl#da na to, e masz ju kogo na oku, a moe nawet jeste umówiony... W takim razie, najwyszy czas przeczyta w"a nie o tym. Oboj$tnie, czy umówi"e si$ z kobiet# twojego ycia, czy ju z drug# panienk# w tym tygodniu, obowi#zuj# ci$ pewne niezmienne regu"y. Warto troch$ (...) 4. Piszesz czasem listy? Nie wiesz jak zacz#c i co napisa? Podajemy ci kilka sposobów. Listy, podobnie jak kwiaty, cho moe w nieco inny sposób, s# ogromnie pomocne w uwodzeniu kobiet - nie dzia"aj# co prawda z tak# si"#, ale za to ich (...) 5. Sytuacje jakie cz$sto si$ zdarzaj#. Jak zapobiega wypadkom...? Ogólnie rzecz bior#c, sp$dzanie czasu z "adn# i ciekaw# panienk# jest zaj$ciem mi"ym, je li nawet nie bardzo mi"ym. Czasami tak pasjonuj#cym, e a (...) 6. Miejsca spotka9 dla Was, niekoniecznie na pierwsz# randk$. Kino Wyprawa do kina ma ten plus, e w zasadzie zawsze dobrze si$ b$dziecie bawi, o ile tylko pójdziecie na odpowiedni (...) 7. Inne miejsca gdzie mona si$ spotka. Majówka Jest to bardzo przyjemna randka, pozwalaj#ca pozna si$ od stron zazwyczaj "niewidocznych". Miejsce wybieracie (...) 1

2 8. Randka u Niej i u Ciebie Randka u ciebie. Ogólnie rzecz bior#c, randki w domu dostarczaj# na pocz#tku wi$cej emocji ni spotkania poza domem - nareszcie moecie (...) 9. Wszystko o atmosferze i uczuciach obojga partnerów. W tym oto rozdziale zajmiemy si$ czym, co jest jedn# z najwaniejszych rzeczy dotycz#cych cz"owieka. Jest ona przejawem uczucia, jakim darzysz swoj# (...) 10. Podniecenie i rola poca"unków. Na samym pocz#tku naley stwierdzi, e obserwowanie jak kobieta coraz bardziej si$ podnieca (i to w"a nie dzi$ki byciu z tob#) jest niezwykle (...) 11. G"askanie, u ciski i poca"unki. Naley zacz# od tego, e kobiety b$d# ci$ uwielbia"y, je li tylko b$dziesz umia" dobrze si$ ca"owa. Poca"unki to dla nich rzecz bardzo intymna, nawet bardziej intymna ni seks (...) 12. Pieszczoty. Piersi, w szczególno ci sutki s# bardzo unerwione, dlatego te kobiety bardzo silnie reaguj# na ich pieszczoty (...) 13. Nastrój, wybór miejsca i czasu. Poniewa zazwyczaj facetom dbanie o nastrój sprawia troch$ k"opotu (lub inaczej: nie sprawia, bo w ogóle nie dbaj#), warto by si$ bliej przyjrze temu zjawisku (...) 14. Bezpiecze9stwo. Seks musi by bezpieczny. Nawet je li ty i twoja kobieta jeste cie przekonani o waszym zdrowiu i nie macie adnych innych partnerów, to zawsze istnieje ryzyko zakaenia si$ jak# chorob# i nic, ale to absolutnie nic nie zwalnia was od odpowiedzialno ci. (...) 2

3 Ad.1 Typy kobiet, które moesz napotka na swojej drodze oraz równanie na sukces... Je li do tej pory nigdy jeszcze nie poderwa"e kobiety, to masz przed sob# niepowtarzaln# szans$ zmiany twojego ycia. Jeeli natomiast uwaasz, e temat kobiet nie ma ju przed tob# adnych tajemnic - sam zobaczysz, jak bardzo b$dziesz zaskoczony. Poradnik ten przybliy ci zawi"o ci i problemy podrywania kobiet oraz powie jak sprawi, by adna kobieta nie mog"a ci si$ oprze. 95% kobiet w twoim wieku chce by przez ciebie podrywana - nie pozwól im czeka. Nie ma znaczenia, e nie wygl#dasz jak L. Di Caprio, lub e nie czujesz si$ swobodnie podczas rozmowy z nimi. Je li tylko uwierzysz w siebie i b$dziesz post$powa" zgodnie z zaleceniami tej ksi#ki, nie b$dziesz mia" adnych trudno ci ze znalezieniem sobie twojej wymarzonej kobiety. Rzecz o kobietach Na pewno wiele razy wyobraa"e sobie, jak powinien wygl#da twój idea" kobiety. Oczywi cie, wygl#d zewn$trzny jest bardzo wany, ale nie to decyduje o osi#gni$ciu ko9cowego sukcesu jakim niew#tpliwie jest d"ugi i szcz$ liwy zwi#zek mi$dzy tob# a twoj# przysz"# wybrank#. Tak jak mi$dzy facetami, tak i w ród kobiet wyst$puje kilka podstawowych typów. Prezentujemy je poniej... Romantyczka Cechy charakterystyczne: ubiera si$ wygodnie, niekoniecznie efektownie, cz$sto mona j# spotka z ksi#k# w r$ku. Je li stosuje makija, to bardzo delikatny. Jest raczej cicha i nie chce zwraca na siebie zbyt duej uwagi. Taka kobieta ma swój w"asny, wewn$trzny wiat, w zwi#zku z czym czasem trudno do niej trafi. Potrafi mie niecodzienne zainteresowania (moe warto, aby i ty by" czasem orygina"em), lubi sobie pomarzy cz$ ciej ni zwyk"y miertelnik. Z regu"y sp$dza czas wolny na "onie przyrody, poniewa jest ona jednym z najwaniejszych elementów jej ycia (st#d "atwo wyci#gn# j# w góry czy na "ajby). Ceni sobie spokój, niezaleno, wolno. Zupe"nie nie interesuj# ja rzeczy na poziomie "Rambo 3", wi$c szybciej kupisz j# np. koncertem hinduskiej muzyki religijnej, czy jak# wystaw# malarstwa lub fotografii. Niestety, chwilami na zbyt d"ugo odrywa si$ od realiów, co moe troszk$ irytowa otaczaj#cych j# ludzi. Ma take pewne swoje romantyczne wyobraenia o tobie i waszym zwi#zku - czasami zrozumienie, o co jej chodzi b$dzie wymaga"o pewnej cierpliwo ci. Je li jednak b$dziecie umieli si$ w tym wszystkim odnaleg, na pewno sp$dzicie ze sob# wiele niezapomnianych momentów. Biznesswoman Cechy charakterystyczne: zawsze doskonale ubrana i umalowana, wygl#dem przypomina bohaterki Berverly Hills. Na pewno nie spotkasz jej przy budce z hamburgerami, na polu namiotowym czy koncercie hard-rockowym. Zwykle nosi przy sobie torebk$ wype"nion# do po"owy kosmetykami. Kobiety jej pokroju s# przyk"adem determinacji i konsekwencji. Niestety, ten bardzo schematyczny sposób patrzenia na ycie przek"ada si$ na uczucia, wi$c zdarza si$, e m$czyzna zwi#zany z tak# kobiet# czuje si$ zdominowany i traktowany jest raczej w charakterze atrakcyjnego dodatku ni równorz$dnego partnera. Jej dewiz# jest "bierz z ycia ile si$ da", czasem kosztem innych. Nie lubi, kiedy kto próbuje ni# kierowa. Jest wyj#tkowo 3

4 pracowita (w tych dziedzinach, na których jej zaley), nieustannie czego si$ uczy - dlatego uwielbia podróe, podczas których zawsze dowie si$ czego ciekawego. Jest przyk"adem wyrafinowanej elegancji i dba"o ci o siebie. Bardzo cz$sto kosztem bycia z ni# jest przyj$cie jej regu". Kumpela Cechy charakterystyczne: brak (niestety). Kobieta pe"ni#ca rol$ kolegi, to rzadki skarb. Toleruje ludzi takimi jakimi s#, obdarzaj#c ich od czasu do czasu doz# zdrowej, szczerej, konstruktywnej krytyki (o ile co takiego w ogóle istnieje). Mona z ni# pogada o wszystkim, zapyta o rad$ (szczególnie gdy masz problemy ze swoj# kobiet#). Trudno si$ z ni# nudzi, bo zasady na jakich si$ przyjagnicie sprawiaj#, e moecie robi niemal wszystko. Ale uwaaj - je li którekolwiek z was b$dzie chcia"o czego wi$cej ni tylko przyjagni - ryzykujecie utrat$ wszystkiego. Dodanie w#tku erotyczno-mi"osnego b$dzie na pewno ogromnym przeyciem dla was obojga, ale przecie nic nie trwa wiecznie i kiedy si$ rozejdziecie. A wtedy powrót do przyjagni jest ju raczej niemoliwy. Mix Cechy charakterystyczne: jej wygl#d determinowany jest przez jej zmienno - ubiera si$ rónie, zalenie od aktualnego nastroju. Uwielbia próbowa nowych rzeczy, nie oszcz$dzi nawet swoich w"osów. Moesz j# spotka gdziekolwiek - zaczynaj#c od klubu bilardowego, a na muzeum etnograficznym ko9cz#c. Jest to ostatni z wymienionych tu typów, jaki najcz$ ciej mona spotka. Mix - czyli wszystko w jednym - chyba zreszt# najpopularniejszy rodzaj. Zafascynowanie t# kobiet# ma ten plus, e jej charakter obejmuje szerokie horyzonty ycia (mona z ni# robi praktycznie wszystko). W zaleno ci od chwili moecie balansowa to w jednym, to w drugim kierunku. Moesz j# nawet wyci#gn# na mecz koszykówki (pi"ka nona raczej odpada, g"ównie ze wzgl$dów bezpiecze9stwa). By jednak sprosta sytuacji, sam musisz by bardzo elastyczny i mie sporo poczucia humoru. Idealistka Cechy charakterystyczne: jej g"ówn#, róni#c# j# od innych kobiet cech# jest wyraz twarzy - co pomi$dzy zaci$to ci#, zaniepokojeniem a smutkiem. Ubiera si$ zwykle przez ca"y czas w jednym stylu. Ma jasne pogl#dy na ycie, uwaa e wie, co jest dla niej (i dla ciebie) dobre, a co z"e. Próbuj#c przekona do nich ludzi czasem napotyka na sprzeciw lub niezrozumienie, co budzi w niej z"o i rozczarowanie. Zdecydowanie lepiej wi$c b$dzie, je li wasze pogl#dy b$d# si$ w duym stopniu pokrywa"y. Nie moecie jednak by identyczni - takie kobiety jak ona uwielbiaj# zmienia m$czyzn, pracowa nad ich charakterem - je li stwierdzi, e nie ma u ciebie ju nic do roboty, lub e jeste odporny na zmiany, wegmie si$ za innego. Troch$ przypomina poprzedni typ, z tym, e nie wymaga a tak wielkich luksusów. Podsumowanie Podsumowuj#c, wyej wymienione typy na pewno nie s# wszystkimi, jakie spotkasz w czasie poszukiwa9 kobiety (kobiet) twojego ycia, ale ich wyrónienie mia"o pewien cel. Przede wszystkim, mniej lub bardziej pasuj# one do kadej z nich - nie znaczy to, e w 100%. Jak pokazuje ycie, kada kobieta jest inna, ma swój niepowtarzalny wdzi$k i styl (ale take swoje wady i humory). Twoim zadaniem jest odkry to, co ona w sobie posiada i zastanowi si$, czy ci to odpowiada. Pami$taj take, e nie mona kobiety pozna do ko9ca - zawsze jest jeszcze co warte odkrycia. 4

5 Równanie na sukces Przy pewnej dozie ch$ci i czasu, mona znaleg do uniwersaln# (i bardzo prost# zreszt#) regu"$ podrywania, która w j$zyku matematyki wyraa"aby si$ mniej wi$cej tak: (OFERTA + DOOWIADCZENIE) * (PEWNOOQ SIEBIE + WRARENIE) = SUKCES Oznacza ona, e nawet je li nie masz do wiadczenia i nogi ci si$ uginaj# na sam# my l rozmowy z kobiet# - i tak masz szans$. O tym, jak zrobi wraenie (a take o tym, co moesz kobiecie da), traktuje ta ksi#ka. Z nast$pnych rozdzia"ów dowiesz si$, co robi, a czego nie robi, by twoje notowania u p"ci pi$knej wci# ros"y i ros"y. Podrywanie mona traktowa jako parti$ pokera - z tym, e nic nie moesz straci (chyba e jeste prawiczkiem). Wiedz, e po odpowiednim przygotowaniu, bez wzgl$du kim jeste, masz due szanse wygra. Ad.2 Od czego zacz#. Proponujemy a siedem sposobów! Je li nie wygl#dasz jak Bogus"aw Linda, to zwyk"e "Cze, ma"a." nie wystarczy. Je li na sam twój widok kobiety nie mdlej#, nie zapraszaj# ci$ do siebie na wieczór i nie pragn# sca"owa kadego centymetra kwadratowego twojego cia"a (niekoniecznie w tej samej kolejno ci), to b$dziesz musia" nauczy si$ sztuki podrywania. To nie jest a tak bardzo skomplikowane - musisz tylko jednocze nie oczarowa i zaciekawi kobiet$, wzbudzi w niej zaufanie oraz zrobi na niej wraenie. Nikt nie mówi, e to jest proste - ale take nikt nie twierdzi, e jest to niewykonalne. O tym, jak zrobi pierwszy krok, dowiesz si$ z tego w"a nie rozdzia"u. A wi$c do dzie"a. Powiedzmy, e ju j# zobaczy"e. Jest "adna, zgrabna, sympatyczna, porusza si$ z wdzi$kiem, ma w sobie to co, czyli wygl#da jak twoja przysz"a dziewczyna. Zastanów si$, jak chcia"by zacz# wasz# znajomo. Wariant pierwszy - "gdzie ja jestem?"; Skuteczno : Wysoka Przepraszam, gdzie znajduje si$ najbliszy przystanek 17? Przepraszam, czy nie wie pani, gdzie mona tu kupi lody? Przepraszam, jak dojd$ do Skierniewickiej? Przepraszam, czy nie widzia"a pani takiego ma"ego, bia"ego foksteriera? Przepraszam, która teraz moe by godzina? Tekst pytania jest niewany, liczy si$ natomiast ton i wyraz twarzy zagubionego chomika (uwaga: masz wygl#da na zagubionego, lub nawet na zdezorientowanego, ale tylko tymczasowo, a nie na cz"owieka, który nigdy nie wie, gdzie jest). Podczas pytania patrzysz si$ nie mia"o w oczy i uwanie s"uchasz odpowiedzi. Potem opowiadasz chwil$ o swoim problemie, bawisz j# i coraz bardziej zaciekawiasz, wci#gasz do dyskusji... i ju jest twoja. Oto przyk"ad: Przepraszam, czy nie orientuje si$ pani, gdzie tu najbliej mona kupi ciastka? Ciastka... moe spróbuje pan pój do Rejtana, potem w prawo... Dzi$kuje, jeszcze tylko potrzebuj$ jakiej dobrej kawy, id$ w"a nie na przyj$cie do mojej ciotki, to w sumie dobra kobieta, tylko ma... (itd., itd., snujesz jakie rewelacje o twojej troch$ zwariowanej ciotce, stoicie, rozmawiacie, a w ko9cu...) Ojej, nie wiedzia"em, e ju jest tak pógno! Szkoda... Teraz najwaniejszy moment - ona podejmuje decyzje. Je li powie "do widzenia" i szybko odejdzie, mia"e pecha. Je li jednak b$dzie jej przykro, 5

6 mówisz, e wiesz, e to nieco dziwne poznawa kogo na ulicy, i e nigdy jeszcze tego nie robi"e, ale zrobi"a na tobie tak due wraenie, i czy móg"by do niej zadzwoni. Ona daje ci swój numer telefonu, a ty oddalasz si$ ca"y w skowronkach. Wariant drugi - "my si$ chyba znamy..."; Skuteczno : Wysoka Podchodzisz do niej i mówisz, e przygl#dasz jej si$ ju od d"uszego czasu i jeste pewien, e ju si$ gdzie spotkali cie. Ona oczywi cie zaprzecza, ale ty twardo (ale delikatnie) obstajesz przy swoim, bo przecie nie cz$sto spotyka si$ tak pi$kn# kobiet$. Potem podajesz jej list$ imprez, na których mogli cie si$ widzie - postaraj si$, eby to by"a lista w miar$ rónorodna i "na poziomie", czyli impreza u Jacka lub koncert jakiej grupy rockowej tak, ale ju "Miss mokrego podkoszulka" raczej nie. Reszta jak w wariancie pierwszym. Wariant trzeci - kwiatowy; Ekwipunek: kwiaty (oprócz chryzantem). Bez folii Zadziwiaj#ce jest, jak kobieta "mi$knie" pod wp"ywem kwiatów. Dobry podrywacz nigdy z kwiatami nie przesadza, ale zawsze ich uywa (doskonale przydaj# si$ w razie jakiego b"$du, ale zbyt cz$ste obdarowywanie nimi przyzwyczaja kobiet$, a wtedy trac# swoj# magiczn# moc). Zatrzymujesz si$ wi$c z kwiatami przed swoj# wybrank#, miotasz si$, nawet lekko j#kasz i mówisz, e wiesz, e to tak troch$ dziwnie tak na ulicy, i e by"oby ci bardzo przyjemnie, gdyby zechcia"a przyj# od ciebie te kwiatki. Poniewa rzadko która kobieta nie przyjmuje kwiatów (nawet w tak niecodziennej sytuacji), a przyjmuj#c je, podejmuje od razu pewne decyzje, ju troch$ spokojniejszy przedstawiasz si$ i zaczynasz rozmow$. Je li zauwaysz najmniejsze oznaki zniecierpliwienia (a nu gdzie si$ spieszy), pytasz o numer telefonu, zapewniaj#c o swym ogromnym wprost szcz$ ciu (tylko nie przesadzaj). Skuteczno tej metody jest rednia, ale za to jeeli ju si$ powiedzie, jeste na duym plusie - kwiaty nie dadz# jej zapomnie o tobie. Zadzwo9, zanim zwi$dn#. Wariant czwarty - macho. Skuteczno : Bardzo niska Mijaj#c j#, gwidesz lub wydajesz z siebie odzywk$ w stylu: Moe pokaza ci kilka naprawd$ sprytnych ruchów... Moe chcia"aby kiedy spróbowa z prawdziwym m$czyzn#... Dziecinko, jeste moim yciem... Cze, moe chcesz, ebym ci przeprowadzi" sprawdzian z ustnego... (i wiele, wiele jeszcze innych - za"o$ si$, e znasz ich mnóstwo). Metoda nieskomplikowana, prosta w uyciu, mankamentem jest tylko jej niska skuteczno. Có - im wi$cej razy spróbujesz, tym wi$ksz# masz szans$, e moe kiedy ci si$ uda. A tak na marginesie, zadziwiaj#ce, jak wielu m$czyzn nie potrafi podrywa inaczej ni tym sposobem... Wariant pi#ty - list. Skuteczno : Orednia; Ekwipunek: wcze niej przygotowany list Je li jeste bardzo nie mia"y, ta metoda jest wprost stworzona dla ciebie. Odpowiednio przygotowany list (o tym za chwil$) dostarczasz w sposób moliwie nieskomplikowany (prawie kadego dzieciaka mona przekupi kilkoma gumami do ucia, a przecie moesz take skorzysta z "us"ug" którego z twoich kumpli). Wane jest, by adresatka nie domy la"a si$, jak wygl#da autor listu. 6

7 Poniewa jedynym Gród"em informacji o tobie b$dzie twój list, musisz si$ naprawd$ przy"oy, je li ma si$ zgodzi na randk$ z tob#. Wybierz jak# dobr# papeteri$ (ale moe bez serduszek), do pisania najlepiej uy pióra - nie uwierzysz, ale one naprawd$ zwracaj# na to uwag$! Pisz starannie, bez skre le9. W li cie poka jej, jak bardzo ci$ zaciekawi"a, jak bardzo jeste nie mia"y w stosunku do niej, musisz oczarowa j# s"owami, i zarazem uspokoi - nie uywaj adnych mocnych okre le9 (w tym przede wszystkim erotycznych), opisz raczej uczucia, które ona wywo"uje u ciebie. Uywaj formy grzeczno ciowej (czyli Tobie zamiast tobie, Ci zamiast ci). Twój list powinien by w miar$ krótki - ma zaciekawia, a nie opisywa, zostaw jej due pole do domys"ów. Zako9cz romantycznie. Oto przyk"ad: Intryguj#ca Nieznajoma, Wiem, e to troch$ dziwne tak pisa do Ciebie - ale nie potrafi$ inaczej rozpocz# naszej znajomo ci. My l$ o Tobie, odk#d ujrza"em Ci$ w parku. Zaintrygowa"a mnie sposobem, w jaki odgarniasz w"osy znad czo"a, sposobem, w jaki si$ sama do siebie u miechasz. Wczoraj ca"# noc zastanawia"em si$, jakich perfum uywasz, i nie wiem nawet kiedy zasn#"em. Przy ni"a mi si$. Nie umiem tego dobrze wyrazi, ale ju nie chc$ d"uej s"ucha Malcolma Mclarena samotnie - spotkajmy si$ w pi#tek o 17 przy fontannach na rynku. B$d$ czeka". Z bliej niedookre lon# sympati#, Adam PS: Przy nij mi si$ jeszcze. Wariant szósty - na ferrari; Skuteczno : Podobno skutkuje; Ekwipunek: ferrari, lub co najmniej BMW. Najlepszy by"by cabriolet. Podjedasz i proponujesz wspóln# przejadk$ (twoja wybranka powinna by ubrana wyzywaj#co i w miar$ moliwo ci obci le - na inne kobiety ta metoda na pewno nie zadzia"a). Jedziecie w jakie mi"e, ustronne miejsce, by pozna si$ nieco bliej... Odmian# tego wariantu jest pro ba o wyt"umaczenie, jak gdzie dojecha. Po wys"uchaniu odpowiedzi udajesz zdezorientowanego i proponujesz, by wsiad"a i sama wskazywa"a ci drog$, a potem odwieziesz j# tam, gdzie w"a nie sz"a. Dosy du# niedogodno ci# obu tych metod jest wymóg posiadania odpowiedniego pojazdu, oraz niewielka pociecha intelektualna z poderwanej w ten sposób panienki. Z drugiej strony, ten wariant nie jest preferowany przez intelektualistów, wi$c nie ma problemu. Albo ma si$ intelekt, albo ferrari. Wariant siódmy - "Zata9czymy?"; Skuteczno : Wysoka Sposób stary jak wiat, i moe przez to w"a nie taki dobry. Najlepszy podczas klasowych zabaw, osiemnastek, dyskotek. Wymaga oczywi cie troch$ odwagi, ale przecie to nie kobieta b$dzie ci$ prosi! Wiedz, e najcz$ ciej w"a nie ona jest stron# bardziej onie mielon#. Podchodzisz do niej spokojnie i pewnie (eby wiedzia"a, e idziesz do niej, a nie po piwo). Ruch ten wykonaj wiedz#c, e za chwil$ pop"ynie w eter jaka wolna melodia. Przedstaw si$ (imi$ wystarczy), np. "Cze, jestem Radek". Je li nie odpowie, 7

8 powtórz - moe nie us"ysza"a ci$ w ogólnym ha"asie. Z czaruj#cym u miechem pytasz czy zata9czy z tob# i po jej przytakni$ciu za moment prowadzisz j# z szacunkiem i zadowoleniem na parkiet. Podczas ta9ca wykonujesz tzw. ubezpieczenie, stwierdzaj#c "Niemoliwe, aby taka sympatyczna osoba jak ty przysz"a tu sama!". W ten sposób za jednym zamachem dowiesz si$, czy nie jest moe z m$czyzn# i rzucisz jej pierwszy komplement. Jeeli jest sama lub ze zwyk"ymi znajomymi, jest ju niegle. Po zako9czeniu ta9ca proponujesz "Moe si$ czego napijemy? S"ysza"em, e serwuj# tu wietne drinki." Je li nie pije alkoholu, pytasz si$, czego sobie yczy. PóGniej ju tylko mi"o gaw$dzicie poznaj#c si$ bliej. Uwaga. S# dwie zasady, których absolutnie nie powiniene w tej metodzie "ama: nigdy nie zaczynaj rozmowy po "paru g"$bszych" - nie ma nic gorszego ni widok zataczaj#cego si$, spoconego, cuchn#cego alkoholem kolesia. A tak si$ wtedy wygl#da. podczas ta9ca nie udawaj Casanovy i nie ob ciskuj j# po wszystkich cz$ ciach jej (cudownego) cia"a - b$dziesz mia" jeszcze na to czas, a tak zniech$cisz j# na samym pocz#tku i narobisz sobie wstydu, je li pójdzie sobie w rodku ballady. Podsumowanie Oczywi cie, wariantów jest niesko9czenie wiele. Te tutaj podane s# raczej jako przyk"ad zastosowania pewnej idei - kobiet$ najpierw musisz zaskoczy (ale nie przerazi), zainteresowa, stworzy odpowiedni nastrój i id#c za ciosem poprosi j# o namiary (je li nie ma telefonu, to musisz od razu si$ z ni# umówi, najlepiej w miejscu z du# ilo ci# osób, np. przed pomnikiem). Nie staraj si$ podrywa dziewczyny, gdy nie jest w nastroju - np. gdy biega (ona nie chce, by widzia" j# spocon# i rozczochran#), gdy jest w jakim odludnym miejscu (b$dzie si$ ciebie ba"a), gdy jest z kim (np. z jej facetem, lub, co gorsza, z jej matk#). Je li niezbyt dobrze wyczu"e moment i w trakcie rozmowy zdasz sobie spraw$, e ona po prostu nie ma ochoty by podrywana (czasami tak si$ zdarza), nie naciskaj - wyjdziesz tylko na idiot$, a nic nie wskórasz. Je li bardzo ci si$ podoba - spróbuj innym razem. Je li nie - wybierz inn# szcz$ ciar$. Pami$taj, e pierwsze wraenie bardzo si$ liczy - wi$c doprowadg do porz#dku zarówno wygl#d, jak i strój. Kobiety lubi# by podrywane, uwielbiaj# by w centrum uwagi, szczególnie wtedy, gdy s# obserwowane przez eleganckiego, przystojnego i pewnego siebie (ale nie zarozumia"ego) m$czyzn$. To niewane, e nie jeste taki ca"kiem przekonany o twoich umiej$tno ciach podrywania, e co popl#czesz - je li s# inteligentne, od razu dojd# do wniosku, e twoje onie mielenie i zdenerwowanie jest efektem ich (zabójczego) wygl#du, i potraktuj# to jako komplement. Tym lepszy, e spontaniczny, i zarazem nie pozbawiony romantyczno ci. I o to chodzi. Ad.3 Co wolno a czego nie... na pierwszym spotkaniu. Wygl#da na to, e masz ju kogo na oku, a moe nawet jeste umówiony... W takim razie, najwyszy czas przeczyta w"a nie o tym. 8

9 Oboj$tnie, czy umówi"e si$ z kobiet# twojego ycia, czy ju z drug# panienk# w tym tygodniu, obowi#zuj# ci$ pewne niezmienne regu"y. Warto troch$ si$ pom$czy, by moe wyda wi$cej pieni$dzy ni przypuszcza"e - to ju w niedalekiej przysz"o ci zaprocentuje. Je li teraz wydasz si$ jej delikatny, opieku9czy i interesuj#cy, na reszt$ twoich poczyna9 b$dzie patrzy"a przez ten ustalony przy pierwszym spotkaniu przez ciebie pryzmat. Oto i regu"y: Gdzie i Na pierwsz# randk$ najlepiej jest si$ umówi w jakim publicznym miejscu (stary rynek, przed domem handlowym, pod pomnikiem), a potem przej si$ do jakiego mi"ego pubu - tylko zapytaj si$, czy ten akurat pub jej odpowiada. Co do wchodzenia przez drzwi, istniej# cis"e wytyczne dobrego wychowania - ty powiniene wej pierwszy, by ochrania j# przed podpitymi ciemnymi typami wewn#trz. Skoro jednak idziecie do spokojnego lokalu, nie jest to konieczne. Je li chodzi o zdejmowanie kurtek - pytasz si$, czy moesz jej pomóc, a dopiero potem zajmujesz si$ w"asn# garderob#. Pami$taj, to ona jest twoim go ciem - ona wybiera stolik, przy którym usi#dziecie (powiniene zaproponowa jej kilka do wyboru), to ona siedzi przodem do sali. Tobie pozostaje p"acenie za szatni$, zamawianie (po uprzednim skonsultowaniu si$ z ni#) i ewentualnie przynoszenie do stolika zamówionych specja"ów. Jak si$ ubra Podobno nie szata zdobi cz"owieka, tylko cz"owiek szat$. Podobno. Mimo wszystko, ubierz si$ elegancko - d"ugie spodnie, i je li jest zimno koszula z guzikami, to absolutne minimum. Pami$taj, e b$dziesz przebywa" w jej towarzystwie przez kilka godzin - b$dzie wi$c mia"a czas na dok"adne przyjrzenie si$ tobie. Powiniene wygl#da wieo. Warto, by si$ ogoli" - cho istnieje teraz moda na jednodniowy zarost, musia"by by naprawd$ bardzo przystojny, by to dodawa"o ci uroku. Nie przesadzaj take z dezodorantem. To wasze pierwsze spotkanie, ona na pewno b$dzie chcia"a zrobi na tobie wraenie - postaraj si$ o to samo. Kwiaty Na pierwszej randce nie s# obowi#zkowe, cho mile widziane (szczególnie podczas wiosny i lata). Najlepszy by"by bukiet jaki ma"ych kwiatków - konwalie, narcyzy, onkile. Je li nie mona ich zdoby, wybierz jakie inne (ale nie róe - te zostaw sobie na pógniej). Bukiet powinien by bez przybrania, dajesz go tu po przywitaniu. Je li dostaniesz buziaka, to bardzo dobrze. Je li nie, to nic, daj si$ jej troch$ oswoi z tob#. Tak czy inaczej, ona na pewno doceni ten mi"y podarek. Ach to czekanie 9

10 Niestety, w kulturze europejskiej przyj$te jest, e niepunktualno u kobiety dodaje jej uroku (ciekawe, jakiego?), u m$czyzny za jest niewybaczalne. Cokolwiek my lisz na ten temat, musisz si$ podporz#dkowa. Przychodzisz 10 minut przed umówionym terminem i czekasz (ale nic nie czytasz, nie zajmujesz si$ niczym innym poza czekaniem - ona musi zobaczy, e w danej chwili nie ma dla ciebie nic waniejszego ni ona). Je li si$ spógni"a, delikatnie zwracasz jej na to uwag$ (ale nie moesz zrobi awantury - bo si$ obrazi. Z drugiej strony, brak jakiejkolwiek reakcji oznacza"by brak zainteresowania). Tak# zwyczajow# granic# czasu, po której rezygnujesz z czekania jest pó" godziny. Ale to zaley od ciebie. Co je, co pi? O ile nie jeste cie w pizzerii, nie obowi#zuje ci$ kupno jedzenia - chyba, e ona delikatnie da do zrozumienia, e jest g"odna. O czym rozmawia? Pytanie stare jak wiat. To nieprawda, e podczas rozmowy najgorsze s# przerwy - czasami o wiele gorsza jest g"upota mówi#cego. Dobry podrywacz umie te przerwy wykorzysta - pochwal jej wygl#d, zaproponuj co do picia, u miechnij si$ do niej. Je li chodzi o tematy do rozmowy, wybieraj raczej dziedziny, w których jeste mocny, ale które take zainteresowa"yby j#. Dobrze by by"o opowiedzie jej troch$ o jakim twoim hobby - kto, kto ma jak# pasj$, nie moe by nudnym facetem. Nie rozmawiaj o jej (lub twoich) by"ych, o rodzinie (najlepiej ograniczy si$ do zwyk"ego "Czy masz rodze9stwo?"), o waszych na"ogach (niedopuszczalne s# uwagi w stylu "Na twoim miejscu przesta"bym pali!"). To jest wasze pierwsze spotkanie, o "ci$szych gatunkowo" sprawach b$dziecie mieli jeszcze czas pogada. Idealnym jednak wyj ciem jest zmuszenie do mówienia jej, samemu nie trac#c kontroli nad rozmow# - najodpowiedniejsz# metod# jest zadawanie pyta9, po"#czone z widocznym na twarzy zainteresowaniem. Spada z ciebie ci$ar bawienia jej rozmow#, pozostajesz troch$ tajemniczy (bo przecie tyle rozmawiali cie ze sob#, a ona tak w"a ciwie to nic o tobie nie wie), a ona nie nudzi si$ (skoro mówi o sobie). Nie zadawaj zbyt intymnych pyta9, ale nie bój si$ pyta o sprawy nieco osobiste - tylko delikatnie! Ma promieniowa z ciebie ch$ poznania jej, po"#czona z bliej nieokre lon# sympati#. Je li dot#d obraca"e si$ w"a ciwie tylko w m$skim gronie, hamuj swój j$zyk - adnych przekle9stw, grubia9stw, g"o nego, gromkiego miechu, nie opowiadaj wi9skich dowcipów (tak na marginesie, lepiej w ogóle nie opowiada jej dowcipów - jeszcze pomy li, e to jedyny sposób jaki znasz, by j# rozbawi). Kto p"aci To, jak si$ umówicie w kwestii p"acenia na innych randkach, to ju wasza sprawa, ale na tej pierwszej powiniene p"aci ty (chyba, e grozi wam k"ótnia z tego powodu). Powiniene mie przy sobie take troch$ pieni$dzy na taksówk$ - tak na wszelki 10

11 wypadek. Co do napiwku dla kelnera, je li chcesz go da, to najlepiej jest po prostu zaokr#gli rachunek (np. zapyta si$ "Zap"acimy 30z", dobrze?"). Ta nadp"ata nie powinna jednak przekroczy 15%. Odprowadzenie Je li mieszka niedaleko, zaproponuj, e j# odprowadzisz. Je li nie, to chocia odprowadg j# na przystanek i poczekaj, a co przyjedzie. Ona musi poczu, e interesujesz si$ jej bezpiecze9stwem - wtedy "atwiej ci zaufa. Przy rozstawaniu si$, nie przed"uaj sztucznie tego momentu - inaczej dziewczyna zacznie si$ zastanawia, o co ci chodzi (moe chcesz czego wi$cej, lub boisz si$ sam wraca do domu). Ca"owanie Niestety, ale to ona decyduje, czy b$dziecie si$ ca"owa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, e cz$sto swojej decyzji nie ujawnia. Nie naley wi$c liczy na co wi$cej, cho buziaki w policzek zdarzaj# si$ cz$sto. Nie próbuj bra jej za r$k$, przytula do siebie - ona musi mie troch$ czasu dla swoich przemy le9, musi mie troch$ czasu, by zat$skni do ciebie i do czego wi$cej. Nie znaczy to, e masz by ch"odny i odsuwa si$, gdy przypadkowo dotknie twojej r$ki lub mu nie twoj# twarz. B#dG delikatny i taktowny. Najwaniejsze Pami$taj, e nie ma zasad bez wyj#tków, i tak naprawd$ liczy si$ bycie sob# - je li b$dziesz udawa" kogo, kim nie jeste, to po pierwsze, to jest "atwe do zauwaenia, a kobieta nie zaufa nieszczeremu facetowi. Po drugie, nawet je li b$dziesz si$ dobrze maskowa", to i tak przegra"e - eby zatrzyma j# przy sobie b$dziesz musia" nadal gra, a to na d"usz# met$ jest bardzo m$cz#ce i irytuj#ce. Z drugiej strony, nie mona przesadza z byciem sob# - pami$taj, e b$dziesz mia" przed sob# drug# osob$, wraliw# na to, w jaki sposób si$ zachowujesz. Wi$c mimo tego, e nie robi ci rónicy, czy siedzicie z przodu czy z ty"u w kinie - by moe dla niej taka rónica istnieje. Lepiej uzgodni to przed kupnem biletów. Take to, e nie widzia"by nic z"ego w tym, eby w ogóle nie przebiera si$ i chodzi ca"y dzie9 w pidamie nie oznacza, e masz przyj na randk$ wygl#daj#c jakby dopiero co wróci" z dzia"ki. Regu"y tu podane nie wyczerpuj# oczywi cie wszystkich w#tpliwo ci dotycz#cych kluczowego momentu dla waszego zwi#zku - ale nie martw si$, ona te na pewno si$ denerwuje. Je li co pójdzie nie tak, od razu wyja niasz wszelkie niejasno ci (i ewentualnie przepraszasz) - im d"uej b$dziesz udawa", e nic si$ nie sta"o, tym wi$kszym palantem stajesz si$ w jej oczach. Je li ona zachowa si$ niegrzecznie, moesz (lecz nie musisz) delikatnie (i najlepiej artobliwie) zwróci jej uwag$. Ale takie sytuacje nale# do rzadko ci. 11

12 Kiedy zobaczymy si$ ponownie? Je li spodoba"a ci si$, mówisz, e to by" bardzo mi"y wieczór i czekasz, co ona odpowie. Je li jej si$ te podoba"o, proponujesz nast$pn# randk$. Je li na twoj# uwag$ o mi"ym spotkaniu nic nie odpowie, te moesz spróbowa zaproponowa jej nast$pn# randk$ (cho oczywi cie szans$ s# ju nieco mniejsze). Ale g"owa do góry. Je li tylko przez wi$ksz# cz$ czasu stosowa"e si$ do rad z tego rozdzia"u, najprawdopodobniej si$ zgodzi. Pami$taj o tym eby: pochwali jej wygl#d, nawet je li ci si$ niezbyt podoba - ona stara"a si$ wypa jak najlepiej. Uwaaj, dla kobiet istnieje zasadnicza rónica pomi$dzy "Jak# masz "adn# bluzk$." i "Jak "adnie wygl#dasz w tej bluzce.". Wybierz wariant drugi, ca"y czas dba o ni# ("Czy ci jest wygodnie?", "Czy moe chcia"aby si$ jeszcze czego napi?", "Jak zamierzasz wróci do domu?"), zachowywa si$ zgodnie z zasadami dobrego wychowania - niedopuszczalne jest siorbanie, cmokanie, mlaskanie, wy"amywanie palców, bawienie si$ sztucami - zreszt#, sam wiesz, nie ogl#da si$ za innymi dziewczynami, chocia przez pewien czas patrze jej prosto w oczy (ale nie baw si$ w gr$ "kto kogo przetrzyma"), zachowywa si$ w miar$ romantycznie - lepiej by niepoprawnym romantykiem, ni niepoprawnym gburem. Ad.4 Piszesz czasem listy? Nie wiesz jak zacz#c i co napisa? Podajemy ci kilka sposobów. Listy, podobnie jak kwiaty, cho moe w nieco inny sposób, s# ogromnie pomocne w uwodzeniu kobiet - nie dzia"aj# co prawda z tak# si"#, ale za to ich dzia"anie jest d"ugotrwa"e, kobiety od czasu do czasu lubi# przeczyta nawet stare listy, zazwyczaj take starannie je przechowuj#. Warto, by i ty skorzysta" z tej (do prostej po zrozumieniu pewnych zasad) metody. Papeteria List napisany na kartce wyrwanej z notatnika, choby by" nawet niezwykle romantyczny, nie przyniesie spodziewanego efektu. Dlatego najlepiej jest pisa na jakiej dobrej papeterii (chyba, e posiadasz rzadk# zdolno pisania w miar$ równo nawet bez linii - wtedy wybierz czyste kartki A4). Kolor papieru nie jest a taki wany, ale najlepiej jest pisa na jakim jasnym, by nie by"o problemów z odczytaniem pióra lub d"ugopisu (o"ówek odpada, kategorycznie). Tytu" listu Z tym jest zwykle najwi$cej k"opotu. Zawsze moe rozpocz# "Droga Agnieszko,", ale brzmi to raczej jak pocz#tek telegramu do cioci. Najlepiej by by"o, gdyby wybra" sobie jeden ze stylów zaczynania i stosowa" go ju konsekwentnie (kilka przyk"adów poniej). "Katarzyno!" - krótko, zwi$gle, lapidarnie "Moja Ty" - i tu do wyboru: Oliczna, Pi$kna, Male9ka, Kochana, itd. "Hej!" - lub pokrewne: "Czo"em!", "Siemia!", "Ahoj!", "Grabka!", "Witka!" - brzmi# nieco zbyt dziecinnie, ale je li panienka ma poczucie humoru, mog# by "Kochana moja", "Najukocha9sza", "Pierwsze moje i ostatnie na tym wiecie kochanie" (tak pisa" król Jan III Sobieski do 12

13 swojej ony, nieraz po trzy listy dziennie!) - romantyczne, ale do wykorzystywania dopiero przy bliszej znajomo ci. Co dalej? Dalej, najlepiej b$dzie opisa chwil$, w której piszesz list - czy to jest rano, wieczór, jasno, ciemno, czy jest ciep"o czy zimno - to da jej chwil$ na przywo"anie odpowiedniego, melancholijnego nastroju. Potem piszesz ju w"a ciw# cz$ listu - pami$taj, e to ona jest adresatk# listu, wi$c wskazane b$dzie pisa o sprawach w jaki sposób jej dotycz#cych. Dobrze wypadaj# pytania (np. "Ciekawy jestem, co robisz w tej chwili" lub "Jak si$ spotkamy, musisz mi koniecznie opowiedzie, jakie lody najbardziej lubisz") - wskazuj# one, e si$ ni# naprawd$ interesujesz. NieGle prezentuj# si$ take wiersze, nawet napisane (i podpisane) przez innych ni ty autorów. Do najcz$ ciej uywanych dzie" s# wiersze spod pióra Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Asnyka, Morsztyna. Od czasu do czasu napisz, e za ni# t$sknisz, lub e co w twoim otoczeniu ci#gle ci j# przypomina (i inne takie g"odne kawa"ki). D"ugo listu jest w zasadzie dowolna, czasami nawet lepiej jest napisa mniej, a bardziej interesuj#co. Nie zapominaj take o szacie graficznej - moesz wykaza si$ rysuj#c due inicja"y, jakie mi"e rzeczy - to b$dzie dla niej znak, e ci bardzo zaley. Wskazane jest (cho nie jest to przymus) uywanie formy grzeczno ciowej (Ty zamiast ty, Ci$ zamiast ci$). Zako9czenie Ko9czy take mona na mnóstwo rónych sposobów, ale sam koniec nie jest a tak wany jak pocz#tek - wystarczy wi$c krótkie "Twój" i imi$. Oczywi cie, nic nie stoi na przeszkodzie, by wybra" jakie bardziej rozbudowane zako9czenie, by wspomnie tylko o "Do ko9ca Twój", "Twój na wieki", "T$skni#cy" czy "Ca"uj#cy Ci$", to zaley ju tylko od ciebie. Nie zapomnij o P.S.-ach, one bardzo urozmaicaj# list. Jeeli chcesz ich uy w li cie kilka razy, kady nast$pny ma o jedno "P" wi$cej: P.S, potem P.P.S, i tak dalej. Teraz pozostaje ju tylko wrzucenie listu do skrzynki. Ad.5 Sytuacje jakie cz$sto si$ zdarzaj#. Jak zapobiega wypadkom...? Ogólnie rzecz bior#c, sp$dzanie czasu z "adn# i ciekaw# panienk# jest zaj$ciem mi"ym, je li nawet nie bardzo mi"ym. Czasami tak pasjonuj#cym, e a traci si$ poczucie chwili - tak na marginesie, spójrz od czasu do czasu na zegarek. Poznaj#c coraz lepiej kobiet$, uczysz si$ jej, dowiadujesz si$ co sprawia jej (i wam) przyjemno, zyskujesz jej zaufanie i aprobat$, coraz aktywniej w"#cza si$ w wasze spotkania erotyka - czyli jest to jeden z bardziej ekscytuj#cych okresów waszego zwi#zku. Na kadym spotkaniu posuwacie si$ troszk$ dalej, oboje macie o sobie bardzo dobre (cho pewnie nieco wyidealizowane) mniemanie - nie zmarnuj tej szansy. W tym okresie, jeeli odpowiednio go wykorzystasz, moesz przyzwyczai j# do rzeczy, na których ci zaley (potem, po okresie takiej wzajemnej fascynacji, moe 13

14 to by utrudnione). Je li tylko b$dziesz post$powa" delikatnie, na pewno ci si$ powiedzie (najlepsza jest tu metoda ma"ych, ale systematycznych kroczków). Nie daj jej si$ pozna tak od razu, warto, by pozosta" nieco tajemniczy - to wzmoe jej zainteresowanie, a ciekawo kobiet$ gubi"a, gubi, i b$dzie gubi"a, jak wiat wiatem. Co do jej otoczenia (rodzina, przyjaciele, znajomi), post$puj ostronie i (przynajmniej przez pierwszy okres waszej znajomo ci) skoncentruj si$ raczej na ich dobrych cechach, staraj#c si$ nie komentowa tych z"ych. Bardzo wan# rzecz# jest, by nie wstydzi" si$, e jeste cie razem - przyk"adowo, je li bawicie si$ na imprezie, to naturalne jest, e usi#dziecie razem, e b$dziecie ze sob# ta9czyli. Je li przychodzisz do jej domu, to dla wszystkich jest jasne, e przychodzisz tam z jej powodu (a nie po chleb dla konia). Z drugiej strony, nie naley przesadza z okazywaniem sobie przywi#zania - lepiej nie ca"owa si$ przy rodzicach, trzyma si$ razem przez ca"y dzie9 - je li nawet przez chwil$ pob$dziecie osobno, to tylko wzbogaci wasz# randk$. Nie przesadzaj take z cz$sto ci# spotka9 i ilo ci# (a take d"ugo ci#) rozmów telefonicznych - to wszystko b$dzie naturalnie zalea"o od waszych temperamentów - ale dobry podrywacz zawsze znajdzie tak# proporcj$, by okres mi$dzy randkami wzmacnia", a nie os"abia" oczekiwanie na nast$pne spotkanie. Od czasu do czasu powiniene kobiet$ zaskoczy - zadzwo9 o jakiej dziwnej porze (tylko eby jeszcze nie spa"a), kup jej jaki drobny upominek, wy lij list. Co do listów, s# bardzo pot$n# broni# w uwodzeniu kobiet - je li nie czujesz si$ w jaki szczególny sposób dotkni$ty darem pisania, nie martw si$ - krótki, niekoniecznie nawet interesuj#cy list b$dzie w jej oczach postrzegany jako co niezwyk"ego. Kobiecie wystarczy nawet naprawd$ niewielka poywka dla marze9, by jej wyobragnia zacz$"a pracowa zape"niaj#c umys" obrazami wyidealizowanego ciebie. One pragn# by zaskakiwane po to, by mog"y sobie pozwoli na my lenie typu "on jest inny ni ci wszyscy, których pozna"am wcze niej, on mnie naprawd$ kocha i b$dzie przy mnie do ko9ca". Wariatki. Uwaaj, kobiety lubi# zwraca uwag$ na szczegó"y - jeeli nawet ubierzesz si$ w smoking, ale nie b$dziesz mia" zadbanych paznokci - ca"y efekt pry nie. Pocieszaj#ce jest natomiast, e czasami, zapatrzone w jaki szczegó", niezbyt dok"adnie ogarniaj# ca"o sytuacji - i to musisz si$ nauczy wykorzystywa. Na przyk"ad, kobiety bardzo du# wag$ przyk"adaj# do s"ów, wi$c stosunkowo "atwo jest si$ wywin# nawet niezbyt starannie przemy lan# wymówk#. Oto przyk"ady: Sytuacja: Klasyczna, zapomnia"e o jakiej wanej dla niej dacie. Zwyk"y facet: Wiesz, przykro mi, nie gniewaj si$ na mnie, jako to ci wynagrodz$... Podrywacz: Jak mog"a w ogóle pomy le, e zapomnia"em! Chcia"em ci zrobi niespodziank$, no ale si$ nie uda"o... W kadym razie, z tej okazji zabieram ci$ w pi#tek w pewne miejsce, tylko ubierz si$ ekstra... Sytuacja: SpóGni"e si$ 15 minut. 14

15 Zwyk"y facet: Przepraszam, d"ugo czeka"a? Podrywacz: Rany, chcia"em ci kupi kwiaty, ju czeka"em w kolejce, gdy ta baba musia"a odebra telefon i powiedzia"a, e niestety musi natychmiast zamkn# kwiaciarni$ i gdzie jecha, i w dodatku tramwaj si$ spógni", i jeszcze si$ dzisiaj pok"óci"em z mam#, jak to dobrze, e jeste... (po takim monologu wszelki gniew j# opu ci). Sytuacja: Ostatnio troch$ j# zaniedba"e i czujesz, e ona ma o to do ciebie pretensje. Zwyk"y facet:... Podrywacz: S"uchaj, musimy powanie porozmawia. Wiem, e od pewnego czasu zachowuj$ si$ moe troch$ dziwnie, czy nawet obco, ale... Widzisz, dot#d zwykle wiedzia"em, o co mi chodzi w kontaktach z kobietami, ale zamiesza"a mi troch$ w g"owie, i taki jestem z lekka zdezorientowany... Cho, przytul si$ do mnie... (panienka mi$knie i ju jest ca"a twoja). To s# oczywi cie tylko przyk"adowe, cho dosy cz$sto przytrafiaj#ce si$ sytuacje, w dodatku dla kadej mona znaleg jeszcze kilka innych rozwi#za9. Musisz wiedzie, e istnieje jeszcze jedna, ale ju ostatnia metoda (stosuj j# tylko w ostateczno ci) - gniew i zamkni$cie si$ w sobie. Jeeli po jakiej twojej wpadce nie uda ci si$ u"agodzi twojej kobiety, lub co gorsza przejrzy twoj# gr$, moesz zdecydowa si$ na ten desperacki krok: przywo"ujesz na twarz mask$ gniewu i milcz#co odchodzisz (tylko nie za daleko, eby nie musia"a zbyt d"ugo do ciebie podbiega). Odwrócony plecami czekasz - w tym momencie, jeeli przedtem zdo"a"e j# chocia troch$ w sobie rozkocha, wyda si$ jej, e cierpisz w"a nie z jej powodu, e to ona jest winna, g"upia, i e koniecznie musi ci$ odzyska. Nie jest to moe "czysta" metoda - w sposób do wyragny eruje ona na uczuciach, w dodatku pos"uguj#c si$ szantaem. Ale, z drugiej strony, one te posiadaj#, moe nawet bardziej skuteczn# bro9 - p"acz. Cokolwiek my lisz na ten temat, i jakkolwiek wydaje ci si$, e twardy jeste - na widok p"acz#cej kobiety mi$kniesz i nic ju ci$ nie zdo"a uratowa. Zdarzaj# si$ oczywi cie sytuacje, kiedy kobieta p"acze naprawd$, poniewa zosta"a zraniona - k"opot w tym, e bardzo trudno jest okre li, kiedy p"acz jest autentyczny. Ale nie martw si$ - sytuacje, w których obie strony si$gaj# po takie metody nale# do rzadko ci. Kolejnym, wspomnianym ju wcze niej niezwykle uytecznym narz$dziem w dziedzinie uwodzenia kobiet s# kwiaty. Nie do ko9ca w"a ciwie wiadomo czemu tak si$ dzieje, ale kwiaty maj# jak# magiczn# moc - wystarczy kilka ro linek, a ona ju si$ nie z"o ci, jest nawet mile zaskoczona, zarzuca ci r$ce na szyje. Dlatego te nie zapominaj od czasu do czasu podarowa jej jakiego bukietu. Najlepiej jest wr$cza kwiaty w jej domu - od razu jest pod r$k# woda i wazon, a ona nie musi nosi ze sob# wsz$dzie tego podarku. Je li natomiast masz zamiar wr$czy jej tylko jeden kwiat (lub ma"y bukiecik) - moesz to zrobi w"a ciwie gdziekolwiek chcesz. Co z kwiatami? Jak w kadej dziedzinie podrywania, tak i w dziedzinie wr$czania kwiatów i ich wr$czania obowi#zuj# pewne regu"y: Zawsze naley wr$cza nieparzyst# ilo kwiatów - liczba parzysta przynosi nieszcz$ cie. Kwiaty doniczkowe nie s# traktowane jako odpowiednie kwiaty - równie dobrze móg"by jej podarowa bu"k$ z serem. To samo dotyczy suchych i plastykowych bukietów. W kulturze europejskiej 15

16 kolory kwiatów te maj# pewne znaczenie. Kolor czerwony symbolizuje mi"o, ó"ty i niebieski przyjag9, bia"y i czarny odmow$. Nie musisz trzyma si$ tych oznacze9, ale warto, by je zna". Kwiaty wr$cza si$ bez folii, p"atkami do góry. Jeeli jest to bukiet, tu przed wr$czeniem popraw jego wygl#d. Jeeli postanowi"e podarowa jej tylko jeden kwiat (a wi$c w gr$ wchodzi w zasadzie tylko róa, ewentualnie tulipan) - dajesz go bez przybrania. Nie kupuj drogich, wymy lnych kwiatów - lepiej podarowa bukiet jaki ma"ych róyczek. Je li zdecydowa"e si$ na jedn# ró$, wybierz jak# du#. Jeeli od kupienia do wr$czenia minie dua ilo czasu (np. kupujesz kwiaty rano, a wr$czasz je wieczorem), rozgnie im same ko9ce i w"ó do wody tak, by mog"y swobodnie p"ywa (najlepsza jest wanna lub sporych rozmiarów miska). Ad.6 Miejsca spotka9 dla Was, niekoniecznie na pierwsz# randk$. Kino Wyprawa do kina ma ten plus, e w zasadzie zawsze dobrze si$ b$dziecie bawi, o ile tylko pójdziecie na odpowiedni film. Uzgodnij najpierw z ni#, na co chcia"aby pój i umówcie si$ 15 minut przed seansem. Ty musisz przyj nieco wcze niej, by kupi bilety (bez wzgl$du na to, czy ona p"aci za siebie, czy nie). Oczywi cie, kupujesz bilety na miejsca obok siebie. Przechodz#c mi$dzy rz$dami krzese", przepuszczasz j# pierwsz#, i oboje idziecie ty"em do ekranu. Je li macie z"e miejsca (np. przed wami siedzi kto bardzo wysoki, w dodatku z bujn# czupryn#), to o ile po reklamach s# jeszcze jakie lepsze puste miejsca, moecie si$ przesi#. Poniewa w trakcie seansu nie powinno si$ rozmawia (ewentualnie moesz od czasu do czasu co szeptem skomentowa), warto po zako9czeniu ogl#dania przej si$ na kaw$ czy piwo, by w mi"ej atmosferze troch$ ze sob# porozmawia. Pub, kawiarnia, restauracja. Podstawowe zasady zosta"y ju omówione we wcze niejszym rozdziale, teraz dowiesz si$ nieco wi$cej o szczegó"ach. Je li masz wybór, zaproponuj twojej partnerce ma"y stolik, najlepiej dwuosobowy - przy duym stole istnieje ryzyko, e jaka zdesperowana brakiem wolnych miejsc grupa ludzi zapyta si$ was, czy moe si$ przysi#. W takich wypadkach oczywi cie zgadzacie si$. W niektórych lokalach na stole stoj# wieczki, które mona zapali. Nie wahaj si$ - to od razu stworzy nastrój pewnej intymno ci i niesamowito ci, o który przecie w"a nie wam chodzi. Postaraj nie bawi si$ stearyn#. Pami$taj, e przez ca"y czas siedz# obok was ludzie, którzy przyszli tam z podobnych co wy powodów - chc# mi"o sp$dzi czas nie przeszkadzaj#c nikomu - i tego samego oczekuj# od was. Nie rozmawiaj wi$c g"o no, nie pstrykaj palcami na kelnera (widok faceta w taki sposób przywo"uj#cego kelnera jest po prostu a"osny), nie przypatruj si$ badawczo nikomu. Je li spotkasz znajomych, przedstaw im swoj# partnerk$, ale je li nie us"yszysz wyragnego zaproszenia do przy"#czenia si$, nie przysiadajcie si$. Take wszelkiego 16

17 rodzaju demonstracje uczu - od d"ugich, nami$tnych poca"unków poczynaj#c, a na k"ótniach ko9cz#c, s# nie na miejscu. Nie zapominaj, e obs"uga lokalu jest zazwyczaj przyjagnie nastawiona do klientów, ch$tnie pomoe ci we wszystkich twoich problemach. Nie kr$puj si$ wi$c pyta, gdzie jest toaleta, czy prosi o s"omki do drinków - to jest twój wieczór, ty tu jeste go ciem. Jeeli chcieliby cie ju wyj, a waszego kelnera nie wida, podejdg do kogokolwiek z obs"ugi i powiedz, e chcia"by zap"aci. W niektórych lokalach (szczególnie tych bardziej m"odzieowych) nie ma kelnerów - wtedy za wszystko p"aci si$ od razu. Od niedawna w Polsce zacz$"y si$ pojawia rónego typu restauracje kulturowe (np. chi9skie, w"oskie, meksyka9skie), bary sa"atkowe, jogurtowe - warto od czasu do czasu spróbowa czego innego, to doskona"y sposób na urozmaicenie waszych spotka9. Elegancka restauracja Na specjaln# randk$ (np. rocznica waszego zwi#zku) mona, cho wi#e si$ to ze znacznym wysi"kiem finansowym, zje kolacj$ w jakiej naprawd$ eleganckiej restauracji. Je li chcesz swojej wybrance zrobi niespodziank$, to pami$taj o uprzednim uprzedzeniu jej, by by"a ubrana odpowiednio do sytuacji, i sam te si$ dostosuj (marynarka, bia"a koszula i krawat to minimum). Poniewa jest to lokal wysokiej klasy, obowi#zuj# nieco inne regu"y. Przy wej ciu stoi g"ówny kelner, który zaproponuje wam stolik i po waszej akceptacji zaprowadzi do niego. Przy siadaniu pomoe on (lub kelner przez niego wskazany) usi# twojej damie. Otrzymujecie karty da9, zamawiacie i czekacie (nieraz bardzo d"ugo) na realizacje zamówienia. Je li zamówisz wino, kelner powinien najpierw nala ci odrobin$ do spróbowania, i dopiero po uznaniu przez ciebie napoju jako odpowiedniego nalewa dalej. W takich lokalach wszystko jest p"atne (od szatni, a po toalet$), wi$c miej przy sobie te par$ drobnych (oprócz tego grubego pliku banknotów, który ze sob# wegmiesz). Pami$taj, e w stosunku do obs"ugi naley by sympatycznym, ale pewnym siebie - inaczej od razu spisz# was na straty, daj#c stolik znajduj#cy si$ w pobliu drzwi od kuchni i ka#c wam czeka pó" godziny na zamówionego drinka. Pami$taj take o napiwku dla kelnera. Park Jeeli tylko jest ciep"o i oboje macie ochot$ na przechadzk$, jest to wprost wymarzone miejsce na spotkanie - stwarza ono mnóstwo moliwo ci. Moecie spacerowa, siedzie, trzyma si$ za r$ce, przytula si$, ca"owa, rozmawia czy tylko milcze - i co tylko wam jeszcze przyjdzie do g"owy. W parku mona znaleg jakie "swoje", prywatne miejsce - ale nie naley zapomina, e w parku s# jeszcze inni ludzie, wi$c lepiej nie paradowa bez koszuli i powstrzyma si$ od bardziej nami$tnych atrakcji erotycznych. Je li poczujesz, e musisz na chwil$ odej "na bok", lepiej nie próbowa - tu zawsze pe"no jest jaki 17

18 wsz$dobylskich dzieciaków i psów, tylko czekaj#cych na tak# okazj$. Poza tym, jest to absolutnie niezgodne z zasadami dobrego wychowania. Park to take miejsce spokoju i odpoczynku - nie powinno si$ w nim krzycze, nawo"ywa, g"o no piewa. To s# w"a ciwie jedyne zasady obowi#zuj#ce w parku, je li tylko b$dziecie ich przestrzegali, moecie robi w"a ciwie wszystko. Obecnie powoli spo"ecze9stwo staje si$ coraz bardziej tolerancyjne, wi$c nikogo nie powinno szokowa, je li zdejmiecie buty i skarpetki, by pochodzi boso po trawie, lub wegmiecie ze sob# ma"y koc i kawa"ek ciasta. Nie naley jednak z t# wolno ci# przesadza - nie pijcie adnego alkoholu (nawet piwa). Ad.7 Inne miejsca gdzie mona si$ spotka. Majówka Jest to bardzo przyjemna randka, pozwalaj#ca pozna si$ od stron zazwyczaj "niewidocznych". Miejsce wybieracie razem (najlepsza by"aby dzia"ka) i ustalacie dojazd i powrót (oczywi cie, preferowany jest samochód, ale rowery czy tramwaj te nie nale# do najgorszych pomys"ów). Tradycj# sta"o si$, e na majówk$ ona przynosi jedzenie, a ty zajmujesz si$ piciem (niekoniecznie alkoholowym, cho je li ju, to najlepsze by"oby jakie dobre wino) i noszeniem tych wszystkich specja"ów (co do tej tradycji, nalea"oby si$ upewni wcze niej, czy znacie j# oboje). Je li b$dzie trzeba, moesz przed takim piknikiem poprosi jej rodziców o zgod$ zapewniaj#c, e przez ca"y czas b$dzie pod twoj# opiek#. W czasie majówki, jeeli teren jest otwarty, lepiej nie odchodzi od waszego miejsca - w pobliu zawsze mog# si$ kr$ci jakie podejrzane typy. Z tego samego wzgl$du nie zostawiaj jej samej na d"usze chwile. Jeeli jeste cie na dzia"ce i macie zamiar si$ przej, lepiej jest wpakowa wszystko do domku. Poniewa pogoda podczas takiej imprezy gra niebagateln# rol$, od czasu do czasu spójrz w niebo. WyjedGcie tak, by dotrze do domów przed zachodem s"o9ca. Nie zapomnijcie wzi#: kurtek przeciwdeszczowych, troch$ pieni$dzy (tak na wszelki wypadek), karty telefonicznej, husteczek higienicznych (zawsze si$ przydaj#). Koncerty. Naley zacz# od tego, e istnieje masa rónych koncertów - od tych filharmonicznych, poprzez jazzowe, bluesowe, rockowe, hard-rockowe a do trashmetalowych. W dodatku spontanicznie pojawiaj# si$ jeszcze koncerty zupe"nie róne od reszty - np. Jean Michel Jarrea lub muzyki b$bnowej. Wszystkie te imprezy "#czy jednak pewna idea: ludzie przychodz# tam, by si$ bawi. Dlatego te, od czasu do czasu powiniene zaproponowa twojej kobiecie pój cie na koncert muzyki, któr# wspólnie lubicie. Zasady s# jasne: bilety za"atwiasz ty. Chocia, w tym wypadku (czasami trudno jest dosta bilety na jak# wyj#tkow# imprez$, a ona ma lepsze "doj cia") wybaczalne jest, je li to ona je kupi. idziecie razem i wracacie razem. Je li jest to koncert 18

19 po"#czony z ta9cami, trzymacie si$ raczej obok siebie. Je li impreza jest w lokalu z szatni#, lepiej pieni#dze i inne bardziej cenne przedmioty nosi przy sobie - w ogólnym zamieszaniu kto moe "atwo "pomyli" kurtki, czy te po prostu na chwil$ "poyczy" plecak z wieszaka. Ty martwisz si$ o dojazd (samochód, tramwaj, poci#g). Je li to moliwe, lepiej mie opracowany zawczasu plan awaryjny. je li koncert ko9czy si$ pógno, osobi cie dostarczasz j# w obj$cia rodziców. Wystawy, muzea, galerie. Tak naprawd$ ma"o kto, maj#c do wyboru muzeum i kino wybra"by to pierwsze - jednak od czasu do czasu zdarzaj# si$ napraw$ ciekawe ekspozycje (np. wystawa fotografii prasowej) - wi$c staraj si$ nie przegapi takich imprez. Dzi$ki takim randkom (o ile nie trwaj# one zbyt d"ugo) wydasz jej si$ bardziej wszechstronnym i ciekawym. Przed pój ciem spytaj jej si$ jednak, czy temat jej odpowiada - inaczej b$dzie si$ nudzi"a i zepsuje wam to zupe"nie wasze spotkanie. Impreza Impreza, poza warstw# muzyczn#, w zasadzie nie róni si$ niczym szczególnym od koncertu. Istniej# jednak pewne rónice, z których warto sobie zdawa spraw$. Przede wszystkim, jest tu duo alkoholu, a take innych uywek. Pami$taj, e jest z tob# kobieta, i to ty si$ masz ni# opiekowa, a nie odwrotnie. Ra"osny jest facet, którego panienka wsadza do taksówki, bo sam nie jest w stanie nawet wymówi nazwy ulicy, na której mieszka. Poza tym, kr$ci si$ tu masa sza"owo wystrojonych, samotnych (przez pierwsz# cz$ zabawy), szukaj#cych wrae9, przystojnych facetów - uwaaj na nich. Je li si$ spijesz lub b$dziesz si$ czu" o wiele za swobodnie w stosunku do jakiej innej - to twoja panienka moe wyj z imprezy z takim w"a nie go ciem. Uwaaj take na dobrze zbudowanych, szukaj#cych rozróby facetów - mona od nich dosta praktycznie za wszystko, a nawet i bez powodu. Co do ta9czenia, to o ile nie umiesz "szybkich", wykorzystuj kady "wolny" do zata9czenia z twoj# wybrank#. Nie z"o si$, jeeli ona nie wytrzyma i b$dzie musia"a pój si$ troch$ wyszale - ten typ tak ma. Jednak od czasu do czasu zerknij na ni# - licho nie pi, szczególnie je li jest to zabójczo przystojne licho. A tak na marginesie, to najlepiej jest jednak nauczy si$ ta9czy - poczucie rytmu moe si$ okaza przydatne jeszcze w kilku innych dziedzinach... Ad.8 Randka u Niej i u Ciebie Randka u ciebie. Ogólnie rzecz bior#c, randki w domu dostarczaj# na pocz#tku wi$cej emocji ni spotkania poza domem - nareszcie moecie by sami, nie ma adnych ciekawskich spojrze9, atmosfera staje si$ bardziej intymna. Na pierwszej domowej wizycie moesz by pewien, e rodzice (a w szczególno ci mama) dok"adnie zlustruj# go cia, a o ile masz rodze9stwo, które z nich co chwila b$dzie wpada"o co poyczy. UprzedG wi$c rodziców o takiej randce, a rodze9stwu 19

20 przyka, by trzyma"o si$ jak najdalej od pokoju, sam natomiast zadbaj o odpowiednie przyj$cie - przedstaw j# rodzicom (np. "Mamo, tato, to jest w"a nie Ania."), zaprowadg do twojego pokoju - oprowadzanie po domu zostaw sobie na pógniej, jak domownicy troch$ si$ z twoim go ciem oswoj#. Miej pod r$k# herbat$, jakie ciastka - to na dobry pocz#tek roz"aduje napi$cie, zawsze panuj#ce podczas takich wizyt. Staraj si$, by czu"a si$ wygodnie - ona b$dzie si$ denerwowa znacznie bardziej ni ty, b$dzie chcia"a dobrze wypa przed twoj# rodzin#. Je li masz moliwo, nastaw jak# spokojn# i cich# (eby nie przeszkadza"a wam w rozmowie) muzyk$. Nie martw si$, jeeli na pocz#tku b$dzie troch$ "sztywno" - to szybko minie, jak tylko przyzwyczaicie si$ nieco do sytuacji. Nie przed"uaj zbyt d"ugo waszej randki, pami$taj, e ona musi jeszcze wróci do domu o jakiej rozs#dnej porze. Je li spotkanie ma si$ ju ku ko9cowi, w dobrym tonie b$dzie odprowadzi j# cho kawa"ek. Na tej pierwszej randce, lepiej "niczego nie próbowa" - nigdy nie wiadomo, czy kto nagle nie wpadnie zobaczy co si$ wi$ci (zaniepokojony przed"uaj#c# si$ chwil# ciszy), poza tym razem b$dziecie nieco podenerwowani, wi$c i tak nie jest to najlepszy pomys" na sp$dzenie tej randki. Je li nie jeste szcz$ liwym posiadaczem w"asnego pokoju, sytuacja nieco si$ komplikuje. Moesz umówi si$ z rodze9stwem na chwilow# "dzieraw$" pomieszczenia lub czeka, a z rónych przyczyn losowych (kino, wycieczka) liczba domowników zmniejszy si$ do jakiej rozs#dnej granicy. Randka u niej. O wiele cz$ ciej b$dziecie si$ spotyka u niej, ni u ciebie (chyba, e warunki mieszkaniowe wymusz# sytuacje odwrotn#), wi$c do pierwszej wizyty musisz si$ porz#dnie przygotowa. Ubierz si$ odpowiednio - niekoniecznie bardzo elegancko, ale na pewno schludnie i czysto. Mi"ym akcentem by"by jaki bukiecik lub róa - ale nie zdziw si$, jeeli ona ograniczy podzi$kowania do s"ownego "Ojej, dzi$kuje ci!" - by moe b$dzie si$ obawia"a reakcji innych domowników. Je li przedstawi ci$ rodzinie, nie wpadaj w panik$ i staraj si$ wypa jak najlepiej. Nie myszkuj po k#tach, ale nie kr$puj si$ pyta, gdzie (na przyk"ad) móg"by umy r$ce. Pami$taj, e domownicy ceni# sobie spokój, wi$c zachowuj si$ raczej cicho. Jeeli mia"by jakie w#tpliwo ci jak si$ zachowa, rób to co ona - to jej pokój, jej teren, ona zna zasady tego domu. Na kolejnych randkach u niej b$dziesz coraz lepiej poznawa" ludzi, z którymi yje - zawsze b#dg grzeczny, ale nie tra przy tym za wiele z bycia sob#. Jeeli nie lubisz herbaty z cytryn#, nie bój si$ odmówi. W sytuacji odwrotnej (uwielbiasz cytryn$, a jej akurat nie podano), spytaj twoj# wybrank$ (ale nie jej matk$), czy mona by by"o jednak j# dosta. Co do wypieków, sprawa jest bardziej delikatna - w"a ciwie powinny ci zawsze smakowa (nie zapomnij o pochwaleniu tego, kto je przygotowa"). Tylko w nielicznych sytuacjach moesz sobie pozwoli na bardzo ostron# krytyk$. Pami$taj 20

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki Ciąża w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-7272-1 Original

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Oryginalne angielskie wydanie 2000 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. Oryginalne angielskie wydanie

Bardziej szczegółowo

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 ISSN 1732-9302 Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER PA DZIERNIK 2008 Historie mi osno-kuchenne str. 6 Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 + STUDENCI + Wstêpniak

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania Wakacyjny kurs ZTD Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades 31 sierpnia 2009 Niniejszy kurs stanowi polsk adaptacj elektronicznej ksi»ki Leo Babauty Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System, której

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Humor i Rozmowa, która oczaruje kobietę. Autor: Uncle Uwo

Humor i Rozmowa, która oczaruje kobietę. Autor: Uncle Uwo Humor i Rozmowa, która oczaruje kobietę Autor: Uncle Uwo Ważna informacja UWAGA! Przekazywanie tej publikacji jest zabronione. Tylko osoba, która za nią zapłaciła ma prawo do jej używania. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym!

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Autor: Rachel Caplin, Tonya Sandis T³umaczenie: Magdalena Zamorska ISBN: 978-83-246-1669-5 Tytu³ orygina³u: I'm Beautiful, Dammit!: Waging Your

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo