Topvex SX03, SX04, SX06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Topvex SX03, SX04, SX06"

Transkrypt

1 Kompaktowe centrale wentylacyjne Nawiewno-wyciągowe z płytowym (krzyżowym) wymiennikiem odzysku ciepła PL Instrukcja Eksploatacji i Obsługi Wersja programu sterownika: Zawiera Protokół uruchomienia wypełnić przy rozruchu 2

2 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy central produkcji SYSTEMAIR, typu TOPVEX SX03, SX04 i SX06 wyposażonych w sterownik z oprogramowaniem wersja Instrukcja Eksploatacji i Obsługi zawiera podstawowe informacje oraz zalecenia w zakresie projektu, instalacji, uruchomienia i eksploatacji central. Kluczem do bezpiecznego i poprawnego użytkowania central jest uważne przestudiowanie niniejszego opracowania, użycie centralki zgodnie z wytycznymi oraz przestrzeganie zaleceń odnośnie bezpieczeństwa. Zawartość instrukcji Eksploatacji i Obsługi Spis Treści Spis Treści... 3 Ostrzeżenia... 3 Użytkowanie... 4 Uwagi generalne do działania systemu... 4 Program Free cooling... 4 Program odszraniania wymiennika, opis ogólny... 4 Skrót klawiszowy do menu: wybór języka na panelu sterowania Panel sterownia... 6 Posługiwanie się panelem SCP... 6 Zmiana wartości nastaw... 6 Alarmy... 7 Tabela alarmów... 7 Struktura i opis menu sterownika... 8 Obsługa Sprawdzenie stanu filtrów: wywiewnego oraz nawiewnego, Sprawdzenie wymiennika odzysku ciepła Sprawdzenie wentylatorów Sprawdzenie kratek wentylacyjnych Sprawdzenie czerpni i wyrzutni powietrza Sprawdzenie systemu kanałów W razie potrzeby sprawdzać i czyścić kanały powietrzne Rozwiązywanie problemów Wentylator (wentylatory) nie uruchamiają się Zredukowany wydatek powietrza Nawiewane jest zimne powietrze Hałas i/albo wibracje SERWIS Karta uruchomienia Ostrzeżenia Dla uniknięcia porażenia elektrycznego, pożaru albo innych uszkodzeń, które mogą przydarzyć się w wyniku wadliwego użycia albo obsługi centrali należy wnikliwie rozważyć następujące: Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji Przed przystąpieniem do czyszczenia elementów oraz wnętrza centrali należy odłączyć zasilanie centrali Do instalacji wyciągowej nie wolno podłączać suszarek bębnowych Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, czy filtry powietrza zostały poprawnie zainstalowane w urządzeniu Zachować ostrożność niektóre części składowe urządzenia mogą mieć ostre krawędzie mogące być przyczyną skaleczeń Obsługę należy wykonywać zgodnie z niniejszą Instrukcją 3

3 Użytkowanie Uwagi generalne do działania systemu W centralkach Topvex SX 03-06EL (z nagrzewnicami elektrycznymi) przed wyłączeniem zawsze wykonywany jest 3 minutowy dobieg dla schłodzenia nagrzewnicy elektrycznej w centrali. UWAGA: W wypadku aktywowania alarmu pożarowego wentylatory są wyłączane bezzwłocznie (bez studzenia nagrzewnicy). W takiej sytuacji ciepło zgromadzone w prętach grzejnych nagrzewnicy może spowodować zadziałanie termostatów zabezpieczających, co z kolei wywoła alarm przegrzania nagrzewnicy (patrz strona nr 5 Przegląd Alarmów). Alarm taki należy potwierdzić w menu sterownika a następnie wykonać reset termostatów. Zmiany wartości parametrów sterujących są wprowadzane do procedury regulacyjnej w czasie do 1 minuty od zatwierdzenia zmiany. Program Free cooling Specjalna funkcja programu o nazwie free cooling pozwala ochłodzić wnętrze budynku przez wentylowane go chłodnym, nocnym powietrzem. Uruchomienie programu free-cooling odbywa się, gdy nocą centrala jest wyłączana przez nastawy w Tygodniowym Harmonogramie Pracy a nastawa sterująca w menu Funkcje/free-cooling jest ustawiona na Aktywne. Warunki które muszą być spełnione aby uruchomił się program free-cooling Aktywowanie działania programu w menu: Funkcje/Free-cooling Nastawa Tygodniowego Harmonogramu jest taka, aby centrala zatrzymywała się w godzinach nocnych (00:00 06:00) Temperatura średnia w dzień musi być wyższa niż ustawiony limit (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura zewnętrzna jest niższa niż limit temperatury rozpoczęcia (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura zewnętrzna jest wyższa niż minimalna zewnętrzna temp (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura wnętrza jest wyższa niż temp. zewnętrzna (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura wnętrza jest wyższa niż temp. limitu temperatury wnętrza (menu: Funkcje/Free-cooling) Wentylatory zostaną zatrzymane a centrala powróci do pracy zgodnie z nastawami Tygodniowego Harmonogramu, gdy: Temperatura w pomieszczeniu opadnie poniżej ustawionego limitu Temperatura zewnętrzna opadnie poniżej ustawionego limitu min. temperatury zewnętrznej albo wzrośnie powyżej ustawionego limitu maks. temp. zewnętrznej Rozpocznie się okres normalnej pracy centrali zgodnie z nastawami tygodniowego harmonogramu pracy. Centrala ma wbudowane czujniki temperatur powietrza świeżego (z czerpni), nawiewanego oraz wyciąganego z pomieszczeń. Rozpoczynając pracę w programie free-cooling (o godzinie 00:00) centrala uruchamia się na czas 3 minut i w tym czasie sprawdza warunki temperaturowe. Jeżeli zostaną one spełnione to centrala kontynuuje pracę w trybie free-cooling w przeciwnym wypadku wyłącza się Program odszraniania wymiennika, opis ogólny Konieczność odszraniania wymiennika krzyżowego jest determinowana przez temperaturę zewnętrzną. Odszranianie może byś realizowane na jeden trzech sposobów, zależnie czy wymagania odnośnie wentylacji pozwalają stosować niezrównoważony bilans powietrza (stosunek ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego) czy też nie. W każdym z tych, niżej wymienionych sposobów ustawia się stopień reakcji sterownika na ryzyko wystąpienia szronienia patrz tabela pod spodem. Sposoby odszraniania wymiennika: a) Redukcja ilości nawiewanego powietrza (niezrównoważony balans nawiew/wywiew) Redukuje obroty wentylatora nawiewnego aż do 20% aby umożliwić odszranianie wymiennika przez ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym. Proces odszraniania uruchamia się (po aktywowaniu w menu: funkcje/defrostfunction) i jest aktywny cały czas, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż nastawa. Podczas aktywnego procesu odszraniania wentylator pracuje stale na obniżonych obrotach. Znaczne obniżenie temperatury zewnętrznej dezaktywuje procedurę odmrażania 4

4 b) Uruchamianie kanału by-pass (zrównoważony nawiew i wywiew) Po aktywowaniu tej opcji procedura odszraniania uruchamia się, jeżeli temperatura zewnętrzna opadnie poniżej określonej wartości w ciągu określonego przedziału czasu. Przy procedurze odszraniania przepustnica by-pass zostaje częściowo otwarta zmniejszając przepływ świeżego powietrza przez wymiennik, co powoduje jego odszronienie. Po zainicjowaniu cyklu odszraniania następuje automatyczne obniżenie nastawy temperatury zadanej nawiewu o wartość 4 o C. Jeżeli nastawa temperatury nawiewu nie może zostać utrzymana (pomimo jej obniżenia) to sterownik zredukuje samoczynnie obroty obydwu wentylatorów aby nie obniżać dalej temperatury nawiewu i równocześnie utrzymać zrównoważony balans powietrza (nawiew/wywiew). Jeżeli mimo wszystko nie będzie możliwe utrzymywanie (obniżonej) temperatury nawiewu to sterownik wyłączy wentylator nawiewny na kilkanaście minut c) Odszranianie przez cykliczne zatrzymywanie nawiewu (niezrównoważony balans nawiew/wywiew) Domyślnie w sterowniku obowiązuje ta właśnie nastawa. Uruchamia się gdy temperatura zewnętrzna opadnie poniżej pewnej nastawy albo gdy centrala nie jest w stanie utrzymać zadanej wartości temperatury nawiewu w tracie odszraniania przy pomocy by-pass. Procedura powoduje okresowe zatrzymywanie wentylatora nawiewnego na ustaloną liczbę minut. TA procedura jest aktywowana zawsze, gdy nie wybrano żadnej z opcji powyżej. Poziomy odszraniania siła odpowiedzi regulatora na sygnał odszraniania. Poziom odszraniania Spodziewany poziom wilgotności względnej w powietrzu wywiewanym RH[%] Opis 1 Bardzo niski, < 20% RH Biura z małą liczbą roślin, niewielu pracowników, bez obsługi interesantów. Budynki przemysłowe, gdzie nie używa się wody do procesów technologicznych. Brak nawilżaczy powietrza 2 Niski, 30 40% RH Przeciętne biura, średnie warunki, brak nawilżaczy powietrza 3 Średnie, 40 60%RH Centra handlowe, obiekty z dużą ilością interesantów, budynki z nawilżaniem powietrza 4 Wysokie, 60 80%RH Nowobudowane obiekty, nie wysuszone po procesach budowlanych 5 Ekstremalnie wysokie >80% RH Oranżerie, Skrót klawiszowy do menu: wybór języka na panelu sterowania. Przycisnąć i trzymać klawisz na panelu sterowania w trakcie załączania zasilania centrali, po rozświetleniu ekranu i pojawieniu się napisów puścić klawisz OK. Wyświetlacz pokaże ekran wyboru języka: Chose Language. Nacisnąć ponownie OK., kursor ustawiony w polu wyboru na pozycji English zacznie migać. Klawiszami strzałek Góra/Dół wyszukać pozycje Polish, zatwierdzić wybór przez ponowne naciśnięcie klawisza OK. 5

5 Panel sterownia. Rys 1. Wygląd panelu sterowania SCP (E-DSP). Opis do Rys. 1 Opis do Rys Klawisz Alarm - wyświetla listę alarmów 7. LIstwa przyłączeniowa 2. Dioda LED sygnalizacji alarmów 7a. Przewód żółty 3. Dioda LED sygnalizująca tryb edycji danych 7b. Przewód pomarańczowy 4. Klawisz potwierdzenia zmian OK 7c. Przewód czerwony 5. Klawisz porzucenia poprawek. 7d. Przewód brązowy 6. Otwory montażowe 7e. Przewód czarny Posługiwanie się panelem SCP. Panel SCP (inna nazwa: E-DSP) służy do zdalnego zarządzania sterownikiem Corrigo umieszczonym wewnątrz centrali. Panel SCP połączony jest z Corrigo za pomocą kabla o długości 10mb zakończonego wtykiem RJ6. Kabel nie może być przedłużany. Na wyświetlaczu SCP pokazane jest menu sterownika Corrigo. Menu ma strukturę drzewa. Klawisze <Góra> oraz <Do dołu służą do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi zakładkami na pionowej strukturze drzewa. Klawisze <Lewo> oraz <Prawo> pozwalają przemieszczać się w głąb danej gałęzi menu. Po otwarciu edycji pola zwierającego parametr wartość zmienia się naciskając klawisze <Góra> oraz <Do dołu>. Klawisz OK służy do otwierania edycji (zmian) a także do zatwierdzania dokonanych zmian. Klawisz C służy do odrzucenia mian i zakończenia edycji bez zapamiętywania zmian. UWAGA: Klawisz C nie cofnie zmian już zatwierdzonych naciśnięciem klawisza OK. Klawisz ALARM (okrągły z czerwoną kropką) służy do otwierania listy alarmów obecnych w systemie. Przewijanie alarmów przy pomocy klawiszy <Góra> oraz <Do dołu>. Zmiana wartości nastaw Niektóre pozycje menu zawierają nastawy (wartości liczbowe albo opcje wyboru), które to mogą być zmieniane. Tryb zmiany wartości sygnalizowany jest przez miganie diody sygnalizacyjnej oznaczonej symbolem ołówka: (nr 3 Rys1). Aby zmienić nastawę należy najpierw nacisnąć klawisz <OK>. Dioda zacznie świecić ciągle, a na wyświetlaczu, w polu zawierającym liczbę do zmiany, pojawi się migający kursor. W tym stanie można zmienić daną nastawę (jej wartość liczbową) naciskając odpowiednio klawisze <Góra> oraz <Do dołu>. Jeżeli liczba ma klika cyfr, to klawisze <Lewo> oraz <Prawo> pozwalają na przesunięcie się na sąsiednie cyfry zmienianej liczby. Kiedy żądana wartość jest już ustawiona na ekranie należy nacisnąć ponownie klawisz OK, wprowadzając nastawę do pamięci. Jeżeli na ekranie znajduje się następna edytowalna nastawa to kursor zostanie przesunięty automatycznie do pola zwierającego tę nastawę, otwierając ją do edycji. Aby wycofać się tego pola bez zmian należy nacisnąć klawisz C 6

6 Alarmy Klawisz menu alarmów (poz.1 na Rys. 2) otwiera przegląd listy alarmów. Dioda LED oznaczona symbolem dzwonka miga, gdy w systemie pojawi się nowy, niepotwierdzony alarm. Dioda świeci się ciągle, gdy w systemie istnieje sytuacja alarmowa, ale alarm nią wywołany jest potwierdzona przez obsługę. Alarm znika z listy po ustaniu sytuacji wywołującej go i po potwierdzeniu alarmu przez obsługę. Istniejące aktywne alarmy można przeglądać używając klawiszy <Góra> oraz <Do dołu>. Alarm niekrytyczny może być zablokowany przy pomocy klawisza OK (menu potwierdź/zablokuj). Aby porzucić zmiany i powrócić do menu głównego nacisnąć C ( Cancel ) i klawisz <Lewo>. Tabela alarmów Alarm wentylatora (Fan motor alarm) Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej (Overheat). Alarm pożarowy (Fire alarm) Alarm filtra (Filter to be changed) Alarm zamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (Alarm frostprotect) Błąd czujnika temperatury nawiewu (Sensor error inlet) Błąd czujnika temperatury wywiewu (Sensor error extract) Błąd czujnika temperatury zewnętrznej (Sensor error outtemp.) Wyjście alarmowe ogólne (Alarm output all alarms) Błąd baterii wewnętrznej (Internal backup battery error) DI1 Zadziałał czujnik termiczny TK w silniku wentylatora. Przyczyna przegrzanie się silnika. Po ostygnięciu silnika potwierdzić alarm w menu alarmów DI2 Zadziałał jeden z termostatów nagrzewnicy elektrycznej (termostat z resetem samoczynnym ma próg zadziałania +60 o C, termostat pożarowy z resetem manualnym +110 o C). Reset manualny wykonuje się naciskając czerwony guzik resetu (umieszczony a górnej pokrywie obudowy skrzynki przyłączeniowej i automatyki - rys 2 poz. 7). DI5 Aktywowane wejście sygnalizacyjne z centrali pożarowej. - Upłynął czas eksploatacji filtrów. Wymienić filer, skasować licznik czasu eksploatacji filtra. - Temperatura powrotu wody z nagrzewnicy poniżej +8 o C. Parametr niezmienialny. - Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza nawiewanego Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza zewnętrznego (na zasysie) DO5 Wyjście jest aktywowane (24V AC/0,5A max) w razie pojawienia się alarmów klasy A oraz B. Sygnał uszkodzenia baterii podtrzymania pamięci programu i zmiennych w sterowniku. Wymienić baterię na nową. Zanik zasilania przy uszkodzonej baterii może spowodować skasowanie programu sterującego. 7

7 Struktura i opis menu sterownika Tekst wyświetlany.opis Ramka wewnątrz opisuje wygląd ekranów podmenu Sterowanie: Zegarowe Wentylatory: STOP 08:12:05 15:47 RR/MM/DD Ext/Forc running Reg. Temperatury Tryb pracy: SERWIS Czas/Data Tryb sterowania centrali: ZEGAROWE / MANUALNE Wentylatory aktualnie : STOP / Niskie obr.wentylat./srednie/wysokie/defrosting Bieżąca data oraz godzina Funkcja Ext/forc running pozwala załączyć centralę na ustalony okres czasu (w zakresie 0-240minut) niezależnie od zaprogramowanych godzin pracy (patrz: Program tygodn.). For Ext/forc run. In 180 min press OK Wentylator Wylaczony Temp. wywiew Nastawa 20 o C Tryb pracy: Wylaczony (MAN) Uruchomienie programu przez naciśnięcie klawisza <OK> albo zwarcie styku bezpotencjałowego dołączonego do zacisków 8 i 9 na listwie przyłączeniowej w centrali. Status programu Ext/forc running: Wentylator: Wylaczony: -> program nieaktywny Wentylator: Zalaczony: -> program aktywny Zmianę długości okresu załączenia (w zakresie 0-240min) oraz bieg wentylatora podczas działania programu Ext/Forc running można zmienić w menu: Serwis / Ext/Forc running /patrz str. 7/ Umożliwia zmianę nastawy temperatury wiodącej. Zależnie od wybranego algorytmu regulacji nastawa dotyczy odpowiednio zadanej temperatury nawiewu albo wywiewu. Zakres nastaw: o C Zmiana algorytmu patrz menu: Serwis/Funkcje/Regulacja pow. Pozwala na wybór trybu pracy. Dostępne są tryby:: ZEGAROWY praca centrali zgodnie z nastawami Programu tygodniowego Albo do wyboru jeden z trybów manualnych: - Wyłączony centrala zatrzymana - Bieg minimalny - Bieg średni - Bieg wysoki (maks. obroty wentylatora) Aby uruchomić funkcje serwisowe należy wpisać hasło Klawisz OK otwiera pole do wpisywania kodu. Kod wpisuje się przez wybieranie wartość kolejnych cyfr klawiszami GÓRA/DO DOŁU. Klawisze LEWO/PRAWO pozwalają wybrać kolejnej cyfry do zmiany. Wylogowanie z poziomu SERVIS następuje po 5 minutach bezczynności. Pozwala na wprowadzenie lub modyfikację daty lub nastawy zegara. Sterownik ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem rocznym oraz automatyczną zmianą czasu w trybie letni/zimowy /dla Europy/. Zmianę czasu letni/zimowy można wyłączyć 8

8 Program Tygodn. Wprowadzenie harmonogramu pracy dla kolejnych dni tygodnia. Dla każdego dnia w tygodniu przypisuje się Czas zalaczenia jeden albo dwa okresy załączenia. Aby Poniedzialek okres był nieaktywny należy ustawić jego Okr 1: 07:00 16:00 godziny jako: 00:00 00:00. Okresy nie Okr 2: 00:00 00:00 mogą nachodzić na siebie. Okresy muszą rozpoczynać i kończyć się w obrębie jednej doby, tzn między godzinami 00:00 a 24:00. Po ustawieniu programu czasowego dla wszystkich dni tygodnia przejść do ustawienia biegów wentylatora Tryb AUTO: - bieg went.dla On: Wysoki went dla OFF: niski Nastawa On przypisuje bieg wentylatora dla obu okresów załączenia dla wszystkich dni tygodnia jednakowo. Zakres nastawy: Wysoki/śrdeni/niski Nastawa OFF przypisuje bieg wentylatora dla czasu poza okresami załączenia. Zakres nastawy: Shut off, niski, śr.i, wysoki UWAGA: Shut off oznacza wyłączenie wentylatorów. Nastawa jak w ramce powyżej oznacza, że w dla pory dnia zawierającej się w okr. 1 oraz okr. 2 wentylatory będą pracować na biegu wysokim, a poza tymi okresami na biegu niskim. Ext/Forc running Brudny Filtr Funkcje Zarządzanie pozostałymi programami sterującymi Ext/forc running in 180 min (0-240 min) Fanspeed: Medium Zerowanie (reset) -> Ustawienie czasu -> Chlodzenie Status: Aktywny Odzysk chlodu Status: Aktywny Ustalenie długości czasu pracy jednostki przy aktywowaniu funkcji: Ext/forc running: Aktywacja funkcji patrz str. 7. Po naciśnięciu klawisza <OK> można zmienić nastawę długości czasu pracy (aktywowania funkcji). Zakres nastawy: minut. Parametr Fanspeed ustawia obroty wentylatora przy aktywnej funkcji. Zakres nastaw: Low/Medium/Hihg (niski/średni/wysoki). Zerowanie pozwala skasować aktywny alarm filtra powietrza. Nacisnąć klawisz <OK> i zmienić parametr na TAK. Ustawienie czasu pozwala zmienić nastawę licznika czasu eksploatacji filtra. Zakres nastawy: 1-15 mies. UWAGA: czas eksploatacji filtra mierzony jest kalendarzowo, niezależnie od załączenia centrali. Aktywowanie funkcji regulacji chłodnicy na wodę lodową przez sterowanie otwarciem zaworu (0-10V DC). Zakres nastawy: Aktywny /Nie aktywny Aktywacja funkcji odzysku chłodu. Dla statusu: :Aktywne wymiennik ciepła centrali będzie uruchamiany kiedy powietrze 9

9 wywiewane będzie chłodniejsze co najmniej o 3 o K. niż powietrze zewnętrzne. Opcje: Aktywne/Nie aktywny. S. chlodz aktywn: Nie Aktyw. Temp. Zewn. 22 o C -> Menu aktywowania funkcji free-cooling (patrz str.3) Aby aktywować funkcję parametr sterujący ustawić na TAK Parametr Aktyw. Temp. Zewn. ustala minimalną średnią temperaturę w trakcie dnia wymaganą do uruchomienia funkcji. Nastawa fabryczna 22 o C Następny ekran pozwala skonfigurować działanie funkcji. Wysoka: wartość temperatury zewnętrznej, powyżej której funkcja nie będzie uruchamiana Funkcja pozarowa Status: Nie aktywny Wentylatory: STOP Temp. zewn. noc: Wysoka: 15,0 o C Niska: 5,0 o C Min temp.pom 18,0 o C Niska: wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której funkcja będzie zatrzymywana Min temp. pom: Minimalna temperatura pomieszczenia (powietrza wywiewanego), powyżej której funkcja jest uruchamiana. wyłączone czy załączone na pełny wydatek Funkcja pożarowa. Status: Aktywne/nieaktywne. Styk bezpotencjałowy z centrali pożarowej podłącza się do zacisków Parametr: Wentylatory ustala, czy wentylatory przy alarmie mają być Wybór algorytmu regulacji temperatury powietrza nawiewanego. Do wyboru są trzy tryby pracy: a) Nawiew z kompensacją od temperatury zewnętrznej. Nastawa temperatury nawiewu: patrz Reg. Temperatury na str. 7. Kompensacja nastawy jest linowa w Kompens. od t.zewn przy -20 : 4 o C oparciu od dwa punkty: dla temp. przy +15 : -2 o C zewnętrznej -20 o C oraz +15 o C. Funkcja wylicza liniową poprawkę i podbija nastawę temperatury nawiewu. Np: dla nastawy nawiewu +18 o C i nastawach kompensacyjnych : -20 o C : +4 o +15 o C : -2 o rzeczywiste nastawy temperatury będą: Dla temperatury zewnętrznej -20 o C: = 22 o C Dla temperatury zewnętrznej +15 o C: 18-2 = 16 o C 10

10 Regulacja pow. Nawiew z kompensac. b) Zadana t. nawiewu Min: 12 o C Max: 30 o C Utrzymywanie zadanej temperatury wyciągu. Wprowadza się żądaną temp. na wyciągu oraz limit dolny i górny temp. nawiewu. c) Utrzymywanie stałej temperatury nawiewu, niezależnie od temperatury wewnętrznej oraz Regul.predk.went. zewnętrznej. Wysoki: 100% Sr: 65% Niski: 35% Fan speed ctrl.eaf. Wysoki: 100% Sr: 65% Niski: 35% Defrost function. Bypass: No Under pressure: No Defrost level: 3 Nastawa obrotów wentylatora Wywiewnego Zakres nastawy: %, gdzie 100% oznacza maksymalne osiągane przez wentylator obroty. Ekran nastaw dla funkcji odszraniania wymiennika odzysku ciepła. Odszranianie przez by-pass, opcje: Tak/Nie Odszranianie przez obniżanie /zatrzymywanie obrotów wentylatora nawiewnego, opcje; Tak/Nie Poziom odpowiedzi funkcji odszraniania Bypass: umożliwia użycie kanału by-pass do odszraniania wymiennika. Nastawa temp. nawiewu jest obniżana o 4K w trakcie cyklu odszraniania. Obroty obu wentylatorów są (równo proporcjonalnie) obniżane zą do wartości ok. 20%. Jeżeli centrala nie osiąga zadanej (już obniżonej) temperatura nawiewu to dodatkowo wentylator nawiewny będzie cyklicznie wyłączany (funkcja Odszranianie przez STOP) Under pressure: Umożliwia centrali Odszranianie wymiennika przez obnizanie tylko obrotów wentylatora nawiewnego 9zamiast kanałem bypass). Redukcja obrotów do ok. 20%. W razie wystąpienia rysyka szronienia wymiennika Defrost Level: Wartośc parametru (1 5) zależy od spodziewanego poziomu wilgoci zawrtej w powietrzu wywiewanym. Patrz wyjaśnienia na str. 4 11

11 Automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy TAK Aktywacja automatycznej zmiany czasu. Opcje: Tak/Nie Wejścia/wyjścia Pokazuje stan wejść i wyjść sterujących kontrolera. Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe Wyjścia analogowe Wyjścia cyfrowe Ustawić kursor i wybrać żądany rodzaj wejść/wyjść AI1: 24,2 o C Nawiew AI2: 24,2 o C Wywiew AI3: 24,2 o C Mróz AI4: 24,2 o C Zewnet. DI1: Off Alarm wen DI2: Off Przegrz. DI3: Off Timer/Klawi DI4: Off Alarm rek DI4: On Fire alarm AI1 temperatura nawiewu AI2 temperatura wywiewu z pomieszczeń AI3 Temperatura czujnika przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy wodnej (tylko centrale HW) AI4 Temperatura zewnętrzna (pomiar czujnikiem na kanale zasysającym świeże powietrze. i widoczny po aktywowaniu funkcji pożarowej). Pokazuje stan wejść cyfrowych DI1 - Wejście termika TK silnika wentylatora DI2 Styk termostatu nagrzewnicy elektr (tylko centrale El). DI3 Klawisz funkcji Ext/Forced running DI4 nieużywany DI5 Alarm z centralki pożarowej (aktywny UWAGA: wejście DI2 jest widoczne tylko dla centralek z nagrzewnicą elektryczną a wejście DI5 po aktywowaniu funkcji pożarowej. Wejście DI3 pokazuje, czy styk bezpotencjałowy uruchamiający funkcję Ext/Forc Running jest naciśnięty czy nie. AO1: Grzanie Wyjscie: 0,0 V Status: AUTO Wy: MAN: 0,0 V Pokazuje stan wyjść analogowych 0-10V. AO1 steruje nagrzewnicą AO2 steruje chłodnicą AO3 steruje obrotami wentylatora nawiewnego /Speed/ AO4 steruje obrotami wentylatora wywiewnego /Speed EAF/ AO5 steruje siłownikiem kanału by-pass wymiennika odzysku ciepła 12

12 Wyjście: podaje aktualną wartość na wyjściu AO Status: sposób sterowania wyjściem, Zakres nastaw: AUTO - wyjście sterowane jest przez procedurę sterującą sterownika Off - wyjście manualnie wyłączone (napięcie 0V) Man - wyjście będzie wysterowane zgodnie z manualną nastawą Wy: MAN - w tym miejscu wprowadza się zadaną wartość napięcia wyjściowego dla statusu: AUTO Wymiennik ciepla DO4: Off Status: AUTO Pokazuje status oraz stan aktualny wyjść cyfrowych. DO1 Wyjście sterujące przepustnicami DO2, DO3, DO4 - nieużywane DO5 Wyjście alarmowe, Status: AUTO sterowanie według procedury sterującej, Off Stale wyłączone (manualnie), On - Sale załączone (manualnie) Wersja Konfiguracja Wyświetla nr. wersji programu. Aktualnie najwyższa wersja programu to: Opcja dostępna dla serwisu, nastawy podstawowych funkcji systemu. 1. Typ centrali Rotovex-X Konfiguracja: centrala nawiewno-wyciągowa Topvex z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła. UWAGA: nie należy zmieniac tego parametru. Regulacja Obr.Went Wysoki : 100% Sr. : 75% Niski: 35% Nastawy obrót dla biegów dla wentylatora nawiewnego. Fan speed control EAF Wysoki : 100% Sr. : 75% Niski: 35% Nastawy obrót dla biegów dla wentylatora wywiewnego. 2. Rodzaj nagrzewnicy Nagrzewnica Elektryczna / Nagrzewnica wodna Ustawić właściwie stosownie do budowy centrali. UWAGA: wybór określonego rodzaju nagrzewnicy determinuje przypisanie odpowiednio wejść i wyjść sterujących 13

13 3. Parametry regul. P-band: 30 o C I-time: 100 o C Nastawy regulatora PI sterowania temperatury. 4. Bypas Damper. P-band: 30 o C I-time: 100 o C Nastawy regulatora PI sterowania przepustnicą by-pass. 5. Typ wyświetlacza E DSP UWAGA: nie zmieniać tego parametru 6. Modbus Comm Modbus: not active Aktywowanie komunikacji Modbus (RTU/RS485) dla sterowników Corrigo. 7.Adres PLA: 254 ELA: 30 Język (LANGUAGE) Zmień hasło Adres do komunikacji ze sterownikiem w protokóle EXO Wybór języka komunikatów sterownika Wprowadzenie nowego hasła dostępu do menu nastaw ( Serwis). Hasło fabryczne:

14 Obsługa Czynności obsługowe w centralach Topvex SX przeprowadza się zwykle 3-4 razy do roku. Oprócz ogólnego oczyszczenia wnętrza centrali sprawdzić następujące: Sprawdzenie stanu filtrów: wywiewnego oraz nawiewnego, Zużycie filtrów kontroluje nastawa czasowa w menu sterownika. Zwykle filtry wymienia się co 6-9 miesięcy (p. rys 2.), jednak w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe wymiana powinna zachodzić odpowiednio częściej. Filtry nie nadają się do czyszczenia i należy je zastępować nowymi. Nowe filtry zamawiać w Systemair. Po wymianie filtrów skasować licznik czasu eksploatacji filtra patrz Menu str.9. w obliczeniach centrali przyjęto spadek ciśnienia na filtrze czystym, na 70Pa a maksymalny spadek na filtrze brudnym 220Pa. Rys 2 Sprawdzenie wymiennika odzysku ciepła. Rysunek 3 pokazuje wysunięty z obudowy krzyżowy płytowy wymiennik odzysku ciepła. Dla zachowania wysokiej sprawności centrali konieczne jest regularne sprawdzanie stanu wymiennika i w razie potrzeby czyszczenie. Wymiennik można łatwo wyjąć z centrali. Myc wymiennik wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosować środków z zawartością amoniaku (działa korozyjnie na aluminium, z którego wykonano wymiennik). UWAGA: zachować ostrożność: blok wymiennika jest ciężki. Wyjmowanie i wkładanie wymiennika zwykle wykonują 2 osoby. Rys 3 15

15 Sprawdzenie wentylatorów. Raz do roku sprawdzić stan wentylatorów (patrz Rys. 4). Po dłuższym okresie eksploatacji kurz może stworzyć narosty i złogi odkładające się na krawędziach wirnika. Zabrudzenia te obniżają sprawność wentylatora a także mogą, w skrajnym wypadku powodować jego niewyważenie. Wentylatory czyścić wyłącznie przy pomocy suchych szmatek, szczotek z włosia itp. Nie używać wody. Trudno usuwalne osady można usuwać denaturatem, acetonem itp. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie osuszyć wirnik z pozostałości rozpuszczalników. Przewietrzyć pomieszczenie z oparów. UWAGA: nie wolno używać do czyszczenia wirnika myjek ciśnieniowych ani sprężonego powietrza. Sprawdzenie kratek wentylacyjnych. Centrala wymienia powietrze wewnątrz budynku przy pomocy instalacji nawiewno-wyciągowej. Kanały wentylacyjne zakończone są odpowiednio kratkami nawiewnymi i wyciągowymi. Okresowo (raz do roku albo w razie konieczności) sprawdzać i ewentualnie czyścić kratki. Przy demontażu kratek zwrócić uwagę, aby po oczyszczeniu zmontować je w takim samym ustawieniu elementów regulacyjnych celem zachowania pierwotnej regulacji instalacji. Sprawdzenie czerpni i wyrzutni powietrza Liście i podobne zanieczyszczenia mogą zablokować przepływ świeżego powietrza przez czerpnię. Raz do roku sprawdzać i oczyszczać czerpnię powietrza. Skontrolować też stan wyrzutni. Sprawdzenie systemu kanałów W razie potrzeby sprawdzać i czyścić kanały powietrzne. Rozwiązywanie problemów Jeżeli podczas eksploatacji pojawią się problemy prosimy sprawdzić stan urządzenia przed wezwaniem serwisu. UWAGA: po pojawieniu się alarmów na wyświetlaczu zawsze odczytać treść alarmów i przeczytać poniższą listę. 1. Wentylator (wentylatory) nie uruchamiają się A.) Sprawdzić, czy zabezpieczenia (bezpieczniki) nie są uszkodzone (rozłączone). B.) Sprawdzić nastawy w kalendarzu tygodniowym oraz w tygodniowym harmonogramie pracy. C.) Sprawdzić stan alarmów (nacisnąć okrągły guzik z czerwoną kropką). 2. Zredukowany wydatek powietrza A.) Sprawdzić aktualną nastawę wydatku powietrza. Sprawdzić wartość (w %) nastawy obrotów wentylatora dla danego biegu: wysoki, średni, niski. B.) Sprawdzić, czy przepustnice na kanałach powietrza ssą poprawnie, całkowicie otwarte. 16

16 C.) Sprawdzić, czy filtry powietrza nie są nadmiernie zanieczyszczone. D.) Sprawdzić, czy nawiewniki/wywiewniki w instalacji nie są nadmiernie zanieczyszczone. E.) Sprawdzić, czy blok wymiennika nie jest zanieczyszczony. F.) Sprawdzić, czy czerpnia oraz wyrzutnia nie są nadmiernie zanieczyszczone albo zatkane. G.) Sprawdzić, stan kanałów w instalacji. H.) Sprawdzić stan (otwarte/zamknięte) nawiewników i wywiewników w instalacji. 3. Nawiewane jest zimne powietrze A.) B.) C.) D.) E.) F.) Sprawdzić nastawę temperatury wiodącej (menu: Reg. temperatury: nawiewu/wywiewu) Sprawdzić sygnał sterujący nagrzewnicę (menu: Serwis/wejścia/wyjścia/wyjścia nalogowe/ao1) W centralach z nagrzewnicą wodną sprawdzić manualnie, czy do centrali dociera gorąca woda i czy powracająca woda jest wyraźnie chłodniejsza W centralach z nagrzewnicami elektrycznymi sprawdzić, czy nie zadziałał termostat zabezpieczający (Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej, Overheat). W takim wypadku skasować termostat naciskając czerwony przycisk reset patrz rys. 7 na str 13 w Instrukcji Instalacji. UWAGA: powtarzający się alarm przegrzania koniecznie sprawdzić drożność instalacji w ciągu nawiewu Sprawdzić, czy filtr powietrza nawiewanego nie wymaga wymiany. Sprawdzić, czy nie ma alarmu wentylatorów, sprawdzić, czy słychać pracujące wentylatory, sprawdzić, czy nastawa obrotów nie jest zbyt niska (menu: Serwis/Funkcje/Regul.predk.went.). UWAGA: Jeżeli alarm wentylatorów będzie się powtarzał należy zawiadomić serwis. 4. Hałas i/albo wibracje A.) B.) Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić wirniki wentylatorów. Wyłączyć centralę (menu: Tryb pracy/wyłączone) po zatrzymaniu się wentylatorów odłączyć zasilanie centrali i sprawdzić czy śruby mocujące wentylator są poprawnie dociągnięte. SERWIS Przed telefonem do serwisu prosimy zanotować z tabliczki znamionowej urządzenia następujące dane: - typ urządzenia - numer katalogowy - datę produkcji - numer faktury zakupu w Systemair (numer ten podaje też karta gwarancyjna na urządzenie) UWAGA: tabliczka znamionowa umieszczona jest na zewnątrz obudowy centrali pod miejscem, gdzie do urządzenia wprowadzone jest zasilanie elektryczne. 1: Numer katalogowy produktu 2: Numer zamówienia produkcyjnego 3: Numer kolejny 4: Data produkcji 5: Kod produktu 17

17 Karta uruchomienia Firma Osoba odpowiedzialna Klient Data Instalacja Obiekt/centrala Numer katalogowy. Adres instalacji TYP/wielkość Numer seryjny. Ustawiono czas eksploatacji filtra. Sprawdzono i ustawiono bieżącą datę i czas. Nastawy tygodniowego harmonogramu pracy Fabrycznie czas załączenia On jest ustawiony: Okres 1. 07:00-16:00 poniedziałek, wtorek, sroda, czwartek, piatek, Okres 2. 00:00-00:00 we wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie. Nastawa dla aktywnego okresu On średni bieg Nastawa dla okresu Off czyli w okresach poza godzinami On bieg niski. UWAGA: Program dnia może zaczynać się najwcześniej o godzinie 00:00 i kończyć najpóźniej o godz. 24:00. Nastawa 00:00 24:00 oznacza załączenie okresu dla całej doby. Uwaga: nastawa 00:00 00:00 dezaktywuje załączenie. Dzień tyg. Okres Godziny załączneia (On) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota NIedziela 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : Bieg dla aktywnego okresu On : Niski, Średni, Wysoki Bieg dla Off (poza okresami On ): Wyłączone, Niski, Średni, Wysoki

18 Funkcja Nastawa fabryczna Nastawiona wartość Temperatura Funkcja regulacji temperaury. Nawiew Nawiew z kompensacją Regulacja wywiewu Nawiew Nawiew z kompensacją Regulacja wywiewu NAstawa regulacyjna. 18,0 C C Kompensacja /od temperatury zewnętrznej/: Dla temperatury. zewnętrznej :-20,0 C Kompensacja o: 20,0 K C Dla temperatury zewnętrznej : +15,0 C Kompensacja o : 0,0 C C Dla algorytmu regulacji: utrzymywanie temperatury wywiewu: Minimalna dopuszczalna temp. nawiewu: 12,0 C C Maksymalna dopuszczalna temp. nawiewu: 30,0 C C Regulacja wydatku wentylatorów Obroty dla biegu minimalnego 35% maksymalnych obrotów % Obroty dla biegu średniego 75% maksymalnych obrotów % Obroty dla biegu wysokiego 100% maksymalnych obrotów % Funkcja załączenia czasowego: Extended/Forced running Czas załączenia centrali podczas funkcji Extended/forced running. 240 Minut *) Minut *) Alarm Filtrów powietrza Czas do wymiany: 6 Miesięcy Miesięcy Chłodzenie: Status Nie aktywne Aktywne Odzysk Chłodu Status Nie aktywne Aktywne Free cooling Status Nie aktywne Aktywne Funkcja Alarmu Pożarowego Status Nie aktywne Aktywne Tryb pracy dla aktywnego alarmu pożarowego Centrala wyłączona/ Shut down Wysoki bieg wentylaotra Defrost Function (odszranianie wymiennika) By-pass status: Nie aktywne Aktywne Redukcja nawiewu Nie aktywne Aktywne Poziom reakcji odszraniania 3 Ustawionio: *) Jeżeli do wejścia styku bezpotencjałowego uruchamiającego funkcję Extended/Forced running podłączy się minutnik (timer) to czas pracy w funkcji Ext/Forc.. running należy ustawić na 0 minut, Notatki

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A.

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A. VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Wersja 1.0, Systemair.S.A. Strona 1 z 10 Wprowadzenie Villavent jest marką handlową koncernu Systemair. Produkcję central pod tą marką rozpoczęto od początku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła PL Instrukcja Eksploatacji Instrukcja Eksploatacji i Obsługi VTC 700, dok. Nr: 207581_PL; V_A001 Spis treści Spis treści 1.Ostrzeżenia... 3 2. W prowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

205819 15.02.2011(11-04)TR

205819 15.02.2011(11-04)TR 205819 15.02.2011(11-04)TR Instrukcja Obsługi i Eksploatacji Centrale VR400DC i VR 700DC Tłumaczenie: polska wersja: V-2011 Strona 1 z 14 WPROWADZENIE Marka Villavent jest znana na rynku urządzeń wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne Kompaktowe centrale wentylacyjne P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 207576-PL A001 (C.3.1) Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Komponenty wewnętrzne... 2 2.2 Opis komponentów

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

205820 18.11.2008/RD/KBM

205820 18.11.2008/RD/KBM 205820 18.11.2008/RD/KBM Tłumaczenie: polska wersja: VI-2009 Strona 1 z 14 WPROWADZENIE Marka Villavent jest znana na rynku urządzeń wentylacyjnych od roku 1980. Centrale rekuperacyjne naszej marki są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

VX 400 / 700 EV INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI Instrukcja Użytkowania i Konserwacji central VX...EV Strona 1 z 13 Wersja 1.2 Systemair SA 2010-10-23 WPROWADZENIE Villavent as produkuje jednostki

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V Spis treści Instrukcja obsługi 1. Informacje podstawowe... 4 1.1 Grupa docelowa... 4 1.2 Bezpieczeństwo użytkowania... 4 1.3 Warunki użytkowania...

Bardziej szczegółowo

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi P L 2014 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego W powszechnym rozumieniu rekuperatory kojarzą się jedynie jako urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, które pozwalają na

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Topvex FR03-CAV/VAV, FR06-CAV/VAV, FR08-CAV/VAV, FR11-CAV/VAV. Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex FR03-CAV/VAV, FR06-CAV/VAV, FR08-CAV/VAV, FR11-CAV/VAV. Kompaktowe centrale wentylacyjne Kompaktowe centrale wentylacyjne PL 206934-PL 30-03-2011V.A002(C. 3.0-1-03) Spis treści 1Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Opis komponentów wewnętrznych... 3 2.1.1 Wentylatory nawiewny i wyciągowy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika

PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL. RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika PROGRAMOWALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL RC4, RC5 (program cd) Instrukcja Użytkownika SYSTEMY WENTYLACYJNE Dąbrówka Górna ul. Posiłkowa 4a 47-300 KRAPKOWICE OPOLE 2012 v1.0 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

REKUPERATOR. Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna

REKUPERATOR. Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna REKUPERATOR Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Opis symboli HRV-200 200 m 3 /h HEAT RECOVERY VENTILATOR centralka wentylacyjna z odzyskiem

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917 PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 1 CSDH 917 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej, i jako wyciąg. W okapach filtrujących (Rys. 1) powietrze oraz opary pobrane przez okap są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Sterowniki Zehnder do jednostek wentylacyjnych Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Panel ComfoSense Panel sterujący ComfoSense został stworzony

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo