Topvex SX03, SX04, SX06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Topvex SX03, SX04, SX06"

Transkrypt

1 Kompaktowe centrale wentylacyjne Nawiewno-wyciągowe z płytowym (krzyżowym) wymiennikiem odzysku ciepła PL Instrukcja Eksploatacji i Obsługi Wersja programu sterownika: Zawiera Protokół uruchomienia wypełnić przy rozruchu 2

2 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy central produkcji SYSTEMAIR, typu TOPVEX SX03, SX04 i SX06 wyposażonych w sterownik z oprogramowaniem wersja Instrukcja Eksploatacji i Obsługi zawiera podstawowe informacje oraz zalecenia w zakresie projektu, instalacji, uruchomienia i eksploatacji central. Kluczem do bezpiecznego i poprawnego użytkowania central jest uważne przestudiowanie niniejszego opracowania, użycie centralki zgodnie z wytycznymi oraz przestrzeganie zaleceń odnośnie bezpieczeństwa. Zawartość instrukcji Eksploatacji i Obsługi Spis Treści Spis Treści... 3 Ostrzeżenia... 3 Użytkowanie... 4 Uwagi generalne do działania systemu... 4 Program Free cooling... 4 Program odszraniania wymiennika, opis ogólny... 4 Skrót klawiszowy do menu: wybór języka na panelu sterowania Panel sterownia... 6 Posługiwanie się panelem SCP... 6 Zmiana wartości nastaw... 6 Alarmy... 7 Tabela alarmów... 7 Struktura i opis menu sterownika... 8 Obsługa Sprawdzenie stanu filtrów: wywiewnego oraz nawiewnego, Sprawdzenie wymiennika odzysku ciepła Sprawdzenie wentylatorów Sprawdzenie kratek wentylacyjnych Sprawdzenie czerpni i wyrzutni powietrza Sprawdzenie systemu kanałów W razie potrzeby sprawdzać i czyścić kanały powietrzne Rozwiązywanie problemów Wentylator (wentylatory) nie uruchamiają się Zredukowany wydatek powietrza Nawiewane jest zimne powietrze Hałas i/albo wibracje SERWIS Karta uruchomienia Ostrzeżenia Dla uniknięcia porażenia elektrycznego, pożaru albo innych uszkodzeń, które mogą przydarzyć się w wyniku wadliwego użycia albo obsługi centrali należy wnikliwie rozważyć następujące: Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji Przed przystąpieniem do czyszczenia elementów oraz wnętrza centrali należy odłączyć zasilanie centrali Do instalacji wyciągowej nie wolno podłączać suszarek bębnowych Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, czy filtry powietrza zostały poprawnie zainstalowane w urządzeniu Zachować ostrożność niektóre części składowe urządzenia mogą mieć ostre krawędzie mogące być przyczyną skaleczeń Obsługę należy wykonywać zgodnie z niniejszą Instrukcją 3

3 Użytkowanie Uwagi generalne do działania systemu W centralkach Topvex SX 03-06EL (z nagrzewnicami elektrycznymi) przed wyłączeniem zawsze wykonywany jest 3 minutowy dobieg dla schłodzenia nagrzewnicy elektrycznej w centrali. UWAGA: W wypadku aktywowania alarmu pożarowego wentylatory są wyłączane bezzwłocznie (bez studzenia nagrzewnicy). W takiej sytuacji ciepło zgromadzone w prętach grzejnych nagrzewnicy może spowodować zadziałanie termostatów zabezpieczających, co z kolei wywoła alarm przegrzania nagrzewnicy (patrz strona nr 5 Przegląd Alarmów). Alarm taki należy potwierdzić w menu sterownika a następnie wykonać reset termostatów. Zmiany wartości parametrów sterujących są wprowadzane do procedury regulacyjnej w czasie do 1 minuty od zatwierdzenia zmiany. Program Free cooling Specjalna funkcja programu o nazwie free cooling pozwala ochłodzić wnętrze budynku przez wentylowane go chłodnym, nocnym powietrzem. Uruchomienie programu free-cooling odbywa się, gdy nocą centrala jest wyłączana przez nastawy w Tygodniowym Harmonogramie Pracy a nastawa sterująca w menu Funkcje/free-cooling jest ustawiona na Aktywne. Warunki które muszą być spełnione aby uruchomił się program free-cooling Aktywowanie działania programu w menu: Funkcje/Free-cooling Nastawa Tygodniowego Harmonogramu jest taka, aby centrala zatrzymywała się w godzinach nocnych (00:00 06:00) Temperatura średnia w dzień musi być wyższa niż ustawiony limit (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura zewnętrzna jest niższa niż limit temperatury rozpoczęcia (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura zewnętrzna jest wyższa niż minimalna zewnętrzna temp (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura wnętrza jest wyższa niż temp. zewnętrzna (menu: Funkcje/Free-cooling) Aktualna temperatura wnętrza jest wyższa niż temp. limitu temperatury wnętrza (menu: Funkcje/Free-cooling) Wentylatory zostaną zatrzymane a centrala powróci do pracy zgodnie z nastawami Tygodniowego Harmonogramu, gdy: Temperatura w pomieszczeniu opadnie poniżej ustawionego limitu Temperatura zewnętrzna opadnie poniżej ustawionego limitu min. temperatury zewnętrznej albo wzrośnie powyżej ustawionego limitu maks. temp. zewnętrznej Rozpocznie się okres normalnej pracy centrali zgodnie z nastawami tygodniowego harmonogramu pracy. Centrala ma wbudowane czujniki temperatur powietrza świeżego (z czerpni), nawiewanego oraz wyciąganego z pomieszczeń. Rozpoczynając pracę w programie free-cooling (o godzinie 00:00) centrala uruchamia się na czas 3 minut i w tym czasie sprawdza warunki temperaturowe. Jeżeli zostaną one spełnione to centrala kontynuuje pracę w trybie free-cooling w przeciwnym wypadku wyłącza się Program odszraniania wymiennika, opis ogólny Konieczność odszraniania wymiennika krzyżowego jest determinowana przez temperaturę zewnętrzną. Odszranianie może byś realizowane na jeden trzech sposobów, zależnie czy wymagania odnośnie wentylacji pozwalają stosować niezrównoważony bilans powietrza (stosunek ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego) czy też nie. W każdym z tych, niżej wymienionych sposobów ustawia się stopień reakcji sterownika na ryzyko wystąpienia szronienia patrz tabela pod spodem. Sposoby odszraniania wymiennika: a) Redukcja ilości nawiewanego powietrza (niezrównoważony balans nawiew/wywiew) Redukuje obroty wentylatora nawiewnego aż do 20% aby umożliwić odszranianie wymiennika przez ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym. Proces odszraniania uruchamia się (po aktywowaniu w menu: funkcje/defrostfunction) i jest aktywny cały czas, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa niż nastawa. Podczas aktywnego procesu odszraniania wentylator pracuje stale na obniżonych obrotach. Znaczne obniżenie temperatury zewnętrznej dezaktywuje procedurę odmrażania 4

4 b) Uruchamianie kanału by-pass (zrównoważony nawiew i wywiew) Po aktywowaniu tej opcji procedura odszraniania uruchamia się, jeżeli temperatura zewnętrzna opadnie poniżej określonej wartości w ciągu określonego przedziału czasu. Przy procedurze odszraniania przepustnica by-pass zostaje częściowo otwarta zmniejszając przepływ świeżego powietrza przez wymiennik, co powoduje jego odszronienie. Po zainicjowaniu cyklu odszraniania następuje automatyczne obniżenie nastawy temperatury zadanej nawiewu o wartość 4 o C. Jeżeli nastawa temperatury nawiewu nie może zostać utrzymana (pomimo jej obniżenia) to sterownik zredukuje samoczynnie obroty obydwu wentylatorów aby nie obniżać dalej temperatury nawiewu i równocześnie utrzymać zrównoważony balans powietrza (nawiew/wywiew). Jeżeli mimo wszystko nie będzie możliwe utrzymywanie (obniżonej) temperatury nawiewu to sterownik wyłączy wentylator nawiewny na kilkanaście minut c) Odszranianie przez cykliczne zatrzymywanie nawiewu (niezrównoważony balans nawiew/wywiew) Domyślnie w sterowniku obowiązuje ta właśnie nastawa. Uruchamia się gdy temperatura zewnętrzna opadnie poniżej pewnej nastawy albo gdy centrala nie jest w stanie utrzymać zadanej wartości temperatury nawiewu w tracie odszraniania przy pomocy by-pass. Procedura powoduje okresowe zatrzymywanie wentylatora nawiewnego na ustaloną liczbę minut. TA procedura jest aktywowana zawsze, gdy nie wybrano żadnej z opcji powyżej. Poziomy odszraniania siła odpowiedzi regulatora na sygnał odszraniania. Poziom odszraniania Spodziewany poziom wilgotności względnej w powietrzu wywiewanym RH[%] Opis 1 Bardzo niski, < 20% RH Biura z małą liczbą roślin, niewielu pracowników, bez obsługi interesantów. Budynki przemysłowe, gdzie nie używa się wody do procesów technologicznych. Brak nawilżaczy powietrza 2 Niski, 30 40% RH Przeciętne biura, średnie warunki, brak nawilżaczy powietrza 3 Średnie, 40 60%RH Centra handlowe, obiekty z dużą ilością interesantów, budynki z nawilżaniem powietrza 4 Wysokie, 60 80%RH Nowobudowane obiekty, nie wysuszone po procesach budowlanych 5 Ekstremalnie wysokie >80% RH Oranżerie, Skrót klawiszowy do menu: wybór języka na panelu sterowania. Przycisnąć i trzymać klawisz na panelu sterowania w trakcie załączania zasilania centrali, po rozświetleniu ekranu i pojawieniu się napisów puścić klawisz OK. Wyświetlacz pokaże ekran wyboru języka: Chose Language. Nacisnąć ponownie OK., kursor ustawiony w polu wyboru na pozycji English zacznie migać. Klawiszami strzałek Góra/Dół wyszukać pozycje Polish, zatwierdzić wybór przez ponowne naciśnięcie klawisza OK. 5

5 Panel sterownia. Rys 1. Wygląd panelu sterowania SCP (E-DSP). Opis do Rys. 1 Opis do Rys Klawisz Alarm - wyświetla listę alarmów 7. LIstwa przyłączeniowa 2. Dioda LED sygnalizacji alarmów 7a. Przewód żółty 3. Dioda LED sygnalizująca tryb edycji danych 7b. Przewód pomarańczowy 4. Klawisz potwierdzenia zmian OK 7c. Przewód czerwony 5. Klawisz porzucenia poprawek. 7d. Przewód brązowy 6. Otwory montażowe 7e. Przewód czarny Posługiwanie się panelem SCP. Panel SCP (inna nazwa: E-DSP) służy do zdalnego zarządzania sterownikiem Corrigo umieszczonym wewnątrz centrali. Panel SCP połączony jest z Corrigo za pomocą kabla o długości 10mb zakończonego wtykiem RJ6. Kabel nie może być przedłużany. Na wyświetlaczu SCP pokazane jest menu sterownika Corrigo. Menu ma strukturę drzewa. Klawisze <Góra> oraz <Do dołu służą do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi zakładkami na pionowej strukturze drzewa. Klawisze <Lewo> oraz <Prawo> pozwalają przemieszczać się w głąb danej gałęzi menu. Po otwarciu edycji pola zwierającego parametr wartość zmienia się naciskając klawisze <Góra> oraz <Do dołu>. Klawisz OK służy do otwierania edycji (zmian) a także do zatwierdzania dokonanych zmian. Klawisz C służy do odrzucenia mian i zakończenia edycji bez zapamiętywania zmian. UWAGA: Klawisz C nie cofnie zmian już zatwierdzonych naciśnięciem klawisza OK. Klawisz ALARM (okrągły z czerwoną kropką) służy do otwierania listy alarmów obecnych w systemie. Przewijanie alarmów przy pomocy klawiszy <Góra> oraz <Do dołu>. Zmiana wartości nastaw Niektóre pozycje menu zawierają nastawy (wartości liczbowe albo opcje wyboru), które to mogą być zmieniane. Tryb zmiany wartości sygnalizowany jest przez miganie diody sygnalizacyjnej oznaczonej symbolem ołówka: (nr 3 Rys1). Aby zmienić nastawę należy najpierw nacisnąć klawisz <OK>. Dioda zacznie świecić ciągle, a na wyświetlaczu, w polu zawierającym liczbę do zmiany, pojawi się migający kursor. W tym stanie można zmienić daną nastawę (jej wartość liczbową) naciskając odpowiednio klawisze <Góra> oraz <Do dołu>. Jeżeli liczba ma klika cyfr, to klawisze <Lewo> oraz <Prawo> pozwalają na przesunięcie się na sąsiednie cyfry zmienianej liczby. Kiedy żądana wartość jest już ustawiona na ekranie należy nacisnąć ponownie klawisz OK, wprowadzając nastawę do pamięci. Jeżeli na ekranie znajduje się następna edytowalna nastawa to kursor zostanie przesunięty automatycznie do pola zwierającego tę nastawę, otwierając ją do edycji. Aby wycofać się tego pola bez zmian należy nacisnąć klawisz C 6

6 Alarmy Klawisz menu alarmów (poz.1 na Rys. 2) otwiera przegląd listy alarmów. Dioda LED oznaczona symbolem dzwonka miga, gdy w systemie pojawi się nowy, niepotwierdzony alarm. Dioda świeci się ciągle, gdy w systemie istnieje sytuacja alarmowa, ale alarm nią wywołany jest potwierdzona przez obsługę. Alarm znika z listy po ustaniu sytuacji wywołującej go i po potwierdzeniu alarmu przez obsługę. Istniejące aktywne alarmy można przeglądać używając klawiszy <Góra> oraz <Do dołu>. Alarm niekrytyczny może być zablokowany przy pomocy klawisza OK (menu potwierdź/zablokuj). Aby porzucić zmiany i powrócić do menu głównego nacisnąć C ( Cancel ) i klawisz <Lewo>. Tabela alarmów Alarm wentylatora (Fan motor alarm) Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej (Overheat). Alarm pożarowy (Fire alarm) Alarm filtra (Filter to be changed) Alarm zamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (Alarm frostprotect) Błąd czujnika temperatury nawiewu (Sensor error inlet) Błąd czujnika temperatury wywiewu (Sensor error extract) Błąd czujnika temperatury zewnętrznej (Sensor error outtemp.) Wyjście alarmowe ogólne (Alarm output all alarms) Błąd baterii wewnętrznej (Internal backup battery error) DI1 Zadziałał czujnik termiczny TK w silniku wentylatora. Przyczyna przegrzanie się silnika. Po ostygnięciu silnika potwierdzić alarm w menu alarmów DI2 Zadziałał jeden z termostatów nagrzewnicy elektrycznej (termostat z resetem samoczynnym ma próg zadziałania +60 o C, termostat pożarowy z resetem manualnym +110 o C). Reset manualny wykonuje się naciskając czerwony guzik resetu (umieszczony a górnej pokrywie obudowy skrzynki przyłączeniowej i automatyki - rys 2 poz. 7). DI5 Aktywowane wejście sygnalizacyjne z centrali pożarowej. - Upłynął czas eksploatacji filtrów. Wymienić filer, skasować licznik czasu eksploatacji filtra. - Temperatura powrotu wody z nagrzewnicy poniżej +8 o C. Parametr niezmienialny. - Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza nawiewanego Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń Błąd (uszkodzenie) czujnika temperatury powietrza zewnętrznego (na zasysie) DO5 Wyjście jest aktywowane (24V AC/0,5A max) w razie pojawienia się alarmów klasy A oraz B. Sygnał uszkodzenia baterii podtrzymania pamięci programu i zmiennych w sterowniku. Wymienić baterię na nową. Zanik zasilania przy uszkodzonej baterii może spowodować skasowanie programu sterującego. 7

7 Struktura i opis menu sterownika Tekst wyświetlany.opis Ramka wewnątrz opisuje wygląd ekranów podmenu Sterowanie: Zegarowe Wentylatory: STOP 08:12:05 15:47 RR/MM/DD Ext/Forc running Reg. Temperatury Tryb pracy: SERWIS Czas/Data Tryb sterowania centrali: ZEGAROWE / MANUALNE Wentylatory aktualnie : STOP / Niskie obr.wentylat./srednie/wysokie/defrosting Bieżąca data oraz godzina Funkcja Ext/forc running pozwala załączyć centralę na ustalony okres czasu (w zakresie 0-240minut) niezależnie od zaprogramowanych godzin pracy (patrz: Program tygodn.). For Ext/forc run. In 180 min press OK Wentylator Wylaczony Temp. wywiew Nastawa 20 o C Tryb pracy: Wylaczony (MAN) Uruchomienie programu przez naciśnięcie klawisza <OK> albo zwarcie styku bezpotencjałowego dołączonego do zacisków 8 i 9 na listwie przyłączeniowej w centrali. Status programu Ext/forc running: Wentylator: Wylaczony: -> program nieaktywny Wentylator: Zalaczony: -> program aktywny Zmianę długości okresu załączenia (w zakresie 0-240min) oraz bieg wentylatora podczas działania programu Ext/Forc running można zmienić w menu: Serwis / Ext/Forc running /patrz str. 7/ Umożliwia zmianę nastawy temperatury wiodącej. Zależnie od wybranego algorytmu regulacji nastawa dotyczy odpowiednio zadanej temperatury nawiewu albo wywiewu. Zakres nastaw: o C Zmiana algorytmu patrz menu: Serwis/Funkcje/Regulacja pow. Pozwala na wybór trybu pracy. Dostępne są tryby:: ZEGAROWY praca centrali zgodnie z nastawami Programu tygodniowego Albo do wyboru jeden z trybów manualnych: - Wyłączony centrala zatrzymana - Bieg minimalny - Bieg średni - Bieg wysoki (maks. obroty wentylatora) Aby uruchomić funkcje serwisowe należy wpisać hasło Klawisz OK otwiera pole do wpisywania kodu. Kod wpisuje się przez wybieranie wartość kolejnych cyfr klawiszami GÓRA/DO DOŁU. Klawisze LEWO/PRAWO pozwalają wybrać kolejnej cyfry do zmiany. Wylogowanie z poziomu SERVIS następuje po 5 minutach bezczynności. Pozwala na wprowadzenie lub modyfikację daty lub nastawy zegara. Sterownik ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem rocznym oraz automatyczną zmianą czasu w trybie letni/zimowy /dla Europy/. Zmianę czasu letni/zimowy można wyłączyć 8

8 Program Tygodn. Wprowadzenie harmonogramu pracy dla kolejnych dni tygodnia. Dla każdego dnia w tygodniu przypisuje się Czas zalaczenia jeden albo dwa okresy załączenia. Aby Poniedzialek okres był nieaktywny należy ustawić jego Okr 1: 07:00 16:00 godziny jako: 00:00 00:00. Okresy nie Okr 2: 00:00 00:00 mogą nachodzić na siebie. Okresy muszą rozpoczynać i kończyć się w obrębie jednej doby, tzn między godzinami 00:00 a 24:00. Po ustawieniu programu czasowego dla wszystkich dni tygodnia przejść do ustawienia biegów wentylatora Tryb AUTO: - bieg went.dla On: Wysoki went dla OFF: niski Nastawa On przypisuje bieg wentylatora dla obu okresów załączenia dla wszystkich dni tygodnia jednakowo. Zakres nastawy: Wysoki/śrdeni/niski Nastawa OFF przypisuje bieg wentylatora dla czasu poza okresami załączenia. Zakres nastawy: Shut off, niski, śr.i, wysoki UWAGA: Shut off oznacza wyłączenie wentylatorów. Nastawa jak w ramce powyżej oznacza, że w dla pory dnia zawierającej się w okr. 1 oraz okr. 2 wentylatory będą pracować na biegu wysokim, a poza tymi okresami na biegu niskim. Ext/Forc running Brudny Filtr Funkcje Zarządzanie pozostałymi programami sterującymi Ext/forc running in 180 min (0-240 min) Fanspeed: Medium Zerowanie (reset) -> Ustawienie czasu -> Chlodzenie Status: Aktywny Odzysk chlodu Status: Aktywny Ustalenie długości czasu pracy jednostki przy aktywowaniu funkcji: Ext/forc running: Aktywacja funkcji patrz str. 7. Po naciśnięciu klawisza <OK> można zmienić nastawę długości czasu pracy (aktywowania funkcji). Zakres nastawy: minut. Parametr Fanspeed ustawia obroty wentylatora przy aktywnej funkcji. Zakres nastaw: Low/Medium/Hihg (niski/średni/wysoki). Zerowanie pozwala skasować aktywny alarm filtra powietrza. Nacisnąć klawisz <OK> i zmienić parametr na TAK. Ustawienie czasu pozwala zmienić nastawę licznika czasu eksploatacji filtra. Zakres nastawy: 1-15 mies. UWAGA: czas eksploatacji filtra mierzony jest kalendarzowo, niezależnie od załączenia centrali. Aktywowanie funkcji regulacji chłodnicy na wodę lodową przez sterowanie otwarciem zaworu (0-10V DC). Zakres nastawy: Aktywny /Nie aktywny Aktywacja funkcji odzysku chłodu. Dla statusu: :Aktywne wymiennik ciepła centrali będzie uruchamiany kiedy powietrze 9

9 wywiewane będzie chłodniejsze co najmniej o 3 o K. niż powietrze zewnętrzne. Opcje: Aktywne/Nie aktywny. S. chlodz aktywn: Nie Aktyw. Temp. Zewn. 22 o C -> Menu aktywowania funkcji free-cooling (patrz str.3) Aby aktywować funkcję parametr sterujący ustawić na TAK Parametr Aktyw. Temp. Zewn. ustala minimalną średnią temperaturę w trakcie dnia wymaganą do uruchomienia funkcji. Nastawa fabryczna 22 o C Następny ekran pozwala skonfigurować działanie funkcji. Wysoka: wartość temperatury zewnętrznej, powyżej której funkcja nie będzie uruchamiana Funkcja pozarowa Status: Nie aktywny Wentylatory: STOP Temp. zewn. noc: Wysoka: 15,0 o C Niska: 5,0 o C Min temp.pom 18,0 o C Niska: wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której funkcja będzie zatrzymywana Min temp. pom: Minimalna temperatura pomieszczenia (powietrza wywiewanego), powyżej której funkcja jest uruchamiana. wyłączone czy załączone na pełny wydatek Funkcja pożarowa. Status: Aktywne/nieaktywne. Styk bezpotencjałowy z centrali pożarowej podłącza się do zacisków Parametr: Wentylatory ustala, czy wentylatory przy alarmie mają być Wybór algorytmu regulacji temperatury powietrza nawiewanego. Do wyboru są trzy tryby pracy: a) Nawiew z kompensacją od temperatury zewnętrznej. Nastawa temperatury nawiewu: patrz Reg. Temperatury na str. 7. Kompensacja nastawy jest linowa w Kompens. od t.zewn przy -20 : 4 o C oparciu od dwa punkty: dla temp. przy +15 : -2 o C zewnętrznej -20 o C oraz +15 o C. Funkcja wylicza liniową poprawkę i podbija nastawę temperatury nawiewu. Np: dla nastawy nawiewu +18 o C i nastawach kompensacyjnych : -20 o C : +4 o +15 o C : -2 o rzeczywiste nastawy temperatury będą: Dla temperatury zewnętrznej -20 o C: = 22 o C Dla temperatury zewnętrznej +15 o C: 18-2 = 16 o C 10

10 Regulacja pow. Nawiew z kompensac. b) Zadana t. nawiewu Min: 12 o C Max: 30 o C Utrzymywanie zadanej temperatury wyciągu. Wprowadza się żądaną temp. na wyciągu oraz limit dolny i górny temp. nawiewu. c) Utrzymywanie stałej temperatury nawiewu, niezależnie od temperatury wewnętrznej oraz Regul.predk.went. zewnętrznej. Wysoki: 100% Sr: 65% Niski: 35% Fan speed ctrl.eaf. Wysoki: 100% Sr: 65% Niski: 35% Defrost function. Bypass: No Under pressure: No Defrost level: 3 Nastawa obrotów wentylatora Wywiewnego Zakres nastawy: %, gdzie 100% oznacza maksymalne osiągane przez wentylator obroty. Ekran nastaw dla funkcji odszraniania wymiennika odzysku ciepła. Odszranianie przez by-pass, opcje: Tak/Nie Odszranianie przez obniżanie /zatrzymywanie obrotów wentylatora nawiewnego, opcje; Tak/Nie Poziom odpowiedzi funkcji odszraniania Bypass: umożliwia użycie kanału by-pass do odszraniania wymiennika. Nastawa temp. nawiewu jest obniżana o 4K w trakcie cyklu odszraniania. Obroty obu wentylatorów są (równo proporcjonalnie) obniżane zą do wartości ok. 20%. Jeżeli centrala nie osiąga zadanej (już obniżonej) temperatura nawiewu to dodatkowo wentylator nawiewny będzie cyklicznie wyłączany (funkcja Odszranianie przez STOP) Under pressure: Umożliwia centrali Odszranianie wymiennika przez obnizanie tylko obrotów wentylatora nawiewnego 9zamiast kanałem bypass). Redukcja obrotów do ok. 20%. W razie wystąpienia rysyka szronienia wymiennika Defrost Level: Wartośc parametru (1 5) zależy od spodziewanego poziomu wilgoci zawrtej w powietrzu wywiewanym. Patrz wyjaśnienia na str. 4 11

11 Automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy TAK Aktywacja automatycznej zmiany czasu. Opcje: Tak/Nie Wejścia/wyjścia Pokazuje stan wejść i wyjść sterujących kontrolera. Wejścia analogowe Wejścia cyfrowe Wyjścia analogowe Wyjścia cyfrowe Ustawić kursor i wybrać żądany rodzaj wejść/wyjść AI1: 24,2 o C Nawiew AI2: 24,2 o C Wywiew AI3: 24,2 o C Mróz AI4: 24,2 o C Zewnet. DI1: Off Alarm wen DI2: Off Przegrz. DI3: Off Timer/Klawi DI4: Off Alarm rek DI4: On Fire alarm AI1 temperatura nawiewu AI2 temperatura wywiewu z pomieszczeń AI3 Temperatura czujnika przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy wodnej (tylko centrale HW) AI4 Temperatura zewnętrzna (pomiar czujnikiem na kanale zasysającym świeże powietrze. i widoczny po aktywowaniu funkcji pożarowej). Pokazuje stan wejść cyfrowych DI1 - Wejście termika TK silnika wentylatora DI2 Styk termostatu nagrzewnicy elektr (tylko centrale El). DI3 Klawisz funkcji Ext/Forced running DI4 nieużywany DI5 Alarm z centralki pożarowej (aktywny UWAGA: wejście DI2 jest widoczne tylko dla centralek z nagrzewnicą elektryczną a wejście DI5 po aktywowaniu funkcji pożarowej. Wejście DI3 pokazuje, czy styk bezpotencjałowy uruchamiający funkcję Ext/Forc Running jest naciśnięty czy nie. AO1: Grzanie Wyjscie: 0,0 V Status: AUTO Wy: MAN: 0,0 V Pokazuje stan wyjść analogowych 0-10V. AO1 steruje nagrzewnicą AO2 steruje chłodnicą AO3 steruje obrotami wentylatora nawiewnego /Speed/ AO4 steruje obrotami wentylatora wywiewnego /Speed EAF/ AO5 steruje siłownikiem kanału by-pass wymiennika odzysku ciepła 12

12 Wyjście: podaje aktualną wartość na wyjściu AO Status: sposób sterowania wyjściem, Zakres nastaw: AUTO - wyjście sterowane jest przez procedurę sterującą sterownika Off - wyjście manualnie wyłączone (napięcie 0V) Man - wyjście będzie wysterowane zgodnie z manualną nastawą Wy: MAN - w tym miejscu wprowadza się zadaną wartość napięcia wyjściowego dla statusu: AUTO Wymiennik ciepla DO4: Off Status: AUTO Pokazuje status oraz stan aktualny wyjść cyfrowych. DO1 Wyjście sterujące przepustnicami DO2, DO3, DO4 - nieużywane DO5 Wyjście alarmowe, Status: AUTO sterowanie według procedury sterującej, Off Stale wyłączone (manualnie), On - Sale załączone (manualnie) Wersja Konfiguracja Wyświetla nr. wersji programu. Aktualnie najwyższa wersja programu to: Opcja dostępna dla serwisu, nastawy podstawowych funkcji systemu. 1. Typ centrali Rotovex-X Konfiguracja: centrala nawiewno-wyciągowa Topvex z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła. UWAGA: nie należy zmieniac tego parametru. Regulacja Obr.Went Wysoki : 100% Sr. : 75% Niski: 35% Nastawy obrót dla biegów dla wentylatora nawiewnego. Fan speed control EAF Wysoki : 100% Sr. : 75% Niski: 35% Nastawy obrót dla biegów dla wentylatora wywiewnego. 2. Rodzaj nagrzewnicy Nagrzewnica Elektryczna / Nagrzewnica wodna Ustawić właściwie stosownie do budowy centrali. UWAGA: wybór określonego rodzaju nagrzewnicy determinuje przypisanie odpowiednio wejść i wyjść sterujących 13

13 3. Parametry regul. P-band: 30 o C I-time: 100 o C Nastawy regulatora PI sterowania temperatury. 4. Bypas Damper. P-band: 30 o C I-time: 100 o C Nastawy regulatora PI sterowania przepustnicą by-pass. 5. Typ wyświetlacza E DSP UWAGA: nie zmieniać tego parametru 6. Modbus Comm Modbus: not active Aktywowanie komunikacji Modbus (RTU/RS485) dla sterowników Corrigo. 7.Adres PLA: 254 ELA: 30 Język (LANGUAGE) Zmień hasło Adres do komunikacji ze sterownikiem w protokóle EXO Wybór języka komunikatów sterownika Wprowadzenie nowego hasła dostępu do menu nastaw ( Serwis). Hasło fabryczne:

14 Obsługa Czynności obsługowe w centralach Topvex SX przeprowadza się zwykle 3-4 razy do roku. Oprócz ogólnego oczyszczenia wnętrza centrali sprawdzić następujące: Sprawdzenie stanu filtrów: wywiewnego oraz nawiewnego, Zużycie filtrów kontroluje nastawa czasowa w menu sterownika. Zwykle filtry wymienia się co 6-9 miesięcy (p. rys 2.), jednak w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest większe wymiana powinna zachodzić odpowiednio częściej. Filtry nie nadają się do czyszczenia i należy je zastępować nowymi. Nowe filtry zamawiać w Systemair. Po wymianie filtrów skasować licznik czasu eksploatacji filtra patrz Menu str.9. w obliczeniach centrali przyjęto spadek ciśnienia na filtrze czystym, na 70Pa a maksymalny spadek na filtrze brudnym 220Pa. Rys 2 Sprawdzenie wymiennika odzysku ciepła. Rysunek 3 pokazuje wysunięty z obudowy krzyżowy płytowy wymiennik odzysku ciepła. Dla zachowania wysokiej sprawności centrali konieczne jest regularne sprawdzanie stanu wymiennika i w razie potrzeby czyszczenie. Wymiennik można łatwo wyjąć z centrali. Myc wymiennik wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosować środków z zawartością amoniaku (działa korozyjnie na aluminium, z którego wykonano wymiennik). UWAGA: zachować ostrożność: blok wymiennika jest ciężki. Wyjmowanie i wkładanie wymiennika zwykle wykonują 2 osoby. Rys 3 15

15 Sprawdzenie wentylatorów. Raz do roku sprawdzić stan wentylatorów (patrz Rys. 4). Po dłuższym okresie eksploatacji kurz może stworzyć narosty i złogi odkładające się na krawędziach wirnika. Zabrudzenia te obniżają sprawność wentylatora a także mogą, w skrajnym wypadku powodować jego niewyważenie. Wentylatory czyścić wyłącznie przy pomocy suchych szmatek, szczotek z włosia itp. Nie używać wody. Trudno usuwalne osady można usuwać denaturatem, acetonem itp. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie osuszyć wirnik z pozostałości rozpuszczalników. Przewietrzyć pomieszczenie z oparów. UWAGA: nie wolno używać do czyszczenia wirnika myjek ciśnieniowych ani sprężonego powietrza. Sprawdzenie kratek wentylacyjnych. Centrala wymienia powietrze wewnątrz budynku przy pomocy instalacji nawiewno-wyciągowej. Kanały wentylacyjne zakończone są odpowiednio kratkami nawiewnymi i wyciągowymi. Okresowo (raz do roku albo w razie konieczności) sprawdzać i ewentualnie czyścić kratki. Przy demontażu kratek zwrócić uwagę, aby po oczyszczeniu zmontować je w takim samym ustawieniu elementów regulacyjnych celem zachowania pierwotnej regulacji instalacji. Sprawdzenie czerpni i wyrzutni powietrza Liście i podobne zanieczyszczenia mogą zablokować przepływ świeżego powietrza przez czerpnię. Raz do roku sprawdzać i oczyszczać czerpnię powietrza. Skontrolować też stan wyrzutni. Sprawdzenie systemu kanałów W razie potrzeby sprawdzać i czyścić kanały powietrzne. Rozwiązywanie problemów Jeżeli podczas eksploatacji pojawią się problemy prosimy sprawdzić stan urządzenia przed wezwaniem serwisu. UWAGA: po pojawieniu się alarmów na wyświetlaczu zawsze odczytać treść alarmów i przeczytać poniższą listę. 1. Wentylator (wentylatory) nie uruchamiają się A.) Sprawdzić, czy zabezpieczenia (bezpieczniki) nie są uszkodzone (rozłączone). B.) Sprawdzić nastawy w kalendarzu tygodniowym oraz w tygodniowym harmonogramie pracy. C.) Sprawdzić stan alarmów (nacisnąć okrągły guzik z czerwoną kropką). 2. Zredukowany wydatek powietrza A.) Sprawdzić aktualną nastawę wydatku powietrza. Sprawdzić wartość (w %) nastawy obrotów wentylatora dla danego biegu: wysoki, średni, niski. B.) Sprawdzić, czy przepustnice na kanałach powietrza ssą poprawnie, całkowicie otwarte. 16

16 C.) Sprawdzić, czy filtry powietrza nie są nadmiernie zanieczyszczone. D.) Sprawdzić, czy nawiewniki/wywiewniki w instalacji nie są nadmiernie zanieczyszczone. E.) Sprawdzić, czy blok wymiennika nie jest zanieczyszczony. F.) Sprawdzić, czy czerpnia oraz wyrzutnia nie są nadmiernie zanieczyszczone albo zatkane. G.) Sprawdzić, stan kanałów w instalacji. H.) Sprawdzić stan (otwarte/zamknięte) nawiewników i wywiewników w instalacji. 3. Nawiewane jest zimne powietrze A.) B.) C.) D.) E.) F.) Sprawdzić nastawę temperatury wiodącej (menu: Reg. temperatury: nawiewu/wywiewu) Sprawdzić sygnał sterujący nagrzewnicę (menu: Serwis/wejścia/wyjścia/wyjścia nalogowe/ao1) W centralach z nagrzewnicą wodną sprawdzić manualnie, czy do centrali dociera gorąca woda i czy powracająca woda jest wyraźnie chłodniejsza W centralach z nagrzewnicami elektrycznymi sprawdzić, czy nie zadziałał termostat zabezpieczający (Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej, Overheat). W takim wypadku skasować termostat naciskając czerwony przycisk reset patrz rys. 7 na str 13 w Instrukcji Instalacji. UWAGA: powtarzający się alarm przegrzania koniecznie sprawdzić drożność instalacji w ciągu nawiewu Sprawdzić, czy filtr powietrza nawiewanego nie wymaga wymiany. Sprawdzić, czy nie ma alarmu wentylatorów, sprawdzić, czy słychać pracujące wentylatory, sprawdzić, czy nastawa obrotów nie jest zbyt niska (menu: Serwis/Funkcje/Regul.predk.went.). UWAGA: Jeżeli alarm wentylatorów będzie się powtarzał należy zawiadomić serwis. 4. Hałas i/albo wibracje A.) B.) Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić wirniki wentylatorów. Wyłączyć centralę (menu: Tryb pracy/wyłączone) po zatrzymaniu się wentylatorów odłączyć zasilanie centrali i sprawdzić czy śruby mocujące wentylator są poprawnie dociągnięte. SERWIS Przed telefonem do serwisu prosimy zanotować z tabliczki znamionowej urządzenia następujące dane: - typ urządzenia - numer katalogowy - datę produkcji - numer faktury zakupu w Systemair (numer ten podaje też karta gwarancyjna na urządzenie) UWAGA: tabliczka znamionowa umieszczona jest na zewnątrz obudowy centrali pod miejscem, gdzie do urządzenia wprowadzone jest zasilanie elektryczne. 1: Numer katalogowy produktu 2: Numer zamówienia produkcyjnego 3: Numer kolejny 4: Data produkcji 5: Kod produktu 17

17 Karta uruchomienia Firma Osoba odpowiedzialna Klient Data Instalacja Obiekt/centrala Numer katalogowy. Adres instalacji TYP/wielkość Numer seryjny. Ustawiono czas eksploatacji filtra. Sprawdzono i ustawiono bieżącą datę i czas. Nastawy tygodniowego harmonogramu pracy Fabrycznie czas załączenia On jest ustawiony: Okres 1. 07:00-16:00 poniedziałek, wtorek, sroda, czwartek, piatek, Okres 2. 00:00-00:00 we wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie. Nastawa dla aktywnego okresu On średni bieg Nastawa dla okresu Off czyli w okresach poza godzinami On bieg niski. UWAGA: Program dnia może zaczynać się najwcześniej o godzinie 00:00 i kończyć najpóźniej o godz. 24:00. Nastawa 00:00 24:00 oznacza załączenie okresu dla całej doby. Uwaga: nastawa 00:00 00:00 dezaktywuje załączenie. Dzień tyg. Okres Godziny załączneia (On) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota NIedziela 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : 1 : - : 2 : - : Bieg dla aktywnego okresu On : Niski, Średni, Wysoki Bieg dla Off (poza okresami On ): Wyłączone, Niski, Średni, Wysoki

18 Funkcja Nastawa fabryczna Nastawiona wartość Temperatura Funkcja regulacji temperaury. Nawiew Nawiew z kompensacją Regulacja wywiewu Nawiew Nawiew z kompensacją Regulacja wywiewu NAstawa regulacyjna. 18,0 C C Kompensacja /od temperatury zewnętrznej/: Dla temperatury. zewnętrznej :-20,0 C Kompensacja o: 20,0 K C Dla temperatury zewnętrznej : +15,0 C Kompensacja o : 0,0 C C Dla algorytmu regulacji: utrzymywanie temperatury wywiewu: Minimalna dopuszczalna temp. nawiewu: 12,0 C C Maksymalna dopuszczalna temp. nawiewu: 30,0 C C Regulacja wydatku wentylatorów Obroty dla biegu minimalnego 35% maksymalnych obrotów % Obroty dla biegu średniego 75% maksymalnych obrotów % Obroty dla biegu wysokiego 100% maksymalnych obrotów % Funkcja załączenia czasowego: Extended/Forced running Czas załączenia centrali podczas funkcji Extended/forced running. 240 Minut *) Minut *) Alarm Filtrów powietrza Czas do wymiany: 6 Miesięcy Miesięcy Chłodzenie: Status Nie aktywne Aktywne Odzysk Chłodu Status Nie aktywne Aktywne Free cooling Status Nie aktywne Aktywne Funkcja Alarmu Pożarowego Status Nie aktywne Aktywne Tryb pracy dla aktywnego alarmu pożarowego Centrala wyłączona/ Shut down Wysoki bieg wentylaotra Defrost Function (odszranianie wymiennika) By-pass status: Nie aktywne Aktywne Redukcja nawiewu Nie aktywne Aktywne Poziom reakcji odszraniania 3 Ustawionio: *) Jeżeli do wejścia styku bezpotencjałowego uruchamiającego funkcję Extended/Forced running podłączy się minutnik (timer) to czas pracy w funkcji Ext/Forc.. running należy ustawić na 0 minut, Notatki

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym www.systemair.pl Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Urządzenie do odzysku ciepła Renovent HR Medium/Large PROSIMY PRZECHOWYWAĆ PRZY URZĄDZENIU ASK ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo