mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³"

Transkrypt

1 Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia wspólnego po ycia Z³ote Gody Gorzalnik, Adelajda i Jerzy Paruzel z Borucina, Irmegarda i Herbert Lamla, Gertruda i Alfred S³awik, Krystyna i Józef Piela, Edeltrauda i Jan Szamarek, Magdalena i Alfred Platzek, mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Na przeszkodzie stanê³y, jak ju w tym wieku bywa, wzglêdy zdrowotne. W numerze Piêædziesi¹t lat w yciu cz³owieka to ju wielkie osi¹gniêcie, a piêædziesi¹t lat wspólnego ycia to prawdziwy sukces. Z³ote Gody» 1,6-7 Na pierwszej, w nowym 2008 roku, Sesji Rady Miejskiej Radni zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury. Dwie sesje» 2 W³adze Gminy Krzanowice chc¹c polepszyæ po³¹czenia drogowe ze swoimi s¹siadami po stronie czeskiej. Do s¹siadów bêdzie bli ej» 2 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka gra- ³a tak e na terenie Gminy Krzanowice Orkiestra Œwi¹teczna zagra³a» 2 ma³ eñskiego. S¹ to: Genowefa i Helmut Hadamiec, Marta i Alfred Lamla, Jan i Janina Nowogórscy, Zofia i Ernest Piechaczek z Bojanowa, El bieta i Edmund Szafarczyk, Gertruda i Józef Wasiczek, Adelajda i Gerhard Wiktoria i Franciszek Blaszczok, El bieta i Eryk Hnida, Hildegarda i Ernest Frantzke z Krzanowic, Ma³gorzata i Herbert Ottawa, Maria i Franciszek Kreis z Pietraszyna oraz Maria i Henryk Gawliczek, Katarzyna i Hel- Wyprawy na krañce œwiata W Domu Kultury w Krzanowicach prezentowana by³a wystawa Wyprawy na krañce œwiata. Zaprezentowano na niej utrwalone na 99 fotograficznych kliszach wizjonerskie pomys³y, krycie przez Hirama Binghama w 1911 roku Machu Picchu zagubionego miasta Inków. Przedstawia sylwetki nieustraszonych podró ników i badaczy, miêdzy innymi pioniera badañ Szanownych Jubilatów przywita³ Burmistrz Manfred Abrahamczyk s³owami: Witam Was bardzo serdecznie z okazji Waszego Jubileuszu 50-lecia wspólnego po ycia ma³ eñskiego. >> czytaj str. 6 Kartka wykonana przez dzieci z ZSP w Borucinie Pe³nych ciep³a, yczliwoœci i radoœci Œwi¹t Wielkanocnych wszystkim mieszkañcom Gminy yczy Burmistrz wraz z wspó³pracownikami. Zdrowych, pogodnych i pe³nych szczêœcia Œwi¹t Wielkanocnych yczy Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Krzanowicach wraz z Radnymi. Za rok znów bêdzie karnawa³... Zbli aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Warto zatem przypomnieæ jeden ze zwyczajów je poprzedzaj¹cy, tym bardziej, e znany jest niemal wy³¹cznie na pograniczu polsko czeskim. Klekotanie i klapanie» 3 Burmistrz Manfred Abrahamczyk, jak co roku, spotka³ siê z policjantami z Posterunku w Krzanowicach. Policja informuje» 4 Z uœmiechami na twarzy w piêknych kolorowych strojach wita³y dzieci ze szko³y w Wojnowic Babcie i Dziadków. Dzieñ Babci i Dziadka» 5 W sali Domu Kultury w Bojanowie odby³y siê dwa turnieje tenisa sto³owego. Sobota z tenisem» 9 Pani Bo ena Kreis, na nasz¹ proœbê u³o y³a wiersz o naszym zacnym Goœciu. Za rok znów bêdzie karnawa³» 11 Weso³ych Œwi¹t oraz du o zdrowia i radoœci w wiosennym nastroju Wielkanocnych dni yczy redakcja gazety Krzanowice i okolice POLICJA ryzykowne ekspedycje i zaskakuj¹ce odkrycia, wœród nich odnalezienie najs³ynniejszego wraku œwiata TITANICA w 1985 roku przez wybitnego oceanografa Roberta Ballarda oraz od- Marian Wasiczek morskich g³êbin Jacques`a Cousteau oraz Roberta Peary`ego, pierwszego zdobywcy bieguna pó³nocnego. >> czytaj str. 12 Pomimo krótkiego karnawa- ³u, chór Cecylia przygotowa³ tradycyjne Pogrzebanie Basa. W Domu Kultury w Krzanowicach zabrzmia³a muzyka tanecz- na. Przy akompaniamencie zespo³u Ex aequo mi³oœnicy tañca bawili siê do wczesnych godzin porannych. Obsada obrzêdu w tym roku nieco siê zmieni- Kornelia Pawliczek-B³oñska ³a, a do³¹czyli tym razem tak e nasi nowi, m³odzi chórzyœci. Leon Wolnik z lir¹ wprowadzi³ ca³y orszak na salê. >> czytaj str STRA GRANICZNA

2 Wydawca: Urz¹d Miejski w Krzanowicach Adres redakcji: , Krzanowice, ul. 15 grudnia 5, tel , Godziny urzêdowania: poniedzia³ek: wtorek: pozosta³e dni: przerwa: Redaguje: Anna Press W³adys³aw P³onka tel Korekta: Mariola Sochiera Sk³ad i druk: Jacek K¹sek, tel Orkiestra Œwi¹teczna zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka gra³a tak e na terenie Gminy Krzanowice Na czele Sztabu sztabu, utworzonego w GOK Krzanowice by³ Marian Wasiczek, a cz³onkami byli: Sylwia Kwaœnica i Marysia Gocha. Kwestowaliœmy na terenie ca³ej gminy. Poni ej przedstawiam osoby z krzanowickiego gimnazjum, które zbiera³y pieni¹dze do puszek: Sabina Adamczyk, Sandra G³owacka, Artur Kandziora, Emilia Michna, Beata Cwik, Marze- na Hain, Katarzyna Lamla, Sandra Buliñska, Justyna Jaworek, Anna Feblik, Adrianna Szymiczek, Simona Stanke, Karolina Liwosz W sumie zebraliœmy kwotê rzêdu: 2 520,64 z³ i 7 Euro. Pieni¹dze zostan¹ wp³acone na konto fundacji wielkiej orkiestry. Za hojnoœæ chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom naszej Gminy Krzanowice. Zgodnoœæ ksi¹g wieczystych a rzeczywisty stan prawny Starosta Raciborski, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 191, poz. 1365) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym informuje, e celem ustawy jest usuniêcie zaniedbañ w zakresie uporz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz osób fizycznych po³o onych na obszarze Ziem Odzyskanych i obszarze by³ego Wolnego Miasta Gdañska. Jak pokazuj¹ liczne przyk³ady, w ksiêgach wieczystych nadal nie s¹ uwzglêdniane prawa dzisiejszych polskich w³aœcicieli, w tym Gmin i Skarbu Pañstwa. Maj¹c powy sze na uwadze, Starosta Raciborski wzywa wszystkich mieszkañców Powiatu Raciborskiego do sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wie- Marian Wasiczek Marian Wasiczek czystych z rzeczywistym stanem prawnym. Starosta Raciborski informuje, i : - w³aœciwym miejscowo do prowadzenia ksi¹g wieczystych nieruchomoœci z terenu Powiatu Raciborskiego jest S¹d Rejonowy Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Raciborzu, ul. Nowa 27 (tel ). W zwi¹zku z wprowadzeniem systemu informatycznego utworzono Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych, która jest komórk¹ organizacyjn¹ Ministerstwa Sprawiedliwoœci z siedzib¹ w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 (tel ); - dokumentami potwierdzaj¹cymi stan prawny nieruchomoœci mog¹ byæ w szczególnoœci: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia s¹dowe; - w szczególnoœci nale y sprawdziæ dzia³ II ksiêgi wieczystej. W dziale II obejmuj¹cym wpisy, dotycz¹ce w³asnoœci i u ytkowania wieczystego wpisuje siê w³aœciciela, wspó³w³aœciciela, wieczystego u ytkownika. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne. Ksiêgê wieczyst¹ mo na przegl¹daæ i uzyskaæ jej odpisy na ¹danie osób zainteresowanych; - w razie ujawnienia niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane b³êdnie, mo e ¹daæ usuniêcia niezgodnoœci. Sprawy o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji S¹d Rejonowy w Raciborzu. - wszelkie informacje o rodzaju i sposobie dzia³añ niezbêdnych do uzyskania tytu³u prawnego do zajmowanych nieruchomoœciami i ujawnienia praw w ksiêgach wieczystych mo na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 (tel ) w godzinach pracy: od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.30, pi¹tki od 7.30 do Na pierwszej, w nowym 2008 roku, Sesji Rady Miejskiej Radni zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury oraz podjêli uchwa³y w sprawie: okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, uchwalania rocznego programu wspó³pracy Gminy Krzanowice z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia- ³alnoœæ po ytku publicznego, uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzanowice (ze specjalnego funduszu nagród 80 proc. przeznacza siê na nagrody dyrektora, a pozosta³e 20 proc. na nagrody organu prowadz¹cego), dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmian w bud ecie Gminy Krzanowice na 2008 rok oraz zmiany nazwy Gminnego Oœrodka Kultury w Krzanowicach z siedzib¹ w Borucinie. Obecnie ta palcówka kulturalna nosiæ bêdzie nazwê Miejski Oœrodek Kultury z siedzib¹ w Krzanowicach. Z kolei na lutowej Sesji radni wys³uchali sprawozdañ: ze stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie Gminy Krzanowice, z dzia³alnoœci Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzanowice, Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych i z dzia³alnoœci Zespo³u Œwietlic w Krzanowicach. Do s¹siadów bêdzie bli ej W³adze Gminy Krzanowice chc¹c polepszyæ po³¹czenia drogowe ze swoimi s¹siadami po stronie czeskiej: Strahovicami, Chucheln¹ i Rohovem, podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy i rozbudowy dróg ³¹cz¹cych Krzanowice ze Strahovicami i Chucheln¹. Aby uzyskaæ fundusze na budowê drogi, Gmina z³o y³a wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze œrodków unijnego Programu Wspó³pracy Transgranicznej. Obecnie droga polna ³¹cz¹ce Krzanowice ze Strahovicami, rozje d ona przez maszyny rolnicze, zdatna jest do u yt- Krzanowice, dnia 3 marca 2008 Zarz¹dzenie Nr II/165/21/08 Burmistrza Krzanowic z dnia 3 marca 2008r. w sprawie: procedury postêpowania dowodowego przy stosowaniu ulg podatkowych a w szczególnoœci przy stosowaniu instytucji umorzenia zaleg³ych podatków i op³at lokalnych. Na podstawie art. 11a ust.1 pkt.2, art. 11b ust.1, art.26 ust. 1, art. 30 ust.2 pkt. 4, art. 31, art.33 ust. 1,2,3i5iart. 39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Dwie Sesje Radni podjêli uchwa³y w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników (niebêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Krzanowice i w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Krzanowicach oraz zmienili uchwa³ê w sprawie okreœlenia inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia z tytu³u poboru podatku od nieruchomoœci i ³¹cznego zobowi¹zania pieniê nego. Ustalono dla pracowników niebêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Krzanowice, e najni sze miesiêczne wynagrodzenie zasadnicze wynosiæ bêdzie 620 z³otych, a wartoœæ jednego punktu ustalono piêæ z³otych dla pracowników obs³ugi i trzy z³ote dla pracowników administracji Najni sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krzanowicach wynosiæ bêdzie 500 z³otych, a wartoœæ jednego punktu w z³otych w tabeli punktowych rozpiêtoœci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania ustalono na piêæ 5 z³otych. Ponadto radni na obu sesjach wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci Burmistrza pomiêdzy sesjami, rozpatrzyli sprawy bie ¹ce oraz po dyskusji przyjêli wnioski z sesji. ku jedynie w okresie letnim, aitow sposób ma³o bezpieczny. Licz¹cy oko³o pó³ kilometra odcinek bêdzie kosztowa³ oko³o 700 tys. z³otych. Z kolei Zarz¹d Dróg Wojewódzkich obieca³ wyremontowaæ zniszczony odcinek drogi miêdzy Krzanowicami a Chucheln¹, dostosowuj¹c go do transportu powy ej 3,5 tony. W³adze Krzanowic i Rohova myœl¹ od odbudowie, zniszczonego w latach osiemdziesi¹tych, mostku na rzeczce Strahoviance, ³¹cz¹cego niegdyœ drogê do obu miejscowoœci. Nr 142, poz. 159 z póÿn.zm./ w zwi¹zku z art pkt.1, art.21a, art.48, art.59 1pkt.8, art.64-66, art. 67a, art.67b i art. 122 oraz art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póÿn.zm./, bior¹c pod uwagê treœæ art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 249, poz z poÿn.zm./ jako organ podatkowy Gminy, zarz¹dzam: 1. Wprowadza siê zasady dotycz¹ce Anna Schmitt z Krzanowic i Sabina Morciñczyk z Pietraszyna, uczennice klasy IV technik architektury krajobrazu Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Raciborzu podjê³y siê trudu zinwentaryzowania przydro nych kapliczek i krzy y ze swoich miejscowoœci. Prezentujemy efekty ich pracy. Przydro ne kapliczki i krzy e (6) Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej- ul. Trulleya przed posesj¹ pañstwa Mosler. Kapliczka jest w kszta³cie pó³kola. Nie wiadomo, od kiedy kapliczka istnieje, z wygl¹du od bardzo dawna. Nauczyciele dofinansowani Nauczyciel by móg³ przekazywaæ posiadan¹ wiedzê musi byæ, na co dzieñ z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹ oraz z najnowszymi trendami naukowymi. S³u y temu permanentne jego doskonalenie zawodowe. Koszty tych procesów s¹ wysokie, przekraczaj¹ce czêsto mo - liwoœci finansowe pedagogów. W zwi¹zku z tym staje siê konieczne dofinansowywanie tych poczynañ: Ze œrodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza siê: - 10 proc. na organizacjê doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obni enia wymiaru zajêæ, dodatkowych umów o pracê, dodatków funkcyjnych oraz podró y s³u bowych doradców metodycznych; - 15 proc. na organizacjê szkoleñ, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmuj¹cych stanowiska kierownicze, przygotowanie materia³ów szkoleniowych, szkolenie rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó³ lub placówek; - 70 proc. na op³aty za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli; - 5 proc. na dofinansowanie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wy ywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szko³y lub placówki uczestnicz¹ w ró nych formach doskonalenia zawodowego lub podnosz¹ swoje kwalifikacje. Ponadto w roku 2008 za ka dy zaliczony semestr ustala siê nastêpuj¹ce kwoty dofinansowania: w szko³ach wy szych i zak³adach kszta³cenia nauczycieli w specjalnoœci: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki i jêzyk polski po 500 z³otych, inne specjalnoœci 450 z³otych. Studia podyplomowe 400 z³otych. przebiegu postêpowania dowodowego w sprawach ewentualnego stosowania ulg podatkowych w podatkach i op³atach lokalnych stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia. 2. Odpowiedzialnym za realizacjê zarz¹dzenia czyniê pracowiników Referatu Podatkowego Urzêdu Miejskiego w Krzanowicach. 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem 3 marca 2008 r. Manfred Abrahamczyk Burmistrz

3 Nowy wóz bojowy Babcie tañcz¹ rock and rolla... W wojnowickim przedszkolu odby- ³a siê impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaczki przygotowa³y piêkne przedstawienie, w którym dziadkowie i babcie dowiedzieli siê jak wa ni s¹ dla swoich wnucz¹t. Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo sympatycznej atmosferze. Babcie zatañczy³y ze swymi wnuczêtami KA- CZUSZKI. Po przedstawieniu i wspólnych tañcach by³ poczêstunek. Babcie i dziadkowie mieli okazjê skosztowaæ wypieków swoich ukochanych wnucz¹t. Anna Kupka Ach ten bal, piêkny bal... Ochotnicza Stra Po arna w Pietraszynie wzbogaci³a siê o zakupiony we w³oskiej miejscowoœci Terenten stra acki wóz bojowy Magirus Deus. Klekotanie i k³apanie Zbli aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Warto zatem przypomnieæ jeden ze zwyczajów je poprzedzaj¹cy, tym bardziej, e znany jest niemal wy³¹cznie na pograniczu polsko czeskim. Chodzi tu o Sabina Tragarczyk - Linoryt klekotanie i k³apanie przy pomocy tragarczyka. Jak pisze znawczyni przedmiotu Kornelia Lach w swojej ksi¹ ce Wierzenia, zwyczaje i obrzêdy. Folklor pogranicza polsko czeskiego : K³apacze ubrani s¹ ciep³o, w stroje codzienne, na g³owach nosz¹ k³obuki, tj. kapelusze mêskie, z pawimi piórami Wóz wyposa ony jest w 800 litrowy zbiornik na wodê, posiada auto pompê 1600, dwie drabiny o wysokoœci 8 i 12 metrów, dzia³ko, cztery wê e ss¹ce lub, jeœli ktoœ takiego nie posiada, zstêpuje je piórem ba anta. Ka dy k³apacz posiada w³asny tragarczyk instrument który podobnie jak bardaki (instrument w kszta³cie prostopad³oœcianu, przypominaj¹c¹ skrzynkê, wewn¹trz której znajduje siê walec z z¹bkami, pe³ni¹cy funkcjê osi, poruszanej r¹czk¹ przymocowanej do skrzynki. Gdy obraca siê r¹czk¹, oœ zostaje wprawiona w ruch i uderzaj¹ o ni¹ dwie listwki umocowane na jednej z krawêdzi skrzynki), trzaskawki, terkotki, ko³atki (kulkowe i m³otkowe) i klepad³a nie ma nic wspólnego z muzyk¹, lecz stosowany jest do dawania sygna³ów i wyczyniania zwyczajowego harmidru w ostatnich dniach przed Wielkanoc¹. Po drugiej stronie granicy, czyli w Czechach oraz na S³owacji, znany jest on jako fúrikový rápkaè, natomiast w polskiej systematyce instrumentologii nazywa siê go terkotk¹ i zalicza do tzw. Idiofonów, czyli instrumentów samobrzmi¹cych. Przypomina on dzieciêc¹ taczkê-zabawkê, której r¹czki mierz¹ oko³o 1 m d³ugoœci, u spodu po³¹czone s¹ grub¹ (o œrednicy 8 cm) osi¹ w kszta³cie walca, z wy- ³obionymi rowkami. Poœrodku walca mieœci siê drewniane ko³o zakoñczone oraz ³añcuchy. Ponadto stra acy dostali 25 p³aszczy przeciwdeszczowych. Za- ³ogê samochodu stanowi oœmiu stra aków plus kierowca. od zewn¹trz gumow¹ otoczk¹. Równolegle do uchwytów przymocowane s¹ dwie lub cztery cienkie, p³askie, giêtkie listewki, które uderzaj¹ o oœ zêbat¹, gdy na skutek pchania ko³o obraca siê, wydaj¹c ha³aœliwy dÿwiêk. Pierwotnie takim ha³asem odstraszano wszelkie z³o. U ywanie ko³atek ( ) zastêpuje dÿwiêk dzwonów. Dlatego ch³opcy spotykaj¹ siê zwykle o okreœlonym czasie: po raz pierwszy w Wielki Czwartek o godz , w Wielki Pi¹tek czterokrotnie o godz.: 5.00, 12.00, i 20.00, a w Wielk¹ Sobotê trzykrotnie, tj. o godz.: 5.00, i 15.00, gdy potem klekotki milkn¹. Miejsce spotkania jest równie sta³e na krzy ówce, czyli w tym punkcie wsi (Borucin przyp.wp), w którym ³¹cz¹ siê ze sob¹ ( ) dzielnice. W miejscu zbiórki rozpoczyna siê k³apanie, ka da z trzech grup ch³opców wyrusza z tragarczykamim na objazd swojej dzielnicy. K³apacze wje d aj¹ w ka d¹, nawet najmniejsz¹ ulicê we wsi. Jeœli jest to droga bez przejazdu, nie wolno im jechaæ tragarczykiem tam i z powrotem. Prowadz¹ go tylko w jedn¹ stronê, a doje d aj¹c do koñca drogi na has³o: trzy, czte ry, zamaszystym ruchem, podnosz¹ tragarczyk do góry. Instrument wydaje wówczas charakterystyczny dÿwiêk zawieszenia melodii, który kontynuowany jest po ustawieniu go na kó³ku na nastêpnej drodze. Kornelia Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzêdy. Folklor pogranicza polsko czeskiego s Wieœci z Zespo³u Szkó³ w Krzanowicach Tegoroczny karnawa³ by³ bardzo krótki, dlatego zaraz na pocz¹tku lutego odby- ³y siê w szkole ostatkowe bale. Najpierw bawili siê gimnazjaliœci, a nastêpnego dnia dzieci ze Szko³y Podstawowej. Uczniom Gimnazjum jak zawsze wystarczy³a dyskoteka, bo najwa niejsze, eby by³a g³oœna i dobra muzyka, du o miejsca do podrygiwania, przyæmione œwiat³o, fajny nie szkolny ciuch oraz nareszcie jakaœ super modna fryzura, której, na co dzieñ przecie nie mo na sobie zrobiæ. W Szkole Podstawowej by³o baœniowo i kolorowo. Wœród dzieci, od najm³odszych pierwszoklasistów po powa nych ju uczniów szóstej klasy, królowa³y przeró ne kostiumy. Pomys³owoœci nie zabrak³o nikomu. Zadbali o to sami uczniowie, a tym m³odszym pomogli rodzice lub dziadkowie. Na balu mo na by³o potañczyæ, wzi¹æ udzia³ w konkursie czy zabawie. Chêtnych nigdy nie brakowa³o. Ten, kto zmêczy³ siê pl¹saniem czy udzia³em w grach, móg³ usi¹œæ przy stoliku w klasie i coœ pysznego skonsumowaæ. O tê czêœæ kulinarn¹ tak e zadbali rodzice. Tego typu zabawy nie oby³yby siê bez wyboru króla i królowej balu czy konkursu na najpiêkniejszy strój przebierañca. W jury tego ostatniego konkursu, przeprowadzonego dla klas I III, zasiadali rodzice dzieci, a nagrodami by³y maskotki ufundowane przez anonimowego sponsora. Oprócz tego uczestnicy gier i zabaw te mogli liczyæ na nagrody. By³y nimi ró ne drobiazgi zakupione przez Radê Rodziców. W starszych klasach SP du e emocje wzbudzi³ konkurs na króla i królow¹ balu. Królow¹ zosta³ nie kto inny tylko... Mateusz Filip, tak pomys³owo przebrany za przedstawicielkê p³ci piêknej, i nie mia³ konkurencji wœród swoich kole anek. Natomiast królem balu okrzykniêto Paw³a Herbera. Nad tym, aby zabawa karnawa³owa przebiega³a ciekawie i pozostawi³a niezapomniane wra enia, czuwali wychowawcy klas. Zadbali równie o bezpieczeñstwo wszystkich dzieci. Innym mi³ym akcentem w szkole by³y walentynki. W Gimnazjum tego dnia obowi¹zywa³ strój w czerwonym kolorze. Pani Ola Osadnik zadba³a równie o piêkn¹ dekoracjê na korytarzach. Zrobi³o siê naprawdê walentynkowo, a dope³nieniem tego nastroju by³y walentynkowe skrzynki na listy, które wisia³y na korytarzach obu szkó³. Ka dy, kto chcia³, móg³ za poœrednictwem tej poczty wys³aæ drogiej sobie osobie liœcik czy kartkê z przyjacielskim lub mi³osnym pozdrowieniem. Wielu z tego skorzysta³o. W Gimnazjum najwiêcej takich mi³ych liœcików otrzymali: Patrycja RzeŸnicka i Denis Myszy oboje z klasy I b. Aby ten dzieñ uczyniæ jeszcze milszym, samorz¹d uczniowski wraz z pani¹ A. Osadnik przygotowa³ uroczysty apel, na którym najzdolniejsi nasi uczniowie piêknie œpiewali i recytowali o mi³oœci. By³o, na co popatrzeæ i czego pos³uchaæ. Monta s³owno-muzyczny, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹, by³ nastrojowy i liryczny, jak przysta³o na walentynki. >> czytaj str. 12 W Wojnowicach odby³ siê wielki BAL PRZEBIERAÑCÓW, na który przybyli przebierañcy z ca³ej okolicy. Zjawi³y siê piêkne ksiê niczki, te z krainy Tysi¹ca i jednej nocy, jak i olœniewaj¹ce Œnie ki. Nie zabrak³o równie ksi¹ ¹t i rycerzy walcz¹cych o taniec z roztañczonymi królewskimi córkami. By³y clowni, pajacyki, strzelaj¹cy strza- ³ami radoœci Amorek i wró ¹ce cyganki. Na imprezê zlecia³y siê równie pszczó³ki, biedroneczki, motylki. Przybieg³y tak e Czerwone Kapturki, które uciek³y ze swymi babciami przed groÿnym wilkiem. Przysz³y nawet... œpi¹ce o tej porze roku niedÿwiadki. Pojawili siê supermani, wojownicy ninja, spidermani, Indianie a nawet groÿni piraci Ksi¹ ka Fenomen œw. Nepomucena na pograniczu Raciborsko Opawskim powsta³a w ramach projektu FESTIWAL KULTURY MO- RAWSKIEJ zorganizowanego przez Gminy Oœrodek Kultury w Krzanowicach, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTER- REG IIIA Czechy Polska oraz z bud etu pañstwa. Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Celem autorów publikacji by³o zebranie informacji na temat kultu œw. Jana Wielkanocny Zaj¹czek z karaibskich mórz, za którymi pod¹ ali niestrudzeni policjant i szeryf. Za bezpieczeñstwo przeciwpo arowe odpowiedzialny by³ stra ak, a wielkie szczêœcie wszystkim zgromadzonym przyniós³... kominiarz. Zjawi³o siê tyle goœci, e sala OSP w Wojnowicach pêka- ³a w szwach. By³y konkursy, zabawy, nagrody. Losy rozesz³y siê jak œwie e, cieplutkie bu³eczki. Dzieci szala³y na parkiecie, a rodzice mogli w spokoju wypiæ kawkê i zjeœæ smako³yki z naszego bufetu (a wybór by³ du y i ceny przystêpne!). Impreza by³a baaardzo udana, o czym œwiadczy³y uœmiechniête buÿki dzieci i ich rodziców. Anna Kupka Nepomucena na obszarze powiatu raciborskiego i przygranicznego powiatu opawskiego, sfotografowanie dostêpnych figur, kapliczek oraz innych wizerunków œwiêtego w takiej formie, w jakiej przetrwa³y do czasów wspó³czesnych. Dlaczego w³aœnie ten œwiêty wzbudzi³ zainteresowanie organizatorów festiwalu? Kim by³ i czym zas³u y³ sobie na taki wielki szacunek zamieszkuj¹cej te ziemie ludnoœci, o tym stanowi treœæ publikacji. Autorzy publikacji : Jolanta Kosel i Bo ena Kreis. Marian Wasiczek czyli II Rodzinne Spotkanie Œwi¹teczne I Dzieñ Wielkanocy ogrody plebanii w Wojnowicach Nieszpory w Koœciele II Rodzinne Spotkanie Œwi¹teczne W programie Dla dzieci - najm³odszych, przedszkolaków i uczniów Szko³y Podstawowej szukanie wielkanocnych jajek (z nagrodami), konkursy, cukierki, herbata Dla doros³ych wielka licytacja oraz œwi¹teczna cytrynówka serwowana przez Zaj¹czka. Zapraszamy Ania Krupa 3

4 997 Policja informuje Burmistrz Manfred Abrahamczyk, jak co roku, spotka³ siê z policjantami z Posterunku w Krzanowicach, aby podsumowaæ miniony rok. W spotkaniu uczestniczyli m³odszy inspektor Edward Mazur komendant Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Skarbnik Gminy Sylwia Mosyrsz. Przyby³ych goœci powita³ kierownik Posterunku Z przyjemnoœci¹ informujemy, e dzia³ania profilaktyczno kontrolne wobec osób prowadz¹cych pojazdy w stanie nietrzeÿwoœci przynios³y zamierzone skutki w postaci znacznego spadku liczby tego typu wykroczeñ. W ostatnim czasie na terenie miejscowoœci Krzanowice, Wojnowice, Bojanów i Borucin odnotowano szereg kradzie y elektronarzêdzi z otwartych pomieszczeñ gospodarczych. Policja apeluje do mieszkañców o zabezpieczenie Kultura w Gminie Dzia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Kultury w Krzanowicach wynika m.in. z istniej¹cych tradycji, trendów wspó³czesnej cywilizacji i przeobra eñ kulturowych oraz potrzeb œrodowiska oraz z faktu rozwijania zainteresowañ amatorsk¹ twórczoœci¹ artystyczn¹ i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, m³odzie y i doros³ych. Zadania te realizowane by³y m.in. poprzez prowadzenie trzydziestu kó³ zainteresowañ i zespo³ów artystycznych. Do priorytetowych dzia³añ w 2007 roku zaliczyæ nale y: - wspó³pracê ze wszystkimi organizacjami na terenie ca³ej gminy, - wspó³pracê z instytucjami funkcjonuj¹cymi w obiektach GOK Krzanowice, - rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, - wspó³pracê miêdzynarodow¹ (g³ównie z Czechami), - dostarczanie rozrywki, - prowadzenie i rozwój klubów i œwietlic m³odzie owych, - propagowanie rodzimej historii i tradycji, - prowadzenie sekcji i kó³ zainteresowañ. Dom Kultury w Bojanowie opiekun i gospodarz Alina Paskuda. Praca w placówce prowadzona jest w oparciu o œwietlicê i salê widowiskow¹. Œwietlica jest czynna wieczorami od do Dzieci i m³odzie maj¹ do dyspozycji: komputer, radio, telewizor, DVD, stó³ do tenisa oraz gry planszowe. W minionym roku zorganizowano miêdzy innymi trzy okolicznoœciowe imprezy oraz szeœæ dyskotek, a w czasie ferii zimowych dzieci wziê³y udzia³ w wycieczce do kina w Katowicach i na basen w Tarnowskich Górach. W sumie do Klubu M³odzie owego przychodzi oko³o 30 osób. Wartododaæ, ewczasiewakacjiodby³ siê kolejny ju mecz pi³ki no nej: rodzice kontra dzieci. Przy klubie m³odzie owym dzia³a zespó³ taneczny Rytmix, który w ubieg³ym roku wystêpowa³ na scenie 14 razy, m.in. na Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych w Krzanowicach (m³odsza grupa otrzyma³a wyró - nienie), w Borucinie z okazji 100 lecia Stra y Po arnej, w Krzanowicach na festynie zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ w Krzanowicach, na meczach siatkówki w Krzanowicach, na Gminnych Do ynkach w Wojnowicach, na festynie w Studziennej oraz w Bojanowie z okazji Dnia Stra aka, na spotkaniu œwi¹tecznym organizowanego przez DFK Bojanów, na pokazie potraw wigilijnych. Na sali widowiskowej organizowane s¹ wiêksze imprezy. W zesz³ym roku by³ to bal przebierañców, obchody Dnia Stra- aka, Gminny pokaz potraw œwi¹tecznych, Weinachtfeier oraz Miko³aj organizowany przez miejscowe DFK oraz Bal Sylwestrowy. Tam te odby³o siê te zakoñczenie sezonu hodowców go³êbi, a w okresie zimowym turniej skata o puchar Burmistrza Krzanowic. Ponadto pomieszczenia domu kultury wynajmowane s¹ na ró nego rodzaju imprezy, jak: wesela, ko- munie, urodziny, stypy itp. Dom Kultury w Borucinie. W placówce funkcjonuje Izba Regionalna, Sekcja Teatralna, Kó³ko Plastyczne z siedzib¹ w miejscowym Zespole Szkolno Przedszkolnym, Klub M³odzie- owy. Dzieci i m³odzie mog¹ tutaj korzystaæ z bilarda, TV, pos³uchaæ muzyki, pograæ w tenisa sto³owego, skorzystaæ z Internetu. Sekcja Teatralna opiekun Irena Hlubek. Prezentacja dorobku Sekcji odbywa siê na trzech p³aszczyznach: - wystêpy dla lokalnej publicznoœci m.in.: z okazji Dnia Babci i Dziadka - bo onarodzeniowe; walentynkowe; Dni Ksi¹ ki, z okazji Dnia Nauczyciela; - wystêpy poza Borucinem np. w Raciborskim Centrum Kultury wraz z wystêpem zespo³u ATLAN- TYDA z RCK, na Rynku w Raciborzu, w ubowicach z okazji 100-lecia koœcio- ³a, na wieczorze autorskim Ireny Hlubek; - wystêpy i udzia³ w przegl¹dach teatralnych, m.in. w Buczkowicach na Wojewódzkiej Scenie Miniatur (grupa m³odsza Teatrzyku Niewielkiego otrzyma³a wyró nienie, a grupa starsza tego teatrzyku - III miejsce), w Czerwionce- Leszczynach- na Dzieciêcym Festiwalu Teatralnym (wyró nienie za interesuj¹c¹ oprawê plastyczn¹ dla grupy starszej), na Ogólnopolskim Forum Teatrów,,Miniatury w Opolu (Patryk Mrozek. otrzyma³ szóst¹ w swoim yciu nagrodê aktorsk¹) w Krzanowicach na Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych (II miejsce - grupa starsza). W trakcie minionego roku przygotowano te szeœæ spektakli:,,pampilio,,,diabe³ek, Melamelandia,,,PójdŸmy za Gwiazd¹,,,Kolêdnicy,,,Smutna Pajêczyca. Kó³ko Plastyczne - opiekun Mariola Kandziora. Zajêcia odbywaj¹ siê w dwóch grupach wiekowych.: grupa m³odsza- kl. I- III i grupa starsza - kl. IV-VI. Na zajêcia uczêszcza œrednio od 22 do 34 dzieci. Czêsto zajêcia odbywaj¹ siê w formie warsztatów plastycznych organizowanych wspólnie z Kó³kiem Plastycznym dzia³aj¹cym w Wojnowicach, m.in.: zajêcia ceramiczne przygotowanie odlewów, wykonanie odlewów dekoracyjnych œwiec, odlewy gipsowe - œwiat roœlin, wykonanie mozaiki - œwiat w oczach dziecka, Z³ota jesieñ - plener malarski w pa³acyku Wojnowicach, papierowe anio³y. Warsztaty mia³y na celu rozwijanie wyczucia i sprawnoœci manualnej dzieci oraz umiejêtnoœci widzenia przestrzennego. Uaktywnia³y twórcz¹ wyobraÿniê ma³ych autorów i pozwala³y na realizacjê w³asnych pomys³ów. Nale y dodaæ, e dzieci bra³y udzia³ w licznych konkursach zdobywaj¹c wyró nienia, np. I miejsce w V wojewódzkim konkursie plastycznym Architektura mojego krajobrazu (Poczesna), I miejsce w II miêdzynarodowym konkursie plastycznym im. J. von Eichendorffa, I miejsce w konkursie plastycznym Podwodna podró (Wodzis³aw Œl.) oraz wyró nienie w wojewódzkim konkursie plastycznym Mój ulubiony bohater literacki (Buczkowice) i wiele wyró nieñ na szczeblu powiatu i gminy. Klub M³odzie owy - opiekun Maria RzeŸnicka. Dzieci i m³odzie z Klubu M³odzie- owego wspólnie organizuj¹ sobie grille, ogniska, gry, zabawy, dyskoteki i konkursy oraz wycieczki rowerowe i wyjazdy na basen. Z chwil¹ rozpoczêcia roku szkolnego podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest pomoc w odrabianiu prac domowych, oraz rozmowach edukacyjnych, rozwi¹zywaniu problemów kolegów i kole anek. M³odzie ma mo liwoœæ korzystania z prasy, telewizji, komputera i Internetu, a raz w tygodniu ogl¹da film lub bajkê na DVD. Dom Kultury w Krzanowicach. Do najwa niejszych imprez ubieg³ego roku, których organizatorem by³a placówka w Krzanowicach, zaliczyæ nale y: - biesiadê bawarsk¹ z kabaretem Fiesta zorganizowan¹ wspólnie z DFK Krzanowice; - VII Gminny Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych w Krzanowicach, celem, którego by³a wymiana doœwiadczeñ miêdzy zespo³ami i instruktorami oraz prezentacja czêœci swego artystycznego dorobku, jak równie rozwijanie kultury i zainteresowañ wœród dzieci i m³odzie y; - koncert piosenek Marka Grechuty Ocaliæ od zapomnienia przypomnianych przez solistki z sekcji wokalnej Miejskiego Oœrodka Kultury w Kêdzierzynie KoŸlu; - udzia³ w organizowaniu Dni Krzanowic i du ej imprezy z okazji wejœcia Polski do strefy Schengen; - wystawa prac malarskich laureatów II Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ w Krzanowicach i DFK Krzanowice oraz prac artystycznych wykonanych w Katedrze Teorii i Historii Architektury Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, pod kierownictwem dr in. arch. El biety Rdzawskiej(prace przedstawia³y fotografie, rysunki piórkiem i obrazy malarskie budynków, pejza y Krzanowic i okolic. inwentaryzacje spichlerzy lamusów. >> czytaj str. 8 aspirant Bernard Polak i z³o y³, na rêce Burmistrza, podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê i pomoc ze strony Urzêdu Miasta. Burmistrz wrêczaj¹c policjantom Listy gratulacyjne dziêkowa³ za ich wk³ad w bezpieczeñstwo na terenie Gminy i wyrazi³ nadziejê na dalsze, jak najlepsze kontakty. Komendant Mazur podkreœli³, e Posterunek Policji w Krzanowicach nale y do najlepszych w powiecie. Podpisane zosta³o porozumienie miêdzy komendantami g³ównymi polskiej Policji i Stra y Granicznej oraz Policji Republiki Czeskiej o prowadzeniu wspólnych patroli. Maj¹ one s³u yæ mieszkañcom i dbaæ o ich bezpieczeñstwo. W naszym powiecie wszystkie gminy przygraniczne przyst¹pi³y do programu. Wspólne, mieszane, trzyosobowe patrole sk³adaj¹ce siê, po czeskiej stronie z dwóch Czechów i Polaka, a po stronie polskiej odwrotnie, ju pojawi- ³y siê na naszych drogach. wszystkich pomieszczeñ otwartych. Prowadzone s¹ intensywne czynnoœci œledcze. Policja zwraca siê z proœb¹ do rolników, zw³aszcza z ulicy D³ugiej, aby utrzymywali ulice w czystoœci, wracaj¹c z pól. Jednoczeœnie ostrzega, e gdy nak³adane mandaty oka ¹ siê ma³o skuteczne policja zacznie kierowaæ wnioski o ukaranie do s¹du. Tradycyjnie Policja w okresie przedœwi¹tecznym zwraca uwagê mieszkañców Gminy, aby zachowali szczególne œrodki ostro noœci w trakcie zakupów i zabezpieczenia mienia oraz zwracali wiêksz¹ uwagê na pojawiaj¹ce siê osoby obce, jak równie podejrzane i o wszelkich uwagach i nieprawid³owoœciach informowali policjê. Spokojnych i radosnych Œwi¹t Wielkanocnych ycz¹ Policjanci Posterunku Policji w Krzanowicach. 4

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Wrzesień Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013 Opiekunowie SU: mgr Maria Burkot, mgr Iwona Papciak Miesiąc Zadania ogólne Sposób realizacji 1.Powołanie nowego Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 11 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 11 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2016 Na

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 w MIELCU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê.

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. Str. 1 Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. (prof. Bogdan Suchodolski) Na nudê nie ma lepszego leku ni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Strona 1 z 5 REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014

Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15. Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Apel Samorządu Uczniowskiego SP 15 Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolonego 2013/2014 Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2013/2014 (szkoła podstawowa) Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo