mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³"

Transkrypt

1 Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia wspólnego po ycia Z³ote Gody Gorzalnik, Adelajda i Jerzy Paruzel z Borucina, Irmegarda i Herbert Lamla, Gertruda i Alfred S³awik, Krystyna i Józef Piela, Edeltrauda i Jan Szamarek, Magdalena i Alfred Platzek, mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Na przeszkodzie stanê³y, jak ju w tym wieku bywa, wzglêdy zdrowotne. W numerze Piêædziesi¹t lat w yciu cz³owieka to ju wielkie osi¹gniêcie, a piêædziesi¹t lat wspólnego ycia to prawdziwy sukces. Z³ote Gody» 1,6-7 Na pierwszej, w nowym 2008 roku, Sesji Rady Miejskiej Radni zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury. Dwie sesje» 2 W³adze Gminy Krzanowice chc¹c polepszyæ po³¹czenia drogowe ze swoimi s¹siadami po stronie czeskiej. Do s¹siadów bêdzie bli ej» 2 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka gra- ³a tak e na terenie Gminy Krzanowice Orkiestra Œwi¹teczna zagra³a» 2 ma³ eñskiego. S¹ to: Genowefa i Helmut Hadamiec, Marta i Alfred Lamla, Jan i Janina Nowogórscy, Zofia i Ernest Piechaczek z Bojanowa, El bieta i Edmund Szafarczyk, Gertruda i Józef Wasiczek, Adelajda i Gerhard Wiktoria i Franciszek Blaszczok, El bieta i Eryk Hnida, Hildegarda i Ernest Frantzke z Krzanowic, Ma³gorzata i Herbert Ottawa, Maria i Franciszek Kreis z Pietraszyna oraz Maria i Henryk Gawliczek, Katarzyna i Hel- Wyprawy na krañce œwiata W Domu Kultury w Krzanowicach prezentowana by³a wystawa Wyprawy na krañce œwiata. Zaprezentowano na niej utrwalone na 99 fotograficznych kliszach wizjonerskie pomys³y, krycie przez Hirama Binghama w 1911 roku Machu Picchu zagubionego miasta Inków. Przedstawia sylwetki nieustraszonych podró ników i badaczy, miêdzy innymi pioniera badañ Szanownych Jubilatów przywita³ Burmistrz Manfred Abrahamczyk s³owami: Witam Was bardzo serdecznie z okazji Waszego Jubileuszu 50-lecia wspólnego po ycia ma³ eñskiego. >> czytaj str. 6 Kartka wykonana przez dzieci z ZSP w Borucinie Pe³nych ciep³a, yczliwoœci i radoœci Œwi¹t Wielkanocnych wszystkim mieszkañcom Gminy yczy Burmistrz wraz z wspó³pracownikami. Zdrowych, pogodnych i pe³nych szczêœcia Œwi¹t Wielkanocnych yczy Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Krzanowicach wraz z Radnymi. Za rok znów bêdzie karnawa³... Zbli aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Warto zatem przypomnieæ jeden ze zwyczajów je poprzedzaj¹cy, tym bardziej, e znany jest niemal wy³¹cznie na pograniczu polsko czeskim. Klekotanie i klapanie» 3 Burmistrz Manfred Abrahamczyk, jak co roku, spotka³ siê z policjantami z Posterunku w Krzanowicach. Policja informuje» 4 Z uœmiechami na twarzy w piêknych kolorowych strojach wita³y dzieci ze szko³y w Wojnowic Babcie i Dziadków. Dzieñ Babci i Dziadka» 5 W sali Domu Kultury w Bojanowie odby³y siê dwa turnieje tenisa sto³owego. Sobota z tenisem» 9 Pani Bo ena Kreis, na nasz¹ proœbê u³o y³a wiersz o naszym zacnym Goœciu. Za rok znów bêdzie karnawa³» 11 Weso³ych Œwi¹t oraz du o zdrowia i radoœci w wiosennym nastroju Wielkanocnych dni yczy redakcja gazety Krzanowice i okolice POLICJA ryzykowne ekspedycje i zaskakuj¹ce odkrycia, wœród nich odnalezienie najs³ynniejszego wraku œwiata TITANICA w 1985 roku przez wybitnego oceanografa Roberta Ballarda oraz od- Marian Wasiczek morskich g³êbin Jacques`a Cousteau oraz Roberta Peary`ego, pierwszego zdobywcy bieguna pó³nocnego. >> czytaj str. 12 Pomimo krótkiego karnawa- ³u, chór Cecylia przygotowa³ tradycyjne Pogrzebanie Basa. W Domu Kultury w Krzanowicach zabrzmia³a muzyka tanecz- na. Przy akompaniamencie zespo³u Ex aequo mi³oœnicy tañca bawili siê do wczesnych godzin porannych. Obsada obrzêdu w tym roku nieco siê zmieni- Kornelia Pawliczek-B³oñska ³a, a do³¹czyli tym razem tak e nasi nowi, m³odzi chórzyœci. Leon Wolnik z lir¹ wprowadzi³ ca³y orszak na salê. >> czytaj str STRA GRANICZNA

2 Wydawca: Urz¹d Miejski w Krzanowicach Adres redakcji: , Krzanowice, ul. 15 grudnia 5, tel , Godziny urzêdowania: poniedzia³ek: wtorek: pozosta³e dni: przerwa: Redaguje: Anna Press W³adys³aw P³onka tel Korekta: Mariola Sochiera Sk³ad i druk: Jacek K¹sek, tel Orkiestra Œwi¹teczna zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka gra³a tak e na terenie Gminy Krzanowice Na czele Sztabu sztabu, utworzonego w GOK Krzanowice by³ Marian Wasiczek, a cz³onkami byli: Sylwia Kwaœnica i Marysia Gocha. Kwestowaliœmy na terenie ca³ej gminy. Poni ej przedstawiam osoby z krzanowickiego gimnazjum, które zbiera³y pieni¹dze do puszek: Sabina Adamczyk, Sandra G³owacka, Artur Kandziora, Emilia Michna, Beata Cwik, Marze- na Hain, Katarzyna Lamla, Sandra Buliñska, Justyna Jaworek, Anna Feblik, Adrianna Szymiczek, Simona Stanke, Karolina Liwosz W sumie zebraliœmy kwotê rzêdu: 2 520,64 z³ i 7 Euro. Pieni¹dze zostan¹ wp³acone na konto fundacji wielkiej orkiestry. Za hojnoœæ chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom naszej Gminy Krzanowice. Zgodnoœæ ksi¹g wieczystych a rzeczywisty stan prawny Starosta Raciborski, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 191, poz. 1365) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym informuje, e celem ustawy jest usuniêcie zaniedbañ w zakresie uporz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz osób fizycznych po³o onych na obszarze Ziem Odzyskanych i obszarze by³ego Wolnego Miasta Gdañska. Jak pokazuj¹ liczne przyk³ady, w ksiêgach wieczystych nadal nie s¹ uwzglêdniane prawa dzisiejszych polskich w³aœcicieli, w tym Gmin i Skarbu Pañstwa. Maj¹c powy sze na uwadze, Starosta Raciborski wzywa wszystkich mieszkañców Powiatu Raciborskiego do sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wie- Marian Wasiczek Marian Wasiczek czystych z rzeczywistym stanem prawnym. Starosta Raciborski informuje, i : - w³aœciwym miejscowo do prowadzenia ksi¹g wieczystych nieruchomoœci z terenu Powiatu Raciborskiego jest S¹d Rejonowy Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Raciborzu, ul. Nowa 27 (tel ). W zwi¹zku z wprowadzeniem systemu informatycznego utworzono Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych, która jest komórk¹ organizacyjn¹ Ministerstwa Sprawiedliwoœci z siedzib¹ w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 (tel ); - dokumentami potwierdzaj¹cymi stan prawny nieruchomoœci mog¹ byæ w szczególnoœci: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia s¹dowe; - w szczególnoœci nale y sprawdziæ dzia³ II ksiêgi wieczystej. W dziale II obejmuj¹cym wpisy, dotycz¹ce w³asnoœci i u ytkowania wieczystego wpisuje siê w³aœciciela, wspó³w³aœciciela, wieczystego u ytkownika. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne. Ksiêgê wieczyst¹ mo na przegl¹daæ i uzyskaæ jej odpisy na ¹danie osób zainteresowanych; - w razie ujawnienia niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane b³êdnie, mo e ¹daæ usuniêcia niezgodnoœci. Sprawy o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji S¹d Rejonowy w Raciborzu. - wszelkie informacje o rodzaju i sposobie dzia³añ niezbêdnych do uzyskania tytu³u prawnego do zajmowanych nieruchomoœciami i ujawnienia praw w ksiêgach wieczystych mo na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 (tel ) w godzinach pracy: od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.30, pi¹tki od 7.30 do Na pierwszej, w nowym 2008 roku, Sesji Rady Miejskiej Radni zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury oraz podjêli uchwa³y w sprawie: okreœlenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, uchwalania rocznego programu wspó³pracy Gminy Krzanowice z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia- ³alnoœæ po ytku publicznego, uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzanowice (ze specjalnego funduszu nagród 80 proc. przeznacza siê na nagrody dyrektora, a pozosta³e 20 proc. na nagrody organu prowadz¹cego), dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmian w bud ecie Gminy Krzanowice na 2008 rok oraz zmiany nazwy Gminnego Oœrodka Kultury w Krzanowicach z siedzib¹ w Borucinie. Obecnie ta palcówka kulturalna nosiæ bêdzie nazwê Miejski Oœrodek Kultury z siedzib¹ w Krzanowicach. Z kolei na lutowej Sesji radni wys³uchali sprawozdañ: ze stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie Gminy Krzanowice, z dzia³alnoœci Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzanowice, Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych i z dzia³alnoœci Zespo³u Œwietlic w Krzanowicach. Do s¹siadów bêdzie bli ej W³adze Gminy Krzanowice chc¹c polepszyæ po³¹czenia drogowe ze swoimi s¹siadami po stronie czeskiej: Strahovicami, Chucheln¹ i Rohovem, podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy i rozbudowy dróg ³¹cz¹cych Krzanowice ze Strahovicami i Chucheln¹. Aby uzyskaæ fundusze na budowê drogi, Gmina z³o y³a wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze œrodków unijnego Programu Wspó³pracy Transgranicznej. Obecnie droga polna ³¹cz¹ce Krzanowice ze Strahovicami, rozje d ona przez maszyny rolnicze, zdatna jest do u yt- Krzanowice, dnia 3 marca 2008 Zarz¹dzenie Nr II/165/21/08 Burmistrza Krzanowic z dnia 3 marca 2008r. w sprawie: procedury postêpowania dowodowego przy stosowaniu ulg podatkowych a w szczególnoœci przy stosowaniu instytucji umorzenia zaleg³ych podatków i op³at lokalnych. Na podstawie art. 11a ust.1 pkt.2, art. 11b ust.1, art.26 ust. 1, art. 30 ust.2 pkt. 4, art. 31, art.33 ust. 1,2,3i5iart. 39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Dwie Sesje Radni podjêli uchwa³y w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu w systemie wynagradzania pracowników (niebêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Krzanowice i w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Krzanowicach oraz zmienili uchwa³ê w sprawie okreœlenia inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia z tytu³u poboru podatku od nieruchomoœci i ³¹cznego zobowi¹zania pieniê nego. Ustalono dla pracowników niebêd¹cych nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Krzanowice, e najni sze miesiêczne wynagrodzenie zasadnicze wynosiæ bêdzie 620 z³otych, a wartoœæ jednego punktu ustalono piêæ z³otych dla pracowników obs³ugi i trzy z³ote dla pracowników administracji Najni sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Krzanowicach wynosiæ bêdzie 500 z³otych, a wartoœæ jednego punktu w z³otych w tabeli punktowych rozpiêtoœci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania ustalono na piêæ 5 z³otych. Ponadto radni na obu sesjach wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci Burmistrza pomiêdzy sesjami, rozpatrzyli sprawy bie ¹ce oraz po dyskusji przyjêli wnioski z sesji. ku jedynie w okresie letnim, aitow sposób ma³o bezpieczny. Licz¹cy oko³o pó³ kilometra odcinek bêdzie kosztowa³ oko³o 700 tys. z³otych. Z kolei Zarz¹d Dróg Wojewódzkich obieca³ wyremontowaæ zniszczony odcinek drogi miêdzy Krzanowicami a Chucheln¹, dostosowuj¹c go do transportu powy ej 3,5 tony. W³adze Krzanowic i Rohova myœl¹ od odbudowie, zniszczonego w latach osiemdziesi¹tych, mostku na rzeczce Strahoviance, ³¹cz¹cego niegdyœ drogê do obu miejscowoœci. Nr 142, poz. 159 z póÿn.zm./ w zwi¹zku z art pkt.1, art.21a, art.48, art.59 1pkt.8, art.64-66, art. 67a, art.67b i art. 122 oraz art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póÿn.zm./, bior¹c pod uwagê treœæ art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 249, poz z poÿn.zm./ jako organ podatkowy Gminy, zarz¹dzam: 1. Wprowadza siê zasady dotycz¹ce Anna Schmitt z Krzanowic i Sabina Morciñczyk z Pietraszyna, uczennice klasy IV technik architektury krajobrazu Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Raciborzu podjê³y siê trudu zinwentaryzowania przydro nych kapliczek i krzy y ze swoich miejscowoœci. Prezentujemy efekty ich pracy. Przydro ne kapliczki i krzy e (6) Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej- ul. Trulleya przed posesj¹ pañstwa Mosler. Kapliczka jest w kszta³cie pó³kola. Nie wiadomo, od kiedy kapliczka istnieje, z wygl¹du od bardzo dawna. Nauczyciele dofinansowani Nauczyciel by móg³ przekazywaæ posiadan¹ wiedzê musi byæ, na co dzieñ z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹ oraz z najnowszymi trendami naukowymi. S³u y temu permanentne jego doskonalenie zawodowe. Koszty tych procesów s¹ wysokie, przekraczaj¹ce czêsto mo - liwoœci finansowe pedagogów. W zwi¹zku z tym staje siê konieczne dofinansowywanie tych poczynañ: Ze œrodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza siê: - 10 proc. na organizacjê doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obni enia wymiaru zajêæ, dodatkowych umów o pracê, dodatków funkcyjnych oraz podró y s³u bowych doradców metodycznych; - 15 proc. na organizacjê szkoleñ, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmuj¹cych stanowiska kierownicze, przygotowanie materia³ów szkoleniowych, szkolenie rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó³ lub placówek; - 70 proc. na op³aty za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli; - 5 proc. na dofinansowanie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wy ywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szko³y lub placówki uczestnicz¹ w ró nych formach doskonalenia zawodowego lub podnosz¹ swoje kwalifikacje. Ponadto w roku 2008 za ka dy zaliczony semestr ustala siê nastêpuj¹ce kwoty dofinansowania: w szko³ach wy szych i zak³adach kszta³cenia nauczycieli w specjalnoœci: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki i jêzyk polski po 500 z³otych, inne specjalnoœci 450 z³otych. Studia podyplomowe 400 z³otych. przebiegu postêpowania dowodowego w sprawach ewentualnego stosowania ulg podatkowych w podatkach i op³atach lokalnych stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia. 2. Odpowiedzialnym za realizacjê zarz¹dzenia czyniê pracowiników Referatu Podatkowego Urzêdu Miejskiego w Krzanowicach. 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ycie z dniem 3 marca 2008 r. Manfred Abrahamczyk Burmistrz

3 Nowy wóz bojowy Babcie tañcz¹ rock and rolla... W wojnowickim przedszkolu odby- ³a siê impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaczki przygotowa³y piêkne przedstawienie, w którym dziadkowie i babcie dowiedzieli siê jak wa ni s¹ dla swoich wnucz¹t. Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo sympatycznej atmosferze. Babcie zatañczy³y ze swymi wnuczêtami KA- CZUSZKI. Po przedstawieniu i wspólnych tañcach by³ poczêstunek. Babcie i dziadkowie mieli okazjê skosztowaæ wypieków swoich ukochanych wnucz¹t. Anna Kupka Ach ten bal, piêkny bal... Ochotnicza Stra Po arna w Pietraszynie wzbogaci³a siê o zakupiony we w³oskiej miejscowoœci Terenten stra acki wóz bojowy Magirus Deus. Klekotanie i k³apanie Zbli aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne. Warto zatem przypomnieæ jeden ze zwyczajów je poprzedzaj¹cy, tym bardziej, e znany jest niemal wy³¹cznie na pograniczu polsko czeskim. Chodzi tu o Sabina Tragarczyk - Linoryt klekotanie i k³apanie przy pomocy tragarczyka. Jak pisze znawczyni przedmiotu Kornelia Lach w swojej ksi¹ ce Wierzenia, zwyczaje i obrzêdy. Folklor pogranicza polsko czeskiego : K³apacze ubrani s¹ ciep³o, w stroje codzienne, na g³owach nosz¹ k³obuki, tj. kapelusze mêskie, z pawimi piórami Wóz wyposa ony jest w 800 litrowy zbiornik na wodê, posiada auto pompê 1600, dwie drabiny o wysokoœci 8 i 12 metrów, dzia³ko, cztery wê e ss¹ce lub, jeœli ktoœ takiego nie posiada, zstêpuje je piórem ba anta. Ka dy k³apacz posiada w³asny tragarczyk instrument który podobnie jak bardaki (instrument w kszta³cie prostopad³oœcianu, przypominaj¹c¹ skrzynkê, wewn¹trz której znajduje siê walec z z¹bkami, pe³ni¹cy funkcjê osi, poruszanej r¹czk¹ przymocowanej do skrzynki. Gdy obraca siê r¹czk¹, oœ zostaje wprawiona w ruch i uderzaj¹ o ni¹ dwie listwki umocowane na jednej z krawêdzi skrzynki), trzaskawki, terkotki, ko³atki (kulkowe i m³otkowe) i klepad³a nie ma nic wspólnego z muzyk¹, lecz stosowany jest do dawania sygna³ów i wyczyniania zwyczajowego harmidru w ostatnich dniach przed Wielkanoc¹. Po drugiej stronie granicy, czyli w Czechach oraz na S³owacji, znany jest on jako fúrikový rápkaè, natomiast w polskiej systematyce instrumentologii nazywa siê go terkotk¹ i zalicza do tzw. Idiofonów, czyli instrumentów samobrzmi¹cych. Przypomina on dzieciêc¹ taczkê-zabawkê, której r¹czki mierz¹ oko³o 1 m d³ugoœci, u spodu po³¹czone s¹ grub¹ (o œrednicy 8 cm) osi¹ w kszta³cie walca, z wy- ³obionymi rowkami. Poœrodku walca mieœci siê drewniane ko³o zakoñczone oraz ³añcuchy. Ponadto stra acy dostali 25 p³aszczy przeciwdeszczowych. Za- ³ogê samochodu stanowi oœmiu stra aków plus kierowca. od zewn¹trz gumow¹ otoczk¹. Równolegle do uchwytów przymocowane s¹ dwie lub cztery cienkie, p³askie, giêtkie listewki, które uderzaj¹ o oœ zêbat¹, gdy na skutek pchania ko³o obraca siê, wydaj¹c ha³aœliwy dÿwiêk. Pierwotnie takim ha³asem odstraszano wszelkie z³o. U ywanie ko³atek ( ) zastêpuje dÿwiêk dzwonów. Dlatego ch³opcy spotykaj¹ siê zwykle o okreœlonym czasie: po raz pierwszy w Wielki Czwartek o godz , w Wielki Pi¹tek czterokrotnie o godz.: 5.00, 12.00, i 20.00, a w Wielk¹ Sobotê trzykrotnie, tj. o godz.: 5.00, i 15.00, gdy potem klekotki milkn¹. Miejsce spotkania jest równie sta³e na krzy ówce, czyli w tym punkcie wsi (Borucin przyp.wp), w którym ³¹cz¹ siê ze sob¹ ( ) dzielnice. W miejscu zbiórki rozpoczyna siê k³apanie, ka da z trzech grup ch³opców wyrusza z tragarczykamim na objazd swojej dzielnicy. K³apacze wje d aj¹ w ka d¹, nawet najmniejsz¹ ulicê we wsi. Jeœli jest to droga bez przejazdu, nie wolno im jechaæ tragarczykiem tam i z powrotem. Prowadz¹ go tylko w jedn¹ stronê, a doje d aj¹c do koñca drogi na has³o: trzy, czte ry, zamaszystym ruchem, podnosz¹ tragarczyk do góry. Instrument wydaje wówczas charakterystyczny dÿwiêk zawieszenia melodii, który kontynuowany jest po ustawieniu go na kó³ku na nastêpnej drodze. Kornelia Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzêdy. Folklor pogranicza polsko czeskiego s Wieœci z Zespo³u Szkó³ w Krzanowicach Tegoroczny karnawa³ by³ bardzo krótki, dlatego zaraz na pocz¹tku lutego odby- ³y siê w szkole ostatkowe bale. Najpierw bawili siê gimnazjaliœci, a nastêpnego dnia dzieci ze Szko³y Podstawowej. Uczniom Gimnazjum jak zawsze wystarczy³a dyskoteka, bo najwa niejsze, eby by³a g³oœna i dobra muzyka, du o miejsca do podrygiwania, przyæmione œwiat³o, fajny nie szkolny ciuch oraz nareszcie jakaœ super modna fryzura, której, na co dzieñ przecie nie mo na sobie zrobiæ. W Szkole Podstawowej by³o baœniowo i kolorowo. Wœród dzieci, od najm³odszych pierwszoklasistów po powa nych ju uczniów szóstej klasy, królowa³y przeró ne kostiumy. Pomys³owoœci nie zabrak³o nikomu. Zadbali o to sami uczniowie, a tym m³odszym pomogli rodzice lub dziadkowie. Na balu mo na by³o potañczyæ, wzi¹æ udzia³ w konkursie czy zabawie. Chêtnych nigdy nie brakowa³o. Ten, kto zmêczy³ siê pl¹saniem czy udzia³em w grach, móg³ usi¹œæ przy stoliku w klasie i coœ pysznego skonsumowaæ. O tê czêœæ kulinarn¹ tak e zadbali rodzice. Tego typu zabawy nie oby³yby siê bez wyboru króla i królowej balu czy konkursu na najpiêkniejszy strój przebierañca. W jury tego ostatniego konkursu, przeprowadzonego dla klas I III, zasiadali rodzice dzieci, a nagrodami by³y maskotki ufundowane przez anonimowego sponsora. Oprócz tego uczestnicy gier i zabaw te mogli liczyæ na nagrody. By³y nimi ró ne drobiazgi zakupione przez Radê Rodziców. W starszych klasach SP du e emocje wzbudzi³ konkurs na króla i królow¹ balu. Królow¹ zosta³ nie kto inny tylko... Mateusz Filip, tak pomys³owo przebrany za przedstawicielkê p³ci piêknej, i nie mia³ konkurencji wœród swoich kole anek. Natomiast królem balu okrzykniêto Paw³a Herbera. Nad tym, aby zabawa karnawa³owa przebiega³a ciekawie i pozostawi³a niezapomniane wra enia, czuwali wychowawcy klas. Zadbali równie o bezpieczeñstwo wszystkich dzieci. Innym mi³ym akcentem w szkole by³y walentynki. W Gimnazjum tego dnia obowi¹zywa³ strój w czerwonym kolorze. Pani Ola Osadnik zadba³a równie o piêkn¹ dekoracjê na korytarzach. Zrobi³o siê naprawdê walentynkowo, a dope³nieniem tego nastroju by³y walentynkowe skrzynki na listy, które wisia³y na korytarzach obu szkó³. Ka dy, kto chcia³, móg³ za poœrednictwem tej poczty wys³aæ drogiej sobie osobie liœcik czy kartkê z przyjacielskim lub mi³osnym pozdrowieniem. Wielu z tego skorzysta³o. W Gimnazjum najwiêcej takich mi³ych liœcików otrzymali: Patrycja RzeŸnicka i Denis Myszy oboje z klasy I b. Aby ten dzieñ uczyniæ jeszcze milszym, samorz¹d uczniowski wraz z pani¹ A. Osadnik przygotowa³ uroczysty apel, na którym najzdolniejsi nasi uczniowie piêknie œpiewali i recytowali o mi³oœci. By³o, na co popatrzeæ i czego pos³uchaæ. Monta s³owno-muzyczny, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹, by³ nastrojowy i liryczny, jak przysta³o na walentynki. >> czytaj str. 12 W Wojnowicach odby³ siê wielki BAL PRZEBIERAÑCÓW, na który przybyli przebierañcy z ca³ej okolicy. Zjawi³y siê piêkne ksiê niczki, te z krainy Tysi¹ca i jednej nocy, jak i olœniewaj¹ce Œnie ki. Nie zabrak³o równie ksi¹ ¹t i rycerzy walcz¹cych o taniec z roztañczonymi królewskimi córkami. By³y clowni, pajacyki, strzelaj¹cy strza- ³ami radoœci Amorek i wró ¹ce cyganki. Na imprezê zlecia³y siê równie pszczó³ki, biedroneczki, motylki. Przybieg³y tak e Czerwone Kapturki, które uciek³y ze swymi babciami przed groÿnym wilkiem. Przysz³y nawet... œpi¹ce o tej porze roku niedÿwiadki. Pojawili siê supermani, wojownicy ninja, spidermani, Indianie a nawet groÿni piraci Ksi¹ ka Fenomen œw. Nepomucena na pograniczu Raciborsko Opawskim powsta³a w ramach projektu FESTIWAL KULTURY MO- RAWSKIEJ zorganizowanego przez Gminy Oœrodek Kultury w Krzanowicach, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTER- REG IIIA Czechy Polska oraz z bud etu pañstwa. Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Celem autorów publikacji by³o zebranie informacji na temat kultu œw. Jana Wielkanocny Zaj¹czek z karaibskich mórz, za którymi pod¹ ali niestrudzeni policjant i szeryf. Za bezpieczeñstwo przeciwpo arowe odpowiedzialny by³ stra ak, a wielkie szczêœcie wszystkim zgromadzonym przyniós³... kominiarz. Zjawi³o siê tyle goœci, e sala OSP w Wojnowicach pêka- ³a w szwach. By³y konkursy, zabawy, nagrody. Losy rozesz³y siê jak œwie e, cieplutkie bu³eczki. Dzieci szala³y na parkiecie, a rodzice mogli w spokoju wypiæ kawkê i zjeœæ smako³yki z naszego bufetu (a wybór by³ du y i ceny przystêpne!). Impreza by³a baaardzo udana, o czym œwiadczy³y uœmiechniête buÿki dzieci i ich rodziców. Anna Kupka Nepomucena na obszarze powiatu raciborskiego i przygranicznego powiatu opawskiego, sfotografowanie dostêpnych figur, kapliczek oraz innych wizerunków œwiêtego w takiej formie, w jakiej przetrwa³y do czasów wspó³czesnych. Dlaczego w³aœnie ten œwiêty wzbudzi³ zainteresowanie organizatorów festiwalu? Kim by³ i czym zas³u y³ sobie na taki wielki szacunek zamieszkuj¹cej te ziemie ludnoœci, o tym stanowi treœæ publikacji. Autorzy publikacji : Jolanta Kosel i Bo ena Kreis. Marian Wasiczek czyli II Rodzinne Spotkanie Œwi¹teczne I Dzieñ Wielkanocy ogrody plebanii w Wojnowicach Nieszpory w Koœciele II Rodzinne Spotkanie Œwi¹teczne W programie Dla dzieci - najm³odszych, przedszkolaków i uczniów Szko³y Podstawowej szukanie wielkanocnych jajek (z nagrodami), konkursy, cukierki, herbata Dla doros³ych wielka licytacja oraz œwi¹teczna cytrynówka serwowana przez Zaj¹czka. Zapraszamy Ania Krupa 3

4 997 Policja informuje Burmistrz Manfred Abrahamczyk, jak co roku, spotka³ siê z policjantami z Posterunku w Krzanowicach, aby podsumowaæ miniony rok. W spotkaniu uczestniczyli m³odszy inspektor Edward Mazur komendant Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Skarbnik Gminy Sylwia Mosyrsz. Przyby³ych goœci powita³ kierownik Posterunku Z przyjemnoœci¹ informujemy, e dzia³ania profilaktyczno kontrolne wobec osób prowadz¹cych pojazdy w stanie nietrzeÿwoœci przynios³y zamierzone skutki w postaci znacznego spadku liczby tego typu wykroczeñ. W ostatnim czasie na terenie miejscowoœci Krzanowice, Wojnowice, Bojanów i Borucin odnotowano szereg kradzie y elektronarzêdzi z otwartych pomieszczeñ gospodarczych. Policja apeluje do mieszkañców o zabezpieczenie Kultura w Gminie Dzia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Kultury w Krzanowicach wynika m.in. z istniej¹cych tradycji, trendów wspó³czesnej cywilizacji i przeobra eñ kulturowych oraz potrzeb œrodowiska oraz z faktu rozwijania zainteresowañ amatorsk¹ twórczoœci¹ artystyczn¹ i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, m³odzie y i doros³ych. Zadania te realizowane by³y m.in. poprzez prowadzenie trzydziestu kó³ zainteresowañ i zespo³ów artystycznych. Do priorytetowych dzia³añ w 2007 roku zaliczyæ nale y: - wspó³pracê ze wszystkimi organizacjami na terenie ca³ej gminy, - wspó³pracê z instytucjami funkcjonuj¹cymi w obiektach GOK Krzanowice, - rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, - wspó³pracê miêdzynarodow¹ (g³ównie z Czechami), - dostarczanie rozrywki, - prowadzenie i rozwój klubów i œwietlic m³odzie owych, - propagowanie rodzimej historii i tradycji, - prowadzenie sekcji i kó³ zainteresowañ. Dom Kultury w Bojanowie opiekun i gospodarz Alina Paskuda. Praca w placówce prowadzona jest w oparciu o œwietlicê i salê widowiskow¹. Œwietlica jest czynna wieczorami od do Dzieci i m³odzie maj¹ do dyspozycji: komputer, radio, telewizor, DVD, stó³ do tenisa oraz gry planszowe. W minionym roku zorganizowano miêdzy innymi trzy okolicznoœciowe imprezy oraz szeœæ dyskotek, a w czasie ferii zimowych dzieci wziê³y udzia³ w wycieczce do kina w Katowicach i na basen w Tarnowskich Górach. W sumie do Klubu M³odzie owego przychodzi oko³o 30 osób. Wartododaæ, ewczasiewakacjiodby³ siê kolejny ju mecz pi³ki no nej: rodzice kontra dzieci. Przy klubie m³odzie owym dzia³a zespó³ taneczny Rytmix, który w ubieg³ym roku wystêpowa³ na scenie 14 razy, m.in. na Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych w Krzanowicach (m³odsza grupa otrzyma³a wyró - nienie), w Borucinie z okazji 100 lecia Stra y Po arnej, w Krzanowicach na festynie zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ w Krzanowicach, na meczach siatkówki w Krzanowicach, na Gminnych Do ynkach w Wojnowicach, na festynie w Studziennej oraz w Bojanowie z okazji Dnia Stra aka, na spotkaniu œwi¹tecznym organizowanego przez DFK Bojanów, na pokazie potraw wigilijnych. Na sali widowiskowej organizowane s¹ wiêksze imprezy. W zesz³ym roku by³ to bal przebierañców, obchody Dnia Stra- aka, Gminny pokaz potraw œwi¹tecznych, Weinachtfeier oraz Miko³aj organizowany przez miejscowe DFK oraz Bal Sylwestrowy. Tam te odby³o siê te zakoñczenie sezonu hodowców go³êbi, a w okresie zimowym turniej skata o puchar Burmistrza Krzanowic. Ponadto pomieszczenia domu kultury wynajmowane s¹ na ró nego rodzaju imprezy, jak: wesela, ko- munie, urodziny, stypy itp. Dom Kultury w Borucinie. W placówce funkcjonuje Izba Regionalna, Sekcja Teatralna, Kó³ko Plastyczne z siedzib¹ w miejscowym Zespole Szkolno Przedszkolnym, Klub M³odzie- owy. Dzieci i m³odzie mog¹ tutaj korzystaæ z bilarda, TV, pos³uchaæ muzyki, pograæ w tenisa sto³owego, skorzystaæ z Internetu. Sekcja Teatralna opiekun Irena Hlubek. Prezentacja dorobku Sekcji odbywa siê na trzech p³aszczyznach: - wystêpy dla lokalnej publicznoœci m.in.: z okazji Dnia Babci i Dziadka - bo onarodzeniowe; walentynkowe; Dni Ksi¹ ki, z okazji Dnia Nauczyciela; - wystêpy poza Borucinem np. w Raciborskim Centrum Kultury wraz z wystêpem zespo³u ATLAN- TYDA z RCK, na Rynku w Raciborzu, w ubowicach z okazji 100-lecia koœcio- ³a, na wieczorze autorskim Ireny Hlubek; - wystêpy i udzia³ w przegl¹dach teatralnych, m.in. w Buczkowicach na Wojewódzkiej Scenie Miniatur (grupa m³odsza Teatrzyku Niewielkiego otrzyma³a wyró nienie, a grupa starsza tego teatrzyku - III miejsce), w Czerwionce- Leszczynach- na Dzieciêcym Festiwalu Teatralnym (wyró nienie za interesuj¹c¹ oprawê plastyczn¹ dla grupy starszej), na Ogólnopolskim Forum Teatrów,,Miniatury w Opolu (Patryk Mrozek. otrzyma³ szóst¹ w swoim yciu nagrodê aktorsk¹) w Krzanowicach na Gminnym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych (II miejsce - grupa starsza). W trakcie minionego roku przygotowano te szeœæ spektakli:,,pampilio,,,diabe³ek, Melamelandia,,,PójdŸmy za Gwiazd¹,,,Kolêdnicy,,,Smutna Pajêczyca. Kó³ko Plastyczne - opiekun Mariola Kandziora. Zajêcia odbywaj¹ siê w dwóch grupach wiekowych.: grupa m³odsza- kl. I- III i grupa starsza - kl. IV-VI. Na zajêcia uczêszcza œrednio od 22 do 34 dzieci. Czêsto zajêcia odbywaj¹ siê w formie warsztatów plastycznych organizowanych wspólnie z Kó³kiem Plastycznym dzia³aj¹cym w Wojnowicach, m.in.: zajêcia ceramiczne przygotowanie odlewów, wykonanie odlewów dekoracyjnych œwiec, odlewy gipsowe - œwiat roœlin, wykonanie mozaiki - œwiat w oczach dziecka, Z³ota jesieñ - plener malarski w pa³acyku Wojnowicach, papierowe anio³y. Warsztaty mia³y na celu rozwijanie wyczucia i sprawnoœci manualnej dzieci oraz umiejêtnoœci widzenia przestrzennego. Uaktywnia³y twórcz¹ wyobraÿniê ma³ych autorów i pozwala³y na realizacjê w³asnych pomys³ów. Nale y dodaæ, e dzieci bra³y udzia³ w licznych konkursach zdobywaj¹c wyró nienia, np. I miejsce w V wojewódzkim konkursie plastycznym Architektura mojego krajobrazu (Poczesna), I miejsce w II miêdzynarodowym konkursie plastycznym im. J. von Eichendorffa, I miejsce w konkursie plastycznym Podwodna podró (Wodzis³aw Œl.) oraz wyró nienie w wojewódzkim konkursie plastycznym Mój ulubiony bohater literacki (Buczkowice) i wiele wyró nieñ na szczeblu powiatu i gminy. Klub M³odzie owy - opiekun Maria RzeŸnicka. Dzieci i m³odzie z Klubu M³odzie- owego wspólnie organizuj¹ sobie grille, ogniska, gry, zabawy, dyskoteki i konkursy oraz wycieczki rowerowe i wyjazdy na basen. Z chwil¹ rozpoczêcia roku szkolnego podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest pomoc w odrabianiu prac domowych, oraz rozmowach edukacyjnych, rozwi¹zywaniu problemów kolegów i kole anek. M³odzie ma mo liwoœæ korzystania z prasy, telewizji, komputera i Internetu, a raz w tygodniu ogl¹da film lub bajkê na DVD. Dom Kultury w Krzanowicach. Do najwa niejszych imprez ubieg³ego roku, których organizatorem by³a placówka w Krzanowicach, zaliczyæ nale y: - biesiadê bawarsk¹ z kabaretem Fiesta zorganizowan¹ wspólnie z DFK Krzanowice; - VII Gminny Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych w Krzanowicach, celem, którego by³a wymiana doœwiadczeñ miêdzy zespo³ami i instruktorami oraz prezentacja czêœci swego artystycznego dorobku, jak równie rozwijanie kultury i zainteresowañ wœród dzieci i m³odzie y; - koncert piosenek Marka Grechuty Ocaliæ od zapomnienia przypomnianych przez solistki z sekcji wokalnej Miejskiego Oœrodka Kultury w Kêdzierzynie KoŸlu; - udzia³ w organizowaniu Dni Krzanowic i du ej imprezy z okazji wejœcia Polski do strefy Schengen; - wystawa prac malarskich laureatów II Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego im. Josepha von Eichendorffa zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ w Krzanowicach i DFK Krzanowice oraz prac artystycznych wykonanych w Katedrze Teorii i Historii Architektury Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, pod kierownictwem dr in. arch. El biety Rdzawskiej(prace przedstawia³y fotografie, rysunki piórkiem i obrazy malarskie budynków, pejza y Krzanowic i okolic. inwentaryzacje spichlerzy lamusów. >> czytaj str. 8 aspirant Bernard Polak i z³o y³, na rêce Burmistrza, podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê i pomoc ze strony Urzêdu Miasta. Burmistrz wrêczaj¹c policjantom Listy gratulacyjne dziêkowa³ za ich wk³ad w bezpieczeñstwo na terenie Gminy i wyrazi³ nadziejê na dalsze, jak najlepsze kontakty. Komendant Mazur podkreœli³, e Posterunek Policji w Krzanowicach nale y do najlepszych w powiecie. Podpisane zosta³o porozumienie miêdzy komendantami g³ównymi polskiej Policji i Stra y Granicznej oraz Policji Republiki Czeskiej o prowadzeniu wspólnych patroli. Maj¹ one s³u yæ mieszkañcom i dbaæ o ich bezpieczeñstwo. W naszym powiecie wszystkie gminy przygraniczne przyst¹pi³y do programu. Wspólne, mieszane, trzyosobowe patrole sk³adaj¹ce siê, po czeskiej stronie z dwóch Czechów i Polaka, a po stronie polskiej odwrotnie, ju pojawi- ³y siê na naszych drogach. wszystkich pomieszczeñ otwartych. Prowadzone s¹ intensywne czynnoœci œledcze. Policja zwraca siê z proœb¹ do rolników, zw³aszcza z ulicy D³ugiej, aby utrzymywali ulice w czystoœci, wracaj¹c z pól. Jednoczeœnie ostrzega, e gdy nak³adane mandaty oka ¹ siê ma³o skuteczne policja zacznie kierowaæ wnioski o ukaranie do s¹du. Tradycyjnie Policja w okresie przedœwi¹tecznym zwraca uwagê mieszkañców Gminy, aby zachowali szczególne œrodki ostro noœci w trakcie zakupów i zabezpieczenia mienia oraz zwracali wiêksz¹ uwagê na pojawiaj¹ce siê osoby obce, jak równie podejrzane i o wszelkich uwagach i nieprawid³owoœciach informowali policjê. Spokojnych i radosnych Œwi¹t Wielkanocnych ycz¹ Policjanci Posterunku Policji w Krzanowicach. 4

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo