Witamy jako pracownika w Norwegii!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy jako pracownika w Norwegii!"

Transkrypt

1 Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon

2 Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz niektóre reguły gry w norweskiej branży budowlanej. W niniejszej broszurze chcemy cię poinformować o najważniejszych przepisach obowiązujących w miejscu pracy. Znajdziesz tu informacje o tym, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik. Abyś w miejscu pracy czuł sie dobrze i bezpiecznie na równi z norweskimi kolegami i współpracownikami z innych krajów, musisz poznać obowiązujące reguły prawa. Niniejsza broszura nie jest pełnym zbiorem praw ; jest ona raczej przewodnikiem po głównych tematach ważnych dla pracującego w Norwegii. W końcowej części znajdziesz pożyteczne porady dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego, zabezpieczeń i pracy na wysokości, chemikaliów, instrukcji użytkownika chemikaliów, maszyn i wyposażenia. 2

3 Spis treści Inspekcja Pracy jest po twojej stronie podstawowych reguł... 5 Infolinia... 6 Rzecznik ds. BHP... 7 Norweski Kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven)... 9 Czas pracy Identyfikator (ID-kort) w pracy Zakładowa służba zdrowia i choroba Bezpodstawne/nieuzasadnione zwolnienie z pracy Pozwolenie na pobyt z prawen do pracy i podatki Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych Przykładowa umowa o pracę Obowiązujące wynagrodzenie Wypłata wynagrodzenia Co robić, jeśli wypłata nie przychodzi? Współodpowiedzialność finansowa Biura pośrednictwa pracy...23 Ankieta oceniająca twoje miejsce pracy.24 3

4 Introduction Inspekcja Pracy jest po twojej stronie We Głównym welcome zadaniem you to Arbeidstilsynet norweskiej Inspekcji Pracy jest udzielenie ci jako pracownikowi poparcia i pomocy, aby uczynić twoje miejsce pracy jak najbezpieczniejszym. Inspekcja Pracy sprawdza, czy zakłady pracy spełniają wymagania norweskich przepisów dotyczących środowiska pracy. Inspektorzy z Inspekcji Pracy prowadzą nadzór nad przestrzeganiem praw i przepisów przez zakłady pracy na terenie całego kraju. Jeśli warunki w miejscu pracy są niezgodne z obowiązującymi przepisami, inspektorzy mogą wydać nakaz polepszenia warunków, a w rażących przypadkach wstrzymać pracę. Z Inspekcją Pracy możesz omawiać wszelkie problemy i stawiać pytania. Inspektorzy mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej również wobec twojego pracodawcy. 4

5 9 podstawowych reguł 1. Norweskie prawo dotyczy zarówno norweskich jak i cudzoziemskich pracowników. 2. Jako poszukujący pracy w Norwegii musisz sprawdzić, czy potrzebujesz pozwolenia na pobyt. Musisz to zrobić przed podjęciem pracy. 3. Jeśli jesteś pracownikiem wysłanym do Norwegii przez firmę zagraniczną, musisz uzyskać pozwolenie na pobyt, jeśli zamierzasz tutaj pracować. 4. Musisz mieć pisemną umowę o pracę. 5. Musisz posiadać norweską kartę podatkową. 6. Pracodawca musi zapewnić ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 7. Mieszkanie zapewnione przez pracodawcę musi mieć zadowalający standard. 8. Jako pracownik w branży budowlanej masz prawo do minimalnej stawki wynagrodzenia. 9. Jako pracownik w branży budowlanej musisz posiadać przy sobie identyfikator (ID-kort) na placu budowy. 5

6 Możesz pracować na różnych warunkach zatrudnienia, jako: - Zatrudniony w norweskim przedsiębiorstwie. - Zatrudniony w zagranicznym przedsiębiorstwie i wysłany do Norwegii w celu pracy na rachunek tego przedsiębiorstwa (pracownik oddelegowany). - Zatrudniony przez norweskie lub zagraniczne biuro pośrednictwa pracy i wynajęty innemu przedsiębiorstwu. - Samodzielny przedsiębiorca (firma jednoosobowa). Istnieje osobna broszura przeznaczona dla samodzielnych przedsiębiorców. Jeśli masz pytania na temat twojego miejsca pracy lub chcesz uzyskać więcej informacji na tematy zawarte w niniejszej broszurze, możesz skontaktować się z Inspekcją Pracy dzwoniąc na Infolinię (Arbeidstilsynets svartjenesten), Telefon lub wysyłając maila do: poniedziałek - piątek w godz We wtorki i piątki od Infolinia jest obsługiwana przez polskojęzycznych współpracowników. Możesz też skontaktować się z rzecznikiem ds.bhp/mężem zaufania w miejscu pracy.representative at your place of work. 6

7 Rzecznik ds. BHP We wszystkich przedsiębiorstwach należy wybrać rzecznika ds. BHP. W szczególnych przypadkach można sporządzić pisemną umowę o innych rozwiązaniach w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 osób. Zadania rzecznika BHP: Rzecznik BHP dba o zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i prawidłowych warunków zatrudnienia pracownika. Rzecznik BHP troszczy się szczególnie o to, żeby: - praca nie narażała pracownika na niebezpieczeństwo - urządzenia ochronne były zamontowane tam, gdzie tego wymagają przepisy, i żeby osobiste wyposażenie ochronne było dostępne. Rzecznik BHP może wstrzymać pracę w razie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika. Regionalni rzecznicy BHP Oprócz systemu zakładowych rzeczników BHP stworzono system regionalnych rzeczników BHP. Regionalni rzecznicy BHP mają zadbać o to, by warunki BHP na budowach były zgodne z przepisami norweskiego Kodeksu pracy i przepisami uzupełniającymi. 7

8 Na dzień dzisiejszy w Norwegii działa 27 regionalnych rzeczników BHP. Są oni zatrudnieni w Fellesforbundet i w Norsk Arbeidsmandsforbund (nazwy norweskich organizacji pracowniczych) i działają na terenie całego kraju. Mają te same obowiązki, co zwykli rzecznicy BHP. Ryzyko wypadków i szkód zdrowotnych w branży budowlanej jest dość wysokie. Regionalni rzecznicy BHP pracują na placach budowy, również tam, gdzie w danym miejscu na budowie działa wielu pracodawców. Rolą regionalnych rzeczników BHP jest m. in udzielanie pomocy pracownikom zatrudnionym w zakładach nie posiadających własnych rzeczników BHP. Wszyscy rzecznicy BHP są objęci tajemnicą zawodową jeśli chodzi o informacje osobiste również w stosunku do twojego pracodawcy. 8

9 Arbeidsmiljøloven norweski Kodeks pracy Celem Kodeksu pracy jest między innymi: * zapewnienie prawidłowego środowiska pracy pod względem zdrowotnym i zawodowym, z pełnym zabezpieczeniem przed szkodliwym oddziaływaniem na fizyczne i psychiczne zdrowie pracownika. * zapewnienie przepisowych warunków zatrudnienia i równego traktowania pracowników. Pracodawca powinien zapewnić przestrzeganie postanowień Kodeksu pracy Jeśli masz problemy w pracy i uważasz, że należy coś zmienić, powinieneś najpierw porozmawiać z pracodawcą lub jego przedstawicielem. Jeśli to nie pomaga, możesz się zwrócić o poradę do rzecznika BHP lub męża zaufania. Możesz się zwrócić do pracodawcy o udostępnienie skróconej wersji Kodeksu pracy w twoim języku. Jeżeli uważasz, że wykonanie pracy, do której zostałeś przydzielony jest niebezpieczne dla zdrowia lub życia, musisz ją przerwać i skontaktować się z reprezentantem pracodawcy, ewentualnie z rzecznikiem ds. BHP. 9

10 Czas pracy główne zasady Czas pracy w Norwegii reguluje Kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven). Główna zasada mówi, że pracownik może pracować do 9 godzin w ciągu 24 godzin i do 40 godzin w ciągu 7 dni. Pracodawca i pracownik mogą jednak zawrzeć pisemną umowę o czasie pracy do 48 godzin w ciągu 7 dni. Wymaga to, abyś brał wolne (avspasere) tak, aby tygodniowy czas pracy w ciągu 52 tygodni liczony średnio nie przekraczał 40 godzin. Dzienny i tygodniowy czas pracy można zwiększyć poprzez umowę (układ) zbiorową z mężami zaufania (tillitsvalgte) lub pozwolenie z Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). 10

11 Obowiązek współpracy pracownika Jako pracownik powinieneś brać aktywny udział w pracach BHP w twoim zakładzie przez przestrzeganie zakładowych reguł BHP, stosowanie obowiązkowego wyposażenia ochronnego i współdziałanie w unikaniu szkód zdrowotnych. Ważne jest też wykonywanie własnej pracy tak, by nie narażać innych pracowników na niebezpieczeństwo. Pamiętaj o tym, żeby natychmiast zawiadomić pracodawcę o brakach lub niepra widłowościach mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Ważne dla twojego zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wszystkie zakłady zatrudniające pracowników mają zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników poprzez wprowadzenie odpowiednich działań, planów a także opracowanie zasad postępowania z wyraźnie określonym podziałem odpowiedzialności, tak jak wymaga tego prawo. Pracodawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie i praktykowanie zasad BHP (HMS-arbeidet) w miejscu pracy. Reguły - w formie pisemnej - i instrukcje stanowiskowe muszą być dostępne w zrozumiałym dla pracowników języku. Celem pracy nad BHP (HMSarbeidet) jest rejestrowanie problemów i zagrożeń w miejscu pracy. Jest to konieczne do wdrożenia działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym tak, aby miejsce pracy było jak najbardziej pewnym i bezpiecznym. 11

12 ID-kort Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno norweskie jak i zagraniczne, które wykonują pracę na placach budowy, muszą wyposażyć swoich pracowników w identyfikatory (ID-kort). Dotyczy to również firm jedoosobowych (samodzielnych przedsiębiorców). Aby otrzymać identyfikatory, przedsiębiorstwo i pracownicy muszą być prawidłowo zarejestrowni. Identyfikator wydawany jest na okres odpowiadający zatrudnieniu ale nigdy nie dłuższy niż 2 lata. Identyfikator jest oficjalnym dokumentem wydawanym tylko przez Oberthur Technologies w imieniu władz. Zamówienie identyfikatora: Więcej informacji o identyfikatorach: 12

13 Zakładowa służba zdrowia Wszystkie przedsiębiorstwa branży budowlanej na terenie Norwegii są zobowiązane do posiadania zatwierdzonej zakładowej służby zdrowia, niezależnie od ilości zatrudnionych. Zakładowa służba zdrowia składa się z wykwalifikowanego personelu, który przede wszystkim wspomaga przedsiębiorstwo w pracy nad zapobieganiem wypadkom i poprawą warunków pracy. Co się stanie, jeśli zachoruję lub ulegnę wypadkowi przy pracy? Jeśli płacisz podatki w Norwegii i byłeś zatrudniony w norweskim zakładzie pracy co najmniej 4 tygodnie przed zwolnieniem chorobowym, masz prawo do zasiłku chorobowego. W razie wypadku przy pracy masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia. Czy mogą mi wypowiedzieć pracę z powodu choroby / urazu? Pracownik, który jest nieobecny w pracy z powodu wypadku lub choroby nie może zostać zwolniony z pracy z powodu doznanego uszkodzenia w ciągu pierwszych 12 miesięcy niezdolności do pracy. 13

14 Co się stanie, jeśli zostanę bezpodstawnie zwolniony lub zwolniony ze skutkiem natychmiastowym z pracy? Kodeks pracy reguluje sytuacje dotyczące rozwiązania stosunku pracy zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i wyrzucenia (zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym). Warunkiem jest uprzednie istnienie stosunku pracy. Wypowiedzenie / wyrzucenie z pracy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać informacje o prawie pracownika do żądania negocjacji i o prawie do wniesienia sprawy do sądu oraz o prawie do pozostania na stanowisku pracy do rozstrzygnięcia sprawy. Pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pracownik dopuścił się poważnego zaniedbania swoich obowiązków. Pracownik może zażądać odszkodowania, jeżeli zwolnienie/wyrzucenie jest bezpodstawne. Jezeli uważasz, że zwolnienie/wyrzucenie jest bezpodstawne, powinienieś w terminie do 2 tygodni wystosować pisemne żądanie o negocjacje. Rzecznik BHP w miejscu pracy może ci w tym pomóc. Jeśli ty sam porzucasz stanowisko pracy, nie przestrzegając okresu wypowiedzenia, to pracodawca ma prawo żądać od ciebie odszkodowania. Umowa o pracę Powinienieś jak najszybciej zawrzeć pisemną umowę o pracę z twoim pracodawcą. Przy czasie zatrudnienia krótszym niż 1 miesiąc - lub przy pośrednictwie pracy pisemna umowa o pracę musi być zawarta natychmiast. Inspekcja Pracy opracowała wzór takiej umowy (patrz strony 18-19). Zobacz również 14

15 Pozwolenie na pobyt w Norwegii dla pracowników obywateli UE (Unii Europejskiej)/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów UE/EOG, nie musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt. Zamiast tego musisz się zarejestrować. Więcej informacji na: Możesz przebywać w Norwegii do 6- ciu miesięcy jako poszukujący pracy, gdy zarejestrujesz sie na policji w ciągu 3 miesięcy. Jeśli jesteś pracownikiem z Bułgarii lub Rumunii i nie miałeś pozwolenia na pobyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy, musisz się o nie ubiegać. Możesz zacząć pracować od chwili, gdy dokładnie wypełnione podanie dostarczone zostanie na policję lub do placówki dyplomatycznej. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt wymagane jest abyś miał pracę na cały etat i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Jeżeli nie możesz udokumentować spełnienia warunków do otrzymania pozwolenia na pobyt, może być ono cofnięte. Więcej informacji: Pozwolenie na pobyt pracownicy spoza krajów UE/ EOG/EFTA Pracownicy z krajów spoza obszaru UE/EOG/EFTA muszą mieć pozwolenie na pobyt, które daje prawo do podjęcia pracy w Norwegii. Najważniejsze grupy, które mogą otrzymać pozwolenie na pobyt z pozwoleniem na pracę są: pracownicy wykwalifikowani, którzy będą wykonywać odpowiednią pracę i pracownicy sezonowi. Wymagane jest, abyś miał konkretną ofertę pracy, cały etat i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Oferta zatrudnienia musi być złożona na odpowiednim formularzu UDI (Urząd ds.cudzoziemców). Więcej informacji na : 15

16 Pracownicy oddelegowani, którzy nie są obywatelami krajów UE/EOG/EFTA Jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym z kraju spoza UE/EOG/ EFTA do pracy w Nowegii, to musisz posiadać pozwolenie na pobyt. Musisz otrzymać pozwolenie na pobyt przed podjęciem pracy w Norwegii. Aby je otrzymać, musisz być zatrudniony w firmie zagranicznej, która będzie wykonywać pracę/ usługi w Norwegii. Musisz być także pracownikiem wykwalifikowanym, który bedzie również wykonywał taką pracę. Wymagane jest, abyś miał konkretne zlecenie i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Musisz przedłożyć kontrakt miedzy zleceniodawcą w Norwegii i Twoim pracodawcą, Twoją umowę o pracę oraz ofertę zlecenia na formularzu UDI (Urząd ds.cudzoziemców) przy ubieganiu się o pozwolenie na pobyt. Więcej informacji na : O podatku Wszyscy, którzy pracują w Norwegii muszą mieć kartę podatkową. Kartę podatkową trzeba dostarczyć swojemu pracodawcy. Karta podatkowa pokazuje, ile podatku powinien odciągać pracodawca przed wypłatą pensjii. Jeśli masz norweskiego pracodawcę to kartę podatkową otrzymasz w lokalnym urzędzie podatkowym. Jeśli masz pracodawcę zagranicznego to z Centralnego Urzędu Podatkowego dla Zagranicy (Sentralsattekontoret for utenlandssaker - SFU). Karta podatkowa z SFU bedzie wysłana do Twojego pracodawcy, który musi przekazać ci jej drugą część. Jeśli masz norweskiego pracodawcę, karta podatkowa zostanie wysłana na Twój adres domowy. Wtedy sam musisz dostarczyć ją pracodawcy. Więcej informacji na: i 16

17 Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Norwegii są zobowiązane do ubezpieczenia swoich pracowników od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przedsiębiorstwa zarejestrowane za granicą ale prowadzące działalność w Norwegii muszą posiadać takie same ubezpieczenia. Jako firma jednoosobowa musisz ubezpieczyć się sam. Warunki mieszkaniowe nocleg / zakwaterowanie Kwatera przeznaczona do dyspozycji pracownika przez pracodawcę, powinna być prawidłowo urządzona i utrzymana zgodnie z przyjętym standardem. Mieszkania w baraku mieszkalnym powinny posiadać pokoje jednoosobowe z WC i prysznicem dla każdego pokoju. Innego rodzaju zakwaterowania powinny z reguły posiadać jednoosobowe pokoje dla każdego lokatora i zadowalający dostęp do WC i prysznica. Pokój jadalny i wypoczynkowy Jadalnia powinna być oddzielona od pralni i szatni i w miarę możliwości posiadać światło dzienne. Pokój jadalny i wypoczynkowy nie może być używany jako sypialnia. Za utrzymanie czystości w w barakach mieszkalnych i wspólnych pomieszczeniach odpowiada pracodawca. 17

18 Standard arbeidsavtale/ Standardowa umowa o prac Beholdes av arbeidsgiver kopi til arbeidstaker/ Egzemplarz dla pracodawcy kopia dla pracownika Best.nr. 563-POLSK Polsk oversettelse 1. Firma / Firma Navn / Nazwa Daglig leder / Dyrektor Adresse / Adres 2.Ansatt / Pracownik Navn / Imi i nazwisko Adresse / Adres 3. Arbeidsplass jf. arbeidsmiljøloven 14-6 (1) b) / Miejsce pracy, por (1) b) Kodeksu Pracy Adresse / Adres 4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)/ Zatrudniony jako (zadania/stanowisko/ tytu / rodzaj pracy) 5. Tariffavtale/verneombud / Umowa zbiorowa / rzecznik ds. bezpiecze stwa pracy Følgende tariffavtale(r) gjelder / Obowi zuje nast puj ca umowa zbiorowa/ umowy zbiorowe Tariffparter/ Strony umowy zbiorowej Verneombud / Rzecznik ds. bezpiecze stwa pracy Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen/ Wszystkie poni sze punkty nale y sprawdzi z umow zbiorow 6.Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid/ D ugo stosunku pracy i wymiar czasu pracy Ansatt fra/ Zatrudniony od Eventuelt til/ Ewentualnie: Zatrudniony do Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)/ Tygodniowa norma czasu pracy (d ugo /rozk ad) Daglig arbeidstid (lengde/plassering)/ Dobowa norma czasu pracy (d ugo i rozk ad) 18

19 Eventuell særlig arbeidstidsordning/ Ewentualny szczególny system czasu pracy Pauser (lengde) / Przerwy (d ugo ) Arbeidstakers oppsigelsesfrist/ Okres wypowiedzenia obowi zuj cy pracownika Arbeidsgivers oppsigelsesfrist/ Okres wypowiedzenia obowi zuj cy pracodawc Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser/ Okres urlopu zgodny z postanowieniami ustawy urlopowej 7. Eventuell prøvetid/ Ewentualny okres próbny Prøvetidens lengde / D ugo okresu próbnego Oppsigelsesfrist i prøvetiden/ Okres wypowiedzenia w okresie próbnym Ev. forlengelse av prøvetid(jf. arbeidsmiljøloven 15-6 (4))/ Ew. przed u enie okresu próbnego (por (4) Kodeksu Pracy 8. Lønn / Wynagrodzenie Lønn pr. time/ måned/ Wynagrodzenie za godzin / miesi czne Utbetalingsmåte/ Sposób wyp aty Utbetalingstidspunkt/ Termin wyp aty Overtidstillegg (min. 40 %) Dodatek za nadgodziny (min. 40 %) Helge-/nattillegg/ Dodatek za prac w dni wi teczne/ w nocy Andre tillegg/ Inne dodatki Godtgjørelse / diett // Zwrot kosztów/ diety Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven/ wiadczenie urlopowe jako dodatek do wynagrodzenia, por.ustawa urlopowa 9. Andre opplysninger / Informacje dodatkowe 10. Underskrifter/ Podpisy Dato/ Data Underskrift arbeidsgiver/ Podpis pracodawcy Underskrift arbeidstaker/ Podpis pracownika Best.nr. 563 (Godkjent ) / Zam. Nr 563 (Zaakceptowane ) 19

20 Obowiązujące warunki wynagrodzenia Umowa zbiorowa dla branży budowlanej obowiązuje w całym kraju I od r. obowiązują następujące stawki: Pracownik wykwalifikowany ma prawo do minimum 154,50 Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany bez stażu w branży: 139,- Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany z minimum rocznym stażem w branży: 144,50 Nok /godz Od stawki minimalne będą podwyższone do: Pracownik wykwalifikowany: 159,- Nok/godz. Pracownik niewykwalifikowany bez stażu w branży: 143,- Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany z minimum rocznym stażem w branży: 149,- Nok/godz Pracownicy poniżej 18- tego roku życia: Od obowiązuje zagwarantowana minimalna stawka: 93,- Nok /godz. Od minimalna stawka będzie wynosić 96,-Nok/godz. Wysokość stawek wynagrodzenia przedstawiona na tej stronie może ulegać zmianom wskutek nowelizacji umowy zbiorowej. Aktualne stawki można sprawdzić na Nadgodziny Za pracę w nadgodzinach należy się dodatek do wynagrodzenia. Musi on wynosić co najmniej 40%. Prawo do dodatku za nadgodziny reguluje Kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) Więcej informacji o nadgodzinach i dodatku za nadgodziny na stronach: 20

21 Urlop i ekwiwalent urlopowy (feriepenger) W Norwegii obowiązuje główna zasada, że wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu i do ekwiwalentu urlopowego (feriepenger). Masz prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Ekwiwalent urlopowy od pracodawcy obliczany jest na podstawie zarobków z poprzedniego roku i musi wynosić co najmniej 10,2 % tych zarobków. Jeżeli skończyłeś 60 lat stawka musi wzrosnąć o 2,3 %. Ekwiwalent urlopowy wypłacany jest wraz z ostatnią wypłatą przed urlopem lub gdy kończy się stosunek pracy. Podróże służbowe, wyżywienie i nocleg oraz odzież robocza W razie zleceń wymagających noclegu poza domem, pracodawca winien uzgodnić z pracownikiem sposób pokrycia niezbędnych wydatków na podróż do i z miejsca zlecenia oraz na stosowną ilość odwiedzin w domu. Pracodawca wysyłający pracownika na zlecenie poza miejscem zamieszkania powinien uprzednio uzgodnić zasady dotyczące wydatków na nocleg i wyżywienie. Z reguły pracodawca zapewnia nocleg i wyżywienie, ale może być uzgodniona stała stawka dzienna (dieta), pokrycie wydatków za pokwitowaniem, itp. Pracodawca zapewnia niezbędną odzież roboczą i obuwie ochronne dostosowane do pory roku i miejsca pracy. 21

22 Wypłata i potrącenia z wynagrodzenia Podobnie jak inni pracownicy w Norwegii musisz płacić podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne. Twój pracodawca powinien dokonać te potrącenia i wpłacić je do odpowiednich urzędów. Oprócz tego pracodawca nie ma prawa potrącić z twojej pensji innych opłat na przykład za nocleg i wyżywienie, odzież roboczą, transport itd., jeśli nie istnieje pisemna umowa między wami na ten temat. Przy wypłacie wynagrodzenia powinieneś otrzymać pisemną informację o sposobie naliczania wynagrodzenia i o dokonanych potrąceniach. Co robię, jeśli wypłata nie przychodzi? W Norwegii wynagrodzenie jest zazwyczaj wpłacane na twój rachunek bankowy raz w miesiącu, jeśli nic innego nie zostało uzgodnione z twoim pracodawcą. Jeżeli masz płacone na godziny, wypłatę otrzymuje się zazwyczaj co 14 dni. Jeśli wynagrodzenie nie zostało wypłacone w terminie, powinienieś jak najszybciej skontaktować się z Inspekcją Pracy (Arbeids tilsynet) lub ewentualnie ze związkami zawodowymi aby otrzymać informacje, jak masz dalej postępować. Jeśli zostaje ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa, zalege zarobki i świadczenie urlopowe może być pokryte przez państwowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli nie jest wszczęte postępowanie upadłościowe a pracodawca nie jest w stanie wypłacić zarobków, musisz jeśli jest to konieczne sam wszcząć takie postępowanie (upadłościowe), aby móc skorzystać z funduszu gwarancyjnego. Ważne jest, abyś działał szybko, gdy nie otrzymasz wynagrodzenia. Gdy upłynie za dużo czasu, możesz stracić prawo do skorzystania z funduszu gwarancyjnego. 22

23 Więcej informacji w NAV Lønnsgaranti. Telefon: (+ 47) E-post: Współodpowiedzialność finansowa Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia jakie ci się należy, możesz domagać się wypłaty od zleceniodawcy lub od któregokolwiek z podmiotów wyżej w łańcuchu kontraktowym, aż do tego, który ma umowę z zamawiającym. Możesz domagać się zarówno wypłaty jak i nadgodzin ale od innych podmiotów niż Twój pracodawca, możesz domagać się tylko stawek minimalnych (równiez za nadgodziny) zagwarantowanych w upowszechnionej umowie zbiorowej (allmenngjøringsforskriften). Możesz również domagać się ekwiwalentu urlopowego (feriepenger) od pieniędzy zarobionych w czasie pracy dla danego zleceniodawcy. Jest bardzo ważne, abyś działał szybko gdy nie otrzymasz wypłaty lub ekwiwalentu urlopowego. Czy jesteś zatrudniony w agencji pośrednictwa pracy? Agencje, które wynajmują pracowników do pracy w Norwegii, muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez norweską Inspekcję Pracy. Możesz sam sprawdzić czy twoja agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej jest zarejestrowana na 23

24 Posłuż się tą listą kontrolną! Niniejsza lista kontrolna jest prostym sprawdzianem dającym ci możliwość oceny warunków w twoim miejscu pracy i na ile są one korzystne dla ciebie. Nie powinno być zbyt wiele NIE Czy masz pisemną umowę o pracę z twoim pracodawcą? Czy wiesz, kto jest rzecznikiem BHP w twoim miejscu pracy? Czy otrzymujesz od pracodawcy pisemną informację o wypłacie wynagrodzenia i dokonanych potrąceniach (odcinek pensji)? Czy otrzymujesz przepisowe wynagrodzenie za nadgodziny? Czy zostałeś przeszkolony w użyciu maszyn i wyposażenia, którym się posługujesz w pracy? Czy otrzymałeś i i używasz wyposażenia ochronnego? TAK g c g c g c NIE g c g c g c 24

25 Czy otrzymałeś zrozumiałą instrukcję wykonywania niebezpiecznej pracy? Czy pracodawca ubezpieczył cię od wypadków i chorób zawodowych? Czy postrzegasz swoje miejsce pracy jako pewne i bezpieczne? Czy wiesz, jakie trujące lub szkodliwe środki są stosowane w twoim miejscu pracy i czy istnieje kartoteka tych środków? Czy w sumie jesteś zadowolony z codziennych warunków pracy? Czy otrzymałeś od pracodawcy identyfikator? (ID-kort) TAK g c g c g c NIE g c g c g c 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Niniejszą broszurę możesz ściągnąć ze stron internetowych wydawców, którzy ją opracowali: Byggenæringens Landsforening Maskinentreprenørenes Forbund Norsk Arbeidsmandsforbund Fellesforbundet Zarząd funduszu dla regionalnych rzeczników BHP w branży budowlanej sfinansował niniejszą broszurę i jest odpowiedzialny za jej wydanie /2011 POL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo