Witamy jako pracownika w Norwegii!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy jako pracownika w Norwegii!"

Transkrypt

1 Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon

2 Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz niektóre reguły gry w norweskiej branży budowlanej. W niniejszej broszurze chcemy cię poinformować o najważniejszych przepisach obowiązujących w miejscu pracy. Znajdziesz tu informacje o tym, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik. Abyś w miejscu pracy czuł sie dobrze i bezpiecznie na równi z norweskimi kolegami i współpracownikami z innych krajów, musisz poznać obowiązujące reguły prawa. Niniejsza broszura nie jest pełnym zbiorem praw ; jest ona raczej przewodnikiem po głównych tematach ważnych dla pracującego w Norwegii. W końcowej części znajdziesz pożyteczne porady dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego, zabezpieczeń i pracy na wysokości, chemikaliów, instrukcji użytkownika chemikaliów, maszyn i wyposażenia. 2

3 Spis treści Inspekcja Pracy jest po twojej stronie podstawowych reguł... 5 Infolinia... 6 Rzecznik ds. BHP... 7 Norweski Kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven)... 9 Czas pracy Identyfikator (ID-kort) w pracy Zakładowa służba zdrowia i choroba Bezpodstawne/nieuzasadnione zwolnienie z pracy Pozwolenie na pobyt z prawen do pracy i podatki Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych Przykładowa umowa o pracę Obowiązujące wynagrodzenie Wypłata wynagrodzenia Co robić, jeśli wypłata nie przychodzi? Współodpowiedzialność finansowa Biura pośrednictwa pracy...23 Ankieta oceniająca twoje miejsce pracy.24 3

4 Introduction Inspekcja Pracy jest po twojej stronie We Głównym welcome zadaniem you to Arbeidstilsynet norweskiej Inspekcji Pracy jest udzielenie ci jako pracownikowi poparcia i pomocy, aby uczynić twoje miejsce pracy jak najbezpieczniejszym. Inspekcja Pracy sprawdza, czy zakłady pracy spełniają wymagania norweskich przepisów dotyczących środowiska pracy. Inspektorzy z Inspekcji Pracy prowadzą nadzór nad przestrzeganiem praw i przepisów przez zakłady pracy na terenie całego kraju. Jeśli warunki w miejscu pracy są niezgodne z obowiązującymi przepisami, inspektorzy mogą wydać nakaz polepszenia warunków, a w rażących przypadkach wstrzymać pracę. Z Inspekcją Pracy możesz omawiać wszelkie problemy i stawiać pytania. Inspektorzy mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej również wobec twojego pracodawcy. 4

5 9 podstawowych reguł 1. Norweskie prawo dotyczy zarówno norweskich jak i cudzoziemskich pracowników. 2. Jako poszukujący pracy w Norwegii musisz sprawdzić, czy potrzebujesz pozwolenia na pobyt. Musisz to zrobić przed podjęciem pracy. 3. Jeśli jesteś pracownikiem wysłanym do Norwegii przez firmę zagraniczną, musisz uzyskać pozwolenie na pobyt, jeśli zamierzasz tutaj pracować. 4. Musisz mieć pisemną umowę o pracę. 5. Musisz posiadać norweską kartę podatkową. 6. Pracodawca musi zapewnić ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 7. Mieszkanie zapewnione przez pracodawcę musi mieć zadowalający standard. 8. Jako pracownik w branży budowlanej masz prawo do minimalnej stawki wynagrodzenia. 9. Jako pracownik w branży budowlanej musisz posiadać przy sobie identyfikator (ID-kort) na placu budowy. 5

6 Możesz pracować na różnych warunkach zatrudnienia, jako: - Zatrudniony w norweskim przedsiębiorstwie. - Zatrudniony w zagranicznym przedsiębiorstwie i wysłany do Norwegii w celu pracy na rachunek tego przedsiębiorstwa (pracownik oddelegowany). - Zatrudniony przez norweskie lub zagraniczne biuro pośrednictwa pracy i wynajęty innemu przedsiębiorstwu. - Samodzielny przedsiębiorca (firma jednoosobowa). Istnieje osobna broszura przeznaczona dla samodzielnych przedsiębiorców. Jeśli masz pytania na temat twojego miejsca pracy lub chcesz uzyskać więcej informacji na tematy zawarte w niniejszej broszurze, możesz skontaktować się z Inspekcją Pracy dzwoniąc na Infolinię (Arbeidstilsynets svartjenesten), Telefon lub wysyłając maila do: poniedziałek - piątek w godz We wtorki i piątki od Infolinia jest obsługiwana przez polskojęzycznych współpracowników. Możesz też skontaktować się z rzecznikiem ds.bhp/mężem zaufania w miejscu pracy.representative at your place of work. 6

7 Rzecznik ds. BHP We wszystkich przedsiębiorstwach należy wybrać rzecznika ds. BHP. W szczególnych przypadkach można sporządzić pisemną umowę o innych rozwiązaniach w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 osób. Zadania rzecznika BHP: Rzecznik BHP dba o zachowanie bezpieczeństwa, zdrowia i prawidłowych warunków zatrudnienia pracownika. Rzecznik BHP troszczy się szczególnie o to, żeby: - praca nie narażała pracownika na niebezpieczeństwo - urządzenia ochronne były zamontowane tam, gdzie tego wymagają przepisy, i żeby osobiste wyposażenie ochronne było dostępne. Rzecznik BHP może wstrzymać pracę w razie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika. Regionalni rzecznicy BHP Oprócz systemu zakładowych rzeczników BHP stworzono system regionalnych rzeczników BHP. Regionalni rzecznicy BHP mają zadbać o to, by warunki BHP na budowach były zgodne z przepisami norweskiego Kodeksu pracy i przepisami uzupełniającymi. 7

8 Na dzień dzisiejszy w Norwegii działa 27 regionalnych rzeczników BHP. Są oni zatrudnieni w Fellesforbundet i w Norsk Arbeidsmandsforbund (nazwy norweskich organizacji pracowniczych) i działają na terenie całego kraju. Mają te same obowiązki, co zwykli rzecznicy BHP. Ryzyko wypadków i szkód zdrowotnych w branży budowlanej jest dość wysokie. Regionalni rzecznicy BHP pracują na placach budowy, również tam, gdzie w danym miejscu na budowie działa wielu pracodawców. Rolą regionalnych rzeczników BHP jest m. in udzielanie pomocy pracownikom zatrudnionym w zakładach nie posiadających własnych rzeczników BHP. Wszyscy rzecznicy BHP są objęci tajemnicą zawodową jeśli chodzi o informacje osobiste również w stosunku do twojego pracodawcy. 8

9 Arbeidsmiljøloven norweski Kodeks pracy Celem Kodeksu pracy jest między innymi: * zapewnienie prawidłowego środowiska pracy pod względem zdrowotnym i zawodowym, z pełnym zabezpieczeniem przed szkodliwym oddziaływaniem na fizyczne i psychiczne zdrowie pracownika. * zapewnienie przepisowych warunków zatrudnienia i równego traktowania pracowników. Pracodawca powinien zapewnić przestrzeganie postanowień Kodeksu pracy Jeśli masz problemy w pracy i uważasz, że należy coś zmienić, powinieneś najpierw porozmawiać z pracodawcą lub jego przedstawicielem. Jeśli to nie pomaga, możesz się zwrócić o poradę do rzecznika BHP lub męża zaufania. Możesz się zwrócić do pracodawcy o udostępnienie skróconej wersji Kodeksu pracy w twoim języku. Jeżeli uważasz, że wykonanie pracy, do której zostałeś przydzielony jest niebezpieczne dla zdrowia lub życia, musisz ją przerwać i skontaktować się z reprezentantem pracodawcy, ewentualnie z rzecznikiem ds. BHP. 9

10 Czas pracy główne zasady Czas pracy w Norwegii reguluje Kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven). Główna zasada mówi, że pracownik może pracować do 9 godzin w ciągu 24 godzin i do 40 godzin w ciągu 7 dni. Pracodawca i pracownik mogą jednak zawrzeć pisemną umowę o czasie pracy do 48 godzin w ciągu 7 dni. Wymaga to, abyś brał wolne (avspasere) tak, aby tygodniowy czas pracy w ciągu 52 tygodni liczony średnio nie przekraczał 40 godzin. Dzienny i tygodniowy czas pracy można zwiększyć poprzez umowę (układ) zbiorową z mężami zaufania (tillitsvalgte) lub pozwolenie z Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). 10

11 Obowiązek współpracy pracownika Jako pracownik powinieneś brać aktywny udział w pracach BHP w twoim zakładzie przez przestrzeganie zakładowych reguł BHP, stosowanie obowiązkowego wyposażenia ochronnego i współdziałanie w unikaniu szkód zdrowotnych. Ważne jest też wykonywanie własnej pracy tak, by nie narażać innych pracowników na niebezpieczeństwo. Pamiętaj o tym, żeby natychmiast zawiadomić pracodawcę o brakach lub niepra widłowościach mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Ważne dla twojego zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wszystkie zakłady zatrudniające pracowników mają zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników poprzez wprowadzenie odpowiednich działań, planów a także opracowanie zasad postępowania z wyraźnie określonym podziałem odpowiedzialności, tak jak wymaga tego prawo. Pracodawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie i praktykowanie zasad BHP (HMS-arbeidet) w miejscu pracy. Reguły - w formie pisemnej - i instrukcje stanowiskowe muszą być dostępne w zrozumiałym dla pracowników języku. Celem pracy nad BHP (HMSarbeidet) jest rejestrowanie problemów i zagrożeń w miejscu pracy. Jest to konieczne do wdrożenia działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym tak, aby miejsce pracy było jak najbardziej pewnym i bezpiecznym. 11

12 ID-kort Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno norweskie jak i zagraniczne, które wykonują pracę na placach budowy, muszą wyposażyć swoich pracowników w identyfikatory (ID-kort). Dotyczy to również firm jedoosobowych (samodzielnych przedsiębiorców). Aby otrzymać identyfikatory, przedsiębiorstwo i pracownicy muszą być prawidłowo zarejestrowni. Identyfikator wydawany jest na okres odpowiadający zatrudnieniu ale nigdy nie dłuższy niż 2 lata. Identyfikator jest oficjalnym dokumentem wydawanym tylko przez Oberthur Technologies w imieniu władz. Zamówienie identyfikatora: Więcej informacji o identyfikatorach: 12

13 Zakładowa służba zdrowia Wszystkie przedsiębiorstwa branży budowlanej na terenie Norwegii są zobowiązane do posiadania zatwierdzonej zakładowej służby zdrowia, niezależnie od ilości zatrudnionych. Zakładowa służba zdrowia składa się z wykwalifikowanego personelu, który przede wszystkim wspomaga przedsiębiorstwo w pracy nad zapobieganiem wypadkom i poprawą warunków pracy. Co się stanie, jeśli zachoruję lub ulegnę wypadkowi przy pracy? Jeśli płacisz podatki w Norwegii i byłeś zatrudniony w norweskim zakładzie pracy co najmniej 4 tygodnie przed zwolnieniem chorobowym, masz prawo do zasiłku chorobowego. W razie wypadku przy pracy masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia. Czy mogą mi wypowiedzieć pracę z powodu choroby / urazu? Pracownik, który jest nieobecny w pracy z powodu wypadku lub choroby nie może zostać zwolniony z pracy z powodu doznanego uszkodzenia w ciągu pierwszych 12 miesięcy niezdolności do pracy. 13

14 Co się stanie, jeśli zostanę bezpodstawnie zwolniony lub zwolniony ze skutkiem natychmiastowym z pracy? Kodeks pracy reguluje sytuacje dotyczące rozwiązania stosunku pracy zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i wyrzucenia (zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym). Warunkiem jest uprzednie istnienie stosunku pracy. Wypowiedzenie / wyrzucenie z pracy musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać informacje o prawie pracownika do żądania negocjacji i o prawie do wniesienia sprawy do sądu oraz o prawie do pozostania na stanowisku pracy do rozstrzygnięcia sprawy. Pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pracownik dopuścił się poważnego zaniedbania swoich obowiązków. Pracownik może zażądać odszkodowania, jeżeli zwolnienie/wyrzucenie jest bezpodstawne. Jezeli uważasz, że zwolnienie/wyrzucenie jest bezpodstawne, powinienieś w terminie do 2 tygodni wystosować pisemne żądanie o negocjacje. Rzecznik BHP w miejscu pracy może ci w tym pomóc. Jeśli ty sam porzucasz stanowisko pracy, nie przestrzegając okresu wypowiedzenia, to pracodawca ma prawo żądać od ciebie odszkodowania. Umowa o pracę Powinienieś jak najszybciej zawrzeć pisemną umowę o pracę z twoim pracodawcą. Przy czasie zatrudnienia krótszym niż 1 miesiąc - lub przy pośrednictwie pracy pisemna umowa o pracę musi być zawarta natychmiast. Inspekcja Pracy opracowała wzór takiej umowy (patrz strony 18-19). Zobacz również 14

15 Pozwolenie na pobyt w Norwegii dla pracowników obywateli UE (Unii Europejskiej)/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów UE/EOG, nie musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt. Zamiast tego musisz się zarejestrować. Więcej informacji na: Możesz przebywać w Norwegii do 6- ciu miesięcy jako poszukujący pracy, gdy zarejestrujesz sie na policji w ciągu 3 miesięcy. Jeśli jesteś pracownikiem z Bułgarii lub Rumunii i nie miałeś pozwolenia na pobyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy, musisz się o nie ubiegać. Możesz zacząć pracować od chwili, gdy dokładnie wypełnione podanie dostarczone zostanie na policję lub do placówki dyplomatycznej. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt wymagane jest abyś miał pracę na cały etat i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Jeżeli nie możesz udokumentować spełnienia warunków do otrzymania pozwolenia na pobyt, może być ono cofnięte. Więcej informacji: Pozwolenie na pobyt pracownicy spoza krajów UE/ EOG/EFTA Pracownicy z krajów spoza obszaru UE/EOG/EFTA muszą mieć pozwolenie na pobyt, które daje prawo do podjęcia pracy w Norwegii. Najważniejsze grupy, które mogą otrzymać pozwolenie na pobyt z pozwoleniem na pracę są: pracownicy wykwalifikowani, którzy będą wykonywać odpowiednią pracę i pracownicy sezonowi. Wymagane jest, abyś miał konkretną ofertę pracy, cały etat i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Oferta zatrudnienia musi być złożona na odpowiednim formularzu UDI (Urząd ds.cudzoziemców). Więcej informacji na : 15

16 Pracownicy oddelegowani, którzy nie są obywatelami krajów UE/EOG/EFTA Jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym z kraju spoza UE/EOG/ EFTA do pracy w Nowegii, to musisz posiadać pozwolenie na pobyt. Musisz otrzymać pozwolenie na pobyt przed podjęciem pracy w Norwegii. Aby je otrzymać, musisz być zatrudniony w firmie zagranicznej, która będzie wykonywać pracę/ usługi w Norwegii. Musisz być także pracownikiem wykwalifikowanym, który bedzie również wykonywał taką pracę. Wymagane jest, abyś miał konkretne zlecenie i zarobki zgodne z tabelą wynagrodzeń. Musisz przedłożyć kontrakt miedzy zleceniodawcą w Norwegii i Twoim pracodawcą, Twoją umowę o pracę oraz ofertę zlecenia na formularzu UDI (Urząd ds.cudzoziemców) przy ubieganiu się o pozwolenie na pobyt. Więcej informacji na : O podatku Wszyscy, którzy pracują w Norwegii muszą mieć kartę podatkową. Kartę podatkową trzeba dostarczyć swojemu pracodawcy. Karta podatkowa pokazuje, ile podatku powinien odciągać pracodawca przed wypłatą pensjii. Jeśli masz norweskiego pracodawcę to kartę podatkową otrzymasz w lokalnym urzędzie podatkowym. Jeśli masz pracodawcę zagranicznego to z Centralnego Urzędu Podatkowego dla Zagranicy (Sentralsattekontoret for utenlandssaker - SFU). Karta podatkowa z SFU bedzie wysłana do Twojego pracodawcy, który musi przekazać ci jej drugą część. Jeśli masz norweskiego pracodawcę, karta podatkowa zostanie wysłana na Twój adres domowy. Wtedy sam musisz dostarczyć ją pracodawcy. Więcej informacji na: i 16

17 Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Norwegii są zobowiązane do ubezpieczenia swoich pracowników od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przedsiębiorstwa zarejestrowane za granicą ale prowadzące działalność w Norwegii muszą posiadać takie same ubezpieczenia. Jako firma jednoosobowa musisz ubezpieczyć się sam. Warunki mieszkaniowe nocleg / zakwaterowanie Kwatera przeznaczona do dyspozycji pracownika przez pracodawcę, powinna być prawidłowo urządzona i utrzymana zgodnie z przyjętym standardem. Mieszkania w baraku mieszkalnym powinny posiadać pokoje jednoosobowe z WC i prysznicem dla każdego pokoju. Innego rodzaju zakwaterowania powinny z reguły posiadać jednoosobowe pokoje dla każdego lokatora i zadowalający dostęp do WC i prysznica. Pokój jadalny i wypoczynkowy Jadalnia powinna być oddzielona od pralni i szatni i w miarę możliwości posiadać światło dzienne. Pokój jadalny i wypoczynkowy nie może być używany jako sypialnia. Za utrzymanie czystości w w barakach mieszkalnych i wspólnych pomieszczeniach odpowiada pracodawca. 17

18 Standard arbeidsavtale/ Standardowa umowa o prac Beholdes av arbeidsgiver kopi til arbeidstaker/ Egzemplarz dla pracodawcy kopia dla pracownika Best.nr. 563-POLSK Polsk oversettelse 1. Firma / Firma Navn / Nazwa Daglig leder / Dyrektor Adresse / Adres 2.Ansatt / Pracownik Navn / Imi i nazwisko Adresse / Adres 3. Arbeidsplass jf. arbeidsmiljøloven 14-6 (1) b) / Miejsce pracy, por (1) b) Kodeksu Pracy Adresse / Adres 4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)/ Zatrudniony jako (zadania/stanowisko/ tytu / rodzaj pracy) 5. Tariffavtale/verneombud / Umowa zbiorowa / rzecznik ds. bezpiecze stwa pracy Følgende tariffavtale(r) gjelder / Obowi zuje nast puj ca umowa zbiorowa/ umowy zbiorowe Tariffparter/ Strony umowy zbiorowej Verneombud / Rzecznik ds. bezpiecze stwa pracy Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen/ Wszystkie poni sze punkty nale y sprawdzi z umow zbiorow 6.Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid/ D ugo stosunku pracy i wymiar czasu pracy Ansatt fra/ Zatrudniony od Eventuelt til/ Ewentualnie: Zatrudniony do Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)/ Tygodniowa norma czasu pracy (d ugo /rozk ad) Daglig arbeidstid (lengde/plassering)/ Dobowa norma czasu pracy (d ugo i rozk ad) 18

19 Eventuell særlig arbeidstidsordning/ Ewentualny szczególny system czasu pracy Pauser (lengde) / Przerwy (d ugo ) Arbeidstakers oppsigelsesfrist/ Okres wypowiedzenia obowi zuj cy pracownika Arbeidsgivers oppsigelsesfrist/ Okres wypowiedzenia obowi zuj cy pracodawc Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser/ Okres urlopu zgodny z postanowieniami ustawy urlopowej 7. Eventuell prøvetid/ Ewentualny okres próbny Prøvetidens lengde / D ugo okresu próbnego Oppsigelsesfrist i prøvetiden/ Okres wypowiedzenia w okresie próbnym Ev. forlengelse av prøvetid(jf. arbeidsmiljøloven 15-6 (4))/ Ew. przed u enie okresu próbnego (por (4) Kodeksu Pracy 8. Lønn / Wynagrodzenie Lønn pr. time/ måned/ Wynagrodzenie za godzin / miesi czne Utbetalingsmåte/ Sposób wyp aty Utbetalingstidspunkt/ Termin wyp aty Overtidstillegg (min. 40 %) Dodatek za nadgodziny (min. 40 %) Helge-/nattillegg/ Dodatek za prac w dni wi teczne/ w nocy Andre tillegg/ Inne dodatki Godtgjørelse / diett // Zwrot kosztów/ diety Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven/ wiadczenie urlopowe jako dodatek do wynagrodzenia, por.ustawa urlopowa 9. Andre opplysninger / Informacje dodatkowe 10. Underskrifter/ Podpisy Dato/ Data Underskrift arbeidsgiver/ Podpis pracodawcy Underskrift arbeidstaker/ Podpis pracownika Best.nr. 563 (Godkjent ) / Zam. Nr 563 (Zaakceptowane ) 19

20 Obowiązujące warunki wynagrodzenia Umowa zbiorowa dla branży budowlanej obowiązuje w całym kraju I od r. obowiązują następujące stawki: Pracownik wykwalifikowany ma prawo do minimum 154,50 Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany bez stażu w branży: 139,- Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany z minimum rocznym stażem w branży: 144,50 Nok /godz Od stawki minimalne będą podwyższone do: Pracownik wykwalifikowany: 159,- Nok/godz. Pracownik niewykwalifikowany bez stażu w branży: 143,- Nok /godz. Pracownik niewykwalifikowany z minimum rocznym stażem w branży: 149,- Nok/godz Pracownicy poniżej 18- tego roku życia: Od obowiązuje zagwarantowana minimalna stawka: 93,- Nok /godz. Od minimalna stawka będzie wynosić 96,-Nok/godz. Wysokość stawek wynagrodzenia przedstawiona na tej stronie może ulegać zmianom wskutek nowelizacji umowy zbiorowej. Aktualne stawki można sprawdzić na Nadgodziny Za pracę w nadgodzinach należy się dodatek do wynagrodzenia. Musi on wynosić co najmniej 40%. Prawo do dodatku za nadgodziny reguluje Kodeks pracy (arbeidsmiljøloven) Więcej informacji o nadgodzinach i dodatku za nadgodziny na stronach: 20

21 Urlop i ekwiwalent urlopowy (feriepenger) W Norwegii obowiązuje główna zasada, że wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu i do ekwiwalentu urlopowego (feriepenger). Masz prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Ekwiwalent urlopowy od pracodawcy obliczany jest na podstawie zarobków z poprzedniego roku i musi wynosić co najmniej 10,2 % tych zarobków. Jeżeli skończyłeś 60 lat stawka musi wzrosnąć o 2,3 %. Ekwiwalent urlopowy wypłacany jest wraz z ostatnią wypłatą przed urlopem lub gdy kończy się stosunek pracy. Podróże służbowe, wyżywienie i nocleg oraz odzież robocza W razie zleceń wymagających noclegu poza domem, pracodawca winien uzgodnić z pracownikiem sposób pokrycia niezbędnych wydatków na podróż do i z miejsca zlecenia oraz na stosowną ilość odwiedzin w domu. Pracodawca wysyłający pracownika na zlecenie poza miejscem zamieszkania powinien uprzednio uzgodnić zasady dotyczące wydatków na nocleg i wyżywienie. Z reguły pracodawca zapewnia nocleg i wyżywienie, ale może być uzgodniona stała stawka dzienna (dieta), pokrycie wydatków za pokwitowaniem, itp. Pracodawca zapewnia niezbędną odzież roboczą i obuwie ochronne dostosowane do pory roku i miejsca pracy. 21

22 Wypłata i potrącenia z wynagrodzenia Podobnie jak inni pracownicy w Norwegii musisz płacić podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne. Twój pracodawca powinien dokonać te potrącenia i wpłacić je do odpowiednich urzędów. Oprócz tego pracodawca nie ma prawa potrącić z twojej pensji innych opłat na przykład za nocleg i wyżywienie, odzież roboczą, transport itd., jeśli nie istnieje pisemna umowa między wami na ten temat. Przy wypłacie wynagrodzenia powinieneś otrzymać pisemną informację o sposobie naliczania wynagrodzenia i o dokonanych potrąceniach. Co robię, jeśli wypłata nie przychodzi? W Norwegii wynagrodzenie jest zazwyczaj wpłacane na twój rachunek bankowy raz w miesiącu, jeśli nic innego nie zostało uzgodnione z twoim pracodawcą. Jeżeli masz płacone na godziny, wypłatę otrzymuje się zazwyczaj co 14 dni. Jeśli wynagrodzenie nie zostało wypłacone w terminie, powinienieś jak najszybciej skontaktować się z Inspekcją Pracy (Arbeids tilsynet) lub ewentualnie ze związkami zawodowymi aby otrzymać informacje, jak masz dalej postępować. Jeśli zostaje ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa, zalege zarobki i świadczenie urlopowe może być pokryte przez państwowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli nie jest wszczęte postępowanie upadłościowe a pracodawca nie jest w stanie wypłacić zarobków, musisz jeśli jest to konieczne sam wszcząć takie postępowanie (upadłościowe), aby móc skorzystać z funduszu gwarancyjnego. Ważne jest, abyś działał szybko, gdy nie otrzymasz wynagrodzenia. Gdy upłynie za dużo czasu, możesz stracić prawo do skorzystania z funduszu gwarancyjnego. 22

23 Więcej informacji w NAV Lønnsgaranti. Telefon: (+ 47) E-post: Współodpowiedzialność finansowa Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia jakie ci się należy, możesz domagać się wypłaty od zleceniodawcy lub od któregokolwiek z podmiotów wyżej w łańcuchu kontraktowym, aż do tego, który ma umowę z zamawiającym. Możesz domagać się zarówno wypłaty jak i nadgodzin ale od innych podmiotów niż Twój pracodawca, możesz domagać się tylko stawek minimalnych (równiez za nadgodziny) zagwarantowanych w upowszechnionej umowie zbiorowej (allmenngjøringsforskriften). Możesz również domagać się ekwiwalentu urlopowego (feriepenger) od pieniędzy zarobionych w czasie pracy dla danego zleceniodawcy. Jest bardzo ważne, abyś działał szybko gdy nie otrzymasz wypłaty lub ekwiwalentu urlopowego. Czy jesteś zatrudniony w agencji pośrednictwa pracy? Agencje, które wynajmują pracowników do pracy w Norwegii, muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez norweską Inspekcję Pracy. Możesz sam sprawdzić czy twoja agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej jest zarejestrowana na 23

24 Posłuż się tą listą kontrolną! Niniejsza lista kontrolna jest prostym sprawdzianem dającym ci możliwość oceny warunków w twoim miejscu pracy i na ile są one korzystne dla ciebie. Nie powinno być zbyt wiele NIE Czy masz pisemną umowę o pracę z twoim pracodawcą? Czy wiesz, kto jest rzecznikiem BHP w twoim miejscu pracy? Czy otrzymujesz od pracodawcy pisemną informację o wypłacie wynagrodzenia i dokonanych potrąceniach (odcinek pensji)? Czy otrzymujesz przepisowe wynagrodzenie za nadgodziny? Czy zostałeś przeszkolony w użyciu maszyn i wyposażenia, którym się posługujesz w pracy? Czy otrzymałeś i i używasz wyposażenia ochronnego? TAK g c g c g c NIE g c g c g c 24

25 Czy otrzymałeś zrozumiałą instrukcję wykonywania niebezpiecznej pracy? Czy pracodawca ubezpieczył cię od wypadków i chorób zawodowych? Czy postrzegasz swoje miejsce pracy jako pewne i bezpieczne? Czy wiesz, jakie trujące lub szkodliwe środki są stosowane w twoim miejscu pracy i czy istnieje kartoteka tych środków? Czy w sumie jesteś zadowolony z codziennych warunków pracy? Czy otrzymałeś od pracodawcy identyfikator? (ID-kort) TAK g c g c g c NIE g c g c g c 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Niniejszą broszurę możesz ściągnąć ze stron internetowych wydawców, którzy ją opracowali: Byggenæringens Landsforening Maskinentreprenørenes Forbund Norsk Arbeidsmandsforbund Fellesforbundet Zarząd funduszu dla regionalnych rzeczników BHP w branży budowlanej sfinansował niniejszą broszurę i jest odpowiedzialny za jej wydanie /2011 POL

Witamy jako pracownika w Norwegii!

Witamy jako pracownika w Norwegii! Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii!

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracobiorca u nas w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii!

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Polsk versjon 2 Wstęp Jesteś mile widziany jako pracobiorca u nas w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej Polsk versjon Identyfikatory w branży budowlanej Wprowadzenie identyfikatorów ma przyczynić się do uskutecznienia kontroli nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników, oraz do zwiększenia solidności

Bardziej szczegółowo

Poruszane zagadnienia to warunki zatrudnienia, płaca i czas pracy. Broszura ta nie zajmuje się kwestiami BHP itp.

Poruszane zagadnienia to warunki zatrudnienia, płaca i czas pracy. Broszura ta nie zajmuje się kwestiami BHP itp. Pracownicy zagraniczni zatrudnieni w rolnictwie Ta broszura skierowana jest do pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych w rolnictwie i w pokrewnych branżach. Poruszane zagadnienia to warunki

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i płac w Norwegii

Warunki pracy i płac w Norwegii POLSKI Warunki pracy i płac w Norwegii Broszura informacyjna dla pracobiorców z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier www.fellesforbundet.no Witamy w pracy w Norwegii Fellesforbundet

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEWODNIK PRACOWNIKA WITAMY W SIBE Mamy nadzieję, że czas i praca w firmie SIBE będzie doświadczeniem owocnym dla Ciebie, a dla firmy korzystnym. Niniejszy Przewodnik Pracownika pozwoli Ci zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia

Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia 1.Definicje, pojęcia - czas pracy (art. 128 k.p.) - podróż służbowa (art. 77(5) - szkolenia Czas pracy - to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Polsk utgave Best.nr. 585-POL FIRMA JEDNOOSOBOWA. w branży budowlanej. Bezpieczne i lepsze środowisko pracy

Polsk utgave Best.nr. 585-POL FIRMA JEDNOOSOBOWA. w branży budowlanej. Bezpieczne i lepsze środowisko pracy FIRMA JEDNOOSOBOWA w branży budowlanej Polsk utgave Best.nr. 585-POL Bezpieczne i lepsze środowisko pracy Co i dlaczego? SPIS TREŚCI Niniejsza broszura przeznaczona jest dla osób prowadzących samodzielną

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017

Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017 Krótki Przewodnik* po zmianach w ustawie o pracy tymczasowej po 1 czerwca 2017 ZMIANY DLA AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ Podstawa Zatrudnienia APT od 01.06.2017 może stosować dwie formy zatrudnienia umowa o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

* Świadczenia pieniężne i nagrody wg uchwały 36/2015 Prezydium KR PZD

* Świadczenia pieniężne i nagrody wg uchwały 36/2015 Prezydium KR PZD WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia w r.o.d. * Świadczenia pieniężne i nagrody wg uchwały 36/2015 Prezydium KR PZD * Umowa o pracę wg uchwały 442/2016 Prezydium KR PZD * Umowa o dzieło i umowa zlecenie * Podróże

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

dla branży elektrycznej

dla branży elektrycznej Najważniejsze postanowienia zbiorowego układu pracy dla branży elektrycznej 2015 2017 Niniejszy prospekt zawiera kluczowe postanowienia zbiorowego układu pracy branży elektrycznej. Związek dostarcza kopię

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 22 praktyczne wskazówki Kierownik Centrum Wydawniczego: Beata Rudnicka Wydawca: Joanna Łukawska Redaktor prowadząca: Emilia Kamińska Konsultacja: Jakub

Bardziej szczegółowo

Witamy Państwa serdecznie.

Witamy Państwa serdecznie. Witamy Państwa serdecznie. Poniżej znajdują się informacje jakie potrzebne będą do prowadzenia nowo zarejestrowanej firmy. Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. Państwa NOWO ZAREJESTROWANA

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Telefon Telefon komórkowy Dane kontaktowe małżonki/małżonka (ew. osoby z jesteś

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady)

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formalności związane z założeniem firmy i prowadzeniem działalności w Norwegii. Cecylia Barbara Liwo, Polish Connection Sp. z o.o.

Formalności związane z założeniem firmy i prowadzeniem działalności w Norwegii. Cecylia Barbara Liwo, Polish Connection Sp. z o.o. Formalności związane z założeniem firmy i prowadzeniem działalności w Norwegii Cecylia Barbara Liwo, Polish Connection Sp. z o.o. Rodzaje firm w Norwegii: Enkeltpersonforetak (EPF) - firma jednoosobowa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r.

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 2017-2019 1 Tabela korelacji

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Bergen :: Oslo :: Stavanger :: Kraków :: Førstevalget for bygg og anlegg! WYNAGRODZENIE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe oferowane przez Clockwork to więcej niż tylko stawka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Środowisko pracy w Danii

Środowisko pracy w Danii Work and life in Denmark Środowisko pracy w Danii d er i din fremtid Kodeks pracy Duński kodeks pracy bazuje w głównej mierze na dyrektywach unijnych. Kodeks pracy zawiera zasady dotyczące wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2015 - STATUS PENDLER

PODATKI 2015 - STATUS PENDLER PODATKI 2015 - STATUS PENDLER Lista dokumentów: 1. Dokument Selvangivelse / Tax Return 2015, dokument ten przychodzi pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i płac w Norwegii

Warunki pracy i płac w Norwegii POLSKI Warunki pracy i płac w Norwegii Broszura informacyjna dla pracobiorców z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier www.fellesforbundet.no Witamy w pracy w Norwegii Fellesforbundet

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25

Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25 Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25 2 Pracownika z innego kraju UE, wysłanego do pracy w Czechach w ramach świadczenia usług, obowiązują czeskie przepisy prawa pracy m.in. w zakresie maksymalnego

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo